Page 1

Breakthrough magazine for a sharper vision

Vol.53 : June 2010 Security on cloud

SECURITY ON CLOUD Next station

“สุวรรณภูมิ”

ปลุกพลังบวก เปลี่ยนประเทศไทย รวมเครื่องมือทำงานออนไลน - ถูกและดีมีในโลก!

Ignite Thailand++

บริหารจัดการขอมูลแบบ Cloud Computing กับศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ลุนรับเสื้อยืดจาก BYS เพียงรวมกิจกรรมในเลม!


สวัสดีคะ Security on cloud ผูที่ตองใชงานคอมพิวเตอรเปนสวนหนึ่งในชีวิตการทำงานคงจะไมมีใครไมเคยเจอกับปญหา ไวรัสถลมเครื่อง คอมพิวเตอร Spam mail Malware หรือไฟลเอกสารสูญหาย เหลานี้เปนเพียงแคสวนหนึ่งของปญหาที่ผูใชงานตอง เผชิญกันแทบทุกวัน และผลทีตาม ่ มาคือความสูญเสียอันขึน้ อยูกั บระดับของปญหาทีเกิ่ ดขึน้ ดังนัน้ การเลือกใชโซลูชนั่ ส เพื่อรองรับความปลอดภัยของขอมูลที่เหมาะสมกับการใชงานที่มาพรอมการบริการแบบ Cloud Computing ดูจะ เปนทางออกทีดี่ ทีส่ ดุ สำหรับปญหานี้ เพราะนอกจากจะชวยปกปองเครือ่ งคอมพิวเตอรองคกรจากปญหาดังกลาวแลว ยังชวยประหยัดงบประมาณการลงทุนดานไอทีอีกดวย วันนี้เรามีคำตอบใหคุณติดตามไดในคอลัมน In Side สวน By Your Side ฉบับทีคุ่ ณกำลังอานอยูใน  ขณะนีถื้ อเปนฉบับทีที่ มงานไดรวมกันสรางความเปลีย่ นแปลงใหเกิด ขึน้ อีกครัง้ คะ ทัง้ หมดนีจะ ้ เกิดขึน้ ไมไดเลยหากเราไมไดรับความรวมมือจากผูอ านทุกคนทีได ่ สละเวลามารวมกิจกรรม สำรวจความคิดเห็นที่เราไดจัดขึ้น รับรองวาเราจะคอยพัฒนาปรับปรุงใหตรงใจคุณที่สุดคะ!!

ทีมงาน By Your Side Inet-bys@inet.co.th 30/06/10


By Your Side Vol.53 June 2010:Security on cloud

.......................................................................

กิจกรรมประจำเลม ลุน BYS T-shirt Unlimited Edition

Activity of the month : Coming Trend

.......................................................................

Ignite Thailand++ “ปลุกพลังบวก เปลี่ยนประเทศไทย”

@inetbyyourside :

.......................................................................

Coming Trend : In Side

ถูกและดีมีในโลก!

รวมเครื่องมือทำงานออนไลน-

.......................................................................

บริหารจัดการขอมูลแบบ Cloud Computing กับศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย In Side :

.......................................................................

In Action : In Action

ขาวสารกิจกรรม

.......................................................................

After Work :

Next station “สุวรรณภูมิ”

.......................................................................

After Work


Coming trend

BYS06


ทุกวันนี้ความรวมมือในการทำงานถือเปนหัวใจสำคัญในโลกธุรกิจ แตพบวารูปแบบ

การทำงานที่ไมรวมเปนหนึ่งเดียว ทีมงานไมไดทำงานในออฟฟศ หรือการตองติดตอ กับผูรับจางหรือพารทเนอรจากทั่วโลกนั้นยิ่งทำใหการทำงานขององคกรยากขึ้นอีก หลายเทา เพื่อรองรับปญหาดังกลาวที่เกิดขึ้น จะเห็นไดวาบริการตางๆ ที่มีออกมาพยายาม ที่จะแสดงใหเห็นถึงขอไดเปรียบของการผนวกเขากับอินเทอรเน็ตที่สงผลดีตอการ ทำงานใหเปนหนึ่งเดียวมากยิ่งขึ้น และ ไมตองสูญเสียงบประมาณจำนวนมาก ไปกับการลงทุนติดตั้งอุปกรณไอที ภายในบริษัท ขณะที่โปรแกรมอยาง Microsoft Share Point Server ยังถือเปนเปนเครื่องมือสำคัญใน การทำงานสำหรับองคขนาดใหญ เนื่องจาก ฟงกชั่นหลายๆ อยางนั้นเอื้ออำนวยตอการ ใชงานแบบออนไลน เชน การรวบรวมแกไข ขอมูลแบบ Real-time การระดมความคิดของ ทีมงาน และโปรเจคทระยะยาว แตสำหรับ หนวยงานขนาดเล็กและขนาดกลางที่มี งบประมาณจำกัด การใชเครื่องมือตางๆ ในการทำงานนั้นจะตองมุงเนนที่ฟงกชั่น ในการใชงานที่คุมคาสูงสุด โดยทางออก สำหรับองคกรเหลานี้คือ เว็บไซตที่ใหบริการ เครื่องมือในการทำงานแบบออนไลน หลากหลายรูปแบบที่มีประโยชนใชสอย ครบครัน ที่สำคัญคือราคาไมสูงเกินไป BYS07


