Venen nr.3 2009

Page 1

ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN 03 - 2009

Velkommen til sommarens storsamling Årsmøte på Fitjar 12. - 14. juni Fotograf Mette Fitjar


“I broderkjærleiken - kjærleik til alle”

Layout: Sæverud Reklame as Trykk: Nils Sund Boktrykkeri as Red.: Svein Bjarne Aase Indremisjonssamskipnaden Postboks 150, 5401 STORD Tlf.: 53 41 07 04 Fax: 53 41 27 40 Postgiro: 7877.08.43366 Bankgiro: 8220.02.80454 Kontortid: 09.00 – 15.00 Heimeside: www.indremisjonen.no E-post: post@indremisjonen.no Samskipnadsstyret: Harald Heie, formann Halvard Nonslid Sveen Ingvard Teigland Marit Lindekleiv - permisjon Bjørn Saghaug Knut O. Dale Celius Eidesvik Birgit M. Hjelmeland Gunn Totland Moss Dagleg leiar: Arne Lindekleiv Telefon 951 21 300 Misjonssekretær: Svein Bjarne Aase Telefon 472 61 340 Helgatun 5713 VOSSESTRAND Telefon: 56 51 98 98 Telefax: 56 51 98 99 Bankgiro: 8220.02.80497 Styrar: Solveig Norheim Heimeside: www.helgatun.no Brandøy 5584 BJOA Telefon: 53 76 98 81 Bankgiro: 8220.02.80470 Husmor: Sigrun Thormodsæter

Leiar Vilje til fornying.

Vi skal igjen få samlast til årsmøte og slik får vi og ei påminning om mykje som ligg bak av opplevingar og historie. Indremisjonssamskipnaden har ei innhaldsrik og spanande historie der årsmøta har vore sentrale element i alt som har skjedd. Enno er det mange som kan hugsa desse, både ut frå eiga oppleving, eller som tilskodar til folkeskarane som samlast til åndeleg og sosialt fellesskap. Her har ofte den vidare kursen for indremisjonsarbeidet vorte staka ut, her har visjonar og ønskje for Indremisjonen vorte løfta fram. Vi er glad og takksam for den arven vi her har, ein arv som fortener å bli teken vare på og bli forvalta på ein verdig måte. Det er ein arv til ettertanke, og som kan gje oss visdom og rettleiing om kursen vidare, men samstundes er det viktig at vi ikkje gir oss tid til å verne om og dvele ved fortida, slik at den hindrar oss i å rette blikket framover. Samstundes som historia vår innheld mykje gode tradisjonar og tiltak som er verd å ta vare på, så er Samskipnaden si historie prega av ein trang og ein driv til fornying. Den syner leiarar og misjonsfolk med vilje og evne til å løfte blikket og sjå framover og møte dei utfordringane som låg i tida. Dei hadde eit ynskje, og mange gonger evne til å stille seg i ”livsstraumen”, og ikkje berre som tilskodar til denne. Slik voks forkynnarverksemda fram. Bedehus vart bygde for å kunne gje rom for forkynning, bøn og fellesskap av ulike typar. Det vart skipa til stemner og Bibelkurs. Arbeidet mellom barn og unge voks fram, og slik vart Framnes, Brandøy og Helgatun reist av misjonsfolket. Alt dette fordi nokon hadde visjonar, og eit samla misjonsfolk kunne makte å bygge og halde oppe desse stadene. Så står vi óg i dag der vi skal møte notida vår, og framtida, med evangeliet. Er vi framleis ein Samskipnad som er i bevegelse, som eig ein trang og driv til fornying når det gjeld det som trengst for at ein skal nå fleire med evangeliet? Eller har vi nok med å gle oss over det som skjer? Kanskje inneber ei slik fornying at vi i dag må våge og makte å gjera nokre justeringar for å gje rom for nye verkemiddel. Det kan vera å lage til nye typar møteplassar, både på bedehuset, men og like gjerne i heimen eller andre stader. Nokre stader kan det vera aktuelt å sjå på og gjere endringar med møteform og bedehusstruktur. Det er mykje som kjempar om folk si tid og merksemd, dette er ei utfordring, men og høve til å nå fleire, og nye grupper med evangeliet. Vi har eit viktig oppdrag å utføre, - ja det aller viktigaste. La oss vere frimodige. Arne Lindekleiv

Framnes KVS 5600 NORHEIMSUND Telefon: 56 55 05 00 Telefax: 56 55 13 92 Bankgiro: 8220.02.80292 Rektor: Harald Voster Heimeside: www.framnes.vgs.no SunnBok Postboks 23, 5401 Stord Telefon: 53 41 20 01

Opningstider i sommar: Veke 28 til 33 Ope frå 09 - 13

Me minnar om vårgåva som er sendt ut og takkar for at de vil vera med å støtta økonomien i Indremisjonssamskipnaden.

Veke 30 og 31 Stengt

2

Arne Lindekleiv Dagleg leiar

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2009


Andakt

Av Kurt Hjemdal Formann i Normisjon

Jesus har makt til å tilgi Mark 2,1-12 Det aner meg at skuffelsen sto å lese i ansiktene til de fire som hadde hatt strevet med å få sin lamme venn helt frem til Jesus. ”Sønn, dine synder er tilgitt”, sa han. Det var sannelig ikke det de hadde ventet å høre. De hadde båret ham av sted for at Jesus skulle gjøre ham frisk og reise ham opp. Interessen for god helse er påtakelig i dag som den var det i Israel på Jesu tid. Alle vil vi være friske, og det er ikke lite vi setter inn for å oppnå det om sykdommen rammer. Og vi forsikrer hverandre om at ”intet er viktigere enn god helse”. En frisk kropp er en stor Guds gave, men så lenge denne verden står, vil vi alle før eller senere erfare forgjengelighetens krefter. En dag rammer sykdommen og døden. Vi er ikke lovet noe annet. Godt at vi kan få be Gud også om helse, men så viktig den er, noe er viktigere. Hva nytter det med en frisk kropp hvis jeg lever uten Guds tilgivelse? Fysisk forfall kan føre til fysisk død, men uoppgjort synd fører til evig fortapelse. Der min sak med Gud ikke er oppgjort, ender jeg under Guds dom. Og det er uendelig langt verre enn å slite med sykdom. Jesus markerer dette når han først rekker

den lamme Guds tilgivelse. Den er det viktigste han kan gi ham for den betyr en åpen himmel og Guds vennskap. På tilgivelsens grunn blir han Guds barn med en evig og herlig fremtid. Derfor er det stort at Jesus kan helbrede, men enda større at Jesus villig gav seg selv i døden på korset og der tok oppgjøret med den synd vi ikke er i stand til å kvitte oss med. I kraft av Jesu offer er det Guds vidunderlige gave til deg og meg: Syndenes forlatelse og fred med Gud. Derfor er også all misjons første prioritet å hjelpe mennesker inn i Guds lys og inn under hans tilgivelse. Jesus har makt til å tilgi. Ingen andre kan skjenke deg Guds tilgivelse. Vend deg derfor til ham med det som tynger og la ham først av alt få dele sitt offer på korset med deg. Da kan du leve i den visshet: Mine synder er tilgitt, jeg er ren for Gud og får stå i hans nåde.

- Årsmøte for Indremisjonssamskipnaden: Fitjar 12.-14. juni 2009 Be - om fornying og vekking - for born og unge på årsmøte - for talarane - for song og musikkreftene - for årsmøtesaker og val Be for: - Brandøy, Helgatun, Framnes og SunnBok - alle arbeidarane i Indremisjonssamskipnaden - Økonomien - Be for sommarleirane - Sommarstemna

Arnfinn Halderaker Husby sluttar Styret har fått melding om at Arnfinn Halderaker Husby seier opp stillinga som dagleg leiar i Indremisjonssamskipnaden, med verknad frå seinast 1. august 2009. Husby har vore dagleg leiar i Samskipnaden sidan september 2006, men dei to siste åra har vore prega av sjukdom. Årsaka til at han no seier opp er såleis i hovudsak knytt til eiga helse.

Då Husby vart tilsett hausten 2006 såg styret føre seg ein lang og stabil periode for Samskipnaden med ein ung og energisk dagleg leiar. Og Husby sparte seg aldri. Med friskt mot gjekk han inn i kallet og dei mange oppgåvene som låg føre. Ingen tenkte at utviklinga skulle verta slik den vart. Styret vil alt no takka deg Arnfinn for at du var villig å gå inn i kallet som dagleg leiar i Samskipnaden og for samarbeidet gjennom desse åra. Sjølv om det nok ikkje var noko Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2009

uventa avgjerd, kjenner me likevel på vemod no når avgjerda om å slutta er tatt. Me kjenner på takksemd for visjonar i Samskipnaden sitt arbeid og for tenesta du fekk utføra her hos oss. No vil me av hjarta ynskja deg og familien lukka til og Guds rike velsigning vidare, når det gjeld helse og i dei vegval og oppgåver som ligg føre. Harald Heie

3


g o n r ba m o d g n u


Familie-leir 8. - 12. JULI BRANDØY Marit og Arne Lindekleiv, Wibekke og Andre Balchen,

Ragnhild Nesse, Iren og Sigbjørn Mæland, Marit A.Røen, Kåre Johan Hamre m.fl. 10. - 14. JULI HELGATUN Åstrid og Svein Bjarne Aase, Toril og Alf Jarle Langeland, Olaug og Jan Ove Fagerheim, Linda og Bjarte Nordtun, Eli Kolstad Påmelding til Indremisjonskontoret Tlf. 53 41 07 04 eller post@indremisjonen.no

Brandøydagen Søndag 23. aug.

MØTE kl. 11.00

Tale: Svein Bjarne Aa

se Song: Thea Lund Br ekkå m.fl. Sundagsskule for bo rna delt på 2 klassar. Offer til Indremisjonss amskipnaden. Sal av middag. - Fa milieaktivitetar. FAMILIE-TREFF kl. 14

Kvinnehelg på B randøy

4. - 6. september Talarar og leiarar:

Liv Stokken, Marit Tislavoll, Marit Lind ekleiv, Liv Rolfsnes og Marit A. Røen. Påmelding til Indr emisjonskontoret : Tlf. 53 41 07 04 eller e-post: post@indr emisjonen.no

Andakt: Ragnhild Ne

.30

sse Song: Thea Lund Br ekkå m.fl. Offer til Brandøy. VELKOMEN TIL HEILE

FAMILIEN

ff

Helgatun-tre Helgatun Sunnhordlandstreff-indre 17. - 21. aug. Sunnhordlandstreff-ytre 31. aug - 4. sept.

Påmelding til Helgatun: Tlf. 56 51 98 98 eller e-post: helgatun@helgatun.no

. 10. - 15. aug Leiarar: s og Liv Rolfsne Helgatunfolket elgatun: Påmelding til H 98 eller Tlf. 56 51 98 n@helgatun.no e-post: helgatu


Rik nok for alle! Kjære misjonsvener! Framfor eit nytt årsmøte helsar eg dykk alle med det kjende ordet frå Rom.10,12. Det er Jesus dette ordet handlar om. Han som er rik nok for alle menneske, alle som kallar på han. Jesus er rik nok – det er vår erfaring Verden er i krise. Me treng ikkje vera teologar eller misjonsfolk for å merka det. Daglege meldingar i alle media talar tydeleg i tida. Menneske og næringsliv over heile verda sette si lit til aukande velstand og stadig betre økonomi. No erfarer mange med smerte usikre tider og at det dei stolte på det svikta. For oss som trur på Jesus er det godt å erfara at me har ein Herre og Frelsar som er rik nok for alle, og som me kan gå til kvar dag og i alle livets situasjonar. Det gjeld for alle menneske og det gjeld for deg og meg. Hos Han er det ingen krise. Han har

Harald Heie Formann

gitt oss Livet i Gud ved trua på Jesus, og Han ”giver og giver og giver igjen” – som det står i songen. Mange av oss har fått oppleva hans grenselause rike nåde og hans velsigning også siste året. Frå misjonsarbeidet kan me stadfesta det same. Noko har sett vanskeleg ut siste året. Likevel har me fått oppleva ein fred og ei rik velsigning oppi alt arbeidet me står i. Me har og fått oppleva at hans Ord og løfte fortsatt står klart: ”Gå ut – Eg er med dykk!” Han forkynner vi! Bibelen vitnar at det finnest berre eit navn – som menneske kan verta frelste ved: Navnet Jesus. Det er evangeliet og det er alvoret Herren legg inn på oss. Me som har møtt Han kan ikkje anna enn å fortelja dette vidare, til borna, til ungdommane og til dei vaksne. Det har vore det sentrale gjennom året, og skal vera det vidare. I ei tid der våre sentrale styresmakter freistar å radera kristendom og kristentru ut av samfunnet, kviler det eit stort ansvar på oss alle. Me skal ikkje satsa med overmot men må heller ikkje la arbeidet vårt vera

prega av nøling. Vårt kall og vår oppgåve er fyrst og fremst vårt eige folk. Det ligg sterkt på oss at våre eigne må finna verdiar for liv og framtid som held i tid og æva. Søk fyrst Guds rike og hans rettferd - er også vår oppmoding. Velkommen til Årsmøte! Det er ei stor gleda å ynskja dykk alle velkommen til Årsmøte på Fitjar dette året. Fitjar er ein kommune med eit rikt kristenliv og eit ressursrikt misjonsfolk. Me gled oss til å møta dei og å møtast som misjonsfolk og arbeidsfellesskap. Historisk har Årsmøte hatt uvurderleg betydning for alt kristenliv og kristenfolk i heile området vårt. Mange fekk oppleva at Gud møtte dei der, dei fekk reisa rike, velsigna og glade heim att til sin samanheng. Be om at det må verta slik dette året også. Be om velsigning over førebuing, over alle som er med i programmet og at me saman kan oppleva eit rikt og godt årsmøte, til velsigning og til kveik i alt arbeidet vårt. Venleg helsing Harald Heie

SOMMAR-STEMNER 21. mai Øvrebygda – Vennestemne for Fitjar Talar: Arne Lindekleiv 31. mai Tysnes Talar: Jens Tveit 7. juni Åsleitestemne – Herand Talar: Toralf Steinsland 21. juni Moster Amfi Talar: Johan Halsne Song: Gledesbudet frå Vea

5. juli

Tørvikbygd

9. aug. Solheimsdalsstemne Talar: Arne Lindekleiv 23. aug. Brandøydagen Talarar: Svein Bjarne Aase, Ragnhild Nesse Song: Thea Lund Brekkå m.fl.


