Page 1


16 GET ARTIST

18 MY SUCCESS

20 GET TRAVEL

28 GET HOT

04 KNOWLAEG OF UNIVERSITY | เทคโนโลยีสารสนเทศ การขับเคลื่อนพลังสมองของเด็กยุคใหม่ 07 GET INTEREST | โคอะล่ามาร์ช แค่เขย่าเท่ากับออกกำ�ลังกาย 08 AROUND THE ASEAN | ก้าวย่างตามทันอาเซียน 10 SPECIAL DAYS | วันแม่แห่งชาติไม่ได้มีแค่เมืองไทย 11 GET SERVEY | เด็กไทยในต่างแดน 15 YOUR INTEREST | รับน้องต้องแบบไหน 22 ART MATERIALS | เป็ดยักษ์ส่งสุข 23 GET FOOD | ร้อยชั่ง : แปดริ้ว ไอติมมีตำ�นาน 24 GET GALLERY | นก(ใน)กรง “รังสิต ทองสมัคร” 27 Sex cercise | Variety of Genders 30 SPORT IN DEMAND | FIXED GEAR ชีวิตไม่ติดเบรก 32 GET INSPIRATION | ก้าวเข้าหาฝัน 35 GET MOVIE | วิจารณ์ภาพยนตร์ 38 GET HITECH | วัยรุ่นไทย I Phone

บรรณาธิการ ฝ่ายศิลป์ พิสจู น์อกั ษร กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ อาจารย์ทป่ี รึกษา เจ้าของ

นางสาวขวัญใจ โกมัย นางสาวภัสสร สุขสม นางสาวปิยวรรณ์ อ้วนตรงต้น นางสาวนันทนา เสนา นางสาววรัญญา อิสระโคตร นายธนพงศ์ วจีรวัฒน์ อาจารย์รจเรศ ณรงค์ราช

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำ�นักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


EDITOR’S NOTE บทบรรณาธิการ

ภาพ : music.mthai.com

COVER

เมือ่ พูดถึงการร้องหรือการเต้นเลียนแบบนักร้องในสังคมไทยปัจจุบนั ดูเหมือนจะมีให้เห็นกันอย่างต่อเนื่อง ไม่ทราบว่าด้วยสาเหตุที่เด็กไทยมีความกล้าแสดงออกหรือสามารถเข้าถึงโซเชียลเน็ตเวิร์คได้ง่ายขึ้นหรือย่างไร การร้องเพลงหรือการเต้นเลียนแบบนักร้อง แล้วอัพโหลดคลิปวีดีโอลงยูทูปจึงเพิ่มมากขึ้นทุกวันและยังถื อ เป็ น ก ระแสนิ ย มในตอนนี ้ เ ลยก็ ว ่ า ได้ สำ�หรับในตอนนี้เพลงและท่าเต้นที่ดูเหมือนว่าจะถูกเลียนแบบและอัพโหลดวีดีโอลงยูทูปมากที่สุด เห็นจะหนีไม่พ้นเพลง รักต้องเปิด (แน่นอก) ของวง 3.2.1 ค่ายกามิกาเซ่ ที่ได้นักร้องสาวลูกทุ่งสั้นเสมอหู อย่างใบ เตย อาร์สยาม มาร่วมร้องและเต้นด้วยลีล าสุ ด เร้ า ใจ อี ก ทั ้ ง เสื ้ อ ผ้ า ที ่ ส วมใส่ ถ ่ า ยมิ ว สิ ค วี ด ี โ อนั ้ น ก็ ก ระชาก ใจผู ้ ช มจนละสายตาไม่ได้แม้สักวินาทีเดีย ว ทั้ ง นี้ ห ลั ง จากค่ า ยกามิ ก าเซ่ ไ ด้ เ ผยแพร่ มิ ว สิ ค วิ ดี โ อเพลงรั ก ต้ อ งเปิ ด (แน่ น อก)อย่ า งเป็ น ทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2556 พบว่า มิวสิควิดีโอดังกล่าวมียอดผู้เข้าชมถึง 55,068,352 ครั้ง และมีวัยรุ่นชาวไทยเต้นเลียนแบบ และพร้อมอัพโหลดคลิปวิดีโอลงยูทูบดอทคอมเป็นจำ�นวน มาก และด้วยความโด่งดังของเพลงรักต้องเปิด (แน่นอก) ยังได้รับความนิยมไปไกลถึงต่างแดน เมื่อมีชาวไต้หวัน ลุกขึ้นมาเต้นเลียนแบบเพลงดังกล่าว ก่อนอัพโหลดคลิปวิดีโอลงยูทูปกันอย่างสนุกสนาน ทั้งแบบเดี่ยว แบบคู่ และแบบหมู่และมีทีท่าว่ากระแสเพลงดังกล่าวจะยังคงแพร่หลายอย่างต่อเนื่องเพราะเริ่มมีชาวฟิลิปปินส์และชาว ต่างชาติประเทศอื่นๆ ได้ทยอยโพสต์คลิปเต้นเลียนแบบเพลงดังกล่าว มาให้เห็นกันอย่างไม่ขาดสาย สำ�หรับประเทศไทยเราก็ไม่น้อยหน้าชาติอื่นเช่นกัน ในฐานะที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงดังกล่าวเมื่อ ไม่นานมานี้เกิดเรื่องช็อควงการโซเชียลเน็ตเวิร์ค เมื ่ อ มี ค ลิ ป วิ ด ี โ อฉาว 2 สาวประเภทสอง ได้ ล ุ ก ขึ ้ น มาเต้ น ประกอบเพลง“รักต้องเปิด(แน่นอก)”พร้อมเปลือ้ งผ้าโชว์สดั ส่วนและอวัยวะเพศ ทำ�ให้ถกู วิจารณ์ดา่ ยับจากชาวโซ เชียลเน็ตเวิร์ค นอกจากนีก้ ารเต้นเลียนแบบนักร้องแล้วอัพโหลดวีดโี อลงยูทปู ดอทคอมยังมีทที า่ ว่าจะเพิม่ จำ�นวน มากขึน้ เช่น คลิปวิดโี อของ สุมาภรณ์ วันดี หรือ เพียว ศิลปิน Girl Group วง BB Gen idol ทีม่ ผี ลงานถ่ายแบบและ เป็นพิธกี รรายการ Sexy on Tube รายการ Maxx Showroom ช่อง Maxxi TVและคลิปวิดโี อของ เดียร์ เดียริส สาว ประเภทสองทีเ่ คยร้อง cover เพลง Paradise ของ เบลล์ นันทิตา ฆัมภิรานนท์และนักร้องดังคนอืน่ ๆ อีกมากมาย ท้ายที่สุดเราคงได้แต่เฝ้ามองกันต่อไปว่าจะมีเหตุการณ์การเลียนแบบเพลงหรือท่าเต้นใดที่สามารถ ทำ�ให้สังคมตกตะลึงได้อีกครั้งกับการกล้าแสดงออกของวัยรุ่นไทยในโซเชียลเน็ตเวิร์ค ขวัญใจ โกมัย บรรณาธิการ


KNOWLAEG OF UNIVERSITY

การศึกษาเป็นสิง่ ทีส่ �ำ คัญสำ�หรับการใช้ชวี ติ เพราะมันเปรียบเสมือนเครือ่ งมือในการทำ�มาหากิน ยิง่ ในโลก ปัจจุบนั นีแ้ ล้ว การแข่งขันทีเ่ พิม่ มากขึน้ และเทคโนโลยีสารสนเทศทีก่ า้ วไกล สามารถทีจ่ ะเชือ่ มต่อคนทัง้ โลกเข้าด้วย กัน และสือ่ สารกันได้อย่างไม่นา่ เชือ่ เทคโลยีสารสนเทศต่างๆ ถือว่าได้เข้ามามีบทบาท อย่างทีเ่ ราไม่รตู้ วั ยิง่ เวลาผ่าน ไปเรือ่ ยๆ สิง่ เหล่านีย้ อ่ มทีจ่ ะพัฒนาตัวของมันเองไปเรือ่ ยๆเช่นกัน เทคโนโลยีสารสนเทศจะขับเคลืน่ และพัฒนาไม่ได้ถา้ หาดขาดสมองของมนุษย์ทเ่ี ป็นคนพัฒนาสิง่ เหล่านัน้ ให้กา้ วหน้า คนทีไ่ ด้เรียนเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดได้วา่ คนเหล่านีเ้ ป็นผูท้ โ่ี ชคดีเพราะพวกเขาเปรียบเสมือนผูน้ �ำ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจจจะกลายเป็นผูท้ ส่ี ร้าง และพัฒนาสิง่ ใหม่ๆ ให้กบั ชาวโลกได้ใช้กนั หลายมหาวิทยาลัยที่มีคณะการเรียนการสอนด้านเทคโลยีและสารสนเทศต่างๆมากมาย เพราะ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่มีต่อตัวของนักศึกษาเองและประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย หนึ่งซึ่งได้เปิดการเรียนเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็คือ”มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” คณะที่เปิด ทำ�การสอนก็คือ “สำ�นักวิชาสารสนเทศศาสตร์” ซึ่งมหาวิทยาลัยอื่นจะเรียกว่าคณะ แต่สำ�หรับมหาวิทยาลัย นี้เรียกว่าสำ�นักวิชา สำ�หรับสำ�นักวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้แต่ย่อยเป็น 5 หลักสูตร คือ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ หลั ก สู ต รเทคโนโลยี ส ารสนเทศหลั ก สู ต รการจั ด การสารสนเทศดิ จิ ทั ล หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์ หลั ก สู ต รเทคโนโลยี มั ล ติ มี เ ดี ย และแอนิ เ มชั น หลั ก สู ต รทั้ ง หมดเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศทั้ ง สิ้ น

GET MAGAZINE/04


KNOWLAEG OF UNIVERSITY

นางสาวฐิตา ทิพย์รัตน์ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ได้พูดถึงหลักสูตรที่เธอเรียนว่า สิ่งที่ทำ�ให้เธอสนใจ และตัดสินใจเข้ามาเรียนคือ “จะได้พัฒนาตนเองในหลายๆ ด้าน เพราะนิเทศศาสตร์ที่นี่เรียนรู้เรามีหลักสูตรทุกสาขา วิชาไว้ด้วยกัน ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และวารสาร ทำ�ให้เรามีความสามารถที่รอบด้าน และนำ� ไปปรับใช้กับงานที่ตนเองถนัดได้”เธอเรียนทางด้านวิทยุโทรทัศน์ มีเทคโนโลยีมากมายที่เกี่ยวกับการใช้เรียน ไม่ว่าจะ เป็นห้องวิทยุกระจาย, สตูดิโอวิทยุโทรทัศน์, เครื่องมือที่ใช้ในการออกกองถ่าย (ชุด OB) เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เธอได้ ลงมือปฏิบัติจริงและนำ�ไปใช้ประกอบอาชีพได้ รางวัลที่เธอได้รับคือนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นภาคใต้ 2013 นั่นเอง เราได้รู้จักกับน้องที่น่ารักอีกคน เธอชื่อว่า สรัลนุช ผอมทองหรือน้องจีจี้ สาวน้อยจากหลักสูตร วิศวกรรม ซอฟต์แวร์ เธอได้บอกกับเราว่า “อยากเป็นผู้หญิงที่เก่งในทุกๆเรื่อง โดยความคิดส่วนตัวแล้ว มองผู้หญิงที่เขียน โปรแกรมเป็น เก่งคอมพิวเตอร์ เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มาก” การเขียนโปรแกรมคือสิ่งที่เธอเรียน เธอยังบอกอีกว่า การ เขียนโปรแกรมนั้นแค่ผิดจุดเดียวสามารถทำ�ให้งานผิดพลาดได้ ดังนั้นต้องคิดอย่างเป็นระเบียบและรอบคอบที่สุด ไม่ แน่ต่อไปสาวน้อยคนนี้ จะเป็นนักสร้างโปรแกรมที่ดีก็เป็นได้ สื่อต่างๆ ที่ถูกเชื่อมร้อยเข้ากับเทคโนโลยี และระบบดิจิทัลแม้แต่หนังสือ หรือนิตสารก็ออกมาในรูปแบบ ของดิจิทัลทั้งหมด ทำ�ให้การอ่านดูง่ายขึ้น แม้แต่ระบบในห้องสมุด ก็ยังเป็นห้องสมุดอัตโนมัติ สามารถทำ�ธุรกรรม เกี่ยวกับหนังสือได้ง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น บุริม วัฒนาศรีโรจน์ หรือบอส จากหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ (Information Management) สิ่งที่เขาเรียนที่ทั้ง Content, Media และ IT ในด้านContent เขาเรียนการวิเคราะห์ สารสนเทศ ส่วนในด้านMedia เขาเรียนเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาสื่อ และด้านIT คือเรียนเกี่ยวกับการเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์, ฐานข้อมูล และที่สำ�คัญคือการเรียนเกี่ยวกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ที่เป็นคลังความรู้ขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มีนักศึกษาเข้าไปใช้บริการไม่น้อยเลยใน

ฐิตา ทิพย์รัตน์

สรัลนุช ผอมทอง

GET MAGAZINE/05

บุริม วัฒนาศรีโรจน์


KNOWLAEG OF UNIVERSITY

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในรูปของมัลติมีเดียและแอนิเมชันเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ เกมส์คอมพิวเตอร์ หรือการ์ตูนต่างๆที่เด็กๆดูกัน หลักสูตร มัลติมีเดีย เทคโนโลยีและแอนิเมชั่น คือหลักสูตรที่สอนสิ่งเหล่านี้ให้กับนักศึกษา ดิน หรือ ภัทรบดินทร์ เหมธิมานนท์ นักศึกษาหลักสูตร มัลติมีเดีย เทคโนโลยีและแอนิเมชั่น “มีเสน่ห์ตรงที่พลังในการสร้างสรรค์ครับ เราสามารถสร้างสรรค์ สิ่งต่างได้ดังใจนึก ไม่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะเกินธรรมชาติหรือขอบเขตที่มนุษย์จะทำ�ขึ้นมาจริงๆได้ก็ตาม เราสามารถทำ�ให้จินตนาการ ออกมาโลด แล่นให้สามารถสัมผัสได้ ถึงจะไม่จริงไปซะทีเดียว แต่ก็เป็นความสามารถที่น่าทึ่งจริงๆ” เขาชอบวาดรูปในสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติ แต่มันเป็นสิ่งที่เขาจินตนาการขึ้น สิ่งเหล่านั้นทำ�ให้เขาเลือกที่จะเรียนในหลักสูตร มัลติมีเดีย เทคโนโลยีและแอนิเมชั่น โปรแกรมที่เขาเรียนไม่ว่าจะเป็น 2D, 3D หรือแม้แต่ Motion capture ที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดด้านแอนิเมชัน ซึ่งในภาพยนต์ฟอร์มยังระดับโลกเรื่อง อวตาร ใช้ Motion capture ในการสร้างภาพยนต์เรื่องนี้ขึ้นขึ้นมา ถ้าใครมีโอกาสได้ดู ต่างก็ทึ่งไปตามๆกัน เพราะมันเหมือนจริงมากๆ “motion capture จะมีลักษณะการทำ�งานโดยการตรวจจับการเคลื่อนที่ด้วยกล้องที่วางอยู่รอบบริเวณ โดยจะจับลักษณะการเคลื่อนจากลูกบอล สะท้อนแสงที่ติดอยู่ตามตัวผู้แสดงหรือวัตถุโดยกล้องจะจดจำ�ลักษณะการเคลื่อนไหวนั้นด้วยโปรแกรม และสามารถนำ�ลักษณะการเคลื่อนไหวนั้น ไปใส่เข้ากับโมเดลที่ทำ�เพื่อให้โมเดลของเราเคลื่อนไหวได้แบบเดียวกับนักแสดงเลย เทคโนโลยีนี้จึงเป็นอีกหนึ่งคีย์สำ�คัญที่เข้ามาพัฒนาวงการแอนิ เมชั่นเลยทีเดียวครับ” แอพลิเคชัน ต่างๆมากมาย บนสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต คือสิ่งที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันนี้ พิสิฐ สุขตาไชย นักศึกษาชั้นปีที่4 หลักสูตรเทคโนโลยี สารสนเทศนักศึกษาคนหนึ่งที่ได้รับการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็น ทั้งด้านApplication Development และด้านของ IT Services ซึ่งทั้งสองอย่าง นี้เป็นประโยชน์มากที่สุดกับยุคของเทคโนโลยี เพราะมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวโยงต่อการใช้ชีวิตประจำ�วันมากที่สุดของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นระบบของเครือ ข่ายคอมพิวเตอร์ ที่องค์การต่างๆ จำ�เป็นที่จะต้องใช้อยู่แล้ว ในด้านของแอพลิเคชั่น มันคือความสะดวก และบันเทิงที่ติดตัวเราไปทุกที่ นักศึกษาที่ เรียนในหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ ก็จะเป็นผู้ที่ ออกแบบและพัฒนาสิ่งเหล่านี้ ซึ่งเป็นประโยชน์และสำ�คัญต่อโลกเทคโนโลยีที่สุด

“พลังของสมอง และพลังของความคิด จะเป็นตัวฉุดความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่พลังเหล่านั้นเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับการพัฒนาและฝึกฝนเสียก่อน”

ภัทรบดินทร์ เหมธิมานนท์

GET MAGAZINE/06

พิสิฐ สุขตาไชย


GET INTEREST

โคอะล่า มาร์ช!!!

