Page 1


Visual Studio.Net Portfolio

Page 2

Copyright 2009 Š info2people


Visual Studio.Net Portfolio

info2people info2people is in augustus 2002 gestart met het leveren van individuele, docent begeleide opleidingen voor programmeurs en software-ontwikkelaars. Hiervoor heeft zij een didactische methode ontwikkeld die gebaseerd is op twintig jaar ervaring met opleiden. Deze opleidingsvorm en didactische onderbouwing biedt een sterk verhoogde meerwaarde aan de cursist. Bovendien wordt de meest flexibele vorm aan opdrachtgevers en cursisten geboden: uitsluitend leren wanneer het u uitkomt: bel vandaag, start morgen; geen geplande trainingen. Trainingen hoeven niet aaneengesloten te worden gevolgd. info2people onderscheidt de volgende Product Lijnen: •

Product Line Mainframe

Product Line Microsoft Visual Studio.Net

Product Line Java and Java EE Technologies

Product Line Modelling

Product Line Service Oriented Technologies and Web 2.0

Inhoud Info2people heeft zelf al haar Mainframe cursus materialen ontwikkeld. Zij heeft jarenlang gewerkt aan het doorontwikkelen van een uitgekiend individueel opleidingsmodel met een daarbij passende bibliotheek aan theorie, vragen en vooral praktijkopdrachten. Bij het afronden van deze cursussen is de cursist direct in staat om het geleerde in de praktijk toe te passen. Volgens het schema kan de cursist zich tevens certificeren voor divere Microsoft examens.

Introductie Ons info2people training portfolio is een eigentijds curriculum gericht op de verschillende fasen in software ontwikkel omgevingen. Dit portfolio gaat uit van een Object georienteerd ontwikkelproces en veronderstelt gedegen voorkennis van onbject orientatie en UML. Trainingen hiervoor zijn beschikbaar in het info2people Modelling Portfolio. Het portfolio is gebaseerd op verschillende technologieën en best practices en bestrijkt het hele spectrum van de software-ontwikkelaar. Dit maakt het geschikt voor grote groepen – van zowel scholen en universiteiten tot ICT gerelateerde bedrijven, en uiteraard voor individuen die zichzelf willen verbreden. Hieronder treft u het Visual Studio.Net portfolio aan met een korte beschrijving van iedere cursus, doelgroep en algemene beschrijving. Een gedetailleerde synopsis is beschikbaar op onze website: www.info2people.nl

Copyright 2009 © info2people

Page 3


Visual Studio.Net Portfolio

Inhoudsopgave: info2people Inhoud Introductie

Trajecten: Visual Studio.NET Introductie

Basistraject C# WebApplicaties Programmeren Overview Visual Studio 2005 (2 dagen) C#.NET 2.0 Programmeren (5 dagen) NET Programming Workshop (5 dagen) ADO.NET 2.0 and XML (3 dagen) Developing .NET 2.0 Windows Applications (3 dagen) Windows .NET Programming Workshop (3 dagen) ASP.NET 2.0 Web Applications (7 dagen) Web .NET Programming Workshop (3 dagen) .NET 2.0 Remoting, Serviced Components (2 dagen) Enterprise Security, Deploying, Performance Tuning (1 dag) Windows Communication Foundation (WCF) using C# (3 dagen)

Aanvullingen: SQL Server – Database Design and Implementation (7 dagen) Developing with Microsoft BizTalk Server (5 dagen) Advanced SharePoint Development (5 dagen) Querying and Processing SQL Server Data (2 dagen)

Microsoft Certificeringen: .NET 2005 Certificaties Examens

Examenvoorbereiding: 70-536 Examen voorbereiding (10 dagen) 70-528 Examen voorbereiding (10 dagen)