Reiseruta juni, juli og august Arne Lindekleiv 12.-14.06. Årsmøte på Fitjar 24.-26.06. Sommarleir Brandøy 08.-12.07. Familieleir Brandøy 22.-26.07. ImF Generalforsamling 16.08. Tysnes 22.08. Arbeidarsamling 23.08. Brandøydagen Toralf Steinsland 01.-02.06. Stemnestaden 07.06. Herand 12.-14.06. Årsmøte på Fitjar 21.06. Moster Amfi 08.-16.07. SI-reiser 23.-26.07. ImF General forsamling 17.-21.08. Sunnhordlandstreff Helgatun 22.08. Arbeidarsamling 23.08. Moster

Svein Bjarne Aase 12.-14.06. Årsmøte på Fitjar 21.06. Moster Amfi 10.-14.07. Familieleir Helgatun 22.08. Arbeidarsamling 23.08. Brandøydagen Kåre Johan Hamre 12.-14.06. Årsmøte på Fitjar 26.-29.06. Ten-sommar Helgatun 08.-12.07. Familieleir Brandøy 22.08. Arbeidarsamling 23.08. Brandøydagen Marit Ådnanes 12.-14.06. Årsmøte på Fitjar 24.-26.06. Sommerleir Brandøy 26.-29.06. Active -ten Brandøy 22.08. Arbeidarsamling 23.08. Brandøydagen

Ragnhild Nesse 12.-14.06. Årsmøte på Fitjar 24.-26.06. Sommarleir Helgatun 26.-29.06. Ten-sommar Helgatun 08.-12.07. familieleir Brandøy 28.-31.07. UL Kongeparken 22.08. Arbeidarsamling 23.08. Brandøydagen Lise Marie Th. Litlabø 12.-14.06. Årsmøte på Fitjar 24.-26.06. Sommarleir Brandøy 22.08. Arbeidarsamling 23.08. Brandøydagen Liv Rolfsens 29.05.-02.06. Helgatun 12.-14.06. Årsmøte på Fitjar 19.-21.06. Minileir Brandøy 10.-16.08. Helgatuntreff 22.08. Arbeidarsamling 23.08. Brandøydagen

Marit A. Røen 29.05.-02.06. Helgatun 12.-14.06. Årsmøte på Fitjar 19.-21.06. Minileir Brandøy 24.-26.06. Sommarleir Helgatun 08.-12.07. Familieleir Brandøy 22.08. Arbeidarsamling 23.08. Brandøydagen Nils M. Rydland 07.06. Os Jens Tveit 07.06. Auklandshamn 26.-29.06. Active-ten Brandøy 22.08. Aarbeidarsamling 23.08. Brandøydagen Kurt Hjemdal 12.-14.06. Årsmøte på Fitjar Johan Halsne 21.06. Moster Amfi

Leir på Brandøy 27.-29. mars 2009 Me kom til Brandøy fredag 27. og vart tekne godt imot av leiarane. Oppreidde senger stod og venta på oss. Med sol frå ein nesten skyfri himmel vart det ei svært rik og god helg, med masse påfyll av Jesu ord. Kåre Johan Hamre var ”Sjefen” som dei kalla han. Med sin eineståande måte å framføra bodskapen om Jesus på, vart det ei minnerik, god helg. Marit Lindekleiv trylla fram dei finaste tonar frå pianoet og med dei songglade deltakarane, ja då måtte det bli sterkt! Åstrid Gloppestad Aase har ei utstråling som er heilt unik. Ho fekk alle til å fylgja godt med då ho fortalde om Jesus som stilna stormen. På søndagen kom Ragnhild Nesse og spela og song med oss. Vitnesbyrd frå deltakarane

vart ei sterk og rørande stund. Med Jesus i livet har me det godt, det var me einige om alle som var på vakre Brandøy denne helga. Det er plass til fleire; hugs at Jesus han ventar på deg! Takk Jesus for det du denne helga til oss

gav. Takk for at du har ei open dør og du stilna stormen av. Takk for at me får vera med, og til Brandøy me kom. Jesus ventar på fleire, ingen seng treng å stå tom. Martha Eikemo Sund


VELKOMEN TIL FITJAR

Trygve Eiken

Samskipnaden samlast til sommarsamling Me ønskjer alle velkomen til Fitjar! Her er det fint å bu - som så mange andre stader i Norge – og her er det fint å ha sommarsamling, storsamling og årsmøte. Me har ein vakker natur med skjær, øyar og sund, voll og bø, li og fjell med hav rundt omkring oss. Me har ikkje storhavet beint på oss, naboen i vest – Bømlo – tek av for det verste kavet og i sør ligg Stord. Men Gud har velsigna oss med mange øyar, med mange små strender, med slette svaberg. Messinglav og strandnellik vågar seg langt ned mot fjøra og lyngen kjem etter. Det er mykje smult farvatn. Me er ikkje så mange som bur her. Men me har ei lang historie bak oss. Folket levde av ein liten jordteig og var mykje på sjøen. Ja, det har alltid vore småbønder, fiskarar og sjøfolk her. Det har vore båtar her så lenge det har budd folk. Korleis skulle dei elles kome seg inn frå øyane? Folket lærde å greia seg på mange slags vis på grunn av den mangslungne naturen. Det spanande med havet har alltid utfordra dei unge sinn og mange drog ut. Såleis fekk me også tidleg kjennskap til andre lærdomar om folk og kulturar. Her var kongsgard og kristendomen slo tidleg rot. Me trur det må ha vore eit rikt kristenliv her, med godt kjennskap til Bibel, Salmebok og Pontoppidan. Midt på 1800 talet braut det ut vekkingar. Interessa for misjon vakna og me fekk lag og grupper for dei ymse misjonane, både indre og ytre misjon. Ein kan lesa om dette i Haugiansk frukt.

To av slagorda me fitjarfolk likar å nytta når me møter folk frå andre bygder er; ”Fitjar – for fulle segl” eller ”Fitjar – det nære øyriket”. Dei gjev begge gode assosiasjonar. Det er godt å ha god bør. Det er godt når alle har fullt opp å gjera. Det er godt å finna trygg hamn inn frå havet med smult farvatn. Det er ikkje sikkert at det alltid er god bør, det kan vera motvind også. Det kan vera kuling og regn, skodde og dårleg sikt. Korleis skal me klara oss då? Kor i all verda kunne vikingane frå Vestlandet finna fram vestover i havet til Island og Grønland og Vinland med? Dei hadde ikkje kart, men dei hadde stjerner og Nordstjerna, ”leidarstjerna” gav dei ættir og retning, fordi den ”alltid” står i nord. Alle er me ute på ei ”livs ferd”. Og her er det ofte spørsmål om korleis du og eg navigerer? Me har og ei leidarstjerne. Me har Jesus som kan visa oss vegen over ”livs”- havet

trygt inn i ei god hamn. Ja, det er den beste hamna eg veit av. Dette har gjeve mange her på Fitjar ei levande von og ei trygg tru, som ein har fått bygd livet sitt på. Mange har vore og er med i tenesta. Mange har vore og er med i såarbeidet. Alle som vart spurde var viljuge til å laga til storsamling for Samskipnaden. Det er me svært takksame for. Så får me leggja det fram for Gud i bøn og be om at han er med. Kom og ver med indremisjonen sitt ”båtlag” denne gongen og støtt oss i arbeidet med å få fleire inn til den trygge gode hamna. La Jesus få syna leia, la han få påverka deg til å ta ein tur til Fitjar. Me kan visa til gode ord i bibelen som er med og viser veg, ”fyrtårn og seglmerke”, som viser leia, mot Jesus og eit evig liv hos Gud i himmelen. Me ventar på deg og ønskjer deg velkomen til Fitjar 12. til 14. juni 09. Helsing Trygve Eiken, Formann i hovudkomiteen

Overnattingsstader i høve Indremisjonssamskipnaden sitt årsmøte på Fitjar 12. – 14. juni 2009 Dahlebuo i sentrum (tlf. 53497138): 250 kr pr seng i 1 manns- eller 2 mannsrom. Fitjar Fjordhotell/Sportell i sentrum ( tlf. 53457700): 400 kr pr. person i dobbeltrom inklusiv frukost. 600 kr ” ” i enkeltrom ” ” Fitjar Sjø og Fritid, 2,5 km frå sentrum (tlf. 53497869): 1080 kr pr overnatting for 4 - 6 pers. (stort rom + alkove). 700 kr ” ” ” 2 – 3 ” ” ” 500 kr ” ” ” 1 ” ” ” 150 kr + straum pr natt for bubil/campingvogn.

Langenuen Motell, ca. 2 mil frå sentrum (tlf. 53495815): 700 kr pr natt i dobbeltrom. 360 kr ” ” ” hytte med 4 senger utan toalett/dusj. 600 kr ” ” ” ” ” 3 ” med kjøk./bad + 200 kr for reingjering. Odd Larsen Kai i Fitjar sentrum: Gratis, romsleg båthamn. Tilgong toalett/dusj. Må bet for evt. tilkobling straum. Ikkje førehandstinging. Privat overnatting kan ordnast. Utsendingsavgift 150 kr. Dersom de lurer på noko, ta kontakt med Turid Sandvik, leiar i innkvarteringskomiteen: Tlf 53499286 / 41672098. E-post: turid.sandvik@c2i.net


INNMELDINGSSKJEMA ÅRSMØTE I INDREMISJONSSAMSKIPNADEN FITJAR 12.-14. JUNI 2009

NAMN

UTSENDING (set x)

VAKSNE

MÅLTID (set x for dei måltida de ynskjer) Born mellom 4 og 12 år, halv pris Middag laurdag Kvelds laurdag Middag søndag kr. 140 kr. 80 kr. 100

1 2 BORN

1 2 3 4 Eg/vi ynskjer privat innkvartering ADRESSE__________________________________________________________________ TELEFON_________________________ NAMN BORN

ALDER BARNE- OG UNGDOMSOPPLEGG (set x for val) Kongebarna Under skulealder

Stjernegjengen 1.-4. klasse

Jungelgjengen 5.-7. klasse

Ungdomsopplegg 7. klasse og eldre kr. 200

Barnegospelfest m/SEVEN kr. 50

1 2 3 4 FOR UTSENDINGAR: Utsendingar betaler ei årsmøteavgift på kr. 150 til å dekkja felleskostnader. FOREININGA/LAGET SITT NAMN______________________________________________ NAMN PÅ UTSENDING________________________________________________________

Påmelding innan 1. juni! Husk at alle må melda seg på til enkeltmåltid sjølv om du ikkje er utsending


Indremisjonssamskipnaden inviterer til

SOMMARENS STORS ÅRSMØTE PÅ FITJAR 12. - 14. JUNI

Seven

Arne Opsahl-Engen

Kurt Hjemdal

Fredag 12. juni

Kl. 2000: Kveldsmøte i kultur og idrettsbygget.

Innkvartering i foajeen i Kulturhuset

Tale av Kurt Hjemdal

kl. 2000: ”Perler frå Bedehusland” i Kultursalen

Song av ”Praise Him” og Manna

Presentasjon av arbeidarane m.m.

Med song og musikkgrupper m.m frå Fitjar

Laurdag 13. juni

Misjonsoffer

Kl. 2230: Ungdomstreff (Sjå eige program)

Kl. 0900: Registrering og innkvartering

Søndag 14. juni

i foajeen på Kulturhuset

Kl. 1000: Opning av Årsmøte – Kultursalen

Kl. 1000: Bønesamling

Helsingar av Formann og Ordførar

Kl. 1100: Festmøte i kultur og idrettsbygget

Bibeltime v/Kurt Hjemdal ”I Kristi seierstog

Tale av Kurt Hjemdal

2. kor. 2. 14” Songinnslag

Åpningshelsing av sokneprest Olav Oma

Kl. 1000: Barnas sommarfest tek til

Song av Sunnhordlandsmusikken og Manna

Misjonsoffer

(sjå eige program)

Kl. 1130: Utsendingsmøte i kultursalen

Kl. 1300: Middag, i bedehuset

Kl. 1300: Middag, i bedehuset

Kl. 1430: Storfamiliesamling

Kl. 1430: Utsendingsmøte held fram

I kultur og idrettsbygget

Kl. 1700: Familiekonsert

Andakt av Arne Opsahl-Engen

m/ Sanggruppa ”Seven” og lokale barnekor

Song av ” Seven” og Sunnhordlandsmusikken

Kollekt. I kultur og idrettsbygget.

Misjonsgåve til Brandøy / Helgatun / Framnes

Kl. 1830: Kveldsmat, i bedehuset

10

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2009


SAMLING Ungdom:

Barn:

Sunnhordlandsmusikken

Manna

Praise him

Indremisjonsvenen - Nr. 03 - 2009

11


Sakliste til forhandlingsmøte, årsmøte 2009

Framlegg frå val- og fullmaktsnemnda

1. Konstituering

Formannskandidat:

a) Val av møtedirigent

Harald Heie, Tysnes

og varadirigent b) Val av to til å føra møteboka

Styremedlemer:

c) Val av to til å signera møteboka

Birgit Mørkve Hjelmeland, Kvinnherad Halvard Wiik, Fitjar

2. Årsmeldingar

Iren Sævik Mæland, Mosterhamn

a) Indremisjonssamskipnaden

Edmund Thormodsæter, Halsnøy

b) Barne og ungdomsavdelinga

Torunn Tvedt, Ølensvåg

(Meldingane frå Framnes, Helgatun og

Kristoffer Tjelle, Skånevik

Brandøy vert teken til orientering) Varamedlemer: 3. Rekneskap

1.-4. Dei som ikkje vert vald til styret

a) Indremisjonssamskipnaden

5.