แค่เขย่าเท่ากับออกกำ�ลังกาย

เขียน : ปิยวรรณ์ อ้วนตรงต้น ภาพ : www.technolomo.com

กระแสที่ฮิตกันมากตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เมือ่ อยูๆ่ ในสังคมออนไลน์มกี ารแชร์ภาพ แชร์คลิป ทีม่ คี นบอกว่า หากทำ�การเขย่าถุงขนมปังกรอบสอดไส้ยี่ห้อ“โคอะล่ า มาร์ช” (KOALA′S MARCH) ซึง่ เป็นขนมปังชิน้ เล็กๆ ทีม่ รี ปู ร่างเป็นหมีโคอะล่า หน้าตาสือ่ อารมณ์ตา่ งๆ หลากหลายพร้อมสอดไส้ชอ็ คโกแลต เมือ่ มีการแชร์ภาพ แชร์คลิป ผ่านสังคมออนไลน์จ�ำ นวน มาก ทำ�ให้นกั ท่องเว็บไซต์สนใจทีจ่ ะทำ�ตาม เนือ่ งจากเห็นว่าเป็นเรือ่ ง ที่แปลกใหม่ จึงทำ�ให้เกิดการพิสูจน์ทฤษฎีเขย่า “โคอะลา มาร์ช” ให้ได้จำ�นวน 5,000 ครั้ง ตามมาและมีผู้ทำ�การทดลองจนกลาย เป็น “ช็อคบอล” ในที่สุด ทีม่ าของการเกิดปรากฎการณ์เขย่า“โคอะล่า มาร์ช” นัน้ สืบเนื่องจากคลิป Lotte Koala บิสกิต 5000 กับซุปเปอร์ Shake จากประเทศจี น ที ่ เ ผยแพร่ เ มื ่ อ กลางเดื อ นมิ ถ ุ น ายนที่ผ่าน มาผ่านยูทูป ซึ่งเป็นการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการสาธิต เขย่าเจ้าขนมปังกรอบสอดไส้ที่ว่านี้แบบมาราธอนถึง 5,000 รอบ ก็จะได้ชอ็ คบอล 1 ลูก

ที่มาของคลิป Lotte Koala บิสกิต 5000 (http://www.youtube.com/ watch?feature=player_embedded&v=Dyu9EIEPMDU)

จากนัน้ ผูใ้ ช้อนิ เตอร์เน็ตชาวไทยทีใ่ ช้ชอ่ื @vVkungz ก็เลย ลองเขย่าตามดูบ้างและปรากฎว่าเป็นไปตามนั้น จึงมีการทวีต เผยแพร่ผ่านยูสเซอร์ @Buppahh ออกไป ทำ�ให้มีผู้ทดลองทำ�ตาม กันมากมายจนกลายเป็นปรากฏการณ์เขย่าโคอะล่า มาร์ช 5,000 ครัง้ ตอนนี้ก็มีคนทดสอบการเขย่าขนมให้เป็นช็อคบอล ด้วยการเปลี่ยน ไปใช้ขนมใกล้เคียงแทน อย่างขนมโคลอนที่ได้ผลลัพธ์เหมือนกัน ในระยะเวลาที่น้อยกว่า ซึ่งกระแสการเขย่าโคอะล่า มาร์ชที่เกิดขึ้น บางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระ แต่ อ ย่ า งน้ อ ยคนทำ � ก็ ไ ด้ ความสนุกแถมได้ออกพลังแขนไปในตัว เทรนด์เขย่าโคอะล่า มาร์ช ยังคงถูกอัพโหลดแชร์ส่งต่อ กันอย่างหลากหลายในโลกออนไลน์และผู้ที่ได้ประโยชน์ก็เห็นจะ เป็นทาง “บริษทั ไทยลอตเต้ จำ�กัด” ผูผ้ ลิตและจำ�หน่ายเจ้าขนมน้องหมี “โคอะล่า” ที ่ ค งมี ค วามสุ ข ไม่ น ้ อ ย เมื่อมียอดขายขนมพุ่งสูงขึ้นๆ โดยไม่ต้องทำ�การโปรโมตเองแต่อย่างใด เพราะกระแสทีเ่ กิดขึน้ ทำ�ให้คนไปซือ้ ขนมยีห่ อ้ โคอะล่า มาร์ช เพื่อมาทดสอบและสร้างความสนุกสนาน ซึ่งคนจำ�นวนมากเลือกที่ จะทิง้ ขนมทีก่ ลายเป็นช็อคบอลด้วยเหตุผลทีว่ า่ รูปร่างไม่นา่ รับประทาน ขนมโคอะล่า มาร์ช จึงกลายเป็นของเล่น ซึง่ ผูผ้ ลิตขนม โคอะล่า มาร์ช คงต้องการให้ขายดีดว้ ยรสชาติมากกว่าการนำ�มาเขย่าเล่น

GET MAGAZINE/07


AROUND THE ASEAN

การศึกษาไทย พร้อมรับ เรื่อง : ธนพงศ์ วจีรวัฒน์ ภาพ : www.shineon.in.th

GET MAGAZINE/08


AROUND THE ASEAN

AEC คงคุ้นเคยหรือผ่านสายตากันมาบ้าง แต่ทว่าน่าแปลกใจคือมีผลการสำ�รวจพบว่าเยาวชนอายุ 15-24 ปีรอ้ ยละ 64.8 ซึง่ เป็นกลุม่ ทีจ่ ะก้าวเข้าสูย่ คุ AEC อย่างเต็มตัวยังมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ AEC ไม่เพียงพอ เริม่ มาทำ�ความรูจ้ กั กับ AEC กันสักเล็กน้อยก่อนAsean Economics Community(AEC) คือการรวมตัวของ ประเทศ 10 ประเทศได้แก่ ไทย,ลาวพม่า,กัมพูชา, มาเลเซี ย ,สิ ง คโปร์ , เวียดนาม,ฟิลิปปินส์,บรูไน และอินโดนีเซียเพือ่ ให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สร้างอำ�นาจในการต่อรองทางเศรษฐกิจในระดับโลกและภูมภิ าคเช่น การเปิดการเปิดการค้าเสรีใน AECการค้าขายระหว่างประเทศใน AEC จะไม่ตอ้ งผ่านกำ�แพงภาษีการทำ�นำ�เข้าสินค้าส่งผลต่อสินค้า นำ�เข้ามีราคาถูกลง การกระจายของแรงงานเข้าสูป่ ระเทศใน AEC ประเทศที่เป็นสมาชิกจะสามารถส่งแรงงานของตนไปทำ�งานใน AEC ได้งา่ ยขึน้ เพราะมีการกำ�หนดมาตรฐานแรงงานและอาชีพทีจ่ ะ ส่งเข้าสู่ AEC เกิดการขยายตัวทางการท่องเทีย่ วนักท่องเทีย่ วจะเข้า มาสูป่ ระเทศไทยมากขึน้ นักท่องเทีย่ วต่างแดนสามารถเดินทางเข้า มาท่องเทีย่ วในเมืองไทยได้มากขึน้ กระตุน้ เศรษฐกิจการท่องเทีย่ ว ทัง้ หมดทีก่ ล่าวไปคือผลประโยชน์ทเ่ี ห็นได้อย่างชัดเจนเช่นนัน้ แล้ว ควรจะเตรียมความพร้อมด้านใดบ้าง

การศึกษาของไทยเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างกับ AECไทย-ลาว จับมือร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษา การทีก่ �ำ ลังจะก้าวเข้า สูป่ ระชาคมอาเซียน ประเทศไทยและลาวจึงหันมาร่วมกันพัฒนา กำ�ลังคนด้านอาชีวศึกษา โดยเน้นเริม่ ต้นทีก่ ารพัฒนาครูอาชีวศึกษา ให้มีความพร้อมที่จะสอนได้อย่างเต็มศักยภาพและต้องสามารถนำ� ไปประกอบอาชีพได้จริง มีโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครู อาชีวศึกษาไทย-ลาว อีกทัง้ ภายในกรุงเทพฯ ยังได้มกี ารเริม่ ให้มกี ารเตรียมความ พร้อม ครู นักเรียน และผูป้ กครองให้พร้อมรองรับการก้าวเข้าสูย่ ดุ ประชาคมอาเซียนเน้นหลักได้แก่ ภาษาต่างประเทศทีส่ �ำ คัญคือภาษา อังกฤษและภาษาจีน การพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้นกั เรียนสามารถ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งทำ�ให้พ้ืนที่ใน กรุงเทพสามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้ทกุ แห่ง และสุดท้ายคือ เพิม่ ทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ให้มากขึน้ ทัง้ นีก้ ระทรวง ศึกษาธิการเริ่มการปฏิรูปหลักสูตรการเรียนพื้นฐานให้รองรับการ เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนมีโครงร่างหลัก 6 กลุม่ วิชาได้แก่ วิชาภาษา และวัฒนธรรม วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ วิชาการดำ�รงชีวติ และโลกการงานวิชาทักษะการสือ่ สารอาเซียนวิชา สังคมและมนุษยศาสตร์ และวิชาอาเซียนและโลกซึง่ จะนำ�ไปปรับใช้ ในหลักสูตรการเรียนขัน้ พืน้ ฐานให้ครอบคลุม ทางสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)ได้ดำ�เนินการให้มีการจัด ตัง้ ศูนย์อาเซียนศึกษากศน.เพือ่ ให้เป็นแหล่งในการศึกษา ภาษาอัง กฤษ-จีนและการแลกเปลี่ย นเรี ยนรู้ทางด้าน ภาษาให้กบั นักเรียนและประชาชนทัว่ ไป จากที่ผ่านมาทำ�ให้มองได้ว่าหน่วยงานต่างๆมี การเตรียมความพร้อมเพือ่ รับมือกับ AEC ทีก่ �ำ ลังจะมา ถึงในอีกเพียงไม่กป่ี ขี า้ งหน้า กลับเป็นเยาวชนทีเ่ ป็นหัวใจ สำ�คัญที่ไม่มีความพร้อมยังขาดความรู้ต่างที่เกี่ยวข้องกับ AEC การเพิม่ การสือ่ สารเรือ่ งราวของ AEC อาจจะช่วย ทำ�ให้เข้าถึงกลุม่ เยาวชนได้มากขึน้

GET MAGAZINE/09


SPECIAL DAYS

วันแม่แห่งชาติ ไม่ได้มีแค่เมืองไทย? เรื่อง : นันทนา เสนา ภาพ : ภัทรพล ทลิกรรณ์

วั

นแม่แห่งชาติของประเทศไทยตรงกับวันที่12 สิงหาคม ของทุก ปี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2519 จนกระทั่งมาถึงปัจจุบัน โดยมีดอกมะลิ เป็นสัญลักษณ์ แต่ไม่ได้มีแค่คนไทยเท่านั้นที่ให้ความสำ�คัญกับมารดา ผู้ให้กำ�เนิด เพราะยังมีอีก 50 กว่าประเทศทั่วโลก ที่มีวันแม่แห่ง ชาติ เช่น ประเทศรัสเซีย กำ�หนดเอาวันที่ 28 พฤศจิกายน ของทุก ปี ประเทศนอร์เวย์ กำ�หนดเอาวันอาทิตย์ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์ และวันที่ 8 มีนาคม ในประเทศ บัลแกเรีย,แอลเบเนีย เป็นต้น นอกจากนี้ อี ก หลายๆประเทศก็ กำ � หนดใช้ วั น อาทิ ต ย์ ที่ สอง ของเดือนพฤษภาคม ในทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติ ทั้ง ประเทศ แคนาดา,ญี่ปุ่น,สิงคโปร์, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, เอสโตเนีย และ ฮ่องกง เป็นต้น

กิจกรรมทีท่ �ำ ในวันแม่แห่งชาติของประเทศไทยคือการมอบดอก มะลิให้แม่ หรือการทำ�การ์ดอวยพร แล้วเคยสงสัยกันหรือไม่วา่ ต่างประเทศ เขาทำ�อะไรกันในวันแม่ กิจกรรมก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก ลูกๆ ก็จะมอบ การ์ด มอบของขวัญพาไปทานอาหารนอกบ้าน หรือทำ�อะไรพิเศษเพือ่ ให้แม่ แปลกใจ ซึง่ ในต่างประเทศจะเน้นกิจกรรมทีท่ �ำ ร่วมกันเป็นครอบครัว ส่วนในอีกหลาย ๆ ประเทศจะมีการจัดงานเฉลิมฉลอง แต่ในบาง ประเทศอาจมีการจัดงานไว้อาลัยแด่ สตรี ซึง่ เป็นบุคคลสำ�คัญในประวัตศิ าสตร์ และบางประเทศก็มีการรวมวันแม่แห่งชาติเข้ากับวันสตรีแห่งชาติด้วย อีกทั้งการกำ�หนดวันแม่แห่งชาติในแต่ละประเทศเองเทศมี ที่มาที่ไปแตกต่างกัน ทำ�ให้เทศกาลวันแม่ จัดขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่าง กัน แต่การให้ความสำ�คัญนั้นเหมือนกัน คือให้ความสำ�คัญกับผู้หญิง ซึ่ง เป็นเพศแม่ ดั ง นั ้ น การที ่ ท ั ่ ว ทั ้ ง โลกให้ ค วามสำ� คั ญ กั บ เพศหญิง ไม่ใช่ ปรากฏการณ์ ที่แปลกประหลาดแต่อย่างใดแต่เป็นการให้เกียรติ ซึ่ง เป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนนั้นควรได้รับ

GET MAGAZINE/10


GET SERVEY

เรื่อง : วรัญญา อิสระโคตร ภาพ : ชนิกา เมืองวงศ์, สรญา ชูชิด, ธารทิพย์ แอ่งฉ้วน

พูดถึงเรื่องการใช้ชีวิตของวัยรุ่น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียน หรือการทำ�กิจกรรมอื่นๆ เป็น เรื่องที่ไม่ง่ายเลย เพราะในช่วงของชีวิตวัยรุ่น หรื อ เรี ย กได้ ว ่ า อยู ่ ใ นวั ย เรี ย น ที่สามารถทำ�อะไรที่ต้องการ ได้ในหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็น กิน เที่ยว เล่น หรือแม้กระทั่ง ศึกษา ซึ่งนั่นก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำ�คัญ เพราะจะต้องนำ �ไปใช้ต่อยอดทางความคิ ด เมื ่ อ ออกไปใช้ ช ี ว ิ ต เมื ่ อ เราโตขึ ้ น วัยรุน่ หลายๆคนใฝ่ฝนั ทีจ่ ะใช้ชวี ติ และศึกษาในต่างประเทศ ด้วยเหตุผลหลายๆอย่าง และไม่วา่ จะ ไปโดยใช้ทุนของครอบครัว หรือใช้ความรู้ที่มีสอบชิงทุนไปก็ตาม เมื่อมีโอกาสทุกคนก็ย่อมที่จะคว้าเอาไว้ แต่การไปใช้ชวี ติ ในต่างประเทศนัน้ ไม่งา่ ยเลย ด้วยเพราะภาษาและวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง จึงจำ�เป็นต้อง เปลีย่ นแปลงตัวเองเพือ่ ให้เข้ากับสังคมของต่างประเทศ ด้วยสำ�นวนทีว่ า่ “เข้าเมืองตาหลิว่ ต้องหลิว่ ตาตาม” อีกอย่างที่สำ�คัญคือ ประสบการณ์ ที่สามารถนำ�มาบอกต่อ หรือนำ�มาปรับใช้ เพื่อให้ได้อีก หนึ่งประสบการณ์ใหม่ ประเทศที่ไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของตน และนั่นคือประสบการณ์ที่แสนพิเศษ ของวัยรุ่นทั้ง 3 คน ที่ได้นำ�พาชีวิตของตัวเองไปแขวนไว้ในต่างแดน พวกเขาต้องหลิ่วตามากแค่ไหนเพื่อแลกกับสิ่งที่จะได้ รั บ เพราะ ประสบการณ์ไม่ใช่แค่การนั ่ ง รอ แต่ ต ้ อ งออกไปค้ น หา

GET MAGAZINE/11


GET SERVEY

“ไม่วา่ จะเป็นความยากลำ�บากหรือความสบาย ฉันก็ประทับใจ กับทุกเรือ่ งราวเหล่านัน้ ในประเทศอินเดีย” “ฉันได้มากกว่าทีค่ าดหวังทัง้ ภาษา ความรู้ ข้อคิด การศึกษา ทุกด้านในประเทศอินเดีย การได้พบเจอในสิง่ ทีไ่ ม่เคยเห็นและไปในทีๆ่ ไม่ เคยไป ทำ�ให้ฉนั มีประสบการณ์ทพ่ี เิ ศษในชีวติ มากมาย” นีค่ อื คำ�พูด ของ สรญา ชูชติ หรือ ซานียา่ เด็กวัยรุน่ อายุ 21 เธอบอกกับเราว่ารูส้ กึ ดีใจทุก ครัง้ ทีไ่ ด้เล่าประสบการณ์ และเรือ่ งราว ขณะทีเ่ ดินทางไปศึกษาทีป่ ระเทศ อินเดียให้คนอืน่ ฟัง เพราะมันเหมือนทำ�ให้เธอได้กลับไปทีน่ น่ั อีกครัง้ ซานียา่ เล่าให้ฟงั ตัง้ แต่ตน้ ว่า เธอรูส้ กึ ตืน่ เต้นและมีความรูส้ กึ ยินดีเป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้รบั ทุนการศึกษาเพือ่ ไปศึกษาทีป่ ระเทศอินเดียในครัง้ นัน้ “อินเดียเป็นประเทศแรกในการเดินทางไปต่างประเทศของฉัน ขณะทีใ่ ช้เวลานัง่ อยูบ่ นเครือ่ งบินฉันไม่สามารถละสายตาจากหน้าต่างของ เครือ่ งบินได้เลย เมือ่ เครือ่ งบินอยูเ่ หนือประเทศอินเดียก็ท�ำ ให้ความรูส้ กึ ตืน่ เต้นทีม่ ี เพิม่ มากขึน้ ไปอีกเครือ่ งบินลงจอดทีเ่ มืองโกกัลตา ซึง่ เป็นเมือง หลวงเก่าของประเทศอินเดีย ถือได้วา่ เมืองนีเ้ ป็นเมืองทีน่ า่ ตืน่ เต้นทีส่ ดุ ใน การเดินทางครัง้ นัน้ เลยก็วา่ ได้

