Page 1

VOSTO5 VOSTO5 THEATRE


VOSTO5 VOSTO5 THEATRE

Letos osmnáctileté autorské Divadlo Vosto5 v sobě spojuje poetiku moderního kabaretu vyrůstajícího na text-appealových kořenech, satirických postřezích a především schopnosti nadsázky, improvizace a mystifikace. Náměty, často vycházející z domácího prostředí, totiž nahlížejí očima generace, která dětství a pubertu strávila sice před Listopadem '89, ale „do života“ vkročila až po něm. Na svém kontě má divadlo dvacítku inscenací – mj. Košičan 3 (2004), Zahrádkáři, Karavan Evropa (obě 2005), Špialová ruka (2008), Operace: Levý hák, Teatromat (obě 2010) či Souboj Titánků (2013). V poslední době věnují pozornost výjimečným skutkům na pomezí mezi hrdinstvím a lehkovážností, jejichž význam a vnímání proměňuje dobová optika a společenský kurs – do této linie zapadá jak oceňovaný Pérák (2011), tak nejnovější 30členná Dechovka či komorní loutkoherecké Slzy ošlehaných mužů (obě 2013). Vedle stálého hostování na prknech Studia Ypsilon v Praze jsou diváckým lákadlem mnoha českých festivalů. For 18 years of its existence, the authorial Vosto5 Theatre has combined poetics of modern cabaret growing from the roots of text-appeal, satirical observations and mainly the art of hyperbole, improvisation and mystification. They often study Czech themes from a point of view of generation that spent their childhood and pubescence before the November 1989 but “entered the life” after it. Vosto5 Theatre already has 20 productions to their credit, e.g. Košičan 3 (2004), The Gardeners, Caravan Europe (both 2005), Filthyple Hand (2008), Operation Left Hook, Theatr-O-Mat (both 2010) or Clash of the Titansies (2013). Recently, they have been focusing on exceptional deeds on the borderline of heroism and flippancy whose meaning and perception is changed by the contemporary point of view and social trends – this line is represented by the awarded Pérák (2011) or the newest 30-membered production Brass Band or the intimate puppet show Tough Men's Tears (both 2013). Apart from a permanent guest appearance on the Studio Ypsilon stage in Prague, they serve as a lure at various Czech festivals.


Divadlo Vosto5 & Divadlo na cucky & Moravské divadlo Olomouc Vosto5 Theatre & Na cucky Theatre & Moravian Theatre Olomouc námět a realizace Vosto5 a přátelé conceived and realized by Vosto5 Theatre and friends Jednorázový koprodukční street-site specific projekt Divadla Vosto5 a jejich přátel z řad Divadla na cucky a činohry MDO, v němž budou diváci ze skrytého místa nenápadně přihlížet dění s rozostřenou hranicí skutečnosti a fikce. Účinkující se vmísí do hemžení nic netušících obyvatel a prostřednictvím hravých etud ozvláštní jejich běžný olomoucký den. Součástí originálního představení se mohou stát náhodní kolemjdoucí, stejně tak jako vlezlí holubi a bájná stvoření. Diváci uzří Horní náměstí z nečekané perspektivy a pomocí sluchátek budou odposlouchávat lehce pozměněnou realitu všedního dne. Jedinečný uličnický happening završený pouličním happyendem! A one-time coproduction street-site-specific project of the Vosto5 Theatre and their friends from the Na cucky Theatre and the Moravian Theatre allows the audience to discreetly watch an action on the edge of fiction and reality. The performers will melt into the crowds of unsuspecting inhabitants and in playful etudes they spice up their plain everyday life in Olomouc. Random passer-by, nosy pigeons as well as mythical creatures can become part of the original production. The audience will see the Upper Square from an unexpected perspective. Thanks to headphones they will listen to the slightly distorted everyday reality! A unique street-chic happening topped with happy ending!