Terje Ness, Skånevik

b) Brandøy

6.

Arnold Solheim, Etne

c) Framnes Eigedom (Rekneskapen for Helgatun vert teken til orientering) 4. Korte rapportar / innlegg a) Framnes KVS b) Brandøy c) Helgatun

Presentasjon av formannskandidat

d) Arbeidarane Harald Heie 5. Val a) Formann for 1 år b) 2 styremedlemmer for 2 år c) 3 vararepresentantar for 1 år d) Val –og fullmaktsnemd e) Val av revisor f) Val av barne og ungdomsråd 6. Presentasjon av ny strategiplan 7. Samtale om arbeidet

Fødd 1952, Tysnes Sjølvstendig næringsdrivande. Formann i Tysnes Støtteforening. Tidlegare vore aktiv i barne og ungdomsarbeidet lokalt. Tidlegare medlem, no formann i Samskipnadsstyret.


Presentasjon av kandidatar til styrevalet Birgit Mørkve Hjelmeland Fødd 1957, Kvinnherad Sjølvstendig næringsdrivande (lefsebakar). Barnearbeid. Søndagsskulelærar i over 20 år og medlem av krinsstyret deira i 7 år. Medlem av Kvinnherad sokneråd i to periodar. Medlem av Samskipnadsstyret.

Torunn Tvedt Fødd 1951, Ølensvåg Sykepleier. Har tidligere vært med i Brandøystyret, vært leder på søndagskole, yngstes, aktiv i indremisjonskvinneforening, sittet i kommunestyre, er nå lokallagsleder i Vindafjord KrF og medlem i fylkesstyret, er i en kommunal politisk nemd.

Halvard Wiik Fødd 1949, Fitjar Arbeidar i administrasjonen i Fitjar kommune. Verv: 8 år i styret i Fitjar Indremisjon, av dette 4 år som formann. Søndagsskulemedarbeidar ca. 10 år. Fitjar KrF, styremedlem og styreleiar. 4 år i Fitjar kommunestyre. Styreleiar i Radio Fitjar, ca. 4 år. Styremedlem i stiftinga Fitjar Bedehus. Med i nærradionemda i samskipnaden.

Iren Sævik Mæland Fødd1975, Bømlo Vaks opp i Gursken, Sande kommune på Sunnmøre. Gift og har eit barn. Jobbar som lærar på Meling skule. Verv: Kasserar i Ytre Gurskøen Tensing i to år (på Sunnmøre). Var med i Tensing koret i 5 år. Gjekk 1 år på Bibelskulen Bildøy Bergen, før eg var eitåring for Samskipnaden på Tysnes året 1995/96. Styremeldem to år i Gilje indremisjon. Ledar i Håvik yngres ca 2,5 år.

Kristoffer Tjelle Fødd 1954, Skånevik Er bonde og driv melkeproduksjon i samdrift. Har vore med i arbeidet på bedehuset sidan eg kom attende til bygda etter utdanning og mil. teneste. Har vore med i IM styret i mange år, fleire av dei som forman, det er eg også nå.

Edmund Thormodsæter Fødd 1952, Halsnøy, Kvinnherad Entrepenør Har vert med i styret i Tofte Indremisjon i mange år, er i dag formann. Har òg vore med i barnearbeidet i bedehuset Zoar i mange år.

Desse stiller til varavalet Arnold Solheim Fødd 1952, Etne Eg er fødd på Karmøy og har budd i Etne sidan 1978 saman med kona Rannveig. Var gardbrukar til 2000 og er no tilsett i Etne kommune som driftsoperatør på Drift og vedlikehald. Eg har vore med i div. styre, sokneråd og deltatt aktivt i barne og ungdomsarbeid i mange år. Sit i Etne kom.styre, er leiar for Komite Folk og er med i forskjellige råd og utval for Krf. Er no inne i 4. periode og har vore med i lokallaget sitt styre.

Terje Ness Fødd 1942, Skånevik Med i Indremisjonsarbeidet i Skånevik. Har vore mykje med i leirarbeidet. Er vara til Samskipnadsstyret.


Årsmelding 2008 Her høver ordet frå Johannes 4,37: ”Ein sår og ein annan haustar”. Det har vore drive eit stort og rikt såmannsarbeid i Samskipnaden sitt område gjennom generasjonar. Oppgåvene er ikkje blitt mindre. Det kjem stadig nye generasjonar til, der Ordet skal såast i ny hjartejord. Det ser også ut til at mykje av det som tidlegare er sådd har djevelen plukka opp eller det er blitt kvalt av rikdom og verdens bekymringar slik Jesus seier det. Vi vil gjerne seie til alle såmenn, bli ikkje trøtt mens du sæden sår. Ein dag skal den som sår og den som hausta gleda seg saman. Men vi skal heller ikkje gløyma å løfta augo våre og sjå dei åkrane som står kvite til haust. Vi må ikkje gløyma å hausta. Det er heilt sikkert menneske rundt oss som er mogen til å bli frelst. Korleis skal vi leggje opp arbeidet slik at vi når desse? Vi kan ikkje slå oss til ro med berre å tala til den litle flokk på bedehuset, utan å kjenne uro for alle dei som aldri kjem inn. Korleis skal vi nå ut til dei, og skapa arenaer for kontakt med den ufrelste verda? No skal dette vera ei melding for året 2008. Vi kan gleda oss over å stå i ei rik teneste for misjonens Herre saman med mange gode medarbeidarar i små og store forsamlingar, blant born, unge og vaksne. Vi vil takka alle dykk som står med i aktivt arbeid, i bønn og offer. Indremisjonssamskipnaden er fellesnemnaren for alt det lokale arbeidet og skal gjera ein del fellesoppgåver på vegne av dykk. Vår hovudoppgåve er å ha fokus på lokalarbeidet og vera med å styrkja det, gjennom forkynning, undervisning og rettleiing. Vi ønskjer saman med det lokale å byggja varme inkluderande fellesskap, sjå menneske frelst og bli Jesu disiplar. I dag og framover blir det viktig med sterkt fokus på bedehusforsamlinga som inkluderer alle arbeidslag i bedehuset. Vi kjenner også ei sterk uro over kyrkjesituasjonen etter mange sentralkyrkjelege vedtak som opnar for vranglære og bibeloppløysande teologi. I vårt område har vi dei fleste stader bibeltru prestar og eit ope og godt samarbeid med prest og dei kyrkjelege organa. Vi håpar dette kan fortsetja også i framtida. Men mange er sterkt uroa over sitt kyrkjemedlemskap, og dei skal vi også ta vare på og gi rom i våre samanhengar. Også i vårt område vil det i framtida vera aktuelt å leggja til rette for ei breiare sakramentforvaltning med dåp og nattverd i bedehuset. Vi skal vakta oss for å fokusera på alt det negative og skapa mismot og frustrasjon, men vi skal også vera open og realistisk i møte med det som rører seg i tida. Vi møter nye og større utfordringar no enn tidlegare. Kristendommen får mindre plass i skule, barnehage og samfunnet elles. Vårt hovudfokus er å forkynna Jesus Kristus i alle samanhengar, og på ein måte som skaper

nærhet og behov for frelse. Folk må også oppleva våre fellesskap som relevante i sitt liv og sin livssituasjon. Møteverksemda Det er færre foreiningar som spør etter møteveker og det er totalt færre som spør etter møter i det heile. Det stiller andre krav til disponering av forkynnarane, og nytenking i høve til prioriteringar. Mange stader har dei faste regelmessige møter og driv eit svært godt arbeid. Ein del av dei mindre stadene har meir tilfeldige møter når dei får talarbesøk. I staden for møteveker vil fleire ha bibelhelger eller bibeltimar ein kveld i veka. Mange av dei meir sentrale bedehusa har i dag ”søndagssamling” ein søndag kvar månad, som inkluderer heile storfamilien. Det vil vera viktig å laga møteplassar der alle generasjonar samlast i fellesskapet. Det er ei utfordring for oss sentralt og dei lokalt korleis vi skal fornya oss og leggja til rette slik at møta oppleves relevante og folk vil koma. Dette går på ytre strukturar og ikkje på innhald. Det kan ha med stil og val av songar m.m. Foreiningane Indremisjonssamskipnaden er summen av alle lokale lag og foreiningar. Også i framtida vil det vera foreiningsstrukturen som er det bærande i arbeidet. Men denne er under endring. Nokre mindre stader har i dag berre ein kontakt for indremisjonen og arrangerer nokre møter i året. Nokre stader er det også naturleg å leggja ned arbeidet for å samla det som er i større einingar. Sentralt frå Samskipnaden vil vi også vera med å tilskynda ei slik utvikling. Vi trur det er rett å selja nokre bedehus og byggja sterkare bedehusforsamlingar nokre stader. Busetnaden har endra seg og avstandane mellom bygdene er kortare. Folk er mobile og kjører til møta. Ikkje minst med tanke på rekruttering og dei unge og unge familiar

er dette ei nødvendig utvikling. Vår visjon om å byggja varme inkluderande fellesskap og vinna nye for Jesus, trur vi best vil skje i kombinasjon mellom sterke bedehusfellesskap og mindre foreiningar / husgrupper. Lag og foreiningar slik vi har det i dag: Indremisjonsforeiningar/ kontaktar 105 Kvinneforeiningar 16 Mannsforeiningar 3 Andre 6 Ungdom 21 Yngres/Ving 24 Born 19 Barne- og ungdomskor 21 Til saman 215 Arbeidarane Samskipnaden har alltid satsa på fast tilsette forkynnarar og barne- og ungdomsarbeidarar. Den økonomiske utviklinga har utfordra dette og gjort det vanskeleg å oppretthalda tilsette forkynnarar. I framtida vil vi nok måtta rekruttera fleire fritidsforkynnarar og færre tilsette. Styret har vedteke å oppretthalda antal årsverk på barne- og ungdomssektoren. Vi hadde ved starten av året: 2,4 stillingar på barne og ungdomssektoren 4,6 stillingar på misjonsavdelinga 2,8 stillingar i lokalforeiningane 0,8 stilling på kontoret Dette blir 10,6 årsverk fordelt på 13 personar. Ved utgongen av året har ein slutta og ein er i permisjon. Simon Madsen slutta som forkynnar i september. Arnfinn H. Husby har permisjon frå 1.okt. Det har vore ein del sjukemeldingar siste året.


Tilsette ved utgongen av året: Toralf Steinsland Fungerande dagleg leiar Arnfinn H. Husby Sjukmeld Guri Bjørnevik Kontorsekretær 80% Liv Rolfsnes Områdesekretær Kåre Johan Hamre Forkynnar Marit A. Røen Evangelist 50% Marit H. Ådnanes Barne- og ungdomssekretær 80% Lise Marie T. Litlabø Barne- og familiearbeidar 60% Ragnhild Nesse Barne- og ungdomsarbeidar Knut Kvamme Forsamlingsleiar, Voss 60% Hildebjørg Djupvik Song- og musikkarb., Voss 20% Vidar Sangolt Ungdomsarbeidar, Øystese-Norheimsund Aksel Lygre Forsamlingsleiar, Stord Fritidsforkynnarar Dette er ei veldig viktig teneste som betyr mykje for Samskipnaden og for det lokale arbeidet. Det er mange med ulike forkynnargåver som på denne måten får koma ut i aktiv teneste. Ein del blir administrert og sendt ut frå kontoret, og ein del blir spurt direkte av lokalforeiningane. I framtida vil det vera aktuelt å rekruttera og ”kalla” fleire til denne tenesta. Siste året har vi også fått ein del fritidsforkynnarar som reiser i barne- og ungdomslaga. Dei som siste året har vore ute frå kontoret er: Jens Tveit, Nils M. Rydland, Halvard Sveen, Marit Dahl Hollund, Leif Magne Naustbakken, Liv Stokken, Aksel I. Johannessen, Arne Opsahl-Engen, Rune Espelid. Ved sida av desse er dei som besøkjer barnelaga og er med på leirane. Arbeidarar frå Indremisjonsforbundet og andre Også dette året har vi hatt vitjing av mange forkynnarar frå ImF og andre: Karl Einar Tvedt, Jostein Skutlaberg, Aud Karin Kjølvik, Olav Eikemo, Roald Evensen, Edvard Thormodsæter, Martha Paulsen, Edgard Paulsen, Karl Johan Hallaråker, Kenneth Foss, Olaf Aamodt, Lisbeth Hjortland, Anja U. Heggen, Anbjørg Barane, Kåre Steinsund og Ole Abel Sveen.

Områdearbeidet Det har ikkje vore endring i dette arbeidet siste året. Liv Rolfsnes har si tenste i Odda og Ullensvang. Vidar Sangolt er ungdomsarbeidar i Norheimsund og Øystese og driv eit stort korarbeid. Knut Kvamme og Hildebjørg Djupvik er tilsett i Voss indremisjon i til saman 80% stilling, og har sitt arbeid i bedehuset Nain. Kåre Johan Hamre har omlag ei veke kvar mnd. til lokalt arbeid i Granvin. Aksel Lygre er forsamlingsleiar i Stord Indremisjon med sitt arbeid i Leirvik bedehus. Det er for det meste i indre del vi har tilsette lokale/områdearbeidarar. Det kan bli meir aktuelt også andre stader, der fleire lokale bedehus går saman om ein arbeidar. Barne- og ungdomsarbeidet Viser her til eiga melding frå barne- og ungdomsarbeidet. Diverse arrangement og aktivitetar Inspirasjonssamling Også i år starta vi året med Inspirasjonssamling på Helgatun. Det var fullt hus, der dei fleste kom frå indre område, men òg nokre frå Sunnhordland. Hovudtemaet denne gongen var ”Kyrkje og bedehus – etter kyrkjemøte” temaet vart innleia av Egil Morland. Det vart ein god og fruktbar debatt etter foredraget hans. Simon Madsen heldt bibeltimane, og elles talte Liv Rolfsnes, Arnfinn H. Husby, Kåre Johan Hamre og Toralf Steinsland. Desse møta har stor verdi der vi får setja søkelyset på viktige sider ved arbeidet vårt, og løfta opp visjonen til felles inspirasjon. Årsmøte Var i år på Framnes. Dette er storsamlinga i Samskipnaden og ei viktig samling til inspirasjon og fellesskap i ei stor og rik teneste. Det er sjølvsagt også årsmøte som skal godkjenna årsmelding og rekneskap og gjera val av nytt styre og vidare drøfta arbeidet framover. Vi ønskjer at dette skal vera ei samling for heile storfamilien. Det er difor lagt ned mykje arbeid i opplegget for borna og dei unge. Dette fungerte svært godt i år. Det var bra med påmeldte utsendingar og eit svært konstruktivt og godt forhandlingsmøte. Den store saka var nye lover for Samskipnaden. Desse blei vedtekne med nokre endringar i høve til framlagt forslag. Svært gode opne møter der Johnn Hardang var hovudtalar. Han fekk gi mykje frå Guds ord. Mange gode songkrefter deltok på alle møta. Framnes er ein flott stad til stormøte. Personalet gjorde ein flott jobb og la alt godt til rette for ei stor og rik årsmøtehelg.

