Page 1

Udgivet af Jydske Dragonregiment

7. årgang • Nr. 3 Juni 2011


Redaktion Ansvarshavende redaktør: Major Kim K. Madsen Redaktør: Korporal Tommy Bruhn Layout Korporal Tommy Bruhn Tryk & adressering Johansen Grafisk Udgiver Jydske Dragonregiment Dragonkasernen 7500 Holstebro Telefon: 97 42 31 77, lokal 230 Direkte: 96 13 02 30 Fax: 97 41 24 39 E-mail: dragon@mil.dk Oplag 2900/Seks gange årligt Produktion Redaktionen bestræber sig på at belyse aktiviteter med relationer til Jydske Dragonregiment. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indsendte artikler. Stof til bladet, forslag etc. indsendes til redaktionen, der træffer beslutning om optagelse. Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Abonnement Årsabonnement kr. 165,Adressering Adresseændringer meddeles de respektive soldaterforeninger. Forside • Foto:

KP Tommy Bruhn. Leopard 2 kampvogn og Infanterikampkøretøj (IKK CV 90) under angreb ved kampdemonstrationen på Dragondagen 7. maj 2011. Læs mere om IKK CV 90 på side 8. Endvidere kan der ses billeder fra Dragondagen på regimentets hjemmeside: http://forsvaret.dk/jdr

OGSÅ MEDLEMSBLAD FOR PRINSENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING

3

Leder

4

Forsvarets Personeltjeneste (JDR)

6

Pårørendedag ved Stabseskadronen

8

Infanterikampkøretøj CV9035

9

Nyt om personel

10

ISAF 12 i træningslejr

12

”VENI VIDI VICI”

17

Idrætsdag 2011/1

18

Efterlysning

20

Enhedsuddannelse ved 1 PNINFKMP

21

Reception og parade ved UDDBTN

22

Ringen er sluttet

23

Danmark under anden verdenskrig

26

Prinsens Livregiments Soldaterforening

36

Dragonforeningerne


LEDER

Af regimentschef, oberst Lars Dencker.

Vore udsendte gør det godt Jydske Dragonregiment forbereder lige nu udsendelse af hold 12 til Afghanistan og gennemfører organisationstilpasning og opbygning af bataljonerne samt afslutning af Hærens Basis Uddannelse for eskadronerne, der startede i februar 2011. Herudover er der ved regimentet gennemført aktiviteter som eksempelvis Dragondagen, hvor bataljonerne og totalforsvarskomponenterne i flot vejr viste deres kapaciteter frem for de mange gæster på kasernen, godt hjulpet af alle støtteenheder på dragonkasernen. Dragonerne viser i forbindelse med øvelser i Danmark, at de er professionelle og velmotiverede soldater. Det er uanset om de er kampvognsfolk, infanterister eller har andre funktioner. Det er jo for så vidt godt nok – men allerbedst er det, når man under vanskelige vilkår i missioner viser, at man også her magter opgaven særdeles godt. Vi har mange udsendte, som vi tænker på men ikke ser til daglig. Derfor var jeg meget glad for at besøge dragonerne i Afghanistan fra den 11-19. maj. Selvom der er en del rejsetid, gav det mig alligevel god tid til at være til stede i såvel Patrol Base Line som Price.

I Patrol Base Line er vores infanterikompagni som gennemførte uddannelsen i Uddannelsesbataljonen. Dette kompagni dragoner er det første HRU kompagni, som Jydske Dragonregiment udsender til Afghanistan og det er til en vanskelig - og desværre også farlig opgave. De har været i mange kampe med Taleban og de er i et område med mange af de frygtede IED´er. Kompagniet deltog bl.a. i en operation, som er beskrevet i dagbladene, hvor en britisk oberstløjtnant Christopher Ghika beskrev danskernes indsats, da to af hans soldater blev dræbt. Dette er hans ord: ”To britiske soldaters død i Afghanistan kunne have udviklet sig til en endnu værre situation, hvis det ikke havde været for det danske C-kompagni (vores udsendte HRU kompagni). I aftentimerne den 23. marts var britiske soldater på patrulje med soldater fra Ckompagniet og den afghanske hær. På patruljen havde soldaterne dysset et begyndende oprør ned og desuden succesfuldt gennemsøgt en række huse og lerhytter i området. Men da de var på vej tilbage til hver deres base, ramte et af de britiske køretøjer en vejsidebombe og de to soldater i køretøjet blev dræbt. Efter angrebet er de britiske soldater i en

meget sårbar situation. Ud over risikoen for at udløse en ny vejsidebombe i forsøget på at hjælpe sårede kammerater, har oprørere tidligere udnyttet lignende situationer til at angribe med håndvåben. Den danske enhed kom straks til undsætning fra deres egen base selvom de udsatte sig for stor risiko. De gav førstehjælp til dem som overlevede og løste i det hele taget situationen. Danskerne var meget professionelle, reagerede hurtigt og udsatte sig selv for en del fare.” Jeg er bekendt med, at det bare er en af flere situationer, hvor dragonerne har vist deres kvalitet som soldater. Vi har også kampvognsdelingen og enkeltpersoner i Afghanistan. Kampvognsdelingen har med de dygtige besætninger og sin overlegne ildkraft været indsat med stor succes i operationer. De er blevet ramt af IEDér (vejsidebomber) men kampgejsten og modet er ukueligt. Alle dragonerne gør et fantastisk godt job, selvom de er pressede og lever under primitive vilkår. Deres kampånd og sammenhold er prisværdigt. Dragonregimentet er stolt af deres indsats. Fortes Fortuna Juvat
Forsvarets personeltjeneste har fået vokseværk på Dragonkasernen

Den 1. januar 2011 blev Forsvarets Personeltjeneste styrket ved at Socialrådgiverne blev overflyttet. Der skete derved en fusion mellem Socialrådgiversektionen og Forsvarets Rådgivning om Omstilling (KA4). Den 1. april 2011 blev vi omdøbt til Rehabiliteringsafdelingen (RA4). Hvor vi før var to sektioner, der beskæftigede os med rådgivning og vejledning af alt personel i Forsvaret (militært såvel som civilt) i forhold til sociale spørgsmål, kompetenceudvikling, efteruddannelse og civiluddannelse, er arbejdsopgaverne nu ændret en smule.

Af Afdelingsleder Tina Ring Hansen, KA4.

For ca. to år siden skød man i Forsvaret en rehabiliteringsenhed i gang med opgaven: rehabilitering af medarbejdere, der havde pådraget sig en varig fysisk funktionsnedsættelse som følge af kamphandlinger i Internationale operationer (INTOPS). Til denne rehabiliteringsenhed var der tilknyttet to fuldmægtige og fire job- og uddannelsesrådgivere, som i samarbejde med en række andre aktører (socialrådgivere, kontaktofficerer, kontaktlæger, psykologer, kommuner m.fl.) har arbejdet med at gennemføre sammenhængende forløb for disse tilskadekomne medarbejdere bl.a. med henblik på afklaring af fremtidig arbejdsevne og evt. genplacering af medarbejderen. Det har dog tidligt i rehabiliteringsenhedens historie været klart, at der med en fysisk skade også godt kan følge en psykisk skade, som man også er nødt til at tage højde for iafklaringen af medarbejderen. Med ny struktur fulgte derfor også nye arbejdsopgaver, hvor man i skrivende stund er ved at definere, hvorledes vi også kan hjælpe med at tage hånd om de medarbejdere, der får en psykisk skade under en udsendelse. Da man er meget vel klar over, at antallet af medarbejdere, der har behov for hjælp af Rehabiliteringsafdelingen, dermed øges i antal, indgår alle job- og uddannelsesrådgivere og socialrådgivere i at foretage rådgivning og vejledning af vores tilskadekomne. Da vi nu er en samlet afdeling, forventes det styrkede samarbejde, at være til gavn for medarbejderen. Men med nye arbejdsopgaver falder der også nogle af de gamle opgaver væk. Vi foretager ikke længere rådgivning i forhold til generel kompetenceudvikling, og hjælp til at søge midler fra kompetencefonden eller overenskomstpuljen, skal

i stedet rettes til FPT-RA1. Vejledning omkring refusioner løftes heller ikke længere og alle socialrådgiverydelserne rettes mod INTOPS. Vi løfter dog fortsat opgaven med rådgivning og forvaltning af CU og i indeværende forligsperiode arbejder vi også med hjælp til efteruddannelse af vores forligsramte. Vi støtter akklimatiserings- og rehabiliteringsforløb og administration af medarbejdere i lang CU-puljen løftes ligeledes forsat. Lokalt på dragonkasernen er en job- og uddannelsesrådgiver og en socialrådgiver nu udvidet til i alt otte medarbejdere, som har fast tjenestested i Holstebro. Sammensætningen er fire socialrådgivere, to jobog uddannelsesrådgivere og to administrative medarbejdere. Job- og uddannelsesrådgiverne og socialrådgiverne dækker den midtjyske region fra Limfjorden i nord og Skjern å i Syd. De administrative medar-


KA4 teamet på Dragonkasernen.

bejdere dækker i samarbejde med andre administrative medarbejdere hele Danmark og udlandet for så vidt angår medarbejdere på længerevarende CU. I dagligdagen vil ikke alle medarbejderne befinde sig på kasernen hver dag, idet alle forsvarets tjenestesteder i regionen skal serviceres. Udover kontorerne i Holstebro har vi for øjeblikket kontorer på Skive kaserne og på Flyvestation Karup. Vi er følgende medarbejdere: Afdelingsleder Tina Ring Hansen, Overassistent Connie I. Kristensen, Socialrådgiver Mie Dahl, Socialrådgiver Betina Skou Gjesing, Socialrådgiver Leif Mortensen, Juridisk rådgiver Mogens Heslop Christensen og Socialrådgiver Lene Wied

Møller. For øjeblikket har vi en ubesat Socialrådgiver stilling, som forventes at blive besat i nærmest fremtid. RA4 forefindes desuden på Aalborg Kaserne, Fredericia Kaserne (Ryes), Antvorskov Kaserne og Høvelte Kaserne med tilsvarende sammensætning, som i Holstebro. Vores chef Birgitte Rasmussen er placeret i Ballerup. Fremtiden varsler ændring af navn og tilhørelsesforhold (veterancenter) med tilføjelse af forsvarets psykologer, men stadig med lokal tilstedeværelse af de nuværende funktioner på ovenstående tjenestesteder, dog med placering af hovedsædet i Ringsted. På dragonkasernen har vi alle til huse i bygning 20 Nord.
Pårørendedag ved Stabseskadronen Sikkerhedseskortesektionen

Stor aktivitet om køretøjer og materiel.

Fredag den 25. marts 2011 lagde Konstabelmessen rammen om et pilotprojekt. En ekstra pårørendedag var stablet på benene, og det skulle vise sig, at være en stor succes. Af konstabel Michael Brink.

For et par måneder siden luftede Kaptajn Lillelund, Chefen for Stabseskadronen (STESK), idéen overfor vi HRU’ere, om at arrangere et ekstraordinært pårørendearrangement kun omhandlende vores sektion. Begrundelsen var, at komme en masse spørgsmål i forkøbet, idet Eskadronens pårørendearrangement først ligger sent i uddannelsesforløbet. Chefens betingelse var, at der var opbakning via et godt fremmøde. Således var det også med stor glæde, at konstabelmessen var fyldt til bristepunktet, da ca. 60 civile invaderededen i selskab med deres soldat denne fredag eftermiddag. Arrangementet startede kl. 1600 hvor der var tag selv kaffe og kage. Lige så stille blev folk gennet ind og placeret rundt om de mørke træborde i messens største lokale. Allerede dér gik snakken lystigt, og soldaterne kunne stolt pege rundt på deres kolleger, forklare navne og funktioner, præsentere værelseskammerater og ellers bare hyggesnakke lidt med familien. Efterfølgende gik chefen på. En præsentation af førerpersonellet fulgte som det første, dernæst det som mange

havde glædet sig til, en grundig gennemgang af selve landet Afghanistan, samt den opgave vi skal ned og løse. Landets geografi blev synliggjort vha. billeder og kort, og det overraskede mange af de pårørende, at landet egentlig består af andet end sand. Ligeledes blev der zoomet ind på Helmand og vores ansvarsområde. Dette var ligeledes med til at give et geografisk overblik over alle de forskellige betegnelser de pårørende kun flygtigt hører om i nyhederne Camp Bastion og Price, Gereshk by, Helmand River osv.


Derudover blev opgaveløsningen ligeledes gennemgået, og militære begreber blev oversat til civilt sprog, således det var letfordøjeligt for de fremmødte. Der blev flittigt stillet spørgsmål undervejs, og der var generelt en oprigtig interesse fra de pårørendes side. Efter en kort pause hvor man kunne genforsyne sig med kaffe og kage - det var jo med at slå til, når nu det var gratis i messen – kom seniorsergent Djørup på. Hvis stemningen kunne betegnes som værende løssluppen og på kanten til hyggelig i pausen, så forstod senior i den grad at mane dette til jorden. Næste punkt på dagsordenen var nemlig ”Den Sidste Vilje”. Stilheden bredte sig med hast og spørgsmålene ophørte mens man bare sad og lyttede. Intet blev pakket ind og kortene blev lagt på bordet. For mange var dette et voldsomt indslag, men efterfølgende har det vist sig, at det var givet rigtig godt ud at tage hul på diskussionen allerede nu og de pårørende satte pris på, at der ikke blev lagt fingre i mellem. Lidt frisk luft var efterfølgende på sin plads, og til dette formål havde 2. gruppe linet sine køretøjer samt al personel og

Konstabelelev M. Hansen femviser Let maskingevær (LMG).

