Page 16

GOED

OUD

D

rie jaar geleden is in Den Bosch het 700-jari­ ge bestaan gevierd van een wel heel ­bijzon­dere genootschap: de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, ofwel ‘De Zwanenbroeders’. Het genootschap werd al in 1318 opgericht door Bossche geestelijken om Maria te vereren. Vanaf 1371 werden ook niet-geestelijken toegelaten. De geestelijken werden gezworen broeders genoemd, de niet-geeste­ lijken buitenleden. Voor het heil van alle leden droegen de gezworenen eens per week een mis op in de Sint-Janskathedraal. Eens in de zoveel tijd organiseerde iedere gezworene een maaltijd voor zijn medebroeders. Tijdens die maal­ tijden werd gesproken over onder meer de Mariaverering, armenzorg en muziek.

Ze blijven onder de radar. En misschien bestaan ze daarom al zo lang. Goede doelen die hun oorsprong vonden in de Middeleeuwen. De redactie van Goed Geregeld speurde er drie op. Tekst Peter Boorsma Beeld Het Brabants Historisch Informatie Centrum, Het Zwanenbroedershuis

Het wapen van de Zwanenbroeders

GOED GEREGELD MAGAZINE Z0MER / HERFST 2021

iStockphoto

16

In sierlijke letters werd de befaamde Jheronimus Bosch in 1487 ingeschreven in het Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

Tussen 1460 en 1530 kende de Broederschap een bloeiperiode; jaarlijks meldden zich honderden nieuwe buitenleden. Zij kwamen niet alleen uit Den Bosch, maar ook uit andere delen van de Nederlan­ den en zelfs uit Duitsland. Onder hen veel vooraanstaanden, zoals Jheronimus Bosch en Karel V. In 1556 werd ook Willem van Oranje lid. De naam ‘Zwanenbroeders’ is voortgekomen uit het gebruik om voor het Kerstmaal zwanen te schenken. Dankzij de ledengroei beschikte de Broederschap over steeds meer geld. Betaald moest worden bij intrede als lid en bij overlijden. Ook verdiende de Broederschap aan aflaten (betalingen na het opbiech­ ten van zonden) en schenkingen. Vanaf 1483 had de Broederschap een eigen pand aan de Hinthamer­ straat, haar nagelaten door een van haar leden. Toen dit huis begin negentiende eeuw dreigde in te storten werd het vervangen door het huidige vroeg-neogotische Zwanenbroedershuis. Dit dateert uit 1846 en is een rijksmonument.

Profile for info-hoeksjan

Goed Geregeld Magazine - zomer 2021  

Goed Geregeld Magazine - zomer 2021  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded