Stichting De Blauwe Schuit, jaarverslag 2019

Page 1

JAARVERSLAG 2019

1 Â


INHOUDSOPGAVE

2 Â


2. 5. 8. 16. 21. 23. 25. 33.

Inhoudsopgave Kunstbeoefening in Vrije tijd Overzicht van Activiteiten Speciale Doelgroepen Sociale Duurzaamheid Getallen Kunst in Onderwijs Stichting De Blauwe Schuit

3 Â


‘Monsterlijke’ keramiek op de workshopdagen van VSO de Spinaker

4


KUNSTBEOEFENING IN VRIJE TIJD

5 Â


Door in te spelen op actuele onderwerpen, lokale behoeften en trends levert De Blauwe Schuit als dé West-Friese organisatie voor amateurkunstbeoefening voor een grote doelgroep een belangrijke bijdrage aan algemene culturele vorming

Beeldende kunst leeft in onze samenleving steeds meer en dit wordt ook zichtbaar door een groeiend aantal populaire tv-programma’s als ‘Project Rembrandt’, ‘Stelletje Pottenbakkers’ en ‘The Great Pottery Throw Down’, de vele virtuele museumplatforms en vele kunstblogs. Het afgelopen jaar stond Hoorn als VOC stad in het teken van de ‘Gouden Eeuw’ en ook Rembrandt was een nationaal thema waaraan De Blauwe Schuit activiteiten heeft gekoppeld, onder andere tijdens de opening van het Culturele weekend en de Kunstmarkt.

6


Wekelijks zijn er workshops pottenbakken en glazuren

7 Â


OVERZICHT VAN ACTIVITEITEN

184

8


Maandelijkse met ‘zaterdag workshops’ divers aanbod: van Japans papierscheppen tot pottenbakken, lente op ’t doek, portret a la Kees van Dongen, zilverklei sieraden maken etc.

13 t/m 17 januari en van 9 t/m 13 september

#OpenDoeDagen.

‘Kunst moet je lekker doen!’ gratis open lessen en meet & greet voor iedereen!

9


In 2019 heeft De Blauwe Schuit 184 verschillende activiteiten in amateurkunstbeoefening aangeboden

Voor kinderen, jongeren en volwassenen biedt De Blauwe Schuit elke dag van de week lessen op het gebied van: dans, theater, beeldende kunst, ruimtelijk vormgeving, fotografie, multimedia, lezingen en kunstgeschiedenis. Voor kinderen en jongeren zijn dit lessen van 1,5 uur en voor volwassenen van 2,5 of 3 uur en zijn altijd toegespitst op zowel beginners, gevorderden en vergevorderden. In diverse masterclasses en workshops in de discipline beeldend en ruimtelijk krijgen nieuwe cursisten altijd de mogelijkheid kennis te maken met een nieuwe methode, zienswijze of techniek. Naast het reguliere aanbod bieden we elk voorjaar korte verdiepingscursussen, waarbij een specifieke techniek wordt uitgelicht, bijvoorbeeld het schilderen/tekenen van texturen en structuren, expressie in mimiek en houding. Voor het uitoefenen van amateurkunstpraktijk ondersteunt De Blauwe Schuit met cursusaanbod en faciliteiten. We verhuren op wekelijkse basis werk- en studioruimten aan diverse amateur tekenclubs, buikdansschool Alina, Dansdingen, Esdégé Reigersdaal, Groei & Bloei en speciale oefenruimtes voor popbandjes. Deze verhuur van lokalen zorgt tevens voor een uitbreiding van activiteiten bij De Blauwe Schuit. Op de website zijn deze activiteiten te vinden onder ‘schuitgenoten’.

10


Live portretschilderen van Annechien Steenhuizen tijdens ‘Project Rembrandt’

Masterclass ‘Koeien schilderen’ onder leiding van de bekende koeienschilder Ruud Spil was nieuw dit jaar. 11


Met exposities op diverse plekken in de regio West-Friesland laat De Blauwe Schuit zien hoe mooi amateurkunst is

Naast de 3-maandelijkse wisselende expositie van cursisten op de begane grond van De Blauwe Schuit zijn er in 2019 door de afdelingen fotografie en schilderen exposities georganiseerd in de hal van Bibliotheek Hoogkarspel en in de Bonifaciuskerk in Medemblik. Ook voor 2020 staan er diverse externe locaties op de agenda. Het organiseren en inrichten van de exposities wordt verzorgd door onze docent expositie en inrichting Daphne Bos. Op de kunstmarkt in Hoorn tijdens het Culturele Weekend hebben wij ons aanbod op een 3tal plekken in de stad gepresenteerd: op de Roode Steen ons workshopaanbod voor kinderen, in de Statenpoort verzorgden wij lezingen kunstgeschiedenis en op het Dal waren cursisten schilderen, pottenbakken en beeldhouwen aan het werk waarbij de Gouden Eeuw en Rembrandt centraal stonden. Â

