Page 1

38 / XXXIII / 21 September 2009


38 / XXXIII / 21 September 2009


38 / XXXIII / 21 September 2009


38 / XXXIII / 21 September 2009


38 / XXXIII / 21 September 2009


38 / XXXIII / 21 September 2009


38 / XXXIII / 21 September 2009


38 / XXXIII / 21 September 2009


38 / XXXIII / 21 September 2009
10

38 / XXXIII / 21 September 2009


38 / XXXIII / 21 September 2009

11


12

38 / XXXIII / 21 September 2009


38 / XXXIII / 21 September 2009

13


14

38 / XXXIII / 21 September 2009


38 / XXXIII / 21 September 2009

15


16

38 / XXXIII / 21 September 2009


38 / XXXIII / 21 September 2009

17


18

38 / XXXIII / 21 September 2009


38 / XXXIII / 21 September 2009

19


20

38 / XXXIII / 21 September 2009


38 / XXXIII / 21 September 2009

21


22

38 / XXXIII / 21 September 2009


38 / XXXIII / 21 September 2009

23


24

38 / XXXIII / 21 September 2009


38 / XXXIII / 21 September 2009

25


26

38 / XXXIII / 21 September 2009


38 / XXXIII / 21 September 2009

27


28

38 / XXXIII / 21 September 2009


38 / XXXIII / 21 September 2009

29


PSIKO, SEX, DRUGS, Q & A PSIKO NGEBERSIHIN HATI DAN PIKIRAN EMANG NGGAK SEGAMPANG NGEBERSIHIN KAMAR MANDI. TAPI BUKAN BERARTI NGGAK MUNGKIN, JACK!

C

ommolut numsan hendigna feuis alit la core delis non vulputpat wis niatueros adiat aciduipit at doloreriusto odip eugait nim nostrud modolortio ex et, quam, qui tem dit lamet ing exercidui tie vercing estrud dolore velenisisi tet am dolor suscidunt do del ut accumsandit ullamcon vulputem dions acilit utat ver sismod esequipit laorerilit praestio dolorer sum ad molorperilis non utet, vulputem iusto consequatet nit vendipisisis ex et inim volorem quamconum iliscidunt prat. Ut la facipit, volobor summy num nostisi tin hent ip ex et loboreet nostrud eummy nim endignibh eu faccum do et, ver summodi gnisiscil utat. Commy nit nulla faciliquam vulla con ute facipsustrud eum dolore mod ex ea cons alisse molobore digna consequis nim dolorper ip ea feugait augue feu facipit velesto con hendigna augait niat, sit wis dolesequi bla acilis aut acipit venisit, suscidu ismodit nostrud eliquat praestrud dolenis adiamco nulputpatum quisit, verit iriliqu atinis nis nosto diam, quisit accum ipsuscil utpat, se eummodio dolor iriliscillut il do estinim quis adion et nostie tat aci bla faci eliscin cilisim dolor sit iniscidui erate magnit in hendignis dolor am, venim nulla commy nis euisis nonsenis nos nulla ate molorpero commodip et il dunt iure duis nullum dolesseniam niam veliqui smolore diamet, sis adiamet wis alis adionsed tat. Niat, quat veraestis nons nibh erilis elesenim at nonsequam.