เครื่องมือระดมไอเดียและสราง Mind Map ออนไลน ไอเดียตางๆ ทีเกิ่ ดจากการระดมสมองของ ทีมงานถือไดวาเปนกุญแจสำคัญในการทำงาน แตละอยางใหสำเร็จลุลว งไปได เพราะนอกจาก จะเปนการชวยกระตุน ใหพนักงานไดใชสมอง กันอยางเต็มทีแล ่ วยังเปนจุดเริม่ ตนของการกอ เกิดความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมใหมๆ อันเหลือเชือ่ ใหเกิดขึน้ และยังสงเสริมเรือ่ งการ ทำงานเปนทีมอีกดวย ปกติแลวการระดมความคิดของทีมงานนัน้ มักจะใชกระดานไวทบอรดเปนเครือ่ งมือสำคัญ ในการจดไอเดียตางๆ ทีเกิ่ ดขึน้ แตตอจากนี้ กระดานไวทบอรดออนไลนจะเขามาเปนสวน หนึง่ ของการทำงานมากยิง่ ขึน้ เรียกวาสามารถ ทำงานไดมากกวาเดิม ไรรูปแบบ สามารถแชร ่ั องรับ ไอเดีย จัดเก็บรูปภาพ แถมยังมีฟงกชนร การสนทนาหรือ Voice conference ได สวนการทำ Mind map ก็ถือเปนอีกหนึง่ เครือ่ งมือในการระดมไอเดียทีเป ่ นทีนิ่ ยมไมแพ กัน เพราะเปนการนำเสนอแนวความคิดทีเกิ่ ด จากการนำเอาคอนเซ็ปตกลางมาเปนจุดเริม่ ตน ในการกระจายความคิดออกไปใหกวางขึน้ ซึง่ ไอเดียทีเกิ่ ดขึน้ นัน้ คลายๆ กับตนไมทีแตก ่ ออก เปนกิง่ กานสาขา ซึง่ เว็บไซตทีให ่ บริการเครือ่ ง มือในการทำงานแบบออนไลนเหลานีได ้ แก BYS08

Writeboard นับเปนกระดานไวทบอรดออนไลนที่ไดรับ ความนิยมไมนอย ที่เกิดขึ้นมาจากการพัฒนา ของเว็บไซต 37signals (http://37signals.com/) แหลงรวมเครื่องมือในการบริหารจัดการในการทำ โปรเจคทตางๆ สำหรับการทำงานผาน Writeboard ก็แสนจะงาย เพียงแคใสชื่อไฟลงาน พาสเวิรด และใสอีเมล จากนั้นก็เริ่มตนเขียน ไอเดียตางๆ ลงไปในแผนงานไดทันที และยัง สามารถสงใหคนอื่นๆ ที่ทำงานโปรเจคทนั้นๆ มาดูแผนงานที่คุณสรางไว และสามารถเขียน ขอแนะนำไดเพียงแคใส อีเมลของเพื่อนรวมงาน และคลิกปุม “Send Invitation” สวนการแกไขขอมูล หรือ เปลี่ยนแปลงลำดับหรือตำแหนง ของขอความก็สามารถทำได ไมยาก เพียงแคลากไปยัง


ตำแหนงที่ตองการ และยังสามารถกำหนดรูป แบบตัวอักษรไดดวย HBRLabs Show Document เปนอีกหนึ่งเว็บไซตที่ให บริการเครื่องมือในการทำงาน ที่พรอมรองรับการประชุม ออนไลนอยางครบครัน เชน การรวมฟงกชั่นหอง สนทนากับการวาดภาพและการเนนขอความเขา ไวดวยกัน ถึงแมผูใชงานไมสามารถจัดเก็บไฟล งานได แตสามารถแปลงไฟลออกมาในรูปแบบ PDF ได Twiddla ในกรณีที่ตองมีการระดมความคิดและตอง ขีดเขียนเปนภาพประกอบ Twiddla ดูจะ เปนทางเลือกที่เหมาะสม เพราะมีเครื่องมือ สำหรับการวาดภาพมากมายใหเลือกใชงาน สามารถอัพโหลดรูปภาพประกอบไปยัง กระดานไวทบอรดออนไลนได แถมยังมี

การรวมเอาฟงกชั่น Voice chat และการแชร ไฟลมีเดียตางๆ เขาไวดวยกัน เพื่อใหผูใชงาน สามารถใชเอกสาร รูปภาพ หรือเว็บไซตตางๆ เพื่อประกอบการนำเสนองานได เว็บไซตนี้ใหบริการฟรี หากตองการฟงกชั่น การทำงานที่รองรับการทำงานมากยิ่งขึ้น (Professional account) ที่อนุญาตใหผูใชงาน สามารถจัดเก็บไฟลและแชรไฟลงานที่สรางไวบน กระดานไวทบอรด และเพิ่มความปลอดภัยดวย การเขารหัส SSL โดยจะตองเสียคาบริการเริ่มตน ที่เดือนละ 14 ดอลลารสหรัฐฯ Bubbl.us เปนเว็บไซตสำหรับสราง Mind Map ที่ใชงานไดงาย มีสไตล ผู ใชงานสามารถเริ่มตนการใชงานไดทันทีเพียงแค ลงทะเบียนสมัครเปนสมาชิก และสามารถจัดเก็บ ไฟล Mind Map ไวใชงานในครั้งตอๆ ไปได MindMeister และ Spinscape ทั้งสองเว็บไซตนี้ใหบริการสราง Mind Map แบบ Real-time และมีจุดเดนที่สามารถจัดเก็บ ไฟล แชรไฟล และแนบไฟลได นอกจากนี้ผู ใชงานยังสามารถทำการเพิ่มเติมหรือแกไขไฟล งานแบบออฟไลน และสามารถตั้งคาอนุญาตการ เขาใชงานได รวมถึงสามารถเขาใชงานไดจาก iPhone และมีการรักษาความปลอดภัยดวยการ เขารหัส SSL BYS09


