Page 1

ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN 02 - 2009


“I broderkjærleiken - kjærleik til alle”

Layout: Sæverud Reklame as Trykk: Nils Sund Boktrykkeri as Red.: Svein Bjarne Aase Indremisjonssamskipnaden Postboks 150, 5401 STORD Tlf.: 53 41 07 04 Fax: 53 41 27 40 Postgiro: 7877.08.43366 Bankgiro: 8220.02.80454 Kontortid: 09.00 – 15.00 Heimeside: www.indremisjonen.no E-post: post@indremisjonen.no Samskipnadsstyret: Harald Heie, formann Halvard Nonslid Sveen Ingvard Teigland Marit Lindekleiv - permisjon Bjørn Saghaug Knut O. Dale Celius Eidesvik Birgit M. Hjelmeland Gunn Totland Moss Dagleg leiar: Arne Lindekleiv Telefon 951 21 300 Misjonssekretær: Svein Bjarne Aase Telefon 472 61 340 Helgatun 5713 VOSSESTRAND Telefon: 56 51 98 98 Telefax: 56 51 98 99 Bankgiro: 8220.02.80497 Styrar: Solveig Norheim Brandøy 5584 BJOA Telefon: 53 76 98 81 Bankgiro: 8220.02.80470 Husmor: Sigrun Thormodsæter Framnes KVS 5600 NORHEIMSUND Telefon: 56 55 05 00 Telefax: 56 55 13 92 Bankgiro: 8220.02.80292 Rektor: Harald Voster SunnBok Postboks 23, 5401 Stord Telefon: 53 41 20 01

Leiar

Andakt

PÅSKETANKAR !

Johannes 20, 11 – 18

Det går mot påskehelg, og i dette nummeret av Indremisjonsvenen ynskjer me mellom anna å ha fokus på denne store høgtida.

Maria Magdalena hadde møtt Jesus då han var begynt å gi tilkjenne kven han var, og kva som var hans oppdrag. Lukas nemner ho som ei av dei kvinnene som gav all tida si til Jesus. Han hadde drive sju vonde ånder ut av henne, og møtet med Jesus forandra heile livet hennar. Ho tente Jesus med alt ho åtte. Likevel vert alt mørkt og uforståeleg då Jesus vart krossfesta.

synda! Den som no vert kjent med Jesus, vil kjenne han som Djevlens overmann. Ein utfriar frå synd. Dette kan me ikkje forstå. Maria såg berre ein mann.

Tre dagar etter krossfestinga er Maria Magdalena ved grava. Her ved grava får ho eit møte med to englar. Ei stor oppleving! Men det er mest som ho ikkje ensar det. Ho har inga trøyst eller glede av opplevinga. Englane kan ikkje forkynne Jesus for henne slik at ho med hjarta kan tru at Jesus er oppstanden.

Du kommer Jesus til meg inn, Og så er solen tent, Så flykter skyggen fra mitt kinn, Og hvert et savn er endt.

”Se vi går opp til Jerusalem, til Frelserens kors og pine. Til Lammet som ofres for verdens skyld, for dine synder og mine.” For nokre år sidan vandra eg saman med ei flott ungdomsgruppe på Via Dolorosa, smertene sin veg. Då me var komne mot slutten av vandringa, stansa me opp for å lesa påskeevangeliet saman. Medan me stod der samla og las om Jesus si vandring mot Golgata, kom det ein prosesjon som gjekk midt gjennom flokken vår. Dei bar på eit kors og song: “Jesus, remember me, when you come until your kingdom”- ” Jesus, kom meg i hug når du kjem i ditt rike”. Utan at noko vart sagt, blei me ein del av prosesjonen og stemde i songen. Med eitt var det som om me alle flytta inn i evangeliet og blei sjølve ein del av det. No var det ikkje røvaren på korset som tala til Jesus, men det blei meg. Tankane gjekk til Golgata, blikket blei festa på den krossfeste Jesus og orda lydde:” Jesus kom meg i hug når du kjem i ditt rike”. Jesus svara: ”Sanneleg, det seier eg deg; I dag skal du vera med meg i Paradis.” For ei glede og ein rikdom! Johannes Møllehave skriv i ei av sine bøker: ” Når Jesus møtte et menneske ble han grepet av medfølelse og kjælighet, og elsket mer enn det som fornuftig var. Men han kunne ikke la være, selv om det gjaldt store syndere og svikefulle venner. For Jesus var ethvert menneskes åndedrett et mirakel, for selv forbryteren var et menneske som oss andre. Engang har en mor lyttet etter om forbryteren pustet om natten, den gang han var barn og hadde feber, og hun hørte åndedrettet, og gleden slo ut som et stjernetre i hennes indre. En dag hadde dette barnet mistet sine menneskelige trekk og blitt en forbryter, og ingen kunne kjenne ham igjen som et menneske. Unntatt Jesus. Engang fikk selv en forbryter lys fra et par øyne, og i det lyset ble han til.” Sanneleg, i dag skal du vera med meg i Paradis. For eit evangelium, for ei glede og for ein rikdom! Difor vil eg oppfordra oss alle til å forkynna evangeliet om den krossfeste og oppstadne Herre og Frelsar. Han som har makt til å tilgi synd og føra menneske inn i Paradis. Guds fullkomne rike! Og eg vil la orda til 12 år gamle Kjetil få utfordra oss framføre denne påskehelga. Han var på leir på Brandøy, og på spørsmål frå ein journalist om kva han skulle gjera på resten av påska svara Kjetil: ”Eg skal heim og tenkja på det Jesus har gjort for meg i påska!” Gåvebarometer 2009 Velsigna påskehelg! Gåvebarometer 2009 Svein Bjarne Aase 3640000

100000 47580

100000 47580

100000 100 000 82500 82 500 65000 65 000

47 500 47500 30000

100 000 100000

Her ved grava møter ho også Jesus, men heller ikkje dette møtet er i første omgang til noko trøyst. Var ikkje Jesus den same? Nei. No var han ikkje lenger den lidande. Han hadde lidd for synda. Han hadde vunne over

Her stig evangeliet så fint fram. Jesus tek initiativet. Han nyttar ikkje mange ord, ingen store teikn – berre eit namn vert nemnd: Maria! Han kjenner henne, og kjennest ved henne. Og med ein gong er lyset tend! No kjenner ho Jesus att! Slik vil Jesus også møte oss. Ikkje som ein framand, men som ein som kjenner oss.

Du kommer som hin første natt, Da jeg på deg fikk tro, Og alle stormer tier bratt, Og tvilen går til ro. Sangboken, nr. 303

4 000 000 4000000

Be for: - Combi-leiren og Påske opphaldet på Helgatun. - Påskeleir og Påsketreff på Brandøy. - Påske-møta rundt på mange bedehus. - Årsmøte for Indremisjonssamskipnaden: Fitjar 12.-14. juni 2009 Be - om fornying og vekking - for born og unge på årsmøte - for talarane - for song og musikkreftene - for årsmøtesaker og val

ME GLEDER OSS OVER nystarta og nyinnmelde barn -og ungdomslag i Indremisjonssamskipnaden.

Ichtys – Ungdomsklubb i Odda. Skare sundagsskule Onsdagsskule med hobby Nå / Aga. Småbarnsang Moster Babysong Moster Koret ”Joy”, Langevåg

3640000 437870

Be for: - Brandøy, Helgatun, Framnes og Sunnbok. - alle arbeidarane i Indremisjonssamskipnaden. - Økonomien

Besøk vår nye på nettside: www.indremisjonen.no

437870

Budsjett heile 2009

Harald Voster, rektor på Framnes

Budsjett heile 2009

Gåvebarometer lagsgåver og giverteneste

3 640 000 3640000

3 000 000 3000000

Bladgåver pr. februar 2009

2 000 000 2000000

47 580 47580

1 000 000 1000000

Kurt Hjemdal, formann i Normisjon kjem…

437 437870870

0 0

0

Gåvebarometer Bladgåve

Gåver pr. februar 2009

Gåvebarometer lagsgåver og giverteneste 100000

100000

2

Indremisjonsvenen - Nr. 02 - 2009

82500

Indremisjonsvenen - Nr. 02 - 2009

3


Det er fullbrakt!

Bibelhelg med innlagt pizza-kveld!

