Page 1

MALÍŘSTVÍ 19. STOLETÍ MALARSTWO

19. WIEKU

V RÁMCI PROJEKTU ,,TVOŘIVÉ SLEZSKO” W RAMACH PROJEKTU „TVOŘIVÉ SLEZSKO“

KATALOG VÝSTAVY KATALOG WYSTAWY


1

Katalog výstavy ,, Malířství 19. století ´´ byl vydán v rámci projektu ,, Tvořivé Slezsko ´´.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.


2 Společenské, politické a hospodářské změny, které v průběhu 19. století postihly rovněž region českého Slezska, výrazně ovlivnily také situaci v oblasti výtvarné kultury. Zrušení církevních řádů a likvidace poutních kostelů omezilo církevní objednávky. Klientela ze šlechtických kruhů směřovala své zakázky spíše do zahraničí, a to zejména do Vídně, a měšťanstvo představovalo podstatně skromnější klientelu než někdejší šlechta. Chybí objednavatelé velkolepějších zakázek, umělci často hledají obživu v pedagogické činnosti a realizaci zakázek řemeslného charakteru. Nejvýznamnějším centrem regionu zůstává jako v minulém století Opava. Určovala kulturní dění celé oblasti západní části českého Slezska. Bez významu nezůstala ani menší centra např. Bruntál, Krnov, Jeseník a Javorník. Stejně jako v 18. století byla výtvarná kultura orientovaná k Vídni. Řada slezských umělců odešla studovat na tamní akademii výtvarných umění a do Slezska se již nevrátili, i když mnozí z nich zde realizovali řadu zakázek. Naopak řada zakázek byla realizovaná cizími umělci nejčastěji z Vídně. Nejvýznamnější část dochované produkce tvoří sakrální malířství. Objednavateli byla jednak katolická církev a šlechta, ale stále častěji i farníci. Dochovaná produkce je značně konzervativní, setrvává stále na principech baroka a rokokového klasicismu. Kolem poloviny a ke konci 19. století v souvislosti se vzrůstající oblibou historizujících slohů, přibývá děl inspirovaných gotickým uměním. Časté jsou také kopie slavných obrazů Rubense a Rafaela. V Krnově se sakrální malbě věnoval Albert Hillmann, Anton Sperlich (1818-1887) a jeho syn Johann Josef. S rodinou Sperlichů se pojí také výrazná část portrétní produkce ve městě. Portrétní tvorba se rozvíjela v závislosti na klientele, kterou bylo především měšťanstvo a představitelé církve. V oblibě byl pro svou cenovou dostupnost drobný portrét, v němž vynikl zejména opavský malíř Josef Burda. Mezi nejzdatnější malíře portrétů v oblasti Krnovska patří Leopold Ender (1838-1898), po studiích ve Vídni vyučoval kreslení na reálce v Krnově a Josef Kinzel (1852-1925), rodák z Úvalna usazený ve Vídni. Dále se tvorbě portrétu věnoval i Ludwig Heide a Josef Sperlich. Krajinomalba nebyla ve Slezsku příliš rozvinutá a to z toho důvodu, že chyběla klientela, která by tento žánr docenila. Bohatým zdrojem dobového zachycení podoby města jsou díla ředitele tkalcovské školy v Krnově Heinricha Kinzera (1867-1932). Pořídil četné pohledy na architekturu a krajinu Krnova a jeho okolí. Většina jeho prací však vznikla až na počátku 20. století. Podobně jako krajinomalba se ve Slezsku nerozvinulo ani žánrové malířství. Dochovalo se jen málo dokladů, ale lze předpokládat, že se jím zabývali hlavně malíři portrétů. Naopak značně rozvinutá byla grafická tvorba. Velkému zájmu se těšily veduty, jimž se s oblibou věnovali architekti. Dochovaná produkce zahrnuje práce místních i cizích umělců. Díla starších umělců, vesměs bez akademického školení, setrvávají na principech malby 18. století. Mladší generace navazuje, i když se zpožděním, na současné malířské proudy, a to vedle biedermeieru, nazarénského umění a romantismu především na historismus a ke konci století i secesi.


