Page 1

Breakthrough magazine for a sharper vision

By Your Side Vol.55:September 2010

กิจกรรมประจำเลมลุนของที่ระลึกจาก BYS จัดอันดับ 50 เว็บไซตแหงป 2010 โครงสราง(รางกาย)ดี สรางไดที่ไคโรเมด สหคลินิก INET Young Webmaster Camp 8 (IYWC8)

เทรนดี้เบเกอรี่ ใจกลางยานชอปปง


สวัสดีคะ มีคนกลาวไววารางกายของคนเราก็เหมือนเครือ่ งจักร เมือ่ ใชงานนานวันเขาก็ตองมีการบำรุงรักษากันบาง แตพอ เอาเขาจริงกลับไมเปนอยางนั้น เพราะเมื่อรถยนตที่เราขับอยูทุกวันเกิดอาการผิดปกติเล็กๆ นอยๆ เชื่อเลยวาแทบ ทุกคนตองรีบเอาไปสงอูใหเช็คทันที แตนาแปลกที่เมื่อเกิดความผิดปกติของรางกายของเราเองเรากลับไมทำเชนนั้น เราเลือกที่จะมองขามอาการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นตามโครงสรางรางกาย ไมวาจะเปนอาการปวดเอว ปวดหลัง หรืออะไร ก็ตามแต เรากลับคิดวามันคงจะหายไปเองไดในไมชา ทางการแพทยบอกไววาอาการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นตามรางกายของเรานั้นสวนใหญเกิดขึ้นจากโครงสรางรางกาย ที่ผิดปกติ รวมไปถึงพฤติกรรมของเราเองที่สะสมมาเปนปๆ เชน อาการของ Office Syndrome ที่รูจักกันดีในหมู คนทำงานในทุกวันนี้ การแกไขปญหาเหลานีจะ ้ ตองบำบัดใหตรงจุด แกไขใหถูกอาการ ซึง่ จะสงผลดีตอรางกายอยาง ยั่งยืน นี่คือหลักการโดยรวมของศาสตรที่มีชื่อวา “ไคโรแพรคติก” ติดตามเรื่องราวเหลานี้แบบเจาะลึกไดที่คอลัมน In side คะ จากนั้นแวะไปจิบกาแฟพรอมดวยเบเกอรี่หอมกรุนกันที่คอลัมน After work แลวก็อยาลืมไปรวมกิจกรรมสนุกๆ ประจำเลมกันนะคะ :)

ทีมงาน By Your Side Inet-bys@inet.co.th กันยายน 2553


By Your Side Vol.55 September2010:Better Health, Better Life

.......................................................................

Activity of the month : In Side

ของที่ระลึกจาก BYS

กิจกรรมประจำเลมลุน

.......................................................................

@inetbyyourside :

Camp 8 (IYWC8)

INET Young Webmaster

.......................................................................

Coming Trend : Coming Trend

แหงป 2010

จัดอันดับ 50 เว็บไซต

.......................................................................

In Side :

สหคลินิก

โครงสราง(รางกาย)ดี สรางไดที่ไคโรเมด

.......................................................................

In Action : @inetbyyourside

ขาวสารกิจกรรม

.......................................................................

After Work :

เทรนดี้เบเกอรี่ ใจกลางยานชอปปง

.......................................................................

After Work


Activity

ประกาศผล Activity of the month ประจำเดือนกรกฎาคม คำถามประจำเลมที่แลวเราถามกันไววา “รานอาหาร Bacco เปนรานอาหารสไตลใด” คำตอบ คือ รานอาหารอิตาเลี่ยน ผูโชคดีไดรับสมุดบันทึก “เดินตามพอ….พอเพียง” จาก BYS ไดแก ๏ คุณวิโรจน บุญรัตนประพันธ ๏ คุณอับดุลเตาเฮด ไชยเภท ๏ คุณณัฐธิดา ทองวงศ ๏ คุณสิทธิเดช คูวารีวงศ ๏ คุณกุลฤดี คามีศักดิ์ Activity of the month

สำหรับคำถามประจำเลมนี้ แคคลิกไปที่คอลัมน After Work แลวตอบคำถามลุนรับสมุดบันทึก “เดินตามพอ…พอเพียง” 5 รางวัล และปฏิทินสุดเก Office Playground 5 รางวัล วันนี้ขอถามวา “ราน Trendy Coffee House ตั้งอยูที่ไหน” A) มาบุญครอง ชั้น 7 B) โลตัส ออนนุช ชั้น 2 รีบสงคำตอบพรอมชื่อ-นามสกุล ที่อยูและ เบอรโทรศัพทของคุณมาที่ inet-bys@inet.co.th ตั้งแตวันนี้ - 31 ตุลาคม 2553


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กาวสูวิชาชีพเว็บ มาสเตอร ครั้งที่ 8” หรือ INET Young Webmaster Camp 8 (IYWC8) โครงการสำหรับนองๆ นักศึกษาทั้ง 4 สาขา ไดแก Web Design, Web Programming, Web Content, Web Marketing โดยสามารถสมัคร ผานทางเว็บไซต www.ywc.in.th วันที่ 15 ก.ค. 2553 - 26 ก.ย. 2553 แลวแบกเปไปเขาคายพรอมกันไดที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก วันที่ 22 - 25 ตุลาคม 2553