ถึงแมวาจะใหบริการฟรีแตก็จำกัดฟงกชั่น ในการใชงาน หากตองการใชงานแบบเต็ม รูปแบบก็สามารถเสียคาบริการ โดยเว็บไซต Spinscape รูปแบบ Premium คิดคาบริการ เดือนละ 9.99 ดอลลารสหรัฐฯ สวนเว็บไซต MindMeister คิดอัตราคาบริการในรูปแบบ Business เดือนละ 9 ดอลลารสหรัฐฯ สราง ตรวจสอบเอกสาร และสรางคำ อธิบายเพิ่มเติม ในชวงไมกี่ปมานี้เว็บไซตสำหรับการ สรางไฟลเอกสารและไฟลนำเสนองานแบบ ออนไลนนั้นไดคอยๆ พัฒนาฟงกชั่นการใช งานมากขึ้นเรื่อยๆ และยังเปนเครื่องมือที่ได เขามาชวยอำนวยความสะดวกในการทำงาน อีกดวย Wikidot และ Wikispaces เว็บไซตตระกูล Wiki นับเปนแหลงขอมูล ที่มีประโยชนอยางมาก และไดรับการพัฒนา ขึ้นมาอยางตอเนื่อง สำหรับเว็บไซตที่ได รับความนิยมอยางมากคือ Wikidot และ Wikispaces โดยเว็บแรกนั้นใชงานไดไมยาก แมแตผูที่ไมมีความเชี่ยวชาญดานเทคนิคก็ สามารถใชงานไดสบาย ในขณะที่เว็บไซต Wikispaces นั้นสามารถแปลงออกมาเปน

BYS10

หนา Html และ PDF ได ซึ่งเหมาะสำหรับการ จัดการไฟลเอกสารในการใชงานหลากหลาย รูปแบบ ทั้งสองเว็บไซตตางมีไวใหใชงานไดฟรี ภายใตโฮสตของ Wiki หาก ตองการรูปแบบการทำงาน แบบพรีเมี่ยมตองเสียคา บริการโดยคิดคาบริการเริ่มตนปละ 50 ดอลลาร สหรัฐฯ โดยจะเพิ่มฟงกชั่นการอนุญาตผูใชงานที่ สามารถเขาถึงขอมูล การเลือกธีมและเลยเอาท File hosting และสามารถเลือกตั้งชื่อโดเมนให กับหนา Wiki ของคุณเองได


จะมีฟงกชั่นล็อคยอหนาหรือไฟลงานที่กำลัง ทำการแกไขอยู เพื่อที่จะไดไมเกิดปญหาการ ทำงานทับซอนกัน และทั้งสองเว็บไซตนี้จะ มีฟงกชั่นแชทใหผูใชงานสามารถสนทนากับ ผูที่กำลังใชงานไฟลดังกลาวพรอมกันไดอีก ดวย เหลานี้เปนเพียงแคสวนหนึ่งของแหลงให บริการเครื่องมือออนไลนที่มีไวรองรับการ ทำงานรูปแบบตางๆ ที่เราคัดสรรมาฝากกัน จะเลือกใชงานจากผูใหบริการรายใดก็ขึ้นอยู กับผูใชงานเองวาบริการไหนจะโดนใจและ สอดคลองกับการใชงานของคุณมากที่สุด นอกจากนี้ ก็ยังมีเว็บไซตอื่นๆ ที่ใหบริการ สรางไฟลเอกสารออนไลนอีกมากมาย เชน Google Docs, Zoho และ Adobe Acrobat ซึ่งแตละเว็บไซตก็เนนที่การใชงานงาย สามารถ เชิญใหเพื่อนรวมงานของคุณ เขามาอานหรือแกไขเอกสาร เพิ่มเติมความเห็นไดเชนกัน อีกทั้งผูใชงานยังสามารถทำงานบนเอกสาร เดียวกันไดพรอมกันหลายคนแบบ Real-time โดยในสวนของ Google Docs นั้นจะมีหนาตาง ไฟลงาน (Spreadsheets) แสดงใหรูวาใครกำลัง ใชงานสวนไหนอยู สวนเว็บไซต Zoho

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.pcworld.com/

BYS11


InSide

การดูแลและปกปองเครื่องคอมพิวเตอรใหรอดพนจาก ปญหาภัยคุกคามบนโลกออนไลน ไมวาจะเปนภัยคุกคาม ของมัลแวร สแปมเมล หรือปญหาไวรัสคอมพิวเตอร ระบาดทางอินเทอรเน็ต นับเปนประเด็นที่สรางความ ปวดหัวใหกับองคกรตางๆ ไมนอย ยิ่งถาเปน องคกรที่ตองดูแลบริหารจัดการขอมูลจำนวนมาก ยิ่งตองใหความสำคัญกับเรื่องนี้อยางมาก เพราะ หากเกิดความสูญหายของขอมูลเพียงแคเล็กนอย อาจสงผลเสียตอองคกรอยางมหาศาล ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย (Real Estate Information Center หรือ REIC) นับเปนหนวยงานที่เปรียบเสมือนสวน กลางในการเปนฐานขอมูลอสังหาริมทรัพยของไทย ที่พรอม ใหขอมูลที่ถูกตอง ฉับไว เพื่อใหหนวยงาน อื่นๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไปสามารถนำไปใชในการดำเนิน ธุรกิจได และแนนอนวาการที่จะตองดูแลบริหารจัดการ ขอมูลจำนวนมหาศาลของ REIC นั้นจะตองมีแผนกลยุทธ ในการรองรับการทำงานที่แยบยลอยางแนนอน ติดตาม คำตอบไดจากคุณสัมมา คีตสิน ผูอำนวยการศูนยขอมูล อสังหาริมทรัพย BYS14


บริหารจัดการขอมูลแบบ

Cloud Computing

กับศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย

อยากใหเลาถึงบทบาทหนาที่ของศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยอยาง คราวๆ ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับการสนับสนุนจากธนาคารอาคารสงเคราะห เปน หนวยงานอิสระสังกัด ธนาคาร โดยเริ่มตนจากที่ทางกระทรวงการคลังมีแนวคิด ที่จะจัดตั้งศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยขึ้นมา เพื่อตองการใหเปนฐานขอมูลดาน อสังหาริมทรัพยภายในประเทศที่ไววางใจได มีความถูกตอง ทันสมัย รวดเร็ว สำหรับหนวยงานทุกภาคสวนที่สามารถนำขอมูลดังกลาวไปใชงาน เชน หนวย งานภาครัฐก็ สามารถเอา ขอมูลของ ศูนยฯ ไป ใชประกอบ การวาง นโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของ กับที่อยูอาศัย อสังหาริมทรัพย สวนภาคเอกชนเอง BYS15


