Page 1

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W

2010 ROKU

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Sieć Naukowa MSN


RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W

2010 ROKU

Warszawa, kwiecień 2011


Redakcja naukowa: Tadeusz Baczko Ewa Puchała-Krzywina Publikacja została przygotowana przez zespół autorski Sieci Naukowej MSN. Opracowanie redakcyjne: Michał Baranowski

©Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, inepan@inepan.waw.pl Publikacja dostępna w wersji elektronicznej na stronie www.inepan.waw.pl


Wprowadzenie

Wydawnictwo jest praktycznym wkładem Sieci Naukowej MSN koordynowanej przez Instytut Nauk Ekonomicznych w realizację Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki (SIEG) przygotowywanej przez Ministerstwo Gospodarki RP. Opracowanie jest realizowane w ramach partycypacyjnej Strategii Innowacji dla Polski, który to program został uruchomiony w 2009 r. W ramach tego programu podejmowane są działania wdrożeniowe, które mają na celu wdrażanie instrumentów informacyjnych zmniejszających dystans innowacyjny gospodarki Polski. Prawdziwymi bohaterami tego raportu są firmy polskie i zagraniczne inwestujące w badania i rozwój w Polsce. Ich inwestycje w wiedzę pracowników firm, uczniów i studentów, pracowników uczelni i instytutów naukowo-badawczych są ogromnym wkładem w rozwój gospodarki oraz wzrost poziomu życia w Polsce. Opracowanie stanowi pomoc dla firm, ośrodków naukowych i akademickich oraz instytucji finansowych w tworzeniu nowoczesnych struktur sieciowych, klastrowych i innych form organizacyjnych opartych przekształcaniu wiedzy w pieniądze. Opracowanie jest wynikiem prac badawczych, które toczą się od 2005 roku. Bardzo silną inspiracją dla uruchomienia tych badań miały prace podjęte przez Komisję Europejską oraz Institute for Prospective Technological Studies w Sewilli w ramach projektu Monitoring Industrial Research: the EU industrial R&D investment scoreboard. W projekcie korzystaliśmy z dorobku intelektualnego panelu ekspertów, który towarzyszył powstaniu Scoreboardu w 2005 r., pionierskim pracom brytyjskim dla DTI oraz polskim zainicjowanych przez M.Górzyńskiego i R.Woodwarda z fundacji CASE. Trudno też nie wspomnieć o dorobku projektu europejskiego Private Sector R&D in the New Member States zrealizowanego przy udziale członków zespołu przez sieć ETEPS. Pojęcie B+R Inwestycje przedsiębiorstw w B+R (Badania i Rozwój) są kluczowym czynnikiem zrównoważonego wzrostu gospodarki napędzanego przez innowacje poprzez wzrost wartości dodanej produktów, procesów i usług od których zależy przyszłość firm działających w Polsce. W Polsce pojęcie nakładów na B+R jest określone przez Ustawę o Rachunkowości, Międzynarodowy Standard Rachunkowości MSR. Ich podstawą jest Podręcznik Frascati opracowany przez OECD i wydany w języku polskim przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2010 r. Działalność badawcza (research) i prace rozwojowe (development), w skrócie B+R, obejmuje pracę twórczą podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie oraz wykorzystanie tych zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań (Podręcznik Frascati).

5


Wyniki •

• • • • •

• • •

Lista największych inwestorów w B+R zawiera rozszerzone dane o czołowych 1400 firm globalnych, inwestujących w B+R (400 z Unii Europejskiej i 1000 z pozostałych obszarów świata) oraz 597 polskich przedsiębiorstw, które inwestowały w B+R w Polsce w 2009 r. Zawiera podsumowanie wyników opracowania IPTS w Sewillii na zamówienie Komisji Europejskiej pt. Monitoring Industrial Research: the EU industrial R&D investment scoreboard w 2010 r. Przedstawia wyniki badań polskich inwestorów B+R przeprowadzone przez Sieć Naukową MSN koordynowaną przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w oparciu o dane finansowe firm za lata 2008-2009 . Opracowanie wskazuje na pogorszenie się warunków dla inwestycji B+R przedsiębiorstw w skali światowej w wyniku kryzysu 2008 czego wyrażane jest zahamowaniem ich dynamiki w 2009 r. Inwestorzy w B+R skupieni są w największych krajach a zarówno struktura sektorowa jak i poziom intensywności B+R w stosunku do sprzedaży różni się między krajami. Największe sektory B+R to przemysł samochodowy, związany z technologiami teleinformatycznymi oraz farmaceutyczny. Polski sektor B+R wyróżnia duży udział przemysłu motoryzacyjnego, informatyki, bankówi przedsiębiorstw farmaceutycznych. Inwestycje w B+R mają charakter długookresowy w związku z tym wyniki badań prezentowane są w układzie dynamiki dwu i trzyletniej. Wielcy inwestorzy zagraniczni w B+R coraz częściej wybierają Polskę jako miejsce inwestycji w B+R, tworzą rozbudowane centra badawcze, które mają silne powiązania w skali europejskiej i światowej. Sektor inwestorów w B+R w Polsce obejmuje firmy międzynarodowe, duże, średnie i małe polskie przedsiębiorstwa, banki i instytuty badawcze. Prezentowane listy największych inwestorów w B+R prezentują dane dotyczące dynamiki sprzedaży oraz zysków firm i pozwalają na określenie poziomu efektywności. Obserwacja trendów w obszarze nakładów B+R przedsiębiorstw stanowi ważną informację dla firm w poszczególnych sektorach gospodarki, świata nauki, ośrodków akademickich i władz publicznych.

6


B+R w skali światowej • • • •

• •

Kryzys finansowy 2008 r. odbił się na światowych nakładach na B+R w 2009 r. jak wskazuje The 2010’ EU Industrial R&D Investment Scoreboard. Obniżyły się wyniki finansowe inwestorów B+R, takie jak: przychody ze sprzedaży netto, zyski oraz inwestycje w B+R jak i w środki trwałe. Zwraca uwagę bardzo duża skala inwestycji w B+R mimo kryzysu, co wskazuje na ich znaczenie gospodarcze. 1400 największych inwestorów w B+R objętych Scoreboardem zainwestowało w B+R 402,2 mld Euro w 2009 r., czyli o 1,9% mniej niż w roku ubiegłym. Stanowiło to załamanie się czteroletniego trendu, gdzie roczne wzrosty przekraczały 5%. Spadek tych nakładów był jednak względnie nieduży, gdy porówna się je ze spadkiem sprzedaży netto (-10,1%) a zyski (-21%). 46 firm z pierwszej setki inwestorów zwiększyło swoje nakłady na B+R a 19 uzyskało wzrosty powyżej 10% (7 z nich w sektorze farmaceutycznym). Tylko 2 z tych 19 firm pochodziło Europy, 8 ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn., a 6 z Japonii. Toyota była największym inwestorem w B+R na świecie, wyprzedziła Roche, Volkswagena, który był 4-tej pozycji i jest największym inwestorem w B+R w Unii Europejskiej. Regiony w skali światowej też bardzo różnie zareagowały w sferze inwestycji w B+R. Unia Europejska (-2,6%) w mniejszym stopniu została dotknięta przez kryzys niż USA (-5,1%) podczas, gdy kraje Azji uzyskały bardzo duży wzrost nakładów na B+R, Chiny (40%), Indie (27,3%), itp. Europa dominuje w średnio-wysokich technologiach, ale pojawiają się nowi aktorzy gospodarczy, którzy mogą zmienić sytuację w średnim okresie. Największą słabością UE jest wielkość sektora małych średnich przedsiębiorstw inwestujących w nowe technologie.

Znaczenie sektorów •

Bardzo duże są różnice sektorowe. Przemysł farmaceutyczny uzyskał wzrost 5,3% podczas gdy sektor samochodowy i wytwarzanie sprzętu teleinformatycznego odnotowały spadek odpowiednio (-11,6% i -6,4%). Europejscy liderzy w B+R to kraje z dużym udziałem przemysłu motoryzacyjnego (Niemcy i Francja) oraz producenci sprzętu teleinformatycznego (Finlandia i Szwecja).

Inwestorzy w B+R w Polsce •

• •

Sektor przedsiębiorstw wykazujących nakłady na badania i rozwój w 2009 roku, zarówno w układzie kosztowym, jak i majątkowym liczył 597 podmiotów. Przedsiębiorstwa te w 2009 roku wykazały łącznie 1,6 mld zł nakładów na badania i rozwój. Intensywność nakładów B+R była na poziomie 0,61% (analogiczna wartość dla roku 2008 wyniosła 0,45%). Największym inwestorem w badania i rozwój w 2009 roku okazała sie spółka z Bielska Białej Fiat S.A. Drugi w rankingu był BRE Bank S.A. Trzecie miejsce w rankingu uzyskała spółka Telekomunikacja Polska S.A. 7


W pierwszej dziesiątce największych inwestorów w badania i rozwój w 2009 roku 8 przedsiębiorstw charakteryzowało się dodatnią dynamiką wzrostu nakładów (6 w rankingu 2008), zaś w pierwszej pięćdziesiątce 30 firm zwiększyło swoje zaangażowanie w prace badawczo-rozwojowe (w 2008 roku były to 32 firmy).

Inwestorzy w B+R w regionach • •

Liderem pod względem ilości podmiotów inwestujących w obszarze B+R jest województwo mazowieckie (115 firm w 2009 r.). Do najszybciej rozwijających się regionów pod względem przyrostu nakładów na B+R przedsiębiorstw w okresie 2008-2009 należały województwa: podlaskie (166%), dolnośląskie (59%), śląskie (51%), podkarpackie (40%). We wschodnich regionach Polski w 2009 roku inwestycje w B+R wykazało 81 firm, stanowi to 14% wszystkich firm objętych analizą. Wśród wschodnich regionów Polski liderem pod względem ilości firm inwestujących w obszarze B+R jest województwo podkarpackie (39 firm w 2009 r.). W grupie 81 firm z Polski Wschodniej inwestujących w B+R w 2009 r., aż 70% (57 podmiotów) pochodziło z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Inwestorzy w B+R w sektorach •

Największymi sektorami inwestującymi w badania i rozwój w 2009 roku były sektory: motoryzacyjny (nakłady przedsiębiorstw ogółem w sektorze wyniosły 271,4 mln zł, co absorbowało 22% wszystkich nakładów przedsiębiorstw), informatyczny (172,7 mln zł, 14%), bankowy (148,5 mln zł, 12%), farmaceutyczny (112,4 mln zł; 9,1%). Obok wiodących sektorów niezwykle interesującą grupą przedsiębiorstw ponoszących nakłady na B+R w Polsce są firmy przemysłu lotniczego. Wartość nakładów na badania i rozwój tego sektora w 2009 roku wynosiła 31,8 mln zł a wartość przychodów ze sprzedaży 648,1 mln zł. Intensywność nakładów na B+R dla 5 badanych firm wyniosła 4,9%.

Inwestorzy w B+R na GPW •

Spółki giełdowe odnotowały czterokrotnie większe tempo przyrostu inwestujących w B+R niż spółki giełdowe ogółem, co świadczy, że przedsiębiorstwa widzą coraz większą szansę w pozyskaniu funduszy na działalność badawczo-rozwojową na rynku giełdowym. W stosunku do roku 2004 nakłady przedsiębiorstw giełdowych na B+R wzrosły ponad 3,5 krotnie, przy wzroście liczby przedsiębiorstw na GPW inwestujących w B+R o 315% (w tym samym okresie kapitalizacja rynkowa całego parkietu wzrosła 2,5 krotnie). W roku 2009 przedsiębiorstwa giełdowe wykazywały średnio 3,3 mln zł nakładów na B+R. Na tle całego sektora inwestorów w B+R przedsiębiorstwa giełdowe wyróżniają się ponad przeciętnym poziomem nakładów na badania i rozwój.

Autor: Tadeusz Baczko 8


Analiza wyników badań

Opracowanie zawiera wyniki badań w B+R w Polsce na podstawie danych finansowych przedsiębiorstw, za lata 2007-2009. Raport zawiera część analityczną, ranking przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój w 2009 roku oraz notę metodologiczną.

Łańcuch inwestorów w badania i rozwój w 2009 roku i jego struktura Sektor przedsiębiorstw wykazujących nakłady na badania i rozwój w 2009 roku, zarówno w układzie kosztowym, jak i majątkowym liczył 597 podmiotów1. Przedsiębiorstwa te w 2009 roku wykazały łącznie 1,6 mld zł nakładów na badania i rozwój. Analogicznie w 2008 roku było 593 podmiotów przy inwestycjach rzędu 1,6 mln zł. Średnie nakłady na B+R w 2009 roku wyniosły 2,7 mln zł, podobnie jak w okresie poprzednim. Przychody netto ze sprzedaży sektora wyniosły w 2009 roku 264 mld zł, co daje intensywność nakładów B+R na poziomie 0,61% (analogiczna wartość dla roku 2008 wyniosła 0,45%). Wykres 1 pokazuje graficznie wielkość i strukturę sektora przedsiębiorstw wykazujących nakłady na badania i rozwój w 2009 roku.

Wykres 1. Łańcuch inwestorów w B+R w Polsce w 2009 roku 180 000

nakłady na B+R w tys. zł

160 000 2009, N=597

140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000

1 22 43 64 85 106 127 148 169 190 211 232 253 274 295 316 337 358 379 400 421 442 463 484 505 526 547 568 589

0 liczba przedsiębiorstw Źródło: opracowanie własne

1

Nakłady na badania i rozwój zgodne z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR nr 38) i standardem OECD (Frascati Manual 2002).

9


Liderzy rankingu inwestorów w B+R 2009 Największym inwestorem w badania i rozwój w 2009 roku okazała sie spółka z Bielska Białej Fiat S.A. z nakładami na poziomie 162,7 mln zł. Spółka była liderem również rankingu w 2008 roku (z inwestycjami w B+R rzędu 139,8 mln zł, zmiana o +16,4%) – zob. wykres 2. Drugi w rankingu BRE Bank S.A., przedstawiciel sektora bankowego, wydał na badania i rozwój 88,43 mln zł, był to wzrost o 4,4% względem 2008 roku. BRE Bank awansował względem poprzedniej edycji rankingu o 2 pozycje, nakłady na poziomie 72,3 mln zł dawały tej instytucji finansowej 4 pozycję w rankingu 2008. Trzecie miejsce w rankingu uzyskała spółka Telekomunikacja Polska S.A., która zainwestowała w badania i rozwój w 2009 roku 58,9 mln zł (co stanowiło wzrost aż o 16,48% i dało awans w rankingu o 2 pozycje względem roku 2008). Przedsiębiorstwo ZF Polpharma S.A. wydało na B+R 54,5 mln zł w 2009 roku, co dało tej spółce 4 pozycję w rankingu największych inwestorów w badania i rozwój. Przedstawiciel sektora farmaceutycznego zwiększył swoje inwestycje o 4,1%, co dało awans o 3 pozycje względem 2008 roku. Pierwszą piątkę największych inwestorów w badania i rozwój zamyka krakowska spółka Comarch S.A. z sektora informatycznego, która zredukowała swoje nakłady aż o 44,7% do poziomu 51,3 mln zł. W 2008 roku Comarch zainwestował w B+R ponad 92,9 mln zł, co pozwoliło wówczas spółce zająć 3 pozycję. W pierwszej dziesiątce największych inwestorów w badania i rozwój w 2009 roku 8 przedsiębiorstw charakteryzowało się dodatnią dynamiką wzrostu nakładów (6 w rankingu 2008), zaś w pierwszej pięćdziesiątce 30 firm zwiększyło swoje zaangażowanie w prace badawczo-rozwojowe (w 2008 roku były to 32 firmy). Wykres 2. pokazuje pięćdziesięciu największych inwestorów w badania i rozwój w 2009 roku wraz wielkością nakładów na B+R w okresie poprzednim. Przedsiębiorstwem, które zwiększyło najbardziej swój poziom zaangażowania w działalność badawczo-rozwojową w 2009 roku względem okresu poprzedniego była firma z Kędzierzyna-Koźla ICSO Chemical Production Sp. z o.o. (63 krotny wzrost nakładów). Bardzo silny wzrost nakładów na B+R zanotowało przedsiebiorstwo Zakłady Górniczo Metalowe Zębiec w Zębcu S.A. – wzrost 55 krotny oraz Wasko S.A. z Gliwic – 54 krotny wzrost nakładów.