ชาวคาย #IYWC8 ’s Tweet @ponddekd

เด็กมหา’ลัยคนใด ที่อยากเขาสูวิชาชีพวงการเว็บ ยังไมสมัคร #IYWC8 บาง อยารอชาสมัครเลย www.ywc.in.th @teamofze

(คมมากๆ) ทำแลวเสียใจ ดีกวาเสียใจที่ไมไดทำ via #3cha #IYWC8 @Jirawatee

eventpro ตอน IYWC8 Web Marketing http://www.eventpro.in.th/vdo/vid/103 #IYWC8 @MrKorakot

ถาคุณมีของดีอยูในตัวจงรีดเคนและปลอยมันออกมา หากยังขาดที่แสดงออก มาปลอยของกับเรา #IYWC8 @thangman22

พี่ๆ ywc คนไหนอยากถายทอดประสบการณในคายใหนองๆ #IYWC8 อัดคลิปใส youtube แลวสงมาใหผมไดเลยนะครับ @woraperth

ผูสมัคร #IYWC8 จะถึง 200 คนแลวคราบบ ชวนเพื่อนมาสมัครกันเยอะๆ !! ที่ www.ywc.in.th


Coming Trend

นิตยสารยักษใหญอยาง Time ไดทำการ จัดอันดับ 50 เว็บไซตแหงป 2010 ออกมา แลว โดยมีการแบงเปนหมวดหมูตางๆ ไดแก ดนตรีและวิดีโอ กีฬา ขอมูลขาวสาร การเงิน ทองเที่ยวและชอปปง และ Social Media เปนตน Coming Trend ฉบับนี้ขอเก็บเอาเว็บไซตเด็ดๆ โดยเฉพาะ 5 อันดับแรกของหมวด Social Network มาฝากกัน หมวด Social Network Gowalla.com ถึงแมวาเว็บไซตอยาง Foursquare จะเปนที่สนอกสนใจของสังคมออนไลนอยู ณ ขณะนี้ แต Gowalla นับเปนทางเลือกใหมของ Social Network ที่กำลังมาแรงแซงทางโคง ฟงกชั่นในการทำงานโดยรวมของ Foursquare และ Gowalla นั้นมีความคลายกันตรงที่จะใหคุณเขาไป “เช็คอิน” แสดงตำแหนงของผูใชงาน ณ ขณะนั้นผานทางโทรศัพทมือถือได แต สำหรับ Gowalla ทำไดมากกวานั้น เพราะผูใชงานสามารถเช็คอิน BYS06


ผานหนา Interface ที่มีสีสันสดใส ที่มาพรอมฟงกชั่นมากมาย ไมวาจะเปนการเพิ่มรูปถายสวนตัว หรือแมแตสรางทริปสั้นๆ รอบๆ บริเวณสถานที่นั้นๆ แลวแชรใหเพื่อนๆ ในเครือขายได อีกดวย

Foodspotting การเลือกสั่งอาหารจากเมนูถือวาเปนสิ่งที่ดี แต หากจะสั่งอาหารครั้งตอไปหากไดเลือกดูจากรูปภาพ นาจะเปนทางเลือกที่ดีกวา เว็บไซต Foodspotting นับเปนการนำเอาระบบ “เช็คอิน” แจงสถานที่ของ Gowalla กับความคลั่งไคลอาหารและการวิจารณ อาหารเขาดวยกัน โดยผูใชงานสามารถเขาไปอัพเดท สถานะลาสุด พรอมทั้งแชรขอมูลการรีวิวอาหารและ รูปภาพจากรานอาหารที่กำลังรับประทานอยู โดยขอมูลดังกลาว สามารถเปดเผยใหเพื่อนๆ ในเครือขายเขามาดูได

LinkedIn LinkedIn นับเปน Social Network ที่อยู ระหวางความเปนทางการและในขณะเดียวกันก็ เชื่อมโยงเพื่อนๆ เขาไวดวยกัน ขอดีของเว็บไซตนี้ คือ นอกจากจะใหผูใชงานสามารถเชื่อมโยงกับเพื่อน รวมงานทั้งจากที่ทำงานเกา หรือที่ทำงานปจจุบัน หรือรวมไปถึงคนรูจักแลว ยังมีการเสนอแนะนำ ประวัติการทำงานที่เขาตาบริษัทจัดหางานใหกับ บรรดาหัวหนางาน หรือบรรดาคนทำงานอีกดวย นอกจากนี้ยัง อำนวยความสะดวกใหกับผูใชงานดวยการคนหาเพื่อนรวมชั้น เรียนในอดีต หรือเพื่อนใหมๆ ไปจนถึงการคนหารายละเอียด ไปถึงวาเขาคนนั้นกำลังทำงานอะไร หรือทำอะไรกันอยู เรียกวา BYS07


เปนอีกหนึ่งชองทางใหมในการติดตอสื่อสารในโลกออนไลนที่ นาสนใจไมนอย

StockTwits เว็บไซตนี้เหมาะสำหรับผูที่สนใจดาน การเงินเปนพิเศษ โดยจะทำหนาที่ติดตาม ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเลนหุน แบบ Real-time ผานทาง Twitter ได อีกทั้งยังสามารถพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับ เรื่องหุน สามารถคนหาผูที่ใหคำแนะนำ ดานการลงทุน และสามารถเพิ่มไวในรายชื่อไดอีกดวย