Marit Dahl Hollund -BLI STILLE VED KORSET”Når Golgata, der Jesus leid – eg gjennom tårer såg – Då fekk eg sjå ein nådestraum – til meg, frå korset gå”. Var du der, då dei korsfesta Jesus? - Ja, me var der alle – du og eg også - Ved korset, knytes alle menneskjeskjebnar saman. - BLI STILLE VED KORSET! Ser du noko som skræmer deg der? - Er du redd for å bli einsam, åleine, mobba og latterleggjort? - Det vart Jesus på korset - Er du redd for smerte og død? - Kvar gong du blir redd, kan du sjå på korset - bli stille der - sjå, korleis Jesus nett no - tar på seg din redsel, lyfter den av deg. Hans fullkomne kjærleik driv redselen bort. På underfull vis – strøymer ein fred, som ikkje finst nokon annan stad – ut frå korset BLI STILLE DER, KJÆRE VEN! Her kan du leggja frå deg alt søppel og skrot, som du dreg på – Alt giftavfall er livsfarleg! Vondskap, likesæle, kulde og misunning forpestar – blir liggjande i lufta. Me kan ikkje berre rista det av Det finst berre EIN – som kan fri oss frå søppelet i livet vårt – Det er JESUS! Dette kosta han livet. Erkjent synd, tilgjev HAN! – Lyfter dei av – tek dei bort for alltid Fortida kan ikkje skada deg lenger! -BLI STILLE VED KORSETHar du ”funne” det Jesus har gjort for deg

Lars K.Vik og Sunnhordlandsmusikken kjem...

– har dette fått sett deg fri? Gjennom korsets mysterium – lidingas veg – frelse og fred han gjev – Som vår stedfortredar heng han der – di og mi synd han bær – Vår misgjerning, vårt svik – vart på meisteren lagt, då han ropa ut! -DET ER FULLBRAKT !Akvarell trykt med tillatelse frå kunstnar Reidar Kolbrek Du blir aldri den same – om du dette di kraft, me våre kors bera kan får sjå – Dette kjærleiksoffer – kan me Ordet ditt seier: ”Vil du bli stor, bøyast aldri forstå! Guds einborne son – utan og lutrast du må på jord ”synd, utan mein Lydig til døden – fullkoLydig i Herrens skule gå – rikdom og men rein! skattar i mørket sjå - Som valspråk i livet, Kjære Jesus, du som fridomen oss gav – eg gjerne vil ha: takk for von om evig liv, bakom død og ”Å vera alles tenar”, min Herre meg bad! grav Jesus, vend hjarta mitt meir mot deg – gjev nåde og kveik til min tenarveg – Kva HAN måtte lida, eg aldri forstår Som ei ”gjenn gåve” – vil eg mot deg - Gud hjelp meg å møta dei dagar eg vera tru, til all ære og pris: Verdig er du! får - slik Jesus ville gjort - Eit eksempel - Kristus i oss – vi i Kristus! han gav oss, bad oss vera - gode mot kvarandre, av Jesus læra - Guds lam, som berer bort verda si synd - denne dagen eg gjerne frå hjartans grunn - takkar deg Herre, for alt du gjev – Lar meg kvila hjå deg med mitt kvardagsstrev - Kristus, ditt kors er vårt sigersmerke - ved dine føter, gjer du oss sterke I lydnad mot Faderen, siger du vann – I

Linda og Bjarte Nordtun

liten tradisjon på Meling der dei samlast om lag ein gong i månaden til stor begeistring for liten og stor i bygda. Dette synest me var ein god ide som lesarane av Indremisjonsvenen måtte få del i. Kanskje er dette noko å satsa på i ditt bedehus også ?

