Page 1

Formandsberetning        Arbejdsberetning        Økonomi

Årbog 2011


Årbog 2011

Indhold Formandsberetning 2011 På dit ord, Herre! Af Hans-Ole Bækgaard

03

Oversigt over mindeord bragt i IMT

9

Arbejdsberetning 2011 På vej mod en ny fremtid Af Thomas Bjerg Mikkelsen

11

Regnskab Indre Missions regnskab 2010

16

Økonomi Udfordringer i økonomien Af Erik Ramballe Hansen

18

Adresser

19

Foto: Ole Larsen

Søndagsskolernes lejr på Skåstrup Strand på Fyn tiltrak sidste sommer mange børn, som ikke kommer fra kirkevante hjem.

Årbog 2011 for Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark Redigeret af Hans-Ole Bækgaard Formand Thomas Bjerg Mikkelsen Generalsekretær Tillæg til IMT nr. 40 - 2. oktober 2011 Indre Missions Tidende Korskærvej 25, 7000 Fredericia 82 27 12 27, imt@imt.dk

2

Årbog 2011

Ansvarshavende redaktør Peter Nord Hansen Layout Indre Missions layoutafdeling, Paul Erik Hummelmose Tryk Jørn Thomsen / Elbo A/S Udgiver Indre Mission Adresser: Se side 19 Oplag 7.800 ISSN 0108-8297 (Årbog) ISSN 0902-9532 (IMT)

Forsidefoto Foto: Henrik Hauge Thomsen Motiv: Indvielse af nyt missionshus i Lindved nord for Vejle 10. sept. 2011 Bagsidefotos Niels Christian Melgaard, Jørgen ­Hedager Nielsen, Anette Ingemansen, Ole Larsen og Holger Skovenborg Motiv: Åbent hus i missionshuse i hele landet 10. september 2011 Billedtekster Anette Ingemansen Billederne er fra perioden juni 2010 - september 2011


Formandsberetning 2011

På dit ord, Herre! Indre Mission har en vigtig plads og en stor opgave i det meget brogede kirkelige billede. Vi står over for spændende muligheder og udfordringer

V

i har grund til glæde og fest, grund til at sige tak og synge lovsange. Vi kan fejre et stort jubilæum med mulighed for både at se tilbage på historien og fremad mod nye mål. For 150 år siden blev Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark stiftet med det formål: »På evangeliskluthersk grund og så vidt muligt i forbindelse med folkekirkens præster at virke til troslivets vækkelse og de troendes sammenslutning i de helliges samfund.« Igennem Indre Mission (IM) har mange hørt evangeliet og taget imod

kaldet til omvendelse og tro. Her skete det helt afgørende, at de fik Jesus som Herre i deres liv. At stå i denne tjeneste og være et redskab for Helligånden til vækkelse og trosliv er stadig IM's vigtigste opgave.

En levende bevægelse i forandring Siden mødet i Stenlille i 1861 har IM været ramme om utroligt meget. Det Da flere ugers bibelcamping på Mørkholt Strand Camping i sommeren 2010 var slut, blev Indre Missions store mødetelt taget ned. Det skulle videre til Skovgaarde Bibelcamping.

gælder de mange frivillige og ansatte i forskellige arbejdsgrene, de utallige lokale og landsdækkende missionstiltag, opførelser af bygninger til forskellig brug og meget mere. Ved at læse jubilæumsbogen »En bevægelse i bevægelse« får man et tydeligt indtryk af den store og alsidige betydning, IM har haft gennem de sidste femten årtier. Stolthed og ydmyghed fylder sindet, men først og fremmest

Foto: Ole Larsen

Af Hans-Ole Bækgaard

Valgmenighedspræst Hans-Ole Bækgaard, Aarhus, er formand for Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

Årbog 2011

3


Foto: Anette Ingemansen

må man rette en stor tak til Gud - og til de mange, som gennem årene har stillet sig til rådighed i evangeliets tjeneste. Som det er tilfældet med IM's logo, er der med tiden sket forandringer. Det er kun naturligt for en missionsbevægelse, der vil være tidssvarende og relevant. Vi må være fokuseret på, hvordan vi bedst kan forkynde Guds ord og virke i arbejdet, så vi fremmer formålet »at vække og bevare« - eller som det blev nyformuleret i 2006: »Lede til Jesus - leve i Ham«. For det er stadig omdrejningspunktet.

Vigtige kendetegn Ved oprettelsen prædikede Vilhelm Beck over Peters fiskedræt og sagde: »Far ud på dybet og kast garnet ud til en fangst, siger vor Herre, og han siger det både til præster og lægfolk.« Hermed blev der peget på to vigtige kendetegn: At missionsarbejdet er et kald fra vor Herre Jesus Kristus, og at det sker i en tæt relation mellem præster og lægfolk - hvor det er muligt. Det er fortsat kendetegnende. I sammenhængen finder vi en åndelig pointe i Peters svar, som også må gælde

4

Årbog 2011

Hygge- og spilleklubben for enlige piger havde i efteråret 2010 51 pensionister på adresselisten. De holder til i missionshuset i Videbæk.

for os som vækkelsesbevægelse. Han siger: »På dit ord, Herre ...« Mon ikke der er lidt ironi og vantro hos Peter? Kan denne håndværker lære en garvet fisker noget efter nattens tomhændede strabadser? Er det ikke tåbeligt og nytteløst at tage fat på et arbejde, som på forhånd er dømt til at mislykkes og ikke ser ud til at bringe noget frugtbart med sig? Ja, hvor ofte kan vi ikke tænke sådan, når vi tænker mission, vækkelse og lydighed mod Guds vilje i det danske folk og det kirkelige liv. Opgivelse og mismod kan snige sig ind, fordi vi ikke i særlig høj grad synes at opleve så mange frugter af arbejdet, men måske snarere tilbagegang, og følelsen af modgang og en åndelig sløvhed. Men samtidig rummer Peters svar dog også en tillid til Jesus og en lydighed mod hans befaling. For Peter afviser ikke Jesu kald, men handler på det - og bliver overrasket. Det umulige sker. Sådan er det også mit håb, at vi må have

samme tillid til Jesus og udvise trofast lydighed og virke i glad frimodighed. Det umulige er nemlig muligt for Gud. Vi tror på, at Gud kan skabe tro på ham, når og hvor han vil. Og glædeligvis oplever vi jævnligt det store under, som det altid er, når et menneske kommer til tro på Jesus. Som vækkelsesbevægelse ønsker vi særligt at være et redskab til at kalde befolkningen i Danmark til personlig tro på Jesus. Det er vores kald og eksistensberettigelse.

En kirkelig beslutning Hvor er IM på vej hen? Er IM på vej ud af folkekirken? Hvad vil IM nu? Spørgsmålene har lydt det sidste års tid, særligt siden hovedbestyrelsens beslutning i januar, som åbnede mulighed for, at frimenigheder kan knytte til ved IM, og at tilknyttede valg- og frimenigheder kan benytte missionshusene som gudstjenesterum. IM er en vækkelsesbevægelse og ønsker at bringe evangeliet til det danske folk. Vi er en folkekirkelig bevægelse,


suelle til at stå som et tydeligt symptom på den åndelige krise, folkekirken befinder sig i. Det er blevet fremstillet i medierne, at det særligt er unge i IM, som giver udtryk for dette, men jeg møder det rundt om i hele landet fra folk i alle aldre. Nogle har allerede valgt - og andre overvejer - at træde ud og danne evangelisk-lutherske frimenigheder, så de kan være i et menighedsfællesskab med den profil, de mener, folkekirken burde have. Det stod klart for hovedbestyrelsen i løbet af efteråret 2010, at vi måtte finde en farbar vej for os som bevægelse i den aktuelle kirkelige situation - uden at ændre ved IM's grundlæggende identitet. Vi måtte finde en løsning, som gav svar på blandt andet disse spørgsmål:  - Hvordan kommer vi bedst vores venner i møde i den kirkelige situation?  - Hvordan undgår vi, at IM splittes, såfremt flere melder sig ud af folkekirken?  - Hvordan kan vi være en folkekirkelig bevægelse med et bredt åndeligt fællesskab på tværs af menighedsformer, sådan som den folkekirkelige

frihedslovgivning giver mulighed for, uden at IM bliver kirkedannende? Med beslutningen på januarmødet – og vedtagelsen af rammerne for tilknytning af frimenigheder og brug af missionshuse til gudstjenester på hovedbestyrelsesmødet den 6. juni – er vi kommet med svar, der fastholder os som en kirkelig missionsbevægelse i folkekirken, samtidig med at vi er et åndeligt fællesskab også for dem, der vælger at træde ud af folkekirken. Forskellige røster i det kirkelige landskab har beklaget beslutningen. Nogle har ment, at IM er på vej ud af folkekirken. Andre har hævdet, at der er tale om et radikalt kursskifte. Det har været nævnt, at det ligefrem vil vise sig at være selvmord for bevægelsen. Men det er for let at kritisere beslutningen uden at gribe i egen barm og for enkelt at afvise den som udtryk for en kursændring. Jeg deler de udtalelser, IM's tidligere formand Christian Poulsen kom med i Kristeligt Dagblad (KD) 2. februar. Han mente, at der ikke var sket en kursændring i IM, men i virkeligheden i folkekir­ ken, og at den gør ondt langt ind i hjertet på mange missionsfolk. Han henviste til sin formandsberetning i 2004, hvor

I januar 2011 var godt 50 på dukke- og bugtalerkursus på Børkop Højskole.