Page 4

Copyright 2009 Š info2people


Visual Studio.Net Portfolio

Trajecten: Visual Studio.NET Introductie Met de introductie van het .NET platform, zet Microsoft een nieuwe standaard voor applicatie ontwikkeling voor zowel Windows als web omgevingen. Deze opkomende technologie zal een grote invloed gaan hebben op de ontwikkeling en uitvoering (deployment) van toepassingen; ongekende flexibiliteit en schaalbaarheid worden door Microsoft geclaimed. Er is een keuze uit verschillende ontwikkeltalen, waarmee componenten en applicatie(delen) kunnen worden gemaakt. De gemeenschappelijke factor is dat alle componenten en applicatiedelen zullen worden uitgevoerd onder controle van de .NET runtime. Het nader bekijken van het Waarom en Hoe van .NET stelt de deelnemer in staat de mogelijkheden van .NET goed in te schatten. Om de verschillende doelgroepen te kunnen bedienen heeft info2people diverse curruculae samengesteld om onderscheid gemaakt tussen basistrajecten en cursusverzamelingen. Hieronder treft u eerst een tweetal basis trajecten aan die worden gevolgd door een uitgebreide beschrijving van de cursussen in het Visual Studio.Net protfolio.

Copyright 2009 Š info2people

Page 5


Visual Studio.Net Portfolio

Basistraject C# WebApplicaties Programmeren

Page 6

Copyright 2009 Š info2people


Visual Studio.Net Portfolio

Positionering Een uitstekende basisopleiding tot junior C# programmeur. Speciaal ontwikkeld voor schoolverlaters met HBO niveau. Specifieke IT kennis en ervaring is niet vereist, maar reeds aanwezige kennis kan de opleidingsduur wel inkorten. Iedere deelnemer krijgt een intake waarbij de voorkennis wordt getoetst. Dit garandeert dat de geboden opleiding optimaal is afgestemd op de deelnemer. Deze opleiding volgt u in uw eigen tempo, volgens een gestructureerde aanpak. U leert programmeren in Microsoft C#. U leert deze object georiënteerde taal goed kennen en gebruiken. Na afronding van deze opleiding ontvangt u een info2people certificaat. De combinatie van cursussen verschaft de aankomend programmeur de benodigde kennis en vaardigheden om eenvoudige programma's te ontwerpen, te coderen en te testen. Gestart wordt met basiskennis automatisering. Ter voorbereiding op het programmeren leert de cursist de bouwstenen van programma's te onderscheiden. Veel aandacht wordt besteed aan logisch en gestructureerd denken, waarbij enkele programma- ontwerptechnieken worden behandeld. De volgende stap omvat het gebruik van C#, waarbij de nadruk ligt op het leren omgaan met de statements en het coderen van programma's op basis van vooraf gemaakte programma specificaties. Na afloop van de opleiding is de deelnemer in staat om: •

een analyse te begrijpen

de programmeur te plaatsen binnen de systeemontwikkeling

het belang van .NET en C# te onderkennen

omgeving en werking van applicaties te begrijpen

een beschrijving van een methode of programma om te zetten naar een correct werkend deel)programma in C#

alle geschreven codes te testen

de code te documenteren

Na afronding gaat de cursist een aantal maanden met zijn kennis en vaardigheden aan de slag in concrete projecten. Vervolgens komt hij terug voor een of meerdere vervolgtrajecten. De geboden vervolgtrajecten bieden zowel extra inhoudelijke kennis en vaardigheden en leiden tegelijkertijd ook op voor specifieke Microsoft examens.

Copyright 2009 © info2people

Page 7


Visual Studio.Net Portfolio

Overview Visual Studio 2005 (2 dagen) Positionering Deze intensieve cursus is een introductie tot .NET, het onderliggende .NET framework 2.0 en de drie belangrijkste gebieden van applicatieontwikkeling; •

Web Services;

Web Forms, met behulp van ASP.NET voor systemen gericht op het web;

Windows Forms, voor GUI toepassingen

De talen C# en Visual Basic.NET worden geintroduceerd alsmede het gebruik van Visual Studio.NET 2005 als nieuwe, complete en veelzijdige ontwikkelomgeving. Code voorbeelden en zelfgemaakte programmadelen kunnen na afloop worden meegenomen om later thuis te bestuderen.

Doelgroep Iedereen die inzicht wil krijgen in de mogelijkheden van Microsoft .NET en die betrokken is bij de specificatie, het ontwerp en/of de ontwikkeling van toepassingen voor het WorldWideWeb of Microsoft Windows.

