Page 1

ÈÇÄÀÍÈÅ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÀÃÅÍÒÑÒÂÀ «ÏÐÅÑÑ*ÌÅÍ»

20 ÄÅÊÀÁÐß 2012 Ã.

Íàø àäðåñ â èíòåðíåòå: www.pressmen.info

N51 (788)


2

20 äåêàáðÿ 2012 ã. N51

ЗАО «Братск.Автодизель.Сервис»: 20 лет стабильности

Ãîðäîñòüþ êàæäîãî ïðåäïðèÿòèÿ, íåñîìíåííî, ÿâëÿåòñÿ åãî èñòîðèÿ. Òåì áîëåå, åñëè ýòà èñòîðèÿ èçìåðÿåòñÿ íå ïðîñòî ãîäàìè, à äîñòèæåíèÿìè â ïðîèçâîäñòâå, äîáðûìè òðàäèöèÿìè, ïðååìñòâåííîñòüþ êîëëåêòèâà è âçãëÿäàìè íà ïåðñïåêòèâó.  òàêîì ñëó÷àå óæå ïî èñòå÷åíèè ñîâñåì íåáîëüøèõ ëåò ìîæíî äàòü îöåíêó ðàáîòû òàêîãî ïðåäïðèÿòèÿ. À åñëè çà ïëå÷àìè äâà äåñÿòèëåòèÿ… ÇÀÎ "Áðàòñê-Àâòîäèçåëü-Ñåðâèñ", 20ëåòèå êîòîðîãî ïðàçäíóåòñÿ â êîíöå äåêàáðÿ, ñìåëî ìîæíî íàçâàòü äèòåì ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè. Êîãäà â íà÷àëå äåâÿíîñòûõ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà â Áðàòñêå, êàê è â öåëîì ïî ñòðàíå, íà âðåìÿ èëè ñîâñåì îäèí çà äðóãèì îñòàíàâëèâàëèñü çàâîäû, êàçàëîñü, ÷òî âîò äîæèâåì îñòàòêàìè ïðåæíèõ ïðîèçâîäñòâ, à äàëüøå ïðîìûøëåííàÿ ÿìà. Òåì áîëåå, ê òîìó ïåðèîäó óæå óñïåëè ñâåðíóòü ñâîþ ñòèõèéíóþ äåÿòåëüíîñòü ïåðâûå êîîïåðàòèâû. Êòî-òî íàçûâàåò ýòî åùå è âðåìåíåì ðèñêà. Íàâåðíîå, áûëà îïðåäåëåííàÿ äîëÿ ðèñêà è ó îðãàíèçàòîðîâ íåáîëüøîé ôèðìû ïî ñåðâèñíîìó îáñëóæèâàíèþ äâèãàòåëåé ßðîñëàâñêîãî ìîòîðíîãî çàâîäà íà Áðàòñêîé ïëîùàäêå. Ñåãîäíÿ ýòà ôèðìà ñòàëà èçâåñòíûì â ðåãèîíå ïðåäïðèÿòèåì.

Этап становления

Ñòàðòîâàëè ñ ìàëîãî: íà ïåðâûõ ïîðàõ ïîñëå íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ 1993-ãî íà òåððèòîðèè, èçâåñòíîé áðàò÷àíàì, êàê Åäèíàÿ áàçà ÊÁÆÁ, àðåíäîâàëè êîìíàòó ó ÎÀÎ "Ýíåðãîïðîìàãðîñòðîé" è çàíÿëèñü ïðîäàæåé çàïàñíûõ ÷àñòåé. Îñíîâàòåëåì ôèðìû è âäîõíîâèòåëåì íåáîëüøîãî êîëëåêòèâà áûë Áîðèñ Àíàòîëüåâè÷ Òèìîøåíêî, ÷åëîâåê èíèöèàòèâíûé, çíàþùèé ñâîå äåëî. Åãî îòëè÷àëî óìåíèå âèäåòü ïåðñïåêòèâó ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ. Ê òîìó âðåìåíè ôèðìà óæå ïðåäñòàâëÿëà ßðîñëàâñêèé ìîòîðíûé çàâîä - ßÌÇ. Ïîñëå ïåðâûõ øàãîâ áûëè ñäåëàíû è ïîñëåäóþùèå: ñíà÷àëà íà òåððèòîðèè àðåíäîâàííîãî ãàðàæà íà÷àëè ïåðåîáîðóäîâàòü àâòîìîáèëè äâèãàòåëÿìè ßÌÇ. Ïîñòåïåííî êîìïàíèÿ óâåëè÷èâàëà îáúåìû, âûêóïàÿ ïðîèçâîäñòâåííûå ïëîùàäè è ìîäåðíèçèðóÿ èõ ïîä ñîáñòâåííûå íóæäû, à òàêæå ïðèîáðåòàÿ íîâåéøåå îáîðóäîâàíèå.

Под флагом КамАЗа

 ñïèñêå ïðåäñòàâèòåëåé "ÊàìÀÇà" ïî íàøåìó ðåãèîíó ÇÀÎ "Áðàòñê-Àâòîäèçåëü-Ñåðâèñ" çíà÷èòñÿ ïåðâûì èç øåñòè äèëåðñêèõ öåíòðîâ. Âîîáùå æå çîíà èíòåðåñîâ ÊàìÀÇà î÷åíü îáøèðíà: êîìïàíèÿ ïðîïèñàíà íå òîëüêî â ãîðîäàõ Ðîññèè, íî è â ñòðàíàõ ÑÍÃ. Ìåæäó òåì òðåáîâàíèÿ ÎÀÎ "ÊàìÀÇ" ê ïðåòåíäåíòàì, æåëàþùèì âîéòè â ñîñòàâ äèëåðñêîé ñåòè, âñåãäà áûëè âûñîêèìè. Âî ãëàâó çàêëþ÷åíèÿ îòíîøåíèé ñòàâèòñÿ íàëè÷èå ñàìîñòîÿòåëüíîãî þðè-

äè÷åñêîãî ëèöà, ñ êîòîðûì ïðåäñòîèò ñîòðóäíè÷àòü íà òîé èëè èíîé òåððèòîðèè. Âëàäåíèå ñèòóàöèåé íà àâòîìîáèëüíîì ðûíêå ðåãèîíà, çíàíèå ïîòðåáíîñòåé â òîâàðå, ñòàáèëüíîå ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå, îïðåäåëåííûé øòàò êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ è íåîáõîäèìûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïëîùàäåé.

 2001 ãîäó ÇÀÎ "Áðàòñê-Àâòîäèçåëü-Ñåðâèñ" ñòàíîâèòñÿ îôèöèàëüíûì äèëåðîì êðóïíåéøåé ðîññèéñêîé àâòîìîáèëüíîé êîìïàíèè ÊàìÀÇ. Óæå ÷åðåç ïÿòü ëåò ïðåäïðèÿòèå âîøëî â äåñÿòêó ñèëüíåéøèõ äèëåðîâ àâòîãèãàíòà, è äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè ïðîäîëæàåò äîñòîéíî ïðåäñòàâëÿòü òîðãîâóþ ìàðêó ÊàìÀÇà â Èðêóòñêîé îáëàñòè è Ðåñïóáëèêå Ñàõà (ßêóòèÿ). ×òîáû îòâå÷àòü âûñîêèì òðåáîâàíèÿì, "Áðàòñê-Àâòîäèçåëü-Ñåðâèñ" ïîäòÿãèâàë ñâîè âîçìîæíîñòè, áûëè âûêóïëåíû ïðîèçâîäñòâåííûå ïëîùàäè, îáîðóäîâàíû öåõà äëÿ ðàñøèðåíèÿ ñïåêòðà óñëóã ïî ðåìîíòó è ãàðàíòèéíîìó îáñëóæèâàíèþ, îáîðóäîâàíû ñêëàäû è ìàãàçèíû. Îäíàêî îñòàâàëîñü, íàä ÷åì ðàáîòàòü äàëüøå, è êîëëåêòèâ ïðîäîëæàë óëó÷øàòü îðãàíèçàöèþ ïðîèçâîäñòâà.  óñëîâèÿõ ðàñòóùåãî ðûíêà ýòî áûëî ïðîñòî íåîáõîäèìî. Çà ýòàïîì ñòàíîâëåíèÿ ïðèøëà ïîðà ðàçâèòèÿ. Ýâîëþöèÿ óñëóã ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ àâòîìîáèëåé â íîâîé Ðîññèè ïðîøëà ïóòü îò íåáîëüøèõ ïîìåùåíèé â ãàðàæíûõ êîîïåðàòèâàõ, â ïóñòóþùèõ ñêëàäàõ ñ ñàìûì ïðèìèòèâíûì íàáîðîì èíñòðóìåíòîâ äî ñåãîäíÿøíèõ àâòîñåðâèñîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ ñîáîé âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå ïðåäïðèÿòèÿ ñ áîëüøèì ñïåêòðîì óñëóã. Òàê âûðîñ è "ÁðàòñêÀâòîäèçåëü-Ñåðâèñ". Òåì áîëåå, ÷òî ïðåäïðèÿòèå îðèåíòèðîâàíî íà ãðóçîâûå àâòîìîáèëè, èìåþùèå ñëîæíîå òåõíè÷åñêîå óñòðîéñòâî, òðåáóþùèå ê ñåáå ïîñòîÿííîãî âíèìàíèÿ è çàáîòû. È ÷åì ñëîæíåå óñòðîéñòâî, òåì ñëîæíåå åãî ðåìîíò. Äà åùå ñòàòóñ îôèöèàëüíîãî äèëåðà ÊàìÀÇà ñ åãî ìèðîâîé ìàðêîé íàêëàäûâàåò íà ïðåäïðèÿòèå äîïîëíèòåëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü è îáÿçàòåëüñòâà.  ÇÀÎ "Áðàòñê-Àâòîäèçåëü-Ñåðâèñ" ýòî îòëè÷íî ïîíèìàþò è âñåìè ñèëàìè ïîääåðæèâàþò áðåíä ëèäåðà îòå÷åñòâåííîãî àâòîïðîìà.

День сегодняшний

Çàðåêîìåíäîâàâ ñåáÿ â êà÷åñòâå íàäåæíîãî ïàðòíåðà ÊàìÀÇà, ÇÀÎ "Áðàòñê-ÀâòîäèçåëüÑåðâèñ" ñìåëî ñòàëî âûõîäèòü ñ ïðåäëîæåíèÿìè ñîòðóäíè÷åñòâà ê äðóãèì ñåðâèñíûì öåíòðàì è çàâîäàì, çàíÿòûì â àâòîìîáèëüíîé îòðàñëè. È ñåãîäíÿ îíî ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíûì äèëåðîì ÎÎÎ "ÏàëôèíãåðÊðàí Ðóñ" (ã. ÑàíêòÏåòåðáóðã), ÎÎÎ "Ñèëîâûå àãðåãàòû-ãðóïïà ÃÀÇ äèçåëü", ÎÎÎ "ÀÇÏÈ", "BOSCH Äèçåëü ñåðâèñ", "ÊàìÀÇ-ÑUMMINS". Îôèöèàëüíî â Èðêóòñêîé îáëàñòè ÇÀÎ "Áðàòñê-ÀâòîäèçåëüÑåðâèñ" ïðåäñòàâëÿåò òàêèå çàâîäû, êàê "ÎÀÎ "ÐÈÀÒ", ÇÀÎ "ÒðàíñËåñ", ÎÀÎ "ÍîâîñèáÀÐÇ", ÎÎÎ "ÑïåöÀâòîÂîñòîê", ÎÀÎ "ÍÅÔÀÇ", ÎÎÎ "Òàâäèíñêèé ìàøèíîñòðîèòåëüíûé çàâîä", ÎÀÎ "×ÌÇÀÏ", ÎÎÎ ÏÊÔ "Ïîëèòðàíñ" è äð. Ãåîãðàôèÿ áàçîâûõ ïðîèçâîäñòâ ýòèõ çàâîäîâ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ îò ïîäìîñêîâíûõ Õèìîê äî Íîâîñèáèðñêà, âêëþ÷àÿ ãîðîäà Óðàëà è Òàòàðñòàíà.  ÷åì æå çàêëþ÷àåòñÿ ñîòðóäíè÷åñòâî? Ýòî ïðîäàæà àâòîìîáèëåé, ñïåöòåõíèêè, äâèãàòåëåé ßÌÇ, òîïëèâíîé àïïàðàòóðû ßÇÄÀ è ñáîðî÷íûõ êîìïëåêòîâ ÊàìÀÇà ïî öåíàì çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ. Äëÿ ïðîäâèæåíèÿ òîâàðîâ è óñëóã èñïîëüçóåòñÿ ñèñòåìà ëèçèíãà è êðåäèòà, ñåðâèñíîå ãàðàíòèéíîå è ïîñòãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå ìàøèí è àãðåãàòîâ ÊàìÀÇ è ßÌÇ, äâèãàòåëåé, êîðîáîê ïåðåêëþ÷åíèÿ ïåðåäà÷, àâòîøèí, àêêóìóëÿòîðîâ, ãèäðîìàíèïóëÿòîðîâ ê áîëüøîìó ìîäåëüíîìó ðÿäó àâòîìîáèëåé è òðàêòîðîâ. Ïîìèìî ýòîãî, ñïåöèàëèñòû ÇÀÎ "ÁðàòñêÀâòîäèçåëü-Ñåðâèñ" íà îñíîâå èìåþùåéñÿ ó ïðåäïðèÿòèÿ ëèöåíçèè ïåðåîáîðóäóþò àâòîìîáèëè ÊàìÀÇ, ÇÈË, ÃÀÇ äâèãàòåëÿìè ßÌÇ, ÌÌÇ, óñòàíàâëèâàþò ãèäðîìàíèïóëÿòîðû, àäàïòèðóþò êîðîáêè ïåðåêëþ÷åíèÿ ïåðåäà÷ ÊàìÀÇ-14, 15 äëÿ óñòàíîâêè íà äâèãàòåëè ßÌÇ. Äðóãèìè ñëîâàìè, çàíèìàþòñÿ èçìåíåíèåì àâòîìîáèëÿ ñ ó÷åòîì âñåõ ñîâðåìåííûõ òðåáîâàíèé, à òàêæå ñ ó÷åòîì ñïðîñà êëèåíòîâ. Òàê, ñ 2008 ãîäà íà áàçå ÎÎÎ "ÀâòîÐåìîíòíûé äâîð" îðãàíèçîâàíî ïðîèçâîäñòâî ëåñîâîçíûõ ïëîùàäîê íà øàññè ÊàìÀÇ è ëåñîâîçíûõ ïîëóïðèöåïîâ. Ñïðîñ íà íèõ åæåãîäíî âîçðàñòàåò, ó÷èòûâàÿ, ÷òî ëåñ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ ñèáèðñêèõ ðåñóðñîâ.

Техническая база и кадровый ресурс

Îíà â ÇÀÎ "Áðàòñê-Àâòîäèçåëü-Ñåðâèñ" ñîâðåìåííàÿ è îòâå÷àåò âñåì òðåáîâàíèÿì, ÷òî ïîçâîëÿåò âûïîëíÿòü íåîáõîäèìûå ðàáîòû, íà÷èíàÿ îò ïðåäïðîäàæíîé ïîäãîòîâêè, ãàðàíòèéíîãî è òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ äî òåêóùåãî è êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà àâòîìîáèëåé. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñîçäàíà ãðóïïà ïðåäïðèÿòèé, â êîòîðóþ âîøëè ÎÎÎ "ÀÂÒÎÃÐÀÄ", ÎÎÎ "Àâòîðåìîíòíûé äâîð" è ÎÎÎ "ÀâòîÁðàò" (öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü ã. Áðàòñêà) è ÎÎÎ "Äèçåëü-

Ñåðâèñ" (ôèëèàë â Óñòü-Êóòå). ×èñëåííûé ñîñòàâ ðàáîòàþùèõ â ãðóïïå ïðåäïðèÿòèé ñîñòàâëÿåò ñâûøå ñòà ÷åëîâåê. Äëÿ êîëëåêòèâà íå ïðîñòî âàæíî, à ïðåñòèæíî ïðîèçâåñòè êà÷åñòâåííûé ðåìîíò.  ýòîì äåëå ê íàëè÷èþ áàçû íåîáõîäèìî ïðèáàâèòü ïðîôåññèîíàëèçì òåõíè÷åñêîãî è èíæåíåðíîãî ïåðñîíàëà è íàëè÷èå êà÷åñòâåííûõ çàïàñíûõ ÷àñòåé. Ïîýòîìó ïðè ðåìîíòå èñïîëüçóþòñÿ òîëüêî îðèãèíàëüíûå çàïàñíûå ÷àñòè íàøèõ îôèöèàëüíûõ ïîñòàâùèêîâ, êà÷åñòâî êîòîðûõ ïðîâåðåíî è ñåðòèôèöèðîâàíî. ×òî êàñàåòñÿ ñïåöèàëèñòîâ, â ÇÀÎ "ÁðàòñêÀâòîäèçåëü-Ñåðâèñ" òðóäÿòñÿ èíæåíåðû ïî ãàðàíòèéíîìó îáñëóæèâàíèþ è ðåìîíòó, ìåíåäæåðû ïî ïðîäàæàì àâòîìîáèëåé è çàï÷àñòåé, ñâàðùèêè, òîêàðè, ñëåñàðè ïî ðåìîíòó äâèãàòåëåé è òîïëèâíîé àïïàðàòóðû, ñïîñîáíûå ðàáîòàòü íà ñîâðåìåííîì, â òîì ÷èñëå è ýëåêòðîííîì îáîðóäîâàíèè. Ýòîìó áîëüøîå çíà÷åíèå ïðèäàåò óïðàâëåí÷åñêèé ïåðñîíàë, òàêæå ñîñòîÿùèé èç âûñîêîêëàññíûõ, ãðàìîòíûõ ðàáîòíèêîâ, êàæäûé èç êîòîðûõ âíîñèò ñâîé âêëàä â ðàçâèòèå ïðåäïðèÿòèÿ. Ñðåäè óïðàâëåíöåâ ðóêîâîäñòâî âûäåëÿåò ãëàâíîãî èíæåíåðà Ñåðãåÿ Åâãåíüåâè÷à Åâñååâà, ðàáîòàþùåãî íà ïðåäïðèÿòèè ñ 2001 ãîäà. Íà õîðîøåì ñ÷åòó òîâàðîâåä Âàëåíòèíà Ñòåïàíîâíà Êèðïèêîâà - åå ñòàæ çäåñü ðàâåí 15 ãîäàì, è íà÷àëüíèê ó÷àñòêà òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ è ðåìîíòà Âèòàëèé Àíàòîëüåâè÷ Àïàðèí. Ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû ÇÀÎ "Áðàòñê-Àâòîäèçåëü-Ñåðâèñ", à ýòî òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð Ðîìàí Þäèí, ìåíåäæåð ïî ïðîäàæàì àâòîìîáèëåé Ïàâåë Êëèìåíêî, èíæåíåð ïî ãàðàíòèè è êà÷åñòâó Ñåðãåé Êîøåëåâ, èíæåíåð ïî ðåìîíòó Èâàí Çèáîðîâ - ýòî äîñòîéíîå íàñòîÿùåå è íàäåæíîå áóäóùåå ïðåäïðèÿòèÿ.  îöåíêå òðóäà ñîòðóäíèêîâ íà ïåðâîå ìåñòî ñòàâÿòñÿ èíäèâèäóàëüíîñòü, ñòðåìëåíèå ñîçäàòü òàêóþ àòìîñôåðó â êîìïàíèè, ÷òîáû âñå, êòî ïðèíÿë ðåøåíèå ðàáîòàòü íà ýòîì ïðåäïðèÿòèè è êîãî âûáðàëî ñàìî ïðåäïðèÿòèå, ïðèõîäèëè ñþäà ñ óäîâîëüñòâèåì, òðóäèëèñü ïðîôåññèîíàëüíî, ñ äóøîé. È ïîíàñòîÿùåìó ãîðäèëèñü ñâîåé ïðè÷àñòíîñòüþ ê ÇÀÎ "Áðàòñê-Àâòîäèçåëü-Ñåðâèñ". Ñî ñâîåé ñòîðîíû ïðåäïðèÿòèå ãîòîâî ïîïîëíÿòü ïðîôåññèîíàëüíûé áàãàæ ñîòðóäíèêîâ. "Êîíêóðåíòíûì ïðåèìóùåñòâîì ÇÀÎ "Áðàòñê-Àâòîäèçåëü-Ñåðâèñ" áûëî è îñòàåòñÿ ïîñòîÿííîå îáó÷åíèå ïåðñîíàëà, áûñòðîå îñâîåíèå íîâûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîå ñ ìîäåðíèçàöèåé àâòîìîáèëÿ ÊàìÀÇ è âíåäðåíèåì íîâûõ (îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ) óçëîâ è àãðåãàòîâ,- ãîâîðèò ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Àíäðåé Àíàòîëüåâè÷ Ñîëäàòåíêîâ. Ðóêîâîäñòâî íå æàëååò ñðåäñòâ íà îáó÷åíèå ïåðñîíàëà, ïîääåðæèâàÿ òåì ñàìûì âûñîêóþ êâàëèôèêàöèþ. Ó íàñ åñòü äîãîâîðåííîñòè ñ

òàêèìè ó÷åáíûìè çàâåäåíèÿìè, êàê ÍÎÓ "Ðåãèîíàëüíûé èíñòèòóò ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé è áèçíåñà" (ã. Íàáåðåæíûå ×åëíû), íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé èñïûòàòåëüíûé öåíòð "ÍÅÎÒÅÑÒ" òàì æå, êîðïîðàòèâíûé ó÷åáíûé öåíòð ÎÀÎ ÀÇ "ÓÐÀË" (ã. Ìèàññ), ñåðâèñíûé öåíòð ÎÎÎ "Ðîáåðò ÁÎØ" (ã. Ìîñêâà), ó÷åáíûé öåíòð íà áàçå ÎÀÎ "ßâòîäèçåëü" â ßðîñëàâëå.  êà÷åñòâå ïðèìåðà ñïåöèàëèçàöèè ìîæíî íàçâàòü íåäàâíåå îáó÷åíèå ãëàâíîãî èíæåíåðà Ñ. Åâñååâà, êîòîðûé ïîïîëíÿë çíàíèÿ ïî äèàãíîñòèêå è íàëàäêå ýëåêòðîííîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ñèëîâûìè àãðåãàòàìè àâòîìîáèëÿ ÊàìÀÇ óðîâíÿ ÅÂÐÎ-3 è ÅÂÐÎ-4. Ñ. Êîøåëåâ çàíèìàëñÿ ïî ñâîåìó ïðîôèëüíîìó íàïðàâëåíèþ - ýòî ãàðàíòèéíîå è ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå äâèãàòåëåé ßÌÇ. Ñëåñàðü ïî ðåìîíòó äâèãàòåëåé Å. Øèøêèí, ñëåñàðè ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé Â. Èâàíîâ è Ä. Áèçÿåâ, ñëåñàðü ïî òîïëèâíîé àïïàðàòóðå À. Òîëêà÷åâ òàêæå óñîâåðøåíñòâîâàëè ñâîè ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè. Òåõíè÷åñêàÿ ãðàìîòíîñòü ñïåöèàëèñòîâ è êîìïëåêñ äèàãíîñòè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ ïîçâîëÿþò ïðåäïðèÿòèþ ñâîåâðåìåííî âûÿâèòü è óñòðàíèòü ïðè÷èíû âûõîäà èç ñòðîÿ òàêîãî ñëîæíîãî ìåõàíèçìà, êàê àâòîìîáèëü ÊàìÀÇ. È ñäåëàòü ýòî íàäî âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, êàêèì äâèãàòåëåì îí îñíàùåí, êàêîé êîðîáêîé ïåðåäà÷ îáîðóäîâàí èëè êàêîãî òèïà òîïëèâíàÿ àïïàðàòóðà íà íåì óñòàíîâëåíà. Äëÿ ýòîãî â àðñåíàëå ïðåäïðèÿòèÿ âñåãäà èìååòñÿ áîëåå äåñÿòè òûñÿ÷ íàèìåíîâàíèé çàïàñíûõ ÷àñòåé, êîìïëåêòóþùèõ è ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ, à òàêæå àâòîøèíû, êîëåñà è ñïåöèíñòðóìåíò".

Время оглянуться

Ê ñâîåìó 20-ëåòèþ ïðåäïðèÿòèå ïîäîøëî ñ óñòîé÷èâûì ñòàòóñîì îäíîé èç âåäóùèõ êîìïàíèé íà ðûíêå ñïåöèàëèçèðîâàííîé àâòîìîáèëüíîé òåõíèêè â íàøåì ðåãèîíå. Âûñòîÿâ, è íå åäèíîæäû, â óñëîâèÿõ ýêîíîìè÷åñêîãî ñïàäà, ïåðåæèâ ñìåíó ðóêîâîäñòâà, ÇÀÎ "ÁðàòñêÀâòîäèçåëü-Ñåðâèñ" íàìåðåíî óäåðæèâàòü ñâîè ïîçèöèè. Ïðîäîëæàòü ðàáîòó íàä ïîâûøåíèåì óðîâíÿ îáñëóæèâàíèÿ, ðàñøèðåíèåì àññîðòèìåíòà ïðîäóêöèè è ðàçâèòèåì äîëãîñðî÷íûõ îòíîøåíèé ñ ïàðòíåðàìè è êëèåíòàìè. Âî âñåõ ýòèõ äåëàõ ðûíîê íå òîëüêî çàñòàâëÿåò äåéñòâîâàòü, íî è äàåò îöåíêó. Îãëÿäûâàÿñü íàçàä, â êîìïàíèè ïîíèìàþò, ÷òî ýòàï ñòàíîâëåíèÿ ïðîéäåí. È ïðîéäåí óñïåøíî. Åñëè âåðèòü ñòàòèñòèêå, êàæäîå äåñÿòîå ðîññèéñêîå ïðåäïðèÿòèå ïåðåñòàåò ñóùåñòâîâàòü óæå â ïåðâûé ãîä ñîçäàíèÿ, à ïÿòèëåòíèé ðóáåæ ïðåîäîëåâàåò ëèøü äåñÿòàÿ ÷àñòü èç ðàíåå îáðàçîâàííûõ. Âìåñòå ñ òåì, ïî ÷åëîâå÷åñêèì ìåðêàì 20 ëåò - ðóáåæ ìåæäó þíîñòüþ è âçðîñëåíèåì. È î÷åíü çäîðîâî, êîãäà ê ýòîìó ðóáåæó ïîäõîäèøü ñ èçâåñòíûì èìåíåì. Èìÿ íàøåãî þáèëÿðà èçâåñòíî - ÇÀÎ "Áðàòñê-Àâòîäèçåëü-Ñåðâèñ". À ëëà ÒÈÐ ÑÊÈÕ ÒÈÐÑÊÈÕ

ТРЕБУЮТСЯ АВТОСЛЕСАРИ

Ó÷ðåäèòåëü — èíôîðìàöèîííîå àãåíòñòâî «Ïðåññ*Ìåí» Ðåäàêòîð — Åâãåíèé ÁÀÕÌÈÑΠÄèðåêòîð — Îëåã ÀÂÃÓÑÒÎÂÑÊÈÉ Ãðóïïà «Â Êîíòàêòå» - vk.com/pressmen

«ÏÎÅÕÀËÈ!» (ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå «Áðàòñêàÿ ßðìàðêà»), âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì

Ãàçåòó ïå÷àòàåò è íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ïîëèãðàôè÷åñêîå èñïîëíåíèå ÎÎÎ «Áðàòñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» 665717, ã. Áðàòñê, óë. ßíãåëÿ, 122, òåë. 41-21-48, 41-33-67. Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Âîñòî÷íîÑèáèðñêîì ìåæðåãèîíàëüíîì óïðàâëåíèè ÌÏ ÐÔ, ðåã. N È-0341

ÒÈÐÀÆ 5 174, Öåíà 10 ðóá. òåë. ðåäàêöèè 41-16-90 àäðåñ: Áðàòñê-17, à/ÿ 2925 Àäðåñ ðåäàêöèè: ßíãåëÿ, 122 Ïîäïèñíîé èíäåêñ: 51509 e-mail: pressmen@bratsk.ru web: www.pressmen.info

ÏÐÈÅÌ ÐÅÊËÀÌÛ: Öåíòð.ð-í: Áð. òèïîãðàôèÿ, óë.ßíãåëÿ, 122, 1 ýòàæ, êàá. 109, ò. 41-30-08 ïîñ. Ýíåðãåòèê: àòåëüå «Áðàòñêèå çîðè», óë. Íàéìóøèíà, 12, 2 ýòàæ, òåë. 37-94-91; Îñèíîâêà: óë. Ñïîðòèâíàÿ, 9; Âèõîðåâêà, Ãîðüêîãî, 2À, «Íàäåæäà», 1 ýòàæ

Ïîðÿäêîâûé íîìåð âûïóñêà: N50 (787) Çàêàç: N1089 Äàòà âûõîäà: 13.12.2012 ã. Âðåìÿ ïîäïèñè â ïå÷àòü: Óñòàíîâëåííîå: 17.00 12.12.2012 ã. Ôàêòè÷åñêîå: 17.00 12.12.2012 ã.

16+


Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî òåë. 46-35-05 (àâòîîòâåò÷èê), ÑÌÑ íà 8-950-057-60-60 è ïóáëèêóþòñÿ â ïîðÿäêå î÷åðåäè â òå÷åíèå 2-3 íåäåëü

3

 îòäåëå ðåêëàìû (òåë. 41-30-08) ïðèíèìàþòñÿ ñðî÷íûå îáúÿâëåíèÿ, êîòîðûå ïóáëèêóþòñÿ â áëèæàéøåì íîìåðå ãàçåòû (ïëàòíî — 50 ðóá.), ñðî÷íûå îáúÿâëåíèÿ òàêæå ìîæíî ïîäàòü â êðåäèò ïî òåë. 270-270.


4Áûâàåò...

20 äåêàáðÿ 2012 ã. N51

Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî òåë. 46-35-05 (àâòîîòâåò÷èê), ÑÌÑ íà 8-950-057-60-60 è ïóáëèêóþòñÿ â ïîðÿäêå î÷åðåäè â òå÷åíèå 2-3 íåäåëü

Íàòîëêíóëñÿ â èíòåðíåòå íà èíòåðåñíóþ èñòîðèþ. Åñëè êîðîòêî: â êðàñêàõ ðàñïèñûâàëîñü, êàê îòðÿä ñîëäàò íà ó÷åíèÿõ äîëãî âîçìóùàëñÿ ïåäàíòè÷íîñòè ïðîâåðÿþùåãî, çàñòàâèâøåãî âñåõ èõ ðûòü îêîïû, êàê òîãî òðåáóåò òåõíèêà áåçîïàñíîñòè. È êàê ïîòîì òå æå ñîëäàòû íà äîëãîå âðåìÿ ïîòåðÿëè äàð ðå÷è, êîãäà ïóøêó ðàçîðâàëî â êëî÷üÿ, à îíè óöåëåëè èñêëþ÷èòåëüíî áëàãîäàðÿ ýòîìó ïðîâåðÿþùåìó. Ïîòîì, êàê è âîäèòñÿ ïî çàêîíàì æàíðà, ÿùèê êîíüÿêà â áëàãîäàðíîñòü, íó à îñêîëêè ïóøêè ïîêðàøåíû è âîäðóæåíû íà ñòåíä â êà÷åñòâå îáðàçöà. Êðàñèâûé ñëîã è õåïïèåíä. Îáû÷íî çà òàêèìè èñòîðèÿìè ñëåäóþò áàéêè èç àðìåéñêîé æèçíè. Ìíå æå ïî÷åìó-òî âñïîìíèëàñü èñòîðèÿ êóäà áîëåå ñåðüåçíàÿ, èáî, õîòü è ìàëåíüêîé íèòî÷êîé, íî äîëæíà âîéòè â èñòîðèþ Ðîäèíû. Òîé, êîòîðóþ íàøè äåäû çàùèùàëè. Çàðèñîâî÷êà îá îäíîì îðäåíå, óñëûøàííàÿ â ñâîå âðåìÿ èç óñò îðäåíîíîñöà. Àëåêñåé Àíòîíîâè÷ Èëüþøèí. Èçâåñòíàÿ ëè÷íîñòü, âåëèêèé ó÷åíûé, îñíîâàòåëü àýðîóïðóãîñòè, òåîðèè ïëàñòè÷íîñòè è äðóãèõ íàïðàâëåíèé â ìåõàíèêå, ÷ëåíêîðð ÀÍ… îñòàëüíûå ðåãàëèè ïåðå÷èñëÿòü íå ñòîèò. Ãëÿíüòå â Âèêèïåäèè, â ÷èñëå ïðî÷åãî ñêðîìíîé ñòðî÷êîé èäåò «Â 1944 ã. íàãðàæäåí îðäåíîì «Êðàñíîé Çâåçäû» (÷åì î÷åíü ãîðäèëñÿ: ýòèì îðäåíîì íàãðàæäàëè ó÷àñòíèêîâ áîåâûõ äåéñòâèé)». Îðäåí ýòîò îí ïîëó÷èë íå çà çàñëóãè íà ïîëå áîÿ.… Íî çàñëóæèë, êàê íèêòî äðóãîé. Äî ñèõ ïîð ìíîãî ãèïîòåç è ðàññóæäåíèé, ïî÷åìó ìû â ñàìîì íà÷àëå âîéíû òàê äîëãî îòñòóïàëè, íåñëè òàêèå ïîòåðè è ïîäïóñòèëè âðàãà àæ ê ñàìîé Ìîñêâå.  ÷èñëå ïðî÷èõ ïðè÷èí áûëî íåñîâåðøåíñòâî íàøèõ íîâûõ ïóøåê. Ñ î÷åíü âûñîêîé âåðîÿòíîñòüþ ñíàðÿä çàñòðåâàë â äóëå ïóøêè, è åå ðàçðûâàëî â êëî÷üÿ âìåñòå ñ áîåâûì ðàñ÷åòîì.  ëó÷øåì ñëó÷àå 10 âûñòðåëîâ è òû òðóï… Èëüþøèíó áûëî âåëåíî ðàçîáðàòüñÿ. Êàê ñïåöèàëèñò â ïëàñòè÷íîñòè, îí ïîíèìàë, ÷òî ïðè ðàñ÷åòå âõîäà ñíàðÿäà â ñòâîë ñëåäóåò ó÷èòûâàòü ïëàñòè÷íîñòü. Ïîåõàë â Ïåðìü, èçó÷èë ðàñ÷åòû êîíñòðóêòîðîâ, – äàëüøå óïðóãîñòè îíè íå ïîøëè. Ïëþíóë, âåðíóëñÿ íè ñ ÷åì â Ìîñêâó. Íóæíà áûëà ïîìîùü, èáî âðåìÿ íå òåðïèò, âîéíà óæå èäåò.  òî âðåìÿ ñâåòèëîé â ïëàñòè÷íîñòè áûë îäèí ó÷åíûé èç Óçáåêèñòàíà (íå ïîìíþ ôàìèëèè, õîòü è áûë â ñâîå âðåìÿ â èíñòèòóòå åãî èìåíè). Ïîåõàë â Òàøêåíò. Äàëüíåéøåå èñêëþ÷èòåëüíî ñ åãî ñëîâ. «Â ïîåçäå ìíå ïðèøëà â ãîëîâó ìûñëü, à ÷òî åñëè ñíàðÿä ñäåëàòü ïëàñòè÷íûì. Îí êàê ïëàñòèëèí âîéäåò â ñòâîë, ëåãêî èçìåíèâ ñâîþ ôîðìó». Äàëüøå – äåëî òåõíèêè. Âûøåë èç ïîåçäà. Âåðíóëñÿ â Ìîñêâó. Íóæíî áûëî âñåãî-òî óáðàòü èç òåõíîëîãè÷åñêîé öåïî÷êè ïðîöåäóðó çàêàëèâàíèÿ ñòàëè ñíàðÿäîâ. Âñå. Íèêàêîãî ïåðåîáîðóäîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà, íèêàêèõ íîâûõ ñòàíêîâ. Íåáîëüøèå èñïûòàíèÿ âñå ïîäòâåðäèëè. È – ñðàçó â áîé. Ñäàåòñÿ ìíå, èç òàêèõ âîò ìàëåíüêèõ ïîáåä íà ñêîðóþ ðóêó, ñîñòðÿïàííûõ â íà÷àëå âîéíû, è ñòðîèëàñü íàøà ïîáåäà. Õîòÿ… èñòîðèêàì âèäíåå.Ñëó÷èëîñü ýòî â òå äàëåêèå ãîäà, êîãäà âàø ïîêîðíûé ñëóãà âå÷åðàìè ïîêóïàë ê ñâîåìó àâòî ÃÀÇ-24 áåíçèí À-76 ïî òðè ðóáëè çà ñòî (100!) ëèòðîâ â àâòîáóñíîì ïàðêå ñëàâíîãî ãîðîäêà Èâàíòååâêà.  óêàçàííûé ïåðèîä ñîâåòñêèé àâòîïðîì âûâåë íà îðáèòó ðåàëüíîå (ïî òåì âðåìåíàì) ÷óäî: ÂÀÇ-2108, îí æå â äåâè÷åñòâå "Ñïóòíèê". Ïîíÿòíî, ÷òî îáðåäøèé åãî òîâàðèù, äî ýòîãî ïèëîòèðóþùèé Ì-408 ïðîñòî ïîòåðÿë ãîëîâó. È, íà ñàìîì äåëå, áûëî îò ÷åãî. Ñîñåäÿì ïî ÃÑÊ òàê íàõâàëèâàë ýêîíîìè÷íîñòü, ÷òî òå ñòàëè åìó â øóòêó ïî âå÷åðàì ïîäëèâàòü â áàê áåíçèí. Ïî èòîãàì ìåñÿöà ðàñõîä áåíçèíà óïàë äî 2 ëèòðîâ íà ñòî êèëîìåòðîâ. Òàê óæ ñëó÷èëîñü, ÷òî îòìåíà "âëèâàíèé" ñîâïàëà ñ ïîåçäêîé "âîñüìåðêè" íà ÑÒÎ äëÿ êàêèõ-òî ìåëêèõ ðåìîíòîâ. ×åðåç íåäåëþ ó ãëàâíîãî èíæåíåðó ÑÒÎ âëàäåëåö «÷óäî-âîñüìåðêè» áóêâàëüíî âçîðâàë ìîçã: "Âû ìíå èñïîðòèëè àâòî ! Îíà òåïåðü ÆÐÅÒ øåñòü, èëè äàæå ñåìü ëèòðîâ, âìåñòî ïðåæíèõ äâóõ!"Ðàíüøå ÿ âñåãäà ñ÷èòàë, ÷òî õîðîøèé ìóæèê – ýòî íå ïðîôåññèÿ, íî îäíà èñòîðèÿ çàñòàâèëà ìåíÿ íåìíîãî ïåðåñ÷èòàòü è ïðèéòè ê âûâîäó, ÷òî èíîãäà ýòî âñåòàêè ïðîôåññèÿ. Ïðè÷åì î÷åíü ïîëåçíàÿ, íå òîëüêî äëÿ ñàìîãî - õîðîøåãî ìóæèêà, îíà è äëÿ âñåãî îáùåñòâà, ê ñîæàëåíèþ, ïðîñòî æèçíåííî íåîáõîäèìà… Íà äíÿõ ïðèõîäèë êî ìíå ìàñòåð â áàõèëàõ, ÷òîáû ïîìåðèòü íàø áóäóùèé, ïîêà íå ñóùåñòâóþùèé øêàô. Ýòîò ñàìûé ìàñòåð, ïîêà èçìåðÿë, ðàññêàçàë ìíå âîò òàêóþ íåõèòðóþ èñòîðèþ ïðî ïðîôåññèîíàëüíî õîðîøåãî ìóæèêà: - Ïðèåçæàþ íåäàâíî íà óñòàíîâêó øêàôà ê îäíîé ñòàðóøêå. Âñå ÷èí-÷èíîì, âûãðóçèëèñü, ïîäíÿëèñü íà ýòàæ, ñìîòðþ â áóìàãè – ÷òî òàêîå?  öåíå ÿâíàÿ îøèáêà. Íó íå ìîæåò òàêîé øêàôèíà ñ òðåìÿ çåðêàëüíûìè äâåðÿìè è ñ òàêèì íàïîëíåíèåì, ñòîèòü òàê ìàëî. Ïî êâèòàíöèÿì âðîäå âñå ñõîäèòñÿ: ïðåäîïëàòà ïîëó÷åíà, ïîäïèñè ïå÷àòü, íî ÿ ðåøèë ïåðåñòðàõîâàòüñÿ, ìàëî ëè, îíè òàì íàïóòàþò, à íà ìåíÿ ïîâåñÿò ïîòîì è ñêàæóò: «À òû êóäà ñìîòðåë? Íå âèäåë, ÷òî öåíà ïî÷òè âäâîå ìåíüøå?» Ãîâîðþ õîçÿéêå, ÷òî, ìîë, òóò êàêàÿ-òî îøèáêà, íàäî ðàçîáðàòüñÿ. Âûõîæó â êîðèäîð, çâîíþ øåôó: - ß íà çàêàçå, òóò ñòðàííîñòè ïî ñóììå. ×òî äåëàòü? - À, ýòî òðåõñòâîð÷àòîå çåðêàëüíîå êóïå? - Äà. - Íå ïàðüñÿ, âñå íîðìàëüíî, äåëàé. Òû ñâîå ïîëó÷èøü êàê îáû÷íî è ïåðåäàé õîçÿèíó ïðèâåò îò ìåíÿ. Åãî Ëåõîé çîâóò. - Òàê - ýòî âàø äðóã? - Äà íåò, êàêîé äðóã? Îáû÷íûé êëèåíò, ïðîñòî õîðîøèé ìóæèê. - Òóò íå îí, à ñòàðóøêà, âèäèìî åãî ìàìà. - Íó, ïåðåäàé ïðèâåò ÷åðåç íåå è ñêàæè, ÷òî Ëåõà óæå ìîæåò ê íàì â îôèñ ïîäúåçæàòü, íà âñòðîåííûå ïëèòû ïîñìîòðåòü. ß åìó îáåùàë, îí çíàåò. - Èçâèíèòå, íî ÿ âñå ðàâíî íå ïîíÿë, ïî÷åìó òàêàÿ ñêèäêà? - Îé, äàâàé íå áóäåì î ãðóñòíîì. Òû áû âèäåë, êàê îí êðàñèâî òîðãîâàëñÿ – âåñü îôèñ ñáåæàëñÿ ïîñìîòðåòü è ïîðæàòü. Õóæå öûãàíà íà áàçàðå. Ìåíÿ çàïóòàë, çàìîðî÷èë è ãëàâíîå, âñå âðåìÿ ëîâèë íà êàæäîì ñëîâå, òàê, ÷òî è íå ñîñêî÷èøü: «Äàéòå ñêèäêó, íà ÄÑÏ, êîòîðîå íå âèäíî ïîä çåðêàëàìè. À åñëè ýòà ôóðíèòóðà ñ ýòèìè ïîëêàìè? À åñëè çåðêàëà áåç óãîëêîâ? À ñêèäêà çà òî, ÷òî íå õîäîâîé öâåò? À ñêèäêà, çà òî, ÷òî ÿ ñîãëàñèëñÿ íà íåõîäîâîé öâåò?...» Òàê ïî ÷óòü-÷óòü, ïî ÷óòü-÷óòü, â êàæäûé ïðîöåíò âãðûçàëñÿ. Êàê âñå ðàâíî áóëüäîã. Îãëÿíóòüñÿ íå óñïåëè, êàê îí òðèäöàòü ïðîöåíòîâ îòãðûç. ß äàæå ñàì ðàññòðîèëñÿ. Ñ òàêèìè êëèåíòàìè îäíè óáûòêè, íî ìóæèê îí äóøåâíûé, ïðîñòî àðòèñò. Îêàçàëîñü, ìû îáà ñ íèì ìàòåìàòè÷åñêóþ øêîëó ñ ìåäàëüþ çàêîí÷èëè è íà îëèìïèàäû åçäèëè, ïðàâäà â ðàçíûõ ãîðîäàõ, íå âàæíî… Ïðåäñòàâëÿåøü, ïîä êîíåö, êîãäà ÿ è òàê îïóñòèëñÿ íèæå íåêóäà, ýòîò Ëåõà è ãîâîðèò: «Ïðåäëàãàþ ïàðè, ÿ ñåé÷àñ ðàññêàæó âàì àíåêäîò è åñëè êòî-íèáóäü èç ïðèñóòñòâóþùèõ, ñìîæåò íå ðàññìåÿòüñÿ, òî ñ ìåíÿ äåñÿòü ïðîöåíòîâ, à åñëè ðæàòü áóäóò âñå, òî ñ âàñ». Ìû êîíå÷íî ñîãëàñèëèñü è îí, ïîäëåö, âûäàë òàêîé äåñÿòèïðîöåíòíûé àíåêäîò, ÷òî ñäîõëè âñå âîñåìü ÷åëîâåê, ñêîëüêî íàñ òàì áûëî, äàæå áóõãàëòåðøà… Ïîòîì ïðèåäåøü, ðàññêàæó. Íó, ëàäíî, äàâàé, óñïåõîâ òåáå, ñäåëàé òàì, âñå êàê íàäî, «îò» è «äî», ÷òîáû íå óäàðèòü â ãðÿçü ëèöîì, à òî ÿ ñäóðó ïîîáåùàë åìó ãàðàíòèþ íà äåñÿòü ëåò, äàæå â êâèòàíöèè óêàçàë… Âîçâðàùàþñü ê áàáêå â êâàðòèðó, íà÷èíàþ ñòðîèòü øêàô, à ñàì âñå äóìàþ: «×òîáû íàøåãî óøëîãî øåôà òàê íà áàáêè ðàçâåñòè – ýòî æå êàêèì íóæíî áûòü ãåíèåì». Ñìîòðþ, â êîìíàòå ôîòêà â ðàìêå, íà íåé òðîå â êàìóôëÿæíîé ôîðìå. Ñïðàøèâàþ: - À íà ôîòîãðàôèè ó âàñ êòî? - Òóò ìîé ñûíî÷åê Àëåêñåé ñî ñâîèìè òîâàðèùàìè. Ýòî îí ìíå íà äåíü ðîæäåíèÿ òàêîé øêàô ïîäàðèë. - Êàêîé ìîëîäåö, à âû â êóðñå, ÷òî ýòîò øêàô ñòîèò ãîðàçäî äîðîæå? Âàø ñûí åùå è òîðãóåòñÿ ëèõî. Ñòàðóøêà íåîæèäàííî âåñåëî ðàññìåÿëàñü, à ïîòîì ñêàçàëà: - Äà, òîðãîâàòüñÿ Ëåøà óìååò – ýòî åãî ðàáîòà, îí â ÔÑÁ ñëóæèò ïåðåãîâîðùèêîì ñ òåððîðèñòàìè…

Ïðè ðåìîíò å â àâ ðåìîíòå àâòòîñåðâèñå ðàçâàë-ñõõîæäåíèå! ÑÊÈÄÊÀ íà ðàçâàë-ñ

 îòäåëå ðåêëàìû (òåë. 41-30-08) ïðèíèìàþòñÿ ñðî÷íûå îáúÿâëåíèÿ, êîòîðûå ïóáëèêóþòñÿ â áëèæàéøåì íîìåðå ãàçåòû (ïëàòíî — 50 ðóá.), ñðî÷íûå îáúÿâëåíèÿ òàêæå ìîæíî ïîäàòü â êðåäèò ïî òåë. 270-270.