ฉันเดินทางจากสนามบินโกกัลป์ตา ต่อเครือ่ งบินไปยังเมืองนาค ปูร์ และเดินทางโดยรถบัสต่อไปถึงเมืองวารธา ฉันศึกษาอยูท่ ม่ี หาวิทยาลัย เล็กๆแห่งหนึง่ ในเมืองวารธา คือ มหาวิทยาลัย Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya ,Wardha India ในการพบปะ กับนักศึกษาชาวอินเดียเป็นครัง้ แรก ฉันรูส้ กึ ตืน่ เต้นเป็นอย่างมาก พวก เขาให้ความเป็นกันเองและมีมนุษยสัมพันธ์ทด่ ี ี การเรียนในวันแรกจึงเต็มไปด้วย บรรยากาศทีค่ รึกครืน้ และปิตยิ นิ ดีของเหล่าอาจารย์และนักศึกษาชาวอินเดีย” แต่การเดินทางไปศึกษาในครัง้ นีข้ องเธอก็ไม่ได้ราบรืน่ ไปตลอด เพราะเมือ่ ตัดสินใจเดินออกไปจากประเทศทีข่ น้ึ ชือ่ ได้วา่ เป็นบ้านเกิดของ ตัวเอง เราจึงต้องเตรียมพร้อมทีจ่ ะรับสิง่ ใหม่ๆทีก่ �ำ ลังจะก้าวเข้ามาหา เมือ่ เราตัดสินใจเดินออกไปค้นหามัน ดังนัน้ ปัญหาต่างๆในการใช้ชวี ติ รวมไป ถึงการเรียนจึงเกิดตามมา “ในการเรียนกับเจ้าของภาษาชาวอินเดียนั้น ภาษาฮินดีจงึ มี ความสำ�คัญเป็นอย่างมากในการสือ่ สาร แต่ฉันยังมีความรู้เกี่ยวกับภาษา ฮินดีนอ้ ยและยังไม่เคยได้พดู คุยกับเจ้าของภาษามาก่อน ทำ�ให้การเรียนใน ช่วงแรกนัน้ เป็นเรือ่ งทีย่ ากมาก เพราะอาจารย์ชาวอินเดียนัน้ พูดรัวและ เร็ว ทำ�ให้ไม่เข้าใจในการสนทนา อีกทัง้ การปฏิบตั ติ วั ประเพณีของชาว อินเดียและไทยทีแ่ ตกต่างกันนัน่ ยิง่ ทำ�ให้ปรับตัวยาก เพราะฉั น ไม่ ค ่ อ ย รูเ้ รือ่ งวัฒนธรรม ประเพณีของพวกเขาเท่าไหร่นกั รวมไปถึงสภาพอากาศ หรือเรือ่ งอืน่ ๆ จะต้องอดทนและเรียนรูใ้ นการทีจ่ ะอยูท่ น่ี น้ั เช่น การไป ตลาดก็จะต้องระวังพวกมิจฉาชีพ การแต่ ง กายที ่ ม ิ ด ชิ ด การใช้ภาษา อินเดียในการต่อราคา เพราะหากพ่อค้าชาวอินเดียรู้ว่าคุณเป็นคนต่าง ประเทศก็จะให้ราคาสินค้าทีส่ งู ขึน้ เพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้เท่าทัน โดย การสังเกตจากเพื่อนชาวอินเดียด้วยกันแล้วนำ�มาปรับใช้กับตนเองก็จะ ทำ�ให้การปรับตัวเป็นไปได้งา่ ยขึน้ ” แม้การเรียนและการใช้ชวี ติ จะมีอปุ สรรค แต่ความพยายามใน ตัวของเธอก็ไม่ได้ลดน้อยลงแต่อย่างใด เธอยังไม่ทอ้ ถอย ยังไม่ทง้ิ ความ คาดหวังทีต่ ง้ั ไว้ในตอนแรกทีจ่ ะพัฒนาภาษาของตนเองให้ดยี ง่ิ ขึน้ และ ต้องการเรียนรูว้ ฒ ั นธรรมความเป็นอยูข่ องพวกเขา มิตรภาพจากพวกเขา การได้ทอ่ งเทีย่ วและได้ไปในทีๆ่ เธอไม่เคยไป “ในการที่ฉันได้ไปศึกษาอยู่ที่นั้นเป็นระยะเวลาหนึ่ง ก็รสู้ กึ ว่าตนเองนั้นโชคดีและคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากที่ได้มาเรียน ทีน่ ่ี เพราะในเรือ่ งภาษาของฉันก็พฒ ั นามากยิง่ ขึน้ ได้เรียนรูค้ �ำ ศัพท์และ เทคนิคการพูดทีย่ งั ไม่รู้ อีกทั้งได้มิตรภาพจากเพื่อนชาวอินเดียมากมาย รวมไปถึงการเดินทางท่องเทีย่ วในสถานทีต่ า่ งๆทีน่ า่ ตืน่ เต้นและประทับใจ” สิง่ ทีเ่ ธอได้รบั จากการเดินทางไปศึกษาทีป่ ระเทศอินเดียในครัง้ นี้ มันเป็นมากกว่าประสบการณ์ทแ่ี สนจะพิเศษ เธอได้ทกุ สิง่ ทุกอย่างเดิน กว่าทีค่ าดหวังไว้ การหลิว่ ตาของเธอในครัง้ นี้ ถือว่าคุม้ แสนคุม้ “การไปอยู่ ท่ี ป ระเทศอิ น เดี ย นั้ น ไม่ ไ ด้ ส บายเหมื อ นอยู่ ท่ี ประเทศไทย หากท่านได้ไปประเทศอื่นๆที่ขาดการพัฒนามีความยาก ลำ�บาก ก็คงไม่ตา่ งอะไรกับประเทศอินเดียในบางเมืองเช่นกัน ทุกสิง่ ทุก อย่างแตกต่างจากทีค่ ดิ ไว้มาก แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันได้พบเจอไม่ว่าจะ เป็นความยากลำ�บากหรือความสบายฉันก็ประทับใจกับทุกเรือ่ งราวเหล่า นัน้ ในประเทศอินเดีย”

GET MAGAZINE/12


GET SERVEY

การที่เราไปใช้ชีวิตอยู่ในที่ๆมีวัฒนธรรม ภาษา และผู้คนที่ แตกต่างจากบ้านเกิดของตัวเอง เป็นเหมือนการเปิดใจให้พร้อมที่จะรับ ประสบการณ์ใหม่ๆความรูใ้ หม่ๆเข้ามาในชีวติ และสิ่งที่สำ� คัญ ที ่ ส ุ ด คื อ ความอดทน อดทนที่จะเตรียมใจให้พร้อมกับการเปิดรับทางการศึกษา เปิดใจให้กว้างยอมรับสิง่ ต่างๆ และเก็บเกีย่ วประสบการณ์ให้ได้มากทีส่ ดุ “ฉันรู้สึกตื่นเต้นตั้งแต่ขึ้นเครื่องออกเดินทางจากประเทศไทย รูส้ กึ ว่า เหมือนกำ�ลังจะเริม่ ต้นใช้ชวี ติ ใหม่ ทุกอย่างแปลกตา บ้านเมืองทีน่ น่ั สวย มาก ดูสะอาด อากาศเย็นสบาย” เธอตอบคำ�ถามด้วยอาการตื่นเต้นๆ จริง เราสัมผัสได้ผา่ นน้�ำ เสียงของเธอ สำ�หรับเด็กทีเ่ กิดและโตมาในประเทศไทย ไม่งา่ ยเลยทีจ่ ะ เอาชีวติ ไปแขวนไว้ในต่างแดนเพียงลำ�พังเราจึงเริม่ ยิงคำ�ถามแรกใส่เธอว่า เพราะอะไรถึงตัดสินใจไปทีน่ น่ั “ตัง้ แต่แรกเลยคือเมือ่ ตอนขึน้ ม.4 เพือ่ น ทุกคน เลือกเรียนแผน ศิลป์-ฝรัง่ เศสหมดเลย ซึ่งฉันเองไม่ค่อยอยากเรียนเท่าไหร่ แต่กต็ ามๆ เพือ่ นไปเรียนได้ 1 ปี ก็รสู้ กึ ว่าเรียนได้นะ แต่ไม่ชอบและไม่อยากเรียนด้าน นี้จบไปคงไม่เรียนอะไรที่เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสอีกแน่เลยไม่อยากจะเสีย เวลาเรียนต่อก็เลยไปสมัครสอบเป็นนักเรียนแลกเปลีย่ นต่างประเทศ โดย ใช้วชิ าภาษาฝรัง่ เศสทีเ่ รียนมาไปสอบ เหตุผลทีเ่ ลือกไปเบลเยีย่ ม เพราะ เบลเยีย่ มเป็นประเทศเล็กๆ เลยคิดว่าการใช้ชวี ติ ของเขาคงเรียบง่าย ไม่วน่ ุ วาย” เมือ่ ตัดสินใจไปเริม่ ต้นใหม่ทน่ี น่ั ปัญหาทีต่ อ้ งพบเจอ ถือเป็นสิง่ ทีห่ ลีกลีย่ งไม่ได้ เธอเล่าว่าต้องเจอกับปัญหาในทุกๆด้าน จนบ้างครัง้ ถึงกับ ท้อ อยากกลับบ้าน แต่เมือ่ ลองนัง่ นิง่ ๆแล้วคิดถึงความพยายามก่อนทีจ่ ะ ได้มาถึงทีน่ ่ี คำ�ถามหนึง่ ก็ผดุ ขึน้ มาในสมองคือ “กลับไปแล้วไม่เสียดายเหรอ” “ปัญหาทีเ่ จอก็มเี ยอะ ครั้งแรกที่เริ่มเรียนที่นั้นมีปัญหามาก เพราะฉันไปตอน ม.5 แต่เขาให้ไปเรียนกับเด็ก ม.6 ซึง่ ตอนนัน้ ก็ยงั พูดภาษา ของเขาไม่ได้ อีกทัง้ ภาษาอังกฤษก็ยงั ไม่คอ่ ยเก่งจึงทำ�ให้ไม่เข้าใจในเวลาเรียน ประเด็นสำ�คัญเลยคือ นิสยั ของคนไทยกับคนทีน่ น่ั แตกต่างกันมาก ทีน่ น่ั จะ เป็นแบบต่างคนต่างอยู่ การบ้านไม่ลอก ไม่ถามกัน” เธอเล่าไป หัวเราะไป ทำ�ให้เวลามีปัญหาเรื่องการเรียน เพือ่ นก็จะไม่คอ่ ยมีเวลามา สอนเรา สุดท้ายเลยปรึกษากับคนดูแลฉันนัน่ เขาจึงส่งไปเรียนคอร์สภาษา ดัช ซึง่ เป็นภาษาประจำ�ชาติ ใช้เวลาเรียนภาษาอยู่ 2 เดือน แล้วจึงกลับมา เรียนทีโ่ รงเรียนตามปกติ” สังเกตจากชือ่ ประเทศทีเ่ ธอไปแล้ว ตัง้ อยูใ่ นแถบยุโรป เรานึกถึง หนังฝรัง่ ทีเ่ คยดู เด็กนักเรียนต่างประเทศมักจะเน้นไปทีเ่ รือ่ งของกิจกรรม ทีเ่ น้นปาร์ต้ี ไม่รวู้ า่ ในชีวติ จริงทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นหนังเขาทำ�แบบนัน้ กันจริงไหม

“เรือ่ งเทีย่ วก็เทีย่ วเยอะ เทีย่ วกลางคืน แต่ไม่เคยทำ�ให้การเรียน เสียเลย เวลาเทีย่ วก็จะไปเทีย่ วด้วยกัน แบบไปยกห้องเลย แต่ส�ำ หรับฉัน อยูท่ น่ี นู้ แทบไม่ได้ไปปาร์ตเ้ี ลย ด้วยความทีต่ อนไป ผมสัน้ มาก หน้าเด็กๆ เขาเลยคิดว่าอายุ 12 ปี จึงชอบคิดว่าฉันเป็นเด็ก เลยไม่คอ่ ยจะมีเพือ่ น ปาร์ตส้ี กั เท่าไหร่” เธอเล่าให้ฟงั พร้อมเสียงหัวเราะทีด่ จู ะดังกว่าตอนแรก เป็นไหนๆ “แต่เรือ่ งเทีย่ วคงเป็นเทีย่ วต่างประเทศมากกว่า เวลาปิดเทอม หรือมีกจิ กรรมไปต่างประเทศก็จะขอไปกับเขาด้วยเสมอ” การปรั บ ตั ว ในเรื ่ อ งของการใช้ ช ี ว ิ ต ถือเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่คอ่ ยน่า ลำ�บากใจเท่าไหร่นักสำ�หรับเธอ เพราะเธอใช้วธิ ขี องความเป็นธรรมชาติ เข้ามาเกีย่ วข้อง คือ ค่อยๆปรับตัว อาศัยความเคยชิน ปฏิบตั ติ ามผูค้ นที่ นัน่ เลยทำ�ให้เธอนัน้ ไม่เครียดอะไรมากในเรือ่ งนี้ แต่สง่ิ ทีท่ �ำ ให้รสู้ กึ แย่กลับ กลายเป็นเรือ่ งของการใช้ภาษาในการพูดคุยโต้ตอบของเธอ “คือเรื่องของภาษาที่มีปัญหามากๆ เพราะอาจจะพูดไม่เก่ง เนือ่ งจากเป็นคนไทย เรือ่ งสำ�เนียงจึงมีปญ ั หา เวลาพูดคุยหรือโต้ตอบอะไร กับใคร บางครัง้ ต้องพูดถึงสอง สามครัง้ กว่าเขาจะเข้าใจ” สุ ด ท้ า ยเมื่ อ ถามถึ ง สิ่ ง ที่ ป ระทั บ ใจที่ สุ ด ในการไปใช้ ชี วิ ต ที่ เบลเยีย่ มในครัง้ นีค้ อื อะไร เธอเงียบไปครูห่ นึง่ พร้อมกับตอบคำ�ถามด้วย น้ำ�เสียงที่ตื้นตัน “เหตุ ก ารณ์ ท ี ่ ป ระทั บ ใจที ่ ส ุ ด คื อ ได้ไปเทีย่ วอียปิ โดยทีโ่ ฮส (ครอบครัวอุปถัมภ์) พาไปเทีย่ วโดยออกค่าเดินทางให้ทกุ อย่าง ประทับ ใจ เพราะเขาดูแลเราเปรียบเสมือนลูกจริงๆ พาไปเทีย่ วโดยทีเ่ ราไม่ตอ้ ง เสียเงินเองดูแลดีทกุ อย่าง ทีน่ อน อาหารการกิน ซักผ้าให้ ถือว่าสบายรูส้ กึ ว่าการไปครัง้ นี้ เราได้อะไรดีๆ หลายอย่าง มากกว่าทีค่ ดิ ไว้ตอนนีก้ ลับมา เมืองไทยบางครัง้ ยังนัง่ คิดอยูเ่ ลยว่า อย่าคาดหวังกับทุกสิ่ง เพราะทุกๆ อย่างมีทั้งดี และร้าย เราไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรบ้าง ให้เตรียมใจไว้ เสมอ ทำ � หน้ า ที ่ ข องตั ว เองให้ ด ี ท ี ่ ส ุ ด ” เธอทิ้งท้ายไว้ที่ประโยคนี้ ก่อนที่จะวางสายไป   GET MAGAZINE/13


GET SERVEY

“ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ได้เดินทางไปถึงประเทศจีน ความ รูส้ กึ แรกคือ ตืน่ เต้นเมือ่ จะได้รว่ มเรียนกับนักศึกษาต่างชาติ มีความรูส้ กึ เหมือนกับเด็กทีไ่ ด้จะได้เรียนรูอ้ ะไรสิง่ ใหม่ๆในสิง่ แวดล้อมใหม่ๆ และตืน่ เต้นทีจ่ ะได้พบเจอเพือ่ นใหม่ทย่ี งั ไม่รจู้ กั ” แม้วา่ จะเป็นครัง้ ที่ 2 แล้ว แต่ธารก็ยงั ตืน่ เต้นทุกครัง้ ทีไ่ ด้เดิน ทางไปเยือน ประเทศทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ เป็นอันดับ 3 ของโลกและคำ�ว่าปัญหาก็ ไม่ได้นอ้ ยไปกว่า คำ�ว่าประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั เลย “เนื ่ อ งจากย้ า ยไปเรี ย นตอนเทอมสอง นักศึกษาส่วนใหญ่ ศึกษาตัง้ แต่เทอมหนึง่ ทำ�ให้พน้ื ฐานความรูไ้ ม่เท่ากัน ในช่วงแรกต้องใช้ ความพยายามอย่างหนัก เพือ่ เรียนตามเพือ่ นให้ทนั เพราะรู ้ ส ึ ก เหมื อ น ตัวเองเรียนไม่รเู้ รือ่ งและท้อแท้มาก นอกจากนัน้ เดิมทีต่ ง้ั ใจจะเรียนแค่ส่ี วิชาทีส่ ามารถเทียบโอนได้ แต่มหาวิทยาลัยต้นสังกัดกลับมีวิชาบังคับ ที่นักศึกษาต้องลงเรียนเพิ่มอีกสี่วิชา รวมเรียนทัง้ หมดแปดวิชา แบ่งเวลา ยากมาก เธอเริ่มต้นด้วยการเล่าปัญหาที่พบเจอให้เราฟังว่า การไป ศึกษาต่างประเทศ ไม่ใช่เรือ่ งทีง่ า่ ยเลย เพราะ ด้วยเหตุผลหลายๆอย่าง ไม่วา่ จะเป็น ความเป็นอยูข่ องผูค้ น และวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง รวมไป ถึงระบบการศึกษาทีอ่ าจจะไม่เหมือนกับประเทศของเรา แต่กใ็ ช่วา่ จะ ยากจนเกินความพยายาม “ช่วงแรกทำ�ได้แค่ขยัน ทุกวันหลังเลิกเรียนต้องทำ�การบ้าน ของแต่ละวิชาให้เสร็จภายใน1ชัว่ โมง ทบทวนทีเ่ รียนในวันนัน้ วิชา ละ1ชัว่ โมง และเตรียมบทเรียนทีจ่ ะเรียนในวันรุง่ ขึน้ อีก2ชัว่ โมง พูดได้ ว่าช่วงนัน้ ชีวติ มีแต่การเรียน ส่วนปัญหาก็คอื แบ่งเวลายาก ตอนแรก ทุม่ เทให้กบั ทุกวิชา หลังจากทีเ่ ริม่ จะตามเพือ่ นร่วมชัน้ ทัน วิชาทีไ่ ม่ตอ้ ง เทียบโอนเกรดกลับมายังไทย ก็เปลีย่ นเป็นเรียนพอผ่าน ไม่จ�ำ เป็นต้องไป เครียดกับอะไรทีไ่ ม่จ�ำ เป็น ทีต่ อ้ งปรับตัวอย่างชัดเจนคือเรือ่ งเวลา มหาวิทยาลัยทีไ่ ทยไม่มี การแบ่งเวลาทีช่ ดั เจน โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาถึงขนาดไม่มเี วลา กินข้าวเทีย่ งก็ยงั มี แต่ทางมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ แปดโมงเช้าถึงเทีย่ งทุก วันจันทร์ถงึ ศุกร์เป็นเวลาทีเ่ รียนวิชาบังคับ พักจนกระทัง่ บ่ายสองครึง่ หลังจากนัน้ จะเป็นวิชาเลือกเสรี ทำ�ให้ตอ้ งปรับตัวเองใหม่ให้มเี วลาที่ แน่นอน นอกจากนัน้ ก็ทง้ั ทบทวนและเตรียมบทเรียนอยูเ่ สมอ”

