Page 55

projekt dla:

Wydawnictwo FORUM Press

Zakres prac: Identyfikacja wizualna Kongresu Polmaintenance 2011

www.polmaintenance.pl

VI Ogólnopolski Kongres S³u¿b Utrzymania Ruchu PolMaintenance 2011 25 – 26 paŸdziernika 2011 r., Warszawa

Program Kongresu /JF[BXPEOPŞŗQSPEVLDKJoXKBLJTQPTĂ˜CPQUZNBMOJF[BS[Ĺ•E[BĹ—OJF[BXPEOPĹžDJĹ•QSPDFsĂłw oraz maszyn.   $FMFJTUSBUFHJFmSNQSPEVLDZKOZDI6US[ZNBOJFSVDIV[PSJFOUPXBOFOBOJF[BXPEOPŞŗNBT[ZOJQSPDFTĂ˜X   ;BQFXOJFOJF OJF[BXPEOPĹžDJ J CF[QJFD[FĹ´TUXB QSPDFTĂ˜X QSPEVLDZKOZDI [ XZLPS[ZTUBOJFN NFUPE 3$. BOH 3FMJBCJMJUZ $FOUFSFE.BJOUFOBODF    3FMJBCJMJUZ$FOUFSFE.BJOUFOBODFXOPXPD[FTOZN[BLÂ’BE[JFQSPEVLDZKOZNo1SPDFTDJĹ•HÂ’FHPEPTLPOBMFOJBTZTUFNĂ˜XQSPEVLDKOZDIPSB[VUS[ZNBOJBSVDIVFMFNFOUĂ˜XOBQŢEPXZDIQS[ZKFEOPD[FTOFKNJOJNBMJ[BDKJLPT[UĂ˜X/JF[BXPEOPŞŗBLPT[UZ – w poszukiwaniu balansu. Wybrane studia przypadkĂłw. 4) ZarzÄ…dzanie ryzykiem parku maszynowego – wykorzystanie dostÄ™pnych informacji do identyfikacji zdarzeĹ„ zagraĹźajÄ…cych oraz oszacowania ryzyka.

#F[QJFD[FŴTUXPoKBLvTQSBXJŗw CZOBT[TZTUFNQSPEVLDZKOZCZ’CF[QJFD[OZ   #F[QJFD[FŴTUXP NBT[ZO PSB[ JOTUBMBDKJ QS[FNZT’PXZDI [HPEOJF [ PEQPXJFEOJNJ QS[FQJTBNJ PSB[ EZSFLUZXBNJ 6OJJ &VSPQFKTLJFKoSP[XJŕ[BOJBEFEZLPXBOFUFDIOJDFCF[QJFD[FŴTUXB 2) Monitorowanie stanu technicznego maszyn i urządzeń, jako istotny czynnik bezpieczeństwa systemów produkcyjnych – termowizja w słuşbach utrzymania ruchu.   8Q’ZX"VUPOPNJD[OFHP6US[ZNBOJB3VDIV ".BOH"VUPOPNPVT.BJOUFOBODF OBCF[QJFD[FŴTUXPQSPEVLDKJoPQUZNBMOZ podział zadań związanych z przeglądami i doskonaleniem systemów pomiędzy dział produkcji i techniczny.

%JBHOPTUZLB o OB DP [XSĂ˜DJĹ— VXBHŢ QS[Z XZCPS[F NFUPE JMVC UFDIOJL EJBHOPTUZLJ zachowawczej? 1) Poszukiwanie oszczÄ™dnoĹ›ci zwiÄ…zanych z procesem produkcyjnym, utrzymaniem parku maszynowego oraz jakoĹ›ciÄ… wytwarzanych produktĂłw poprzez wdroĹźenie diagnostycznego utrzymania ruchu (ang. Predictive Maintenance). 2) W jaki sposĂłb zminimalizować ryzyko wystÄ…pienia awarii oraz zapewnić podwyĹźszone bezpieczeĹ„stwo pracy – wykorzystanie systemĂłw ciÄ…gĹ‚ego nadzoru diagnostycznego.   #BEBOJB OJFOJT[D[Ĺ•DF X QSPKFLUPXBOJV  QSPHOP[PXBOJV  LPOUSPMJ J TUFSPXBOJV KBLPĹžDJĹ• X QSPEVLDKJ PSB[ X XZUXBS[BOJV i eksploatacji wyrobĂłw i urzÄ…dzeĹ„.

indudesign

4) Monitorowanie stanu maszyny w zakresie eksploatacyjnej kontroli zapotrzebowania i zuĹźycia energii elektrycznej w czasie rzeczywistym.

c.d. Programu Kongresu >>

w w w.polmaintenance.pl

Reliability Centered Maintenance and Production – – zarzšdzanie niezawodnoœciš w produkcji i utrzymaniu ruchu VI Ogólnopolski Kongres S³u¿b Utrzymania Ruchu PolMaintenance 2011

55

Portfolio indudesign 2014  
Portfolio indudesign 2014  
Advertisement