Page 8

Copyright 2009 © info2people


Visual Studio.Net Portfolio

C#.NET 2.0 Programmeren (5 dagen) Positionering Deze praktijkgerichte cursus leert hoe toepassingen worden geprogrammeerd met C#. Eerst wordt een grondige basis gelegd in de programmeertaal, vervolgens komen belangrijke onderdelen zoals threads, exceptions en user interface handling aan de orde. Deelnemers leren hoezij hun eerste applcatie of library component ontwikkelen en hoe ze bestaande kunnen verbeteren. Voor het ontwikkelen in het .NET framework (inclusief het gebruik van de IDE Visual Studio .NET), verwijzen wij naar onze training NT521. Deze cursus geeft cursisten de kennis en praktische vaardigheden die nodig zijn om C# 2.0 toepssingen op het Microsoft .NET platform te programmeren. Het focus ligt voornamelijk op de C# programma structuur, taal syntax en gaat gedetaillerd in op de implementatie. Verder zijn er met de komst van Visual Studio 2005 een aantal nieuwe taal uitbreidingen geĂŻntroduceerd, waaronder Generics, Anonymous Methods, Iterators, Partial Types, en Nullable Types

Doelgroep Software ontwikkelaars en architecten die bekend zijn met C++, VB of Java, die de functionaliteit van C# willen begrijpen en gebruiken. Deelnemers dienen praktijkervaring te hebben van een object georienteerde programmeertaal, zoals bijvoorbeeld C++, Java of Visual Basic. Deelnemers moeten ook bekend zijn met het programmeren in een moderne multitasking of multithreading omgeving zoals UNIX, Windows NT, Windows 9x or Windows 2000 of hoger. Deelnemers zonder praktische ervaring met programmeertalen zoals C++, Java of Visual Basic 6, behoeven gedegen ervaring met andere moderne hoge programmeertalen met de volgende kenmerken: het schrijven van en het gebruik maken van functions, procedures, subroutines; gestructureerde data types zoals arrays, structs of records; kennis hebben van scoped variables (bijv. local vs. global data).

Copyright 2009 Š info2people

Page 9


Visual Studio.Net Portfolio

NET Programming Workshop (5 dagen) Positionering Gedurende deze workshop, bouwt de cursist een samenhangende en en compleet werkende .NET toepassing. Een domeinmodel in UML beschrijft het domein (de 'businesslaag'), Use-cases en/of interactiediagrammen beschrijven de functionaliteit van de applicatie. Activiteitendiagrammen beschrijven de workflow van de applicatie. Stap voor stap bouw je de domeinklassen met hun attributen en operaties. In de eerste fase worden de businessobjecten gemodelleerd. De nadruk ligt dan op het bouwen van de businesslogica, de functionaliteit die wordt gebouwd is 'business'-functionaliteit. De gebruikersinterface bestaat uit een eenvoudig keuzemenu dat de mogelijke opties en uitvoer toont in een console en de invoer leest vanaf het toetsenbord. In de tweede fase (NT593 respectievelijk NT594 Web/Windows NET Workshop) wordt het geheel voorzien van een grafische gebruikersinterface en een database koppeling. De businessclasses worden met ADO.NET gekoppeld aan een database, en met behulp van WinForms en/of WebForms wordt de user interface gebouwd. Een aantal klassen of delen ervan zijn al beschikbaar. Het betreft code die technologie implementeert, waarvan de cursist niet geacht wordt kennis te hebben of tijdens deze workshop te verkrijgen.

Doelgroep Ontwikkelaars die hun theoretisch opgedane C# of VB.NET kennis willen aanvullen met hands-on ervaring Na afronding zijn de deelnemers in staat om •

inzicht te ontwikkelen in de verschillende aspecten die komen kijken bij het ontwikkelen van een .Net-applicatie.

vanaf "niets" een toepassing te ontwikkelen

een rudimenteel UML ontwerp op te zetten en te implementeren.

