Page 1

Sakinlərin Müraciət Xidmətinin fəaliyyəti barədə 2018-ci ilin yanvar ayı ərzində Sakinlərin Müraciət Xidmətində cavablandırılan zənglərin sayı 3870 vahid, birbaşa cavablandırılan zənglərin sayı 3280 vahid, tərtib edilmiş icraat vərəqələrinnin sayı isə 590 vahid olmuşdur.  Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə: • ümumilikdə daxil olmuş zənglər 39,4 % və ya 1524 vahid çox; • birbaşa cavablandırılan zənglərin sayı 46,9 % və ya 1539 vahid çox; • tərtib edilmiş icraat vərəqələrinin sayı 2.5 % və ya 15 vahid az olmuşdur. Nəticədə 2018-ci ilin yanvar ayı üçün 1 gün ərzində cavablandırlmış zənglərin orta hesabla sayı 125 vahid olmuşdur. Hesabat ayı ərzində xidmət tərəfindən qurum rəhbərlərinin mobil telefonlarına göndərilən SMS sayı 193 vahid olmuşdur.


Hesabat ili ərzində icraat vərəqəsi açılmış 590 vahid müraciətin 479 vahidi və ya 81,2 % tam, 62 vahidi və ya 10,5 %-i qismən, 49 vahidi və ya 8,3 %-i müvafiq izahat verilərək həll edilmişdir.

2018-ci il a va a ı üz ə ü a iət və ə ələ i i i a vəzi əti

479 500 450 400 350 300 250 200 150

62

100 50

49

0 Ta

həll

Qis ə həll

Müvafiq izahat


2018-ci il Yanvar ayı üzrə Sakinlərin Müraciət Xidmətinin Əsas Fəaliyyət göstəriciləri 30 saniyə ərzində zənglərin cavablandırılmaya qəbul faizi (XİDMƏT SƏVİYYƏSİ)

Bu göstərici SMX-ya müraciət edən şəxslər üçün xidmətin hər zaman nə dərəcədə əlçatan olmasının əsas göstəricisidir. 2018-ci ilin Yanvar ayı üzrə xidmət səviyyəsi 77 % olmuşdur. Kod

8.1

Göstəricinin adı

Faktiki göstəricilər

Statikstik rəqəmlər

Hədəf

Zənglərin cavablandırılmaya qəbulu faizi

CQ 30 saniyə (CQ 30 san= Q/D*100 %)

Q-30 saniyə ərzində cavablandırmaya qəbul olunmuş zənglərin sayı

Daxil olan zənglər üzrə 30 Binəqədi Növbətçi Binəqədi 8.1.1 saniyə ərzində qrupu qrupu qrupu cavablandırma ya qəbul faizi 85,3 %

58,3%

77 %

D- Növbəyə daxil olmuş zənglərin sayı

Hədəf

Növbətçi Binəqəd Növbətçi i qrupu qrupu qrupu

2515

758

3273

2948

Min 80%

4248

Min 80 %


Xid ət səvi əsi

sa i ə ə zi də

90

84.4

80

77

70

2017 2018

Yanvar 84.4 77


Kod

Göstəricinin adı

Faktiki göstəricilər

Zə glə i

8.1

ava la dı

CQümumi(CQ ümumi = Q/D*100)

8.1.2

Statikstik rəqəmlər a a ə ul faizi

üddət əzə ə al ada

Qcavablandırmaya qəbul olunmuş zənglərin sayı

Daxil olan zənglərin müddət Binəqədi Növbətçi Binəqədi Növbətç nəzərə qrupu qrupu qrupu i qrupu alınmadan cavablandırıl 94,9 % 82,4% 2798 1072 maya qəbul faizi 91,1 %

3870

Hədəf

D- Növbəyə daxil olmuş zənglərin sayı Binəqədi qrupu

Növbətçi qrupu

2948

1300

4248

Zənglərin cavablandırmaya qəbul faizi (müddət nəzərə almadan) Yanvar (2017-2018)

92

91 90 89 88 87 86 85 Yanvar

2017

2018

91.5

91.1

Hədəf (minumum 90 %) 90

Hədəf

Min 90 %


Növbədə gözləmə müddəti 10 saniyədən çox olan zənglərin itirilmə faizi Eyni anda daxil olan zənglərin sayı xidmət göstərən təmsilçilərin sayından çox olduqda növbədə gözləyənlərin bir qismi onlara cavab verilənədək dəstəyi asır. 2018-ci ilin Yanvar ayı üzrə bu göstərici 8,9% olmuşdur.