13

Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî òåë. 46-35-05 (àâòîîòâåò÷èê), ÑÌÑ íà 8-950-057-60-60 è ïóáëèêóþòñÿ â ïîðÿäêå î÷åðåäè â òå÷åíèå 2-3 íåäåëü

ÒÅÏËÛÉ ÒÅÏËÛÉ ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ

Режим работы: пон..суббота с 10 до 19, воскресенье .

С 2013 года у водителей появится «аварийная» история Ãîñäóìà âî âòîðîì ÷òåíèè ïðèíÿëà ïðîåêò ïîïðàâîê â çàêîí îá ÎÑÀÃÎ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ñíèæåíèå ñòîèìîñòè ïîëèñà äëÿ «áåçàâàðèéíûõ» âîäèòåëåé è ïîâûøåíèå öåíû ñòðàõîâêè äëÿ ïîïàäàþùèõ â ÄÒÏ. Ðå÷ü èäåò î ñõåìå êîýôôèöèåíòîâ «áîíóñìàëóñ», ôîðìàëüíî âñòóïèâøåé â äåéñòâèå â Ðîññèè åùå â 2003 ãîäó. Òåì íå ìåíåå, ïî ïðîøåñòâèè äåñÿòè ëåò, ñèñòåìà êàê óòâåðæäàþò ñàìè ñòðàõîâùèêè, ëèøü îò÷àñòè ðàáîòàåò, è òî – â ñòîðîíó ïîáëàæåê âîäèòåëÿì. Íî, íàêîíåö-òî åäèíàÿ áàçà äàííûõ ñòðàõîâûõ êîìïàíèé ñîçäàíà, è ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà â íåå áóäóò çàíîñèòüñÿ ñâåäåíèÿ î ïîëèñå è âîäèòåëå. Ñäåëàòü ýòî ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ, ðåàëèçîâàâøàÿ ïîëèñ, äîëæíà íå ïîçäíåå, ÷åì ÷åðåç 15 äíåé ïîñëå åãî ïðîäàæè. Äàëüøå âñå ïðîñòî, ïî êðàéíåé ìåðå, íà áóìàãå. Ïîïàë âîäèòåëü â ÄÒÏ – íà ñëåäóþùèé ãîä ïîëèñ ÎÑÀÃÎ îáîéäåòñÿ åìó äîðîæå. Åñëè æå âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî àâòîâëàäåëåö «çàáûë», ÷òî â ìèíóâøåì ãîäó ó íåãî ñëó÷àëèñü àâàðèè, òî ïîìèìî ïîâûøåííîãî êîýôôèöåíòà ê ñòîèìîñòè ïîëèñà ñòðàõîâùèê èìååò ïðàâî ïîòðåáîâàòü ñ íåãî äîïîëíèòåëüíûå äåíüãè. Ñõåìà ðàñ÷åòà ñòîèìîñòè ïîëèñîâ ïî êîýôôèöèåíòàì «áîíóñ-ìàëóñ» òàêæå áûëà âûâåäåíà â 2003 ãîäó è ïðåäóñìàòðèâàåò âàðüèðîâàíèå ñòîèìîñòè ïîëèñà îò 0,5 äî 2,45 áàçîâîãî òàðèôà â çàâèñèìîñòè îò êëàññà àâàðèéíîñòè ñòðàõîâàòåëÿ.  ïåðâûé 2003 ãîä ðàáîòû ñèñòåìû êîýôôèöèåíòîâ âñåì àâòîâëàäåëüöàì àâòîìàòè÷åñêè ïðèñâàèâàëñÿ òðåòèé êëàññ àâàðèéíîñòè ñ êîýôôèöåýíòîì 1,- òî åñòü âñå ïîêóïàëè ïîëèñ ÎÑÀÃÎ ïî áàçîâîé ñòàâêå. Î÷åâèäíî, ÷òî â 2013 ãîäó òàêæå áóäåò «îáíóëåíèå». À âîò äàëüøå ñèñòåìà äîëæíà çàðàáîòàòü òàê: åñëè â òå÷åíèå ïåðâîãî ãîäà äåéñòâèÿ äîãîâîðà ÎÑÀÃÎ ó âîäèòåëÿ íå áóäåò çàðåãèñòðèðîâàíî ñòðàõîâûõ ñëó÷àåâ, òî íà ñëåäóþùèé ãîä ïîëèñ ÎÑÀÃÎ åìó ïðîäàäóò çà 0,95 ñòîèìîñòè áàçîâîãî òàðèôà. È ïî ïðîøåñòâèè 10 ëåò – ñàìûå ïðèìåðíûå âîäèòåëè ñìîãóò ñòðàõîâàòü ñâîþ àâòîãðàæäàíñêóþ îòâåñòâåííîñòü âñåãî çà ïîëöåíû. Íî, ñëó÷èñü ëþáîìó èç íèõ: è òîìó, êòî ñòðàõóåòñÿ ïåðâûé ãîä, è òîìó êòî óæå, ê ïðèìåðó, îòúåçäèë 5 ëåò áåç àâàðèé, ïîïàñòü ïî ñâîåé âèíå â ÄÒÏ, â ñëåäóþùèé ðàç ïîëèñ ÎÑÀÃÎ îáîéäåòñÿ èì óæå â 1,55 áàçîâîãî òàðèôà. Îòúåçäèëè ñëåäóþùèé ãîä áåç àâàðèé? Íå ìå÷òàéòå î áàçîâîé ñòàâêå, âåðíóòüñÿ â òðåòèé (íà÷àëüíûé) êëàññ, ìîæíî áóäåò òîëüêî ÷åðåç äâà ãîäà áåçàâàðèéíîé åçäû. Áîëüøå âñåãî íå ïîâåçåò òåì, êòî ïîïàäåò â àâàðèè äâà èëè áîëüøå ðàç çà ãîä. Ñòîèìîñòü ïîëèñà ÎÑÀÃÎ äëÿ òàêèõ âîäèòåëåé â ñëåäóþùèé çà àâàðèéíûì ãîä ñîñòàâèò àæ 2,45 îò íà÷àëüíîãî òàðèôà. Ðàäóåò îäíî: áåñêîíå÷íî êîýôôèöèåíò «ìàëóñ» ðàñòè íå ìîæåò äàæå äëÿ ñàìûõ ïëîõèõ âîäèòåëåé. Ñîãëàñíî ðàñ÷åòàì Ìèíôèíà, ìàêñèìàëüíîå óäîðîæàíèå ÎÑÀÃÎ íå ìîæåò ïðåâûøàòü òðåõêðàòíóþ ñòîèìîñòü áàçîâîãî òàðèôà êîíêðåòíîãî ðåãèîíà.

Новый Mercedes E.class «засветился» во всей красе Îôèöèàëüíûå ôîòîãðàôèè îáíîâëåííîãî Mercedes-Benz E-class ïîÿâèëèñü â èíòåðíåòå. Ñóäÿ ïî ñíèìêàì, àâòîìîáèëü çàìåòíî ïðåîáðàçèëñÿ. Âïðî÷åì, óáåäèòüñÿ â ýòîì ëè÷íî ìîæíî áóäåò òîëüêî âî âðåìÿ ÿíâàðñêîãî ìîòîð-øîó â Äåòðîéòå. Îáåùàíèÿì àâòîïðîèçâîäèòåëåé íóæíî âåðèòü. Ïî êðàéíåé ìåðå, åñëè ðå÷ü èäåò î Mercedes-Benz. Êîãäà ðóêîâîäñòâî çíàìåíèòîé øòóòãàðòñêîé ìàðêè ïîîáåùàëî, ÷òî âíåøíîñòü îáíîâëåííîãî E-êëàññà áóäåò ñåðüåçíî èçìåíåíà, íèêòî íå äóìàë, ÷òî àâòîìîáèëü ëèøèòñÿ ãëàâíîé ñâîåé ïðèìåòû – ðàçäåëüíîé ãîëîâíîé ñâåòîòåõíèêè. «×åòûðå ãëàçà» ñìåíèëè äâå ñîâðåìåííûå áëîê-ôàðû, çàäíèå ôîíàðè òàêæå ïîëó÷èëè íîâûé äèçàéí. Ðåøåòêà ðàäèàòîðà èçáàâèëàñü îò îñòðûõ ãðàíåé, áîëåå èçÿùíûìè ñòàëè áàìïåðà è âîîáùå îáâîäû êóçîâà. Êîå-êàêèå èçìåíåíèÿ ìîæíî ðàññìîòðåòü è â èíòåðüåðå. Ïðåæäå âñåãî ýòî êàñàåòñÿ ðàñïîëîæåíèÿ êíîïîê íà êîíñîëÿõ, íîâîãî ðóëåâîãî êîëåñà è àíàëîãîâûõ ÷àñîâ. Íèêàêèõ äàííûõ î òåõíè÷åñêîé íà÷èíêå àâòîìîáèëÿ íåò, íî, ñêîðåå âñåãî, îíè áóäóò ìèíèìàëüíûìè. Îäíàêî íåêîòîðûå ýêñïåðòû ïîëàãàþò, ÷òî îáíîâëåííûé Mercedes-Benz Eclass ìîæåò âìåñòî íûíåøíåé ñåìèäèàïàçîííîé òðàíñìèññèè ïîëó÷èòü ñàìûé ñîâðåìåííûé 9-ñòóïåí÷àòûé «àâòîìàò».

 îòäåëå ðåêëàìû (òåë. 41-30-08) ïðèíèìàþòñÿ ñðî÷íûå îáúÿâëåíèÿ, êîòîðûå ïóáëèêóþòñÿ â áëèæàéøåì íîìåðå ãàçåòû (ïëàòíî — 50 ðóá.)


14

20 äåêàáðÿ 2012 ã. N51 Настя (18)

«Непроверяйка» от ГИБДД . цена 75 тысяч долларов  Ìîñêâå çàäåðæàíû ñîòðóäíèê ÃÈÁÄÄ è ìàéîð ÌÂÄ â îòñòàâêå, êîòîðûå ïîäîçðåâàþòñÿ â òîðãîâëå òàê íàçûâàåìûìè «íåïðîâåðÿéêàìè» - ñïåöèàëüíûìè äîêóìåíòàìè, êîòîðûå îãðàíè÷èâàþò äîñìîòð ìàøèíû.  ñëóæáå ñîáñòâåííîé áåçîïàñíîñòè íàçûâàþò äàæå ñòîèìîñòü îäíîé òàêîé áóìàæêè – 75 000 äîëëàðîâ! «Â ðàìêàõ îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé óñòàíîâëåíà ïðè÷àñòíîñòü ê óêàçàííûì äåéñòâèÿì áûâøåãî ñîòðóäíèêà ÌÂÄ Ðîññèè (ìàéîð ìèëèöèè â îòñòàâêå, óâîëåííûé â ïðîöåññå ïåðåàòòåñòàöèè) è ñîòðóäíèêà 5 ñïåöáàòàëüîíà ÓÃÈÁÄÄ ÃÓ ÌÂÄ ïî ã. Ìîñêâå. Îïåðàòèâíèêàìè Ãëàâêà çàäîêóìåíòèðîâàí ôàêò ïîëó÷åíèÿ ýòèìè ëþäüìè äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ðàçìåðå 75 òûñÿ÷ äîëëàðîâ ÑØÀ çà îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ, îãðàíè÷èâàþùèõ ïðàâî ïðîâåäåíèÿ äîñìîòðà òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà», - ñêàçàíî â ñîîáùåíèè ÌÂÄ Ðîññèè. Ïî ñëîâàì ýêñïåðòîâ, íàëè÷èå ïîäîáíîé «íåïðîâåðÿéêè» ïîçâîëÿåò âîäèòåëþ ìàøèíû ôàêòè÷åñêè äåëàòü âñå ÷òî óãîäíî. Ïîëèöåéñêèå è ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ íå ìîãóò ïðîâåðÿòü, ÷òî íàõîäèòñÿ â òàêîé ìàøèíå è êòî òàì ñèäèò. È ïîëó÷èòü òàêóþ «êîðî÷êó» ìå÷òàþò íå òîëüêî âîäèòåëè, êîòîðûå ÷àñòî íàðóøàþò ÏÄÄ, íî è ïðåñòóïíèêè (â ýòîì ñëó÷àå àâòîìîáèëü ñ «íåïðîâåðÿéêîé» ñòàíîâèòñÿ èäåàëüíûì ñðåäñòâîì äëÿ ïåðåâîçêè íàðêîòèêîâ èëè îðóæèÿ). http://auto.mail.ru

Минпромторг не решился возобновить программу утилизации Ìèíïðîìòîðã âûíàøèâàë ïëàí âîçîáíîâèòü ïðîãðàììó óòèëèçàöèè ñòàðûõ àâòîìîáèëåé, òàê êàê îíè íàíîñÿò âðåä îêðóæàþùåé ñðåäå. Ãàçåòà «Èçâåñòèÿ» ðàñïîëàãàåò êîïèåé ïèñüìà ìèíèñòðà Äåíèñà Ìàíòóðîâà â Êàáìèí. Ðå÷ü èäåò î êîìïåíñàöèè èç áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûõ çà ñ÷åò óòèëèçàöèîííîãî ñáîðà, êîòîðóþ áóäóò âûïëà÷èâàòü çà ñäàííóþ â óòèëü ìàøèíó. Ïðàâäà, âñêîðå ìèíèñòåðñòâî ïîñïåøèëî îòêðåñòèòüñÿ îò ýòîãî ïëàíà. Óòèëèçàöèîííûå ñáîðû íà íîâûå è ïîäåðæàííûå òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà íà÷àëè äåéñòâîâàòü â Ðîññèè 1 ñåíòÿáðÿ. Èõ ââåäåíèå îáóñëîâëåíî âñòóïëåíèåì Ðîññèè â ÂÒÎ è ñíèæåíèåì èìïîðòíûõ ïîøëèí íà òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà äî 25% ñ äåéñòâîâàâøèõ ðàíåå 30%. Åâðîñîþç óæå âûðàçèë íåäîâîëüñòâî ýòèìè ñáîðàìè, ïîñ÷èòàâ èõ íàðóøåíèåì ïðàâèë ÂÒÎ. Ïðîãðàììà óòèëèçàöèè ñòàðûõ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé äåéñòâîâàëà â Ðîññèè â 2010 ãîäó. Êàæäûé ðîññèÿíèí, ñäàâ â óòèëü ìàøèíó ñòàðøå äåñÿòè ëåò, ìîã ïîëó÷èòü â àâòîñàëîíàõ ñêèäêó â 50 òûñÿ÷ ðóáëåé. Íà ïðîãðàììó, ïðèçâàííóþ ïîääåðæàòü îòå÷åñòâåííûé àâòîïðîì, ôåäåðàëüíîå ïðàâèòåëüñòâî âûäåëèëî îêîëî 11 ìëðä ðóáëåé. Îäíàêî âñêîðå ïîñëå ïîÿâëåíèÿ â ÑÌÈ èíôîðìàöèè î âîçîáíîâëåíèè ïðîãðàììû óòèëèçàöèè â Ìèíïðîìòîðãå åå îïðîâåðãëè.  ìèíèñòåðñòâå çàÿâèëè, ÷òî «Èçâåñòèÿ» âçÿëè èç ïèñüìà öèòàòó, êîòîðàÿ «íå îòíîñèòñÿ ê íûíåøíåìó ïîëîæåíèþ äåë». Ìåæäó òåì, èäåÿ ýòà ñîâñåì íå ëèøíÿÿ: àâòîìîáèëèñòàì íåîáõîäèì ñòèìóë äëÿ èçáàâëåíèÿ îò àâòîõëàìà. Òåì áîëåå, ÷òî ñðåäñòâà íà ýòî òåïåðü åñòü, è áûëî áû õîðîøî, åñëè áû îíè ðàñõîäîâàëèñü ïî íàçíà÷åíèþ.

МВД планирует сократить смертность на дорогах на 25%  íîâîé ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììå óïîð äåëàåòñÿ íà øèðîêîå ïðèìåíåíèå ñðåäñòâ ýëåêòðîííîãî êîíòðîëÿ çà äîðîæíûì äâèæåíèåì. Ìèíèñòåðñòâî âíóòðåííèõ äåë ïîäãîòîâèëî ïðîåêò íîâîé ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïîâûøåíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà 2013-2020 ãîäû". Äîêóìåíò, êàê ñîîáùàåò «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», áûë îäîáðåí íà çàñåäàíèè îáùåñòâåííîãî ñîâåòà âåäîìñòâà.  ïðîåêòå äîêóìåíòà îòìå÷àåòñÿ, ÷òî «äâèæåíèå íà äîðîãàõ Ðîññèè îñòàåòñÿ íåáåçîïàñíûì ïî ñðàâíåíèþ ñ íàèáîëåå ðàçâèòûìè ñòðàíàìè», â ÷àñòíîñòè, íà 100 òûñÿ÷ æèòåëåé â íàøåé ñòðàíå ãèáíåò â ÄÒÏ ïî÷òè â 5 ðàç áîëüøå ëþäåé, ÷åì â Íèäåðëàíäàõ, è â 2 ðàçà áîëüøå, ÷åì â ×åõèè, óðîâåíü àâòîìîáèëèçàöèè â êîòîðîé ïî÷òè â 2 ðàçà âûøå ðîññèéñêîãî. Òàê, ïî äàííûì ÌÂÄ, ÷èñëî ïîãèáøèõ â ÄÒÏ â 2010 ãîäó ñîñòàâèëî 26 567 ÷åëîâåê, êîëè÷åñòâî äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé – 199 431, ïðè÷åì ñîöèàëüíûé ðèñê äîñòèãàåò 18,6 æåðòâ íà 100 òûñÿ÷ íàñåëåíèÿ. Ðàçðàáàòûâàÿ íîâóþ ôåäåðàëüíóþ ïðîãðàììó, ÌÂÄ â êà÷åñòâå ãëàâíîé çàäà÷è ñòàâèò «ñîêðàùåíèå ñìåðòíîñòè îò ÄÒÏ ê 2020 ãîäó íà 25% ïî ñðàâíåíèþ ñ 2010 ãîäîì». Ïðè ýòîì ïî èòîãàì ïðîãðàììû «Ïîâûøåíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ â 2006 - 2012 ãîäàõ» êîëè÷åñòâî ïîãèáøèõ â ÄÒÏ óäàëîñü ñîêðàòèòü íà 23%. Êàê îòìå÷àþò â Ãëàâíîì óïðàâëåíèè ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, îäíà èç îñîáåííîñòåé íîâîé ïðîãðàììû – ýòî øèðîêîå âíåäðåíèå òåõíè÷åñêèõ èííîâàöèé, ñðåäè êîòîðûõ îñâåùåíèå ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ, óñòàíîâêà çíàêîâ ñî ñâåòîäèîäíûì îñâåùåíèåì íà ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäàõ è íîâûõ ñâåòîôîðîâ. Íà ýòî ïðåäïîëàãàåòñÿ ïîòðàòèòü ïîëîâèíó çàïëàíèðîâàííûõ ñðåäñòâ. Êðîìå òîãî, áóäóò ôèíàíñèðîâàòüñÿ ïðîåêòû ïî ðàçâèòèþ ñèñòåì ôîòîâèäåîôèêñàöèè. Äëÿ ñíèæåíèÿ äåòñêîé ñìåðòíîñòè è òðàâìàòèçìà ïðîåêòîì ïðåäóñìîòðåíî âûäåëåíèå ïî÷òè òðåõ ìèëëèàðäîâ ðóáëåé íà óñòàíîâêó «äîïîëíèòåëüíûõ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ» äëÿ îðãàíèçàöèè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ îêîëî äåòñêèõ ñàäîâ è øêîë. Îòìåòèì, ÷òî íà ïðîøëîé íåäåëå â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå ïðåäëîæèëè øòðàôîâàòü âîäèòåëåé çà ïðåâûøåíèå ñðåäíåé ñêîðîñòè, ïðè ýòîì äåïóòàòû ñ÷èòàþò, ÷òî ïîäîáíàÿ ñèñòåìà ôèêñàöèè ïðåâûøåíèÿ ñêîðîñòè äîëæíà ñòàòü ÷àñòüþ íîâîé ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû.

×òîáû ïðîãîëîñîâàòü çà ïîíðàâèâøóþñÿ äåâóøêó, ïðèøëèòå ÑÌÑ ñ òåêñòîì «BKO + íîìåð ó÷àñòíèöû» íà êîðîòêèé íîìåð 4070 (ñòîèìîñòü 0,5 ó.å. áåç ÍÄÑ). Âñåõ ó÷àñòíèö ìîæíî óâèäåòü íà íàøåì ñàéòå pressmen.info, ëèáî âî «Âêîíòàêòå» - vk.com/pressmen.

Âðåäíûå ñîâåòû ïî àâòîýëåêòðèêå  íàøåé ðàáîòå ÷óòü ëè íå åæåäíåâíî ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ ñ ñèòóàöèåé, êîãäà êëèåíòû ñ íåäîóìåíèåì âîñêëèöàþò: "Íó, êàê æå îí (ãåíåðàòîð, ñòàðòåð) ìîã ñãîðåòü? ß æå íè÷åãî òàêîãî íå äåëàë!" Íèæå ìû ïðèâîäèì íåñêîëüêî ñîâåòîâ, äàþùèõ îòâåò íà âîïðîñ, êàê áûñòðî è íàäåæíî ñæå÷ü óïðÿìûé àãðåãàò. Íàäååìñÿ, ÷òî îíè âàì ïðèãîäÿòñÿ â ýòîì óâëåêàòåëüíîì äåëå. Èòàê, êàê ñæå÷ü ÃÅÍÅÐÀÒÎÐ 1. Ñàìûé ëó÷øèé è áûñòðûé ñïîñîá - "Ïåðåïëþñîâêà". Ïîìåíÿéòå ìåñòàìè ïðîâîäà îò êëåìì àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè, ïðè ýòîì âîçìîæåí íå òîëüêî îïòè÷åñêèé ýôôåêò (ÿðêàÿ âñïûøêà âíóòðè ãåíåðàòîðà, ëåãêîå äûìîâîå îáëàêî), íî òàêæå çâóêîâîé (îò ùåë÷êà äî õëîïêà è øèïåíèÿ), îáîíÿòåëüíûé (Î-î! Ýòîò íåïåðåäàâàåìûé àðîìàò ãîðÿùèõ ïðîâîäîâ!) è íàêîíåö, òàêòèëüíûé (îæîã1-3 ñòåïåíè - ïîäáèðàåòñÿ ýêñïåðèìåíòàëüíî!). Ïîñëå ïðèìåíåíèÿ ýòîãî ñïîñîáà, äèîäíûé ìîñò âûãîðàåò ñ âåðîÿòíîñòüþ 99%, ñòàòîð - 60%, ðåëå-ðåãóëÿòîð 20%, ïðîâîäà - 10%, àâòîìîáèëü öåëèêîì - 0,01%! Ñïîñîá î÷åíü ýôôåêòèâåí ïðè "ïðèêóðèâàíèè". Âîçìîæíû ïîáî÷íûå ýôôåêòû - âûãîðàíèå áîðòîâûõ êîìïüþòåðîâ, ñèãíàëèçàöèè, ìóçûêè è ò.ä. Áîëüøîé ïëþñ - íå òðåáóåò ñïåöèàëüíûõ íàâûêîâ è çíàíèé, ëåãêî îñâàèâàåòñÿ íà÷èíàþùèìè. 2. Ñïîñîá "Ìîéêà". Ïîìîéòå äâèãàòåëü ñâîåé ìàøèíû. Îñîáåííî òùàòåëüíî ïîìîéòå ãåíåðàòîð, ïðîñëåäèòå, ÷òîáû ïîòîêè âîäû ïðîïîëîñêàëè âñå âíóòðåííîñòè àãðåãàòà. Íè â êîåì ñëó÷àå íå ïðîäóâàéòå ãåíåðàòîð ïîñëå ìîéêè! Ñðàçó æå çàâîäèòå ìàøèíó è âêëþ÷èòå ïîáîëüøå íàãðóçîê - âåñü ñâåò, îáîãðåâ, ìóçûêó. Åñëè ýôôåêò íå ïðîèçîøåë - ïîâòîðèòå ïîïûòêó. Ýôôåêò ïîÿâèòñÿ, ïîâåðüòå! Ïëþñ - ñãîðåâøèé ãåíåðàòîð áóäåò ÷èñòûì. 3. "Äåäîâñêèé" ìåòîä-ñäåðãèâàíèå ïëþñîâîé êëåììû àêêóìóëÿòîðà íà ðàáîòàþùåì äâèãàòåëå âðîäå áû äëÿ ïðîâåðêè çàðÿäíîé ñèñòåìû. Ïðîöåíò ñãîðåâøèõ ðåëþøåê óâåëè÷èâàåòñÿ äî 50-70%. Ñïîñîá òðåáóåò îïðåäåëåííîé ñíîðîâêè – ãëàâíîå, ÷òîáû áûëî áîëüøå èñêð. Âîçíèêàþùèå â öåïÿõ âûñîêîâîëüòíûå êîììóòàöèîííûå ïðîöåññû ðàíî èëè ïîçäíî äîëæíû áóäóò ñæå÷ü õîòü ÷òî-íèáóäü â âàøåì ãåíåðàòîðå, èëè, â êðàéíåì ñëó÷àå, â ìàøèíå! Êàê âñåãäà, ðåêîìåíäóåòñÿ âêëþ÷èòü ïîáîëüøå âñÿêèõ òàì íàãðóçîê: ñâåò, ïå÷êè, ïîäîãðåâ. Ñïîñîá íå î÷åíü ýôôåêòèâåí íà ñòàðûõ ìàøèíàõ, íî íà íîâûõ, åñëè ïîâåçåò, ìîæíî

çàîäíî âûæå÷ü áîðòîâîé êîìïüþòåð, ñèãíàëèçàöèþ, ìóçûêó. Ãëàâíîå - âåðèòü, ÷òî òàê è áóäåò! 4. Ñïîñîá "Ëóæà"- ñïîñîá, êîòîðûì ïîëüçóåòñÿ ìíîæåñòâî àâòîëþáèòåëåé, äàæå íå ïîäîçðåâàÿ îá ýòîì. Ïðè ýòîì ìíîãèå èñêðåííå, êàê äåòè, óâåðåíû, ÷òî àâòîìîáèëü è åãî àãðåãàòû, âêëþ÷àÿ ãåíåðàòîð, ïî âîäîíåïðîíèöàåìîñòè äîëæåí áûòü ñðîäíè ïîäâîäíîé ëîäêå. Îäèí òàêîé íåñîñòîÿâøèéñÿ êàïèòàí "Ìåðñåäåñà" íà âîïðîñ: "À âåëèêà ëè áûëà ëóæà?" îòâåòèë; "Íåò, çàãëîõ, êîãäà ïðîåõàë âñåãî ìåòðîâ øåñòüäåñÿò (!), äà è ìåëêî áûëî ïîíà÷àëó, à âîîáùå-òî êîíöà ëóæè ÿ íå âèäåë!". Äåðçàéòå! Êàê ìíîãî íåèññëåäîâàííûõ ãëóáèí æäóò ñâîèõ ïåðâîîòêðûâàòåëåé! È åùå ïðîñòîé ñîâåò - ëóæó íàäî ïðîåçæàòü íà âîçìîæíî ìàêñèìàëüíîé ñêîðîñòè, òùàòåëüíî ñëåäÿ, ÷òîáû áðûçãè ðàâíîìåðíî çàõëåñòûâàëè ïîäêàïîòíîå ïðîñòðàíñòâî. Îòñóòñòâèå çàùèòíûõ êîæóõîâ è ïîääîíîâ âî ìíîãîì îáëåã÷èò âàøó íåïðîñòóþ çàäà÷ó.Î÷åíü áîëüøîé ïëþñ - ñïîñîáîì ìîæíî ïîëüçîâàòüñÿ ïðàêòè÷åñêè åæåäíåâíî, íå âûõîäÿ èç ìàøèíû! 5. Ñïîñîá "Ìåëîìàí", äëÿ î÷åíü êðóòûõ! Ïîñòàâüòå â âàøó ìàøèíêó ñóïåð-ïóïåð ìàãíèòîëêó, ïàðî÷êó ÑD-÷åéíäæåðîâ, ïàðóòðîéêó ëàìïîâûõ óñèëèòåëåé âàòò ïî 200300, ñàáâóôåð âàòò íà 500, êîëîíîê ñ äåñÿòîê, ëó÷øå ïîëòîðà. Âîîáùå, ÷åì áîëüøå òåì ëó÷øå! Áàêñîâ íà 12 -25 òûñÿ÷! (Ýòî íå âðàêè - ñëó÷àé çàôèêñèðîâàí!) Âêëþ÷àéòå! Åñëè ÷åðåç ïàðó ìèíóò ãåíåðàòîð âñå åùå ðàáîòàåò, à õàðàêòåðíîãî äûìà è çàïàõà âñå åùå íåò - çíà÷èò ïîñòàâèëè ñëèøêîì äåøåâóþ àïïàðàòóðó! 6."Àêêóìóëÿòîðíûé" ñïîñîá - íàèáîëåå êîâàðíûé è òàèíñòâåííûé èç âñåõ, ïîñêîëüêó åãî îñîçíàíèå òðåáóåò ïîíèìàíèÿ õèìè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ïðîöåññîâ (íó õîòÿ áû çàêîí Îìà, ÷òî óæå íå âñåì äàíî!) À åñëè ïîïðîñòîìó - èñïîëüçóéòå äàâíî ïðîñðî÷åííûé àêêóìóëÿòîð, íå ìîëîæå òðåõ - ïÿòè ëåò. ×åì ñòàðøå - òåì áîëüøå âåðîÿòíîñòü, ÷òî â àêêóìóëÿòîðå îêàæåòñÿ êîðîòêîçàìêíóòàÿ áàíêà. Ïðè ýòîì àêêóìóëÿòîð ìîæåò ïîäàâàòü ïðèçíàêè æèçíè - çàâîäèòü ìàøèíó, ïîäçàðÿæàòüñÿ îò çàðÿäíîãî óñòðîéñòâà è ò.ä., íî ïðè ýòîì îí ñòàíîâèòñÿ ìîùíîé ïàðàçèòíîé íàãðóçêîé â öåïè ãåíåðàòîðà. Íàìè çàôèêñèðîâàí íà îäíîì "ÿïîíöå" ñëó÷àé óòå÷êè íà àêêóìóëÿòîð 60À (!) ïðè íîìèíàëå ãåíåðàòîðà 70À. Îñòàâøèõñÿ 10À îò ñèëû õâàòàëî íà

ðàáîòó èíæåêòîðà, à ïðè âêëþ÷åíèè äàëüíåãî ñâåòà è îáîãðåâà ãåíåðàòîð ãðåëñÿ òàê, ÷òî åãî ìîæíî áûëî áû èñïîëüçîâàòü äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ÿè÷íèöû â ïîõîäíûõ óñëîâèÿõ! Áîëüøîé ïëþñ äàííîãî ñïîñîáà â òîì, ÷òî îí âñå ðàâíî êîãäà-íèáóäü íàñòóïèò è áåç âàøåãî æåëàíèÿ - "Íàäî òîëüêî âûó÷èòüñÿ æäàòü"!!! À òåïåðü íåìíîãî î òîì, êàê ñæå÷ü ÑÒÀÐÒÅÐ. 7. Íàèëó÷øèé ñïîñîá - "Êëàññè÷åñêèé". Çàïóñòèâ äâèãàòåëü, ïðîäîëæàéòå óäåðæèâàòü êëþ÷ â çàìêå çàæèãàíèÿ â ïîëîæåíèè "Ñòàðò". Î ïðàâèëüíîñòè ñâîèõ äåéñòâèé Âû ìîæåòå ñóäèòü ïî õàðàêòåðíîìó âèçãó, êîòîðûé â ïðåäñìåðòíûõ ñóäîðîãàõ èçäàåò êàæäûé óâàæàþùèé ñåáÿ ñòàðòåð. Åñëè Âû ïî ïðèðîäå íå ñàäèñò, òî óñêîðèòü êîí÷èíó ëþáèìîãî ñòàðòåðà ìîæíî, ïîääàâ "ãàçêó" è ðàñêðóòèâ ìîòîð äî 3000-4000 îáîðîòîâ. Ïðè ñîîòíîøåíèè ÷èñëà îáîðîòîâ ìàõîâèêà è ñòàðòåðà ãäå-òî â ñðåäíåì 1/20 íåòðóäíî ïîäñ÷èòàòü ñêîðîñòü, ñ êîòîðîé áåíäèêñ ïûòàåòñÿ óãíàòüñÿ çà ìàõîâèêîì íà òàêèõ îáîðîòàõ äâèãàòåëÿ. Ïîãîíÿ îäíîçíà÷íî çàêàí÷èâàåòñÿ òåì, ÷òî ñèëüíî âñïîòåâøèé áåíäèêñ ïåðåãðåâàåòñÿ è çàêëèíèâàåò, ïðèáëèæàÿ ðîêîâîé ôèíàë. Çàêëèíèâøèé áåíäèêñ òÿíåò çà ñîáîé ëèáî âàë ñ ïëàíåòàðíûì ðåäóêòîðîì è ÿêîðåì, ëèáî ïðÿìî ÿêîðü ó áåçðåäóêòîðíûõ ñòàðòåðîâ. Çàòåì óæå áåøåíî âðàùàþùèéñÿ êîëëåêòîð ÿêîðÿ çà êàêèå-òî ñåêóíäû ñòèðàåò â ïîðîøîê îñòàòêè ùåòîê, à ñàì ÿêîðü íàãðåâàåòñÿ äî ñèíþøíîãî öâåòà. Ïî õîäó äåëà, áûâàåò, îòðûâàþòñÿ ùåòêîäåðæàòåëè, ðàçëåòàåòñÿ íà ìåëêèå êóñêè ïëàñòìàññîâîå êîëüöî ïëàíåòàðíîãî ðåäóêòîðà è ò.ä. è ò.ï., è äàæå ëîïàåòñÿ êîðïóñ ñòàðòåðà!!! Êîðî÷å, êîãäà âìåñòî âèçãà ñòàðòåð íà÷íåò èçäàâàòü íåâíÿòíîå ïîõðþêèâàíèå, èëè èç-ïîä êàïîòà ïîòÿíåòñÿ ëåãêèé äûìîê, ïðîöåäóðó ìîæíî ñ÷èòàòü çàêîí÷åííîé. Íà âñå

äîëæíî óéòè ìèíóò ïÿòü ìàêñèìóì! Ïî íàøèì íàáëþäåíèÿì ýòîò ñïîñîá áîðüáû ñî ñòàðòåðàìè î÷åíü íðàâèòñÿ ìíîãèì æåíùèíàì è ëèöàì ñ áîòàíè÷åñêèì îòíîøåíèåì ê òåõíèêå. Çàìåòèì òàêæå, ÷òî íåèñïðàâíûé çàìîê çàæèãàíèÿ ÷àñòî áåðåò íà ñåáÿ ðóêîâîäñòâî ýòîé îïåðàöèåé, îñîáåííî íà äèçåëüíûõ ìàøèíàõ, ãäå ñòàðòåðû, êàê ïðàâèëî, èìåþò áîëüøóþ ìîùíîñòü, è ñîîòâåòñòâåííî, ÷åðåç êîíòàêòû çàìêà òåêóò çíà÷èòåëüíî áîëüøèå òîêè, èç-çà ÷åãî êîíòàêòû ñî âðåìåíåì âûãîðàþò è çàëèïàþò. 8. Ñïîñîá "Ýêîëîãè÷åñêèé", äðóãèå íàçâàíèÿ: "Ýêîíîìíûé", "Äëÿ ëåíèâûõ", "Íå õî÷ó òîëêàòü!" Åñëè Âàì áëèçêà òåìà ýêîëîãèè, òî íè÷òî íå ìåøàåò Âàì ïðÿìî ñåé÷àñ ïðåâðàòèòü ñâîþ ìàøèíó â ýëåêòðîìîáèëü. Íåò áåíçèíà â áàêå? È íå íàäî! Ñìåëî âðóáàåì ïåðåäà÷ó è ïîâîðà÷èâàåì êëþ÷ çàæèãàíèÿ! Óðà! Åäåò!!! Ýòèì ñïîñîáîì òàêæå ìîæíî ïîëüçîâàòüñÿ, çàãëîõíóâ â áîëüøîé ëóæå (íó íå ìî÷èòü æå íîãè!), çàåçæàÿ â ãàðàæ (ýòîò êëþ÷ âå÷íî êóäà-òî òåðÿåòñÿ!), â îáùåì, âñåãäà, êîãäà ëåíü, íåîõîòà ÷òî-ëèáî èñêàòü, â ÷åì-ëèáî ðàçáèðàòüñÿ, äà âîîáùå îòðûâàòü òåïëîå ìåñòî îò òåïëîãî êðåñëà!Íó ÷òî æ! Íåñêîëüêî ñîò ìåòðîâ òàê âïîëíå ìîæíî îäîëåòü, ïðè÷åì íàâåðíÿêà ýòî áóäåò ïîñëåäíÿÿ ëåáåäèíàÿ ïåñíÿ ñòàðòåðà! Äàæå åñëè Âû îïîìíèòåñü íà ïîëïóòè, ïîñëå ïîëó÷åííûõ ñìåðòåëüíûõ ðàí ñòàðòåð óæå íå æèëåö íà ýòîì ñâåòå. Ýêñãóìàöèÿ ïðèêîí÷åííûõ òàêèì îáðàçîì ñòàðòåðîâ ïîêàçûâàåò ïîëíóþ èäåíòè÷íîñòü èõ îñòàíêîâ âíóòðåííîñòÿì àãðåãàòîâ, çàáèòûõ "Êëàññè÷åñêèì" ñïîñîáîì. 9.Ñïîñîá «Ýôèðíûé» - òîëüêî äëÿ äèçåëèñòîâ (ïîýòîìó ïðîïóñêàþ). 10. Ñïîñîá "Ëóæà". Ñòàðûé íàäåæíûé ñïîñîá, ïðîâåðåííûé ìíîãèìè ïîêîëåíèÿìè òåõ óïðÿìöåâ, êîòîðûå ñ÷èòàþò, ÷òî àâòîìîáèëü äîëæåí åçäèòü â ëþáóþ ïîãîäó ïî ëþáûì äîðîãàì. Íó ÷òî æå, õîëîäíûé äóø äëÿ ñòàðòåðà è çàòåì åãî ïðîãðåâ - ýòî õîðîøàÿ çàêàëêà äëÿ íàñòîÿùåãî ñòàðòåðà. Æàëü òîëüêî, ÷òî ìíîãèå èç íèõ ïîñëå ýòîãî íà÷èíàþò "÷èõàòü", "êàøëÿòü", ìíîãèõ íåîæèäàííî "áüåò ïàðàëè÷" è îíè ïðîñòî çàêëèíèâàþò, òàê êàê çà÷àñòóþ ÿêîðü ïðîñòî íàìåðòâî ðæàâååò âìåñòå ñî ñòàòîðîì. Ìîæåò åãî òîãäà ïðîñòî ñíÿòü è óòîïèòü, êàê Ãåðàñèì Ìó-ìó?» teamfighter, lacetti.com.ua

Ñåäàí ïî-ïðåæíåìó ñàìûé ïîïóëÿðíûé òèï êóçîâà â Ðîññèè Àíàëèòèêè ïîðòàëà «Èç ðóê â ðóêè» ñîñòàâèëè ðåéòèíã ïîïóëÿðíîñòè àâòîìîáèëüíûõ êóçîâîâ â Ðîññèè íà îñíîâå 572 346 îáúÿâëåíèé î ïðîäàæå ìàøèí, ðàçìåùåííûõ 2012 ãîäó. Ïî-ïðåæíåìó íà ïåðâîì ìåñòå ñåäàí, çàìûêàþò ðåéòèíã ïîïóëÿðíîñòè ôóðãîí, ëèìóçèí-ñòðåò÷ è ìèêðîàâòîáóñ. Âïîëíå îæèäàåìî, ÷òî îáùåðîññèéñêèé ðåéòèíã âîçãëàâèë ñåäàí (39,02%), çà íèì ñëåäóþò âíåäîðîæíèê (26,5%) è õýò÷áåê (22,66%).

 äâóõ ñòîëèöàõ è êðóïíûõ ãîðîäàõ íàáëþäàþòñÿ ñõîæèå òåíäåíöèè, îäíàêî â Êàçàíè è ×åëÿáèíñêå õýò÷áåêè ïîìåíÿëèñü ìåñòàìè ñ âíåäîðîæíèêàìè. Ïîñëåäíèå æå ëèäèðóþò â Ìîñêâå è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. È äåëî òóò âîâñå íå â êà÷åñòâå äîðîã â ýòèõ ãîðîäàõ, à ñêîðåå â èìèäæåâîé ñîñòàâëÿþùåé. À ðåêîðä ïî ïîïóëÿðíîñòè ñåäàíîâ ïîñòàâèë Åêàòåðèíáóðã: çäåñü îíè ôèãóðèðóþò â ïîëîâèíå îáúÿâëåíèé (48,07%).

Ïîìèìî íàöèîíàëüíîé òðîéêè óâåðåííûõ ëèäåðîâ — ñåäàíà, âíåäîðîæíèêà è õýò÷áåêà — îòíîñèòåëüíî çàìåòíûå ïîçèöèè çàíèìàþò âìåñòèòåëüíûå è ãðóçîïîäúåìíûå óíèâåðñàë (4,7%), ìèíèâýí (3,68%) è ïèêàï (1,93%). Ïîïóëÿðíîñòü îñòàëüíûõ êóçîâîâ ñîñòàâèëà ìåíåå 1%: ñïèñîê çàìûêàþò ôóðãîí, ëèìóçèí-ñòðåò÷ è ìèêðîàâòîáóñ.

У дилеров скопились нераспроданные автомобили Âî ìíîãèõ äèëåðñêèõ öåíòðàõ íàêîïèëèñü çàïàñû ìàøèí íà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ âïåðåä. Ïðîäàâöû ïåðåîöåíèëè ïåðñïåêòèâû ïðîäàæ è çàëîæèëè îãðîìíûé ðîñò àâòîðûíêà, êîòîðîãî íå ñëó÷èëîñü.  êðàòêîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå ïîìî÷ü ìîãóò íîâîãîäíèå ðàñïðîäàæè, íî ñèòóàöèÿ íà ðûíêå âðÿä ëè ðåçêî óëó÷øèòñÿ â áóäóùåì ãîäó. Äèëåðû ïîæàäíè÷àëè è çàêàçàëè â ýòîì ãîäó ìàøèí áîëüøå, ÷åì íåîáõîäèìî. Ïî ðÿäó áðåíäîâ, òåìïû ðîñòà ïðîäàæ êîòîðûõ çàìåäëèëèñü âî âòîðîì ïîëóãîäèè, çàïàñû ìàøèí ñêîïèëèñü íà ïîëãîäà âïåðåä. Îäíàêî çàïëàíèðîâàííîãî ñêà÷êà ïîòðåáèòåëüñêîãî ñïðîñà íå ïðîèçîøëî, è óæå â íà÷àëå òðåòüåãî êâàðòàëà ïðîäàæè ïåðåñòàëè ðàñòè. Ñåé÷àñ, ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ, íà ñêëàäàõ îêàçàëîñü ïðèìåðíî 200 òûñ. «ëèøíèõ» ìàøèí, êîòîðûìè çàòîâàðåíû ñêëàäû äèëåðîâ è èìïîðòåðîâ. Äëÿ äèëåðîâ âàæíî èçáàâèòüñÿ îò ñêîïèâøèõñÿ ñòîêîâ äî êîíöà ãîäà, ïîñêîëüêó îò ýòîãî íàïðÿìóþ çàâèñèò, ñêîëüêî ìàøèí îíè ïîëó÷àò îò àâòîïðîèçâîäèòåëÿ â ñëåäóþùåì ãîäó. Ïî ýòîé ïðè÷èíå ðÿä ýêñïåðòîâ ïðîãíîçèðóþò ñóùåñòâåííîå ñíèæåíèå öåí íà íåêîòîðûå ìîäåëè. Ñòîêè ãðîçÿò àâòîäèëåðàì áîëüøèìè ïðîáëåìàìè: ïðîèçâîäèòåëè ìîãóò ñîêðàòèòü èì êâîòû íà ïîñòàâêó ìàøèí, óðåçàòü ñîôèíàíñèðîâàíèå ðåêëàìíûõ áþäæåòîâ è äàæå ïîòðåáîâàòü ïðîöåíòû çà òîâàðíûå êðåäèòû, ïèøåò «Êîììåðñàíò».  áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ìàøèíû âûêóïàþòñÿ äèëåðàìè ó àâòîêîíöåðíîâ ïîä òîâàðíûé êðåäèò, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ áåñïðîöåíòíûì, â ñðåäíåì íà 45-60 äíåé. Åñëè ìàøèíà çà ýòî âðåìÿ íå ïðîäàåòñÿ è äåíüãè íå âîçâðàùàþòñÿ, òî íà÷èíàåòñÿ óïëàòà ïðîöåíòîâ. Ïî äàííûì Àññîöèàöèè åâðîïåéñêîãî áèçíåñà, ðîññèéñêèé àâòîðûíîê â íîÿáðå ïîêàçàë íóëåâóþ äèíàìèêó ðîñòà, îáúåì ïðîäàæ ñîñòàâèë 240 322 àâòîìîáèëÿ. «Âïåðâûå çà áîëåå ÷åì äâà ãîäà ðîññèéñêèé àâòîðûíîê íå ðàñòåò è ïðîäàæè äåðæàòñÿ íà óðîâíå àíàëîãè÷íîãî ïåðèîäà ïðîøëîãî ãîäà. Òåêóùàÿ ñèòóàöèÿ â äèëåðñêèõ öåíòðàõ ïî âñåé ñòðàíå òàêîâà, ÷òî ìû íå îæèäàåì áûñòðîãî âîçîáíîâëåíèÿ ðîñòà â áëèæàéøåå âðåìÿ», - îòìå÷àþò â ÀÅÁ.  îòäåëå ðåêëàìû (òåë. 41-30-08) ïðèíèìàþòñÿ ñðî÷íûå îáúÿâëåíèÿ, êîòîðûå ïóáëèêóþòñÿ â áëèæàéøåì íîìåðå ãàçåòû (ïëàòíî — 50 ðóá.), ñðî÷íûå îáúÿâëåíèÿ òàêæå ìîæíî ïîäàòü â êðåäèò ïî òåë. 270-270.


