Page 1

Nauka wystawiania dokumentów księgowych

FAKTURA NR 01/08/2012

1

2

3

Warszawa, dnia 26.08.2012 Data: sprzedaży, wykonania usługi, Wydania towaru, wpłaty zaliczki *:................................

Sprzedawca:

Nabywca:

Izabela Borzym ul. Szwedzka 18 02-511 Warszawa Bank: Nordea Nr konta: 26 1000 1445 1000 0022 7647 0800 NIP: 525-11-16-320 REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _

mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań

Nazwa towaru lub usługi

Symbol statystyczny towaru lub usługi**

Tłumaczenie pisemne: Dziennik urzędowy UE SV⇒POL (771646 znaków) Tłumaczenie pisemne: Polityka spójności UE SV⇒POL (9477 znaków) Tłumaczenie pisemne: Traktat lizboński akt końcowy SV⇒POL (58696 znaków)

NIP: 778-14-35-103

Cena jedn. bez podatku VAT Jm.

REGON:

Wartość bez podatku VAT

Ilość zł

gr.

ORYGINAŁ KOPIA *

Środek transportu: ...................................

_________

gr.

Wart. Sprzedaży z podatkiem VAT zł gr.

Podatek VAT Kwota %

gr.

1800 znaków ze spacjami

429

24

53

10523

37

23

2420

38

12943

75

1800 znaków ze spacjami

6

24

53

147

18

23

33

85

181

03

1800 znaków ze spacjami

33

24

53

809

49

23

186

18

995

67

11480

04

23

2640

41

14120

45

11480

04

Sposób zapłaty : przelew

Razem:

zw.

* niepotrzebne skreślić ** wypełnia się, gdy stawka podatku jest niższa niż 22 %

Słownie: czternaście tysięcy sto dwadzieścia złotych czterdzieści pięć groszy

W tym :

Lp.

VAT

23 % 7%

0%

Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

2640

41

14120

45


Nauka wystawiania dokumentów księgowych

Warszawa, dn. 26.08.2012

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 15.08.2012

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Izabela Borzym ul. Szwedzka 18 02-511 Warszawa NIP: 525-11-16-320

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto:

3136,32 EUR

2. Kwota uzysku:

1568,16 EUR

3. Kwota do opodatkowania:

1568,16 EUR

4. Podatek od wynagrodzenia:

282,27 EUR

5. Kwota do wypłaty:

2854,05 EUR

(słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery euro, pięć eurocentów)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca


Rachunek nr …………………………….. Oryginał/Kopia Data wystawienia: ……………………….. Data sprzedaży: ………………………….. Miejsce wystawienia: ……………………..

Sprzedawca

Nabywca

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Adres:

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Adres:

Miejscowość Kod pocztowy i poczta: NIP

Miejscowość Kod pocztowy i poczta:

e-mail:

e-mail:

NIP

Bank:

Bank:

Nr konta:

Nr konta:

Uwagi: …………………………………………………………………………………….…………………………………….. L. p.

J.m.

Ilość

Cena

Rabat

Wartość

Razem:

Otrzymana zaliczka Do zapłaty Słownie: Forma zapłaty: Data zapłaty:

………………………………………………. Osoba upoważniona do wystawienia

………………………………………………. Osoba upoważniona do odbioru

dokumenty księgowe dot. tłumaczenia  
dokumenty księgowe dot. tłumaczenia  

Znaki i słowa zliczyłam za pomocą programu CountAnything, wzory wystawiania faktur i rachunków znalazłam w Internecie. Zadanie okazało się c...

Advertisement