Foto: Anette Ingemansen

som vil stå fast på kirkens grundlag: Bibelen og bekendelsesskrifterne. Vi glæder os over alle de steder, hvor der er et godt samarbejde mellem præster og lægfolk rundt om i landet, og vi vil støtte det på bedste vis. Derfor truer vi hverken med at forlade folkekirken - eller at blive. Vi ønsker at engagere os i folkekirken, fordi vi ser os forpligtede på at drive mission gennem det lokale kirkelige arbejde, og fordi vi ønsker at påvirke udviklingen i folkekirken. Så længe det er muligt, ser vi helt afgjort vores kald her. Det er vigtigt for mig at understrege dette, inden jeg anfører det følgende. Vi må erkende, at folkekirken i disse år med stor hast desværre er i færd med at fjerne sig fra sit grundlag. At rejse en kritik mod denne tendens møder modstand, men det er nødvendigt. Gennem længere tid er der blevet givet stadig mere plads til vilkårlige tolkninger af det bibelske budskab, og der er sket en læremæssig opløsning, hvorved kirken har flyttet sig væk fra en tydelig klassisk kristendomsforståelse. Det gælder helt centrale områder som: gudsopfattelsen, troen på Jesus som den eneste vej til frelse, spørgsmålet om den dobbelte udgang, Jesu legemlige opstandelse, Kristi himmelfart m.m. Og det drejer sig også om den helt grundlæggende forståelse af forholdet mellem lov og evangelium i forkyndelsen. Det har alt sammen medført, at tiden er præget af opbrudstendenser og utryghed. Mange missionsfolk ønsker at bakke op om den lokale sognekirke, men efterhånden oplever en del blot at være tålte. Det vil sige, at man gerne ser, de sidder på kirkebænkene og deltager aktivt i det kirkelige arbejde og i menighedsråd, men ofte bliver de ikke tilgodeset, for eksempel i forbindelse med præstevalg. Mange bliver derfor trætte og opgivende - og flere oplever sig åndeligt hjemløse i deres egen kirke. Frihedsrettigheder i form af sognebåndsløsning og muligheden for at danne valgmenighed bliver en udvej til at forblive i folkekirken. Andre ser et troværdighedsproblem i at være medlem af folkekirken på grund af det læremæssige skred. Her kommer et kirkeligt ritual for vielse af homosek-

Årbog 2011

5


han udtalte, at »den selvfølgelighed, hvormed IM i dag er en bevægelse i folkekirken, ikke eksisterer længere, hvis en sådan ordning for homofiles vielse indføres.« Og videre: »Et lille årti senere er det tydeligt, at kirken helt uden Indre Missions hjælp og imod tydelige advarsler er i færd med at indfri de værste profetier. Kursændringen ser ud til at skulle konfirmeres ved et autoriseret ritual, der i den grad har klare bibelske udsagn og sammenhænge imod sig. De, der er ansvarlige, må selvfølgelig vedgå, at de også bærer ansvaret for den splittelse og forvirring, det medfører - og altså også ansvaret for, at selvfølgeligheden mellem folkekirken og Indre Mission brydes.«

Udsigt til et ritual Debatten om et kirkeligt ritual for velsignelse og/eller vielse af homoseksuelle har fyldt meget det seneste års tid. Vi har intet ønske om, at det skal være på dagsordenen. Vi forstår ikke, at biskopper som kirkens ledere vælger at tage det ansvar på sig at indføre en lære og give plads for en ordning, som strider direkte mod Guds ord og bekendelsen. Det er ubegribeligt, at der er udbredt enighed i bispekollegiet om at følge en politisk dagsorden og ikke i stedet sæt-

te værn op imod den. I stedet lader man den almindelige folkeopinion være afgørende. Også selvom det indebærer, at man tilsidesætter og bevidst overhører en stor del af de aktive kirkegængere. Det er samtidig dybt beklageligt, at den nuværende kirkeminister (dette er skrevet nogle få dage inde i valgkampen) på det seneste har valgt at agere »kirkefyrste« og blande sig i kirkens indre anliggender. Desværre tyder meget på, at det bliver den kirkepolitiske dagsorden i den nye folketingssamling, uanset hvem der måtte blive kirkeminister. Vi håber at blive lyttet til og taget alvorlig, hvis man fra kirkens ledelse fortsat mener, at vi hører hjemme i folkekirken, som også er vores kirke. I efteråret indsendte hovedbestyrelsen et høringssvar vedrørende rapporten »Folkekirken og registreret partnerskab«. Her redegjorde vi for, at et registreret partnerskab ikke er et ægteskab. Vi fastslog, at et sådant autoriseret ritual ikke har bibelsk mandat og derfor vil være et markant brud med folkekirkens historie og underminere ritualernes betydning. Vi understregede, at kirkens troværdighed er truet, og at et ritual vil have splittende konsekven-

I marts deltog 110 ledere i Indre Missions ledertræningskursus, der blev holdt i missionshuset i Herning.

ser. Og vi påpegede nødvendigheden af nogle helt konkrete frihedsrettigheder, såfremt man alligevel vælger at autorisere et ritual - f.eks. at fastholde den præambel i ritualet (som alle i udvalget var enige om), at lovfæste frihedsret for præster og sørge for, at det øvrige kirkepersonale stilles frit. Lad mig understrege: Det er ikke os, som ønsker at indføre noget nyt i folkekirken, der vil medføre et skisma. Vi ønsker ikke denne splittelse i vores kirke! Kirkens ledere fralægger sig ansvaret, hvis de ikke åbent vedgår, at man er villig til at imødekomme en minoritetsgruppe i samfundet ved samtidig at marginalisere en stor del af de aktive og trofaste kirkegængere og gøre det på bekostning af de konsekvenser i kirkefællesskabet, som et ritual vil få. Jeg vil gerne opfordre IM's venner til kærlighed og besindighed. Det gælder i de lokale sognekirkelige forhold, så man nøgternt overvejer, hvad der er den bedste vej at gå for at være i mission og fremme sund åndelighed. Og det gælder, når det drejer sig om at arbejde positivt på udfordringen at stå sammen lokalt for evangeliets sag, når der vælges forskellige veje i kirkelige forhold. IM's ledelse stiller sig til rådighed for vejledning og hjælp med at afklare relevante spørgsmål. Når det drejer sig om, hvad hovedbestyrelsen har givet mulighed for i IM's sammenhæng for medlemmer eller ikke-medlemmer af folkekirken, henviser jeg til de forskellige dokumenter, der findes på IM's hjemmeside.

Kirkens enhed er udfordret

Foto: Jørgen Hedager Nielsen

Folkekirkens rummelighed er til debat i denne tid, og det er ikke uden grund. Flere artikler og indlæg i bl.a. KD har peget på, at sammenhængskraften i det folkekirkelige fællesskab er under pres. Opfattelser om tolerance og frisind samt syn på mindretalshen­syn og flertalsbeskyttelse er kommet i fokus. Det handler ikke kun om principper, men i høj grad om praksis. Fra flere fronter fornemmer man en os mod demholdning, hvor modparten beskyldes for at påtage sig en offerrolle. For egen del ønsker vi ikke den rolle og forsøger at

6

Årbog 2011


På Konnekt i bededagsferien var der foruden bibeltimer og foredrag mange forskellige tilbud som bogcafé og fordybelsesmiljø, som IMU'erne kunne benytte.

forkyndelse af Guds ord i lov og evangelium - og hermed er der skabt et brud i det åndelige fællesskab, som får konsekvenser for gudstjenestefællesskabet. Heri er kirkens enhed udfordret. Skal vi finde vej her, er det nødvendigt, at vi - kirkens ledere - langt mere indgående får drøftet, hvad det betyder at være i kirke sammen, hvad vi mener med gudstjenestefællesskab i praksis præster imellem, hvordan vi udviser rummelighed, tolerance og frisind også når det åndelige fællesskab er brudt, og der råder modstridende bibelsyn osv. Det er helt afgørende, at vi får talt sammen om disse forhold, hvis vi fortsat vil være i kirke sammen. Jeg håber og beder stadig om, at folkekirken vil vende tilbage til og vedkende sig sit bekendelsesgrundlag og på ny lade det få konsekvenser for forkyndelse, sjælesorg, menighedsliv m.v. Hertil kommer også, at kirkens enhed i disse år udfordres af ydre forhold. Adskillelse af kirke og stat drøftes, og spørgsmålet om kirkeforfatning og demokrati i kirken er på dagsordenen. Der er ændringer i sognestrukturen, og præsteteams vinder frem. Det er bestemt ikke negativt alt sammen, men jeg kan frygte, at det vil ske på bekost-