10


Wykres 2. Pięćdziesięciu największych inwestorów w badania i rozwój w 2009 roku

nakłady na B+R w tys. zł 0 Fiat Auto Poland S.A. BRE Bank S.A. Telekomunikacja Polska S.A. Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. Comarch S.A. Bioton S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. OBRUM Sp. z o.o. Gliwice Valeo Autosystemy Sp. z o.o. Asseco Poland S.A. ABB Sp. z o.o. Instytut Nafty i Gazu KOPEX S.A. Netia S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Magna Formpol Sp. z o.o. Teta S.A. Automotive Lighting Polska Sp. z o.o. Solaris Bus & Coach S.A. Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o. Avio Polska Sp. z o.o. Autoliv Poland Sp. z o.o. Radmor S.A. ATM S.A. Comp S.A. Ficomirrors Polska Sp. z o.o. Instytut Techniki Górniczej KOMAG Elektroniczny Zakład Innowacyjno Wdrożeniowy Hybres Sp. z o.o. Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej… Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Kalisz S.A. Fabryka Maszyn I Urządzeń Tagor S.A. Mahle Polska Sp. z o.o. Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Holding Bank Polska Kasa Opieki S.A. Bank BPH S.A. Bumar Sp. z o.o. Przemysłowe Centrum Optyki S.A. MIT Mobile Internet Technology S.A. Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A. LERG S.A. City Interactive S.A. Ferrostal Łabędy Sp. z o.o. Wasko S.A. Macrologic S.A. Zakłady Metalowe Dezamet S.A. Tele Fonika Kable Sp. z o.o. Sp. K.-A. Asseco South Eastern Europe S.A. Pegas Nonwovens S.A. Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęsniak Sp. z o.o. Grupa Chemiczna Ciech

Źródło: opracowanie własne

11

50 000

100 000

150 000

2009 2008

200 000


Struktura regionalna przedsiębiorstw ponoszących nakłady na badania i rozwój Niekwestionowanym liderem pod względem ilości podmiotów inwestujących w obszarze B+R jest województwo mazowieckie (115 firm w 2009 r.) – zob. tab. 1. We wschodnich regionach Polski2 w 2009 roku inwestycje w B+R wykazało 81 firm, stanowi to 14% wszystkich firm objętych analizą. Wśród wschodnich regionów Polski liderem pod względem ilości firm inwestujących w obszarze B+R jest województwo podkarpackie (39 firm w 2009 r.). W ogólnej ilość firm wykazujących inwestycje w analizowanym obszarze stanowi to 7%. Odnotowano w 2009 roku niewielki wzrost ilości firm wykazujących inwestycję w B+R wobec 2008 roku (+2 podmioty). Tabela 1. Struktura regionalna sektora przedsiębiorstw wykazujących nakłady na badania i rozwój w 2009 roku region

liczba przedsiębiorstw

odsetek

zmiana

2009

2008

2009

2008

2009/2008

dolnośląskie

61

55

9,3%

10,9%

kujawskopomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie

25

23

10,2 % 4,2%

3,9%

8,7%

13 9 35 55 115

12 8 42 42 129

17 39 8 27 107

12 35 10 33 97

świętokrzyskie warmińskomazurskie wielkopolskie zachodniopomors kie inne

9 12

8 14

2,0% 1,3% 7,1% 7,1% 21,8 % 2,0% 5,9% 1,7% 5,6% 16,4 % 1,3% 2,4%

8,3% 12,5% -16,7% 31,0% -10,9%

opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie

2,2% 1,5% 5,9% 9,2% 19,3 % 2,8% 6,5% 1,3% 4,5% 17,9 % 1,5% 2,0%

50 14

56 16

8,4% 2,3%

9,4% 2,7%

1 0,2% Polska Wschodnia 39 35 6,5% 13 12 2,2%

0,2%

podkarpackie lubelskie

1

2

5,9% 2,0%

41,7% 8,6% -20,0% -18,2% 10,3% 12,5% -14,3% -10,7% -12,5%

8,6% 8,3%

Do grupy wschodnich regionów Polski zalicza się województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie. Pogrupowanie za Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 30 grudnia 2008 r. Dalej w tekście będzie używana nazwa ‘Polska Wschodnia’ do określenia wyżej wymienionych regionów.

12


świętokrzyskie warmińskomazurskie podlaskie regiony wschodnie razem razem

9 12

8 14

1,5% 2,0%

1,3% 2,4%

12,5% -14,3%

8 81

10 79

1,3% 13,6 %

1,7% 13,3 %

-20,0% 2,5%

597

593

Źródło: opracowanie własne

Najwięcej nakładów na badania i rozwój w 2009 roku poniosły sumarycznie przedsiębiorstwa z województw: mazowieckiego 530,0 mln zł (618,9 mln zł), śląskie 437,2 mln zł (289,6 mln zł), małopolskie 158,42 mln zł (164,28 mln zł), podkarpackie 97,2 mln zł (69,2 mln zł). Wielkość nakładów na badania i rozwój w poszczególnych regionach w 2009 przedstawia wykres 3.

Wykres 3. Struktura regionalna nakładów przedsiębiorstw na badania i rozwój w 2009 roku

nakłady na B+R w tys. zł 0

100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000

mazowieckie śląskie małopolskie podkarpackie 2009

wielkopolskie dolnośląskie

2008

pomorskie kujawsko-pomorskie łódzkie warmińsko-mazurskie lubuskie lubelskie zachodniopomorskie opolskie podlaskie świętokrzyskie Polska Wschodnia

Źródło: opracowanie własne

Wschodnie regiony Polski poniosły nakłady na działalność badawczą i rozwojową w wysokości 130,8 mln zł. Liderem jest województwo podkarpackie, gdzie znajduje się ponad 13


74% nakładów poniesionych przez wschodnie regiony. Odnosząc nakłady wschodnich regionów do nakładów ogółem to wschodnie regiony zainwestowały ok. 8% nakładów ogółem wszystkich regionów Polski. Do najszybciej rozwijających się regionów pod względem przyrostu nakładów na B+R przedsiębiorstw w okresie 2008-2009 należały województwa: podlaskie (166%), dolnośląskie (59%), śląskie (51%), podkarpackie (40%). Równocześnie występowały regiony, w których analizowane nakłady dość wyraźnie skurczyły się. Największe spadki zaobserwowano w regionach: lubelskim (-81%), kujawsko-pomorskim (-38%), łódzkim (-30%), zachodniopomorskim (-23%). Należy dodać, że już w 2008 roku przedsiębiorstwa z tych województw inwestowały w badania i rozwój względnie niskie kwoty. W grupie 81 firm z Polski Wschodniej inwestujących w B+R w 2009 r., aż 70% (57 podmiotów) pochodziło z sektora małych i średnich przedsiębiorstw3. Tabela 2. prezentuje liczbę małych i średnich przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój w 2009 roku w Polsce Wschodniej.

Tabela 2. Małe i średnie przedsiębiorstwa ponoszące nakłady na B+R w 2009 roku w Polsce Wschodniej w 2009 roku Nazwa regionu

lubelskie podkarpackie podlaskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie Polska Wschodnia

Liczba przedsiębi orstw 10 25 6 6 10 57

Struktura

17,5% 43,9% 10,5% 10,5% 17,5%

Źródło: opracowanie własne

Liderem jest województwo podkarpackie z 25 przedsiębiorstwami, następnie województwo lubelskie i warmińsko mazurskie (po 10 przedsiębiorstw) oraz województwo świętokrzyskie i podlaskie (po 6 firm). W 2009 r. liderzy z poszczególnych regionów Polski wydatkowali na inwestycje w B+R łącznie 464,8 mln zł. Liderem wśród firm jest BRE Bank S.A. z województwa mazowieckiego, który na działalność B+R przeznaczył w 2009 r. 88,4 mln zł. Liderzy z regionów wschodnich zainwestowali łącznie 44,5 mln zł, co stanowi blisko 10% wszystkich środków zainwestowanych przez inwestorów regionalnych. W regionie wschodnim liderem był Asseco Poland S.A., który zainwestował w B+R 31,6 mln zł. Wśród 16 województw w 2009 r. jedynie w 6 przypadkach nie zmienił się lider pod względem inwestycji w B+R. W pozostałych 10 przypadkach w 2009 roku w stosunku do 2008 roku nastąpiła zmiana lidera. W odniesieniu do regionów Polski Wschodniej jedynie w 3

Podział firm na małe i średnie (MŚP) oraz duże ze względu na zatrudnienie (MŚP do 249 osób, Duże powyżej 249)

14


województwie świętokrzyskim niezmiennym liderem są Odlewnie Polskie S.A., w pozostałych 4 przypadkach zaobserwowano zmianę lidera regionalnego.

Struktura sektorowa przedsiębiorstw inwestujących w B+R w 2009 roku4 Największymi sektorami inwestującymi w badania i rozwój w 2009 roku były sektory: motoryzacyjny (nakłady przedsiębiorstw ogółem w sektorze wyniosły 271,36 mln zł, co absorbowało 22% wszystkich nakładów przedsiębiorstw), informatyczny (172,7 mln zł, 14%), bankowy (148,46 mln zł, 12%), farmaceutyczny (112,35 mln zł, 9,1%)5 – zob. wykres 4. Mimo iż odsetek polskich przedsiębiorstw w badaniach unijnych jest niewielki, to struktura czołówki sektorów jest bardzo zbliżona do największych sektorów inwestujących w B+R w Unii Europejskiej6. Największymi sektorami w 2009 roku były sektory motoryzacyjny (statystycznie skupia 22% wszystkich nakładów na B+R), farmaceutyczny (17%), elektroniczny (12%), chemiczny (6%). Wykres 4. Nakłady przedsiębiorstw na badania i rozwój w 2009 roku wg sektorów

nakłady na B+R w tys. zł 0

50 000

100 000 150 000 200 000 250 000 300 000

motoryzacja informatyka banki farmaceutyki działalność badawcza telekomunikcja elektronika chemia produkcja maszyn i urzadzeń przemysł lotniczy metalurgiczny budownictwo finanse włókiennictwo produkcja mebli przemysł drzewny i papierniczy kopalnictwo sprzęt medyczny tworzywa sztuczne paliwa odzież nasiennictwo i warzywnictwo pojazdy szynowe hutnictwo spożywczy

Źródło: opracowanie własne

4

Analiza sektorowa została oparta na próbie 288 przedsiębiorstw ze zbioru 597 przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój w 2009 roku (48%). Przedsiębiorstwa te kumulowały ponad 76% wszystkich wykazywanych nakładów na B+R. 5 Sektory wyodrębniono i pogrupowano metodą ekspercką na podstawie podklas klasyfikacji PKD 2007. W załączniku metodologicznym przedstawiono pogrupowanie podklas PKD i przypisane im nazwy sektorów. 6 European Commission, The 2010 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, EU 2010

15


Obok wiodących sektorów niezwykle interesującą grupą przedsiębiorstw ponoszących nakłady na B+R w Polsce są firmy przemysłu lotniczego. Wartość nakładów na badania i rozwój tego sektora w 2009 roku wynosiła 31,8 mln zł a wartość przychodów ze sprzedaży 648,1 mln zł. Intensywność nakładów na B+R dla 5 badanych firm wyniosła 4,9%7. Przedsiębiorstwami o największej intensywności nakładów na B+R w sektorze okazały się spółki WSK PZL-Kalisz S.A. i Avio Polska Sp. z o.o. WSK PZL-Kalisz należy do przedsiębiorstw dużych, w 2009 roku zatrudnionych było 679 osób z czego 15% w działalności badawczorozwojowej. Intensywność nakładów na B+R w roku 2009 wyniosła 18%. W latach 20072008 było to 6-8%. Przychód ze sprzedaży wzrósł w porównaniu z 2008 roku o 11%. W roku 2009 w Avio Polska zatrudnionych było 338 osób, z czego 21% w działalności B+R. Ponad 10% przychodów ze sprzedaży w 2009 r. firma przeznaczyła na działalność badawczo-rozwojową. W latach 2003-2009 prawie 10-krotnie wzrosły przychody ze sprzedaży i 4-krotnie zwiększyło się zatrudnienie. Zatrudnienie w działalności B+R wzrosło prawie 2-krotnie w analizowanych latach. Tabela 3. zawiera szczegółowe dane o strukturze sektorowej nakładów na badania i rozwój przedsiębiorstw w 2009 roku. Tabela 3. Struktura sektorowa przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój w 2009 roku Nazwa sektora

motoryzacja informatyka banki farmaceutyki działalność badawcza telekomunikacja przemysł elektroniczny chemia produkcja maszyn i urządzeń przemysł lotniczy metalurgiczny budownictwo finanse włókiennictwo produkcja mebli

7

Nakłady na B+R w [tys. zł] 271 356 172 070 148 458 112 346 94 615

odsete k

odsete k

22,0% 14,0% 12,0% 9,1% 7,7%

Liczba przedsiębiorst w 22 33 5 19 20

87 644 86 047

7,1% 7,0%

5 39

1,7% 13,5%

46 741 42 959

3,8% 3,5%

36 10

12,5% 3,5%

31 673 31 055 30 972 27 462 18 555 7 717

2,6% 2,5% 2,5% 2,2% 1,5% 0,6%

5 12 21 9 5 3

1,7% 4,2% 7,3% 3,1% 1,7% 1,0%

Intensywność nakładów na B+R liczona jako % przychodów ze sprzedaży.

16

7,6% 11,5% 1,7% 6,6% 6,9%


przemysł drzewny i papierniczy kopalnictwo sprzęt medyczny tworzywa sztuczne paliwa odzież nasiennictwo i warzywnictwo pojazdy szynowe hutnictwo przemysł spożywczy Razem

6 124

0,5%

8

2,8%

4 754 3 946 3 256

0,4% 0,3% 0,3%

8 4 12

2,8% 1,4% 4,2%

2 291 769 590

0,2% 0,1% 0,0%

2 2 2

0,7% 0,7% 0,7%

258 245 200

0,0% 0,0% 0,0%

1 2 3

0,3% 0,7% 1,0%

1 232 104

288

Źródło: opracowanie własne

Przedsiębiorstwa inwestujące w badania i rozwój na GPW w Warszawie Liczba przedsiębiorstw giełdowych wykazujących nakłady na badania i rozwój w 2009 roku wyniosła 108 podmiotów przy liczbie 87 w okresie poprzednim (patrz wykres 5). W okresie 2008-2009 liczba inwestorów w B+R zwiększyła się więc o 24,1% przy wzroście ogólnej liczby spółek na rynku giełdowym o 6,1%. Czterokrotnie większe tempo przyrostu spółek giełdowych inwestujących w B+R niż spółek giełdowych ogółem może świadczyć, że przedsiębiorstwa widzą coraz większą szansę pozyskania środków na działalność badawczo-rozwojową na rynku giełdowym. Wykres 5. Liczba przedsiębiorstw na GPW inwestujących w B+R w latach 2004 - 2009 600 500

486 458

400 375

300 255

200

284

230 100 0

26

42

58

79

87

108

na koniec 2004 na koniec 2005 na koniec 2006 na koniec 2007 na koniec 2008 na koniec 2009 liczba przedsiębiorstw giełdowych inwestujących w B+R liczba przedsiębiorstw giełdowych ogółem Źródło: na podstawie badania innowacyjności przedsiębiorstw na GPW w ramach Baczko T., Raport o innowacyjności gospodarki Polski 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.

17


Wykres 6. przedstawia rozwój sektora przedsiębiorstw giełdowych inwestujących w badania i rozwój w latach 2004-2009. Na koniec 2009 roku wielkość nakładów na badania i rozwój przedsiębiorstw giełdowych wzrosły w stosunku do końca roku 2008 o 31,2% i wyniosły 364,0 mln zł. W stosunku do roku 2004 nakłady przedsiębiorstw giełdowych na B+R wzrosły ponad 3,5 krotnie, przy wzroście liczby przedsiębiorstw na GPW inwestujących w B+R o 315% (w tym samym okresie kapitalizacja rynkowa całego parkietu wzrosła 2,5 krotnie).

Wykres 6. Nakłady na B+R przedsiębiorstw na GPW inwestujących w badania i rozwój ogółem w latach 2004-2009

0

50

100

150

200

nakłady na B+R w mln zł 250 300 350

2009

363,99

2008

276,17

2007

264,93

2006

210,46

2005 2004

400

140,11 100,88

Źródło: na podstawie badania innowacyjności przedsiębiorstw na GPW w ramach Baczko T., Raport o innowacyjności gospodarki Polski 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Nakłady na badania i rozwój sektora przedsiębiorstw w latach 2004-2009 w przeliczeniu na spółkę maleją. W roku 2009 przedsiębiorstwa giełdowe wykazywały średnio 3,3 mln zł nakładów na B+R. Na tle całego sektora inwestorów w B+R przedsiębiorstwa giełdowe wyróżniają się ponad przeciętnym poziomem nakładów na badania i rozwój (patrz wykres 7).

