Page 1

¼ÙŒ¹ÓÊ×èÍÍ͹䬏´ŒÒ¹¡®ËÁÒÂ

iNewLaw.com

กาวทันกฎหมายใหม

เขาใจแนวทางปฏิบัติ

iNewLaw.com


Inside inewlaw

เกีย่ วกับ เว็บไซตกฎหมายใหม

ขาวกฎหมาย iMonitor สรุปกฎหมายใหม สรุปมติ ค.ร.ม. คำพิพากษาที่นาสนใจ คอลัมนประจำ บทความพิเศษ คลิปกฎหมาย ระบบ DOC ID ฟงกชั่นการพิมพ รวมลิ้งคกฎหมาย การจัดการประเภทขอมูล กระดานสนทนา

เว็บไซตกฎหมายใหม (www.iNewLaw.com) พัฒนาข�้นมาเพื่อเปนศูนยรวม ความเคลื่อนไหวขาวสารดานกฎหมาย และกฎหมายใหมที่สำคัญอยางรอบดาน ที่สุด เพื่อใหนักกฎหมายและผูบร�หารธุรกิจหร�อผูสนใจกฎหมายสามารถ ติดตามสถานการณดานกฎหมายและปญหากฎหมายในทางปฏิบัติไดอยาง ทันทวงที…มิใหเปนผูตกสถานการณ เพราะกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา เราตั้งใจใหเว็บไซต เปนที่รวมของขอมูลกฎหมายใหมที่สำคัญ, ขาวกฎหมาย, ปญหากฎหมายในทางปฏิบตั ,ิ บทความกฎหมาย, ความเคลื่อนไหวกฏหมายที่จะออกใหม, คำพิพากษาที่นาสนใจ และความเช�อ่ มโยงในการคนควากฎหมายตางๆ คำพิพากษา ตางๆ บทความกฎหมายตางๆ ที่นาสนใจ อย า งสะดวก เพื ่ อ ประโยชน ใ นการทำงานของนั ก กฎหมายและผู บร�หารธุรกิจ หร�อองคกรตางๆ ดังนั้น ในเว็บไซต เราจะมีคอลัมนที่ Update ความเคลื่อนไหว ในเร�่องดังตอไปนี้ .


ขาวกฎหมาย

บทความพิเศษ

สรุปกฎหมายใหม

คำพิพากษาที่นาสนใจ

รายงานความเคลื่อนไหวเหตุการณ ขอเท็จจร�ง ขอคิดเห็น ที่มี ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมาย ทั้งกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายตาง ประเทศ ที่มีความครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกอาณาเขตของโลก ภายในขาว ยังมีขอมูลอางอิงทางดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับขาวใหผู ใชบร�การได ทราบและเร�ยนรูไดอีกดวย

นำบทกฎหมายฉบับใหมที่สำคัญ ซ�่งถูกประกาศใช ในราชกิจจานุเบกษา มาสรุปใหผู ใชบร�การสามารถอานและเขาใจไดงายข�้น เพื่อใหทานทันตอ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม ๆ ที่สำคัญ โดยภายในเว็บไซตไดมีการจัดหมวดหมูของกฎหมายในดานตาง ๆ เพื่อ งายตอการคนหา นอกจากนี้ ผู ใชบร�การก็ยังสามารถคนหากฎหมาย ฉบับเต็มที่ถูกประกาศใช ไดอีกเชนกัน

รวบรวมบทความเกี ่ ย วกั บ กฎหมายที ่ เ ข� ย นโดยนั ก ว� ช าการที ่ เ ช� ่ ย ว ชาญดานกฎหมายจากสื่อตาง ๆ เพื่อใหผู ใชบร�การสามารถนำไป เป น ประสบการณ แ ละสามารถนำไปปรั บ ใช เ พื ่ อ ให ม ี ม ุ ม มองที ่ ก ว า ง ข�้นกวาเดิม

