Goed Geregeld Magazine - Winter Lente 2024

Page 62

GOED GEREGELD MAGAZINE WINTER/LENTE 2024

‘IN ONS TESTAMENT STAAT EEN GOED DOEL’ Een goed doel opnemen in uw testament: dat kan ook. Steeds meer Nederlanders doen het. En ze hebben daar goed over nagedacht. Zoals Livia Dingemans en Hilke en Jack Kramer.

Livia: ‘Al mijn broers en zussen leven nog, mijn tantes zijn al in de negentig. Dus wie weet, worden wij wel 100’, lacht ze. ‘Maar ik heb wel een paar vriendinnen verloren. En wanneer we erop uittrekken realiseer ik me steeds vaker dat er iets kan gebeuren. Dan maak ik me zorgen of onze kinderen wel weten hoe we het geregeld heb­ ben. Of ze sowieso weten waar alle spullen liggen. Dat je hierbij stil staat, heeft natuurlijk alles te maken met ouder worden. Daarom is het verstan­ dig om zaken goed vast te leggen.’ ‘Momenteel zijn we bezig het testa­ ment dat we eerder opstelden “op te frissen”. Daarin willen we nu ook het Oorfonds opnemen. Onze schoonzoon vertelde over het bestaan ervan. Hij heeft het DFNA9-gen geërfd, waardoor hij doof wordt. Dit soort doofheid manifesteert zich rond je 40e. Moet je je voorstellen. Dan sta je nog middenin in het leven, bent volop bezig met je werk, hebt opgroeiende kinderen, een druk sociaal leven. Door die doofheid raak je geïsoleerd van alles wat het bestaan zo de moeite waard maakt.’ ‘Door de ziekte van onze schoonzoon zijn we ons meer gaan verdiepen in het ontstaan en de gevolgen van doofheid. Op de website en in de nieuwsbrieven van het Oorfonds staat allerlei informatie. Veel onderzoek vindt al plaats, maar er is meer nodig. Sommige resultaten zijn hoopgevend. Daaraan willen wij bijdragen. Voor nu en later. Omdat ook onze kleinkinde­ ren 50 procent kans hebben later doof te worden. En omdat je gehoorproble­ men helaas niet altijd kunt oplossen met een hoorapparaat.’

Tekst Barbara Schilperoort Fotografie Marcel Molle

62

H

ier, in dit dorpje op de Utrechtse Heuvelrug, hopen Livia Dingemans en haar man Diderik nog heel lang samen te kunnen blijven wonen. Hier, in dit huis met de lichte woonkamer die aan alle kanten uitkijkt op de tuin rondom, waar kippen scharrelen en vogels nestelen in de hagen.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.