Page 1

Di v or ce

i nf o@l awy er i nc. net www. l awy er i nc. net


Di v or cepr ocedur e Di v or cepr ocedur ei sgov er nedbyv ar i ousl aws/ Act spr ev al enti nI ndi a. Di v or cei nI ndi acan bei ni t i at edbyanyoft hepar t yaspert hegr oundspr ov i dedundert her el ev antl aws pr ev al enti nI ndi a.Gener al l y among Hi ndus,Buddhi st s,Si k hs and Jai ns,Di v or ce i s gov er nedbyt heHi nduMar r i ageAct ,1955,f orMusl i msbyt heDi ssol ut i onofMusl i m Mar r i agesAct ,1939,f orPar si sbyt hePar siMar r i ageandDi v or ceAct ,1936andf or Chr i st i ansi ti sgov er nedbyt heI ndi anDi v or ceAct , 1869.

Sect i on13oft heHi nduMar r i ageAct , 1955cov er st hepr ov i si onofmut ual consentdi v or ce aswel lasot herpr ov i si ons.Di v or cecanbef i l edwi t hmut ualconsent , ori tcanbef i l edby ei t herhusbandorwi f ewi t houtt heconsentoft heot her . Di v or cebyMut ual Consent Di v or ce notoutofMut ualConsentsuch as due t o Cr uel t y ,Adul t er y ,Deser t i on, Conv er si on, Ment al Di sor der , Communi cabl e Di sease, Renunci at i on of Wor l d, Pr esumpt i onofDeat het c.

Underv ar i ousDi v or cel awspr ev al enti nI ndi a, ei t herpar t nercansendal egal not i cef or Di v or cet ot heot her .Sosendi ngal egalnot i cei st hef i r stst ept obet ak enbef or e st ar t i nganyl egal pr oceedi ngst omak eawar eaboutt heconf l i ctbet weent hepar t i es( i f any ) /ori ti sl astsor tofmedi um t or esol v e/ endt heconf l i ctbet weent hepar t i es. Legalnot i cei saf or malcommuni cat i onsentbyonepar t yt ot heot her , war ni ngt hem bef or et ak i ng any l egalact i on f ur t herand communi cat i ng hi s/ heri nt ent i on t o under t ak el egal pr oceedi ngsagai nstt heot herpar t yandmak et heot herpar t yawar eof t hegr i ev ance.


Gener al l yl egalnot i cei ssendbyLegalAt t or neyi nt henameofhi s/ hercl i entei t herv i a r egi st er edpostorv i aDast i ( per sonal l yt ender ednot i cet oot herpar t y ) . Lawhasnotdef i ned anyspeci f i edf or matofl egalnot i cet obesendt ot hepar t ybutAt t or ney sgener alf ol l owa st andar df or matf ort hesame.Whi l edr af t i ngl egalnot i ceAt t or neyhast obev er ycar ef ul si ncedi v or cemeanst heendofmar r i agesoi tneedst oment i onpr operdet ai l soft he conf l i ctbet weent hepar t i esoranychancet or esol v ei tf ur t her . Numer oust i mesi thasbeen wi t nessedt hat , awel l wr i t t enandwel l ser v edl egalnot i cebr i ngst heot herpar t yonheel s, andt hepr obl em get sr esol v edoutofcour tv i amut ualdi scussi onandunder st andi ng bet weenbot ht hepar t i es.

Buti nsomecases,ot herpar t ysomet i meal sor epl yt ot hel egalnot i ce/ count err epl y ex pr essi ng t hei r gr i ev ances or i f chances of any r esol ut i on.Af t er ex pi r y of t he t i mel i ne/ not i ceper i odment i onedi nnot i ce,t hepar t ycanpr oceedt of i l et heDi v or cee Pet i t i on. I ti sper t i nentt oment i onher et hatsuchl egal not i cemustbedr af t edbyacompet entl egal pr act i t i onerandshoul dcov eral l t her el ev antaspect s/ cont ent s.

Ourser v i ces: Ourcompr ehensi v er angeofendt oendsol ut i onsi ncl udesf ol l owi ng: Endt oendser v i cesf ordi v or ce, Wehav eex per t i sei npr epar i ngt of i l edi v or cenot i ceandpet i t i oni ncl udi ngdr af t i ngof t hesame Wewi l l geti nt ouchwi t hy our enouncedl awy er si nt hi sf i el d. Fr eeconsul t at i onf oranyenqui r yt haty oumayhav eaboutdi v or ce. Legal not i ceandPet i t i onwi l l bedr af t edbyusandbedul ysubmi t t edi nt hecour t . Weshal li nf or my ouoft hedat eandt i mewheny ourphy si calappear ancewi l lbe r equi r edi ncour t , i fany . Wewi l l i nf or my ouaboutdayt odaypr oceedi ngsi nt hemat t er . Youwi l l gety ourdi v or cedonewi t houtanyhassl es.


* Anyf ee, st ampdut yandmi scel l aneouschar gesshal l bepay abl eex t r a. Docont actusi ncaseofanyquer yr el at eddi v or ceandmuchmor e.Toav ai lanyoft he abov est at edser v i ces, k i ndl yest abl i shcont actbypost i ngaquer yatoursi t e.

