Page 1

ǧâ¯-Á½ÕéÅ×é àÅÂÆî÷

Volume 1 Issue 10

www.indookanagantimes.com

Publications Mail Agreement No. 42683532

March 1, 2014

Ãðì ûÞÆòÅñåÅ çÅ êzåÆÕ ÔË Ô¯ñÆ Holi festival is the symbol of brotherhood

íÅðå ç¶ î°µÖ ÇåÀ°ÔÅð» ÇòµÚ¯º ǵÕ, Ô¯ñÆ, ëµ×ä ç¶ îÔÆé¶, ܯ ÇÕ ÕËñ˺âð Áé°ÃÅð îÅðÚ çÅ îÔÆéÅ Ô°§çÅ ÔË, êÈðéîÅôÆ ç¶ Ççé êÈð¶ À°åÃÅÔ Áå¶ ôðèÅ éÅñ îéÅÂÆ Ü»çÆ ÔËÍ Ô¯ñÆ òµÖ òµÖ éÅò» éÅñ îéÅÂÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔË Áå¶ òµÖ òµÖ ðÅÜ» ç¶ ñ¯Õ òµÖð¶ ðÆå ÇðòÅÜ» éÅñ ÇÂÃéȧ îéÅ ÃÕç¶ ÔéÍ êð, ܯ ÚÆ÷ Ô¯ñÆ éȧ òµÖðÅ ìäÅÀºçÆ ÔË À°Ô ÔË ÇÂÃéȧ îéÅÀ°ä çÅ îÕÃç ܯ ÇÕ ÃÅð¶ î°ñÕ ÇòÚ Áå¶ ç°éÆÁÅ ÇòµÚ ÇÜµæ¶ òÆ ÇÂÔ îéÅÂÆ Ü»çÆ ÔË, ÇÂµÕ ÔËÍ Ô¯ñÆ îéÅÀ°ä ò¶ñ¶ ÃÅð¶ ç¶ô ÇòµÚ Ö°ôÆ çÅ îÅÔ½ñ Ô°§çÅ ÔËÍ îÅðÕÆà» ÇòÚ ñ¯Õ òÔÆð» صå Õ¶ ÁÅÀºç¶ Ôé å» Ü¯ À°Ô ÇÂà ÇåÀ°ÔÅð çÆ ÇåÁÅðÆ Õð ÃÕäÍ ÃóÕ» ÇÕéÅð¶ ×°ñÅñ Áå¶ ÁìÆð ç¶ òµÖ òµÖ ð§×» ç¶ ã¶ð ÕÂÆ Ççé êÇÔñ» 寺 ÔÆ ò¶Ö¶ ÜÅ ÃÕç¶ ÔéÍ ÇêÚÕÅðÆÁ» òÆ Ôð ÃÅñ éò¶º Áå¶ òµÖð¶ ðÈê ÇòÚ ÁÅÀºçÆÁ» Ôé å» Ü¯ À°Ô ìµÇÚÁ» éȧ ññÚÅ ÃÕä ܯ ÇÕ Ç§鷻 éȧ Ô¯ñÆ çÆ ïÅç òܯº Ã閭 ͦ ðµÖç¶ Ôé Áå¶ ì¶ôÕ, ôÇÔð ÇòÚ Ôð ÇÕö éȧ Ç×µñÅ Õð ÃÕäÍ Á½ðå» ÇòÚ êÇÔñ» 寺 ÔÆ Ô¯ñÆ ç¶ ÇåÀ°ÔÅð çÆÁ» ÇåÁÅðÆÁ» ÕðéÆÁ» ô°ðÈ Õð Çç§ÇçÁ» Ôé Áå¶ êÇðòÅð Áå¶ Çðôå¶çÅð» ñÂÆ ìÔ°å ÃÅðÆ ×°ÜÆÁÅ, îàðÆ Áå¶ êÅêóÆ ìäÅÀºçÆÁ» ÔéÍ Õ°Þ æ»ò» À°êð, ÖÅà ÕðÕ¶ À°µåðÆ íÅðå ÇòÚ åÆòÆÁ» êÅêó Áå¶ ÁÅñÈ ç¶ ÇÚêà òÆ ìäÅÀ°ºçÆÁ» ÔéÍ Ô¯ñÆ ÁÅÀ°ä Óå¶ Ôð Õ¯ÂÆ Ö°ôÆ ÇòÚ ÁÅ Ü»çÅ ÔË ÇÕÀ°º ܯ ÇÂÔ î½Ãî ÔÆ îÃåÆ çÅ Ô°§çÅ ÔËÍ Ô¯ñÆ éȧ ìçå çÅ ÇåÀ°ÔÅð òÆ ÇÕÔÅ Ü»çÅ ÔË ÇÕÀº ܯ ÇÂà 寺 ÔÆ ìçå, ÁÅà Áå¶ î½Ü çÅ î½Ãî, çÅ ÁÅ×Å÷ Ô°§çÅ ÔËÍ ÃðçÆÁ» çÆ á§â îµáÆ êË Ü»çÆ ÔË ÇÕÀ°º ܯ Ô¯ñÆ Áµ×¶ ÚîÕçÅð ×ðîÆÁ» ç¶ Ççé» çÅ ÇòôòÅà Çç§çÆ ÔËÍ Õ°çðå òÆ ÇÜò¶º Ô¯ñÆ çÆ ÁÅîç çÆ Ö°ôÆ ÇòÚ Ãð¯ìÅð Ô¯ Ü»çÆ ÔË

Áå¶ ÇÜò¶º éò¶º Õµêó¶ êÅ ñ˺çÆ ÔËÍ Ö¶å ëÃñ» éÅñ íð Ü»ç¶ Ôé Áå¶ ÇÕðÃÅé» éȧ íðòƺ ëÃñ çÅ íð¯ÃÅ Çç§ç¶ Ôé Áå¶ ë°µñ ÇÖó À°áç¶ Ôé ܯ ÁÅÃêÅà éȧ

One of the major festivals of India, Holi is celebrated with enthusiasm and gaiety on the full moon day in the month of Phalgun

A group of Children celebrating Holi festival with colors

ìµÇÚÁ» çÅ ÇÂµÕ ×ð°µê ð§×» ç¶ éÅñ Ô¯ñÆ çÅ ÇåÀ°ÔÅð îéÅÀ°ºçÅ Ô¯ÇÂÁÅ

òµÖ òµÖ ð§×» ÇòÚ íð ñËºç¶ Ôé Áå¶ ÔòÅ ÇòÚ Ö°ôì¯ ëËñÅ Çç§ç¶ ÔéÍ

ìÅÕÆ ÃëÅ F å¶

which is the month of March as per the Gregorian calendar. Holi festival may be celebrated with various

names and people of different states might be following different traditions. But, what makes Holi so unique and special is the spirit of it which remains the same throughout the country and even across the globe, wherever it is celebrated. Entire country wears a festive look when it is time for Holi celebration. Market places get abuzz with activity as frenzied shoppers start making preparations for the festival. Heaps of various hues of gulal and abeer can be seen on the roadside days before the festival. Pichkaris in innovative and modern design too come up every year to lure the children who wish to collect them as Holi memorabilia and of course, to drench everybody in the town. Womenfolk too start making early preparations for the holi festival as they cook loads of gujiya, mathri and papri for the family and also for the relatives. At some places specially in the north women also make papads and potato chips at this time. Everybody gets delighted at the arrival of Holi as the season itself is so gay. Holi is also called the Spring Festival - as it marks the arrival of spring the season of hope and joy. The gloom of the winter goes as Holi promises of bright summer days. Nature too, it seems rejoices at the arrival of Holi and wears its best clothes. Cont. page 6


Page 2

Indo-Okanagan Times

March 1, 2014


March 1, 2014

Indo-Okangan Times

Page 3


Page 4

Indo-Okanagan Times ......

Publisher/Sales Manager BOB GILL

bob@indookanagantimes.com

Editor/Sales

CONSTANCE ROTH

constance@indookanagantimes.com

Design/Translation NARINDER MAHI

production@indookanagantimes.com

-ñÚéÅ-

ÇÂÔ êìñÆÕ¶ôé ÇÂÔ¯ ÇÜÔ¶ ÇÕö òÆ ÎÇÂôÇåÔÅð ù ÛÅêä 寺 îéÅÔÆ çÅ Ô¾Õ ð¾Öç¶ Ôé ܯ ÇÕ Þ±áÆ Ü» ×ñå ÜÅäÕÅðÆ Çç§çÅ Ô¯ò¶ Áå¶ Ü» é÷ÅÇÂ÷ Ü» ÁéËÇåÕ åðÆÕ¶ òÅñÅ Ô¯ò¶Í ÇÂôÇåÔÅð ç¶ä òÅñ¶ ÇÂà ׾ñ éÅñ ÃÇÔîå Ôé ÇÕ êzÕÅôé ÇÕö òÆ ÇÂôÇåÔÅð ÇòÚ ×ñåÆ ç¶ éåÆܶ òܯº ԯ¶ é¹ÃÕÅé ñÂÆ ÇÂôÇåÔÅð çÆ ÕÆîå 寺 ò¾è Çܧî¶òÅð éÔƺ Ô¯ä×¶Í ÁõìÅð ÇòÚ ÛêÆ Ô¯ÂÆ ÃÅðÆ Ãî¾×ðÆ, ÇÜà ÇòÚ ÕÔÅäÆÁ», åÃòÆð» Áå¶ ÇÂôÇåÔÅð ÁÅÇç ôÅÇîñ Ôé, À¹êð ǧ⯠Õé¶âÆÁé àÅÇÂî÷ òÅñ¶ ÇÂÕ¾ÇñÁ» ê±ðÆ åð·» ÕÅêÆðÅÂÆà ÁÇèÕÅð ð¾Öç¶ ÔéÍ Çìé» ÇñÖåÆ ÇÂ÷Å÷å Ü» Çìé» ÃÇÔîåÆ ç¶ ÇÂà ÁõìÅð ç¶ ÇÕö òÆ ÇԾö ù ê±ðÅ Ü» Áè±ðÅ òðåäÅ, éÕñ ÕðéÅ Ãõå òðÇÜå þÍ

Mailing Address

Published by the Indo-Okanagan Times 2562C Main Street West Kelowna, BC, V4T 2N5

Ph:250-808-5454 Fax: 778-754-5721

Hours: Monday-Friday (8:00 am-4:30 pm)

We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the Canada Periodical Fund (CPF) of the Department of Canadian Heritage for our publishing costs.