Haustmøte Dei siste åra har vi leita litt etter å finna ei ny form og nytt tidspunkt for dette møte. Vi ønskjer det skal vera eit sentralt møte med aktuelle tema som kan samla folk frå Sunnhordlandsregionen. Dei to siste åra har det vore lagt til september, og det har kanskje ikkje vore det beste tidspunktet med tanke på frammøte. Talarar i år var Karl Johan Hallaråker og Bjarne Kvam frå NLA. Dei hadde kvar sine tidsaktuelle tema på laurdag. Vi har ei stor utfordring for å få opp haustmøte til eit sentralt møte att. Moster Amfi Dette stemne har funne sin plass og samlar bra md folk siste søndag i juni. Det er ein flott stemnestad, men det krev ein del av oss med opplegg og program. Vi bør jobba for å utnytta denne unike stemneplassen endå betre. Karl Johan Hallaråker var talar. Halvard Sveen var møteleiar. Vårtreff på Bandøy Dette er ei samling for dei over 60 år, og den samlar fullt hus. Det er stadig fleire som ønskjer enkeltrom, og det er ei utfordring å få plass til alle. Det var ei flott samling som kombinerte forkynning og åndeleg påfyll med avslapping, sosialt samvær og god mat på ein fin måte. Talarar og leiarar var Kåre Steinsund, Jens og Marta Tveit, Halvard Sveen og Toralf Steinsland. Sommarstemne Det har blitt færre slike stemne dei siste åra. Nokre gode tradisjonar med sommarstemne er det framleis. Det kan vera andre og nye stader som bør arrangere sommarstemne. Det er ikkje alle som reiser på stormøta rundt om i landet, og sommaren er det lite møte lokalt. Desse stemna har stor åndeleg verdi og er økonomisk gode for Samskipnaden. Julemessene Vi har ei førjulsmesse på Tysnes og ei julemesse på Bømlo. Det var ein liten nedgong i inntektene dette året, det kom inn kr. 200.000,-. Dette er heilt avgjerande for økonomien i Samskipnaden. Fleire lokale stader bør gå i gong med ei førjulsmesse. Det går an å starta i det små. Dei samlar mykje folk utanom bedehusfolket, er ein fin arena å nå ut med Guds ord og så gir det gode inntekter til misjonen. Stor honnør til dei som står for messene på Tysnes og Bømlo!


Indremisjonsvenen Bladet er svært viktig for oss og gir oss ei stor kontaktflate. Det blir sendt til ca. 4100 husstandar. Tidlegare kom det ut med 10 nummer pr. år, i 2008 kom det ut med 5 nummer der sidetalet auka frå 8 til 12 sider. Vi når langt ut med informasjon og oppbyggeleg stoff. Det blir kvart år sendt ut fire giroar til abonnentane, denne inntekta er eit viktig bidrag til å halda aktiviteten i Samskipnaden oppe. Vi har fleire grupper med pensjonistar som møter fram på kontoret og ekspederer bladet. Dette sparer misjonen for store utgifter kvart år. SunnBok Styret for bokhandelen vår melder om at 2008 vart eit positivt år . Omsetnaden har auka, og det økonomske sluttresultatet syner eit driftsresultat på kr. 73 096. Dette gler vi oss over. Bokhandelen er eit viktig reiskap for å spreia kristen litteratur, song og musikk, og det er difor viktig at misjonsfolket støttar opp om og gjer seg nytte av dette tilbodet. Dette er vårt felles ansvar. IMI-huset IMI-huset er framleis base for Samskipnaden sin administrasjon. Det er positivt å ha kontorlokale så sentralt i Leirvik sentrum, og ei samlokalisering med SunnBok er òg verdfull. Huset gjev oss svært store utfordringar når det gjeld vedlikehald, og styret finn at det er mest føremålstenleg å selje huset, og i staden finne andre løysingar når det gjeld kontor og butikklokale. Det er no valt ei arbeidsgruppe som har i oppdrag å arbeide fram ei god løysing for dette. Institusjonane våre Framnes, Helgatun og Brandøy er svært viktige reiskap i misjonsarbeidet vårt. Her samlar ein mange, særleg barn og ungdom men og mange i vaksen alder. Ofte er dette menneske som til vanleg ikkje deltek i den vanlege møteverksemda vår. Dette gjer at vi kan nå fleire med Guds ord og kristent fellesskap. Framnes har ei god drift , der elevtilgangen har vore god, og elevtalet har halde seg stabilt gjennom fleire år . Elevflokken dette året er om lag 260 personar. Det er ei stor utfordring å driva ein så stor internatskule , med all undervisning og andre aktivitetar. Dugande personale gjer ein god jobb, både gjennom undervisning og ved alle praktiske oppgåver som vert utført.

Lars Reinlund slutta som rektor sist sommar, og Harald Voster tok til som rektor frå skulestart. Vi takkar varmt både gamle og nye rektor, og heile personalet for stor innsats og godt arbeid. Syner til eigen melding frå Framnes. Framnes barnehage er formelt driven av Indremisjonssamskipnaden sjølv om det i praksis er Framnes som følgjer opp lokalt. Styrar er Kari Ljønes Valland. Det var planar om og gjort vedtak om at barnehagen skulle leggjast ned i 2008, men drifta er no forlenga fram til sommaren 2009. Vi takkar personalet her for god innsats. Brandøy har i 2008 hatt stabil drift og stor etterspurnad om utleige i helgene. Samskipnaden har sjølv hatt ansvar for i alt 21. tilskipingar. Nytt i 2008 var den flotte aktivitetshallen som vart innvigd i mars. Denne gjev rom for og er flittig brukt til mange aktivitetar på leirane. Syner til eigen melding frå Brandøy. Helgatun har og hatt god og stabil drift i 2008, med nærare 8000 overnattingar. Sjølv om dette er ein liten nedgong frå året før så kan vi likevel gle oss over dei mange og ulike brukargrupper som nyttar seg av Heimen. Fjellandsbyen med dei flotte alpinanlegga som no veks fram i Myrkdalen gjev nye utfordringar og muligheiter for Helgatun. Syner til eigen melding frå Helgatun. Vi takkar personalet på Brandøy og Helgatun for den flotte måten dei utfører si teneste på. Økonomien Misjonsrekneskapen for Samskipnaden syner eit overskot på kr. 50 743. Mange lag og foreiningar syner eit stort ansvar for arbeidet vårt og sender store gåver. Dette er vi glade og takksame for. Den samla mengda med gåver frå laga er omlag som året før, det gjeld òg innkoma ved dei ulike gåveaksjonane. Vi kan elles gle oss over ei fin auke på gjevartenesta, ca. kr. 45 000 og bladgåva kr. 40 000. I 2008 mottok vi òg ei testamentarisk gåve på kr. 170 800. Økonomien betyr mykje om vi skal makta å halda oppe det store og viktige arbeidet vi har, og for å kunne møte alle dei utfordringane som ligg framom oss. Det er flott å oppleva den omsorg som misjonsvenene har for arbeidet vårt, og korleis de trufast støttar opp med gåver og innsamlingar.

Dette er vi svært takksame for. Samskipnadstyret Fram til årsmøtet 2008 var styret samansett slik: Harald Heie (formann) Halvard N Sveen (nestformann), Ingvard Teigland, Marit Lindekleiv, Knut O Dale, Bjørn Saghaug, Birgit Mørkve Hjelmeland, Celius Eidesvik og Gunn Totland Moss. Etter årsmøtet og val hadde styret same samansetning. Styret har hatt 7 ordinære møte og handsama i alt 77 saker. Takk Styret vil retta ei varm takk til alle de misjonsvener som trufast støttar opp om arbeidet. Takk for forbøn, aktiv deltaking i møteverksemd og i dei ulike styre og råd. Takk for dugnadshjelp, som leirleiarar og til andre oppgåver. Takk for økonomisk støtte. Takk til dei tilsette som òg i 2008 har utført ei teneste av stor verdi. Det gjeld forkynnarane våre, både dei fast tilsette og dei ”friviljuge”, det gjeld barne- og ungdomsarbeidere, kontorpersonell, dei lokale forsamlingsleiarar og områdearbeidere. Takk og til dei tilsette på Brandøy, Framnes, Helgatun og SunnBok. Harald Heie (formann) Halvard Sveen (nestformann) Marit Lindekleiv, Ingvard Teigland, Knut O Dale, Bjørn Saghaug, Birgit Mørkve Hjelmeland, Celius Eidesvik, Gunn Totland Moss, Alf Jarle Langeland, (1. vara) Toralf Steinsland fung dagleg leiar pr. 31.12.2008 Arne Lindekleiv fung dagleg leiar frå 1.1.2009


Årsmelding for barne- og ungdomsarbeidet 2008 Ansatte

Leirar

Ragnhild Nesse barne- og ungdomsarbeidar, 100 % Lise Marie Thuestad Litlabø barne- og familiearbeidar, 60 % Marit Hårklau Ådnanes barne- og ungdomssekretær, 80 % Vidar Sangolt barne- og ungdomsarbeidar i Norheimsund & Øystese, 100 %

2006 28 leirar 1149 delt. 261 leiarverk

Lagsarbeidet Ved utgongen av 2008 hadde me 79 barneog ungdomslag innmeldte hos oss. Desse var fordelte slik: 38 barnelag 19 ungdomslag 3 førskulegrupper 16 barnekor 3 ungdomskor Hausten 2008 vart det starta opp to nye ungdomslag; UFO på Langevåg og Ichtys i Odda. Svært gledeleg! Me har også lag som har eksistert over lengre tid, men som no har tatt skrittet å melda seg inn hos oss. Barnekoret ”Joy” frå Laurhammar (Bømlo) ynskjer me velkommen til oss! Sjølv om me har god kontakt med dei fleste laga/leiarane som er innmeldte hos oss, har me no starta arbeidet med å kontakta dei laga me har lite kontakt med. Mykje flott arbeid vert drive på lokalplan i barne- og ungdomslaga. Dei lokale leiarane er den store drivkrafta i arbeidet. Samtidig som me håpar på å vera til inspirasjon, er det også svært inspirerande for oss å koma rundt til laga og treffa leiarar og medlemer. Frivillige arbeidarar Me rekk dessverre ikkje rundt så mykje som ynskjeleg til laga våre. Det var difor svært oppmuntrande og til stor hjelp for oss då me frå hausten 2008 fekk åtte frivillige barne- og ungdomsarbeidarar med i arbeidet. Desse tar 1-2 lagsbesøk i semesteret. Dei som er med i dette arbeidet er: Jostein Angeltveit, Merete Solås, Kjerstin Stokken, Norvald Ådnanes, Ingrid Heie, Nina A. Aase Larsen, Rannveig Petterteig og Toril Langeland.