รวบรวมคำพิพากษาจากคดีความที่เปนที่สนใจของสังคม และยังมีคำ พิพากษาฉบับเต็มใหผู ใชบร�การไดติดตามอานและทราบอยางละเอียด การตอสูคดีในชั้นศาล เหตุผลคำตัดสินแบบละเอียด อีกทั้งยังสามารถ คนหาคำพิพากษาจากประเภทตาง ๆ ของศาลได นอกจากนั้นยังมีตัว บทกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับคำพิพากษาในแตละคดี ใหผู ใชบร�การไดทราบ และเร�ยนรูไดอีกดวย


iMonitor

รวบรวมความเคลื่อนไหวขาวสารทางดานกฎหมายจากเว็บไซต ของสำนักขาวตาง ๆ อยางรวดเร็ว โดยภายในเว็บไซต ไดทำการ แยก สำนักขาวเพื่อที่จะสามารถคนหาขาว และติดตามความ เคลื่อนไหวไดงายข�้น

ระบบ DOC ID

ภายในเว็บไซตจะมีระบบ DOC ID ของแตละบทความ เพื่อใหผู ใช บร�การงายตอการคนหาบทความตาง ๆ ไดอีกดวย

ฟงกชันการพิมพ

เว็บไซต ไดมีการออกแบบมาเพื่อใหผู ใชบร�การสามารถสั่งพิมพ หนาบทความภายในเว็บไซต และอยู ในรูปแบบที่อานงาย สามารถ นำบทความที่สั่งพิมพออกมาไปเผยแพรตอได

รวมลิงกกฎหมาย

รวบรวมเว็บไซตที่มีขอมูลเกี่ยวของกับกฎหมาย เพื่อใหผู ใช บร�การสะดวกในการคนหาขอมูลทางดานกฎหมายจากที่อื่น ๆ

การจัดการประเภทขอมูล

เว็บไซต ไดจัดแยกประเภทของกฎหมายที่รวบรวมขอมูลเนื้อหา ทางดานกฎหมายภายในเว็บไซต เพื่อใหผู ใชบร�การไดเขาถึง ขอมูลทางดานตาง ๆ ไดอยางสะดวกและรวดเร็วมากข�้น

คอลัมนประจำ

บทความทางดานกฎหมายที่เข�ยนโดยผูมีคุณภาพและเช�่ยวชาญทางกฎหมาย ทั้งดานว�ชาการ หร�อทางดานว�ชาช�พ ในมุมมอง แงคิด และ ประสบการณการทำงาน เพื่อใหผู ใชบร�การสามารถนำไปเปนประสบการณและสามารถนำไปปรับใชเพื่อใหมีมุมมองทางดานกฎหมายที่กวางข�้น กวาเดิม ประกอบดวย ขอมูลในคอลัมนประจำเดิมจาก "วารสารขาวกฎหมายใหม" ฉบับที่ 1 - 115 และคอลัมนประจำใหมที่จะนำเสนอตอไปใน เว็บไซต ขอมูลคอลัมนเดิมดังเชน .นิติศาสตรเช�งดอย บทความความเห็นกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวของ กับประชาชน

สะกิดกฎหมาย มุมมองทางดานกฎหมายของผูที่มีความ เช�่ยวชาญดานกฎหมายอาญา

วาความภาคพิสดาร กลว�ธ�การวาความในการทำคดีความจาก ทนายความที่มีประสบการณ

หนังสือกฎหมายในดวงใจ บทสัมภาษณที่พูดถึงหนังสือกฎหมายที่อยู ในดวงใจของนักกฎหมาย นักว�ชาการ

ประสบการณกฎหมาย เร�่องราวและประสบการณดานกฎหมายตาง ๆ จากผูเข�ยนที่มีสถานะทนายความ ฝายบร�หาร ทางดานกฎหมาย และในฐานะผูบร�หารธุรกิจ

สี่แยกกฎหมายมหาชน รวบรวม แงคิด มุมมอง จากปญหาที่ เกี่ยวของกับกฎหมายมหาชน

หมายเหตุทายคำว�นิจฉัยศาลสูงสุด มุมมองและเหตุผลของอดีตตุลาการ ตอคำพิพากษาที่เกิดข�้น