ÁÃƺ ÁÅêä¶ êzÕÅôé çÆ ñÅ×å ñÂÆ ÕËé¶âÆÁé ÇòðÃÅ ÇòíÅ× ç¶ ÕËé¶âÅ ÇîÁÅçÆ ë§â (ÃÆêÆÁËë) ðÅÔƺ ÕËé¶âÅ ÃðÕÅð òñ¯º ÇòµåÆ ÃÔÅÇÂåÅ é§È êzòÅé Õðç¶ Ô»Í Ã§êÅçÕ ç¶ é» ÇÚ¾áÆÁ» çÅ ÃòÅ×å ǧ⯠úÕÅéÅ×é àÅÇÂî÷ ÁÅêä¶ Ãð¯ÇåÁ»/êÅáÕ» çÆ ÇçñÚÃêÆ ç¶ Çòô¶ ù î¾ç¶é÷ð ð¾Öç¶ Ô¯Â¶ çêÅçÕ ç¶ é» í¶ÜÆÁ» ÇÚ¾áÆÁ» çÅ ÃòÅ×å Õðç¶ ÔéÍ Ã§êÅçÕ ÇÂé·» ÇÚ¾áÆÁ» ÇòÚ îÅéÔÅéÆ ç¶ é÷ðƶ 寺, ¦ìÅÂÆ, Ãî¾×ðÆ Áå¶ ÃàÅÇÂñ î¹åÅìÕ êÇðòðåé Õðé çÅ Ô¾Õ ð¾Öç¶ ÔéÍ êìñÆÕ¶ôé ñÂÆ Û¯àÆÁ» ÇÚ¾áÆÁ» üäé ç¶ ÁÃÅð ÇÜÁÅçÅ Ô¹§ç¶ ÔéÍ ÇÚ¾áÆ ÇòÚ å¹ÔÅâÅ éÅî Áå¶ ë¯é é§ìð Ü» ÂÆî¶ñ ñ¯ºóÆç¶ Ôé ܯ ÇÕ êóåÅñ ê¾Ö¯º ìÔ¹å Üð±ðÆ ÔéÍ

LETTERS TO THE EDITOR WELCOME

The Indo-Okanagan Times welcomes letters to the editor on subjects of interest to our readers. The editor reserves the right to edit letters for libel, length, content and style. Short letters are most likely to be chosen for publication. Letters must include your name and phone number or email, for verification purposes. Send to :

constance@indookanagantimes.com

çêÅçÕÆ

March 1, 2014

î¯çÆ çÆ ê§ÜÅì ë¶ðÆ

éÇð§çð î¯çÆ çÆ ê§ÜÅì ÇòµÚ êÇÔñÆ Ú¯ä ë¶ðÆ é¶ ÇÜµæ¶ ÁÕÅñÆ-íÅÜêÅ Ú¯ä î°ÇÔ§î 鱧 Õ°Þ Ô°ñÅðÅ ç¶ä çÆ Õ¯Çôô ÕÆåÆ ÔË, À°µæ¶ ÇÂÔ ÕÂÆ ÃòÅñ òÆ Öó•¶ Õð ×ÂÆ ÔË¢ ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ òµñ¯º éÇð§çð î¯çÆ çÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ íðòź ðÁÅ×å, ÃðÕÅðÆ îôÆéðÆ ç¶ ìñì±å¶ ðËñÆ ñÂÆ ñ×ÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÁµâÆ-Ú¯àÆ çÅ ÷¯ð Áå¶ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ×°ä×Åé òÕåÆ ÇÃÁÅÃÆ ñÅÔÅ åź ç¶ ÃÕçÅ ÔË êð íÇòµÖ ÇòµÚ ÇÂà Ãí Õ°Þ çÆ ì°µÕñ ÇòµÚ 󡐦 ÃòÅñź ç¶ ÜòÅì ç¶ä¶ ýֶ éÔƺ Ô¯ä׶¢ î¯çÆ é¶ ðËñÆ ÇòµÚ íÅò¶º ×°ÜðÅå ç¶ ÕµÛ Ö¶åð ÇòµÚ ÇÃµÖ ÇÕÃÅéź 鱧 À°ÜÅó¶ éÅ ÜÅä çÅ ê±ðÅ íð¯ÃÅ ÇçòÅÇÂÁÅ ÔË êð À°Ã çÆ ÇÂÔ ×µñ ñ¯Õź ç¶ ×ñ¶ Զ᯺ À°åðçÆ é÷ð éÔƺ ÁÅÂÆ ÇÕÀ°ºÇÕ ÇêÛñ¶ ñ×ê× Û¶ îÔÆÇéÁź 寺 ÇÂÔ î°µçÅ îÆâÆÁÅ ÇòµÚ ÇðóÕ¶ ÜÅä Áå¶ ÇÕÃÅéź òµñ¯º çØðô Õð¶ ÜÅä ç¶ ìÅòܱç î¯çÆ ÃðÕÅð é¶ ÔÅñ¶ åÕ ÁîñÆ ð±ê ÇòµÚ Õ°Þ éÔƺ ÕÆåÅ¢ ö½ðåñì ÔË ÇÕ ×°ÜðÅå ÃðÕÅð é¶ ÃÅñ B@A@ ÇòµÚ ÇÂµÕ éÅî-ÇéÔÅç î°ðçÅ îÅñ ÁËÕà çÅ ÃÔÅðÅ ñË Õ¶ ÕµÛ Ö¶åð ç¶ ñ×ê× E@@@ ÇÃµÖ ÇÕÃÅéź 鱧 ÷îÆéź 寺 ì¶çõñ Õðé ç¶ é¯Çàà ÜÅðÆ Õð Õ¶ À°é•Åº ç¶ ÷îÆéÆ ÖÅå¶ ÜÅî Õð Ççµå¶ Ãé¢ ÃðÕÅð ç¶ ÇÂé•Åº Ô°Õîź Çòð°µè ÇÕÃÅéź é¶ î¯çÆ ç¶ çðìÅð ÇòµÚ ìÔ°å òÅð ×°ÔÅð ñÅÂÆ êð êµñ¶ Õ¶òñ ÇéðÅôÅ ÔÆ êÂÆ¢ ÁõÆð ÇÕÃÅéź é¶ ×°ÜðÅå ÔÅÂÆ Õ¯ðà ÇòµÚ ÁêÆñ êÅÂÆ ÃÆ ÇÜÃ

Òå¶ ÁçÅñå é¶ ÃðÕÅð ç¶ Ô°Õî ðµç Õð Ççµå¶ Ãé¢ ÇÔ§ç±-ÇÃµÖ Â¶ÕåÅ çÅ çî íðé òÅñÆ î¯çÆ çÆ Á×òÅÂÆ òÅñÆ ×°ÜðÅå çÆ íÅÜêÅ ÃðÕÅð é¶ ÔÅÂÆ Õ¯ðà ç¶ Ô°Õîź 鱧 ðêðÆî Õ¯ðà ÇòµÚ Ú°ä½åÆ ç¶ ÇçµåÆ ÃÆ¢ ×°ÜðÅå ÃðÕÅð çÆ ÇÂà ÕÅðòÅÂÆ Çòð°µè êÆóåź é¶ ÕÅøÆ ð¯Ã êz×àÅÇÂÁÅ ÃÆ¢ Õ¶ºçð ÃðÕÅð ç¶ Õ½îÆ Øµà Ç×äåÆ ÕÇîôé é¶ À°µæ¶ ÜÅ Õ¶ ÃðÕÅð ç¶ ÇÂà Õçî 鱧 صà Ç×äåÆÁź Çòð°µè ×ðçÅÇéÁÅ¢ ôz¯îäÆ ÁÅÕÅñÆ çñ å¶ ê§ÜÅì íÅÜêÅ é¶ òÆ î¯çÆ é±§ ÇÂÃ î°µç¶ Òå¶ Ã°êðÆî Õ¯ðà ÇòµÚ êÅÂÆ ÁêÆñ òÅêà ñËä ñÂÆ ì¶éåÆ ÕÆåÆ êð Û¶ îÔÆé¶ ìÆåä Òå¶ òÆ ÔÅñ¶ åÕ î¯çÆ ÃðÕÅð àµÃ 寺 îµÃ éÔƺ Ô¯ÂÆ¢ ç±Ü¶ êÅö ÔÇðÁÅä¶ çÆ Õź×ðà ÃðÕÅð é¶ ÇìñÕ°ñ ÁÇÜÔ¶ î°µç¶ Òå¶ ÇÕÃÅéź òµñ¯º ÔÅÂÆ Õ¯ðà ÇòµÚ նà ÔÅð ÜÅä ç¶ ìÅòܱç À°é•Åº 鱧 ÷îÆéź çÆ îÅñÕÆ ç¶ ÔµÕ ç¶ Ççµå¶ Ôé¢ ÁÇÜÔÆ ÃÇæåÆ ÇòµÚ î¯çÆ ç¶ íÅôé ÇòµÚ ×°ÜðÅå ç¶ ÇÃµÖ ÇÕÃÅéź 鱧 À°ÜÅó¶ éÅ ÜÅä çÅ íð¯ÃÅ Ú¯ä òÅÁç¶ å¯º òµè Õ°Þ éÔƺ ÜÅê ÇðÔÅ¢ ܶÕð î¯çÆ ÔÇðÁÅäÅ ÃðÕÅð òÅº× À°ÜÅó¶ ç¶ ÃÇÔî Ô¶á ÜÆÁ ðÔ¶ ÇÃµÖ ÇÕÃÅéź 鱧 ÷îÆéź çÆ îÅñÕÆ ç¶ ÔµÕ Ã½ºê Õ¶ ê§ÜÅì ë¶ðÆ Òå¶ ÁÅÀ°ºç¶ åź ôÅÇÂç À°é•Åº çÅ êzíÅò Ç÷ÁÅçÅ ê˺çÅ¢ î¯çÆ é¶ ÁÅêä¶ íÅôé ÇòµÚ ÇÂÔ ×µñ ÷¯ð ç¶ Õ¶ ÁÅÖÆ ÇÕ íÅÜêÅ çÅ ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ éÅñ Õ¶òñ ÇÃÁÅÃÆ Áå¶ Ú¯ä ÃîÞ½åÅ ÔÆ éÔƺ ÔË Ãׯº