Konstabelelev Jespersen og konstabel Just viser Eaglen frem.

materiel op lige ude foran. Der blev dannet en halvcirkel og frem trådte sektionsføreren, sergent Løvstrøm, og gennemgik det hele. Der blev grundigt fortalt om Eagle 4’erne, deres stabiliserede våbensystem OHW, samt ikke mindst alle de mandbårne våben sektionen ligeledes er i besiddelse af. For de pårørende var det dejligt, endelig at få sat billeder på alle de ting vi går og fabler om hele tiden – let maskingevær, dyssekanon, vore nye gevær M10, forskelligt natkampsudstyr og meget mere. Tidligere var der blevet stillet et par spørgsmål omhandlende vejsidebomber, og man kunne næsten høre et lettelsens suk, da sergent Løvstøm forklarede om ECM, vallons og ikke mindst, at det har stor fokus i vores uddannelse. Efter gennemgangen var det pille–rode–rage tid og eaglerne blev invaderede af nostalgiske fædre og nysgerrige småbrødre. Soldaterne kunne stolt fremvise materiellet, og fortælle lige nøjagtig hvilke våben der er hans, hvor han skal sidde i eaglen osv. Stemningen var god, og de pårørende fik afprøvet skydestillinger med diverse våben og i den forbindelse taget billeder til scrapbogen. Dette var også tiden, hvor man

kunne gå og snakke lidt med de andres pårørende og på den måde lære hinanden lidt bedre at kende. Slutteligt, omkring kl. 1900, var der endnu engang disket op med det helt store traktement i messen - denne gang sandwich, øl (til de pårørende) og sodavand. Dagen blev rundet af og der blev sagt pænt tak for nu samt god weekend. Vi må konstatere, at dette arrangement var en stor succes. Ikke bare fordi vores pårørende skulle have en hyggelig eftermiddag og se vores arbejdsplads, men fordi det efterfølgende har vist sig, at der var et udbredt behov for at få besvaret en masse spørgsmål. Nu kan de bedre relatere til vores hverdag, samt de mennesker vi omgås, og de har ikke mindst en langt bedre forståelse, for det land vi skal ned til, og den opgave vi skal løse til august. Alt i alt kan vi på det kraftigste anbefale kommende HRUenheder, at afholde et sådan pårørendearrangement tidligt i uddannelsesforløbet.
Infanterikampkøretøj CV 9035

Af seniorsergent B. Pedersen, OBM II JDR.

Med indførelsen af CV 9035 har infanterikompagnierne ved Jydske Dragonregiment opnået et kvantespring inden for mobilitet, ildkraft samt beskyttelse. Med sine 750hp holdt op mod en vægt på ca. 32 tons besidder køretøjet et kraftoverskud som kan sammenlignes med Leopard 2A5. De syv vejhjul sammenholdt med en bæltebredde på 533 mm. giver køretøjet mulighed for, at bevæge sig i meget bløde terrænområder. Denne undervogn danner ligeledes grundlaget for en stabil skydeplatform som er af afgørende nødvendighed for et moderne ildledersystem. Køretøjet besidder et automatisk bæltestramningssystem, der betjenes af køreren. CV9035 er udrustet med en 35 mm. Bushmaster MKIII kanon med en skudkadence op til 200 skud/min., som giver mulighed for anvendelse af et bredt spektrum af ammunitions typer. Herunder er især den programmerbare ammunition interessant. Denne form for ammunition har længe været et ønske inden for mange våbenarter, herunder også hos kampvognsvåbnet. Ja sommetider er det ”lillebror” der får det nyeste først. Vognens ildledersystem giver mulighed for bekæmpelse af alle måltyper såvel stationære som bevægelige. Blandt andet indeholder systemet en funktion der ”hjælper” skytten til at fastholde en nøjagtig sporing mod bevægelige mål. CV9035 er udstyret med et III generations IR-sigtesystem med variabel forstørrelse som blandt andet kan fremvises for infanteriet bag i køretøjet. Inden for beskyttelse af personellet mod miner og IEDer ligger køretøjet helt i top. Der er tænkt på dette emne i hel opbygningen af køretøjet, det gælder både besætningen som de infanterister der befinder sig bag i køretøjet. 1/II er her den 12. april 2011 startet op på deres omskoling til CV9035 og gennemføre deres første skydeperiode i uge 48 hvor de nye skytter skal bevise, deres værd.
Udnævnelse til oversergent De tre dragoner er udnævnt til oversergent den 6. maj efter at have gennemført uddannelsen Videreuddannelsestrin-I for mellemledere ved Hærens Sergentskole.

Fra venstre: Lars Ole Brunhøj Pedersen, Kenneth Holm Thomsen og Morten Roelsgaard Lodahl.
ISAF 12 i træningslejr Der er snart umuligt at bevæge sig rundt på Dragonkasernen uden at komme i kontakt med DABG, hold 12. Forberedelserne til den kommende opgave i Afghanistan er vej ind i den afsluttende fase, og på positivsiden forløber de indtil videre efter planen. Af ISAF 12.

Jydske Dragonregiment leverer fra sommer et omfattende bidrag til kampgruppen; en stor del af panserbataljonen, et mekaniseret infanterikompagni, og så byder stabseskadronen ind med grundstammen til et stabs- og logistikkompagni. Konsekvensen af det engagement er, at maj og juni bliver en travl periode efterfulgt af sommerferie i juli umiddelbart inden afrejsen. Allerede 1. marts begyndte den missionsspecifikke uddannelse, der skal gøre soldaterne ”fit for fight” inden afrejsen i starten af august. 4. Mekaniserede Infanterikompagni, eller ”fjerde første (4/I)”

Staben indskyder de nye M/10 rifler som for første gang skal med til Afghanistan. som de kaldes blandt kendere, startede dog langtfra fra nul. Udover en HRU deling består enheden hovedsageligt af professionelle soldater.

med fokus på skydetræning, TSE, fysisk træning samt en simulering af situationer, som soldaterne kan udsættes for i Afghanistan.

Som en del af forberedelserne afholder kompagniet løbende enhedsuddannelsesdage,

”Det vi især fokuserer på er Counter IED, Rules Of Engagement, miljøet i missionsområdet, organisationen og opgaverne vi skal løse” - lyder det fra kompagnichef Anders D. Svendsen.

Idræt fylder meget på programmet, da det er vigtigt at soldaterne er i god fysisk form, når de udsendes, her fodboldkamp ved JDR’s årlige idrætsdag.

10

Netop det at kunne tage forbehold for de improviserede sprængladninger har høj prioritet i forberedelserne. I Afghanistan anvendes flere og flere IED’er med stadig større ladninger, og det er i øjeblikket den største trussel mod soldaterne i Helmandprovinsen, hvor der alene i 2009 blev fundet mere end 435 IED’er. (Kilde: Forsvaret.dk) Derfor bliver der naturligvis lagt


stor vægt på at få trænet modforanstaltninger. Men at være et skridt foran fjenden kombineret med en stadig strøm af nye input, regler og procedurer OG på samme tid få dem ud til alle i enheden, er ifølge A.D. Svendsen en af de helt store udfordringer: Udviklingen går så hurtigt, og vores metoder forældes hurtigt, da Taliban konstant finder nye måder at slås på. Det gælder således om konstant at være oppe på beatet og få implementeret og øvet nye input, f.eks. nye metoder til minerydning og hvordan man på bedste vis undgår IED’er.” Til trods for den risiko, der følger med opgaven i Afghanistan, føler soldaterne i 4/I sig godt rustet til at klare deres opgaver i rammen af DABG, hold 12. ”Det er jo et pisse godt kompagni -næsten alle i gruppen har minimum to udsendelser bag sig, og nogle soldater har sågar været udsendt helt op til 5 gange. Soldaterne vil derfor med deres mange års erfaring være helt uvurderlig for gruppens ofte meget krævende opgaver”, lyder det fra en stolt kompagnichef. Hos stabseskadronen (STESK) kan forberedelserne, i hvert fald set udefra, ligne et puslespil med rigtig mange brik-

ker. 64 mand kommer fra flere forskellige enheder, og siden suppleret op med yderligere 200 personer fra stort set hele landet. Stabs- og Logistikkompagniet er synonym med ordet ”støtte”. De vigtigste opgaver er at yde føringsstøtte, kampstøtte og logistiskstøtte, herunder forsynings-, transport-, vedligeholdelses og sanitetsstøtte til hele kampgruppen. Sikrings- og Eskortesektionen (SIK/ESK) løser bl.a. sikringsog eskorteopgaver af de politimentorer, der udsendes til støtte for uddannelsen af det afghanske politi. STESK udgør hovedet i opstillingen af ST&LOGKMP/DABG 12. Det betyder, at eskadronen helt konkret opstiller KDODEL, STSEK, PNBJ samt to SIK/ESK SEK, hvoraf én er SRS og én er et HRU bidrag. Mange aktiviteter = masser af koordination ”Det kan være en stor udfordring at få alle fagplaner, uddannelsesforløb, herunder ENHUDD dage og ULU til at gå op i en større enhed, så der kan skabes de bedste forudsætninger for større aktiviteter” – lyder det fra Lene Lillelund, der er chef for Stabs- og Logistikkompagniet ved DABG 12.

Lillelund understreger, at det bedste ved forberedelserne til DABG 12 er muligheden for samarbejde med de mange forskellige enheder, der også uddanner til opgaven – en opgave der kræver balanceevne. ”Udfordringerne fra min stol har været at tilstræbe, at alle førere underlagt ST&LOGKMP får den rette information i tide, samt at tilsikre, at alle har de optimale arbejdsvilkår - Det er dog ikke sikkert det altid lige lykkes. Personellet i ST&LOGKMP kommer fra alle dele i Jylland – Varde, Holstebro, Fredericia, Haderslev, Skive og Aalborg – det kan være en stor udfordring, men samtidig også det, som gør det spændende” – lyder det fra L. Lillelund med et smil på læben. Inden ISAF 12 går på sommerferie afholdes der i juni måned den velkendte øvelse i Oksbøl (BLU/MRX). Her sættes et punktum for forberedelserne, når hele DABG 12 som samlet enhed skal træne samarbejdet og afprøve alle kompetencerne. Øvelsen fokuserer på kampeksercits og standardfremgangsmåder i et scenarie, der minder meget om det, kampgruppen senere deployeres til i Afghanistan. Selvom det er en øvelse, gennemgås planen og koordineringen på samme måde, som var det i Afghanistan. Herefter vil der kun være tid til at finpudse de sidste detaljer inden jysk muld skiftes med ørkensand.

TSE: Taktisk Sanitetstjeneste for enkeltmand. Formålet er at sætte soldaten i stand til at udføre førstehjælp (FØHJ) på kamppladsen, samt tilegne soldaten særlig viden og færdigheder vedrørende udførelsen af FØHJ i et taktisk miljø.

11


”VENI VIDI VICI” Tiden for afgang nærmere sig, som soldat er det en dag man både har frygtet og set frem til. Afskeden med familien er hård, men derefter starter det vi har ventet på og trænet til i 9 måneder! Missionen til Afghanistan. Det er nu vi finder ud af, om vi virkelig er gode nok. Det er nu vi får lov til at bruge det vi har lært! Af konstabel C.B. Rasmussen, 1 deling, ISAF 11 - C15 OSCAR. Fotograf og redigering: konstabel Mark Stig Berthelsen.

Contact explosion wait out! Hjertet banker. Hårdt! Alle gør hvad de har lært. Der bliver sweepet arbejdsrum om den sårede, sikringen er på plads, meldingerne bliver sendt. Vi har en såret. Kan se ham, han har begge ben, begge arme og han er ved bevidsthed, men der er blod - jeg ånder lettet op. Medic behandler og han bliver evakueret. Da helien er lettet går der ikke længe, før det går op for os hvad der egentlig er sket. Dette var ikke et IED incident, men ”blue on blue”, med en morter røggranat. Alle er anspændte, men viljen til at fortsætte og komme op på hesten igen, overstiger alt. Det er første patrulje, nu vi i gang, nu er vi i krig. Vi har haft mange patruljer siden den gang. Og en god blanding af held og dygtighed har gjort vi ikke har haft flere sårede siden. Vi bliver ved med at forbedre os, og vi kan aldrig blive gode nok. Vi lærer af de fejl vi laver og vi tager det med der var godt. Selvom vi har gået mange patruljer, minder vi konstant hinanden om, ikke at

12

På vej hjem fra Patrulje i baggrunden ses PB Bridzar.

blive for selvfede og for sikre, for så er det, det først går galt. Contact small arms fire wait out! 1 deling har ligget i Cordon i noget tid, vi har fundet en IED og venter på at Brimstone bortsprænger denne. ICOM meldingerne er væltet ind og insurgents er i stilling. Disse meldinger har vi fået mange gange før, uden der er sket noget. En blanding af adrenalin og nervøsitet flyder gennem kroppen. Er det nu vi får vores første føling i delingen? Der

bliver observeret 360, hvor mon de åbner fra? Pludselig lyder de første skud, der bliver åbnet heftigt op med PKM bygeild og vi svarer igen, med alt muligt kraft. Der bliver efterfølgende stille, alle er okay! Folk smiler, endelig fik vi lov til at affyre vores våben. Det er noget vi har ventet på længe, noget vi har set frem til. Men noget vi også har stor respekt for. For vi ved, at hver gang vi bliver beskudt, er der en risiko for at nogen bliver sårede, eller


ANA på patrulje på High Ground. endnu værre, dræbt! Men det er jo bl.a. det vi er her for. Skabe en sikkerhed for de lokale og det gør vi ved at slå de folk ihjel der terrorisere de lokale med trusler og tortur. Prioriteringen i vores deling er ganske simpel: 1. At få alle sikkert hjem til Danmark. 2. At slå så mange insurgents ihjel som muligt, mens vi er her. Jeg ved det lyder hårdt, men det er jo ikke uskyldige mennesker vi slår ihjel. Og vi skyder jo ikke bare for at skyde. Vi skyder i selvforsvar! Det er enten dem eller os. Det er mennesker som er skyld i flere lokales død, pga. deres IEDer, mennesker som oftest er ligeglade med om der er børn og kvinder i området når de beskyder os. Det er aldrig rart når nogen bliver slået ihjel i nærheden af en, heller ikke selv om det ”kun” er lokale, men hver gang en lokal bliver slået ihjel af en IED, kan vi håbe på at det får de lokale til at indse, at de bliver nødt til at fortælle os hvor IEDerne er, så vi kan fjerne dem, så hverken de eller os bliver ramt af dem. Dette har mange lokale fundet

ud af, flest fordi de har mistet familiemedlemmer, andre fordi de frygter for deres familier og gerne vil hjælpe deres land. Det er lokale som dem vi ikke kan undvære og det er lokale som dem vi gerne skulle have flere af. Hjemme fra er vi blevet dynget med information og uddannelse om IEDer. Denne uddannelse har gjort at de sweepere vi har i delingen, har følt sig sikre på det de laver. De fortæller selv at de ikke var bange eller vildt nervøse de første par gange vi gik ud. Dog var de spændte

og havde stor respekt for den opgave de nu skulle løse. Og ifølge dem selv skyldes det netop, at vi har haft megen uddannelse, i hvordan man bruger de redskaber der er stillet til rådighed for at finde IEDerne, især det at vi har haft mulighed for at træne med udstyret på øvelser og lære hvordan de reagerer på forskellige ting, ja bare det at have haft dem i hånden, under den missionsorienterede uddannelse hjemme i Danmark, har medvirket til den gode start vi på ISAF 11 har haft. Der er tre

På billedet ses 1 GRP og Dyse holdet 1 DEL, C-COY.

