__MAIN_TEXT__

Page 1

n e s n a k e k j i l ? n ge e e r e d e i r o vo n o o w ge . n e o d

Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 Kiezen voor een volwaardig Gelijke Kansenbeleid Initiatief van Open Vld Vrouwen, Out of the Blue en Open Vld


goed kiezen?

Beste lezer, Hoeveel vrouwelijke schepenen telt jouw gemeente? Hoeveel mensen met een beperking werken er? Hoe vaak zag je een holebikoppel in het gemeentelijk informatieblad staan? Heeft jouw gemeente een schepen die bevoegd is voor Gelijke Kansen?

gewoon doen.

De kans dat je het antwoord op één of meerdere, zo niet alle vragen schuldig moet blijven, is anno 2018 helaas niet ondenkbaar. Daarom is het tijd voor actie! De komende lokale verkiezingen vormen ook voor jou en je afdeling de perfecte aanleiding om werk te maken van een Gelijke Kansenbeleid in jouw stad of gemeente. Open Vld Vrouwen en Out of the Blue (Seksuele Oriëntatie, Genderidentiteit en Expressie, het SOGIE-netwerk van Open Vld) willen je daarbij helpen. Daarom lanceren we deze brochure. Vanuit de overtuiging dat liberalen het verschil maken om gelijke kansen te realiseren! Een lange termijnvisie op diversiteit en gelijke kansen is noodzakelijk op elk politiek niveau, ook op het niveau dat het dichtst bij de mensen staat: de stad of gemeente. We leven in een diverse samenleving. Vrouwen, mensen met een migratieachtergrond, holebi’s, transgenders, mensen met een beperking… kortom iedereen heeft recht op maatschappelijke aanvaarding en integratie! Om iedereen in deze samenleving te betrekken, moet de leefomgeving integraal toegankelijk zijn. Een toegankelijke gemeente is een gemeente waar iedereen gelijkwaardig, onafhankelijk en zonder fysieke of psychologische barrières toegang heeft tot gebouwen, publieke ruimtes, dienstverlening en communicatie. In deze brochure bieden we een reeks kant-en-klare voorstellen aan voor het beleidsdomein Gelijke Kansen. Ga er mee aan de slag, als kandidaat, als gemeenteraadslid, als schepen of als burgemeester. Gewoon doen!

Ann Brusseel Voorzitter Out of the Blue

Eva De Bleeker Voorzitter Open Vld Vrouwen

Diversiteit op alle lijsten Ga voor een originele lijstsamenstelling waar diversiteit voorop staat. Je wilt niet dat de lijst de oude politieke cultuur weerspiegelt, zorg er dus voor dat de top vijf niet hoofdzakelijk mannelijk, blank, hetero en 50+ is. Ritsen is een goed idee. Hou niet enkel rekening met de genderbalans, maar schenk ook aandacht aan leeftijd, mensen met een migratie-achtergrond, met een beperking of holebi’s en transgenders. Zo krijg je een kandidatenlijst die een afspiegeling is van de bevolking.

Zorg ervoor dat iedereen kan stemmen Stemmen is verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar. De stemplicht geldt ook voor personen met een beperking of minder mobiele senioren. Hou rekening met de toegankelijkheid van de stemlokalen. Je kan terecht bij provinciale uitleendiensten voor het ontlenen van toegankelijkheidsmateriaal. Besteed aandacht aan parkeerplaatsen, zorg voor een duidelijke bewegwijzering en doorgangen die voldoende breed zijn.


beter n? e r e c i n u m com Paritaire colleges Vrouwen boeken evenzeer successen bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar dat is onvoldoende zichtbaar bij de invulling van mandaten. Slechts 36% van de gemeenteraadsleden is een vrouw. Zelfs bijna een kwarteeuw na de quotawetten hebben we in Vlaanderen niet meer dan 16% vrouwelijke burgemeesters, voor België is dit slechts 12,6%. Er zijn vandaag nog 106 burgermoeders en 1.109 vrouwelijke raadsleden extra nodig om de genderbalans te realiseren. Leg daarom bij het samenstellen van het college van burgemeester en schepenen na de verkiezingen de vraag naar paritaire colleges op tafel: evenveel vrouwen als mannen.