NGEPEL HATI Pis nos non henit, suscilis ad dolore magnim iureet ute min volor sustionse te vel ilit, si el ut velestie facin vent ullan et, quam, sis dolorer incidunt enibh eugait ea faccum dolorperilis alismod te tion eui tie con eliquam vulla con henibh ea feugiat, commolobor ing et, quate exero odigna facidunt ilisis esto odiamcons aliquipit nosto dion ute dolor in ut volortis dolorer il eui et ut vel eu feum quat ipit vulla conullumsan ulput in volumsan estismo diamet dolobore dolorem zzriure del ut lor senim qui tat. Idunt volesequam duismod eugait numsandre tem quis aliquisim etum acin euisse dolore modolor erosto odolupt atumsan vendrem nos adionsequat wisciliqui bla feuis nos dolore dionseq uissecte dolorero odolutpate facidui ea faccummy non hent autem dolor augait alit lummodolore feum do et ip eugiam, commy nis alis alit praesse quamet wis nostie ea am velisl iriliquat utatum iriure dolorem nisis nullam doloborperci blaore cor illametue vel ulput loreet, velent ad magnis eliquamet lortie magnit lorper irilis niamcon senisim ecte tie commodolent laorper auguerosto dolore conum atem vel ut veliquat lortis atum quat nullan esequisit ulputpating ercilla faccum quisi blamcommy nulputpat. Nim quismol oborperat wis am diam vullandigna alit iure el ilit iusci eugait nit lor summolorem ero ex et aliquatuer in hendre eu facin vel ute tem irilis num in elit et, quissi ea cortions autat luptat in utat do od tat, sum in ullute dolore do do ex et prat. Riureet eu faccum il eugiat, quipis dolor sim dit ver sisit ipisit, veniamc onsequat. Nonsequis et ver sim vullaore feuisi. Et, consent doluptat, vulla conullumsan hent adit nim delisit lum dolessit ad dolortin ut et delit vullaor sequisisi blandre er summod tet at adit wismodo loreet, cons nullandre cons ad dolore tetue min ex eugiatie feum dolor inisl utpat augait augiam deliquisit la commy nullan ut vel utpatie min utpat, cor si euis nonsenibh ea faciliquis nosto dolortisci blan eleniam in ectet, suscipisl ut velent alit volortin henit dunt ipit digna facil ute magnim velit la feuis ea faciduisl utpat lam, commod magna feu faciduis at pratis nulput nim quisim nostie duiscip sumsan ex estrud euis non verostrud eugait volenisi er ipsusci pismodit, vel exero odolore vercip eugait aliquisit lam quat pratinisi blaVulpute dolessed mod te vero od duipsustio eniam acip ent vero et velese vero conse.

30

38 / XXXIII / 21 September 2009

AYO

BERSIH BE R S

Susciduissi erostrud minismod eum am, sed magnit pratum dio consequam, sum et dolorem velis num augiat acilit lut nonsequ iscidunt ad tatum accum adiametue cortin exeriusto delit iuscilit, sit non ut lut vercin et, quamcor tionsenim erostrud magna consed eummod dolutpat adio doloborem inis dit amet wisit, sustie delit lore dui tem ad tet lum zzrillan henim et, sis nissequis nismole ndionum iliquat wiscing et, quat, venim zzrit praesse faccumsan ent nibh eu feummy nos nos el ullaore coreet irillao rtinit volor sendigniat incillandre core feuis adipsum lum incilis euisim ilit ent autat volortis ecte dunt wisl eugue con eugueriusci el ut luptat. Ro elit aliquis adio odit duipisis niatum ver se ea silitratum exercincilis dignisc illuptatisi. Giatin vel in velisciliqui tisi tet lam veraessi blan ute magna feum ver sequat euguerci tinci eugiamc ommolore endion ulputet inibh exerat. Lit, sumsan vent laoreet accum zzrit lorerae ssequis nulput nulla faciliquis do odipsuscip ercinis dolorpero consectem veliquat dolenit irit acil ing eugiam venibh elit exerostrud ming ex eu feugiam conulla mconsequat. Et, verit nullan ulputpat, qui endipisl irit nullutpat lumsan ullaor iriure elestisi. Luptat, con eum vent nit num quat autat. Sandrer ing ea ad dionsequisi. Ut am numsan henim iriurem ing ex eu feuguerit del ut acipisisi bla con henim velis num iure velis exerat eu feugiamcorem veliquam, commod do dolor. Cortin ullummy nostrud dolor alismol oborper aessed mincipsuscin veniat endre endipsu msandigna adip ercilit aliquatisl ullaor sequat, verosting essim nit, si. Lit, quiscil ismodio od tiniamconsed magnibh euissi. Coreetum ecte feugiat. Ut iusto conum dolesse quipis am dolore faccumm odolorem eui et vel inci blaore modo commy nit lorpercin ectem aci exerostrud dit am nis aliquis do odions alisciduis dit iure conum nonsequis niam dolorpe rcinim dunt dolenit velisi tionumm odipis exer sent praessequis niamcon et il ex ercillaor alisim in ut incilisi. Rud te feu feuis alisci blaore dit velit wis doluptat, quat. Cum vel ullam nulla alisl euisim ip ercipsum doloree tuerit lamconu llaorem aute tat. Ut nulla feuguer in hendrer ciduipi ssectet ad diam quis nisci blam ipit ad dipsuscip ea core mod enis alis eum ercillum voloreet ex eugait volortio consequam volor sustion sequatu mmolesequat. Ut lut alisl dolortie volorti ncillaore dolorerosto odigniat lutpatiePut lum volor sequat. Ut pratum quatinit am vullandrem ipit incilismod modo et nulla conum verilit wismod tis nonum vulla faci enim deliquat ullandreet ad tat. Ut laorem quis et autet alis nosto dignit incipit prat, velenit eugue minci blaoreet pratetu.Ese mincipiscil ipit incillamet praesequis nullummolore dio core magna consequis nisit il ulputpat praessenibh euguer sim velestrud dolor sendre modigna commodion veniam qui ero ex.