12 Â


Met werk van onze cursisten keramiek, beeldhouwen, paverpol, schilderen en fotografie, hebben we exposities georganiseerd in de Bonifaciuskerk in Medemblik en de bibliotheek in Hoogkarspel  13 Â


Geluiddichte oefenruimtes die aan gemiddeld 9 bands per maand worden verhuurd. Eén ruimte is permanent verhuurd aan een band. De overige twee worden per maand per dagdeel verhuurd aan diverse bands.

Groei & Bloei biedt bloemschikcursussen en -workshops voor beginners en gevorderden aan op De Blauwe Schuit

14


"Every child is an artist. The problem is, staying an artist when you grow up" Pablo Picasso 1881- 1973

15 Â


Tijdens de Cultuur Week in november werden kinderen in de lokalen van De Blauwe Schuit verwelkomd om te werken met speksteen, te tekenen en te schilderen.

Basisscholen konden tijdens de Cultuur Week kiezen uit workshops monstertekenen en werken met speksteen welke plaatsvonden op De Blauwe Schuit 16


SPECIALE DOELGROEPEN

17


Voor doelgroepen met een beperking organiseren en faciliteren wij activiteiten met speciale aandacht

In verzorgingshuis Lindendael geeft schilderdocent Hilde Schaap wekelijks les aan mensen met de taalstoornis afasie. Dit initiatief wordt mede gesubsidieerd door de Stichting Marline Fritzius. De theaterzaal in het pand van De Blauwe Schuit wordt permanent gebruikt door Theatergroep Eenhoorn in het kader van dagbesteding van Esdégé Reigersdaal. Dit gezelschap voor mensen met een speciaal talent creëert met haar theaterprojecten nieuwsgierigheid en verwondering. De theaterprojecten nodigen de toeschouwer uit om met andere ogen naar de veranderende wereld te kijken. Empowerment en verbinding zijn kernwaarden die typerend zijn voor de manier van werken van deze theatergroep. Wij zijn vereerd een podium voor dit gezelschap te kunnen bieden en gaan ons met deze ervaring de komende jaren verder verdiepen in het ontwikkelen van programmering voor speciale doelgroepen in de regio West-Friesland.

18


Theatergroep Eenhoorn repeteerde in 2019 ‘Circus of life’

19


De Blauwe Schuit werkt al jaren succesvol samen met diverse cultuuraanbieders in de hele regio West-Friesland

Tijdens de opening van het culturele weekend, maar ook bij het verzorgen van diverse workshops en masterclasses op locatie, bijvoorbeeld in de foyer van Schouwburg Het Park of in het faciliteren van een theatervoorstelling tijdens het Hoornse ‘WijkKijk Festival’ van Theatergroep Eenhoorn. Om kunst dichter bij West-Friesland te brengen vinden er in samenwerking met de Westfriese Bibliotheken in de bibliotheken van Medemblik, Opmeer en Hoogkarspel en in De Blauwe Schuit het hele jaar door 2-wekelijks kunstlezingen plaats door De Blauwe Schuit kunsthistorica Juliette Verhofstad. Met een gemiddelde van 50 belangstellende in Hoogkarspel en gemiddeld 25 in de andere gemeenten is dit inmiddels een succesformule. Deze activiteit en soortgelijke activiteiten met diverse invalshoeken en thema’s willen we ook in 2020 regelmatig organiseren.

20


Masterclass op locatie, ‘schilderen van lucht en water’

21


SOCIALE DUURZAAMHEID

22


Sociale duurzaamheid betekent voor ons dat kunst voor iedereen bereikbaar moet zijn en dat kunstbeoefening relaties tussen mensen versterkt

Onze workshops zijn er dan ook op toegespitst dat jong en oud kunnen deelnemen om te ervaren dat kunst maken en beleven hun leven kan verrijken. Tijdens ‘het WijKkijk Festival’ openden we onze deuren om verbinding te leggen met de mensen in de wijk waarin we gevestigd zijn. De komende jaren gaan wij ons nog verder verdiepen in het ontwikkelen van specifieke programmering voor de moeilijker te bereiken doelgroepen als mensen met een andere culturele achtergrond, mensen met een fysieke beperking en jongeren. Om duurzamer om te gaan met onze materialen zijn we op onze kantoren gaan werken met een efficiënter administratiesysteem waardoor we minder papier en printtoner gebruiken. Onze kunstvakdocenten gebruiken voor hun lessen zoveel mogelijk veilige en goed afbreekbare materialen en schoonmaakmiddelen. Reeds in 2015 hebben wij een nieuwe keramiekoven aangeschaft die minder energie gebruikt dan voorgaande ovens. In overleg met de gemeente Hoorn, waarvan wij ons pand huren, hopen wij de komende jaren meer te investeren in duurzame voorzieningen indien de gemeente daarvoor een geschikt pand ter beschikking stelt.