Kod

8.3

Göstəricinin adı

Faktiki göstəricilər

Hədəf

Növbəyə daxil olmuş zənglərin buraxılma (itirilmə) faizi

BS 10 saniyə - (BS 10 saniyə = B/D*100 %)

8.3.1

Statikstik rəqəmlər

B-10 saniyədən çox müddətə gözləyərək növbədən ayrılmış zənglərin sayı

D- Növbəyə daxil olmuş zənglərin sayı

Növbədə gözləmə Binəqədi Növbətçi Binəqədi Növbətçi Binəqədi müddəti 10 qrupu qrupu qrupu qrupu qrupu saniyədən çox olan zənglər üzrəburaxılm 133 217 2948 4,5 % 16,7% a faizi

8,2 %

350

Hədəf

Növbətçi qrupu

1300

4248

Max 5%


Kod 8.3

Göstəricinin adı

Faktiki Statikstik rəqəmlər göstəricilər Növbəyə daxil olmuş zənglərin buraxılma (itirilmə) faizi (müddət nəzərə almadan) BS ümumi - (BS ümumi = B/D*100 %)

8.3.2

378

ÜmumilikdəNövbəyə daxil olmuş zənglər üzrə orta hesabla əlaqəni gözləmə Binəqədi müddəti qrupu

00:22

Növbətçi qrupu

01:02

00:34

M– Növbəyə daxil olmuş zənglərin cavablandırılma ya qəbul olunanadək olan müddətlərin cəmi

1300

4248

D- Növbəyə daxil olmuş zənglərin sayı

Binəqədi Növbətç Binəqədi qrupu i qrupu qrupu

18:56:01 22:23:20

41:19:21

Hədəf

Növbətçi qrupu

Orta hesabla əlaqəni gözləmə müddəti

G ümumi – (G ümumi = M/D)

8.4.1

D- Növbəyə daxil olmuş zənglərin sayı

ÜmumilikdəNövbəyə daxil olmuş Binəqədi Növbətçi Binəqədi Növbətç Binəqədi zənglərin qrupu qrupu qrupu i qrupu qrupu buraxılma faizi 150 228 2948 5% 17,5%

8,9% 8.4

BCavablandırılma dan növbədən ayrılmış zənglərin sayı

Hədəf

Növbətçi qrupu

2948

1300

4248

Max 5%


Orta hesabla əlaqəni gözləmə müddəti

2018-ci ilin Yanvar ayı üzrə cavablandırılmış zənglər üzrə orta hesabla əlaqəni gözləmə müddəti 34 saniyə, buraxılmış zənglər üzrə isə orta hesabla 2 dəqiqə 6 saniyə olmuşdur. Kod

Göstəricini n adı

Faktiki göstəricilər

Statikstik rəqəmlər

Hədəf

Orta hesabla əlaqəni gözləmə müddəti

8.4

M- İtirilmiş zənglərin növbəyə daxil olduğu vaxtdan cavablandırılmay a qəbul olunanadək olan müddətlərin cəmi

B- İtirilmiş Buraxılmış G itirilmiş- (G itirilmiş = M/B) zənglərin sayı zənglər üzrə orta hesabla 8.4.2 əlaqəni Binəqədi Növbətçi Binəqədi Növbətçi Binəqədi Növbətçi gözləmə qrupu qrupu qrupu qrupu qrupu qrupu müddəti 01:29