Foto: Holger Skovenborg

være opmærksom på, at vi ikke lader os styre af individualismens krav. I KD 5. april skrev Thomas B. Mikkelsen og jeg: »Vi ønsker ikke at isolere os. Vi vil gerne den gavnlige rummelighed, hvor vi kan møde hinanden i samme kirke til drøftelser, samarbejde og udfordringer, så langt det teologisk og kirkeligt er muligt. Men vi ønsker også frihed og plads til at kunne være troværdige i forhold til kirkens bekendelsesgrundlag.« Det mener vi stadig, og i det lys var det glædeligt at læse kommentaren af domprovst Steffen Ravn Jørgensen i KD 24. aug., hvor han bl.a. siger: »En stat, og for så vidt også en kirke, skal respekteres for den måde, som den behandler sine mindretal på. Også dem, som ikke er på højde med tidsånden.« Når kirken flytter sig fra sit grundlag, udfordrer det enheden. Denne bevægelse har været undervejs længe, men bliver tydeliggjort, hvis kirkens ledere autoriserer et ritual for vielse/velsignelse af homoseksuelle par. Ritualer har deres mandat i kirkens grundlag - Bibelen og bekendelsesskrifterne - og er udtryk for, hvad kirken står for. At indføre et ritual i direkte modstrid hermed skaber uvilkårligt åndelige brud. Med henvisning til Den augburgske Bekendelse (CA) artikel 7 har nogle biskopper understreget, at når vi er i samme kirke, skal vi også (som præster) have gudstjenestefællesskab med alle. Jeg oplever det som en indsnævring af den traditionelle frihed og som en skærpelse af tonen. Kravet om gudstjenestefællesskab bliver nærmest gjort til et kendetegn på kirkens enhed i nævnte artikel. I artikel 7 står: »Kirken er nemlig de helliges forsamling, hvori evangeliet forkyndes rent og sakramenterne forvaltes ret. Og til kirkens sande enhed er det tilstrækkeligt at være enig om evangeliets forkyndelse og sakramenternes forvaltning.« Problemet er blot, at evangeliet ikke forkyndes rent, såfremt man autoriserer noget i modstrid med Guds ord. Og det ændres ikke af, at biskopperne tilbage i 1997 hævdede, at homoseksuelt parforhold ikke vedrører frelsen og ikke har betydning for læren om retfærdiggørelse af tro. Det bliver ikke en sand

ning af mindretallet og medføre en svækkelse af rettighederne for mange aktive kirkefolk. Og når det drejer sig om reel indflydelse i en eventuel fremtidig ledelse af folkekirken, vil de kirkelige organisationer og frivillighedsarbejdet blive tilsidesat. Jeg er godt klar over, at der er en ret stor gruppe, som ikke ønsker en folkekirke, der rummer os, men en folkekirke, der tvinger os til at tilpasses flertallet. På de betingelser må fællesskabet i kirken revne. Vi ønsker ikke en splittelse af vores kirke. Netop derfor søger vi ihærdigt at være i samtale om disse vigtige spørgsmål for om muligt at finde veje, hvor vi kan rumme hinanden. Vi ønsker at engagere os i folkekirken og præge dens udvikling. Derfor er vi f.eks. med i det store fælles tiltag vedrørende menighedsrådsvalget 2012, som Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer har taget initiativ til.

Tydelighed og åbenhed Hovedbestyrelsen ser mange muligheder for IM's fremtidige arbejde. Derfor har vi konkretiseret otte pejlemærker som åndelig vision og fokus. Vi tror på, at det kan skabe tydelighed og tryghed om, hvad vi vil, og hvor vi er på hen. Vi ønsker åbenhed og vil gerne være en aktiv medspiller i det kirkelige landskab. Ledelsen har gennem flere år været med i forskellige samtalefora

Årbog 2011

7


Foto: Holger Skovenborg

med andre kirkelige foreninger samt deltaget i konferencer, debatter osv. Og det skal vi blive ved med. Vi vil også i større grad invitere forskellige gæster til drøftelser med hovedbestyrelsen, for vi skal ikke isolere os, men søge kontakt med andre, så vi får skabt gode relationer. Målet er ikke nødvendigvis at nå til enighed, men at se det gavnlige i at møde hinanden, få talt sammen, finde fælles veje og om muligt få udryddet misforståelser. Det er vigtigt, at vi ikke får signaleret en vi har nok i os selvholdning. Det har blandt andet betydet, at jeg har valgt at besøge landets biskopper for at drøfte eksempelvis den kirkelige situation. Indtil nu har jeg oplevet at blive taget godt imod og har haft meningsfyldte samtaler trods forskelligt syn på en række punkter. Jeg håber at kunne nå at besøge alle biskopper inden årets udgang. En god relation til åndeligt nært beslægtede organisationer er også vigtig. Vi har brug for hinanden, og derfor er det godt at få drøftet og afklaret, hvordan vi bedst står sammen i vores del af kirkelandskabet. Generalsekretæren og jeg har det sidste halve års tid haft samtaler med personer i ledelsen hos blandt andet Luthersk Mission og Evangelisk Luthersk Netværk, som har været konstruktive. Vi ønsker også at være med til at præge den offentlige debat. Ikke

8

Årbog 2011

Den afrikanske biskop David Zac Niringiye fra Uganda talte til op mod 800 unge på Konnekt i Ikast.

kun når vi bliver spurgt om bestemte spørgsmål, men aktivt få skabt en tydelighed og en positiv forståelse for, hvad vi står for. Det har derfor glædet os at opleve stor omtale af IM i aviser, radio m.v. i forbindelse med jubilæet.

Bevidste valg Det har stor betydning, at vi er bevidste om, hvad vi står for, og hvad vi vil. Ikke kun udadtil, men også for os selv både som bevægelse og som enkeltpersoner. Vi er i en tid med mange muligheder, og vi bliver udfordret på at skulle vælge. Sådan gælder det også for vores kirkelige og åndelige identitet. Nogle giver udtryk for en umiddelbar skepsis over at identificere sig med IM og fravælger en tilknytning. Jeg er klar over, at det skyldes mange ting og erkender gerne, at IM ikke er en fejlfri bevægelse. Men vi vil gerne lytte og komme folk i møde, hvis det er muligt. Man skal ikke vælge IM for bevægelsens skyld. Dog vil jeg opfordre til, at man overvejer, hvad man vælger fra såvel lokalt som på landsplan. Det gælder eksempelvis trygheden i at være med i et åndeligt fællesskab på evangeliskluthersk grund eller rækken af tilbud til alle aldre og de mange forskellige ressourcer til missionsarbejdet. I særlig

grad handler det også om at indse, at andre har brug for mig. For fællesskabet er ikke kun et sted, hvor jeg skal have mine behov dækket, men hvor jeg kan være noget og betyde noget for andre. Mange tager IM som en selvfølge, og at vi automatisk står til rådighed. Det er glædeligt. For vi ønsker bestemt at kunne opretholde så meget som muligt af vores arbejde både lokalt og på landsplan. Men vi må også vedgå, at det afhænger meget af, at mange slutter konkret op om arbejdet - med frivillige kræfter og økonomisk støtte. Derfor har det stor betydning, at man vil satse på og aktivt vælge bevægelsen til og er med til at præge arbejdet og positivt identificere sig som IM'er. I en tid med åndelig forvirring er det ikke ligegyldigt, hvem man lytter til. Vi udfordres ikke alene af tidsånden og den læremæssige krise, men også af de mange åndelige strømninger, der påvirker forståelsen vedrørende helliggørelse, bibelsyn, sakramenterne, menighedssyn m.v. Det er ikke kun præster, som har et ansvar her og skal være gode vejledere. Også lægfolket er forpligtet på at være bevidst og bedømme, hvad der er sandt og sundt. Vi har nemlig brug for et myndigt lægfolk, der tør træde i karakter og tage åndeligt ansvar. I den forbindelse vil jeg anbefale til inspiration, at man læser Luthers skrift fra 1523 »Om menighedens læremæssige forpligtelse« (se www.lutherdansk.dk/ trellix/id133.htm). På forskellig måde ønsker vi at styrke bevidstheden om det åndelige ansvar og kærligheden til Guds ord. Derfor har vi særligt fokus på indholdet i forkyndelsen i den kommende tid, blandt andet ved næste lederkonference, og vi har anført det i det første pejlemærke i vores åndelige vision.

Frimodighed og vidnesbyrd Vi står over for en udfordring. Det lader til, at vi hurtigt giver op og ikke synes, at arbejdet nytter så meget. Det kan have mange årsager. Måske fokuserer vi på, at vi ikke selv slår til. Måske skyldes det, at vi oplever tilbagegang og ser pessimistisk på den åndelige situation i egne rækker, det kirkelige liv og samfundet. Min fornemmelse er, at mismod


3000 unge deltog i Å-festival i Sønder Felding. Det er Danmarks største kristne festival.

også vil medføre en glad frimodighed til at fortælle om Jesus i vores hverdag.