3 Społeczne, polityczne i gospodarcze zmiany, które w przeciągu 19.wieku dotknęły region czeskiego Śląska i znacząco wpłynęły również na sytuację w dziedzinie sztuki plastycznej. Zamknięcie zakonów kościelnych i likwidacji kościołów pielgrzymkowych ograniczyła zamówienia ze strony kościoła. Klientela z pośród szlachty kierowała swe zamówienia raczej za granicę, przedewszystkim do Wiednia. Mieszczanie byli bardzo skromnymi klientami nim szlachty. Brakuje zamawiających dużych projektów, artyści często szukają zabezpieczenie materialne w działalności pedagogicznej i realizacji zamówień charakteru bardziej rzemieślniczego. Najwybitniejszym cetrum regionu zostaje w przeszłym wieku Opawa. Określała ona kulturalne procesy w całej zachodniej części Śląska. Bez znaczenie nie zostały ani mniejsze centra naprz. Bruntal,Krnov, Jesenik i Javornik. Tak samo jak w 18.wieku, kultura plastyczna była orientowana na Wiedeń. Szereg śląskich artystów studiował na wiedeńskiej akademii sztuk plastycznych i na Śląsk po studiach już nie wrócili, chociaż wielu z nich realizowało tutaj dużo zamówień. Z drugiej strony dużo zamówień realizowali zagraniczni artyści, najczęściej z Wiednia. Najwybitniejszą część zachowanej twórczości to malarstwo sakralne. Zamówienia składał najczęściej kościół katolicki i szlachta, chociaż coraz częstsze były zamówienia samych parafian. Zachowana twórczość jest bardzo koserwatywna, przestrzegająca zasady baroka i rokokowego klasycyzmu. Około połowy i pod koniec 19.wieku, w związku ze wzrastającym upodobaniem w stylach historyzujących, przybywa dzieł inspirovanych sztuką gotycką. Częste są kopie sławnych dzieł Rubensa i Rafaela. W Krnowie malarstvu sakralnemu poświęcał się Albert Hillmann, Anton Sperlich (1818-1887) i jego syn Johan Józef. Z rodziną Sperlichów jest jest połączona także znacząca twórczość portretowa w mieście. Twórczość portretowa rozwijała się w zależnościna na klientele, którą przedewszytkim byli mieszczanie i przedstawiciele kościoła.Ze wzgklędu na cenę, popularonością się cieszył drobny portret, którego wibytnym przedstawicielem był malarz opawski Josef Burda. Wybitnymi przedstawicielami malarstwa portretowego w okolicy Krnowa byli Leopold Ender (1838-1898), po studiach w Wiedniu uczył na szkole w Krnowie i Josef Kinzel (1852-1925, rodak z Uwalna zamieszkały w Wiedniu. Sztuce potretowej się poświęcili i Ludwig Heide i Josef Sperlich Pejzaże nie były na Śląsku za bardzo rozwinięte, ponieważ brakowała klientela, która by doceniła ten rodzaj malarstwa. Bogatym źródłem wizerunku miasta w tym czasie są dzieła dyrektora tkackiej szkoły w Krnowie Heinricha Kinzera (1867-1932) Sporządził liczne wizerunki architektury i krajobrazu Krnowa i jego okolicy. Większość jego prac jednak powstała dopiero na początku 20. wieku. Tak samo jak pejzaże, na Śląsku nie rozwinęło się malarstwo rodzajowe. Zachowały się nieliczne dzieła i można przypuszczać, że tą twórczością zajmowali się przedewszystkim malarze portretów. Naodwrót, znacznie się rozwinęła twórczość graficzna. Dużemu zainteresowaniu się cieszyły tzw. weduty,którymi lubili się zajmować architekci. Dochowana twórczość zawiera prace miejscowych i zagranicznych artystzów.Dzieła starszych artystów, często bez akademickiego przygotowania, są sporządzane na zasadach malarstwa 18. wieku. Młodsza generacja nawiązuje, chociaż ze spóźnieniem, na współczesne kierunki malarskie,i to obok biedermeiru, sztuki nazareńskiej i romatyzmu, przedewszystkim do hitoryzmu , pod koniec stulecia i do secesji.