02:15

02:06 8.5

03:42:30 08:33:00

150

228

12:15:30

350

Orta cavablandırma müddəti CM-Birbaşa M- Birbaşa cavablandırılan cavablandırılan S- Birbaşa müraciətlər üzrə müraciətlərin orta cavablandırılan cavablandırılmasına cavablandırma zənglərin sayı sərf edilən müddəti müddətlrəin cəmi (CM=M/S)

Birbaşa cavablandı rılan 8.5.1 müraciətlər Binəqədi Növbətçi üzrə qrupu qrupu

02:00

01:41

01:55

Binəqədi qrupu

Növbətçi Binəqəd qrupu i qrupu

896:14:32

249:40:25

1145:54:57

26901

Növbətçi qrupu

8981

35882


8.6

İcraat vərəqəsi üzrə tərtib edilmiş müraciətlərin qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müddətdə cavablandırılması

H-Müraciət vərəqəsi tərtib edilmiş N- nəzərdə Qmüraciətlərin tutulmuş müddətdə cavablandırılmış nəzərdə cavablandırılmış müraciət tutulmuş müraciət vərəqələrinin müddətdə vərəqələrinin sayı sayı cavablandırılm ası (H= N/Q*100)

100 %

8.7

Müraciət vərəqəsi tərtib edilmiş müraciətlərin xüsusi çəkisi

MÇ- Müraciət vərəqəsi tərtib edilmiş müraciətlərin xüsusi çəkisi (MÇ=M/Q*100 %)

15,2 %

Hədəf

590

590

Min 99,9 %

M-müraciət vərəqəsi tərtib edilmiş müraciətlərin sayı

QCavablandırılm aya qəbul edilmiş müraciətlərin sayı

Hədəf

590

3870

Max 30 %


2018-ci ilin Yanvar ayı ərzində Xidmət Məkrəzi tərəfindən cavablandırılan müraciət vərəqələrinin orta cavablandırma müddəti 3,8 gün kimi olmuşdur

8.5.2

CMMVSakinlərin Müraciət Müraciət vərəqəsi tərtib Xidməti edilmiş tərəfindən müraciətlər üzrə cavablandırıla orta n icraat cavablandırma vərəqələrinin müddəti orta (CMMV= M/S) cavablandırma müddəti 3,8 gün

M-Cavablandırılan müraciət vərəqələrinin cavablandırılmasına sərf olunan günlərin sayı

S-Tərtib edilmiş müraciət vərəqələrinin sayı

Hədəf

2269

590

Max 15 gün

Mü a iət və ə ələ i üz ə ava la dı üddətlə i gü lə 157 128 101 72

49

Gün ərzində

Növbəti gün ərzində

2 gün ərzində

a

83

0 3 gün ərzində

4-7 gün ərzində

8-15 gün ərzində

16-30 gün ərzində


Bi ə ədi Rayon İ a Haki i əti i Saki lə i Mü a iət Xid əti ə - 1646 daxil olan şika ətlə i qurumlar üz ə təhlili (01.01.2018 00:00 - 31.01.2018 23:59) Həll olu a şika ətlə i sa ı Da il ol uş Müvafiq Sı a sa ı Əla əli u u la şika ətlə i Ta həll Qis ə həll Cə i izahat sa ı olunanlar olunanlar ve ilə lə Bi ə ədi Ra o Qaz İstis a 215 179 30 6 215 1 İda əsi Su-kanal Departamenti 170 148 10 12 170 2 sa lı İSİS 89 50 20 19 89 3 Lift ida əsi 53 50 1 2 53 4 Rayon MKTB 19 14 1 4 19 5 sa lı İSİS 9 8 0 1 9 6 Bi ə ədi Ra o ETSŞ 7 7 0 0 7 7 Bilə ə i ETSŞ 7 6 0 1 7 8 sa lı İSİS 6 5 0 1 6 9 Küçələ i işı la dı ıl ası 6 4 0 2 6 10 Rəsulzadə ələdi əsi 2 2 0 0 2 11 Bi ə ədi a o ələdi əsi 1 1 0 0 1 12 Yaşıllaşdı a ida əsi 1 1 0 0 1 13 sa lı MİS 1 0 0 1 1 14 Bilə ə i ələdi əsi 1 1 0 0 1 15 Gigi e a və Epide ologi a 1 1 0 0 1 16 Mə kəzi Telefo a itəsi Bi ə ədi 1 1 0 0 1 17 əsə ə Bi ə ədi əsə ə ələdi əsi 1 1 0 0 1 18