ÇÂÔ ÇÔ§ç±-ÇÃµÖ Â¶ÕåÅ çÅ êzåÆÕ ÔË êðAIHD ç¶ ÇçµñÆ Áå¶ î°ñÕ ç¶ Ô¯ð ñÇìÁź ÇòµÚ ԯ¶ ÇÃµÖ Çòð¯èÆ ç§Ç×Áź ç¶ ç¯ôÆÁź 鱧 Ã÷Å ç¶ä çÅ Ç÷Õð åÕ éÅ ÕðéÅ ÇÂÃ Ô¶Ü çÆ ë±Õ Õµã Ç×ÁÅ¢ Ü×ðÅÀ°º øÇåÔ ðËñÆ ÇòµÚ ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ òµñ¯º î¯çÆ ÃÅÔîä¶ î§×ź çÅ Ç÷Õð ÇÂà åð•Åº ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÇÜò¶º À°Ô êzèÅé î§åðÆ ç¶ ÁÔ°ç¶ Òå¶ ÔÆ ÇìðÅÜîÅé Ô¯ä¢ íÅò¶º ÇÂÔ Üµ× ÔÃÅÂÆ ÔÆ ÃÆ êð ÇÂà î½Õ¶ òÆ ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ çÇðÁÅÂÆ êÅäÆÁź ç¶ îÅîñ¶ Ãì§èÆ ÁÕÅñÆ-íÅÜêÅ ç¶ Ãà˺â ÇòµÚ ÁÃÇÔîåÆ Áå¶ Õ¶ºçð-ðÅÜ Ãì§èź 寺 ÇÂñÅòÅ ÇõÖź Áå¶ ê§ÜÅì éÅñ Ãì§èå ÕÂÆ î°µç¶ À°áÅ éÔƺ ÃÕ¶¢ òµÖð¶ Ö¶åÆìÅóÆ ìÜà ìÅð¶ î¯çÆ çÅ ÇìÁÅé ×°îðÅÔ Õðé 寺 òµè Õ°Þ éÔƺ ÇÕÔÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂÔ Ö¶åÆìÅóÆ Ã±ÇìÁź çÅ ÇòôÅ ÔË éÅ ÇÕ Õ¶ºçð ÃðÕÅð çÅ¢ êzèÅé î§åðÆ êç ç¶ À°îÆçòÅð 鱧 ÁÇÜÔÆÁź ÁÅèÅð-ðÇÔå ×µñź ÕðéÆÁź ô¯íÅ éÔƺ Çç§çÆÁź¢ ÃÅìÕÅ ø½ÜÆÁź 鱧 ÒÇÂµÕ ðËºÕ ÇÂµÕ êËéôéÒ ç¶ î°µç¶ Òå¶ î¯çÆ çÆ çñÆñ ÕµÖ¯º Ô½ñÆ ðÔÆ ÇÕÀ°ºÇÕ Á˵éâƶ ÁÅêä¶ ÕÅðÜÕÅñ ç½ðÅé ÇÂÔ Õðé 寺 ÁÃîðµæ ðÔÆ ÃÆ Ü¯ íÅò¶º ñ¶à ÔÆ ÃÔÆ, Ô°ä ï±.êÆ.¶. é¶ Õð ÇòÖÅÇÂÁÅ ÔË¢ î¯çÆ çÆ ê§ÜÅì ë¶ðÆ ÇÂÕµá êµÖ¯º íÅò¶º Ãøñ ÕÔÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔË êð ÇÂÔ Á×ÅîÆ Ú¯äź ÇòµÚ ×µáܯó 鱧 ÇÕ§éÅ Õ° øÅÇÂçÅ ç¶ ÃÕ¶×Æ, ÇÂÔ åź Ãîź ÔÆ çµÃ¶×Å¢

ÁêÅÔÜ Ô¯ä çŠçåÅê î˺ ÁÅêä¶ êÇðòÅð ÇòµÚ ç±Ü¶ íËä-íðÅòź 寺 Û¯àÆ Ôź¢ Ü篺 ÇêåÅ ÜÆ çÆ î½å Ô¯ÂÆ åź î˺ åÆÜÆ ÜîÅå ÇòµÚ êó•çÆ ÃÆ¢ ìÅê± ÜÆ çÆ ì¶òÕåÆ î½å é¶ ê±ð¶ êÇðòÅð 鱧 ާܯó Õ¶ ðµÖ ÇçµåÅ ÃÆ¢ ìÅê± ÜÆ Õ§î Òå¶ ÜÅä 寺 êÇÔñź Áå¶ òÅêà ÁÅ Õ¶ î¶ð¶ éÅñ ÷ð±ð Ö¶âç¶ Ãé¢ Ü¶ îË毺 Õ¯ÂÆ ×ñåÆ Ô¯ ÜźçÆ åź ì¶ì¶ íµÜ-íµÜ ê˺çÆ êð î˺ ìÅê± ÜÆ çÆ Çêµá úÔñ¶ ñ°Õ ÜźçÆ¢ ì¶ì¶-ìÅê± çÆ ÁÅêà ÇòµÚ ìÔ°å ìäçÆ ÃÆ¢ ìÅê± ÜÆ ç°µè, ñµÃÆ, îµÖä Áå¶ çÔƺ ÖÅä ç¶ ô½ÕÆé Ãé¢ À°Ô ÃÅ鱧 ðÅå ò¶ñ¶ Áµè-ðµÇåÁź 鱧 Ü×Å ñËºç¶ Áå¶ ç°µè êÆå¶ ìöËð Õç¶ éŠýä Çç§ç¶¢ ì¶ì¶ Ôð¶Õ ÇÃÁÅñ ֯¶ çÆÁź Çê§éÆÁź î°µÕä éÅ Çç§çÆ¢ îÅÇêÁź ç¶ Øð ÖÅä, êÇÔéä Áå¶ Õ¯ÂÆ Ô¯ð å§×Æ-å°ðôÆ éÔƺ ÃÆ¢ Ô½ñÆ-Ô½ñÆ ÇÜÀ°º-ÇÜÀ°º ÁÃƺ ÜòÅé ԯ¶, Çðôå¶çÅðź Áå¶ ì¶ì¶ é¶ ÃÅ鱧 ÇòÁÅÔ ç¶ ì§èé ÇòµÚ ì§é• ÇçµåÅ¢ î¶ðÅ ÇòÁÅÔ À°Ã ÇÂéÃÅé éÅñ Ô¯ÇÂÁŠܯ éÇôÁź 寺 Õ¯Ôź ç±ð, ×°ð± Øð éÅñ Ü°ÇóÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ, êÇó•ÁÅ-ÇñÇÖÁÅ ÔË Áå¶ çÅÜ ç¶ Çòð°µè ÔË¢ ÇÂµÕ Ã±ÞòÅé ÇÂéÃÅé ܯ Ôî¶ôź ñ¯Õ íñÅÂÆ ç¶ Õ§îź 鱧 êÇÔñ ç¶ä òÅñÅ ÃÆ¢ î¶ð¶ êåÆ é±§ À°ÃçÆÁź ÃîÅÇÜÕ Ã¶òÅòź ìçñ¶ Áé¶Õź æÅòź Òå¶ ÃéîÅÇéå ÕÆåÅ ÜÅ Ú°µÕÅ ÔË¢ ÁÃƺ îÆÁź-ìÆòÆ Ç÷§ç×Æ ÇòµÚ Ôð êµÖ¯º õ°ô

Ãź¢ ÇÂµÕ ÔÅçö ÇòµÚ î¶ð¶ êåÆ çÆ ê±ðÆ ñµå ÕµàÆ ×ÂÆ Áå¶ À°Ô H@ øÆÃçÆ Á§×ÔÆä Ô¯ ׶¢ î˺ Á§çð¯º-Á§çð Þ±ðçÆ ðÇÔ§çÆ¢ ÁÅõð î˺ Õð òÆ ÕÆ ÃÕçÆ ÃÆ¢ ÕÂÆ Çðôå¶çÅð Áå¶ ×°ÁźãÆ îË鱧 ÕÇÔ Çç§ç¶, ÒÒ屧 Ú°µê-ÚÅê øËÃñÅ Õð ñË¢ Áܶ å¶ðÆ À°îð ÔÆ ÕÆ ÁË¢ÒÒ ÇÂÔ Õ½ó¶

ì¯ñ îË鱧 ÇåµÖÆÁź ññź òÅº× Ú°í綢 î˺ ïÚçÆ ÇÕ Ü¶ î¶ð¶ éÅñ ÇÂÔ¯ ÇÜÔÆ îÅóÆ ØàéÅ òÅêð ÜźçÆ å¶ î¶ð¶ êåÆ îË鱧 ÇåÁÅ× Çç§ç¶ åź î¶ð¶ Ççñ Òå¶ ÕÆ ìÆåäÆ ÃÆ¢ î˺ ðÜéÆ òÅº× Ôî¶ôź ñÂÆ ÁÅêä¶ êåÆ çÅ ÃÅæ ç¶ä çÅ øËÃñÅ Õð ÇñÁÅ¢ îÅó¶ òÕå çÅ ÇÕö 鱧 Õ¯ÂÆ êåÅ éÔƺ Õ篺 å°ÔÅâÅ ì±ÔÅ ÖóÕÅ ç¶ò¶, ÇÂà ñÂÆ Ôî¶ôź