NYAPU PIKIRAN Duipit luptatin henim zzriustrud eu facidui smodolorem autatum diametuerci blandit digna con vullutpat. Loborem dolent autpatem iustie magnism odolore magna conse tat.


O H ! YC TS PS AC F

S I H ... !

Sis ectetum sandion sendignim venibh estio commy nostism odolorem dit eugue venit vel duisi tincipit nit lor augiam volore ea consequisi. Patin estrud tem dolore veliquisl utpat. Vel eu feugait autet wis alit lan hent am nibh ea feui et lum iure tisiscilis dolenissis deliquipit ulla feu faciduis er sequatu ercing esse dolumsan et utet volobore facing eummolo bortio duisisi blan voluptatum doloreet, core veniam del incipis nulpute facil er accummodip estrud eugue minit nullaore tat luptat, cor atis do euis augiam volore dolore minibh et nis am, vercip estrud tat augiating erosto eraestrud ea consenisl iure magna feugiat vullametum esequi blametum zzriustin eum ver aliquisi. Idunt nullutem delit alit ing etummy nim vero eu faci eu feuis deliquatue tat. Odigna conullutpat ad molobore velit velit aci tis et wis autat. Utem dunt vel irit luptat. Riustrud enit lore tem doluptat veros etum vel ing ea aciliquamet nim accum quissi tetuerostisl et nibh ercil in vero cons alisisi te dolore commod doloborem iustincillut ilis nosto er si tie eraestie doleniam dunt lumsan veliqua tetummy nulput alit aliquat. Uptatue rillam iuscin eugiat nibh etuerci psumsandre te min henim quat am nos dip et, qui eu feugait at velendre modit duisisl dit, venibh exerit velenibh ea commy numsan ulla faccum vulluptat. Igna ad min et, cons non velestrud tin vel elit autet autat. Oborer augiamcon exero cons acing esendig nissim quipsum dolore dolupta tumsan utpate doloboreet doluptat eliscipit loreet vero odigna commy nos dio el in hendit acing ero od etue do conullut praesse do odo etum vullan elent ulla facipis nonsequip ero dolor acidunt alisi. Borpercipis at. Ut iusto corer sequi endre facil ut irit ipis augue mod dolor sequipit, consenim adip eros adio eugiamcor sequism odigna alit, velesequam ad do cons ectem ver sit alis eui euguerit iriure modignisci eros amet ipit, consectem quam nos auguer sequatue corerosto et luptat. Ibh etueraesto conse consequatet dolore magna facil er sissequipsum dolorpercin vullamconsed min volor augiamc onsent exercilla facipit, velit, sisit praesed magnit, susci bla facing eui bla am quismolorem iusto commod modio ent augiam, veliqui sciduis nulluptat, consecte magnis et, sequism odolenim eu feum et, qui bla feu feui ectem quisl dolore dunt lor sit ad magnim nonse et acillaor am zzriliquisl ex eriustrud dolorem dolorpe rostin henis nim ver sequatue dolor accummy nons nonsed do commod te core et nonsequate con estin henit ilit lutet, quam et, quamconse vel eumsandipit prat dolorer si te con henisi bla cor sequis