__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

БІОЕКОНОМІКА ТА КООПЕРАЦІЯ НА ЛЬВІВЩИНІ

Оре ст Кійко зав. каф. технології меблів та виробів з деревини, профе сор, доктор технічн их наук. Націона ль ни й лісотех н ічни й універси тет України

Львівський індустріальний день 21.11.2019


ЗМІСТ

1. Вступ. 2. Біоекономічний потенціал Львівської області. 3. Перспективи стратегічного розвитку біоекономіки Львівської області.

Ukrainian National Forestry University. Department of Furniture Production Techniques and Wood Product Technology

2


ВИЗНАЧЕННЯ

Bioeconomy is the production and processing of biomass in food, medicines, textiles, industrial products and energy on the basis of sustainable development. Renewable biomass is any biological material, as a product itself or as a raw material (definition by the EU).

Ukrainian National Forestry University. Department of Furniture Production Techniques and Wood Product Technology

3


ЧОМУ БІОЕКОНОМІКА?

1. Вуглецеве мислення. 2. Відновлювальні ресурси. 3. Європейський тренд.

Ukrainian National Forestry University. Department of Furniture Production Techniques and Wood Product Technology

4


ЧОМУ ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ?

1. Біоекономічний потенціал. 2. Економічна прогресивність. 3. Державно-приватне партнерство. 4. Рада лісового сектору. 5. Сприятливе розташування.

Ukrainian National Forestry University. Department of Furniture Production Techniques and Wood Product Technology

5


СТРУКТ УРА БІОЕКОНОМІКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ лісовий сектор економіки: • • • • • • •

лісове господарство та лісозаготівля; оброблення деревини; виробництво меблів; виробництво столярних виробів; покриття для підлоги та облицювання стін; покрівельні роботи; виробництво паперу та паперових виробів.

аграрний сектор економіки: • рослинництво; • тваринництво; • рибне господарство.

харчова промисловість: • виробництво продуктів харчування; • виробництво напоїв; • виробництво тютюнових виробів. Ukrainian National Forestry University. Department of Furniture Production Techniques and Wood Product Technology

6


СТРУКТ УРА БІОЕКОНОМІКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Харчова Сільське та рибне промисловість господарство 26,47% 14,45%

Меблева промисловість 2,46%

Виробництво столярних виробів 0,002%

Покриття підлоги й облицювання стін 0,06%

Покрівельні роботи 0,06%

Целюлозно-паперова промисловість 3,50%

Лісовий сектор 13,04%

Деталізована структура обсягу реалізованої продукції різними галузями промисловості Львівської області у 2018 році

Решта промисловості області 46,05%

Деревообробна промисловість 6,08%

Лісове господарство та лісозаготівля 0,86%

Ukrainian National Forestry University. Department of Furniture Production Techniques and Wood Product Technology

7


СТРУКТ УРА ЗЕМЕЛЬ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯМ У 2018 РОЦІ

Забудовані землі 5%

Інші землі 3%

Води (території, що покриті поверхневими водами) 2%

Сільськогосподарські угіддя 58%

Ліси та інші лісовкриті площі 32%

Ukrainian National Forestry University. Department of Furniture Production Techniques and Wood Product Technology

8


Б А Л А Н С Д Е Р Е В И Н И У Л Ь В І В С Ь К І Й О Б Л АС Т І ( З А Д А Н И М И РА Д И Л І С О В О ГО С Е К Т О Р У Л Ь В І В С Ь КО Ї О Б Л АС Т І )

Ukrainian National Forestry University. Department of Furniture Production Techniques and Wood Product Technology

9


Енергетичний потенціал соломи в нафтовому еквіваленті, тис. тонн

ДИНАМІКА ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІА ЛУ СОЛОМИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

160 140

144,24

2014

2015

169,30

123,94 108,05

120 93,78

100 80

155,19

148,27

161,85

64,63

60 40 20 0 2010

2011

2012

2013

2016

2017

2018

Культури зернові та зернобобові Соняшник Соя Ріпак і кольза Сумарний енергетичний потенціал в нафтовому еквіваленті Ukrainian National Forestry University. Department of Furniture Production Techniques and Wood Product Technology

10


ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11


ДИНАМІКА РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

12


ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

13


ПОРІВНЯЛЬНА СТРУКТ УРА ТРЬОХ ОСНОВНИХ СЕКТОРІВ БІОЕКОНОМІКИ У 2018 Р.

Ukrainian National Forestry University. Department of Furniture Production Techniques and Wood Product Technology

14


ВИСНОВКИ 1.

2.

3.

4.