15

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Âîò áûâàåò ïîñìîòðèøü íà ÷åëîâåêà è íå çíàåøü, êóäà åãî ïîñëàòü... Ñóäÿ ïî âèäó - îí óæå âåçäå áûë!- Ìèëàÿ, íàì íóæíî ñåðüåçíî ïîãîâîðèòü. - Íàêîíåö-òî òû ïîâçðîñëåë! Äàâàé. - Êàê òû äóìàåøü, êòî ñèëüíåå: àêóëà èëè ìåäâåäü?- Ðåáÿòà ñîñåäñêèé ãàðàæ âñêðûëè, à Ïåòüêà ìîé, äóðàê, âñþ âèíó íà ñåáÿ âçÿòü õî÷åò! - Ñëóøàé, à äàâàé ÿ òâîåãî Ïåòüêó ê ñåáå íà ôèðìó ãëàâíûì áóõãàëòåðîì âîçüìó.Åñëè êòî-íèáóäü âäðóã ñêàæåò òåáå: "Ïîñòàðàéñÿ ïîíÿòü ìåíÿ ïðàâèëüíî!", òî çíàé: ýòîò ÷åëîâåê ñäåëàë ïî îòíîøåíèþ ê òåáå êàêóþ-òî ãàäîñòü è ñåé÷àñ íà÷íåò îïðàâäûâàòüñÿ èçî âñåõ ñèë.Ïüÿíûé ìóæ âîçâðàùàåòñÿ äîìîé è îðåò: - Âñå, òû ìåíÿ äîñòàëà! Ðàçâîä! Æåíà, ñî çìåèíîé óëûáêîé: - Õîðîøî, ìèëûé, ñåé÷àñ òîëüêî çà êëþ÷îì ñõîæó! - Êàêèì? - ÐÀÇÂÎÄÍÛÌ!!!

Энергетик, Падун, Гидростроитель

Энергетик, Падун, ГидростроительÌèëûå äåâóøêè, ó êàæäîé èç âàñ åñòü ñâîÿ âèíîãðàäèíêà, íî åñëè íå ïîëüçîâàòüñÿ êðåìîì äëÿ ïîääåðæàíèÿ óïðóãîñòè ãðóäè - òî ñêîðî îíà ñòàíåò âàøåé èçþìèíêîé.Ñàìûì ìåëêèì øðèôòîì â äîãîâîðàõ ïå÷àòàþòñÿ òå ïóíêòû, êîòîðûå â ïðèíöèïå ñêðûâàòü íåëüçÿ, íî î÷åíü áû êîìó-òî õîòåëîñü.Ïðèåçæèå òóðèñòû â îäíîì îòåëå íà ïîáåðåæüå: - Ñêàæèòå, à âîò ìåäóçû èëè òàì ìîðñêèå åæè íà ïëÿæàõ âñòðå÷àþòñÿ? - Äà íó ÷òî âû! Êàêèå òàì åæè! Àêóëû ñúåäàþò âñå ïîä÷èñòóþ.Ïî÷åìó æóðíàëû è ãàçåòû, óïîðíî ñîîáùàþùèå, ÷òî êîíåö ñâåòà âñå-òàêè ñîñòîèòñÿ, íå îòìåíèëè ïîäïèñêó íà ñëåäóþùèé ãîä?Ëàòâèÿ íå ïåðåñòàåò óäèâëÿòü. Îêàçûâàåòñÿ, çäåñü íåëüçÿ åçäèòü íà âåëîñèïåäå áåç ïðàâ è ïüÿíûì. Âîçíèêàåò âîïðîñ: à çà÷åì îí òîãäà âîîáùå íóæåí, ýòî âåëîñèïåä?- Äîðîãàÿ, à äàâàé óñòðîèì äðóã äðóãó îòëè÷íûå âûõîäíûå? - Îé! Êîíå÷íî, ëþáèìûé. - Íó òîãäà äî ïîíåäåëüíèêà.Åñëè ïîñìîòðåòü ôèëüì "Çîëóøêà" çàäîì íàïåðåä, òî ýòîò ôèëüì î òîì, êàê æåíùèíà ïîçíàåò ñâîå ìåñòî â æèçíè.

 Íó, êàê ó âàñ äåëà â ïîñòåëè?

Êàê â ëåñó: òî îíà áðåâíî, òî ÿ â äðîâà.

Âîò è çèìà íàñòóïèëà !!!! Ïòè÷êè óëåòàþò íà þã, à çàéêè ìåíÿþò øóáêè..... Äîðîãîé, à ÿ çàéêà èëè ïòè÷êà.?!!Ïåðâîêëàññíèêó äàëè ñòî ðóáëåé. - Ñòî ðóáëåé! ß áîãàò! Øåñòèêëàññíèêó äàëè ñòî ðóáëåé. - Î, ñòî ðóáëåé. Õîòü â ìàêäàê ñõîæó. Îäèííàäöàòèêëàññíèêó äàëè ñòî ðóáëåé. - Ó, ñòî ðóáëåé. Ðàçâå ýòî äåíüãè? Ñòóäåíòó äàëè ñòî ðóáëåé. - Ñòî ðóáëåé! ß áîãàò!Äîðîãîé Äåä Ìîðîç, ó ìåíÿ åñòü ôîòî, ãäå òû â áàíå ñ òðåìÿ ñíåãóðî÷êàìè! Ñïèñîê ñâîèõ æåëàíèé âûøëþ ñëåäóþùèì ïèñüìîì!Äëÿ æåíùèíû ïðèãëàñèòü ìóæ÷èíó äîìîé íà êîôå - ýòî âñå ðàâíî, ÷òî âêëþ÷èòü äëÿ íåãî ïîñàäî÷íûå îãíè.Áðèãàäå, ðàáîòàâøåé íà äíå êàðüåðà, ñîîáùèëè, ÷òî ïðèâåçëè àâàíñ. Òàê áûñòðî ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå íå ïîäíèìàëñÿ íèêòî.

 - Ôèìà! Âû ñëûøàëè íîâîñòü!? Ðàáèíî-

âè÷à îãðàáèëè! Âûíåñëè èç êâàðòèðû âñå! - Òàê îí èì âñå è îòäàë!.. - Åãî ðàñêàëåííûì óòþãîì ïûòàëè! - Øî âè ãîâîðèòå! Òàê åìó åùå è çà ñâåò íàìîòàëî?

— À ïî÷åìó Âû íå çàìóæåì? — Ïîíèìàåòå, ÿ õî÷ó, ÷òîáû îí áûë îñîáåííûé. ×òîáû åãî èíòåðåñîâàëî íå ìîå òåëî, èëè ìîè äåíüãè, ñâÿçè, à èíòåðåñîâàëà ìîÿ äóøà! — Âû ïîíèìàåòå, ÷òî õîòèòå äüÿâîëà?Åñëè ïðîïàëè, óòåðÿíû èëè óêðàäåíû äåíüãè, ìóäðûå åâðåè ãîâîðÿò: "Ñïàñèáî, Ãîñïîäè, ÷òî âçÿë äåíüãàìè!"Àñòðîíîìû ñîîáùèëè ÷òî ëåòèò áîëüøîé àñòåðîèä íà Çåìëþ, âñå æäóò êîíåö ñâåòà 21 äåêàáðÿ. Âîåííûå ïûòàþòñÿ ñáèòü àñòåðîèä ñ êóðñà, íè÷åãî íå ïîëó÷àåòñÿ. Íà Çåìëå ïàíèêà. Êîðî÷å, òðûíäåö. Àñòåðîèä çàõîäèò â ïëîòíûå ñëîè àòìîñôåðû, òåðÿåò â âåñå è ãðîõàåòñÿ â ðàéîíå Ìåêñèêè. Îñåäàåò ïûëü, ëþäè ïîäõîäÿò áëèæå. Íà çåìëå ñòîèò êàìåííàÿ ïëèòà, íà íåé íàäïèñü: Êàëåíäàðü Ìàéÿ ñ 22/12/2012 ïî 30/05/ 3005ã. Ñïàñèáî ÷òî ïîëüçóåòåñü íàøèì êàëåíäàðåì!Ìàëü÷èê èç íåáîãàòîé ñåìüè çà âñþ æèçíü òàê è íå óçíàë, ÷òî ó íåãî àëëåðãèÿ íà ÷åðíóþ èêðó.

 - Ïî÷åìó æåíùèíû òàê ëþáÿò âûõîäèòü

çàìóæ çà âîåííûõ? - Ïîòîìó ÷òî òå óæå óìåþò ãîòîâèòü, øòîïàòü, çàïðàâëÿòü ïîñòåëü, èìåþò êðåïêîå çäîðîâüå è ïðèó÷åíû âûïîëíÿòü êîìàíäû.

Ìóæ ïðîñòî äîñòàë ìåíÿ ñâîèì ïîëóãðàìîòíûì ñåêñîì, à ÿ äàæå ïîó÷èòü åãî íå ìîãó, ÷òîáû íå ñïàëèòüñÿ...- Ëþñÿ, òû çíàåøü, ìíå òåáÿ î÷åíü íå õâàòàåò! - Ïðàâäà?! - Äà... Ïðèäåòñÿ, íàâåðíîå, åùå îäíó áàáó çàâåñòè.- Ãäå òû òàê ïîçäíî øëÿëñÿ?? - Ìèëàÿ, ÿ çàäåðæàëñÿ íà ðàáîòå. - Íå âðè!!! - Õîðîøî, íå áóäó âðàòü... Âðåäíàÿ, ÿ çàäåðæàëñÿ íà ðàáîòå.Æåíà íàäåëà íîâîå ïëàòüå. - Äîðîãîé, êàê ÿ òåáå? Ìóæ, íå îòðûâàÿñü îò ãàçåòû: - Íåìíîæêî íàäîåëà... À òàê - íè÷åãî!Èíòåëëèãåíòíûé ìîëîäîé ÷åëîâåê ñòåñíÿëñÿ ñðàçó ïåðåéòè ñ äåâóøêîé íà "òû". Ïîýòîìó ïîëãîäà çàíèìàëñÿ ñåêñîì ñ Ëþäìèëîé Âàñèëüåâíîé.Îáùåïðèíÿòîå ìíåíèå: ëó÷øå çàíèìàòüñÿ ëþáîâüþ, ÷åì âîéíîé. Íî ïî÷åìó òîãäà ïðîñìîòð ôèëüìîâ ïðî âîéíó ïîîùðÿåòñÿ, à ïðî çàíÿòèÿ ëþáîâüþ - îãðàíè÷èâàåòñÿ?"×òîáû õîðîøî çàðàáàòûâàòü, äîñòàòî÷íî âîçãëàâèòü òåõ, êòî õîðîøî ðàáîòàåò".

Ïîäâûïèâøèé ëîðä ãîâîðèò ñëóãå: - Äæîí! Âû íå íàõîäèòå, ÷òî ó ýòîãî éîãóðòà êàêîé-òî ñòðàííûé âêóñ?! - Äà, ñýð. Áîëåå òîãî, ÿ íàõîæó, ÷òî ó ýòîãî éîãóðòà êàêîå-òî ñòðàííîå íàçâàíèå, ñýð. - Íó è êàêîå æå? - Ìàéîíåç, ñýð!

- ×åì îòëè÷àþòñÿ æèçíü æåíàòîãî ìóæ÷èíû îò õîëîñòîãî? - Æåíàòûé ìóæ÷èíà æèâåò ñîáà÷üåé æèçíüþ: åãî êàæäûé äåíü êîðìÿò è èçðåäêà âûïóñêàþò ïîãóëÿòü. Õîëîñòîé ìóæ÷èíà æèâåò êîøà÷üåé æèçíüþ: ãóëÿåò êàæäûé äåíü è åãî èçðåäêà âïóñêàþò ïîêîðìèòü.

 äåò.ñàäå íàñ çíàòíî òðîëëèëà îäíà âîñïèòàòåëüíèöà, ãîâîðèëà êòî ïåðâûé óñíåò âî âðåìÿ òèõîãî ÷àñà, òîìó ÿ â ñîí ïîñòàâëþ ïëåíêó ñ íîâûìè ìóëüòèêàìè è êàæäûé ðàç ïðîñûïàÿñü, ÿ òèõî íåãîäîâàë, ÷òî êàêàÿ-òî ñöóêà îïÿòü óñíóëà ðàíüøå ìåíÿ.

×òîáû ïîëó÷èòü êðåäèò â áàíêå, òû äîëæåí ïðèíåñòè äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå, ÷òî îí òåáå íàõðåí íå íóæåí.

 

Ïðè òàêèõ öåíàõ íà áåíçèí, àâòîìîáèëè äîëæíû ðàçäàâàòü áåñïëàòíî.Øëåìåíçîí, óìèðàÿ, ïðîäàåò Ðàáèíîâè÷ó ñâîåãî áåëîãî êîíÿ âñåãî çà äâåñòè ãðèâåí. Ðàñòðîãàííûé Ðàáèíîâè÷ ïëàòèò äåíüãè è èäåò â êîíþøíþ ïîñìîòðåòü ïîêóïêó. È ÷òî æå îí òàì âèäèò? Êîíü ñäîõ! Ðàáèíîâè÷ áåæèò îáðàòíî ê Øëåìåíçîíó, íî òîò òîæå óìåð. Òîãäà Ðàáèíîâè÷ èäåò â êàôå è ñî ñëåçàìè óìèëåíèÿ ðàññêàçûâàåò: - Âû ïðåäñòàâëÿåòå, ìîé äðóã Øëåìåíçîí ïåðåä ñìåðòüþ ïðîäàë ìíå ñâîåãî áåëîãî êîíÿ âñåãî çà äâåñòè ãðèâåí! Ê ñîæàëåíèþ, êîíü ìíå íå íóæåí. ß ãîòîâ ðàçûãðàòü åãî â ëîòåðåþ: äåñÿòü ó÷àñòíèêîâ ïëàòÿò ïî äâàäöàòü ãðèâåí, âûèãðàâøèé ïîëó÷àåò êîíÿ. Ñ÷àñòëèâ÷èêîì îêàçàëñÿ Ñèïèòèíåð. Îí ñïåøèò â êîíþøíþ è, âíå ñåáÿ îò çëîñòè, óáåãàåò ê Ðàáèíîâè÷ó, òîò áåçðîïîòíî âîçâðàùàåò åìó äâàäöàòü ãðèâåí. - À îñòàëüíûå? - ñïðàøèâàåò Ñèïèòèíåð. - À îñòàëüíûå, - îòâå÷àåò Ðàáèíîâè÷, ðàçâîäÿ ðóêàìè, îñòàëüíûå êîíÿ íå âûèãðàëè.

Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà îáúÿâëåíèÿ îò ôèçè÷åñêèõ ëèö, íå ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëåíèåì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, íà îñíîâàíèè ñò. 2 ï. 6 ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ÐÔ «Î ðåêëàìå».


20 äåêàáðÿ 2012 ã. N51 16 ÃÎÐÍÛÅ ÎÐËÛ ÍÀ ÑÎÁÎËÈÍÎÉ Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî òåë. 46-35-05 (àâòîîòâåò÷èê), ÑÌÑ íà 8-950-057-60-60 è ïóáëèêóþòñÿ â ïîðÿäêå î÷åðåäè â òå÷åíèå 2-3 íåäåëü

Ñåðåäèíà äåêàáðÿ - âàæíûé ìîìåíò äëÿ ëþáèòåëåé ãîðíîëûæíîãî îòäûõà. Âåäü èìåííî íà ýòî âðåìÿ ïðîõîäèò îòêðûòèå íîâîãî ñåçîíà êàòàíèé íà ãîðå Ñîáîëèíàÿ, â Áàéêàëüñêå. Ïðè÷åì, ñúåçæàþòñÿ ñþäà íå òîëüêî èðêóòÿíå, íî è öåíèòåëè çèìíåãî ñïîðòà ñî âñåé îáëàñòè è Áóðÿòèè, à òàêæå ìíîãî ëþáèòåëåé çèìíèõ âèäîâ ñïîðòà èç îêðåñòíûõ ðåãèîíîâ - Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ è ×èòèíñêîé îáëàñòè. Îñîáî íåòåðïåëèâûå åäóò äàæå ñ Çàïàäà, âåäü ñêëîíû Êàâêàçà è Àëòàÿ îòêðûâàþòñÿ ãîðàçäî ïîçæå, à íà áåðåãàõ Áàéêàëà ìîæíî óæå ââîëþ ðàññåêàòü ïðîñòîðû íà îáíîâëåííûõ òðàññàõ.  ìèíóâøóþ ñóááîòó êàê ðàç áûëî çàïëàíèðîâàíî îôèöèàëüíîå îòêðûòèå Ñîáîëèíîé. Íî ïåðâûõ ñâîèõ ãîñòåé ãîðà ïðèíÿëà çàäîëãî äî ýòîãî. Ïðîáíûå ïóñêè íåñêîëüêèõ òðàññ ñîñòîÿëèñü çà ìåñÿö - 17 íîÿáðÿ. Íå ñìîòðÿ íà ðåçêî óäàðèâøèå õîëîäà, ÿ âñå æå ðèñêíóë îòïðàâèòüñÿ íà îòêðûòèå ñåçîíà 2012-2013 Ñîáîëèíîé ãîðû ñâîèì õîäîì.  ýòî âðåìÿ ñòîëáèê òåðìîìåòðà â Èðêóòñêå, êàê è â Áðàòñêå, óïàë íèæå îòìåòêè â 30 ãðàäóñîâ. Î ñâîåì æåëàíèè åõàòü íà ìàøèíå ïîæàëåë ïðàêòè÷åñêè ñðàçó, êàê íà÷àëñÿ ïîäúåì íà ïåðåâàë ×èñòûå êëþ÷è - Êóëòóê. Ðåçêèå ïîäúåìû è ïîâîðîòû, âêóïå ñ äèêèì ãîëîëåäîì (ïîñûïàíà òðàññà áûëà òîëüêî â ðàéîíå ðåäêèõ äåðåâåíåê íà ýòîì ñòîêèëîìåòðîâîì ó÷àñòêå) çàñòàâëÿëè ìîþ "Êîðîíó" äâèãàòüñÿ ñî ñêîðîñòüþ ÷óòü áûñòðåå ÷åðåïàõè. Âîëüãîòíî ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ ëèøü îáëàäàòåëè ïîëíîïðèâîäíûõ âíåäîðîæíèêîâ, ÷åãî íå ñêàæåøü î äàëüíîáîéíûõ ôóðàõ, ó êîòîðûõ äàæå íå íà âñå ãîðêè-òî ïîëó÷à-

ëîñü çàáðàòüñÿ. Òàê è ñòîÿëè ïåðèîäè÷åñêè ïàðîâîçèêîì íà àâàðèéêàõ… Îäíó âñòðå÷íóþ ó ìåíÿ íà ãëàçàõ ïðè îñîáî ðåçêîì ïîâîðîòå äàæå ïîíåñëî â çàíîñ, íî áëàãî îáîøëîñü áåç ÄÒÏ. Äîðîãà ïî òàêîé íåáëàãîïðèÿòíîé äîðîãå îò Èðêóòñêà äî Áàéêàëüñêà çàíÿëà ÷åòûðå ÷àñà, íåñìîòðÿ íà ñìåõîòâîðíîå ðàññòîÿíèå â 150 êèëîìåòðîâ. Çàòî ñðàçó çà ïåðåâàëîì ïî÷óâñòâîâàëñÿ àíîìàëüíûé áàéêàëüñêèé ìèêðîêëèìàò - çäåñü óòðîì òåðìîìåòð ïîêàçûâàë âñåãî ìèíóñ 20, à äíåì è ïîäàâíî ðàñïîãîäèëîñü - âîçäóõ ïðîãðåëñÿ åùå íà ïÿòîê ãðàäóñîâ.

Íà êóðîðòå, îêàçàëîñü, ÷òî õîëîäà íå èñïóãàëè ìíîãèõ. Íà îòêðûòèå ñîáðàëîñü ñâûøå òðåõ òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Õîòÿ, ïî ñëîâàì ðàáîòíèêîâ ãîðíîëûæíîãî êóðîðòà, íà ïðàçäíèêè è îòêðûòèÿ ñåçîíîâ â ïðîøëûå ãîäû ñîáèðàëîñü è ïî 6-7 òûñÿ÷ îäíîâðåìåííî. ×åì æå òàê ïðèìå÷àòåëüíî èìåííî îòêðûòèå ñåçîíà, åñëè ëûæíèêè è ñíîóáîðäèñòû è òàê óæå ìåñÿö ïîêîðÿëè ñêëîíû Ñîáîëèíîé? À ðàçíèöà â òîì, ÷òî òåïåðü êóðîðò çàðàáîòàë â ïîëíóþ ñèëó: îòêðûòû âñå ñêëîíû, áóãåëüíûå è êðåñåëüíûå ïîäúåìíèêè, òþáèíãîâàÿ òðàññà, çàâåäåíèÿ îáùåïèòà, ïðîêàò - â îáùåì, îòäûõàé - íå õî÷ó.

Êàæäûé ãîä íà ÁÃÊ ïîÿâëÿåòñÿ ÷òî-òî íîâîå. Íàïðèìåð, ïàðó ëåò íàçàä çàïóñòèëè äîëãîæäàííûé êàíàòíî-êðåñåëüíûé ïîäúåìíèê (http:// pressmen.info/art/50_9_baik.htm), ïîäíèìàþùèé íà ñàìóþ âûñîêóþ òî÷êó Ñîáîëèíîé. À â ýòîì - îáîðóäîâàëè êóðîðò íîâûìè ñíåãîâûìè ïóøêàìè è ñîâðåìåííîé ìàøèíîé äëÿ óïëîòíåíèÿ ïîêðîâà íà ñêëîíàõ, òàê ÷òî òåïåðü íå ïðèäåòñÿ ïåðåæèâàòü î òîì, ÷òî ïðîâàëèøüñÿ â ãëóáîêèé ñóãðîá èëè íàîáîðîò, ÷òî êîìó-òî íå õâàòèò ñíåãà. Êðîìå òîãî, çà ëåòî áûë âûðîâíåí êîñîãîð íà âåðõíåì ó÷àñòêå òðàññû "Âîñòî÷íàÿ", ðàñøèðåíû âåðõíèå ó÷àñòêè "Âîñòî÷íîé" è "Çàïàäíîé" òðàññ. Îäíèì ñëîâîì, ñòàðòîâàòü ñ âåðøèíû ãîðû áóäåò íàìíîãî êîìôîðòíåå. Ïîñêîëüêó îòêðûòèå ñåçîíà äëÿ ìåñòíûõ ðàáîòíèêîâ ñðîäíè ïðàçäíèêó, òî îòäûõàþùèõ, êðîìå ïîêàòóøåê, îæèäàëà è ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà. Öåëûé äåíü íà ñöåíå âûñòóïàëè ìóçûêàíòû, ïåâöû, àíèìàòîðû è äè-äæåè. Ïîñëåäíèå îñîáåííî ïîðàäîâàëè ìîëîäåæü, âåäü ïîä âåñåëûé áèò ãîðàçäî èíòåðåñíåå ëèõî êàòèòüñÿ ñ ãîðêè. Òåïåðü î òîì, ÷òî êàñàåòñÿ ðàñöåíîê íà âñå ýòè çèìíèå ðàäîñòè. Àðåíäà êîìïëåêòà èíâåíòàðÿ, â çàâèñèìîñòè îò òîãî, èíòåðåñóåò âàñ ñíîóáîðä èëè ãîðíûå ëûæè, îáîéäåòñÿ îòäûõàþùèì â 1501000 ðóáëåé íà ÷åëîâåêà, ðàñõîäû íà îäèí äåíü ïðîæèâàíèÿ â ãîñòèíèöå ñîñòàâÿò îò 600 äî 3500 ðóáëåé.  ãîñòèíèöàõ íåïîñðåäñòâåííî íà ãîðå öåíû, ðàçóìååòñÿ, áóäóò ñàìûìè âûñîêèìè. ß, íàïðèìåð, îñòàíîâèëñÿ â ãîñòåâîì äîìèêå ó ïîäíîæèÿ Ñîáîëèíîé è âïîëíå îñòàëñÿ äîâîëåí ñåðâèñîì. Óäîâîëüñòâèå ïîäúåìíèêîâ îáîéäåòñÿ â 250-1500 ðóáëåé. Öåíû â çàâèñèìîñòè îò áóäíèõ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé âàðüèðóþòñÿ. Íó ÷òî æ, îòêðûòèå óäàëîñü íà ñëàâó, è çà âûõîäíûå âñå ñìîãëè íàêàòàòüñÿ äî óïàäó. Õîòÿ è áûëî æåëàíèå - çàäåðæàòüñÿ áû òóò íà íåäåëüêó, âñå-òàêè ãîðîäñêèå ãîðêè - ýòî íå Áàéêàë. Íî âñå åùå âïåðåäè, âåäü ÁÃÊ ðàáîòàåò âïëîòü äî àïðåëÿ, òàê ÷òî îáÿçàòåëüíî åùå ïðèåäó ñþäà. Ñòàíèñëàâ Àâãóñòîâñêèé, ôîòî àâòîðà

Если машина станет на дороге . у кого просить помощи?

ÃÈÁÄÄ ÈÐÊÓÒÑÊÀ ÎÒÂÅ×ÀÅÒ ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ Íà âîïðîñû ÷èòàòåëåé, çàäàííûå ÷åðåç èíòåðíåò, îòâå÷àþò: ñòàðøèé èíñïåêòîð ïî ïðîïàãàíäå ÎÃÈÁÄÄ ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Èðêóòñêó Àíäðåé ÊÀÁÀÍÎÂ, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÃÈÁÄÄ Èðêóòñêîé îáëàñòè Âÿ÷åñëàâ ÆÈËÊÈÍ.. – Ñåãîäíÿ âðåìÿ îæèäàíèÿ ýêèïàæà ÃÈÁÄÄ ïîñëå ÄÒÏ ìîæåò ñîñòàâèòü äî äåñÿòè ÷àñîâ. Êàêèå ìåðû ïðåäïðèíèìàþòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ýòî îæèäàíèå ñîêðàòèòü äî ðàçóìíîãî ìèíèìóìà? – Ê ñîæàëåíèþ, óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî âûåçäíûõ ýêèïàæåé, îôîðìëÿþùèõ ÄÒÏ, íå â íàøèõ ñèëàõ – áàíàëüíî íå õâàòàåò ëè÷íîãî ñîñòàâà. Ê ïðèìåðó, â ìèíóâøèé ïîíåäåëüíèê ñ óòðà ðàáîòàëî 3 ýêèïàæà, ïîñëå îáåäà ê íèì ïðèñîåäèíèëèñü åùå 2. Íî äàæå ýòîãî ìàëî, ïîñêîëüêó â Èðêóòñêå â ñðåäíåì ðåãèñòðèðóåòñÿ ïîðÿäêà ñîòíè ÄÒÏ â ñóòêè. Ïîýòîìó ïîêà ìû ìîæåì ðåêîìåíäîâàòü òîëüêî îäíî: ÷àùå ïðèìåíÿòü åâðîïðîòîêîë è ñàìîñòîÿòåëüíîå îôîðìëåíèå ñõåìû ÄÒÏ. Êîíå÷íî, äëÿ ýòîãî íåîáõîäèì ðÿä óñëîâèé, èç êîòîðûõ ãëàâíîå – âçàèìíîå ñîãëàñèå ó÷àñòíèêîâ â îáñòîÿòåëüñòâàõ ïðîèñøåñòâèÿ.

ñòâåííî, äîëæåí ïðîæèâàòü ïî óêàçàííîìó èì àäðåñó. Ïðîæèâàíèå â äðóãîì ìåñòå ìîæåò áûòü ðàñöåíåíî êàê íàðóøåíèå çàêîíà: âû äîëæíû çíàòü, ÷òî ïðè ïðèåçäå â äðóãîé ãîðîä íà ñðîê áîëåå 10 äíåé íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ â ìåñòíîì îòäåëåíèè ïîëèöèè. Åñëè ïî êàêèì-ëèáî ïðè÷èíàì Âû ïðîæèâàåò â èíîì ìåñòå, òî Âàì íåîáõîäèìî ïîääåðæèâàòü ñâÿçü ñ òåìè, êòî æèâåò ïî Âàøåìó àäðåñó – ÷òîáû Âàì ñîîáùàëè î âàøèõ øòðàôàõ. Íåçíàíèå çàêîíà íå îñâîáîæäàåò îò îòâåòñòâåííîñòè. Ïðè âûïèñûâàíèè øòðàôà àâòîâëàäåëüöó äàåòñÿ 10 äíåé íà åãî îáæàëîâàíèå, à òàêæå åùå 30 äíåé íà îïëàòó. Èòîãî – 40 äíåé. Ïî èñòå÷åíèè ýòîãî ñðîêà äåëî áóäåò ïåðåäàíî ñóäåáíûì ïðèñòàâàì. Åñëè Âû ñîãëàñíû ñî øòðàôîì è îïëàòèëè åãî âîâðåìÿ, òî âî èçáåæàíèå âîçìîæíûõ íåäîðàçóìåíèé ìû ðåêîìåíäóåì ëèáî ïðèíåñòè êâèòàíöèþ â ÃÈÁÄÄ äëÿ âû÷åðêèâàíèÿ øòðàôà èç áàçû äàííûõ, ëèáî ïîñòîÿííî âîçèòü ýòó êâèòàíöèþ ñ ñîáîé.

***

***

– Êîãäà áóäåò íàâåäåí ïîðÿäîê ñ íåïðàâèëüíî ïðèïàðêîâàííûìè àâòîìîáèëÿìè ïî âñåìó ãîðîäó? Âåçäå ïî Ðîññèè óæå èñïîëüçóþò «Ïàðêîíû» è íàêàçûâàþò íàðóøèòåëåé øòðàôàìè. Êîãäà ó íàñ íà÷íåòñÿ ðàáîòà ñ ýòîé ñèñòåìîé – ýòî æå äåøåâëå è ýôôåêòèâíåå, ÷åì ðàáîòà ýâàêóàòîðîâ? – Âîîáùå-òî äàæå ýâàêóàòîðû ó íàñ ïîêà åùå íå ðàáîòàþò, òàê êàê îáëàñòíîé çàêîí, ðåãëàìåíòèðóþùèé èõ äåÿòåëüíîñòü, õîòÿ è ïðèíÿò äåïóòàòàìè, íî åùå íå ïîäïèñàí ãóáåðíàòîðîì. ×òî êàñàåòñÿ «Ïàðêîíîâ», òî çäåñü âñå çàâèñèò îò ôèíàíñèðîâàíèÿ âëàñòÿìè, òàê êàê çàêóïêè ýòèõ è äðóãèõ ïðèáîðîâ âèäåîôèêñàöèè íàðóøåíèé ïðîõîäÿò ÷åðåç ìåñòíûå è îáëàñòíûå áþäæåòû.

***

– Ïëàíèðóåòñÿ ëè ââåñòè â Èðêóòñêå ïðîñìîòð è îïëàòó øòðàôîâ ÷åðåç Èíòåðíåò (êàê ýòî ñäåëàíî âî ìíîãèõ äðóãèõ ðåãèîíàõ ÐÔ)? – Îôèöèàëüíî áàçû äàííûõ ÃÈÁÄÄ íå ïîäëåæàò ðàçãëàøåíèþ. Îäíàêî àâòîâëàäåëüöû èìåþò âîçìîæíîñòü ïðîâåðèòü íàëè÷èå øòðàôîâ, à òàêæå îïëàòèòü èõ íà ïîðòàëå Ãîñóñëóã.

***

– Åñòü ëè ñåãîäíÿ ó ÃÈÁÄÄ åäèíàÿ îáùåðîññèéñêàÿ áàçà äàííûõ? Ê ïðèìåðó, îøòðàôîâàí â Êðàñíîÿðñêîì êðàå, íî ïîòåðÿë êâèòàíöèþ. ×òî ìîæåò ãðîçèòü â ýòîì ñëó÷àå? – Äà, òàêàÿ áàçà äàííûõ åñòü, è åñëè Âàì âûïèøóò øòðàô â äðóãîì ðåãèîíå, îí îáÿçàòåëüíî äîéäåò ïî ìåñòó âàøåãî æèòåëüñòâà. Åñëè Âû ïîòåðÿëè êâèòàíöèþ, òî ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î øòðàôå ìîæíî â ëþáîì îòäåëåíèè ÃÈÁÄÄ èëè íà ïîðòàëå Ãîñóñëóã, ãäå ïîêàçûâàåòñÿ ñàì øòðàô, à òàêæå åñòü âîçìîæíîñòü îïëàòèòü åãî.

***

– ×òî äåëàòü, åñëè øòðàôû ïðèõîäÿò ïî àäðåñó, ãäå âëàäåëåö ÒÑ äàâíî íå ïðîæèâàåò? Íå ïîëó÷èòñÿ ëè òàê, ÷òî ÷åëîâåê çíàòü íå çíàåò ïðî ñâîè øòðàôû, íî â îäèí «ïðåêðàñíûé» ìîìåíò áóäåò îñòàíîâëåí íà äîðîãå (èëè ïðè âûëåòå â àýðîïîðòó)? Êàêîâà «êðèòè÷åñêàÿ» îòìåòêà ïî ñóììå è ñðîêó íåîïëàòû øòðàôîâ, ïîñëå ÷åãî äåëî ïåðåäàåòñÿ ñóäåáíûì ïðèñòàâàì? – Âñå øòðàôû ïðèõîäÿò ïî àäðåñó ñîáñòâåííèêà ÒÑ. Ñàì ñîáñòâåííèê, ñîîòâåò-

ïîìèìî ãîñíîìåðîâ ñóâåíèðíûå çíàêè äðóãèõ ãîñóäàðñòâ? Äîïóñòèìî ëè íà âûñòàâêàõ (êîãäà ìàøèíà íå ïåðåäâèãàåòñÿ ñâîèì õîäîì, à òîëüêî ÿâëÿåòñÿ ýêñïîíàòîì) óñòàíàâëèâàòü äðóãèå, â ò.÷. ñóâåíèðíûå, ãîñíîìåðà? – Ïî ñóùåñòâóþùèì çàêîíàì, ïðè ñíÿòèè àâòîìîáèëÿ ñ ó÷åòà, èëè ïðè åãî ñïèñàíèè, ãîñíîìåðà äîëæíû ñäàâàòüñÿ â îðãàíû ÃÈÁÄÄ äëÿ èõ ïîñëåäóþùåãî óíè÷òîæåíèÿ. Ñîîòâåòñòâåííî, âîçíèêàåò âîïðîñ: îòêóäà ó êîëëåêöèîíåðà ìîãóò áûòü ïîëó÷åíû çàêîííî ñòàðûå ãîñíîìåðà? ×òî êàñàåòñÿ ñóâåíèðíûõ íîìåðíûõ çíàêîâ è òàáëè÷åê, òî èõ èñïîëüçîâàíèå ðàçðåøåíî òîëüêî íà íåïîäâèæíîì àâòîìîáèëå: óïðàâëåíèå ÒÑ áåç ãîñíîìåðîâ èëè ñ çàâåäîìî ïîäëîæíûìè íîìåðíûìè çíàêàìè êàðàåòñÿ øòðàôîì â 2500-5000 ðóá. Íî ïðè íàëè÷èè äåéñòâóþùèõ ãîñíîìåðîâ, óñòàíîâëåííûõ ñîãëàñíî ïðàâèë, ïðèìåíåíèå ñóâåíèðíûõ íîìåðîâ è òàáëè÷åê (ñ ñîîòâåòñòâóþùåé ïîìåòêîé íà íèõ î òîì, ÷òî ýòî ñóâåíèð) äîïóñêàåòñÿ.

– ÎÑÀÃÎ åñòü, íî ïðîñðî÷åí òàëîí òåõîñìîòðà. Íóæíî ëè íåìåäëåííî ïðîõîäèòü òåõîñìîòð, èëè ìîæíî æäàòü, êîãäà çàêîí÷èòñÿ ñòðàõîâêà? Êîíòðîëèðóåò ëè ñåãîäíÿ ÃÈÁÄÄ òåõîñìîòð? – Ñåãîäíÿ ÃÈÁÄÄ íå êîíòðîëèðóåò ïðîâåäåíèå òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà, ñàíêöèé çà îòñóòñòâèå òàëîíà òåõîñìîòðà òàêæå òåïåðü íåò – âñåì ýòèì çàíèìàþòñÿ ÐÑÀ è ñòðàõîâûå êîìïàíèè, êîòîðûå ìîãóò îòêàçàòü â âûïëàòå ïðè îòñóòñòâèè òåõîñìîòðà.

***

– Êîãäà áóäåò âîçìîæíà óïðîùåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ àâòîìîáèëåé, è â ÷åì åå ñóòü? –  áëèæàéøåå âðåìÿ íèêàêèõ èçìåíåíèé â ðåãèñòðàöèîííûå ïðîöåäóðû íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Òåì áîëåå, ÷òî ñåãîäíÿ ðåãèñòðàöèÿ è òàê óæå óïðîùåíà äî ïðåäåëà: âñþ ïðîöåäóðó ìîæíî ñäåëàòü â òå÷åíèå ÷àñà, íå òðåáóåòñÿ ñâåðêà íîìåðà äâèãàòåëÿ, íå îáÿçàòåëüíà ñìåíà ãîñíîìåðà íà àâòîìîáèëå…

***

– Ïðîÿñíèòå ñèòóàöèþ ñ êàìåðàìè âèäåîôèêñàöèè íàðóøåíèé: ñêîëüêî êàìåð ðàáîòàåò ñåãîäíÿ, ãäå îíè óñòàíîâëåíû, è áóäóò ëè óñòàíîâëåíû íîâûå? – Ñåãîäíÿ â Èðêóòñêå ïî-ïðåæíåìó ðàáîòàåò 4 ñòàöèîíàðíûõ êàìåðû âèäåîôèêñàöèè íàðóøåíèé, êîòîðûå âðåìÿ îò âðåìåíè ìåíÿþò ñâîå ìåñòîðàñïîëîæåíèå. Êðîìå òîãî, ñàìè êàìåðû òàêæå ìîãóò ïåðåíàñòðàèâàòüñÿ íà ðàáîòó ñ ôèêñàöèåé êàê ïîïóòíîãî, òàê è âñòðå÷íîãî ïîòîêà. Ôóíêöèîíèðóåò íåñêîëüêî ïåðåäâèæíûõ êîìïëåêñîâ âèäåîôèêñàöèè, êîòîðûå òàêæå ïîñòîÿííî ìåíÿþò ñâîþ äèñëîêàöèþ â çàâèñèìîñòè îò àâàðèéíîñòè íà òîì èëè èíîì ó÷àñòêå.

***

– ßâëÿåòñÿ ëè êîëëåêöèîíèðîâàíèå íîìåðíûõ çíàêîâ ïðåñëåäóåìûì äåëîì (ñàìî ñîáîé, ÷òî èìåþòñÿ â âèäó ñòàðûå ãîñíîìåðà, à íå ïîëó÷åííûå íåçàêîííî)? Äîïóñòèìî ëè óñòàíàâëèâàòü íà ìàøèíó

– Íåêîòîðîå âðåìÿ íàçàä áûëî îáúÿâëåíî î òîì, ÷òî âìåñòî ôèêñèðîâàííûõ ïîñòîâ ó íàñ ââîäèòñÿ ïàòðóëèðîâàíèå ýêèïàæàìè ÃÈÁÄÄ. Ðàáîòàåò ëè ýòà ìåðà, è åñëè äà, òî êàêîé ýôôåêò îíà äàëà? –  Èðêóòñêå â òàêèõ ìåñòàõ, êàê àýðîïîðò èëè æåëåçíîäîðîæíûé âîêçàë, â ïëàíå àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé çàùèùåííîñòè ìû îáÿçàíû âûñòàâëÿòü ýêèïàæè íà ïîñòàõ. Íî â ëþáîì ñëó÷àå ïðè ñîâåðøåíèè ÄÒÏ èëè êàêîãî ëèáî íàðóøåíèÿ ÏÄÄ â çîíå îòâåòñòâåííîñòè ýòîãî ïîñòà ýêèïàæ ñíèìàåòñÿ ñî ñâîåãî ìåñòà è íàïðàâëÿåòñÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð ïî ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ÄÒÏ èëè íàðóøåíèÿ ÏÄÄ. À îñòàëüíûå ýêèïàæè íà ìåñòàõ óæå ïî÷òè íå ñòîÿò. Ñåé÷àñ ïåðåðàáàòûâàþòñÿ êàðòî÷êè ïîñòîâ è ìàðøðóòîâ ïàòðóëèðîâàíèÿ (åñòü òàêèå êàðòî÷êè, ïî êîòîðûì ìû ðàáîòàåì): â íèõ óêàçàí ìàðøðóò, ïî êîòîðîìó ïåðåäâèãàþòñÿ ýêèïàæè ÃÈÁÄÄ, à òàêæå â êàêîå âðåìÿ è â êàêîé òî÷êå îíè äîëæíû çàôèêñèðîâàòüñÿ äëÿ êîíòðîëÿ çà äîðîæíîé ñèòóàöèåé. Îòðàáîòàâ íà òî÷êå, ýêèïàæ ïðîâåðÿåò ïåðèìåòð – ïðîåçæàåò ïî ñâîåìó ìàðøðóòó. Ïî òàêîé ñõåìå ñåé÷àñ ðàáîòàþò ýêèïàæè â Èðêóòñêå, Àíãàðñêå è Óñîëüå-Ñèáèðñêîì. Ñòàðàåìñÿ èñïîëüçîâàòü èõ ïî ìàêñèìóìó. Ïàòðóëèðîâàíèå – áîëåå äåéñòâåííûé ìåòîä, íàïðàâëåííûé íà ïðîôèëàêòèêó ïðàâîíàðóøåíèé. È îí îñîáåííî ýôôåêòèâåí â óñëîâèÿõ íåáîëüøîé ÷èñëåííîñòè ëè÷íîãî ñîñòàâà: ïàòðóëü ìîæåò îêàçàòüñÿ â ëþáîì íåîæèäàííîì äëÿ íàðóøàþùåãî ïðàâèëà âîäèòåëÿ ìåñòå, à íå ñòîÿòü íà îïðåäåëåííîì ïîñòó, êîòîðûé âñå çíàþò è åãî ìîæíî îáúåõàòü. Ìåñòà íåñåíèÿ ñëóæáû, ãäå îñòàíàâëèâàþòñÿ ýêèïàæè, ýòî íå ïðîñòî êàêèå-òî òî÷êè ñ ïîòîëêà, à êîíöåíòðàöèè àâàðèéíîñòè, êîòîðûå òðåáóþò îñîáîãî âíèìàíèÿ. Ìû íå ìîæåì ïîñòàâèòü èíñïåêòîðà íà êàæäûé ïðîáëåìíûé ïåðåêðåñòîê, à ïàòðóëèðîâàíèå ïîçâîëÿåò îäíîìó ýêèïàæó îõâàòèòü áîëüøå ïîäîáíûõ ó÷àñòêîâ ãîðîäà. Ýêèïàæ, â ñâîþ î÷åðåäü, åñëè âèäèò êàêóþ-òî ïðîáëåìó èëè íàðóøåíèå ïðàâèë, îáÿçàí ïðèíÿòü ìåðû ê èõ óñòðàíåíèþ. Âñå ýêèïàæè îáåñïå÷åíû ñõåìàìè, ïðîòîêîëàìè, àäìèíèñòðàòèâíûìè ìàòåðèàëàìè, è ïðè íåîáõîäèìîñòè ìîãóò âûåõàòü íà îôîðìëåíèå ÄÒÏ. Áûâàåò, ÷òî èç äåæóðíîé ÷àñòè ïðèõîäèò óêàçàíèå ïðîâåðèòü ïîñòóïèâøóþ îò íàñåëåíèÿ èíôîðìàöèþ î òîì èëè èíîì íàðóøåíèè.