ขางหลังตรากฎหมาย แนะนำประวัติของนักกฎหมายในอดีต

The Lawyer บทสัมภาษณนักกฎหมาย ทั้งรุน เกา และรุนใหม

ปกิณกะ บทความที่กลาวถึงกฎหมายทั่วไป

นักกฎหมายภาษี มุมมอง และความรูทางดานกฎหมายภาษี จากผูเช�่ยวชาญที่มีประสบการณ

คำคมนักกฎหมาย คำพูด มุมมอง แงคิด จากนักกฎหมาย


ทีมงานกฎหมายใหม

ทีมงานเว็บไซตกฎหมายใหม (www.iNewLaw.com) ประกอบดวยทีมงานหลักชุดเดียวกับกองบรรณาธ�การ ของวารสาร “กฎหมายใหม”

ประสบการณ

ที่ผานมา ทีมงานกฎหมายใหม ไดออกวารสารขาว “กฎหมายใหม” เปนหนังสือวารสารรายเดือน ตั้งแต ฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 115 โดยมีนักเข�ยนหร�อนักว�ชาการที่มีประสบการณมากมาย หลายทาน ไดนำเสนอบทความในวารสารดังกลาว

ประเภทสมาช�กแบบรายป 1. บุคคลทั่วไป

เหมาะสำหรับผูที่ประกอบอาช�พทางดานกฎหมาย และประชาชน ทั่วไป สมาช�กประเภทนี้สามารถมีผู ใชงาน ไดเพียง 1 ผู ใช งานเทานั้น

2. นิติบุคคล

เหมาะสำหรับบร�ษัท องคกร หร�อสถาบันการศึกษา ที่มีผูตองการ ใชงาน ระหวาง 1 – 20 คน โดยในการ สมัครสมาช�ก ทานสามารถกำหนดผู ใชงานไดตามตองการ

หมายเหตุ หากบร�ษัทหร�อองคกรใดมีความตองการใชงานเว็บไซตมากกวา 20 คน ทานสามารถติดตอสอบถามกับทางทีมงานไดโดยตรงที่ฝาย ลูกคาสัมพันธ

3. นักเร�ยน นักศึกษา

สำหรับนักเร�ยน นิสิต นักศึกษา (ที่เกณฑการศึกษาไมเกินระดับปร�ญญาตร�) สำหรับสมาช�กประเภทนี้จะได รับสวนลดพิเศษในการสมัครสมาช�กใชบร�การในแบบรายป

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมหร�อสมัครเลยวันนี้ที่ iNewLaw.com


เกีย่ วกับบร�ษทั กอตั้งโดยกลุมอดีตนักเร�ยนกฎหมาย ที่เปนผูทำกิจกรรมในมหาว�ทยาลัยชวง 14 ตุลาและจบออกไปกระจัดกระจายไป ประกอบอาช�พตางๆ เชน ทนายความ ที่ปร�กษากฎหมาย นิติกรในองคการของรัฐ สำนักพิมพตำรากฎหมาย และ สื่อมวลชน โดยรวมตัวกัน เพื่อตองการสรางวารสารกฎหมายฉบับหนึ่งข�้นมา ที่มีเนื้อหาใหความรูดานกฎหมายและ สังคม และเกาะติดขาวความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงดานกฎหมายใหมๆ รวมทั้งปญหากฎหมายในทางปฏิบัติ เพื่อให แวดวงกฎหมายมีสื่อกลาง ที่สามารถชวยเสร�มการประกอบว�ชาช�พไดอยางรอบดานมากข�้น