Voorkennis Kennis van C# of VB.NET en OO op het niveau van bijvoorbeeld onze C#.NET 2.0 Programming cursus

Page 10

Copyright 2009 © info2people


Visual Studio.Net Portfolio

ADO.NET 2.0 and XML (3 dagen) Positionering Het Microsoft .NET Framework biedt een grote en complete ontwikkelbibliotheek en runtime omgeving voor het schrijven van zowel enterprise als desktop applicaties. Eenvoudige toepassingen kunnen snel ontwikkeld worden door het gebruik van de eenvoudig in te zetten ASP.NET en Windows Forms en de ontwikkeltalentalen. Bij het ontwikkelen van grootschalige en robuuste toepassingen moet de ontwikkelaar wat dieper in de materie duiken. Deze training behandelt de classes en hulpmiddelen die nodig zijn als je voorbij de gebruikersinterface komt. Zodoende wordt inzicht en praktische vaardigheden aangeleerd die nodig zijn om complexere .NET applicaties te ontwikkelen.

Doelgroep Deze cursus is bedoeld voor ervaren software ontwikkelaars. Het heeft de voorkeur als u een achtergrond heeft in Microsoft Visual Basic of Visual C++. Deze cursus maakt onderdeel uit van examen programma voor MCTS en MCPD. Deelnemers hebben ervaring nodig met C# of Visual Basic.NET. Het inzicht hebben in ADO en SQL is een pré. Na afloop, zijn cursisten in staat om •

geschikte data manipulatie methodes te beschrijven en gebruiken

XML data te lezen, schrijven, transformeren en manipuleren

Copyright 2009 © info2people

Page 11


Visual Studio.Net Portfolio

Developing .NET 2.0 Windows Applications (3 dagen) Positionering Het .NET 2.0 Framework, en in het bijzonder het Framework Class Library, stelt ontwikkelaars in staat om verrijkte windows applicaties te schrijven. Deze taak georienteerde cursus geeft je de kennis en vertrouwen om applicaties te ontwikkelen die gebruik maken van framework classes met behulp van Visual C#, zonder dat de hoeveelheid aan namespaces, classes en methods je overrompelen. Je leert verrijkte windows forms applicaties te ontwikkelen. Daarbij worden veel van de ondersteunende technologiën en classes behandeld.

Doelgroep Ontwikkelaars die Windows applicaties (gaan) ontwikkelen, en die al vaardig zijn met Visual Studio .NET C# of VB.NET. Na afloop, zijn cursisten in staat om •

een Windows Forms applicatie te ontwikkelen met gebruikmaking van het .NET 2.0 Framework

code aan het form toe te voegen en control event procedures

gebruikersinvoer te valideren

Dialogs in Windows Forms applicaties te gebruiken

Menus in Windows Forms applicaties te creeren

Voorkennis Deelnemers dienen kennis te bezitten van de principes van object georienteerd programmeren en basiskennis HTML. Bekendheid met Visual C#, op het niveau van de C# Programming cursus (NT520), is nodig.

Page 12

Copyright 2009 © info2people


Visual Studio.Net Portfolio

Windows .NET Programming Workshop (3 dagen) Positionering De toepassing die in Developing .NET 2.0 Windows Applications gebouwd is wordt vervolgens gedurende de laatste 3 dagen uitgebreid. Tot nu toe lag de nadruk op de business-laag. Nu wordt ook de relatie met de andere lagen in de architectuur van de applicatie behandeld. De businessclasses worden met ADO.NET 2.0 gekoppeld aan een database, en met behulp van WebForms wordt de user interface gebouwd. Hierdoor krijgt de cursist inzicht in de verschillende aspecten die komen kijken bij het ontwikkelen van een .NET-applicatie.

Doelgroep C# ontwikkelaars die hun theoretisch opgedane kennis willen aanvullen met hands-on Na afronding zijn de deelnemers in staat om •

inzicht te ontwikkelen in de verschillende aspecten die komen kijken bij het ontwikkelen van een .Net-applicatie.

vanaf "niets" een toepassing te ontwikkelen

een rudimenteel UML ontwerp op te zetten en te implementeren.