PÁ 15. 5. 12:30 nádvoří radnicE

SECOND CITY

FRI 16 May 12.30 pm town hall courtyard

DRUHÉ MĚSTO


hrají/improvizují cast/improvisation Ondar Cihlář, Jura Havelka, Tomina Jeřábek, Petar Prokop, Kurt Bauer Každoroční a každoročně neopakovatelná radost z Prahy. I letos předvedou chlapci Ondar, Petar, Jura, Tomina a Kurt svůj maximálně improvizační standard za doprovodu kapely TATRA, TESLA, popř. SNAHA. Nic víc a nic míň. Traditional festival guests with traditionally unrepeatable production. The jolly fellows from Prague – Ondar, Petar, Jura, Tomina and Kurt will show their maximal improvisation standard to the sounds of TATRA, TESLA, popř. SNAHA band. No more, no less.

PÁ 16. 5. 21:30 Konvikt > šapitó

VOSTO5 THEATRE

STAND'ART CABARET

FRI 16 May 9.30 pm Konvikt > circus tent

VOSTO5

STAND'ARTNÍ KABARET


námět idea Ondřej Cihlář scéna a loutky stage design and puppets Jan Brejcha kostýmy costumes Daniela Klimešová opony curtains Markéta Šohajová světla lights Šimon Kočí a Pavel Moc projekce a zvuk screening and sound Martin Bražina produkce production Jeník Tyl & Renata Prokopová producent produced by Petr Prokop & Vosto5 režie directed by Ondřej Cihlář premiéra 12. 12. 2013 premiere 12 December 2013 účinkují cast Ondřej Bauer, Kristýna Liška Boková, Tomina Jeřábek, Petr Prokop, Ondřej Cihlář Osudový příběh mimořádně činorodého vlastence a průkopníka lyžování Bohumila Hanče a jeho přítele Václava Vrbaty v loutkohereckém pozdravu Divadla Vosto5 podkrkonošským ochotníkům. Vedle stálého mužského osazenstva souboru v úloze Hančovy manželky hostuje Kristýna Liška Boková, která svým půvabným hereckým výrazem prozářila větrem ošlehané horské prostředí příběhu. Sto let po největší české sportovní tragédii stále s jistotou nevíme, co přesně se tenkrát na krkonošském Zlatém návrší stalo. Když spolu vyčerpaní účastníci zrušeného závodu, Češi, Němci i Norové, muži jedné krve, stáli nad tělem Bohumila Hanče, plakali všichni. Jak uvěřit, že ten nejdokonalejší z nich, nejstatečnější a vždy ochotný pomáhat druhým, leží tu náhle mrtev a nic ho už nevrátí životu. Komorní loutkoherecká inscenace se odehrává na scéně Jana Brejchy, který ze stovek historických lyží všech druhů darovaných od fanoušků vytvořil kukátkové loutkové divadlo barokního typu, jehož několikanásobně větší hloubka než šířka umožňuje specifickou hru s prostorem a proměny perspektiv. V této souvislosti také připomíná