2007 2008 23 leirar 22 leirar 1223 delt. 1150 delt. 209 leiarverk 214 leiarverk

Nytt i 2008 I februar fekk me haldt av 30 plassar på Helgatun til skiweekend for 1. vidaregåande og oppover. Og leiren vart fylt opp av skiglade ungdomar. Båtleiren gjekk av fleire årsaker ut i 2008 og vart erstatta av Active-ten på Brandøy. Aldersgruppa var den same; 8. klasse og oppover. Nyttårsleiren på Brandøy, som starta opp som eit privat arrangement i 2007, vart i 2008 arrangert av Indremisjonssamskipnaden. 96 stk starta det nye året saman på Brandøy. Alle desse leirane er tatt med i oversikten ovanfor. Flott deltaking Alle barneleirane på Brandøy har i 2008 så og seia vore fullteikna. Det gjeld 5.7. klasseleirane, 2.-4. klasseleirane og yngresleiren om hausten for 3.-5. klasse. Miniadventshelga for 2.-4. klasse hadde ca 100 % auke i deltakarar og vart fullbooka. Juniorhelga (4-9 år m/følgje) har slått godt an og hadde venteliste. På Helgatun hadde me fullteikna skiweekend for 8. klasse og oppover, og bra deltaking på barne- og ungdomsleirane. Me køyrde i sommar to ungdomsleirar samstundes; ein på Helgatun og ein på Brandøy. Begge leirane hadde 28 deltakarar. Mange av ungdomane er knytta til kvar sin leirplass, difor køyrer me ungdomsleirar på begge leirstadane. Leirar som utfordra Ettersom ungdomane veks til, minkar det dessverre av med deltaking på leir. Sjølv om me har vore fornøgde med deltaking på tenåringsleirane, slit me meir med å få ungdomar frå vidaregåande og oppover på leir. Glansperioden til påske- og hausttreffa på Brandøy er kanskje forbi. Det vart så vidt hausttreff i haust, og påsketreffet i fjor vart avlyst, både på grunn av mangel på deltakarar og leiarar. Me har likevel nokre ildsjeler som sterkt ynskjer desse treffa og

er pådrivarar for å få med vener. Me trur treffa er viktige, så me prøver ei stund til. Familieleirane sommarstid, både på Helgatun og Brandøy, har vore fullteikna, men me slit meir med å få til familiehelger elles i året. Familiehelga på Helgatun i samarbeid med Israelsmisjonen gjekk difor ut i haust. Andre leirar… Det vart i 2008 ikkje sett opp brevandringsleir slik me har hatt dei siste åra. Dette mest pga av kapasitetsmangel. Men me prøver gjerne igjen. Dette er ein annleis og flott leir. Brandøytreffet – leiren for vaksne med utviklingshemming – er ikkje tatt med i oversikten ovanfor. Den er viktig og vart gjennomført, men høyrer eigentleg under vaksenarbeidet. Leirleiarar Utan alle frivillige leirleiarar hadde det ikkje blitt leir. Tusen takk til deg som har stilt opp. Mange flotte bekjentskap er stifta mellom leiarar og leiar-deltakarar. Det er populært å vera leirleiarar blant ungdomen. Me slit noko meir med å få vaksne leiarar til å stilla. Som leiar veks ein åndeleg og personleg med oppgåver ein får tildelt. Me ser difor på dette som ei viktig leiartrening. 18. januar laga me til fest på Brandøy for alle leirleiarane våre. Forbedarar Me har fleire som er med oss på leir, som likevel fysisk ikkje er der. I ein travel leirkvardag, er det utruleg viktig for oss å ha forbedarar for leiren. Me har 7-10 forbedarar for kvar leir. Dei får eit brev i forkant med informasjon, og eit brev i etterkant om korleis det har gått. Me har i dag 68 forbedarar. LIS Dette er Leiar og InspirasjonsSamlingar for dei som driv ungdomsarbeid. LIS er eit samarbeid med NLM-ung i Haugesund. Samarbeidet starta hausten 2007, og i 2008 hadde me 5 kveldssamlingar annankvar gong i Haugesund og på Stord. Tema me tok opp var: teamwork, relasjonsbyggging,


motivasjon, læring som livsstil og ”jeg tror jeg er lykkelig” – om dagens tenåringskultur. Visjonen vår i LIS er: ”Vi vil utvikle ledere som forandrer verden.” Årsmøtet på Framnes 20.-22. juni hadde Indremisjonssamskipnaden sitt årsmøte på Framnes. Og dette var eit årsmøte også for barn og unge! Å-kor, eit årsmøtekor hovedsakleg danna av kora Gnist, Decor og Øystese og Norheimsund ungdomskor, samla mange ungdomar og familiar. Me hadde eige barne- og ungdomsopplegg under forhandlingsmøtet laurdagen. Fredagen var det sommarparty i bassenget for ungdomar, og laurdagskvelden møte m/ lovsong, bønevandring og trylleshow og appell v/Ruben Gazki. Det var eige trylleshow laurdag ettermiddag berekna på borna, men her møtte også besteforeldre og ungdomar opp. Elles møtte alle generasjonar til fellesmøtene der Johnn Hardang talte. Det er godt å vera saman som ein stor familie og kjenna fellesskapet på årsmøtet. .Elles fekk me til eit viktig og flott samarbeid med personalet på Framnes om årsmøtet. Barn og unge fekk gjennom årsmøtet kjennskap til Framnes. Kanskje endar nokre av dei opp her ein dag? Tusen takk til Framnes for at de tar så godt vare på ungdomane ”våre”.

Barne- og ungdomsleiarkonferanse 19.-20 januar arrangerte me ein leiarkonferanse for barne- og ungdomsleiarar i Sam-

skipnaden. Simon Madsen underviste oss om nådegåvene og Gunnar Ferstad hadde seminar om ”Korleis ta vare på seg sjølv (åndeleg) i tenesta?” Kirsten Mona Aadland og eit team frå bibelskulen deltok. Det vart ei oppløftande og rik helg der fleire tok eit standpunkt for Jesus. Ca 45 stk med team og leiarar deltok. Klatre- og livredningskurs På Brandøy har me fått bruskasseklatring og ny klatrevegg. Dette resulterte i at me før sommarleirane køyrte to klatrekurs på Brandøy, og eit førstehjelps- og livredningskurs på Kulturhuset på Stord. BUR Barne- og ungdomsrådet i Indremisjonssamskipnaden har vore ute av drift i nokre år. Me er glade for at me i des. 2008 fekk eit BUR opp å gå igjen. Me som er i barne- og ungdomsavdelinga ynskjer å ha eit rådgivande organ for arbeidet vårt, og det er flott å ha medlemer i BUR som sjølv er aktive ute i lokallaga. Sidan BUR skal veljast av årsmøtet, står medlemene i første omgang til årsmøtet på Fitjar i juni 2009. Desse er no med: Trond Stokken (formann), Simon Alvsvåg, Tom Andrè Olsen, Gunnhild Hystad og Bjarnhild Sjo.

treff gjennom eit år. Det er berikande og gjensidig viktig med kontakten me har fått med mange leiarar – både i lokallag og på leir. Det gir oss stor inspirasjon å koma rundt, og me opplever å bli tatt veldig godt imot. Når det gjeld leir, er det ressurskrevande, både i forkant og under sjølve leiren. Me kan koma sliten heim etter ein leir, men trass alt tenkjer me alltid at ”jammen var det verdt det”. Takk til deg som trufast står på i tenasta rundt om i bygdene og er med å tar i eit tak på leir. Du er gull verdt! Visjonen vår er ”vi vil byggja varme inkluderande fellesskap, vinna nye for Jesus og gjera dei til Hans disiplar”. Visjonen vår har me hengt opp på alle kontor. Det er viktig å ha fokus. Nokre tok imot Jesus på leir i 2008. Men kor mange som vart betre kjent med Jesus og fekk eit meir medvite forhold til Han er ikkje så lett å måla. For dei fleste handlar det om ein prosess. Me har ein spanande og meiningsfull jobb. Om me har store eller små utfordringar har me eit flott fellesskap på kontoret der me kan få dela ting med kvarandre og be over det. Tusen takk også til deg som stikk innom og elles tar oss med i bøn. Me treng deg! Takk til Gud som gir oss glede og styrke til kvar dag.

Om tenesta Det er eit stort privilegium og ei stor gleda å få vera saman med så mange barn og unge i arbeidet. Og det er mange me

INTERNATSKULE! Vg 1 Studiespes. utdanningsprogram Vg 1 Idrettsfag Vi tek også inn elevar på Vg 2 og Vg 3.

Søknad til Framnes pr. post el. internett

Brandøy Brandøy ligg vakkert til ved Ølensfjorden og har stort friareal!

www.framnes.vgs.no Indremisjonskontoret på Stord Tlf. 53 41 07 04 Brandøy tlf. 53 76 98 81 På Brandøy har vi stor aktivitetshall, sandvolleyballbane, basket bane, fotball bane, trampoline, bruskasseklatring, taueldorado, kanoar, strand og brygge. Kontakt oss: tlf.: 56550500,

- Støtt annonsørane våre, dei støtter oss!


Årsmelding for Helgatun 2008, 36.driftsåret Verksemda Årsmeldinga for Helgatun skal vera eit tilbakeblikk. Samtidig vonar me den kan få vera ei kjelda til inspirasjon og kveik for vidare satsing. Heimen har ei spesiell driftsform med mange utfordringar. Ikkje så lett å lesa korkje av årsmelding eller rekneskap den store verdien i å ha misjonsstasjonen Helgatun. Misjonsprofilen som Helgatun vil halda, pregar drifta på mange vis. Overnattingar Overnattingane er grunnlaget for drifta. I 2008 hadde me 7975 overnattingar mot 8489 i 2007, ein nedgong på 514 gjestedøger, frå 2007. Tala viser at me fekk nok eit litt svakare år enn me hadde forventa, spesielt hausten vart noko svak. Bygningar/Inventar/Utstyr I 2008 fekk me også teke ein del på vedlikehaldsfronten. Me fekk fortsetja med rydding av ein del skog mellom hovudhuset og vegen slik at Helgatun er godt synleg frå hovudvegen. Fekk og rydda ein del skog mellom husa. Me har hatt god dugnadshjelp til mykje av dette arbeidet. På hybelbygget har me fått renovert bada på 2 av romma. I styrarbustaden fekk me laga eit godt dobbeltrom med dusj og toalett. Av utgifter her vart kr 82.360,- aktivert, resten av kostnadane er gått over drifta. Noko av arbeidet vart gjort på dugnad og noko med leigehjelp. Økonomi/Gåver Dette året kan me takka for kr 750.047,- i ordinære gåver og kr 39.000,- til nedbetaling av gjeld. Også i 2008 let me aksjonen ”Ned med gjelda på Helgatun” gå, dette har vorte positivt motteke. Rekneskapen er gjort opp med eit overskot på kr 86.513,- gåvene er då medrekna her. Som det går fram av rekneskapen er me avhengig av gåver og dugnadshjelp for at staden kan drivast som ein misjonsstasjon. Takk til kvar einskild som ser verdien i Helgatun, takk for alle gåver, naturalia og all god dugnadshjelp. Styret meiner at årsrekneskapen gjev eit rettvisande bilete av eigedelar og gjeld, finansiell stilling og resultat.

Helgatun 35 år Siste helga i august vart 35 års jubileet markert. Fin Lovsongskveld om laurdagskvelden og stor stemnedag sundagen. Gospelgruppa Focus var med både laurdagskvelden og sundag føremiddag. Helgatunvener frå fjern og nær var med oss og mange tok del med helsingar. Her var god song og flott offer til Helgatun. Takk til kvar og ein som var med og gjorde helga til eit storstemne, nok eit fint minne i Helgatun si minnebok. Turane Helgatun er med i Reisegarantifondet og kan dermed driva som turoperatør. Langturen i år gjekk til Ålesund og Vestkapp. Ein inspirerande tur med mange flotte naturopplevingar og godt åndeleg fellesskap. Sunnhordlandstreffet for Ytre strok samla full buss også i år. Treffet for indre strok samla bort i 40 personar. Desse turane betyr uendeleg mykje både for deltakarane og for Helgatun. Kontakten med misjonsfolket er verdifull. Tenkjer og på all forbøn me er omslutta med og alle gåvene me får gjennom dette arbeidet. Brukargrupper Helgatun er brukt av svært ulike grupper. Samskipnaden arrangerer sine leirar for born, unge og vaksne. Generasjonsleiren, familieleiren og adventshelga var det spesielt flott deltaking på. Personalet på Helgatun har ansvar for mange faste arrangement gjennom året. Her vil me nemna: Kombileir, påskeopphald, pinsetreff, eldretreff, Helgatuntreff med busstur, to Sunnhordlandstreff, weekend for dei mellom 45 og 66 år, kvinnestemne og juleopphald. Dette krev mykje av personalet, men det gir også mykje inspirasjon og velsigning. Også i år hadde Nordhordland Indremisjon fjellvandringsleir her i 5 dagar. Konfirmantleirar har det vore fleire av. Ulike misjonsorganisasjonar og lag har lagt sine turar og weekendar til Helgatun, her har vore åremålsdagar og andre familiesamlingar. I sumarhalvåret vert det ein del turisttrafikk, me har i mange år hatt grupper frå Estland, Nytt i år var grupper både frå Russland, Finland og Latvia.

Styrarbustaden Styrarbustaden har me brukt til supplering for overnattingar og utleige over lengre periodar til arbeidsfolk i Fjellandsbyen, så her har det vore arbeidarar både frå Estland, Latvia og Polen. Utanom det vert den brukt til overnattinar for dugnadshjelp og personalet ellers. Personalet Anny Berge og Solveig Norheim har vore fast tilsett i 100 % stillingar. Solveig Norheim har vore dagleg leiar. Ho var sjukemeld i 2 månader i haust, men er no i fullt arbeid att. Else Bergesen har vore kokk i 50 % stilling. Bjarte Øvreboten har hatt ei deltidsstilling, han har teke seg av renoveringa av dusjromma på hybelbygget og dobbeltrommet med bad i styrarbustaden. Her hadde me også god hjelp av Kåre Johan Hamre. Han var her frå 01. mai og ut august. Deltidstilsette gjennom heile året har vore: Inger Selland Norekvål. Nokre av dei pensjonerte ”damene frå Dalen” har hjelpt oss enkelte dagar. Sigrid Berge frå Øystese og Torunn og Lars Holmedal frå Utåker har også i år hjelpt oss mykje i dugnadssamanheng. Fleire unge jenter frå Dalen her har også hjelpt oss enkelte periodar. Personalet gjer ein stor innsats for Helgatun. Styret Desse har vore med i styret : Formann: Ingvard Teigland, nestformann Arvid Måkestad, styremedlemmer: Nils Olav Fedje, Bjarne Hauge og Norunn Kinne. Vararepresentant: Kåre Johan Hamre. Styret har hatt 4 møter og handsama 27 saker. Helgatun Helsing Det vart sendt ut to nummer av Helgatun Helsing i 2008. Fyrste nr vart eit litt fyldigare blad med tanke på jubileet. Verdien av HH er uråd å måla, men me veit at den er stor og nyttig både til marknadsføring, givartenesta og god informasjon til lesarane. Det ser me på gåvebarometeret og påmelding til dei ulike arrangementa. Responsen har vore stor så snart bladet har kome ut.


Framleis drift Årsrekneskapen for 2008 for Helgatun er sett opp under føresetnad av framleis drift. Arbeidsmiljø Helgatun arbeider med å etterleva internkontrollforskriftene. Me har god kontakt med bedriftshelsetenesta og næringsmiddeltilsynet. Det har ikkje vore skader eller ulukker av

alvorleg karakter på Helgatun i 2008. Ytre miljø Verksemda forureinar ikkje det ytre miljøet. Takk I tenesta på Helgatun har me så uendeleg mykje å takke for. Takk til alle som har stått med oss i tenesta. Takk for forbøn og omtanke.