***

– Èíòåðåñóåò âîïðîñ îáðàòíîé ñâÿçè ñ ÃÈÁÄÄ: êàê ýòî ìîæíî ñäåëàòü è ÷òî äåëàåòñÿ ïî ïîñòóïàþùèì îáðàùåíèÿì? – Ðàíüøå ìû ðàáîòàëè òîëüêî ïî æàëîáàì íàñåëåíèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå. Ñåé÷àñ èíôîðìàöèÿ ïîñòóïàåò è èç Èíòåðíåòà – â ÷à-

ñòíîñòè, íà ñàéòå îáëàñòíîé ãîñàâòîèíñïåêöèè åñòü ñïåöèàëüíûé ðàçäåë, ÷åðåç êîòîðûé ïðèõîäèò î÷åíü ìíîãî èíôîðìàöèè, çàÿâëåíèé, æàëîá. Ìíîãî îáðàùåíèé ïî íåäîñòàòêàì óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè, ïî ðåãèñòðàöèîííîé ðàáîòå, ïî ðàáîòå ñîòðóäíèêîâ… ×òî êàñàåòñÿ òåëåôîíà äîâåðèÿ – 2408-20 – òî îí ðàáîòàåò êðóãëîñóòî÷íî, åñòü æóðíàë, â êîòîðîì ôèêñèðóþòñÿ ýòè ñîîáùåíèÿ. Íàø òåëåôîí ïîðîé ðàáîòàåò è â ðåæèìå ñïðàâî÷íîãî áþðî. Êðîìå ýòîãî ïðèõîäèò ïîðÿäêà äåñÿòè îáðàùåíèé â ìåñÿö ïî äåéñòâèÿì íàøèõ ñîòðóäíèêîâ, êàæäîå èç êîòîðûõ ôèêñèðóåòñÿ è ïðîâåðÿåòñÿ. Ó íàñ âîçîáíîâèëî ðàáîòó êîíòðîëüíîïðîôèëàêòè÷åñêîå îòäåëåíèå, êîòîðîå çàíèìàåòñÿ ïðîôèëàêòèêîé íàðóøåíèé çàêîííîñòè ñðåäè ëè÷íîãî ñîñòàâà Ãîñàâòîèíñïåêöèè. Åñòü ðåàëüíûå óâîëüíåíèÿ ïðîâèíèâøèõñÿ ñîòðóäíèêîâ ïî ôàêòàì, âûÿâëåííûì â õîäå ïðîâåðîê ïî îáðàùåíèÿì ãðàæäàí.  ïðîøëîì ãîäó çà 8 ìåñÿöåâ, áûëî ïðèâëå÷åíî ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè 214 ñîòðóäíèêîâ, â ýòîì 197 – ïðè òîì, ÷òî ÷èñëåííîñòü ëè÷íîãî ñîñòàâà ñòàëà ìåíüøå.

***

– À êóäà ìîæíî îáðàùàòüñÿ, åñëè, ê ïðèìåðó, ÿ ñòàë ñâèäåòåëåì êàêîãî-ëèáî íàðóøåíèÿ ÏÄÄ äðóãèì ó÷àñòíèêîì äâèæåíèÿ? Ñóùåñòâóþò ëè ìåñòà, ãäå ìîæíî ðàçìåùàòü ôîòî è âèäåîìàòåðèàëû íàðóøåíèé? – Ìû äîëæíû ê êàæäîìó òàêîìó ôàêòó ïîäõîäèòü èíäèâèäóàëüíî. Åñëè êòî-òî çàôèêñèðîâàë ãðóáîå íàðóøåíèå ÏÄÄ, òî îí äîëæåí îáðàòèòüñÿ â îðãàíû ÃÈÁÄÄ ñ ïèñüìåííûì çàÿâëåíèåì, ñ óêàçàíèåì ñâîèõ äàííûõ, à òàêæå ñ ïðèëîæåíèåì, åñëè åñòü, ôîòî èëè âèäåîìàòåðèàëîâ, äîêàçûâàþùèõ ôàêò íàðóøåíèÿ. Ìû â òàêîì ñëó÷àå ïðîâîäèì ïðîâåðêó, è åñëè âèíà íàðóøèòåëÿ áóäåò äîêàçàíà, òî îí áóäåò ïðèâëå÷åí ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè. Ïðè ýòîì íåëüçÿ çàáûâàòü î ïðåçóìïöèè íåâèíîâíîñòè – à âäðóã ôîòîãðàôèÿ èëè ðîëèê – ôîòîìîíòàæ? Ïîýòîìó òàêèå ìàòåðèàëû ëó÷øå ïðèëàãàòü â îðèãèíàëå. Ìû âðÿä ëè áóäåì ñíèìàòü ñ ïàòðóëèðîâàíèÿ ýêèïàæ òîëüêî èç-çà òîãî, ÷òî êòî-òî óâèäåë âî äâîðå òîíèðîâàííûé àâòîìîáèëü: íà äîðîãå ýòîò æå ýêèïàæ çà ýòî æå âðåìÿ âûÿâèò â äåñÿòü ðàç áîëüøå òàêèõ íàðóøèòåëåé.

***

– Íî åñëè ÿ âèæó íà äîðîãå ÿâíî íåàäåêâàòíîãî âîäèòåëÿ – ÿ ìîãó îáðàòèòüñÿ â ÃÈÁÄÄ? – Êîíå÷íî: ïîäîáíûå îáðàùåíèÿ äëÿ íàñ ÿâëÿþòñÿ ïðèîðèòåòíûìè â ïëàíå ïðèíÿòèÿ íåîáõîäèìûõ ìåð. Âû ìîæåòå çâîíèòü íå òîëüêî ïî òåëåôîíó äîâåðèÿ, íî è â ëþáóþ äåæóðíóþ ÷àñòü, è ïî òåëåôîíó 02. Êîíå÷íî, íåîáõîäèìû íå ïðîñòî àáñòðàêòíûå ñâåäåíèÿ î «áåëîé èíîìàðêå», à õîòÿ áû öèôðû è áóêâû ðåãèñòðàöèîííîãî çíàêà.

Âî âðåìÿ ñèëüíûõ ìîðîçîâ äåòÿì ïîçâîëèòåëüíî ïðîïóñòèòü íåñêîëüêî øêîëüíûõ çàíÿòèé. À âîò âçðîñëûì ðåäêî óäàåòñÿ îòëîæèòü âñå ñâîè äåëà. Òðóäíî ïðèõîäèòñÿ è ïåøåõîäàì, è òåì, êòî çà ðóëåì. Íàâåðíîå, êàæäûé àâòîëþáèòåëü õîòü ðàç ñòàëêèâàëñÿ ñ ïîëîìêîé íà òðàññå. Âñòàòü íà äîðîãå íå ñàìîå ïðèÿòíîå ÷óâñòâî. Íî, ìíîãèå âîäèòåëè ãîòîâû ïðèéòè íà ïîìîùü â ëþáóþ ïîãîäó. Ñåðãåé Óñîâ, âîäèòåëü ðåéñîâîãî àâòîáóñà: - Ó íàñ ñóùåñòâóåò, êàê ó âîäèòåëåé, òàêîé íåãëàñíûé êàê áû çàêîí íå çàêîí. Êòî íóæäàåòñÿ íà òðàññå â ïîìîùè, ïî ìåðå âîçìîæíîñòè, êîíå÷íî ìû îêàçûâàåì åå. Òî, ÷òî â ýòîé ñèòóàöèè ìîæåò îêàçàòüñÿ ëþáîé èç íàñ è â ëþáîé ìîìåíò, à òåì áîëåå âîò ñåé÷àñ âîò, òàêèå ìîðîçû. Åñëè âàøà ìàøèíà âñå æå çàãëîõëà íà òðàññå, à âîêðóã - íèêîãî? Ïåðâîå, ÷òî ïðèõîäèò íà óì - ïîçâîíèòü ñïàñàòåëÿì. Íî, êàê âûÿñíèëîñü, íà òàêèå ñëó÷àè îíè íå âûåçæàþò. Âòîðîé çâîíîê - â ïîëèöèþ.  äåæóðíîé ÷àñòè ðàññêàçàëè - îíè ðåàãèðóþò íà âñå âûçîâû. È ïîñòàðàþòñÿ â ñèëüíûé ìîðîç íå îñòàâèòü âàñ çàìåðçàòü íà òðàññå. Äìèòðèé Êàðíàóõîâ, ïîìîùíèê îïåðàòèâíîãî äåæóðíîãî Ä× ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó Áðàòñêó: - Âñå ñîîáùåíèÿ, ïîñòóïàþùèå îò ãðàæäàí íàøåãî ãîðîäà, î ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ íå îñòàíóòñÿ áåç âíèìàíèÿ ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè. Âñå ñîîáùåíèÿ áóäóò â ëþáîì ñëó÷àå îòðàáîòàíû, ò.å. òóäà áóäóò íàïðàâëåíû ýêèïàæè. Íó è â äàëüíåéøåì åñëè íàøåé ïîìîùè áóäåò íåäîñòàòî÷íî, òî áóäó îïîâåùåíû äðóãèå ñëóæáû ãîðîäà. Ê ñëîâó, â Áðàòñêå íàì òàê è íå óäàëîñü íàéòè ñëóæáó, êîòîðàÿ ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà áåñïëàòíîé ïîìîùè àâòîìîáèëèñòàì â ëþòûå ìîðîçû. Îñòàåòñÿ îáðàòèòüñÿ â êîììåð÷åñêèå ôèðìû. Îäíà èç òàêèõ âçÿëà ïîä êîíòðîëü òðàññó îò Áðàòñêà äî Áàéêàëà. Óñëóãè ÷àñòíèêîâ ìîãóò îêàçàòüñÿ äëÿ ìíîãèõ äîðîãîñòîÿùèìè. Ê òîìó æå, ïðèäåòñÿ ïîäîæäàòü ïîêà ìàñòåðà äîáåðóòñÿ äî ìåñòà. Íàïðèìåð åñëè âû çàãëîõëè ïîä Òóëóíîì, òî æäàòü ïîìîùè ïðèäåòñÿ îêîëî 2 ÷àñîâ, à âàø êîøåëåê ïîõóäååò ïðè ýòîì íà 7-10 òûñÿ÷ ðóá. - Åñëè âû âñå-òàêè ðåøèëè îòïðàâèòüñÿ â ïóòü â ñèëüíûé ìîðîç, îáÿçàòåëüíî ïðîâåðüòå ñâîþ ìàøèíó, ñìîæåò ëè îíà âûäåðæàòü ýòó ïîåçäêó. Òàêæå âîçüìèòå ñ ñîáîé íîìåðà ýêñòðåííûõ ñëóæá è ýâàêóàòîðîâ. Íî ëó÷øå âîçäåðæàòüñÿ îò ïîåçäêè â ñèëüíûå õîëîäà. trk-bratsk.tv/news Îò ðåäàêöèè: â íàøåé ãàçåòå åñòü íåñêîëüêî îáúÿâëåíèå îá óñëóãàõ îòîãðåâà ìàøèí â ìîðîç. Êàê ïðàâèëî, òå, êòî îêàçûâàåò ýòè óñëóãè, ìîãóò îêàçàòü è òåõïîìîùü íà äîðîãå, åñòåñòâåííî, íå áåñïëàòíî. ×åì äàëüøå îò ãîðîäà - òåì äîðîæå (ïðèìåðíî 10-15 ðóá. çà 1 êì ïóòè è îò ãîðîäà).

Сразу два а/м сгорели в Падунском округе 13 äåêàáðÿ íà ñòîÿíêå íàïðîòèâ "Èíâû" â «Ìîñêâè÷å» âûãîðåë ñàëîí.  ýòîò æå äåíü âî äâîðå óë. Âîèíîâ-èíòåðíàöèîíàëèñòîâ 13, îãîíü ïîëíîñòüþ óíè÷òîæèë «Òîéîòó Êàìðè». Ïîæàðíûå ðàññìàòðèâàþò íåñêîëüêî âåðñèé ñëó÷èâøåãîñÿ, íå èñêëþ÷àþò è ïîäæîã.

БОРЬБА С ТОНИРОВКОЙ Âîîáùå æå, êàê îòìåòèë Âÿ÷åñëàâ Æèëêèí, ÏÄÄ íå ïðåäóñìàòðèâàþò èñêëþ÷åíèé â ïðàâèëàõ òîíèðîâêè è ðàñòîíèðîâàíû âñå «òåìíûå» àâòî, â òîì ÷èñëå ëè÷íûå è ñëóæåáíûå àâòîìîáèëè ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè, à òàêæå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è îáëàñòè. Ðóêîâîäñòâî ÃÈÁÄÄ â ñâÿçè ñ ýòèì âûíóæäåíî ïðîâîäèòü ñ âîäèòåëÿìè ñëóæåáíûõ àâòîìîáèëåé (à ïîðîé è ñ èõ íåïîñðåäñòâåííûìè íà÷àëüíèêàìè – âïëîòü äî ìèíèñòðîâ îáëàñòè) ñîîòâåòñòâóþùóþ ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó. Òàêæå Âÿ÷åñëàâ Æèëêèí ðàññêàçàë, ÷òî áîðüáà ñ òîíèðîâêîé ñ íàñòóïëåíèåì õîëîäîâ íå çàêîí÷èòñÿ: óïðàâëåíèå ÃÈÁÄÄ óæå çàêàçàëî ñïåöèàëüíûå ìîäèôèêàöèè èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ «Òîíèê», êîòîðûå ìîãóò ðàáîòàòü è ïðè ìèíóñîâûõ òåìïåðàòóðàõ. Íî ïîêà â Èðêóòñêå ïðîâåðêîé ñâåòîïðîïóñêàåìîñòè ñòåêîë çàíèìàåòñÿ îêîëî äåñÿòêà ýêèïàæåé ÃÈÁÄÄ è èíñïåêòîðîâ òåõíàäçîðà. Îíè èñïîëüçóþò ïðèáîðû, ðàáîòàþùèå òîëüêî ïðè ïëþñîâîé òåìïåðàòóðå âîçäóõà. «Àâòîìàðêåò + Ñïîðò»

Çäåñü Âû ìîæåòå óçíàòü ðàñöåíêè íà ðåêëàìó è ñðî÷íûå îáúÿâëåíèÿ. C 9.30 äî 17.30, âûõ. - ñóáá., âîñêð.


20 äåêàáðÿ 2012 ã. N51

Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî òåë. 46-35-05, 8-950-057-60-60 (àâòîîòâåò÷èêè) è ïóáëèêóþòñÿ â ïîðÿäêå î÷åðåäè â òå÷åíèå 2-3 íåäåëü

Íà äîðîãàõ ðàéîíà Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ íà òåððèòîðèè Áðàòñêîãî ðàéîíà âîçáóæäåíî 344 àäìèíèñòðàòèâíûõ äåëà â îáëàñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, èç êîòîðûõ 12 â îòíîøåíèè âîäèòåëåé, óïðàâëÿþùèõ òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, 256 âîäèòåëåé ïðèâëå÷åíî çà íàðóøåíèå ñêîðîñòíîãî ðåæèìà, 16 âîäèòåëåé íàðóøèëè ïðàâèëà îáãîíà.

ДТП с пострадавшим 15 äåêàáðÿ ïðèìåðíî â 23.30 íà 149 êì àâòîäîðîãè Âèëþé âîäèòåëü 1951 ã.ð., óïðàâëÿÿ à/ì "Øåâðîëå-Êðóç", íå âûáðàë áåçîïàñíóþ ñêîðîñòü äâèæåíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùóþ êîíêðåòíûì óñëîâèÿì, íå ñïðàâèëñÿ ñ ðóëåâûì óïðàâëåíèåì è äîïóñòèë ñúåçä ñ äîðîæíîãî ïîëîòíà.  ðåçóëüòàòå ÄÒÏ âîäèòåëü ïîëó÷èë òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ, è íà ñëåäóþùèé äåíü îáðàòèëñÿ çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàõîäèòñÿ íà ñòàöèîíàðíîì ëå÷åíèè.

ВАЗ.21074 врезался в локомотив 17 äåêàáðÿ îêîëî 00.30 íà óë. Áàéêàëüñêàÿ ã.Âèõîðåâêà, íà íåðåãóëèðóåìîì æåëåçíîäîðîæíîì ïåðååçäå, 30-ëåòíèé âîäèòåëü, æèòåëü ã. Âèõîðåâêà, èìåâøèé 12 ëåò âîäèòåëüñêîãî ñòàæà, óïðàâëÿÿ ëè÷íûì à/ì ÂÀÇ21074, íå âûáðàë áåçîïàñíóþ ñêîðîñòü äâèæåíèÿ, ñîâåðøèë ñòîëêíîâåíèå ñ ìàíåâðîâûì ëîêîìîòèâîì ÒÝÌ-18Ä245, ïðèíàäëåæàùèì ÏÌÑ 66 ÎÀÎ ÐÆÄ, äèñëîêàöèÿ ãîðîä Âèõîðåâêà. Äàííîå ÄÒÏ îáîøëîñü áåç ïîñòðàäàâøèõ, ÂÀÇ-21074 ïîëó÷èë ïîâðåæäåíèÿ.

Женщина скончалась на месте ДТП 17 äåêàáðÿ îêîëî 17.30 íà 58 êì àâòîäîðîãè Âèëþé 32-ëåòíèé âîäèòåëü, èìåÿ 11-ëåòíèé ñòàæ âîæäåíèÿ, óïðàâëÿÿ à/ì "Òîéîòà Àëëèîí", äâèãàÿñü ïî íàïðàâëåíèþ ñî ñòîðîíû ã.Òóëóíà â ã.Áðàòñê íå ñïðàâèëñÿ ñ ðóëåâûì óïðàâëåíèåì, ñîâåðøèë âûåçä íà ïîëîñó, ïðåäíàçíà÷åííóþ äëÿ âñòðå÷íîãî äâèæåíèÿ, äîïóñòèë ñòîëêíîâåíèå ñ à/ì "Òîéîòà-Êîðîëëà".  ðåçóëüòàòå ÄÒÏ, ïðîèçîøëî âîçãîðàíèå àâòîìîáèëÿ "Òîéîòà Àëëèîí", ïàññàæèðêà êîòîðîãî áûëà ñìåðòåëüíî òðàâìèðîâàíà. Âîäèòåëè áûëè äîñòàâëåíû â Òóëóíñêóþ ÃÁ ñ ðàçëè÷íûìè òåëåñíûìè ïîâðåæäåíèÿìè, îïðîñó â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå ïîäëåæàò. Âåäåòñÿ ðàññëåäîâàíèå.

ГИБДД ищет свидетелей

óëèöà Þæíàÿ 20À êàáèíåò N14 ëèáî êàáèíåò N 11 èëè ïîçâîíèòü ïî òåëåôîíàì: 41-18-30, 41-23-67, 41-11-56.

ГИБДД информирует Íà òåððèòîðèè Áðàòñêîãî ðàéîíà ïðîâîäÿòñÿ ñëåäóþùèå ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ: - ïðîäîëæàåòñÿ àêöèÿ "Àâòîêðåñëî - äåòÿì!", êîòîðàÿ äëèòñÿ óæå áîëåå ìåñÿöà; - ñ 10 ïî 21 äåêàáðÿ ïðîäîëæàåòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå "Ó÷åò".  ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ êîòîðîãî, ãðàæäàí, æåëàþùèõ ñîîáùèòü î ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèÿõ â îòíîøåíèè ãðàæäàí ëèáî èõ èìóùåñòâà, à òàêæå ôàêòû ïðåâûøåíèÿ äîëæíîñòíûõ ïîëíîìî÷èé ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè, ïðîñèì îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó äîâåðèÿ 41-4727 ëèáî íà ëè÷íûé ïðèåì ê è.î. íà÷àëüíèêà ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Áðàòñêîìó ðàéîíó ïîëêîâíèêó ïîëèöèè Ëåáåäåâó Àëåêñàíäðó Ãåííàäüåâè÷ó ïî àäðåñó: ã.Áðàòñê, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ - 65, çàïèñü íà ëè÷íûé ïðèåì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òåëåôîíó 41-11-57, â ã. Âèõîðåâêà ïî àäðåñó: óë.Îêòÿáðüñêàÿ -13 ëèáî ïî òåëåôîíó: 40-55-41 ; - ñ 10 ïî 19 äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà ïðîâîäèòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå "Ïîäðîñòîê", íàïðàâëåííîå íà ïðîôèëàêòèêó ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèìè è âûÿâëåíèå áåçíàäçîðíîñòè è áåñïðèçîðíîñòè íåñîâåðøåííîëåòíèõ, íåôîðìàëüíûõ ìîëîäåæíûõ îáúåäèíåíèé, ãðóïï àíòèîáùåñòâåííîé íàïðàâëåííîñòè, âûÿâëåíèå ëèö âîâëåêàþùèõ ïîäðîñòêîâ â ïðîòèâîïðàâíûå äåéñòâèÿ, â òîì ÷èñëå ñâÿçàííûå ñ ýêñòðåìèçìîì. Ïðåñå÷åíèå è ïðåäóïðåæäåíèå àëêîãîëèçìà, íàðêîìàíèè, òàáàêîêóðåíèÿ â ïîäðîñòêîâîé ñðåäå, ïðîôèëàêòèêà äåòñêîãî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìà; - ñ 3 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ïî 15 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïðîâîäèòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå "Ïèðîòåõíèêà", öåëüþ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ íåäîïóùåíèå ðåàëèçàöèè íà ðûíêàõ Áðàòñêîãî ðàéîíà êîíòðàôàêòíûõ ïèðîòåõíè÷åñêèõ èçäåëèé â ïðåäïðàçäíè÷íûå è íîâîãîäíèå äíè; -ñ 24 ïî 28 äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ìåðîïðèÿòèÿ "Äîëæíèê" íàïðàâëåííîå íà âûÿâëåíèå çëîñòíûõ íåïëàòåëüùèêîâ. Óáåäèòåëüíàÿ ïðîñüáà, çàïëàòèòü èìåþùèåñÿ çàäîëæåííîñòè ïî øòðàôàì â óñòàíîâëåííûé çàêîíîì ñðîê. Óçíàòü, ñâîþ çàäîëæåííîñòü ïî øòðàôàì ïî áàçå Áðàòñêîãî ðàéîíà Âû ìîæåòå ïî òåëåôîíó: àäìèíèñòðàòèâíàÿ ïðàêòèêà ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Áðàòñêîìó ðàéîíó - 41-34-10, ïî ëèíèè ÃÈÁÄÄ Áðàòñêîãî ðàéîíà 41-23-67.

15 äåêàáðÿ ïðèìåðíî â 16 ÷àñîâ â ãîðîäå Âèõîðåâêà îêîëî äîìà N 26 ïî óëèöå Ïèîíåðñêàÿ îò ãàðàæà ïóòåì ñâîáîäíîãî äîñòóïà áûë óãíàí àâòîìîáèëü "Òîéîòà Êàìðè", ñåðåáðèñòîãî öâåòà, 2003 ã.â., áåç ãîñ/íîìåðîâ. Íà äàííîì àâòîìîáèëå îòñóòñòâóþò íàðóæíûå çåðêàëà çàäíåãî âèäà. - ñ 13 äåêàáðÿ ïî 21 äåêàáðÿ òåêóùåãî Ëèö, âëàäåþùèõ êàêîé-ëèáî èíôîðìàöèãîäà ïðîâîäèòñÿ ïðîô. ìåðîïðèÿòèå "Ëåñ". åé ïî äàííîìó ôàêòó, ïðîñèì íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùèòü â íàø àäðåñ: ã.Áðàòñê, Ïðåññ-ñëóæáà ÃÈÁÄÄ Áðàòñêîãî ðàéîíà

Íà äîðîãàõ ãîðîäà Аварийная пятница Íà ìèíóâøåé íåäåëå ñàìûì àâàðèéíûì âðåìåíåì ñòàë âå÷åð ïÿòíèöû - ÷åòûðå àâàðèè ñ ïîñòðàäàâøèìè. Íà óëèöå Ìèðà íàïðîòèâ äîìà N5 âîäèòåëü, óïðàâëÿÿ à/ì "Òîéîòà-Êàìðè", íà "çåáðå" íå ïðîïóñòèë ïåøåõîäà. Âîäèòåëü òîëüêî è ñìîã ñêàçàòü â ñâîå îïðàâäàíèå: "Íå çàìåòèë". Ïîñòðàäàâøóþ æåíùèíó ãîñïèòàëèçèðîâàëè ñ äèàãíîçîì - ñîòðÿñåíèå ãîëîâíîãî ìîçãà, ïåðåëîì áåäðà. Íà óë. Ïîäáåëüñêîãî íàïðîòèâ äîìà N21 âîäèòåëü à/ì "Õîíäà-Àêêîðä", ðàçîãíàâøèñü, íå ñìîã ñïðàâèòüñÿ ñ óïðàâëåíèåì. Èíîìàðêà âðåçàëàñü â ñòîÿùèé à/ì "Òîéîòà-Ìàðê-2". Âîäèòåëü "Òîéîòû" ïîëó÷èë óøèá ãîëîâû. ×óòü ïîçæå, íà ñêîðîñòè íå ñìîãëè óêðîòèòü ñâîè àâòî åùå äâà ëþáèòåëÿ áûñòðîé åçäû: íà óë. Ëåíèíà âîäèòåëü ÂÀÇ-211440 "äîãíàë" âïåðåäè èäóùèé BA3-21310 è ñàì ïðè ýòîì ïîëó÷èë ñåðüåçíûå òðàâìû ãëàçà, ïîìèìî ñîòðÿñåíèÿ ãîëîâíîãî ìîçãà è óøèáîâ.

Äðóãîé - óïðàâëÿÿ àâòîìîáèëåì "ÍèññàíÖåäðèê", "âúåõàë" â "Ìåðñåäåñ-Áåíö", êîòîðûé äâèãàëñÿ â ïîïóòíîì íàïðàâëåíèè. Ìíîãî÷èñëåííûå òðàâìû äîñòàëèñü ïàññàæèðó "Íèññàíà". Ïîñòðàäàâøåãî äîñòàâèëè â íåéðîõèðóðãèþ. Ñòàòèñòèêà àâòîìîáèëüíûõ àâàðèé áåñïðèñòðàñòíî ñâèäåòåëüñòâóåò: ÷åì âûøå ñêîðîñòü ìàøèíû, òåì áîëåå òÿæêèå îêàçûâàþòñÿ ïîñëåäñòâèÿ. Çà 11 ìåñÿöåâ â ýòîì ãîäó ïðîèçîøëî 54 ÄÒÏ, â êîòîðûõ ïîñòðàäàëè ëþäè, ïðîèçîøëè ïî âèíå âîäèòåëåé, áåçäóìíî óâëåêøèõñÿ âûñîêèìè ñêîðîñòÿìè.

Ищем очевидцев 22 îêòÿáðÿ ïðèìåðíî â 20.20 íà ïðîåçæåé ÷àñòè äîðîãè íàïðîòèâ çäàíèÿ ÎÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè" íà óë. Ëåíèíà, 35 âîäèòåëåì à/ì "Äýó-Íåêñèÿ" áûë äîïóùåí íàåçä íà ïåøåõîäà - æåíùèíó.  ïîñëåäñòâèå, îò ïîëó÷åííûõ òðàâì îíà ñêîí÷àëàñü â áîëüíèöå Ñëåäñòâèþ íåîáõîäèìà ïîìîùü î÷åâèäöåâ äîðîæíîòðàíñïîðòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ. Èõ çâîíêîâ æäóò ïî òåë. 44-22-44 èëè 49-54-02.

Ïðåññ-ñëóæáà ÎÃÈÁÄÄ ÓÌÂÄ ÐÔ ïî ã. Áðàòñêó

 îòäåëå ðåêëàìû (òåë. 41-30-08) ïðèíèìàþòñÿ ñðî÷íûå îáúÿâëåíèÿ, êîòîðûå ïóáëèêóþòñÿ â áëèæàéøåì íîìåðå ãàçåòû (ïëàòíî — 50 ðóá.), ñðî÷íûå îáúÿâëåíèÿ òàêæå ìîæíî ïîäàòü â êðåäèò ïî òåë. 270-270.

5


6

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

24 ÄÅÊÀÁÐß. ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

25 ÄÅÊÀÁÐß. ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00 «Äîáðîå óòðî» 10.00, 13.00, 16.00 «Íîâîñòè» 10.05, 05.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 10.35, 14.50 «Æåíñêèé æóðíàë» 10.45 «Æèòü çäîðîâî!» 12+ 11.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 13.10 «Âðåìÿ îáåäàòü!» 13.55 «Äåøåâî è ñåðäèòî» 15.00 «Äðóãèå íîâîñòè» 15.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 12+ 16.15 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» 12+ 17.10 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎл 16+ 18.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 16+ 19.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè» 19.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 16+ 20.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 16+ 22.00 «Âðåìÿ» 22.30 «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐÂÀÐÀ» 16+ 00.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 16+ 01.00 «Ñâîáîäà è ñïðàâåäëèâîñòü» 18+ 02.10 «Íî÷íûå íîâîñòè» 02.30 «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ Ñ ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÀÌÈ»

6.00 «Äîáðîå óòðî» 10.00, 13.00, 16.00 «Íîâîñòè» 10.05 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 10.35, 14.50 «Æåíñêèé æóðíàë» 10.45 «Æèòü çäîðîâî!» 12+ 11.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 13.10 «Âðåìÿ îáåäàòü!» 13.55 «Äåøåâî è ñåðäèòî» 15.00 «Äðóãèå íîâîñòè» 15.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 12+ 16.15 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» 12+ 17.10 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎл 16+ 18.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 16+ 19.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè» 19.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 16+ 20.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 16+ 22.00 «Âðåìÿ» 22.30 «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐÂÀÐÀ» 16+ 00.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 16+ 01.00 «Íî÷íûå íîâîñòè» 01.25 «Çàäèðû» 16+ 02.35 «ÐÎÆÄÅÑÒÂλ 16+ 05.00 «24 ×ÀÑÀ» 16+

«ÐÎÑÑÈß»

06.00 «Óòðî Ðîññèè» 10.00 «1000 ìåëî÷åé». 10.45 «Î ñàìîì ãëàâíîì». 11.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 12+ 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Âåñòè» 12.30 «Âåñòè-Ñèáèðü» 12.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 12+ 14.50, 17.45 «Äåæóðíàÿ ÷àñòü» 15.30, 18.15, 20.40 «Âåñòè-Èðêóòñê» 15.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ» 16.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ» 18.35 «ÑÂÀÒÛ-4» 12+ 21.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» 21.40 «Ïðÿìîé ýôèð» 12+ 22.30 «ÑÂÀÒÛ-5» 12+ 02.40 «Äåâ÷àòà» 16+

«ÐÎÑÑÈß»

06.00 «Óòðî Ðîññèè» 10.00 «1000 ìåëî÷åé». 10.45 «Î ñàìîì ãëàâíîì». 11.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 12+ 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Âåñòè» 12.30 «Âåñòè-Ñèáèðü» 12.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 12+ 14.50, 17.45 «Äåæóðíàÿ ÷àñòü» 15.30, 18.15, 20.40 «Âåñòè-Èðêóòñê» 15.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß» 16.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ» 18.35 «ÑÂÀÒÛ-4» 12+ 21.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» 21.40 «Ïðÿìîé ýôèð» 12+ 22.30 «ÑÂÀÒÛ-5» 12+ 01.40 «Ñâàòû. Æèçíü áåç ãðèìà» 16+ 02.35 «Âåñòè+»

ÍÒÂ

06.55 «ÍÒ óòðîì» 09.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» 16+ 10.30, 16.30, 19.30 «Îáçîð. ×Ï» 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 Ñåãîäíÿ 11.20 «Æèâóò æå ëþäè!» 11.55 «Äî ñóäà» 16+ 13.00, 14.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 16+ 15.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» 16+ 17.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» 16+ 18.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» 16+ 20.30 «ËÅÃÀÂÛÉ» 16+ 00.35 «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅÍÜÞ» 16+ 02.35 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» 18+ 03.40 «Äèêèé ìèð» 04.05 «ÑÏÅÖÃÐÓÏÏÀ» 16+ 06.00 «ÏÎÏÛÒÊÀ Ê ÁÅÃÑÒÂÓ» 16+

ÍÒÂ

06.55 «ÍÒÂ óòðîì» 09.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» 16+

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

06.00 «Äîáðîå óòðî» 10.00, 13.00, 16.00 «Íîâîñòè» 10.05 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 10.35, 14.50 «Æåíñêèé æóðíàë» 10.45 «Æèòü çäîðîâî!» 12+ 11.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 13.10 «Âðåìÿ îáåäàòü!» 13.55 «Äåøåâî è ñåðäèòî» 15.00 «Äðóãèå íîâîñòè» 15.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 12+ 16.15 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» 12+ 17.10 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎл 16+ 18.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 16+ 19.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè» 19.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 16+ 20.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 16+ 22.00 «Âðåìÿ» 22.30 «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐÂÀÐÀ» 16+ 00.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 16+ 01.00 «Íî÷íûå íîâîñòè» 01.25 «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ» 16+ 02.15 «ÊÀÊ ÃÐÈÍ× ÓÊÐÀË ÐÎÆÄÅÑÒÂλ 04.15 «ÊÀÏÈÒÓËßÖÈß ÄÎÐÎÒÈ» 16+

«ÐÎÑÑÈß»

06.00 «Óòðî Ðîññèè» 10.00 «1000 ìåëî÷åé». 10.45 «Î ñàìîì ãëàâíîì». 11.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 12+ 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Âåñòè» 12.30 «Âåñòè-Ñèáèðü» 12.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 12+ 14.50, 17.45 «Äåæóðíàÿ ÷àñòü» 15.30, 18.15, 20.40 «Âåñòè-Èðêóòñê» 15.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ» 16.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ» 18.35 «ÑÂÀÒÛ-4» 12+ 21.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» 21.40 «Ïðÿìîé ýôèð» 12+ 22.30 «ÑÂÀÒÛ-5» 12+ 01.30 «Ñâàòû. Æèçíü áåç ãðèìà» 16+ 02.30 «Âåñòè+»

ÍÒÂ

06.55 «ÍÒ óòðîì» 09.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» 16+ 10.30, 16.30, 19.30 «Îáçîð. ×Ï» 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 «Ñåãîäíÿ» 11.20 «×óäî òåõíèêè» 12+ 11.55 «Äî ñóäà» 16+ 13.00, 14.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 16+ 15.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» 16+ 17.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» 16+ 18.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» 16+ 20.30 «ËÅÃÀÂÛÉ» 16+ 00.35 «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅÍÜÞ» 16+ 02.35 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» 03.40 «Äèêèé ìèð» 04.00 «ÑÏÅÖÃÐÓÏÏÀ» 16+ 05.55 «ÏÎÏÛÒÊÀ Ê ÁÅÃÑÒÂÓ» 16+

ÐÅÍ ÒÂ, ÒÐÊ «ÁÐÀÒÑÊ»

07.40, 13.45 «Âêóñíûå èñòîðèè» 12+ 07.55, 13.30 «Ïóòåøåñòâóåì» 16+ 08.00, 20.30, 23.50 «Ôàêò» 16+ 08.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 16+ 09.30, 23.30 «Íîâîñòè 24» 16+ 10.00, 14.00 «Çâàíûé óæèí» 16+ 11.00 «Ëþáîâü-911» 16+ 12.00 «ÑËÅÄÀÊÈ» 16+ 13.00, 23.00 «Ýêñòðåííûé âûçîâ» 16+ 13.35 «Íîâîãîäíèé ìåøîê» 12+ 15.00 «Íå âðè ìíå!» 16+ 16.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 16+ 17.00 «Çàñóäè ìåíÿ» 16+ 18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 16+ 20.00 «Äèàëîã ñ âëàñòüþ» 16+ 21.00 «Ñïåöèàëüíûé ïðîåêò» 16+

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Ñåé÷àñ» 07.10, 06.15 «Õîëîäíîêðîâíàÿ æèçíü» 6+ 08.00 «Óòðî íà «Ïÿòîì» 6+ 10.45, 19.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ» 11.30, 13.30 «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ» 17.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ» 18.00 «Ïðàâî íà çàùèòó» 16+ 20.00 «Ôàêò» 16+ 20.25 «Äèàëîã ñ âëàñòüþ» 16+ 21.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+ 21.30, 23.25 «ÑËÅÄ» 16+

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Ñåé÷àñ» 07.10, 06.15 «Õîëîäíîêðîâíàÿ æèçíü» 6+ 08.00 «Óòðî íà «Ïÿòîì» 6+ 10.45, 19.00, «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ» 11.30, 13.30 «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ» 17.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ» 18.00 «Ïðàâî íà çàùèòó» 16+ 20.00 «Ôàêò» 16+ 20.25 «Íîâîãîäíèé ìåøîê» 12+ 20.35 «Óäà÷íûé âûáîð» 16+ 21.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+ 21.30, 23.25 «ÑËÅÄ» 16+ 00.10 «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß» 12+ 02.10 «ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80» 12+ 03.30 «ÐÎÊÈÐÎÂÊÀ  ÄËÈÍÍÓÞ ÑÒÎÐÎÍÓ» 12+ 05.05 «Ðåàëüíûé ìèð» 12+ 05.30 «Â ïîèñêàõ ãèãàíòñêîãî îñüìèíîãà» 12+ 07.30 «Åâðîíüþñ» 11.00 «Íàáëþäàòåëü» 12.15 «ÑÈËÜÂÀ» 14.35 «Ñàòè» 15.55 «Þáèëÿðû ãîäà» 16.40, 20.30, 00.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû» 16.50 «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß» 17.50 «Áàë ïîñëå ñðàæåíèé» 19.35 «Òàéíû ïðîøëîãî» 20.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü» 21.00 «Ëèíèÿ æèçíè» 21.55, 02.55 «Ñêâîçü êðîòîâóþ íîðó» 22.40 «Ëó÷àíî Ïàâàðîòòè» 00.00 «Êðàñîòà ñêðûòîãî» 00.50 «ÐÎÆÄÅÑÒÂλ 02.45 «Ïðîãóëêà ñ Ôåëëèíè» 03.40 «Äîìà Õîðòà â Áðþññåëå»

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Ñåé÷àñ» 07.10 «Õîëîäíîêðîâíàÿ æèçíü» 6+ 08.00 «Óòðî íà «Ïÿòîì» 6+ 10.45 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ» 11.30, 13.30 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 16+ 16.00, 19.00, 01.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ» 17.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ» 18.00, 02.40 «Âíå çàêîíà» 16+ 20.00 «ÔÀÊÒ» 16+ 20.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+ 21.30, 23.25 «ÑËÅÄ» 16+ 00.10 «Ìîìåíò èñòèíû» 16+ 02.10 «Ïðàâäà æèçíè» 16+ 03.40 «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß»

ÑÐÅÄÀ

ÐÅÍ ÒÂ, ÒÐÊ «ÁÐÀÒÑÊ»

07.40, 13.30 «Óäà÷íûé âûáîð» 16+ 07.50 «Íîâîãîäíèé ìåøîê» 12+ 08.00, 20.30, 23.50 «Ôàêò» 16+ 08.30 «Æàäíîñòü» 16+ 09.30, 23.30 «Íîâîñòè 24» 16+ 10.00, 14.00 «Çâàíûé óæèí» 16+ 11.00 «Ëþáîâü-911» 16+ 12.00 «ÑËÅÄÀÊÈ» 16+ 13.00, 23.00 «Ýêñòðåííûé âûçîâ» 16+ 15.00 «Íå âðè ìíå!» 16+ 16.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 16+ 17.00 «Çàñóäè ìåíÿ» 16+ 18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 16+ 20.10 «Âêóñíûå èñòîðèè» 12+ 20.25 «Ïóòåøåñòâóåì» 16+ 21.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 16+

«ÊÓËÜÒÓÐÀ»

ÐÅÍ ÒÂ, ÒÐÊ «ÁÐÀÒÑÊ»

08.00 «Ôàêò. Èòîãè íåäåëè» 16+ 08.30 «×èñòàÿ ðàáîòà» 12+ 09.30, 23.30«Íîâîñòè 24» 16+ 10.00, 14.00 «Çâàíûé óæèí» 16+ 11.00 «Ëþáîâü-911» 16+ 12.00 «ÑËÅÄÀÊÈ» 16+ 13.00, 23.00 «Ýêñòðåííûé âûçîâ» 16+ 13.30 «Íîâîãîäíèé ìåøîê» 12+ 15.00 «Íå âðè ìíå!» 16+ 16.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 16+ 17.00 «Çàñóäè ìåíÿ» 16+ 18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 16+ 20.10 «Óäà÷íûé âûáîð» 16+ 20.20 «Íîâîãîäíèé ìåøîê» 12+ 20.30, 23.50 «Ôàêò» 16+ 21.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+

26 ÄÅÊÀÁÐß. ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

ÂÒÎÐÍÈÊ

10.30, 16.30, 19.30 «Îáçîð. ×Ï» 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 «Ñåãîäíÿ» 11.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» 11.55 «Äî ñóäà» 16+ 13.00, 14.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 16+ 15.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» 16+ 17.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» 16+ 18.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» 16+ 20.30 «ËÅÃÀÂÛÉ» 16+ 00.35 «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅÍÜÞ» 16+ 02.40 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» 16+ 03.15 «ÖÅÍÒÐ ÏÎÌÎÙÈ «ÀÍÀÑÒÀÑÈß» 16+ 04.00 «ÑÏÅÖÃÐÓÏÏÀ» 16+ 05.55 «ÏÎÏÛÒÊÀ Ê ÁÅÃÑÒÂÓ» 16+

12.30 «ÓÍÈÂÅл 16+ 13.00, 18.30, 20.30 «Áðàòñêàÿ èíñòðóêöèÿ» 12+ 13.30, 23.05 «Äîì-2» 16+ 15.25, 17.30, 19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» 16+ 16.30, 18.00, 19.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» 16+ 21.00 «ÔÐÅÄ ÊËÀÓÑ, ÁÐÀÒ ÑÀÍÒÛ» 12+ 01.05 «ÑÒÀÍ ÕÅËÜÑÈÍû 16+

CTC

06.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß» 12+ 07.00, 04.45 Ìóëüòñåðèàëû 12+ 08.00, 12.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» 09.30 «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ» 16+ 11.20, 14.00, 00.00 «6 êàäðîâ» 16+ 11.30, 18.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» 16+ 14.40 «Ãàëèëåî» 15.40 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ» 16+ 19.00 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ» 16+ 22.00 «ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐÊÎÂÜ» 16+ 00.30 «Èñêóññòâî â äåòàëÿõ» 16+ 01.00 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÍÈÍÄÇß» 16+ 02.50 «Íå ìîæåò áûòü!» 03.50 «ÂÑÅ ÒÈÏ-ÒÎÏ, èëè ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÁÎÐÒÓ» 12+ 05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» 16+

«ÄÎÌÀØÍÈÉ»

06.30, 07.30, 12.05, 22.50 «Îäíà çà âñåõ» 16+ 07.00 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» 08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» 08.30 «ÅÑÅÍÈß» 12+ 11.05 «Æåíñêèé ðîä» 12+ 12.25, 20.00 «Çâåçäíûé Íîâûé ãîä» 16+ 13.25 «Íîâîãîäíÿÿ íåäåëÿ åäû» 14.25 «ÄÅÂÎ×ÊÀ Ñ ÑÅÂÅÐÀ» 12+ 18.00 «ÌÀÐÃÎØÀ» 16+ 19.00 «Íîâîãîäíÿÿ íåäåëÿ åäû» 21.00 «ÁÀÁÍÈÊ» 18+ 23.30 «ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ» 12+ 01.30 «Óäîáíûé âå÷åð» 02.00 «ÎÄÅÐÆÈÌÛÉ» 16+ 06.00 «Ïëàòüå ìîåé ìå÷òû»

«ÏÅÐÅÖ»

06.00 Ìóëüòôèëüìû 08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» 08.30, 14.00 «Îáìåí áûòîâîé òåõíèêè» 09.00, 12.00, 19.00 «Óëåòíûå æèâîòíûå» 16+ 09.30, 01.30 «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ ÓÄÀл 16+ 11.30, 14.30, 17.30 «Ñ.Ó.Ï.» 16+ 12.30, 18.30 «Êàëàìáóð» 16+ 13.00, 18.00, 20.00, 00.30, 05.55 «Àíåêäîòû» 16+ 15.00, 21.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 16+ 16.00 «Íà ÷óæîì ãîðáó» 16+ 16.30 «Áàíäà çâåðÿ» 16+ 17.00 «Áîé ñ òåíÿìè» 16+ 22.30 «Óëåòíîå âèäåî» 16+ 23.00 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 18+ 00.00 «×î ïðîèñõîäèò?» 16+ 01.00 «Óäà÷íàÿ íî÷ü» 03.25 «CSI» 16+ 04.20 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà» 16+ 05.25 «Ñàìîå ñìåøíîå âèäåî» 16+

ÒÍÒ-ÁÑÒ

07.00, 20.00, 00.35 «Íîâîñòè ÁÑÒ» 16+ 07.25 , 08.20 , 09.20, 18.55, 20.25, 01.00 «Ïîãîäà» 07.30, 08.25, 09.25 Ìóëüòñåðèàëû 12+ 08.00 «Âåñåëûå ìåëîäèè» 12+ 10.15 «Æåíñêàÿ ëèãà» 16+ 10.35 «ËÅÇÂÈß ÑËÀÂÛ»

×ÅÒÂÅÐÃ

22.15 «ÑËÅÄ. ÇÀÂÒÐÀÊ ËÞÄÎÅÄÀ» 16+ 00.10 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ» 12+ 01.50 «ÊÎÌÀÍÄÈÐ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ ÙÓÊÈ» 12+ 03.35 «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎËÎÂÛ» 12+ 05.15 «Ðåàëüíûé ìèð» 12+ 05.35 «Ëè÷íûå âåùè» 12+

«ÊÓËÜÒÓÐÀ»

07.30 «Åâðîíüþñ» 11.00 «Íàáëþäàòåëü» 12.15 «ÏÎÄ ÊÐÛØÀÌÈ ÌÎÍÌÀÐÒÐÀ» 14.35 «Ëó÷àíî Ïàâàðîòòè» 15.55 «Þáèëÿðû ãîäà» 16.40, 20.30, 00.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû» 16.50 «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ» 18.40 Þáèëåéíûé êîíöåðò â ÊÇ× 19.35 «Òàéíû ïðîøëîãî» 20.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü» 21.00 «Ëèíèÿ æèçíè» 21.55, 02.55 «Ñêâîçü êðîòîâóþ íîðó» 22.40 «Àíäðåà Áî÷åëëè» 23.40, 03.40 «Ñèãèøîàðà. Ìåñòî, ãäå æèâåò âå÷íîñòü» 00.00 «Êðàñîòà ñêðûòîãî» 00.50 «ÑÈÑÑÈ» 02.30 «Ñ. Ðàõìàíèíîâ»

ÒÍÒ-ÁÑÒ

07.00, 20.00, 00.30 «Íîâîñòè ÁÑÒ» 16+ 07.25, 08.20, 09.20, 18.55, 20.25, 00.55 «Ïîãîäà» 07.30, 08.25, 09.25 Ìóëüòñåðèàëû 12+ 08.00 «Âåñåëûå ìåëîäèè» 12+ 10.15 «ÔÐÅÄ ÊËÀÓÑ, ÁÐÀÒ ÑÀÍÒÛ» 12+ 12.30, 18.30 «ÓÍÈÂÅл 16+ 13.00, 20.30 «Áðàòñêàÿ èíñòðóêöèÿ» 12+ 13.30, 23.00 «Äîì-2» 16+ 15.25, 17.30, 19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» 16+ 16.30, 18.00, 19.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» 16+ 18.30, 20.30 «Áðàòñêàÿ èíñòðóêöèÿ» 12+ 21.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏËÓÒÎ ÍÝØÀ» 12+ 01.00 «ÂÊÓÑ ÆÈÇÍÈ» 12+