18


Wykres 7. Średnie nakłady na B+R przedsiębiorstw giełdowych inwestujących w badania i rozwój w latach 2004-2009 na tle sektora 4 500

Nakłady na B+R w tys.zł

4 000

3 880 3 629 3 354

3 500

3 174

3 338

3 000 2 500

2 702

2 705

2008*

2009*

2 226

2 000 1 500 1 000 500 2004

2005

2006

2007

2008

2009

* średnie nakłady na B+R przedsiębiorstw na podstawie rankingów inwestorów w badania i rozwój w Polsce w 2008 i 2009 roku Źródło: na podstawie badania innowacyjności przedsiębiorstw na GPW w ramach Baczko T., Raport o innowacyjności gospodarki Polski 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, oraz Ranking inwestorów w B+R w 2008 i 2009 roku, Warszawa, kwiecień 2010/2011

Poniżej zaprezentowano podsumowanie struktury ilościowej sektora przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój w 2009 roku, która była omawiana w tekście (tabela 4). Sumarycznie pokazano liczbę przedsiębiorstw w układzie regionalnym, sektorowym, rynku kapitałowego, zatrudnienia.

Tabela 4. Struktura przedsiębiorstw wykazujących nakłady na badania i rozwój w 2009 roku Liczba inwestorów w badania i rozwój ogółem 2009: 597 (593)* Przedsiębiorstwa dolnośląskie 61 (55), kujawsko-pomorskie 25 (23), lubelskie wg regionów 13 (12), lubuskie 9 (8), łódzkie 35 (42), małopolskie 55 (42), mazowieckie 115 (129), opolskie 17 (12), podkarpackie 38 (35), podlaskie 8 (10), pomorskie 27 (33), śląskie 107 (97), świętokrzyskie 9 (8), warmińsko-mazurskie 12 (14), wielkopolskie 50 (56), zachodniopomorskie 14 (16); Polska Wschodnia 80 (79), pozostałe 517 (514); 10 największych sektorów

elektroniczny 39, chemia 36, informatyka 33, motoryzacja 22, budownictwo 21, działalność badawcza 20, farmaceutyki 19, metalurgiczny 12, tworzywa sztuczne 12, produkcja maszyn i urządzeń 10;

19


Przedsiębiorstwa na rynku publicznym

GPW/NC 108 (87);

Przedsiębiorstwa wg zatrudnienia

małe 137 (155), średnie 207 (210), duże 179 (226), brak informacji 74 (2);

GPW - Rynek Główny 99 (83), NewConnect 9 (4);

* w nawiasie podana informacja o liczbie przedsiębiorstw w 2008 roku Źródło: opracowanie własne

Autorzy: Marek Szyl, Justyna Janik, Tomasz Paczkowski.

20


Metodologia do raportu i Rankingu przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój w 2009 roku

Nazwa przedsiębiorstwa - skrócona nazwa przedsiębiorstwa, pozwalająca na jego identyfikację. Miejscowość - miejscowość, gdzie znajduje się siedziba zarządu firmy. Działalność badawcza i rozwojowa (B+R) - działalność badawcza i rozwojowa (B+R) Formularz PNT-02 dla przemysłu lub PNT-02/u dla usług za rok 2009 [Dz. 3 w. 02] lub koszty zakończonych prac rozwojowych (wg Ustawy o Rachunkowości / MSR nr 38). Roczna zwykła stopa zmiany – dotyczy zmiany nakładów na działalność badawczo-rozwojową oraz przychodów ze sprzedaży netto w okresie 2009/2008. Stopa zmiany liczona była wg wzoru: zmiana ‘09/’08 = 100*[A/B - 1] gdzie A – wartość nakładów na działalność B+R lub przychodów ze sprzedaży w roku 2009, B – wartość nakładów na działalność B+R lub przychodów ze sprzedaży w roku 2008. Dwuletnia stopa zmiany w ujęciu rocznym – dotyczy zmiany nakładów na działalność badawczo-rozwojową oraz przychodów ze sprzedaży netto w okresie 2009/2007. Stopa zmiany liczona była wg wzoru: zmiana ‘09/’07 = 100*[((A/C)^0,5) -1] gdzie A – wartość nakładów na działalność B+R lub przychodów ze sprzedaży w roku 2009, C – wartość nakładów na działalność B+R lub przychodów ze sprzedaży w roku 2007.

21


Sektory pogrupowano wg podklas PKD 2007. Tabela poniżej zawiera nazwy sektorów i przypisane im podklasy PKD.

Tabela 1. Nazwy sektorów utworzone na podstawie grupowania podklas klasyfikacji PKD 2007 Lp. nazwa sektora podklasy PKD 2007 1 banki 6419Z; 2 budownictwo 4110Z; 4120Z; 4211Z; 4222Z; 4291Z; 4299Z; 4311Z; 4399Z; 3 chemia 1041Z; 2013Z; 2014Z; 2015Z; 2016Z; 2020Z; 2030Z; 2051Z; 2059Z; 2060Z; 2211Z; 2219Z; 2352Z; 4 działalność badawcza 7120B; 7219Z; 5 przemysł elektroniczny 2611Z; 2612Z; 2620Z; 2630Z; 2651Z; 2670Z; 2042Z; 2110Z; 2120Z; 6 farmaceutyki 2042Z; 2110Z; 2120Z; 7 finanse 6420Z; 6611Z; 6619Z; 8 produkcja szkła 2313Z; 9 informatyka 6201Z; 6202Z; 6209Z; 10 kopalnictwo 0510Z; 0811Z; 0812Z; 0910Z; 11 metalurgiczny 2410Z; 2420Z; 2434Z; 2442A; 2443Z; 2444Z; 12 motoryzacja 2910A; 2910B; 2910C; 2910E; 2920Z; 2932Z; 4520Z; 13 nasiennictwo i warzywnictwo 0111Z; 0113Z; 14 odzież 1413Z; 15 paliwa 1910Z; 1920Z; 16 pojazdy szynowe 3020Z; 17 produkcja maszyn i urządzeń 2711Z; 2712Z; 18 produkcja mebli 3101Z; 3109Z; 19 przemysł drzewny i papierniczy 1610Z; 1621Z; 1623Z; 1721Z; 1729Z; 20 przemysł lotniczy 3030Z; 21 przemysł spożywczy 1083Z; 1101Z; 1107Z; 22 sprzęt medyczny 2660Z; 23 telekomunikacja 6110Z; 24 tworzywa sztuczne 2222Z; 2223Z; 2229Z; 25 włókiennictwo 1310D; 1320C; 1392Z; 1395Z; Źródło: opracowanie własne

22


LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W 2009 ROKU POZYCJA

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

MIEJSCOWOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R) 2009

wartości ogółem liczba przedsiębiorstw użyta do obliczeń

zmiana 09/08

zmiana 09/07

tys. zł

%

%

1 614 595

75,79

431,01

463

368 22,72 3,59

597

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO 2009 tys. zł

zmiana 09/08

ZYSK / STRATA NETTO

zmiana 09/07

2009

%

%

tys. zł

14,44

10,43

23 194 261

589

582

569

592

19 549 663 4 454 494

29,26

29,74

820 420

0,61

19,10

128 928

9 290 673

6,37

5,12

3 355 693

264 126 179

BielskoBiała Warszawa

162 662,0

(I)

16,36

88 433,1

(I)

4,37

Warszawa

59 927,0

(I)

16,58

Starogard Gdański

54 478,0

(I)

4,06

7,61

1 001 047

1,97

0,43

195 367

5

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A. COMARCH S.A.

Kraków

51 340,0

(I)

Warszawa

40 593,1

(I)

19,48 2,48

3,34 2,78

51 351

BIOTON S.A.

27,10 13,20

495 512

6

44,74 38,10

7

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. OBRUM SP. Z O.O. GLIWICE VALEO AUTOSYSTEMY SP. Z O.O. ASSECO POLAND S.A. ABB SP. Z O.O.

Warszawa

37 915,0

(II)

54,83

19,53

719 816

1,32

11,61

26 893

Gliwice

36 601,0

(I)

43,08

41,36

52 290

30,09

24,25

746

Skawina

34 292,0

(II)

27,28

9,71

1 649 182

14,95

2,67

142 743

Rzeszów

31 633,1

(I)

41,60

3 050 252

9,46

54,23

373 365

Warszawa

30 680,0

(I)

0,21

7,14

1 583 985

3,79

154 284

Kraków

28 626,0

(I)

33,14

19,47

53 622

0,31 6,09

19,79

1 614

Katowice

26 214,0

(II)

24,50

104,50

2 313 452

16,69

33,90

87 224

Warszawa

23 535,9

(I)

41,29

15,92

1 505 871

34,31

34,05

88 665

Warszawa

22 904,4

(II)

2 758,33

281,12

104 030

22,82

Tychy

22 093,8

(II)

360 056

22,40

10,39

4 723

Wrocław

20 807,0

(II)

28,92

41,21

101 785

8,75

26,74

9 644

Sosnowiec

19 481,8

(II)

2,65

184,81

447 323

17,65

19,46

Owińska

18 484,0

(II)

100,59

38,68

1 175 925

11,41

28,39

Jarocin

17 437,4

(II)

5,00

258 838

24,12

52,31

1

FIAT AUTO POLAND S.A.

2

BRE BANK S.A.

3

4

8

9

10 11 12

13 14 15

16

17 18

19

20

INSTYTUT NAFTY I GAZU KOPEX S.A. NETIA S.A. KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. MAGNA FORMPOL SP. Z O.O. TETA S.A. AUTOMOTIVE LIGHTING POLSKA SP. Z O.O. SOLARIS BUS & COACH S.A. ZAKŁAD PRZEMYSŁU MIĘSNEGO BIERNACKI SP. Z O.O.

23

286 228

-

546 665

30 589

-

11 417

74 539

-

43 003


LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W 2009 ROKU POZYCJA

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

MIEJSCOWOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R) 2009

zmiana 09/08

tys. zł

zmiana 09/07

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO 2009

zmiana 09/08

zmiana 09/07

ZYSK / STRATA NETTO 2009

%

%

tys. zł

%

%

tys. zł

BielskoBiała Oława

16 848,0

(I)

31,34

11,84

157 954

22,30

10 557

16 526,8

(II)

193,53

80,42

379 605

5,10 5,83

8,99

36 819

Gdynia

15 221,0

(I)

25,49

39,13

64 561

33,46

17,54

3 119

ATM S.A.

Warszawa

14 430,0

(II)

36,75

286 462

7,11

4,95

9 828

25

COMP S.A.

Warszawa

14 015,0

(II)

12,50 9,78

94,00

255 258

18,84

20 231

26

Dąbrowa Górnicza

13 849,1

(II)

15,90

1,10

240 788

17,50

4 126

Gliwice

13 469,0

(I)

8,22

19,14

20 682

4,18

4,19

4 255

Rzeszów

13 316,4

(II)

5 538

0,16

9,20

612

Warszawa

12 557,0

(I)

34,36

3,35

139 013

31,05

12,06

8 317

Kalisz

12 339,0

(I)

233,67

60,55

65 149

11,65

5,80

974

Tarnowskie Góry

10 934,6

(II)

82,79

386 132

18,95

0,56

9 544

Krotoszyn

9 998,0

(II)

72,26

38,07

644 594

18,45

16,38

105 284

Bydgoszcz

9 706,0

(I)

1,96

1,42

621 195

13,38

1,91

26 292

Warszawa

9 368,0

(II)

204,55

19,83

9 464 082

14,33

14,73

2 411 735

35

FICOMIRRORS POLSKA SP. Z O.O. INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG ELEKTRONICZNY ZAKŁAD INNOWACYJNO WDROŻENIOWY HYBRES SP. Z O.O. CENTRUM NAUKOWOPRODUKCYJNE ELEKTRONIKI PROFESJONALNEJ RADWAR S.A. WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO PZL-KALISZ S.A. FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ TAGOR S.A. MAHLE POLSKA SP. Z O.O. POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ S.A. HOLDING BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. BANK BPH S.A.

19,54 1,41

Kraków

9 328,0

(II)

3 397 321

18,13

73,32

52 806

36

BUMAR SP. Z O.O.

Warszawa

8 866,0

(I)

2 616 210

PRZEMYSŁOWE CENTRUM OPTYKI S.A. MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A. ZAKŁAD ELEKTRONIKI GÓRNICZEJ ZEG S.A.

Warszawa

8 701,0

(I)

20,00

174 373

18,56 11,87

3,59 20,27

11 339

37

47,35 1 124,59 31,63

21 548

Warszawa

8 591,0

(II)

44,56

24,15

135 244

21,78

90,62

1 964

Tychy

8 523,0

(II)

13,70

52 255

24,57

1,53

504

21

AVIO POLSKA SP. Z O.O.

22

23

AUTOLIV POLAND SP. Z O.O. RADMOR S.A.

24

27

28

29

30

31 32 33

34

38 39

24


LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W 2009 ROKU POZYCJA

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

MIEJSCOWOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R) 2009 tys. zł

LERG S.A.

Pustków 3

8 252,0

(I)

41

CITY INTERACTIVE S.A.

Warszawa

7 942,7

(II)

42

FERROSTAL ŁABĘDY SP. Z O.O. WASKO S.A.

Gliwice

7 389,1

(II)

Gliwice

7 242,0

(II)

Warszawa

7 237,0

Nowa Dęba

40

43 44

zmiana 09/08

zmiana 09/07

% 70,51 30,79 27,54

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO 2009

zmiana 09/08

zmiana 09/07

2009

%

tys. zł

%

%

tys. zł

31,83

232 721

16,84 11,36 4,80

7,29 27,20

9 623 -

12 671

30,99

-

38 568

29 601 28,33

412 454

541,46

244 058

(II)

5 428,24 19,54

31,88

54 416

7 210,1

(II)

70,18

166,62

Kraków

7 069,1

(II)

20,11

Rzeszów

6 838,0

(II)

93,77

Znojmo

6 818,5

(I)

27,32

BielskoBiała

6 805,0

(I)

2,45

Warszawa

6 731,0

(I)

Katowice

6 698,0

Dąbrowa Górnicza

39,97 5,79

21,94 12,39

47 723

10,57

8,10

2 353 439

117,83

21,67

436 654

28,74

123 447

13,53

0,60

20 802

211,79

44 225

34,57

38,77

2 006

6,93

68,91

2 437 509

9,82

10,50

2 764

(I)

74,02

22,69

261 259

12,03

11,71

46 267

6 611,0

(I)

62,64

54,99

6 400 969

47,58

28,43

548 616

Krosno

6 030,3

(II)

18,97

0,22

339 786

19,27 19,46

2 288 692

13,30 27,06 4,20

9 778

8,57 12,59

18,48 28,82

563 229

53

MACROLOGIC S.A. ZAKŁADY METALOWE DEZAMET S.A. TELE FONIKA KABLE SP. Z O.O. SP. K.-A. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. PEGAS NONWOVENS S.A. POJAZDY SPECJALISTYCZNE ZBIGNIEW SZCZĘSNIAK SP. Z O.O. GRUPA CHEMICZNA CIECH BOMBARDIER TRANSPORTATION (ZWUS) POLSKA SP. Z O.O. ARCELORMITTAL POLAND S.A. NOWY STYL SP. Z O.O.

54

BORYSZEW S.A.

Sochaczew

5 880,0

(II)

55

INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH SYGNITY S.A.

Warszawa

5 629,7

(II)

Warszawa

5 394,0

(II)

57,95

FRITO LAY POLAND SP. Z O.O. SECO/WARWICK S.A.

Grodzisk Mazowiecki

5 389,1

(II)

11,54

11,19 10,95

Świebodzin

5 269,0

(II)

229,52

113,59

123 730

Wrocław

5 196,0

(I)

138,24

99,08

Warszawa

5 112,2

(II)

125,49

22,61

45 46 47 48 49

50 51

52

56 57 58 59

60

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU TEMAPHARM SP. Z O.O.

ZYSK / STRATA NETTO

25

414,82

34 886

982 7 260 5 163 -

38 276

39 745 817

43,43 7,90

31,55 26,82

-

32,34 22,59

-

141 995

52,79 12,02

38 488

356,11

292,5 3

-

471 871

181 671

104 512 29 918 960 16 833

338


LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W 2009 ROKU POZYCJA

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

MIEJSCOWOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R) 2009

zmiana 09/08

tys. zł

%

zmiana 09/07

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO 2009

zmiana 09/08

ZYSK / STRATA NETTO

zmiana 09/07

2009

%

tys. zł

%

%

tys. zł

670,53

87 755

6,85

3,20

9 063

79,08

66,79

11 594

255,43

1 341

(II)

141,74

123,36

695 065

36,18

123,0 7 12,56

4 947,0

(II)

6,00

2,96

1 095 430

Czosnów

4 935,0

(II)

360,72

83,81

299 107

Chorzów

4 744,2

(II)

4,88

13,45

63 686

7,23 11,44 31,15

-

Poznań

4 686,0

(II)

33,85

136,61

982 948

29,57

37,57

-

Gliwice

4 586,8

(II)

140,07

30,70

100 465

5,07

13,01

834

69

BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH S.A. KOMPUTRONIK S.A. INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH MERCOR S.A.