สำ � หรั บ เรื่ อ งของสั ง คมที่ เ ธอต้ อ งเข้ า ไปใช้ ชี วิ ต ร่ ว มด้ ว ยนั้ น ทำ�ให้การหลิ่วตาของเธอในครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ครั้งแรก แต่ก็สร้าง ความลำ�บากใจให้เธออยู่ไม่น้อย “ประชากรจีนมีปริมาณมาก ทำ�ให้ทุกอย่างเกิดการแก่งแย่ง ไปเสียหมด ไม่มีระเบียบถึงขนาดใช้คำ�ว่า “หน้าด้านๆ” ได้เลย จาก ปกติเป็นคนไม่สู้ สุดท้ายก็ต้องเกิดอาการสู้เพื่อแม่ สู้รบปรบมือกับคน จีนบ้างเป็นบางครั้ง ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่ในชีวิตเลย ทีเดียว อีกอย่างคือ คนจีนเรื่องมาก สมมุติว่าเข้าร้านอาหารที่นั่น เขา ก็จะไม่ตามใจลูกค้า เช่น สั่งข้าวหมูทอด ได้มาแล้วขอซอส เขาก็จะบอก ว่า “ไม่ต้องใช้ซอส หมูมีรสชาติอยู่แล้ว” แล้วคือเราอยากกินซอสไงคะ แม้แต่ร้านอาหารฟาสฟู้ด เช่น KFC ซื้อปีกไก่แซบยังไม่ยอมให้ซอส บอก ว่ามันมีรสชาติอยู่แล้วเหมาะกับคำ�นิยามที่ว่า จีนคือประเทศมหาอำ� นาจจริงๆค่ะ” ถึงแม้ในช่วงแรกการปรับตัวจะทำ�ได้ยาก แต่สุดท้ายเธอก็ทำ�มันจน ประสบความสำ�เร็จ และแม้ว่าจะเรียนหนักอย่างที่เธอได้เล่าให้ฟังใน ตอนแรก แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเธอจะไม่มีเวลาไปทำ�กิจกรรมอย่างอื่นเลย เธอเล่าให้เราฟังต่อว่า เนื่องจากเพื่อนร่วมชั้นส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรป เรื่องของการปาร์ตี้จึงถือเป็นเรื่องสำ�คัญอีกอย่างหนึ่งของวัยรุ่นรองลง มาจากการเรียนเลยก็ว่าได้ และเพื่อเป็นการฝึกภาษาทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เธอจึงจำ�เป็นที่ต้องเข้าร่วมปาร์ตี้ด้วยในบางครั้ง สุดท้ายเราถามถึงประสบการณ์หรือสิ่งที่เธอประทับใจ ใน การมาเรียนที่ประเทศจีน เธอตอบคำ�ถามแบบยิ้มๆ ว่า “ต้องพูดว่าหลายๆเหตุการณ์มารวมกันเป็นสิ่งที่ประทับใจ ที่สุดมากกว่า ได้พบเพื่อนใหม่คนหนึ่งที่คิดว่าเป็นเพื่อนที่ดีมากๆ และ สามารถไว้ใจได้ ถ้าจะให้เล่าเป็นเหตุการณ์ก็คงจะเล่าไม่หมด สิ่งที่ ประทับใจที่สุด คือเพื่อนที่พึ่งรู้จักได้แค่5เดือน แต่สามารถรู้สึกได้ว่าเป็น เพื่อนแท้อย่างแน่นอน ส่วนประสบการณ์ที่ได้จากที่นี่ ถือว่าคุ้มค่ากับ การลงทุนที่หาจากที่อื่นไม่ได้จริงๆ ถ้าเลือกได้ก็คงจะเลือกกลับมาที่นี่ อีกครั้ง ประเทศมหาอำ�นาจ”

GET MAGAZINE/14


YOUR INTEREST

เรื่อง, ภาพ: ภัสสร สุขสม

จิดาภา ปันยารชุน (มิ้ง) คณะบริหารธุรกิจ (ปี3) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “อยากให้ มี ก ารรั บ น้ อ งแบบที่ มี สั ม พั น ธภาพที่ ดี ต่ อ กั น แบบทำ � กิจกรรมร่วมกัน เพือ่ นช่วยเพือ่ น พีช่ ว่ ยน้อง ร่วมกันทำ�กิจกรรมบาง อย่างด้วยกัน ไม่ใช้ความรุนแรงค่ะ”

ปิยนุช ปิยะภาโส (ทราย) คณะ นิติศาสตร์ (ปี4) มหาวิทยาลัยทักษิณ “คื อ มหาวิ ท ยาลั ย ของทรายมี แ ต่ ก ารรั บ น้ อ งใน มหาวิทยาลัย ทรายอยากมีการรับน้องนอกสถาน ที่เหมือนมหาวิทยาลัยอื่นๆบ้าง น่าสนุกดีค่ะ”

ณัฐวัฒน์ วิชชุวรรณ (เกมส์) สำ�นักวิทยาศาสตร์เชิงคำ�นวณ ปี2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ “อยากรับน้องแบบสร้ า งสรรค์ มี ก ิ จ กรรมทั ่ ว ไป เน้นสันทนาการ แต่อ าจจะต้ อ งมี ก ารจั ด ระเบี ย บ บ้างครับ อยากให้ม ี ก ารรั บ น้ อ งในมหาวิ ท ยาลั ย อยากได้ ง บสนั บ สนุ น จากมหาวิ ท ยาลั ย ครั บ ”

วันทนา ชนะสิทธิ์ (เชียร์) คณะการจัดการ ปี4

ผกามาศ อยู่ทอง (แป้ง) คณะครุศาสตร์ ปี3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา “อยากให้ เป็นแบบ ทำ�กิจกรรมเข้าค่าย ร่วมกันทุกชั้นปี ทำ�กิจกรรมแนะนำ�ให้ น้องรู้จักรุ่นพี่ ไม่ต้องใช้ความรุนแรงค่ะ”

“จะเป็นการรับน้องแบบ 50:50 ค่ะ คือการลงโทษหรือ การรับน้องที่รุนแรงอย่างน้อยประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ จากที่ต้องการจะทำ�และการเอนเตอร์เทนต์อีก50ค่ะ” GET MAGAZINE/15


GET ARTIST

ศิ ล ปะคื อ อารมณ์ ท ี ่ ถ ู ก ถ่ า ยทอดออกมาด้ ว ยสิ่งต่างๆ ผ่าน ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งด้วยจิตใจที่อยากจะลงมือทำ� นีค่ อื ความหมายของ คำ�ว่าศิลปะทีอ่ ยูใ่ นใจของ ชัยยันต์ รัฐวิเศษ หรือยันต์ นักศึกษาสำ�นักวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม ชัน้ ปีท่ี 5 ชายหนุม่ ผูห้ ลงใหลในงานวาดภาพเป็นชีวติ จิตใจเสมอมา วาดภาพครั้งแรกตั้งแต่อายุเท่าไร ? อนุบาลครับ เป็นชั่วโมงศิลปะ ครูผู้สอนวาดมะม่วงพวงหนึ่งให้ ดูด้วยชอล์คบนกระดานดำ� แล้วตอนนั้นดูละครเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับกระสือ ก็เลยพูดกับครูว่า “ครูครับวาดกระสือให้ดูหน่อยได้ไหม” ครูก็วาดให้ดู เราก็มองตามที่ครูวาดแล้วก็ทำ�ให้รู้สึกตั้งแต่ตอนนั้นว่าคนวาดภาพมีเสน่ห์ มาก จึงมีความคิดตั้งแต่ตอนนั้นที่ว่าโตขึ้นอยากเป็นจิตรกรหรือที่ภาษา อังกฤษเขาเรียกว่า artist การเรียนสถาปัตยกรรมทำ�ให้การวาดภาพออกมาดีกว่าคนทีเ่ รียนอย่างอืน่ ? ที่จริงแล้วคนที่เรียนสถาปัตย์ฯ เขาไม่ได้ไปเป็นนักวาดภาพ แต่ จ ะเป็ น นั ก ออกแบบซึ่ ง มั น ต่ า งจากคนที่ เรี ย นจิ ต รกรรมหรื อ เรี ย น วาดภาพโดยตรง การเรียนสถาปัตย์ฯ จะสอนเกี่ยวกับกระบวนการ คิด ความคิดสร้างสรรค์แต่ไม่ได้สอนให้วาดรูป มันจะเป็นทางอ้อม ที่ ว่ า เวลาเรานำ � เสนองานเราได้ ใช้ ก ารเขี ย นรู ป เป็ น ตั ว ช่ ว ยในการนำ � เสนอและสื่อสารให้เข้าใจมากกว่าการวาดภาพให้มันดูสวยงาม การวาดภาพสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนได้อย่างไรบ้าง ? เรียนออกแบบอุตสาหกรรมก็ไม่ได้ใช้โดยตรง ครูกไ็ ม่ได้สอนให้เรา วาดภาพแต่ทว่ี าดนัน่ คือความชอบส่วนตัวก็ใช้ความชอบมากกว่าทีไ่ ด้เรียนมา มีวิธีการศึกษาการวาดภาพด้วยตนเองอย่างไรบ้าง ? เราต้องเริม่ วาด วาดจริงๆ ไม่ใช่แค่คดิ ถ้าเราเริม่ วาดไม่วา่ จะสวย หรือไม่สวยแต่มนั ก็คอื จุดเริม่ ต้น หลังจากนัน้ เราค่อยหาวิธอี น่ื ในการทีจ่ ะมา ฝึกฝนตัวเองต่อย่างเช่น เปิดดูภาพแต่ไม่ใช่แค่ดผู า่ นๆ ดูภาพเคลือ่ นไหวหรือ วิธกี ารสอนในยูทปู บางทีการดูอย่างเดียวมันอาจไม่เข้าใจก็ตอ้ งถาม บางทีก็ กลับไปถามครูตอนเรียนมัธยมหรือเคยไปแถวมาบุญครองก็จะมีรา้ นรับวาด ภาพ ก็ยนื ดูดว้ ยความสนใจหลังจากนัน้ เราก็ถาม ว่าทำ�อย่างไร ทำ�ไมถึงออก มาเป็นแบบนี้ สวยจังเลย แล้วเราก็น�ำ เอาสิง่ เหล่านัน้ ทีไ่ ด้ศกึ ษามาลองทำ�ดู คิดว่าหัวใจหลักในการวาดภาพแต่ละครั้งคืออะไร ? อารมณ์ เวลาทีเ่ ราวาดภาพอะไรแล้วไม่มอี ารมณ์อยากจะวาด มันก็จะไม่วาดหรือว่าถ้าวาดก็จะออกมาไม่ดแี ต่มนั อาจจะเป็นคำ�ทีด่ เู หมือน จั บ ต้ อ งไม่ ไ ด้ ถ้ า ไม่ ม ี ฝ ี ม ื อ เลย วาดก็ ไ ม่ ส วย แต่ ร ู ้ ส ึ กว่าอยากวาด อยากทำ�งานศิลปะมันรูส้ กึ มีความสุขและรูส้ กึ ว่าสิง่ นัน้ คือสิง่ ทีส่ �ำ คัญมากกว่า GET MAGAZINE/16


GET ARTIST

เรื่อง, ภาพ : ขวัญใจ โกมัย

มีงานศิลปะชิ้นไหนบ้างที่ชอบเป็นพิเศษ ? ไม่มีอะไรที่ชอบเป็นพิเศษเพราะงานศิลปะดูเพื่อความสุขทาง ใจไม่ได้ดูว่าสวยหรือไม่สวย ถ้าพูดถึงคำ�จำ�กัดความในผลงานของตัวเองคิดว่าเป็นอย่างไรบ้าง ? ถ้าจำ�กัดความมันเหมือนว่าเราสร้างกรอบ แต่ถา้ เราไม่จ�ำ กัดความ หรือว่านิยามเราจะทำ�อะไรก็ได้ มีอสิ ระและความสุขมากกว่า คิดว่า งานไม่ ต้ อ งไปจำ�กั ด ความดี ก ว่ า คนดูเขาจะสัมผัสได้เองว่านีค่ อื ผลงานของเรา เมือ่ เขาดูไปเรือ่ ยๆ คิดว่างานของตัวเองมีอะไรที่น่าสนใจกว่างานของคนอื่นๆ ? เราคงบอกเองไม่ได้ดเี ท่าคนอืน่ มอง ถ้าไม่ส่องกระจกเราก็มอง ไม่เห็นหูตวั เองแต่คนอืน่ ยังสามารถเห็นหูของเราได้ งานจะน่าสนใจหรือ ไม่มนั อยูท่ ค่ี นอืน่ จะมองมากกว่า อะไรคือเสน่ห์ของการวาดภาพ ? วาดแล้วมีความสุข เวลาที่เราวาดภาพส่วนใหญ่จะวาดภาพ เพศตรงข้ามแล้วเวลานั้นมันจะเป็นเวลาที่เราได้มองรายละเอียดบน ใบหน้าของคนคนนั้นนานกว่าปกติ ชอบวาดภาพแนวไหน ? แนว Portrait ภาพคนครึ่งตัว แล้วก็ชอบวาดเป็นลายเส้นขาว ดำ�มากกว่าใช้สี ถ้าเกิดวันไหนเราวาดภาพเป็นขาวดำ�แต่สามารถทำ�ให้ คนมองเป็นสีได้มันก็น่าจะดี แรงบันดาลใจในการวาดภาพ ? อยากเห็นร้อยยิม้ เมือ่ วาดเสร็จเราเอาไปให้เขาแล้วเขายิม้ มันก็จะมี ความสุขไปอีกแบบ ภาพส่วนใหญ่จะเป็นภาพคนยิม้ ไม่รับจ้างวาดภาพ เพราะมีความรูส้ กึ เหมือนโดนบีบ มีกรอบ เวลาทีเ่ ราวาดภาพแล้วเราเอาไป ให้เขาคิดว่าช่วงนัน้ เป็นช่วงเวลาทีด่ ที ส่ี ดุ ดีกว่าตอนทีเ่ ราเก็บภาพนัน้ ไว้เสียอีก วาดภาพมาแล้วทั้งหมดกี่ภาพ ? ประมาณห้าถึงหกร้อยภาพ ผลงานที่ภูมิใจ ? รู้สึกว่าภูมิใจกับทุกภาพที่วาดถึงแม้ว่าภาพแรกที่วาดมันจะไม่ สวย แต่ทุกๆ ภาพล้วนแล้วแต่มีความหมาย มันมีค่าสำ�หรับเราเสมอ เคยส่งภาพเข้าประกวดบ้างไหม ? ปัจจุบันยังไม่เคยส่งประกวดเพราะคิดว่างานตัวเองยังไม่ถึง ขั้น ก็ไม่รู้ว่าจะส่งทำ�ไม ส่งแล้วได้อะไร ก็วาดเพื่อพัฒนาตัวเอง ได้อะไรจากการวาดภาพ ? ได้การพัฒนาตัวเอง เราจะทราบด้วยตัวเองเวลาวาดภาพมันจะ เกิดการพัฒนาหรือดัดแปลงอะไรบางอย่างได้เรื่อยๆ เช่นการขีดเส้น วันนีเ้ ราอาจจะขีดไม่ตรง วันต่อไปอาจจะตรงขึน้ แม้มนั จะไม่ตรงทีส่ ดุ แต่มนั ก็ จะค่อยๆ ตรงขึน้ เรือ่ ยๆ เราได้รบั ความสุข รอยยิม้ GET MAGAZINE/17


MY SUCCESS

เรื่อง : ธนพงศ์ วจีรวัฒน์ ภาพ : ธีรพงศ์ หนูปลอด

GET MAGAZINE/18


MY SUCCESS เมื่อเดือนสิงหาคมทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีโอกาส เชิญคุณต๊อบเถ้าแก่น้อยหรือนายอิทธิพัทธ์ กุลพงษ์วณิชย์ผู้ประสบ ความสำ�เร็จทางธุรกิจเจ้าของธุรกิจสาหร่ายทอดกรอบมาร่วมเสวนา แบ่งบันประสบการณ์ชีวิต ซึ่งประสบการณ์ครั้งนี้ได้มอบหลายสิ่ง หลายอย่างให้กับนักศึกษาเรียนรู้ไปปรับใช้กับตัวนักศึกษาเอง >>>จุดเริ่มต้นของชีวิตก่อนจะเป็นเถ้าแก่น้อย คุ ณ อิ ท ธิ พั ท ธ์ เ ริ่ ม ต้ น ที่ ต นเองก็ เ ป็ น วั ย รุ่ น คนหนึ่ ง เหมือนคนอื่นทั่วไปคือมีความฝันและความหวังว่าจะทำ�ความฝัน ให้ เ ป็ น จริ ง ทำ � ในสิ่ ง ที่พ่อแม่บอกให้ทำ �คือการตั้งใจเรียนหนั ง สื อ ให้ เ ก่ ง เพื่ อ ที่ จ ะสอบเข้ า มหาวิ ท ยาลั ย ดี ๆ จบไปจะได้ ทำ� งานดี ๆ มี เงินเก็บเยอะๆ หากแต่สิ่งที่แตกต่างระหว่างคุณอิทธิพัทธ์กับเด็ก วั ย รุ่ น ทั่ ว ไปคื อ การติ ด เกมในช่ ว งเวลานั้ น การติ ด เกมกลั บ ทำ � ให้ คุ ณ อิ ท ธิ พั ท ธ์ ม องเห็ นโอกาสในการเริ่มต้นทำ �ตามฝันของตั ว เอง เมื่ อ สิ่ ง ของที่ เ ป็ น เพี ย งโปรแกรมสามารถนำ � มาซึ่ ง ยอดเงิ น ที่ ใช้ จ่ายในชีวิตประจำ�วันได้เป็นปี