ก็นำไปใชประกอบการตัดสินใจ การดำเนิน แผนการธุรกิจเปนเชิงภาพรวม สำหรับผู บริโภคก็รับทราบขอมูลของศูนยขอมูลฯ วามี อสังหาริมทรัพยอยูที่ไหน เปนอยางไร ซึ่งจะ เปนขอมูลที่บอกถึงภาพรวม เพื่อสามารถนำ ไปใชประกอบการตัดสินใจในการซื้อของ ผูบริโภค ขณะเดียวกันศูนยขอมูลฯ ก็ไดสรางองค ความรูดานอสังหาริมทรัพยใหกับภาคการ ศึกษา โดยไดรับความรวมมือกับสถานศึกษา ชั้นนำหลายแหง เชน จัดการบรรยาย อบรม ใหความรูเกี่ยวกับนักศึกษา ซึ่งเหลานี้จะ เห็นไดวาทุกสวนงาน ไมวาจะเปนทุกภาครัฐ เอกชน ผูประกอบการ ภาคการศึกษาตาง ก็ไดรับประโยชนจากขอมูลที่ศูนยขอมูลฯ ได รวบรวมประมวลผลไว ในชวงทีผ ่ านมาสถานการณของตลาด อสังหาริมทรัพยและความตองการของ ผูประกอบ  การเปนอยางไรและคาดวาใน ป 2553 นีจะ ้ มีแนวโนมไปในทิศทางใด หากพูดถึงสถานการณในป 2552 นั้น ถือวาเริ่มตนไมคอยดีนัก เพราะวามีความ เสี่ยงสืบเนื่องมาจากชวงปลายป 2551ไมวา จะเปนสถานการณในประเทศไทยหรือใน ตางประเทศที่เผชิญกับสภาวะวิกฤตการณ การเงินโลกทำใหศูนยขอมูลไดออกคำเตือน ไปยังผูประกอบการในป 2551 วาอยาเรง BYS16

ผลิตโครงการออกมามากนัก เพราะวาจะ เกิดการหดตัวของอุปสงค ก็คือกำลังซื้อจะ ลดลงในป 2552 โดยเฉพาะในชวงครึ่งแรก

บริษัท อินเทอรเน็ตประ ก็ไดเขามาสนับสนุน ใหคว ในการจัดการระบบขอมู ไมวาจะเปนการชวยประหยัดง ซอฟตแวรที่เหมา การพัฒนาตอยอดการใ ของป ผูประกอบการสวนใหญก็ไดชะลอการ ออกโครงการ ทำใหมีโครงการใหมๆ ออก มานอย สงผลใหการซื้อขายคอนขางนอยเมื่อ เทียบกับปกอนหนา ยกเวนในบางชวง เชน เดือนมีนาคมก็จะมียอดขายคึกคักเพราะวา เปนชวงใกลสิ้นสุดในมาตรการกระตุนของรัฐ ในชวงเดือนมีนาคม 2552 แตอยางไรก็ตามครึ่งปหลังของป 2552 ก็ ผานพนไปดวยดี สถานการณดีขึ้น โดย เฉพาะอยางยิ่งในเอเชีย นักลงทุน มีความเชื่อมั่นกวาในยุโรป อเมริกา ทำใหกระแส เงินตางๆ ก็ไหล


เขาทางเอเชียเยอะ ทำใหประเทศในแถบ เอเชียไดเปรียบกันถวนหนา ทั้งจีน ฮองกง สิงคโปร ญี่ปุน ไตหวัน เกาหลี รวมถึง

เทศไทย จำกัด (มหาชน) วามรวมมือศูนยขอมูลฯ มูลของเราหลายๆ เรื่อง งบประมาณในการใชฮารดแวร าะสมตอการใชงาน รใชงานจากฐานขอมูลเดิม ประเทศไทยดวย จากสถานการณที่ดีขึ้น ทำใหครึ่งปหลังมี โครงการ ออก

มามากกวาครึ่งปแรก การซื้อขายดีขึ้น จาก ปจจัยที่มีความเชื่อมั่นสูงขึ้นในหมูผูบริโภค ผูประกอบการ ก็จะสงผลให Carry over มายังป 53 เพราะฉะนั้นในปนี้ภาพรวมก็จะดี กวาปที่แลว เพราะปนี้แคผานไปไดสองสาม เดือนก็ปรากฏวาผูประกอบการเปดแผนวาจะ มีโครงการออกมาใหมกันคอนขางมาก อยางไรก็ตามก็ตองระมัดระวังผลกระทบ ที่เกิดจากปจจัยภายนอกบางเรื่อง เชน เรื่องวิกฤตเศรษฐกิจที่ยังมีอยูในโลกตะวันตก เชน ในแถบยุโรป ปญหาเรื่องฟองสบู อสังหาริมทรัพยในประเทศจีน ในฮองกงจะ เกิดไหม เพราะวาเงินมันไหลเขามามาก พอ ตลาดมันดีเกินไปเราก็กลัว เพราะวาราคามันขึ้นไปสูง มาก พอขึ้นไปสูง มากติดตอ

BYS17


กันตอเนื่อง หากตกลงก็จะเกิดฟองสบูแตก ในสวนของปจจัยในประเทศก็จะตองดูกัน ตอไปวาจะเปนอยางไรเพราะวาจะมีประเด็น

ในปจจุบันทำใหขอมูลมันมีมากมายเหลือ คณานับ จำกันไมหวาดไมไหว เพราะฉะนั้น จะตองมีตัวที่กรองขอมูลเหลานี้ และเพื่อ