âà Õ¶ î°ÕÅìñÅ Õ悁î˺ Õç¶ ÁÅêä¶ êåÆ é±§ ÁêÅÔÜ Ô¯ä çÅ ÁÇÔÃÅà éÔƺ Ô¯ä ÇçµåÅ Áå¶ éÅ ÔÆ À°Ô õ°ç Õç¶ ÁÇÜÔÅ îÇÔñà Õðç¶ Ôé¢ Ôî¶ôź Úó•çÆ ÕñÅ ÇòµÚ ðÇÔ§ç¶ Ôé¢ î¶ðÆ Õ°µÖ¯º ç¯ ê°µåðź é¶ Üéî ÇñÁÅ¢ ì¶ôµÕ À°Ô Áܶ ۯචÔé êð òµâ¶ Ô¯ Õ¶ ÃÅâÅ ÃÔÅðÅ ìäé׶¢ öðÆìÆ éÅñ ܱÞç¶ Ô¯Â¶ òÆ ÁÃƺ éÔƺ ØìðÅÀ°ºç¶¢ î˺ ÇÕö éÅñ Õ§î ÒÚ Ôµæ òàÅ Õ¶ Áå¶ ×ź çÅ ç°µè ò¶Ú Õ¶ êÇðòÅð êÅñçÆ Ôź¢ î¶ð¶ êåÆ òÆ ÇîÔéåÆ Ôé¢ îË鱧 ÃðÕÅð Òå¶ Ç×ñÅ ÔË ÇÕ î¶ð¶ êåÆ é¶ é½ÕðÆ ñÂÆ Áé¶Õ ÜוŠÇ§àðÇòÀ± ÇçµåÆ êð Ãí ÇòÁðæ¢ ãÅÂÆ Ã½ ð°ê¶ Á§×ÔÆä êËéôé éÅñ ÇÂà îÇÔ§×ÅÂÆ ç¶ ç½ð ÇòµÚ ×°÷ÅðÅ ÕðéÅ î°ôÕñ ÔË¢ ÃÅâÅ éÆñÅ, êÆñÅ, ìÆ.êÆ.Á˵ñ. ÁÅÇç Õ¯ÂÆ òÆ ÕÅðâ ÃðÕÅð é¶ Áܶ åÕ éÔƺ ìÇäÁÅ¢ ÁÃððñõ òÅñ¶ ñ¯Õ ñ¯óò§ç éÅ Ô°§ç¶ ԯ¶ òÆ ð¯Ôì éÅñ ÃðÕÅðÆ ÃÕÆîź çÅ ñÅí À°áÅ ðÔ¶ Ôé¢ êåÅ éÔƺ ÃðÕÅð ñ¯óò§ç çÆ îçç Õðé ò¶ñ¶ ÁµÖź Òå¶ êµàÆ ÇÕÀ°º ì§é• ñ˺çÆ ÔË? ÃÅⶠòÅº× Ô¯ð òÆ ÁêÅÔÜ ÇòÁÕåÆ Á½Ö¶ Ô¯ Õ¶ Ççé ÕàÆ Õð ðÔ¶ Ôé¢ ÃðÕÅð çÅ øð÷ ìäçÅ ÔË ÇÕ À°Ô ÇçñÆ íÅòéÅ éÅñ Á§×ÔÆäź çÅ Õ§î êÇÔñ ç¶ ÁÅèÅð Òå¶ Õð¶¢

×°ðîÆå Õ½ð çêðÕ: IDFEC-FDCCI

ÕË é ¶ â Å ÒÚ ÒÁÅî ÁÅçîÆ êÅðàÆÒ é± § íðòź Ô° § × ÅðÅ

ÃðÆ (ìðÅó)- ÃðÆ ç¶ îôÔ±ð ì§ì¶ ì˺Õà ÔÅñ ÒÚ ÒÁÅî ÁÅçîÆ êÅðàÆÒ ç¶ ÃîðæÕź çÅ íÅðÆ ÇÂÕµá Ü°ÇóÁÅ ¢ ñ¯Áð î¶éñ˺â ÒÚ Ô¯ ðÔÆ ìðëìÅðÆ ç½ðÅé òµÖ-òµÖ Ö¶åðź éÅñ çì§è ðµÖä òÅñ¶ ñ¯Õź ç¶ ÇÂà ÇÂÕµá ÒÚ Á½ðåź Áå¶ ì÷°ð× òÆ êÔ°§Ú¶ ԯ¶ Ãé ¢ ÇÂà î½Õ¶ ÒÁÅî ÁÅçîÆ êÅðàÆÒ ç¶ ÁÅ×± ÁðÇò§ç Õ¶ÜðÆòÅñ çÅ íÅôä òµâÆ ÃÕðÆé Òå¶ ÚñÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ¢Ú¶ÁðîËé Áîð ÇÃ§Ø Ãî¶å ì°ñÅÇðÁź é¶ íÅðå ÒÚ¯º ÇízôàÅÚÅð 鱧 Ü󕯺 Öåî Õðé Áå¶ ÃÅë-ðæðÅ êzôÅÃé ÇÃðÜä ñÂÆ ÒÁÅî ÁÅçîÆ êÅðàÆÒ é±§ ÔîÅÇÂå ç¶ä çÆ ÁêÆñ ÕÆåÆ ¢ ÇÂà î½Õ¶ åÕðÆìé ÚÅð ý 寺 Ç÷ÁÅçÅ ÇòÁÕåÆÁź é¶ ÒÁÅêÒ éÅñ Ü°ó Õ¶ òñ§àÆÁð Õ§î Õðé çÆ ÇµÛÅ êz×à ÕÆåÆ ¢


March 1, 2014

Indo-Okanagan Times

Page 5

èÆ ê§ÜÅìä ÁðôçÆê Õ½ð îź×à ÕËñ×ðÆ ÇòÚ ì¶Øð¶ ÇòÁÕåÆÁź çÆ Ç×äåÆ ÁðôçÆê îź×à çÅ ÁÅêä¶ éźÁ òÅº× ÇéôÅéÅ òÆ éÆòź éÔƺ ÔË, Ãׯº Áðôź ÒÚ À°âÅðÆ ñÅÀ°ä òÅº× À°µÚÅ ÔË Í õ±ìñðå ÇÚÔð¶-î¯Ôð¶ å¶ ÇåµÖ¶ éËä-éÕôź òÅñÆ ÁðôçÆê é¶ Û¯àÆ À°îð¶ ÔÆ èÆ ê§ÜÅìä-B@AD çÅ ÇÖåÅì Çܵå Õ¶ ÁÅêä¶ îÅåÅÇêåÅ, çÅçÆ, ÚÅÚÅ-ÚÅÚÆ å¶ éÅéÇÕÁź çÆÁź ÁÅÃź 鱧 ì±ð êÅÇÂÁÅ ÔË Í Ç×µèÅ êÅÀ°äÅ å¶ ×°ðìÅäÆ ×ÅÇÂé çÅ ô½Õ åź À°Ã 鱧 é½òƺ, çÃòƺ ÒÚ ÔÆ êË Ç×ÁÅ ÃÆ Í ìÅÕÆ À°Ã çÆ îÅåÅ íòÜÆå Õ½ð çÆ Ã°ÚµÜÆ Á×òÅÂÆ é¶ êËð-êËð Òå¶ À°Ã çÅ îÅð× çðôé ÕÆåÅ ÔË Í À°Ã ç¶ îÅåÅ ÜÆ ÜÆòé ÇòÚ ÁÅê ìÔ°å Õ°Þ ìäéÅ ÚÅÔ°§ç¶ ÃÆ êð éÅ ìä ÃÕ¶ Í ÁÅêä¶ Áè±ð¶ ðêÇéÁź 鱧 À°é•Åº é¶ ÁðôçÆê ðÅÔƺ ê±ðÅ Õðé çÅ ïåé ÕÆåÅ ÔË Í ÇÂÕ åÅºØ À°é•Åº ç¶ îé ÇòÚ ÃÆ ÇÕ Ü¯ î˺ éÅ ìä ÃÕÆ, À°Ô ÁðôçÆê 鱧 ìäÅÀ°äÅ ÔË Í Ã¯, ÁðôçÆê çÆ êÇÔñÆ êz¶ðéÅ Ãð¯å À°Ã çÆ îÅåÅ íòÜÆå Õ½ð ÔË å¶ ç±ÜÆ êz¶ðéÅ ÃðìÜÆå Õ½ð îź×à ÔË, ÇÜà 鱧 Ç×µèÅ êÅÀ°ºÇçÁź ç¶Ö-ç¶Ö À°Ã ç¶ îé é¶ Ç×µÇèÁź çÆ ðÅäÆ ìäé ç¶ Ã°êé¶ Ã§Ü¯Â¶ Í ÁÅêä¶ Ã°êÇéÁź 鱧 ÃÅÕÅð Õðé ñÂÆ À°Ã é¶ îËâî ÔðÇî§çð Õ½ð ìðÅó Áå¶ ÚðéÜÆå Õ½ð ÖÇÔðŠ寺 Ú§×Æ Á×òÅÂÆ ÔÅÃñ ÕÆåÆ Í À°Ã ç¶ çÅçÆ ÜÆ å¶ ÃÔ¶ñÆ ê±éî Çìñ§× çÆ é¶óåÅ òÆ À°Ã çÆ ÕñÅ ÒÚ ÇéÖÅð ÇñÁÅÀ°ä ÒÚ ÃÔÅÂÆ Ô¯ÂÆ Í Çê§â ðÅîê°ð