Tumblr นับเปนเว็บไซตที่ไดรับการพูดถึงแหงป เพราะเปนเว็บไซตที่นำเสนอในรูปแบบ ที่ผสมผสานระหวางความเปนบล็อค และ Twitter เขาไวดวยกัน ซึ่งผูใชงาน จะสามารถแชรขอมูล ขาวสาร สิ่งตางๆ รอบตัวผานทางเว็บไซตได โดยจะเขียน เปนขอความสั้นๆ หรือเปนเรื่องราวเหมือน การเขียนบล็อค หรือแชรรูปภาพ วิดีโอ เพลง ก็สามารถทำได ที่สำคัญผูใชงานสามารถตกแตง หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หนาเว็บไซตของตัวเองไดอยางงายดาย สวนเว็บไซตนาสนใจอื่นๆ ที่ไดรับการคัดเลือกใหติดอันดับ 50 เว็บไซตแหงป ไดแก BYS08


หมวดดนตรีและวิดีโอ : Vimeo.com จัดเปนเว็บไซตสำหรับดูวิดีโอออนไลน โดย มีบริการตั้งแตหนังอินดี้ไปจนถึงวิดีโอตางๆ มากมาย ซึ่งความแตกตางของ Vimeo และ Youtube นั้นอยูที่การแสดงผลวิดีโอ ที่ไมเหมือนกัน เชน ถาคุณพิมพ Keyword ใดๆ ลงไป ผลที่ไดจาก Vimeo จะเปน คลิปวิดีโอที่เกิดจากการสรางสรรจากเหลา ศิลปนตางๆ มากมาย ซึ่งแตกตางจากคลิปวิดีโอที่ ไดจาก Youtube ที่จะเปนมิวสิควิดีโอหรือคลิปเกาๆ เปนสวนใหญ ลาสุดทางเว็บไซตไดประกาศแลววาจะ สามารถ Embed ไดดวย HTML5 เรียกวาพรอมนำมา ทาชน Apple ที่ไมรองรับแฟลช

หมวดกีฬา : Sports-Reference.com ถาคุณอยากรูคำตอบเรื่องกีฬาแบบทะลุ ปรุโปรงไมวาจะเปนประวัติการเขาสูวงการ ประวัติการยายทีม การทำคะแนนสูงสุด ในเกมการแขงขัน Sports-Reference.com นับเปน เว็บไซตที่รวบรวมทุกคำตอบในวงการกีฬาใหกับคุณ ไมวาจะเปนขาวสารแวดวงฟุตบอล เบสบอล ฮอกกี้ หรือกีฬาระดับมหาวิทยาลัย ไปจนถึงระดับโอลิมปก โดยขอมูลที่ใหบริการอยูในเว็บไซตนั้นจะสามารถโยง ไปไดถึงขอมูลในอดีตไปจนถึงขอมูลอัพเดทลาสุดใน ปจจุบัน ขอมูลเพิ่มเติม : www.time.com BYS09


In Side

โครงสราง(รางกาย)ดี สรางไดที่

BYS10


ากเอยถึง “ศาสตรไคโรแพรคติก” แลว เชื่อไดวา คงไมใชชื่อที่คุนหูในหมูคนไทยเทาไหรนัก แตจริงๆ แลวถือวาเปนศาสตรที่แพรหลายในตางประเทศมานับ รอยปแลว และยังถือวาเปนการรักษาทางการแพทย อีกแขนงหนึง่ ทีน่ าสนใจเปนอยางมาก เพราะเปนการ บำบัดฟนฟูโครงสรางรางกายใหกลับคืนสูสภาวะ ปกติ โดยหลีกเลี่ยงการใชยาหรือการผาตัด มาทำความรูจ กั กับ “ศาสตรไคโรแพรคติก” ใหมากยิ่งขึ้น ผานการพูดคุยกับ ดร. มนตทณัฐ โรจ นาศ รี รั ต น กรรมการ ผู จั ด การ และ ผู เชี่ยวชาญดานไคโรแพรคติก และผูกอตั้งไคโรเมด สหคลินิค อยาก ทราบ วา จุด เริ่ม ตนของ การ กอ ตั้ง เปน ไคโร เมด สหคลินิค วามีที่มาที่ไปอยางไร ไคโรเมด สหคลินิก เปนศูนยฟนฟูโครงสรางสำหรับผูที่มีปญหา เรื่องกระดูกสันหลังผิดปกติ และรวมไปถึงเรื่องเนื้อเยื่อตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยเอกลักษณของที่นี่คือการรวมเอาสาขาวิชาตางๆ มาผสมผสานรวมกัน แตก็ยังอยูภายใตคอนเซ็ปตในการรักษาเพื่อฟนฟูโครงสรางในแงของไคโรแพร คติก โดยจะหลีกเลี่ยงการใชยาและการผาตัด ถือวาเราเปนอีกทางเลือกของ คนไข แตถาถามวาเราเปนแพทยทางเลือกมัย้ ก็คงไมใช แตเรา เลือกที่จะไมใชยาหรือใชยาใหนอยที่สุด และหลีกเลี่ยง การผาตัดใหไดมากที่สุด แตก็ไมใชวาทุกเคสจะทำอยาง นีได ้ เพราะหากดูจากงานวิจยั ในแงของการรักษากลุม คนไขที่ มีอาการปวดตางๆ ในเชิงของการฟนฟูจะไดผลประมาณ 80 -85% BYS11