Taknemmelighed Jeg vil slutte med at rette en stor tak til alle venner for forbøn for både IM, ansatte og hovedbestyrelsen. Tak for medleven, økonomiske støtte og de mange frivillige kræfter, som er helt

Foto: Niels Christian Melgaard

og opgivenhed har bredt sig mange steder. Derfor er der behov for at få sat ord på det. Og der er brug for, at vi får indgydt nyt mod og ny frimodighed. Det skal først og fremmest ske gennem forkyndelsen, så vore øjne bliver åbnet for, hvad vi ejer i troen på Jesus Kristus, så vi kan hvile i nåden over at være Guds børn, takke for tilgivelsen, at vi i ham har adgang til al Himlens åndelige velsignelse, vide, at vor Gud kæmper for os og finde trøst i, at der er velsignelse ved at kæmpe. Guds folk trives bedst i modvind, for så bevares vi i en afhængighed af ham og må til stadighed søge ham i bøn. Måske er det særligt her, vi skal søge fællesskab med hinanden - i bønnen. Vi må ofte først helt ned på nulpunktet og opleve os tvunget i knæ af nøden, før vi kan tage imod det, Gud har til os. Vi må indse, at Guds Rige ikke består ved vores magt og styrke, men ved Guds egen Ånd. Måske har vi heller ikke særlig store forventninger til, hvad Gud kan udrette i dag. Og det får indflydelse på, hvad vi beder om - eller om vi i det hele taget ser vigtigheden i bønnen. Vi vælger ikke altid selv vores kampe. IM har altid stået i åndskamp og kirkekamp på forskellige områder, og tidsånden sætter ofte dagsordenen. Disse kampe kan meget vel opleves hårde, men de kan også være udgangspunkt for noget nyt og frugtbart. Vi kan opleve at stå i en krise, som er blevet påført os, men der er også en vej frem, når vi følger Kirkens Herre. Det må vi hente frimodighed i, og vi må opmuntre hinanden til at være trofaste medstridere. Jeg kunne godt ønske, at vidnesbyrdet fik en større plads i vores fællesskab. Kan det virkelig passe, at vi ikke har ret meget at dele med hinanden om troen og livet med Jesus? Vidnesbyrdet kan have mange forskellige former - et bibelvers, en oplevelse, en hilsen, et sangvers, en påmindelse, en opmuntring osv. En usund tilbageholdenhed er ikke et tegn på fromhed. Vidnesbyrdet trænger til at genvinde sin plads hos os, og vi trænger til at genfinde glæden ved at dele troen med hinanden, når vi er sammen. Jeg er overbevist om, at det så

afgørende. Tak til alle ansatte for jeres engagement og virke i tjenesten. En særlig tak skal lyde til Anders Dalgaard, der efter fjorten år i hovedbestyrelsen, heraf de sidste fem som formand, trådte ud i januar. Tak for din villighed, ihærdighed og kærlighed til IM's arbejde. Også en tak til resten af hovedbestyrelsen for jeres store arbejdsindsats. Først og sidst skal takken gå til Gud, som vi trygt kan forlade os på under alle forhold. Ham alene tilhører æren. n

Oversigt over mindeord bragt i IMT 2010-2011 IMT nr. 2010 31 49 50 50 51-52

navn

født

død

Knud Peter Gottfred Jensen Jens Richard Jensen Karl Lindhardt Jensen Anette Viðbjørg Johannesen Knud Henning Jensen

27. juni 1927 8. april 1932 14. marts 1929 26. januar 1962 21. maj 1932

27. juni 2010 20. november 2010 3. december 2010 20. november 2010 10. november 2010

2011 3 8 26 39

Søren Peter Sørensen Verner Rasmussen Hans Jørgen Hansen Peter Johannes Mortensen

26. juli 1927 27. maj 1936 25. august 1929 16. marts 1915

31. december 2010 3. februar 2011 17. juni 2011 30. august 2011

Årbog 2011

9


Arbejdsberetning 2011

På vej mod en ny fremtid Hvis vi vil nå mennesker med evangeliet i vores samtid, må vi indrette vores fællesskaber, så de appellerer til nutidens mennesker. Af Thomas Bjerg Mikkelsen

N

år vi i år fejrer 150-års-jubilæum, kan vi gøre det i bevidstheden om, at Indre Mission stadig er i bevægelse. Vi sætter os stadig nye mål og oplever fornyelse på en lang række felter. Forsigtigheden er blevet smidt lidt over bord, nye aktiviteter spirer frem, og jeg sporer hos mange en ny optimis-

me og tro på fremtiden. Indre Mission er på trods af mange forandringer og vanskeligheder i tiden en livskraftig og ressourcestærk bevægelse – også set i et fremtidsperspektiv. Der er selvfølgelig udfordringer, som kan give anledning til bekymring. Mange

IMedias lokaler på Indre Missions Hus i Fredericia var for en stund gendannet til studie. Anledningen var, at IMU optog videoer om missionsuddannelsen .

Thomas Bjerg Mikkelsen, Kolding, er generalsekretær i Indre Mission

er vi i fuld gang med at håndtere, mens andre stadig ligger foran os som uløste opgaver. Det afgørende er imidlertid ikke, at vi har svar på alle udfordringerne, men at vi med et solidt udgangspunkt i fortidens erfaringer tør gå nye veje i vores bestræbelse på at gøre Kristus kendt for mennesker i 2011. Indre Mission har altid vist vilje til forandring og stået for mange nybrud i det kirkelige arbejde, samtidig med at vi har fastholdt vores formål. Det er en del af vores identitet, at vi bevæger os med tiden og tilpasser arbejdsmetoder og former uden at give slip på grundlaget. Evangeliet er vores hjertesag, og bestræbelsen har altid været den samme: At lede mennesker til et nyt liv i Jesus Kristus.

Generationsskiftet er en realitet

Foto: Niels Christian Melgaard

I 2011 valgte Anders Dalgaard efter en stor og betydningsfuld arbejdsindsats at trække sig fra formandsposten. Hovedbestyrelsen valgte Hans-Ole Bækgaard til ny formand, og dermed er en stor del af den øverste politiske og administrative ledelse blevet udskiftet i løbet af få år. De mange skift kan naturligvis mærkes i dagligdagen. På den ene side betyder det tab af erfaring og kontinuitet, men på den anden side åbner det for nye muligheder, fordi nye ledere kommer med nye idéer og visioner for arbejdet. I de kommende år vil vi også opleve et generationsskifte i flokken af missionærer. Det bliver en stor og vigtig

10

Årbog 2011


udfordring at finde og kalde nye missionærer til en fuldtidstjeneste i Indre Mission. Der er nok ingen tvivl om, at arbejdet skal tilrettelægges lidt anderledes end hidtil, hvis de yngre generationer skal kunne se sig selv i opgaven. Men det handler også om, at vi synliggør de mange positive sider ved tjenesten og i det hele taget får styrket kaldsbevidstheden hos de unge.

Nye missionshuse på vej Det er ikke kun forkyndelsen, der skal fornyes – det skal rammerne også. Flere steder planlægger visionære missionsfolk at bygge nye og mere tidssvarende missionshuse eller renovere de eksisterende, så de bliver mere indbydende og anvendelige. Alene i 2010 blev der bevilliget mere end 10 millioner kroner i tilskud til missionshusbyggerier fra byggefonden, og der er i øjeblikket byggerier i gang for i omegnen af 40 millioner kroner.

Den første JuniorSportsCamp på Sommersted Efterskole bød på håndbold, fodbold, fællesskab og forkyndelse. Godt 133 juniorer deltog i den første uge af skoleferien.

Det er glædeligt, at denne udvikling fortsætter, for vi har brug for tidssvarende huse, som appellerer til nutidens mennesker. De nye missionshuse er bygget af lokale kræfter med henblik på fremtiden som et entydigt bevis på, at der stadig er liv i den gamle bevægelse – selv efter 150 år!

Det rummelige missionshus Missionshuset skal være et åbent sted, hvor der er plads til alle slags mennesker – et frirum, hvor vi kan være i dialog med hinanden om livets store spørgsmål. Her skal vi tale samme sprog som mennesker på gaden, og fællesskabet må være åbent og inkluderende. Det indebærer, at vi gør op med den kultur, der kan virke ekskluderende og fremmedgørende. Søren Skovenborg, der er missionær i Græsted, har skrevet en ny bog, der udfordrer os til at åbne missionshuset endnu mere. Den er en sund udfordring til alle, som drømmer om at gøre missionshuset til det naturlige mødested for alle, der ønsker have med kristendommen at gøre. Bogen er gratis og vil blive uddelt i forbindelse med Indre Missions

Foto: Niels Christian Melgaard

Pejlemærker for fremtiden I de seneste måneder har vi i ledelsen arbejdet ihærdigt med at opstille nye mål og pejlemærker for arbejdet i de kommende år. Resultatet vil blive fremlagt i forbindelse med jubilæumsfesten d. 8. oktober i Fredericia og efterfølgende offentliggjort i IMT og på Indre Mission hjemmeside. Her vil jeg blot nævne det, som jeg anser for at være den vigtigste mission, nemlig at styrke indholdet i forkyndelsen og gøre den mere tidssvarende og relevant. Det er en vigtig opgave, for den åndelige fornyelse udspringer først og fremmest af et livsnært møde med Guds ord. Derfor har vi brug for forkyndere, som har bibelsk indsigt, åndelig erfaring og et menneskeligt og kulturelt overskud. Hvis de kommende generationer skal kunne føle sig hjemme i arbejdet, må vi møde dem med en forkyndelse, der vækker genklang i deres liv. Derfor har vi besluttet, at den næste lederkonference i 2012 netop skal sætte spot på forkyndelsen både ud fra en indholdsmæssig og formidlingsmæssig vinkel. Samtidig har vi nedsat to arbejdsgrupper, som skal udtænke kreative idéer til, hvordan vi kan udvikle og styrke forkyndelsen i Indre Mission.

årsmøde d. 8. oktober. Efterfølgende kan den rekvireres fra Indre Missions sekretariat.

Kulturhus og missionshus Et af årets spændende projekter var etableringen af Galleri Bibelland, som er et kombineret galleri og kreativt værksted for kristen kunst med folkelig kunstformidling for øje. Det nye galleri er etableret i missionshuset i Brejning, og da rigtig mange frivillige har hjulpet til, er det lykkedes at etablere stedet for forholdsvis få midler. Vi håber, at aktiviteterne kan være med til at samle og inspirere mennesker i alle aldre, og at stedet kan åbne op for væsentlige samtaler om tro og eksistens på tværs af holdninger og kirkelig baggrund. Galleri Bibelland åbnede palmesøndag den 17. april, og på fem måneder har flere end 1300 mennesker besøgt galleriet. Derfor har vi store forventninger til projektet i fremtiden.