ในช่วงเวลานั้นคุณอิทธิพัทธ์ไม่มีกำ�ลังใจที่จะทำ�ต่อแล้วจึง ได้ตอบตกลงไปโดยไม่ได้หวังอะไร หากแต่ในการออกร้านครั้งนี้กลับ เป็นการสร้างความตื่นตะลึงขึ้นเพราะไม่ใช่ความล้มเหลวหากแต่เป็น ความสำ�เร็จ หลังจากงานครั้งนี้คุณอิทธิพัทธ์จึงได้หันกลับมามองว่า ปัญหาของความล้มเหลวในการออกร้านช่วงเริ่มต้นธุรกิจ นั้นมา จากสถานที่ขายไม่พื้นที่ที่กลุ่มเป้าหมายจะซื้อเกาลัด ฉะนั้นจึงต้อง แก้ปัญหาโดยการไปขายในพื้นที่ที่มีกลุ่มเป้าหมายต้องการซื้อเกาลัด อยูแ่ ละแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จนเริม่ ประสมความสำ�เร็จในระดับหนึง่ แม้ว่าจะเริ่มประสบความสำ�เร็จไปแล้วแต่ก็ยังมีจุดเปลี่ยน ครั้งที่สองได้พบว่าสาหร่ายกลับเป็นของกินที่กินได้ทุกคนและทุก คนที่ได้กินก็จะชอบจึงได้เห็นโอกาสว่าถ้านำ�สาหร่ายเข้ามาหน้าร้าน เกาลัดน่าจะขายได้เพราะกลุ่มเป้าหมายมีกว้างขึ้นจนกระทั่งร้านขาย เกาลัดมีรายได้จากการขายสาหร่ายมากถึง 70% ของกำ�ไรทั้งหมด จึงเลือกที่จะเริ่มต้นขายสาหร่ายอย่างจริงจัง เริ่มที่การนำ�ไปวาง ขายที่ร้านค้าขนาดใหญ่ร้านหนึ่งแต่ด้วยเจ้าของร้านเสนอกลับมาว่า สิ น ค้ า ของคุ ณ อิ ท ธิ พ ั ท ธ์ไม่มีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่มียี่ห่อ ดูแล้ว เหมือนสินค้าโอท็อป ยังไงสินค้านี้ก็ขายไม่ได้ และอีกครั้งหนึ่งคุณ อิ ท ธิ พั ท ธ์ ไ ด้ ม องเห็ น โอกาสทางธุ ร กิ จ ว่าสินค้าถ้าจะขายก็จะต้อง ขายในสถานที่ที่มีคนจำ�นวนมากเข้ามาซื้อสินค้าของเรา จึงได้ตัดสิน ใจนำ�สินค้าไปนำ�เสนอให้กับร้าน 7-11 ทำ�ให้ได้พัฒนาสินค้าของ คุณอิทธิพัทธ์จนสามารถวางขายหน้าร้านได้

>>>จุดเปลี่ยนนของชีวิต แม้ว่าเกมจะทำ�ให้เริ่มทำ�ตามความฝัน แต่เกมเมื่อดำ�เนิน มาถึงจุดหนึ่งจะต้องมีการเสื่อมถอยไปตามเวลา ด้ ว ยเพราะมี เ กม ใหม่เกิดขึ้น เกมเก่ า ผู้เล่นจะน้อยลงจนทำ �ให้กลุ่มเป้าหมายของ การขายของในเกมลดลงคุณอิทธิพัทธ์ >>>แนวคิดที่ทำ�ให้ประสบความสำ�เร็จ ได้ พบโอกาสใหม่ อ ี ก ครั้ง การจะประสบความสำ�เร็จในธุรกิจได้ไม่ได้ใช้ความรู้ทาง หนึ่งคือการเข้าไปเดิน ด้านธุรกิจเพียงอย่างเดียวต้องใช้ทง้ั ความพยายาม ความตัง้ ใจ ความ ชมงานแสดงสินค้า อดทน และการรับฟังข้อเสนอแนะจากผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์มากกว่า ผลิตภัณฑ์อาหารและ ทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบที่ทำ�ให้พัฒนาการทำ�ธุรกิจได้อย่างมี ได้พบกับเครื่องคั่วเกาลัด ประสิทธิภาพ หากจะเริม่ ต้นธุรกิจต้องมองหากลุม่ เป้าหมายของ อัตโนมัติ จึงตัดสินใจที่จะ ธุรกิจตัวเอง ศึกษาว่ากลุม่ เป้าหมายของตัวเองมีความต้องการด้าน ทำ�ธุรกิจขายเกาลัด ไหนอย่างไร เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย เริ่มธุรกิจใหม่อีกครั้งหนึ่ง อย่างเหมาะสม อีกสิง่ สำ�คัญคือคูค่ า้ ทางธุรกิจหากอยากจะประสบ และก็ได้พบกับความล้มเหลว ความสำ�เร็จระดับสิบล้านควรหาคูค่ า้ ในระดับเดียวกัน อีกครั้งแต่ด้วยเหตุการณ์หนึ่ง หรือสูงกว่า เพื่อพึ่งพากันและกัน จะช่วยให้ คื อ มี ค นมาชวนให้ เ ปิ ด ร้าน ประสบความสำ�เร็จได้งา่ ยขึน้ ทีเ่ ทสโก้โลตัสในงานทีจ่ ะขึน้ ภายใน

GET MAGAZINE/19


GET TRAVEL

เรื่อง : วรัญญา อิสระโคตร ภาพ : นรภัทร เทพนรินทร์

จริงไหม ที่ใครๆเขาพูดกันว่าทะเลเป็นที่ของคนเศร้า เพราะไป เที่ยวทะเลทีไร มักได้ยินคำ�ว่า เอาความทุกข์ไปทิ้งทะเล แต่ทฤษฏีนี้คงไม่ เหมาะกับงานเทศกาลดนตรีนี้เป็นแน่ ขนอม เฟสติวัล ขนอม 1ใน 23 อำ�เภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอำ�เภอ ที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย มีชายหาดที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงาม อั น ดั บ ต้ น ๆของประเทศเลยก็ ว ่ า ได้ เพราะหากนึกถึงชายหาดในจังหวัด นครศรีธรรมราช เสียงตอบรับที่ดังมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นที่นี่ และจะเป็น อย่างไรเมื่อชายหาดที่เงียบสงบ ถูกเนรมิตให้กลายเป็น เทศกาลดนตรีที่ถูก จัดขึ้นภายใต้ธีมงาน“เดอะ แคริบเบียน ออฟ ไทยแลนด์” เทศกาลดนตรี ถื อ เป็ น อี ก หนึ่ ง สิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มจากผู้ ค นใน ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นแนวไหน เชื้อชาติไหนก็มักจะถูกให้ความสนใจไม่น้อย สำ�หรับประเทศไทยเทศกาลดนตรีถือเป็นเทศกาลที่มีการตอบรับจากผู้คน เป็นอย่างดี มีให้เลือกไปร่วมงานได้ตลอดทั้งปีเลยก็ว่าได้ เช่น บิ๊กเม้าท์เทนฟู ลมูนปาร์ตี้ เป็นต้น แต่ส�ำ หรับ ขนอม เฟสติวลั เทศกาลดนตรีทม่ี ขี น้ึ เป็นครัง้ แรก ใน จังหวัดนครศรีธรรมราช แม้ว่าจะมีขึ้นเป็นครั้งแรกแต่ก็เต็มไปด้วยผู้คนที่ให้ ความสนใจเข้ า ร่ ว มงานกั น อย่ า งมากมายตั ้ ง แต่ ย ั ง ไม่ ถ ึ ง เวลาเริ ่ ม งาน นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่ ให้ความสนใจกับหาดทรายที่เต็มไปด้วยความสงบ และยิง่ ดูครึกครืน้ มากขึน้ เมือ่ บริเวณริมชายหาด ถูกเนรมิตให้กลายเป็นเมือง บาฮามาส (เมืองโจรสลัด) ในคาบสมุทรแคริบเบียน ทีเ่ ต็มไปด้วยนักท่องเทีย่ ว หลากหลายเชือ้ ชาติไม่วา่ จะเป็นชาวไทยหรือต่างประเทศ ทีท่ ยอยเดินเข้ามาในงาน

GET MAGAZINE/20


GET TRAVEL

เมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า เสียงดนตรีเริ่มดังกระหึ่มขึ้น สิ่งที่เรา เห็นคือ นักท่องเที่ยวต่างพากันตบเท้าเข้าร่วมเปิดฟลอร์แดนซ์กระจายทันที นอกจากจะแดนซ์กระจายแล้ว ผู้เข้าร่วมงานยังได้ดื่มด่ำ�กับบรรยากาศยาม ค่ำ�คืนบนคาบสมุทรแคริบเบียน พร้อมกับเสียงดนตรีจากศิลปินที่มาร่วมให้ ความสุข เช่น แสตมป์ และ เอ๊ะ จิรากร อีกด้วยและไม่ว่าจะหันมองไปทาง ไหนก็เจอแต่สีหน้าที่บ่งบอกถึงความสุขของผู้ที่มาร่วมงานได้เป็นอย่างดี งานนี้นอกจากจะถูกจัดขึ้นในลักษณะของเทศกาลดนตรีแล้ว ผู้มา ร่วมงานยังสามารถสัมผัสถึงแก่นแท้ของความเป็นขนอมได้ผ่านนิทรรศการมี ชีวิต “เล่าเรื่องเมืองขนอม” ซึ่งเป็นการจัดแสดงภาพถ่ายเปรียบเทียบความ แตกต่างระหว่างขนอมในอดีตและปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร เสน่ห์ของงานนี้จึงไม่ได้อยู่ที่เทศกาลดนตรีเพียงอย่างเดียว แต่ยัง รวมไปถึงชีวิตความเป็นอยู่ และชายหาดที่เงียบสงบบวกกับน้ำ�ทะเลสีใส ที่ คอยดึงดูดและพร้อมที่จะต้อนรับผู้มาเยือนเสมอ สุดท้ายไม่ว่าท่านจะมาร่วม งานเทศกาลดนตรี หรือตั้งใจมาเที่ยวที่ชายหาดขนอมแห่งนี้ ท่านจะได้พบ กับความสวยงามที่น่าตื่นตาตื่นใจ คอยเชื้อเชิญให้ท่านเข้ามาสัมผัส และหาก ท่านพอมีเวลาลองหาโอกาสมาร่วมเทศกาลดนตรีที่นี่สักครั้งแล้วท่านจะได้ พบกับความคุม้ ค่า ทีซ่ อ้ นนอยูภ่ ายใต้หาดทรายและเสียงเพลงทีข่ นอม แห่งนี้

GET MAGAZINE/21


ART MATERIALS

เป็ดส่งสุยักขษ์ เรื่อง : ธนพงศ์ วจีรวัฒน์ ภาพ : www.bloggang.com

เป็ดยางยักษ์ผลงานศิลปะขนาดใหญ่ลอ่ ง ลอยไปตามแม่น�ำ้ หลากหลายประเทศ โดยเจ้าของ เป็ดยางยักษ์นค้ี อื นายฟลอเรนทิน ฮอฟแมน ศิลปิน ชาวดัตช์ สร้างขึน้ เมือ่ ค.ศ. 2007 ซึง่ มีแนวคิดของ ผลงานชิน้ นี้ “กระจายความสุขแก่ผคู้ นทัว่ โลก” เป็ดยางยักษ์มขี นาดสูง 16 เมตรหนึง่ ในผล งานของนายฮอฟแมน ซึง่ ผลงานของเขามีอยูม่ ากมาย แต่ละชิน้ ล้วนแต่เป็นผลงานทีจ่ ดั แสดงในทีส่ าธารณะ โดยทุกผลงานทีจ่ ดั แสดงเน้นว่าต้องเป็นผลงานทีม่ อบ ความสนุกสนานให้แก่ผไ้ ู ด้ชมเช่น กระต่ายยักษ์สเี หลือง จากนิทรรศการโอเพนอาร์ท ในเออเรบรู ประเทศ สวีเดน, เรือกระดาษทีร่ อตเทอร์ดาม เนเธอร์แลนด์, เปีย โน ในเทศการดนตรีกาเมอร์นานาชาติทเ่ี ชอมอนนิกกู เมือ่ ค.ศ.2006, เป็ดยางยักษ์ซง่ ึ ก็เป็นผลงานล่าสุดของ นายฮอฟแมนจัดแสดงโดยนำ�ไปปล่อยให้ลอ่ งลอยไป ตามแม่น�ำ ้ ใหญ่ภายในเมืองเริม่ ต้นทีเ่ มืองของเขาเองคือ Amsterdam (เนเธอร์แลนด์), St. Nazaire (ฝรัง่ เศส), Sao Paulo (บราซิล), Rotterdam (เนเธอร์แลนด์), Nürnberg (เยอรมัน), Wassenaar (เนเธอร์แลนด์), Osaka (ญีป่ น่ ุ ), Hasselt(เบลเยียม), Elst (เนเธอร์แลนด์), Auckland (นิวซีแลนด์), Sydney (ออสเตรเลีย), และ Hong Kong(จีน) ทีฮ่ อ่ งกงเป็ดยางยักษ์ตวั นีไ้ ด้เรียกรอย ยิม้ และความสนุกสนานจากเด็กๆได้เป็นอย่างดี และได้ เป็นจุดสนใจของนักท่องเทีย่ วหลายๆคนเดินทางมาไกล เพียงเพือ่ จะได้มาชมเป็ดยางยักษ์เพียงเท่านัน้ ปัจจุบันแม้ว่าจะเป็นที่น่าเสียดายแต่เป็ด ยางยักษ์กไ็ ด้เดินทางออกจากฮ่องกงแล้ว การเดิน ทางครัง้ นีม้ ผี คู้ นหลัง่ ไหลกันมาร่วมอำ�ลากันมากมาย เด็กๆหลายคนแสดงความเศร้าเมือ่ เป็ดยางยักษ์ก�ำ ลัง จากไป และเป้าหมายต่อไปของเป็ดยางยักษ์คือ สหรัฐอเมริกา

GET MAGAZINE/22


GET FOOD

ไอติมโบราณแบรนด์ ร้อยชั่ง จากแปดริ้ว มีประวัติมาอย่างยาวนานกว่า 80 ปีตั้งแต่สมัยคุณยายยังสาว คุณแม่ยังเด็ก ซึ่งพอเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ทางความเป็นอยู่ของคนแปดริ้ว ไอติมร้อยชั่งก็ตกตะกอนกลายเป็นความทรงจำ� ดีๆมานานหลายปี จนกระทั่ง ในเดือน พฤศจิกายน 2548 ความทรงจำ�ก็กระโดด ออกมาโลดเล่นกลายเป็นความจริง อีกครั้งหนึ่ง ไอติมร้อยชั่ง มีรสชาติกว่า 20 รสชาติทั้ง ถั่วดำ� ข้าวหลามเย็น ชาชัก ลอดช่อง รวมมิตร มะพร้าวหอม เผือกหอม นมขนุน นมชมพู ข้าวโพดคลุกเนย ถั่วเขียวหอม ทุเรียน บ๊วยสามรส ส้ม ส้ม กระเจี๊ยบ น้ำ�ผึ้งมะนาว มะนาวไท กาแฟ โอเลี้ยง และ ช๊อคโก

ร้อยชั่ง : แปดริ้ว ไอติมมีตำ�นาน เรื่อง : นันทนา เสนา ภาพ : roichang.com

ไอติมร้อยชั่งทุกรสชาติ นอกจากจะมีความอร่อยละมุนลิ้นแล้ว ยังมี ประโยชน์อีกด้วย เช่น รสถั่วดำ�อุดมไปด้วยโปรตีนป้องกันโรคหัวใจ รสข้าวหลาม เย็น มีสารต้านอนุมูลอิสระ รส มะพร้าวหอม ช่วยขับปัสสาวะและมีฤทธิ์เป็นยา ระบายด้วย รสน้ำ�ผึ้งมะนาว มีน้ำ�ผึ้งเป็นยาอายุวัฒนะ น้ำ�ตาลในน้ำ�ผึ้งเป็นยานอน หลับอย่างอ่อน เป็นต้น อากาศร้อนๆ ถ้าหากได้ผ่อนคลายด้วยไอติมร้อยชั่งที่มีเนื้อไอติมแน่นๆ รสชาติที่หวานนุ่มละมุนลิ้น และมีความเย็นนานถึง 3 ชั่วโมง นอกจากจะช่วยผ่อน คลายจากความร้อนแล้ว ยังทำ�ให้บรรยากาศเก่าๆ หวนกลับมาให้คิดถึงอีกด้วย GET MAGAZINE/23


GET GALLERY

นก (ใน) กรง

รังสิต ทองสมัคร เรื่อง : ขวัญใจ โกมัย ภาพ : รังสิต ทองสมัคร

นายแพทย์รังสิต ทองสมัคร หรือที่ใครหลายๆ คนในวงการถ่ายภาพมือสมัครเล่นของเมืองไทยรู้จักกันในนาม “ฝนแสนห่า” ผู้หลงใหล ในงานถ่ายรูปเป็นชีวิตจิตใจ สำ�หรับคอลัมน์ Gallery ได้นำ�เสนอภาพถ่ายชุดพิเศษจากนายแพทย์รังสิต นั่นคือชุดภาพถ่าย “นก(ใน)กรง” โดย มีคำ�กลอนที่คุณหมอมอบให้สำ�หรับคอลัมน์ Gallery เพราะเสียงดี หน้าตาหล่อ เขาจึงล่อหลอกเจ้าเข้าอยู่กรง เปลี่ยนชื่อเป็นนก(ใน)กรง ไม้ซี่โครงคอยกักกั้น มีบุญ หรือมีบาป จึงถูกสาปทุกคืนวัน ก่งเสียงลูกคอลั่น เจ้าของนั้นส่งเสียงเฮ…