Een schepen voor Gelijke Kansen in elke gemeente Ken aan één lid van het college van burgemeester en schepenen uitdrukkelijk de bevoegdheid Gelijke Kansen toe om een volwaardig Gelijke Kansenbeleid uit te werken. Deze bevoegde schepen moet er tevens over waken dat alle collega’s uitvoering geven aan dit Gelijke Kansenbeleid binnen hun beleidsdomein.

gewoon doen.

Communicatie en beeldvorming met oog voor diversiteit en toegankelijkheid Hou in de communicatie en beeldvorming rekening met diversiteit. Het kost maar een kleine moeite om na te gaan of je beeldvorming niet stereotiep is en iedereen voldoende aanspreekt. Kies in het infoblad, op de uithangborden en op sociale media ook voor foto’s en filmpjes van niet-traditionele gezinnen, waak erover dat je gemeentelijke bibliotheek voldoende fictie- en non-fictie-lectuur over en van LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) bevat en dat kinderboeken de genderstereotypen doorbreken. Werk voor sensibilisering samen met Roze Huizen, het provinciaal steunpunt voor toegankelijkheid en andere organisaties. Geef ook zelf het goede voorbeeld in eigen publicaties van de lokale Open Vld afdeling zoals de burgerkrant en je campagnemateriaal.

Geef het goede voorbeeld op het gemeentehuis Stimuleer een divers personeelsbeleid en zorg voor een LGBT-vriendelijk welzijnsbeleid op de werkvloer binnen de gemeentelijke diensten, bij het OCMW, de woonzorgcentra, het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, de lokale politie en andere officiële instanties. Maak je administratieve formulieren neutraal naar gender en samenlevingsvorm. Stap af van de klassieke ’mevrouw/mijnheer’ of ‘vader/moeder’, voorzie naast M en V ook X als optie of vraag er gewoon niet naar als het niet relevant is. Ga na of vrouwen ook doorgroeimogelijkheden hebben en dicht de bestaande loopbaankloof. Check de work-life balance voor al het personeel. Bekijk samen hoe het personeel meer resultaatsgericht kan werken, met flexibele werkuren, zodat er geen keuze tussen werk en zorg gemaakt moet worden, maar dat het integendeel een haalbare combinatie wordt.


best informeren? en melden gewoon doen.

Iedereen heeft recht op informatie Toegang tot zorgcoördinatie, bemiddeling en informatie over allerhande dienstverleningen, moet binnen ieders bereik liggen. Centraliseer alle informatie. Daarnaast zorgt digitalisering voor uitdagingen. Zorg ervoor dat de gemeentelijke website ook toegankelijk is voor blinden, slechtzienden en mensen met een functiebeperking. Je kan hiervoor een beroep doen op AnySurfer. Zorg er in één adem ook voor dat burgers weten bij wie ze op het gemeentehuis terecht kunnen met vragen en aangelegenheden rond genderkwesties en diversiteit. Zorg voor een aanspreekpunt voor LGBT en hun verenigingen.

Meldpunt discriminatie Bestrijd discriminatie actief! Denk hierbij aan de arbeidsmarkt of de huurmarkt, waardoor huren vaak onmogelijk wordt gemaakt voor alleenstaande ouders of kinderloze singles.

Neem de toegankelijkheid onder de loep. Heeft jouw stad of gemeente ‘redelijke aanpassingen’ doorgevoerd om op alle vlakken toegankelijk te zijn? Zo is bijvoorbeeld het ontbreken van een hellend vlak aan het gemeentehuis discriminerend én strafbaar. Maak daarnaast ook de Holebifoon en het Meldpunt Discriminatie voor en over holebi’s en transgenders bekend en publiceer de gegevens op de gemeentelijke website. Doe dit ook voor de Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst die meldingen over discriminatie op grond van geslacht, genderidentiteit of genderexpressie behandelt.