สื่อดานกฎหมาย

งานบร�การ

เว็บไซตกฎหมายใหม

ทนายความ Magazine

หลั ง จากเกิ ด ป ญ หาทางด า นเศรษฐกิ จ และป ญ หาสถานการณ ท าง การเมื อ ง ทำให ว ารสารข า วกฎหมายใหม ต  อ งหยุ ด ตี พ ิ ม พ ไ ปเป น ระยะเวลานาน และเนื่องจากขั้นตอนการพิมพมีคาใชจายที่สูงทำให บร�ษัท ซ�่งไดรับทุนใหม ใหฟนข�้นมา ตองพัฒนารูปแบบใหมเพื่อให ตอบสนองตอนักกฎหมายในยุคปจจ�บันมากข�้นที่เนน เทคโนโลยีดาน การสื่อสาร โดยไดพัฒนาจากวารสารที่มีรูปแบบเปนหนังสือ ปรับ เปลี่ยนเปนรูปแบบดิจ�ตอลแบบเว็บไซต และอนาคตจะพัฒนาเปนสื่อ กฎหมายในรูปแบบตางๆ โดยยึดหลักจ�ดประสงคเดิม และพัฒนา จ�ดประสงคใหมทต่ี อ งการเปนศูนยรวมการติดตามขาวสารดานกฎหมาย ทั้งนักกฎหมายและผูที่สนใจในรูปแบบที่สามารถอานไดงาย สูเว็บไซต www.iNewLaw.com

บร�ษัท ไดรับความไววางใจจากทางสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ ใหเปนผูผลิต "วารสารทนายความ Magazine เพื่อประชาชน" ตั้งแต ฉบับแรกประจำเดือนตุลาคม 2554 จนถึงปจจ�บัน (ปที่ 2 ฉบับที่ 7 เดือนเมษายน 2556)

วารสารกฎหมายใหม วารสารขาวกฎหมายใหม มีจด� เดนเร�อ่ งการรายงานความเคลือ่ นไหวการ เปลีย่ นแปลงกฎหมายใหมจากราชกิจจานุเบกษา เพือ่ ใหผอู า นทันตอสถาน การณดา นกฎหมาย โดยจะสรุปกฎหมายเพือ่ ใหสามารถติดตามและเขาใจ ไดโดยงาย มีคำพิพากษาทีน่ า สนใจ และปญหากฎหมายดานปฎิบตั ิ จ�ดเดนอีกประการหนึง่ ของวารสารขาวกฎหมายใหมคอื การรวบรวมผู มีคุณภาพทางกฎหมายทั้งดานว�ชาการและทางดานว�ชาช�พ ใหแสดงมุม มอง แงคดิ และประสบการณการทำงานเพือ่ ใหผทู ต่ี ดิ ตามสามารถนำไป เปนประสบการณและสามารถนำไปปรับใชหร�อมีมมุ มองทีก่ วางข�น้ กวาเดิม

การจัดงานสัมมนา จ� ด ประสงค เ พื ่ อ ต อ งการให ม ี ก ารแลกเปลี ่ ย นความรู  ท างด า นกฎ หมาย การยกระดับความเขาใจกฎหมายเฉพาะเร�่องที่นาสนใจ ปญหา กฎหมายในทางปฏิบัติ โดยว�ทยากรที่มีความเช�่ยวชาญในเร�่องที่จัด สั ม มนา และต อ งการสร า งสั ง คมนั ก กฎหมายให ม ี ว งกว า งมากข� ้ น

LEADING LAW MEDIA FIRM

DIGEST บร�ษัท ลอว ไดเจสท จำกัด

191/87 ชั้น 10 อาคารซ�ทีไอทาวเวอร ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท : 0 2261 8951-3 โทรสาร : 0 2261 8950 อีเมล : info@inewlaw.com เว็บไซต : www.iNewLaw.com ออกแบบโดย DinsorAdvertising.com

กฎหมายใหม่ - iNewLaw.com  

เว็บไซต์กฎหมายใหม่ พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์รวม ความเคลื่อนไหวข่าวสารด้านกฎหมาย และกฎหมายใหม่ที่สำคัญอย่างรอบด้านที่สุด เพื่อให้นักกฎหมายและ...

Advertisement