23


GETALLEN

24


MEDEWERKERS DE BLAUWE SCHUIT 1 3

TIJDELIJK

4

VRIJWILLIGER

4

22

DOCENTEN VAST BESTUUR ALGEMEEN

8

DOCENT ZZP

CURSISTEN/DEELNEMERS PER GEMEENTE HOORN DRECHTERLAND OPMEER

205

593528

211

951

OVERIG MEDEMBLIK

376

KOGGELAND Getallen zijn gebaseerd op deelname aan cursussen, eenmalige workshops en lezingen in 2019

ENKHUIZEN STEDE BROEC

842

CURSUS CONTACT UREN HOORN DRECHTERLAND OPMEER OVERIG MEDEMBLIK KOGGELAND ENKHUIZEN

645 484 865 2992

11925

2164 991 2814

STEDE BROEC

25


KUNST IN ONDERWIJS

26


Dat kinderen thuis in aanraking komen met kunst en cultuur is niet altijd vanzelfsprekend. Maar dat kunst en cultuur belangrijk is voor de emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen lijdt geen twijfel Via cultuuronderwijs komen kinderen in aanraking met kunst en cultuur op een wijze die aansluit bij hun leeftijdsgroep en ontwikkelingsfase. Met de hulp van gemeenten en overheid en in samenwerking met culturele instellingen, vakdocenten en het onderwijs zorgt De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs er al vele jaren voor dat kinderen naar theatervoorstellingen en tentoonstellingen kunnen gaan, cultuurworkshops volgen en daardoor leren reflecteren op onderwerpen waar zij anders niet zo snel mee in aanraking komen. Inmiddels ruim 8 jaar en met veel succes ontwikkelen wij het CULTUURMENU op 71 scholen in de 7 West-Friese gemeenten. Ruim 12.500 leerlingen in West-Friesland gaan hierdoor jaarlijks in hun eigen regio naar theatervoorstellingen, nemen deel aan cultuurworkshops in de klas en krijgen rondleidingen bij regionale culturele en erfgoed instellingen.

27


In 2019 hebben we met CULTUURMENU voor 12.654 leerlingen van 71 basisscholen 111 theatervoorstellingen en 181 cultuurworkshops en rondleidingen bij culturele en erfgoed instellingen georganiseerd Â

28 Â


Sinds 2013 is de afdeling Kunst in Onderwijs van De Blauwe Schuit als projectleider verantwoordelijk voor het uitvoeren van het landelijk programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)

De minister van onderwijs en cultuur heeft met dit programma de ambitie om cultuureducatie op een structurele en kwalitatieve wijze in het basisonderwijs te borgen via drie hoofddoelstellingen: a) stimuleren van visievorming, b) stimuleren van eigenaarschap door deskundigheidsbevordering van leerkrachten en c) actieve kennisdeling en samenwerking tussen scholen en cultuuraanbieders. Vanuit deze visie hebben wij samen met de 7 West-Friese gemeenten en penvoerder van de provincie Plein C, het project CULTULEREN vormgegeven, dat naast de drie hoofddoelstellingen, ook zorgt voor een ruim aanbod van culturele activiteiten voor alle leerlingen van West-Friesland middels het CULTUURMENU. In de jaren 2013 tot 2019 hebben 38 basisscholen ervoor gekozen om samen met ons te werken aan een visie op cultuuronderwijs. Hiervoor werden door onze onderwijsadviseurs gesprekken gevoerd met schooldirecties en ICC’ers van de scholen, begeleiding gegeven bij het doorlopen van een stappenplan en advies gegeven over de inhoudelijke invulling van cultuur- educatieprojecten. Door het jaar heen zijn door De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs diverse workshop-, ICC-en cultuurmiddagen georganiseerd waarbij leerkrachten en ICC’ers samen met kunstvakdocenten intensief werken aan deskundigheidsbevordering op het gebied van alle kunstdisciplines. Dit zijn tevens de momenten waarbij vakkennis en ervaring wordt uitgewisseld en waarbij wij als netwerk-coördinator de relatie tussen scholen, cultuuraanbieders en gemeenten faciliteren.