Det virtuelle missionshus Internettet bliver mere og mere afgørende for vores kommunikation – både udadtil og indadtil. Derfor er vi i gang med at udvikle en ny fælles platform for alle vore hjemmesider. Målet er at gøre siderne mere brugervenlige, så de sig-

Årbog 2011

11


Ærlig sexrådgivning Internettet giver os også mulighed for at række en hjælpende hånd til mennesker, som vi ellers ville have svært ved at få kontakt med. AdamogEva.dk er nok den hjemmeside, der bringer os i berøring med flest mennesker uden for det kirkelige miljø. Hjemmesiden er oprettet i et samarbejde mellem JesusNet.dk og en række kirkelige organisationer. Formålet er at oplyse og vejlede ærligt og fordomsfrit om sex og samliv med udgangspunkt i en klassisk kristen etik. Alle artiklerne er skrevet af fagpersoner, som bekender sig til det kristne menneskesyn. Adamogeva.dk har nu 35.000 besøg om måneden, og tallet er fortsat støt stigende. Brevkassen modtager mellem 120 og 150 breve om måneden, og hjemmesiden har et arkiv med over 2000 svar og artikler, som næsten 50 frivillige skribenter har leveret. Endelig er det interessant, at kun ca. 10 procent af brevene kommer fra kristne unge, der efterspørger en kristen vejledning. Af de resterende 90 procent fremgår det ikke, at afsenderen har et forhold til den kristne tro. Den tiltagende seksualisering af det offentlige rum har medført et stigende behov for seksualoplysning, der med udgangspunkt i den kristne etik respekterer det enkelte menneskes seksuelle integritet. Ikke mindst de unge kæmper med deres seksualitet, fordi sex i dag er kommet til at handle mere om behovs-

12

Årbog 2011

Børnene på sommerens bibelcamping på Lystruphave kunne rigtig boltre sig i et nyt legeområde i den ene ende af bibelcampingen.

tilfredsstillelse end forpligtende kærlighed. Indre Mission er tit blevet beskyldt for puritanisme og seksualforskrækkelse, og ofte har der sikkert været noget om snakken. Adamogeva.dk er et positivt eksempel på det modsatte.

Missionskonference i Cape Town I oktober 2010 deltog jeg sammen med ca. 20 andre danskere i Lausannebevægelsens tredje verdenskongres. Bevægelsen er et inspirationsnetværk mellem kirker og missionsorganisationer og holdes sammen af visionen for mission i verden. På konferencen i Cape Town, Sydafrika, mødte vi en selvbevidst, levende og farverig afrikansk kirke med masser af missionsglød. Det var en skøn og trosstyrkende oplevelse, for det vidner jo om, at Guds kirke lever i bedste velgående, og at vækkelsernes tid ikke er forbi. Men vi mødte også kirken i al sin svaghed. Ikke mindst mødet med den forfulgte kirke gjorde et uudsletteligt indtryk og blev en stærk understregning af, at vi netop i afmagten kan møde Guds kærlighed på en ny og uventet måde. Konferencen blev en vigtig påmindelse om, at det er i svagheden, at vi skal

Foto: Anette Ingemansen

nalerer åbenhed, tydelighed og tilgængelighed og samtidig er lette og billige at administrere. Derfor vil vi se en lang række ændringer og forbedringer på vores hjemmesider i de kommende år. Indre Missions virtuelle missionshus, JesusNet.dk, som i år kan fejre 10–årsfødselsdag, er en del af den nye platform. Mere end 500 personer besøger hver dag JesusNet for at søge i arkivet med over 1000 svar, læse ugens fokus, se små video-beretninger om menneskers tro på Jesus, chatte og deltage i debatter og meget andet. JesusNet har fokus på at give mennesker et møde med Jesus, og på det nye JesusNet vil der blive endnu mere fokus på forkyndelsen og den personlige kontakt.

finde kirkens styrke. Meget kirketænkning har fokus på, at vi skal være synlige og have stor indflydelse i forhold til verden omkring os. Fokus bliver ofte lagt på alt det, vi skal gøre i menigheden, og jeg oplever i øjeblikket, at der lægger sig en tung træthed over mange, som ikke kan leve op til hverken egne eller andres forventninger. Konsekvensen er, at mange pludselig står af ræset og lægger afstand til kirken. På konferencen blev vi gentagne gange mindet om, at vi skal se værdien i, at kirken netop ikke skal indtage en privilegeret og magtfuld position i samfundet. Tværtimod skal vi sætte alt ind på at tjene de svageste, samtidig med at vi betragter kirken som et bekendende fællesskab, der ihærdigt arbejder på at vinde mennesker for Kristus. Budskabet er både udfordrende og befriende, for det ændrer perspektivet på og succeskriterierne for, hvad det vil sige at være kirke og missionsbevægelse i 2011. Det handler ikke om, at vi skal føre vores bevægelser og kirker tilbage til fordums storhed. Det handler tværtimod om, at vi skal se styrken i vores egen magtesløshed og lade os forme af Kristus.

Udfordring til mission Lausanne-bevægelsen udgav i kølvandet på konferencen en næsten 100 sider lang erklæring, som er udgivet på dansk af Forlagsgruppen Lohse. Den giver et


samlet billede af, hvilke udfordringer evangeliske kirker står over for på verdensplan og stiller dette ene centrale spørgsmål: Hvad er jeres største udfordring i mission i dag? Jeg vil stærkt opfordre de enkelte IM-samfund til at udbrede kendskabet til erklæringen ved for eksempel at drøfte indholdet på bestyrelsesmøder eller holde oplæg over den i missionshuset. Den kan købes hos Forlagsgruppen Lohse som en flot opsat bog for bare 25 kr.

Kristus igennem dig! Indre Missions Ungdom (IMU) befinder sig i en positiv udvikling. I løbet af det seneste år har vi ansat flere nye konsulenter, og vi har i dag et bredt sammensat team med mange kompetencer. Desuden er der i IMU en ung og dynamisk talentmasse af frivillige, som nok skal sætte sit præg på arbejdet i de kommende år. IMU har netop søsat et spændende projekt, som sætter fokus på mission og identitet. ID hedder det nye koncept, som blev lanceret i forbindelse med Konnekt (IMU’s landsarrangement for unge mellem 20 og 30 år). Gennem projektet ønsker IMU at udruste de unge til mission, uden at det skal blive til en dårlig samvittighed og en tung byrde. Tværtimod udspringer sand kristen mission i en dyb erfaring af, at det netop er Kristus, der lever og handler igennem os. Et liv i mission er derfor også et liv i frihed og glæde. I løbet af projektperioden vil IMU søsætte initiativer, som skal understøtte og synliggøre visionen for ID. Der er tale om et væsentligt projekt, som forhåbentlig også vil præge resten af Indre Mission.

Indre Mission på en helt ny og direkte måde. På et møde i april besluttede hovedbestyrelsen at indlede et samarbejde med organisationen Christhu Sudha Communications & Ministries (CSCM), som er en luthersk missionsbevægelse i Indien. Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler havde fået kontakt med denne bevægelse, som har samme formål som Indre Mission. Der er primært tale om en venskabsrelation, hvor vi udveksler erfaringer og tager ved lære af hinanden, men et konkret led i samarbejdet bliver opførelsen af et børnehjem med plads til 30 forældreløse børn. Det planlagte børnehjem koster 330.000 kr., som indsamles blandt Indre Missions venner.

Det vrimlede med unge familier på ­Hurup Bibelcamping i 2011, fordi omsorgen prioriteres højt

Det er min oplevelse, at de fleste tænker meget positivt om samarbejdet med CSCM. Enkelte – også et missionsselskab – har dog udtrykt bekymring over udviklingen, fordi de frygter, at Indre Mission ikke i samme grad som tidligere vil støtte op omkring missionsselskaberne. Indre Mission har ingen planer om at sende missionærer uden for landets grænser eller konkurrere med eksisterende missionsselskaber. Tværtimod håber vi, at projektet i Indien kan være med til at skabe en ny bevidsthed om den nære sammenhæng, der er mellem mission i Danmark og ude i verden, og behovet for, at vi alle bakker op omkring missionsselskabernes arbejde.

Ny sangbog på vej Indre Mission er gået sammen med Luthersk Mission, Evangelisk Luthersk

International mission

Foto: Anette Ingemansen

I 150 år har Indre Mission set det som sin opgave at drive mission i Danmark. Sideløbende har vi støttet op om en række missionsselskaber, som driver mission uden for landets grænser. I de seneste par årtier er det internationale perspektiv imidlertid kommet til at fylde mindre i mange missionsfolks bevidsthed. Derfor ønsker vi at sætte international mission på dagsordnen i

Årbog 2011

13


Udviklingen i retning af mere selvbestemmelse er positiv, og vi har ingen planer om at ændre forflyttelsespolitikken. Men vi vil fra ledelsens side gøre, hvad vi kan, for at tilgodese ”udkantsområderne”, så der ikke sker en yderligere skævvridning af arbejdet. Opgaven er vanskelig og kan næppe løses fra den ene dag til den anden.