13


På billedet ses hvordan det regnede ind i PB Malvern, samt en meget irriteretkonstabel der nu må sove i en våd seng.

primære sweeper i delingen og tre sekundære. Det er dem der går forrest, vælger ruten og finder de ting vi ikke vil træde på. En vigtig funktion, men her nede er der ingen funktioner der er vigtigere end andre, for vi var intet uden hinanden og ingen kan undværes. Alle spiller en stor brik i det puslespil vores delingsfører skal lave, for at få det hele til at fungere. Nogle er vigtigere i forskellige situationer, men overordnet set er alle lige uundværlige. Vi kan nu se, at alle de ting vi var trætte af at tørtræne i HRUen , virkelig har givet pote under missionen i Afghanistan. Og selv om vi er her nede, betyder det ikke at vi er færdige med at træne. Det gør vi stadig når der er tid til det og når det bliver fundet nødvendigt. Man kan altid blive bedre og vi får ny viden hele tiden, som der skal tages højde for. ofte hører man i Danmark, kun om de dårlige ting der sker hernede. Krisen i Kabul, de vejsidebomber og IED’er der bliver kørt- og gået på, og når soldater bliver såret eller dræbt. Det er som om ingen vil fortælle om alt det gode der sker i Helmand provinsen og om de fremskridt der rent faktisk sker. Ingen fortæller om de 20 – 30 IEDer vi i C-COY har fundet på hold 11,

14

ingen fortæller om alle de børn der smiler og løber efter os når vi er på patrulje, godt nok oftest fordi de vil have biskuit (slik/ kiks) eller kalam (kuglepen), men bare det de ikke er bange for os, men rent faktisk er glade for at vi er der. Og sidst men

man finder disse soldater. Dem kan man også risikere at finde blandt danske, engelske og amerikanske soldater. Man skal passe på med alle sine fordomme og nogen gange tage de ting man læser og hører med et gran salt, en fjer bliver hurtigt til fem høns, også i det danske forsvar. Det kender vi også fra os selv. Inden vi kom her ned var vi blevet fortalt af langt de fleste, at alle ANA’er var dopede på opium og ikke kunne finde ud af noget. Eller var det nu også de fleste der have sagt det, eller virkede det bare sådan, fordi man vælger at ligge vægt på det negative, da det er sjovere at fortælle om? For hvem gider, at høre om afghanske soldater der går 1 – 2 patruljer om dagen, soldater der forlader deres familier et helt år ad gangen, inden de kommer hjem i 1 – 3 måneder, hvor efter de ofte tager af sted igen. Soldater som gør en kæmpe forskel, både for os, men også for lokal befolknin-

På billedet ses 2 GRP samt 15 og 15 OSCAR, 1 DEL C-COY.

ikke mindst, ingen fortæller om de store fremskridt der er sket med ANA, alene i den periode hold 11 har været her. For de gør et godt stykke arbejde og de vil gerne lære og blive bedre, så de selv kan klare det hernede. Ja nok er der nogen af dem der sover på vagten og er lidt nogle dræn til tider, men det er hvis ikke kun hos ANA,

gen, da de kender området, kulturen og taler sproget. Nej, det er ikke hver at læse om vel? Vi vil meget hellere høre om afghanske soldater, der er så dopede på opium at de ikke selv ved hvor de er. Ja, det er da også meget sjovere, at høre om alle de sjove historier de har gjort i deres rush. Problemet er bare, at langt de fleste af


På billedet ses 3 GRP samt 14 g 14 OSCAR 1 DEL, C-COY.

disse historier ikke er sande og mange af soldaterne slet ikke rører opium. Patrol base line består af fire baser, Clifton (nordligst), Bridzar (HQ), Spondon (GRP lejr) og Malvern (sydligst). 1 deling, C-COY holder til i Malvern, midt i green zone. Alt virker idyllisk, børn leger, lokale arbejder i markerne og man tager sig selv i at tænke: ”er her virkelig så farligt?” man ryster tanken ud af hovedet, for den mand der står 100 meter væk og arbejder i marken, kan sagtens være fjenden. Vi kan ikke se forskel. De har ingen uniformer, ingen kampudrustning! Hvordan ved vi hvem der er hvem, før det er for sent? Allerede fra starten af vores ophold i Malvern, får vi et godt forhold til de lokale i området, især børnene. Et par af børnene kender navnene på nogle enkelte i delingen og inden længe løber alle børnene og råber navnene på disse, hver gang de er i nærheden af leje-

ren. Enkelte bruger også tid efter deres sanger vagter på at sætte sig ned og snakke med nogen af disse børn og det er for dem svært ikke at komme til at holde af de små. Efter 1 ½ måned i Helmand, bliver vores Base Malvern overdraget til ANA. Dette er en stor fremgang i den overordnet plan om vores tilbagetrækning fra Helmand. Dette betyder at første deling nu er flyttet til Bridzar, den største lejr i patrol base line, det er her den øverste ledelse i kompagniet holder til, samt de fleste af vores assets. Det er med blandet følelser vi forlader Malvern. Overordnet set er det en glædelig dag, da det betyder stor fremgang i uddannelsen og overdragelsen til ANA. For os betyder det tørvejr, samt mere plads og privatliv, når vi sover, i det vi i Malvern var vi så uheldige at vores tag var utæt, hvilket det tidligere hold ikke havde lagt mærke til, da det ikke havde regnet under deres mission. Men regn det kom der. Og

tidligere udsendte fortæller, at de aldrig har oplevet så meget regn på en udsendelse, og de fleste af dem har aldrig rigtig oplevet regn hernede. Der udover vil vi nu være i nærheden af PX’en og befalingerne vil nu blive nemmere at gennemføre, da de assets vi skal have med, bor i Bridzar. Dog er Malvern en lejr der vil blive savnet. Dernede var vi kun os selv, en civil tolk og fire medics. Vi skulle ikke tage hensyn til andre end os selv og vi skulle kun rydde op efter os selv. Men vi er faldet godt til i den nye lejr og er glade for at være her. Den eneste mangel vi har, er fersk kød, men det gælder hele Patrol Base Line. Som udsendt soldat skal du være meget omstillingsparat. En uge går sjældent som planlagt, en ting man dog altid kan være sikker på man skal, er sangervagter, og mange af dem. Da tidligere soldater fortalte mig hvor meget de stod på vagt, var jeg sikker på de overdrev, men det gjorde de ikke...

15


Det at gå patrulje er kun en lille del af det vi laver her nede og efter manges mening, går vi for få, da det er her vi får tanket ”strøm” på batterierne. Men der er også andre opgaver der skal løses og Force Protection fylder en stor del af disse. Derudover laver vi Check Points, sweeper og holder spor åben til diverse forsyninger og eskorter, støtter ANA i form af ECM bærer, samt Ground Moves for enheder der har brug for sikring under fremrykningen. Derudover ligger vi i Cordon ved fund af IEDer, og vi har altid en gruppe klar i kompagniet til at rykke ud, i tilfælde af at der skulle ske noget. Tiden i lejeren bliver som sagt mest brugt på vagt, især fordi vi den seneste tid, har været hårdt ramt af skader og sygdom, hvorfor vi ikke har været ret mange om de fire ud af fem sangere vi har ansvaret for i Bridzar og ca. hver anden dag har vi gruppelejren Spondon, samt en køretøjsstilling på High Ground, dvs. at vi hver anden dag har otte mand på vagt hele tiden om dagen og 10 om natten, og det er mange når man tænker på, vi lige nu kun er 19

konstabler i delingen. Dog har vi den seneste tid, fået hjælp af diverse assets som har lettet vores hverdag ved at tage endnu en sanger i lejren. Når vi endelig har ”fri” bruges tiden på træning og restituering i form af afslapning, spisning og søvn, samt vedligeholdelse af vores stumper, materiel og ansvars områder. 1 deling rejser fra patrol base line den 9. maj, med henblik på leave. Vi lander i Danmark den 13. maj og tiden nærmer sig hastigt. Vi har kun et par enkelte patruljer tilbage, før vi med god samvittighed, kan nyde feltunderholdning i form af DECCO BAND, iværksætte fremrykning til Camp Bastion, hvor alt skal rengøres og til eftersyn, inden vi påbegynder rejsen til Danmark, som indebære en dag i KAIA (Kabul International Airport) et kort ophold i Tyrkiet, før vi endelige kan sige vi er tilbage i Danmark mhp. at nyde tre ugers velfortjent leave. Jo tættere på vi kommer, desto større syntes behovet at være. Men vi har stadig et par hårde uger tilbage og selvom det til tider kan være

På billedet ses DF PL Kenn Wercker Duus og hans Oscar KS Camilla Bøgh.

16

svært at holde fokus på opgaven når vi er i lejren, er det ikke tilfældet når vi er på patrulje, vi ved hvor vigtigt det er, hele tiden at være fokuseret, når vi er ude, men skulle vi glemme det når vi nærmere os lejren er der ingen tvivl om at vores delingsfører og næstkommanderende nok skal minde os om det… C15 har ordet… Leaven nærmer sig og der er ingen tvivl om at den er velfortjent, at alle har ydet det optimale og enkelte mere til endda. Det er en fornøjelse som fører, at se hvordan folk vokser med opgaven når behovet er der. Vi har været dygtige, vi har været skarpe og vi har haft det held der skal til, for at vi forhåbentlig kan tage samlet hjem på leave i løbet af ganske kort tid. Leaven er jer velfortjent, jeg glæder mig, ved i gør det samme og sidst men ikke mindst, så glæder jeg mig til at se jer alle sammen velmødt efter leaven, så vi sammen kan gøre en forskel og tage det sidste stik hjem sammen… ”VENI VIDI VICI” C15.


Idrætsdag 2011/1 JDR Idrætsdag 2011 forårsudgaven startede lidt utraditionelt uden faldskærmsudspring, flyet havde teknisk defekt og kunne ikke komme i luften fra morgenstunden. Regimentschefen bød velkommen og alle kunne gå i gang med dagens udfordringer. Af seniorsergent Henrik K. Schmidt, formand for Jydske Dragonregiments Idrætsforening (JDRI).

Idrætsudøverne led ikke under teknisk defekt. Alle var klar til at yde en ekstra indsats til fordel for ”holdet”. Kampen om, sølvfadet, æren samt et mindre kontant beløb. Det viste sig hurtig at kampen om det eftertragtede sølvfad skulle komme til at stå mellem 4/1, 1 HBU og 2 HBU. 4/1 havde mulighed for, som den første underafdeling, at vinde idrætsdagen for 3. gang i træk. Der blev gået til stålet allerede fra morgenstunden både i hold og enkeltmands discipliner. Konkurrence genet blev aktiveret i alle deltagere og alle de fine ordsprog om ”alle er vindere” og ”det gælder bare om at være med” gælder ikke indenfor militær idræt, der blev kæmpet til sidste mand heldigvis uden større uheld og skader dog var der et par HBU soldater der blev ramt af forhindringsbanens ubarmhjertighed specielt mødet med ”firebommen” gjorde ondt. Motionsløbet blev afviklet med stor deltagelse og alle nåede

i mål inden dagens sidste disciplin ”1000 m. stafet” skulle afvikles. Dagen sluttede med præmie overrækkelse og kåring af den samlede vinder af idrætsdagen 2001/1. Vinderen blev 4/1 med 2 HBU på 2. pladsen og 1 HBU på 3. pladsen. Et stort tillykke til

alle individuelle vindere og 4/1 med 1. pladsen. JDRI ser frem til næste idrætsdag til efteråret, desværre kan 4/1 ikke forsvare deres titel da de skal udsendes på ISAF hold 12. Husk, at holde jer orienteret om kommende idrætsbegivenheder på JDRI’s hjemmeside WWW. JDRI.DK

17


Efterlysning I forbindelse med opdatering af tidligere eskadrons- og kompagni fotos, på Dragonmuseet (I kælderen under Holstebro Museum), er det konstateret, at der mangler alle årgange fra 1980 (inkl.) og til dato. Disse er nu ved hjælp af Kajs Foto m.fl. ved at blive etableret, men der mangler flere enheder og årgange fra perioden. Hvis du er i besiddelse af et eskadrons, eller kompagnifoto, som du ikke længere har behov for, vil vi derfor meget gerne ”arve” dette til arkivering på Dragonmuseet. Også fotos fra før 1980 har interesse. Du kan sende eller aflevere billedet til major J. Nørris Jensen, Garnisonsstøtteelementet, der så vil strukturere samlingen inden aflevering på Dragonmuseet.

18


19


Enhedsuddannelse ved 1 Panserinfanterikompagni

Af premierløjtnant Mikkel Kjærgaard, delingsfører.

I forbindelse med opbygningen af 1 Panserinfanterikompagni modtog vi i starten af april måned 33 mand fra blandt andre Gardehusarregimentet, Danske Artilleriregiment og Telegrafregimentet. På grund af denne meget blandede baggrund kompagniets personel stod med, har kompagniet gennemført et intensivt fem ugers enhedsuddannelses forløb med fokus på gruppe niveauet med henblik på at ensrette standarterne for hele II Panserinfanteribataljon. Forud for den store tilgang af nyt personel gennemgik kompagniet et lignende enhedsuddannelsesforløb med det personel kompagniet havde fået fra andre enheder ved Jydske Dragonregiment. Dette forløb indeholdte også instruktørvirke og taktik på delings og kompagni niveau. Denne forudgående uddannelse nyder kompagniet godt af i forbindelse med den enhedsuddannelse der gennemføres nu. Den har medført at niveauet i grupperne er blevet løftet meget hurtigt takket være den kammerat hjælp der har fundet sted til hver eneste enhedsuddannelses dag. Flytningen af tjenestested samt det intense uddannelses forløb, som har betydet mange lange arbejdsdage, har været en stor omvæltning for flere af de nytilkomne til kompagniet. På trods af dette har de alligevel formået at levere et godt resultat som 1 Panserinfanterikompagni kan arbejde videre med. De sidste ugers stramme skema har også haft til formål at skabe et billede af hvilken opgave en panserinfanterideling/gruppe løser og har medvirket til at give os et solidt afsæt for de næste ugers funktionsuddannelse.

20


Reception og afskedsparade ved Uddannelsesbataljonen Af seniorsergent J.A. Larsen. ADMBM, UDDBTN.

Reception ved Uddannelsesbataljonen i bygning 20.