Takk for dugnads- og arbeidsinnsats. Takk for pengegåver, naturalia og andre gåver. Takka går først og fremst til Han som kalla oss til tenesta og som sto med gjennom alt. Han velsignar rikeleg. “Av nåde alt jeg får...” Vossestrand 31.03.09

Ingvard Teigland - Formann -

Arvid Måkestad - Nestformann-

Nils Olav Fedje

Bjarne Hauge

Norunn Kinne Dagleg leiar

Solveig Norheim

Årsmelding for Brandøy "Hver dag er en sjelden gave, en skinnende mulighet." Slik står det i songen, men slik kan det og seiast om ein leir. Ein leir betyr mykje arbeid og kanskje stor slitasje på hus og inventar. Likevel er den "en skinnende mulighet." Ein mulighet for at nokon kan verta berga for himmelen. Det er 42 år sidan Brandøy vart vigsla til leirstad, og det er ikkje få som desse åra har vore innom.

Utstyr/Bygningar I år vart det kjøpt både ny potetskrellemaskin og oppvaskmaskin. Ein stor men nødvendig innvestering. Her er kome ny sand på volleyball banen. Vatnet på Brandøy har god kvalitet, men inneheld for mykje radon. Ny tank måtte på plass for å lufta ut gassen. Det gamle pumpehuset måtte rivast og nytt byggast opp. 7 av internatromma vart malte til jul. 8. mars var det opning av aktivitetshallen. Den er mykje i bruk. På utsida er det laga klatrevegg. Dugnad Mykje av arbeidet i år er gjordt på dugnad. Både malinga på internatet, pumpehuset og ellers vanleg vedlikehald. Helga 31. okt.-2. nov. var lagt opp som dugnadshelg. 76 små og store møtte opp og arbeidet gjekk unna. Då vart både skogshogst, maling, bygging, vasking og mykje anna gjordt. At sola skein alt ho klarte på den årstida, gjorde arbeidet lettare.

Aktivitet I år har det vore 21 eigne arrangement, medrekna basar og stemne. Deltakarantallet skiftar. Famelieleiren og juniorhelga var huset heilt fullt. Fleire bygder legg opp eigne helgar. Då vert det ofte fullt og dei same kjem att år etter år. Her har og vore fleire konfirmantleirar, konfirmasjonar og bryllup. Også dette året kom to grupper frå England. Uten om dei som berre var på dagsbesøk har her vore 5748 gjestedøger. Personale 1. aug. kom Anne Gro Dogan att morspermisjon. Då slutta Helge Tislavoll som var vikar for henne. Me vil takka han for året han

var her og for alt arbeidet han utførte. Økonomi Som rekneskapen viser har inntektene for opphald gått litt opp. Gåvene har og gått opp. Det skuldast ekstra innsamling i forbindelse med bygginga av hallen. Brandøy er framleis avhengig av gåver og dugnadshjelp. Takk Styret har hatt 5 møter der 39 saker vart handsama. Dei takkar alle som på ulike vis har støtta opp om leirstaden. Takk for forbøn, gåver og dugnadshjelp. Takk til dei som sender borna på leir og ellers brukar plassen. Per Kjerpeseth, formann John Morten Espevik, nestformann Bjarte Nordtun Alfred Litlabø Rakel Saghaug Guri Bjørnevik Oskar Feed


Årsmelding for Framnes kristne vidaregåande skule Dei siste åra har elevflokken talt om lag 260 elevar, og me opplever gjennom heile året at elevar ved andre skular ringjer og høyrer om det er plass ved Framnes. Dette er sjølvsagt gledeleg, men det gjev også hovudbry for dei som skal plassera elevane på internatet og i klassane. Det er ganske fullt! Me har ein stor flokk med positive og engasjerte elevar. Dette gjev seg utslag på mange vis, ikkje minst i engasjement for russen sitt prosjekt, som i år går til ”Åpne dører”. Elevane er opne for forkynninga. Me har fått fleire tilbakemeldingar frå forkynnarar på korte og lengre besøk om at det har vore ei lyttande forsamling. Det har vore fleire bibelgrupper i sving i løpet av skuleåret. Elevane har drive fleire av desse på eige initiativ, og det har også vore bibelgrupper som lærarar har hatt ansvaret for. Me prøver å laga til møte tysdag og søndag. I tillegg har det også vore fleire grupper og einskildpersonar frå ulike samanhengar innom skulen. Samstundes gleder me oss over god kontakt med indremisjonsverksemda og eigarane våre, og ser fram til eit godt samarbeid i tida som ligg føre. Personalet ved Framnes gjer ein god jobb. Det er mange oppgåver som skal løysast gjennom året, og alt kan ikkje skje innan ordinær arbeidstid. Lærarane gjer ein stor dugnadsinnsats med internatet, og andre gjer ein stor frivillig innsats på andre felt. Det er me svært takksame for. Nokre sluttar år om anna. Anna er ikkje å forventa, og det er vel også litt sunt med litt gjennomtrekk. Undervisningstilbodet er rimeleg fast med lite utskifting i tilbodet. Framnes har ei god breidde i fagtilbodet sitt. På idrettssida tilbyr me både friluftsliv, breiddeidrett og toppidrett, og studiespesialiserande fag femnar om media, fleire språkfag, realfag og samfunnsfag. Og slik dei andre friskulane har, har me også eit obligatorisk kristendomsfag. Framnes har ei god drift. Elevtilgangen har vore god, og elevtalet har halde seg stabilt gjennom året. Det har danna grunnlaget for ein god økonomi. Rekneskapen for 2008 viser eit overskot på om lag 1,2 mill. kroner. Dette er gledeleg, men me har måtta budsjettera med eit underskot på om lag ein halv mill kroner for 2008. Dette skuldast i hovudsak mindre stønad frå staten medan lønsutgiftene aukar. Trass i stramare budsjett er det mange oppgåver å løyse. Inneverande år startar me oppussing av romma på Framheim, og me

skiftar ut alle vindauga i fasaden mot aust på skulebygget, Austheim. Det er likevel mange andre oppgåver som også skulle vore løyste. Framnes har eit stort anlegg som skal vedlikehaldast, og me skulle gjerne hatt betre økonomi til denne oppgåva. Styret har hatt fem styremøte i løpet av skuleåret. I tillegg har det vore eit kurs for styret i regi av Kristne friskolers forbund og ei samling med personalet ved skulen. Styret var representert ved Arnfinn Norheim, formann, Arne Lindekleiv, nestformann, Arnfinn H.

Huseby, Knut Hogstad Nilsen, Elin Minde, Marit Hårklau Ådnanes ,1. vara, Kenneth Foss, 2. vara, Ingvar Teigland, 3. vara. Frå Framnes har Tore Vaag, pedagogisk, Anne Marie Solsvik, service, og Torill Kvittingen, økonomi, samt Harald Voster møtt. Arnfinn Norheim formann Harald Voster rektor


Indremisjonssamskipnaden

Resultatrekneskap Samskipnaden Resultatrekneskap 2008 Driftsinntekter

Note

2008

2007

2006

2005

2004

3 248 754

3 215 782

2 991 549

3 147 000

2 864 438

Leigeinntekter

149 040

153 540

142 800

146 800

145 200

Annan driftsinntekt

267 542

295 074

313 608

388 913

125 395

3 665 336

3 664 396

3 447 957

3 682 713

3 135 033

2 042 314

Gåver m.m.

Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønskostnader

1

2 607 363

2 606 319

2 220 719

2 378 964

Avskriving på varige driftsmiddel

2

71 100

74 412

84 200

72 300

72 274

Anna driftskostnad

1

1 322 662

1 424 092

1 647 597

1 307 924

1 542 850

4 001 125

4 104 823

3 952 516

3 759 188

3 657 438

-335 789

-440 428

-504 560

-76 475

-522 405

217 134

100 941

74 419

76 571

42 122

0

435

53 241

12 691

2 563

1 403

8 073

1 371

2 393

5 712

215 731

93 303

126 289

86 869

38 973

-120 058

-347 125

-378 271

10 394

-483 432

Testamentariske gåver

170 800

0

172 848

0

234 500

Sum ekstraordinære inntekter

170 800

0

172 848

0

234 500

50 742

-347 125

-205 423

10 394

-248 932

2008

2007

Eigenkapital

1 616 800

1 659 000

Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Andre finansinntekter Rentekostnad Resultat av finanspostar Resultat før ekstraordinære postar Ekstraordinære inntekter og kostnader

Årsresultat

Balanse 2008 Eigneluter Eigedom

2

Inventar og utstyr

2

Sum varige driftsmiddel

77 700

106 600

1 694 500

1 765 600

Finansielle anleggsmiddel

Fri eigenkapital Evangeliseringsfond Sum eigenkapital

5

2008

2007

5 795 895

5 745 152

331 800

331 800

6 127 695

6 076 952

Gjeld

Aksjar

6

129 000

129 000

Lån til Brandøy

4

1 000 000

1 221 000

Leverandørgjeld

48 422

37 257

Skuldig trekk og off. avg.

262 964

355 794

Påløpt ferielønn

487 681

437 463

Lån til Framnes Eigedom

4

680 000

950 000

Lån til Helgatun

4

1 750 000

2 000 000

Anna kortsiktig gjeld

Sum finansielle anleggsmiddel

3 559 000

4 300 000

Sum gjeld

Sum anleggsmiddel

5 253 500

6 065 600

Sum eigenkapital og gjeld

Fordringar Fordringar

78 963

30 654

325 250

303 250

1 365 904

531 202

Sum Omløpsmiddel

1 770 117

865 106

Sum eigneluter

7 023 617

6 930 706

Andre fordringar Aksjar

6

Bankinnskot og kontantar

3

0

96 855

23 239

895 922

853 753

7 023 617

6 930 706


Notar Samskipnaden Note 1 Tilsette, godtgjersler m.v. Lønskostnader Løn tilsette Kollektiv pensjonsordning

2008

2007

4 439 310

3 973 520

267 745

148 492

-2 179 767

-1 807 859

Refusjon sjukeløn

-548 503

-262 073

Arbeidsgivaravgift

579 008

545 863

49 571

8 376

2 607 364

2 606 319

14

14

302 865

332 131

Refusjon løn

Andre personalkostnader Sum lønskostnader Talet på årsverk Godtgjersler

2007

Dagleg leirar

lønn

Revisor

revisjon

anna godtgjersle andre tenester

2 241

0

22 750

25 375

6 125

5 875

Pensjonspremie og fond Pensjonspremiefondet var på kr. 18 564,- pr. 31.12.08. Fondet er ikkje ført i balansen. Kostnadsført premie i 2008 er kr. 267 745,-. Indremisjonssamskipnaden er pliktig til å ha tenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tenestepensjon. Dei har oppretta pensjonsordningar som oppfyller krava i denne lova.

Note 2 Varige driftsmiddel

Gårdseigedom

Inventar/utstyr

Totalt

2 026 900

359 694

2 386 594

Tilgang

0

0

0

Avgang til innkjøpskost

0

0

0

2 026 900

359 694

2 386 594

-367 900

-253 094

-620 994

-42 200

-28 900

-71 100

1 616 800

77 700

1 694 500

Innkjøpskost 01.01.

Innkjøpskost 31.12. Tidlegare avskrivingar Avskrivingar i år Balanseført verdi 31.12. Note 3 Bankinnskot

Av bankinnskot utgjer bundne midlar kr. 146 615,- for skattetrekk. Note 4 Langsiktig fordring Lån til Brandøy Ungdomsheim er rente og avdragsfritt fram til 31.12.2012. Lån til Framnes Eidedom var avdagsfri fram til 31.12.05. Renta for 2008 var 50 000,-. Lån til Helgatun er rente og avdragsfri fram til 31.12.07. Renta for 2008 var 120 000,Note 5 Eigenkapital Fri eigenkapital 01.01. Årets resultat Fri eigenkapital 31.12.

2008

2007

5 745 152

6 092 277

50 743

-347 125

5 795 895

5 745 152

Note 6 Aksjar Aksjar i Sunnhordland Bok og Misjonssentral AS er oppført til kostpris kr. 97 500,-. Øvrige aksjar utgjer mindre postar.


Gåveliste 2008 Gåveliste 2008 2008

2007

Bremnes Sokneråd

6053,50

7250,50

Bogøy Indremisjon

8820,00

9400,00

Bømlo Indremisjon

21500,00

47960,00

Eikelandsosen Indremisjon

7252,50

1650,00

Bømlo Kvinneforening

45000,00

31000,00

Fusa Sokneråd

1680,00

1486,00

Hålandsdal Yngre Kvinnefor.