5,25 21,69 80,15

Gdańsk

4 584,0

(II)

84,91

88,29

440 467

22,53

26 890

70

IMPEXMETAL S.A.

Warszawa

4 444,0

(II)

Polkowice

4 368,0

(I)

823 663

50 898

72

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PRODUKCJI S.A. APATOR S.A. SONEL S.A.

KędzierzynKoźle

4 335,0

(II)

10,23

84 133

22,03

25,65 3,31 36,19

25 630

SITECH SP. Z O.O.

22,84 9,14

1 785 001

71

13,52 68,19

3,91 27,27 10,26

Dąbrowa Górnicza

5 106,0

(II)

Warszawa

5 102,0

(I)

Katowice

5 004,0

64

FABRYKA MASZYN FAMUR S.A. GRUPA KĘTY S.A.

Kęty

65

ADAMED SP. Z O.O.

66

61

62 63

67 68

73 74 75

DĄBROWSKA FABRYKA MASZYN ELEKTRYCZNYCH DAMEL S.A. TELESTO SP. Z O.O.

77

PEPTADERM SP. Z O.O. MAGNA AUTOMOTIVE (POLAND) SP. Z O.O. FAKRO PP SP. Z O.O.

78

DGT SP.Z O.O.

79

82

MELEX A & D TYSZKIEWICZ SP. J. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SANOK S.A. HYDROMEGA SP. Z O.O.

83

BETACOM S.A.

76

80 81

58 027 70 593 6 005 2 711

1 855

5 713

Toruń

4 219,0

(I)

11,50

12,63

107 225

7,19

9,13

21 333

Świdnica

4 153,0

(I)

60,35

57,10

27 563

5,02

0,78

3 357

Warszawa

4 000,0

(I)

Tarnowo Podgórne

3 934,0

(II)

4,93

23,05

791 909

8,25

7,23

32 555

Nowy Sącz

3 809,0

(I)

55,72

20,14

Straszyn

3 680,0

(I)

12,65

50 223

3 673,5

(II)

27,63

21 336

33,61 11,86

24,34 3,86

1 307

Mielec

5,42 25,64

Lubin

3 673,0

(II)

5,63

12 119 910

4,23

5,23

2 358 602

Sanok

3 609,0

(II)

6,78

10,44

390 241

2,76

5,23

20 851

Gdynia

3 529,0

(I)

80,97

38,11

14 625

2,60

27,63

466

Warszawa

3 487,0

(II)

52,34

164,61

69 435

56,79

9,64

26

317

-

2 958


LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W 2009 ROKU POZYCJA

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

MIEJSCOWOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R) 2009

zmiana 09/08

tys. zł 84

zmiana 09/07

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO 2009

%

%

tys. zł

%

%

tys. zł

(II)

50,69

15,96

12 366 677

1,54

13,25

2 305 538

Nowa Sarzyna

3 359,0

(II)

66,03

12,08

367 348

4,82

7,30

7 862

3 341,8

(II)

23,72

18,59

202 917

39,70

5,77

13 223

Wrocław

3 332,0

(II)

42,94

650 078

22,74

12,03

4 281

Lublin

3 305,0

(I)

5,25

9,83

139 928

14,11 0,64

13,49 24,40 37,69

13 633

89

RODAN SYSTEMS S.A.

Warszawa

3 160,0

(I)

110,67

45,14

9 597

90

PONAR S.A.

Wadowice

3 123,0

(II)

8,84

587,88

112 457

91

Cieszyn

3 068,2

(II)

Drawski Młyn

3 065,4

(II)

5,39

Bydgoszcz

3 029,0

(I)

7,74

94

ELEKTROMETAL S.A. ODLEWNIA ŻELIWA DRAWSKI S.A. BYDGOSKIE ZAKŁADY ELEKTROMECHANICZNE BELMA S.A. MPAY S.A.

Warszawa

3 008,8

(II)

95

INCO-VERITAS S.A.

Warszawa

2 991,0

96

LSI SOFTWARE S.A.

Łódź

97

98

PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A ODZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW INNOVA S.A.

99

RELPOL S.A.

100

AMMONO SP. Z O.O.

101

WIELTON S.A.

102

87

2009

3 414,0

88

86

zmiana 09/07

Warszawa

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. ZAKŁADY CHEMICZNE ORGANIKA SARZYNA S.A. SYSTEMY POLIMERYCZNE BARRE THOMAS POLAND SP. Z O.O. SELENA FM S.A. SIPMA S.A.

85

zmiana 09/08

ZYSK / STRATA NETTO

Częstochow a

38 248

15,37

4 683

26,48

14,36

1 103

63,08

26 890

12,48

2,06

962

108,85

28,41

866

156,47

(I)

38,92

38,56

229 391

0,04

2 975,0

(II)

20,86

2 901,0

(I)

2,30 69,14

18 577

Bogatynia

34,86 183,86

272,0 5 0,87 21,48

2 606 917

21,75

11,90

Izabelin

2 840,7

(II)

185,02

70,09

6 481

507

2 834,0

(II)

24,79

65 204

-

11 185

Warszawa

2 765,0

(I)

Wieluń

2 740,0

(II)

5,53 9,12

8,74 33,70 119,83

159 806

ZAKŁAD METALURGICZNY WSK RZESZÓW SP. Z O.O.

Rzeszów

2 695,6

(II)

0,06

61,32

122 897

56,63 34,58

25,29 14,82 50,10 35,62 16,88

-

Żary

35,20 21,20 66,47

103

ROBERT BOSCH SP. Z O.O.

Warszawa

2 695,6

(II)

1,93

14,02

917 681

5,24

5,36

104

WB ELECTRONICS S.A.

Ożarów Mazowiecki

2 662,3

(II)

28,58

25,52

49 483

41,17

4,41

93

27

96 524

-

34 407

92

291,88

23,66 7,60

842

1 188

-

3 645 11 154 811 473 774

3 171 -

6 387

-

4 635

-

46 157

16 707


LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W 2009 ROKU POZYCJA

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

MIEJSCOWOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R) 2009

zmiana 09/08

tys. zł 105

106 107 108 109

110 111

112 113 114

115

116 117 118

119 120

BRANŻOWY OŚRODEK BADAWCZOROZWOJOWY MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL KRUK S.A. ZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH S.A. VIGO SYSTEM S.A. ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU SP. Z O.O. NAWTEC ŁUKASZ NAWROCKI ZAKŁADY GÓRNICZO HUTNICZE BOLESŁAW S.A. ATM GRUPA S.A. NOVITUS S.A. WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA S.A. ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO GRODZIEC ŚLĄSKI SP. Z O.O. ZAK S.A. POLFARMEX S.A. ISD HUTA CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O. ODLEWNIE POLSKIE S.A.

Katowice

2 638,0

(I)

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

zmiana 09/07

2009

zmiana 09/08

%

%

tys. zł

17,41

4,67

4 475

ZYSK / STRATA NETTO

zmiana 09/07

2009

%

%

tys. zł

21,35

0,54

275

45 938

38,12

43,98

50 716

47,63

19,80

9 672

5,60

16,00

2 004

4 897

30,69

18,30

61

Wrocław

2 612,3

(II)

Żyrardów

2 611,9

(II)

20,00

Ożarów Mazowiecki

2 568,0

(I)

47,50

Kutno

2 505,0

(II)

11,61

Wrocław

2 500,0

(II)

Bukowno

2 475,2

(II)

45,21

2,26

728 380

4,69

3,56

7 470

Kobierzyce

2 455,0

(II)

3,11

101 385

2 454,0

(II)

12,78

10,95 1,90

6,99 2,24

270

Nowy Sącz

23,14 2,12

9 619

Warszawa

2 443,2

(II)

20,90

321 557

4,36

5,31

32 487

Świętoszówka

2 396,0

(I)

17,18

31,14

6 286

2,41

3,22

154

KędzierzynKoźle Kutno

2 389,1

(I)

117,37

82,79

1 422 381

(II)

0,91

7,38 27,40

88 638

2 340,4

13,86 39,50

Częstochowa

2 338,1

(II)

22,72

67,28

1 244 292

53,02

31,62

-

238 716

190,36

63 279

1 754

3 716 307

32,06 14,11

-

68,16

55,13 15,92 14,74 11,04 33,61

0,66

23,49

77 682

155 725

2 327,0

(II)

Starachowice Katowice

2 319,5

(II)

20,66 38,31

Katowice

2 293,0

(I)

32,54

18,06

668 305

121

KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY S.A. ELEKTROBUDOWA S.A.

122

THULE SP. Z O.O.

Wieleń

2 260,9

(II)

616,63

43,58

254 436

123

PRONAR SP. Z O.O.

Narew

2 236,0

(I)

17,68

11,80

372 590

28

16,30 14,40

4 686 -

9 593

24 430

89 222 58 429 -

1 179 3 546


LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W 2009 ROKU POZYCJA

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

MIEJSCOWOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R) 2009

zmiana 09/08

tys. zł 124

125 126

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMPLETACJI I MONTAŻU SYSTEMÓW AUTOMATYKI CARBOAU TOMATYKA S.A. INFOVIDE-MATRIX S.A.

%

%

tys. zł

%

%

tys. zł

68,69

111 771

0,29

9,90

9 613

Warszawa

2 212,0

(II)

8,22

79,18

230 713

2,77

12 894

Warszawa

2 197,0

(II)

50,58

39,31

19 290 441

4,66

2,13 7,63

Świdnik

2 161,0

(II)

402 722

4,93

9,76

-

118 663

Nidzica

2 154,9

(II)

22 616

12,13

29,30

-

2 747

Dąbrowa Górnicza

2 107,0

(II)

1 320 843

49,16

16,52

211 032

Jasło

2 081,6

(II)

78 334

16,09

17,74

11 925

Pilzno

2 075,3

(II)

28 956

9,63

1,49

1 214

Warszawa

2 000,0

(II)

174 765

Poznań

1 967,4

(II)

266 856

43,04 39,34

16,14 34,30

Bydgoszcz

1 960,0

(I)

875 262

7,57

1,74

Warszawa

1 882,1

(II)

1 563

Piotrków Trybunalski

1 875,2

41,09 27,47

37,07 8,02

134 135

ZAKŁADY CHEMICZNE ZACHEM S.A. BANPOL S.A.

136

MBL POLAND SP. Z O.O.

137

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW PREFABET KURZĘTNIK SP. Z O.O. TELZAS SP. Z O.O.

Kurzętnik

131

138 139 140 141 142 143 144

2009

92,42

BIOFARM SP. Z O.O.

130

zmiana 09/07

(II)

133

129

zmiana 09/08

2 226,9

132

128

2009

ZYSK / STRATA NETTO

Tychy

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO PZL ŚWIDNIK S.A. ISOROC POLSKA SP. Z O.O. KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ SP. Z O.O. FABRYKA ARMATUR JAFAR S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE AKPIL KAZIMIERZ ANIOŁ INTERNET GROUP S.A.

127

zmiana 09/07

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

42,84

69,20

37,27

5,01

1 201 959

77,16 8,69 28,27

30,92 27,54 61,55

(II)

37,50 68,40

32,79 147,66

100 622

1 862,4

(II)

159,03

39,93

16 332

32,04

19,12

288

Szczecin

1 861,0

(I)

3,62

8,60

31 433

Warszawa

1 810,4

(II)

16,46

100 886

26,13 10,79

2 865

CROWLEY DATA POLAND SP. Z O.O. SYNERWAY S.A. SOMAR SP. Z O.O.

41,60 2,21

Warszawa

1 751,5

(II)

191,77

2 982

53,00

31,26

347

Katowice

1 743,0

(I)

13,04

7 798

10,91

1 473

MNI S.A. BADER POLSKA SP. Z O.O. MEDANA PHARMA S.A.

Warszawa

1 736,0

(II)

25,02 24,20

19,14

33 133

Bolesławiec

1 710,6

(II)

22,47

263 015

31,16

30,78

Sieradz

1 707,8

(II)

14,54

131 999

5,22

15,99

29

18,99

252 593

94,74

-

189 182 30 118 15 797

-

1 648 445

-

-

6 072

1 164 39 553


LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W 2009 ROKU POZYCJA

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

MIEJSCOWOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R) 2009 tys. zł

145

zmiana 09/08

zmiana 09/07

%

%

Szczecin

1 684,8

(II)

35,29

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO 2009

zmiana 09/08

ZYSK / STRATA NETTO

zmiana 09/07

2009

tys. zł

%

%

tys. zł

116 859

43,31

22,39

8 376

Wrocław

1 663,0

(I)

4,59

33,98

493 790

9,90

0,35

7 030

147

UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. TELEFONIA DIALOG SP. Z O.O. MINE MASTER SP. Z O.O.

Złotoryja

1 663,0

(II)

27,19

92 528

5 086

AC S.A.

Białystok

1 641,0

(I)

25,19

106 413

9,33

21 007

149

Zawiercie

1 634,0

(II)

63,56

226,80

73 209

Dobre Miasto

1 634,0

(II)

110,03

118,58

377 163

10,48

26,92

9 664

151

OPTOPOL TECHNOLOGY S.A. POL-MOT WARFAMA S.A. RAFAKO S.A.

14,14 8,90 5,38

5,23

148

24,06 33,63

Racibórz

1 633,0

(I)

69,05

45,25

848 670

LUMAG SP. Z O.O.

Budzyń

1 626,0

(I)

28,13

62 376

153

AMICA WRONKI S.A.

Wronki

1 577,0

(II)

27,99

1 317 567

6,56

154

COMPENSUS SP. Z O.O.

Bytom

1 574,0

(II)

13 518

29,62

155

MEDEN INMED SP. Z O.O. EUROPEJSKIE KONSORCJUM KOLEJOWE WAGON SP. Z O.O. ZAKŁADY MECHANICZNE TARNÓW S.A. AIDA SP. Z O.O.

Koszalin

1 565,9

(II)

84,80 20,00 2,70

4,50 5,68 0,02 7,09

35 654

152

21,82 14,55

Ostrów Wielkopolski

1 561,6

(II)

12,96

14,44

35 485

42,85

36,88

Tarnów

1 545,2

(II)

38,29

33,20

46 272

37,60

13,71

938

Oleśnica

1 534,8

(II)

7,22

(II)

17 702

2,20

4,10 12,18

1 242

1 512,8

21,58 26,27

108 480

Kleosin

15,44 52,41

Konstancin Jeziorna

1 489,6

(II)

13,33

12,55

6 930 763

0,08

0,39

192 982

Włoszczowa

1 485,0

(II)

41,56

29,21

264 385

11,78

1,48

9 977

Warszawa

1 466,0

(I)

500,82

Warszawa

1 465,0

(II)

24,37

31,18

21 623 350

11,41

3,23

3 370 712

Kuźnia Raciborska

1 440,0

(I)

26,27

1,82

104 818

8,20

18,04

3 487

Warszawa

1 434,0

(I)

545,95

87,25

3 353

22,55

4,54

214

Warszawa

1 429,0

(II)

191 118

8,14

379,4 8

218

146

150

156

157

158 159 160

161 162

163 164 165 166

PLUM SP. Z O.O. POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE OPERATOR S.A. ZPUE S.A. OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZSYSTEM S.A. PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET S.A. P.P.U. MEDBRYT SP. Z O.O. NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA S.A.

30

11,81

-

19 018

9 368 5 422 12 182

1 404 451

-

11 631

415

196 948


LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W 2009 ROKU POZYCJA

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

MIEJSCOWOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R) 2009

zmiana 09/08

tys. zł

zmiana 09/07

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO 2009

%

tys. zł

%

%

tys. zł

61,71

35 419

10,33

14,50

483

7,22

152 308

205,41

99,30

6 995

34,84

8,54

8 397

93,91 12,28

55,06 18,24

499

36,06 0,78

21,85 16,31 27,41 5,98

(II)

Koszalin

1 367,0

(I)

Gliwice

1 361,0

(II)

Warszawa

1 355,9

(II)

29 095

171

FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH AVIA S.A. STOKOTA SP. Z O.O.

Elbląg

1 354,1

(II)

94 793

172

TECHNOKABEL S.A.

Warszawa

1 344,0

(I)

68,63

173

SOBIESŁAW ZASADA S.A.

Kraków

1 308,3

(II)

174

ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. BIELSKA FABRYKA MASZYN SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNOWDROŻENIOWE WAMET SP. Z O.O. ELEKTROMONTAŻ POZNAŃ S.A. APLISENS S.A.