Den 28. april 2011 afholdt Uddannelsesbataljonen (UDDBTN) ved Jydske Dragonregiment (JDR) en reception for særligt inviterede i vores nye omgivelser i bygning 20 syd. Efterfølgende afholdt bataljonen en afskedsparade for det personel der afgik til henholdsvis Grundlæggende Sergent Uddannelse (GSU), Hærens Resterende Uddannelse (HRU), samt officersaspiranter der afgik efter veloverstået praktikperiode. Personel til GSU skulle starte i henholdsvis Sønderborg for GSU almindelig og Aalborg for GSU Militærpoliti (MP) den 2. maj 2011. I alt afleverede UDDBTN 23 værnepligtige til GSU, her i blandt fem til MP. Personellet der har fået en HRU kontrakt er delt op i to grupper, dem der skal til Den Kongelige Livgarde (LG) og dem der skal til Trænregimentet (TRR). De 23 ud af de i alt 30 der har søgt og fået HRU kontrakt, skal uddannes ved kamptropperne. Mødedag var allerede mandag den 2. maj ved LG, i det det erfaringsmæssigt har vist sig, at man ikke kan undvære den ekstra måned i HRU til omskolinger og kørekort. PSN til TRR skal først starte ved deres nye tjenested den 1. juni og færdiggør derfor deres værnepligt her ved JDR inden uddannelsesstart ved TRR. Yderligere sagde bataljonen også farvel til tre K3 sergenter, der blev forsat til LG mhp. udsendelse med ISAF 13 til februar 2012. Paraden startede kl. 1530 med modtagelse af styrken ved ADMBM der efterfølgende afleverede paraden til bataljonschefen. Bataljonschefen holdt en kort og konstruktiv tale, hvorunder de tre K3 sergenter blev kaldt frem til nogle personlige ord fra bataljonschefen. Paraden sluttede kl. 1600.

K3 sergenterne blev kaldt frem til nogle personlige ord fra bataljonschefen.

21


Ringen er sluttet

Af sergent Rasmus M. McCaffrey, FSBM/NK/TTPSEK/5LSBTN. Onsdag den 13. april 2011 kørte OKS-1 Ib Andersen fra Tung Transportsektionen sin sidste tur. Turen var i veteranpanserforenings Diamonds T kranvogn. ”Jeg startede min militære karriere i sådan en. Nu slutter jeg den i den samme vogn, fortalte Ib med et stort smil på læben.” - Efter 40 års tjeneste går Ib på pension sidst i august.

22


Danmark under anden verdenskrig

Danske soldater i kamp ved Hokkerup syd for Søgaard den 9. april 1940. Med letvægtskanon affyres salve med lysspor mod de fremrykkende tyske panservogne. Tyskerne blev mødt med samme modstand i Åbenrå og Haderslev.

- Modstandsbevægelsens første mål er nået... AF ERIK BROCH HANSEN.

Omvæltningerne den 28. og 29. august 1943 var en sejr for den aktive modstand. Skønt Danmark aldrig formelt var i krig med Tyskland, blev frihedskampen det dominerende træk i de sidste besættelsesår. Modstandsbevægelsens første mål var nået. Nu forestod løsningen af de næste store opgaver: Organiseringen af det danske folks frihedskamp under udnyttelse af den brede tilslutning, som den aktive kamp nu kunne påregne, det var derfor naturligt, at modstandsbevægelsens ledere nu overtog den plads i folkets bevidsthed, som politikerne tidligere havde haft. Den 16. september dannede ledende modstandsfolk frihedsrådet. Det blev i den resterende del af besættelsestiden det centrale organ for den danske modstandsbevægelse. Frihedsrådet

var et selvstændigt organ, hvis autoritet hvilede på den tillid der var skabt i befolkningen, efterhånden som rådets navn blev kendt gennem dets danske proklamationer over engelsk og svensk radio og i den illegale

presse, der havde faet et godt indpas i befolkningen. Rådets indflydelse på de aktive grupper, hvilede først og fremmest på frivillig tilslutning. For mange forekom den tyske besættelse af Danmark ufattelig, Danmark

Fra garderober og hvor det ellers kunne lade sig gøre, blev våben og andet taget til brug i modstandskampen.

23


burde, efter disses mening, havde kæmpet, som andre nationer havde gjort, og de fandt det således naturligt fra besættelsens start, at bekæmpe tyskerne. Det var i første række de danske søfolk, der efter den 9. april 1940 i stort tal var søgt til allierede havne, for derfra på verdenshavene, at tage kampen op med tyskerne. Den gjaldt ligeledes de udenlandsdanske, der var trådt ind i de allierede hære som soldater og senere befalingsmænd. Andre havde søgt til England, for at gennemgå en militær uddannelse, som de bl.a. senere kunne anvende i kampen mod besættelsesmagten ved industri- og jernbanesabotage. Ved illegale blades fremstilling, virkede et meget stort antal, da de største blade med tiden nåede op på et oplag på omkring 100.000, hvilket var ganske imponerende forholdene taget i betragtning. Besættelsesmagtens danske håndlangere Den fredelige besættelse af Danmark og de forholdsvis rolige forhold, der herskede i de første besættelsesår, bandt kun et mindre antal tyske soldater i Danmark, men den undtagel-

I august 1943 opstod der uroligheder i de største danske byer, hvor der var adskillige ret så store blodige sammenstød imellem store mængder danskere og tyske tropper. På Vesterbro i Aalborg, skød tyske tropper ind i folkemængden, der omgående opløstes.

sestilstand, der indførtes efter den 29. august 1943, motiverede opbygningen af en tysk politi- og sikkerhedstjeneste i lighed med den, der fandtes i andre besatte lande. Således oprettedes også i Danmark en afdeling af det forhadte Gestapo, hvis virksomhedsområde blev eftersøgning og anholdelse af danske modstandsfolk. Den tyske sikkerhedstjeneste beskæftigede sig

Modstandsbevægelsen manglede våben, og foretog røveri på åben gade i København. Da den ene tysker gør knuder, kommer en tredje ung mand til.

24

med registrering af folkestemningen, men blev efterhånden også anvendt til særopgaver, hvilket vil sige terroraktioner. Det var imidlertid et begrænset mandskab, det tyske politi rådede over. Derfor havde man i høj grad brug for danske medløbere. Allerede i 1930 var et danske nationalsocialistisk parti DNSAP, blevet dannet. Dets politik var helt igennem præget af en kritikløs beundring af Hitler Tyskland. Partiet opnåede i 1939 at få tre mandater i Folketinget, men det opnåede aldrig at få nogen direkte indflydelse på dansk politik. Da partiet ved valget i 1943 ikke opnåede nogen mandatfremgang, og da man ikke fra tysk side gik ind for DNSAP’s ønske om magtovertagelse, gik det i opløsning. Under besættelsen blev de danske medløbere beskæftiget i det militære korps, Schalburgkorpset. Desuden dannedes i vinteren 1944 - 45 Hippokorpset (Hilfpolizei), der nåede at blive meget berygtet for sin brutale fremfærd. Endelig dannedes et korps bestående af bevæbnede sabotagevagter, Sommerkorpset. Disse organisationer rekrutteredes blandt danske nazister og folk, der havde kæmpet på


østfronten samt kriminelle elementer og andet udskud. Skønt det kun var et forsvindende lille antal danskere, der direkte arbejdede for eller sympatiserede med besættelsesmagten, så faldt de dog stærkt i øjnene, på grund af de magtmidler de havde til rådighed og tog i brug. Sabotage aktioner og tysk terror tog til Den side af den danske modstandsbevægelses virksomhed, der havde de største direkte virkninger i kampen mod besættelsesmagten, var sabotagen. Ødelæggelse af virksomheder, som arbejdede for den tyske krigsindustri, var et middel i den aktive modstandskamp. Ikke mindre betydende var sprængningen af jernbaner, på hvilke vigtige krigsvarer og tropper transporteredes til Tyskland og videre til fronterne. Sabotagen havde gennemgået en rivende udvikling, siden de første brandbomber blev lagt i 1941 til 1942. Sprængstofferne havde vundet sit indpas og afløste påsatte brande. Mængden af sprængstof, der anvendtes i en aktion, steg betydeligt. I takt hermed steg ødelæggelsernes omfang. Man foretrak dog i visse tilfælde at koncentrere sig om ødelæggelse af produktionen og spare fabriksbygningerne. På den måde mistede ingen deres arbejde, og det var af stor betydning for sabotagens popularitet. Dette indvirkede igen afgørende for muligheden for at gennemføre aktionen, idet sabotørerne i mange tilfælde kunne have nytte af hjælp fra arbejderne på fabrikken. Men denne mere præcise form for sprængning var kun muligt, fordi sabotørerne havde indhøstet rige erfaringer ved tidligere sabotager. Forud for en operation lå en detaljeret planlægning. Mange måneders arbejde kunne ligge bag få minutters aktiv indsats. Og så havde man ingen garanti for, at aktionen i det hele taget lykkedes. Fra vinteren 1943 - 44 skærpede

Forum på Frederiksberg i København efter sabotagen 1943. Tyskerne havde beslaglagt hallen til troppeindkvartering.

tyskerne kursen i forsøget på danske befolkning fra deltaat bekæmpe sabotagen. En gelse i illegal virksomhed. Men række dødsdomme blev afsagt, virkningen forfejlede sit mål. og mange deporteredes til Modstandseffektiviteten steg tyske koncentrationslejre, hvor støt, og terroren tjente kun til talrige døde og adskillige blev yderligere at vække afsky mod psykisk eller fysisk invalideret, besættelsesmagten. som følge af umenneskelig brutalitet og underernæring. Ved forhør i Danmark anvendtes i Læs i næste artikel om besætstor udstrækning tortur af det telsesmagtens kamp for at tyske politi og dets medløbere. vende stemningen mod saboVidere skærpes kursen ved tage - med uønsket virkning. anvendelse af modsabotager især rettet mod forlystelsessteder, avisredaktioner og andre virksomheder, som tyskerne mente, stod den danske befolknings hjerter nært. Endelig besvaredes mord på stikkere med clearingsmord. Efterhånden blev ret mange modstandsfolk stukket og hele grupper rullet op, som følge af angivelser fra danske medløbere, der til gengæld modtog store beløb af besættelsesmagten. Dette Pen uvæsen søgte modg h ån esed standsbevægelsen ket dværk del fra at komme til livs, vil s er m kri g ige ved henrettelse af , at åneds ens ti d 10 l stikkerne. Det betragtes kr. øn ca – 194 i 19 . va 3, h som en nødvendig beskyt43 r er k 700 k vor en telsesforanstaltning, og forud r. 4 r 00, . hvilvar, i de fleste sager, gået en -id ag. prøvelse. Tyskernes modtræk var at myrde sagesløse danske, der i reglen var kendte i vide kredse. Formålet med denne terror var, at skræmme den

25


ook b e c ifa t på r fra reg er n e e regim e nyhed le nyhed n o g d Dra datere re og de e k s Jyd læse op mmente å alle f d t ø a u M o på an d og k kker i s Her k t, skrive u te er d å s men ndre. n ppe a med ld dig gru Tilme erne! d nyhe

Landsformand: Jens Christian Lund Sct. Mogens Gade 31 A, 2., 8800 Viborg. Tlf. 86 61 50 40 Mobil: 33 37 40 60 E-mail: jens.c.lund@gmail.dk

Landssekretær: Preben I. Troelsen (MR), Niels Bohrs Vej 32 A, 7400 Herning. Tlf. 97 12 11 98 E-mail: pit@email.dk

Vicelandsformand: Peder Korshøj Hvedevej 5, 8840 Rødkærsbro. Tlf. 86 65 90 43 Mobil: 23 32 43 66 E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Redaktør: Preben I. Troelsen (MR), Niels Bohrs Vej 32 A, 7400 Herning. Tlf. 97 12 11 98 E-mail: pit@email.dk

Landskasserer: Poul Erik Timm Århusvej 111, 8900 Randers. Tlf. 86 42 02 11 E-mail: timm@timm.dk

Fødselsdagslistefører: Poul Erik Rasmussen (MR), Rosenvang 31, 8543 Hornslet. Tlf. 86 99 60 35 E-mail: rosenvang31@kabelmail.dk

”FORENINGEN FOR ALLE, DER BRÆNDER FOR ÅNDEN VED PRINSENS LIVREGIMENT”

26


Dette er din indbydelse til Jubilarstævne 2011 Du inviteres herved med ledsager til jubilarstævne lørdag den 11. juni 2011 på Viborg Kaserne Jubilæumsudvalget vil i tidsrummet kl. 09.30 - 10.00 modtage jer ved Viborg Banegård og anvise, hvor opstilling til marchen skal finde sted. Med Prinsens Musikkorps i spidsen marcherer vi kl. 10.00 gennem en flagsmykket Viborg by til Viborg Kaserne. Paraden ca. kl. 10.30 vil forløbe efter traditionerne med velkomst ved Landsformand Jens Chr. Lund og kransenedlægning ved mindestenen. Der vil herefter være overrækkelse af jubilæumstegn til de ældste jubilarer, (øvrige jubilæumstegn vil blive overrakt i forbindelse med frokosten). Jubilæumstegn fra 50 år og mere overrækkes uden beregning, øvrige kan købes ved fremmødet. Efter paraden vil de enkelte årgange blive holdvis fotograferet, og der vil være mulighed for at spadsere en tur kasernens område samt se mindelokalerne for vort gamle regiment. Prinsens Musikkorps giver en koncert i hal 2. Kl.13.00 samles jubilarer med ledsagere til frokost i Viborg Lounge på stadion lige ved siden af kasernen. Arrangementet, inklusive frokost, som består af to slags sild, fiskefilet, skipperlabskovs samt kaffe og kage, koster for jubilarer og ledsagere kr. 250, - pr. kuvert. Det samlede beløb indbetales til bank registreringsnr. : 1551 kontonr.: 4660075378 Prinsens Livregiments Soldaterforening, senest mandag den 6. juni 2011. Ved betaling på jubilæumsdagen er kuvertprisen kr. 300,Af hensyn til bordplanen er det vigtigt, at du påfører indbetalingen navn, adr. og indkaldelsesår. Kvitteringen fra din indbetaling skal medbringes, da den gælder som spisebillet. Vigtigt: Husk at betale til tiden af hensyn til yderligere planlægning og bestilling af frokost For at jubilæet for jubilarerne skal blive den store oplevelse, som det er at møde alle de ”gamle” kammerater, også dem, der ikke er medlemmer af soldaterforeningen, må du hjælpe os med at finde dem. Har du navne og adresser på dine soldaterkammerater, så beder vi dig oplyse os om dem pr. telefon, via internet eller pr. brev/kort, så vi får mulighed for også at indbyde dem til jubilæet. Kasernen i Viborg er rømmet for soldater. Prinsens Livregiment flyttede i 2001 til Skive, og i 2005 blev regimentet sammenlagt med Jydske Dragonregiment i Holstebro. Soldaterforeningen har fra 2006 vedtaget at flytte jubilarstævnet tilbage til Viborg. Vi håber, at rigtig mange ”gamle” soldater vil benytte lejligheden til med ledsager at besøge den gamle garnisonsby. Også ikke jubilarer er meget velkomne til at deltage i arrangementet. Husk: Hvis du ikke kommer, skuffer du dine kammerater. Alle spørgsmål/henvendelser vedrørende jubilarstævnet besvares på følgende telefonnumre:

86 65 90 43/ 23 32 43 66 86 62 59 48/ 27 62 14 49 86 65 12 83/ 40 31 30 48

eller på Internettet:

Formand P. Korshøj (bortrejst 3. – 10. juni) Kasserer Bent Nielsen Jens Erik Pedersen

pkorshoej@youmail.dk bent.nielsen@youseeme.dk maja.jens@privat.dk Vi håber på stort fremmøde lørdag den 11. juni 2011 Med venlig hilsen Prinsens Livregiments Soldaterforening Jubilæumsudvalget

27


Formand: Peder Korshøj (MR) Hvedevej 5, 8840 Rødkærsbro Tlf. 86 65 90 43 Mobil 23 32 43 66 E-mail: pkorshoej@youmail.dk Kasserer: Jens Erik Pedersen (MR) Krogen 4 A, Rødding, 8830 Tjele. Tlf. 86 65 12 83 E-mail: maja.jens@privat.dk

Skydning Vore skytter har igen vundet den udsatte vandrepokal for 15 m. indendørsskydning i 4 kant-skydningen med Forsvarsbrødrene (961), Garderforeningen (880), De Blå Baretter (924). Vore skytter opnåede 964 points. Individuelt var resultaterne: Bent Svejstrup (195), Denis Nielsen (194), Bjørn Jensen (194), Karl Buksti (192), Pauli Johansen (189), Bent Nielsen (185), Jens Erik Pedersen (185), Charles Kolding (181). Tillykke til vore skytter, som altid gør det godt.