CTC

07.00, 04.50 Ìóëüòñåðèàëû 12+ 08.00, 12.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» 09.30, 22.00 «ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐÊÎÂÜ» 16+ 11.30, 18.30, 00.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» 16+ 14.00, 19.30, 00.00 «6 êàäðîâ» 16+ 14.35 «Ãàëèëåî» 15.35 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ» 16+ 19.40 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 16+ 01.00 «ÌÈËËÈÎÍÛ ÁÐÓÑÒÅÐÀ» 16+ 02.55 «Íå ìîæåò áûòü!» 03.55 «ÂÑÅ ÒÈÏ-ÒÎÏ, èëè ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÁÎÐÒÓ» 12+ 05.20 «Íîâîãîäíåå ïóòåøåñòâèå» 05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» 16+

«ÄÎÌÀØÍÈÉ»

06.30, 07.30, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» 16+ 07.00 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» 08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» 08.30 «ÒÀÉÍÛ ÒÅËÀ» 16+ 09.00 «Æåíñêèé ðîä» 12+ 10.55 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÝÄÅÌ» 12+ 16.10 «ÏÐÅÂÐÀÒÍÎÑÒÈ ËÞÁÂÈ» 16+ 18.00 «ÌÀÐÃÎØÀ» 16+ 19.00 «Íîâîãîäíÿÿ íåäåëÿ åäû» 20.00 «Çâåçäíûé Íîâûé ãîä» 16+

20.30 «ÒÅÐÌÈÍÀË» 12+ 23.30 «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÌÎÑÊÂÀ» 16+ 01.30 «Óäîáíûé âå÷åð» 02.00 «ÎÄÅÐÆÈÌÛÉ» 16+ 06.00 «Ïëàòüå ìîåé ìå÷òû»

«ÏÅÐÅÖ»

06.00 Ìóëüòôèëüìû 08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» 08.30, 14.00 «Îáìåí áûòîâîé òåõíèêè» 09.00, 12.00, 19.00 «Óëåòíûå æèâîòíûå» 16+ 09.30 «ÕÎÇßÈÍ ÈÌÏÅÐÈÈ» 16+ 11.40, 22.30 «Óëåòíîå âèäåî» 16+ 12.30, 18.30 «Êàëàìáóð» 16+ 13.00, 18.00, 20.00, 00.30 «Àíåêäîòû» 16+ 14.30, 17.30 «Ñ.Ó.Ï.» 16+ 15.00, 21.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 16+ 16.00 «Ðèåëòîðû ñ áîëüøîé äîðîãè» 16+ 16.30 «Áèòâà çà ìóæèêà» 16+ 17.00 «Çâîíîê çàìåäëåííîãî äåéñòâèÿ» 16+ 23.00 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 18+ 00.00 «×î ïðîèñõîäèò?» 16+ 01.00 «Óäà÷íàÿ íî÷ü» 01.30 «ÕÎÇßÈÍ ÈÌÏÅÐÈÈ» 16+ 03.40 «CSI» 16+ 04.35 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà» 16+


7

À Ö È Í Ò ß Ï ÁÎ Á ÓÑ Ò À ÐÅ Í Ü Ê Å Ñ Î Â Å 0 3 ì ñ Ñ 6 «à ì .å + ø â 5 è ä î »0 å1 í î åÍ 6 + É À Å Ð »å È Ñ Ï Î 1 .6 Í + 4 È 0 Ë Å Ü Ò Í Ë Û È »Ñ Ò É 0 Ô Ï Â «ð î à ì ï ñ .òå î »1 í êè 2 à ÿ1 þ ë 5 ì ÷á » î â ü0 1 2 Á .«ø ü 1 î ëí å ì 6 Ñ «.0 å ,» î í + ý 2 è ä òë å 1 ì íî !« å è òË

5 Þ « î »á ãÍ 5 1 ð û ÿ á è ë Â Ð Ï Û ÅÊ À Í É À Ê Ä Ë À Å Á ß .Ð 8 2 3 è 6 .û î 0 ,Ø 2 ,0 ð î » ò« óà 6 ð å Î Ð Æ Ì « À Í Ü Ê Å È Ä Å 0 Í » «ë ñ î .î â 6 ,ÿ À É Ò Í Û Ê È Â Å Ò Ñ 3 ö ñ ì Ç û ç 8 â é Ê ï ê 0 í òÎ ü à ÿ 3 5 æ ë à 4 ,.í 1 è é ê í 2 ï ð î ø ä Ò Ñ Ê à ãé ÿ òóë 9 4 2 Æ + ç ä ü òÊ 5 Ì «+ .è ï ð 1 ã9 û ä 0 1  î 3 á ì !2 òë ÿ à à 0 Ä ñ å ð ä ø è â æ Ë «ü » è ÿ 1 0 Ð â ..ð î ÷ ñ æ 2 ä å í è Á å ç ë è ä í û å í î â è » òç å 5 óÉ 2 Ï ü Ï .Ñ î 6 ö ð ãÁ 5 Ð Ó Í Ï « Ü È Ô Í Æ 1 6 7 Í Å Ä Ê Î È Ð É Ò Ñ -èöË»»ÖåîðÈ Í Ò ì 8 í ÷ 9 å 0 3 7 òÑ ñ î â 0 2 0 6 Á »Ó Ñ Ò 1 ï æ â é ì 1 !0 ñ 2 2 5 .È 8 ,ñ 1 ,»Å 0 1 5 î 6 â ãå ü òÕ 2 Ï ä « ì » ð ÿ .î 2 Ô Ê 2  í + à û » ø è ë ã« 0 3 5 å Ì 8 9 ü óê Í â ñ û + ë 5 1 Æ à 0 ë à å í ÿ Ð Ñ Â Õ Í Å Â Ø Û + Ë Ì Ð Ë 4 Ù Å È « Ä Î Ñ Í Ð À ß 1 Ï È Ë Þ 1 Ï 6 « Ñ Å × Î Í À ß » Î Ë Ç Ê Î Ä Í À 3 Æ Ì Î Æ « Ï Î Ê Ä 4 È Û Â Ä » Ó + È .ð 2  1 Ð Å 3 ÿ 3 ñ à òÀ 0 2 » È ß Ñ Î Ð Ñ « ð óå í 0 î è î òð 6 1 6 «Ò ì î »ñ 5 7 1 9 ,,1 5 Ì 1 ü » « ë å í à 0 óï 0 1 óÍ ÷ é 0 À Í Ü 0 Û Å 6 8 ..è 4 ñ à Î â ãè ì 1 Ï À Ö Í Ê Ó À Ë È Ð Ã Ð Í » 3 è ê Á óÿ ò0 8 ê 2 0 0 «.ê ñ 8 ..Ä 1 2 2 + ÿ ö À Ò É Í 2 + Û Å 2 Ñ Ò 3 Á Ñ Í è .ã.2 î â 0 ,,« Ä « » ü 4 à ñ òÛ 7 æ í à ÿ Î È Ë Î Ó Ø Ñ Ò È 6 + Ê »å 1 4 å ,Ò òç ,,1 óß ê Ï Ð Ï 8 Å + Ð .í À 1  » È Â Î Ø Ð Í Ê Ó «ë À Ê 5 5 Ñ Â + Û Ò 8 »á C T C 0 ì 3 à û Ñ ø í .å ÷ ê ,é í è !à 0 5 2 û Ì ë à 7 4 ë óÅ 4 2 ô Ï « ì ÿ è î Æ « ì ñ õë 1 û í é î è À Ó À Â Å Ì Æ è ãì 6 û á â + å ç ì 8 å ø !Í æ ü 1 4 6 à ä ð â 3 2 Â Ò Í î à » ë 5 ð î ì òý Í Ò Â Æ Ç × Í Ê Î Û 6 Å Æ ä » 9 ãÈ è å é í ê ñ 3 Ì Ï « Î Ë Í Ñ ß .í 9 × 3 Î » «î 6 9 î ð .ü + 1 Ì 0 0 5 1 ..!ß Ñ ä » í « 7 å ãð 0 2 ,È 0 0 À Ò Í Ð È Â Ô Î Ä Ã 2 È É 0 2 6 Ñ + ë à ..Û ñ ò 1 Ä Ê Ò À Å Ë + 0 » 1 ä à ó» Ä 2 òÅ « 1 » è æ ñ ÿ Ñ í û ó1 3 4 õñ ì á å ü !ü ò8 òãòÛ 3 Ó Ë È «Ä Ð À Ö Á È 1 6 5 + Ò Î Õ É Ð Æ 2 3 Î Í Ð Ó Ò Ü 5 Ï ï ð â ð ê 7 ð à ÿ 4 ï î à ê ç û 1 â à î è 6 å ì ì 8 Ø Î » À É Ä È À Ã Â Û 0 É Í Å Ò Ï Ü Î Ç Þ À Ã Í 3 3 5 4 6 .ñ «Á 7 ,,» 0 .î 2 ,»â 6 + » â ñ õß 6 + Ì « .Ô 1 .Ò ë »,,å ÷ à ê î æ 7 â í à ê × Ð 1 + 2 Ä Ð »Ä Ò ð Ï ó8 ë ç Ç â « 6 + 0 å ç â Á « Ð À Ê Ò Ñ Ê Ò »  ,Åàòé0ÿîîâü-Çê2Ñ1Ð Í Ä ø å â í Í .ð ä 9 ø Í ãÅ û é 2  ñ òû » óç å 1 û ñ Ô 0 òÌ à ,À û î ë òÊ à Í » î û éé 1 ë þ Ê » à 8 å è ì ÿ ü ä è 3 2 4 Í è â 9 1 ä 2 è õóÕ ø ä .»â ãû 0 æ Ç óè 0 4 6 + å òû î í â 0 1 9 ü 1 ..ð á 1 5 Ì Ä Î Å Ä Ò .Î » 3 Î Ð 1 Î É Ç Ò !Ç Å ,À Ñ Ë 6 « Å + À Ê 2 È Î Ï Ê Ò À « Ë Ð Î À Ò 5 Ü Ñ ß 6 â û Ý í + 3 ê é 6 + 1 0 É Å Ç À ß 2 ì 1 å ø « î ä é î ãÒ » Ç â ð 8 í û ç å Ï À É Í Ü ß Ñ 9 ð à ä ì + 6 È Ó Í 1 ÿ ñ 7 Ë Ñ È Ç Í È ñ  å 8 å ç â å » ä óè ü à òå 3 É Ì Â Ð »Å À Ü 0 Æ Ñ ë î » à 1 è à ÿ 0 Ó ÷ á ..å û 1 é Î Ï Ã Ê Î Ð Å « À Û 2 0 Ë Í À Ê Û É Ï ß 6 + Á Ó À Ä Î Ç Ì í û òð » í òë 5 Ñ Ê Ë Ó À × 2 3 Â Ä + À 8 Ð É 0 » Ò Ö » Å Ð Ï Å « Ï Ð «« Ç 1 2 Å + À 0, 0 3 0 .ð ÷ é 6 å 1 9 .1 ,6 1 3 2 ì ô ü û ü ë 6 ð î Ï ò÷ 8 î å ç í î å Ì 3 À Ó Ø 3 Ð À Ò Í È Ä Ü ß 'òþ Í Ð Ê Å Ò ,1 ä ó Î ÿ » ñ ê 7 ò í Î è ê õ » ò á ì ç à ù 6 Ï à 8 â î æ û . « ë 9 1 0 ï ð î è ñ . â ÿ 9 ñ å + â 1 6 + Ô à ß Ç Ì Ë Ä « Ó Õ É 9 0 ß » 0 » 1 Ñ . 4 7 5 2 ì 1 ø å í è é î ã » 0 2 3 Ê « ì 8 2  « û ó Ä Ê Ò + Û 1 0 0 3 . 0 ,. 2 0 ,û Ñ Ë Ä 3 » À ê « å í 1 Ë Ó Ç Ð Å é ð 5 . 1 í , 2 ì ü þ å ò ç Î » ÷ å ä ü 1 Ì + à . ñ 6 î è ñ À » Ð Ó Ë Ò Ê Ó Ü « 1 6 × + ñ â è æ ó 7 è 0 3 þ ü í î ð Å â » ñ . 7 â è ä Ó ë 2 Í ü ë á à å ò à ä ì ñ å ø è û î Ã í « å 3 Ñ Â Å Ä Î À 2 Å Ë À ß 8 » ê ä Ñ î í ã û ò ! ä î Ë ä î È « í ö 4 ð è ë ü â . » 0 ï ? õ ò 0 î 5 Ø Ï 5 1 . î à ð ë ü 1 ÿ Ê Ä À Å Á ß . 5 9 2 .» ÷ æ 2 ,î å í è Í Ë À Ê Û Â Ð É Ï Å Ç ï Á ì í ç óû è à ÿ ñ à .é Á å ì ê óë ãÿ î à à ë ê í ö å ð å ö ð â ä 0 ð Ä » òÊ «« óòâ 6 á Ê Î Ð Ä Ó Í Ï Ë « È Ð Ü Ô Í Ö » 0 0 0 Í « ñ î â . 6 , 1 Ê ï ç à ê » î 0 í ò ü à Ì â î ç ñ ô õ ò ü ë ÿ ó ì ä ë ü 3 5 æ ë à 4 , 1 è é ê ñ å Ò Á Ñ Í Ò 4 1 2 Æ + ü ò 5 Ì . ï 1 í ä û 0 3 Ñ Ò « 0 â 2 0 ð 3 ì ! +0 6 å ð î ä è ø è â 2 5 5 2 . 8 . 1 0 , 2 , í î â è å 5 ã 2 Ï ü Ï « . ÿ ò 5 ã « ä î 2 5 ë à è ð å Ì ñ 7 . , 9 , ó 1 æ  À ñ î á â 6 ç í ä ó +1 1 Í Î « 1 Î 2 Ä Ã + 7 Í Ä Ê Å È Ò Â É » 6 Æ + . è ë ã à å í ÿ ê ñ 0 í 9 å ï Ä » é ! ñ 4 Ç Î Î Ñ Ø « Ò Ð ß + 0 Ê È ä ÷ ñ ó 0 ë 1 Ó È 2  РŠ0 0 í Á « ò 8 ð ñ à ê 0 ÿ ò  ì å » ð ÿ 1 + ö ÿ ê ó Ô × ä ã è ? à ã ë » 5 6 Ó à ð Ä ì î 3 3 2 ø Ï û + ê å ë 1 5 3 È 1 « 6 Í Ð Å Ò 5 Û 7 » Ì è » í ò ÷ ò ü ó Ô 3 1 è 2 í à ë à î . ñ . 2 Ï 3 À Ö Ë Å Ð Ü Í À Û . 6 . » 1 , 1 +1 Õ Î Ð «ñ Î 1 Ø 6 4 Ä Ã » É ð ý à ñ ê òí Á ñ + à 9 6 Ê + à ë á ê 2 ä » È ß Ñ Î Ð Ñ « Ñ O M Á Ë Ò D E »Ï Y Ð ð 6 Í « 8 Ó Ç È ß 0 É Ö À 0 Ä 0 ñ æ ÿ 4 å ë ü 0 ä óÒ í ÷ û è .î 5 4 Í â î ä â ãØ å C T C 0 0 è  « .Ó ò,,Î 8 1 û Ì è ð å ñ 7 ü 0 óò!Å 1 û à òñ + .ð í Æ ì 8 õò« í òü é î â è 1 2 + 1 » Ñ À Û Ò 5 Ò È Î Ô Î 1 Ä Ã + Í É ç â å ä à î è í » ö û 8 0 à ä ð â + »â .À 4 3 3 0 ì ë ,« 1 3 ,2 ø ü 2 Î Â Ð Â « 2 Î Ë È 2 ä æ 0 Ê Ï À Î ß Ò Ø È 1 Ç + 1 Ê Ê 0 è å î à » ë .â 5 Â Ò Í Â Í Å Ì Ï Î Í Ñ ß 6 »î +1 ð î ì òî Í 6 Ä À Ì 1 6 9 È Ö »å 5 þ ë ê Ç ÷ é .û ò2 9 Æ Í È Å À Â ß Ë Ä Ò È Ó Ñ À Î Ð Ù Ã 4 « Í À ß 1 Ò + Î 1 Å Ð Ë Ä Ë È Ç Ð Ö Û À 0 Å × 3 Ï Î «» á 9 ç î ð .Ð +0 1 0 0 5 1 ä Ñ 7 «È ã6 ,,Í 1 .« ,,2 ì Í á û 2 î æ å ü !Á òÍ å »1 í Æ Â ë è È ÇÍ Ü Ò .è 3 Î 2 « þ ë » æ è !Ò å òê è â ó 2 Á Î Ð Ó Í » À 1 6 ä à + ó»+ Ä î Ñ 6 Ì « Ñ + í 5 û ç óñ à ê 0 ð è æ ñ ÿ Ñ ä + 3 1 4 õï 5 3 Ó Ë È « Ð À Ö Ç Á Û Ô È 1 5 6 Û + Ò Î Õ À É Å » Ì Î » À É Ä È 1 6 ï ð â å à ê » 7 ð à ñ ê ÿ 4 ï î à ê ç û â à î è å ì 8 0 3 0 0 à ç 6 0 7 .å 0 1 ä í 3 ,Ï 2 6 + õÕ ñ À ß Í Ã Â Å Û ß Å É 2 » Ð é ñ ì .ê Ê À Í 1 Ë Ä Ê À Å Á Ð ß 0 .É 3 0 å à à »óä .Í 3 Ä 0 1 À 4 È Ò Ö 0 Í è « .å ,ò2 ñ 3 î â 1 6 ,!Å 5 Ç « Ì 3 2 Ç É Ñ Ï Ó Ï Ï ð î » à ê è ð ÷ Ñ æ ë û Ñ « òã÷ á à å í ð ÿ òÊ È À Ò Ó È Á Ð Ê Þ Í × Å ß 0 2 Ä Í 1 À ..+ Î Ä 1 Ç Å Ü Ò 1 Î Ñ Ã Â Ó Ò Ê À 3 + « Ð » 6 ð î Ï ò« óÎ î å í î å 5 ð ãã0 à « Ð í ..Í á ç ö » 5 0 + Ñ Ï Ð Ö Ó Ã Ï 4 Ð Î Â È 1 2 Ù Í 8 1 Ö È È Ì Æ Î Ä Í È Å « È Í Û Á è ì óß â 5 ñ 0 î ê ì î ê ö ð 6 òÍ ë .Â ã« Ä Ç Â Ó Ö 0 Ì Ç À ß » 7 0 4 5 ...Í Ñ « Î Á Â Å Ó » Û Ê Ò À Ä + ì ë î »,î å ø å æ !ü +1 6 å ö â ä Í Î Â Û Î Ð Ä À « Ì Î Ö » Ì È ß !ñ Á « Ð À Ê Ò Ñ Ê Ò » Â Ò Å 5 1 ä à » .á 1 à Ô òí ,Ð Ì 0 Ë Î Ð Á À Å Í Ó Ñ Ò Û å ä û « í å .Å ä » ÿ ã,â ÿ 2 à ë ñ 3 2 É Ì Î »ð Ü Ë Î 8 Í È Û É 1 Ñ »òÆÅ ñ !., î Ð Ê Ò Ò »  ,ÜäâêñÐ Í ì á û 2 ü !× ò3 òÓ Ð Â Û Å Ê Ë Õ Ó Á Í 2 â à ø ê ò1 Ç è ì 3 Ë à þ ì ê à ñ ë á î Æ Â Ñ è È Á Í Ç Ï + Í Å Ð Ò À Î Ü Ï » 5 2 Î 3 Ï Â Å Ï 1 í î å ù í ÿ à ñ ÿ .ì 3 2 6 4 ....óÿ 3 ñ Á Ó Ë Ê Ü Â Ñ Ó À × Ë Î Â Ê Ê »ê 5 Ê » ø 5 í × Ì À Î ß Í Û Õ Î ß É 8 È À Í À « ß Ö Ñ Å Ï ð â û ó2 â ì 4 6  + 8 è ñ å à 0 ø Ä â ï ñ æ ÿ â .» Ø Á Í Å «Å À 6 0 1 1 ø Í « ä è é î â 0 » î ê 2 ì è ï 6 å ë òÐ 0 »0 þ ç á Ñ 6 Ò Ì .ü û óÄ + 1 È » ì ü à ë ñ ò.ãÏ õà ÷ å ì òÈ 8 òð Ô 2 2 ì í à 2 ö ÿ å .ü â »ãË ñ â é òÒ Ê 9 ð ì ì ô î é î òÏ 9 ,,1 Ê Ì î í ö å ð ê æ ë î Ò å .+ ãí ä õÌ è óóÖ í 1 ë 0 î ñ ÷ â ñ ê î Ë ä é .à » 2 å 1 í à Ø Ì Î » À É Ä È « Ï Ð Â Í « Ö È + Ë Ê À 0 î ä ãÔ 2 è ÿ . 5 ð « Ð í 2 ç ö » .à Ì Ó À Ã Ð Ñ Ò 6 Ï + « í å ç à Ç ä + î 3 Ñ î â òÅ Á Ñ -åoîòï1êÖ Í 1 Ò 6 â ñ õË + 6 «Ï ç .ç ,2 + ð òè å ÷ 0 ï ð î 4 « ð û é 0 Ä Ð å ÷ î æ ð 7 ê â í ä é à ê è .,Ñ â î á .ð û 1 é Ñ Ì 1 Í 6 + à .Ä 1 ß Ü » ð ç è ê å Ï ë å å Ë Í Û É Ï ß 2 1 2 û Ì + ë 7 .tòÀ 9 ò2 ü 0 Î Ê Ð È Å Ñ À Ï Ã Í Û 2 5 Ð Ð ß Í Ð 3 Ò Ë Å ß « 6 ä à ø ÷ ë å 3 î ð ò6 Ñ è ê 8 5 5 0 3 .Ä 8 .ä 1 9 ,.Ð .è 1 3 ,å 2 1 6 + Ó Ä À Î » Å ì ô ü û ë òâ Ì è ü 7 5 3 î à » ä 1 6 ð ý à òí Ñ è 7 ÿ 8 2 À + « à ä í »óóá ë 4 Ù Ê Î × Ñ Ë Ì À « Â Î É À Í Ê Ó Ä È » 9 » ç à 5 Ñ » ä ï 8 Ï î ë ð ã1 » È ß Ñ Î Ð « 5 Ó Í Å Ê À 3 Î Ð Ø « È È » Ì Î ì û å ÷ ò«Ç é ü 6 à á û + 9 ü æ ì ð à õÑ È +0 Ò Í 1 À Ñ 2 Î 9 É Ç á ê à ÿ ò3 ô ì ü Í è ë ä å Ä × Î Ò ß Û Î Õ Ç ß É 1 ï Ó ð ÿ Á Ë è ãd 0 » Å Ð Ï « Ò ü ê â à á é « » ë 1 û õÒ Ë È Ê 2 9 Í Û Â »Í É 0 5 Í .« å 9 » è ÿ à ü ë í ÿ 0 3 Ñ é .ð 9 1 Î 6 Í î 2 òÁ á í à î ÿ ãè Ì Í Î Ð + ß Å Ì Ê – À À +1 Ò ä ë í è î ê ì Ñ óããÈ 3 Ê 0 Ï Ä È 1 À « Ò ,,1 1 7 ,,à 1 ,0 ì ô ü û ë Ì è ü ë ó2 0 0 è »  « 5 å 8 .Å ,,å 1 2 »2 Í ð 8 î ç í î å 0 0 + ð óÈ 3 ï î è Í 0 ð Ç ãè « ä í û å ç â é Ì Ë × Ü È + 6 Ø È Ê »Î 0  1 ø òû ..å í û ñ .ò0 ï î ê 0 1 í å ä Ô » ãÜ 0 à ê ò× ï 2 6 ð ñ î + ì 1 â à 0 í å õÀ ò4 á û ì é òÐ â î û 1 é Ï Ï Ë Â Ä « À Í Å 3 »0 è ê Ð Ê Á À Ó Ä Ñ Ã Ï È 2 Û Î Ð »Ç Å 5 Ô 2 è 1 ì í à ë å ñ ö ÿ 2 .î â 1 6 Ä ø ð n í e ó1 å .Å ê 0 4 Ç 1 « 6 ð è » 3 ñ 0 í ä û ç å å 5 Þ Ã 2 + 1 2 Ë 7 Ü .Â × À 1 Í 2 È É » 2 î Â ð « ñ û ê å W Ñ m 1 o « m 2 n a 0 æ Ó «»5 ë 2 ,Ë Í À Û É Ï ß ì è î à ð à « »Ð ä 5 6 Ñ + Ë Å » Â Ï Ê ë ö å ð òÌ + û å ì à í å ì à Ï òãÐ ð û Ï ÷ òÓ é ü à ë 6 òÎ Ê À Ï È Ä À Â Ò Í « À 3 à ñ ê òØ å í â » à Î 3 Ä Ó Í Å Û Ò ß « .óí 9 1 ,Ê 0 Í Î + × Î 1 à 0 Ñ Ü » Ë Ó Å À « È Ð Ê 7 +1 Æ 8 À ß » Ï + Ñ 7 .î 1 Ñ è ö ï ó6 è ÿ À » Ð Ó Ë Ò Ê Ó « Â Ò Í » Å Å « 6 Ê à ì ð óÓ È Ð Í Å Û 6 Á Ä Î » Ã Ð Ç 3 þ ü ð Å 7 4 ô ü ë Ì è ü ë 6 óÄ 8 ñ é ÷ å 1 Ó Ä À × 6 Û Á Ì 5 Ñ Î Ë 1 Í + Ë Ò Í Ë Û Ò É 5 3 0 1 ..y á 9 î .À ,Ë 1 0 ê 8 .ì 2 0 ,í 6 Ñ + Ë Ä Å 0 .Ò 4 .Í 1 7 .ß ,ï 1 0 ,í 2 8 þ ü á 1 à ä 0 Å Ñ Ì É Á Ð Å Î Í Ã Â À :ë ä ä ãî è î 9 â ãÒ å » .ý ô ü û Ì ü ó0 Ì Û × Ó ß Ø Ò Ë 1 Å Ü 1 é í â î û å 3 Ã Ñ 2 Ë Ü Í Å Á å ç è ä 4 »« ÿ í ä «Ê ï ð å ñ ï í þ â þ Ä 6 î ã0 6 1 + Í Û Å É 0 À .5 « 0 Þ î »5 .Ñ ãî 6 ð û ÿ á è ë ë Ð òñ ñ 9 å Ñ Ó Ü Â 2 6 û å ÷ òÇ Ã + ä Ä + 4 ,,«Å 0 0 0 3 0 ð Í óå ò ê 0 »÷ â î ñ õ4 Ñ Ì 1 Ø 3 Î È Ä Î »Å Í Í à ø â ð ì óÄ 7 ÿ å à ê Ø «Î 2 2 0 Ä Ê Î ß Å » À 5 Ï Â Ò À .ë Ì Î Ð Æ « Ë Ê Â Å È Ò Ä Å Ã Ø Ç È Ä » 4 È Á Ê À 2 6 ä à ð + ã0 ÿ Ç Ð Å È Ó Í Á Ò 7 À » Ð Ë Ó Ü « Ñ Ó Ò Ë Ü 2  Š«3 » 5 6 û òî 0 ê å 5 ,î 0 Û » Í É À C T C í î Ó ü .æ 1 ÷ í à ì ø è 8 û î à « å î ë ü â 8 í ö ì ò6 5 è ï å óÊ û ê 1 þ ü í î ð Å â «»Ê 7 ì 3 ô ü û ë òó+ Ì è ü 6 ë ó»Å 3 6 + » C S IÅ 3 ï ð ø Ò à é «À í û 9 ë 0 Ê â î ð » à ò3 Î á û »Ê 1 í ö ê å ð ò4 î í û é æ Ñ ñ à û í + ð à ÿ »í 5 Í ï à ë + » å ò3 4 è ç â ñ ÿ ò9 5 4 à ë à 0 ÿ 2 ç î â à ñ é òóÀ !Ó 0 3 í ÷ ..ä à ÷ í 1 ÿ Í È Ñ Ð Ö Å Û ð á Ý î «»Ò é òÒ 1 !« ê å Ë È Ô Ð À Ç Á « È Ö Û Î Ò .î 0 Õ ,Î 2 1 × Ë À + Ñ Á Ü 2 ß »Ü


Û

А К З Д Л П Е Л Д О Р Ж ë í â Ì î å û


Т ОЙ ОТ А RAV - 4

ОТ А Т ОЙ RAV - 4

2 0 2 г.

- 200 V , 4 WD ,Х Т С ,л и т ь е, т он и р ., с иг н а л. с а /з и о / с , в е тр о в ик и , му х обо йк а , п р кт р о а н и к, Т О п о две ски е в ый л рул ь , -V 0 200 , АК П, W 4 D, ir b g aд , ил ерс к ий , ли т ь е, AS, a B

жи , о кл пак , п о д о гр е вси ден ий 200 3 г .в . л ы о м ыв а те л ь фа рс , и гн а л и з. с о /с ,

3 0 т ыс 5 . о р г. Т

00ты 6 с ., то рг об ме н

8 -9 2 4 - 61 3 -0 0 -1 9 .

6 -9 6 -4 6 2 .

цве т чер н ый ,V - 2 400 , АК П, ОТ А Т ОЙ RAV - 4

200 6 г .в .

с и гн а л и з ., за щи та к а п от а , д в и га те л я , дв а к о мп л е кт а

Ср очно , то р г.

89 - 02 - 76 5 -3 9 -1 0 .

р е зи н ы,1 х о зя и н , ОТ С ОТ А Т ОЙ RAV - 4

2 0 7 г.

ле в ый р у ль , ди лер ск и й ,о д н а з яй ка , V -2 0 0 А , К ,П 4 WD , к о жа хо ли т ь е, р ку из р , а з де льн ый к л и ма

ди ле р ски й, се реб рис т ый ,А К П Т ОЙ ОТ А ВЕ НСИС А Т ОЙ ОТ А АЛЛЕ КС

2 0 4 г.

е в ый р у л л ь ,с а л онк о жа , л и ть е т, у м а н ки , с и гн а л .с а /з и

2 0 4 г.

V- 5 10, А К П ,A B S a , irb a g , ли т ье , ый с а лон , C D ,МР 3 , си г н а ли з те м н со / с , ц вет к ра с н ый

2 0 2 г.

оз я ин, о т л .с о с т ,. с иг н а л. с х о /с э , л .к о т е л 2 0 В ,л и ть е R -1 5

5 0 т ыс 8 .

7 -1 4 9 2 - 2 ,

м е н 8 -9 0 2 то р г, о б - 51 4 -1 4 -9 2 . 3 5 т ыс 5 . о р г, Т о б ме н. 6 5 т ыс 3 . о р г, Т

2 -2 6 -8 7 6 , 8 -9 0 2 - 56 7 -2 6 -8 7 . 2 -2 9 -5 9 6 , 8 -9 0 8 - 66 7 -3 3 -9 9 .

сер ебри с т ый м ет а л л и к, 1 Т ОЙ ОТ А АЛЛИ ОН

Т ОЙ ОТ А - А ЛЛИ ОН

Т ОЙ ОТ А АЛ ЬТ ЕЗ А Т ОЙ ОТ А Л Ь ФА Р Д А Т ОЙ ОТ А ВЕ Р ОС С А

Т ОЙ ОТ А ВИН Д ОМ ОЙОТ Т А -В И С Т А ОЙОТ Т А -В И С Т А

Т ОЙ ОТ А -

Т ОЙ ОТ А ИСТ А В Т ОЙ ОТ А ИСТ А В

1 0 т ыс 4 .

ТОЙОТАКАМРИ

2009 г.

V-2400, комплект. R-4, рестайлинг, серебристый

ТОЙОТАКАМРИ

2009 г.

V-2400, белый, таможня 20.11.2012

ТОЙОТАКАРИНА

1994 г.

V-1800, 4S, АКП, сигнал., музыка

ТОЙОТАКАРИНА

1996 г.

V-1500, ХТС, вложений не требует, эл.котел

V1 - 8 0 0 , АК П

4 9 0 т ы с .

- 0 V 200 , 3 S -G E ,2 1 0 л . с . ,П Т С 1 9 9 г.

4 0 л .с ., л 1 юк , к о ж а ,м а кс . о мп к л е кт ., О Т С W 4 D, б е нз и н, о т ли чно е

о с т. с се в

9 5 т ыс 3 . о р г, Т о б ме н. о р г. Т 30т ы с ., 4 т о рг об ме н

2002 г.

ТОЙОТА-ВИТЦ

2005 г.

ТОЙОТА-ВИТЦ

ТОЙОТА-ВИШ ТОЙОТА-ВИШ

2 0 0 г.

V- 5 2 0 , АК П, ABS , му з ык а , о д у шки ,л и т ь е R -1 6 , с и гн а .л 2п

5 0 т ыс 3 . о р г, Т

9 9 1 1 г /в 1 9 6 г.

1 9 7 г.

1 9 8 г.

V -2 0 0 , А К П, с ере брис т ый , с и гн а л . с а /з и п р ог р ево м,

- 0 V 200 , V X ,А К П ,A B S a , i b r g a,

1 7 0 т ы с .

5 8 т ыс 2 . о р г, Т о б ме н. 28т ы 5 с .,

6 -9 6 -4 6 2 .

27-74-13, 8-914-922-94-61.

за 255 тыс.

28-59-01.

300 тыс.

8-950-148-20-04.

2007 г.

V-1000, АКП

315 тыс.

8-902-567-09-39

2003 г.

V-1800, АКП, темно-серый, литье, шип. резина, туманки, камера, обвес, идеал. сост.

Торг, обмен.

26-85-65, 8-902-561-85-65.

(дневные ходовые огни, рейлинги, котел подогрева, пробег 115 тыс. км)

за 550 тыс.

29-87-67.

360 тыс.

8-950-122-91-21, 387-657.

ХТС, V-2000

300 тыс. Торг.

27-48-50.

ТОЙОТА-ИПСУМ

2001 г.

V-2400, сд-чейнджер на 8 дисков, 2 камеры переднего вида, 1 заднего, ксенон, ОТС

410 тыс.

8-950-074-63-31

450 тыс. Торг.

27-12-10, 28-70-71.

2003 г. V-2400, ХТС, АКП, серебристый 1993 г.

V-1500, АКП, DVD, TV, рессорная

140 тыс.

8-964-111-13-76

ТОЙОТАКАЛДИНА

1996 г.

V-2000, с/с, зимняя резина, котел, сигнал., темный, треб. косметич. ремонт

167 тыс. Срочно.

8-902-765-41-85.

220 тыс.

8-964-355-58-35.

V-2200, т. дизель, АКП, с/с, серебристый, сигнал., литье V-2000, АКП, 4WD, эл. люк, климат, автосвет, МР3, USB, литье 15

ТОЙОТАКАЛДИНА

1998 г.

V-2000, с/с, ABS, подушки, двиг. 3S простой, литье, сигнал., обвес

ТОЙОТАКАЛДИНА

1998 г.

(V-2000, 4WD серебристый, АКП, с/с, бензин, кузов 215)

ТОЙОТАКАЛДИНА

2000 г.

V-1500, АКП, ABS, airbag, цвет темной-серый металлик, сигнализ., 25 ПТС, CD, MP3

235 тыс.

215 тыс. 26-29-59, Торг, 8-908-667-33-99. автообмен

V-1500, после ДТП

100 тыс.

8-902-179-60-15

ТОЙОТА-КАМРИ

1992 г.

V-2500, АКП

115 тыс.

8-908-641-53-11

8-952-614-34-34

1994 г. V-2000, двиг. 3S, "серебро" 200 тыс. ТОЙОТА-КАМРИ 1996 г. V-2000, АКП

8-924-622-08-20. 170 тыс. 8-924-829-99-09

ТОЙОТАКАМРИ

ТОЙОТА-ТЕРЦЕЛ

1992 г.

V-1300, АКП, новая яп. зим. резина

90 тыс.

8-924-617-33-37

ТОЙОТАФИЛДЕР

2001 г.

(серебристый, есть все).

ТОЙОТАФИЛДЕР

2000 г.

195 тыс.

АКП, V-3000, левый руль, заводской эл. люк, кожаный салон, тонир., новые стойки на гарантии, комплект летней резины

400 тыс.

485 тыс. Торг, автообмен

8-950-117-04-09

8-902-561-83-28, 26-83-28.

2001 г.

(V-1800, литье)

за 325 тыс.

89500591287.

2001 г.

(V-1800, литье, салон темный)

за 350 тыс.

89500592227.

2001 г.

V-1800, АКП, белый

310 тыс.

8-950-124-17-04, 8-964-214-88-58

ТОЙОТАФИЛДЕР

2002 г.

V-1800, АКП, серебро, литье

345 тыс.

8-914-948-77-66

ТОЙОТАФИЛДЕР

2002 г.

левый руль, V-2400, АКП, ABS, 2 airbag, СD, литье, ОТС

ТОЙОТАКАМРИ

2002 г.

хорошая музыка, DVD, навигация, отличное техсост.

ТОЙОТА-КАМРИ

2002 г.

V-2000, АКП, хорошем тех. состоянии. Круиз контроль, камера заднего хода

420 тыс.

V-3000, левый руль

580 тыс. Обмен с доплатой.

8-902-579-66-46.

530 тыс. Торг, обмен.

8-908-648-72-01, 26-52-32.

680 тыс.

8-914-008-79-74.

2004 г.

ТОЙОТАКАМРИ

V-3000, левый руль, АКП, кожа, 2004 г. дилерский, макс. комплект.

ТОЙОТАКАМРИ

2006 г.

V-2400, серый, велюр, АКП, левый руль, дилерский, ПТС таможня

ТОЙОТАКАМРИ

2007 г.

V-2400, комплект. R4, после ДТП

ТОЙОТА-КАМРИ

2007 г/в

ОТС

26-29-59.

8-908-667-27-22. 8-914-955-19-35

8-914-003-51-13. 600 000 руб.

8-952-621-94-53.

8-908-648-72-01, 26-52-32. 8-902-579-71-33, 8-924-639-10-01

ТОЙОТА-КАРИНА

1999 г.

250 тыс.

8-964-355-58-35.

ТОЙОТАКАРИНА

2001 г.

ОТС, V-1500, сигнал. с а/з и о/с, эл. котел, литье, АКП

290 тыс.

8-924-600-16-61.

ТОЙОТАКАРИНА-ED

1994 г.

белый, V-2000, МКПП

ТОЙОТАКОРОЛЛА

1992 г.

V-1500, универсал

160 т. Торг, 8-964-118-69-99. срочно. 95 тыс.

8-950-074-59-59

8-964-357-04-03, 38-04-03.

ТОЙОТАХАРРИЕР

2003 г.

передний привод, V-2400, серебристый

760 тыс. Торг.

27-82-77.

89140081689.

ТОЙОТАХАРРИЕР

2003 г.

в РФ 3 года, ОТС, два компл. резины, серебристый, передний привод, V-3000

840 тыс.

29-37-30.

ТОЙОТА-ЧАЙЗЕР

1999 г.

за 330 тыс.

89832436089, 40-96-94.

универсал, 4WD

2000 г.

(левый руль, V-1800, черный, АКП, с/с)

за 290 тыс.

89834450360.

ТОЙОТАКОРОЛЛА

2001 г.

V-1500, АКП. Отличное состояние, комплектация "Х", 25- й ПТС, 1 хозяин с 2007 г.

295 тыс.

8-902-179-20-64

ТОЙОТАКОРОЛЛА

2001 г.

V-1300, АКП, 25 ПТС, эл. пакет

285 тыс.

8-914-958-53-52

ТОЙОТАКОРОЛЛА

2005 г.

480 тыс. Автообмен.

8-950-117-79-83.

26-16-53.

ТОЙОТА-КОРОНА

1994 г.

(V-1800, АКП, белый)

за 210 тыс.

89041245510.

ТОЙОТА-КОРОНАПРЕМИО

1996 г.

V-1800, АКП, хор. сост.

190 тыс.

8-961-631-90-70

ТОЙОТАКОРОНАПРЕМИО

1997 г.

ОТС

250 тыс.

8-952-612-14-13.

ТОЙОТАКОРОНАПРЕМИО

1998 г.

АКП, темно-зеленый, литье, МР3, тонир., ОТС

255 тыс. Торг, обмен.

26-26-87, 8-902-567-26-87.

ТОЙОТА-КОРОНАПРЕМИО

1998 г.

V-1600, АКП

200 тыс.

8-902-514-19-47

ТОЙОТАКОРОНАПРЕМИО

1999 г.

V-1800, двиг. 7А, без ДТП, 1 хозяин

280 тыс.

8-924-715-00-52, 48-48-37.

ТОЙОТА-КРЕСТА

1999 г.

V-2000, АКП, литье, серебро, ХТС

265 тыс.

8-924-822-33-22

ТОЙОТА-КРОУН

1995 г.

за 265 тыс.

89246368838.

ТОЙОТА-ЛЕНД1998 г. КРУЗЕР

V-4700, АКП, дилерский, все опции, ОТС

900 тыс. Торг, обмен.

8-908-648-72-01, 26-52-32.

ТОЙОТА-ЛЕНД2002 г. КРУЗЕР 100

все опции, хорошее техсост.

1350 тыс.

8-902-514-09-02, 27-09-02. 27-72-77. 8-950-124-21-94.

V-2700, АКП, левый руль, гидроник

1200 тыс.

8-914-942-00-18.

ТОЙОТАМАРК-2

1996 г.

белый, V-2000, сигнал. с автозапуском, ходовая часть после капремонта

260 тыс. Торг.

8-952-621-71-31.

ТОЙОТАМАРК-2

1998 г.

V-2500, юбилейная комплект., штатный ксенон

280 тыс.

8-950-095-76-01.

ТОЙОТАМАРК-2

2001 г.в.

отличное состояние, цвет графит

430 тыс.

Т. 29-88-99.

ТОЙОТАФИЛДЕР ТОЙОТАФУНКАРГО

ÑÐÎ×ÍÛÅ ÏÐÎÄÀÌ «ÌÀÇÄÀ-ÄÅÌÈλ 2000 ã. (ñèíèé, V-1300, ÌÊÏÏ) çà 170 òûñ., òîðã. Àâòîîáìåí, ìîæíî íà îòå÷åñòâåííûé à/ ì. Òåë. 8-964-220-78-32. ÏÐÎÄÀÌ «ÌÀÇÄÓ-ÊÀÏÅËËÀ» 1987 ã. (áåëûé, ÀÊÏ, ýë.ïàêåò, V-1800). Àâòîîáìåí íà Ì-2141. Òåë. 8-950-05861-75. ÏÐÎÄÀÌ «ÍÈÂÀ-Øåâðîëå» 2006 ã., ÎÒÑ, çà 350 òûñ.; «ÔÎÐÄ-ÔÎÊÓÑ» 2003 ã., óíèâåðñàë, ÎÒÑ, çà 320 òûñ. òîðã. Òåë. 8-902-515-70-77, 8-950-122-33-39. ÏÐÎÄÀÌ «ÍÈÂÀ-ØÅÂÐÎËÅ» 2007 ã. çà 320 òûñ., «Òîéîòà-Ñïðèíòåð-Êàðèá» 1996 ã. (4WD ñ êíîïêè, áåëûé) çà 230 òûñ. Àâòîîáìåí. Ò. 8-904-135-35-08. ÏÐÎÄÀÌ «ÍÈÂÀ-ØÅÂÐÎËÅ» 2010 ã. (ëþêñ, ÎÒÑ, ïðîáåã 24 òûñ.), ÂÀÇ-21214 «Íèâà» 2007 ã. (èíæåêòîð, ÃÓÐ, ÎÒÑ, ïðîáåã 55 òûñ.). Òåë. 8-914-922-88-53.

2009 г.

белый, V-2400, 4WD, таможня 20.11.2012

ТОЙОТАПАССО

2009 г.

б/п по РФ, V-1300, АКП, CD, полный эл. пакет, белый, салон серо-черный, резина R14 новая + летняя, аукцион 4 балла, пробег 43 тыс., техосмотр до декабря 2014 г.

379 тыс. Торг, обмен.

8-914-939-91-96.

ÏÐÎÄÀÌ «ÍÈÑÑÀÍ-ÂÀÍÅÒ» 2001 ã. (ã/ïàññàæèðñêèé ì/àâòîáóñ, 4WD, äèçåëü, ÕÒÑ). Òîðã, îáìåí íà óíèâåðñàë. Òåë. 26-85-59.

ТОЙОТА-ПЛАЦ

2001 г.

V-1000, АКП, белый, ОТС

255 тыс.

8-902-567-21-39

ТОЙОТАПРЕМИО

2002 г.

(V-1500, летняя резина)

за 410 тыс.

89834008697.

ÏÐÎÄÀÌ «ÍÈÑÑÀÍ-ÊÀØÊÀÉ» 2007 ã. (ÎÒÑ, ïðîáåã 25 òûñ., V-2000, 4WD), ÂÀÇ-21115 2010 ã. (ÎÒÑ, ïðîáåã 22 òûñ.). Òåë. 8-914-922-88-53.

2002 г.

(V-1800, литье)

за 440 тыс.

29-27-91.

за 425 тыс.

89526367724.

440 тыс. срочно

8-902-179-66-38

180 тыс.

8-924-625-43-21

235 тыс. Торг, обмен.

8-908-648-72-01, 26-52-32.

2003 г.

(V-1800, темный салон, сигнализация, литье, 25 ПТС)

ТОЙОТАПРЕМИО

2006 г.

V-1800, АКП, в хор. сост.

ТОЙОТА-ПРИУС

1999 г.

ТОЙОТАПРОБОКС

2003 г.

ТОЙОТА-РАКТИС

2006 г.

(V-1500, есть все).

2007 г.

АКП, V-1300, ABS, 1 хозяин, резвый мотор, расход 5,5 л

ТОЙОТА-РАУМ 2000 г.

V-1500, АКП, ABS, airbag, CD, МР3, сигнализ., ОТС, цвет золотистый

ТОЙОТА-РАУМ

V-1500, АКП, с/с, литье, новая зим. резина, красный

V-1500, АКП, ABS, 2 подушки, музыка, литье, зимняя резина, ОТС

26-67-56.

89245308088.

379 тыс. Торг.

89247163077.

8-952-631-39-39, 8-924-613-32-23.