Copyright 2009 © info2people

Page 13


Visual Studio.Net Portfolio

ASP.NET 2.0 Web Applications (7 dagen) Positionering Deze cursus verschaft de benodige vaardigheden en techniekenom web applicaties te ontwerpen en te schrijven met ASP.NET. Deelnemers verkrijgen verregaande technische kennis van ASP.NET en aanverwante technologiën. Daarbij ontwikkelt men een goed inzicht in het ontwikkelen van bedrijfsbrede, data gedreven web applicaties. Gedurende de cursus wordt er gebouwd aan een volledig functionerende ASP.NET web toepassing, gebruik makend van best practices, inclusief het schrijven van secure code om tegen potentiële gevaarlijke aanvallen te beschermen.

Doelgroep Ontwikkelaars die ASP.NET web toepassingen bouwen. Tevens is deze cursus geschikt voor diegene die migreren van ASP of Visual Basic 6. Na afloop, zijn cursisten in staat om •

Visual Studio .NET te gebruiken om Web Forms te ontwerpen en maken

Gebruikersinvoer te valideren

Controls te maken en gebruiken

Data te manipuleren met gebruikmaking van ADO.NET

Data binding te gebruiken om data-driven applicaties te bouwen

De state in ASP.NET web applicaties te managen

Beveiligde toegang tot web applicaties te regelen

De site te beveiligen tegen veel gebruikte aanvallen

Webservices te creeren en gebruiken binnen ASP.NET

Page 14

Copyright 2009 © info2people


Visual Studio.Net Portfolio

Web .NET Programming Workshop (3 dagen) Positionering De toepassing die in NT592 gebouwd is wordt vervolgens gedurende de laatste 3 dagen uitgebreid. Tot nu toe lag de nadruk op de business-laag. Nu wordt ook de relatie met de andere lagen in de architectuur van de applicatie behandeld. De business-classes worden met ADO.NET 2.0 gekoppeld aan een database, en met behulp van WebForms wordt de user interface gebouwd. Hierdoor krijgt de cursist inzicht in de verschillende aspecten die komen kijken bij het ontwikkelen van een .NET-applicatie.

Doelgroep C# en VB.NET ontwikkelaars die hun theoretisch opgedane kennis willen aanvullen met hands-on ervaring Na afronding zijn de deelnemers in staat om •

inzicht te ontwikkelen in de verschillende aspecten die komen kijken bij het ontwikkelen van een .Net-applicatie.

vanaf "niets" een toepassing te ontwikkelen

een rudimenteel UML ontwerp op te zetten en te implementeren.

Copyright 2009 © info2people

Page 15


Visual Studio.Net Portfolio

.NET 2.0 Remoting, Serviced Components (2 dagen) Positionering Het Microsoft .NET Framework biedt een uitgebreide ontwikkel bibliotheek en runtime omgevingvoor het schrijven van bedrijfskritische en desktop toepassingen. Het gemak van ASP.NET en Windows Forms is bekend, maar om grote, schaalbare en robuuste apllicaties te schrijven, moet je dieper in de materie duiken. Deze cursus begeleid je door de classes en hulpmiddelen die je nodig hebt, zodra je voorbij de gebruikersinterface gaat, en helpt je met het inzicht en de kennis die nodig is om grootse .NET toepassingen te schrijven.

Doelgroep Deze cursus is bedoeld voor ervaren software ontwikkelaars die willen doorgronden hoe grootschalige toepassingen worden gebouwd met behulp van het .NET Framework. Deze cursus maakt onderdeel uit van de MCTS en MCPD .NET examens. Na afronding zijn de deelnemers in staat om •

te werken met bestaande componenten

componenten te creeren die draaien onder .NET Enterprise Services

.NET Remoting vor client / server systemen te beschrijven en gebruiken

Voorkennis Deelnemers moeten minsten drie tot zes maanden ervaring hebben in het ontwikkelen met C# of Visual Basic.NET. Daarnaast moeten deelnemers bekend zijn met ASP.NET en XML Web services.