Sekretær: Knud Erik Kristensen (MR) Bredgade 14, Mønsted, 8800 Viborg. Tlf. 86 64 64 53. Mobil 61 85 61 53 E-mail: ke@fiberpost.dk Bent Nielsen (MR) Gl. Århusvej 96, 8800 Viborg Tlf. 86 62 59 48. Mobil 27 62 14 49 E-mail: bent.nielsen@youseeme.dk Niels Jørgen D. Christensen, Holstebrovej 69, 8800 Viborg. Tlf. 86 62 37 97. Jens Jørgen Dalsgaard Christensen (MR) Møde med Dragonerne fra Holstebro Den 13. april mødte 11 fra Holstebro og 11 fra PLS, Viborg, hinanden i Viborg til en hyggelig aften. Vi startede med at spise i ”Oasen”. Herefter fortalte Peder Korshøj om PLS, hvorefter Erik Jensen orienterede om Viborg Kaserne og Viborg by. På vej til mindelokalerne gjorde vi et stop ved mindestenen for regimentets faldne. Erik Jensen gennemførte en flot rundvisning i mindelokalerne. Aftenen sluttede med kaffe og kammeratligt samvær. Efter vores opfattelse en god aften.

Fra venstre ses Pauli Johansen, Bjørn Jensen, Bent Nielsen med pokalen, Denis Nielsen, Karl Buksti, Bent Svejstrup, Charles Kolding og Jens Erik Pedersen.

Et udpluk af deltagerne i fællesarrangement med Dragonerne.

28


Udflugt til Polen Der er stadig flere pladser til turen til Stettin i tiden 17. – 20. juni. Hurtig tilmelding til turleder Peder Korshøj, 23 32 43 66. Aktiviteter Udendørs skydning: Kontakt Bent Nielsen, 27 62 14 49 11. juni: Jubilarstævne 15. juni: Faneoptog til Domkirken, gudstjeneste 17. – 20. juni: Udflugt til Polen 6. august: Landsforeningens udflugt 5. september: Flagdag, aftenarrangement ved mindestenen 3. september: Fugleskydning 16. november: Bowling 11. december: Julefrokost P. Korshøj

Heintje Nielsen, Nørrevang 1, 9760 Vrå. Mobil: 14 14 66 26 Erik Jensen, Røgildsvej 35, 9400 Nørresundby. Tlf. 98 19 12 85 Bent Ingolf Johansen, Juelsparken 26, 9210 Aalborg SØ. Tlf. 98 14 27 03 E-mail: b-ingolf@mail.dk Fra Cimbrernes og Vendelboernes Domæne

Vinterskydning Så er vinterskydningen slut, det blev fejret med et rigtigt godt bord med alt godt fra havet, og alt godt fra havet skal jo svømme så det blev en festlig aften, men det væsentlige er jo årets skyderesultater som var følgende. Damer: Bronze Ditte Nørholt med 1889 point Sølv Lone Pedersen med 1895 point Guld Agnes Larsen med 1901 point Herrer: Bronze Karl Erik Nørholt Sølv. Arne Simonsen Guld Svend Erik Sørensen

med 1914 point med 1924 point med 1926 point

Kommende arrangementer

Formand: Arne Simonsen (MR) Ørnevej 59, 9230 Svenstrup. Tlf. 98 38 08 69 E-mail: arnesimonsen@hotmail.com Kasserer: Aakjær Skov (MR), Sæby Landevej 2, 9830 Tårs. Tlf. 98 96 17 59 Sekretær: Mogens Pedersen (MR) Kløvervej 28, 9760 Vrå. Tlf. 98 98 19 86 E-mail: lone.mogens@privat.dk Frank Andersen, Bævervej 2, 9230 Svenstrup. Tlf. 98 38 37 25

Sommertur 2011 Da det blev pålagt, Aalborg afdeling at arrangere sommerturen i år, er der blevet arbejdet ihærdigt på at arrangere turen, valget faldt på Børglum Kloster lørdag den 6. august 2011. Parker ved Klostret kl. ca. 0950 derefter vil vi gå til den Gamle Smedje (2. min. gang), hvor vi fylder op til dagens ”strabadser”. Kl.1000 – 1150 brunch i Den Gamle Smedje. Brunch består af. Røget laks med lunt røræg, lun leverpostej, amerikanske pandekager med honning, frisk frugt salat og græsk yoghurt, marineret sild med karrysalat, kylling grillspyd med rissalat, to slags pålæg, to slags ost, frisk frugt, hjemmebagt brød og kaffe/ the. Ovenstående pro persona kr.123,00 som hver enkelt afregner med betjeningen. Øl kr. 25,00, sodavand kr. 20,00, vin 1/1- flaske husets vin kr.195,00 snaps 2 cl. Kr. 20,00. 1215 rundvisning på Børglum Kloster med guide (ca.1½ time) efter rundvisning er der meget at kigge på. Der er boder udenfor i porten og ca. 35 i klostergården. Kl. 1400 muligvis friluftsteater. Kl.1500 vi samles i Den Gamle Smedje for at takke af og sige på gensyn over en kop øl eller kaffe evt. med brød. Priser Kaffe/The kr. 25,00 kringle kr. 25,00 lagkage kr. 30,00. Besøg og rundvisning på Børglum Kloster pro persona kr. 75, som betales til Aalborgs kasserer ved

29


spisning. Børglum Kloster, Klostervej 255, 9760 Vrå. Bindende tilmelding til Mogens Pedersen 98 98 19 86 eller 20 45 48 45 eller mail: mtp@turbopost.dk senest onsdag 27. juli 2011. Fugleskydning Der afholdes fugleskydning søndag d. 7. august KL. 1000. på de militære skydebaner ved Lindholm Høje, dagen starter normalt med afhentning af fuglekongen, men da han bor på Læsø er det nok tvivlsomt om det kan nås, men han bor måske på hotel i Aalborg så måske skal han hentes der. Kl. 1000 er der antrædning på et geled, derefter vil fanen blive ført ned på skydebanen, fuglekongen vil derefter skridte fronten af, herefter vil han åbne skydningen ved at afgive det første skud på fuglen. Umiddelbart efter skydningen vil der være præmieuddeling, til skytter samt vindere på skydekort, uafhentede gevinster vil blive tilsendt. Der kan som vanligt købes øl, vand og pølser til lave priser, der vil også være salg af amerikansk lotteri. Med hensyn til skydekort som sælges på giro vil de ikke blive sendt ud med post, men vil blive lagt i depot, grunden til dette tiltag er de forhøjede post omkostninger, vi håber på jeres forståelse, vi ønsker jer en god sommer.

Formand: Jan Vinther Magnussen (MR) Drosselvej 8, 8544 Mørke. Tlf. 86 37 70 60, Mobil 40 17 70 60 E-mail: jan@moerkes.net Kasserer: Asbjørn Tofthøj Olsen Kystvejen 49, 8000 Århus C. Tlf. 22 37 54 84 E-mail: asbjoerntofthoej@tdcadsl.dk Sekretær: Henning Kristensen Toftefaldet 1, 8240 Risskov Tlf. 86 21 25 17 E-mail: Toftefald@Kristensen.mail.dk Poul Erik Rasmussen (MR) Rosenvang 31, 8543 Hornslet Tlf. 86 99 60 35 E-mail: rosenvang31@kabelmail.dk Generalforsamlings referat Tirsdag 15. marts afholdte vi ordinærgeneralforsamling i Marinestuen. Efter velkomst valgtes Ove Grøn til dirigent. Formanden aflagde en kort beretning, de væsentligste aktiviteter i det forløbne år var arrangering og afholdelse af årets fællesudflugt, der som bekendt

30

gik til ”Den gamle by”, formanden udtrykte tilfredshed med arrangementet. Herefter omtaltes vinterens skydning, vi plejer at have to skydehold, men i denne vinter har vi kun kunnet mønstre 1. Vores fane har været tilstede ved adskillige arrangementer. Kassereren fremlagde et regnskab, der balancerede med kr. 10.580,00 og udviste et underskud på Kr. 1.472,63. Regnskabet blev godkendt. Der var ingen indkomne forslag. Som ny revisor valgtes Hans Peter Krupsdahl, alle øvrige valg var genvalg. Skydeafslutning Skytterne var samlet onsdag 13. april i marinestuen til præmieuddeling og en bid brød. Vore skytter havde rystet lidt på hånden, så det blev til en 4.plads. Sommerudflugt Dette års fællesudflugt arrangeres af Aalborg afd. og går til Børglum kloster. Se udførlig omtale Under Ålborg afd. i Aprilnummeret af ”Dragonen”. Tilmelding til formand Jan senest den 25. juli med henblik på evt. samkørsel. Grill party Formand Jan har besluttet at holde grillaften i sin have i Mørke, lørdag den 27. august, nærmere herom i Augustnummeret af ”Dragonen”.

Formand: Søren Sørensen (MR), Borgergade 5 E, 7441 Bording. Tlf. 86 86 18 42 Kasserer: Preben I. Troelsen (MR), Niels Bohrs Vej 32 A, 7400 Herning. Tlf. 97 12 11 98 E-mail: pit@email.dk Sekretær: Jens Henry Jensen Vester Allé 29, Hammerum, 7400 Herning. Tlf. 97 11 85 51 E-mail: jens.henry@mail.dk Den store dyst! Fra nær og fjern har folk rejst sig fra sofaen, sat kursen mod Herning og nærmere bestemt Bowlinghallen på Fyrrevej. Her havde Prinsens Livregiments Soldaterforening og Forsvarsbrødrene sat hinanden stævne for at dyste i bowling. Der var 22 spillende på syv baner – humøret – var højt – og bifaldsråbene kom ufortrødent, når der var en strike (alle kegler væltet i et skud). Der blev


gået til makronerne, for det gjaldt æren, PLS tabte sidste runde, så det det var vigtigt at tilbagevinde 1. pladsen. Da de fleste var urutinerede i det ædle spil, var det nok udmærket, at spilletiden ikke oversteg 1 time, da helbredet jo skal kunne holde til kampen. Efter kampen blev resultatlisterne afleveret, og der blev regnet og lagt sammen og trukket fra, men det er ganske vist, det gik retfærdigt til. Når man har kæmpet på slagmarken, så er det godt at gå til det veldækkede kaffebord og nyde kaffen og kagen. Da den sidste krumme var fortæret kom Preben Troelsen med resultatet: Væltede kegler hos Forsvarsbrødrene var 938 Væltede kegler hos Prinsens var 1606 Nr. 1, 2 og 3 hos Forsvarsbrødrene var: Astrid Sigaard, Karsten Bothe og Fru Bothe Nr. 1, 2 og 3 hos Prinsens var: Henning Rømer, Henry Bjerg og Bruno Andersen Traditionen tro underholdt Kurt fra Videbæk med historier og digte fra det virkelige liv, som jeg har lovet at sige var meget stuerene. Det kan fortælles til alle jer der ikke var med, at det er og var en meget fornøjelig aften. Jens Henry Jensen Sekretær, referent

Formand: Søren Sørensen (MR) Borgergade 5 E, 7441 Bording. Tlf. 86 86 18 42 Kasserer: Jens Erik Pedersen (MR) Krogen 4 A, Rødding, 8830 Tjele. Tlf. 86 65 12 83 E-mail: maja.jens@privat.dk Sekretær: Arne Simonsen Ørnevej 59, 9230 Svenstrup. Tlf. 98 38 08 69

Formand: Poul Erik Timm (MR), Århusvej 111, 8900 Randers. Tlf.86 42 02 11 E-mail: timm@timm.dk

Kasserer: Henning Kristensen (MR), Toftefaldet 1, 8240 Risskov. Tlf. 86 21 25 17 E-mail: toftefald@kristensen.mail.dk Sekretær: Poul Erik Rasmussen (MR) Rosenvang 31, 8543 Hornslet Tlf. 86 99 60 35 E-mail: rosenvang31@kabelmail.dk Fødselsdagsfondens formål er at sende lykønskningstelegrammer til medlemmer på mærkedage (bl.a. runde fødselsdage) ligesom fonden administrerer donationer til værdige formål. Yderligere oplysninger finder du på vores hjemmeside i vedtægterne for Prinsens Livregiments Soldaterforening § 28.