Foto: Jørgen Hedager Nielsen

Økonomi

Missionsforening og Kristeligt Forbund for Studerende om at udvikle en ny fælles hovedsangbog med sange og salmer fra de sangtraditioner, de fire bevægelser repræsenterer. Et udvalgsarbejde begyndte i juni 2007 og forventes afsluttet med udgivelse af sangbog og melodibog i 2013. De fire organisationer har i forvejen hver sin sangbog med tilsammen 1439 forskellige sange. Det første udvalgsarbejde resulterede i et forslag til sammenlagt 739 sange i en fælles sangbog. Hertil kommer et ønske om op til 150 nye sange, som ikke står i nogen af de fire nuværende sangbøger. En af de store ambitioner med den nye sangbog er at videreformidle en sangskat til de kommende generationer, men også at forny sangtraditionen ved at give plads for det nye. Forhåbentlig kan sangbogen på den måde være med til at bygge bro mellem generationer og bevægelser.

Lokalarbejdet i fokus Indre Mission er et græsrodsarbejde, som først og fremmest består af lokale initiativer. Vi ønsker derfor at kanalisere flest mulige ressourcer ud til det lokale arbejde i alle egne af landet. Men det er ikke altid lige let i praksis. Vi oplever i disse år, at det bliver vanskeligere at fordele medarbejderressourcerne, så alle egne af landet bli-

14

Årbog 2011

I august samledes det første kursushold i Galleri Bibelland i Brejning, som blev åbnet i april. Kursisterne kastede sig ud i skulpturkunsten.

ver tilgodeset i tilstrækkelig grad. Der er flere årsager til, at udviklingen går denne vej. I løbet af de seneste par årtier er der blevet færre missionærer. Det betyder, at det er blevet vanskeligere at gennemføre forflyttelser, fordi der i praksis er færre medarbejdere, som er flytbare. Dertil kommer, at de fleste familier ikke finder det attraktivt at blive forflyttet til et ”udkantsområde”, hvor de ofte kommer på afstand af familie og venner. Tidligere var det sådan, at medarbejderne langt hen ad vejen blev pålagt at rejse et bestemt sted hen. I dag tager vi altid de berørte familier med på råd, inden vi træffer beslutning om en forflyttelse – og vi flytter aldrig en medarbejder til et sted, hvor vedkommende eller dennes familie ud fra modne overvejelser ikke ser sig i stand til at være. Det betyder ikke, at en medarbejder, som ikke ønsker at bliver forflyttet, kan regne med at kunne fortsætte i den samme stilling på ubegrænset tid. Vi anser det for vigtigt, at der er plads til fornyelse, og der kan derfor opstå situationer, hvor vi må tage afsked med en dygtig medarbejder, som ikke ser sig i stand til at flytte.

Indre Missions økonomi er stadig anstrengt. Sidste år skete der et fald i gaveindtægterne, og vi oplevede et driftsunderskud på ca. 4,7 mio. kr. Det er utilfredsstillende, og vi har derfor lagt en plan for, hvordan vi kan bringe økonomien i balance inden udgangen af 2014. Et led i planen er at gennemføre besparelser på én mio. kroner på Indre Missions Hus i Fredericia. Det handler om at nedbringe drifts- og administrationsomkostningerne, og besparelserne skal være gennemført inden udgangen af 2012. I første omgang har vi sat fokus på omkostningerne til porto og energi, ligesom vi har genforhandlet kontrakter med alle eksterne leverandører. Besparelserne vil også komme til at omfatte lønbudgettet. I skrivende stund har vi gennemført besparelser til en samlet værdi af ca. 900.000 kroner om året. Indre Missions økonomi er grundlæggende robust, men det er klart, at vi ikke kan fortsætte med at budgettere med store årlige underskud på driften. I indeværende år er vi udfordret af den fornyede uro på de finansielle markeder, men ser vi på driftsøkonomien alene, er vi godt på vej i den rigtige retning.

Kirkens fremtid skal sikres I lighed med Indre Mission befinder Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS) sig i en situation, som byder på mange spændende forandringer og udfordringer. Den vigtigste udfordring er – så vidt jeg kan se det – at finde frivillige ledere, så man kan opretholde og styrke det lokale klubarbejde. Ikke mindst i børnearbejdet er den tætte og nære relation helt afgørende, og skal den kristne ABC formidles videre til den næste generation, er det altafgørende, at der er


Det sidste missionshotel På hovedbestyrelsens møde i januar 2011 blev det besluttet at Stella Maris i Svendborg skal sælges. Begrundelsen er, at vi ikke har økonomi til at fremtidssikre hotellet. Beslutningen har affødt mange reaktioner fra mennesker over hele landet, som holder af stedet og ser det som et nødvendigt redskab for mission blandt især den ældre generation. Derfor har vi hele foråret og sommeren arbejdet på at finde en løsning, som kan redde hotellet fra et salg. Præmissen for at skyde et større millionbeløb ind i Stella Maris var, at vi kunne finde en langsigtet løsning. Desværre lykkedes det os ikke at finde en sådan løsning, og salget vil derfor blive gennemført. Stella Maris betyder meget for mange mennesker, og derfor er det også et stort tab for Indre Mission, at hotellet nu må lukke. Hotellets lederpar, Vibeke og Bjarne Hvidberg, har sammen med personalet og de mange frivillige stævneledere i en lang årrække udført et værdifuldt stykke missionsarbejde. Vi er meget taknemmelige for den store arbejdsindsats, som har betydet en afgørende forskel i mange menneskers liv.

Indre Mission vil fortsætte med at arrangere stævner og planlægge aktiviteter for den ældre målgruppe. De præcise planer vil blive offentliggjort i løbet af efteråret.

En folkekirkelig bevægelse Indre Mission har i 150 år været en meget aktiv bevægelse, som arbejder på mange fronter. Vores identitet har altid ligget i folkekirken – og selv om vi oplever spændinger i tiden, både håber og tror jeg, at folkekirken også i fremtiden vil udgøre rammen for Indre Missions arbejde. Derfor glæder jeg mig over, at vi også fra andre sider i folkekirken oplever en imødekommenhed og bliver inviteret med ind i forskellige samarbejdsrelationer. Folkekirkens mellemkirkelige Råd tilbød mig f.eks. en af pladserne i den danske delegation, som repræsenterede folkekirken på Det lutherske Verdensforbunds (LVF) generalforsamling i Stuttgart i sommeren 2010. Peter Nord Hansen og jeg er med i Kirkefondets samtalegruppe om fremtidens menighed, hvor Grundtvigsk Forum og Kirkeligt Centrum også sidder med ved bordet. Og senest er både Hans-Ole Bækgaard og jeg blevet involveret i Landsforeningen af Menighedsråds

170 deltagere fik i begyndelsen af september både lovsang til knoppen og kroppen på konferencen »Worship Today« på Sydvestjyllands Efterskole i Bramming.

arbejde med at planlægge menighedsrådsvalget i 2012. Hvis Indre Mission også i fremtiden skal være en folkekirkelig bevægelse, er det vigtigt, at vi bidrager konstruktivt til fællesskabet, hvor det er muligt. Fællesskabet er også betinget af, at vi i alle fløje af kirken respekterer retten til ikke at se ens på samme sag. Jeg vedgår, at der er store ting på spil i folkekirken disse år, og at folkekirken kan bevæge sig et sted hen, hvor vi får meget vanskeligt ved at være med. Forhåbentlig vil det ikke gå sådan, for både folkekirken og Indre Mission har brug for at stå i fællesskab med hinanden. Den nuværende situation i kirken kan let få os til at forsøge at dyrke en åndelighed, som vi alligevel ikke magter. Vi vil jo så gerne gå foran med et godt eksempel og danne modkultur gennem kampe, forsagelse og prioritering (hvilket også er en del af opgaven). Men vi taber let pusten og gnisten, fordi vi glemmer, at Kristus ikke har kaldet os til at være åndelige kæmper eller supermænd, men til frimodigt at følge efter i hans fodspor. Derfor denne opfordring til os alle: Lad os gå ud i mission i vished om, at glædens Gud er med os, hvad der end sker! Lad det blive synligt, at vi er håbets folk, ikke modløshedens eller fortvivlelsens. Vi kan leve i frimodighed og glæde, for Kristus går foran sit folk og sin kirke! n

Foto: Ole Larsen

voksne, der vil prioritere tid til at skabe forkyndende aktiviteter for børn. Den næstvigtigste udfordring er mere kontant. DFS kom ud af 2010 med et betydeligt underskud, som blandt andet skyldes et fald i både de almindelige og de testamentariske gaver. Det er en rigtig ærgerlig situation, da børnearbejdet ikke mindst i en tid med mange forandringer har brug for et solidt økonomisk fundament. Ledelsen i DFS er naturligvis i fuld gang med at finde løsninger på den økonomiske udfordring, og vi kan allerede nu spore en positiv udvikling, selv om målet langt fra er nået. Det er vigtigt, at vi alle støtter op omkring DFS med frivillig arbejdskraft og økonomisk hjælp. Børnearbejdet må i enhver kirke og missionsbevægelse stå helt øverst på prioritetslisten, da det altid vil udgøre fundamentet for kirkens fremtid.

Årbog 2011

15


Regnskab

Indre Missions regnskab 2010 Resultatopgørelse for 2010 Note

Passiver 2009 t.kr.