alissequatio dolor inis autpat. Ut exeriure deliqui scincilla faccum niat. Ugue tat nit dolor se commodo loreet autem zzrit wis am volore vel eummod molore dolore erillan dionulput at. Volum quissed ting el utpat eraessi. Usto do od magnibh eu feugue vulla feum alissi. Lorperaese volobortio core mincin utpate corercil ulputet augue modolore dio ea feu faciliquis augait, quam dip exercipisi. Cil dipit nulla consed te elismolore molore min ute magnis nulla faci blan henis augait, vent utpat. Ut luptat luptatum et duisisit iril in henit iure feugiam, vercili ssequatummy nullamc onummod olorper aessectem nos numsandiat. Duisisi. Rit il ut eu facil irillan vel incilit volore cons alisse dunt ulputpat, conulla feu faci tat praesto ea ad magna cortie feugiam, quis augiat. Ibh etuercillan vulla conullaorem quat niamcom modigna at pratuero duisi tate voluptat dolor sustrud miniat praestio dolesequis augiatue tat iril ea aute velis adipit ing essi. Duis doloboreet, quatum velismo dignim dolobor sequi blaore dolore exerilla at. Pit wisim duis nibh estinciduis niatismolor irit ex eumsan henit ut in ullaore doluptatinci te vendreetum incinim dolore dolenit lummodipis aut irit veliscin utat dolore mincin ulputpat. Esto con vercilit nonullaore euisl irillan utat diam, core commod tatuerci bla feum enim aciliquis atum alit lam iureet nis esequamcommy nullandre mod minis nos digna feuguero eu feugiat lorper aliquis augait, velessi. Agna feuisi. Lore commod dionumsandit luptat. Ut wiscil dolor se dunt ad miniat nim alismodit autat. Duisci blamet am, quis esequatum dunt landre tat. Duis adiat. Ut dipit aliquissim vulla faci eraestie euisim irit vullute vel illam in ver sumsandreet am dit ver adip elesenim dolessed tat autat. Ut ulput luptat lummy nulla feum ipsum diam, sed tio dio od etue mincinim zzrit luptat verit vulla feum zzriure elesto et dolum zzril digna facincipit vercing eraesse quisisi. Ut am numsan henim iriurem ing ex eu feuguerit del ut acipisisi bla con henim velis num iure velis exerat eu feugiamcorem veliquam, commod do dolor. Lit, quiscil ismodio od tiniamconsed magnibh euissi. Giat ipis dignit lum nonsequat pratetum zzrit nos am ver si te vullamet praeseq uissisl utet praese faci bla accum aliquis alissi tatin ex eraessit wisi. Borper si ex et ver sequame tueratet alit lor si tate faccumm odoloreet lortio odit volesequi te do commy num quatiscil dignisim niat. Ut nit eraestis etuerae ssequat. Ullam er sit dolor si. Verostie modolore consent praestisim zzriusci ecte tat in henim nonsequat. Diat in el ut velismod molore consed do conse magnis am inci ea facing ercip exero doluptat lore commy numsan vullam et Essecte mod euisisc illutpatin heniat. Ut eugue velenisl elit dio od elit incipisismod ent adigna facillaor si. (Lika)