ปวดตางๆ มีมากกวา 80-90% มาจากการใช โครงสรางทีผิ่ ดปกติ อันนำมาสูการ  เสือ่ มสภาพ ของโครงสราง และนำมาสูสภาวะตางๆ ไม วาจะเปนขอกระดูกเสื่อม หมอนรองกระดูก มีปญหา ภาวะกลามเนื้อออนแรง สำหรับการแกไขนัน้ ถาเปนปญหาเรือ่ ง ของโครงสราง ก็ตองแกไขทีโครงสร ่ าง ไม อยางนั้นปญหาหรือตนเหตุจริงๆ จะ ไมไดรับการแก ถาเราไปมุงเนนที่อาการอยางเดียว อีก แตก็ยังมี อีก 10-15% ที่ยังไม ไมนานอาการมันก็จะกลับคืนมา ถาเราลองสังเกตจะ ตอบสนองตอการรักษาแบบนี้ เห็นวาคนทีมี่ อาการปวดสวนใหญจะมีอาการดีแลป ก็คือ ก็ได ซึง่ ก็ตองใชการรักษาดวยการ มันจะกลับมาปวดอีกเรื่อยๆ โดย ใชยาและการผาตัดดวยเชนกัน อยาก ให ช ว ย อธิ บ าย ถึ ง คำ มีงานวิจัยระบุวาคนที่มีอาการ ว า “ศาสตร ไคโร แพร คติ ก ปวดหลังมากกวา 30-40% และ เวชศาสตร ฟ น ฟู แบบ ผสม จะ พัฒนา ไป ถึง เรื่อง ของ ผสาน” ที่ไคโรเมดนำมาใชในการ การปวดหลังเรื้อรัง คือมัน ดูแลรักษาผูปวยคืออะไร และดีตอ จะเปนแลวเปนอีกไปเรื่อยๆ ซึ่งการรักษาแบบนี้จะเปนการ การดูแลสุขภาพอยางไรบาง โฟกัสที่ตนเหตุจริงๆ ไมใชการ ศาสตรไคโรแพรคติกเปนศาสตรการแพทย แกไขทีอาการ ่ และจะทำใหคนไขดีขึน้ แบบ แผน หนึ่ ง ซึ่ ง เป น เหมื อ น ผู เชี่ ย วชาญ ด า น ยั่งยืน กระดูกสันหลังและโครงสรางตางๆ ดวยวิธี รูปแบบการใหบริการ การดูแลรักษา การ รักษา โดย บำบัด ฟนฟู แนว โครงสราง ให รวม ไป ถึง เครื่อง มือ อุปกรณ หรือ กลับคืนสูสภาวะปกติใหไดมากที่สุด โดย นวัตกรรมใหมๆ ที่ไคโรเมด สหคลินิก ได ไมใชยาและไมใชการผาตัด ที่มาที่ไปนั้น นำมาใชในการดูแลรักษาผูปวยวามีอะไรบาง เปนเพราะวาปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของ เราจะใชหลายๆ สาขาวิชามารวมกัน ตั้งแตการ กั บ กระดู ก สั น หลั ง นำ มา สู อาการ แพทยทางไคโรแพรคติกเอง หรือการใชเวชศาสตร BYS12


ฟนฟู การแพทยทางดานเวชศาสตรการกีฬา การแพทย แข็งแรง ความยืดหยุน กลุมนี้มัก ดานกายภาพบำบัด ทางดานแพทยอายุรเวช แลวก็ทาง จะเปนคนไขเบาหวาน คนไขโรคอวน ดานโภชนาการ เพราะวาในดานการฟนฟูคนไข เรา นักกีฬาที่มีความบาดเจ็บ ตองใชหลายๆ ปจจัยเขามาเกี่ยวของกัน เพราะจริง อยางที่หมอบอกวามากกวา 80% ของ แลวอาการทีเกิ่ ดขึน้ เปนเรือ่ งการใชชีวติ ทีผิ่ ดปกติ และ อาการปวดมักเปนการสะสมตอเนื่องใน การไมดูแลตัวเอง สงผลใหเกิดปญหาในลักษณะ เชิงของ Mechanic ที่ผิดปกติ ลักษณะ ท า ทาง ที่ ผิ ด ปกติ ของ เรา เอง หรื อ ว า ตางๆ มากมาย เพราะ ฉะนั้ น ถ า เรา จะ ฟ น ฟู ต อ ง ดู อุบัติเหตุตางๆ เชน เผลอตัวไปยกของ หลายๆ องค ประกอบ หนัก ทำทาทางผิดปกติ แลวก็เกิดการ รวมกัน ตัง้ แตเรือ่ งการใช สะสมตอเนื่อง พอถึงวันหนึ่งรางกายรับ ชีวติ ประจำวันของเรา การ สภาพไมไหว มันก็ออกมาเปนอาการ ดูแลตัวเองในเชิงการออก เพราะ ฉะนั้น มัน ก็ ขึ้น อยู กับ คนไข ว า ถู ก ปล อ ย ทิ้ ง ไว นาน แค ไหน กำลังกาย และจากอาหาร ดังนั้นระยะเวลาในการรักษาก็ การกินของเรา ลักษะของ nutrition พวกนีเรา ้ ดูแลโอเคไหม จะแลวแตกรณี แตโดยเฉลี่ย เมือ่ มันมีปจจัยพวกนีเข้ ามาเกีย่ วของเรา แลวจะอยูที่ประมาณ 8-16 ก็ตองใชผูเชี่ยวชาญในหลายๆ สาขาเขามา สัปดาห บางคนอาจจะสั้น แนะนำคนไข กวานี้ บางคนอาจจะยาว โดยรูปแบบการบริการของเรา จะแบงเปน 2 สวนหลักๆ สวนที่ หนึ่งก็จะเปนคนไขที่มาดวยเรื่องของอาการปวด ซึ่งอาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องโครงสรางที่ผิดปกติ ตรง นี้ก็จะมีทั้งปวดคอ ปวดหลัง กระดูกเสื่อม อาการ ปวดตามขอตางๆ หมอนรองกระดูกมีปญหา ปวด กลามเนื้อ อีกกลุมหนึ่งก็จะเปนเรื่องของ Physical Enhancement คือ การพัฒนาเรื่องของโครงสราง รางกาย โดย จะ เปน คนไข ที่ ตองการ มา พัฒนา ความ BYS13 3