GET MAGAZINE/24

นายแพทย์รังสิต ทองสมัคร


GET GALLERY

GET MAGAZINE/25


GET GALLERY

GET MAGAZINE/26


SEX CERCISE

เรื่อง : ภัสสร สุขสม ภาพ : toe short story

ในโลกใบนี้ถ้ากล่าวถึงในเรื่องเพศ คนทั่วไปก็คงนึกว่ามีแค่เพศชายและเพศหญิงเท่านั้น สังเกตได้ว่าคนรุ่น ปู่ ย่า ตา ทวด ของเรามักพูดว่าชายเกิดมาก็ต้องคู่กับหญิง แต่เมื่อเวลาเปลี่ยน รสนิยมในเรื่องของความรักก็เปลี่ยน ไปด้วย ปัจจุบันไม่ได้มีแค่ความรักระหว่างชายกับหญิงเท่านั้น แต่ยังมีเพศอีกหลายๆเพศที่ก่อเกิดความสัมพันธ์ หลากหลายรูปแบบ หลากหลายอารมณ์ ความจริงแล้วความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่แค่ชายกับหญิงนั้นเกิดขึ้นมานานแล้ว แต่บางคนหรือบุคคลภายนอกไม่ ยอมรับ กลับคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าอับอาย หรือผิดเพศ แต่กับปัจจุบันนั้นเรื่องเพศที่นอกเหนือไปจากเพศชายและเพศ หญิงได้รับการยอมรับของสังคมมากขึ้น โดยองค์การสหประชาชาติของสหรัฐอเมริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้มีการ จำ�แนกเพศบนโลกออกมาว่าโลกของเรามีทั้งหมด 7เพศหลักๆ ซึ่งแยกย่อยออกมาได้ถึง 13 เพศ (1)เพศชาย (Male) เพศชายก็คือผู้ชายนั่นเองที่เราเห็นอยู่ทั่วไปในชีวิตประจำ�วัน เป็นเพศที่ปกติ ซึ่งคู่กับเพศหญิง (2)เพศหญิง [Female] ก็คือผู้หญิงที่เราเห็นกันอยู่ในชีวิตประจำ�วันอีกเหมือนกัน ซึ่งเพศชายและเพศหญิงเป็นเพศ ที่ปกติในสังคมที่ต้องคู่กันแน่นอน ส่วนเพศที่เหลือนั้นคือเพศที่ผิดไปจากเพศชายและหญิง เพศแรกเลยก็คือ (3)ไบเซ็กช่วล (Bi-sexual)หรือเรียกสั้นๆ ว่าไบในที่นี้คือรวมทั้งหญิงและชาย คือกล่าวถึงกลุ่มชนของหญิงและชาย ที่มีความสนใจในทั้งเพศของตัวเองและเพศตรงข้าม (4)เกย์ (Gay) หรือชาว Yaoi เพศนี้เป็นเพศชายรักชาย ก็จะ แบ่งย่อยไปอีก ว่าใครจะเป็นรุกหรือเป็นรับ ซึ่งฝ่ายรุกมักจะเรียกว่า (5)เกย์คิง (King) ส่วนฝ่ายรับจะถูกเรียกว่า (6)เกย์ควีน (Queen) ส่วนอีกแบบนึง (7)เกย์โบธ(both ) ก็คือเป็นได้ทั้งสองแบบ แล้วแต่อารมณ์ ในส่วนของ ผู้ชายที่แสดงอากัปกิริยาเป็นผู้หญิงก็ถูกเรียกว่า (8)กระเทย ซึ่งมีให้เห็นทั่วไปมีเปอร์เซนต์ที่เยอะ (9)เลสเบี้ยน [Lesbian]หรือชาวYuri กลุ่มเพศหญิงที่รักหญิงด้วยกันเอง และจะเปิดเผยพฤติกรรมมากกว่ากลุ่มเกย์ก็จะแบ่งเป็น (10)ทอมบอย (Tomboy)พวกนี้ก็จะมีลักษณะท่าทางเหมือนผู้ชายทุกอย่าง เพศทอม ก็จะคู่กับ (11)เพศดี้ ซึ่งเพศ นี้ดูทั่วไปก็คือผู้หญิงแต่ไม่ชอบผู้ชายนั่นเอง ปัจจุบนั นีโ้ ลกได้เปิดกว้างเกีย่ วกับเรือ่ งเพศมาก ยังมีเพศทีเ่ กิดใหม่กค็ อื (12)อดัม และ (13)เชอรรี่ อธิบายได้ ว่า สองเพศนีถ้ อื กำ�เนิดในบัลแกเรีย มาจากกลุม่ คนกลุม่ หนึง่ ทีม่ คี วามชอบการร่วมเพศ แบบเป็นหมู่ ( สวิงกิง้ ) หรือ แบบสลับคูน่ อน อดัม คือ ผูช้ ายทีด่ เู ป็นผูช้ ายทุกอย่าง ไม่นยิ มเพศเดียวกัน แต่วา่ พวกเขาไม่ชอบผูห้ ญิง กลุม่ คนเขาชอบ คือ “ทอม”อดัม เป็นผู้ชาย ที่มีความเป็นผู้ชายสูงมาก ดูเหมือนเป็นผู้ชายที่ ปกติทุกอย่าง กลุ่มที่ถูกเรียกว่าอดัม จะไม่ค่อยสนใจผู้หญิงเท่าไร ถึงแม่ว่า จะสวย เซ็กซี่ขนาดไหนก็ตาม แต่กลับชอบผู้หญิงที่มีความห้าว แต่งตัวแบบ ผู้ชายต่างหากที่เพศอดัมสนใจ ส่วน เชอร์รี่ คือ ผู้หญิงที่ชอบกระเทย หรือ พวกเกย์ เพศเชอร์รี่ไม่ชอบผู้ชายปกติและไม่ชอบผู้หญิงด้วยกันเอง สองเพศ นี้ถือว่าเป็นเพศที่แปลกและแตกแยกขึ้นไปอีก ในอนาคตไม่มีใครคาดเดาได้ว่าจะมีเพศใหม่เกิดขึ้นอีกหรือไม่ หลายคนใน สั ง คมอาจคิ ด ว่ า เพศอื่ น ที่ น อกเหนื อ จากชายและหญิ ง คื อ พวกเบี่ ย งเบน พฤติกรรมทางเพศ ถูกเรียกว่าเพศที่ไม่ปกติบ้าง แต่สังคมก็ควรที่จะยอมรับ เพราะในความเป็นจริงมันขึ้นอยู่กับจิตใจและพฤติกรรมมากกว่าที่จะดูว่า พวกเขาเหล่านั้นคือเพศอะไร ?

GET MAGAZINE/27


GET HOT

GET MAGAZINE/28


GET HOT

“จุดดำ�บนผ้าสีขาว” เขียน : ปิยวรรณ์ อ้วนตรงต้น ภาพ : www.idomodern.com

Hormones The series เป็นละครที่แบ่งฉายเป็นตอนๆ โดยดึงเอาคำ�ว่า “ฮอร์ โ มน” ที ่ ม ี อ ยู ่ ใ นร่ า งกาย มาตั ้ ง เป็ น ชื ่ อ ตอน โดยนำ � เสนอชี ว ิ ต ของนั ก เรี ย นในปั จ จุ บ ั น ที ่ ส ะท้ อ น ให้ เ ห็ น เนื ้ อ หาของความรั ก แบบหนุ ่ ม สาว ความรักของเพื่อนและความรักในเพศเดียวกัน ซึ ่ ง เหล่ า ตั ว ละครต่ า งมี ป มปั ญ หาที ่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป จากเนื ้ อ หาในซี ร ี ส ์ ด ั ง กล่ า วที ่ โ ดน ใจวั ย รุ ่ น วั ย ทำ � งาน จนกลายเป็ น กระแสฮอตฮิ ต ติ ด กั น อย่ า งงอมแงมทั ่ ว บ้ า นทั ่ ว เมื อ ง ทำ � ให้ ต อนแรกที ่ เริ ่ ม ฉายมี ย อดคนดู ใ นยู ท ู ป กว่ า 6,500,000 วิ ว ซี รี่ ส ์ เรื ่ อ งนี ้ เริ ่ ม ต้ น ตอนแรกด้ ว ยการแนะนำ � ตั ว ละครทั ้ ง หมดและเปิ ด เรื่ อ งด้ ว ยชื่ อ ตอน “เทสโทสเตอโรน” เป็ น ฮอร์ โ มนที ่ จ ะส่ ง ผลให้ ผ ู ้ ช ายมี น ิ ส ั ย ชอบเอาชนะและชอบการ แข่งขัน ทั้งเรื่องของความรักและความสัมพันธ์และยังเป็นฮอร์โมนสำ�คัญสำ�หรับผู้ชายที่กระตุ้น ให้เกิดความสนใจในเพศตรงข้าม ตัวละครสำ�คัญในตอนแรกชื่อวิน (รับบทโดย พีช พชร จิราธิวัฒน์) วินคิดท้าทายตั้งคําถามกับกฎระเบียบของโรงเรียนชนิดที่ไม่เคยมีใครกล้าทํามาก่อน เขาเชือ่ มัน่ ว่ า ตนเองกํ า ลั ง ตั ้ ง คํ า ถามอย่ า งมี เ หตุ ผ ลกั บ กฎระเบี ย บของโรงเรี ย น สิ่งที่ ทำ � ให้ ค นดู ไ ด้ รั บ จากตอนนี้ คื อ บางครั้ ง กฎระเบี ย บที่ โรงเรี ย นสร้ า งขึ้นให้ปฏิบัติ ตามกันมานาน ไม่มีใครเคยทราบเหตุผลว่าทำ�ไมต้องทำ� เช่น ทำ�ไมต้องใส่เครื่องแบบนักเรียน ทำ�ให้รู้ว่าในจิตใต้สำ�นึกลึกๆ แล้ววัยรุ่นต่างอยากรู้ว่าทำ�ไมต้องปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน แต่ ไม่มีใครกล้าออกมาท้าทายกฎระเบียบเหล่านั้น ซึ่งวินเป็นผู้ที่ตั้งคำ�ถามและทำ�ให้เกิดคำ�ตอบ ว่าเพราะอะไรต้องมีกฎเกณฑ์ต่างๆ ภายในโรงเรียน ซีรีส ์ เรื ่ อ งนี ้ เ ป็ น การรวมเอานั ก แสดงวั ย รุ ่ น หน้ า ใหม่ หน้ า ตาดี มาดึ ง ดู ดความสนใจ ของผู้ชม ทำ � ให้ ผ ู ้ ด ู ผ ู ้ ช มมี ค วามรู ้ ส ึ ก คล้ อ ยตาม เสมื อ นได้ ย ้ อ นกลั บ ไปในวั ย กระโปรงบาน-ขา สั้นอีกครั้งหนึ ่ ง ทางด้ า นของบทละครที ่ บ ทมี ค วามซั บ ซ้ อ นในระดั บ หนึ ่ ง ผู ้ ช มไม่สามารถเดา ได้ว่าในตอนต่ อ ไปเรื ่ อ งราวจะดำ �เนิ น ต่ อ ไปในทิ ศ ทางใด ตั ว อย่ า งเช่ น ในตอน “อะดรีนาลีน” ในตอนนี้ตัวละครที ่ ส ำ � คั ญ คื อ ไผ่ (ต่ อ ธนภพ ลี ร ั ต นขจร) มี เรื ่ อ งชกต่ อ ยกั บ กลุ่มวัยรุ่นกลุ่ม หนึ่ง ต่างฝ่ายยั ง ผลั ด กั น ทวงคื น แค้ น อย่ า งไม่ ม ี ท ี ่ ส ิ ้ น สุ ด และยิ ่ ง ทวี ค วามรุ น แรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่ง ผู้กำ � กับได้ปล่ อ ยตั ว อย่ า งหนั ง ให้ ไ ผ่ ‘ตาย’ ทำ �ให้ ผ ู ้ ช มติ ด ตามดู ก ั น เป็ น จำ� นวนมาก จนท้าย ที่สุดเกิดการพลิ ก ล็ อ ค ไผ่ เ พี ย งแค่ ต าพล่ า เบลอมองป้ า ยหลุ ม ศพเป็ น รู ป ตั ว เองเท่านั้น เรือ่ งราวต่างๆ ดำ�เนินมาจนกระทัง่ ตอนที่ 8 “โปรเจสเตอโรน” (Progesterone) ซึง่ เป็นชือ่ ฮอร์โมนที่เตรียมร่างกายผู้หญิงให้พร้อมกับการเป็นแม่ ซึง่ รับบทโดยดาวสาวน้อยสวยใสเรียบร้อยและ ดิน เด็กหนุ่มที่มีภาพลักษณ์ดีมาตลอด ที่เกิดเหตุการณ์ชิงสุกก่อนห่าม ซึง่ ดาวเป็นเด็กเรียบร้อยอยูใ่ น สายตาของ พ่อ-แม่ มาตลอดและไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องการมีเพศสัมพันธ์มาก่อน ทำ�ให้เธอไม่ได้ ป้องกัน ซึ่งคนดูจะรู้สึกคล้อยตามไปกับบทละครมากเพราะมีการตั้งกระทู้แสดงความคิดเห็น กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหนังมากมาย ผ่านเว็บไซต์พันทิป.คอม จึงถือได้ว่าตอนที่ 8 ของซีรีส์เรื่องนี้ สามารถดึงความสนใจของผู้ชมได้มากที่สุด Hormones The series ทำ�ให้เด็กที่กำ�ลังจะก้าวเข้าสู่วัยรุ่นได้มีประสบการณ์ตัวอย่างใน การใช้ชีวิตและสิ่งที่สำ�คัญที่สุดที่หนังเรื่องนี้พยายามจะบอกกับสังคมคือ พ่อ-แม่ ควรเข้าใจและดูแล เอาใจใส่ลูก ไม่บังคับหรือปล่อยให้ลูกได้ทำ�อะไรตามใจชอบมากเกินไป GET MAGAZINE/29


SPORT IN DEMAND

FIXED GEAR

ชีีีวิตไม่ติดเบรก ของ“นรภัทร เทพนรินทร์” เขียน : วรัญญา อิสระโคตร ภาพ : จุฑามาศ สังข์งาม

GET MAGAZINE/30


SPORT IN DEMAND FIXED GEAR (ฟิกเกียร์) จักรยานไร้เบรกที่กำ�ลังอยู่ ในความสนใจของวัยรุ่นไทยในขณะนี้ แทบจะไม่มีวัยรุ ่ น คน ไหนมองข้ามกีฬา Extreme ชนิดนี้ไปได้ เช่นเดียวกับ นรภัทร เทพนรินทร์หรือ แนน นรภัทร นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 3 สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ เลือกที่จะเล่นกีฬาชนิดนี้ทั้งๆ ที ่ ม ี ก ี ฬ าชนิ ด อื ่ น ให้เลือกอย่างมากมาย เขาให้เหตุผลถึงหลายๆ อย่างที่ทำ�ให้ ตนเองนั ้ น สนใจและหลงใหลไปกับเสน่ห์ของกีฬาชนิ ด นี้ คงไม่ จำ� เป็ น ต้ อ งอธิ บ ายอะไรกั น มากสำ� หรั บ ผู้ ที่ ใช้ เวลาอันยาวนานเพื่ออยู่กับมัน บางคนรักเหมือนเป็นสมบัติชิ้น ล้ำ�ค่า แต่สำ�หรับผู้ที่เพิ่งเริ่มสัมผัสอย่าง นรภัทร หากเขาลอง ตั้งคำ�ถามเล่นๆ ดูว่าเมื่อเล่นกีฬาชนิดนี้เขาจะได้อะไรที่เป็น มากกว่าการออกกำ�ลังกายหรือไม่ คำ�ตอบที่เขาได้กลับมาคือไม่ เพียงแต่สนุกและได้ออกกำ�ลังกายเท่านั้นแต่ฟิกเกียร์ยังมีส่วน ร่วมในการดำ�เนินชีวิต แทรกซึมเข้าไปมีบทบาทในทุกๆ เรื่อง โดยที่บางครั้งเขาเองก็ไม่รู้ตัว นอกเหนือจากความสนุกและการออกกำ�ลังกายที่เขา ได้รับแล้วนั้น ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ฟิกเกียร์สามารถให้กับเขาได้ นั่นคือ ใช้เป็นตัวบอกถึงเอกลักษณ์และความเป็นตัวตนของ นักปั่นผู้เป็นเจ้าของจักรยานอย่างเขาได้อย่างชัดเจน เพราะอะไรถึงเลือกที่จะเล่นกีฬาชนิดนี้ ? เพราะกีฬาฟิกเกียร์นั้น สามารถทำ�ให้เราออกกำ�ลังกาย ได้หลายๆส่วนในร่างกาย เช่น แขน ขา ลำ�ตัว ถือว่าได้ออกกำ�ลัง กายทุกส่วนในร่างกายเลยก็ว่าได้และสามารถฝึกสมาธิได้เป็น อย่างดี ปั่นมานานเท่าไหร่แล้ว ? ปั่นมา 2 ปีแล้วครับ คิดว่าเสน่ห์ของกีฬาฟิกเกียร์ คืออะไร ? เสน่ห์ของฟิกเกียร์นั้นคิดว่ามาจากการเป็นจักรยานที่ สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบและโดดเด่น เช่น การปั ่ น แบบ เล่นท่าเพื่อโชว์ศักยภาพของของตัวผู้ขับ บางคนก็ เ ล่ น แบบ สี ส ั น สวยงาม ตามใจวัยรุ่นเพื่อดึงดูดความสนใจและความชอบ ส่วนตัว ทำ�ให้ฟิกเกียร์นั้นมีเสน่ห์มากๆ รักและหลงใหลอะไรในฟิกเกียร์ ? รักในความเป็นเอกลักษณ์ของฟิกเกียร์เพราะฟิกเกียร์ สามารถปรับแต่งตัวจักรยานให้เข้ากับสไตล์ในการใช้งานหรือการ เล่นได้หลายอย่างเช่น ปั่นแบบเล่นท่าหรือที่เรียกว่าสายทริกและ ปั่นแบบสบายๆออกกำ�ลังกายหรือเรียกว่า “สายปั่น” ฟิ ก เกี ย ร์ มักจะมีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลสามารถบ่งบอกถึงตัวผู้ขับได้ คิดว่าการปั่นฟิกเกียร์เป็นตัวชี้ค่ารสนิยมของผู้เล่นอย่างไร ? เราสามารถดูได้จากฟิกเกียร์ของแต่ละคนว่าคนๆ นั้น ชอบสไตล์ฟิกเกียร์แบบไหน ก็จะบ่งบอกถึงลักษณะรสนิยมของ คนๆ นั้นได้จากการตกแต่งรถ การแต่งตัวได้ว่าค่านิยม รสนิยม ของคนนั้นเป็นอย่างไร