7465,00

3350,00

Nordtveit Misjonsforening

22229,50

26518,00

Sum

47447,00

42404,00

6450,00

BØMLO KOMMUNE

Foldrøy Indremisjon

915,00 2899,50 13438,50

Håvik Søndagsskule Gilje Yngstes Gilje/Thormodsæter IM

2007

FUSA KOMMUNE

Finnås Indremisjon Open Dør Finnås

2008

16625,50 2000,00

1000,00

6000,00

47000,00

43000,00

Granvin Misjonslag

18713,50

1100,00

Granvin Sokneråd

1222,00

5207,00

Sum

19935,50

11657,00

Godøy Indremisjon Hiskjo Indremisjon

3420,00

4000,00

Håvik Indremisjon

23103,00

19998,50

GRANVIN HERAD

Håvik Tenlag

675,00

675,00

Innvær Indremisjon

585,00

3685,00

Herand Indremisjon

3083,00

10151,00

65000,00

37000,00

Jondal Indremisjon

20115,00

31000,00

Laurhammar Indremisjon Laurhammar Søndagsskule

JONDAL KOMMUNE

2000,00

Solesnes og Svåsand Misjonsf. Sum

Laruhammar Yngstes

4000,00

2000,00

Lykling Sokneråd

3084,50

2245,50

Meling Barnekor

4377,00

4000,00

Meling Indremisjon

48000,00

49000,00

Børsheim Indremisjon

Moster Indremisjon

50000,00

45000,00

Den gamle norske kyrkja

Bømlo Ungdomslag

1648,00 3592,00

1000,00

2500,00

24198,00

43651,00

675,00

3340,00

5000,00

10865,00

KVAM HERAD

Fosse Indremisjon Gravdal Indremisjon

960,00

Moster Songbrødre

3142,50

Moster Ving

5000,00

Rolfsnes Krins

2175,00

2000,00

Rubbestadneset IM

29500,00

36000,00

Strandebarm Skulelag

2000,00

Shalom kvinneforening

13590,00

3500,00

Strandebarm Sokneråd

1800,00

Sum

392543,50

372195,00

Tørvikbygd Indremisjon

21000,00

20810,00

Julemesse Bremnes

130000,00

152000,00

Øystese Mannslag

6000,00

7000,00

Ålvik Sokneråd

1907,00

Norheimsund Indremisjon Steinsdalen Indremisjon

Øystese Indremisjon

ETNE KOMMUNE Ebna Krins

3085,00

Etne Sokneråd

3250,00

1800,00

4250,00

30000,00

23920,50

1000,00

1000,00

7855,00

2538,00

Sum

Frette Krins

2550,00

KVINNHERAD KOMMUNE

Grønstad Krins

2130,00

Borgundøy Indremisjon

2871,00

2070,00

9640,00

8500,00

Bringedalsbygda Indremisjon

1050,00

1000,00

Eid Indremisjon

4725,00

25500,00

22000,00

Barnekoret Happy

1000,00

Fatland Krins

2000,00

1250,00

46218,00

Fellesforeningane i Husnes

4165,50

7583,00

Molnes Indremisjon Rygg og Grindheim Kvinnef. Skånevik Indremisjon Grindheim Kvinneforening Sum

8500,00 4800,00 46275,00

Fjelberg Sokneråd Guddalsdalen Indremisjon

FITJAR KOMMUNE 1085,00

1100,00

Fitjar Indremisjon

Dåfjorden Indremisjon

47090,00

43000,00

Fitjar Kvinneforening

35000,00

35000,00

Hobbyklubben Valen

5348,00

Holmedal Indremisjon

Fitjar Sokneråd Osterneset Kvinneforening

23350,00

19223,00

Holmedal Sokneråd

17900,00

15735,00

Husnes Indremisjon

Stranda Indremisjon Øvrebygda YA Sum

8530,00

5312,00

20400,00

21425,00

1000,00

2000,00

154355,00

148143,00

1058,00

1501,50 31965,00

9000,00

6500,00

15000,00

15000,00

44932,00

42266,00

5405,00

1965,00

1650,00 1000,00 2810,00

Husnes IUF Husnes Sokneråd

2000,00

Høylandsbygd Indremisjon Kaldestad Indremisjon

75945,50

29200,00

Markhus Indremisjon Haugland og Musland Kvinnefor.

Osterneset Indremisjon Øvrebygda Indremisjon

75237,00

2330,00 5200,00

Matre Indremisjon

1618,50

Ølve Sokneråd

1316,00

Omvikdalen Indremisjon

5160,00

6853,00

Rosendal Indremisjon

9020,00

2965,00

Småbarnstreff Uskedalen

2000,00

Sandvoll Indremisjon

18200,00

17950,00

Kvinnherad Sokneråd

8639,50

8639,50


Sunde Indremisjon Svush Barnegospel Tofte Indremisjon

2008

2007

16732,00

10300,00

500,00

2000,00

9275,00

2008

2007

SVEIO KOMMUNE Auklandshamn Indremisjon

5082,00

Auklandshamn YA

3660,00 1600,00

Tofte Ving

3000,00

5000,00

Bråtveit Indremisjon

Uskedalen Indremisjon

8697,50

8364,00

Førde Krins

2500,00

Uskedalen Sokneråd

1666,50

1160,00

Oa Krins

3150,00

Valen Kvinneforening

13500,00

14000,00

Halsnøy Misjonsmenighet Varaldsøy Misjonsforening Varaldsøy Sokneråd

870,00

3765,00

3930,00

Sveio Indremisjon

8560,00

10600,00

25050,00

23450,00

8300,00

Sveio Mannsforening

500,00

1605,00

Sveio Sokneråd

3996,50

2804,00

Tittelsnes Indremisjon

6050,00

6000,00

54153,50

57694,00

Onarheim Sokneråd

1330,00

2872,50

Reksteren Sokneråd

1162,00

2600,00

Åkra og Baugstranda Ving

2000,00

1000,00

Åkra Sokneråd

1105,00

2680,50

234218,00 225578,50

206688,00

ODDA KOMMUNE Odda Indremisjon

Stiftelsen 7-stjerna

10425,00

Åkra Indremisjon

Sum

1650,00

25409,25

24000,00

Sum TYSNES KOMMUNE

Sør-Reksteren Indremisjon

600,00 600,00

Odda Kvinneforening

5400,00

6000,00

Tveit Indremisjon

6360,00

4423,00

Odda Sokneråd

3506,00

1194,00

Tysnes Bedehuslag

1630,00

3404,00

Odda Torsdagsklubb/Mikroklubb

5000,00

Barnas Pit Stop Tyssedal Sokneråd

Tysnes Ope Hus Onarheim Indremisjon

320,00

Skare Sokneråd Sum

2000,00 2500,00

Hålandsneset Krins 621,00

39635,25

36315,00

Hagavik Indremisjon

5000,00

1000,00

Neset Indremisjon

8469,00

2000,00

Os Indremisjon

33020,00

15011,00

Uggdal Indremisjon

22000,00

17000,00

2500,00

2500,00

Sum

69552,00

48210,50

Julemesse

70000,00

53790,50

12097,00

26758,00

Osøyri Kvinneforening

2750,00

4000,00

Lofthus Krins

Søfteland Indremisjon

2000,00

2000,00

Lothe og Alvsåker Indremisjon

30316,00

35758,00

Sum

1550,00

Tysnes Støtteforening Uggdal YA

OS KOMMUNE

800,00 1000,00

ULLENSVANG HERAD

Ullensvang Sokneråd

1227,00

750,00

22289,25

14766,00

1576,00

1465,00

Utne Sokneråd Vingklubben Vines

SAMNANGER KOMMUNE Samnanger Indremisjon

11800,00

30310,00

Sum

11800,00

30310,00

Sum

541,00 3000,00 28092,25

17522,00

ULVIK HERAD Ulvik Indremisjon

STORD KOMMUNE Bjelland Indremisjon

1500,00

1500,00

Børtveit og Mehammer Indrem.

3715,00

1890,00

Horneland Indremisjon Huglo Indremisjon

38305,00

Sum

3402,00 0,00

VOSS KOMMUNE

17025,00

20880,00

Evanger Krins

Leirvik Indrmisjonslag

5350,00

4600,00

Vinje Sokneråd

950,00

Leirvik Jr. Ving

2500,00

2000,00

Voss Sokneråd

3767,50

Nordbygda Indremisjon

16100,00

15750,00

Sagvåg Indremisjons Kvinnefor.

33820,00

31480,00

Sagvåg Indremisjon

25000,00

25600,00

Levande Lys

Huglo Ving

2000,00

5000,00

Stord Indremisjon Stord Sokneråd Eldrelaget Sagvåg Indremisjon Sum

13502,50

Vossestrand Indremisjon Sum

3850,00 1546,00

2000,00

2000,00

10567,50

3546,00

VINDAFJORD KOMMUNE Bjoa Sokneråd

1847,00

12600,00

Innbjoa Indremisjon

3500,00

3300,00

1775,00

Utbjoa Indremisjon

5350,00

3915,00

Vikebygd Krins

2400,00

2385,00

Vikebygd Sokneråd

2281,50

1530,50

Ølen Sokneråd

4829,00

5760,00

Ølem/Ølensvåg Indremisjon

8313,00

2405,00

Ølensvåg Indremisjon

3525,00

5890,00

32600,00

42300,00

500,00 124012,50

3402,00

158380,00

Ølensvåg Kvinneforening Ølensvåg Yngstes

2500,00

Kyrkjetunet Sum

2586,50 3000,00

65298,50

74919,00


Brandøy Brandøy Resultatrekneskap 2008 Driftsinntekter

Note

Balanse 2008

2008

2007

Driftsinntekter Annan driftsinntekt

1 546 137 831 944

1 411 088 588 158

Eigedomar Inventar og utstyr

Eigneluter

Sum driftsinntekter

2 378 081

1 999 246

Sum anleggsmiddel

405 864

362 505

Driftskostnader

Note 2 2

2008

2007

6 491 565 272 600

6 127 390 228 300

6 764 165

6 355 690

3 000

Fordringar

Varekostnad

Mellomværende

55 065

Lønskostnad

1

843 069

797 020

Andre fordringar

4 060

646

Avskriving på varig driftsmiddel Anna driftskostnad

2 1

163 713 567 768

140 477 520 919

Sum fordringar

59 125

3 646

1 980 414

1 820 922

Bankinnskot og kontantar

904 411

360 984

Sum omløpsmiddel

963 536

364 630

Sum eigneluter

7 727 701

6 720 320

Eigenkapital Fri eigenkapital

4 993 666

4 807 051

Sum driftskostnader Driftsresultat

397 667

178 324

Finanspostar Renteinntekter Rentekostnad Resultat av finanspostar

33 755 47 978

22 257 13 966

-14 223

8 291

Årets resultat Sum eigenkapital

Årsresultat

383 444

383 443

186 615

5 377 109

4 993 666

186 615 Gjeld Gjeld til kredittinstitusjonar

3

Øvrig langsiktig gjeld Leverandørgjeld Note 1 Tilsette , godtgjersle m.v.

2008

2007

895 134

797 020

Refusjon av sykepenger

-52 065

0

Sum Lønskostnader

843 069

Refusjon av lønskostnader til Samskipnaden

Antall årsverk knytta til refunderte lønskostnader

Kortsiktig gjeld

Sum Eigenkapital

4

4

0

0

1 160 100

320 280

1 000 000

1 221 000

76 167

152 354

114 323

33 021

2 350 590

1 726 655

7 727 700

6 720 321

Godtgjersler Dalgleg leiar/styremedlemmer lønn Styret

lønn

Revisor

revisjon andre tenester

Lagsgåver 2008

0

0

11 300

9 800

Lykling sokneråd

3 000

2 700

Gilje og Thormods. Indrem

1160,00 11000,00

Skånevik indremisj.

5000,00

Sagvåg kvinnefor.

2400,00

Brandøy er ikkje pliktig til å ha obligatorisk tenestepensjonsordning

Husnes indremisj.

2234,00

Brandøyforeningen,Stord

då heimen ikkje har arbeidsgjevaransvar.

Øvrebygda Yngres

2000,00

Brandøyfor.Stord,Yngre

Etne indremisj. Note 2 Varige driftsmiddel

Brandøyfor. Brandøy

4409,00 30 766,00

Ølensvåg kv.for.

3000,00

Fjelberg Misjonsforening

1 200,00

Eigedomar

Inventar

Totalt

Bømlo indremisj.

11711,50

Husnes/Holmedal Sokner

15 366,00

6 886 998

385 537

7 272 535

Moster sokneråd

2337,00

Odda Sokneråd

505 125

67 063

572 188

Bjoa sokneråd

1546,00

Offer i Skånevik Kyrkje

Innkjøpskost 01.01. Tilgang

0

0

0

7 392 123

452 600

7 844 723

Tidlegare avskrivingar

759 608

157 237

916 845

Vingklubben Vines

Avskrivingar 2008

140 950

22 763

163 713

Meling Yngstes

6 491 565

272 600

6 764 165

Avgang til innkjøpskost Innkjøpskost 31.12.

Balanseført verdi 31.12.

Note 3 Langsiktig gjeld og pantsetjing

2008

2007

Balanseført verdi av eigedom som er pantsett

5 974 024

5 650 890

Pamtegjeld utgjer

1 160 100

320 280

746 700

56 500

Gjeld som forfell seinare enn 5 år

13000,00

44500,00

Offer Fitjar Kyrkje

Øvrebygda Kvinnefor

2 067,00

Sveio Indremisjon

2 500,00

1000,00

Svush Barnegospel

2 000,00

1200,00

Bømlo Sokneråd

2 310,00

Ølen sokneråd

3245,50

Tørvikbygd Indremisjon

1 000,00

Kvinnherad Sokneråd

1742,00

Dåfjorden Søndagsskule

6 144,50

Bremnes sokneråd

5593,00

Sunde Indremisjon

Ølensv.kv.for/Brandøyfor

1880,00

29 180,50 Meling/Laurhammer Yngstes/Yngres

Moster Ving og jr. Ving

5000,00

Tofte Indremisjon

4 202,00

Offer Nysæter kyrkje

1209,00

Molnes indremisj.

7000,00

Totale lagsgåver

261 853,50

Laurhammar Yngstes

8892,50

306,00 3 752,00

10000,00

10 000,00


Framnes Eigedom Framnes Eigedom Resultatrekneskap 2008 Driftsinntekter

Note

Leigeinntekt

2008

2007

2 766 665

3 049 996

Annan driftsinntekt Sum driftsinntekter

Balanse 2008

10 000

7 000

2 776 665

3 056 996

Eigneluter

2008

2007

Eigedom

Note 1

26 729 100

27 381 100

Inventar og utstyr

1

144 200

265 500

Part i Vikøy Vassverk

35 000

35 000

Sum anleggsmiddel

26 908 300

27 681 600

Bankinnskot og kontantar

321 744

340 404

Sum omløpsmiddel

321 744

340 404

27 230 044

28 022 004

14 274 334

12 674 254

Driftskostnader Avskriving på varig driftsm.

1

773 300

773 300

Anna driftskostnad

2

16 350

12 225

789 650

785 525

1 987 015

2 271 471

Sum driftskostnader Driftsresultat

Omløpsmiddel

Sum eigneluter

Finanspostar Renteinntekter

12 949

10 048

Rentekostnad

772 014

681 439

-759 065

-671 391

Resultat av finanspostar

Eigenkapital Kapitalkonto 01.01. Årets resultat Sum eigenkapital 31.12.