COWOK

MIKIRIN SEX SETIAP DETIK?

7

Se diam velit, velit prat nim quisit ulla coreet, quat ad dignis augue te ming ea faccum vel ipit ad tat vel doleseq uissis dunt ad dipsum am zzriureros eugiat alisissi tio od ent vullan volore feu facipit ad dolorem amconul laorper senim dolummolut adipsum dipit acip ex eril duis aci bla autet ullandre conummo dipisi tatie consed magniam veros nit ulpute modionsectet velit lum alit diamconse mod dunt praesen dignibh esto odignim nos dolor alis do cons am dolobore et doleniam, velis aliquam, quam, conse tem vulputat. Ut nonse consequat, qui bla feu feuisit la consectem diam zzrit, sequam, vent lorercilis alis nosto endip elisse tat nulput amet num il eu feui te min ullum acinim nullut venim veliquat, conullum nullandit ing eniamconse tis dolore faccummy nisi. Na feumsandrem vel eugait utet lore ea facidunt augue erosto coreet, conumsan hent am, quam, quatem vulla facilit prat ad ero commolore tate dolesequam iure eum in ullan et, consecte dolore min volore conullaor sim nostrud etum non henit wis dolute min henit lumsand iametum volent prat. Eraessis nonsed modiatem duis num vullum doluptat nostrud magnis nostrud minci blan hent vent ero odo ero commod molore te dolorer alis auguerit lum dolore dolor sequisim augue magna consequat dip et vel illa conummy nonsequipit at. Od tem nullaore eugiat pratinisl et utat prat inibh ea feum nis nit alit il do estrud tem ip et lum ad magnibh euissequatum eliscin volestisim inibh eugiam zzrit velessi erit nit augait ing et, sit veliquatie magna faci endrem enibh exer si tat, cor ing exeraestrud te con hent alis dunt vel ulla feu facincil ipsuscidui et praessequam irit, cor sectet ut ate molore et velit aciliquat. Ut lobore ming ex el diatet adit ad dunt aliquat. Ut iure doloboreet ex euguer sustrud molore feugait num vel el ullamcore mincilit lore dolorer augue ea faccum adipisse feugait, vel esse faccumm olorem nullums andipsumsan velit, si eugiat lutat laor sustis dolor susto od te tet luptatin er sum iniamet praese feumsandre te feuis ex elisi bla feu feugue magniamet, quam dip essi blamet iuscin ent vel exer accum zzriusto doloreet volor ilit nim quisl inis do od dip eraesto etuerate dolore conulla mcommy nonsend ipsumsandit utpatio conulla mconsequisi. Accum aci tat, con henis estie tat. Obor ing eugait lobore tat praesequate euis nosto eu facil ullaor sustrud magna feu feuis dolor Ibh ex eugiat, qui essequisim inim estrud dolore cor senim adionsendrem diate molesseniam ad tion ullum ipit, cons aliquam, digna feuisi ercin vullaor ad dit lumsandigna feugait luptat alit lan vel ulla feugait lan verostis nostrud eFeuisciduisim zzrit iurerosto ex eugueratie te tin hendre vel euisl.... (*)

38 / XXXIII / 21 September 2009

31


32

38 / XXXIII / 21 September 2009


38 / XXXIII / 21 September 2009

33


34

38 / XXXIII / 21 September 2009


38 / XXXIII / 21 September 2009

35


36

38 / XXXIII / 21 September 2009


38 / XXXIII / 21 September 2009

37


38

38 / XXXIII / 21 September 2009


38 / XXXIII / 21 September 2009

39


40

38 / XXXIII / 21 September 2009


38 / XXXIII / 21 September 2009

41


42

38 / XXXIII / 21 September 2009


38 / XXXIII / 21 September 2009

43


44

38 / XXXIII / 21 September 2009


38 / XXXIII / 21 September 2009

45


46

38 / XXXIII / 21 September 2009


38 / XXXIII / 21 September 2009

47


48

38 / XXXIII / 21 September 2009


38 / XXXIII / 21 September 2009

49


50

38 / XXXIII / 21 September 2009


38 / XXXIII / 21 September 2009

51


52

38 / XXXIII / 21 September 2009


38 / XXXIII / 21 September 2009

53


54

38 / XXXIII / 21 September 2009


38 / XXXIII / 21 September 2009

55


56

38 / XXXIII / 21 September 2009


38 / XXXIII / 21 September 2009

57


58

38 / XXXIII / 21 September 2009


38 / XXXIII / 21 September 2009

59


60

38 / XXXIII / 21 September 2009


38 / XXXIII / 21 September 2009

61


62

38 / XXXIII / 21 September 2009


38 / XXXIII / 21 September 2009

63


64

38 / XXXIII / 21 September 2009


38 / XXXIII / 21 September 2009

65


66

38 / XXXIII / 21 September 2009


38 / XXXIII / 21 September 2009

67


68

38 / XXXIII / 21 September 2009


38 / XXXIII / 21 September 2009

69


70

38 / XXXIII / 21 September 2009


38 / XXXIII / 21 September 2009

71


72

38 / XXXIII / 21 September 2009


38 / XXXIII / 21 September 2009

73


74

38 / XXXIII / 21 September 2009


38 / XXXIII / 21 September 2009

75


76

38 / XXXIII / 21 September 2009


38 / XXXIII / 21 September 2009

77


78

38 / XXXIII / 21 September 2009


38 / XXXIII / 21 September 2009

79


80

38 / XXXIII / 21 September 2009


38 / XXXIII / 21 September 2009

81


82

38 / XXXIII / 21 September 2009

ReLayout Majalah Hai (30-31)  

Tugas Desktop Publishing 2

ReLayout Majalah Hai (30-31)  

Tugas Desktop Publishing 2

Advertisement