Tarnów

1 303,0

(I)

20,00 22,35

Bielsko Biała

1 298,0

(II)

-

Bydgoszcz

1 280,0

(I)

11,89

Poznań

1 279,2

(II)

Warszawa

1 275,0

Niedomice

168

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA EKOWODROL SP. Z O.O. ENTE SP. Z O.O.

169 170

175 176

177 178 179

180

PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO HANDLOWE CERTECH JAN KUCA JERZY MOTYKA SP. J. HYDRO-VACUUM S.A.

181

ICOPAL S.A.

182

ELDOS SP. Z O.O.

183

PGE ELEKTROWNIA TURÓW S.A. FABRYKA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH S.A. INSTYTUT TELE I RADIOTECHNICZNY

184

185

186

C & T ELMECH SP. Z O.O.

2009

0,43 6,80

1 409,5

STEKOP S.A.

zmiana 09/07

%

Warszawa

167

zmiana 09/08

ZYSK / STRATA NETTO

35,69

56 654 30 152

6,83

1 122 504

31,84 14,05

116

35 1 044 -

3 341 10 997

2 728

43,28

36,20

25 231

0,11

16,41

3 034

22,97

1,68

144 390

0,18

8,04

5 116

(II)

126,47

289,60

45 158

4,68

7 005

1 273,7

(II)

226,26

0,01 16,94

27,55

8 615

Grudziądz

1 260,0

(I)

18,76

20,90

59 541

1 238,1

(II)

22,18

197,49

228 030

1 233,8

(II)

21,63

12,27

9 029

Bogatynia

1 229,5

(II)

4,66

20,07

2 546 790

9,59 15,03 17,32 10,35

429

Zduńska Wola Wrocław

10,00 14,80 19,85 14,31

Warszawa

1 229,1

(II)

484 187

61,59

43,61

108 422

Warszawa

1 209,5

(II)

25,68

14 916

29,83

10,11

895

Pruszcz Gdański

1 203,6

(II)

150,01

6 925

29,02

10,36

154

31

34,08

31 516

-

1 193

7 081 -

985 403 098


LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W 2009 ROKU POZYCJA

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

MIEJSCOWOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R) 2009 tys. zł

187

188 189

190 191

192 193 194

195 196

197 198

199

200 201

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A. APS ENERGIA S.A. POŁUDNIOWY KONCERN ENERGETYCZNY S.A. E-MUZYKA S.A. ZAKŁAD ODMETANOWANIA KOPALŃ ZOK SP. Z O.O. AIUT SP. Z O.O.

zmiana 09/08

zmiana 09/07

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO 2009

zmiana 09/08

ZYSK / STRATA NETTO

zmiana 09/07

2009

%

%

tys. zł

%

%

tys. zł

Zabrze

1 174,0

(II)

162,05

29,69

66 926

2,21

0,37

4 371

Wołomin

1 167,7

(II)

280,31

99,74

17 804

Katowice

1 144,2

(II)

5,29

10,61

4 707 183

19,61 31,90

17,12 13,85

-

3 528 560 927

Warszawa

1 127,2

(II)

9 058

17,18

48,00

171

JastrzębieZdrój

1 122,7

(II)

33,33

70 162

12,98

4,57

3 080

Gliwice

1 108,0

(II)

51 267

961

Czarnożyły

1 105,4

(II)

7,71 0,91

54,09

ODLEWNIA SILUM SP. Z O.O. HEMPEL MANUFACTURING ( POLAND ) SP. Z O.O. KGHM ECOREN S.A.

20,00 251,98

Buk

1 100,0

(II)

Lubin

1 100,0

(II)

PRZEDSIĘBIORSTWO APARATURY SPAWALNICZEJ ASPA S.A. LUBAWA S.A.

Wrocław

1 099,9

(II)

Grudziądz

1 093,0

(II)

116,01

66,77

21 733

Wrocław

1 077,2

(II)

9,68

20,59

27 798

Bydgoszcz

1 056,6

(II)

28,31

24,03

Gdańsk

1 055,0

(II)

3,03

Kraków

1 053,0

(I)

FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY GALENA POLON ALFA ZAKŁAD URZĄDZEŃ DOZYMETRYCZNYCH SP. Z O.O. UNIMOR RADIOCOM SP. Z O.O. GRUPA CAN-PACK S.A.

67,81

22 650

364

4

187,98

26,49

103 364

789

-

21 138

11,95 34,86

21,78

159

50,31 20,40

21,69 1,63

1 064

37 482

17,61

3,61

3,08

1 930

64,01

36,65

10,00 20,00

12,36

3 037 318

35,76

18,30

3 949

53,44

43,37

-

719

-

2 994

10 906

7,06

-

-

5 150

9 617

-

1 494 377 290

202

PRZEDSIĘBIORSTWO PREXER SP. Z O.O.

Łódź

1 035,3

(II)

203

MEDIA REGIONALNE SP. Z O.O.

Warszawa

1 016,0

(II)

39,23

32,80

208 114

2,88

254,4 4

204

ZAKŁAD MECHANICZNY METALTECH SP. Z O.O. POŁUDNIOWY KONCERN WĘGLOWY S.A.

Mirosławiec

991,0

(II)

75,36

20,55

48 837

5,39

11,36

2 835

Jaworzno

974,4

(II)

33,33

29,29

1 167 133

16,20

24,35

129 674

205

32


LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W 2009 ROKU POZYCJA

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

MIEJSCOWOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R) 2009 tys. zł

206

207 208 209 210 211

212 213 214 215

%

tys. zł

%

%

tys. zł

TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA S.A. ZAKŁADY CHEMICZNE ALWERNIA S.A. DOCUSOFT SP. Z O.O.

57,95

227 856

3,96

2,67

5 297

Alwernia

929,0

(I)

12,20

16,37

151 188

22,91

2,14

2 079

Katowice

911,2

(II)

909,4

(II)

30,39 24,24

22,49

Chorzów

4,67 104,89

692

ELGÓR + HANSEN SP. Z O.O. RAMATTI SP. Z O.O.

18,33 98,39

Izabelin

901,0

(II)

7 773

Boguchwała

861,9

(II)

3 231

-

Warszawa

852,4

(II)

11,67

286

1 115,91

Kraków

842,0

(II)

49,82

38,18

20 146

10,33

9,31

Krośniewice

837,3

(II)

42,21

26 079

9,52

7,20

958

833,6

(II)

48,95 33,30

41 187

11,70

7,14

3 549

Rybie gm. Raszyn Gdańsk

828,0

(I)

2

(II)

115 635

90,53 27,48

1 528

824,1

92,31 9,77

6 947

Ozorków

817,5

(II)

10 501

55,59

18,56

749

Warszawa

816,0

(II)

106 141

10,40

6,92

46 866

Poznań

809,0

(II)

4 930

15,73

202,7 1

923

Lublin

804,1

(II)

104,85

29 611

3,82

11,58

1 583

801,0

(II)

231,25

8 450

48,07

45,01

Trzcianka

786,6

(II)

44,43

18 763

3,77

Kraków

782,0

(II)

25 164

3,19

9,79 11,91

1 171

Wrocław

780,0

(II)

25,93

42,68

18 340

Nowa Dęba

779,9

(II)

19,63

16,36

197

ZAKŁADY NAPRAWY SAMOCHODÓW SP. Z O.O. VICTORIA ASSET OPERATION CENTRE QUANTUM SOFTWARE S.A. EXPOM SP. Z O.O.

BZWF MOTOR SP. Z O.O. POLISH ENERGY PARTNERS S.A. BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. BIOMED WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SP. Z O.O. ZAKŁADY LNIARSKIE ORZEŁ S.A. LUBMOR SP. Z O.O.

224

225 226

2009

74,37

218

223

zmiana 09/07

%

HTEP POLSKA SP. Z O.O.

222

zmiana 09/08

(II)

217

221

2009

931,3

216

220

zmiana 09/07

ZYSK / STRATA NETTO

Warszawa

BIN SP. Z O.O. W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM EUROIMPLANT S.A.

219

zmiana 09/08

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. FIOLET POWSZECHNY DOM KREDYTOWY S.A. ENERGETYKA WISŁOSAN SP. Z O.O.

Aleksandrów Kujawski

15,42 19,23

148,94

56 823

Mysłakowice

33

28,07

46,79

143 618 20 052

20,96

-

10,41 3,12 3,30

471 11 004

-

459 123

-

3 286

-

49

-

9 814 1 321


LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W 2009 ROKU POZYCJA

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

MIEJSCOWOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R) 2009

zmiana 09/08

tys. zł 227

228

LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL S.A. URSUS SP. Z O.O.

229

ERG S.A.

230

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. GAZOMET SP. Z O.O.

231 232

zmiana 09/07

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO 2009

zmiana 09/08

zmiana 09/07

ZYSK / STRATA NETTO 2009

%

%

tys. zł

%

%

Zielona Góra

776,5

(II)

54,31

318,63

62 555

6,54

8,46

-

2 703

Warszawa

770,3

(II)

6,82

42 641

(II)

6,13

761,0

(I)

54 831

20,59 16,72 6,85

8 991

766,0

33,94 21,26 9,36

-

Dąbrowa Górnicza Rybnik

1,87 5,90 99,61

Rawicz

756,8

(II)

135,15

53 017

21,90

22,91

1 257

Gdynia

753,1

(II)

261,16

19 449

22,58

0,06

851

Police

744,0

(I)

86,47

15,01

1 131 303

59,31

21,73

426 934

Warszawa

739,5

(II)

342,70

85 254

8,36

23,69

11 574

Luboń

739,0

(I)

9,16

139 798

13,42 5,97 15,26

4 285

6,84 126,99

44 393

tys. zł

955 520

235

OŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A. ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. PEARSON CENTRAL EUROPE SP. Z O.O. LUVENA S.A.

236

ADPOL S.A.

Chełmża

738,0

(II)

35 967

237

Lubartów

722,5

(II)

98 469

Jankowice

715,9

(II)

226 117

2,15

10,06

9 785

Bielsko Biała

700,2

(II)

201 201

12,33

6,82

3 699

240

DRUKARNIA DAKO KOZIOŁ I WSPÓLNICY SP. J. BECKER WARKOP SP. Z O.O. GRAMMER AUTOMOTIVE POLSKA SP. Z O.O. ELEKTROTIM S.A.

52,08 19,35 18,07

Wrocław

692,0

(II)

810,53

242,47

109 016

4,48

9 034

241

NATEO SP. Z O.O.

Żarów

673,9

(II)

135,72

2,71

880

242

SANWIL HOLDING S.A.

Lublin

668,0

(II)

8,79

11,12

39 811

243

Kościan

666,9

(II)

50,00

232,44

28 154

Łódź

660,0

(II)

31,47

103 887

10,09

3,25

66

Łódź

640,0

(I)

82,86

5 006

30,48

66,76

425

Warszawa

608,6

(II)

26,00

7

5,37

247

MEPROZET KOŚCIAN S.A. COMPLEX S.A. TECHNITEL POLSKA KLIMKIEWICZ RODZIEWICZ SP. J. OK SYSTEM POLSKA SP. Z O.O. HOTBLOK S.A.

9,78 31,14 5,15 10,13

Sosnowiec

598,3

(II)

1 289

10,05

248

NOVOL SP. Z O.O.

Komorniki

592,3

(II)

195 199

5,29

233 234

238 239

244 245

246

34

23,08

22,36

130,94

118 8 749

2,40

-

939

8,71 5,04

-

9 641

3,75 3,53

1 546

-

2 245

-

1 367 18 175


LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W 2009 ROKU POZYCJA

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

MIEJSCOWOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R) 2009 tys. zł

249

zmiana 09/08

zmiana 09/07

%

%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

ZYSK / STRATA NETTO

2009

zmiana 09/08

zmiana 09/07

2009

tys. zł

%

%

tys. zł

20 893

22,76

12,97

2 003

59,11

6 471

2,16

9,40

66,67

37,08

11 128

13,32

9,18

292

35,29 26,09

2,95

13 303

12,94

2,46

3 145

23,44

50 872

5,66

1 151

4,76 24,61

185

40 741

10,68 14,02 56,17

9 375

Węgrów

592,2

(II)

98,89

Łódź

592,2

(II)

362,85

590,0

(I)

575,3

(II)

251

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE BOMET ANDRZEJ SIŃCZUK FABRYKA APARATURY ELEKTROMEDYCZNEJ FAMED ŁÓDŹ S.A. SIMPLE SP. Z O.O.

252

PODWYSOCKI SP. J.

Dąbrowa Górnicza Łódź

253

ORSA MOTO SP. Z O.O.

Ozorków

574,4

(II)

254

PPH TRANSSYSTEM S.A.

Łańcut

570,7

(II)

255

Straszyn

570,5

(II)

Bydgoszcz

557,3

(II)

50 254

6,03

1,93

3 045

257

WYDAWNICTWO ERA SP. Z O.O. STACJA HODOWLI I UNASIENIANIA ZWIERZĄT SP. Z O.O. BODIM SP. Z O.O.

Tychy

556,8

(II)

7 089

24,62

145

258

RADPOL S.A.

Człuchów

553,0

(II)

41,04 18,28

21,10

5 331

259

E & K SP. Z O.O.

Lublin

552,9

(II)

260

ZAKŁAD BADAWCZY PRZEMYSŁU PIEKARSKIEGO SP. Z O.O. PCC ROKITA S.A.

Bydgoszcz

545,1

(II)

13,54 29,89

52,81 17,27

Brzeg Dolny

545,0

(II)

735 451

4,15

1,07

47 762

Rzeszów

528,2

(II)

13 296

31,78

22,20

540

Konin

523,1

(II)

35 605

15,25

6,32

1 632

Swarzędz

513,1

(II)

19 781

513,0

(II)

13 457

Łódź

511,0

(I)

68,09

1,95 15,33 19,84

1 030

Wronki

10,09 30,47 10,30

Barczewo

505,7

(II)

Pionki

502,1

(II)

28,87 38,91

33,68

32 430

19,78 33,26

10,63 26,87

Ksawerów

501,4

(II)

805,49

452,41

34 296

7,39

7,11

2 993

Żary

499,1

(II)

41 721

1,21

6,32

2 949

Radom

494,2

(II)

126 934

77,01

77,22

1 404

250

256

261 262

264

ODLEWNIA CIŚNIENIOWA META ZEL SP. Z O.O. FUGO ODLEW SP. Z O.O. EVER SP. Z O.O.

265

DYNAXO SP. Z O.O.

266

TRICOMED S.A. TEWES BIS SP. Z O.O.

263

267 268 269 270 271

ZAKŁADY PRODUKCJI SPECJALNEJ SP. Z O.O. EMO FARM SP. Z O.O. PROBET DASAG SP. Z O.O. ESKY SP. Z O.O.

35

155 757 505,41

21,23 -

7,67

52 532

-

248 2 269

20,00

186,01

14,76

5 620 28 712

-

932

-

88

-

291

409 934 -

276

-

915


LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W 2009 ROKU POZYCJA

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

MIEJSCOWOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R) 2009 tys. zł

272

273

274 275

276 277 278 279

280 281 282

283 284 285 286

PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A. WYTWÓRNIA POMP HYDRAULICZNYCH SP. Z O.O. SYSTEMY POMIAROWE ELGAMA SP. Z O.O. TRAMWAJE WARSZAWSKIE SP. Z O.O. INTROL S.A.

zmiana 09/08

zmiana 09/07

%

%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

ZYSK / STRATA NETTO

2009

zmiana 09/08

zmiana 09/07

2009

tys. zł

%

%

tys. zł

Tuchola

478,0

(II)

-

64 406

26,58

13,40

4 362

Wrocław

477,9

(II)

-

7 841

22,72

18,92

Świdnica

471,6

(II)

1 010

33,04

50,82

8

Warszawa

468,0

(I)

1 633,33

507 969

10,85

14,91

8 939

Katowice

467,0

(II)

15,25

166 130

18,10 5,70

5,71

9 811

28,86

36

31,99 19,49

3,11 5,34

334

50 031

5,02

8,19

8 642

3,96

8,75

973

6 651

6,82

46,37

221

47,19

9 997

-

217

K2 INTERNET S.A. VSOFT S.A.

Warszawa

467,0

(II)

43 161

Kraków

466,2

(II)

14 881

SENTE SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. D & D RESORY POLSKA SP. Z O.O. PLASMA SYSTEM S.A.

Wrocław

465,7

(II)

2 527

Lublin

461,8

(II)

461,5

(II)

Wrocław

458,7

(II)

Kościan

455,8

(II)

58 105

72,98

Włocławek

454,9

(II)

62 264

13,11

Kraków

450,0

(II)

86 864

33,54

17,27

Koniecpol

442,3

(II)

58,12 38,04

42,99 23,35

-

26,59 70,83

-

3 240

24 580

28,56 52,03

-

9 340

9 373

5,60

0,11

ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ AUTOMATYKI SP. Z O.O. DANKO HODOWLA ROŚLIN SP. Z O.O. ANWIS A G WIŚNIEWSCY SP. J. KRAKOWSKIE ZAKŁADY AUTOMATYKI S.A. KZPP KONIECPOL S.A.