Barnekoret ”Joy” frå Laurhammer

Det var fullt hus og svært god stemning på Pizza-kvelden på Laurhammer bedehus laurdag 21. februar. Laurhammer Indremisjon hadde denne helga invitert til Bibelhelg og Svein Bjarne Aase var talar. Programmet var variert og innhaldsrikt med kveldsmøte fredag og sundag, medan det laurdag var både bibeltime og pizza-kveld. Frammøte var godt på alle samlingar, men ekstra mange hadde teke turen til bedehuset laurdagskvelden. Her stod høgdepunkta i kø. Dei som nok var mest spente var songarane i koret JOY. Dei hadde spelt inn ein DVD og denne kvelden var det premiere. Stolte leiarar og foreldre saman med resten av forsamlinga var svært imponerte over kva dette flotte koret hadde fått til. Med glad Jesusbegeistring syng dei seg rett inn i hjarta til oss alle. Tema for andakten denne kvelden var Guds tankar og planar for oss menneske. Han som har skapt oss i sitt bilete, ynskjer å ha fellesskap med oss. Me kan koma inn i samfunn med Gud gjennom Jesus Kristus, og Han vil væra nær oss. Så var det tid med litt for smilebandet før pizzaen vart servert og liten og stor var samla til ”laurdags-kos” på bedehuset. Ideen med pizza-kveld for heile familien var det Linda og Bjarte på bedehuset på Meling som kom med. Dei hadde prøvd å få til samlingar for heile familien om sundagane, men følte at dette ikkje slo skikkeleg an. Så kom det opp ein tanke om kva med å samlast til pizza-kveld laurdag kl.18.00 for heile familien. Litt leikar / aktivitetar, song og andakt, og samling rundt matbordet. Dette var noko som verkeleg slo til, og langt fleire enn venta kom. No er dette blitt ein

Mange samla i Laurhammer bedehus

SEVEN kjem...


b ar n ung og dom

g o n r ba m o d g n u

Mitt bibelvers: Linn Borgny Røen 17 år, Samnanger/Elev ved Framnes Kvgs

Ichtys i Odda Hausten 2008 fekk me ein gledeleg telefon frå Odda. Dei ville starta ungdomsarbeid og lurte på om nokon frå ungdomsavdelinga i Indremisjonssamskipnaden ville koma innover ein tur. Og gjett om me ville! Ragnhild og eg møtte i september engasjerte leiarar med Kjell Magne Røed i spissen oppe på loftet på bedehuset i Odda. Den gongen var dei i startfasen og flokken var ikkje den store, men optimismen var stor. Me snakka om arbeidet, om støtteordningar, om at ein ville nå dei yngre ungdomane og kor dei skulle ha kveldane. Loftsleiligheten var liten. Kor skulle dei gjere av evt bordtennisbord etc.?

dobla seg og vel så det. Stolar var rigga til sidene i møtesalen og erstatta av biljardbord og bordtennis. Det var full aktivitet og musikkvideo på storskjerm. Etter vitnesbyrd frå ein Lundeneset-elev og litt leikar gjekk me opp i loftsetasjen for andakt. I dag var det underteikna som snakka om korleis Gud leier. 15-17 ungdomar med leiarar stuva seg saman i sofa og på stolar. Etterpå bar det ned igjen for pølse og potetstappe, kiosksal, meir spel og leikar. Ichtys er midt i føremålet sitt, at: ”klubben skal vera ein trygg stad der ungdomar kan få andeleg påfyll i ei sosial ramme og vekse i trua.” Det var ei flott oppleving å vera blant dykk.

Svært gledeleg var det å koma inn til Odda igjen no i mars. Den vesle flokken eg møtte i haust hadde

Marit Hårklau Ådnanes

”For han skal gje sine englar påbod at dei skal verna deg på alle dine vegar”.

            

Skieventyr på Helgatun Ski og snø, sol og skodda, yngre og eldre ungdomar, lovsong og bønevandring, Bibeltreff og ”After skiing” er nokre av stikkorda frå dei to skiweekendane me hadde på Helgatun i februar. Den eine skiweekenden gjekk av stabelen 6.-8. februar og 78 forventningsfulle deltakarar, pluss 10 leiarar og band var samla. Anja U. Heggen hadde bibeltimar over temaet ”Kristendommen – kjedeleg, usann og irrelevant?”