Успішні результати можуть показати сектори біоекономіки зі значним експортним потенціалом. Найбільшим експортним потенціалом серед секторів біоекономіки вирізняється лісовий сектор (у 2018 році приріст склав 49% у деревообробці, 46% у виробництві меблів та 59% у целюлознопаперовій промисловості у порівнянні з 2017 роком; на початок 2018 року у Львівській області налічувалось 1088 підприємств-експортерів, серед яких у деревообробці – 480 (44 %), харчовій промисловості – 167 (15 %), виробництві меблів – 68 (6 %)). Окремої уваги щодо лісового сектору заслуговує те, що обсяги заготівлі ліквідної деревини у Львівській області за період з 2010 по 2017 рік збільшились на 6,4 %: з 1106,8 тис. м³ до 1177,9 тис. м³, причому надзвичайно важливим тут є те, що обсяг ділової деревини постійно зменшується (за період з 2010 по 2017 роки цей обсяг зменшився з 527,5 до 399,1 тис. м³, що склало 24,3 %), а обсяг паливної деревини – навпаки збільшується (за період з 2010 по 2017 роки цей обсяг збільшився з 574,6 до 778,8 тис. м³, що склало 35,5 %). Як наслідок, можливості забезпечення якісним ресурсом ділової деревини стають меншими, а паливною деревиною – більшими. Потенційним ресурсом для генерування енергії з відходів сільського господарства можна вважати, за результатами аналізу діяльності у 2018 році, 474,5 тисяч тонн соломи (у тому числі: зернових і зернобобових – 360 тисячі тонн; соняшника – 23,4 тисяч тонн; сої – 38,7 тисяч тонн; ріпаку і кользи – 51,9 тисяч тонн). Львівська область потребує розроблення стратегії біоекономіки, оскільки це є надзвичайно важливим з огляду на перспективний розвиток регіону, а існуючі стратегії (Стратегія розвитку Львівської області на період до 2020 року, Стратегія управління відходами у Львівській області до 2030 року) є лише частково дотичними до деяких питань стратегічного розвитку регіональної біоекономіки. Ukrainian National Forestry University. Department of Furniture Production Techniques and Wood Product Technology

15


ІДЕЯ

Біоекономіка як Смарт-Спеціалізація для Львівської області

Ukrainian National Forestry University. Department of Furniture Production Techniques and Wood Product Technology

16


POWER4BIO

Ukrainian National Forestry University. Department of Furniture Production Techniques and Wood Product Technology

17


ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ БІОЕКОНОМІКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Активні підприємці Рада лісового сектору Регіональна влада Науково-дослідні інституції Громадська організація

Асоціації дерево обробників та лісозаготівельників Льв. області

Кластер «Деревообробна індустрія»

Державні лісгоспи

Аналіз стану біоекономіки та наявності біоресурсів

Рада лісового сектору

ПП «ЛьвівПак»

Стратегія біоекономіки Львівської області

Львівська обласна державна адміністрація

Львівське ОУЛМГ

НЛТУ України

Ukrainian National Forestry University. Department of Furniture Production Techniques and Wood Product Technology

ГО «Форза»

18


ПРОПОЗИЦІЇ Проблема 1. (основна проблема) — відсутність усвідомлення важливості біоекономіки як провідного напряму соціально-економічного розвитку області. Потрібна потужна промоцій на компанія пріоритетності розвитку біоекономіки для Львівської області. Залучення потужних медіа ресурсів: соціальні мережі, телебачення, газети, конференції, дні біоекономіки тощо. Важливою є чітко розроблена стратегія популяризації та формування свідомого ставлення до переваг для населення від розвитку біоекономіки. Проблема 2. Незадовільне використання біомаси (в т. ч. її відходів). Значні обсяги біоресурсів у області не обліковуються та не мають єдиного координаційного центру управління їх ефективним використанням. Важливим елементом розв’язання такої проблеми повинна бути система ресурсоефективності для підприємств, що працюють із біоресурсами. Ця система повинна будуватись на принципах «каскадної економіки», коли відходи одного виробництва стають сировиною для іншого і т.д. Традиційне поняття «відходи» зникає як таке, тобто відходів не повинно бути взагалі. Проблема 3. Слабка співпраця бізнесу з наукою та владою. Основою розвитку біоекономіки повинна бути інноваційність, як підґрунтя економічного розвитку у 21-му столітті загалом. Лише нові науково-практичні рішення щодо використання поновлюваних ресурсів можуть гарантувати успішний розвиток регіону. Фундаментом такого розвитку має бути тісна взаємовигідна співпраця між бізнесом, наукою та владою. Ukrainian National Forestry University. Department of Furniture Production Techniques and Wood Product Technology

19


ПРОПОЗИЦІЇ

1. Створення центру підтримки розвитку біоекономіки у Львівській області 2. Створення електронної регіональної біржі біомаси 3. Розвиток і удосконалення роботи «Ради лісового сектору» при ЛОДА.

Ukrainian National Forestry University. Department of Furniture Production Techniques and Wood Product Technology

20


THANK YOU FOR YOUR ATTENTION! UNFU

Prof. Orest Kiyko Ukrainian National Forestry University (UNFU) Head of the Department of Furniture Production Techniques and Wood Product Technology http://tmvd.nltu.edu.ua/index.php/en/staff/staff-ofdepartment/36-kiyko-orest orest.kiyko@nltu.edu.ua

Profile for Industry Week

ДУІТ 2019. Біоекономіка та кооперація на Львівщині  

Спікер: Орест Кійко, завідувач кафедри технологій меблів і виробів з деревини Національного лісотехнічного університету України

ДУІТ 2019. Біоекономіка та кооперація на Львівщині  

Спікер: Орест Кійко, завідувач кафедри технологій меблів і виробів з деревини Національного лісотехнічного університету України

Advertisement