4

PORTRÉT MUŽE V ČERNÉM KABÁTĚ polovina 19. století olej, plátno, 47 x 58 cm, nesignováno Městské muzeum Krnov, inv. č. MG 280


6

PORTRÉT STAŘENY V ČEPCI polovina 19. století olej, plátno, 47 x 58 cm, nesignováno Městské muzeum Krnov, inv. č. MG 281


8

PORTRÉT GERHARDA HRABĚTE ARCO V DĚTSKÉM VĚKU 1878 olej, plátno, 68 x 86 cm, signováno Leopold Ender 1878 Městské muzeum Krnov, inv. č. MG 8 (původ zámek Hošťálkovy)


10

PORTRÉT MUŽE 1870 olej, plátno, 48 x 61 cm, signováno Anton Sperlich 1870 Městské muzeum Krnov, inv. č. MG 26


12

AUTOPORTRÉT HANSE SPERLICHA konec 19. století olej, plátno, 20 x 24 cm, signováno Hans Sperlich Městské muzeu Krnov, inv. č. MG 74


14

PORTRÉT MLADÉ ŽENY 1886 olej, plátno, 50 x 63 cm, signováno Pezzei 1886 Městské muzeum Krnov, inv.č. MG 273


16

DÍVKA V MODRÉM ŠATĚ 1898 olej, plátno, 40 x 51 cm, signováno Ludwig Heide 1898 Městské muzeum Krnov, inv.č. MG 104


18

PORTRÉT MUŽE S PLNOVOUSEM 2. polovina 19. století olej, plátno, 53 x 70 cm, nesignováno Městské muzeum Krnov, inv. č. MG 77 (původ zámek Hošťálkovy)


20

PORTRÉT ŽENY SE SPLETENÝMI VLASY 2. polovina 19. století Olej, plátno, 54 x 70 cm, nesignováno Městské muzeum Krnov, inv. č. MG 76 (původ zámek Hošťálkovy)


22

PORTRÉT ŽENY V ČEPCI počátek 19. století Olej, plátno, 53 x 74 cm, nesignováno Městské muzeum Krnov, inv. č. MG 92


24

KNĚZ Z KAPUCÍNSKÉHO ŘÁDU polovina 19. století Olej, plátno, 32 x 41 cm, signováno Theodor Czesehner Městské muzeum Krnov, inv. č. MG 15


26

SVATÝ MIKULÁŠ 1878 Olej, plátno, 36 x 30 cm, signováno Franciszek Plachetka 1878 Muzeum Ziemi Prudnickiej, inv. č. MP/AH/420


28

KAJÍCÍ SE MAGDALÉNA 1843 Olej, plátno, 35 x 45 cm, nesignováno Městské muzeum Krnov, inv. č. MG 67


30

SVATÝ JOSEF UČÍ ČÍST MALÉHO JEŽÍŠE KRISTA 1836 Olej, plátno, 50 x 64 cm, signováno Josef Rotter 1836 Městské muzeum Krnov, inv. č. MG 113


32

Oboustranný obraz

KRISTUS PŘEDÁVAJÍCÍ KLÍČE SV. PETRU polovina 19. století Olej, plátno, 69 x 95 cm, nesignováno Městské muzeum Krnov, inv. č. MG 103 (na druhé straně sv. Matouš)


34

KRISTUS S TRNOVOU KORUNOU 1858 Olej, plátno, 31 x 38 cm, signováno Albert Hillmann 1858 Městské muzeum Krnov, inv. č. MG 58


38

POULIČNÍ ZPĚVÁCI NA ODPOČINKU 1844 Olej, plátno, 45 x 60 cm, zn. Grn. 1844 Městské muzeum Krnov, inv. č. MG 222


40

DÍVKA U SPÍCÍHO VOJÁKA 1843 Olej, plátno, 46 x 60 cm, zn. Grn. 1843 Městské muzeum Krnov, inv. č. MG 226


vydalo: Městské informační a kulturní středisko Krnov Náměstí Míru 14 794 01 Krnov www.mikskrnov.cz

text a foto: Městské muzeum Krnov Náměstí Míru 14 794 01 Krnov www.muzeumkrnov.cz tisk: Bittisk s.r.o. Opava 2012

Katalog malirstvi 2012 web  
Katalog malirstvi 2012 web  
Advertisement