  

Samarbeid med Nordhordland Indremisjon 20.-22. februar hadde me skiweekend for 1. vidaregåande og oppover. Denne var for fyrste gong eit samarbeid med Nordhordland Indremisjon. 38 deltakarar frå begge kretsar møttest og med leiarar og band vart me til slutt 50 stk. Utruleg kjekt å ha leir saman og bli litt kjent med andre ungdomar også! Tor Ingvald Lauvrak var med og hadde bibelsamlingar over temaet ”Jeg løfter mine øyne opp til fjellene.” Vèret var dessverre ikkje på vår side denne helga. Laurdagen var det snø og tett skodda, så det hjalp ikkje å løfta augo til fjella denne dagen. Men det me

alle veit er at fjella er der likevel. Slik er det også med Gud. Han er der alltid! Den siste kvelden hadde me på begge kveldane suksessrike leirfestar etterfulgt av bønevandring og moglegheit for forbøn. På ein leir med eit elles høgt tempo, er det godt å kunna roa ned og få litt tid til stille og ettertanke. Og mange nytta høvet til dette. Å reisa på skiweekend må berre opplevast. Velkommen til neste år!

  



Å reisa på skiweekend er ikkje for dei late. Det er full utnyttig av dagen. Før me går i bakken klokka 1000 rekk me frukost og bibeltreff i møtesalen. Så er det full rulle ut i skibakkane før me møtest til middag kl 1800 og samling og sosialt samvær om kvelden igjen. Utpå laurdagen og heile søndagen var det på denne weekenden skinande sol og draumeforhold i bakken.

Salme 91.11

          

God påske Arne Brian Det nærmar seg påske, og heime hos oss har me nett lese (fleire gongar) ”God påske Arne Brian”. Boka som kom ut i 2001 på IKO forlag, er skriven av Jorunn Strand Askeland. Ho handlar om Arne Brian (7 år) si påskeveke. Han er ein spørjande gut som ikkje gir seg så lett når det er noko han vil. Boka har mange bilete og dei siste sidene er via til påskeforteljinga slik me finn den i Bibelen. Det er mange bilete i boka så det er lett for barn å fylgja med mens ein les for dei. Boka passar for barn frå 4-8 år og kostar kr 128,-. Bjørg Marit Notland


GLIMT FRÅ FRAMNES-RUSSEN… Framnes kristne videregående skole ligger i Hardanger, nærmere bestemt en vakker halvøy like utenfor Norheimsund sentrum. Internatskolen gir tilbud til elever i hele landet, for ikke å si verden, til å samles sammen i en smeltedigel der en blir en del av et sterkt og uforglemmelig fellesskap.

PINSETREFF PÅ HELGATUN 29. mai – 2.juni

-for alle aldrar ! d Leiarar: Helgatun-folket saman me Marit A. Røen og Liv Rolfsnes Bibeltimar, kveldssamvær, tid for fjellturar m.m. Påmelding til Helgatun tlf. 56 51 98

98

Familie-leir

ar trålande dag s l ti n e m m o Velk eir. r på Familie-l to s g o n te li for RANDØY 8.-12. JULI B Lindekleiv, Marit og Arne bø, ise Marie Litla L , e s s e N ild Ragnh .fl. han Hamre m Jo re å K , n e ø Marit A. R

              

           

ret

konto Indremisjons Påmelding til 4 eller Tlf. 5341070 isjonen.no post@indrem

Russen ved Framnes samler hvert år inn penger til et valgt misjonsprosjekt. Dette er veldedighetsarbeid utført av engasjerte og initiativrike ungdommer som samler inn svimlende høye summer ut i fra ulike tilbud og arrangementer de steller i stand i løpet av skoleåret. Blant annet er russen ansvarlig for kioskvirksomheten på skolen, arrangementer som foreldrehelg, talentiade og ”framnesliga” og pengeinnsamlinger ved salg av kalendere, sokker og lodd. Russen 08/09 valgte et misjonsprosjekt som går gjennom

organisasjonen Åpne Dører. Åpne Dører er en upolitisk og internasjonal organisasjon som støtter forfulgte kristne verden over. Mer spesifikt samler framnesrussen inn penger til forfulgte kristne i Bangladesh, der pengene går til beskyttelse, landsbyleger tilfluktssted der de får dekt alle fysiske behov, kvinnekonferanser, språkkurs og økonomisk hjelp. Årets misjonsprosjekt har vært en utfordring. Dette kan ha mange årsaker, men sterkest av dem alle er at årets prosjekt fokuserer på kristne som er forfulgte i sine hjemland fremfor fattige, sultne barn i utviklingsland. Håpet er å overbevise eventuelle givere om prosjektets og arbeidets uvurderlige betydning ved å opplyse om ekstreme brudd på menneskerettigheter. Framnes er en kristen skole med høy kristelig aktivitet. Hver dag mellom andre og tredje time holdes det ”morgensamling” for hele skolen i et stort auditorium der hver elev har sin faste plass. Dette er en obligatorisk