çÆ òÃéÆÕ å¶ íðÅ Ôðîé çÆ íËä ÁðôçÆê é¶ ÁÅêäÆ êó•ÅÂÆ çÅ Ãøð Çê§â ç¶ ÃÕ±ñ ééÕÅäÅ ÃÅÇÔì êìÇñÕ ÃÕ±ñ 寺 ô°ð± ÕÆåÅ å¶ Ã§å ÇÕðêÅñ ÇÃ§Ø Ã¶òÅê§æÆ êìÇñÕ ÃÕ±ñ éÆñ¯º 寺 êó•ÅÂÆ Õðé ìÅÁç Ô°ä À°Ô ÁËÃ. âÆ. ÕÅñÜ, ÃËÕàð CB Ú§âÆ×ó• 寺 ìÆ. ÁËÃ. ÃÆ. éÅé îËâÆÕñ Õð ðÔÆ ÔË Í À°Ã çÆ êó•ÅÂÆ å¶ ÃµÇíÁÅÚÅðÕ Ãð×ðîÆÁź éÅñ¯-éÅñ ÜÅðÆ Ôé Í ÷¯éñ ï±æ ëËÃàÆòñ î°ÕÅìÇñÁź ÒÚ ÇÔµÃÅ ñ˺çÆ ðÔÆ å¶ îµñź îÅðçÆ ðÔÆ ÇÂà ԯäÔÅð î°ÇàÁÅð çÅ àÆÚÅ ÇÃòñ öòÅòź ÒÚ ÜÅä çÅ ÔË Í ÃÅÇÔå êó•éÅ À°Ã çÅ ô½Õ ÔË Í êzÅêåÆÁź çÆ ñóÆ ÒÚ À°Ã çÆ òµâÆ êzÅêåÆ èÆ ê§ÜÅìä B@AD î°ÕÅìñÅ ÔË, ܯ ÇÃµÖ éËôéñ ÕÅñÜ ì§×Å ÇòÚ âÅ: çÇò§çð ÇÃ§Ø ÛÆéÅ çÆ ÃµÇíÁÅÚÅð 鱧 êzî¯à Õðé òÅñÆ Ã§ÃæÅ òµñ¯º ÕðòÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ Í Ô°ä¶Ô°ä¶ À°Ô Ô¯Ãàñ çÆ ë¶Áðò˵ñ êÅðàÆ î½Õ¶ ԯ¶ êz¯×ðÅî ÇòÚ òÆ Çîà ë¶Áðò˵ñ Ú°äÆ ×ÂÆ ÔË Í À°Ô ÔÇðÁÅäòÆ, ðÅÜÃæÅéÆ å¶ ì§×ÅñÆ ñ¯Õ éÅÚ òÆ ÜÅäçÆ ÔË å¶ ÕÂÆ î°ÕÅìÇñÁź ÒÚ ÇÂé•Åº çÆ ê¶ôÕÅðÆ Õð Ú°µÕÆ ÔË å¶ ÇÂéÅî òÆ Çܵå Ú°µÕÆ ÔË Í À°Ã çÆ ÇµÛÅ ê§ÜÅìÆ ÃµÇíÁÅÚÅð çÆ ç±å ìä Õ¶ Õ½îźåðÆ êµèð Òå¶ ÇÂà çÆ êÛÅä ìäÅÀ°äÆ ÔË Í ôÅñÅ! À°Ã çÆÁź ÁÅÃź 鱧 ì±ð êò¶ Í

ØàÆ-B@AH åµÕ ÃîµÇÃÁÅ Öåî Õðé çÅ àÆÚÅ ÕËñ×ðÆ, (ÜÃÜÆå ÇÃ§Ø èÅîÆ)Çòôò çÆ ÁÅìÅçÆ çÅ òµâÅ ÇÔµÃÅ Çìéź Øð ç¶ Ö°µñ•¶ ÁÃîÅé Ô¶á ÜÆòé Õµàä ñÂÆ îÜì±ð ÔË Í íÅðå ÇòÚ òÆ ì¶Øð¶ ñ¯Õź çÆ òµâÆ ÃîµÇÃÁÅ ÔË å¶ À°æ¶ Õð¯óź ñ¯Õ ì¶Øð¶ Ôé Í ÕËñ×ðÆ ñÂÆ ÇÂÔ Ú§×Æ Öìð ÔË ÇÕ ÇÂæ¶ ì¶Øð¶ ñ¯Õź çÆ Ç×äåÆ ØàÆ ÔË Í ÁÇèÕÅðÆÁź çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ ÁÃƺ Ö°ô Ôź ÇÕ ì¶Øð¶ ñ¯Õź çÆ Ç×äåÆ òèÆ éÔƺ ÔË Í ÕËñ×ðÆ Ô¯îñ˵à ëÅÀ±â¶ôé éÅñ çì§Çèå ÕÇîÀ±éÆÕ¶ôé÷ ÁËâ ë§â

ÇâòËñêî˺à ç¶ À°ê êzèÅé ÁËâðÆ ðËéÃé Áé°ÃÅð ÜéòðÆ AE 鱧 ì¶Øð¶ ÇòÁÕåÆÁź çÆ Ç×äåÆ CECC ÃÆ, ܯ ÇÕ B@@H ç¶ ÇÂÇåÔÅÃÕ êµèð CF@A 寺 Øà ÔË Í Ô¯îñ˵à ëÅÀ±â¶ôé é¶ B@AB ÇòÚ ì¶Øð¶ ñ¯Õź çÆ ç¯ òÅð Ç×äåÆ ÕÆåÆ ÃÆ Í Á×Ãå ÇòÚ ÕÆåÆ ×ÂÆ Ç×äåÆ Áé°ÃÅð ÕËñ×ðÆ ÇòÚ À°Ã Ã Õ°µñ CEGF ÇòÁÕåÆ ì¶Øð¶ Ãé, ÜçÇÕ ÇÂà 寺 êÇÔñź ÜéòðÆ ÇòÚ ÇÂé•Åº çÆ Ç×äåÆ CAI@ ÃÆ Í B@@H ÇòÚ àÆÚÅ ÇîµÇæÁÅ

Ç×ÁÅ ÃÆ ÇÕ Á×ñ¶ A@ ÃÅñź ÇòÚ ì¶Øð¶ ñ¯Õź çÆ ÃîµÇÃÁÅ Ôµñ ÕÆåÆ ÜÅò¶×Æ Í À°é•Åº ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ A@ ÃÅñź ï¯ÜéÅ çÅ îåñì ÒÔ¯îñ˵à ÃðÇò§× ÇÃÃàîÒ ìäÅÀ°äÅ ÔË, ÇÜæ¶ ÁÃƺ ñ¯Õź çÆ îçç Õð ÃÕç¶ Ôź åź ܯ À°Ô å¶÷Æ éÅñ ì¶Øð Ô¯ä çÆ ÃîµÇÃÁÅ ÇòÚ¯º ìÅÔð ÁÅ ÃÕä Í ëÅÀ±Åâ¶ôé ç¶ Á§Çåî êzèÅé å¶ ÃÆ.ÂÆ.ú. ׶ðÅâ úÇÂôÆ çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ B@@H çÆ å°ñéÅ ÒÚ ì¶Øð¶ ñ¯Õź çÆ Ç×äåÆ ØàéÅ ÇÂÕ òµâÆ êzÅêåÆ ÔË Í

ÃðÆ, (×°ðêzÆå ÇÃ§Ø ÃÔ¯åÅ)Ãå§ìð B@A@ ÒÚ ôðÅìÆ òÅÔé ÚÅñÕź Òå¶ ÇôÕ§ÜÅ ÕµÃä ñÂÆ ÕËé¶âÅ ç¶ Ã±ì¶ ÇìÇàô Õ¯ñ§ìÆÁÅ ÇòÚ ÃÖå ÕÅ鱧é ìäÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ Í ÇÂà ÕÅ鱧é ç¶ ñÅ×± Ô¯ä 寺 ìÅÁç Ã±ì¶ ÇòÚ ôðÅì ÕÅðé Ô¯ä òÅñ¶ ÔÅçÇÃÁź ç½ðÅé îðé òÅÇñÁź çÆ Ç×äåÆ ÒÚ EB øÆÃçÆ ÕîÆ ç¶ÖÆ ×ÂÆ ÔË, ÇÜà éÅñ AI@ îé°µÖÆ ÜÅéź ìÚÆÁź Ôé Í ÇÂÔ çÅÁòÅ Ã±ì¶ çÆ ÁàÅðéÆ Üéðñ ð÷Ëé ÁËéàé òµñ¯º ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË Í Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ ÇÂà ÇòòÅç×zÃå ÕÅ鱧é 鱧 ìÔ°å ÃÅð¶ ÚÅñÕź òµñ¯º òµÖ-òµÖ ÁçÅñåź ÒÚ Ú°ä½åÆ òÆ ÇçµåÆ

×ÂÆ ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂà ÕÅ鱧é ðÅÔƺ ê°Çñà 鱧 åÅÕå ÇçµåÆ ×ÂÆ ÔË ÇÕ

î°Áµåñ Õð ÃÕç¶ Ôé Í ÕÂÆ Õ¶Ãź ÒÚ åź ôðÅìÆ ÚÅñÕ é±§ íÅðÆ Ü°ðîÅéÅ Õðé ç¶ éÅñ-éÅñ ×µâÆ òÆ ÷ìå Õð ñÂÆ ×ÂÆ Í ÁËéàé é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ì¶ôµÕ ÇÂà ÕÅ鱧é 鱧 Ú°ä½åÆ ÇçµåÆ ×ÂÆ ÔË êð ÃðÕÅð òµñ¯º ÔÅñ çÆ ØóÆ ÇÂà ÕÅ鱧é 鱧 ìçñä çÅ Õ¯ÂÆ ÇÂðÅçÅ éÔƺ ÔË Í ôðÅì êÆ Õ¶ ×µâÆ ÚñÅÀ°ä çÅ Çòð¯è Õð ðÔÆÁź çÃæÅòź ÇÂà ÕÅ鱧é ç¶ éåÆÇÜÁź 寺 êzçé Ôé, À°é•Åº çÅ î§éäÅ ÔË ÇÕ ôðÅì êÆ Õ¶ ×µâÆ ÚñÅÀ°ä òÅñ¶ ÁÅêäÆ ÜÅé ç¶ ç°ôîä åź ìäç¶ ÔÆ Ôé êð ìÔ°åÆ òÅð ÇÂé•Åº òµñ¯º ÕÆå¶ ÔÅçÇÃÁź ÒÚ ì¶Õñð ñ¯Õ ÁÇäÁÅÂÆ î½å¶ îÅð¶ ÜÅºç¶ Ôé Í