8-950-138-28-32 (с 9 до 18:00).

1999 г/в

ТОЙОТАКОРОЛЛА

1190 тыс.

(новый кузов).

Торг, обмен.

ТОЙОТАКОРОЛЛА

2002 г.

2008 г.

2000 г.

8-950-058-94-02.

мостовой, атмосферник, дизель, МКПП

ТОЙОТАФИЛДЕР

ТОЙОТАХАРРИЕР

190 тыс. Торг.

Торг, обмен, рассрочка.

89140082858, 48-28-58.

8-983-241-38-37.

ХТС, пробег 189,5 тыс., вложений не требует

V-1500, есть все, ИТС

за 420 тыс.

V-3000, черный, РАКП, секретка, сигнал., литье, замена всех масел

1997 г.

2008 г.

2005 г.

250 тыс. Торг.

ТОЙОТАКОРОЛЛА

ТОЙОТАКОРОЛЛААКСИО

27-74-13, 8-914-922-94-61.

АКП, V-1300, обвес, ОТС

26-27-68, 27-63-38.

2008 г.

Автообмен.

2000 г.

170 тыс.

ТОЙОТАКОРОЛЛА

V-1500, ОТС (V-1500, АКП, белый, магнитола, сигнализация)

8-902-579-90-19, 27-90-19.

V-1500, с/с, ХТС

серебро, левый руль, V-1400, МКПП, сигнал., литье на 16, ОТС, вложений не требует

2003 г.

ТОЙОТАФИЛДЕР

535 тыс. Торг.

1994 г.

(V-1500, 4WD, 25 ПТС, белый, темный велюр, сигнализация с а/з и о/с, литье, зимняя резина "Бриджстоун").

ТОЙОТАФИЛДЕР ТОЙОТАФИЛДЕР

89246161643.

V-1500, б/п по РФ, пробег 65 тыс., комплект колес зима2009 г. лето, сост. нового а/м, таможня 29.11.12, Вы будете 1м хозяином в ПТС

ТОЙОТАКОРОЛЛА

ТОЙОТАРАКТИС

ТОЙОТАКАМРИ

ТОЙОТАКАМРИ

230 тыс. Торг.

8-908-648-91-62.

220 тыс.

ТОЙОТАПРЕМИО ТОЙОТАПРЕМИО

V-2000, АКП, ХТС. Замена масел, свежекрашеная, сигнализация. Новая 160 тыс. V-2000, свежепокрашенный, литье, зимняя ТОЙОТА-КАМРИ 1995 г. резина, MP3. сигнализ. 1992 г.

V-1500, АКП, ABS, 2 подушки, сигнал., музыка, литье, ОТС

200 тыс.

V-1500, АКП, ХТС

ТОЙОТАМАТРИКС

89834450360, 44-29-51.

2000 г.

ТОЙОТА-КАМРИ

8-904-155-00-09

V-2200, турбодизель, АКП, белый, литье, сигнал., котел, расход 5-8 л

8-924-622-31-14

ТОЙОТАКАЛДИНА

ТОЙОТА-КАМРИ

252 тыс.

1998 г.

ТОЙОТА-ЛЕНДКРУЗЕР-105GX

26-27-68, 27-63-38. за 277 тыс.

1997 г.

ТОЙОТА-ЛЕНД2006 г. КРУЗЕР-ПРАДО

ТОЙОТАКАЛДИНА

1997 г.

V-1500, АКП, эл. пакет. Сигнализация, а/з, о/с; литье R14, новая зимняя резина, отличная музыка, новые чехлы

165 т. Торг, 26-26-87, обмен. 8-902-567-26-87.

ТОЙОТА-ЛЕНДКРУЗЕР-80

сигнал., эл.котел

1996 г.

2002 г.

2 -2 6 -8 7 6 ,

1997 г.

ТОЙОТАКАЛДИНА ТОЙОТАКАЛДИНА

ТОЙОТА-СУССЕД

8 9 - 5 0 -0 5 8 -8 0 - 2

8 -9 0 2 - 56 7 -2 6 -8 7 .

ТОЙОТАИПСУМ

ТОЙОТАИПСУМ

26-67-56.

8 -9 0 -8 6 4 8 -7 2 0 - 1 , 6 -5 2 -3 2 2 .

23 5т . о Т р г, 8 -9 5 -0 0 7 55 - 0 -0 0 ,

т о рг об ме н

V-2000, 3S простой, 4WD, ОТС Автообмен.

ТОЙОТА-ГАЙЯ 1998 г.

ХТС, черный, бензин, АКПП

8 -9 3 2 - 3 9 . V -2 0 0 , тр е б у е тс я р е мо н т п о д в е с к и

V -1 8 00А , К П ,с /с , B AS , о п д у шки

з ка , л и ть е э , л .к о те л ши , п му ы ез и р н а ,т у м а н ки , О Т С

, и гн а л и з .с о /с , C D ,н е 199 8 г .в . л и ть е с и т ый б , ОТ С

(V-1000, черный, литье)

2005 г.

1998 г.

6 -9 6 -4 6 2 .

Á å ñ ï ë à í ò û î á ú å Ñ ÿ ï Ì ð è ï á ó 9 à í 8 î â ,2 ò è ï ì í î 0 6 ò þ Ñ ó å )Ò î -0 ä 6 ÷ ÿ â 3 7 2 í à ð -è ò å þ ê ñ â .è ÿ ï ò ä è ñ ÿ ò Ì À Ä È Ñ É À Î Ê Í Ò Í Ð Ã Í Ð É Ê Å À Ó Ä Ç Ò Î « Ð Ì À Ê Ó Ì È À Î É Ð Ä » Ò Ì Ê Ð Ï À « Ì È Î É Ð Ä » Ð « V » (ÿ 2 2 0 ä Î Ï è Ñ 0 ë ü V 0 3 2 8 ,À Ï ñ Ð 7 è í è ,ð 0 .)ã,0 V (ï ÷ ð í 4 û 2 é ,ò 0 .ê ,5 ãå 7 ë å â û ä è é ð (÷3 ñ è é ,Ï 2 0 0 ãÒ 4 à ë þ à á í / ì î â î 4 á ì û î í ,ð W .Ë ãÎ ñ ,î å .(ñ ò» ê î ä Ò â æ Ñ å ð )ñ à è ä å à ü í ë ì â R ì 4 ö ë ÿ ê î ì í ê à î ÿ æ ë å à ê à ð ë ü óí 8 5 0 1 4 8 3 ..ë 8 å .ç 7 9 1 ç ï 8 û ð 2 0 ò9 î â 0 å 8 .D ê è 7 2 9 ç à 1 ò1 3 ñ .ï ë ñ å .5 Ò À 5 î â 1 ç û á ì ñ .0 ö .îÎ )9 8 5 0 5 0 .à 7 8 3 4 ,.é 8 9 5 0 4 8 3 2 .9 ë 8 å Ò

ТОЙОТА-ВИТЦ

ТОЙОТАСУРФ

6 -5 2 -3 2 2 .

ТОЙОТА-КАРИНА

ТОЙОТА2000 г. ВИСТА-АРДЕО

26-12-09, 8-902-567-12-09.

8 9 - 0 2 -5 6 7 -0 0 - 9 0

8 -9 0 -8 6 4 8 -7 2 0 - 1 ,

8 -9 0 2 - 56 7 -2 2 -1 1 .

V -2 5 0 0 , А К П .Т р е б у е тн е б о л ь ши х

ТОЙОТАКАРИНА

Æ ÀÄÎÐÏ 9

Автообмен.

9 2 -8 0 -7 8 .

V , MP 3 - U , S B ,т о н и р ., с а лон T чи с ты й , неп р о ку р е н 2 0 6 г.

2 0 3 г.

200 1 г .в . V - 5 200 , зо л о ти с ты й , е с ть

Т ОЙ ОТ А-

8-914-918-38-23.

255 тыс. 26-29-59, Торг, 8-908-667-33-99. автообмен 230 тыс.

27-63-38, 26-27-68.

430 тыс.

8-950-149-73-06.

ТОЙОТАСИЕНТА

2008 г.

ТОЙОТАСПАСИО

2002 г.

(серый металлик).

ТОЙОТАСПРИНТЕР

1993 г.

V-1500, АКП

135 тыс.

8-924-825-53-40

ТОЙОТАСПРИНТЕР

1993 г.

V-1500, АКП, в хорошем состоянии

135 тыс.

8-964-261-21-45

ТОЙОТАСТАРЛЕТ

1993 г.

ХТС

135 тыс.

29-40-51.

ТОЙОТАСТАРЛЕТ

1998 г.

V-1300, АКП

115 тыс.

8-983-441-06-80

89642174200.

ÏÐÎÄÀÌ «ÒÎÉÎÒÀ-ÊÀÌÐÈ» 2003 ã. (V-2400, ëåâûé ðóëü, âèøíåâûé). Àâòîîáìåí íà «Òîéîòó-Êàìðè», «ËåêñóñRX-300» ñ ìîåé äîïëàòîé. Òåë. 8-924612-70-01. ÏÐÎÄÀÌ «ÒÎÉÎÒÀ-ÊÎÐÎËËÀ» äåê. 2002 ã. (ÿïîíñêàÿ ñáîðêà, ìàêñ. êîìïëåêò., òåìíî-âèøíåâûé, èäåàë. ñîñò.) çà 390 òûñ. Îáìåí íà ãðóçîâèê äî 500 òûñ. Òåë. 28-75-85. ÏÐÎÄÀÌ «ÒÎÉÎÒÀ-ÊÐÎÓÍ» 1996 ã. (V-2000), ÂÀÇ-21063 1993 ã. Òåë. 8983-243-52-44. ÏÐÎÄÀÌ «ÒÎÉÎÒÀ-ÏËÀÖ» 2002 ã. (V-1500, ñ/ñ, åñòü âñå). Îáìåí íà à/ì âûøå êëàññîì («Êîðîëëà» èëè «Ïðåìèî»). Òåë. 27-27-58. ÏÐÎÄÀÌ «ÒÎÉÎÒÀ-ÕÀÐÐÈÅл 2003 ã. (ÎÒÑ, îäèí õîçÿèí, â ÐÔ 3 ãîäà, V-3000, ñåðåáðèñòûé, äâà êîìïë. ðåçèíû) çà 810 òûñ., «Òîéîòà-Õàéñ» 2000 ã. (ì/àâòîáóñ, 7 ìåñò, ïîäãîòîâëåí ê ðåéñàì, â ÐÔ ïîëãîäà, òåëåâèçîð, õîð. ìóçûêà) çà 750 òûñ. Òåë. 29-37-30. ÏÐÎÄÀÌ «ÒÎÉÎÒÓ-ÏÐÅÌÈλ 2005 ã. (áåëûé, ñàëîí ÷åðíûé, â ÐÔ ñ 2009 ã., â îäíèõ ðóêàõ) çà 460 òûñ., òîðã. Îáìåí íà «Ãðàíä-Âèòàðó» ñ ìîåé äîïëàòîé. Òåë. 8-924-714-16-18. ÏÐÎÄÀÌ «ØÅÂÈ-ÍÈÂÀ» 2004 ã. (ïðîáåã 60 òûñ., îäèí õîçÿèí, áåç ÄÒÏ, ÕÒÑ, ñåðûé ìåòàëëèê) çà 270 òûñ. Îáìåí íå ïðåäëàãàòü. Òåë. 8-924-612-4479, 8-924-539-33-01.

ÏÐÎÄÀÌ 2-ÊÎÌÍ. êâ. íà ïð. Ëåíèíà-16À. Òåë. 8-914905-16-65. ÏÐÎÄÀÌ 4 ÊÎËÅÑÀ íà äèñêàõ îò ãðóçîâîãî à/ì, 6 îòâåðñòèé, 215õ85õ16, 120/118 LLT; «ÒÎÉÎÒÀ-ÐÀÊÒÈÑ» 2005 ã. Òåë. 8-902-179-73-30, 4984-87. ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎÊÐÀÍ «Ãàëè÷àíèí» (16 ò, 21,7 ì, ÎÍÊ140, íà áàçå ÊàìÀÇ-53212) â îòëè÷íîì òåõñîñò. èëè ìåíÿþ íà êâàðòèðó. Òåë. 8-964-26113-39. ÏÐÎÄÀÌ ÂÀÇ-2102 1984 ã. (êðàñíûé, ïðèöåïíîå, ÕÒÑ); ïðèöåï ëåãêîâîé ñ äîêóìåíòàìè çà 10 òûñ. Òåë. 8-964223-54-43. ÏÐÎÄÀÌ ÂÀÇ-2104 2011 ã. (V-1600, ñåðåáðèñòûé, íîâûé), ÂÀÇ-2131 2010 ã. (ëèòüå, ìóçûêà, ñèãíàë., 1 õîçÿèí). Òåë. 8-914-934-78-08. ÏÐÎÄÀÌ ÂÀÇ-2121 1991 ã. (áåëûé, ÕÒÑ) çà 90 òûñ., ïèêàï ÈÆ-2717 2006 ã. (äâèã. 06) çà 100 òûñ. Òåë. 8-924-175-1230. ÏÐÎÄÀÌ ÂÀÇ-21214 «ÍÈÂÀ» (èíæåêòîð, ÃÓÐ, áåëûé, î÷åíü õîðîøåå ñîñò.). Îáìåí íà óíèâåðñàë èëè ìèêðîàâòîáóñ. Òåë. 8-952-630-89-22. ÏÐÎÄÀÌ ÂÅÑÛ íàïîëüíûå (100 êã), ïóñêà÷ Ò-130, òåëüôåð (1 ò); âîçüìó ïèí÷åðà â äîáðûå ðóêè. Òåë. 8-964-73313-18. ÏÐÎÄÀÌ ÃÀÇ-69À, äëÿ ÓÀÇà, ÃÀÇ-24 áëîêè áåç íàâåñíîãî, ëèòüå R-15 (6 îòâ., 2 øò.), äëÿ «ÌÌÑ-Ïàäæåðî» äâåðü çàäíþþ, ãàðàæ â ÃÑÊ «Ìîíîëèò». Òåë. 37-68-82, 8-964541-79-59. ÏÐÎÄÀÌ ÊÀÌÀÇ-4310 (ñêàëîëàç, ñ ãèäðîìàíèïóëÿòîðîì ÑÔ-65, ñ ïðèöåïîì), òîðã, èëè ìåíÿþ íà ëåñ. Òåë. 8-964-271-33-25, 8-924-61632-92. ÏÐÎÄÀÌ ÌÎÒÎÖÈÊË «Êîáðà» (V-125, ÊÏÏ-5) çà 35 òûñ., äëÿ ÓÀÇà ðåçèíó «Êàìà» R-15 íîâóþ çà 12 òûñ. Òåë. 8908-649-27-96. ÏÐÎÄÀÌ ÏÈËÓ òîðöîâî÷íóþ «Òàêèòà» (íîâàÿ). Íåäîðîãî. Òåë. 8-950-149-66-32. ÏÐÎÄÀÌ ÏÎËÓÏÐÈÖÅÏ «Êðàñíîÿðåö» 2008 ã. (áîðòîâîé, 12 ì, ÎÒÑ), «ÈñóäçóÃèãà» (òÿãà÷ ñåäåëüíûé, 400 ë.ñ., ñïàëüíèê, âûñîêàÿ êàáèíà, ÎÒÑ), «Òîéîòà-Êîðîíà» 1988 ã. (ÀÊÏÏ, äâèã. 5À). Òåë. 8-950-117-66-28.


10

20 äåêàáðÿ 2012 ã. N51

Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî òåë. 46-35-05 è 8-950-057-60-60 (àâòîîòâåò÷èêè) è ïóáëèêóþòñÿ â ïîðÿäêå î÷åðåäè â òå÷åíèå 2-3 íåäåëü

НИССАН-AD

1999 г.

V-1300, АКП, белый

150 тыс.

8-902-576-45-19

НИССАНБАССАРА

2000 г.

V-2400, АКП, газ-бензин

280 тыс.

8-950-224-05-82

НИССАНБЛЮБЕРДСИЛФИ

2001 г.

(два комплекта резины с дисками, двигатель QG-18, пробег 113 тыс. км)

за 260 тыс.

НИССАНБЛЮБЕРДСИЛФИ

2001 г.

V-2000, АКП, цвет белый, в хорошем сост., котел

240 тыс.

НИССАНВИНГРОУД

НИССАН-КУБ

2000 .

1998 г.

НИССАН-КУБ

2000 г.

НИССАН-КУБ

2000 г.

серебристый, V-1500, заводской обвес, сигнал., 1 хозяин, ОТС

140 тыс.

черный, ХТС, сигнал. с обр. св., а/запуск

180 тыс. Торг.

8-964-352-27-33

8-904-134-58-47, 8-952-610-55-45.

1998 г.

универсал, V-2000, АКП, с/с, зимняя резина, сигнал.

НИССАНПРЕМЬЕРА

2001 г.

в отличном состоянии, с 2008 года в РФ

2003 г.

V-2000, АКП, ABS, airbag, универсал, серебристый, сигнализация, музыка, ОТС

НИССАНПУЛЬСАР

1997 г.

1998 г.

(универсал)

белый, дизель, V-3000, контрактный ДВС, ХТС

НИССАН-РОГУ 2009 г.

V-2500, 4WD, 170 л.с., таможня 20.11.2012

НИССАН-САННИ

V-1500, МКП, в отличном состоянии

1997 г.

НИССАН-САННИ

2001 г.

НИССАНСАННИ

2003 г.

НИССАНСИРЕНА

минивен, черный, 4WD, V-2000, 1997 г. сигнал.

180 тыс.

8-964-228-49-62.

287 тыс.

8-902-179-47-69

310 тыс. 26-29-59, Торг, 8-908-667-33-99. автообмен за 190 тыс.

89641067542.

180 т. Торг. 8-914-008-26-46, Обмен. 48-26-46. 26-67-56. 155 тыс.

8-924-714-03-91 89641091349.

V-1500, серый, ОТС

НИССАН-СИРЕНА 2002 г/в.

260 тыс.

8-950-149-65-13.

290 тыс. Торг.

8-924-716-08-80.

330 000 руб., торг.

8-964-548-54-91.

НИССАНСКАЙЛАЙН

1994 г.

V-2500, МКПП, литье R-17, задний мост LSD, музыка

НИССАН-ТЕАНА

2012 г.

V-2500, АКП, 4WD, диллерский

1250 тыс.

8-908-669-18-80

НИССАНТЕРРАНО

1999 г.

конструктор

470 тыс.

29-34-13, 8-914-931-17-49.

НИССАНТИИДА

2006 г.

НИССАН-ТИИДА

2008 г.

(левый руль, МКПП, сигнализация, магнитола с блютус, подогрев сидений, кондиционер)

за 530 тыс.

89246143585.

НИССАН-ТИИДА

2011 г.

(левый руль, серебристый)

за 595 тыс.

89025617025.

НИССАНТИНО

26-78-74, 8-964-656-55-87.

8-914-877-07-10.

V-2000, АКП, ABS, airbag, 275 тыс., 2000 г.в. литье, эл. люк, CD, сигнализ. с торг обмен о/с, ОТС 2000 г.

(V-2000, АКП)

НИССАН-ХТРЕЙЛ

2002 г.

(4WD, АКП, защита, кенгурин, пороги, вишневый).

НИССАН-ЦЕДРИК

1996 г.

V-2000, АКП, кондиционер

170 тыс.

8-908-657-06-57

НИССАНЦЕФИРО

1994 г.

V-2000, контрактная АКП

160 тыс.

8-964-211-49-43

НИССАНЦЕФИРО

2001 г.

V-2000, кожа, сигнал. с а/з

270 т. Торг хороший.

27-61-12.

НИССАНЦЕФИРО

2001 г.

V-2500, белый, литье, DVD, MP-3, котел, сигнал. с обр. св., отличное сост.

НИССАНЦЕФИРО-ВАГОН

1998 г.

V-2000, АКП

210 тыс.

8-924-600-52-52

НИССАНЭКСПЕРТ

2009 г.

V-1800, б/п, п/супер, серебристый, замена жидкостей, компл. летней резины на дисках

365 тыс. Торг, обмен.

8-950-092-88-02.

2009 г.

V-1500, б/п по РФ, пробег 48 тыс., с/с, МР3, компл. летней резины на дисках, серебристый, тонир., ОТС

Торг, обмен.

8-950-092-88-02.

НИССАНЭКСПЕРТ

за 480 тыс.

38-83-83.

8-914-937-08-06, 8-914-008-07-23.

2003 г.

(сигнализация с о/с)

МАЗДА-КАПЕЛЛА

1987 г.

(V-1800, белый, АКП, электропакет)

за 60 тыс.

89500586175.

МАЗДАТРИБЬЮТ

2004 г.

V-2300, АКПП, литье, ОТС

560 тыс. Обмен.

45-52-04, 8-964-656-55-87.

МАЗДАЭНУОСПРЕССО

1998 г.

V-1800, АКП, 3 двери, черный

165 тыс.

8-964-228-49-62.

2009 г.

МИЦУБИСИ L-200

89086695575.

(левый руль, МКПП, дизель).

пробег 170.0, не битый, хорошее сост.

29-29-18.

750 тыс.

8-924-829-74-31.

МИЦУБИСИАЭРТРЕК

2002 г.

(черный, 4WD).

89501380513.

МИЦУБИСИАЭРТРЕК

2002 г.

(4WD, черный).

89501480049.

МИЦУБИСИВАГОН

2004 г.

(минивен, сигнализация с а/запуском, доводчик стекол, камера, TV, FM, M P3, DVD, USB)

за 245 тыс.

89246129257.

МИЦУБИСИЛИБЕРО

2000 г.

V-1300, АКП, требует вложений

115 тыс.

8-902-179-23-74 8-908-643-88-33

левый руль, МКПП, бензин, двиг. 6G72, V6, V-3000, по ПТС 141 л.с., люк, кенгурин, ОТС

320 тыс.

8-950-109-18-72.

V-700, МКПП, пониженные скорости, отключаемая 4WD, блокировка, кондиционер, SRS, магнитола MP-3, USB, серебристый металлик, ОТС

275 тыс.

МИЦУБИСИПАДЖЕРО МИЦУБИСИПАДЖЕРОМИНИ

2001 г.

8-914-921-18-62.

2011 г.

V-2500, 4WD, АКП. Комплектация "титаниум", сборка Германия

1240 тыс.

8-950-138-58-47

2006 г.

(V-1800, МКПП, серебристый, литье, зимняя резина)

за 450 тыс.

89526313939.

ФОРД-ФОКУС

2003 г.

V-2000 бензин, АКП, суперсалон, ОТС

335 тыс.

27-15-53, 8-902-514-15-53

ФОРД-ЭСКОРТ

2000 г.

(универсал, газ-бензин, МКПП, резина зима-лето)

за 250 тыс.

41-62-13.

ФОРД-КУГА ФОРД-МОНДЕО

ÎÒÄÅË ÐÅÊËÀÌÛ: ò. 41-30-08

Срочно.

8-964-217-61-38.

1997 г.

(магнитола с USB, сабвуфер, летняя резина)

за 270 тыс.

89027699077.

ДАЙХАЦУ-YRV

2001 г.

V-1300, серебристо-серый, летняя резина, литье R-14, пробег 93 тыс.

за 240 тыс.

89500541801.

ДАЙХАЦУРОККИ

1992 г.

4WD откл., V-1600, МКПП-5, музыка, литье

268 тыс.

8-924-828-64-60, 8-914-914-57-75

ХОНДА-CR-V

1999 г.

за 415 тыс.

89086487696.

ДУЭ-МАТИЗ

2008 г.

ХОНДА-CR-V

1999 г.

(трансформер, новая зимняя резина, сигнализация, столик в багажнике, литье R-16)

за 425 тыс. Тел.

89149073865, 89526169654.

ИСУДЗУБИГХОРН

1996 г.

ХТС, новая резина

550 тыс.

8-902-769-81-33, 28-81-33, 26-55-02

ХОНДА-CR-V

2000 г.

V-2000, 4WD, левый руль, кожаный салон, ОТС

480 тыс. Торг.

27-68-22.

КИА-СОРЕНТО

2004 г.

(V-2500, серебристый, пробег 110 тыс. км)

за 660 тыс.

89021798962.

(V-2000, 4WD, черный, пробег 123 тыс., двиг. К20А, сигнал. с о/с и а/з, эл. котел, биксенон)

2000 г.

за 520 тыс.

89086438604.

темно-синий, V-3000, литье R18, салон бежевый, кожа, ОТС

Торг, обмен.

8-914-007-27-47.

2002 г.

ЛЕКСУСRX-300

26-27-68, 8-902-579-63-38.

ЛЕНД-ВИНД Х6

рамный джип аналог "ОпельФронтера", V-2400, 125 л.с., подключаемый передний мост, пониженная

450 тыс.

28-23-31.

2002 г.

620 тыс. Торг, обмен.

2007 г.

ХОНДА-CR-V

V-2400, 1 хозяин, бережная эксплуатация, левый руль, ОТС

2001 г.

(4WD, рамный, серебристый, кожа, люк, DVD, МР3, TV)

за 600 тыс.

2002 г.

(4WD, V-2000, черный, сигнализация с обр. св., а/запуском, котел, биксенон, столик в багажнике)

МЕРСЕДЕС-ML320

ХОНДА-CR-V

за 505 тыс.

89086438604.

МЕРСЕДЕСБЕНЦ-А160

12.2002 г.

ОТС, черный, компл. зимней резины

ОТС, дилерский, левый руль, МКПП, черный, пробег 83 тыс.

760 тыс.

МЕРСЕДЕСБЕНЦ-Е240

1998 г.

ХОНДА-CR-V

ХОНДА-CR-V ХОНДА-HRV

2007 г. 1998 г.

V-1600, 4WD, АКП, 3 двери, цвет белый

440 тыс. Торг при осмотре.

275 тыс.

26-36-06.

8-950-124-10-52. 8-902-567-20-14

ХОНДААККОРД

2000 г.

серебристый, V-2000, АКП, SIR, ксенон, МР3, литье R-17 хром, сигнал. с а/з и о/с, ОТС

335 тыс. Торг, обмен.

26-26-87, 8-902-567-26-87.

ХОНДААЭРВЕЙВ

2005 г.

V-1500, АКП, серый, универсал, обвес, подогрев двиг. 220 В, защита двиг.

400 тыс. Торг, обмен.

27-50-16.

ХОНДААЭРВЕЙВ

2006 г.

треб. небольшой ремонт

380 тыс.

8-952-612-06-93.

ХОНДААЭРВЭЙВ

V-1500, 110 л.с., 25ПТС, серый, обвесы, литье, сигнал. с обр. св. 420 тыс. 8-902-576-50-16, и а/з, трансформер, штатная 2005 г. Торг. сенсорная магнитола (МР-3, DVD), 27-50-16. Автообмен. подогрев тосола 220В, защита двигателя "Шериф"

ХОНДА-ЛОГО

1999 г.

V-1300, АКП, синий, литье, сигнал. с прогревом и о/с, музыка, ОТС

158 тыс. Торг, обмен.

26-26-87, 8-902-567-26-87.

ХОНДАОДИССЕЙ

1997 г.

(V-2200, черный, АКП, с/с, 7 мест, трансформер, ТВ, DVD)

за 260 тыс.

89834450360.

ХОНДА-ПАРТНЕР

(КПП требует ремонта)

за 130 тыс.

89526109388.

ХОНДАСТРИМ

2000 г.

V-2000, литье, новая зимняя резина, сигнал.

290 тыс.

8-950-057-67-58.

ХОНДА-ФИТ

2002 г.

АКП, V-1300, передний привод, пробег 98 тыс., 1 хозяин, ОТС, эксплуатировался бережно

ХОНДА-ФИТ

2002 г.

V-1300, АКП, ABS, 2 подушки, литье, тонир., сигнал. с о/с, CD, МР3, USB, зимняя резина

235 тыс. Торг, обмен.

8-908-648-72-01, 26-52-32.

ХОНДА-ФИТ

2008 г.

V-1300, без пробега

417 тыс.

8-908-664-85-27

ХОНДА-ЭДИКС

2004 г.

(6 мест)

за 425 тыс.

89248301106.

8-902-561-82-81, 8-950-059-27-23.

89021795007.

МАЗДА-ДЕМИО

МИЦУБИСИ L200

8-908-657-32-31.

1992 г.

БМВ-318

вишневого цвета, V-800, максимал. комплект., АКП

26-96-46.

НИССАН-ХТРЕЙЛ

АУДИ-80

(рестайлинг, белый перламутр, АКП, 4WD, сигнализация с о/c, а/з, TV, DVD, USB, блютус, котел)

V-1300, АКП, красный, 25 ПТС, 198 т. Торг, 8-950-098-57-02. очень теплый обмен.

НИССАНПРЕМЬЕРА

8-902-179-20-39.

V-2000, "черный бриллиант", АКП, полная комплект., котел, сигнал. с а/з

8-950-109-49-14

235 тыс. Торг, 8-950-122-79-14. автообмен.

АКП, ХТС, двигатель коробка ходовка в отличном состоянии, требуется косметический ремонт, сигнализация а/з, магнитола

1996 г/в

ОТС, черный, компл. зимней резины

1998 г.

ХОНДА-CR-V

V-2700, дизель, АКП, с/с, литье, 360 тыс. 8-964-355-58-35. 1996 г. люк, черный, ОТС Автообмен.

НИССАНПУЛЬСАР

ХОНДА-CR-V

12.1997 г.

89086573513.

НИССАНМИСТРАЛЬ

НИССАНПРЕМЬЕРА

ХОНДА-CR-V

СУЗУКИГРАНДВИТАРА

2003 г.

V-2700, левый руль, АКП, люк, кожа, с/с, сигнал.

590 тыс. Торг, обмен.

26-27-68, 27-63-38.

СУЗУКИГРАНДВИТАРА

2004 г.

рамный, V-2000, 4WD, АКП, дилерский, пробег 130 тыс., красный, ОТС

610 тыс. Обмен.

8-964-116-36-06.

СУЗУКИ-ГРАНДВИТАРА

2006 г.

(левый руль, 4WD, АКП, вишневый)

за 700 тыс.

89246199620.

цвет черный, дилерская, лев. 900 тыс. 27-14-92, руль, рестайлинг, V-2400, АКП, кожа, люк, литье, CD, MP3, круиз, торг, обмен 8-902-514-14-92. сигнализ., сонары, климат

СУЗУКИГРАНДВИТАРА

2008 г.

СУЗУКИГРАНДВИТАРА

2009 г.

баклажан, дилерский, левый руль, V-2000, МКПП, пороги, ветровики, литье лето, стандарт зима, сигнал.

850 тыс. Торг.

31-14-87, 8-964-734-10-05.

СУЗУКИ-ЭСКУДО

1993 г.

V-1600, АКП, 4WD

220 тыс.

8-914-012-52-24

350 тыс.

8-924-827-03-18.

СУЗУКИЭСКУДО

СУЗУКИЭСКУДО

темно-синий, в круглом кузове 5 дв., не конструктор, родная 1997 г. ПТС, 4WD, V-2000, рамный, ХТС 2005 г.

черный, АКПП, подогрев зеркал, лобового, новая зимняя резина, фаркоп

ÊÓÏËÞ

ÈÍÎÌÀÐÊÓ íå ðàíåå 1992 ã.â., àâàðèéíóþ, íåèñïðàâíóþ, èëè ïî öåíå íèæå ðûíî÷íîé. Òåë. 8908-640-02-89. «ÒÎÉÎÒÓ» 1992-2006 ãã. ïðè ñðî÷íîé ïðîäàæå (ìîæíî ñ íåáîëüøèìè äåôåêòàìè) ïî öåíå íèæå ðûíî÷íîé. Ðàñ÷åò íàëè÷íûìè ñðàçó. Òåë. 29-73-84, 8-902179-73-84. À/Ì ÿïîíñêèé 1992-2007 ãã. (ìîæíî ñ äåôåêòàìè) ïî öåíå íèæå ðûíî÷íîé. Ðàñ÷åò íàëè÷íûìè ñðàçó. Òåë. 8-914-958-00-50. «ÒÎÉÎÒÓ», «Õîíäó», «Íèññàí» 1992-2009 ã.â. (ÀÊÏ, áåíçèí), ìîæíî ñ íåáîëüøèìè äåôåêòàìè ïî ðàçóìíîé öåíå. Ðàñ÷åò çà 5 ìèí. Òåë. 8-908-667-33-99. «ÒÎÉÎÒÓ» 1992-2009 ã.â. (ÀÊÏ, áåíçèí), ìîæíî ñ íåáîëüøèìè äåôåêòàìè ïî ðàçóìíîé öåíå. Òåë. 26-96-46. «ÒÎÉÎÒÓ» 1992-2009 ã.â. (ÀÊÏ, áåíçèí), ìîæíî ñ íåáîëüøèìè äåôåêòàìè ïî ðàçóìíîé öåíå. Òåë. 26-29-59. «ÒÎÉÎÒÓ» èëè «Õîíäó» ïðè ñðî÷íîé ïðîäàæå (ìîæíî ñ äåôåêòàìè) ïî öåíå íèæå ðûíî÷íîé. Òåë. 28-59-01, 8-908-66489-01.

650 тыс. Торг.

27-83-51.

«ÒÎÉÎÒÓ» èëè «Õîíäó» ïðè ñðî÷íîé ïðîäàæå. Òåë. 38-16-99. «ÒÎÉÎÒÓ», «Õîíäó» 19922002 ãã. ïðè ñðî÷íîé ïðîäàæå (âîçìîæíî àâàðèéíûé). Òåë. 8902-579-63-38. «ÒÎÉÎÒÓ», «Õîíäó» 19922003 ãã. ïðè ñðî÷íîé ïðîäàæå ïî ðàçóìíîé öåíå (âîçìîæíî ñ íåáîëüøèìè äåôåêòàìè). Òåë. 8902-567-27-68. ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ ïðè ñðî÷íîé ïðîäàæå (ìîæíî ñ íåáîëüøèìè äåôåêòàìè). Ðàñ÷åò ñðàçó. Òåë. 8-904-147-14-07. ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ, æåëàòåëüíî «Òîéîòó», â àâàðèéíîì èëè íåèñïðàâíîì ñîñò. Òåë. 26-66-78, 8-902-569-66-78. ÂÀÇ-21213 «ÍÈÂÀ» áåç äîêóìåíòîâ. Òåë. 26-10-70. ÈÍÎÌÀÐÊÓ ïðè ñðî÷íîé ïðîäàæå èëè àâàðèéíóþ. Òåë. 8964-228-49-62. «ÌÅÐÑÅÄÅÑ-W123D» (ìîæíî áåç äîêóìåíòîâ, íóæåí êàê äîíîð). Òåë. 89246177612. «ÒÎÉÎÒÀ-×ÀÉÇÅл 1997-2001 ãã. (àâàðèéíûé, ñ äîêóìåíòàìè). Òåë. 2665-68. ÂÀÇ-2114-15 íå ðàíåå 2002 ã., íåäîðîãî. Òåë. 89642828348. ÒÐÀÊÒÎÐ ÒÒ-75 (íåèñïðàâíûé). Òåë. 89086489824.

ОПЕЛЬ-АСТРА 2007 г.

205 т. Торг, 26-26-87, обмен. 8-902-567-26-87.

48-86-53.

8-902-179-20-39. 400 тыс.

29-77-37.

пробег 104 тыс., МКПП, синий, ПЭП

445 тыс.

8-924-610-69-99.

РЕНО-ФЛЮЕНС

2011 г.

(V-1600)

за 630 тыс.

89041345191.

СУБАРУФОРЕСТЕР

2000 г.

треб. косметич. ремонт, есть все запчасти

Торг, автообмен.

8-902-179-09-49, 29-09-49.

ФОЛЬКСВАГЕ 2008 г. Н-ДЖЕТТА

(V-1600, АКП, макс. комплектация, "Вебасто", GSM-модуль).

ХОВЕР

2007 г.

(джип, 4WD, V-2400, кожа, люк, раздатка, МКПП, ксенон, пробег 86 тыс. км)

ХУНДАЙТУКСОН

2010 г.

ШЕВРОЛЕЛАЧЕТТИ

2011 г.

ШКОДАоктябрь ОКТАВИА А5 2008 г.

89086488708.

за 570 тыс.

89246001779.

АКП, V-2000, серый

910 тыс.

8-950-108-16-70.

(V-1600, серебристый)

за 550 тыс.

89021792420.

синий металлик, V-1600, 102 л.с., МКПП, литье на 15, + комплект летней резины

Торг.

8-908-669-24-97.

Çèìíèå ñîâåòû

Cèíîïòèêè îáåùàþò, ÷òî íûíåøíÿÿ íàøà çèìà áóäåò – öèòèðóþ: «î÷åíü õîëîäíîé». À îáû÷íàÿ ðóññêàÿ çèìà òàêàÿ: íó, ñåìíàäöàòü, íó - äâàäöàòü. Ìîæåò, íà ïàðó äíåé âäàðèò ïîä äâàäöàòü ïÿòü. Ìû-òî, ñòàðè÷êè, ïîìíèì â ñåìèäåñÿòûõ è çà òðèäöàòü, êîãäà êðàñêà ñ ÷åøñêèõ òðàìâàåâ õëîïüÿìè îáëåòàëà… Íó, äà ëàäíî – ê äåëó. Íàïîìíþ íåêîòîðûå äàâíî çàáûòûå ñîâåòû î æèçíè àâòîìîáèëèñòà â ñèëüíûé ìîðîç. ß áû ïîñîâåòîâàë ïðè íèæå ñåìíàäöàòè – äâàäöàòè, åñëè íåò æèçíåííîé íåîáõîäèìîñòè, ìàøèíîé âîîáùå íå ïîëüçîâàòüñÿ. Íèêàêîé – íè ÿïîíñêîé, íè êîðåéñêîé èëè åâðîïåéñêîé. Ïîòîìó ÷òî êàê áû íè áûëè âûñîêè òåõíîëîãèè èõ ïðîèçâîäèòåëåé, ïðè òàêèõ òåìïåðàòóðàõ èçíîñû è ðàçðóøåíèÿ ìåòàëëà óâåëè÷èâàþòñÿ ðåçêî, â ðàçû. Îäíà çàâîäêà äâèãàòåëÿ â ñèëüíûé ìîðîç, êàê óòâåðæäàþò èññëåäîâàòåëè, ýêâèâàëåíòíà ïî èçíîñó íåñêîëüêèì ñîòíÿì êèëîìåòðîâ ïðîáåãà. Ñòðàäàåò è êóçîâ - âû çàìå÷àëè, ÷òî ÷åì õîëîäíåå íà óëèöå, òåì æåñò÷å ïîäâåñêè? Äà, àìîðòèçàòîðû òîæå äåðåâåíåþò è ïîòîìó ïåðåäàþò íà êóçîâ óñèëèÿ îò äîðîãè çíà÷èòåëüíî áîëüøèå, ÷åì îáû÷íî. Ñîîòâåòñòâåííî è ìåñòà êðåïëåíèÿ ê êóçîâó àìîðòèçàòîðîâ è ðåññîð ðàçðóøàþòñÿ áûñòðåå. Òàì ïîÿâëÿþòñÿ òðåùèíû, ñíà÷àëà íåâèäèìûå ãëàçîì, à ïîòîì âñå áîëüøå è áîëüøå. Ñòóêè â ïîäâåñêàõ ïîÿâëÿþòñÿ íà íåêîòîðûõ ìîäåëÿõ – ýòî èìïîðòíûå ðåçèíîâûå âòóëêè ñòàáèëèçàòîðîâ, ðû÷àãîâ, àìîðòèçàòîðîâ îò ðóññêèõ ìîðîçîâ òîæå äóáåþò è äàþò çàçîðû – ýòè ñòóêè «ìÿãêèå», íå ìåòàëëè÷åñêèå è íåîïàñíûå, íî íåêîìôîðòíûå – ê âåñíå îíè, êàê ïðàâèëî, èñ÷åçàþò. Íî åñëè âû ðåøèëè ïðè ìèíóñ, íàïðèìåð, ïÿòíàäöàòè-äâàäöàòè è íèæå âñåòàêè åõàòü, òî íå çàáóäüòå, èìåÿ ìåõàíè÷åñêóþ êîðîáêó, ïåðåä çàâîäêîé äâèãàòåëÿ îáÿçàòåëüíî âûæàòü ñöåïëåíèå, à òî ñòàðòåðó òÿæåëî áóäåò êðóòèòü è äâèãàòåëü, è êîðîáêó ïåðåäà÷. Ìíîãèå ñ÷èòàþò, ÷òî åñëè ðû÷àã êîðîáêè ñòîèò íà íåéòðàëè, òî êîðîáêà íå ðàáîòàåò. Ýòî íå òàê. Áîëüøàÿ ÷àñòü åå âàëîâ è øåñòåðåíîê êðóòèòñÿ. Ïîëíîñòüþ ÊÏÏ âûêëþ÷åíà, êîãäà ñöåïëåíèå âûæàòî. Îòïóñêàòü íà íåéòðàëè ïåäàëü ñöåïëåíèÿ íàäî òîãäà, êîãäà äâèãàòåëü óæå íåìíîãî ïðîãðåëñÿ è ðàáîòàåò óñòîé÷èâî, òàê âû íà÷íåòå ðàçîãðåâàòü ÊÏÏ, à ýòî ñîçäàåò äîïîëíèòåëüíóþ íàãðóçêó íà äâèãàòåëü. Ïðè çàâîäêå èíæåêòîðíûõ äâèãàòåëåé íè ëåòîì, íè òåì áîëåå â ìîðîç, ïåäàëü ãàçà òðîãàòü íåëüçÿ – ýëåêòðîíèêà ñàìà çíàåò, ñêîëüêî ñìåñè ïîäàòü â öèëèíäðû. Ïðè ìîðîçàõ íèæå – 25 ãðàäóñîâ ìàñëà, ìàðêèðîâêà êîòîðûõ íà÷èíàåòñÿ ñ 10 W..., 15 W... íåïðèåìëåìû. Íàäî çàëèâàòü 0 W..., â êðàéíåì ñëó÷àå 5 W... Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèáëèçèòåëüíî îïðåäåëèòü ìèíèìàëüíóþ ðàáî÷óþ òåìïåðàòóðó ìàñëà, íàäî èç öèôð 35 èëè 30 âû÷åñòü öèôðó ïåðåä áóêâîé W. Íå ñòîèò çàòÿãèâàòü íà íî÷ü ðó÷íîé òîðìîç, ïîòîìó ÷òî óòðîì â ìîðîç áóäóò ïðîáëåìû òðîíóòüñÿ ñ ìåñòà, ò.ê. êîãäà âû âå÷åðîì ìàøèíó ñòàâèëè, â ãîðÿ÷èõ òîðìîçíûõ ìåõàíèçìàõ áûëî ïîëíî ñûðîñòè è âëàãè, à ê óòðó îíè ñõâàòèëèñü ëüäîì. Ó ìåíÿ áûë ñëó÷àé, ïðàâäà, íà âàçîâñêîé «äåñÿòêå», êîãäà çàäíèå ôðèêöèîííûå íàêëàäêè êîëîäîê òàê ïðèìåðçëè ê áàðàáàíàì, ÷òî ïðè òðîãàíèè ñ ìåñòà îòêëåèëèñü è çàêëèíèëè. Î÷åíü ýôôåêòèâíû â ñèëüíûé ìîðîç ïðåäïóñêîâûå ïîäîãðåâàòåëè, îíè ðàçíûå – îò ýëåêòðîñïèðàëè, âñòàâëÿþùåéñÿ â äâèãàòåëü âìåñòî ìàñëÿíîãî ùóïà, äî êàïèòàëüíûõ, íà æèäêîì òîïëèâå, ðàáîòàþùèõ è ïðîãðåâàþùèõ íå òîëüêî äâèãàòåëü, íî è ñàëîí. Åñëè ó âàñ òåïëûé ãàðàæ, ìîãóò âîçíèêíóòü äîïîëíèòåëüíûå ïðîáëåìû, ïîòîìó ÷òî åçäèòü íà èíæåêòîðíîé ìàøèíå â ñèëüíûé ìîðîç ìîæíî ïðè ïî÷òè ïóñòîì áåíçîáàêå, à âîò çàãîíÿòü

åå â òåïëî è âûåçæàòü èç òåïëà íà ìîðîç æåëàòåëüíî ïðè ïîëíîì. Òî æå ñàìîå, êîãäà ñåãîäíÿ îòòåïåëü, à çàâòðà – ìîðîç. Äåëî â òîì, ÷òî â âîçäóõå âíóòðè áåíçîáàêà âñåãäà åñòü ïàðû âîäû. Êîãäà àâòîìîáèëü â òåïëå, â îòòåïåëü – ýòî ïàðû. Íà ìîðîçå ïàðû ïðåâðàùàþòñÿ â êðèñòàëëèêè ëüäà, îíè òÿæåëåå òîïëèâà - îñåäàþò è çàáèâàþò òîïëèâíóþ ñèñòåìó. Ïðè òàêèõ «ïîãîäàõ» åñòü ñìûñë ÷àùå, ÷åì ðåêîìåíäóþò èíñòðóêöèè, ìåíÿòü òîïëèâíûé ôèëüòð è ïðè êàæäîé çàïðàâêå äîáàâëÿòü â áàê òàê íàçûâàåìûå «âûòåñíèòåëè âëàãè».  ñèëüíûé ìîðîç ïîñòàðàéòåñü ñâîé àâòîìîáèëü íå ìûòü. Íè ïðîäóâêà ñæàòûì âîçäóõîì ëè÷èíîê çàìêîâ, íè ñïåö ðàçìîðàæèâàþùèå æèäêîñòè è àýðîçîëè ãàðàíòèé áåçïðîáëåìíîé æèçíè íå äàþò. Èíîãäà åäèíñòâåííûé âûõîä ïîïàñòü â àâòîìîáèëü - øïðèö ñ ÷èñòûì ñïèðòîì, äåéñòâóåò ïðè ëþáîì ìîðîçå áåçîòêàçíî.

*** Ó ìíîãèõ àâòîìîáèëåé ñ ýëåêòðîííîé ïåäàëüþ ãàçà (òî÷íåå ëó÷øå ïîñìîòðåòü â èíñòðóêöèè), ïðè ïîëíîñòüþ âûæàòîé ïåäàëè ãàçà ïðè çàïóñêå äâèãàòåëÿ áåíçèí íå ïîäàåòñÿ â öèëèíäðû, òàêèì îáðàçîì ìîæíî ïîïðîáîâàòü ïðîñóøèòü ñâå÷è åñëè ïðåäóäùèé çàïóñê áûë íåóäà÷íûì è èõ çàëèëî.