Verner Nielsen, Mørke Kr. 50 Mads Kristian Barslund, Vildbjerg - 100 Henning F. Nielsen, Kibæk - 200 Karl Egon Walblen, Sindal - 100 Jørgen Ø. Juul, Viborg 66 Poul Hansen, Jerslev - 100 Bent Lykkegaard, Odense N - 200 Bent Svejstrup, Viborg - 100 Ove Sørensen, Randers - 100 Peer Marinus Pedersen, Aalborg - 100 Poul Erik Jensen Frandsen, Ryomgård - 100 Niels Otto Abrahamsen, Tjele - 100 Kim Søndergaard Larsen, Risskov - 300 Vagn Sørensen, Viborg 50 Uden navn 50 Bent Elkjær Jensen, Møldrup - 200 Niels Durr, Odder¨ 75 Henrik Hvidegaard, Allerød - 100 Niels Erik Hvid, Viborg - 100 Niels Erik Madsen, Hammel - 100 Erik F.M.Kleist Petersen, Frederikssund - 250 Vagn Jacobsen, Tarm 50 Frede Poulsen, Fårup - 100 Knud Erik Kristensen, Viborg - 100 Tommy Ballegaard, Børkop - 100 Preben Bjarne Nielsen, Oksbøl 50 Knud Erik Svenningsen, Års - 100 Magne Fonnesbæk, Herning - 100 Claus Langvad, Viborg - 100 Leif Dalsgaard Mikkelsen, Randers - 150 Birger Reslow, Odense - 250 Ernst Hundrup, Viborg - 100 Henrik Lunde, Viborg - 100 Per Poulsen, Vadum - 100 Jens Jørgen Bærnthsen, Hobro - 200 Bent Nielsen, Viborg - 100 Ole K.K. Wistisen, Herlufmagle 50 Bent Hvilsom, Hadsund 80 H.B. Petersen, Herning - 100 Michael Hove Andersen, Viborg 50

31


1996 PNINFKMP/PLR Lars Jensen, Lærkevej 22, 8800 Viborg. 38 år 1977 2 KMP/PLR Albert Gadegaard Mørcke, Ravningvej 84, 7182 Bredsten. 52 år Formand: Erik Jensen, tlf. 86 61 11 63 E-mail: erik-jensen@mail.dk Jens A. Jensen, tlf. 86 62 54 70 Niels E. Hvid, tlf. 86 62 94 42 Peder Korshøj, tlf. 86 65 90 43 Bent Nielsen, tlf. 86 62 59 48 Lokalerne, der er et besøg værd, er beliggende i kælderen under Viborg Kasernes hovedbygning. Der ikke faste åbningstider men aftale om forevisning kan ske ved henvendelse til ovennævnte. Der er gratis entré.

Webmaster: Jens. A. Jensen, tlf. 86 61 59 14 mobil: 29 24 89 14. E-mail: post@plrs.dk

20. juni 1973 TMTDEL/STKMP/PLR Poul Arne Jensen, Sct. Mathiasgade 62, 4. th. 8800 Viborg. 63 år 21. juni 1960 FKF Hans Kuno Alsbo, Bellisparken 3, 7430 Ikast. 72 år 1967 752286 1/I Jørgen Kristiansen, Hovedgården 9, 6823 Ansager. 66 år 1991 STKMP/I Christian Mogensen, Myrhøjvej 22, 9640 Farsø. 41 år 1972 1169 STKMP/I Henning Hald Poulsen, Katrinevænget 46, 8800 Viborg. 59 år 1961 512642 3/I Arne Yde Frandsen, Fiskergade 22, 9900 Frederikshavn. 70 år 22. juni 1945 3/9 Laust Skovfoged Bach, Lunden 9, Ålum 8920 Randers NV. 88 år 1983 STKMP 2PLR Mogens Bahnsen, Bissenvej 32, 7000 Fredericia. 47 år 1960 465220 TKMP Peer Stensgård Knudsen, Algade 34, Koldby 7752 Snedsted. 70 år 1963 AKMP/SLFR Jens Christian Lund, Sct. Mogens Gade 31, A. 2. 8800 Viborg 66 år

16. juni 1946 5/20 Johannes Konnerup, Markedsgade 6, 9760 Vrå. 86 år 1965 673953 I/PLR Arne Virklund Pedersen, Egernvej 54, A 8643 Ans By. 67 år 1982 UDDKMP Jørgen B. Pedersen, Bredkær Tværvej 72, 8250 Egå. 49 år 17. juni 1991 STKMP Per Bak Nielsen, Vandværksvej 2, 4241 Vemmelev. 41 år 1956 3/II Kai Svendsen, Østre Allè 76, 2 th. 9000 Aalborg. 75 år 18. juni 1949 1111 5/20 Knud Henneberg Bay, Slesvigsgade 32, 8800 Viborg. 83 år 1967 757206 2/I Kaj Birkmann, Thorsagervej 2, B. 8544 Mørke. 65 år 1946 424 5/9 Carl Aa. Christensen, Lyøvej 17, 6430 Nordborg. 87 år 1973 GKMP Svend Erik Pedersen, Ilskov Hovedgade 25, 7451 Sunds. 58 år 19. juni Peter Wulff Andersen, Himmerlandsgade 23, 9560 Hadsund. 76 år

32

23. juni 1964 634186 3/I Aage Andersen, Spergelvangen 22, 8920 Randers NV. 67 år 1966 2/I Bent Hansen, Stormstræde 32, 6792 Rømø. 68 år 24. juni 1980 STKMP/BDE Bjarne Frederiksen, Søndergade 29, 8840 Rødkærsbro. 49 år 1966 Ole Engberg Madsen, St. Sct. Pedersstræde 5 A, 1. 8800 Viborg. 67 år 1954 232812 KMPT/I Alex Mahler, Strands Havvej 20 A, Strands 8420 Knebel. 77 år 25. juni 1954 232557 MTKMP/3R Erik Andreassen, Sønder Allè 57, 8800 Viborg. 77 år 26. juni 1980 1/1/PLR Christian Marschall, Huginsvej 24, 8800 Viborg. 53 år 27. juni 1969 1963 1/I Jan Flintholm, Fårupsparken 69, 7900 Nykøbing M. 64 år 1968 797218 STKMP/I Lars Kjeldgaard, Rantzausvej 11, 9460 Brovst. 63 år


28. juni 2003 1/I/PLR Martin Justesen, Gartnervang 45, mf. 4000 Roskilde. 29 år 1967 2BAT Jens Vilhelm Kjærhede, Hovedvejen 17, 7490 Aulum. 64 år 29. juni 1950 6 BTN Henning Christensen, Højrimmenvej 4, 9310 Vodskov. 84 år 1966 719713 SPRKKMP/PLR Tage Pedersen, Bjergfyrren 11, 8620 Kjellerup. 65 år 30. juni 1964 633708 TKMP/I Jacob Eigil Jung, Firehusevej 2, 7470 Karup J. 67 år 1960 465348 1/I Tage Pedersen, Gasværksvej 19, 9300 Sæby. 70 år 1969 STKMP/I Egon Stensgaard, Grandalsvej 56, 7700 Thisted. 62 år 1956 300174 STKMP Niels P. Madsen, Nygårdsvej 99, Gjesing 8660 Skanderborg. 74 år 1. juli 1964 633935 STKMP/3REG Bruno Udby Andersen, Hyttevej 107, 7570 Vemb. 67 år 1984 4/I Jan Vinther Magnussen, Drosselvej 8, 8544 Mørke. 48 år 2. juli 1969 Jens Jørgen Bærntsen, Skibsgade 38, st. 9500 Hobro. 82 år 1954 232401 MTK/20 Kar Egon Ebbesen, Vesterled 34, 7850 Stoholm J. 77 år 1958 372931 STKMP/I Jens Elgård, Plantagevej 10 D, Skæring 8250 Egå. 73 år 1973 2/I Jørgen Jokumsen, Varbergvej 25, 3. th. 6100 Haderslev. 58 år 1946 568 3/20 Niels Nielsen, Parkvænget 3, Frederiks 7470 Karup J. 86 år 1989 2/I John Allan Nygaard, Højmarksvej 37, Stensballe 8700 Horsens. 47 år 1950 Carl Bent Olsen, Nørremøllevej 23, C 8800 Viborg. 82 år 3. juli 1949 627 1/9 Bent Andersen, Tottenborgvej 1, 9900 Frederikshavn. 82 år 1965 673597 TKMP Hardy Bang, Tietgensgade 28, 7400 Herning. 66 år 1945 7 REG V.H.F. Jensen, Gråmejsevej 95, 8800 Viborg. 86. år 1958 373030 1/I Elmer Olesen, Glerupvej 95, 9575 Terndrup. 73 år 1947 4/9 Jacob Pedersen, Lærkevej 48, 2 mf. Langesø 6430 Nordborg. 85 år 1968 1/I Poul Michael Ricther, Skelagervej 155, 2 mf. 9000 Aalborg. 66 år 4. juli 1947 1048 ?/6 Jørgen Jensen, Ternevej 16, 7900 Nykøbing M. 86 år

2000 S/FOR 9 Palle Munk, Havevej 25, 8840 Rødkærsbro. 55 år 1963 Musikkorpset Bent Otto, Midhårdsvej 17, 8800 Viborg. 78 år 1959 1/I Poul Mosegård Svendsen, Dagnæsalle 1, B. E28. 8700 Horsens. 72 år 5. juli 1966 719808 2/I Hugo Falk Østergaard, Lundgaardsgade 5, 7490 Aulum. 66 år 6. juli 1970 STKMP/JBDE/DRLR Finn Kortsen, Sallings Gård 14, 2-4. 7800 Skive. 41 år 1948 13 1.KMP Georg K. Nielsen, Skrænten 9, E. 7600 Struer. 84 år 10. juli 1961 512372 2/2 Preben Bransholm Jepsen, Klostervej 23, 8840 Rødkærsbro. 70 år 1972 STKMP/PLR Karl Erik Jensen, Iversvej 11, 8830 Tjele. 60 år 11. juli 1999 KMP/11/PLR Martin Gisselmann,Emil Bojsens Gade 17, 8700 Horsens. 32 år 1952 155042 2/I Kaj Kleppe-Hansen, Spidstoftevej 4, 8800 Viborg. 80 år 1989 CAF/PLR Inge Brogaard Kristensen, Kærsangervej 176, 8800 Viborg. 57 år 1964 KFR Mogens Filbert Johansen, Mimosevej 11, 8840 Rødkærsbro. 69 år 12. juli 1963 3/I Louis Glud Christensen, Søndrevej 51, 8700 Horsens. 70 år 1954 Reinhold Fjeldsted, A. S. Ørstedvej 19, 8800 Viborg. 78 år 1950 639 3/6 Kresten J. Kristiansen, Ulstrupvej 22, Sdr. Onsild 9500 Hobro. 82 år 1949 4KMP20BAT/3REG Egon Mortensen, RR1,M iaford,Ontario,Canada. N 4 1W5 83 år 1960 465182 1/III Børge Vistisen, Klingenbergvej 4, Sperring 7700 Thisted. 70 år 1972 KSE-UDD Jens Morten Jørgensen, Åbrinken 9, 8800 Viborg. 56 år 1961 512876 1/II 3 Egon Tylak, Lærkevej 8, 6340 Kruså. 71 år 1956 STKMP Villy Nielsen, Nørresøbakken 72, 8800 Viborg. 75 år 13. juli 2/PFKMP Sv. E. Bjørnkjær, Gl. Skolevej 13, Demstrup 8620 Kjellerup. 62 år 1950 3. REG Arne Fisker, Klejtrupvej 95, Hvornum 9500 Hobro.87 år 14. juli 1960 STKMP/I Jesper Møller, Gram Gydedalsvej 29, Fjelsø Mark 9620 Ålestrup. 41 år

33


1952 155401 1/III Eigil Madsen, Reberbanen 1, st. th. 9500 Hobro. 80 år 1958 373054 STKMP/I Henning F. Pedersen, Lundbygade 2 A, Vejrum K. 7600 Struer. 73 år 1956 300303 STKMP Carl Vestergård, Stidalskæret 24, 8600 Silkeborg. 75 år

22. juli 1994 1.PNINF/KMP Søren Andersen, Mølledammen 60, 6800 Varde. 37 år 1980 1/1/PLR Preben Enevold Betzer, Skivevej 123, 9632 Møldrup. 48 år 1971 220751 2/I Kresten Gregersen, Fårdalsvej 7, 8830 Tjele. 60 år 2001 2/I Jacob Holm Løkke, Hjedsbækvej 285 9541 Suldrup. 30 år 1972 2041 2/I Kaj Flemming Pedersen, Brorsonsvej 49, 8850 Bjerringbro. 61 år

15. juli 1973 2/1 Bent Johannesen, Birkevej 13, 8620 Kjellerup.58 år 1961 513162 2/I Bent Tøfting, Agertoften 3, Vodstrup 7900 Nykøbing M. 69 år

23. juli 1963 1/I Ejgil Høgh, Fasanvej 16, 7600 Struer. 68 år 1996 STKMP/I Michael Aagaard, Falkevej 76, st. mf. 8800 Viborg. 36 år

16. juli 1964 633636 1/I Erik Bundgaard, Egvadvej 7, 6880 Tarm. 67 år 1946 405 3/20 Tage Kristensen, Skovstedvej 39, 7700 Thisted. 86 år 1953 175681 Villy Pedersen, Smedegaardsvej 1, Møborg, 7660 Bækmarksbro. 79 år

24. juli 2001 2/I Frank Andreasen, Spurvevej 2, 8450 Hammel. 42 år 1957 2KMP 3deling Bent Erik Bak, Mølleskrænten 42, 4140 Borup. 74 år 1962 RKKMP Hans Erik Christiansen, Granstien 20, 8800 Viborg. 69 år 1966 719954 3/I Jens Jensen, Svendstrupvej 8, 7830 Vinderup. 67 år 1993 STKMP/I Henrik Linnet, Skovduevej 7, 6980 Tim. 39 år 1965 Henrik Kinimond Nielsen, Godthåbsvænget 16, 1. tv. 2000 Frederiksberg. 38 år 1948 243 1/20 Svend Aage Svendsen, Drosselvej 1, V. Hassing 9310 Vodskov. 86 år 1962 561348 3/1 Christian Sørensen, Hamarvej 33, 8800 Viborg. 70 år

1963 Specialkmp. Axel Hermann, Fallevej 62, Finderup 8800 Viborg. 66 år 1968 1 PNINFKMP/PLR Kristian Korsgaard, Norupvej 13, 8830 Tjele. 63 år

1959 409502 1/KMP Jørgen Thøgersen, Vestergade 19, 6100 Haderslev. 72 år 17. juli 1950 Signal KMP/3 REG Gustav Bertelsen, Hadsundvej 132, 9000 Aalborg. 82 år 1969 1/PLR Bjarne Jensen, Rakkebyvej 159, 9800 Hjørring. 62 år 1961 512877 I/2 Kurt Andersen, Egevej 6, 5500 Middelfart. 70 år 2/1 539202 John Larsen, Lindenæsvej 17, 8200 Århus N. 69 år 19. juli 1961 512391 2/I Arne Henriksen, Højagervej 8, Lindved 7100 Vejle. 70 år 1952 155248 5/III Arne Mosgaard, Præstehaven 12 B, 1. tv. 7400 Herning. 79 år 20. juli 1970 HMAK Mogens Aggerholm, Pebermyntevej 69 st. tv. 8800 Viborg. 62 år Per Vinter Christensen, Violvej 153, 7800 Skive. 55 år 1973 96 2/I Ole Nielsen, Bekkasinvej 22, Smidstrup 6000 Kolding. 58 år 21. juli 1972 SPRK/KMP/SJLR Tommy Langhave Christensen, Nedermarken 7, 8850 Bjerringbro. 59 år 1974 1KMP/PLR Henning Dybvad Larsen, Frederiksgade 2, 2. mf. 8000 Århus C. 59 år 1952 4/III Preben Ranch, Havndalvej 73, 8970 Havndal. 79 år