สิ่งสำคัญที่สดุ ไมวาจะเปนศูนย หรือหนว เทคโนโลยีสาร เพราะถามีขอมูลแต หรือถามีไอทีแต สองสิ่งนี รอนเรื่องการเมืองคอนขางมาก ถาผานพน ปญหาการเมืองไมมีความรุนแรง ทำใหตลาด มีเสถียรภาพยืนยาวไปไดทั้งป REIC มีกลยุทธในการบริหารจัดการ ขอมูลและนำเอาระบบไอทีเขามาใช อยางไรบาง สิ่งสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจใดๆ ไม วาจะเปนศูนยขอมูล สถาบันการเงิน หรือ หนวยงานธุรกิจอื่นๆ ผมมองวาเทคโนโลยี สารสนเทศเปนสิ่งสำคัญ เพราะถามีขอมูลแต ไมมีระบบไอทีก็ไปกันไมได หรือถามีไอทีแต ไมมีขอมูลก็ไปกันไมได สองสิ่งนี้ตองมาดวย กัน และดวยความกาวหนาในเชิงสารสนเทศ BYS18

ความรวดเร็วในการทำงาน อยางผมเอง ทำงานตรงนี้มีขอมูลอยูในสมองเยอะเลย ก็ ตองมีกลยุทธหรือวิธีสวนตัวในใจเพื่อใชใน การจดจำขอมูล คือบางทีก็จำเปนตัวเลข กลมๆ จำเปนหลักหนวยหลักสิบไมได ก็ทำ บอยๆ อยูกับตัวเลขบอยๆ ก็จะจำได แต อยางไรก็ตามการเปน User ที่ดีนั้นก็จะตอง รูจักนำเทคโนโลยีใหมๆ มาใช อยางพวก Social Network เอง ก็สามารถนำประยุกต ใชได สำหรับสวนของระบบนั้น ฝายเทคโนโลยี สารสนเทศของศูนยขอมูลฯ ไดมีการวาง ระบบคอมพิวเตอรที่สามารถเรียกขอมูลได


อยางถูกตองแมนยำ โดยจะพิจารณาวา ควรจะใชฮารดแวร หรือซอฟตแวร หรือผู ใหบริการ ใหตรงกับความตองการในการ

ดในการดำเนินธุรกิจใดๆ ยขอมูล สถาบันการเงิน วยงานธุรกิจอื่นๆ รสนเทศเปนสิ่งสำคัญ ตไมมีระบบไอทีก็ไปกันไมได ตไมมีขอมูลก็ไปกันไมได นี้ตองมาดวยกัน ใชงานอยางบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ก็ไดเขามาสนับสนุน ให ความรวมมือศูนยขอมูลฯ ในการจัดการ ระบบขอมูลของเราหลายๆ เรื่อง ไมวาจะ เปนการชวยประหยัดงบประมาณในการใช ่ สมตอการใชงาน ฮารดแวร ซอฟตแวรทีเหมาะ การพัฒนาตอยอดการใชงานจากฐาน ขอมูลเดิม ทุกวันนี้เราใช Windows platform การ พัฒนาแอพพลิเคชั่นสเราก็ใชเทคโนโลยี อันดับหนึ่ง ไมตองใช Unix platform เพราะฉะนั้นก็มีความยืดหยุน มีความคลอง ตัวมาก วิธีการจัดการเราใช XML Web

service ในการจัดการเชื่อมโยงศูนยขอมูล กับงานหนวยงานภาครัฐอื่นๆ เพราะเราเปน หนวยงานสังกัดธนาคารอาคารสงเคราะห ซึ่งเปนภาครัฐ จึงถือวาเรามีความสำคัญใน ดานการแลกเปลี่ยนขอมูล สามารถขอความ รวมมือจากภาครัฐอื่นๆ ไมวาจะเปนกรม ที่ดิน กรมธนารักษ กรมบังคับคดี ธนาคาร แหงประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการ คลัง สำนักงานสถิติแหงชาติ สภาพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนตน นอกจากนี้เราก็ใหความรวมมือสงเสริม หนวยงานทองถิ่นตางๆ เชน องคกรบริหาร สวนตำบล เทศบาล ก็มีการเขียนโปรแกรม ใหหนวยงานเหลานี้เพื่อชวยใหการดึงขอมูล จากหนวยงานดังกลาวเปนไปอยางรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ นี่คือตัวอยางคราวๆ ถึง แนวคิดการดำเนินงานดานการบริหารจัดการ ขอมูล มองวา Inet-Endpoint Security Solutions เขามาชวยในการบริหาร จัดการความปลอดภัยของขอมูล อยางไรบาง สิ่งที่เรากลัวกันในวงการธุรกิจคงหนีไม พนเรื่องของความปลอดภัยของขอมูล เชน กลัววาขอมูลจะติดไวรัสหรือวาจะโดน แฮคขอมูลมั้ย ผมก็คิดวา Inet-Endpoint Security Solutions ก็คือโซลูชั่นสในการ BYS19


รักษาความปลอดภัยของ เครื่องคอมพิวเตอร ที่ได เขามาชวยปองกันไม ใหขอมูลติดไวรัส โดยในปจจุบัน นี้มีไวรัสมาก เหลือเกิน มากัน