Page 16

Copyright 2009 © info2people


Visual Studio.Net Portfolio

Enterprise Security, Deploying, Performance Tuning (1 dag) Positionering Het Microsoft .NET Framework biedt een uitgebreide ontwikkel bibliotheek en runtime omgevingvoor het schrijven van bedrijfskritische en desktop toepassingen. Het gemak van ASP.NET en Windows Forms is bekend, maar om grote, schaalbare en robuuste apllicaties te schrijven, moet je dieper in de materie duiken. Deze cursus begeleid je door de classes en hulpmiddelen die je nodig hebt, zodra je voorbij de gebruikersinterface gaat, en helpt je met het inzicht en de kennis die nodig is om grootse .NET toepassingen te schrijven.

Doelgroep Deze cursus is bedoeld voor ervaren software ontwikkelaars die willen doorgronden hoe grootschalige toepassingen worden gebouwd met behulp van het .NET Framework. Deze cursus maakt onderdeel uit van de MCTS en MCPD .NET examens. Na afronding zijn de deelnemers in staat om •

verschillende types assemblies te maken en deployen

de beveiligingsmechanismes binnen .NET te beschrijven en gebruiken

aan de toepassingen effectieve meting en monitoring faciliteten toe te voegen

Voorkennis Deelnemers moeten minsten drie tot zes maanden ervaring hebben in het ontwikkelen met C# of Visual Basic.NET. Daarnaast moeten deelnemers bekend zijn met Windows Forms, ASP.NET en ADO.NET.

Copyright 2009 © info2people

Page 17


Visual Studio.Net Portfolio

Windows Communication Foundation (WCF) using C# (3 dagen) Positionering Windows Communication Foundation (WCF) is Microsoft’s nieuwe framework voor het bouwen van gedistribueerde systemen. WCF bouwt voort op de uitgebreide set van bestaande distributie mechanismes en stroomlijnt deze. Hieronder vallen ook ASP.NET Web services en .NET Remoting. WCF maakt het de ontwikkelaars mogelijk om met behulp van een enkel eenvoudig programmeermodel, transactionele toepassingen te bouwen die veilig, betrouwbaar en configureerbaar zijn. Omdat WCF de WS-* series van Web service standaarden ondersteunt, maakt het samenwerking met andere platformen en technologieen mogelijk. Deze training behandelt de belangrijkste technologieen en bevat een groot aantal voorbeelden en oefeningen.

Doelgroep Na afronding zijn de deelnemers in staat om •

Te begrijpen wat WCF is, en hoe het de bestaande distributie mechanismes samenbrengt

ABC (Address, Binding, Contract) uit te leggen in relatie tot WCF services

WCF services en clients te implementeren

Voorkennis Deelnemers moet een gedegen kennis van .NET hebben en hoe .NET toepassingen kunnen worden gemaakt met C#. Kennis van gedistribueerde systemen en van Web services is erg handig, maar niet noodzakelijk.

Page 18

Copyright 2009 © info2people


Visual Studio.Net Portfolio

Aanvullingen: SQL Server – Database Design and Implementation (7 dagen) Positionering Deze cursus introduceert Microsoft SQL Server en verschaft gedetailleerde informatie hoe een SQL Server database wordt ontworpen en geïmplementeerd. Stapsgewijs wordt uitgelegd hoe een database wordt gepland en geïmplementeerd, hoe database objecten worden gecreëerd en onderhouden en hoe data integriteit wordt bewaard. Daarnaast maakt u kennis met Transact-SQL en hoe het wordt ingezet om queries te halen uit een SQL Server database en hoe u deze gegevens beheert en bewerkt. Verder wordt er ingegaan op SQL Server security en hoe een SQL Server database wordt geoptimaliseerd en onderhouden.

Doelgroep Deze cursus is ontwikkeld voor IT Professionals die Microsoft SQL Server databases ontwerpen, plannen en implementeren. Het bereidt voor op het microsoft certified examen 70-229. Na afloop, zijn cursisten in staat om •

Een Logical Data Model te maken

Dit te implementeren in de fysieke Database

Business Logic te programmeren

Het Data Access te tunen en optimaliseren

Een Database Security Plan te ontwikkelen

Voorkennis Deelnemers hebben basiskennis van software engineering. Enige ervaring met software ontwikkeling en een algemene interesse in databases is een pré.