De politie, uw vriend! Holebi- en transfobie moet kordaat worden bestreden. Via de politiecolleges bepaalt jouw gemeentebestuur mee het beleid van de politiezone. Het verhogen van de aangiftebereidheid is een eerste stap, maar dat kan alleen als de slachtoffers op gepaste manier worden onthaald en hun klacht ernstig wordt genomen. Dring erop aan dat in elk politiekantoor minstens één personeelslid voor holebien transfobie wordt aangesteld en maak deze bekend bij de inwoners. Zorg dat het politiepersoneel voldoende geschoold is, zodat zij bij een aangifte holebi- en transfobie als verzwarende factor kunnen herkennen en correct in het proces verbaal opnemen. Neem de aangifte van seksueel geweld ernstig. Naar schatting wordt slechts 1 op de 10 verkrachtingen gemeld bij de politie, uit schaamte of uit schrik om niet geloofd te worden. Seksueel misbruik is een misdrijf waarbij het slachtoffer nooit schuld treft. Doorbreek alle mythes daarrond en zorg voor een goed slachtofferonthaal.


iedereen ? n e k k e r t e b gewoon doen.

Uit de kast in de klas! Onderwijs speelt een belangrijke rol in de opvoeding van kinderen en in de strijd tegen homofobie en vooroordelen. Zorg ervoor dat scholen beschikken over educatieve mappen rond LGBT en spoor hen aan informatiesessies te organiseren die worden gegeven door de jongerenvereniging van Çavaria. Denk ook aan de ouders en organiseer sessies ‘Wat als mijn kind anders is?’ Schenk bijzondere aandacht aan kinderen met een migratieachtergrond én hun ouders, in wiens cultuur holebi’s en transgenders op basis van religieuze gronden nog vaak taboe zijn.

Sport moet gezond zijn voor ieders lichaam en geest! Ook jouw gemeente of stad biedt ongetwijfeld een uitgebreid pakket van sportmogelijkheden aan. Vaak blijft de klassieke mobiele sporter hier het uitgangspunt. Zorg voor een toegankelijke infrastructuur zodat er ook een aanbod is voor sporters met een beperking. Werk een beleid uit dat ondersteuning biedt voor G-sport, betrek hierbij de sportraad en zorg voor inspraak van de gebruikers. Ook holebi’s en transgenders moeten zich comfortabel en welkom voelen in elke sportclub. Pleit voor een gemeentelijk charter waarin sportclubs zich engageren tot een LGBT-vriendelijk beleid. Spoor daarnaast coaches en verantwoordelijken aan om zich bij te scholen over LGBT-aangelegenheden en pak de machocultuur aan met sensibiliseringsacties die de nadruk leggen op gelijkheid en talent als doorslaggevende parameter. Doorbreek genderstereotypen door gemengde teams aan te moedigen waar de passie en het talent voor de sport de drijfveer is van elke deelnemer.

Samenwerken met cultuur en jeugd Jeugdwerk werkt! Net zoals bij het cultuur- en sportaanbod is toegankelijkheid ook bij het jeugd(werk)aanbod een groot aandachtspunt. Geef kinderen en jongeren met een beperking ook de kans om zich te ontplooien binnen het jeugdwerk. Het jeugdwerk geeft kinderen en jongeren ervaringen en kansen mee die nergens anders te vinden zijn. Het brengt hen fysiek samen, en zo leren ze elkaar kennen en appreciëren. Bied dus ondersteuning aan jeugdverenigingen die hun werking openstellen voor kinderen en jongeren met een beperking. Betrek de jeugdraad en zorg voor inspraak van de gebruikers en de ouders. Een prachtig voorbeeld hiervan is de Akabe werking van de Scouts voor kinderen en jongeren met een handicap.

Mobiliteit Een gebouw mag nog zo toegankelijk zijn, als het niet bereikbaar is, verliest het een groot deel van zijn waarde. Mobiliteit is daarom een belangrijk onderdeel van toegankelijkheid. Verplicht de bevoegde schepen ertoe te allen tijde rekening te houden met het comfort voor rolstoelgebruikers, ouderen met een rollator of ouders met een kinderwagen. Zorg voor een waardig alternatief bij openbare werken zodat de toegankelijkheid gegarandeerd blijft voor alle gebruikers, informeer over alle vervoersmogelijkheden en zorg voor toegankelijke halteplaatsen van het openbaar vervoer.