SO 17. 5. 19:00 + NE 18. 5. 15:00 Konvikt > K3

TOUGH MEN'S TEARS

SAT 17 May 7.00 pm + SUN 18 MAY 3.00 PM Konvikt > K3

SLZY OŠLEHANÝCH MUŽŮ


VOSTO5 VOSTO5 THEATRE

tradici podkrkonošských ochotnických souborů, ve kterých byli Hanč s Vrbatou aktivní. Divadlo Vosto5, pro které je právě hrana mezi profesionálním a amatérským divadlem jedním ze stálých témat, touto inscenací vzdává svůj hold obdivuhodné tradici českých ochotníků. Slzy ošlehaných mužů znamenají návrat do loutkoherecké náruče: Vostopětka autorsky debutovala loutkovým představením Hrusice 1907 (1999). Zároveň touto komorní inscenací záměrně vybočuje z ranku produkčně náročných 20–30 členných opusů poslední doby. „Je to neuvěřitelné,“ podivuje se nad vlastním počínáním režisér Ondřej Cihlář. „Po Pérákovi, kde nás vystupuje skoro dvacet, jsme se zařekli, že něco tak objemného už si nemůžeme dovolit. A přišla Dechovka, kde jsme to ještě početně převýšili. Slzy ošlehaných mužů jsou vlastně reakcí na to. Řekli jsme si, že musíme udělat komornější a mnohem ‚šikovnější’ představení, se kterým bude možné kamkoli vyjet,“ prozradil v pořadu Čajovna ČRo Vltava (14. 1. 2014). A fated story of an exceptionally active patriot and skiing pioneer Bohumil Hanč and his friend Václav Vrbata in a puppet show tribute of Vosto5 Theatre to Krkonoše foothills amateur actors. One hundred years after the biggest Czech sport tragedy have passed and we still do not know for sure what had happened there. When all the exhausted participants of the cancelled competition – the Czechs, Germans and Norwegians – men of one blood – gathered above Bohumil Hanč's body, they all cried. Hard to believe that the most amazing, the bravest one and always ready to help was suddenly dead and nothing could brought him back to life. The intimate puppet show is taking place on Jan Brejcha's stage design where he gathered hundreds of historical skis of all types donated by fans and created a puppet stage of baroque type. It is multiple times deeper than wide which enables a specific space game and change of perspectives. It also evokes the tradition of amateur theatre groups from the Krkonoše foothills in which Hanč and Vrbata also participated. Vosto5 Theatre is known for smudging the borderline of professional and amateur theatre and it is one of their constant themes. With this production, they pay tribute to the admirable tradition of the Czech amateur theatre.


VOSTO5

SOUBOJ TITÁNKŮ

VOSTO5 THEATRE

CLASH OF THE TITANSIES tvoří a hrají creating and performing Bohové z Olympu Olympian Gods premiéra 26. 6. 2013 na festivalu Divadlo evropských regionů v Hradci Králové premiere 26 June 2013 at Theatre of European Regions festival in Hradec Králové


NE 18. 5. 22:00 Wurmova > freskový sál SUN 18 May 10.00 pm Wurmova 7 > fresco hall

Lidstvo se ocitlo na kraji totálního kolapsu… Dlouhý čas vládla rovnováha, ale síly zla začaly převažovat… Sobectví, lež a jejich věrná sestra nenávist tlačí na jazýčky vah… Lidstvo je zoufalé, trapné a banální… Bohové již nemohou déle mlčet… Olymp je příjemné místo na lelkování, jenže čas od času se zkrátka musí začít míchat do lidských záležitostí, mají to koneckonců v popisu práce… Ta chvíle nastala. Začíná souboj Titánků! Ale nejdřív… Nejdřív se bohové musí poradit!


VOSTO5 VOSTO5 THEATRE The mankind is on the brink of a complete breakdown… For a long time, the balance ruled but the evil powers started to prevail… Selfishness, lie and their faithful sister hatred tip the scales… The mankind is hopeless, embarrassing and banal… The Gods cannot remain silent any longer… Mount Olympus is a nice place to hang around but from time to time, they just have to meddle in human matters, it is part of their job description anyway… The moment has come. The clash of little Titans comes! But before that… Before that the Gods have to deliberate! Po delším hřmění nastoupili bohové z Olympu v bílých tógách a začali řešit, co s lidstvem, které se ocitlo na pokraji totálního kolapsu. (…) Sněmu bohů i hostině předsedal sám Zeus, který (…) se neustále nesmírně rozčiloval, že mu říkají Die, když je Zeus, až nakonec zařval: Jaký Dia? Já můžu jíst cukr! Zdenka Danková. Divadlo Vosto5 a jejich Souboj titánků. Epoch Times, 28. 10. 2013

Divadelní Flora Olomouc 2014 > VII  

Vosto5 (Druhé město, Stand'artní kabaret, Slzy ošlehaných mužů, Souboj Titánků)