*** Óíåñåííûé íà íî÷ü â òåïëî àêêóìóëÿòîð â ðàçû ïîâûøàåò âåðîÿòíîñòü çàïóñêà äâèãàòåëÿ ïîñëå -30Ñ. Ëþáîé àêêóìóëÿòîð ïåðåä çèìîé íåîáõîäèìî ïîëíîñòüþ çàðÿäèòü.

*** Ïîñëå ñèëüíûõ ìîðîçîâ ëó÷øå ïðîâåðèòü óðîâåíü îõëàæäàþùåé æèäêîñòè, äàæå íà ïîëíîñòüþ èñïðàâíîé íîâîé èíîìàðêå îí ìîæåò óáåæàòü (áûëî äåëî â ìîðîçû çà -40).

*** Ïåðåä çàïóñêîì ìàøèíû â ìîðîç ñòîèò ïîòðåíèðîâàòü ÀÊÁ, âêëþ÷èâ äàëüíèé ñâåò íà ñåêóíä 15 - 20, ýòî íåìíîãî ðàçîãðååò ýëåêòðîëèò â áàòàðåå - ðàçáóäèò âàø ÀÊÁ.

*** Èíæåêòîðíûé îòå÷åñòâåííûé àâòîïðîì îáìàíóòü íà õîëîäíîì çàïóñêå ìîæíî, èìåÿ çàïàñíîé äàò÷èê òåìïåðàòóðû äâèãàòåëÿ â êàðìàíå (íå ïóòàòü äàò÷èê íà ðàäèàòîðå). Ïåðåä çàïóñêîì ïîäêëþ÷èòü òåïëûé èç êàðìàíà - ýòèì íå çàëüåòå öèëèíäðû è ñâå÷è áåíçèíîì. Èíîìàðêè ñëîæíåå, òàê êàê èõ áîðòîâîé êîìïüþòåð áåðåò ïîêàçàíèÿ, êàê ìàñëà, òàê è äâèãàòåëÿ.

*** Åñëè ìàøèíà ñòàâèòñÿ íà íî÷ü íà óëèöå, òî ïåðåä ñòîÿíêîé ñîâåòóþ íà íåñêîëüêî ìèíóò îòêðûòü ÂÑÅ äâåðè, ÷òîáû îõëàäèòü ñàëîí. Îêíà ÏÎ×ÒÈ íå çàìåðçàþò óòðîì (ïðîâåðåíî ïî ñîñåäíèì ìàøèíàì), ïðèõîäèòüñÿ ìåíüøå îòòèðàòü ñêðåáêîì, äàæå ñ ðåçèíîâûì êðàåì. Åñëè ìàøèíà õðàíèòñÿ â õîëîäíîì ãàðàæå, òî íàäî èëè äâåðè îòêðûòûìè äåðæàòü, èëè ñòåêëà îïóñêàòü. Ïëàñòìàññîâûìè ñêðåáêàìè íå ïîëüçóþñü, îñòàâëÿþò ïîëîñêè íà ñòåêëàõ - èõ ïîòîì â õîðîøóþ ñîëíå÷íóþ ïîãîäó âèäíî.

 îòäåëå ðåêëàìû (òåë. 41-30-08) ïðèíèìàþòñÿ ñðî÷íûå îáúÿâëåíèÿ, êîòîðûå ïóáëèêóþòñÿ â áëèæàéøåì íîìåðå ãàçåòû (ïëàòíî — 50 ðóá.), ñðî÷íûå îáúÿâëåíèÿ òàêæå ìîæíî ïîäàòü â êðåäèò ïî òåë. 270-270.


11

Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî òåë. 46-35-05 è 8-950-057-60-60 (àâòîîòâåò÷èêè) è ïóáëèêóþòñÿ â ïîðÿäêå î÷åðåäè â òå÷åíèå 2-3 íåäåëü

ÂÀÇ-2104 1993 ã. (ÊÏÏ-5, ñèãíàë., ïîäîãðåâ òîñîëà, ÕÒÑ). Òåë. 8-904-135-07-77.

ÏÐÎÄÀÌ

«ËÀÄÀ-ÏÐÈÎÐÀ» 2008 ã.â., öåíòð. çàìîê, ëèòüå, ñèãíàë. ñ î/ñ, çà 255 òûñ. òîðã, îáìåí. Òåë. 26-96-46. «ËÀÄÀ-ÏÐÈÎÐÀ» 2009 ã. (õýò÷áåê, ñåðåáðèñòî-ñèíèé, ëèòüå, ÌÐ3, ñàáâóôåð, øóìîèçîëÿöèÿ, êîìï. ïåðåïðîøèòûé, òîíèð., ñèãíàë. ñ à/ç è î/ñ, ÎÒÑ) çà 295 òûñ. Òîðã, îáìåí. Òåë. 26-26-87, 8-902-567-26-87. «ÍÈÂÀ-ØÅÂÐÎËÅ» 2005 ã. (ëèòüå, íîâàÿ çèìíÿÿ ðåçèíà + êîìïë. ëåòíåé íà ëèòüå, ïðîáåã 61 òûñ.) çà 340 òûñ. Òîðã. Òåë. 8-908-667-22-60. ÂÀÇ «Íèâà». Òåë. 8-950-11705-25. ÂÀÇ-2103 1975 ã. (äâèã. 03, ÊÏÏ4, çåëåíûé, ÕÒÑ) çà 30 òûñ. Òåë. 8-902576-57-65.

ÂÀÇ-2104 1996 ã. (äâèã. 03, ÊÏÏ-4, ïðèöåïíîå, áàãàæíèê, âèøíåâûé, âëîæåíèé íå òðåáóåò) çà 65 òûñ. Òîðã. Òåë. 8-902-576-5765.

ÂÀÇ-2108 1990 ã. (ÕÒÑ, äâèãàòåëü ïåðåáðàí, íîâûå êàðáþðàòîð, âûæèìíîå, êîðçèíà, äèñê ñöåïëåíèÿ, áåíçîáàê, ãðàíàòû, çèìíÿÿ ðåçèíà, êîòåë) çà 50 òûñ. Òåë. 29-81-65.

ÂÀÇ-21213 «Íèâà» 2001 ã. (êàðáþðàòîð, ñèãíàë., ðåçèíà «Êàìà-511», êîòåë, èíîìàð. ñèäåíüÿ, íåêðàøåíûé, íåáèòûé, íà õîäó ëåãêèé, ïðîáåã 79 òûñ.) çà 220 òûñ. Òîðã. Òåë. 8-904-13457-77.

«ÍÈÂÓ-ØÅÂÐÎËÅ» 2007 ã. (ïîäîãðåâ, ñèãíàë. ñ çàïóñêîì è îáð. ñâ., òîíèð., ÕÒÑ, ñåðî-çåëåíûé) çà 350 òûñ. Òåë. 8-983-24850-43. ÃÀÇ-31105 ÂÀÇ-2101 çà 25 2006 ã. (ñåðåáðèòûñ. Òåë. 35-69-17. ñòûé, òðåáóåò íåÂÀÇ-210140 2005 áîëüøèõ âëîæåã. (ïîäîãðåâ ñèäåíèé, íèé) çà 155 òûñ. ÏÐÎÄÀÌ ÃÀÇ-31105 2007 ã. ÷åõëû, èììîáèëàéçåð, Òåë. 27-61-12. êîòåë, ëèòüå R-14, òî(èäåàë. ñîñò., åñòü âñå) çà 250 òûñ. íèðîâêà, êîìïüþòåð) à À Ç - 3 1 1 0 5 Ñðî÷íî. Òåë. 8-902-567-24-85. çà 210 òûñ. Òåë. 2008 ã. (ïðîáåã 89834401019. 40 òûñ.). Äîðîãî. Òåë. 8-924ÂÀÇ-2104 1996 ã. (âèøíåâûé, íåèñïðàâ828-98-18. íûé) çà 25 òûñ. Òåë. 8-908-665-52-98. ÂÀÇ-21043 2005 ã. (çåëåíûé). 38-71-71. ÓÀÇ «Ïàòðèîò» 2008 ã. ñðî÷íî. ÂÀÇ-21043 2006 ã. (ïðîáåã 29 òûñ. êì) Òåë. 29-35-51. çà 170 òûñ. Òåë. 29-22-26. «ËÀÄÀ-ÃÐÀÍÒÀ» 2012 ã. (áåç ïðîáåãà, ÂÀÇ-21053 1999 ã. (áåëûé, ëèòüå) çà ñåðåáðèñòûé, åñòü âñå) çà 340 òûñ. Òåë. 45 òûñ. Òîðã. Òåë. 8-950-149-10-47. 89643551855. ÂÀÇ-21061 1995 ã. (âèøíåâûé, äâà êîì«ÍÈÂÀ-ØÅÂÐÎËÅ» 2006 ã. (ñèíèé, ëèïëåêòà ðåçèíû íà äèñêàõ, ÌP3, 4 êîëîíêè, òüå, ñèãíàëèçàöèÿ, ìàãíèòîëà) çà 350 òûñ. ïîäîãðåâ, ñèãíàë. ñ î/ñ, ýë. çàæèãàíèå, íîÒåë. 89834412747. âûé àêêóìóëÿòîð). Òåë. 89647350958. «ÍÈÂÀ-ØÅÂÐÎËÅ» 2008 ã. Òåë. 47-13ÂÀÇ-21063 1993 ã. Òåë. 26-66-37. 51, 89086400177. ÂÀÇ-21074 2001 ã. («áðèç», ïðîáåã 69 «ÍÈÂÓ» 1980 ã. çà 70 òûñ. Òåë. 8-924òûñ. êì) çà 100 òûñ. Òåë. 37-97-45, 622-08-20. 89641126394. «ÍÈÂÓ-ØÅÂÐÎËÅ 2123» 2003 ã. (ñåÂÀÇ-21074 2003 ã. («áàêëàæàí», ýë. ðåáðèñòûé, ïðîáåã 150 òûñ., ÕÒÑ, ïîäîêîòåë, ïðîáåã 87 òûñ.) çà 100 òûñ. Òåë. 8ãðåâ 220). Òåë. 33-10-06. 924-618-13-46.

ÄËß ÇÈË-131 ðàçäàòêó. Òåë. 89041351455. ÄËß ÈÆ-2715 çàï÷àñòè. Òåë. 41-62-13. ÄËß ÊÀÌÀÇ-5320 çàäíèå ñòóïèöû, áàëêè, ðåäóêòîðû, îñü áàëàíñèðà (8 ò, 10 ò), ýíåðãîàêêóìóëÿòîðû, êàáèíó. Òåë. 8-964261-13-39. ÄËß ÊÀÌÀÇà ðàäèàòîð. Òåë. 89642880354. ÄËß ÊÀÌÀÇà ñòàðòåð. 89245451110. ÄËß ÊÀÌÀÇà ÒÍÂÄ çà 7 òûñ. Òåë. 4162-13. ÄËß ÌÀÇà âàë êàðäàííûé, ôëàíöû, êðåñòîâèíû. Òåë. 89642174200. ÄËß ÌÀÇà ëåáåäêó. Òåë. 89501496685. ÄËß ÒÐÀÊÒÎÐÀ Ò-130 ðåìêîìïëåêò âîäÿíîé ïîìïû, äèñê ñöåïëåíèÿ. Òåë. 4162-13. ÄËß ÒÐÀÊÒÎÐÀ ÒÒ-4 çàï÷àñòè. Òåë. 89641281103. ÄËß ÒÐÀÊÒÎÐÀ ÒÒ-4 ëåíòû òîðìîçíûå, çàï÷àñòè. Òåë. 89086486677. ÄËß ÒÐÀÊÒÎÐÀ ÒÒ-4 ïóñêà÷, ñòàðòåð ïóñêà÷à, ïîìïó, øàéáó òîïëèâíîãî íàñîñà, ôàðû. Òåë. 89642174200. ÄËß ÓÀÇ-469 çàï÷àñòè. Òåë. 41-62-13. ÄËß ÓÀÇà («áóõàíêà») êåíãóðèí. Òåë. 89501380307. ÄËß ÓÀÇà êîëåñà ñ äèñêàìè (2 øò.) ïî 2 òûñ. Òåë. 89642144880. ÊÎÐÎÁÊÓ ÃÀÇ-53 á/ó. Òåë. 8-902-76535-34. ÏÎËÓÏÐÈÖÅÏ (áîðòîâîé, 12,4 ì, êîíèêè) çà 400 òûñ. Òåë. 89021750102. ÏÎËÓÏÐÈÖÅÏ Smart 2001 ã. (34 ò, äëèíà 13,6 ì, ñîðòèìåíòîâîç) çà 40 òûñ. Àâòîîáìåí. Òåë. 8-952-623-51-69, 8-914009-53-15. ÏÐÈÖÅÏ ÇèË (ñîðòèìåíòîâîç). Òåë. 89247163077. ÏÐÈÖÅÏ ëåãêîâîé (áåç äîêóìåíòîâ). Òåë. 89834061830. ÏÐÈÖÅÏ ÌÀÇ-8926 (áîðòîâîé, ñòîéêè). Òåë. 29-10-44. ÏÐÈÖÅÏ ÌÀÇ-ÇÈË (1-ñêàòíûé, ñîðòèìåíòîâîç). Òåë. 8-914-956-67-46. ÐÅÇÈÍÓ (205/15/65). Òåë. 89834145673. ÐÅÇÈÍÓ «Êàìà» (425/85/21, 2 øò.). Òåë. 89642880354. ÐÅÇÈÍÓ «Íîêèàí-Õàêêàïåëèòà-5» (175/70/13, 82T, íà øòàìïîâêå, 4x100) çà 10 òûñ. Òåë. 26-66-59. ÐÅÇÈÍÓ R-13 (ëåòíþþ, êîìïëåêò, íà ëèòüå). Òåë. 89641278000. ÐÅÇÈÍÓ R-14 ëåòíþþ. Òåë. 28-98-42. ÐÅÇÈÍÓ çèìíþþ «Éîêîãàìà» («ëèïó÷êà», 185/70/14, êîìïëåêò). Òåë. 48-61-70. ÐÅÇÈÍÓ ëåòíþþ «Ìèøëåí-Ãðèí» (185/ 65/15, êîìïëåêò) çà 6 òûñ. Òåë. 89500589866. ÄÂÈÃÀÒÅËÜ 21R-U ñ ÌÊÏÏ íà çàï÷àñòè. Òåë. 89149029986. ÄÂÈÃÀÒÅËÜ 2Ñ (êîíòðàêòíûé, ïî çàï÷àñòÿì). Òåë. 89025694007. ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ßÌÇ-238 (áåç äîêóìåíòîâ). Òåë. 89086436846. ÄÈÑÊÈ R-13 (4õ100, êîâàíûå, 4 øò.) çà 1,2 òûñ. Òåë. 89149477184. ÄÈÑÊÈ R-14 (4õ100, øòàìïîâàííûå). Òåë. 89641049679. ÄÈÑÊÈ R-14 (5õ114, ëèòûå, ñ çèìíåé ðåçèíîé) çà 8 òûñ. Òåë. 40-06-39, 89041244554. ÄÈÑÊÈ R-14 (ëèòûå) çà 6 òûñ. Òåë. 89642858148. ÄÈÑÊÈ R-14 (ëèòûå). Òåë. 89086575329. ÄÈÑÊÈ R-15 (114,3õ5, ñ ðåçèíîé «Áðèäæñòîóí», 205/55, øèïû) çà 20 òûñ. Òåë. 89500745901, 8964261990. ÄÈÑÊÈ R-15 (4õ114,3, ëèòûå). 29-87-67. ÄÈÑÊÈ R-15 (5õ114, øòàìïîâàííûå). Òåë. 89501082014. ÄÈÑÊÈ R-15 (ëèòûå) çà 9 òûñ. Òåë. 89149164357. ÄÈÑÊÈ R-15 (ëèòûå, 4õ114,3, ÄÖÎ = 67 ìì, ÅÒ = 45 ìì). Òåë. 29-87-67. ÄÈÑÊÈ R-16 (5x100, ëèòüå, âûëåò 42) çà 9 òûñ. Òåë. 89832433106. ÄÈÑÊÈ R-18 (ñïîðòèâíûå, ðàçíîøèðîêèå, ñ ëåòíåé ðåçèíîé). Òåë. 30-20-65, 89086491218. ÄËß «ÂÎËÃÈ» äèñêè R-14. 89646560533. ÄËß «ÄÝÓ-ÍÅÊÑÈß» çàï÷àñòè. Òåë. 2638-93. ÄËß «ÌÀÇÄÛ-ÒÐÈÁÜÞÒ» äèñêè R-16 (êîìïëåêò) çà 8 òûñ. Òåë. 89642177056. ÄËß «ÌÈÖÓÁÈÑÈ-ÀÓÒËÅÍÄÅÐ-XL» ïîäíîæêè çàâîäñêèå èç í/æ çà 15 òûñ. Òåë. 38-88-76. ÄËß «ÌÎÑÊÂÈ×-2141» çàï÷àñòè. Òåë. 89246174393, 89501497272. ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-AD» ãåíåðàòîð, äèñê òîðìîçíîé, ñóïïîðò. Òåë. 28-98-42. ÄËß «ÍÈÑÑÀÍÀ» äèñêè R-14 (5õ110). Òåë. 89501082735. ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ÁÀÑÑÀÐÀ» ñòîéêó ïåðåäíþþ íîâóþ çà 2,2 òûñ. Òåë. 89149164357.

ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ÏÓËÜÑÀл 1991 ã. ýëåêòðîìîòîð îòîïèòåëÿ ñ êðûëü÷àòêîé. Òåë. 89149496152. ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ÐÍÅÑÑÀ» ñòîéêè ïåðåäíèå «Êàÿáà», ðåéêó ðóëåâóþ êîíòðàêòíóþ, îáâåñ ïîðîãîâ (îðèãèíàë, ßïîíèÿ). Òåë. 2894-36. ÄËß «ÑÓÁÀÐÓ-ÔÎÐÅÑÒÅл 2005 ã. äåôëåêòîð êàïîòà. Òåë. 30-20-65, 89086491218. ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÂÈÑÒÀ» áàìïåð ïåðåäíèé (íåáèòûé, ïîêðàøåí) çà 7 òûñ. Òåë. 89641049679. ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÈÏÑÓÌ» ñàéëåíòáëîêè «Màñóìà». Òåë. 89025797014, 27-70-14. ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÊÎÐÎËËÀ» ïåðåêëþ÷àòåëü ñâåòà ôàð çà 2 òûñ. Òåë. 89086492554. ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÊÎÐÎÍÀ» êîëåíâàë çà 4,5 òûñ. Òåë. 89247016621. ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÍÎÀÕ» óñòðîéñòâî ïðèöåïíîå. Òåë. 89501082735. ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÏÐÎÁÎÊÑ» ÷åõëû. Òåë. 3823-81. ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÕÀÉÑ» (äâèãàòåëü 2L) çàï÷àñòè. Òåë. 41-62-13. ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÕÀÐÐÈÅл 2003 ã. ôàðû ïåðåäíèå, ôîíàðü çàäíèé ïðàâûé. Òåë. 3020-65, 89086491218. ÄËß «ÕÎÍÄÀ-ÑÒÐÈÌ» (V-1700) ðåìåíü ÃÐÌ, ðîëèê-íàòÿæèòåëü. Òåë. 89086492554. ÄËß «ÕÎÍÄÀ-ÒÎÐÍÅÎ-ÑÈл ÀÊÏ (òèïòðîíèê, íà çàï÷àñòè). Òåë. 89643551855. ÄËß ÀÂÒÎÌÎÁÈËß ýëåêòðîàíòåííó. Òåë. 89086435173. ÄËß ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÀ óñòðîéñòâî çàðÿäíîå. Òåë. 28-98-42. ÄËß ÂÀÇ 2101-02 äâåðü âîäèòåëüñêóþ. Òåë. 89500589866. ÄËß ÂÀÇ-2104-07 êðûëî ïðàâîå ïåðåäíåå çà 600 ðóá. Òåë. 89245371036. ÄËß ÂÀÇ-2106 ÷åõëû (÷åðíî-ñåðûå). Òåë. 89648000263. ÄËß ÂÀÇ-2109 äâåðè ïðàâûå, ïàíåëü âûñîêóþ, ãîëîâêó 8-êëàïàííóþ, êàïîò, ïîðøíåâóþ ãðóïïó, ñòåêëî áàãàæíèêà. Òåë. 89086574926. ÄËß ÂÀÇà äâåðè. Òåë. 28-91-54. ÄËß ÃÀÇ-24 ýëåêòðîïðîâîäêó çà 500 ðóá. Òåë. 26-93-36. ÄËß ÃÀÇ-52 ðàäèàòîð çà 8 òûñ. Òåë. 89086453939. ÄËß ÃÀÇ-53 ìîñò çàäíèé. Òåë. 30-20-65, 89086491218. ÄËß ÃÀÇ-53 ðóëåâûå íàêîíå÷íèêè, ãëàâíûé òîðìîçíîé, äèñê ñöåïëåíèÿ. Òåë. 89646560793. ÄËß ÄÂÈÃÀÒÅËß 3S-FE áëîê, ãîëîâêó öèëèíäðîâ. Òåë. 89086691933. ÄËß ÄÂÈÃÀÒÅËß ÇÌÇ-406 ñòàðòåð. Òåë. 89245451110. ÄËß ÄÂÈÃÀÒÅËß Ð-2 ðåìåíü ÃÐÌ, ñàëüíèê ïåðåäíèé. Òåë. 89041353404. ÄËß ÇÈË-130 ãîëîâêó áëîêà öèëèíäðîâ, òðàìáëåð áåñêîíòàêòíûé. Òåë. 89027650873. ÄËß ÇÈË-130 çàï÷àñòè. Òåë. 89646560793. ÄËß ÇÈË-131 ïîìïó, ðàñòâîðîìåøàëêó, ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå. Òåë. 89086573781. ÄËß ÊÀÌÀÇà àêêóìóëÿòîð, ñòàðòåð. Òåë. 89245451110. ÄËß ÊÀÌÀÇà âêëàäûøè. 89646560793. ÄËß ÊÀÌÀÇà ìîòîð÷èê íà ïå÷êó. Òåë. 89086435173. ÄËß ÊÀÌÀÇà ïîäøèïíèêè ñòóïè÷íûå. Òåë. 89247163077. ÄËß ÊÀÌÀÇà ðàäèàòîð, ïå÷êó. Òåë. 89526144069. ÄËß ÊÐÀÇ-255 ðåññîðû, ðåäóêòîð, äèñêè. Òåë. 89086435173. ÄËß ÒÐÀÊÒÎÐÀ êîñèëêó, ãðàáëè. Òåë. 89526109955. ÄËß ÒÐÀÊÒÎÐÀ ÒÄÒ-55 òðàêè, ëåáåäêó. Òåë. 89086436846. ÄËß ÒÐÀÊÒÎÐÀ ÒÒ-4 ïóñêà÷, ñòàðòåð ïóñêà÷à, ïîìïó, øàéáó òîïëèâíîãî íàñîñà, ôàðû. Òåë. 89642174200. ÄËß ÒÐÀÊÒÎÐÀ ÒÒ-4 ÒÍÂÄ ñ ôîðñóíêàìè, êàòêè. Òåë. 89642222206, 89642140500. ÄËß ÓÀÇà êîëåíâàë. Òåë. 89086436846. ÄËß ÓÀÇà ðåçèíó R-16 ëåòíþþ ñ äèñêàìè. Òåë. 28-98-42. ÅÌÊÎÑÒÜ äëÿ ÃÑÌ. Òåë. 89025797014, 2770-14. ÊÀÍÈÑÒÐÛ (20 ë). Òåë. 89642249121. ÊÀÍÈÑÒÐÛ ñòàëüíûå. Òåë. 89246181103. ÊÀÍÈÑÒÐÛ. Òåë. 28-91-54. ÊÀÐÒÎÔÅËÅÊÎÏÀËÊÓ, ïëóã. Ò. 32-97-52. ÊÏÏ SL ñ äåëèòåëåì (V-3500). Òåë. 89086453939. ËÅÁÅÄÊÓ àâòîìîáèëüíóþ (4 ò) çà 20 òûñ. Òåë. 89246139937. ÏËÓà êîííûé çà 1,5 òûñ. Òåë. 89648008083. ÏÎÄÎÃÐÅÂÀÒÅËÜ ïðåäïóñêîâîé «Ãèäðîíèê-B4WS» (áåíçèí, òðåáóåòñÿ ðåìîíò) çà 7 òûñ. Òåë. 89148716600. ÏÎËÓÏÐÈÖÅÏ ÑÇÀÏ-9327 (áîðòîâîé, 13,6 ì, òåíò, äóãè) çà 450 òûñ. Òåë. 89021750102. ÏÎËÓÏÐÈÖÅÏ ÓÏÏ (13 ì, ñòîéêè). Òåë. 2910-44. ÏÐÈÖÅÏ ÇèË (ñîðòèìåíòîâîç). Òåë. 89247163077. ÏÐÈÖÅÏ ÇèË (áî÷êà ïîä ÃÑÌ). Òåë. 2910-44. ÐÅÇÈÍÓ «Àìòåë-Íîðäìàñòåð» (205/65/ 15, 5 øò.). Òåë. 28-98-42. ÐÅÇÈÍÓ çèìíþþ «Éîêîãàìà» («ëèïó÷êà», 185/70/14, êîìïëåêò). Òåë. 48-61-70. ÐÅÇÈÍÓ çèìíþþ «Éîêîãàìà» (165/70/13, êîìïëåêò, íà äèñêàõ). Òåë. 89648000263. ÐÅÇÈÍÓ ëåòíþþ «Ìèøëåí-MXE-Ãðèí» (185/65/15, êîìïëåêò) çà 6 òûñ. Òåë. 89500589866. ÐÅÇÈÍÓ ëåòíþþ R-13 (êîìïëåêò, íà ëèòüå). Òåë. 89641278000. ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ íà êàïîò, ÷åõëû. 38-23-81.

ÂÀÇ-2108 1994 ã. (V-1500, ÌÊÏÏ5, ìóçûêà, ëèòüå, ÎÒÑ) çà 85 òûñ. Òåë. 8-908-648-72-01, 26-52-32.

ÂÀÇ-2104 2007 ã. (ÎÒÑ, òåìíî-ñèíèé, ÌÐ3, âëîæåíèé íå òðåáóåò) çà 175 òûñ. Òåë. 8-952-61055-45.

ÂÀÇ-21111 2004 ã. (óíèâåðñàë, V1500, ÿðêî-ñèíèé, íåáèòûé, íîâîå ïðèöåïíîå, øèï. ðåçèíà, ÕÒÑ) çà 145 òûñ. Òåë. 8-924-629-00-04.

ÂÀÇ-21043 1991 ã. (òðåá. íåáîëüøîé ðåìîíò). Öåíà äîãîâ. Òåë. 8-950-092-23-90.

ÂÀÇ-2114 2012 ã. (êóïëåí â à/ñ Áðàòñêà â èþíå, êîìïëåêò. «Ëþêñ», áåëûé, ñèãíàë., ìóçûêà, ÷åõëû, íîâûé, ïðîáåã 5 òûñ.). Òåë. 8-908-649-25-54.

ÂÀÇ-2106 1985 ã. çà 35 òûñ. Òåë. 28-76-26. ÂÀÇ-2107 2003 ã. (áåëûé, ëèòüå, ìóçûêà, ñèãíàë., ÕÒÑ). Àâòîîáìåí. Òåë. 8-904-147-17-96. ÂÀÇ-2107 2006 ã. (èíæåêòîð, ÿðêî-áåëûé, ëèòüå, òîíèð., ìóçûêà, íå áèòûé). Òåë. 8-908-649-24-07. ÂÀÇ-2108 (ñåðåáðèñòûé, ñ ýëåìåíòàìè êàðáîíà, V-1500, ÌÊÏÏ-5, êàïðåìîíò äâèãàòåëÿ è ÊÏÏ, ñàëîí îáòÿíóò êîæåé). Òåë. 8-908-665-64-15.

ÂÀÇ-21213 «Íèâà» 1998 ã. (ÕÒÑ). Àâòîîáìåí. Òåë. 8-964-352-80-68. ÂÀÇ-21213 «Íèâà» 1999 ã. (ÊÏÏ5, êàðáþðàòîð, ïîðøíåâàÿ, ïîäîãðåâ äâèã. 220, îäèí õîçÿèí, ÎÒÑ) çà 170 òûñ. Òåë. 271-553, 8-902-514-15-53.

ÐÅÇÈÍÓ çèìíþþ «ÍîêèàíÕàêêàïåëèòà» (235/60/18, á/ó), äâà áàëëîíà ÃÀÇ-69. Ò. 27-20-77.

ÊÓÏËÞ

ÄËß ÊÀÌÀÇ-4310 ðàçäàòî÷íóþ êîðîáêó. Òåë. 8-924-714-16-18. ÄËß ÄÂÈÃÀÒÅËß Ä-245, 240 (ÌÌÇ) ðàçóêîìïëåêòîâàííîãî äëÿ ñáîðêè íàâåñíîå, êðûøêè, ïëèòó, ïîääîí, êîëëåêòîðû, ÒÊÐ, ÒÍÂÄ è äð. Òåë. 8-914-885-94-19. ÄËß «ÍÈÂÛ» ïðèöåïíîå óñòðîéñòâî, íåäîðîãî. Òåë. 89086436846. ÄËß ÂÀÇ-2121 äâåðü ïðàâóþ. Òåë. 89041356240. ÄËß ÃÐÓÇÎÂÈÊÀ (ßïîíèÿ) äîêóìåíòû. Òåë. 26-38-93. ÄËß ÒÐÀÊÒÎÐÀ ÒÒ-4 äîêóìåíòû, íåäîðîãî. Òåë. 89526170236. ÏÐÈÖÅÏ 2-îñíûé äî 30 òûñ. Òåë. 89526170236.

ÏÐÎÄÀÌ

«ÌÎÑÊÂÈ×-2141» 1996 ã. íà çàï÷àñòè, äâèãàòåëü ÂÀÇ-2106, ÊÏÏ ÀÇËÊ. Òåë. 8-964-217-58-75. ÀÊÏ ê äâèãàòåëþ 1NZ. Òåë. 8950-058-90-47. ÄÂÈÃÀÒÅËÜ Â 4Ä56Ò, ãîëîâêè áëîêà 4Ä56Ò, 1KZ, ÒÍÂÄ 4D-56; «Äåëèêà» (êóçîâ Ð35, Ð-25, PD-8W) ïî çàï÷àñòÿì. Òåë. 8-908-641-82-76. ÄÈÑÊÈ ëèòûå 15õ4 çà 4,5 òûñ., ëåòíþþ ðåçèíó «Õàíêóê» 175/70 R14 çà 4,8 òûñ. Ò. 8-950-059-27-74. ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÂÈÑÒÀ-ÀÐÄÅλ äâèãàòåëü 3S D4 â õîð. ñîñò. çà 10 òûñ. Òåë. 38-48-01. ÄËß «ÒÎÉÎÒÛ-ÕÀÐÐÈÅл (êóçîâ 35) è «ÄÝÓ-Íåêñèÿ» íîâûå çàï÷àñòè. Òåë. 26-38-93, 8-964-548-3847. ÄËß «ÕÎÍÄÛ-ÔÈÒ» âàðèàòîð. Òåë. 8-908-667-33-99. ÄËß «ÓÐÀËÀ» äèñêè ñ ðåçèíîé á/ó íåäîðîãî. Òåë. 27-26-47. ÄËß ÂÀÇ-2101-013 êðûëî ïåðåäíåå ëåâîå, äëÿ ÂÀÇ-2101-07 áàëêó, äëÿ ÂÀÇ-2110 êðûëî ïåðåäíåå ïðàâîå, äëÿ ÂÀÇ-2106 êðûøêó áàãàæíèêà, äëÿ ÓÀÇ-469Á ìîðäó, äëÿ ÃÀÇ3110 ðóëåâîå, ðàñïðåäâàë ê äâèãàòåëþ 402, äëÿ ÂÀÇà, «Ìîñêâè÷à» ñòåêëà çàäíèå, ëèòüå R-14 (5õ100, ÎÑ). Òåë. 8-908-657-40-11. ÄËß ÂÀÇ-2121, 21213 ÊÏÏ, ðàçäàòêó, êàðäàíû, ìîñò ïåðåäíèé, ñèäåíüÿ 2121, ïîðîãè, êåíãóðèí, çàäíèé êåíãóðèí ïîä çàïàñêó, áàìïåðû, ïåðåäíèå ðû÷àãè, ñòóïèöû, áàëêó. Òåë. 8-964-659-63-96. ÄËß ÊÀÌÀÇ-5320 çàäíèå ñòóïèöû, áàëêè, ðåäóêòîðû, îñü áàëàíñèðà (8 ò, 10 ò), ýíåðãîàêêóìóëÿòîðû, êàáèíó. Òåë. 8-964-261-13-39. ÄËß ÒÒ-4, ÊàìÀÇà çàï÷àñòè. Òåë. 8-908-643-65-62. ÄËß ÓÀÇ-469 êîðîáêó ïåðåäà÷ á/ó. Òåë. 42-37-32, 8-964-800-24-02. ÄËß ÓÀÇà ðåçèíó R-15 íîâóþ «Êàìà» çà 12 òûñ., êàìåðû R-16 (3 øò., íîâûå) çà 1 òûñ., äëÿ «ÒîéîòàÖåðåñ» áàìïåð çàäíèé, ñòîï-ñèãíàëû á/ó çà 2 òûñ., äëÿ «Õîíäà-Äîìàíè» ñòîï-ñèãíàë çàäíèé ïðàâûé á/ó çà 500 ðóá. Ò. 8-908-649-27-96. ÇÀÏ×ÀÑÒÈ íà äâèãàòåëü J25A. Teë. 8-964-103-64-24. ËÈÒÜÅ R-15 óíèâåðñàëüíîå (4õ100, 4õ114) «Lenso» ÷åðíîå; êðûøêó áàãàæíèêà äëÿ «Êîðîíû»; äèñêè øòàìïîâàííûå R-14-15-16. Òåë. 26-96-46. ÊÎÌÏËÅÊÒ àâòîøèí «ÍîêèàíÕàêêàïåëèòà-7» (185/65R14, øèïû) íà äèñêàõ. Òåë. 8-950-057-66-22. ÊÐÀÇ-258 íà çàï÷àñòè (ãîëîâêà áëîêà, êîðîáêà, ñöåïëåíèå), òåëåãó (12 ì), ÏÒÑ íà òðàêòîð Ò-40ÀÌ, àâòîêðàí «Èâàíîâåö». Òåë. 27-67-19. ÏÎËÓÏÐÈÖÅÏ (ñîðòèìåíòîâîç, 12 ì). Òåë. 8-924-835-33-38. ÏÎËÓÏÐÈÖÅÏ ÊÀÌÀÇ (ñîðòèìåíòîâîç), äâèãàòåëü ÊÀÌÀÇ-740. Òåë. 8-924-615-03-35. ÐÅÇÈÍÓ ãðóçîâóþ â õîð. ñîñò., ïðåäïóñêîâîé ïîäîãðåâàòåëü äâèãàòåëÿ, ñåäåëüíîå óñòðîéñòâî äëÿ òÿãà÷à. Òåë. 8-964-286-54-62. ÐÅÇÈÍÓ çèìíþþ «Éîêîãàìà» (205/55/16) çà 12 òûñ., øòàìïîâêó R-14 (5õ110, 4 øò.) çà 2 òûñ., R-14 (5õ100, 4 øò.) çà 2 òûñ. Òåë. 8-908643-55-64.

«ÌÎÑÊÂÈ×-2141» 1996 ã. íà çàï÷àñòè, äâèãàòåëü ÂÀÇ-2106, ÊÏÏ ÀÇËÊ. Òåë. 8-964-217-58-75. ÁÀÃÀÆÍÈÊ íà ðåéëèíãè. Òåë. 89501082735. ÄÂÀ ÊÎÌÏËÅÊÒÀ îðèãèíàëüíûõ äèñêîâ R-16 ñ íîâûìè êîëïà÷êàìè â îòëè÷íîì ñîñò. äëÿ «Òîéîòû-ËåíäÊðóèçåð 100». Öåíà 12 òûñ. Òåë. 2719-08. ÄÂÈÃÀÒÅËÜ «Ò-130». Òåë. 29-00-90. ÄÂÈÃÀÒÅËÜ 01. Òåë. 89025796708, 27-67-08. ÄÂÈÃÀÒÅËÜ 4À. Òåë. 29-79-07. ÄÂÈÃÀÒÅËß ßÌÇ-238 (áåç äîêóìåíòîâ, ïîñëå ðåìîíòà). Òåë. 89086436846. ÄÈÑÊÈ R-18 (ñïîðòèâíûå, ðàçíîøèðîêèå, ñ ëåòíåé ðåçèíîé). Òåë. 30-2065, 89086491218. ÄÈÑÊÈ ëèòûå 15õ4 çà 4,5 òûñ., ëåòíþþ ðåçèíó «Õàíêóê» 175/70 R-14 çà 4,8 òûñ. Òåë. 8-950-059-27-74. ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ÝÊÑÏÅÐÒ» (4WD): çàäíèå àììîðòèçàòîðû 2 øò. Òåë. 8964-352-73-08, 382-308. ÄËß «ÄÝÓ-ÍÅÊÑÈß» çàï÷àñòè. Òåë. 26-38-93. ÄËß «ÈÑÒÀÍÛ» çàï÷àñòè. Òåë. 4162-13. ÄËß «ÌÎÑÊÂÈ×-412» äâèãàòåëü ïî çàï÷àñòÿì. Òåë. 29-79-07. ÄËß «ÌÎÑÊÂÈ×À» çàï÷àñòè. Òåë. 89646560793. ÄËß «ÍÈÑÑÀÍÀ» äèñêè R-14 (5õ110, øòàìïîâàííûå). Òåë. 89501082735. ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ÂÈÍÃÐÎÓÄ» 2003 ã. êàïîò, áàìïåð ñ ïðîòèâîòóìàííûìè ôàðàìè. Òåë. 89834061830. ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ÄÀÖÓÍ» 1992 ã. çàï÷àñòè. Òåë. 41-62-13. ÄËß «ÑÈÒÐÎÅÍ-Ñ-ÊÐÎÑÑÅл ïîäíîæêè çàâîäñêèå í/æ çà 15 òûñ. Òåë. 38-88-76. ÄËß «ÑÓÁÀÐÓ-ÔÎÐÅÑÒÅл 2005 ã. äåôëåêòîð êàïîòà. Òåë. 30-20-65, 89086491218. ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÂÈÑÒÀ» (30 êóçîâ) äâåðü çàäíþþ ëåâóþ. Òåë. 89526314169. ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÊÀÐÈÍÀ» 2000 ã. ýëåêòðîìîòîð îòîïèòåëÿ ñ êðûëü÷àòêîé. Òåë. 89149496152. ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÊÎÐÎËËÀ» (êóçîâ 120) ðåéêó ðóëåâóþ ñ ýëåêòðîïðèâîäîì. Òåë. 26-27-85. ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÊÐÎÓÍ» 1988 ã. (óíèâåðñàë, êóçîâ 136, äâèãàòåëü 2L) ìîñò çàäíèé, êàðäàí, òðàïåöèþ ðóëåâóþ, êîëîíêó ðóëåâóþ, âàêóóì òîðìîçíîé, ñòåêëî áàãàæíèêà, ôîíàðè çàäíèå. Òåë. 89501491052. ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÍÎÀÕ» óñòðîéñòâî ïðèöåïíîå. Òåë. 89501082735. ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÏÐÅÌÈλ ñòóïèöó çàäíþþ. Òåë. 29-79-07. ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÒÀÓÍ-ÀÉÑ» ðû÷àãè âåðõíèå ðàçáîðíûå, äèñê êîëåñà, òîðñèîíû (2 øò.). Òåë. 41-62-13. ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÕÀÐÐÈÅл (êóçîâ 35) çàï÷àñòè. Òåë. 26-38-93. ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÕÀÐÐÈÅл 2003 ã. ôàðû ïåðåäíèå, ôîíàðü çàäíèé ïðàâûé. Òåë. 30-20-65, 89086491218. ÄËß «ÒÎÉÎÒÛ» ïåðåêëþ÷àòåëü ôàð (àâòîñâåò). Òåë. 89086492554. ÄËß «ÒÎÉÎÒÛ-ÀËËÈÎÍ» íîâûå ñòîéêè ïåðåäíèå è çàäíèå çà 7,5 òûñ.; ðåçèíó «Hanhoc» R-15 á/ó. Òåë. 8950-108-16-70. ÄËß «ÒÎÉÎÒÛ-ÌÀÐÊ-2» ëèòüå íà 16 ñ ðåçèíîé çà 10 òûñ. Òåë. 8-950092-52-50, 31-49-31. ÄËß «ÒÎÉÎÒÛ-ÕÀÐÐÈÅл (êóçîâ 35) è «ÄÝÓ-Íåêñèÿ» íîâûå çàï÷àñòè. Òåë. 26-38-93, 8-964-548-38-47. ÄËß «ÔÎÐÄ-ÔÎÊÓÑ» øðóñ, ïîäâåñíîé ïîäøèïíèê íà ïðèâîä. Òåë. 89246001779. ÄËß «ÕÎÍÄÀ-ÑÒÐÈÌ» (V-1700) ðåìêîìïëåêò äëÿ çàìåíû ðåìíÿ ÃÐÌ. Òåë. 89086492554. ÄËß «ÕÎÍÄÀ-ÔÈÒ» 2005 ã. ôàðû. Òåë. 89643551855. ÄËß «ÕÎÍÄÀ-ÖÈÂÈÊ» ñòóïèöó çàäíþþ. Òåë. 29-79-07. ÄËß ÀÂÒÎÌÎÁÈËß óñòðîéñòâî ïðèöåïíîå. Òåë. 41-62-13. ÄËß ÂÀÇ-2101 ðåäóêòîð çàäíåãî ìîñòà çà 2 òûñ. Òåë. 89086415878. ÄËß ÂÀÇ-2101-07 ÊÏÏ (ïðîáåã 50 òûñ. êì). Òåë. 42-08-34. ÄËß ÂÀÇ-2103 çàï÷àñòè. Òåë. 41-6213. ÄËß ÂÀÇ-2103 êàïîò ïåðåäíèé, çàäíèé, äâåðè, êàðäàí. Òåë. 89025796708, 27-67-08. ÄËß ÂÀÇ-2109 äâåðü çàäíþþ ëåâóþ çà 1,5 òûñ. Òåë. 89500923084. ÄËß ÃÀÇ-24 çàï÷àñòè. Òåë. 41-62-13. ÄËß ÃÀÇ-53 ìîñò çàäíèé. Òåë. 3020-65, 89086491218. ÄËß ÃÀÇ-66 ðåññîðû. Òåë. 89041351455. ÄËß ÃÀÇà êàðáþðàòîð, áåíçîíàñîñ, ãåíåðàòîð. Òåë. 89834145673. ÄËß ÄÂÈÃÀÒÅËß 3S ñòàðòåð. Òåë. 29-79-07. ÄËß ÄÂÈÃÀÒÅËß 4-VZ èíæåêòîð, ôîðñóíêè, ïîìïó, ðîëèêè. Òåë. 89246001779. ÄËß ÇÈË-130 ðàìó, êàáèíó, çàï÷àñòè. Òåë. 89646560793.

ÃÀÇ-3110 2001 ã. (ÕÒÑ). Öåíà ïðè îñìîòðå. Òåë. 8-964355-45-69.

ÃÀÐÀÆÈ ÊÓÏËÞ

ÃÀÐÀÆ ñ öåíòð. îòîïëåíèåì â öåíòðå ãîðîäà. Íåäîðîãî. Òåë. 8908-667-33-99. ÃÀÐÀÆ íà ÁÀÌå íåäîðîãî, â ÷åðòå ãîðîäà - çà 90-95 òûñ. Òåë. 8-950-107-41-07, 8-914-891-13-24. ÃÀÐÀÆ â Ïàäóíå. Òåë. 27-87-09.

ÀÐÅÍÄÀ

ÑÄÀÌ ÃÀÐÀÆÈ â ÃÑÊ «Ñåâåð» (íåäàëåêî îò ïðàâëåíèÿ, 6õ4 è 8õ4, 3 óðîâíÿ, îòîïëåíèå) íà äëèòåëüíûé ñðîê çà 3 è 3,5 òûñ. Òåë. 29-72-86. ÑÄÀÌ ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ìåõàíèçàòîð2» (3 óðîâíÿ, òðåáóåòñÿ ðåìîíò ïîäâàëà). Òåë. 89646582810.

ÏÐÎÄÀÌ

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ëîêîìîòèâ-2», íàïðîòèâ õëåáîçàâîäà, 6õ9,5 ì, íîâûå âîðîòà, ïîëíàÿ îòäåëêà, öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå, âîäà, ñèãíàëèçàöèÿ, âèäåîíàáëþäåíèå. Öåíà 930 òûñ. Òåë. 8-908-667-33-99. ÃÀÐÀÆ (5õ9, îòîïëåíèå, ñèãíàëèçàöèÿ) â ðàéîíå õëåáîçàâîäà çà 700 òûñ. Òåë. 8-952-634-50-70. ÃÀÐÀÆ (öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå, 5,5õ10, âûñîòà 4.5 ì, âûñîêèå âîðîòà) â öåíòðå ïîñ. Ïàäóí çà 610 òûñ. Òîðã. Òåë. 8-923-338-88-25, 8923-333-75-18. ÃÀÐÀÆ â 5À ìêðí., çà áàíêîì «Ñîþç», 1-é áîêñ îò ïîäñòàíöèè (3 óðîâíÿ, 6õ4, ñâåò, îòîïëåíèå, íà 2-ì ýòàæå çîíà îòäûõà, õîðîøèé áîëüøîé ïîäâàë). Òåë. 8-902-579-85-85, 27-85-15. ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ãàëà÷èíñêèé» (íà äâà à/ì, 5,5õ8, îáøèò ôàíåðîé, ñèãíàë., óäîáíûé çàåçä, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà) çà 200 òûñ. Îáìåí íà à/ì, âîçìîæíî ñ ìîåé äîïëàòîé. Òåë. 8-902-179-29-16, 38-48-84. ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ãàëà÷èíñêèé3». Òåë. 8-908-648-60-17.