Verbreek het isolement

gewoon doen.

Het lokale niveau staat het dichtst bij de mensen. Dan verwachten we zeker dat er actie ondernomen wordt tegen eenzaamheid en isolement. Voorzie op gemeentelijk niveau een opvangnet voor singles, alleenstaande ouders, ouderen en hulpbehoevenden. Zorg voor eerbied voor oudere holebi’s en transgenders in de woon- en zorgcentra. Haal de heteronormativiteit uit het woon- en zorgbeleid, want ook een holebikoppel heeft het recht om een rusthuiskamer te delen. Voorzie daarnaast ook voldoende vorming voor zowel het verzorgend personeel als voor het keuken- en schoonmaakpersoneel.

Iedereen op stap Een lokaal bestuur organiseert jaarlijks een heleboel evenement en activiteiten met een cultureel, sportief of informatief karakter. Schenk hierbij aandacht aan de toegankelijkheid van de omgeving, het gebouw, het programma en de informatie zodat lokale evenementen en activiteiten comfortabel zijn voor elke inwoner. Gemeentelijke festiviteiten zijn de uitgelezen kans om LGBT in de kijker te zetten. Dompel een monument of publiek gebouw eens onder in regenboogkleuren.

Laat expertise niet links liggen Vlaanderen is heel wat netwerken, verenigingen en experten rijk op vlak van gender, holebirechten, transgenders, personen met een beperking, discriminatie, toegankelijkheid etc. Aarzel niet om voor vormingen en informatie een beroep te doen op organisaties als Çavaria, de Regenbooghuizen, de Vrouwenraad, GRIP, VVSG, etc. Stel hun contactgegevens ook ter beschikking van de inwoners via de diensten van de gemeente, de sociale huizen en de gemeenschapscentra.

Meer weten? Voor uitgebreide achtergrondinfo per voorstel en voor een lijst van best practices kan je terecht op www.openvld.be/openvldvrouwen of mailen naar outoftheblue@openvld.be info@annbrusseel.be

meer willen weten? gewoon doen.

V.U. Mark Vanleeuw - Melsensstraat 34 - 1000 Brussel

advies vragen?


meer info?

gewoon doen. Holebifoon - Meldpunt discriminatie Kammerstraat 22 - 9000 Gent 0800/99 533 www.holebifoon.be vragen@holebifoon.be Çavaria vzw Kammerstraat 22 - 9000 Gent 09/223 69 29 - www.cavaria.be Het Roze Huis Çavaria Antwerpen Draakplaats 1 - 2018 Antwerpen 03/288 00 84 www.hetrozehuis.be Regenbooghuis - Limburg Meldertstraat 38 - 3500 Hasselt info@regenbooghuislimburg.be wwww.regenbooghuislimburg.be Casa Rosa Kammerstraat 22 - 9000 Gent 09/269 28 12 www.casarosa.be Holebihuis - Vlaams-Brabant Diestsesteenweg 24 - 3010 Leuven 016/60 12 63

Rebus Regenbooghuis - West-Vlaanderen Torhoutsesteenweg 123 - 8400 Oostende 059/43 96 17 Vlaamse Ombudsdienst - Genderkamer Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel klachten@VlaamseOmbudsdienst.be Tel: 1700 (Vlaamse infolijn) www.vlaamseombudsman.be vzw vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) Paviljoenstraat 9 - 1030 Brussel info@vvsg.be Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen Ernest Blerotstraat 1 - 1070 Brussel 02/233 44 00 gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be Open Vld-vrouwen Melsensstraat 34 - 1000 Brussel openvldvrouwen@openvld.be OUT of the Blue Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel 02/552 43 58 outoftheblue@openvld.be

Profile for inesswaelens

Gelijke kansen voor iedereen?  

Gelijke kansen voor iedereen?  

Advertisement