“การปั่นฟิกเกียร์ มีประโยชน์มากมาย ไม่ใช่แค่การปั่นจักรยานไปเล่นๆ

จริงเหรอว่าฟิกเกียร์เป็นกีฬาที่มาคู่กับการแต่งกาย ? การปั่นฟิกเกียร์นั้นเป็นกระแสตอบรับกันมาก ยิ่งการ แต่งตัวเพื่อให้เข้ากับสไตล์ของตัวเองก็จะมีพวกเครื่องแต่งกายเข้า มาเกี่ยวข้องด้วย เช่น รองเท้า เสื้อ กางเกง หมวก ทรงผม และ อุปกรณ์ตกแต่งร่างกายเพิ่มเติมต่างๆเช่น สร้อย แหวน เป็นต้น ฟิกเกียร์ใช้เป็นตัวบอกถึงเอกลักษณ์และความเป็นตัวตนของ คุณอย่างไรบ้าง ? ฟิกเกียร์สามารถบ่งบอกถึงลักษณะของผมได้ นั่นคือ ผมเป็นคนชอบสีสันสวยงาม เลยจัดการตกแต่งฟิกเกียร์ให้มีสีสัน สวยงามเพราะเหมาะกับผมและเป็นสิ่งที่ผมชอบเป็นอย่างมาก คิดอย่างไรกับคำ�พูดที่ว่า เล่นฟิกเกียร์เป็นเพียงแค่ค่านิยม และ ต้องการที่จะโชว์เท่านั้น ? สำ � หรั บ ฟิ ก เกี ย ร์ ที่ ว่ า เป็ น แค่ โชว์ นั้ น จะมี แ ค่ บ างคนที่ คิดว่าฟิกเกียร์เป็นแค่ของเล่น ของสะสม โชว์สาว แต่จริงๆ แล้ว คนเราก็มีความคิดความชอบ การกระทำ�ที่ไม่สามารถจัดให้เป็น คำ�นิยามเฉพาะได้ จึงแล้วแต่ว่าใครจะคิดอย่างไรก็ว่ากันไปแต่ สำ�หรับผมคิดว่า บางทีก็เหมือนเป็นสิ่งของเล่น บางทีก็คิดว่าเป็น อุปกรณ์ไว้ออกกำ�ลังกายไว้ปั่นเท่ๆ แต่ บ างครั ้ ง ก็ เ ปรี ยบเสมือน ส่วนหนึ่งของร่างกายที่จะต้องใช้ไปในการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน ฟิกเกียร์มสี ว่ นร่วมอย่างไรกับการดำ�เนินชีวติ ประจำ�วันของเราบ้าง ? ฟิกเกียร์สามารถปั่นไปเรียน ไปซื้อของหรือจะไปเที่ยว ออกทริปกับเพื่อนๆ ได้ การปัน่ ฟิกเกียร์ให้อะไรกับเราบ้างนอกจากการออกกำ�ลังกาย ? จากการปั่นฟิกเกียร์นั้นได้อะไรหลายอย่างมาก เช่น การออกกำ � ลั ง กาย สร้างกล้ามเนื้อ ฝึ ก ความอดทนและได้ฝึก ความสามารถในการขับ ซึ ่ ง มั น มี ม ากกว่ า การออกกำ�ลังกาย แน่ๆ เช่น การปั่นเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเอง หรือปั่น เพื่อให้ทันสมัย ตามกระแส บางคนปั่นเพื่ออยากมีเพื่อนเยอะๆ เพื่อจีบสาว โชว์สาวอีกอย่างคือได้เพื่อนร่วมทางที่มาปั่นด้วยกัน ออกทริปด้วยกัน มีความสัมพันธ์รู้จักผู้คนในวงการปั่นเยอะ สุดท้ายหากคุณยังคงสงสัยอยู่ว่ามันให้อะไรกับเรา บ้างทุกครั้งที่ก้าวขาขึ้นคร่อมอาน เพียงแค่คุณลองออกแรงปั่น จักรยานคู่ใจออกไปโลดแล่นบนท้องถนนแล้วคุณจะได้รับคำ� ตอบว่าเมื่อขี่จักรยาน คุณจะได้อะไรมากกว่าที่คิด

GET MAGAZINE/31


GET INSPIRATION COVER IS STORY

เรื่อง : ปิยวรรณ์ อ้วนตรงต้น ภาพ : ดิฐลดา วิชัยดิษฐ

GET MAGAZINE/32


GET INSPIRATION

ถิงถิง ดิฐลดา วิชัยดิษฐ ผู้หญิงที่หลงรักการใช้เสียงเป็น ชีวิตจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลง การเป็นดีเจ เธอพยายาม ฝึกฝนการใช้ภาษามาตั้งแต่เด็กและมีความฝันที่ชัดเจนว่าโตขึ้นเธอ อยากเป็นผู้ประกาศข่าวในพระราชสำ�นัก ถิงถิง เป็ น นั ก เรี ย นทุ น ประกายเพชรของมหาวิ ท ยาลั ย กรุงเทพ เรียนฟรี มีเงินเดือน และเรียนให้ได้ 3.00 ขึ้นไป ปัจจุบัน เธอเรี ย นจบเกี ย รติ น ิ ย มอั น ดั บ 1 เกรดเฉลี ่ ย 3.63 จากคณะ นิเทศศาสตร์ ภาควิ ช าวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศ น์ และ ได้ ก ้ า วสู ่ บ ั น ไดความฝันขั้นแรก โดยการเป็น ผู้สื่อข่าว รายการ NBT News focus ทางช่อง NBT

ตอนนี้ทำ�งานอยู่ที่ไหน ตำ�แหน่งอะไร ?

ทำ�งานอยู่บริษัท สกู๊ปมีเดีย ตำ�แหน่งผู้สื่อข่าวฝ่ายสังคม

ตอนเด็กๆ ฝันอยากเป็นอะไร?

อยากเป็นผู้ประกาศข่าว แต่ปัจจุบันยังเป็นแค่ผู้สื่อข่าว เรา รู้สึกว่ายังไม่ประสบความสำ�เร็จ เพราะยังไม่ได้เป็นผู้ประกาศข่าวใน พระราชสำ�นัก

ทำ�อย่างไร ให้ได้ทำ�งานในสิ่งที่ชอบ?

ฝึ ก ฝนมาตั ้ ง แต่ เ ด็ ก แม่ ว างตั ว ไว้ ใ ห้ อ ยู ่ แ ล้ ว ว่ า จะให้ เราพู ด ภาษาไทยให้ชัด ร เรือ ล ลิง ให้ชัด และมีโอกาสเข้าอบรมดี เจ ของกรมประชาสัมพันธ์ ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช และของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลามีงานวันเด็กก็จะมีห้องจำ�ลองข่าวเด็ก เราก็ได้ลองเข้าไปเป็นผู้ประกาศ เราโชคดีด้วยที่ว่า แม่ ก ั บ พ่ อ อยู ่ ใ นสถานี ว ิ ท ยุ แ ละสถานี โทรทัศน์ ทำ�ให้หัวหน้าสถานีเห็นแวว เลยให้โอกาสมาทำ�งาน ก็ได้ลอง ทำ�ทีวี รายการแรกที่ได้ทำ�คือ ตอน ป.5 ชื่อรายการสดใสวัยเยาว์ ของ ช่อง 11 นครศรีธรรมราช พอหลังจากนั้นก็ทำ�มาเรื่อยๆ จนกระทั่ง ม. 1 ได้ไปทำ�ดีเจนัมเบอร์วัน ที่ทางจังหวัดจัดขึ้น จนได้รางวัลชนะเลิศ ดีเจนัมเบอร์วันในรุ่น ม.ต้น หลังจากนั้นทำ�ให้หวิทยุชุมชนมาติดต่อให้ ไปเป็นดีเจประจำ�สังกัด จนได้ เ ป็ น ดี เจเยาวชนของคลื ่ น พอจบ ม. 3 ก็ ก ลายเป็ น นั ก จั ด รายการวิทยุอาชีพนครศรีธรรมราช ซึ่งวิทยุ แห่งประเทศไทยให้ไปจัดรายการ ซึ่งจะมีชั่วโมงเกี่ยวกับต้นกล้าของ แผ่นดิน คือจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเยาวชน

“มันจะมีอยูช่ ว่ งนึงทีต่ อ้ งหยุดจัดเพราะว่ามี การซือ้ ชัว่ โมงเต็ม ก็ไปช่วย คือการหาทุก วิถที างทีจ่ ะเข้าไปทำ�งาน ไม่ได้อยูเ่ บือ้ งหน้า ก็ไป อยูเ่ บือ้ งหลัง ไปรับโทรศัพท์ จดเพลง ขอเพลง” ชีวิตในช่วงมหาวิทยาลัย ทำ�กิจกรรมอะไรบ้าง ?

พอเข้ามหาวิทยาลัยก็สมัครชมรมกระจายเสียง มหาวิทยาลัย กรุงเทพ เป็นการจัดรายการวิทยุ ปีแรกไปสมัครเป็นดีเจ ได้รับคัดเลือก เป็นดีเจจากทั้งหมด 300 กว่าคน คัดเหลือแค่ 18 คน จัดรายการมา เรื่อยๆ ปี1-2 ได้เป็นดีเจ พอปี 3 ขึ้นเป็นรองประธานชมรมกระจายเสียง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ แล้วปี4 ก็เป็นที่ปรึกษา ระหว่างปี 2-4 เข้าชมรมประสานเสียงด้วย เพราะว่าชอบใน การร้องเพลงด้วย เพราะชอบเกี่ยวกับเสียง เลยได้เป็นนักร้องพาร์ทออ โต้ ในชมรมประสานเสียง และเพราะเป็นเด็กทุนประกายเพชร เลยได้ เป็นพิธีกรภาคสนามให้กับภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ นอกจากนี้ยังได้เป็นพนักงานจัด event ในงานเปิดตัวสินค้า เกี่ยวกับ วิทยุโทรทัศน์ทั้งหมดของบริษัท BEC กรุ๊ปจำ�กัด บริษัทพ่อของช่อง3 ในช่วงระหว่างที่เรียน วิ ช าที ่ เรี ย นมั น จะเกี ่ ย วข้ อ งกั บ วิ ท ยุ โทรทัศน์ เราก็จะทำ�ทุกอย่างให้เต็มที่ ไม่ว่าจะเป็น ทำ�ละคร ทำ�เกมโชว์ ทำ�รายการข่าว ในวิชารายการข่าว ได้มีโอกาสได้เป็นโปรดิวเซอร์ ตอน แรกได้เป็นผู้ประกาศ แต่เราคิดว่าเพื่อนทุกคนที่มาเรียนวิทยุโทรทัศน์ ทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคืออยากเป็นผู้ประกาศ ซึ่งเราสามารถ ทำ�อย่างอื่นได้ ก็เลยถอนตัวจากการเป็นผู้ประกาศ มาทำ�ตำ�แหน่ง โปรดิวเซอร์ แล้วก็ทำ�ทุกอย่างเองเกือบทั้งหมด ดำ�เนินรายการตัดต่อ เอง ตัดต่อเสียง ตัดต่อภาพ ตัดต่อ อินเทอลูท จิงเกิ้ลต่างๆ และก็ดำ�เนิน รายการเอง

แบ่งเวลาในการเรียนกับการทำ�กิจกรรมไปพร้อมกัน อย่างไร ?

การแบ่งเวลา เราจะชั่งน้ำ�หนักว่า อะไรสำ�คัญ เวลาเราเรียน มัธยมการเรียนมันคือสิ่งที่สำ�คัญ เราต้องทิ้งงานมาเพื่อที่จะเรียน หรือไม่ ช่วงเวลาที่จัดรายการ เป็น 4-5 ทุ่ม ต้องรีบทำ�การบ้านให้เสร็จแล้วรีบ ไปจัดรายการ แต่ถ้าในมหาวิทยาลัยมันจะวิชาที่เราดูแล้วว่าเราสามารถ ไปอ่านหนังสือเองได้ เราก็ค่อยไปอ่าน กับบางวิชาที่โดดไม่ได้จริงๆ ก็คือ ไปเรียน เวลารับงานนอกก็จะพยายามคุยกับอาจารย์ และซื่อสัตย์มาก ที่สุด ว่าเราไปทำ�อะไร เราไม่ต้องโกหกหรอกว่าไม่สบาย พออาจารย์เค้า จับติด เราจะเสียเครดิต แต่เราก็เล่าให้อาจารย์ฟัง ว่าเราไปทำ�งาน หรือ เราต้องไปทำ�กิจกรรม อาจารย์จะหักคะแนนก็ไม่เป็นไร เราก็ต้องไป ขยันตอนช่วงสอบให้ดีที่สุด เวลาเข้ามหาวิทยาลัยคะแนนสอบมันเป็น คะแนนที่ตัดสิน คะแนนเก็บมันจะไม่ค่อยมีผลสักเท่าไหร่ เราก็ไปทุ่มเท กับการสอบให้มาก

GET MAGAZINE/33


GET INSPIRATION

คนทีอ่ ยากทำ�งานด้านสือ่ สารมวลชน ต้องทำ�อย่างไรบ้าง?

คิดว่าโอกาสกับความพยายาม มันสำ�คัญกับชีวติ อย่างไร?

สำ�คัญมากทั้งสองอย่างเลย เช่น โอกาสที่มาทำ�งานที่สกู๊ป มีเดีย มันก็เป็นโอกาสที่อยู่ดีดีก็ได้มา เพราะตั้งแต่เรียนจบพยายาม ไปสมัครช่อง3 ทีวีไทย ไทยรัฐ อินเด็กซ์ เคเบิ้ล พยายามมันก็เท่านั้น แต่สุดท้ายเราก็ได้โอกาสจาก อาจารย์ศศิพงศ์ ชาติพจน์ จากคณะ ก็ โทรมา มาร่วมกับผมมั้ย ซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากกับการที่ นักศึกษา ที่เพิ่งจบมา แล้วขึ้นมาเป็นผู้สื่อข่าวเลย และเป็นผู้สื่อข่าวช่องฟรีทีวี ที่เป็นช่องใหญ่ด้วย มันเป็นอะไรที่ยากมาก ซึ่งโอกาสนี้มันเป็นโอกาส ที่ผู้ใหญ่เค้ายื่นมาให้เรา มันเป็นโอกาสที่เราสร้างให้เค้าเห็นตั้งแต่ตอน เราเรียน เพราะฉะนั้นพยายามทำ�ให้มันดีที่สุด ทุกงาน ณ ตอนนั้น ณ เวลา นั้น แล้วโอกาสเมื่อมันมาก็ต้องคว้ามันให้ได้

อย่างแรกเลย ต้องรู้ให้ได้ว่าเราชอบอะไร บางคนชอบตาม เพื่อนว่าอยากเป็นผู้ประกาศ แค่เพราะว่าสวย การเป็นผู้ประกาศมัน เป็นอะไรที่คุณจะต้องหัวไว คิดเป็น ความรู้เยอะ เพราะเวลาที่นำ�เสนอ หน้าจอ คนดูจะดูออกเลยว่า คุณจะโง่ หรือ คุณจะฉลาด คุณสามารถ ทำ�ออกมาได้ดีขนาดไหน และเมื่อคุณชอบทำ�งานด้านสื่อแล้ว ก็ไปด้าน นั้นให้ถึงที่สุด อย่าลังเล ว่าเราจะอยู่เบื้องหน้าหรือเบื้องหลังดี การที่ เราอยากจะเป็นเบื้องหน้า เราก็ต้องทำ�เบื้องหลังให้เป็น เพื่อที่เราจะไป อยู่เบื้องหน้าและแก้ปัญหาได้ การที่เราเป็นเบื้องหลังเราก็ต้องทำ�เบื้อง หน้าให้ได้ เราต้องทำ�ให้ได้หมดทุกอย่าง การจะเป็นสื่อมวลชน ต้อง ทำ�ได้ตั้งแต่ การเขียนบท ตัดต่อ และอยู่หน้าจอ อี ก อย่ า งคื อ ต้ อ งคุ ย กั บ พ่ อ แม่ ใ ห้ ช ั ด เจน พ่อแม่ต้องมีส่วน สนับสนุนเราด้วย ส่วนการที่เราเป็นสื่อจำ�เป็นต้องรู้ให้รอบด้าน แล้วก็ สื่อสารออกมาให้ชัดเจน ในเรื่องของภาษา โดยเฉพาะรุ่นน้องๆ ที่อยาก จะขึ้นมาเป็นสื่อ และอยากอยู่เบื้องหน้า ต้องใช้ภาษาให้ถูกต้อง การใช้ ภาษาไทยได้ถูกต้อง มันจะสามารถดึงดูดคนดูให้มาสนใจเราได้มากขึ้น ด้วย นอกจากภาษาไทย ภาษาอังกฤษก็สำ�คัญด้วยเช่นกันในสายงาน สื่อมวลชน

กำ�ลังใจสำ�คัญในการทำ�งาน?

คุณแม่ เวลาเหนื่อย เวลาท้อ ไปหาแม่ แม่ก็จะกอดแล้วบอกว่า แม่ทำ�งานในกรมฯ มา 30 กว่าปีแล้วนะ ทำ�ไมแม่ยังสู้ได้ แล้วลูกทำ�ไมสู้ ไม่ได้ล่ะ เจอเรื่องแค่นี้ทำ�ไมลูกทำ�ไม่ได้ล่ะ แม่ก็จะสอนว่าบางทีเราไปเจอ อะไรร้ายๆ ก็ไม่ต้องไปสนใจ เราแค่ทำ�หน้าที่ของเราให้ดีที่สุด