Egenkapital Indtægter Grundkapital 5.000.000 5.000 1 Gaver 16.129.930 17.251 9 Bundne henlæggelser og reserver 36.485.853 36.486 Momskompensation 5.883.826 4.148 10 Disponible henlæggelser og reserver 51.041.503 57.368 Revision vedr. momskomp. -35.955 -30 Egenkapital i alt 92.527.356 98.854 Videresendt til lokalt arbejde -4.714.272 1.133.599 -2.933 Tips og Lotto tilskud 1.124.663 1.068 Gæld Videresendt til lokalt arbejde -254.688 869.975 -207 Langfristet gæld 103.704.718 102.162 Testamentariske gaver 6.487.330 11.232 Kortfristet gæld 81.245.561 84.417 Overskud genbrugsbutikker 4.843.645 5.356 Gæld i alt 184.950.279 186.579 2 Resultat af virksomheder, netto 5.135.005 1.543 Passiver i alt 277.477.635 285.433 3 Andre indtægter 5.388.962 1.980 4 Finansielle indtægter, netto 0 207 I alt 39.988.446 39.615 Noter Note 1 - Gaver: Gavebreve 4.498.009 4.654 Udgifter Årsgaver 2.700.705 2.619 Lønninger 30.625.627 30.756 Øvrige gaver 8.931.216 9.978 Rejse- og mødeudgifter 2.369.421 2.706 16.129.930 17.251 Husleje og drift af missionærboliger 1.098.948 1.337 Årsmøde, kurser og stævner 690.275 729 Note 2 - Resultat af virksomheder, netto: Ejendomsdrift 474.891 349 Best Western Hotel Hebron -230.015 486 Tryksager, kontorartikler og annoncer 346.958 401 Felix Rejser 4.014.122 6 4 Finansielle udgifter, netto 3.292.334 0 Forlagsgruppen Lohse 437.406 -60 5 Aktivitetsudgifter 1.727.243 1.401 Refleks Musik -4.760 -54 6 Projekter og tilskud 810.000 834 Imedia -96.427 -254 7 Øvrige udgifter 2.057.857 2.006 Bethesdas Boghandel -72.006 237 Afskrivninger på driftsmateriel 413.771 427 Bladudgivelser 606.093 128 Afskrivninger på boliger og Indre Missions Hus 780.713 770 I alt 44.688.038 41.714 Udlejningsejendomme 1.353.033 1.359 Mørkholt Camping -601.176 -460 Missionshotellet Stella Maris -271.265 155 Årets resultat -4.699.592 -2.099 5.135.005 1.543 Årets driftsresultat Note 3 - Andre indtægter: (overføres fra reservefonden) -4.699.592 -2.099 Avance ved salg af boliger 3.440.117 1.980 Provenu fra salg af missionshuse Andre indtægter 1.948.845 0 (til Byggefonden) 4.906.504 8.040 Andel af overskud fra Nebo 0 0 Ekstraordinær indtægt (til IM's Missionsfond) 0 3.317 5.388.962 1.980 I alt inkl. fondsindtægter 206.912 9.258 Note 4 - Finansielle poster, netto: Balance pr. 31. december 2010 Finansielle indtægter 4.198.601 8.669 Finansielle udgifter -7.490.935 -8.462 Aktiver -3.292.334 207 8 Grunde og bygninger 206.189.355 205.680 Driftsmateriel og inventar 9.987.969 9.417 Varebeholdninger 4.015.760 4.240 Udlån 12.057.118 17.954 Tilgodehavender og forudb. omkostninger 10.150.755 15.428 Værdipapirer 33.915.779 29.148 Likvide beholdninger 1.160.899 3.565 Aktiver i alt 277.477.635 285.433

16

Årbog 2011


Note 5 - Aktivitetsudgifter: Note 10 - Disponible henlæggelser og reserver: Omkostninger vedr. bibelcamping 778.209 719 Byggefond for missionshuse: Cafébussen 213.044 114 Saldo primo 36.537.740 37.107 Netmission 64.232 75 Henlagt ved salg af Film & Tro 11.681 17 missionshuse 4.906.504 8.040 IM's tværkulturelle arbejde 268.481 182 Tilskud til istandsættelse -3.982.168 -8.609 Familiearbejdet 66.897 76 37.462.075 36.538 IMU 146.489 144 IM's Missionsfond 11.400.000 11.400 Musikarbejdet -12.987 17 IM's Missionsfond - midler fra Søfryd 3.317.215 3.317 Jim Jam -1.250 8 Henlagt til uddeling fra IM's Missionsfond: Watermark 87.148 105 Saldo primo 5.369.414 Nodebanken 81.997 168 Uddeling til projekter -886.394 Den Røde Tråd 13.707 0 Forrentning af kapital 495.604 4.978.624 5.369 Øvrige 9.595 3 Udlån til DFS -375.048 0 Kristen Lokal Radio i Århus 0 110 Eventualforpl. afledt af finansielle instr. -6.904.713 -5.615 Tilskud til aktiviteter fra IM's Missionsfond 0 -337 Reservefond 1.163.349 6.359 1.727.243 1.401 51.041.503 57.368 Følgende missionshuse og øvrige ejendomme Note 6 - Projekter og tilskud: er solgt i 2010

DFS andel af genbrug Tværkulturelt Center Katekismusprojekt KPI - Åndsfrihedsprojekt Agape - projekt Basis-medarbejder TKM - DBI

700.000 45.000 0 15.000 0 50.000 810.000

700 45 14 0 25 50 834

Missionshuse: Gandrup, Grenå, Jerne, Nors, Tanderupkær, Hornum, Høje Tåstrup, Fredsø, Hvam, Vinding og Vodskov. Medarbejderboliger: Bedsted, Grenå og Kong Georgsvej (Kbh.). Følgende ejendomme er tilgået foreningen i 2010: Modtaget som gave: Brædstrup. Medarbejderboliger: Lemvig, Rønne og Vejle. Note 7 - Øvrige udgifter: Pantsætninger og eventualforpligtelser: Porto m.v. 358.881 379 Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitutter er depo Forsikringer og kontingenter 656.338 647 neret ejerpantebreve t.kr. 33.840 i ejendomme samt værdipapi Telefon m.v. 199.791 251 rer til bogført værdi t.kr. 32.804. Revision, advokat og konsulentassistance 273.757 247 Prioritetsgæld i og kautionsforpligtelser vedr. missionshuse EDB-udgifter 421.114 371 skænket Indre Mission overstiger ikke t.kr. 20.000. Diverse 147.976 111 Kautions- og garantiforpligtelser overstiger ikke t.kr. 5.000. 2.057.857 2.006

Note 8 - Grunde og bygninger:

Dette regnskab er et uddrag af Indre Missions samlede regnskab. Da Indre Mission er omfattet af Lov om erhvervsdrivende fonde, er det officielle årsregnskab som sendes til Erhvervsog Selskabsstyrelsen med en anden specifikationsgrad og opstillingsform. Det er tilstræbt at gøre dette regnskab så informativt som muligt i forhold til Indre Missions driftsøkonomi og aktiviteter. Fondsindtægterne, der er medtaget nederst i resultatopgørelsen, skal jfr. årsregnskabsloven indgå som indtægter i Note 9 - Bundne henlæggelser og reserver: Indre Missions officielle regnskab, mens uddelingerne ikke Opskrivningshenlæggelser 33.638.535 33.639 skal fremgå. Det officielle årsregnskab udviser dermed et Det Eskildstrupske Legat 609.297 609 overskud på 206.912, mens driftsresultatet, som viser det Søstrene Anne og Litta Holms Legat 100.000 100 reelle resultat af driftsøkonomien, udviser et underskud på Fond hidrørende fra Sæby Børnehjem 408.816 409 4.699.592. Fond hidrørende fra Hammerumhus 1.557.720 1.558 Bundet beløb vedr. Eva Henrica Andersen 171.485 171 36.485.853 36.486 Indre Missions Hus, Fredericia, den 11. april 2011 Thomas Bjerg Mikkelsen Erik Ramballe Hansen Generalsekretær Økonomichef Missionærboliger 90.243.062 89.603 Hoteller 50.899.799 52.086 Udlejnings- og genbrugsejendomme 44.735.229 44.284 Øvrige erhvervsejendomme 13.189.318 13.378 Øvrige ejendomme 1.305.306 465 Indre Missions Hus 5.816.641 5.864 206.189.355 205.680

Årbog 2011

17


Økonomi

Udfordringer i økonomien IM's regnskab viser et driftsunderskud på 4,7 mio. kroner

Af Erik Ramballe Hansen

M

ed et driftsunderskud på 4,7 mio. kr. blev regnskabet for 2010 ikke et regnskab, som vi i dette jubilæumsår er stolte af at kunne fremvise. Tilregner vi salg af missionshuse, når vores resultat op på 207.000 i overskud, som det officielle regnskab viser. Regnskabet i 2010 har været præget af følgende forhold:

Gaver Vi glæder os over, at Indre Mission i 2009 fik 2,1 mio. mere i gaver end året før. Det niveau kunne vi desværre ikke holde i 2010, hvor vi fik et fald i gaveindtægterne på 1,1 mio. Vi håber, at vi igen kan vende tendensen og opleve en stigning i gaveindtægterne i 2011, således at vi kan få balance i Indre Missions økonomi.

rer kunne i 2010 ikke opveje kurstabet og vore renteudgifter i øvrigt.

Virksomhederne Virksomhedernes samlede indtjening blev øget med 3 mio. kr. i 2010 og bidrog dermed meget positivt i regnskabet. Felix Rejser har haft et flot overskud på 4,0 mio. kr., hvilket primært skyldes god tilslutning til Oberammergau-rejserne. Forlagsgruppen Lohse fik et pænt overskud på 437.000 som særligt skyldes udgivelsen af den nye Fællessang. IM Genbrug har mange frivillige medarbejdere, der gør en stor indsats for at holde omsætningen oppe på et højt niveau. Det lykkedes i år 2010 at få et overskud på 4,8 mio. kr. Overskuddet var lidt mindre end året før, hvilket kan tilskrives en lang vinter, som har lagt en dæmper på salget.