samling på tjue minutter der en av lærerne holder andakt. Hver søndag og tirsdag er det møter i peisestuen som er ledet av miljøarbeiderne ved skolen. Det er også kor, kristelig idrettskontakt – KRIK, bibelgrupper, bønnegrupper og andre varierende kristne tilbud. Et kristent miljø er et miljø fylt med trygghet, åpenhet og glede. Det gir et godt verdigrunnlag og skaper felleskap. Den gir også etiske retningslinjer som hjelper oss til å gjøre riktige og gode handlinger oss mennesker imellom. Blandt de rundt 260 elevene som går på Framnes er det mange nyanser. Dialekter, språk, interesser, kulturer, livssyn og erfaringer skiller dem fra hverandre til selvstendige individer der sammensetningen og bosituasjonen gir muligheter til å danne unike felleskap og sterke vennskap. Sara Ekblom



                         

HELGATUN 10.-14. JULI e, in Bjarne Aas Åstrid og Sve laug og Langeland, O e rl Ja lf A g o rte Toril , Linda og Bja im e rh e g a F Jan Ove Nordtun m.fl.

Det kan være både spennende og utfordrende å bo på internat. Får muligheten til å bli kjent med medmennesker på en ærlig og dyp måte og får grundigere forståelse for ulikheter og dermed en mer utviklet toleranse for omverdenen. Samtidig kan det være krevende å hele tiden måtte forholde seg til og ta del i det intense sosiale miljøet når kravet om skolearbeid og plikter også må prioriteres.



  

              

Arne Opsahl-Engen, skuleprest på Framnes kjem…


BRANDØY

Reiserute april og mai

Helsing frå Brandøy Januar med snø og is Februar på same vis....... Ja, slik står det i songen og jamen har det passa godt i år. Det har vore mange “glatte” dagar iallfall. Det er nok ikkje alltid dei store bilane som kjem med varer, vågar kjøra ned. Då endar det oftast med ein telefon:” Nei i dag kan eg ikkje kjøra ned. Eg set av varene her, så får de henta dei.” Og slik vert det. Det har gått med ein del posar grovt salt til å strø med. Utruleg kor godt det hjelper på ein glatt Brandøy veg. Eller er det oftast full fart her. Året starta med nyttårsleir. Eit nytt tiltak, men det er visst populært for fullt hus vart det. Her har vore fleire konfirmantleirar. Då er støynivået høgt og kanskje med masse musikk. Ein søndag etter at ein stor konfirmant flokk hadde vore i helga skulle her vera retreat ei veke. Det var berre så vidt at huset vart reint og i orden att til dei kom søndagskvelden. Overgangen vart stor frå alt livet som hadde vore i helga og til stille retreat. Det gjekk bra. Også me lærde oss å gå stille i dørane og ikkje bråka så mykje me heller. Det var ei fin veke og dei som var her, var nøgde med opphaldet. Det er sikkert bra med dagar i stillhet, lesing og bønn i ei travel og rastlaus tid. Nå i vinterferieveka er her leir. Då er det iallfall ikkje stille, men fullt liv frå morgon til kveld. Det lukta godt bakverk frå kjøkkenet her ein ettermiddag. Ei gruppe leirdeltakarar held på med å baka bollar med kanel i svingane. Dei vart fine og smaka godt gjorde dei og.   “Med Jesus i båten er jeg trygg..... Trygg tross alt, trygg tross alt....” Slik song borna så fint på møte om kvelden. Og det er sant. Med Han i båten er me trygge, enten me møter tunge eller lette dagar. Ein leir går fort og så var bussen der og henta dei att. Men Brandøy stod ikkje lenge tomt for neste dag var det ny leir. Takka vera

Arne Lindekleiv 09.04. 13.04. 23.04. 25.04. 26.04. 10.05. 15.-16.05. 21.05.