Siemianowice Śląskie

115,39

4,19

20,16

11,67 4,42

5,89 4,32

33 140

23,34 28,28

36,86 13,12

564 118

51

-

8 526

3 546 10 261 5 993

Stęszew

431,6

(II)

288

KONAR JEZIORECKI WITOLD JEZIORECKA RENATA SP. J. HUTMEN S.A.

Wrocław

427,0

(II)

289

ECARD S.A.

Warszawa

421,0

(II)

290

FSO REMOR S.A. H R O POLSKA SP. Z O.O. INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ MICROTECH INTERNATIONAL S.A.

Recz

413,1

(II)

Tychy

411,8

(II)

51,25

25,62

1 575

19,80

19,40

Warszawa

411,5

(II)

28,16

25,13

67 997

1,05

6,83

5 240

Wrocław

411,1

(II)

32,90

13 597

23,25

2,41

353

287

291 292 293

36

12 819

1 719

50 -

2 045


LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W 2009 ROKU POZYCJA

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

MIEJSCOWOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R) 2009 tys. zł

294 295

HORECA ONLINE SP. Z O.O. NMG SP. Z O.O.

296

EUROFAKTOR S.A.

297

DOLNOŚLĄSKA FABRYKA MASZYN ZANAM LEGMET SP. Z O.O. OTWARTY RYNEK ELEKTRONICZNY S.A. READ-GENE S.A.

298 299 300

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

zmiana 09/08

zmiana 09/07

2009

zmiana 09/08

zmiana 09/07

%

%

tys. zł

%

%

405

3 642,05

3 577

58,85

38,92

100

9 607

32,08 8,05

684

274 715

40,16 1,71

6,73

(II)

1,48

Bydgoszcz

402,2

(II)

Kraków

398,0

(II)

45,41 -

Polkowice

388,4

(II)

Warszawa

381,0

(II)

31 756

11,36

Szczecin

380,4

(II)

985

Marki

376,1

(II)

2 072,21 25,41

16,39

-

4 069

Tarnowskie Góry

372,6

(II)

37 135

22,47

16,09

-

3 585

370,7

(II)

18 259

1 846

(II)

20,55 9,68

-

362,0

24,50 8,67 7,00 4,46

5,53 4,88

242 452

57,45

35,65

103 714

15,28 6,96 12,71

6 902

2 076

19,01 37,74 5,58

44,16

27,52

27,45 29,02 34,58

170,34

37 211

303

ZELMER S.A.

Stalowa Wola Rzeszów

304

ASTOR SP. Z O.O.

Kraków

357,4

(II)

28 906

305

Baniocha

353,0

(II)

7 412

Stalowa Wola

344,0

(II)

307

ARSO POLAŃSKI SP. Z O.O. HSW HUTA STALI JAKOŚCIOWYCH S.A. VALVEX S.A.

Jordanów

340,7

(II)

308

NEWAG S.A.

Nowy Sącz

340,0

(II)

309

RAFINERIA ESTRY METYLOWE SP. Z O.O. IZOBUD SP. Z O.O. SYNTEA S.A. AFT SP. Z O.O.

Kobylnica

334,5

Leśnica Lublin

310 311 312 313

314

315

ZAKŁADY ELEKTRONIKI I MECHANIKI PRECYZYJNEJ R G SP. Z O.O. WYTWÓRNIA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH PZL DĘBICA S.A. ZAKŁADY GÓRNICZO METALOWE ZĘBIEC W ZĘBCU S.A.

tys. zł

409,5

302

306

2009

Łódź

DANTHERM FILTRATION SP. Z O.O. FABRYKA SPRZĘTU RATUNKOWEGO I LAMP GÓRNICZYCH FASER S.A. MISTA SP. Z O.O.

301

ZYSK / STRATA NETTO

52,43 6,47

14,75 8,98

20,00

505 806

-

109

14 734

9 599 326

11 602 1 281 207 -

21 480 2 604

23,25

(II)

61,40 0,15

333,0

(II)

487,65

112,61

66 655

22,64

7,10

3 390

320,0

(I)

18,52

46,06

12 040

19,23

4,20

1 370

Poznań

319,7

(II)

28 709

1,54

10,53

1 903

Mielec

318,3

(II)

20,97 46,67

32,10

31 786

23,94

4,16

4 803

Dębica

317,7

(II)

3,39

12,50

15 250

1,50

4,15

546

314,9

(II)

5 523,73

493,04

61 442

24,95

20,57

Starachowice

37

177 505

-

52

-

2 051


LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W 2009 ROKU POZYCJA

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

MIEJSCOWOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R) 2009

zmiana 09/08

tys. zł 316 317

318 319

320 321 322 323 324 325

326 327 328 329

330 331 332

333

334 335 336

ENERGOTEST SP. Z O.O. SPÓŁKA BUDOWLANO USŁUGOWA BUDEX LUTOMIRSKI I WSPÓLNICY SP. J. FABRYKA APARATURY I URZĄDZEŃ FAMET S.A. ZAKŁAD CHEMICZNY SILIKONY POLSKIE SP. Z O.O. POSNET POLSKA S.A. SOFTWARE MIND S.A. MONEY PL SP. Z O.O. TBMECA POLAND SP. Z O.O. ASEC S.A. ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ KARTON PAK S.A. INSTAL KRAKÓW S.A. ASPEL S.A.

zmiana 09/07

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO 2009

zmiana 09/08

ZYSK / STRATA NETTO

zmiana 09/07

2009

%

%

tys. zł

%

%

tys. zł

116,82

645,26

52 029

35,53

25,16

3 295

(II)

10 122

17,43

11,20

338

306,2

(II)

228 759

44,19

26,24

12 644

Nowa Sarzyna

304,8

(II)

33,33

29,29

14 871

6,04

9,59

346

Warszawa

301,3

(II)

3,24

35,92

64 450

2,18

8 490

Kraków

297,2

(II)

6,55 1,76

21,61

726

Wrocław

295,7

(II)

Legnica

295,6

(II)

Kraków

294,5

(II)

Nowa Sól

290,7

(II)

Gliwice

314,3

(II)

Lipno

310,5

KędzierzynKoźle

17 335 80,78

1 147,88

16 854

149,79

2,90

871

92 338

13,72 23,29

9,87

16 243

42 129

216,17

64,77

267

58 474

11,15

8,70

3 112

316 560

0,21

21,40

23 354

16 113

6,42 9,14

6,62 6,79

261 3 203

Kraków

287,0

(II)

Zabierzów

285,8

(II)

Gdańsk

285,0

(II)

35,29

30,84

27 724

Warszawa

277,1

(II)

40,00

34,53

3 074

3,11

3,74

58

Piastów

274,0

(I)

69,96

23,04

157 006

13,72

6,01

25 408

Katowice

271,7

(II)

58,63

1,46

115 112

6,06

2 006

PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE JELFA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO POLSKO AUSTRIACKIE PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE FRAPOL SP. Z O.O. MERINOSOFT SP. Z O.O.

Jelenia Góra

270,4

(II)

29,22

26,12

338 146

12,70 1,76

6,22

36 654

Kraków

269,4

(II)

44,42

75,13

35 989

19,63

0,60

1 088

Białystok

269,2

(II)

26,67

23,91

6 470

44,16

5,78

56

EC GRUPA SP. Z O.O. W KRAKOWIE BANKIER.PL S.A.

Kraków

266,5

(II)

2 498

21,99

5,98

811

Warszawa

265,0

(II)

20 322

1,18

14,67

469

CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A. CENTRUM DIAGNOSTYKI RUROCIĄGÓW I APARATURY SP. Z O.O. ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A. NOMA 2 SP. Z O.O.

38

63,07

70,26


LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W 2009 ROKU POZYCJA

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

MIEJSCOWOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R) 2009

zmiana 09/08

tys. zł 337

OZAS ESAB SP. Z O.O.

338

WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO PZL WARSZAWA II S.A. NAPA SP. J. GRZEGORZ SERMANOWICZ PAWEŁ SZPOTAŃSKI WOJCIECH PIĄTEK AUTOMET SP. Z O.O.

339

340 341 342 343 344 345

346 347

348

349 350

351 352 353

ENERGO MECHANIK SP. Z O.O. M A S SP. Z O.O. APATOR MINING SP. Z O.O. HISPANO SUIZA POLSKA SP. Z O.O. MAGNUS NORD ODLEWNIA ŻELIWA I STALIWA SP. Z O.O. ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A. ZAKŁAD TRANSPORTOWO SPRZĘTOWY TRAWOS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LUBINIE ZAKŁAD ODZYSKU SUROWCÓW MADROHUT SP. Z O.O. DIVICOM S.A. WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI SP. Z O.O. ADLER POLSKA SP. Z O.O. XL TELEKOM SP. Z O.O.

354

GLIWICKIE ZAKŁADY URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH GZUT S.A. BURY SP. Z O.O.

355

FU WI SP. Z O.O.

%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

ZYSK / STRATA NETTO

zmiana 09/07

2009

zmiana 09/08

zmiana 09/07

2009

%

tys. zł

%

%

tys. zł

39,46 50,95

28,52 20,73

1 386

1 688

40,09

15,56

85

27 017

8,09 9,18

641,7 4 16,93

38

24,34 3,52

20,97 0,97

79 11 138

82 016

33,53

40,40

3 365

11 710

33,05

14,28

204

Opole

264,7

(II)

Warszawa

263,0

(II)

Skarżysko Kamienna

262,0

(II)

14,91

Sanok

260,2

(II)

Strzelce Opolskie

258,3

(II)

20,00 11,11

258,1

(II)

257,5

(II)

Sędziszów Małopolski

257,0

(II)

Toruń

253,8

(II)

Puławy

253,0

(II)

23,80

52,11

2 396 784

4,26

4,25

194 626

Lubin

252,6

(II)

26,09

23,44

29 176

9,96

5,31

267

Kraków

252,5

(II)

59,99

15 800

32,14

Poznań

251,3

(II)

10 088

Poznań

249,6

(II)

10,81 20,00

1 451

41,01 40,19

15,25 21,51

Bielsko Biała

248,8

(II)

25,18

208 622

11,15

9,30

16 613

Warszawa

246,7

(II)

150,45

4 362

99,99

236

Gliwice

243,4

(II)

68,15

28 824

29,35

118,9 1 14,19

Mielec

243,1

(II)

173 637

Elbląg

240,0

(II)

44,58 1,00

5,14 27,64

Starachowice Katowice

39

42,66 50,00

######### 61 661 ## 22 279 56,86

13,48

10,56

12 086

25,00 0,38

24,34 39,05

5 129

35,80

32,12

45,81

43,42

47 768

1 945

261

81

174

-

685 2 737

4 003

0,90

5 091

7,60

514


LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W 2009 ROKU POZYCJA

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

MIEJSCOWOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R) 2009 tys. zł

356

zmiana 09/08

zmiana 09/07

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO 2009

zmiana 09/08

ZYSK / STRATA NETTO

zmiana 09/07

2009

%

%

tys. zł

%

%

tys. zł

Opole

239,3

(II)

28,57

25,46

176 473

31,11

21,89

12 588

Lubzina

238,0

(II)

11,85

526 224

0,65

5,37

40 734

Kraków

237,2

(II)

33,42

16,85

47 336

29,55

13,54

18 972

91 994

8,57

54,64

5,35

25 837

4,47

31,80

3 131

23,74 39,19 57,91

110 618

13,95 7,40 21,89

13,37

3 462

5,24 16,62

786

361

TOWER AUTOMOTIVE POLSKA SP. Z O.O. FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A. INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED S.A. WOJAS S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE MARTECH PLUS MARCIN MISTARZ SP. J. ZETKAMA S.A.

362

NITROERG S.A.

363

TIMKEN POLSKA SP. Z O.O. KOLEJOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI SP. Z O.O. IVO SOFTWARE SP. Z O.O. PROJPRZEM S.A.

Sosnowiec

225,5

(II)

Bydgoszcz

225,2

(II)

27,91

9 375

6,69

1,87

574

Gdynia

224,8

(II)

25,53

2 299

5,44

8,11

150

Bydgoszcz

219,0

(II)

119 688

KędzierzynKoźle

217,9

(II)

43,11 20,15

7,16 7,73

559

ICSO CHEMICAL PRODUCTION SP. Z O.O. PZ HTL S.A. VETOQUINOL BIOWET SP. Z O.O. ARCELORMITTAL REFRACTORIES SP. Z O.O. CONTROLMATICA ZAP PNEFAL SP. Z O.O.

22,61 6 384,63

Warszawa

214,8

(II)

Gorzów Wielkopolski

212,1

Kraków

357 358

359 360

364 365 366 367

368 369 370

371

372

Nowy Targ

237,0

(II)

Ruda Śląska

232,6

(II)

Ścinawka Średnia Bieruń

228,0

(II)

80,95

227,8

(II)

37,60 63,71

279 565 181 911

-

750

11 548

456,77

32 937

30,20

65,62

29 503

17,57

8,49

6 782

(II)

1,87

166,38

110 284

9,63

2,00

8 839

209,9

(II)

29,27

28,86

174 942

8,69

4,65

-

55 055

Ostrów Wielkopolski

208,0

(II)

498,30

173,99

6 804

23,98

12,18

-

153

Chełm

200,0

(I)

25 111

11,71

7,15

311

Warszawa

196,0

(II)

596 144

37,77 19,11 39,42

11,25 0,39 33,55

17 039

373

HULANICKI BEDNAREK SP. Z O.O. ALCHEMIA S.A.

374

VISTULA GROUP S.A.

Kraków

194,0

(II)

375

WYBOROWA S.A.

Poznań

194,0

(II)

40

7,55 -

7,08

67,45

57,42

408 402 788 678

-

944

16 894 -

12 200


LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W 2009 ROKU POZYCJA

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

MIEJSCOWOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R) 2009 tys. zł

376

377

378

379 380 381

382

383 384

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE HORUS ENERGIA SP. Z O.O. METRO GROUP ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O. WARMIŃSKOMAZURSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE SP. Z O.O. GRUPA LOTOS S.A. ROS SWEET SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE SKAMER ACM SP. Z O.O. ZAKŁADY ELEKTROMASZYNOWE ELEKTRONARZĘDZIA CELMA S.A. LAKMA SAT SP. Z O.O.

387

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. WARTA GLASS JEDLICE S.A. PABIANICKA FABRYKA NARZĘDZI PAFANA S.A. POCH S.A.

388

ASTEC SP. Z O.O.

389

TREPKO SP. Z O.O.

390

MAŁKOWSKI MARTECH S.A. ZAKŁADY LOTNICZE MARGAŃSKI MYSŁOWSKI SP. Z O.O. PACKPROFIL SP. Z O.O.

385 386

391

392 393 394 395

COMPLEMENT POLSKA SP. Z O.O. FABRYKA MASZYN ROTOX SP. Z O.O. PEDMO S.A.

zmiana 09/08

zmiana 09/07

%

%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO 2009

zmiana 09/08

ZYSK / STRATA NETTO

zmiana 09/07

2009

tys. zł

%

%

tys. zł

23 127

5,76

0,06

178

67,82

428 557

5,16

8,35

28 551

17,83

8,69

84 275

9,56

23,22

2 359

-

19,79

12,11 33,24

4,46

900 761

Sulejówek

191,2

(II)

Warszawa

190,2

(II)

80,82

Olsztyn

189,0

(I)

Gdańsk

184,0

(II)

Łańcut

184,0

(II)

14 321 041 18 095

43,74

249

Tarnów

183,5

(II)

31 491

23,83

12,25

190

Goleszów

177,5

(II)

Cieszyn

176,8

(II)

52 998

175,5

(II)

1,11 3,78

2 543

JastrzębieZdrój

8,08 33,11

Ozimek

174,9

(II)

111 656

8,97

12,74

6 806

Pabianice

174,2

(II)

20,94

9,84

16 907

32,56

20,25

65

Gliwice

172,2

(II)

15,56

5,42

6 023

172,0

(I)

170,9

(II)

Kórnik

170,8

(II)

2 233,96

24,92 42,92 27,07 239,59

102 306

Zielona Góra Gniezno

27,91 56,78 18,03

Bielsko Biała

169,8

(II)

50,00

168,0

(II)

Kolonowskie Oleśnica

165,3

(II)

Zieleniec

160,0

(I)

Tychy

158,4

(II)

41

18,60

58,67

225,62

9,09

29,63

53,27

3 824 527

345 089

1 241 51 212

7,84

3,87

5 243

20 761

0,75

13,51

1 180

2

80,88

91,27

31 897

25,68 169,44

24,64 57,89

17 495

52,85

26,40

2 345

14 174

2,16

1,74

121

1 634

48,40

-

-

2 108

6 312


LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W 2009 ROKU POZYCJA

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

MIEJSCOWOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R) 2009

zmiana 09/08

tys. zł 396

405

FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ OMAG SP. Z O.O. ZAKŁAD MASZYN ELEKTRYCZNYCH EMIT S.A. SFM SP. Z O.O. FORMOCO SP. Z O.O. MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING S.A. PRINO PLAST SP. Z O.O. JOINT VENTURE PRODUKCJA ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH GEOTERMIA MAZOWIECKA S.A. TM TECHNOLOGIE SP. Z O.O. SPÓŁDZIELNIA MECHANIKÓW SMS DRESSTA SP. Z O.O.