Copyright 2009 © info2people

Page 19


Visual Studio.Net Portfolio

Developing with Microsoft BizTalk Server (5 dagen) Positionering Nadat de deelnemer heeft geleerd hoe BizTalk server geinstalleerd dient te worden, worden andere beheer aspecten nader toegelicht, waaronder monitoring, security en deployment. Daarbij wordt ook performance, optimalisatie en het uitrollen van BizTalk Servers en groepen belicht. Verder worden de diverse tools van BizTalk Server besproken. Hieronder vallen de BizTalk Editor voor het definieren van XML structuren, BizTalk Messaging Manager voor het beheer van uit te wissellen BizTalk documenten en de BizTalk Orchestration Designer die XLANG schedules ontwerpt, waarmee grafisch business processen kunnen worden gemodelleerd. Daarnaast wordt getoond hoe men met behulp van de tools en C# custom onderdelen voor BizTalk Server kan ontwikkelen, zoals Application Integration Components en custom functoids.

Doelgroep Deze cursus is bestemd voor programmeurs die verantwoordelijk zullen zijn om BizTalk Server 2000 te installeren en solutions voor business processen moeten ontwikkelen. Na afloop, zijn cursisten in staat om •

de rol van BizTalk Server in een Business-to-Business omgeving te onderkennen

met BizTalk Server B2B applicaties te maken

de diverse BizTalk tools te beheersen.

Voorkennis Voor deelname aan deze cursus is goede kennis nodig van netwerken en operating systemen, implementatie van Windows 2000 Professional, beheer van SQL Server 2000, Extensible Markup Language (XML) formats, Active Server Pages (ASP), en ontwikkelen in C# van COM components.

Page 20

Copyright 2009 © info2people


Visual Studio.Net Portfolio

Advanced SharePoint Development (5 dagen) Positionering Deze cursus leert de deelnemers alles wat nodig is om het neusje van de zalm te worden op het gebied van SharePoint. Van AJAX tot Event Handlers en Features, de deelnemers verkrijgen diepgaande kennis inclusief de interne werking van Sharepoint 2007. Hiermee zijn de deelnemers optimaal toegerust voor het verder customizeren van MOSS 2007 SharePoint Sites.

Doelgroep Deze cursus is bedoeld voor ervaren •

SharePoint .NET ontwikkelaars,

.NET Teamleaders,

Consultants gespecialiseerd in het ontwikkelen van applicaties

Na afloop, zijn cursisten in staat om •

een Sharepoint site te maken die is toegesneden op de wensen van de eindgebruiker

rapporten te maken en generen

maatwerkvelden toe te voegen om de functionaliteit van lijsten te verbeteren

Voorkennis MOC4995, Programming with Microsoft .NET Framework using Microsoft Visual Studio 2005 MOC2542, Advanced Data Access with Visual Studio 2005 MOC2543, Core Web Application Technologies with Microsoft Visual Studio 2005 MOC5060, Implementing Windows SharePoint Services 3.0 2007 MOC5061, Implementing Microsoft Office SharePoint Server 2007

Copyright 2009 © info2people

Page 21


Visual Studio.Net Portfolio

Querying and Processing SQL Server Data (2 dagen) Positionering De hands-on cursus Querying and Processing SQL Server Data Using Microsoft SQL Server, behandelt alles dat database administrators en ontwikkelaars moeten weten om opvragingen uit Server databases te doen door SELECT statements (zowel simple als complex) en het gebruik van INSERT, UPDATE en DELETE statements om de data te veranderen. Het maken en gebruik van VIEWS wordt behandeld alsmede het benaderen van data middels stored procedures en gebruikers gedefinieerde functies.

Doelgroep Database Administrators en Database Developers. Na afloop, zijn cursisten in staat om Queries te schrijven voor Microsoft SQL Server

Voorkennis •

Bekend zijn met een programmeertal of scripting taal

Bekend zijn met relationele databases en data normalisatie

Page 22

Copyright 2009 © info2people


Visual Studio.Net Portfolio

Microsoft Certificeringen: info2people ondersteunt in beginsel alle Microsoft certificeringen die betrekking hebben op de software ontwikkelaar en software architect. We ondersteunen op dit moment VS 2005.