Toralf Steinsland

Deltakarar på vinterleiren Marta (Tveit) og Berta (Miljeteig) som kom og hjalp oss, vart huset reint til dei kom. Desse borna var “eit nummer” mindre. Forventningsfulle og spente, dragande på sine store vesker kom dei. Utanom litt ledig kapasitet i mai, er her rikeleg med bestillingar framover dette året. Kanskje nokon har lyst å koma på Vårtrefffor oss over 60...? Det vert midt i veka frå 27.-30. april. 8-10. mai skal her vera dugnadshelg. Då kan heile familien koma. Det er litt av kvart som skal gjerast.  Avslapping og sosialt samvær vert det og tid til.   Helsing oss på Brandøy 

Veggteppe i lappeteknikk Me ynskjer eit stort veggteppe 2x4 meter, i møtesalen på Brandøy. Nokon som tek utfordringa? Ta kontakt med Indremisjonskontoret.

SunnBok lyser ut prosjektstilling:

Butikkmedarbeidar/ marknadsansvarleg (ca. 40%) Vi vil styrkja marknadsføringa, t.d. elektroniske media og profileringa overfor våre eigarar. Den tilsette deltek i dagleg drift, samt spesifiserte oppgåver, t.d. oppdatering internettside, bokblogg, annonsetekstar, faldarar, kundebrev, lanseringskveldar, messer m.m. Må beherske naudsynt programvare til utforming av materiell, kontaktskapande eigenskapar, syna engasjement for kristen musikk og litteratur. Praktisk erfaring og interesse vert vektlagt. Aktuelle søkjarar vert intervjua. Løn og arbeidstid etter avtale. Kveldsog laurdagsarbeid i butikken / ute i felten må påreknast. Søknadsfrist 01.05.09. Spørsmål, kontakt Arnfinn Husby, tlf. 94175820. Tilsetting seinast august 2009. Send søknad til: SunnBok, boks 23, 5401 Stord

Praise Him kjem…

10

Tofte Eikelandsosen Leiarsamling Nordtveit Varaldsøy Uggdal Os Styremøte Stemne Øvrebygda

Indremisjonsvenen - Nr. 02 - 2009

05.04. 09.04. 13.04. 16.04. 17.-19.04. 22.04. 25.04. 27.04. 28.-30.04. 06.05. 13.05. 17.05 29.05.

Meling Moster Eid Moster Jondal Neset Gilje Iuf Generalforsamling SI-reiser Vårtreff Brandøy Auklandshamn Meling Moster Moster Unge Vaksne

Kåre Johan Hamre

09.-13.04. Gilje 16.-17.04. Stranda 18.-19.04. Tysnes 22.-24.04. Samnanger 25.-26.04. Øvrebygda 27.-29-04. Granvin 03.05. Samnanger

Molde, 23.-26. juli

Frå 04.05. Brandøy

Svein Bjarne Aase 04.-14.04. 16.04. 19.04. 21.04. 23.04. 24.-26.04. 30.-03.05 05.05. 07.05. 15.-16.05. 20.-25.05. 28.-02.06.

SI-Reiser Nordbygda Fitjar/Visjon Finnøy Leiarsamling Nordtveit Weekend med Stord Indremisjon Lovsongsbrødrene til Stadt Finnøy Eikelandsosen Styremøte Sunnhordlandsmusikken Danmark Nye røster Danmark

Marit Ådnanes 01.04. 03.-06. 21.-23.04. 24.-25.04. 26.04. 30.04. 06.05. 22.-24.05. 26.05.

LIS Påskeleir Brandøy .no Bildøy Samnanger Framnes BUR LIS Generasjonshelg Helgatun Framnes

Ragnhild Nesse 01.04. 09.-12.04. 14.04. 15.04. 21.-23.04. 25.04. 26.04. 29.04. 01.05. 02.05. 06.05. 13.05. 21.05. 22.05.