406

SCANAQUA SP. Z O.O.

407

POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE USŁUGOWA PRACOWNIA MOLEKULARNA ZAKŁADU GENETYKI I PATOMORFOLOGII NASTA POLAND SP. Z O.O. ALUSTAL SP. Z O.O.

397

398 399 400 401

402 403 404

408 409 410

411

412

ZAKŁADY MECHANICZNO ODLEWNICZE ZREMB SP. Z O.O. WYTWÓRNIA SPRZĘTU ELEKTOENERGETYCZNE GO AKTYWIZACJA SPÓŁDZIELNIA PRACY POMPAX SP. Z O.O.

zmiana 09/07

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

ZYSK / STRATA NETTO

2009

zmiana 09/08

zmiana 09/07

2009

%

%

tys. zł

%

%

tys. zł

Oświęcim

157,6

(II)

140,16

8,69

17 221

38,35

15,71

2 171

Żychlin

154,4

(II)

43,33

4,27

75 676

29,05

9,32

1 585

Strzyżów

152,1

(II)

23 789

28,80

14,54

Kraków

150,7

(II)

4 265

8,79

13,29

111

Zabrze

150,0

(II)

50,00

983 991

17,54

20,06

38 181

Malbork

149,6

(II)

20,00

28 500

39,34

14,85

3 831

Mszczonów

147,5

(II)

16,90

15 019

28,41

28,52

1 070

Kraków

146,5

(II)

15 842

23,29

27,20

1 208

Warszawa

143,8

(II)

33,33

29,29

9 995

8,87

3,83

47

Stalowa Wola Ozorków

143,2

(II)

153,41

178 248

142,2

(II)

16,45 137,00

9,45

95 684

53,43 8,93

33,76 9,21

Szczecin

140,0

(I)

27,27

18,32

Opole

140,0

(II)

-

-

1 834

9,51

11,08

0

Wadowice

139,9

(II)

14 427

139,6

(II)

34,95 12,44

28,58 4,67

16

Jelenia Góra

24,49 25,53

Kraków

139,0

(I)

Leszno

136,2

(II)

42

7,95

42,26

15,69

-

1 580

-

2 287 17 661

22,98

5 172

-

360

33,49

9 747

0,90

4,18

1 968

8 842

1,20

3,47

24


LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W 2009 ROKU POZYCJA

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

MIEJSCOWOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R) 2009

zmiana 09/08

tys. zł 413

414 415

416 417

418

419

420 421

BIURO PROJEKTÓW I ZASTOSOWAŃ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH MICROSYSTEM SP. Z O. O. CEMAT SILICON S.A. KRAKOWSKA HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE POLAN SP. Z O.O. JELCZ KOMPONENTY SP. Z O.O. KOLEJOWE ZAKŁADY NAWIERZCHNIOWE BIEŻANÓW SP. Z O.O. ZAKŁADY PODZESPOŁÓW RADIOWYCH MIFLEX S.A. TIGER MET ARTUR TARAS I WSPÓLNICY SP. J. SMP POLAND SP. Z O.O.

424

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE FUTURUM SP. Z O.O. CUPRUM BUSINESS CENTER SP. Z O.O. GRUPA POWEN WAFAPOMP S.A. ENERGETYKA SP. Z O.O.

425

ENEL SP. Z O.O.

426

ATREM S.A. DELPHIA YACHTS KOT SP. J. ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO WISTIL S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE MANDAM SP. Z O.O.

422 423

427 428

429

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

ZYSK / STRATA NETTO

zmiana 09/07

2009

zmiana 09/08

zmiana 09/07

2009

%

%

tys. zł

%

%

tys. zł

Sopot

136,0

(I)

22,29

421,54

2 568

68,28

28,61

9

Warszawa

135,6

(II)

37,51

6,45

89 716

46,87

11,02

-

8 379

Kraków

134,4

(II)

11,19

32 282

78,15

36,18

-

2 881

Jelcz Laskowice

134,0

(II)

30,29

35 589

53,83

40,06

-

3 540

Kraków

133,7

(II)

47 765

8,34

24,84

Kutno

129,2

(II)

33 354

1,56

3,20

Krosno

128,9

(II)

3 324

33,29

Warszawa

127,1

(II)

21 349

(II)

21,64 89,46

-

125,8

23,47 54,55

Wrocław

122,8

(II)

50,00

42,27

9 778

28,28

14,41

-

Warszawa

121,5

(II)

69,68

61,46

107 285

4,07

4,89

1 616

Lubin

121,2

(II)

41,42

234 056

10,29

5,47

80

Gliwice

119,1

(II)

26,85

21,05

63,31 20,33

60

Częstochow a

138

Suchy Las

115,0

(II)

Warszawa

113,3

(II)

31,58

Kalisz

113,0

(II)

30,67

Gliwice

111,8

(II)

74,99

43

-

517

97

36,19

136 804

20,94

83,26 61,60

27,91

44 872

45,93

32,38

315 423

19,00

23,98

26 071

3,18

9,34

7,82

3 551

5 393 11

237

-

460 10 001 1 153

-

21 797

595


LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W 2009 ROKU POZYCJA

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

MIEJSCOWOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R) 2009 tys. zł

430 431 432 433

434 435

436 437

438

439 440 441 442 443

444 445

446 447

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

zmiana 09/08

zmiana 09/07

2009

zmiana 09/08

%

%

tys. zł

%

%

2 458

41,52

28,09

71 244

1,74

3,82

9 553

3,46

23,91

47 736

6,78

9,01 11,55

ZYSK / STRATA NETTO

zmiana 09/07

2009 tys. zł

ITALEST SP. Z O.O.

Dąbrówno

109,3

(II)

INLINE POLAND SP. Z O.O. ALMA COLOR SP. Z O.O.

Murowana Goślina

108,6

(II)

Gniew

108,2

(II)

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARB I LAKIERÓW MALFARB SP. Z O.O. FABRYKA MASZYN BUMAR KOSZALIN S.A. TARNOWSKIE ZAKŁADY OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO TAREL SP. Z O.O. FABRYKA MASZYN OŻARÓW SP. Z O.O. TURBOCARE POLAND S.A. (DAWNIEJ ENERGOSERWIS S.A. LUBLINIEC) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TOOLFAS SP. Z O.O. ROSTI (POLSKA) SP. Z O.O. LUBELSKIE FABRYKI WAG FAWAG S.A. MAKHTESHIM AGAN AGRO POLAND S.A. MCI SP. Z O.O.

Ostrów Wielkopolski

107,8

(II)

Koszalin

107,7

(II)

46,79

2,38

50 265

0,67

15,68

1 313

Wola Rzędzińska

105,4

(II)

719,74

143,10

17 428

6,50

13,09

407

Ożarów

103,1

(II)

6 150

72,56

41,04

146

Lubliniec

103,0

(I)

21,97

25,02

193 644

11,16

16,75

30 180

Poznań

101,9

(II)

25,00

22,54

3 330

26,60

12,40

152

Białystok

101,0

(II)

215,63

68,94

215 880

6,06

5,46

22 047

Lublin

97,4

(II)

37,05

21,86

5 814

35,01

12,89

Brzeg Dolny

96,3

(II)

76,27

63,46

141 022

0,37

8,25

Cieszyn

95,5

(II)

5 440

Warszawa

95,1

(II)

29,92 12,20

15,21

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO COMBIDATA POLAND SP. Z O.O. FABRYKA SPRZĘTU OKRĘTOWEGO MEBLOMOR S.A. INTER CARS S.A.

20,00 66,23

Sopot

92,0

(II)

44 425

60,37

7,07

6 158

Czarnków

91,0

(II)

26,10

25 161

10,21

228,7 7

2 302

Warszawa

90,0

(II)

2 065 634

18,85

24,77

68 222

Olsztyn

88,4

(II)

30,23 57,14

73 291

42,11

35,16

2 714

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO PRODUKCYJNE I HANDLOWE OBRAM SP. Z O.O.

44

41,38 35,07 20,00 26,67

11,22

57,09

47,78

21 184

-

295 1 571

-

329 2 209

-

509 12 178

-

585 2 863


LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W 2009 ROKU POZYCJA

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

MIEJSCOWOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R) 2009 tys. zł

448

451

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH POL-AQUA S.A. DOLNOŚLĄSKA FABRYKA MASZYN ELEKTRYCZNYCH SP. Z O.O. BUDOTECHNIKA SP. Z O.O. NIBE BIAWAR SP. Z O.O.

452

FORMASTER S.A.

453

ZAKŁADY CHEMICZNE NITRO CHEM S.A. ENBIO TECHNOLOGY SP. Z O.O. ZWG SP. Z O.O.

449

450

454 455 456 457

458 459

ELEKTRO SPARK SP. Z O.O. HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO IRENA S.A. WANDALEX S.A.

%

%

% 41,28

26 789

14,24

2,68

670

10 920

6,46

4,41

893

104 780

17,28

12,64

7 449

26 817

14,59 28,15

11,11 0,23

437

352

76,27

70,31

6 137

14,85 16,02

16,31

316

6,86

3 030

40 373

27,58

18,84

80 110

16,68 0,19

862

25 800

29,23 22,03

14 199

15,11

7,74

857

53 743

18,77

13,61

1 069

41 029

3,55

3,40

1 859

49 647

92,62

9,51

2 746

20 354

11,64

1,81

18 918

27,88

72

23 150

2,40 2,74

5,13

20

17 462

76,46

27,61

672

10 033

50,69

37,42

(II)

36,84

Pilchowice

83,1

(II)

50,00

Białystok

81,6

(II)

276,99

Kielce

80,9

(II)

Bydgoszcz

77,5

(II)

56,50

83,55

63 576

Kosakowo

77,1

(II)

20,54

28,35

Iwiny

77,0

(II)

Lublin

72,7

(II)

37,43

Inowrocław

70,0

(II)

30,69

27,45

Warszawa

68,0

(II)

20,28

Gorlice

67,9

(II)

28,42 57,14

Gliwice

66,0

(II)

Płock

65,7

(II)

Lubin

65,3

(II)

23,08

Poznań

65,0

(II)

Gdynia

63,9

(II)

67,01 42,86

KLIMOR SP. Z O.O.

465

EUROBUILD SP. Z O.O. NET O LOGY SP. Z O.O.

Warszawa

63,3

(II)

466

Katowice

63,0

(II)

467

HEFAL SERWIS S.A.

62,8

(II)

468

EUROTECH SP. Z O.O.

Wodzisław Śląski Mielec

62,4

(II)

469

WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO PZL KROSNO S.A.

Krosno

62,0

(II)

45

103 844

35,00

71,19 36,75

2009

8,58

85,4

2,37

zmiana 09/07

tys. zł

Wrocław

12,16

zmiana 09/08

ZYSK / STRATA NETTO

1 410 251

(II)

464

462

%

2009

86,0

463

461

zmiana 09/07

Piaseczno

NARZĘDZIA I URZĄDZENIA WIERTNICZE GLINIK SP. Z O.O. ZAKŁAD POMIAROWO BADAWCZY ENERGETYKI ENERGOPOMIAR ELEKTRYKA SP. Z O.O. SABA SP. Z O.O. CENTRUM BADAŃ JAKOŚCI SP. Z O.O. DGA S.A.

460

zmiana 09/08

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

tys. zł -

37 440

6 121 -

-

2 071

12 150

524

-

765

-

57,08 7,93 2,27

-

1 378

2 912


LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W 2009 ROKU POZYCJA

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

MIEJSCOWOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R) 2009 tys. zł

470

471 472 473 474 475 476 477

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

zmiana 09/08

zmiana 09/07

2009

zmiana 09/08

%

%

tys. zł

46,29

42,13

2 423

62,89

zmiana 09/07

2009

%

%

tys. zł

4,30

0,14

61

10 886

25,19

11,90

6

1 706

13,44

18,67

40

8 034

3,87

209

78 026

25,50

5,14 1,91

203 628

5,86

7,84

13 690

79 789

59,77 0,53

40,15 24,35

3 092

17,82 21,72 19,70

16,66 24,93 12,68

489

31 862

39,81

21,11

2 176

2 883

2,80

10,29

154

9 488

3,30

435

63 235

3,71

12,41 4,19

1 964

3 702

11,92

10,62

14

669

1 307,02

6 440

29,14

1 209,7 1 1,27

4 237

51,74

31,37

516

12 341

23,22 3,89

82,13

363

4,41

173

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO USŁUGOWO HANDLOWE SONOPAN SP. Z O.O. COMPUTER PLUS KRAKÓW S.A. TECHNODRZEWO KARPATY SP. Z O.O. TDE SP. Z O.O.

Białystok

61,9

(II)

Kraków

61,8

(II)

Zagórz

60,6

(II)

Wałcz

59,2

(II)

PORT LOTNICZY WROCŁAW S.A. GEDEON RICHTER POLSKA SP. Z O.O. FRIGOGLASS SP. Z O.O.

Wrocław

57,5

(II)

Grodzisk Mazowiecki

57,3

(II)

84,33

Wólka Kosowska Lublin

56,5

(II)

55,90

56,3

(II)

13 302

Bydgoszcz

56,0

(II)

8 820

67,75 80,00

66,67

46,81

478

FIRMA WEREMCZUK SP. J. PROMAR SP. Z O.O.

479

SINTUR SP. Z O.O.

Turek

55,6

(II)

19 499

480

ZAKŁAD APARATURY ELEKTRYCZNEJ ERGOM SP. Z O.O. PZ CORMAY S.A.

Łódź

54,3

(II)

38 441

Łomianki

53,0

(II)

Wrocław

52,4

(II)

Warszawa

52,3

(II)

395,80

Nowe Miasto nad Wartą Nowa Sarzyna

50,7

(II)

41,28

50,4

(II)

23,53

Wrocław

50,1

(II)

481 482

483 484

INSTYTUT ZARZĄDZANIA I SAMORZĄDNOŚCI SP. Z O.O. ZOLAN S.A.

486

PHYTOPHARM KLĘKA S.A. ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY ORGANIKA SP. Z O.O. FAVORE SP. Z O.O.

487

MIFLEX MASZ SP. Z O.O.

Kutno

50,0

(II)

488

Zabrze

50,0

(II)

489

PRZEDSIĘBIORSTWO TRAMP JAN I JANINA MIKUSZ SP. J. CALLTECH SP. Z O.O.

Bydgoszcz

49,1

(II)

490

SMAY SP. Z O.O.

Kraków

48,8

(II)

485

46

25,35

22,80

38,11 19,01

50,00 -

208,30

75,31 55,65

65,87

ZYSK / STRATA NETTO

31 144

5 683

2 664

465 377

-

39

77


LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W 2009 ROKU POZYCJA

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

MIEJSCOWOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R) 2009 tys. zł

491

Łódź

48,1

(II)

Łódź

48,0

(II)

Oświęcim

48,0

(II)

zmiana 09/08

zmiana 09/07

%

%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO 2009

zmiana 09/08

zmiana 09/07

tys. zł

%

%

tys. zł

2,53

9,94

11 440

21 568

8,66

15,73

2 917

2 600 952

18,21

164 234

6 380

8,60 67,45

20,21

772

25 291

29,73

57,72

1 774

3 864

16,83

13,09

34

492 493

SYNTHOS S.A.

494

PHARMENA S.A. MDH SP. Z O.O.

Łódź

47,5

(II)

Łódź

47,5

(II)

Kalisz

46,1

(II)

Gorzów Wielkopolski

46,0

(II)

2 160

24,36

Gliwice

45,8

(II)

76 444

5,80

9,60

rydultowa

44,4

(II)

60,00

50,00

19 090

29,97

18,48

500

KALISKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TERENOWEGO W KALISZU SP. Z O.O. TRANSKRAL POLSKA SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ GLIWICE SP. Z O.O. CIEPŁOWNIA RYDUŁTOWY SP. Z O.O. TELKOM TELOS S.A.

Kraków

44,3

(II)

REMA S.A.