29


60 % van de WestFriese basisscholen heeft een gekwalificeerde Interne Cultuur Coördinator

Met CULTULEREN hebben we in 2019 38 scholen en 9.105 kinderen bereikt

30


Een van de doelstellingen van CmK is het organiseren van deskundigheidsbevordering voor leerkrachten in het basisonderwijs

Een belangrijke invulling van de ambitie is om scholen eigenaarschap te geven van hun cultuureducatiebeleid. Hiervoor organiseert De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs elk jaar veel activiteiten waarbij cultuurmakers en kunstvakdocenten worden ingezet om leerkrachten op te leiden en te ondersteunen bij hun lesmethodes voor beeldende, muziek en theaterlessen. Ook is er in 2019 een samenwerking aangegaan met VSO de stormvogel en Praktijkscholen Stede Broec en Hoorn met als doel twee jaar lang 5 kunstvakdisciplines te implementeren in het curriculum van deze Speciaal Onderwijsscholen. Hiervoor zijn in 2019 15 kunstvakdocenten getraind om een educatieprogramma voor deze doelgroep te ontwikkelen. Het is de ambitie van deze scholen om de kunstvakdocenten de komende jaren structureel in te zetten. Om ICC’ers, leerkrachten, vakdocenten en cultuuraanbieders met elkaar in contact te brengen organiseren wij elk jaar een ICC bijeenkomst en een Cultuurmiddag. Deze activiteiten worden ingevuld met deskundigheidstrainingen en creatieve workshops.

31 Â


CULTUURMENU opperste concentratie bij een keramiekworkshop

32 Â


Door samenwerking met gemeenten en culturele organisaties wordt cultuuronderwijs nog beter geborgd

In opdracht van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs zijn de Westfriese Bibliotheken in 2019 gestart met het ontwikkelen van leerlijnen voor onder-, midden- en bovenbouw van het Primair Onderwijs in Drechterland, met het thema ´literatuur en erfgoed´. Hiervoor is in samenwerking een projectplan ontwikkeld waar de thema´s, aan de hand van een kinder-dagboekverslag en een daarmee samenhangend verhaal dat zich afspeelt in Hoogkarspel ten tijde van de 2e wereldoorlog, met elkaar worden verbonden in lesmateriaal waarmee de leerkrachten door de leerjaren heen kunnen werken binnen het thema erfgoed, geschiedenis en literatuur. Sinds 2018 is voor de gemeenten Drechterland, Stede Broec en Medemblik middels een combinatiefunctionaris-regeling een cultuurcoach ondergebracht bij De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs met als doel in deze gemeenten extra ondersteuning te bieden bij het formuleren van visie, advies en begeleiding bij het vinden van een passende invulling van cultuuronderwijs op alle basisscholen in de gemeenten. Middels dezelfde regeling is voor de gemeente Hoorn een cultuurcoach bij ons ondergebracht die het Voortgezet Onderwijs in Hoorn ondersteunt en adviseert bij het organiseren van culturele activiteiten, zowel binnen als buiten de school. Met de Hoornse Cultuurpas konden in 2019 kinderen van groep 3 t/m groep 8, vier weken lang voor 10 euro deelnemen aan veel activiteiten op het gebied van kunst en cultuur in Hoorn. In maart hebben wij met veel succes 2 uitverkochte lessenseries tekenen en speksteen bewerken georganiseerd voor deze groepen. De gemeente Stede Broec heeft ook in 2019 extra ondersteuning gegeven aan het voortgezet onderwijs met de subsidie voor ‘Rondjes Cultuur’ waardoor jongeren in hun eigen regio een keer per jaar met cultuur in aanraking komen. Hiervoor hebben wij diverse buitenschoolse workshops en excursies gefaciliteerd en georganiseerd.

33


STICHTING DE BLAUWE SCHUIT

34


Stichting De Blauwe Schuit heeft een ANBI status en vertegenwoordigt de afdelingen Kunst In Vrije tijd en Kunst In Onderwijs Missie Stichting De Blauwe Schuit vindt het belangrijk dat alle inwoners van West-Friesland de mogelijkheid hebben om zich creatief te uiten om zo een ruimere blik op zichzelf en de maatschappij te ontwikkelen. De Blauwe Schuit brengt iedereen van jong tot oud in aanraking met kunst en cultuur om zo creatieve vermogens te leren ontdekken, ontwikkelen en uit te drukken. Afdelingshoofden Mevr. Astrid Manshanden, Kunst In Vrije tijd Mevr. Isabel Meniño, Kunst in Onderwijs Bestuur Mevr. Bertie de Beuze Mevr. José Reurekas Dhr. Anne Veldhuis Dhr. Gerard Dekkers Stichting De Blauwe Schuit Vredehofstraat 7a 1624XG Hoorn info@blauweschuit.nl www@blauweschuit.nl RSIN: 003009713 KvK: 41234230

35