LIS Påsketreff Brandøy Laurhammer Yngstes/Yngres Shine, Leirvik .no Bildøy Moster IUF Meling Eikelandsosen/Nordtveit UKS Leirvik Fitjar IUF LIS/Barnekor Barnekor Rolfsnes Bømlo UFO

Lise Marie TH. Litlabø Talere og ledere: Aud Karin Kjølvik, Marit Stokken, Irene Krokeide Alnes, Gunnar Ferstad, Geir Magnus Nyborg, Lars Johan Danielsen, Erik Furnes, Karl Johan Hallaråker m.fl.

Sang og musikk:

01.04. 14.04. 15.04. 17.-19.04. 21.-23.04. 05.05. 06.05. 08.05.

LIS Åkra Uskedalen Juniorhelg Brandøy .no Bildøy Happy Halsnøy Odda/Vines Fredagskafe Foldrøy

Liv Rolfsnes

03.-08.04. Kombileir Helgatun 10.+12.04. Stord IM 22.04. Vines 17.05. Laurhammer 20.-21.05. Rolfsnes Ut over dette har Liv mange lokale oppgåver som Områdesekretær i Odda/Ullensvang.

Marit A. Røen 03.-08.04. 12.04. 13.04. 24.04. 25.04. 20.-21.05. 22.-24.05.

Kombileir Helgatun Norheimsund Øvrebygda Skånevik Utne Rolfsnes Generasjonshelg Helgatun

Nils M. Rydland 05.04. 13.04. 22.-23.04. 24.05.

Moster Husnes Huglo Gilje

Jens Tveit 09.-10.04. 19.04. 27.-30.04. 31.05.

Fitjar Moster Vårtreff Brandøy Tysnes

Halvard N. Sveen

26.04. Sagvåg 27.-30.04. Vårtreff Brandøy

Marit Dahl Hollund 09.04. Moster 12.-13.04. Fitjar

Aksel I. Johannessen 12.04. 03.05.

Håvik Sagvåg

Leif M. Nøstbakken 26.04.

Os

Norvald Ådnanes 28.04.

Meling Yngstes Leirkveld

divisi, Nordhordlandsmusikken, kretskor Nordmøre og Romsdal, Respons, Marit og Irene m.fl. Påmelding: www.imf.no ● Tlf: 56 31 42 40

MANNA frå Bergens Indremisjon kjem…

Indremisjonsvenen - Nr. 02 - 2009

11


B-BLAD Returadresse: Indremisjonskontoret Postboks 150 - 5401 STORD

. . . . K J E M

D U ?

SOMMARENS STORSAMLING – ÅRSMØTE PÅ FITJAR 12. -14. JUNI Program for Årsmøte 2009 Fredag 12. juni

Kl. 1830: Kveldsmat

Innkvartering

Kl. 2000: Kveldsmøte i hallen

kl. 2000: ”Perler frå Bedehusland” i Kultursalen Med song og musikkgrupper m.m frå Fitjar

Tale av Kurt Hjemdal

Song av ”Praise Him” og Manna

Presentasjon av arbeiderne m.m

Laurdag 13. juni Kl. 0900: Registrering Kl. 1000:

Opning av Årsmøte – Kultursalen Helsingar av Formann og Ordførar Bibeltime v/Kurt Hjemdal ”I Kristi seierstog 2.kor.2.14” Songinnslag

Kl. 2230: Ungdomstreff ** ( Eige ungdomsopplegg kjem i tillegg)

Søndag 14. juni Kl. 1000: Bønesamling

Kl. 1130: Utsendingsmøte i kultursalen

Kl. 1100:

Kl. 1300: Middag

Kl. 1300: Middag

Kl. 1430: Utsendingsmøte held fram

Kl. 1430: Storfamiliesamling Andakt av Arne Opsahl-Engen Song av ” Seven” og Sunnhordlandsmusikken

Kl. 1000: Barnas sommarfest tek til * ( Eige barneopplegg kjem i tillegg))

Kl. 1700: Familiekonsert m/ Sanggruppa ”Seven” og lokale barnekor.

Festmøte i Hallen Tale av Kurt Hjemdal Opningshelsing av sokneprest Olav Oma Song av Sunnhordlandsmusikken og Manna

Vis a vis Rådhuset på Leirvik

Tlf. 534 12001 post@sunnbok.no

Venen nr.2 2009  
Venen nr.2 2009  

Indremisjonsvenen

Advertisement