ÏÐÎÄÀÌ

ÑÍÅÃÎÕÎÄ «Áóðàí» 2004 ã. (äëèííûé) çà 120 òûñ. Òåë. 8914-931-17-49, 29-34-13. ÑÍÅÃÎÕÎÄ «Àðêòèê Êýò Áåðêýò-570ÕÒ» 2009 ã. (ÕÒÑ) çà 300 òûñ. Òåë. 42-31-16, 48-97-35. ÑÍÅÃÎÕÎÄ «Àðêòèê Êýò Áåðêýò-570ÕÒ» 2008 ã. (ïðîáåã 4 òûñ., îäèí õîçÿèí, ÕÒÑ) çà 270 òûñ., ñ à/ïðèöåïîì çà 295 òûñ. Òåë. 26-18-02. ÊÀÐÒ «Ðàêåò-85». Òåë. 32-07-71. ÊÂÀÄÐÎÖÈÊË. Òåë. 89832436089. ÌÎÒÎÖÈÊË «Âîñõîä» (äîêóìåíòû). Òåë. 40-11-06. ÌÎÒÎÖÈÊË «ÈÆ-Ïëàíåòà» 1964 ã. (íà õîäó, áåç äîêóìåíòîâ) çà 8 òûñ. Òåë. 89501169290. ÌÎÒÎÖÈÊË «ÈÆ-ÏëàíåòàÑïîðò». Òåë. 89832436089. ÏÍÅÂÌÎÕÎÄ íà áàçå «ÈÆ-Ïëàíåòà-3» (ñàìîäåëüíûé, 4-êîëåñíûé, ïëàâàþùèé) çà 50 òûñ. Òåë. 89025765443. ÊÓËÜÒÈÂÀÒÎÐ «Êðîò». Òåë. 89642144880. ÌÎÒÎÊÓËÜÒÈÂÀÒÎÐ «Êóìèð» çà 10 òûñ. Òåë. 41-62-13. ÌÎÒÎÏËÓà íà áàçå áåíçîïèëû «Óðàë». Òåë. 89646560793.

ÂÀÇ-2108 1992 ã. çà 60 òûñ. Òåë. 89041492393. ÂÀÇ-2109 1991 ã. çà 38 òûñ. Òåë. 8-914923-15-81. ÂÀÇ-2109 1996 ã/â (òðåáóåò ðåìîíòà). Òåë. 26-94-24. ÂÀÇ-21093 1991 ã. (V-1500, ÊÏÏ-5, ëèòüå, òðåá. êîñìåòè÷. ðåìîíò) çà 43 òûñ. Òåë. 8964-733-12-92. ÂÀÇ-21093 1991 ã. çà 40 òûñ. Òåë. 89501497668. ÂÀÇ-21099 1997 ã. çà 100 òûñ. Òîðã. Òåë. 8-950-054-16-11. ÂÀÇ-21099 1997 ã.â. çà 60 òûñ. Òåë. 8-924823-94-64. ÂÀÇ-21099 2003 ã. (ÎÒÑ) çà 160 òûñ. Òåë. 8-952-635-77-66. ÂÀÇ-2112 2000 ã. çà 150 òûñ. Ò. 26-30-16. ÂÀÇ-2120 2005 ã. (ñåðåáðèñòûé, 4WD, 7 ìåñò). Òåë. 89246181752, 46-23-12. ÂÀÇ-21214 2012 ã. («áàëòèêà»). Òåë. 89245493564. ÃÀÇ-3110 1997 ã. (ñèãíàëèçàöèÿ ñ îáð.ñâ., êîòåë 220 Â, ïîäêðûëêè) çà 70 òûñ. Òåë. 2646-82. ÃÀÇ-3110 äåê. 2001 ã. (ïðîáåã 100 òûñ., êàïðåìîíò äâèã., íà õîäó, òðåá. ðåìîíò) çà 60 òûñ. áåç òîðãà. Òåë. 8-950-112-26-75. ÓÀÇ «áóõàíêà» 1994 ã. òðåáóåòñÿ ðåìîíò êóçîâà, çà 65 òûñ. Òåë. 8-902-569-65-12. ÓÀÇ «Ïàòðèîò» 2011 ã. (ïèêàï, çîëîòèñòûé, ëèòüå, ñèãíàëèçàöèÿ, ñòåêëîïîäúåìíèêè, ÌÐ3, ïðèöåïíîå, ôàðêîï) çà 650 òûñ. Òåë. 89246129366.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ãàëà÷èíñêèé-4» (5õ8). Òåë. 8-908-657-50-19. ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Äèíàìî» (ñòðîÿùèéñÿ, 6õ18, ýëåêòðè÷åñòâî, âîäà çàâåäåíû). Òåë. 35-03-03. ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Äèíàìî» ïîñ. Ýíåðãåòèê (12õ12, âîðîòà 4,5 ì, ñìîòðîâàÿ ÿìà, òåõêîìíàòà). Òåë. 8-964261-13-39. ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ìàÿê» ïîñ. Ýíåðãåòèê (2 ðÿä, 3 ýòàæà, ñóõîé). Òåë. 8964-281-19-70, 8-902-566-92-33. ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ïîáåäà» íà óë. Ìóõàíîâà (4,5õ6,5, âûñîòà âîðîò 2,1 ì, ìàòåðèàë äëÿ îòäåëêè). Òåë. 8-902179-20-39. ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ïîëèòåõíèê-2» (ïîâîðîò íàïðîòèâ óë. Ñòóäåí÷åñêîé4, 5õ6, 5-é áîêñ) çà 160 òûñ. Òåë. 8964-288-02-70. ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ðåêîíñòðóêòîð» (14õ8, 2-é ýòàæ 6õ8, äâîå âîðîò 4õ4, 3õ3, ñèãíàë.). Ðàññðî÷êà. Îáìåí. Òåë. 8950-117-11-88. ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ðåêîíñòðóêòîð». Òåë. 29-17-83. ÃÀÐÀÆ íà ÁÀÌå. Íåäîðîãî. Òåë. 8-950-149-66-32. ÃÀÐÀÆ íà Ïàëàòêàõ (òåïëûé, êðóãëîñóòî÷íàÿ îõðàíà). Òåë. 8-983-50805-76. ÃÀÐÀÆ íà óë. Ïèõòîâîé âîçëå îñò. «Âîäîíàñîñíàÿ» çà 70 òûñ. Ñðî÷íî. Òåë. 28-62-81. ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ãàëà÷èíñêèé» (8õ8, 1-é ðÿä, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà). Òåë. 41-62-13. ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ìîíòàæíèê» (6 áëîê, 3 óðîâíÿ, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà) çà 175 òûñ. Òåë. 89025476330, 25-84-92. ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ïîáåäà» íà óë. Ìóõàíîâà (6õ6, ïîäâàë) çà 350 òûñ. Òåë. 89645410279. ÑÐÎ×ÍÎ ãàðàæ. Íåäîðîãî. Òåë. 8-924829-34-60. ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ðåêîíñòðóêòîð» (6õ12). Öåíà - 500 000 ðóá. Òåë. 29-40-51. ÃÀÐÀÆ ïî óë.Êîììóíàëüíîé (5õ9, ñ îòîïëåíèåì). Òåë. 8-908-657-32-76. ÒÅÏËÛÉ ãàðàæ íà Ïàëàòêàõ (êðóãëîñóòî÷íàÿ îõðàíà). Òåë.8-983-508-05-76. ÃÀÐÀÆ. Íåäîðîãî. Òåë.8-924-829-34-60. ÒÅÏËÛÉ ãàðàæ íà Ïàëàòêàõ (êðóãëîñóòî÷íàÿ îõðàíà). Òåë.8-983-508-05-76.

ÊÓÏËÞ

ËÎÄÊÓ «Êàçàíêà 5Ì», ìîæíî ñ ìîòîðîì è òåëåãîé. Òåë. 8-924-53101-11.

ÏÐÎÄÀÌ

ËÎÄÊÓ «Îêà-4» çà 35 òûñ. Òåë. 8-950-109-13-16. ËÎÄÊÓ «Ôðåãàò» (3,60, ìîòîð «Òîõàöó-9,9», äëèííûé ñàïîã, á/ó, â õîð. ñîñò.) çà 40 òûñ. Òåë. 8-914-90087-78. ËÎÄÊÓ ìîòîðíóþ «Êðûì» (áåç ìîòîðà, õîðîøàÿ). 8-914-939-03-33. ÏËÌ «ßìàõà» (5 ë.ñ., ñàïîã L, ÕÒÑ) çà 30 òûñ., ëîäêó ÏÂÕ «Ôðåãàò Ì290ÅÊ» (3 îòñåêà, êèëü, æåñòêèé ïîë, ïîä ÏËÌ 8 ë.ñ.) çà 15 òûñ. Òåë. 28-23-31. ÄËß ßÕÒÛ êîìïàñ.36-54-60, 26-11-52. ËÎÄÊÓ «Áàäæåð-SL370» ñ ìîòîðîì «Ñóçóêè-DT152» çà 130 òûñ. Ò26-66-19. ËÎÄÊÓ ïëàñòèêîâóþ ñ ìîòîðîì «Âåòåðîê-8» çà 29,5 òûñ. Òåë. 27-54-43. ËÎÄÊÓ ðåçèíîâóþ «Óôèìêà-22» (2ìåñòíàÿ). Òåë. 89041470745. ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ëîäî÷íûé ìîòîð «ßìàõà-2» 2009 ã/â. Òåë. 8-950-138-28-32. «ÔÐÅÃÀÒ 290 PRO» ñ ìîòîðîì «Ñóçóêè 6». Òåë. 8-914-871-82-64. ÊÀÒÅÐ «Àìóð-3» 1991 ã. (ÕÒÑ, Ì-412, êîëîíêà, êàþòà âåëþð, ÃÈÌÑ) çà 280 òûñ. Òåë. 8-914-008-97-42, 41-41-07. ËÎÄÊÓ «Ôðåãàò» (3,60, ìîòîð «Òîõàöó-9,9», äëèííûé ñàïîã, á/ó, â õîð. ñîñò.) çà 40 òûñ. Òåë. 8-914-900-87-78.

 îòäåëå ðåêëàìû (òåë. 41-30-08) ïðèíèìàþòñÿ ñðî÷íûå îáúÿâëåíèÿ, êîòîðûå ïóáëèêóþòñÿ â áëèæàéøåì íîìåðå ãàçåòû (ïëàòíî — 50 ðóá.), ñðî÷íûå îáúÿâëåíèÿ òàêæå ìîæíî ïîäàòü â êðåäèò ïî òåë. 270-270.


12

20 äåêàáðÿ 2012 ã. N51

Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî òåë. 46-35-05 (àâòîîòâåò÷èê), ÑÌÑ íà 8-950-057-60-60 è ïóáëèêóþòñÿ â ïîðÿäêå î÷åðåäè â òå÷åíèå 2-3 íåäåëü

«ÒÎÉÎÒÀ-ÕÀÉÑ» 2001 ã.  ÊÀÌÀÇ-5320 ÏÐÎÄÀÌ ÌÀÇ-53371 (ëåñîâîç). (4WD, áåëûé, ÎÒÑ). Òåë. 8(ñîðòèìåíòîâîç, ïðè983-242-87-88. öåï ÊàìÀÇ â ïîäàðîê, Òåë. 28-93-82. ÎÒÑ) çà 460 òûñ. Òîðã  «ÒÎÉÎÒÀ-ÕÀÉÑ-ÐÅÃÈõîðîøèé. Âàðèàíòû. ÓÑ» 1992 ã. (òóðáîäèçåëü) çà Ò. 8-904-135-33-15. 450 òûñ. Òåë. 40-75-32, 8-924 ÊÀÌÀÇ-5320 538-77-73. (ñîðòèìåíòîâîç, ñ  «ÒÎÉÎÒÓ-ÒÀÓÍ-ÀÉÑïðèöåïîì ÃÊÁ, äâèãàÍÎÀÕ» 1999 ã. (ÎÒÑ, ÷åðíûé òåëü êóïëåí â «Äèïåðëàìóòð, 25ÏÒÑ, íå êîíñòçåëü-Ñåðâèñå», íîðóêòîð, ïîñòîÿííûé ïîëíûé âàÿ ðåçèíà, àêêóìóëÿïèâîä, V-2000 3S-FE, ëèòüå RÏÐÎÄÀÌ òîðû) çà 450 òûñ. 15, ðåçèíà çèìà-ëåòî, ñèãíàë. «ÃÀÇÅËÜ» ÃÀÇ-330210 1995 ã. (ãðóçîâîé, Òîðã, îáìåí íà Êàñ îáð. ñâ., à/ç, èììîáèëàéçåð, áîðòîâîé, áåëûé, êàïðåìîíò äâèãàòåëÿ, õîäîìÀÇ-4310 ñ ìàíèïóìóçûêà) çà 430 òûñ. Òîðã. Òåë. âîé) çà 150 òûñ. Òîðã. Òåë. 8-964-267-57-24. ëÿòîðîì ñ ìîåé äîï8-908-657-13-90. ëàòîé. Òåë. 8-924«ÃÀÇÅËÜ-3302» 1999 ã. (áîðòîâîé, ÕÒÑ). ÁÓËÜÄÎÇÅÐ Ò-130.8-902-569-62-62. 714-16-18. Òåë. 8-964-352-80-68. ÃÀÇ-53 ÑÀÇ 1991 ã. (ñàìîñâàë). Òåë. ÊÀÌÀÇ-5320 1989 ã. (òåðìîáóäêà, 10 «ÈÑÓÄÇÓ-ÝËÜÔ» 1995 ã. (2 ò, òåðìîñ, 9 8-924-618-45-09, 36-68-58. ò, ýë. ïîäîãðåâ, áàê 600 ë, ïðîâåäåíî òåïëî êóá. ì, ýë. ïîäîãðåâ, ãîðíûé òîðìîç, ÕÒÑ) çà â áóäêó) çà 370 òûñ. Òåë. 8-914-956-05-89, 305 òûñ. Òîðã. Òåë. 8-924-825-59-15.  ÊÀÌÀÇ (ñîðòèìåíòîâîç, ñïàëüíèê, 30-45-65. òóðáî ïîäîãðåâ, 2 áàêà, íàñîñ äëÿ ïåðå«ÊÈÀ-ÁÎÍÃÎ-3» 2009 ã. (ÎÒÑ, 4WD, 2-êàêà÷êè òîïëèâà, ïëîùàäêà 6 ì, òðàíñìèñÊÀÌÀÇ-53212 (ñîðòèìåíòîâîç, ñ ïðèáèííûé, áåëûé, ïðîáåã 38 òûñ.) çà 590 òûñ. Òåë. ñèÿ, åâðîðåçèíà íà öåïîì, íîâûé äâèãàòåëü, ðåçèíà íà 280, êî8-950-124-10-52. 280 èçíîñ 15%, çàðîáêà ðåäóêòîðà íà 50 çóáîâ ïîñëå êàïÏÐÎÄÀÌ «DAEWOO-NOVUS» «ÌÀÇÄÓ-ÒÈÒÀÍ» 1987 ã. çà âîäèòñÿ ñ ïîë-îáîðåìîíòà, îñü áàëàíñèðîâ, íîâûå êîëîäêè) 2012 ã. (ñòðåëà ã/ï 7 ò, ìàõ ã/ï 14 250 òûñ. Òåë. 8-914-942-00-18. ðîòà) çà 400 ò. 26-93çà 650 òûñ. Òåë. 8-950-117-95-64, 8-983ò, 4 àóòðèãåðà, øàññè 4õ2). Òåë. 31, 8-902-561-93-31. «ÒÎÉÎÒÀ-ÍÎÀÕ» 1997 ã. (íå 8-902-569-62-62, 26-62-62. 241-16-63. êîíñòðóêòîð, áåíçèí, 4WD, 2 ëþêà,  ÊÀÌÀÇ (òåðìîÊÀÌÀÇ-5410 ñ ïîëóïðèöåïîì 12 ì. 2 ïå÷êè, ñèãíàë., ýë. êîòåë, ÎÒÑ). êîíòåéíåð, 10 ò, êàïðåÒåë. 8-950-057-57-90. Òåë. 8-950-122-79-14. ìîíò â 2011 ã.) çà 300 ÊÀÌÀÇ-54112 (ßÌÇ-238, íîâàÿ òóðò. 8-904-135-47-73. «ÒÎÉÎÒÀ-ÍÎÀÕ» 2007 ã. (Váèíà, ÊÏÏ ÊàìÀÇ ñ äåëèòåëåì, êàïðåìîíò 2000, äâèã. 3ZR, á/ï, ñåðåáðèñòûé,  ÊÀÌÀÇ-43106 äâèã., õîäîâîé, â ñöåïêå ñ ï/ïðèöåïîì 2 ñàëîí òåìíûé, òîíèð., êîìïë. ëåò(+êóçîâ) çà 470 òûñ. ñòûêà, ã/ï 29900, ïî äîê-ì ëåñîâîç, ìîæíî íåé ðåçèíû, CD, ÌÐ3, ïåðåäíèé Òåë. 8-950-117-55-22. ðàçäåëüíî) çà 460 òûñ. Àâòîîáìåí - 500 ïðèâîä) çà 675 òûñ. Òåë. 8-914òûñ. Ñðî÷íî. Òåë. 29-13-45, 27-24-08.  ÊÀÌÀÇ-5320 913-30-04. (ëåñîâîç, èäåàë. ñîñò., ÌÀÇ 2003 ã. (ñåäåëüíûé òÿãà÷). Òåë. «ÒÎÉÎÒÀ-ÒÀÓÍ-ÀÉÑ» 1989 êàïðåìîíò äâèã., ÊÏÏ, 8-924-835-33-38. ã. (V-2000, ÀÊÏ, áåíçèí, èíæåêòîð, õîäîâîé, çàìåíà êà ÌÀÇ-64229 (ÕÒÑ, ñ ïîëóïðèöåïîì çàäíèé ïðèâîä) çà 75 òûñ. Òîðã, áèíû, èçíîñ ðåçèíû 13,6 ì). Âàðèàíòû. Òåë. 29-69-33, 29-76îáìåí, ðàññðî÷êà. Òåë. 26-26-87, 20%, íîâûå àêêóìóëÿòîðû, áàê 400 ë) çà 530 79. 8-902-567-26-87. òûñ. Òîðã. Òåë. 8-950-117-58-91.  ÑÓÏÅÐ-ÌÀÇ-54329 (ñåäåëüíûé òÿ«ÒÎÉÎÒÀ-ÕÀÉÑ» 2000 ã. (â ÐÔ 6 ìåñ., ÎÒÑ, ÊÀÌÀÇ-5320 (ñåäåëüíûé òÿãà÷, äâèãà÷, ñ ïîëóïðèöåïîì ÎÄÀÇ-ðåôðèæåðàDVD, õîð. ìóçûêà, 2 êîìïë. ðåçèíû ñ äèñêàìè, ãàòåëü 238 òóðáî, ÊÏÏ ÊÀÌÀÇ ñ äåëèòåòîð) â õîðîøåì ñîñò. çà ðàçóìíóþ öåíó. ñàëîí-òðàíñôîðìåð, äâèã. 1KZ, áàãàæíèê, ëåñëåì, ÎÒÑ) çà 359 òûñ. Òîðã. Ò.8-902-561Òåë. 8-924-612-21-21. òíèöà) çà 750 òûñ. Òåë. 29-37-30. 98-12.

Ëþáèòåëåé ñíîóáîðäèíãà è ãîðíûõ ëûæ â íîâîì ãîäó æäåò ïîäàðîê. Âçáèðàòüñÿ íà òðàññó äëÿ ñïåöñëàëîìà íà Ïèõòîâîé ñâîèì õîäîì èì áîëüøå íå ïðèäåòñÿ. Òàì çàïóñòèëè áóãåëüíûé ïîäúåìíèê, ïîêà â òåñòîâîì ðåæèìå. Ïðîåêò áûë ðàçðàáîòàí â 2006 ãîäó. Ìîíòèðîâàòü êàíàòíóþ äîðîãó ïðîòÿæåííîñòüþ îêîëî ïîëóêèëîìåòðà íà÷àëè ìèíóâøèì ëåòîì. Ñåãîäíÿ àãðåãàò ïðîâåðèëè ñïåöèàëèñòû Ðîñòåõíàäçîðà. Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ïîäúåìíèêà 850 ÷åëîâåê â ÷àñ. Çàÿâëåííàÿ ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü îêîëî 3 ìåòðîâ â ñåêóíäó. Ðàáîòàòü àãðåãàò ìîæåò äàæå ïðè ìèíóñ 30òè. Ïî èíôîðìàöèè ðóêîâîäñòâà êîìïëåêñà çèìíèõ ñïîðòñîîðóæåíèé, â øòàòíîì ðåæèìå ïîäúåìíèê çàïóñòÿò ñðàçó ïîñëå Íîâîãî ãîäà, 2 ÿíâàðÿ. bst.bratsk.ru

Ранее судимый задержан по подозрению в угоне машин  ïîñåëêå Âèäèì Íèæíåèëèìñêîãî ðàéîíà ïî ïîäîçðåíèþ â óãîíå àâòîìîáèëåé çàäåðæàí ðàíåå ñóäèìûé 20-ëåòíèé áðàò÷àíèí. Ìóæ÷èíó çàäåðæàëè ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì. Ïî ñëîâàì çàäåðæàííîãî, äíåì îí óâèäåë, êàê ïîæèëîé ìóæ÷èíà çàãíàë ñâîé àâòîìîáèëü «Íèâà» â ãàðàæ. Áðàò÷àíèí íî÷üþ, áóäó÷è â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ âåðíóëñÿ ê áîêñó, âñêðûë çàìîê è ïðîíèê âíóòðü. Òàì îí îáíàðóæèë è âòîðîé àâòîìîáèëü – ÓÀÇ. Îáå ìàøèíû íå áûëè çàêðûòû, è ìîëîäîé ÷åëîâåê âûêàòèë èõ íà óëèöó, ïîñëå ÷åãî ïîïûòàëñÿ çàâåñòè èõ, íî èç-çà ìîðîçîâ ýòî íå âûøëî. Ïîñëå ýòîãî óãîíùèê áðîñèë ìàøèíû íà óëèöå.Çàäåðæàííûé ïîÿñíèë, ÷òî õîòåë âçÿòü ìàøèíû, ÷òîáû ïîêàòàòüñÿ ñ äðóçüÿìè. Ïî ôàêòó êðàæè âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî. ÈÀ «Òåëåèíôîðì»

«ÊÈÀ-ÏÐÅÄÆÈλ 1996 ã., äèçåëü V-2700, ÌÊÏ, çà 120 òûñ. Òåë. 8-902-543-50-94, 8-924-831-1673. «ÓÐÀË-4320» 1990 ã.â., âàõòîâêà, äèçåëü, êàïðåìîíò. Òåë. 275-778, 295-778. «ÈÑÓÇÓ-ÝËÜÔ» 1996 ã. (ãðóçîâèê 2 ò) çà 320 òûñ. Òåë. 8-924-622-08-20. «ÌÀÇÄÓ-ÁÎÍÃλ 1996 ã. (ãðóçîïàññàæèðñêèé ìèêðîàâòîáóñ, äèçåëü, ÌÊÏÏ, 4WD, ðàçäàòêà) â õîðîøåì ñîñò. çà 145 òûñ. Òåë. 8-902179-88-67, 29-88-67. «ÍÈÑÑÀÍ-ÀÒËÀÑ» 1990 ã. (ôóðãîí, 3,5 ò) çà 420 òûñ. Òåë. 89086415812. «ÍÈÑÑÀÍ-ÀÒËÀÑ» 1992 ã. (ñèíèé, 1,5 ò, áóäêà, ïîäîãðåâ òîñîëà). Òåë. 89246350660. «ÍÈÑÑÀÍ-ÀÒËÀÑ» 2003 ã. (2 ò, áîðò, 1-ñêàòíûé). Òåë. 30-20-65, 89086491218. «ÍÈÑÑÀÍ-ÑÅÐÅÍÀ» ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ 2001 ã. (ÀÊÏ, V-2000, ïåðåäíèé ïðèâîä, «ñåðåáðî», 2 ïå÷êè, +êîìïëåêò ëåòíåé ðåçèíû) çà 350 òûñ. Òåë. 8-902-579-72-15, 27-72-15. «ÒÎÉÎÒÀ-ÒÎÉÎ-ÀÉÑ» 2002 ã. (V-2000, 1,5 ò, ÈÒÑ). Òîðã, îáìåí, ðàññðî÷êà. Òåë. 26-16-53. «ÒÎÉÎÒÀ-ÕÀÉÑ-ÐÅÃÈÓÑ» 1992 ã. (òóðáîäèçåëü) çà 450 òûñ. Òåë. 40-75-32, 8-924-538-7773. «ÒÎÉÎÒÓ-ÒÀÓÍ-ÀÉÑ-ÍÎÀÕ» 1999 ã. (ÎÒÑ, ÷åðíûé ïåðëàìóòð, 25ÏÒÑ, íå êîíñòðóêòîð, ïîñòîÿííûé ïîëíûé ïèâîä, V-2000 3S-FE, ëèòüå R15, ðåçèíà çèìà-ëåòî, ñèãíàë. ñ îáð. ñâ., à/ç, èììîáèëàéçåð, ìóçûêà) çà 430 òûñ. Òîðã. Òåë. 8908-657-13-90. «ÔÎÐÄ-ÔÐÅÄÀ» ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ 1999 ã. (áåëûé, çàäíèé ïðèâîä, ÀÊÏ, 8 ìåñò) çà 300 òûñ. Òîðã. Òåë. 8-924-826-70-29, 29-87-89. «ÕÈÍÎ-ÏÐÎÔÈ» 1996 ã. (12 ò, ðåôêà). Òåë. 89041491271. «ÕÎÍÄÓ-ÑÒÅÏ-ÂÀÃÎÍ» ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ 2004 ã. («ñåðåáðî», ÀÊÏ, V-2000, ñèãíàë., ëèòüå, ÌÐ-3, ÎÒÑ, âëîæåíèé íå òðåáóåò). Àâòîîáñêå. Òåë. 8-950-117-79-83. «ÕÓÍÄÀÉ-ÃÐÀÍÄ-ÑÒÀÐÅÊÑ» 2008 ã. (ïðîáåã

Ñëóæáà Ì×Ñ ñïàñëà ëþäåé íà ëåñíîé äîðîãå

Ñ íàñòóïëåíèåì õîëîäîâ ãëàâíîé çàáîòîé âëàñòåé ñòàíîâÿòñÿ ðàáîòà òåïëîèñòî÷íèêîâ è ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü. Êàê âûÿñíèëîñü, â ýòîò ñïèñîê ñ ïîëíûì ïðàâîì ìîæíî âêëþ÷èòü äàëüíèå ïîåçäêè æèòåëåé íà àâòîòðàíñïîðòå, ÷òî ÷ðåâàòî îòêàçîì òåõíèêè ðàáîòàòü íà õîëîäå è óãðîçîé æèçíè ëþäåé. Ñóááîòà, âîñêðåñåíüå è ïîíåäåëüíèê îòëè÷èëèñü èìåííî òàêèìè îáñòîÿòåëüñòâàìè. Òðîå ñóòîê â òðåâîãå è õëîïîòàõ ïðîâåëè ðóêîâîäñòâî ðàéîíà, ãëàâû ×åðâÿíñêîãî è Òàðãèçñêîãî ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ñëóæáà Ì×Ñ. Ïîìîùü ïîíàäîáèëàñü ñðàçó â òðåõ ñëó÷àÿõ.  íî÷ü ñ ïÿòíèöû íà ñóááîòó, â ëåñó â 30 êèëîìåòðàõ îò ×åðâÿíêè çàãëîõ äâèãàòåëü áîëüøåãðóçíîé ìàøèíû, íà êîòîðîé ïåðåâîçèëè òðàêòîð. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, ïðè÷èíîé ìîãëà ñòàòü ïîëîìêà èëè çàìåðçøåå äèçòîïëèâî. Âîäèòåëü íàøåë ñïîñîá ñîîáùèòü î áåäå ïî ýêñòðåííîé ñâÿçè â àäìèíèñòðàöèþ ×åðâÿíêè. Åìó íà ïîìîùü ïîñïåøèë ãëàâà àäìèíèñòðàöèè, íî ïîåõàòü â ñåëî è îñòàâèòü òåõíèêó íà äîðîãå âîäèòåëü íå çàõîòåë. Õîòÿ óòðîì îí âñå æå îêàçàëñÿ â ×åðâÿíêå, íî÷ü íà ìîðîçå íà ïîëüçó åìó ÿâíî íå ïîøëà è çàïîìíèëàñü íàäîëãî.  íî÷ü ñ ñóááîòû íà âîñêðåñåíüå â Ì×Ñ ñíîâà ïîñòóïèë òðåâîæíûé ñèãíàë: ãäå-òî íà äîðîãå âäîëü íåôòåïðîâîäà çàáëóäèëèñü âîäèòåëè äâóõ ìàøèí: ÇÈËà-âîäîâîçêè è èíîìàðêè. Êàê âûÿñíèëîñü, âîäèòåëè – íå ìåñòíûå, â ðàéîíå ïðîåçäîì, ïåðåãîíÿëè êóïëåííûé ÇÈË. Ïðîåõàâ ×óíó, ïî ÷üåìó-òî ñîâåòó ðåøèëè ñîêðàòèòü äîðîãó íà Áðàòñê «ïî íåôòåïðîâîäó». Îòâåòâëåíèé íà ýòîé «äîðîãå» ìíîãî, íî÷üþ çàïóòàòüñÿ â íèõ ëåãêî. Òàê è ñëó÷èëîñü. Ñ áîëüøèì òðóäîì èì óäàëîñü íàéòè îáðàòíûé ïóòü è

chuna.irkobl.ru

На горе Пихтовой запустили новый подъёмник

ÒÐÀÊÒÎÐ ÒÒ-4 çà 300 òûñ. èëè ìåíÿþ íà àâòî. Òåë. 27-71-91, 26-57-78. ÓÀÇ «ÁÓÕÀÍÊÀ» 2004 ã. (êîòåë 220, 2 ëþêà, ìóçûêà). Òåë. 8-950-117-84-12. ÓÀÇ «Ôåðìåð» 2004 ã. çà 250 òûñ. Òåë. 8-924-633-02-97.

âåðíóòüñÿ â ×óíñêèé. Çàåõàâ â ÷àñòü ê ñïàñàòåëÿì, âîäèòåëè ïîëó÷èëè ãîðàçäî áîëåå öåííûé ñîâåò – íå ïûòàòüñÿ ñîêðàòèòü ðàññòîÿíèå è åõàòü íà Áðàòñê ïî ïðîòîðåííîé äîðîãå, ÷åðåç Òóëóí. Âîäèòåëè âûñëóøàëè è…îïÿòü ðåøèëè ñýêîíîìèòü âðåìÿ è ãîðþ÷åå.  ýòîò ðàç îíè äâèíóëèñü íà Òàðãèç, ïîòîìó ÷òî èì êòî-òî ñêàçàë, ÷òî òàì åñòü äîðîãà. Äîðîãè êàê òàêîâîé, åñòåñòâåííî, íå áûëî. Ïîíÿâ, ÷òî îïÿòü çàáëóäèëèñü, ïóòåøåñòâåííèêè äîçâîíèëèñü äî Ì×Ñ. Íà ýòîò ðàç îíè ñòðîãî ñëåäîâàëè èíñòðóêöèÿì ïî òåëåôîíó è ê óòðó, â ñàìûé ìîðîç, äîáðàëèñü äî ïîñåëêà ×óíñêèé è ñóäüáó áîëüøå íå èñïûòûâàëè. Òðåòèé ñëó÷àé ñïàñåíèÿ çàíÿë áîëüøå âñåãî âðåìåíè è ïðèíåñ áîëüøå âñåãî ïåðåæèâàíèé. Äâà ìîëîäûõ ïàðíÿ, æèòåëè ðàéîíà, ïðèîáðåëè â Áðàòñêå «øåñòåðêó»-«Æèãóëè» è ïîãíàëè åå äîìîé ñâîèì õîäîì. Íî÷üþ, â ìîðîç çà ñîðîê. Ïðîåõàâ ÷åðåç æåëåçíîäîðîæíûé ïåðååçä â Ñîñíîâêå, ìîëîäûå ëþäè ñáèëèñü ñ ïóòè è ñâåðíóëè, êàê âûÿñíèëîñü ïîòîì, íà ëåñîâîçíóþ òðàññó. «Æèãóëè» ïî êàêîé-òî ïðè÷èíå âñòàëè. Ìàøèíó íî÷üþ è íà ìîðîçå íå ïî÷èíèòü. Ïàðíè ñíÿëè ñ íåå êîëåñà è ñòàëè èõ æå÷ü, ÷òîáû íå çàìåðçíóòü. Ïîòîì ðåøèëè áðîñèòü ìàøèíó è èäòè ïåøêîì. Ñîòîâàÿ ñâÿçü â òîì ðàéîíå ìåñòàìè åñòü, è îêîëî òðåõ ÷àñîâ íî÷è ðåáÿòà äîçâîíèëèñü äî Ì×Ñ. Ìàøèíà âûøëà ñðàçó æå, íî ïîèñêè çàêîí÷èëèñü âìåñòå ñ áåíçèíîì. Ïîä óòðî ñ çàïàñîì ãîðþ÷åãî âûåõàë âòîðîé àâòîìîáèëü Ì×Ñ. Ïàðíåé íàøëè â íà÷àëå 11ãî óòðà, îíè ïðîøëè ïî ëåñîâîçíîé äîðîãå êèëîìåòðîâ 40 è ïðîâåëè íà ìîðîçå îêîëî 10 ÷àñîâ.  ýòî âðåìÿ èõ èñêàëè íå òîëüêî ñïàñàòåëè, à òàêæå ðîäñòâåííèêè è äðóçüÿ.

Ðîäñòâåííèêè òîæå åäâà íå çàáëóäèëèñü, «Âîëãó» ñïàñàòåëè îáíàðóæèëè íà îäíîì èç ëåñîâîçíûõ óñîâ îäíîâðåìåííî ñ ðåáÿòàìè. Êàê ñîîáùàþò â Ì×Ñ, ïàðíè ÷óâñòâóþò ñåáÿ óäîâëåòâîðèòåëüíî, îò ìåäèöèíñêîé ïîìîùè è äîñòàâêè â ïîñåëîê îíè îòêàçàëèñü è ïîïðîñèëè îñòàâèòü èõ äî ïðèåçäà äðóçåé â ñòîðîæåâîì äîìèêå â ðàéîíå ×óêøè. - Âñå ìîãëî çàêîí÷èòüñÿ íàìíîãî òðàãè÷íåå. Ðåøàÿñü íà òàêèå äàëüíèå ïîåçäêè, äà åùå íà íåïðîâåðåííîì òðàíñïîðòå, â ìîðîç è ïî íåçíàêîìîé äîðîãå, ëþäè ïîäâåðãàþò ñåáÿ áîëüøîìó ðèñêó, - êîììåíòèðóåò ïðîèñøåñòâèÿ âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè íà÷àëüíèêà ïîæàðíîé ÷àñòè N24 Îëåã Íàéäåíîâ. – Ìíîãèõ ââîäèò â çàáëóæäåíèå ÿêîáû ñóùåñòâóþùàÿ äîðîãà ×óíà-Áðàòñê, ÿêîáû åå ïîêàçûâàþò äàæå GPS-íàâèãàòîðû. Òàêîé äîðîãè ó íàñ íåò, à òî, ÷òî åñòü – íåäîñòðîåííûå è íåïðîåçæèå ó÷àñòêè. Òî æå ñàìîå ìîæíî ñêàçàòü î äîðîãå âäîëü íåôòåïðîâîäà. Åå ñòðîèëè äëÿ âðåìåííûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ íóæä, à íå äëÿ ïîñòîÿííîãî òðàíñïîðòíîãî ñîîáùåíèÿ. Íà òàêèõ äîðîãàõ ëåãêî ïîòåðÿòü îðèåíòèðû, à îïðåäåëèòü, ãäå òû íàõîäèøüñÿ, òðóäíî – êðóãîì òàéãà. È øàíñû íàéòè ÷åëîâåêà î÷åíü íåâåëèêè. Îòïðàâëÿÿñü â ïóòü, íàäî ïîäóìàòü ïðåæäå âñåãî îá ýòîì. Õî÷ó îáðàòèòüñÿ êî âñåì àâòîìîáèëèñòàì: íà äâîðå – ñóðîâûå ìîðîçû, äàëüíèõ ïîåçäîê ëó÷øå âñåãî èçáåãàòü. Íå ðèñêóéòå ñîáîé è ñâîèì çäîðîâüåì, íå íàäåéòåñü, ÷òî âàñ íèêîãäà íå ïîäâåäåò òåõíèêà. À ãëàâíûé ñîâåò íà âñå âðåìåíà ãîäà åçäèòå òîëüêî ïî «îôèöèàëüíûì» äîðîãàì ñ óêàçàòåëÿìè è çíàêàìè. Òàêèå æå íàñòîÿòåëüíûå ðåêîìåíäàöèè äàåò è àäìèíèñòðàöèÿ ×óíñêîãî ðàéîíà. Ðóêîâîäèòåëè îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèÿòèé ïðîèíôîðìèðîâàíû î ïðîèñøåñòâèÿõ è ïðåäóïðåæäåíû î âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèÿõ. Íà âðåìÿ ñèëüíûõ õîëîäîâ äàëüíèå ïîåçäêè è êîìàíäèðîâêè äîëæíû áûòü ïðåêðàùåíû.

 2013 ãîäó ïåðâûé íîìåð ãàçåòû âûéäåò â ïÿòíèöó 4 ÿíâàðÿ. Отделы рекламы и редакция будут работать 2 и 3 января, тел. для справок . 28.23.12

90 òûñ. êì, ÀÊÏ, òóðáîäèçåëü, êàò. Â, ÷åðíûé, íîâûé àêêóìóëÿòîð, øèï. ðåçèíà, çàï÷àñòè) çà 880 òûñ. Òåë. 89041249741. ÃÀÇ-2705 2008 ã. (öåëüíîìåòàëëè÷åñêèé ôóðãîí, ïðîáåã 95 òûñ. êì). Òåë. 89041345191. ÃÀÇ-66. Òåë. 8-950-148-40-78. ÊÀÌÀÇ (ñîðòèìåíòîâîç, ñïàëüíèê, òóðáî ïîäîãðåâ, 2 áàêà, íàñîñ äëÿ ïåðåêà÷êè òîïëèâà, ïëîùàäêà 6 ì, òðàíñìèññèÿ, åâðîðåçèíà íà 280 - èçíîñ 15%, çàâîäèòñÿ ñ ïîëîáîðîòà) çà 400 òûñ. Òåë. 26-93-31, 8-902-561-93-31. ÊÀÌÀÇ-43106 (+êóçîâ) çà 470 òûñ. Òåë. 8950-117-55-22. ÊÀÌÀÇ-5320 (ëåñîâîç). Öåíà äîãîâ. Òåë. 8902-765-25-51. ÊÀÌÀÇ-5320 (ëåñîâîç, èäåàë. ñîñò., êàïðåìîíò äâèã., ÊÏÏ, õîäîâîé, çàìåíà êàáèíû, èçíîñ ðåçèíû 20%, íîâûå àêêóìóëÿòîðû, áàê 400 ë) çà 530 òûñ. Òîðã. Òåë. 8-950-117-58-91. ÊÀÌÀÇ-5320 (ëåñîâîç, íà õîäó) çà 230 òûñ. Òîðã, îáìåí. Òåë. 8-983-417-32-36. ÊÀÌÀÇ-5320 (ñîðòèìåíòîâîç) çà 450 òûñ. Òåë. 89641069643. ÊÀÌÀÇ-5320 (ñîðòìåíòîâîç, ñ ïðèöåïîì ÊÃÁ, ÎÒÑ) çà 470 òûñ. Òîðã. Âàðèàíòû. òåë. 8904-135-33-15. ÊÀÌÀÇ-53212 (ñîðòèìåíòîâîç, ñ ïðèöåïîì, íîâûé äâèãàòåëü, ðåçèíà íà 280, êîðîáêà ðåäóêòîðà íà 50 çóáîâ ïîñëå êàïðåìîíòà, îñü áàëàíñèðîâ, íîâûå êîëîäêè) çà 650 òûñ. Òåë. 8950-117-95-64, 8-983-241-16-63. ÊÀÌÀÇ-53212 1995 ã. (10 ò, ñîðòèìåíòîâîç, ÕÒÑ, ñ ïðèöåïîì ÌÀÇ). Òåë. 8-924-618-45-09, 36-68-58. ÊÀÌÀÇ-55102 («êîëõîçíèê», îäèí õîçÿèí, ïîä ëåñîì íå áûë) çà 500 òûñ. Òåë. 89021791759. ÊÀÌÀÇ-55102 ëåñîâîç. Àâòîîáìåí, âàðèàíòû. Òåë. 266-246. ÊÐÀÍ áàøåííûé ÊÁ-100ÎÑ çà 300 òûñ. Òåë. 89086452880. ÌÀÇ-ëåñîâîç. Òåë. 28-93-82. ÌÒÇ-80 ÒÐÀÊÒÎÐ çà 200 ò.8-924-622-08-20. ÑÅÄÅËÜÍÛÉ òÿãà÷ 5320 (äâèãàòåëü ßÌÇ 238 òóðáî) çà 359 òûñ.ðóá., òîðã. -902-561-98-12. ÑÓÏÅÐÌÀÇ-53362 1997 ã. (òåðìîáóäêà, îáîãðåâ, òóðáèíà, äâèãàòåëü ßÌÇ-238, 10 ò) çà 420 òûñ. Òåë. 89041358115.

ÌÅÍßÞ

«ÍÈÑÑÀÍ-ÀÒËÀÑ» 1991 ã. (6 ìåñò, äâèãàòåëü ÒÄ-27, 2,15õ1,6, áåëûé, âûñîêèé áîðò) íà óíèâåðñàë. Òåë. 89500745901, 89642619903. «ÒÎÉÎÒÀ-ÊÎÐÑÀ» 1994 ã. (V-1500, ÌÊÏÏ5) íà ãàðàæ â Ýíåðãåòèêå. Òåë. 89645404511. «ÒÎÉÎÒÀ-ÕÀÐÐÈÅл 2002 ã. íà ÊàìÀÇ (ñàìîñâàë, 10 ò) ñ âàøåé äîïëàòîé. Òåë. 2633-32, 40-96-43. ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ãàëà÷èíñêèé-3» íà à/ì. Òåë. 89643556465. ÄÈÑÊÈ R-15 (114,3õ5, ëèòûå) íà äèñêè R16. Òåë. 89500745901, 89642619903.

ÈÙÓ ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ ÐÀÁÎÒÓ

ÂÎÄÈÒÅËÜ (êàòåãîðèè Â-Ñ-Å, ñòàæ 25 ëåò) èùåò ðàáîòó. Ëåñîâîç íå ïðåäëàãàòü. Âîçìîæíû êîìàíäèðîâêè. Òåë. 29-89-23. ÈÙÓ ðàáîòó íà ëè÷íîì «ÈñóäçóÝëüô» (2 ò, òåðìîñ, 9 êóá. ì). Òåë. 8-924825-59-15. ÂÎÄÈÒÅËÜ ñ ëè÷íîé «Ãàçåëüþ» (ôóðãîí) èùåò ðàáîòó. Òåë. 89041345191.

ÑÎÎÁÙÅÍÈß ÑÎÎÁÙÅÍÈß Î×ÅÂÈÄÖÅ ÄÒÏ, ïðîèçîøåäøåãî íà ïåðåêðåñòêå óëèö Ëåíèíà-Ïîäáåëüñêîãî, ïðîøó ïîçâîíèòü ïî òåë. 28-92-03. Âîçíàãðàæäåíèå. ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÷ëåíû ÏÃÊ «Ñåâåð», äîâîäèì äî Âàøåãî ñâåäåíèÿ, ÷òî 22 äåêàáðÿ 2012 ã. â 11:00 ïðîâîäèòñÿ îáùåå ñîáðàíèå â çäàíèè øêîëû 12 ïî óë.Êðóïñêîé, 5 (çà ðåñò. «Ðåòðî»). Ïðàâëåíèå. 12 ÄÅÊÀÁÐß 2012 ã. ñ 18 äî 19 ÷àñîâ íà ïåðåêðåñòêå óë.Êîìñîìîëüñêîé - óë.Ïîäáåëüñêîãî ïðîèçîøëî ÄÒÏ ïðè ó÷àñòèè òðîëëåéáóñà è à/ì «Øêîäà-Îêòàâèÿ». Î÷åâèäöåâ ïðîèñøåñòâèÿ ïðîñèì ïîçâîíèòü ïî òåë.: 8914-008-97-08, 8-914-003-38-38, 8-914-89525-57. ÓÒÅÐßÍ êëþ÷ ñ ñèãíàëèçàöèåé îò à/ì. Âîçíàãðàæäåíèå. Òåë. 26-54-33. ÓÒÅÐßÍ àâòîìîáèëüíûé êëþ÷. Òåë. 270-275. ÏÐÎØÓ âåðíóòü ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè à/ì «Íèññàí» (ã/í Ò600ÂÒ). Òåë. 8-914008-24-46. ÏÐÎØÓ âåðíóòü ïðàâà íà èìÿ Ãðóáàÿ Ç.À. Òåë. 48-15-26, 8-950-092-59-84. ÆÅÍÙÈÍÓ-âðà÷à, ñòàâøóþ ñâèäåòåëåì ÄÒÏ 19 àâãóñòà íà ó÷àñòêå Óñîëüå-Ñèáèðñêîå-Àíãàðñê, ïðîøó îòêëèêíóòüñÿ ïî òåë. 8-902-51435-56.

 îòäåëå ðåêëàìû (òåë. 41-30-08) ïðèíèìàþòñÿ ñðî÷íûå îáúÿâëåíèÿ, êîòîðûå ïóáëèêóþòñÿ â áëèæàéøåì íîìåðå ãàçåòû (ïëàòíî — 50 ðóá.), ñðî÷íûå îáúÿâëåíèÿ òàêæå ìîæíî ïîäàòü â êðåäèò ïî òåë. 270-270.

avto_N51_2012  

avto_n51_2012_20_december

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you