590

Yekun 300 268 250

215

200

479

62

49

590

Qurumlar üzrə daxil olan müraciətlərin müqayisəli təhlili Yanvar – 2017/2018 196 170

150 89

100

41

0 1

5 1 Yaşıllaşdı

0 1

2 1 Bilə ə i ələdi əsi

1 2

sa lı MİS

4 6

Bi ə ədi a o

0 6

Rəsulzadə ələdi əsi

9 7

Küçələ i işı la dı ıl ası

6 9 13 7

sa lı İSİS

2019

Bilə ə i ETSŞ

53 35

Bi ə ədi Ra o ETSŞ

50

0 1

0 1

3 1

1 0

0 sa lı MİS

a ida əsi

ələdi əsi

2018

Bi ə ədi əsə ə ələdi əsi Telefo a itəsi Bi ə ədi əsə ə Gigi e a və Epide ologi a Mə kəzi

sa lı İSİS

Rayon MKTB

Lift ida əsi

sa lı İSİS

Su-kanal Departamenti

Bi ə ədi Ra o Qaz İstis a İda əsi

2017


Nü a ə dəlik üz ə da il ola

ü a iətlə

172

200

145 112

126

150

128 114 93

105

100 50

63

47 38 51

0

0

1 saylı Ərazi nümayəndəliyi

Binəqədi qəsəbə İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik

Biləcəri qəsəbə İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik

2017

126

Bi ə ədi əsə ə İ zi ati ə azi dai əsi üz ə ü a ə dəlik 145

2018

172

112

sa lı Ə azi ü a ə dəli i

Rəsulzadə qəsəbə İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik

1 2 saylı Ərazi nümayəndəlyi

Bilə ə i əsə ə İ zi ati ə azi dai əsi üz ə ü a ə dəlik 105

Rəsulzadə əsə ə İ zi ati ə azi dai əsi üz ə ü a ə dəlik 114

128

93

Xocəsən qəsəbə İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik

2018 2017

28 may qəsəbə İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik

63

Xo əsə əsə ə İ zi ati ə azi dai əsi üz ə ü a ə dəlik 51

8 a əsə ə İ zi ati ə azi dai əsi üz ə ü a ə dəlik 1

47

38

0

sa lı Ə azi ü a ə dəl i

Bi ə ədi Rayon İ a Haki i əti i Saki lə i Mü a iət Xid əti ə 1646 inzibati ə azi ü a ə dəliklə i üz ə daxil olan şika ətlə i təhlili (01.01.2018 00:00 - 31.01.2018 23:59) Sı a sa ı