ôðÅìÆ òÅÔé ÚÅñÕź ñÂÆ ìäŶ ÃÖå ÕÅ鱧é é¶ ìÆ. ÃÆ. ÒÚ ìÚÅÂÆÁź AI@ ÜÅéź

À°Ô éÅÕ¶ ç½ðÅé ëó¶ ׶ ôðÅìÆ âðÅÂÆòð çÅ ñÅÇÂçà î½Õ¶ Òå¶ ÔÆ


Page 6 ÃëÅ A çÆ ìÅÕÆ

Indo-Okanagan Times

Ô¯ñÆ ÇåÀ°ÔÅð

ÇÂµÕ ÇÔ§çÈ ÇåÀ°ÔÅð, Ô¯ñÆ éÅñ òµÖ òµÖ Çյö Áå¶ ðòÅÇÂå» Ü°óÆÁ» Ô¯ÂÆÁ» ÔéÍ Ãí 寺 î°µÖ ÇÕµÃÅ ðÅÖôà ðÅÜÅ ÇÔðéËÕôïê çÅ ÔË Ü¯ ÕÇÔ§çÅ ÃÆ ÇÕ À°Ãç¶ ðÅÜ ÇòÚ ðÇÔä òÅñ¶ ÃÅð¶ ñ¯Õ À°Ãéȧ ÔÆ êÈÜä êð À°ÃçÅ èðîÆ ê°µå êzÔñÅç í×òÅé Çòôéȧ çÅ í×å ìä Ç×ÁÅÍÇÔðéËÕôïê ÁÅêä¶ î°§â¶ éȧ îÅð ç¶äÅ ÚÅÔ°§çÅ ÃÆÍ À°Ãé¶ ÁÅêäÆ íËä Ô¯ñÆÕÅ éȧ ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô êzÔñÅç éȧ ÁÅêäÆ ×¯ç ÇòÚ ñË Õ¶ ìµñçÆ Áµ× ÇòÚ ìËá ÜÅò¶ ÇÕÀº ܯ À°Ãéȧ ÇÂÔ òð êzÅêå ÃÆ ÇÜà éÅñ À°Ô Áµ× ÇòÚ Üµñ éÔƺ ÃÆ ÃÕçÆÍ ÕÔÅäÆ Áé°ÃÅð, êzÔñÅç éȧ À°ÃçÆ ì¶Á§å í×åÆ ÃçÕÅ í×òÅé é¶ ÁÅê ìÚÅ ÇñÁÅ Áå¶ ì°ð¶ ÇòÚÅð» òÅñÆ Ô¯ñÆÕÅ ðÅÖ çÅ ã¶ð ìä ×ÂÆ ÇÕÀº ÇÕ À°ÃçÅ òð À°ç¯º ÔÆ Õ§î ÕðçÅ ÃÆ Ü篺 À°Ô Áµ× ÇòÚ ÇÂÕµñÆ çÅÖñ Ô§°çÆÍ À°Ã ò¶ñ¶ 寺 ÔÆ ñ¯Õ, Ô¯ñÆ å¯º ÇÂµÕ ôÅî êÇÔñ» ñµÕó» ìÅñç¶ Ôé ÇÜÃéȧ Ô¯ñÆÕÅ ÇÕÔÅ Ü»çÅ ÔË Áå¶ ì°ðÅÂÆ À°êð Ú§Ç×ÁÅÂÆ çÆ Çܵå Áå¶ ðµì çÆ í×åÆ ç¶ ÷¯ð çÅ Üôé îéÅÀ°ºç¶ ÔéÍ ìµÚ¶ ÇÂà ÇåÀ°ÔÅð ÇòÚ ÖÅà å½ð Óå¶ ÇôðÕå Õðç¶ Ôé Àå¶ ÇÂà éÅñ ÇÂÕ Ô¯ð ÇÕµÃÅ Ü°ÇóÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔËÍ ÇÂà Áé°ÃÅð ãȧãÆ é» çÆ ÇÂÕ ðÅÖôÃÆ ÃÆ Ü¯ ÇêzæÈ ðÅÜÅ ç¶ ðÅÜ ÇòÚ ìµÇÚÁ» éȧ ìÔ°å å§× ÕðçÆ ÃÆÍ À°Ãéȧ Ô¯ñÆ òÅñ¶ Ççé ìµÇÚÁ» é¶ íÜÅ ÇçµåÅ ÃÆÍ ÇÂà ñÂÆ Ô¯ñÆÕÅ çÇÔé ç¶ ÇçÔÅó¶ ìµÇÚÁ» éȧ ôðÅðå» Õðä çÆ Û°µà Ô°§çÆ ÔËÍ Õ°µÞ ñ¯Õ ÇÂÃéȧ êÈåéÅ ðÅÖôÃÆ çÆ î½å çÆ Ö°ôÆ òܯº òÆ îéÅÀ°ºç¶ ÔéÍ ÇÂà ðÅÖôÃÆ é¶ í×òÅé ÇÕzôé ç¶ ðÅÖôÃÆ îÅî¶ Õ§Ã çÆ ÇòÀºå Áé°ÃÅð ÇÕzôé éȧ ìÅñ ðÈê ç½ðÅé ÁÅêäÅ ÜÇÔðÆñÅ ç°µè Ú°§×ÅÀ°ä çÆ Õ¯Çôà ÕÆåÆ ÃÆÍ êð ÇÕzôé é¶ À°ÃçÅ ÃÅðÅ ÖÈé ÚÈà ÇñÁÅ Áå¶ À°ÃçÅ Á§å Õð ÇçµåÅÍ Õ°µÞ ñ¯Õ ܯ ÇÕ ÇåÀ°ÔÅð» çÆ ô°ðÈÁÅå çŠçì§è î½ÃîÆ ÚµÕð éÅñ î§éç¶ Ôé, ÇÂÔ î§éç¶ Ôé ÇÕ êÈåéÅ ÃðçÆ ç¶ î½Ãî çÅ ðÈê ÔË Áå¶ À°ÃçÆ î½å ÃðçÆ ç¶ î½Ãî çÆ ÃîÅêåÆ éÅñ çì§Çèå ÔËÍ Á×ñ¶ Ççé Ü篺 ÁÃñ ÇòÚ ð§× Ö¶ñä çÅ Ãî» Ô°§çÅ ÔË, ñ¯Õ» ÇòÚ ì¶Á§å À°åôÅÔ ò¶ÇÖÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ ç°ÕÅé» Áå¶ çëåð ì§ç ðÇÔ§ç¶ Ôé Áå¶ ñ¯Õ» éȧ Õîñ¶ Ô¯ä Áå¶ êÅ×ñêä Õðä çÅ êÈðÅ Ãî» ÇîñçÅ ÔËÍ ×°ñÅñ Áå¶ ÁìÆð ç¶ ÚîÕÆñ¶ ð§× ÔòÅ éȧ íð Çç§ç¶ Ôé Áå¶ ñ¯Õ òÅðÆ òÅðÆ ÇÂÕ çÈܶ Óå¶ ð§×çÅð

êÅäÆ êÅÀ°ºç¶ ÔéÍ ÇêÚÕÅðÆÁ» éÅñ ÇÂÕ çÈܶ À°êð ð§× ÇÛóÕç¶ Ô¯Â¶ Áå¶ ÁÅÀ°ºç¶ Ü»ÇçÁ» À°êð êÅäÆ éÅñ íð¶ ×°ìÅð¶ ðµà Õ¶ ìµÚ¶ ÖÅà ְôÆ îÅäç¶ ÔéÍ Á½ðå» Áå¶ ì÷°ð× Þ°§â ìäÅ ñËºç¶ Ôé ÇÜé·» éȧ à¯ñÆ ÇÕÔÅ Ü»çÅ ÔË Áå¶ Õñ¯éÆÁ» ÇòÚ ñ¯Õ» éȧ ð§× ñÅÀ°ºç¶ ԯ¶ Àå¶ òèÅÂÆÁ» òàÅÀ°ºç¶ ԯ¶ Ø°§îç¶ ÔéÍ ã¯ñ çÆ æÅê Óå¶ éÅÚ ×ÅÀ°ä Áå¶ îÈ§Ô ÇòÚ êÅäÆ ÇñÁÅÀ°ä òÅñÆÁ» Ô¯ñÆ çÆÁ» îÇáÁÅÂÆÁ» ÇÂà Ççé çÆÁ» Ô¯ð ÖÅÃÆÁå» ÔéÍ ê¶zîÆ òÆ ÁÅêä¶ ÇêÁÅÇðÁ» é°§ ð§× ñÅÀ°ä» êçç Õðç¶ ÔéÍ ÇÂà ÇêµÛ¶ ÇÂµÕ îôÔÈð ÇÕµÃÅ ÔËÍ ÇÕÔÅ Ü»çÅ ÔË ÇÕ ôðÅðåÆ Áå¶ Ú°ñì°ñ¶ í×òÅé ÇÕzôé é¶ ð§×» éÅñ Ö¶âä çÆ êzæÅ ô°ðÈ ÕÆåÆÍ À°é·» é¶ ÁÅêäÆ êz¶ÇîÕÅ ðÅèÅ éȧ ÁÅêä¶ ò»× ÇçÃä ñÂÆ ð§× ñÅÇÂÁÅÍ ñ¯Õ» ÇòÚ ÇÂÔ ðÆå Û¶åƺ ÔÆ îôÔÈð Ô¯ ×ÂÆÍ ÇÂà ÇòÚ Õ¯ÂÆ ôµÕ éÔƺ ÇÕ îæ°ðÅ, Çòz§çÅòé Àå¶ ìðÃÅéÅ çÆ Ô¯ñÆ çÅ Õ¯ÂÆ ÜòÅì éÔƺ ÔË À°Ô æ»ò» ܯ ÇÕ ðÅèÅ Áå¶ ÇÕzôé ç¶ Üéî Áå¶ ìÚêé éÅñ çì§èå ÔéÍ ÇÂà ÇçÔÅó¶ Ô¯ñÆ çÆ ðÈÔ éȧ Ô¯ð òèÅÀ°ä ñÂÆ ìÔ°å ÔÆ éôÆñÆ í§× êÆä çÅ òÆ ÇðòÅÜ ÔËÍ ÇÂÔ ò¶Öä ÇòÚ ìÔ°å î÷Å ÁÅÀºçÅ ÔË ÇÕ ÁÅî å½ð å¶ ôÅå ÇÜÔ¶ ÇçÃä òÅñ¶ ñ¯Õ ÇÂà Ççé ÇÕ§Þ ÁÅî ÜéåÅ ÇòÚ ÁÅêäÅ î÷ÅÕ ìäÅÀ°ºç¶ ÔéÍ Õ°Þ ñ¯Õ ÔÅñ»ÇÕ ÇÂÃçÅ Ôµç 寺 òµè öòé Õð ñËºç¶ Ôé Áå¶ îÅÔ½ñ éȧ ÖðÅì Õðç¶ ÔéÍ ÇÂà ñÂÆ í§× éÅñ ìäÆÁ» ÚÆ÷Å ç¶ Ã¶òé ò¶ñ¶ òµè ÇèÁÅé ðµÖäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ Ö°ôÆ é°îÅ Àå¶ Ü¯ôÆñ¶ Ççé 寺 ìÅÁç, ôÅî» ô»åÆ éÅñ ÇìåÅÂÆ Ü»çÆ ÔË Áå¶ ñ¯Õ ç¯Ãå» Áå¶ Çðôå¶çÅð» éȧ Çîñç¶ Ôé Áå¶ îÇáÁÅÂÆÁ» Áå¶ ÇåÀ°ÔÅð çÆÁ» òèÅÂÆÁ» òàÅÀºç¶ ÔéÍ ÇÕÔÅ Ü»çÅ ÔË ÇÕ Ô¯ñÆ ÃîÅÜ ÇòÚ íÅÂÆÚÅð¶ éȧ òèÅÀ°ºçÆ ÔË Àå¶ ÇÂà Ççé ç°ôîä òÆ ç¯Ãå ìä Ü»ç¶ ÔéÍ Ôð ÜÅå Áå¶ èðî ç¶ ñ¯Õ ÇÂà êÇòµåð Áå¶ ð§×ñ¶ ÇåÀ°ÔÅð ÇòÚ ÇôðÕå Õðç¶ Ôé Áå¶ î°ñÕ ÇòÚñ¶ òµÖ òµÖ èðî» éȧ ܯóä òÅñÆ â¯ð éȧ Ô¯ð î÷ìÈå Õðç¶ ÔéÍ