เทคโนโลยีตัวใหม แตยังบอกไมไดวาเปนอะไร แตจะยิ่ง ดีขึ้นสำหรับผูปวยอยางแนนอน

สาเหตุสำคัญที่ทำใหคนทำงานสวนใหญตอง ประสบกับปญหา Office Syndrome มีอะไรบาง และผูปวยจะทราบไดอยางไรวาถึงเวลาที่ควรจะ เขามารับการรักษาไดแลว ลักษณะของกลุมอาการ Office Syndrome เปนอาการ ของคนที่ทำงานทาทางเดิมๆ ตลอด เวลา เปน ระยะ เวลา หลายๆ ป จึงทำใหเกิดการ Over กวานี้ ก็แลวแตอาการที่เกิดขึ้น สวน ใหญ แลว ผู ปวย ที่ เขา load ของ โครงสราง เกิด ขึ้น คือ การ ใช มา รับ การ รักษา ที่ ไคโร เมด ลักษณะที่ผิดโครงสรางเปนเวลานานซึ่งจะนำ สหคลินิค จะปวยเปนโรคอะไร มาสู Burn Mechanic Dysfunction คือการใช งานที่ผิดปกติ จากนั้นก็จะสงผลใหเกิดการเสื่อม และคิดวามีผลมาจากอะไร ผู ปวย ที่ เขา มา สวนใหญ จะ เปน เรื่อง สภาพ ในเบื้องตนก็เริ่มจากอาการปวดตาม กลาม เนื้อ ตางๆ เมื่อ เกิด ลักษณะ ของกลุมอาการปวด สวนใหญก็ปวดคอ ปวด หลัง ภาวะ เรื่อง หมอน รอง กระดูก ที่ มี การ หด เกร็ง ของ กลาม เนื้อ ก็ จะ ปญหา ผู ปวย ก็ จะ รูจัก และ เขาใจ วา เรา เปน ทำใหการเคลื่อนไหวของตัวขอ ศูนยเฉพาะทางที่รักษาอาการพวกนี้ โดยวิธีการ ที่ผิดปกติตามมา นานๆ เขาก็ บำบัดรักษาของเราก็จะมีเอกลักษณ ซึ่งจะไมมี ทำใหเกิดการเสือ่ มสภาพของตัวขอและ ตาม โรง พยาบาล รวม ทั้ง มี การนำ เอา เท คนิค พัฒนาสูปญหาใหญๆ ตอไป อาการของ Office Syndrome ใหมๆ เขามา อยางเชนปที่แลวหรือปนี้เอง เรา จะใหเทคนิคใหมในเรือ่ งการลดแรงกดทับของ นั้ น ถื อ เป น จุ ด บอก เหตุ หมอนรองกระดูกมาเปนตัวหลักในการนำ เบื้องตน แตคนสวนใหญ จะไมสนใจ คือตราบใดทีมั่ น เสนอตอคนไขมาทดแทนการผาตัด หรือ ยัง ไม หนัก หนา สาหัส ก็ จะ วา ใน ป หนา ก็ กำลัง จะ เตรียม เปด ตัว อยูกับมันไป อาจจะทำใหเกิด BYS14