GET MAGAZINE/34


GET MOVIE

V

for Vendetta

หน้ากากขาวเปี่ยมอุดมการณ์ เรื่อง : นันทนา เสนา ภาพ : hhiru.deviantart.com

V For Vendetta หรือ เพชฆาตร หน้ากากพยายม ผลงาน V ได้พสิ จู น์ให้เห็นว่า การมีเป้าหมายและแน่วแน่กบั มันจะทำ�ให้ ของผูก้ �ำ กับ James McTeigue ทีส่ ร้างจากหนังสือการ์ตนู ของอลัน มัวร์ เป้าหมายนัน้ ประสบความสำ�เร็จได้ในทีส่ ดุ ในแง่ของเสรีภาพ James McTeigue สะท้อนให้เห็นถึงความ ซึง่ เคยตีพมิ พ์ในนิตยสารรายเดือนชือ่ Warrior ในปี 1981 เรือ่ งราวของ ภาพยนตร์นน้ั บอกเล่าถึงชายคนหนึง่ ทีส่ วมใส่หน้ากากสีขาวผ่านทางการ ไม่เท่าเทียมอันเกิดจากรัฐบาลเผด็จการ โดยใช้ประเด็นของการจำ�กัดสิทธิใน เรือ่ งต่างๆ เช่น ห้ามออกนอกบ้านในเวลาเคอฟิวส์ และจำ�กัดเสรีภาพทาง กระทำ� ความคิด อุดมการณ์ทางการเมือง และเหตุการณ์ตา่ งๆทีเ่ กิดขึน้ ผลงานภายนตร์ชน้ิ นีเ้ ป็นกระแสอย่างรุนแรงในประเทศไทย หลัง ด้านข่าวสารซึง่ ถือเป็นเรือ่ งทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ เพราะสือ่ เป็นสิง่ ทีจ่ ะทำ�ให้ประชาชน จากมีกลุม่ คนใส่หน้ากากขาวออกมาชุมนุมประท้วง ทำ�ให้ยอดค้นหาคำ�ว่า รู ้ ม ากขึ ้ น และอาจเกิ ด การตั ้ ง คำ� ถามต่ อ รั ฐ เผด็ จ การอย่างแน่นอน นอกจากจะสะท้อนปัญหาเรื่องของการจำ�กัดเสรีภาพแล้ว หน้ากากขาวในกูเกิลพุง่ ขึน้ สูงหลายระดับ เรือ่ งราวของชายสวมหน้ากากขาวเกิดขึน้ ท่ามกลางภูมทิ ศั น์กรุง James McTeigue ยังสอดแทรกแง่คิดเรื่องของความยุติธรรมเอาไว้ ลอนดอนของอังกฤษที่ถูกปกครองโดยรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งแต่ อีกด้วย ซึ่งก็สอดคล้องกับการดำ�เนินชีวิตของตัวละครหลัก รวมถึงเป็น กลายสภาพเป็นเผด็จการ หลังจากเกิดโรคระบาดร้ายแรงทำ�ให้ประชาชน เรื ่ อ งที ่ ส อดคล้ อ งกั บ ชี ว ิ ต ของเราในยุ ค สั ง คมปั จ จุ บ ั น อี ก ด้ ว ย ผู้กำ�กับเลือกที่จะให้ความสำ�คัญกับความสำ�เร็จของ V ซึ่ง ล้มตายจำ�นวนมาก อังกฤษจึงต้องอยู่ในภาวะเคอร์ฟิวและเหตุการณ์ดัง เกิดเป็นปรากฏการณ์ พลังแห่งประชาชน เกิดขึ้นในตอนจบของเรื่อง กล่าวส่งผลให้รฐั มีอ�ำ นาจมากยิง่ ขึน้ รัฐเผด็จการปกครองอังกฤษอย่างเบ็ดเสร็จ ทั้งยังมี ก ระบอก ที่ประชาชนได้สวมหน้ากาก Guy Fawkesหรือหน้ากาก V ออกมายืน เสียงเป็นสถานีโทรทัศน์ทเ่ี ผยแพร่ขา่ วเฉพาะในด้านดี และยังมีการละเมิด ชุมนุมหน้าอาคารรัฐสภาเพื่อรอดูจุดจบของรัฐบาลเผด็จการ นั่นหมาย ถึงประชาชนได้คิดเองว่าอิสรภาพเป็นสิ่งที่ตนเองต้องการแสวงหาและ เสรีภาพส่วนบุคคลด้วยการดักฟังโทรศัพท์ สอดแนม และติดตัง้ กล้อง ลิ้มลองมันมาโดยตลอด อิสรภาพ ที่ V ได้ปลุกมันขึ้นมาจากประชาชน วงจรปิ ด จำ � นวนมากตามท้ อ งถนนและออกกฎหมายให้ ก ารมี ร ั ก ชาวอังกฤษ และสิ่งเหล่านี้คือความสำ�เร็จอย่างแท้จริงของ V ร่ ว มเพศ ถื อ เป็ น ความผิ ด V ถือเป็นตัวแทน ของผู้ที่มีอุดมการณ์และเป้าหมายที่ชัดเจน สำ�หรับเขาชายผูส้ วมหน้ากากขาวทีเ่ รียกแทนตัวเองว่า “V” เขา ซึ่งในที่สุดแล้วเป้าหมายที่ตั้งมั่นก็สำ�เร็จ ซึ่งน้อยคนนักที่ประสบความ เป็นหนึ่งในหนูทดลองอาวุธชีวภาพซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคระบาด สำ � เร็ จ หากมี อ ุ ด มการณ์ ท างการเมื อ งแบบเดี ย วกั บ V เหตุการณ์ทถ่ี อื เป็นโศกนาฏกรรมของอังกฤษในขณะนัน้ แต่เขาหนีรอดออก สิ่งที่น่าชื่นชมอีกอย่างหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้คือ การแสดง มาและปรากฏตัวขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อโค้นล้มรัฐบาลเผด็จการให้จงได้ บทบาทของนักแสดงนำ�ทั้งสอง ซึ่ง V รับบทโดย Hugo Weaving เขา “V” ชายผูม้ อี ดุ มการณ์และเป้าหมายอันแน่วแน่ ได้ท�ำ การปลุก แสดงได้อย่างยอดเยีย่ มผ่านหน้ากากทีม่ แี ค่ความรูส้ กึ เดียวอยู่ แต่สามารถ ระดมให้ประชาชนในกรุงลอนดอนลุกขึ้นสู้เพื่อเสรีภาพที่ตนเองต้องการ สือ่ ความรูส้ กึ ให้คนดูรบั รูไ้ ด้ โดยมีฉากหนึง่ ทีเ่ ขาบุกเข้าไปในสถานีโทรทัศน์ และปราศรัยออกอากาศ ทางด้านนักแสดงหญิงมี Nathalie Portman มารับบท Evey ประกาศแถลงการณ์แสดงจุดยืน อ้างถึง Guy Fawkes วีรบุรษุ ผูพ้ ยายาม Hammon ซึ่งเธอก็ถ่ายถอดอารมณ์ได้ดี ฉากที่น่าประทับใจก็คือฉากที่ ระเบิดรัฐสภาของอังกฤษเมือ่ สีร่ อ้ ยปีทแ่ี ล้ว (หน้ากากที่ V ใส่คอื หน้าของ เธอถูกขังอยู่ภายในคุก ซึ่งเธอก็ทำ�ออกมาได้ดี Guy Fawkes โดยสมมติ) โดยรวมแล้ว V For Vendetta เพชฌฆาต หน้ากากพยายม เป้าหมายของ V ไม่ใช่การแสวงหาข้อตกลงหรือประนีประนอมกับ นับเป็นภาพยนตร์ ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองอันเข้มข้น มาเกี่ยวเนื่อง ฝ่ายตรงข้าม แต่เป็นการโค่นล้มฝ่ายตรงข้ามลง โดยอาศัยเป้าหมายทีย่ ง่ ิ ใหญ่เป็น เชื่อมโยงอยู่ ซึ่งสิ่งนี้กำ�ลังสื่อสารกับผู้ชมว่า ความเท่าเทียมและความ อุดมการณ์ทไ่ ี ม่มวี นั ดับสูญ ความหวังของเขาคือการเตือนโลกว่า ความถูกต้อง ยุติธรรมในสังคมนั้น ไม่อาจตอบสนองให้กับคนในสังคมได้ทุกคนไม่ว่า ความยุตธิ รรม และเสรีภาพ เป็นมากกว่าคำ�พูด หากแต่มนั คือปรัชญาชีวติ เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตาม GET MAGAZINE/35


GET MOVIE

สงคราม ความหวัง บัลลังค์ เกียรติยศ เรื่อง : นันทนา เสนา ภาพ : thisiswhatithinklevelsix.blogspot.com

สงคราม ความหวัง บัลลังก์ เกียรติยศ ผลงาน กำ�กับโดย โรมัน โป ลันสกี้ นำ�แสดงโดย เอเดรียน โบรดี ออกฉายครัง้ แรก ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2545 ในงานเทศกาลภาพยนตร์ ณ เมืองคาน ประเทศฝรัง่ เศส เป็น ภาพยนตร์รว่ มระหว่างประเทศฝรัง่ เศส เยอรมัน อังกฤษ และโปแลนด์ ภาพยนตร์บอกเล่าเรือ่ งราวของ วลาดิสลอว์ สปิลมันน์ ศิลปินนัก เปียโนชาวโปแลนด์เชือ้ สายชาวยิว ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เริม่ จากปี ค.ศ. 1939 ฝ่ายทหารเยอรมันนาซีบกุ เข้ามายึดกรุงวอร์ซอร์ และเมื่อฝ่ายอังกฤษ และฝรัง่ เศสประกาศสงครามกับเยอรมัน จึงเริม่ มีการ การทำ�เขตกักกัน ชาวยิว เกิดขึน้ ต่อมาในเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 1942 ครอบครัวของสปิลมันน์ ก็โดน กวาดต้อนขึน้ รถไฟไป ยกเว้น สปิลมันน์ ซึง่ ได้รบั การช่วยเหลือจากเพือ่ นคนหนึง่ ในช่วงก่อนทีท่ หารนาซีเยอรมันจะถอนทัพไปจากโปแลนด์ จากการบุกของกอง ทัพรัสเซีย สปิลมันน์ ได้รบั การดูแลจากนายทหารเยอรมัน ชือ่ ร้อยเอกวิลม์ โฮ เซนเฟลด์ (ซึง่ เสียชีวติ ในค่ายเชลยสงครามโซเวียตปี ค.ศ. 1952)

ภาพยนตร์เรือ่ ง The Pianist ได้รางวัลภาพยนตร์ยอดเยีย่ มมา จาก 3 สถาบันประกอบด้วย National Society of Film Critics, San Francisco Critics Circle และ Boston Film Critics โดย เอเดรียน บร อดี้ ได้รบั รางวัลนักแสดงชายยอดเยีย่ ม จากสถาบันเดียวกัน พร้อมทัง้ ผู้ กำ�กับ โรมัน โปลันสกี้ ก็ได้รบั รางวัลผูก้ �ำ กับภาพยนตร์ยอดเยีย่ มด้วย ผู้กำ�กับ โรมัน โปลันสกี้ เชื่อว่า The Pianist คือหนังที่ สะท้อนภาพแท้จริง ของชะตากรรมคนยิวในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ตรงตามความเป็นจริง มากกว่าหนังเรื่องใดๆ ประสบการณ์ส่วนตัว ของโปลันสกี้เองบอกว่า โชคชะตาและความบังเอิญมีบทบาทสำ�คัญใน การรอดชีวิต ของชาวยิวส่วนใหญ่ The Pianist สะท้อนความหวังที่มนุษย์เราไม่เคยสิ้น แต่ครั้น แล้วก็ดับไปครั้งแล้วครั้งเล่าของตัวละครชาวยิวในเรื่องนับแต่ต้นจนจบ คงไม่แปลกหากใครที่ได้ชมภาพยนตร์เรืองนี้จะเอาใจช่วย วลาดิสลอว์ สปิลมันน์ให้รอดพ้นชะตากรรมที่สุดแสนจะหมิ่นเหม่นั้น เอเดรียน โบรดี เขาแสดงเข้าถึงบท ความอดโซ หิวกระหาย อยากเอาชีวิตรอด ในขณะที่คะนึงหาถึงการเล่นเปียโนที่ตัวเองรัก แต่ ทำ � ไม่ ไ ด้ เ พราะต้ อ งเอาชี ว ิ ต รอดให้ ไ ด้ ก ่ อ นนั ้ น โบรดีทำ�ได้ดี กระทั่ง ทำ�ให้เขาได้รับรางวัลอะคาเดมีในฐานะผู้แสดงนำ�ยอดเยี่ยม ซึ่งเป็น หนึ่งในสามรางวัลอะคาเดมีที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับ

GET MAGAZINE/36


GET MOVIE

เรื่อง : นันทนา เสนา, ภาพ : che(film)

Che หรือในชือ่ ภาษาไทยว่าเช กูวารา สงครามปฏิวตั โิ ลกเป็นผล งานกำ�กับโดย สตีเว่น โซเดอร์เบิรก์ เขานำ�หนังเรือ่ งนีไ้ ปฉายในงานเทศกาล หนัง เมืองคานส์ โดยให้ชอ่ื สัน้ ๆว่า Che แต่ถา้ นำ�มาฉายในวงกว้างมันจะ ถูกแยกออกเป็นสองภาค โดยมีชอ่ื ว่า Che Part One: Argentine กับ Che Part Two: Guerrilla แต่ถา้ หากมองลึกลงไปมากกว่านี้ ภาพยนตร์ เรือ่ ง Che มีการสร้างมาแล้วถึง 3 เวอร์ชน่ั ใน พ.ศ.ทีแ่ ตกต่างกัน ทัง้ เวอร์ชน่ั สารคดี เวอร์ชน่ั 1969 และเวอร์ชน่ั ล่าสุดในปี 2008 เรือ่ งราวทีถ่ า่ ยทอด ออกมาก็เป็นเรือ่ งราวของ เช โดยมีมมุ มองของผูก้ �ำ กับแต่ละคนเป็นตัว ดำ�เนินเรือ่ ง Che เป็นภาพยนตร์แนวประวัตศิ าสตร์เกีย่ วกับอัตชีวประวัติ ของเออร์เนสโตเช กูวาร่านายแพทย์นกั ปฎิวตั บิ คุ คลสำ�คัญคนหนึง่ จากการ ปฏิวตั คิ วิ บา ภาพยนตร์ได้ เบนิซโิ อ เดลโตโร่ มารับบท เช กูวารา ซึง่ ได้รบั เสียงชืน่ ชมอย่างมากในเทศกาลหนัง เมืองคานส์ทง้ั การแสดง รูปลักษณ์และ บุคลิกของเบนิซโิ อถอดแบบออกมาได้คล้าย เช เป็นอย่างมาก ตัวเรือ่ งของภาพยนตร์ ไม่ได้แตกต่างจากหนังประวัตศิ าสตร์แนว อัตชีวประวัตโิ ดยทัว่ ไปนัก คือการบอกเล่าเรือ่ งราวชีวติ ทัง้ การกระทำ� คำ� ยกย่อง และชีวติ ส่วนตัวของคนๆนัน้ ทีส่ ร้างขึน้ มาเพือ่ เป็น

ภาพย้อนอดีตในเหตุการณ์ทางประวัตศิ าสตร์แบบภาพเคลือ่ นไหว เพียง เพือ่ ให้เราได้เห็นภาพการถ่ายทำ�เท่านัน้ เนื้อหาของเรื่องเป็นรายละเอียดของการปฏิวัติในคิวบาและ โบลิเวียทีม่ ากขึน้ จากเรือ่ งราวทีเ่ ชเคยบันทึกไว้ดว้ ยตนเองเป็นส่วนใหญ่ ใน ส่วนของกลวิธกี ารเล่าเรือ่ งหรือมุมมองแง่คดิ ต่างๆ เกีย่ วกับการปฏิวตั แิ ล้ว ดูไม่คอ่ ยมีอะไรน่าตืน่ เต้นนอกจากคนทีส่ นใจรายละเอียดของชีวติ เชจริงๆ อันนีค้ งเป็นการมองต่างมุมจากเทศกาลภาพยนตร์ทเ่ี มืองคานส์ สรุปว่า ในบรรดาภาพยนตร์เกีย่ วกับเชทีน่ �ำ เสนอมาทัง้ หมด เวอร์ชนั สารคดี ให้ ความรูใ้ นภาพรวมได้อย่างดี เวอร์ชนั 1969 ดูสนุกตามสไตล์หนังฮอลลีวดู้ เวอร์ชนั 2008 นีเ้ หมือนขยายความบางประเด็นจากเวอร์ชนั ปี 1969 ส่วนเรือ่ ง Motorcycle Diary เป็นอีกมุมมองทีน่ า่ สนใจของชี วิตเชในช่วงก่อนปฏิวตั ชิ ว่ งเวลาทีส่ น้ั ๆแต่กส็ �ำ คัญ เป็นเรือ่ งราวชีวติ วัยหนุม่ ของเขา ทีเ่ หลืออีกแค่เทอมเดียวก็จะสำ�เร็จการศึกษาเป็นแพทย์แล้ว แต่ ใจรักอิสระทำ�ให้เขาออกท่องเทีย่ วไปทัว่ ทวีปอเมริกาใต้กบั เพือ่ นรักด้วยรถ มอเตอร์ไซต์รนุ่ 1939 Norton 500 ซึง่ เรือ่ งนีก้ ถ็ อื เป็นจุดเริม่ ต้นของเรือ่ ง ราวในประวัตศิ าสตร์ของเชมาจรถึงทุกวันนีด้ ว้ ย ......

GET MAGAZINE/37


GET HITECH

เขียน : ภัสสร สุขสม ภาพ : stateschronicle.com, www.digitaltrends.com

iPhone, Android, BB (BlackBerry) เป็น 3 ยี่ห้อของโทรศัพท์ที่มีคนใช้งานมากที่สุดใน ประเทศไทยและแนวโน้มการใช้งานของแต่ละค่าย iphone คือแบรนด์ที่มีคนใช้งานในแต่ละวันมาก ที่สุด จากผลสำ�รวจของบริษัทศูนย์วิจัยนวัตกรรม อิ น เทอร์ เ น็ ต ไทยจำ�กั ด และจากการสังเกตเมื่อ ไอโฟนรุ่นใหม่ๆ คลอด เหล่ า บรรดาวั ย รุ ่ น แห่ กั น จั บ จองกั น ตั ้ ง แต่ เช้ ามืดกันเลยทีเดียว การจากสำ�รวจการใช้ไอโฟนในแต่ละวัน ของวันรุ่นมีการเข้าถึงเว็บไซต์จำ�นวนหลายเครื่อง ต่อวัน ซึ่งเป็นพฤกรรมหลังการซื้อ ซึ่งก่อนหน้านี้ การซื้อไอโฟนเป็นเพียงค่านิยมเท่านั้น เรียกเล่นๆ ว่าอุปทานหมู่ก็ว่าได้ เพื่อนซื้อ เราก็ต้องซื้อแต่ซื้อ มาแล้วก็ต้องใช้ก็เลยเกิดเป็นพฤติกรรมที่เกือบจะ เสพติด บางคนติ ด ไปแล้วว่างเป็นไม่ได้ต้องจิ้ม จิ้ม จิ้ม แอพพลิ เ คชั ่ น ต่างๆ ก็ล่อตาล่อใจเสีย เหลื อ เกิ น โดยเฉพาะบรรดา social แอพทั้ง หลายที่ต่างติดกันงอมแงม เกมต่างๆ ที่ถูกพัฒนา ให้ใหม่ล่าสุดและแอพลิเคชั่นๆ อื่นที่เหล่าวัยรุ่น ล้วนให้ค วามสนใจ แอพลิ เ คชั่ น บางที อ าจเป็ น ตั ว รองที่ วั ย รุ่นตั ด สิ น ใจเลื อ กซื ้ อ ไอโฟน บางคนไม่ ร ู ้ เ สี ย ด้ ว ยซ้�ำ ว่าประโยชน์ของไอโฟนอันที่แท้จริงแล้วคือ อะไร การเข้าถึงเว็บไซต์เข้าหาจ้อมูลต่างๆ ค้นหา ตำ � แหน่ ง GPRS สิ ่ ง เหล่ า นี ้ ล ้ ว นเป็ น ประโยชน์ ต่างจากพฤติกรรมที่เห็นในปัจจุบันเกี่ยวกับการซื้อ และการใช้ ไ อโฟนของวั ยรุ่นที่ไม่ควรค่ากับการ แห่กันไปจองคิ ว ซื ้ อ กั น แต่ เ ช้ า มื ด

GET MAGAZINE/38

Get Magazine  
Get Magazine  

Magazine Editing and Production