Holi festival…...

Fields get filled with crops promising a good harvest to the farmers and flowers bloom colouring the surroundings and filling fragrance in the air. A Hindu festival, Holi has various legends associated with it. The foremost is the legend of demon King Hiranyakashyap who demanded everybody in his kingdom to worship him but his pious son, Prahlad became a devotee of Lord Vishnu. Hiranyakashyap wanted his son to be killed. He asked his sister Holika to enter a blazing fire with Prahlad in her lap as Holika had a boon which made he immune to fire. Story goes that Prahlad was saved by lord himself for his extreme devotion and evil minded Holika was burnt to ashes, for her boon worked only when she entered the fire alone. Since that time, people light a bonfire, called Holika on the eve of Holi festival and celebrate the victory of good over evil and also the triumph of devotion to god. Children take special delight in the tradition and this has another legend attached to it. It says that there was once an ogress Dhundhi who used to trouble children in the kingdom of Prithu. She was chased away by children on the day of Holi. Therefore, children are allowed to play pranks at the time of 'Holika Dahan'. Some also celebrate the death of evil minded Pootana. The ogress tried to Lord Krishna as an infant by feeding it poisonous milk while executing the plan of Kansa, Krishna's devil uncle. However, Krishna sucked her blood and brought her end. Some who view the origin of festivals from seasonal cycles believe that Pootana represents winter and her death the cessation and end of winter. Great excitement can be seen in people on

March 1, 2014

the next day when it is actually the time for the play of colours. Shops and offices remain closed for the day and people get all the time to get crazy and whacky. Bright colours of gulal and abeer fill the air and people take turns in pouring colour water over each other. Children take special delight in spraying colours on one another with their pichkaris and throwing water balloons and passers by. Women and senior citizen form groups called tolis and move in colonies - applying colours and exchanging greetings. Songs, dance on the rhythm of dholak and mouthwatering Holi delicacies are the other highlights of the day. Lovers too long to apply colours on their beloved. This has a popular legend behind it. It is said that the naughty and mischievous Lord Krishna started the trend of playing colours. He applied colour on her beloved Radha to make her one like him. The trend soon gained popularity amongst the masses. No wonder, there is no match to the Holi of Mathura, Vrindavan and Barsana - the places associated with the birth and childhood of Radha and Krishna. There is also a tradition of consuming the very intoxicating bhang on this day to further enhance the spirit of Holi. It is so much fun to watch the otherwise sober people making a clown of themselves in full public display. Some, however, take bhang in excess and spoil the spirit. Caution should therefore be taken while consuming bhang delicacies. After a funfilled and exciting day, the evenings are spent in sobriety when people meet friends and relatives and exchange sweets and festive greetings. It is said the spirit of Holi encourages the feeling of brotherhood in society and even the enemies turn friend on this day. People of all communities and even religions participate in this joyous and colouful festival and strengthen the secular fabric of the nation.

“Attracting and retaining the best international talent to fill skills shortages in key occupations is critical to Canada’s economic success.” - Hon. Jason Kenney, P.C., M.P. Minister of Employment and Social Development

Respond to Canada’s need for immigrants.

Become a Regulated Immigration Consultant Full-time | Part-time | Online Apply online at www.ashtoncollege.com or contact a program adviser at (604) 899-0803.

Ashton College | Vancouver, BC 604 899 0803 | 1 866 759 6006 | www.ashtoncollege.com


March 1, 2014

Indo-Okanagan Times

ê§ÜÅìÆ îÃÆÔÆ ÚðÚ çÅ ÁÇèÕÅðÕ À°çØÅàé îÅðÚ I é§È ê§ÜÅìÆ îÃÆÔÆ ÚðÚ, ÁËåòÅð, îÅðÚ I, B@AD é§È Ãò¶ð¶ A@ òܶ, ADDHH, GB ÁòËÇéÀÈ, õðÆ, ìÆÃÆ, ÇòÖ¶ ÁÅêäÆ éò¶º ÚðÚ çÅ À°çØÅàé Õð ÇðÔÅ ÔËÍ ê§ÜÅìÆ îÃÆÔÆ ÚðÚ ÇÂÕ ìÔ°ÃÇíÁÅÚÅðÕ, Ãî°çÅÇÂÕ ÚðÚ ÔË Ü¯ âËñàÅ, ìÆÃÆ ÇòÚ ÇêÛñ¶ AIÃÅñ» 寺 âËñàÅ ê˺à¶Õ¯Ãàñ ÚðÚ ëËÇÃñàÆ ÇòÖ¶ çÚÅñé Õð ÇðÔÅ ÔËÍ ÔÅñ ÇòÚ ÔÆ ÇÂÃ é¶ ÃµðÆ ÇòÚ ÁÅêä¶ éò¶º Õ˺êÃ ç¶ êÇÔñÅ ë¶÷ êÈðÅ ÕÆåÅ ÔË Ü¯ ÚðÚ ñÂÆ ÇòÃåÅð Õðé Áå¶ Ãî°çÅÇ çÆ ÇÂÕ ÇìÔåð ã§× ÇòÚ Ã¶òÅ Õðé ñÂÆ ÇÂÕ ÁÅçðô ÇéòÅà êzçÅé Õð¶×ÅÍ ÚðÚ ìÔ°ÃÇíÁÅÚÅðÕ ÜÅåÆ ÇòÇòèåÅ é§È êÈðÅ ÕðçÅ ÔË Áå¶ ìµÇÚÁ», é½ÜòÅé», òµÇâÁ» éÅñ Ü°ó¶ êz¯×zÅî» ç¶ éÅñ Ãî°çÅÇ ÇòÚ

ÁÇèÁÅåîÕ õ¶åð» ÇòÚ Ú°ä½åÆÁ» éÅñ Þ°µÜ ðÔ¶ êÇðòÅð» Áå¶ ÜÇäÁ» ñÂÆ ÇåÁÅð ÕÆå¶ êz¯×zÅî» ðÅÔƺ Ãî°çÅÇ ÇòÚ ÃîÅÜÕ Áå¶ ÁÇèÁÅåîÕ ñ¯ó» åµÕ êÔ°§Úç¶ ÔéÍ ÕËé¶âÅ ÇòÚ ÇÂÔ ÁÅêäÆ åð·» çÆ

The “Punjabi Masihi Church” is holding the opening ceremony of their new church building located at 14488 72nd Avenue, Surrey, BC, on Sunday, March 9th, 2014 at 10 am. Punjabi Masihi Church is a multicultural,community church which has beenoperating in Delta, BC for the past 19 years at the Delta Pentecostal Church facility. Recently they completed the 1st phase of a new campus in Surrey which will provide an ideal home for the church to expand and to serve the community in a better way. The church caters to

multicultural ethnic diversity and works to bridge the generational divide in the community with programs covering children, youth, young adults, adults, and seniors. They reach to the social and spiritual needs in the community through programs geared to families and individuals battling challenges in physical, economical, and spiritual realms of life. This is the first Punjabi Christian Church building of its kind in Canada.They look forward to continuing the relationships and partnerships within the community, praying and work-

êÆÔóÆ ÇòÚñ¶ ëÅÃñ¶ é§È íðä ñÂÆ ÇÂÕ ê°ñ çÅ Õ§î ÕðçÅ ÔËÍ À°Ô ÜÆòé ç¶ ôðÆðÕ, ÁÅðæÕ Áå¶

êÇÔñÆ ê§ÜÅìÆ ÇÕzÃÚé ÚðÚ ÔËÍ À°Ô Ãî°çÅÇ ÇòÚ Ã§ì§è» Áå¶ Ã»Þ¶çÅðÆÁ» é§È ÜÅðÆ ðµÖä, ñ¯Áð î¶éñ˺â ÇòÚñ¶ ôÇÔð» ç¶ ÕÇñÁÅä ñÂÆ ÁðçÅà Áå¶ Õ§î Õðé, ÃæÅéÕ, êz»åÕ Áå¶ Ã§ØÆ ÃðÕÅðÆ êµèð» Óå¶ ÁÇèÕÅðÆÁ» ç¶ Ç×ÁÅé ñÂÆ ÁðçÅà Õðé Áå¶ ÕËé¶âÅ ç¶ îÔÅé ðÅôàð ñÂÆ åµåêð ÔËÍ ê§ÜÅìÆ, À°ðçÈ, ÇÔ§çÆ Áå¶ Á§×ð¶ÜÆ ÇòÚ À°é·» çÆ Ã¶òÅò» çÅ Áï¯Üé ÕÆåÅ Ü»çÅ ÔË, Áå¶ À°Ô òµÖ-òµÕ î°ñÕ» ÇÜò¶º íÅðå, êÅÇÕÃåÅé, îñ¶ôÆÁÅ, ÇëÜÆ Áå¶ ÕËé¶âÅ ç¶ ñ¯Õ» é§È öòÅ êzçÅé Õðç¶ ÔéÍ ê§ÜÅìÆ îÃÆÔÆ ÚðÚ ìÅð¶ òè¶ð¶ ÜÅéÕÅðÆ ñÂÆ, ÇÕðêÅ ÃÅé§È F@D EI@ B@CB Óå¶ Ã§êðÕ Õð¯ Ü» PunjabiMasihiChurch@hotmail.comÓå¶ ÂÆî¶ñ Õð¯Í

Official opening of Punjabi Masihi Church March 9

ing for the health of the cities in the Lower Mainland, praying for wisdom for the officials at the local, provincial and federal governmentslevels and for the great nation of Canada. Their services are held in Punjabi, Urdu, Hindi and English, and they servepeople from various nations such as India, Pakistan, Malaysia, Fiji, and Canada. For more information about Punjabi Masihi Church, please call us at 604 590 2032 or email: PunjabiMasihiChurch@hotmail.com.