อย า ง คน ที่ ใช โน ต บุ ค ความหงุดหงิดหรือวาไมสบายตัวบาง แตวาถาเราปลอยทิง้ เปนประจำ แลวเกิดอาการปวด ไวนาน 3 ป 5 ป สิ่งเล็กๆ นอยๆ พวกนี้ก็สามารถพัฒนา เปนสิง่ ทีร่ ายแรงขึน้ มาได เวลาหมอเจอคนไข เขาก็จะ บอกวารูอยางนี้มารักษาตั้งนานแลว ทีนี้ถามวาจะรูไดยังไงวาเราควรจะมาหา หมอไดแลว จริงๆ แลวอยากใหการรักษา โครงสรางของเราใหเปรียบเหมือนการดูแล ฟน ทำไมเราตองแปรงฟนทุกวัน ทำไมเรา ตองขูดหินปูนทุก 6 เดือน ทำไมเราไมปลอย ใหมันผุ แลวไปถอนทิ้งทีเดียว ถือวาในแง ของ ทันตแพทย นั้น การ ดูแล รักษา ฟน เขา ประสบความสำเร็จอยางมาก เรือ่ งของ เกิดขึ้นเปนป ไปแก การดูแลโครงสรางก็เหมือนกัน เราใชโครงสราง ดวยการนวด แลวก็จะกลับมา ของเราตั้งแตตื่นนอน จนถึงเขานอน กี่ชั่วโมงตอวัน ปวดอีก กรณีแบบนี้เมื่อมาที่ หมอวาเราใชโครงสรางหนักกวาฟนอีก แลวทำไมเราไม ไคโรเมด ในเบื้องตนเราก็ ดูแลโครงสรางของเรา จะดูลักษณะความผิดปกติ แล ว Office Syndrome ถื อ ว า เป น ป ญ หา ที่ ใน เชิง ของ โครงสราง วา นากลัวไหม มากแคไหนกอน เขามี หมอวามันสามารถนำมาสูภาวะที่รุนแรงในอนาคต ลักษณะ ของ โครงสราง ไดถาเราไมใสใจ จากการศึกษาระบุไววาคนที่อายุเกิน ที่ ผิด รูป ไป มาก แค ไหน 30 ปขึ้นไปแทบจะทุกคนตองประสบกับอาการปวด มีภาวะของกลามเนื้อที่ อยางนอย 1 ครั้งในชีวิต ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูที่วาเขาจะดูแลตัวเอง เป น ลั ก ษณะ ของ อิ น และปองกันไดมากนอยแคไหน บาลานซ มาก น อ ย แค ไหน แลวทายที่สุดอาการ เขา เปน ถึง ขนาด ไหน ถา เปน ไม มาก การ ดูแล ตัว เอง ด ว ย การ ออก กำลั ง กาย อย า ง BYS15


เพือ่ ใหความรูแก  คน เพือ่ สราง Awareness อยางเชนเรือ่ ง ขอเขาเสื่อม ถาคนทั่วไปไปหาหมอก็จะบอกวาคุณขอเขา เสื่อม แตถาเปนของเรา เราจะหาวาสาเหตุจริงๆ เกิดจาก อะไร บางคนอาจจะบอกวาใชงานหนักเกินไป น้ำหนักเยอะ เกินไป ก็อาจจะถูก นัน่ อาจจะเปนปจจัยหนึง่ แตสิง่ ทีม่ ากกวา นั้นก็คืออาจจะเปน Alignment คือเรื่องโครงสรางที่ผิดรูป เชน เขาอาจจะมีลักษณะฝาเทาที่ผิดปกติ หรือเขาอาจจะมีเรื่องของ ลำตัวที่ไมดี เกิดลักษณะของการบิดอุงเชิงกรานทำใหน้ำหนักที่ ลงมาที่เขาไมสมดุล ก็จะเกิดการรับน้ำหนักที่ไมเทากันทั้งดาน เหมาะ สม ก็ จะ ช ว ย ปรั บ ให ในและดานนอก นานวันเขา เวลาเรายืนเราเดิน ก็จะเกิดการ ลักษณะโครงสรางคืนสูสภาวะ เสือ่ มสภาพของตัวขอ เพราะฉะนัน้ เวลาเราแกปญหาจะโฟกัส จุดทีมั่ นเสือ่ มอยางเดียวไมได เราตองหาสาเหตุใหเจอในเชิง ปกติได แตถาปลอยไวนานเกิน ของ Mechanic ดวยวามันเสื่อมเพราะอะไร ไปจนมีลักษณะที่วา Dsyclosion ของ โครงสราง คือ โครงสราง เริ่ม จะ ใน อนาคต ทาง ไคโร เมด สห คลิ นิ ก มี แผนที่ ผิดรูปไปแลว ก็ตองการอาศัยการฟนฟู จะ ขยาย แนวทาง การ รั ก ษา หรื อ นำ เอา เทคโนโลยีนวัตกรรมใหมๆ มาใชในการดูแล แบบจริงจัง

ที่ ผาน มา ไคโร เมด สห คลินิก ได จัด กิจกรรม เผย แพร ความ รู ด า น สุขภาพใหกับผูปวยหรือ บุคคลทั่วไปอยางไรบาง เรา ก็ พยายาม หา ประเด็ น ที่ คนสนใจแลวก็จัดเปนการสัมมนา วิชาการใหผูที่สนใจเขามาฟง รวม ทั้ ง เขี ย น บทความ ลง ตาม หนั ง สื อ ตางๆ หรือรวมทัง้ เว็บไซตของเราเอง BYS16