1

I zi ati ə azi ü a ə dəliklə i

sa lı Ə azi ü a ə dəli i

Da il ol uş şika ətlə i sa ı

Həll olu a şika ətlə i sa ı Ta həll olunanlar

Qis ə həll olunanlar

Müvafiq izahat ve ilə lə

Cə i

172

129

20

23

172

2

Bilə ə i əsə ə İ zi ati ə azi dai əsi üz ə ü a ə dəlik

128

108

14

6

128

3

Bi ə ədi əsə ə İ zi ati ə azi dai əsi üz ə ü a ə dəlik

112

90

14

8

112

4

Rəsulzadə əsə ə İ zi ati ə azi dai əsi üz ə ü a ə dəlik

93

82

7

4

93

47

38

4

5

47

38

32

3

3

38

590

479

62

49

590

5

6

sa lı Ə azi ü a ə dəl i Xo əsə əsə ə İ zi ati ə azi dai əsi üz ə ü a ə dəlik

Yekun


Binəqədi İcra Hakimiyyətinin 1646 SMX üzrə aylıq HESABAT Hesabat dövrü: 01.01.2018 00:00 - 31.01.2018 23:59 Sıra №-si 1. 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.9 1.9.1 1.9.2 1.9.3 1.9.4 1.9.5 1.9.6 1.9.7 1.9.7.1 1.9.7.2 1.9.10 1.10 1.11 1.12 1.12.1 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.22.1 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.29.1 1.30 1.31 1.32 1.32.1 1.33 1.34 1.35 2.

Müraciətlərin kateqoriyaları Canlı əlaqə zamanı cavablandırılan müraciətlər Aidiyyəti üzrə olmayan zənglər Bələdiyyələrin fəaliyyəti ilə bağlı Binaların abadlıq işləri Binanın dam örtüyünün təmiri ilə əlaqədar Digər Rayonlar Əmək və məşğulluq məsələləri Fövqəladə hallarla bağlı dəm qazından zəhərlənmə Küləyin təsiri nəticəsində yaranmış problem Sürüşmə-uçqun Yanğın ilə əlaqədar Kommunal ilə bağlı Elektrik enerjisi İstilik Lift Qaz təchizatı Qazılmış sahənin bərpasi Rabitə-telefon Su-kanalizasiya Kanalizasiya Su Zibil və tullantılar Küçələrin işıqlandırılması ilə əlaqədar Maddi yardımla əlaqədar Məktub və ərizələrlə bağlı Ərizələr barədə məlumat almaq üçün Məlumat almaq üçün olan zənglər Mənzil məsələləri Natamam zənglər Nəqliyyat Pensiya ilə bağlı Podratcı təşkilatla bağlı Qanunsuz küçə ticarəti Qəbul qrafiki barədə Qəyyum və himayəçi təyin edilməsilə bağlı Qurumlar tərəfindən yaradılmış əks əlaqə Qurumdan daxil olan zəng Sahibsiz heyvanlarla bağlı Sakinləri narahat edən digər məsələlər Səhiyyə məsələləri Səyyar görüşlərlə bağlı Təşəkkür Tüstü bacasının təmizlənməsi barədə Ümumtəhsil məsələləri Bağçalarla bağlı Yağışla əlaqədar su axıntısı Yaşayış yeri üzrə arayışın alınması Yaşıllaşdırma ilə əlaqədar Ağacların budanması Yolların təmiri və digər infrastrukturun çəkilməs ilə əlaqədar Yolların yararsız olması Zirzəmilərin dezinfeksiya Əks əlaqə zamanı cavablandırılan müraciətlər

hesabat ayında 3870 2 1 3 5 3 1 85 77 1 2 5 3126 132 360 143 1912 3 5 553 131 422 8 25 9 11 11 210 3 85 6 23 3 1 14 3 44 44 21 125 7 3 17 2 2 2 1 7 10 10 7 6 9 681

Xüsusi çəki 100% 0,05% 0,03% 0,08% 0,13% 0,08% 0,03% 2,20% 1,99% 0,03% 0,05% 0,13% 80,78% 3,41% 9,30% 3,70% 49,41% 0,08% 0,13% 14,29% 3,39% 10,90% 0,21% 0,65% 0,23% 0,28% 0,28% 5,43% 0,08% 2,20% 0,16% 0,59% 0,08% 0,03% 0,36% 0,08% 1,14% 1,14% 0,54% 3,23% 0,18% 0,08% 0,44% 0,05% 0,05% 0,05% 0,03% 0,18% 0,26% 0,26% 0,18% 0,16% 0,23% 17,6%

Sakinlərin Müraciət Xidmətinə 2018-ci ilin yanvar ayında daxil olan müraciətlər haqqında hesabat  
Sakinlərin Müraciət Xidmətinə 2018-ci ilin yanvar ayında daxil olan müraciətlər haqqında hesabat  
Advertisement