BYS20

เรื่อยๆ แลวตัวไวรัสเองก็มีพัฒนาขึ้นมาเปนชื่อ ใหมๆ แปลกๆ อยูตลอดเวลา ซึ่งเมื่อขอมูล สูญหายก็ตองมานั่งกอบกูขอมูลกันอีก เพราะ ฉะนั้นโซลูชั่นสนี้จะเขามาชวยแกปญหาไวรัส คอมพิวเตอรได ชวยอำนวยความสะดวกในการ บริหารจัดการ โดยจะชวยใหขอมูลมีเสถียรภาพ อยูบนหนาจอไดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 7 วัน 365 วันไปเรื่อยๆ ตัว ซึ่งสงผลใหคนทำขอมูล คนดูแลระบบ รวมไปถึงผูที่นำขอมูลไปใชก็ มีความมั่นใจมากขึ้น ซึ่งเหลานี้เราก็มี InetEndpoint Security Solutions ของไอเน็ตไดเขา มาดูแลเปนอยางดี คิดวารูปแบบของเทคโนโลยี Cloud Computing ชวยอำนวยความสะดวกตอ การทำงานขององคกรมากนอยเพียงใด เทคโนโลยี Cloud Computing ชวยศูนยขอ มูลฯ ในเรื่องของการบริการรับฝากขอมูลและ การประมวลผลบนเครื่องแมขายของผูใหบริการ ใหกับลูกคา หรือองคกรที่ใชบริการผานเครือ ขายอินเทอรเน็ตในการติดตอประสานงานกับ ศูนยขอมูล ซึ่งประโยชนที่ไดรับคือชวยอำนวย ความสะดวกอยางมาก เพราะอยางที่ไดบอกไป คือ การทำขอมูลของเรานั้นตองพรอมตลอด 24 ชั่วโมง คือตอง Anywhere Anytime ตื่นขึ้น มาตีหนึ่งตีสอง หรือบายสาม จะอยูในออฟฟศ หรืออยูในรถ ก็สามารถที่จะเขาถึงขอมูลของ องคกรไดตลอดเวลา


นอกจากชวยอำนวยความสะดวกแลว ยัง ชวยลดคาใชจายไดอีกดวย ไมวาจะเปนของ ลูกคาหรือในสวนของศูนยขอมูลฯ เอง เพราะ วาไมจำเปนตองซื้อฮารดแวร หรือซอฟตแวร เปนของตัวเอง เพียงแคบริการในรูปแบบที่ ไอเน็ตมีบริการไวให อยางไรก็ตามเมื่อมีการเขา ถึงขอมูลงาย ก็ ยอมตองหวง ในเรื่อง ของ ความ ปลอดภัย ของขอมูล เพราะวา แตละองคกร ก็ตองมีขอมูล ที่เปนความลับ ดังนั้นก็ควรจะมี ระบบวิธีปฏิบัติภายในองคกรดวยวาจะ สามารถเขาถึงขอมูลอยางไร จำกัดสิทธิ์การใช จะตองมีกลวิธีและระเบียบปฏิบัติควบคูไปกับ การใชงานเทคโนโลยี ในอนาคต REIC มีแผนในการนำเอา เทคโนโลยีและซอฟตแวรอะไรมาปรับใช เพื่อรองรับการทำงานอีกบาง จริงๆ แลวเราก็ติดตามอัพเดทเทคโนโลยี อยูตลอด เพราะวาเทคโนโลยีมาใหมอยูเรื่อยๆ

ซึ่งจะเล็กลง ถูกลง เพราะฉะนั้นการวางแผน ในอนาคตถือเปนเรื่องยาก เพราะจะวางแผน นานเกินไปก็ไมได อยางเมื่อกอนวางแผน กันลวงหนา 5-10 ป แตเพราะเทคโนโลยี เปลี่ยนแปลงอยูตลอด จึงวางแผนลวงหนา ไดจริงๆ ก็แค 3 ป เพราะถายาวกวานั้นเรา ก็ไมรูวาอีก 5 ปขางหนาจะมีเทคโนโลยี ใหมๆ อะไรเกิดขึ้นอีก สิ่งที่ทันสมัยเมื่อ 2-3 ปกอน ผานไปอีก 2-3 ปขาง หนาก็อาจ จะลาสมัย ได ที่เรามอง ไวก็มีการนำเอา Virtual Server เพื่อใชเปน Server Consolidation เพื่อลดคาใชจายใน การจัดซื้อจัดหาฮารดแวร ก็ตองพิจารณาดู ดวยวาทางไอเน็ต หรือในโลกเทคโนโลยีจะ มีเครื่องไมเครื่องมือใหมๆ อะไรขึ้นมาบาง ตองคอยติดตามสถานการณเพื่อใหกาวทัน เทคโนโลยีในทุกเรื่อง เพราะมองวาในอนาคต เรายังตองพึ่งเทคโนโลยีอีกมาก เพราะวาดู จากพัฒนาการของการจัดเก็บขอมูลในหลาย ทศวรรษกอน จากที่เคยมีหองประมวลผล BYS21


ขนาดใหญโตมโหฬาร มีฮารดแวร เซิรฟเวอร ตัวใหญ แตในอนาคตเซิรฟเวอรอาจจะเหลือ แคขนาดเล็กนิดเดียว และอุปกรณตางๆ ก็ จะนาโนมากขึ้น สวนราคาก็จะถูกลง คิดวานโยบาย “ไทยเขมแข็ง” รวมถึง นโยบายกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ จะสงผลตอธุรกิจอสังหาริมทรัพย อยางไร ถือวาเปนสิ่งที่ดี เพราะวานโยบาย ดังกลาวสงผลใหเกิดกิจกรรมทางภาค เศรษฐกิจมากขึ้น สำหรับอสังหาริมทรัพย นั้นมีหลายประเภท เชน ที่อยูอาศัย อาคาร สำนักงาน อาคารเพื่อการพาณิชย อาคาร เพื่อการโรงแรม แมกระทั่งสนามกอลฟ ก็เปนอสังหาริมทรัพยได โดยศูนยขอมูล อสังหาริมทรัพยจะใหความสำคัญเรื่องที่อยู อาศัยเปนหลักประมาณ 80-90 % ในการสรางที่อยูอาศัยแตละหลังก็ จะมีซัพพลายเออรเปนรอย ไมวาจะเปน เหล็ก หิน ปูน ทราย ซีเม็นต เฟอรนิเจอร เครื่องตกแตง สีตางๆ เพราะฉะนั้นการ