Testamentariske gaver

Medarbejdere

I 2010 fik vi et fald i de testamentariske gaver på 4,7 mio. De testamentariske gaver er af stor betydning for Indre Missions arbejde, og det kan være svært af forudse hvor mange testamentariske gaver vi får i løbet af et år. Det normale niveau er på omkring 10 mio. kr. Faldet i de testamentariske gaver er en af de væsentligste årsager til vort underskud i 2010. Vi vil også fortsat gerne gøre positivt opmærksom på denne mulighed som en del af givertjenesten, og vi yder gerne hjælp til oprettelse af testamente.

Vi brugte i 2010 over 76 % af de samlede udgifter på løn mv. til medarbejderne på trods af de øgede finansielle omkostninger. Indre Missions medarbejdere er vores vigtigste ressource, og vi er stolte af at kunne bruge så stor en del af indtægterne på vore medarbejdere.

Finansielle udgifter Stigende kurser på vores lån i Schweizerfranc var en af de primære årsager til at vore finansielle udgifter blev på 3,3 mio kr. i 2010 mod et overskud i 2009 på 207.000 kr. Afkastet af vore værdipapi-

18

Årbog 2011

Erik Ramballe Hansen er økonomichef i Indre Mission

som vi via Byggefonden er med til at støtte.

Fremtiden Vi arbejder på at få regnskabet i balance og er også på rette vej, selvom nogle faktorer i 2010 gjorde, at det ikke lykkedes. Også i 2011 er der brug for at høre evangeliet. Jeg vil gerne takke alle jer, der har bidraget på forskellig vis – gennem gaver til Indre Mission, brug af vore virksomheders tilbud, genbrugsbutikker mv. Hertil kommer forbøn fra rigtig mange, som vi er helt afhængige af. Regnskabet vil blive fremlagt på årsmødet i Fredericia den 8. oktober. n

Se regnskabet på forrige side 3.004

1.127 535 -7.874 2005

2006

2007

Lokale projekter Også i 2010 er der udloddet midler fra Byggefonden og Missionsfonden. Det er glædeligt at kunne bidrage til lokale initiativer, som på forskellig vis er med til at fremme evangeliet. 4,0 mio. kr. er uddelt fra Byggefonden, og 886.000 er uddelt fra Missionsfonden. I 2011 er der fire nye missionshuse undervejs,

IM's resultat 2005-2010 (1.000 kr.)

2008

- 2.099 - 4.7 2009

2010


Adresser Indre Missions Hovedbestyrelse Bækgaard, Hans-Ole, formand Nysum Byvej 25, 9610 Nørager 41 57 74 73

Kontonumre - gaver Indre Mission: 7170 – 22 12 631 Søndagsskolerne: 3205 – 2 00 66 77

Indre Missions Sekretariat

Landsdækkende medarbejdere Landsdelssekretær

Niels Jørgen Holm Larsen Storegade 10, 8382 Hinnerup 86 91 19 95

Metha Sørensen, næstformand Grejsdalsvej 139, st., 7100 Vejle 75 72 19 95

Generalsekretær Thomas Bjerg Mikkelsen Eliassensvej 54, 6000 Kolding 60 10 78 80

Landsdelssekretær Thorkild Vad Nygade 48, 6920 Videbæk 97 17 36 18

Jan Vogt Hansen, formand for økonomiudvalget Merkurvænget 107, 6710 Esbjerg V 75 15 75 14 – 23 25 14 60

Vicegeneralsekretær Peter Nord Hansen Nørrebrogade 46, 7000 Fredericia 26 89 22 01

Rejsepræst Leif Andersen I.C. Lembrechts Allé 30, 2650 Hvidovre 36 77 65 35

Ole Dahl Jyllandsgade 29, 7800 Skive 97 51 20 30

Økonomiafdeling

Personalekonsulent Henning Hansen 82 27 12 02

Torben Haahr Brårupvej 11, 9670 Løgstør 98 68 11 31

Økonomichef Erik Ramballe Hansen Kær Møllevej 30, Aller, 6070 Christiansfeld 41 28 56 99

Erik Back Pedersen Frøstrupvej 140, 6830 Nørre Nebel 74 65 29 38

Søndagsskolernes sekretariat

Kurt Kristensen Enggade 4, 7080 Børkop 75 86 64 52

Bent Molbech Pedersen Genvej 16, Kragelund, 8723 Løsning 26 89 22 07

Landsleder

Knud Erik Nielsen Troldhättanvej 3, 9800 Hjørring 98 92 16 30 Peter Hauge Madsen Åvej 2, 3700 Rønne 56 95 83 95 Holger Haldrup Kirkebyen 5, 6640 Lunderskov 75 58 50 02 Karen Sjursen Løngangsgade 38, 3400 Hillerød 55 77 04 12 Mouritzen, Morten Præstevejen 5, Vinding, 7550 Sørvad 97 43 80 20 Elmholdt, Anders Kruse Danmarksgade 46, st. tv., 7600 Struer 96 58 72 11

Indre Missions Hus Tlf. 75 92 61 00 Korskærvej 25, 7000 Fredericia Åbningstider Mandag - torsdag kl. 09.00 - 16.00 fredag kl. 09.00 - 14.00 Telefoner Indre Mission Felix Rejser Forlagsgruppen

75 92 61 00 75 92 20 22 75 93 44 55

Vicelandsleder Inger Nørgaard Hoptrup Hovedgade 47, 6100 Haderslev 74 57 56 28 Materiale- og projektkonsulent Lisbeth Margård Jensen Mølballe 1, Søften, 8382 Hinnerup 86 98 85 74

Dramakonsulent Thilde Moskjær Kofod Jernbanegade 7, 7442 Engesvang 96 94 01 68 – 51 90 03 82 Tværkulturel konsulent Daniel Ettrup Larsen Hvedebjergvej 38, 8220 Brabrand 86 78 48 64 Missionssekretær Johan Schmidt Larsen 82 27 12 04 Familiekonsulent Steen Møller Laursen Jasminalle 15, 6920 Videbæk 97 17 38 02 Kreativ medarbejder Helle Noer Grejsdalsvej 149, 1, 7100 Vejle 75 13 75 06 – 30 29 75 06

Konsulent for kirke og mission Bjarne Gertz Olsen Nyager 12, 7000 Fredericia 75 95 43 17

Rejsesekretær Arne Olesen Ullerupdalvej 215, 1. th., 7000 Fredericia 75 92 96 93

IMU-sekretariat

Undervisningskonsulent Carsten K. Poulsen 82 27 12 08

Landsleder Anders Møberg Dreyersvej 9, 6000 Kolding 32 10 24 13 Undervisningskonsulent Rune Madsen Fuglsangs Alle 61, 8210 Aarhus V 28 44 02 03

Musiksekretær Merete Steffensen Kæragervej 4, Gårslev, 7080 Børkop 75 86 01 40

Mediekonsulent Asbjørn Asmussen Nørre Voldgade 18, 7000 Fredericia 75 92 04 44 Netmissionær Peter Guldager Dahl Vølundsvej 8, 8230 Åbyhøj 36 99 68 83 – 31 69 28 07 Netmissionær Benna Asmussen Hørlück Mårumvej 4, 3230 Græsted 48 39 46 46 – 61 33 71 69

Cafébussen Leder af Cafébussen Kristian Lindholm Helenelyst 206, 8220 Brabrand 87 41 94 44 – 20 72 66 90 Medarbejder ved Cafébussen Jens Marthin Thurehøj Pedersen Emmasvej 13, 3. tv., 8220 Brabrand 26 25 32 41 IM-Genbrug Genbrugsleder Eigil B. Mikkelsen Spinkebjerg 46, Gjellerup, 7400 Herning 97 11 88 49 – 26 89 22 79 Udviklingskonsulent Britta Ruby Mikkelsen Agerbjerg 22, Snejbjerg, 7400 Herning 97 16 82 67 – 26 89 22 78 IM-Ejendomme Bygningskonsulent Leif Lykke Nielsen Skovbrynet 3, 6900 Skjern 97 35 43 03 - 26 89 22 50 Al henvendelse til IM-ejendomme sker til bygningskonsulenten Håndværker Carsten Vibenholm Christensen Faaborgvej 350, 5250 Odense SV 64 75 15 11 Håndværker Frank Søndergaard Knækvej 7, 7200 Grindsted 75 32 28 84

Indre Missions virksomhedsledere Forlagsgruppen Lohse Vibeke Sode Hjorth 82 27 13 52 Felix Rejser. Henrik Nielsen 82 27 13 20 Bethesdas Boghandel, Arne Bjerre, Rømersgade 17, 1362 København K. 33 13 17 17 Missionshotellet Hebron Peter Bech, Helgolandsgade 4, 1653 København V. 33 31 69 06 Missionshotellet Stella Maris Vibeke og Bjarne Hvidberg Kogtvedvænget 3, 5700 Svendborg 62 21 38 91 Mørkholt Strand Camping Lone og Johnny Grønkjær Hagenvej 105 B, 7080 Børkop 75 95 91 22 Indre Missions Tidende Holger Skovenborg 82 27 12 20

Årbog 2011

19


Mere end 150 missionshuse ud over landet holdt åbent hus lørdag den 10. september i anledning af Indre Missions 150-års-jubilæum. Her er der glimt fra nogle af stederne.

Indre Missions årbog 2011  

Indre Missions årbog 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you