Var i ousl awspr escr i bedi nI ndi aunderwhi chy oucanf i l edi v or ceebymut ual consentar e. Sect i on13Boft heHi nduMar r i ageAct ,1955( appl i cabl et oal lHi ndus,Jai ns,Si k hs) mandat esaper i odofsepar at i onof1y ear, Sect i on28oft heSpeci alMar r i ageAct ,1954(appl i cabl et oal lmar r i agesbet ween par t i es bel ongi ng t o di f f er entr el i gi ons,cast es,NRI ’ s et c)mandat es a per i od of separ at i onofmor et hanoney ear , Sect i on10A oft heI ndi anDi v or ceActf orChr i st i anCoupl esmandat esaper i odof separ at i onoft woy ear s.

Bot hhusbandandwi f ehav et or eachaconsensusi nt er msofmut ual di v or ce. Aspert hedi scussi onbet weent hepar t i es, aDi v or ceePet i t i oni scar ef ul l ydr af t edbya LegalAt t or neyf orMut ualConsentunderSect i on13Boft heHi nduMar r i ageActor Sect i on10Aoft heI ndi anDi v or ceActorSect i on28oft heSpeci al Mar r i ageAct , asper i t sappl i cabi l i t y Af t ercompl et i onofDr af t i ngandot hernecessar yf or mal i t i es,Di v or cePet i t i ont obe f i l edi nt heappr opr i at eCour thav i ngj ur i sdi ct i on. Bot ht hepar t i esneedt obepr esenti nt hecour tf orappear anceaswel l asf orr ecor di ng st at ement sasr equi r edaf t erwhi cht heFi r stMot i onwi l l bepassed. Wher eanypar t yi sunabl et oappeari nper sonf orr ecor di ngst at ementduet oany r el ev antr eason,t heycanpr oceedt hr oughaPowerofAt t or ney( POA)byaut hor i z i ng someonef r om cl osef ami l yt oappearonhi sbehal f( i ncaseofNRIorot herr eason) Thel awpr ov i dest hepr ov i si ont opr ov i deacool i ngper i odt ot hepar t i esofami ni mum 6mont hswhi chmayex t endupt o18mont hswi t hanai mt ogi v et hem t i met or et hi nk andr econsi dert hei rdeci si on.Howev er , now v i det heor derofHon’ bl eSupr emeCour t t hesai dcool i ngper i odhasbeenwai v edof f / madei topt i onal . Af t er war dt hi sTheSecondMot i oni ssetup. Dur i ngt hecool i ngper i od, bef or emov i ngt hesecondmot i on, t hepar t i esdohav el i ber t y t owi t hdr awt hei rconsentf ordi v or ce. I font heSecondmot i onst at ement sar er ecor dedagai nandi fcour tt hi nk s/ appear s t hatt hepar t i eshav ebeenunabl et or esol v et hei rdi f f er ences, t heCour twi l lgr antt he Decr eef orDi v or ce.


I ft he cour tconsi dert hat / oron r equestofpar t i es t hatt her ei s a scope ofany har mony / compr omi sebet weent hepar t i es,t hecour tmaysetupanot hermot i ont o r ecor dt hest at ementoft hepar t i es I fDi v or ceDecr eehasbeenpassedwi t hconsentofbot ht hepar t i est hent heycanf i l e anappeal i nt hehi ghercour t .

Ourser v i ces: Ourcompr ehensi v er angeofendt oendsol ut i onsi ncl udesf ol l owi ng: Endt oendser v i cesf ordi v or ce. Wehav eex per t i sei npr epar i ngt of i l edi v or cepet i t i oni ncl udi ngdr af t i ngoft hesame. Wewi l l geti nt ouchwi t hy our enouncedl awy er si nt hi sf i el d. Fr eeconsul t at i onf oranyenqui r yt haty oumayhav eaboutdi v or ce. Pet i t i onwi l l bedr af t edbyusandbedul ysubmi t t edi nt hecour t . Weshal li nf or my ouoft hedat eandt i mewheny ourphy si calappear ancewi l lbe r equi r edi ncour t , i fany . Wewi l l i nf or my ouaboutdayt odaypr oceedi ngsi nt hemat t er . Youwi l l gety ourdi v or cedonewi t houtanyhassl es. * Anyf ee, st ampdut yandmi scel l aneouschar gesshal l bepay abl eex t r a. Docont actusi ncaseofanyquer yr el at eddi v or ceandmuchmor e. Toav ai l anyoft he abov est at edser v i ces, k i ndl yest abl i shcont actbypost i ngaquer yatoursi t e.

Ther ear ecer t ai ncondi t i ons/ r equi r ement st hathav et of ul f i lt oseekdi v or ceunder Hi nduMar r i ageActwhi chi sasment i onedbel ow: Bot ht hepar t i eshav ebeenl i v i ngsepar at el yf oraper i odofatl eastoney ear( l i v i ng separ at el yhasnoconnect i onwi t hr espectt ol i v i ngundersaf er oof ) . Bot ht hepar t i eshav enotbeenabl et ol i v et oget her , and Bot ht hepar t i eshav emut ual l yagr eed t ot heconcl usi ont hatmar r i ageshoul d be di ssol v e.