BYS22

สรางบานหนึ่งหลังก็จะสรางงานใหเกิดขึ้น ในวงจรเศรษฐกิจอีกมากมายคลายๆ กับ อุตสาหกรรมรถยนต รถยนตหนึ่งคันก็มี อุปกรณเปนหมืน่ ๆ ชิ้น ก็จะมีผูประกอบการ แรงงานอีกจำนวนมาก เพราะฉะนั้นแนนอนถามีการกระตุนเรื่อง ที่อยูอาศัยก็จะชวยกระตุนเรื่องเศรษฐกิจ โดยรวมใหดีขึ้น เพียงแตตองกระตุนใหพอ เหมาะพอควร ศูนยขอมูลฯ จะมองระยะยาว คือไมไดมองวาตองโตพรวดพราด ควรจะ มีการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมตางๆ ทั้ง ที่อยูอาศัยและอื่นๆ ปหนึ่ง 4 - 7% กำลัง ดี อยาใหมันเติบโตแบบรอนแรง ถาโตมาก เกินไป โตเร็วเกินไปติดตอกันหลายๆ ป ใน สัจธรรมก็คือถาสูงขึ้นเร็ว สักพักก็จะตกลง มา ก็ตองคอยๆ ประคับประคอง ตองมอง ในแงที่วาการจะทำอะไรก็ตามตองพยายาม ใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ อยาใหโตเร็วเกิน ไปจนกระทั่งควบคุมยาก นอกจากนี้ก็ตอง อาศัยเทคโนโลยีทางดานไอที ก็จะชวยใหการ วางแผนการทำงาน การวางแผนทางการเงิน


งายยิ่งขึ้น อยางสมัยกอนนักบัญชีทำงานบน กระดาษ สมัยนี้ทำงานกันบน Excel ก็ชวย ใหรวดเร็วยิ่งขึ้น อยากใหฝากขอแนะนำสำหรับผู ประกอบอสังหาริมทรัพยหรือผูที่ กำลังจะเขามาสูธุรกิจนี้ เรื่องจังหวะเวลา หรือ Timing เปนเรื่อง สำคัญในการทำธุรกิจ นักวิชาการปรมาจารย ดานอสังหาริมทรัพยมักบอกวาปจจัยสำคัญ มีแค 3 เรื่อง คือ Location location location นั่นเปนแนวคิดในอดีต เพราะวา ปจจุบัน Location หรือทำเลที่ตั้งมันเปลี่ยน ได ก็ตองดูเรื่องจังหวะเวลา เพราะวาถาผู ประกอบการรายหนึ่งเขาไปในทำเลที่คิดวาดี รายอื่นที่คิดวาดีดวยก็แหตามเขาไป ซึ่งรายที่ แหตามเขาไปเปนรายทายๆ อาจจะลำบาก เพราะวาคนอื่นเขาไปแยงสวนแบงการตลาด หมดแลว หรืออาจจะเขาไปในขณะที่ตลาด กำลังขึ้นไปสูงสุดและกำลังจะลงมาอันนี้ก็จะ แยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นตองดูจังหวะเวลา ตองมีขอมูลตลอดเวลา วา ณ จุดเวลานั้นคน

อื่นเขาถึงไหนกันแลว แมกระทั่งการลงทุนในตลาดหลักทรัพย เหมือนกัน ตองมีจังหวะเวลาวาจะเขาไปตอน ไหน จะออกตอนไหน เพราะไมเชนนั้นทุก คนรวยหมด ตลาดตรงนี้ดีหมด ทุกคนเขาไป หมด 100 ราย รวยหมด 100 ราย เปนไปไม ได มันอาจจะมีแค 5 รายแรกที่กำไรมากๆ 5 รายถัดมา Margin นอยลง แตถาเกิน 10 รายแลว อาจจะมีโอกาสที่จะขาดทุนได ก็ ตองดูเรื่องของจังหวะเวลาเปนเรื่องสำคัญ ควบคูไปกับเรื่องทำเลที่ตั้ง และก็สามารถ นำเทคโนโลยีเขามาสนับสนุนการทำงาน ไม วาจะเปนการนำอินเทอรเน็ตเขามาใช หรือ เครือขายสังคมออนไลนก็ถือวาเปนสิ่งที่หลีก เลี่ยงไมไดในทุกวันนี้ ขอมูลเพิ่มเติมศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย : http://www.reic.or.th หมายเหตุ : การสัมภาษณนี้เกิดขึ้นกอนที่จะเกิด เหตุการณความไมสงบภายในประเทศในชวงเดือน พฤษภาคมที่ผานมา ผูประกอบการ หรือผูบริโภค ควรศึกษาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจ

BYS23


InAction

SIPA Game Contest & Award 2010 ซิปา เปดเวทีปนนักพัฒนาเกม สนับสนุน สรางสรรคผลงานใหม พรอมสงเสริม อุตสาหกรรมเกม จัดโครงการ SIPA Game Contest Award 2010

โครงการกรุงไทย ตนกลาสีขาว 2553 ธนาคารกรุงไทยนอมนำหลักเศรษฐกิจ พอเพียงมาดำเนินโครงการ “กรุงไทยตนกลา สีขาว” ตอเนื่องเปนปที่ 4 จัดประกวด แผนการดำเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม ภายใต หลักเศรษฐกิจพอเพียงในหมูนิสิตนักศึกษา

การแขงขันเพื่อคนหาสุดยอดนักพัฒนาเกมแหง ประเทศไทย พรอมเชิญชวนนักพัฒนาเกมอิสระ นักศึกษา บุคลทั่วไป และผูประกอบธุรกิจเกม จัดสง ผลงานเขารวมประกวดทุกแพลตฟอรม ไดแก Console Game, PC Game, Mobile Game และ Social Networking Game ชิงรางวัลรวมมูลคา 1.3 ลาน บาท และรางวัลแพ็คเกจทัวร ดูงาน G Star ประเทศ เกาหลี 3 วัน 2 คืน เปดรับผลงาน 24 พฤษภาคม -15 กรกฏาคม 2553 นี้

โดยเปดโอกาสใหนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ สมัคร เขารวมโครงการ “กรุงไทย ตนกลาสีขาว 2553” ชิง ถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ทุนการศึกษาและรางวัลอื่นๆ รวม มูลคา 1,520,000 บาท พรอมโอกาสไปศึกษาดูงานยัง ตางประเทศ สมัครไดตั้งแตวันนี้ ถึง 23 ก.ค. 2553

BYS24


iCare Award 2010 : ฉลาดแกมดี องคกรสรางสรรคเพื่อสังคม iCare ดวยการสนับสนุนจากบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนต คอรปอเรชั่น จำกัด รวมกับ มูลนิธิอโชกา ประเทศไทย ChangeFusion TCDC และ BE Magazine

หลักสูตรการสรางเว็บไซตสำเร็จรูปดวย Joomla

ชวนนักศึกษาและประชาชนรุนใหมไฟแรงมาออก ไอเดียเปลี่ยนโลกดวยธุรกิจเพื่อสังคม ในโครงการ “iCare Award 2010 ฉลาดแกมดี! Creative Social Business Contest” ชิงรางวัลมูลคากวา 200,000 บาท พรอมบินลัดฟารวมงาน MAD Forum 2011 ที่ฮองกง และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย รวมสงไอเดียรอบแรกได ตั้งแตวันนี้ถึง 23 ก.ค. นี้

สำหรับผูที่ตองการเริ่มตนสรางเว็บไซตของ ตัวเองและไมมีความรูพื้นฐานดานการเขียนโปรแกรม หลักสูตรนี้จะชวยใหคุณสามารถจัดการระบบขาว ระบบสมาชิก ระบบสืบคนขอมูลและระบบจัดการ พื้นฐานของเว็บไซตตางๆ ไดอยางงายดาย อบรมโดย อ.อาณัติ รัตนถิรกุล ณ อาคารจตุรัส จามจุรี ในวันที่ 10 ก.ค. 2553 ตั้งแตเวลา 09.00 – 17.00 น.

ซีเอ็ดเลิรนนิ่งเซ็นเตอร จัดอบรมหลักสูตรการ สรางเว็บไซตสำเร็จรูปดวย Joomla CMS เพื่อการสรางเว็บไซต โดยที่ผูใชงานแทบไมตอง มีความรูพื้นฐานดานการเขียนโปรแกรมใดๆ

BYS25


After work

Next station

“สุวรรณภูมิ”

การ คมนาคม ในกรุงเทพมหานคร นับ วา เปน อีก หนึ่ง ปญหา ที่ อยู คู กับ คน เมือง กรุง มานานเลยนะ คะ ถึงขนาด ชาว ตาง ชาติ ที่ ได มาพบเห็นตองยืน กดชัตเตอรเก็บภาพไวเปนที่ระลึกทุกรายไป แตในชวงระยะหลายปใหหลังมานี้ ทางกรุงเทพฯ ก็ไดมีแผนแกไขปญหาโดยการจัดสรางระบบขนสงมวลชนให เพิ่มและครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ ใหมากยิ่งขึ้นทั้งรถไฟลอยฟาและรถไฟฟา ใตดิน ซึ่งลาสุดที่เพิ่งจะเปดใหทดลองใชบริการไปหมาดๆ ก็คือ รถไฟฟาเชื่อม ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ Airport Link นั่นเอง BYS26


มิ” รถไฟฟา Airport Link เปนรถไฟฟาที่เปดใหบริการ รับ-สงผูโดยสารจากสถานีตนทางสูสถานีปลายทาง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ แบงขบวนรถเปน 2 ประเภท คือ SA City Line ซึ่งจะวิ่งตั้งแตสถานีพญาไทถึงสถานี สุวรรณภูมิโดยจอดรับ-สงผูโดยสารทุกสถานี มีความเร็ว เฉลี่ยในการเดินรถอยูที่ 61 กม./ชม. และขบวน SA Express เริ่มตนวิ่งจากสถานีมักกะสันจนถึงสถานี

BYS27


BYS28


สุวรรณภูมิโดยไมจอดแวะรับสงผูโดยสารที่สถานีอื่น ความเร็วเฉลี่ยในการวิ่ง 103 กม./ชม. ใชเวลาในการเดิน ทางทั้งสิ้นเพียง 15 นาทีเทานั้น และผูโดยสารสามารถ เช็คอินและโหลดสัมภาระจากสถานีมักกะสันไดเลย เพื่อเปนการตอนรับรูปโฉมใหมของ BYS เราจะพา คุณผูอานทุกทานออกจากออฟฟศชั่วครู ไปดูบรรยากาศ จริงๆ ของการโดยสารรถไฟฟา Airport Link กันคะ พิเศษสุดๆ แบบนี้ BYS จัดใหเฉพาะผูอานของเราเทานั้น คลิกไปดูกันไดเลยคะ หรือจะตามไปดูกันที่ byschannel บน Youtube ก็ไดคะ สำหรับคุณผูอาน BYS ทานใดที่มีกิจกรรมหลังเลิกงาน ที่ไมซ้ำใคร หรือสถานที่ที่นาสนใจอยากให After Work ไปเก็บเรื่องราวมาฝาก สามารถแนะนำกันเขามาไดที่ inet-bys@inet.co.th เรื่องที่ไดรับการคัดเลือกเรามี เสื้อยืด BYS T-shirt Unlimited Edition ใหไปใสกันแบบ เกๆ เลยคะ

BYS29


By Your Side Vol. 53  

Breakthrough magazine for a sharper vision

By Your Side Vol. 53  

Breakthrough magazine for a sharper vision

Advertisement