LDUK 2018 m. ataskaita

Page 1

LIETUVOS DEMOKRATIŠKUMO UGDYMO KOLEGIJOS

2018 m. ataskaita

"ŠVIETIMAS YRA GALIMYBĖ KARTĄ PER GYVENIMĄ ATVERTI VAIKŲ ŠIRDIS IR PROTĄ NEĮTIKĖTINAM VISATOS STEBUKLUI“ SERAS ANTHONY SELDONAS / PAV. COMFREAK, PIXABAY


Apie lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegiją

ISTORIJA IR DABARTIS

01

WWW.LDUK.LT

Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija veiklą pradėjo 1994 metais, pakartotinai įregistruota 1997 metais. Siekiant propaguoti demokratijos idėjas visuomenėje, daryti įtaką švietimo kaitai, rengti jaunąją kartą aktyviai kurti demokratinę visuomenę, kolegijos veikla įtraukė seminarų, stažuočių ir kitų renginių mokytojams, dėstytojams, studentams organizavimą, socialinių ir pilietinių projektų plėtrą, metodinės literatūros leidybą. Šiuo metu didžiausias dėmesys skiriamas edukacinių skaitemeninių sprendimų paieškai ir įgyvendinimui, inovatyvių nuotolinio mokymosi platformų plėtrai ir gerosios patirties sklaidai.


SVARBIAUSI PASIEKIMAI

3

Inovatyvios skaitmeninės edukacinėmis technologijomis grįstos platformos, kuriuose besimokantieji plėtojo įvairias kompetencijas ir dalinosi gerąja patirtimi.

55%

Daugiau naujų mokymosi programų specialistams, t.y. socialiniams darbuotojams ir socialiniams pedagogams, mokytojams ir švietimo bei socialinių institucijų vadovams.

25

Laimingi Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos filialo - dienos centro NAVININKAI lankytojai, kurių kasdien laukė šilti pietūs ir rūpestingi specialistai.

WWW.LDUK.LT

02


LAIMĖJIMAI: Lietuvos Šimtmečio Herojai – vaikų dienos centro ,,NAVININKAI“ komanda. Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos ir jos filialo - vaikų dienos centro ,,Navininkai“ kolektyvai 2018 m. gruodžio 3 d. dalyvavo valstybės atkūrimo šimtmečio iniciatyvos „Šimtmečio dovanos“ padėkos šventėje, kur vyko valstybės atkūrimo šimtmečio projektų „Šimtmečio dovanos“ finalinis renginys. Nuotraukoje: Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos valdybos narės dr. E.Celiešienė, dr. G.Misiūnienė ir V.Strimaitienė vaikų ir vaikų dienos centro ,,Navininkai“ direktorė Jovita Stravainskaitė šventės svečių apsuptyje. Tautvydas Stukas nuotrauka.

Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijoje praėjusių metų pabaigoje dirbo 2 asm., dienos centre ,,Navininkai" - 3 asmenys.

03

WWW.LDUK.LT


www.socin.EU N u o t o l i n i o m o k y m o s i p l a t f o r m a 2 0 1 8 m , to l i a u s ė k m i n g a i p l ėt o t a i r papildyta naujomis mokymosi programomis. SOCIN.EU startavo su 3 programomis: S u m a n a u s v a l d y m o v i e š a j a m e s e k to r i u j e k o m p e te n c i j ų t o b u l i n i m o s i programa (5 kursai); Sumanaus valdymo administracinių ir viešųjų gebėjimų tobulinimosi programa (2 kursai); Antikorupcijos programa. P e r m e t u s p r o g r a m ų s k a i č i u s i š s i p l ė tė i r m o k y m o s i fo r m o s p a s i p i l d ė mokymosi darbo vietoje bei individualiomis ar grupinėmis konsultacijomis, Itin didelio populiarumo ir besimokančiųjų skaičiaus augimo sulaukė s u u ž s i e n i o e k s p e r t a i s p a r e n g ta i n o v a ty v i m o k y m o s i p r o g r a m a suaugusiesiems apie savižudybių prevenciją.

WWW.LDUK.LT

04


DAUGIAU MOKYMOSI GALIMYBIŲ

www.sumanus.lt L i e t u v o s d e m o k r a t i š k u m o u g d y m o k o l e g i j o s s i e k i s - u žt i k r i n t i vi es i em s v i e n o d ą p r i e i n a m u m ą n a u d o ti s š v i e ti m o g a l i m y b ė m i s ir s i ek t i k a r j er o s , s k a t i n o t o l i a u p l ė t o t i s u p a r tn e r i a i s p a r e n g ta s i n o v a t y vi a s m o k y m o s i platformas.

www.socialcluster.lt 05

WWW.LDUK.LT


BAUBAS JAUNŲJŲ MENININKŲ KARTU SU VAIKAIS ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS ATVĖRĖ KŪRYBIŠKUMO DURIS V a i k a i i r j a u n i m a s k a r t u s u L i e tu v o s i r u ž s i e n io m en i n i n k a i s , į g y v e n d i n o k ū r y b i n į p r o j e k t ą i r p r i s ta tė 1 0 u n i k a l i ų k ū r in i ų a n t a p l ei s t ų p a s t a t ų V i l n i a u s g a t v ė s e . P r o j e k to m e tu v y k o k ū r y b i n ės d i r b t u vės s k i r t i n g u o s e L i e t u v o s m i e s t u o s e , į tr a u k d a m o s v a i k u s i r j a u n i m ą p a ži n t i a l t e r n a t y v i a s m e n o f o r m a s ir i e š k o ti j o s e s a v i r a i š k o s .

WWW.LDUK.LT

06


DIENOS CENTRAS - NAVININKAI Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos filialas Aukštadvaryje - dienos centras ,,Navininkai" 2018 m, toliau sėkmingai vykdė kasmetines programas - dienos centro programą ,,Navininkai-2018", ,mokslines praktikas įtraukiančią programą ,Navininkų akademija" ir kitas iniciatyvas, kuriose savanoriauja jau buvę dienos centro lankytojai. Dienos centro veiklos kasdien organizuojamos socialinės pedagogės Nijolės Zubrickienės. Daugiau: www.facebook.com/navininkai

07

WWW.LDUK.LT


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.