Bot hhusbandandwi f ehav et or eachaconsensusi nt er msofmut ual di v or ce.


Aspert hedi scussi onbet weent hepar t i es, aDi v or ceePet i t i oni scar ef ul l ydr af t edbya LegalAt t or neyf orMut ualConsentunderSect i on13Boft heHi nduMar r i ageActor Sect i on10Aoft heI ndi anDi v or ceActorSect i on28oft heSpeci al Mar r i ageAct , asper i t sappl i cabi l i t y . Af t ercompl et i onofDr af t i ngandot hernecessar yf or mal i t i es,Di v or cePet i t i ont obe f i l edi nt heappr opr i at eCour thav i ngj ur i sdi ct i on. Bot ht hepar t i esneedt obepr esenti nt hecour tf orappear anceaswel l asf orr ecor di ng st at ement sasr equi r edaf t erwhi cht heFi r stMot i onwi l l bepassed. Wher eanypar t yi sunabl et oappeari nper sonf orr ecor di ngst at ementduet oany r el ev antr eason,t heycanpr oceedt hr oughaPowerofAt t or ney ( POA)byaut hor i z i ng someonef r om cl osef ami l yt oappearonhi sbehal f( i ncaseofNRIorot herr eason) . Thel awpr ov i dest hepr ov i si ont opr ov i deacool i ngper i odt ot hepar t i esofami ni mum 6mont hswhi chmayex t endupt o18mont hswi t hanai mt ogi v et hem t i met or et hi nk andr econsi dert hei rdeci si on.Howev er , now v i det heor derofHon’ bl eSupr emeCour t t hesai dcool i ngper i odhasbeenwai v edof f / madei topt i onal . Af t er war dt hi sTheSecondMot i oni ssetup. Dur i ngt hecool i ngper i od, bef or emov i ngt hesecondmot i on, t hepar t i esdohav el i ber t y t owi t hdr awt hei rconsentf ordi v or ce. I font heSecondmot i onst at ement sar er ecor dedagai nandi fcour tt hi nk s/ appear s t hatt hepar t i eshav ebeenunabl et or esol v et hei rdi f f er ences, t heCour twi l lgr antt he Decr eef orDi v or ce. I ft he cour tconsi dert hat / oron r equestofpar t i es t hatt her ei s a scope ofany har mony / compr omi sebet weent hepar t i es,t hecour tmaysetupanot hermot i ont o r ecor dt hest at ementoft hepar t i es. I fDi v or ceDecr eehasbeenpassedwi t hconsentofbot ht hepar t i est hent heycanf i l e anappeal i nt hehi ghercour t .

wher et hemar r i agewassol emni z edbet weent hepar t i es, or wher ebot hwi f eandhusbandl astr esi dedt oget her , or wher et hewi f ei sr esi di ngpr esent l yatt het i meoff i l i ngoft heDi v or cePet i t i on, or Wher et hehusbandi sr esi di ngpr esent l yatt het i meoff i l i ngoft heDi v or cePet i t i on.


OurTopCust omer


HowWeWor k?

Bookyoursl ot st ospeakwi t hourl egalexper t s.

Youwi l lr ecei vecal lbackf r om ourexper t st o under st andyourquer y .

Connectt or enownedl awyer sasperyourcase andr equi r ement .

Dedi cat edAccountmanagerofeachcase.

Regul arupdat i onaboutt hecaset ocust omer t hr oughourCRM Por t al .

Endt oendr esol ut i on


Lawy er I NCi saski l l edandpr of essi onal l ymanagedl egalsol ut i oncompanyhavi ngat eam ofexper i encedl awy er s.Al eadi ngandt r ust edpl at f or mf orcl i ent st oconnectwi t hl awy er s dedi cat edatpr ovi di ngt hebestl egalai dpossi bl eatr easonabl epr i ce.

Ot herSer vi ces Legalquer i esf orci vi ll aw Ser vi cesr el at edt ocor por at el aw Ser vi cesr el at edt ot axat i onl aws Quer i esr egar di ngCr i mi nall aw Mat r i moni alLaws Quer i esf orI nt el l ect ualPr oper t ymat t er s evi ewi ngcont r act s Assi st ancei ndr af t i ngandr

SomeOfOurI nHouseLawyer s


ThankYou!

www. l awy er i nc. net i nf o@l awy er i nc. net +919681006624

E57, Sect or 63Noi daUP

Profile for LawyerInc

How to file Divorce online | Divorce Matter Solution - LawyerINC  

The legal termination of marriage is called divorce. If the couple want mutual divorce in delhi, they can file a petition for that. Filing...

How to file Divorce online | Divorce Matter Solution - LawyerINC  

The legal termination of marriage is called divorce. If the couple want mutual divorce in delhi, they can file a petition for that. Filing...

Advertisement