รักษาผูปวยอีกหรือไม อยางไร


ตรงนี้มันขึ้นอยูกับวาเราสามารถที่จะสราง Awareness ที่ จะ ทำให ประชาชน หรื อ ว า ผู บริโภค เขาใจ ถึง ตัว ศาสตร หรือ ตัว งาน ที่ เราทำอยูวามากนอยแคไหน ตองบอกเลย วาบานเรายังไมเปดกวาง ซึ่งจริงๆ แลว ศาสตรไคโรแพรคติกนั้นมีมากวา 100 ป แลว เกิด ขึ้น เมื่อ ป 1895 ที่ สหรัฐอเมริกา สำหรับอเมริกาและยุโรปเปนศาสตรที่ไดรับ การ ยอมรับ กัน อยาง แพร หลาย สำหรับ ใน ประเทศไทยเราศาสตรนี้เขามาแลวประมาณ ชวยใหมีกลามเนื้อที่แข็งแรง 20 ป แตวายังไมมีการทำงานในเชิงของความรูอยาง เพราะกลามเนื้อที่แข็งแรงจะชวย ชัดเจน อาจจะเปนเพราะบุคลากรทางดานนีมี้ นอย และ พยุง โครงสราง ของ เรา ให อยู ใน ยังไมมีการจัดการอยางเปนรูปธรรมมากเทาที่ควร ภาวะที่ปกติได มองวาเรายังสามารถพัฒนาไปไดอีกไกล ทั้งในแงของ การดูแลโครงสรางไมได ธุรกิจ และการเผยแพรใหประชาชนรับทราบขาวสารตางๆ ยาก ก็เหมือนการแปรงฟน เหลานี้ พูดงายๆ วาในประเทศไทยมีคลินิกหมอฟนอยูกี่แหง แปรงฟนยากหรือเปลา ก็ เพราะฉะนั้นไคโรแพรคติกก็สามารถมีเยอะเทากับคลินิกหมอ ไมยาก เพียงแตเราไมรู ฟนในเมืองไทย แตปจจุบันมีแค 10 กวาแหงเทานั้นเอง มันยัง แล ว ก็ ละเลย ไม สนใจ สามารถพัฒนาไปไดอีกมาก มีหนึ่งศูนยในหนึ่งจังหวัดเลยยังได เทานั้นเอง

ชวย ฝาก ถึง วิธี การ ดูแล รักษา สุขภาพ เบื้อง ตน ที่ สามารถสงผลตอโครงสรางรางกาย จริงๆ แลวเรื่องการดูแลโครงสรางไมใชเรื่องยากเลย อยาง แรกคือ รักษาระมัดระวังลักษณะทาทางที่เราใชในชีวิตประจำวัน ของเรา การยืนทีถู่ กตอง ทานัง่ ทีถู่ กตองเปนอยางไร การยืน การ เดินตางๆ เหลานี้ที่มันจะสามารถพัฒนาตอยอดเปนอะไรที่ รุนแรงได อยางทีสอง ่ คือ การออกกำลังกาย ตองหมัน่ ออก ขอมูลเพิ่มเติม : กำลังกายอยางสม่ำเสมอ ซึ่งจะ http://www.chiromedbangkok.com BYS17


InAction

คายเด็ดของคนอยากเปน “เว็บมาสเตอร”ิ

NSTDA Investors’ Day

จัดขึ้นตอเนื่องเปนปที่ 8 แลวสำหรับโครงการ INET Young Webmaster Camp คายเด็ด ที่จะบมเพาะเยาวชนไทยใหกาวสูการเปน เว็บมาสเตอรมืออาชีพ

ไอเน็ตรวมออกบูธงาน “NSTDA Investors’ Day 2010” ธุรกิจเทคโนโลยี ของดีสำหรับนักลงทุน

สมาคมผูดูแลเว็บไทยรวมกับไอเน็ต ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ที่ สนใจ ใน การ สราง เว็บไซต ให ประสบ ความ สำเร็จ เขารวม Workshop กับโครงการ “กาวสูวิชาชีพ เว็บมาสเตอร ครั้งที่ 8” โดยพบกับกูรูและวิทยากรชื่อดัง จากเว็บไซตที่ประสบความสำเร็จในเมืองไทย ที่จะมา ใหความรูและประสบการณในการสรางเว็บอยางหมด เปลือก นองๆ ทีสนใจ ่ สามารถสมัครเขารวมโครงการไดโดย ไมเสียคาใชจาย ตั้งแตวันนี้ถึง 26 กันยายนนี้

เมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผานมา บริษัทอินเทอรเน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ไดเขารวมงาน “NSTDA Investors’ Day 2010” ธุรกิจเทคโนโลยี ของดีสำหรับนัก ลงทุน ภายในบูธไอเน็ตไดมีการนำเสนอบริการใหมที่นา สนใจ พรอมกันนั้นไดเปดตัวระบบสังเคราะหเสียงพูด ภาษาไทยคุณภาพสูงในรูปแบบเว็บบริการ (VAJA) โดย ไดรับความสนใจจากผูเขารวมชมเปนจำนวนมาก

BYS20


“ผี : ความกลัว...จัดการได ดวย จินตนาการสรางสรรค”ิ ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (TCDC) จัด นิทรรศการ “ผี : ความกลัว...จัดการได ดวย จินตนาการสรางสรรค” นำเสนอมุมมองใหม ใหกับนิยามของคำวา “ผี” และ “มิติคูขนาน”

AUTISM FILM FESTIVAL

ภายในงานพบกับนิทรรศการจากแนวคิดเรื่องความ กลัว พรอมรวมคนหาตนตอและมูลเหตุแหงความกลัว ยอนรอยวิวฒั นาการในการเอาชนะความกลัวของมนุษย แตละยุคสมัยผานกระบวนการจัดการความกลัวหลาก หลายรูปแบบ กอเกิดเปน “ผลผลิตทางวัฒนธรรม” ที่ พบเห็นไดในสังคมทุกระดับ งาน จัด ขึ้น ตั้งแต วัน นี้ ไป จนถึง วัน ที่ 21 พ.ย. 53 เขาชมไดตงั้ แตเวลา 10.30 - 21.00 น. ณ ศูนยสรางสรรค งานออกแบบ ศูนยการคาดิเอ็มโพเรียม