34

25. juli 1954 218095 MTKMP Ejnar Clausen, Klingseyvej 20, 2720 Vanløse. 78 år 1976 2/1/PLR Frank Leon Frisdahl Jensen, Indre Ringvej 2, 7000 Fredericia. 52 år 1990 Hans Jørgen Johansen, Filippavej 90, 5762 V. Skerninge. 40 år 26. juli 662729 TKMP Ejnar Thygesen, Søndergade 48, Assens 9550 Mariager. 67 år 27. juli 1957 Erling Christensen, Slagterigade 11, 9700 Brønderslev. 74 år 1971 RKS/FAFR Jørn Peter Kjær, Kamillevej 2, 8800 Viborg. 63 år 1956 STKMP Bent Erik Thommassen, Randersvej 22, 9550 Mariager. 75 år 28. juli 1949 993 5/9 Chr. Fristrup, Dronning Dagmarsvej 21, 9600 Aars. 83 år 1958 STKMP/I Erik Kruger, Mejerivej 38, Østerild 7799 Thisted. 73 år


29. juli 1966 719804 2/I Kristen Knygberg-Jensen, Storåvej 14, 7400 Herning. 65 år 673742 3.KMP Bent Nyby, Fællestoften 13, 7400 Herning. 66 år Torben Bangshøj Olesen, Nørre Alle 5, 8850 Bjerringbro. 46 år 30. juli 1997 STKMP/I Jacob Berthelsen, Hovedgaden 104, B. 8961 Allingåbro. 35 år 1964 3KMP/PLR Villy Jakobsen, Frederiksberggade 73, 8600 Silkeborg. 68 år Hans Mosberg Suhr Jensen, Overlæge Ottesensvej 23, 9900 Frederikshavn. 47 år 1965 673811 TKMP/I Kristian Kongsholm, Søndergade 34, 1, tv. 8600 Silkeborg. 67 år 31. juli 1985 CAF/PLR Edith Nielsen, Volden 42, Skelhøje 7470 Karup J. 75 år 1968 187 STKMP Frede Nørgård, Latyrusvej 9, 9240 Nibe. 64 år 1975 KSEDEL/PLR Lars Petersen, Skolevangen 4, 8830 Tjele. 54 år 1995 1/I Henrik Wiinberg, Flovtvej 4, Flovt 6100 Haderslev. 36 år 1. august 1959 1/3 Børge Hansen, Torvegade 11, 9370 Hals. 74 år 1998 1/I Niels Witting, Bynkevej 4, 8600 Silkeborg. 33 år 2. august Anders Overgaard Andersen, Møllehøj 20, Brunshåb 8800 Viborg. 65 år 1961 512576 3 KMP/2 PLR Max Bangsgaard, Solbjer Hedevej 10, 8355 Solbjerg. 71 år 1962 538659 3/I Aage Pedersen, Lærkekrogen 1, Bislev 9240 Nibe. 69 år 3. august 1971 1/1 Svend Erik Heinsvig, Plejlen 42, 8800 Viborg. 61 år 1954 232224 Jørgen Kjær Jørgensen, Kikkenborg 4, 9310 Vodskov.. 77 år 1960 465313 1/I Kurt Nygård Pedersen, Kærvej 15, 6920 Videbæk. 71 år 4. august 1960 465286 1/I 3. REG Jørgen Nielsen, Stationsvej 33, 4241 Vemmelev. 70 år 5. august 1964 3 KMP/PLR Poul Dahl, Stendalvej 10, 8620 Kjellerup. 67 år 1951 2/I Knud Vestergård, Herredsvejen 203, Klejtrup 9500 Hobro. 81 år

6. august 1965 2/BKS/PLRS Svend Erik Bach Hansen, Egon Fichers Vej 20, 7430 Ikast.68 år 1972 3/IPLR Carsten Mørkenborg, Klaus Bové Ramsvej 6, 1. th. 8800 Viborg. 58 år 7. august 1954 232446 MTKMP Viggo Jacobsen, Farvergade 8, 1. tv. 8700 Horsens. 78 år 8. august 1954 MTKMP Hans Hansen, Storebæltsvænget 162, 5500 Middelfart. 78 år 1986 HMAK/RKS/DLR Jacob Søgaard Jensen, Fuglebakken 36, 8800 Viborg. 46 år 1947 478 4/9 Johannes Kristensen, Pilgårdsvej 4, Råbjerg, Fousing 7600 Struer. 85 år 1990 1/I Jan H. Lorentzen, Holskovbækvej 17, 9320 Hjallerup. 42 år 1945 2KMP/6BAT/3REG Alfred Sevelsted, Overdamsvej 17, 8800 Viborg. 87 år 1995 1KMP/PLR Brian Nylandsted Twistmann, Snavevej 7, 5683 Hårby. 35 år 10. august 1997 STKMP Bjarke Andersen, Tollestrupvej 100, 9500 Hobro. 35 år 1959 409787 1/3 Niels Jørgen Jensen, Skovskellet 3, Uggerhalne 9310 Vodskov. 72 år 1976 BV.Bjarne Kragh Jensen, Salvievej 28, 8800 Viborg. 52 år 11. august 1971 Henrik Neergaard, Furvej 21, Selde 7870 Roslev. 61 år 1967 752295 1/I Henning Naur Pedersen, Finderupvej 7, 9500 Hobro. 64 år 12. august 1985 KMDSK/PLR Frank Jørgensen, Rismarken 25, 8800 Viborg. 64 år 1947 TKMP/I Gert Kristensen, Søndermarken 8, 9760 Vrå. 72 år 1949 17 4/9 Egon Madsen, Kildevænget 6, Rødding 8830 Tjele. 83 år 1952 Svend Nielsen, Tavervej 53, 9270 Klarup. 80 år 13. august PNINFKMP Jens Christian Madsen, Frejasvej 47, 8600 Silkeborg. 42 år 14. august 1957 348511 Poul Frederiksen, Højgårdsvej 38, 7400 Herning. 74 år 1979 2/I Palle Nielsen Maagaard, Tøndborgvej 31, 8620 Kjellerup. 50 år 15. august 1994 STKMP/I Lars Raabjerg Didriksen, Janus Tobins Alle 49, 9220 Aalborg Øst. 37 år

35


Stof til DRAGONEN sendes indtil videre til Teddy Børgesen, Engdraget 9, 7490 Aulum pr. brev eller pr. mail. borgesen@post11.tele.dk DRAGONEN August 2011 – stof afleveres / tilsendes senest den 27. juni 2011. DDS web-side www.dragonforening.dk er ajourført indtil 31. marts 2011. Baggrunden herfor er, at vi p.t. ikke har nogen webredaktør, som kan videreføre arbejdet. Der kan som følge heraf komme til at gå et stykke tid, hvor der ikke sker noget på siden. Selve web-siden forsvinder ikke så længe der bliver betalt for den. Dette agter vi at gøre. Venlig hilsen Flemming Christensen præsident

Formand: Emil Rasmussen, Lindekildevej 14, 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 24 11 67

Formand: K.C. Olsen, Kimsvej 13, 7500 Holstebro Tlf.: 97 42 94 02 Isl40347@os.dk Foreningen, JDR og DDS ønsker tillykke til følgende medlemmer 75. år: Magnus Sørensen, Vesterled 5, 7500 Holstebro. Indkaldt i september 1959 til 2 OPKESK/JDR som dragon NR. NISSUM, fylder den 8. juni 2011 75 år.

Formand: Jørgen Bachmann, Damkærvej 38, 8500 Grenå Tlf. 86 33 17 18

36

50 år. Christian Pugflod, Nørbyvej 2, Holmsland, 6950 Ringkøbing. Indkaldt i maj 1983 til 1 MOTINFKMP/I/JDR som dragon ULFBORG, fylder den 21. juni 2011 50 år.


Foreningen byder velkommen til Børge Fallesen, Knagsledvej 5, Tørning, 6500 Vojens. Indkaldt i august 1962 til Panserskolen – 3 KVGESK/I/JDR som dragon TØRNING. (682) Niels Peter Søndergaard, Slåenvej 110, 7500 Holstebro. Indkaldt i april 1972 til STESK/II/JDR som dragon TVIS. (683) Siden sidst

Formand: Leif Christensen, Rævebakken 8, 9500 Hobro Tlf.: 98 52 48 91 Tlf.: 23 23 10 75

Tur til Viborg

Formand: Gustav Krogh, Grinderslevvej 6, 7870 Roslev Tlf. 97 57 62 83

Den13 april havde vi arrangeret et besøg ved Prinsens Livregiments Soldaterforening i Viborg. Kl. 1830 mødte 10 forventningsfulde deltagere op i det tidligere cafeteria ved Prinsens, og her mødte vi 10 deltagere fra Prinsens med formanden Peder Korshøj i spidsen. Peder Korshøj bød velkommen og orienterede om aftenens forløb. Smørrebrødet blev indtaget med velbehag med god snak om gamle dage og gode historier. Herefter informerede Peder om Prinsens Soldaterforening, hvor de var over 800 medlemmer. Erik Jensen fulgte op om Prinsens historie, yderst interessant. Derefter gik vi mindelokalerne i den gamle hovedbygning, hvor dele af rådhus kontorerne midlertidig har til huse. Disse mindelokaler er virkelig imponerende med en utrolig mænge attraktive ting og sager arrangeret i sirlig orden, som er et museum værdigt. Vores Dragon museum blegner ved siden af. Langt hen er det Erik Jensens fortjeneste og samtidig har Erik en enorm viden om alle effekter. Der er ingen faste åbningstider, men man kan ringe og aftale tid. I de lokaler kan der bruges mange timer. Til slut var der kaffe og kage. Til april næste år, må vi virkelig tage os sammen, for at leve op til dette besøg. K.C. Olsen Fremtidige aktiviteter Onsdag 15. juni 2011. Valdemarsdag Foreningen er sædvanen tro, med til at markere flaget. Repræsentanter for Dragonforeningen viser estandarten i ”fanernes” march gennem Holstebro.

Formand: Christian Mortensen, Skovbovej 21, 4652 Haarlev Tlf.: 56 28 66 82 Mobil.: 20 14 66 82 Foreningen, JDR og DDS ønsker tillykke til følgende medlemmer 60 år. Leif Kell Bach Poulsen, Lygtemagerstien 2, 3. tv., 2300 København S, årgang 68, bynavn Sebbersund, d. 29. juni 2011. 85 år. Kaj Nielsen, Købmagergade 5, 4700 Næstved, årgang 47, bynavn Greve, d. 19. juli 2011. Foreningen byder velkommen til Willy Brintlev, Solbakken 1, 2670 Greve, årgang 76, bynavn Ballerup. Æret være Ove Nielsen, Skoleholdervej 57, 2. th., 2400 København N, årgang 53, bynavn Frederikshavn. Egon Benny Jakobsen, Keidamsvej 16, 4760 Vordingborg, årgang 61, bynavn Langebæk. Niels Nørskov

37


Formand: Holger L. Drechsler, Gisselbækvej 45, 7752 Snedsted Tlf.: 97 93 44 55 Foreningen, JDR og DDS ønsker tillykke til følgende medlemmer 60 år. Hans Peter Søe Larsen. Bynavn: TILSTED, fylder den 11. juli 2011 60 år. 75 år. Arne Saugbjerg. Bynavn: SØNDERHO, fylder den 25. juli 75 år. Referat fra generalforsamlingen, afholdt den 24. marts 2011 Stemmetællere: Erik Hansen og Kaj Gregersen. Dirigent: Peder Kortbæk: Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet ifølge lovene. Han kritiserede dagsordenen fordi man ikke havde skrevet fulde navn på de involverede. Bestyrelsen tager dette til efterretning. Formandens Beretning Medlemstallet er for nuværende på 51. Der er gjort forsøg på at få flere medlemmer. På sidste generalforsamling blev vi opfordret til at bruge e-mail. I år tog vi springet og sendte opkrævninger pr. mail. Det voldte en del problemer. Efter rettidig indbetaling var der kun ¼ del af medlemmerne der havde betalt. Så der måtte rykker til. Det gav så ¾ del. De sidste måtte vi ringe til. Men det hjalp på hukommelsen. Ved bestyrelsesvalg 2010 blev Preben Kilsgård og Ejvind Jensen genvalgt, men EJ ønskede ikke at fortsætte og ønskede at udtræde af bestyrelsen på grund af tidspres. Formanden takkede for et godt stykke arbejde med Dragonen. Formanden bød suppleant Hans F. Knudsen ”prik” velkommen i bestyrelsen, hvor han overtog sekretær jobbet. Selv om medlemstallet er under pres, er der stadig mange trofaste medlemmer I år er der flere som kan modtage års tegn. 10 år. Syv medlemmer. 25 år. Fire medlemmer og 40 år. Et medlem. Der blev også udnævnt et æresmedlem: Kaj Gregersen. For god og tro tjeneste i foreningen. Foreningen har været repræsenteret ved repræsentantskabsmøde og jubilarstævne i Holstebro. Samt et sølvbryllup. Den 16. april deltog foreningen med to fanebærere i København til Hendes Majestæt Dronningens 70 års fødselsdag. Den 3. september I Holstebro til de udsendte soldaters flagdag.

38

Efterårsskydningen i Sjørring er stadig en succes. Men der må gerne komme flere til Der har været en del aflysninger på grund af vejret. Jeg vil takke Bitten og Erik Hansen for jeres store indsats med skydningen. Desværre måtte vi aflyse virksomhedsbesøg på hjemmeværnskutteren på grund af manglende tilslutning. Hvad gør vi forkert? Vi er modtagelige for gode råd. På sidste generalforsamling blev der spurgt om et medlemsregister. Det blev behandlet på et bestyrelsesmøde, men det var der ikke flertal for. Til sidst takkede formanden medlemmerne, dragonesserne, fanebæreren, revisorerne og bestyrelsen for et godt samarbejde. Beretningen godkendt. Regnskab og fastsættelse af kontingent Vilhelm Thinggård gennemgik regnskabet og det blev fundet i orden af revisor. Kontingent uændret. Regnskabet godkendt. Valg til bestyrelsen Thomas Andersen, Vilhelm Thinggård og Holger Drechsler modtog genvalg. Valg af revisor og suppleant Revisor Erik Hansen. Suppleant Jens Madsen. Valg af fanebærer Vilhelm Thinggård og Hans Jørgen Knudsen ”prik”. Indkomne forslag Ingen. Eventuelt Formanden efterlyste gode ideer og tiltag til at hverve nye medlemmer. Hæderstegn 10 års tegn til Svend Åge Schytte Pedersen. 25 års tegn til Flemming Christensen, Preben Kielsgård og Karl Skårup. 40 års tegn til Erik Nielsen Æresmedlem: Kaj Gregersen blev udnævnt til æresmedlem.. Efterårsfest Vi vil i år tage på besøg i kanonstillingen i Hanstholm og derefter spise på Hotel Hanstholm. Det skal foregå den 14. august. Der vil senere komme mere om turen. Skydning Skydning starter den 19. oktober i Sjørring. ”Prik”


Formand: Søren P. Rostrøm, Hessum Bygade 46, 5450 Otterup Tlf.: 21 68 84 28 sp-z@hotmail.com Fra venstre: Svend Åge Schytte. Flemming Christensen. Preben Kilsgård. Karl Skårup. Erik Nielsen. Forrest Formanden Holger Drechsler og bag ham Vilhelm Tinggård.