Reszel

41,5

(II)

502

POLTEGOR INSTYTUT INSTYTUT GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE COMPLEX SP. Z O.O. ZAKŁADY CHEMICZNE ZŁOTNIKI S.A. WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SP. Z O.O. TELEKO SP. Z O.O.

Wrocław

41,1

(II)

35,11

53,55 49,09 31,08

5 633

501

49,91 60,59

43,63 20,94 8,59

27,01 14,72 5,92

Katowice

38,2

(II)

75,00

Wrocław

38,1

(II)

Warszawa

37,9

(II)

52,21

Bytom

37,5

(II)

899,81

Opole

37,4

495 496

497 498

499

503

504 505

506 507

508

509 510

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ROLNICZO GOSPODARCZYCH AGRA SP. Z O.O. PRACOWNIA INFORMATYKI NUMERON SP. Z O.O. AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ SP. Z O.O. MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O.

77,60 46,15

68,01 12,01 71,28 7,66

2009

118 445

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. COMMON S.A.

44,33 12,73

ZYSK / STRATA NETTO

12 198 8 045

-

81

-

1 629

260 -

1 356

-

823 216

703

6,44

37 792

1,66

2,42

3 131

43,96

540 325

108,46

52,05

2 529

32,02

18 083

46,17

21,51

997

(II)

41 626

9,16

12,48

407

37,1

(II)

5 568

6,58

13,91

125

Warszawa

37,0

(II)

74,16

32 427

2,39

241,3 5

633

Opole

36,2

(II)

113,28

88 591

0,29

18,57

924

Częstochow a

47

30


LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W 2009 ROKU POZYCJA

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

MIEJSCOWOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R) 2009 tys. zł

511

512 513 514

MAKROTERM AGATA I KRZYSZTOF WĄCHAŁA SP. J. INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA HTL-STREFA S.A.

zmiana 09/08

zmiana 09/07

%

%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

ZYSK / STRATA NETTO

2009

zmiana 09/08

zmiana 09/07

2009

tys. zł

%

%

tys. zł

16 468

10,59

12,77

938

24,56

19 474

36,77

83,96 63,87

179 028

25,38

49,03

42 785

16 885

81,66

13,35

872

9 787

1,11

0,91

711

1 708

28,81

9 255

13,52 7,24 23,76

0,63 2,85 11,55

10,48 462,09

26,92

9 664

21,30

369 190

Zakopane

36,2

(II)

65,68

Zabrze

36,0

(II)

27,46

Ozorków

34,0

(II)

Gdańsk

33,8

(II)

94,91 78,62

Lubomia

33,5

(II)

Wrocław

32,2

(II)

11,11

Łódź

31,9

(II)

Włocławek

31,5

(II)

70,25 11,76 84,80

11,15 46,17

92,09

80,15

1 551

517

CENTRUM BADAWCZO WDROŻENIOWE UNITEX SP. Z O.O. CERAMOT MOTYKA PAWLICA SP. J. MERONA POLAND POLSKO SZWAJCARSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE SP. Z O.O. MOBILEX SP. Z O.O.

518

HADROKOR SP. Z O.O.

519

Chorzów

31,0

(I)

520

HUTA BATORY SP. Z O.O. ABM SOLID S.A.

Tarnów

31,0

(II)

521

ALFAVOX SP. Z O.O.

30,4

(II)

522

TIN TOURS SP. Z O.O.

Bielsko Biała Brzeszcze

29,9

(II)

523

AGROPOWER SP. Z O.O.

Elbląg

29,5

(II)

524

KARBON 2 SP. Z O.O.

Katowice

29,2

(II)

155 577

10,67 31,44 561,01

525

Katowice

29,0

(II)

17 800

0,45

526

MOJ S.A. ALPLA NDM SP. Z O.O.

1,50 12,16 183,5 6 7,26

Nowy Dwór Mazowiecki

27,1

(II)

17,79

79 545

17,15

43,61

5 275

527

CHEMAPOL S.C.

Ustroń

26,0

(I)

36,84

743

23,42

213

528

BELOS PLP S.A.

25,8

(II)

38 463

529

INWAP SP. Z O.O.

Bielsko Biała Brzeg

25,4

(II)

22,11 86,17

26,19 5,99 17,54

530

DRUT PLAST FABRYKA KABLI I PRZEWODÓW SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE UTEX SP. Z O.O. POZNAŃSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL S.A.

Wałcz

24,9

(II)

Rybnik

24,8

(II)

Poznań

24,6

(II)

515 516

531

532

48

10,98

14 066 367 427 377 163 1 873

45,62 45,39

5 029 25,56

8,71

265

4 666

11

122 382 35 909

-

182 2 986 452

3 186

21,82 70,65

234

58,53

18 322

12,80

10,65

1 718

57,05

50,37

59 276

9,00

2,13

2 666

296,69

85 528

1,61

2,43

3 261


LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W 2009 ROKU POZYCJA

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

MIEJSCOWOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R) 2009 tys. zł

zmiana 09/08

zmiana 09/07

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO 2009

zmiana 09/08

ZYSK / STRATA NETTO

zmiana 09/07

2009

%

%

tys. zł

%

%

tys. zł

24,5

(II)

-

0,04

17 334

17,07

21,22

1 038

534

ZAKŁAD MECHANIKI PRZEMYSŁOWEJ ZAMEP SP. Z O.O. PATENTUS S.A.

Gliwice

Pszczyna

24,0

(II)

6,04

18,49

7 032

TAMTRON S.A.

Katowice

23,7

(II)

34,53 37,98

72 227

535

29,41 44,44

18 585

UNIDEX J KANIA J WIKTOR SP. J. FABRYKA WENTYLATORÓW FAWENT S.A. MERA PNEFAL ZAKŁAD ELEMENTÓW AUTOMATYKI SP. Z O.O. ZAKŁADY PRZEMYSŁU FILCOWEGO FILTEX S.A. PARKUR SP. J. SKUP ŻYWCA UBÓJ I SPRZEDAŻ MIĘSA ROMAN PARA JÓZEF KURUC PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A. ALARMTECH POLSKA SP. Z O.O. IZBA ROZLICZENIOWA WGT S.A. GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W STĘSZEWIE TRAKCJA POLSKA S.A.

Straszęcin

23,0

(II)

8 677

11,04 8,33

725

536

17,79 51,51

Chełm Śląski

22,2

(II)

75,00

72,34

32 268

5,57

2,79

3 355

Warszawa

21,1

(II)

250,82

30,32

4 516

25,55

22,37

19

Łódź

20,7

(II)

70,59

61,09

13 673

19,04

18,91

672

Tylicz

19,9

(II)

34 587

51,07

31,11

10

Gryfino

19,3

(II)

15 368

7,62

12,10

403

Tuszyn

18,9

(II)

13 186

6,79

4,89

Gniew

18,8

(II)

6 799

34,06

10,26

Warszawa

18,6

(II)

30,77

167

54,23

11,43

Stęszew

18,5

(II)

2,73

14,93

2 217

10,99

4,16

29

Warszawa

17,0

(II)

74,62

711 624

71 573

Katowice

16,5

(II)

10,45 39,96

4,89

DENTAL NANOTECHNOLOGY SP. Z O.O. GEOL MIN SP. Z O.O.

85,59 645,16

62,42

2

Kielce

16,3

(II)

FABRYKA PIERŚCIENI TŁOKOWYCH PRIMA S.A. W ŁODZI PRZEDSIĘBIORSTWO HAK SP. Z O.O.

Łódź

16,0

(II)

41,38 73,69

35,61 68,42

39,09 16,07

8,52 10,90

Wrocław

15,2

(II)

85,78

76,06

31,02

13,54

533

537

538

539 540

541

542 543 544 545

546 547

548 549

550

49

26,67

23,91

1 338

4 588 28 981

28 569

488

-

646 922

-

251

-

378 270

997


LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W 2009 ROKU POZYCJA

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

MIEJSCOWOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R) 2009 tys. zł

551

552

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. AC PRIM SP. Z O.O.

553

GERDA 2 SP. Z O.O.

zmiana 09/08

zmiana 09/07

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO 2009

zmiana 09/08

zmiana 09/07

ZYSK / STRATA NETTO 2009

%

%

tys. zł

%

%

Ropczyce

15,0

(II)

64,29

61,27

314 007

27,66

17,78

Warszawa

14,4

(II)

75,44 35,29 14,12

62,96 30,84 29,05

3 298

21,39 9,27 9,09

9,85

2 913

0,95

8 729

17,56

1

49,86

33,45

17 838

14,2

(II)

Starachowice Sosnowiec

14,1

(II)

Białogard

13,8

(II)

Radzymin

13,8

(II)

13 416

Oborniki Śląskie

13,0

(II)

136 432

47,91

22,77

2 281

12,6

(II)

14 936

13,48

13,08

1 732

12,0

(II)

6 427

39,41

37,66

909

560

PETROSOFT PL TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE SP. Z O.O. KOLTRAM SP. Z O.O.

Dąbrowa Górnicza Jasło

Zawadzkie

11,8

(II)

60 478

3,37

9 527

561

OPA ROW SP. Z O.O.

Rybnik

11,5

(II)

Świebodzice

9,5

(II)

27 754

2 054

563

CAST ANDRUSZKO BUJAK BUJAK MODLIŃSKI SP. J. DGA SP. Z O.O.

5,53 37,09

3 015

562

8,48 20,45 36,36

Rybnik

9,3

(II)

19 209

564

ENEA S.A.

Poznań

9,0

(II)

565

Poznań

8,9

(II)

566

THALES POLSKA SP. Z O.O. TAPFLO SP. Z O.O.

Tczew

7,1

(II)

567

INSTEL SP. Z O.O.

6,9

(II)

568

ELTEL SP. Z O.O.

Zielona Góra Katowice

6,6

(II)

569

Kobylin

6,2

(II)

570

SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KOBYLINIE TUP S.A.

Warszawa

6,0

(II)

-

571

REPLASTIK SP. Z O.O.

Warszawa

6,0

(II)

-

-

1 745

572

PRZEDSIĘBIORSTWO WDRAŻANIA POSTĘPU NAUKOWO TECHNICZNEGO TEL EKO PROJEKT SP. Z O.O.

Wrocław

5,8

(II)

56,47

48,75

452

554 555 556

557 558 559

SOLINT ENIAC SP. Z O.O. EUROLAND SP. Z O.O. CEG TOR K SZUBIERAJSKI I SPÓŁKA SP. J. TECHNISAT DIGITAL SP. Z O.O. TECHMONT SP. Z O.O.

50

63,16

52,63 33,33

1 811 16 706

18,95

96,08 90,63

41 840

tys. zł -

86,77 45,87

61,59 71,18

30 544

-

207

-

1 046

1,39 16,40

4,85

148

14,72

513 589

22 342

45,70

33,49

7

29 611

2,95 1,93 5,58 212,25

0,74

4 825

0,13 16,61

30 1 142

91,72

7

13,99

1 093

7 167 337

20,00 4,45

2,83

5 757

54,75

36,26

11 422 5 936

27 234

2,76 75,85 30,08

51,99 21,44

-

273

-

41


LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W 2009 ROKU POZYCJA

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

MIEJSCOWOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R) 2009 tys. zł

573

574

575 576 577

578 579 580

581

582

583 584

585

586

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO 2009

zmiana 09/08

ZYSK / STRATA NETTO

zmiana 09/08

zmiana 09/07

zmiana 09/07

2009

%

%

tys. zł

%

%

98,55

70,33

83 645

31,31

22,92

23 783

24,22

5,21

3 550

71,89 49,46

31 000

2,49

42,58

1 123

618

33,91

37,62

147

tys. zł

EUROPLANT PHYTOPHARM SP. Z O.O. ZAKŁAD BUDOWLANO DROGOWY SJ" SZYMAŃSKI JARZĄBEK SP. J. SUNEX SP. Z O.O.

Nowe Miasto nad Wartą

5,6

(II)

Zambrów

5,3

(II)

Racibórz

5,0

(II)

KTM INŻYNIERIA SP. Z O.O. PRZESIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KANBEX SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO VESTOIL SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO NEUROSOFT SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE PODZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH DOLAM S.A. SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO HANDLOWA MESTWIN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE DAKA SP. Z O.O. INTERFREZ SP. Z O.O.

Złotoryja

4,5

(II)

-

Mysłowice

4,2

(II)

-

-

1 153

76,03

51,96

Smolec

3,7

(II)

49,92

42,21

2 252

3,75

2,76

334

Oborniki Śląskie

3,7

(II)

56,10

1 835

31,33

42,01

1

Wrocław

3,2

(II)

58,48

5 871

26,35

13,34

Kartuzy

3,1

(II)

18 470

1,91

3,09

67

Żukowo

3,0

(II)

39,73

4 295

0,06

15,05

52

Tarnów

3,0

(II)

3 986

0,90

28,25

Niegowa

2,8

(II)

36,76 -

12 184

7,16

2,49

68

Muszyna

2,8

(II)

-

41,14

3 208

2,56

7,19

130

Rzeszów

2,7

(II)

58,26

48,65

122 995

9,45

10,07

14 735

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE LAMCH SP. J. MIROSŁAW LAMCH STANISŁAW LAMCH ROZLEWNIA WÓD MINERALNYCH SOPEL SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI KRUSZYWA I USŁUG GEOLOGICZNYCH KRUSZGEO S.A.

51

70,59

36,75

-

6 627

-

76

-

368

-

527


LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W 2009 ROKU POZYCJA

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

MIEJSCOWOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R) 2009 tys. zł

587

588 589

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI BETONÓW STALBET SP. Z O.O. PTL SP. Z O.O.

Sanok

2,6

(II)

Głuchołazy

2,3

(II)

Warszawa

2,2

(II)

Bogatynia

1,5

Milanówek

zmiana 09/07

2009

zmiana 09/08

zmiana 09/07

2009

%

%

tys. zł 6 023

%

%

tys. zł

3,76

9,40

174

2 551

60,52

164,0 4

44,17

807

29,86

(I)

94,23

84,57

32 611

4,70

17,83

1,5

(II)

-

-

1 310

16,35

19,89

Gdańsk

1,4

(II)

93,24

21 894

7 042

0,27 49,62 30,57

0,84 24,24 37,64

1 093

1 283

20,86

12,83

89

1 533

185,85

244

5 812

68,58

400,8 7 8,35

592 593

MATBUD SP. Z O.O.

Będzin

1,3

(II)

594

Kraków

1,3

(II)

595

SOLAR TECH SP. Z O.O. PETRO SP. Z O.O.

Zgierz

1,2

(II)

596

MATYLBUD SP. Z O.O.

Poznań

1,0

(II)

597

WIELOBRANŻOWE OGÓLNOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROMETR II RYSZARD ROŻKO KAZIMIERZ PILEWSKI JERZY SKOWROŃSKI SP. J.

Włocławek

1,0

(II)

591

zmiana 09/08

ZYSK / STRATA NETTO

27,91 29,11

TTM ELEKTRONIKA I AUTOMATYKA SP. Z O.O. P.P.S. I R. ELTUR WAPORE SP. Z O.O. HAUG CHEMIE POLSKA SP. Z O.O. POLAM REM S.A.

590

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

(I) - dane o nakładach na B+R w układzie kosztowym (II) - dane o nakładach na B+R w układzie majątkowym

52

52,63 37,50 -

36,56 -

7 723

-

100 4

1 117 -

36 227 684

-

42


LISTA FIRM PATENTUJĄCYCH W POLSCE W LATACH 2005-2009

LICZBA PATENTÓW W LATACH


LISTA FIRM PATENTUJĄCYCH W POLSCE W LATACH 2005-2009 Lista największych inwestorów w badania i rozwój w Polsce została przygotowana przez zespół Sieci Naukowej MSN działającej w ramach Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w ramach partycypacyjnej „Strategii Innowacji dla Polski” przygotowywanej przez INE PAN.

Sieć Naukowa MSN działa w ramach Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Główne pole działalności to badania nad innowacyjnością Polski i polskich przedsiębiorstw, a także upowszechnianie wiedzy na ten temat. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN jest placówką badawczą I Wydziału Polskiej Akademii Nauk. Powstał w 1980 roku. Zajmuje się badaniami podstawowymi z zakresu nauk ekonomicznych, rozwojem kadr naukowych, a także upowszechnianiem wiedzy ekonomicznej. Prowadzi także studia doktoranckie i podyplomowe.

2011 – 54 ss. – 21x29.7 cm Warszawa, 2011 ©Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, inepan@inepan.waw.pl Publikacja dostępna w wersji elektronicznej na stronie www.inepan.waw.pl

Raport o największych inwestorach w badania i rozwój w Polsce w 2010 roku  

Raport zawiera wyniki badań nad firmami, które inwestują w badania i rozwój w Polsce oraz listę największych inwestorów w badania i rozwój w...