Årsresultat

1 227 950

1 227 950

1 600 080

15 502 284

14 274 334

11 425 833

1 600 080 Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjonar

3

9 650 187

Anna langsiktig gjeld

3

1 680 000

1 950 000

11 330 187

13 375 833

Sum langsiktig gjeld

NOTAR Kortsiktig gjeld Note 1 Varige driftsmiddel

Eigedomar

Inventar

Totalt

Anskaffelseskost 01.01.

48 220 509

4 810 776

53 031 285

Tilgang

0

0

0

Avgang til anskaffelseskost

0

0

0

Anskaffelseskost 31.12. Tidlegare avskrivingar

48 220 509

4 810 776

53 031 285

-20 839 409

-4 545 276

-25 384 685

-652 000

-121 300

-773 300

26 729 100

144 200

26 873 300

Årets avskrivingar Balanseført verdi 31.12.

I kostprisen er det gjort frådrag for arealtilskot og investeringstilskot frå Husbanken. Note 2 Godtgjersler m.m.

2008

Leiing og styre Revisor

revisjon bistand

2007

0

0

13 125

9 000

2 625

2 625

Framnes Eigedom er ikkje pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjonsordning då verksemda ikkje har eigne tilsette. Note 3 Langsiktig gjeld og pantsetjing

2008

2007

26 873 300

27 646 600

Gjeld til kredittinstitusjonar

9 650 187

11 425 833

Gjeld som forfell seinare enn 5 år

3 635 100

4 314 515

Balanseført verdi av eigedom som er pantsett

Gjeld til Indremisjonssamskipnaden Stord Indremisjon

680 000

950 000

1 000 000

1 000 000

Påløpt gjeldsrente

65 174

61 438

Anna kortsiktig gjeld

332 400

310 400

Sum kortsiktig gjeld

397 574

371 838

Sum gjeld

11 727 761

13 747 671

Sum eigenkapital og gjeld

27 230 045

28 022 004


Helgatun Helgatun Resultatrekneskap 2008 Driftsinntekter

Note

Salsinntekter Mottekne gåver

1

Sum driftsinntekter

Balanse 2008

2008

2007

2008

2007

2 726 220

2 840 943

Tomter, bygningar, fast eigedom

3

7 653 718

7 766 118

789 047

767 717

Driftslausøyre, inventar og utstyr

3

111 800

120 800

3 515 267

3 608 660

7 765 518

7 886 918

34 518

39 246

481 555

488 401

Driftskostnader

Eigneluter

Note

Sum anleggsmiddel Lager av varer og anna beholdning

Varekostnad Lønskostnad m.m.

2

1 438 949

1 300 322

Avskriving på varig driftsmiddel

3

249 616

251 491

Kundefordringar

37 050

0

Anna driftskostnad

2

1 082 484

1 186 062

Andre fordringar

51 142

95 579

3 252 604

3 226 276

Sum fordringar

88 192

95 597

262 663

382 384

Sum driftskostnader Driftsresultat

Fordringar

Bankinnskot, kontantar ol

1 567 090

1 610 032

Sum omløpsmiddel

5

1 689 800

1 744 854

Sum eigneluter

9 455 318

9 631 772

Finanspostar Anna renteinntekt

55 875

52 261

Annan rentekostnad

211 363

80 932

Resultat av finanspostar

155 488

-28 671

Eigenkapital

Resultat før skattekosnad

107 173

353 713

Sum eigenkapital

Eigenkapital Skattekostnad på ordinært resultat 4

20 660

16 400

Ordinært resultat

86 513

337 313

Årsresultat

86 513

337 313

7

905 609

983 871

Øvrig langsiktig gjeld

7

2 873 500

3 123 500

244 238

208 004

93 954

67 270

166 646

164 271

Sum gjeld

4 283 947

4 546 915

Sum eigenkapital og gjeld

9 455 317

9 631 772

Anna kortsiktig gjeld

18 000,00

Vingklubben Vines Klubben Voss Evanger Kyrkje Gilje og Thormodsæter Indrem. Vossestrand Indremisjon Tørvikbygd Indremisjon Granvin Kyrkje Molnes Indremisjon, Skånevik Salem, Mosterhamn Fitjar Kyrkje

1 000,00 4 283,00 727,00 11 000,00 2 000,00 5 000,00 1 427,00 3 000,00 1 516,00 4 543,00 52 496,00

5 084 856 5 084 856

Gjeld til kredittinstitusjonar

Skuldige trekk og off. avg

Lagsgåver 2008

5 171 370 5 171 370

Gjeld

Leverandørgjeld

Sandvoll Bedehus

6


Notar Helgatun Note 1 Gåver Mottekne gåver reknast ikkje som skattepliktig inntekt. Note 2 Tilsette , godtgjersle m.v. 2008

2007

1 171 876

1 145 243

170 033

145 099

51 385

0

Lønskostnader er samansatt av følgj. Poster Løner inkl. feriepengar Folketrygdavgift Lønsrefusjon til Samskipnaden Andre lønsrefusjonar

-32 850

0

78 505

9 980

1 438 949

1 300 322

4,5

4,5

Andre personalkosnader Sum lønskostnader Talet på årsverk Det er fleire som har ytt frivillig innsats. Dette er ikkje inkl. i talet på årsverk. Helgatun er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Gjennom Indremisjonssamskipnaden har Helgatun pensjonsordningar som oppfyller krava i denne lova. Godtgjersler

2008

2007

Løn til styrar

355 475

306 299

Styrehonorar Revisor

revisjon andre tenester

0

0

15 800

17 300

5 000

Note 3 Varige driftsmiddel

Eigedom

Innkjøpskost 01.01.08 (-tilskot)

1 490 368

104 000

24 216

Tilgang i året (-tilskot) Avgang til innkjøpskost Innkjøpskost 31.12.08 Tidlegare avskrivingar

-

-

12 353 211

1 514 584

-4 483 093

Avskrivingar 2008

-216 400

Balanseført verdi 31.12.08

7 653 718

Note 4 Skattemessige tilhøve Det skattemessige resultat dei siste ti åra har vore negativ, og Helgatun har av den grunn ei samla skattemessig underskotsframføring på kr. 7 012 637 pr. 31.12.08. Dette inneber ein utsatt skattefordel på kr. 1 879 344. Då det er lite truleg at ein i næraste åra kan gjere seg nytta av denne skatefordelen, er han ikkje ført opp i balansen. Den kostnadsførte skatten er utlikna skatt på formue. Note 5 Bundne midlar I posten inngår bundne skattetrekksmidlar med kr. 41 711. Note 6 Eigenkapital, eigar Indremisjonssamskipnaden er eigar av Helgatun Note 7 Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjonar Er sikra i fast eigedom, som er balanseført med Gjeld som forfell meir enn fem år etter årets utgang Det er stilt bankgaranti til Reisegarantifondet på Spesifikasjon av anna langsiktig gjeld Indremisjonssamskipnaden Stord Indremisjon Privatpersonar Sum anna langsiktig gjeld

Driftslausøyre

12 249 211

2008 905 609 7 653 718

2007 983 871 7 766 118

585 722 50 000

669 135 50 000

1 750 000 1 000 000 123 500 2 873 500

2 000 000 1 000 000 123 500 3 125 500

-1 369 568 -33 216 111 800STORD

V74 t ,KÂ?SOFCPSJOH t 7BSNFQVNQF .PC 4NT t & QPTU MBSIF BO!POMJOF OP

Tlf. 53 40 29 29 • www.sport-treff.no

Stord • Bytunet Ope: Man - fre 9-20 (9-18)

Me har laga denne ĂĽrsmeldinga!


STORD

BĂ˜MLO

Moster Mat


BØMLO

kvalitet n• sh

å ve r

Unik

ig es

nd

d

N 5443 Bømlo TLF. 53 44 78 00

k

MØBEL SNEKKEREN TRAPPER • MØBLER • KJØKKEN • SPESIALINNREDNINGER

Nils Jonny Sortland • 5430 Bremnes

Tlf./fax: 53 42 14 12 • Mob. 977 44 781

Tlf. 53 44 78 00

Napier as 5443 Bømlo - Transport av levende sk 53 42 44 00

Tlf. 53 44 84 40 • Fax 53 44 84 41


BØMLO

Bømlo Modell as


BØMLO

S.Østensen & Sønner AS

Parafin - Fyringsolje Diesel - Smøreolje

Bømlo Oljeservice K. Mathiassen Tlf. 53 42 03 75

Hollunddalen 5430 Bremnes

Tlf. 53 42 21 00

BVT Glass & Lås as 5430 Bremnes


BØMLO

FITJAR

BLOMASTÃ…VO Tlf. Solveig: 53 49 90 95 - 414 10 542

Opningstider : Mån.–fre.: .. 9.30–18 Laur.:............9–15

- !ARSKOG BLOMSTER

5419 FITJAR Tlf. 53 49 71 61


FITJAR

4WPMUFO

1S W WlSF QPQVM SF CBHFUUBS

Engesund Fiskeoppdrett AS v/Ingebrigt Kleppe Postboks 136 5418 Fitjar OPNINGSTIDER: Kvardagar: .... 09.00-17.45 Laurdag: ........ 09.00-17.45 Søndag: ......... 13.30-19.45 Kaien, Sandvikvåg - Tlf. 53 49 73 54

Ditt næraste handelshus!

Årskog, 5419 Fitjar

avd. Fitjar

5419 Fitjar Tlf.: 53 49 71 00/404 04 145 Osternes 5419 FITJAR Tlf.: 53 49 71 21 Fax.: 53 49 73 94

- Støtt annonsørane våre, dei støtter oss!

• Off. godkj. bilverkstad • EU - kontrollar • Service på alle merker • Sal av slitedelar og dekk

VÅR ERFARING - DIN TRYGGHET


FITJAR

TYSNES

Alt innen catering Mob. 416 82 774 (Jorunn) 970 45 433 (Sissel)

4WPMUFO

1S‰W WlSF QPQVMˆSF CBHFUUBS

OPNINGSTIDER: Kvardagar: .... 09.00-17.45 Laurdag: ........ 09.00-17.45 Søndag: ......... 13.30-19.45 Kaien, Sandvikvüg - Tlf. 53 49 73 54

Mobil 95 70 39 09

Har du planer om ü bygge bolig? Da kan det lønne seg ü vÌre RASK. Dersom det søkes byggetillatelse innen 31. juli 09, kan en bygge etter nüvÌrende regler. Dette vil bety vesentlige kostnadsbesparelser. Engevik & Tislevoll as har byggeklare tomter i Søre Stølen pü Fitjar. Ta kontakt for mer informasjon og pristilbud.

www.mesterhus.no

1 C t 'JUKBS t 5MG t GBY


TYSNES

ODDA – hos oss får du litt mer for litt mindre...

Tre Tradisjon Herand v/ Arjen L.H. Stolk skreddarsydd møbelsnikring og møbelrestaurering levering og utleige av husorgel restaurering og stemming av trøorgel m.m. www.tretradisjon.net

Odda Ola O. Hagen 5750 Odda

Gågata i Odda Tlf. 53 64 10 12


ODDA

VOSS

www. vossfjellandsby.no

Tlf. 53 64 32 09

Velkommen til

Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum Opplev industrieventyret

Avd. Odda 53 65 04 50 Avd. Norheimsund 53 65 04 60 Avd. Husnes 53 65 04 70

- Støtt annonsørane våre, dei støtter oss!

Me har laga denne årsmeldinga!

Tlf. 53 42 70 00


KVINNHERAD

Kvinnherad Husnes Storsenter, 5480 Husnes Tlf. 53 47 16 26 kvinnherad@libris.no

5480 Husnes

Tlf. 53 47 16 44

Senter Match as Husnes Storsenter Tlf. 53 47 30 87

Husnes Storsenter Tlf. 53 47 27 30 mail: 111100@eurosko.no Tlf.90519155/95926671 Vi held til på Husnes Storsenter. Kom innom for ein hyggelig glass eller lås prat. Alt innan glass og lås,dører og vinduer. Knust rute eller døra i vranglås? Døgnservice på glass og låsarbeid. Låsesmed

www.sentrumglas.no


KVINNHERAD

Fargerike Husnes

Husnes Tlf. 53 47 17 28

Totland Transport AS

Varetransport – Flyttetransport - Varebilutleige

5450Sunde

tlf. 41460000

På hjul for deg!

Ta synsprøve i dag!

Solheimsvegen 1 - 5462 Herøysundet

Tlf. 53 48 64 11

www.srbil.no


SVEIO/JONDAL

Me har laga denne årsmeldinga!

Tlf. 53 42 70 00

Jondal

Jondal, Voss og Kvam, tlf 53 67 11 00

Dette nr. av Indremisjonsvenen vert trykt i 4800 eks. og kjem ut til abonnenter i heile Sunnhordland, Voss og Hardanger.

- Støtt annonsørane våre, dei støtter oss!


B-BLAD Returadresse: Indremisjonskontoret Postboks 150 - 5401 STORD

Sommarstemne i Moster Amfi Søndag 21. juni, kl.11.00

TALAR: Johan Halsne Helsing: sokneprest Gundersen Barneinnslag Tale: Johan Halsne Song: Gledesbudet frå Vea. Offer til Indremisjonssamskipnaden Det vert sal av mat i kafeen i Moster Amfi, eller du kan ta med nistemat !!!

Fantastisk bok om foreldre sin kjærleik til barnet sitt.

Tredje roman om den sørafrikanske journalisten Monica Brunetti. Som redaktør og mor for sine to adoptivsøner har Monica eit godt liv, men så slår idyllen sprekker.

Elizabeth Gunnar begynner å undervisa på skulen ho sjølv var elev ved som ung – og gamle minner vaknar til liv.

I denne debattboka går filosofen Nina Karin Monsen til frontalangrep mot den nye ekteskapslova.

Vis a vis Rådhuset på Leirvik

Tlf. 534 12001 post@sunnbok.no