Påsættelse af Faneplade. Fra venstre Hans J. Knudsen ”prik”, Vilhelm Thinggård, Preben Kilsgård, Kaj Gregersen og Holger Drechsler.

Æresmedlem Kaj Gregersen.

Skydning, spisning og generalforsamling Odense Dragonforening holdt den 8. april 2011 hyggedag med skydning, spisning og efterfølgende generalforsamling i Særslev Skytteforenings lokaler. Vi startede med skydning på tre typer skiver.: 10 delt ringskive, kuverter og kampvogn. Da alle havde fået deres prøvet deres evner som skytte, og deres lyst styret med skydning, gik vi over til spisningen. Det var rigtig hyggeligt, alle fik hvad de kunne lide, for vi havde selv mad med. Under spisningen udnævnte formanden Søren Rostrøm, foreningens mangeårige formand Peder B. Rasmussen til æresmedlem. Samtidig blev der også under spisningen uddelt præmier til vinderne af skydekonkurrencerne. Vinder på ringskive.: Aase nr. 1. og John, NielsHenning og Søren nr. 2 – 4. Vinder på kuvert.: Søren nr. 1. og Aase nr. 2. Vinder på kampvogn.: Niels-Henning nr. 1. og Jens nr. 2. Efter spisningen var vel overstået, gik dragonerne til generalforsamling og dragonesserne hyggede sig i hinandens selskab. Generalforsamling P. 1. Valg af dirigent. Som dirigent blev foreslået John Glud, da der ikke var andre forslag blev John valgt. Han kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Han gav derefter ordet til formanden. P. 2. Formanden oplyste at man på repræsentantskabsmødet var blevet enig om, at hæve kontingentet til DDS med 10 kr. pr. foreningsmedlem. Han havde under spisningen som vi alle så, udnævnt vores mangeårige formand Peder B. Rasmussen til æresmedlem af Odense Dragonforening. Han omtalte også at Bjarne Andersen og Søren Rostrøm blev fremhævet som supersælgere af lotteri under Dragondagen og ved Jubilarstævnet. Endvidere at den foreslåede gratis frokost til fanevagter, er på nuværende tidspunkt frafaldet igen. Vores sommertur til Rindsholm kro var en succes,

39


det var bare en skam der var så få deltagere. Vi vil søndag den 21. august 2011 arrangere en sommertur til Dybbøl. Husk allerede nu at reservere dagen til tur med dragonerne. Det endelige arrangement med mødetid og sted vil være omtalt i Dragonen nr. 4 augustnummer. Formandens beretning blev godkendt. P. 3. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, der blev godkendt. P. 4. Indkomne forslag. Der er ingen. P. 5. Valg. På valg er: Niels-Henning Høvsgaard, Jens Nielsen, suppl. Poul Arne Jensen, revisor Jørgen Rasmussen, Kaj Hansen, fanebærer Ole P. Jørgensen og fanebærer suppl. Søren P. Rostrøm. Alle valg var genvalg. Som ny revisorsuppleant blev John Glud valgt. P. 6. Eventuelt. Ingen ønskede ordet. Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for slut. Niels-Henning Høvsgaard, referent

Formand: Finn Hansen, Skjernvej 55, 7400 Herning Tlf.: 97 14 91 30 toudahl@dlgtele.dk

Formand: John Ørsted Nielsen, Kildegaarden 10 st. 8000 Århus C Tlf.: 86 19 37 44 lj.oersted@webspeed.dk Bowling Søndag den 27. marts havde vi den årlige bowling turnering hos Bowl`n`Fun i Viby. Vi var 30 deltagere, der havde en rigtig god dag. Efter at have skærpet appetitten med en times bowling, indtog vi en dejlig buffet. Der var en flaske vin til vinderne. Næste år afholder vi turneringen den 5. februar. John Ørsted Nielsen

Formanden Søren Rostrøm udnævner vores tidligere mange-årige formand til æresmedlem.

Aase, Niels-Henning og Søren beundrer en af Aases mange præmier.

40


Jens fylder 75

Formand: Erik Johansen, Kastanieallé 4, Skanderup, 6640 Lunderskov Tlf.: 75 58 51 05 Sommerudflugt

Vi tager på sommerudflugt lørdag den 18. juni. Denne gang går turen til det sønderjyske, til det spændende lokalmuseum, Sdr. Hygum Hjemstavnsgård. Det er et arbejdende museum, som koncen-trerer sig om tiden på landet mellem 1860 og 1960, altså gamle Danmark fra ”de gode gamle dage”. Museet ligger Ribevej 74 i Sdr. Hygum. Vi mødes kl. 11.00 ved museet, hvor formanden tager imod. Husk at tage en komplet madkurv med til frokost. Sidst på dagen vil vi se, om der er mulighed for at grille udendørs. Hvis dette ikke er tilfældet vil formanden finde en alternativ løsning. Vi ses den 18. juni i Sdr. Hygum! Højtideligheder Den 23. april repræsenterede Erik Johansen foreningen ved kransenedlæggelse i Christiansfeld, i anledning af slaget ved Kolding. Senere var formanden og vores nye æresmedlem, Vagn Andersen, med ved en højtidelighed på Kolding Staldgård i anledning af den 4. maj, aftenen for den danske befrielse i 1945. Forårscup 2011 Fredag den 29. april var vi til Forårs Cup 2011, vores første kegleaften i år. Men resultaterne forelægger ikke i skrivende stund. De vil komme i næste nummer af Dragonen. Kom med til Krolf Igen i år gentager vi succesen med et spil krolf, der jo er en mellemting mellem kroket og golf. Alle kan være med. Vi mødes Grøntoften 1 i Ødis Kroge. Det ligger nær Ødis, mellem Vamdrup og motorvej E45. Vi starter kl. 18.00. Vi ses.

Jo, den er god nok. Onsdag den 29. juni runder Jens Hansen, alias dragon Herslev, de tre en halv snese plus nogle måneder. I 1955 sad Jens i tårnet på en Centurion, hvor han tumlede med sigtet til den store 84 mm kanon. I dag tumler han mest rundt med sin Toyota, hvis han da ikke har lokket fru Lydia ud på en tur på motorcyklen. Eller han ordner have, maler hus eller hjælper venner og familie med det praktiske. Eller lige, endnu en gang, som disk jockey, sørger for den stemningsfulde musik til foreningens fester. Jo, der er gang i den gamle dragon, smedemester, landmand, gartner m.m. Her fra foreningen kipper vi med flaget og ønsker Jens HJERTELIGT TILLYKKE med dagen. Venlig hilsen Finn Wiinberg Olesen sekretær

Formand: Svend Pedersen, Bækgårdsvej 29, 6900 Skjern Tlf.: 97 35 10 75

41


Foreningen, JDR og DDS ønsker tillykke til følgende medlemmer 75 år. Magnus Sørensen fylder 75 år den 8. juni 2011. Han blev indkaldt i maj 1959 og fik dragonnavnet NR. NISSUM. 75 år. Ib Haugaard Jensen fylder 75 år den 8. juli 2011. Han blev indkaldt 11. november 1956 og fik dragonnavnet BLÅHØJ. Generalforsamling Generalforsamlingen blev afholdt den 12. marts på Danhostel Oksbøl. Alle medlemmer har fået dagsorden samt regnskab med indkaldelse til generalforsamlingen tilsendt. Formand Svend Pedersen aflagde beretning. Vi holdt to min. stilhed for at mindes tre medlemmer som er døde i årets løb.. Ikke meget at berette om året dog tre gange med fanen til Holstebro, Forældredag, Jubilardag samt den 5. september. Hvor de gik til kirken med fanen, for at mindes de faldne. Der var mange pårørende tilstede ved denne højtidelighed. Så var de med fanen til begravelse af et medlem i Esbjerg. De var til modtagelse af det hjemsendte kontingent fra Afghanistan. Holdet fik en god modtagelse i Holstebro. Udflugten til Kobber Mølle i Kruså måtte aflyses grundet manglende tilslutning. Præsidiemøde i november. Et af emnerne var indstillinger til modtagelse af Æressabel. Kassereren fremlagde regnskabet, som blev godkendt. Fire bestyrelsesmedlemmer var på valg, de blev genvalgt. Det var Niels Flinker Nielsen, Fritz Jacobsen, Erik Løkkebo, Frede Allerslev, Revisor og suppleant blev også genvalgt. Ellers blev den manglende tilslutning til udflugter drøftet, det gælder jo også tilslutningen til generalforsamlinger i årenes løb, men det er jo frivillig om folk vil møde op til begge dele. Efter generalforsamlingen samledes bestyrelsen til et møde, der var genvalg til de forskellige poster i bestyrelsen.. Vi gik så over til middagen og samledes med vore damer som havde fået kaffe i Pejsestuen. Vi fik en god middag og havde et fornøjeligt samvær med bankospil som afslutning samt kaffe med den gode dessert. Vi sagde farvel og tak ved 21-tiden. Niels Flinker Nielsen referent

42

Formand: Rasmus Reedtz, Stationsvej 40, Hatting, 8700 Horsens Tlf.: 75 65 39 19 ras.reedtz@get2net.dk Foreningen, JDR og DDS ønsker tillykke til 70 år. Verner Nilsen Blichersvej 9, 8752 Østbirk. Indkaldt den 2. september 1960 til OPK med bynavn YDING. Fylder 22. juni 70 år. Æret være Vores medlem Paulin Mohr Ernst er 8. marts afgået ved døden, 74 år. Paulin var indkaldt til GHR 11. maj 1956 med bynavn SØBY og var med JDR til Gaza i september 1957. Paulin var medlem i Odder til denne blev nedlagt. Vores medlem Bent Rudolf Jakobsen er 31. marts afgået ved døden, 81 år. Bent var indkaldt til 6. ESK i november 1950 med bynavn RÅRUP. Vores medlem Vagner Kragdrup Nielsen er 12. april afgået ved døden, 64 år. Vagner var indkaldt den 1. maj 1963 med stamnummer 569514 med bynavn TOLSTRUP. Skydninger I Ølsted Skyttehus Kl. 19.00: I 2011 Skydes: 7. juni, 6. september, 4. oktober, 1. november, 6. december. Fællesarrangementer Havnens dag i Horsens Lørdag den 11. juni. Se nærmere i dagspressen. Jubilarstævne Lørdag den. 3. september. Se program og kontakt på www.dragonforening.dk eller kontakt din lokalformand. Flagdagen, mandag den 5. september. Der arbejdes på arrangementet, nærmere senere. 24. september. Marineforeningen arrangerer en tur til u-bådsmuseet i Laboe ved Kiel. Pris ca. 300-350 kr. Tilmelding hurtigst mulig. Nytårsparole 8. januar 2012. Generalforsamling 21. januar 2012. For Fællesarrangementer Tilmelding til formanden på 7565 3919. Helst en uge før. Eller ras.reedtz@get2net.dk Ønsker nogen at modtage indlægget til avisen tidligere kan dette gøres ved at sende e-mail adresse til formanden.


Se også vores hjemmeside på http://www.dragonforening.dk klik på foreninger for at finde din egen forening. R.R.

F.v. Fmd. DBB Østjyderne Viggo Frederiksen, fanebærer Erik Madsen og Fmd. Rasmus Reedtz, Horsens Dragonforening, og Fmd. Kurt Damgaard Forsvarsbrødrene Horsens.

Formand: Flemming Jensen, Alssundvej 25, 6400 Sønderborg Tlf.: 74 48 64 92 Foreningen byder velkommen til Johan Simonsen, Nordvesthavnsvej 32, 6400 Sønderborg. Indkaldt:1971. Bynavn: STEPPING. Bruno Terp

Randers SØ, kan den 15. juni fejre sin 70 års fødselsdag. Knud Poulsen blev indkaldt til JDR i 1960, hvor han fik nr.965 med bynavn RIGSTRUP. Siden 1997 har han været i bestyrelsen for foreningen, hvor han beklæder posten som skydeudvalgsformand. Sommertur Traditionen tro skal vi ud at nyde den danske natur. Søndag den 19. juni kl. 13.00 mødes vi på P-pladsen ved Sparekassen på Grenåvej. Som sædvanligt medbringer vi selv eftermiddagskaffen, vi finder et sted, hvor vi i hyggeligt samvær kan nyde den. Turen er ikke endelig planlagt i en skrivende stund, men forventes at foregå på det nordlige Djursland, hvor vi også er sikker på at finde et godt sted. hvor vi kan få et godt måltid mad. Af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendigt senest den 12. juni på tlf. 86441320 eller knud-olsen@fiberflex.dk Med venlig hilsen Randers Dragonforening Knud E. Olsen

Formand: Børge Buus, Østervænget 41, 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 35 68 Mobil: 40 58 35 68 Foreningen, JDR og DDS ønsker tillykke til 65 år. Arne Ovesen, Aalborgvej 222, Holtet, 9362 Gandrup, kan den 7. juni 2011 fejre sin 65 års fødselsdag. Ove blev indkaldt i 1965 til 2. opklaringseskadron og fik nr. 670995 ALS. Sæsonafslutning Torsdag den 7. april 2011 havde vi en rigtig hyggelig sæsonafslutning i mødelokalet på Gl. Lindholm skole med smørrebrød, skydning og bankospil. Der blev endvidere udleveret præmier for sæsonens skydning samt til vinderen af kampvognsskydningen i marts, Peter Pedersen.

Formand: Knud E. Olsen, Fælledvej 7, Mejlby, 8981 Spentrup Tlf.: 86 44 13 20 Mobil.: 30 68 88 25 knud-olsen@fiberflex.dk Foreningen, JDR og DDS ønsker tillykke til 70 år. Knud Poulsen, Ebbeshøjvej 2, Virring, 8960

Der var mødt 20 medlemmer op inkl. 1 medlem helt fra Sverige. Vi afsluttede aftenen med at ønske hinanden en rigtig god sommer og på gensyn til en ny sæson torsdag den 1. september 2011. Med venlig hilsen Børge Buus

43


Afsender: Jydske Dragonregiment, Kasernevej 5, 7500 Holstebro

MAGASINPOST - MMP ID NR: 46090

Dragonen juni 2011  

Dragonen 2011