โดยภาพยนตรที่นำมาฉายนี้อยูในโครงการ “ดูหนัง วัน เสาร เขา ใจ ออทิส ซึม” ซึ่ง มี เนื้อหา เกี่ยว กับ บุคคล ที่ มี ภาวะ ออทิ สติ ก และ ได กวาด รางวัล จาก เทศ กาล ภาพยนตรตางๆ มานับไมถวน ซึง่ ครัง้ นีเป ้ นครัง้ แรกทีได ่ มีการนำภาพยนตรสองเรื่องนี้เขามาฉายในประเทศไทย ผูสนใจสามารถเขาชมภาพยนตรไดในวันเสารที่ 9 ตุลาคม 2553 ณ โรงภาพยนตรพารากอน ซีนีเพล็กซ

ชมรมเมืองไทยเขาใจออทิสซึม ขอเชิญ นักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไปรวมชม ภาพยนตรพิเศษ 2 เรื่องเยี่ยม Mary and Max และ The Black Balloon

BYS21


After work

TRENDY

Coffee House

เทรนดี้เบเกอรี่ ใจกลางยานชอปป้ง ไดเวลาเลิกงานกันแลว เก็บขาวของพรอมไป Hangout ตอรึยัง? ถาพรอมแลว... ตาม BYS ไปกันเลยย... BYS22


use e

อปปปง้

ฉบับนี้ขอตามกระแสกับเมนูเบเกอรี่สุดฮอตที่ฮิตกันทั่วกรุง ซี่งเราไดยินมาวาบาง รานพีคสุดถึงขนาดกับตองตอคิวรอซื้อกันเปนสิบๆ นาทีเลยทีเดียว (อะไรจะขนาด นั้น) ถาฟงจากชื่อเมนูก็พอจะเดาไดไมยากวาเมนูที่วานี้ตองมีคนหิ้วสูตรขามน้ำ ขามทะเลมาจากแดนปลาดิบแนๆ ที่ซึ่งประเทศนี้ไมวาจะเปนอาหารจานหลักหรือ ของหวานอยางเบเกอรี่เคาก็ประดิษฐคิดคนสูตรกันออกมากันอยางมีศิลปะและนา อรอยกันไปทุกเมนูเลยทีเดียว เอะ..เกริ่นมาตั้งนานยังไมไดบอกชื่อเมนูกันเลยนี่นา (เมาทเพลิน) บอกไปตองรองออกันแนๆ เพราะวันนี้เราจะพาคุณผูอาน (และผูชม ทางบาน) ไปหม่ำ “ชิบูยาโทสต” กัน BYS23


BYS24


หากคุณเบือ่ กับการตองรอคิวแสนนานกับการกินชิบยู าโทสต หรือเบือ่ ทีต่ องทน รถติดเมื่อตองเดินทางไปรานเบเกอรี่ชื่อดัง วันนี้ After work ขอแนะนำรานเบเก อรี่สุดชิคใจกลางเมืองที่เดินทางแสนสะดวกดวย BTS แถมยังไมตองรอคิวนานๆ อีกตอไป อะๆ ไมตองรอคิวนี่ไมไดแปลวาของเคาไมอรอยนะ เรื่องรสชาติเรา ขอเอาบก.รับประกันเลยวาอรอยไมแพรานอื่นแนนอน วิธีเดินทางมายังรานไมมีอะไรยากเลย (การแยงกันขึ้นรถไฟฟายังดูจะยาก เสียกวาอีก) เพียงขึ้น BTS มาลงที่สถานีสนามกีฬาแหงชาติ ตรงดิ่งมายังหาง มาบุญครองแลวก็ขึ้นมาชั้น 7 ฝงโบวลิ่ง รานจะอยูตรงขามกับรานโกเบ (ชาบู) หรือถาคุณขึ้นบันไดเลื่อนมาจากฝงโตคิวพอถึงชั้น 7 ก็เลี้ยวซายเดินเขารานได เลยทันที อาว..บรรยายมาซะนานยังไมไดบอกชื่อรานเลย (คุยเพลินอีกแลว) จำไวให ดีรานนี้มีชื่อวา “Trendy Coffee House” อยูชั้น 7 มาบุญครองฝงโบวลิ่ง แคนี้ก็ไมหลงทางไปรานอื่นแลวละ แถมพิเศษสุดๆ สำหรับคุณผูอาน (และผูชม ทางบาน) ทุกทาน เพียงปรินทบัตรสวนลดจาก BYS ไปแสดงที่ราน รับสวนลด พิเศษไปเลยทันที! (20% สำหรับเครื่องดื่ม และ 10% สำหรับเบเกอรี่) เอาเปนวาตอนนี้คุณผูอานตามไปชมสกูปของราน Trendy Coffee House ที่ After work ไปเก็บภาพมาฝากกันเลยดีกวา ขอเตือนไวกอนวาดูจบแลวอาจจะ เกิดอาการหิวขึ้นมากะทันหัน เพราะของเคาอรอยจริงๆ!

คลิกรับสวนลดพิเศษไดที่นี่

BYS25


By Your Side Vol. 55  

Breakthrough magazine for a sharper vision

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you