.NET 2005 Ontwikkelaars die hun bekwaamheid op het nieuwe .Net platform willen bewijzen kunnen kiezen voor specifieke certificering. Microsoft heeft de certificeringen verder verfijnd en toegespitst naar functie. Uiteindelijk onderkennen we 2 hoofdsoorten certificering, met daarbinnen verschillende specialisaties. De hoofdsoorten zijn: •

Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) en

Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)

Daarbinnen zijn specialisaties aangebracht: •

Web Applications

Windows Applications en

Distributed Applications

Certificaties Dit geeft verschillende combinaties: •

MCTS Web Applications

MCTS Windows Applications

MCTS Distributed Applications

MCPD Web Developer

MCPD Windows Developer

MCPD Enterprise Application Developer

Er bestaat een zekere hiërarchie in de certificaten: De MCTS is als basis te beschouwen en de MCPD als vervolg (voor een specifieke MCPD heb je in ieder geval de overeenkomstige MCTS nodig plus een extra examen) Binnen MCPD is MCPD Enterprise Application Developer als “hoogst haalbare” te beschouwen. Je hebt daarvoor alle MCTS examens nodig plus een specifiek MCPD examen. Daarnaast zijn er nog MCTS SQL Server 2005 en MCTS BizTalk Server 2006.

Copyright 2009 © info2people

Page 23


Visual Studio.Net Portfolio

Examens “Onder” de genoemde certificaties liggen een hele serie nieuwe examens:

Page 24

MCTS .NET Framework 2.0 Web Applications o

70-536

o

70-528

MCTS .NET Framework 2.0 Windows Applications o

70-536

o

70-526

MCTS .NET Framework 2.0 Distributed Applications o

70-536

o

70-529

MCPD Web Developer o

MCTS .NET Framework 2.0 Web Applications

o

70-547

MCPD Windows Developer o

MCTS .NET Framework 2.0 Windows Applications

o

70-548

MCPD Enterprise Application Developer o

MCTS .NET Framework 2.0 Web Applications

o

MCTS .NET Framework 2.0 Windows Applications

o

MCTS .NET Framework 2.0 Distributed Applications

o

70-549

Copyright 2009 © info2people


Visual Studio.Net Portfolio

Examenvoorbereiding: 70-536 Examen voorbereiding (10 dagen) Deze training is ontworpen voor professionele ontwikkelaars die zich willen voorbereiden op het Microsoft Certified Technical Specialist (MCTS) examen 70-536. De volledige naam van dit examen is “Microsoft .NET Framework 2.0—Application Development Foundation”. Dit examen is de eerste stap richting “Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)” en “Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)” Deze training is een combinatie van on-Campus en Virtual Campus leren. De deelnemer start met zelfstudie gecombineerd met het oefenen van vragen op onze Virtual Campus. Afsluitend komt de deelnemer 2 dagen op de Campus om onder begeleiding de fijne kneepjes door te nemen en proefwexamens te doen. Bij voldoende score op de proefexamens doet de deelnemer aansluitend het officiele examen.

70-528 Examen voorbereiding (10 dagen) Deze training is ontworpen voor professionele ontwikkelaars die zich willen voorbereiden op het Microsoft Certified Technical Specialist (MCTS) examen 70-528. De volledige naam van dit examen is “Web-Based Client Development”. Dit examen geeft samen met de 70-536 recht op het certificaat “Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)” en bereid voor op “Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)”. Deze training is een combinatie van on-Campus en Virtual Campus leren. De deelnemer start met zelfstudie gecombineerd met het oefenen van vragen op onze Virtual Campus. Afsluitend komt de deelnemer 2 dagen op de Campus om onder begeleiding de fijne kneepjes door te nemen en proefwexamens te doen. Bij voldoende score op de proefexamens doet de deelnemer aansluitend het officiele examen.

Copyright 2009 © info2people

Page 25

Visual Studio .NET Portfolio  

Visual Studio .NET Portfolio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you