Page 7


Page 8

Indo-Okanagan Times

March 1, 2014

ê§ÜÅìÆ ÇòðÊðÃÅÇÂàÆ ÇÂéÅî» éÅñ Øð êðå¶ Punjabi Heritage Society takes home awards

òðé¯é ê§ÜÅìÆ ÇòðÊðÃÅÇÂàÆ é¶ ôéÆòÅð, ëðòðÆ H é§È Ô¯ÂÆ òðé¯é Çòéàð ÕÅðéÆòñ êð¶â ÇòÚ ÇÂÕ ìÅð î°ó ÇÔµÃÅ ÇñÁÅÍ Ã°ÃÅÇÂàÆ é¶ Ãí 寺 òèÆÁÅ ÇÚåzä ÇòÚ, Ççzô Áå¶ êzçðôé ÕñÅ ÇòÚ Áå¶ é½ÜòÅé» òñ¯º ÕÆå¶ Çéðå êzçðôé ÇòÚ êÇÔñÅ ÃæÅé êzÅêå ÕÆåÅÍ A@@ 寺 òµè êzÇåï¯×ÆÁ» é¶ ÇÂà ÃÅñ ç¶ ÂÆò˺à ÇòÚ ÇÔµÃÅ ÇñÁÅÍ ÇÂà ÃÅñ ç¶ ÂÆò˺à é§È ÇÂÕ òµâÆ ÃëñåÅ ìéÅÀ°ä ÇòÚ îçç Õðé òÅñ¶ Ãí» é§È òèÅÂÆÁ»Í òè¶ðÆ ë¯à¯Á» ñ Â Æ www.facebook.com/IndoOkanaganTimes Óå¶ ÜÅÀÍ - ë¯à¯ ï¯×çÅé éÅñÍ

ìÅñÆòµ°â ìËº× çÈܶ ÃÅñ ñÂÆ ÇòÇÕÁÅ ÁÅà ÔË ÇÕ å°ÃÆé çÈܶ ÃÅñÅéÅ ìŵñÆò°µâ èóÅÕ¶ ñÂÆ ×ÂÆ ÃÆÍ ÁÅêäÅ ÇàÕà êÅ ÇñÁÅ Ô¯ò¶×ÅÍܶ éÔƺ, å°Ãƺ ÇÂÕ òðé¯é, ÇðÚî§â Áå¶ ÃµðÆ å¯º ÁÅêä¶ êÇðòÅð» Áå¶ ôÅéçÅð ÂÆò˺à çÅ ÇÔµÃÅ éÔƺ ìä êÅÀ°º×¶, ÃÇÔ- Çîåð» òñ¯º çÅé ÕÆåÆÁ» Ú°äé ñÂÆ B@@ 寺 òµè Áï¯ÜÕ çñòÆð éÅÔñ é¶ ÇÕÔÅÍ ÇêÛñ¶ ÃÅñ ÇÂà ê¯ôÅÕ» ç¶ éÅñ, ÃòË-öòÆÁ» é§È ê¯ôÅÕ ñµíä ÇòÚ ÂÆò˺à çÆÁ» ÇàÕà» çµÃ Ççé» ÇòÚ ÇòÇÕÁ» Ãé, Á½ðå» çÆ îçç ÕðÇçÁ» ÇòÁÃå ðµÇÖÁÅ Ç×ÁÅ êð ÇÂà ÃÅñ ÇÂÔ ê§Ü» Ççé» ÇòÚ ÔÆ ÇòÕ ×ÂÆÁ» ܵçÇÕ Ô¯ð ÃòË-öòÆ Á½ðå» òñ¯º ÚäÆÁ» ê¯ôÅÕ» é§È Ôé, éÅÔñ é¶ ÇìÁÅé ÇçµåÅÍ À°é·» ñÂÆ ñ¯ó î°åÅìÕ ÃÔÆ îÅê çÅ Õðé ÇòÚ êÇÔñ¶ ÃÅñ ÇÂÔ ÂÆò˺à ÜìðçÃå ÇðÔÅ ÃÆ, ÇÜà 寺, ÇòÁÃå ðÔ¶Í òðé¯é Ü°µìñÆ ÔÃêåÅñ ëÅÀȺâ¶ôé, éÅÔñ ÇÜÃçÅ ì¯ðâ î˺ìð ÔË, ñÂÆ MBB,@@@ çÅ ë§â Ü°µÇóÁÅ ÃÆÍ ÇÂà ÃÅñ ç¶ ÂÆò˺à 寺 ÃÅðÆ ÕîÅÂÆ ÇâÜÆàñ îËî¯×zÅëÆ î°ÇÔ§î Áå¶ òÆܶÁËÚ ÇòÖ¶ Õ˺Ãð Ã˺àð é§È ÜÅò¶×ÆÍ éÅÔñ é§È CE ÃÅñ çÆ À°îð ÇòÚ Ãà¶Ü C ìzËÃà Õ˺Ãð çÆ îðÆÜ Ô¯ä çÅ êåÅ ÚÇñÁÅÍ Ã¯ ÇÂÕ Õ˺Ãð êÆó·å òܯº, À°Ãé§È ÃîÅÜ é§È òÅêà ç¶ä ç¶ ðÈê ÇòÚ ë§â ܯóé òÅñÅ ìéä çÅ ÇòÚÅð ÁÅÇÂÁÅÍ ÇÂÔ ÇÂÕ ÁÇÜÔÅ ÂÆò˺à ÔË Ü¯ êzÇåíÅ×ÆÁ» é§È ÜÆò§å ìŵñÆò°µâ ôËñÆ ÇòÚ ÇåÁÅð ԯ¶ ç¶ÖçÅ ÔË Áå¶ ñÅÜòÅì íÅðåÆ ÖÅä¶, êð§êðÅ×å Á½ðå» Õ¯ñ ìŵñÆò°µâ ìËº× ÂÆò˺à 寺 Ú°äé ñÂÆ B@@ 寺 òµè ê¯ôÅÕ» Ãé íÅðåÆ éÅÚ (í»×óÅ), ÔÆéŠ궺Çàº× Women had over 200 outfits to choose from for the Áå¶ ÇÂÕ ëËôé ô¯ çÆ õÅÃÆÁå éÅñ Bollywood Bang event. ÇÂÕ ÁÅêäÆ ÔÆ åð·» çÅ Áé°íò êzçÅé ÕðçÅ ÔËÍ Ã§×Æå âÆܶ çéÆ òñ¯º Ô¯ò¶×ŠܵçÇÕ ÇÂÔ Ççé ÇÂÕ òµµâÆ ÃëñåÅ ÃÆ, éÅÔñ é¶ ÇÕÔÅÍ ðäòÆð éÅÔñ Áå¶ Ã§éÆ èÅñÆòÅñ ÂÆò˺à êzì§èÕ ÁÃƺ ÇÃðë ê¯ôÅÕ» 寺 ÔÆ ÁÅêäÆ ÚËÇðàÆ ñÂÆ MC@@@ Ô¯ä×¶Í å¯º òµè ÇÂյᶠÕÆå¶Í ÃÆÜé÷ ÃêÅ Áå¶ îé¯ðîÜé Õ¶ºçð ÇòÖ¶, ôéÆòÅð, Õ½ºÃà˺à ð¯æ òñ¯º ëðòðÆ BB é§È Á¯ðå» ñÂÆ íÅðåÆ ê¯ôÅÕ çÆ Ã¶ñ ñÅÂÆ

The Vernon Punjabi Heritage Society once again participated in the Vernon Winter Carnival Parade held Saturday, February 8. The Society took first place for best portrayal, first place in the visual and performing arts as well as first in the youth dance performance group. There were over 100 entries that took part in this year’s events. Congratulations to everyone who helped make this year’s event a huge success. For more photos go to www.facebook.com/IndoOkanaganTimes. – Photo contributed.

-Bollywood Bang sold out for second year

Hopefully you got your ticket for the second annual Bollywood Bang. If not, you will be missing an awesome event, said co-organizer DalvirNahal. “Last year’s event sold out in 10 days and this year we sold out in something like five days which is unheard of, “ Nahal said. The event was a huge hit the first year, raising

the Cancer Centre at VJH. Nahal was diagnosed with stage 3 breast cancer at the age of 35. So as a cancer survivor, she came up with the idea of a fundraiser as a way to give back to the community. The event which sees participants dressing in vibrant Bollywood style offers a one-of-a-kind experience featuring tantalizing Indian cuisine, traditional Indian dance (Bhangra), henna painting and a fashion show. Music will be provided by DJ Sunny while RanvirNahal and Sunny Dhaliwal will MC the event. Indian attire was on sale for the women on Saturday, February 22, at the Seasons Spa and Recreation Centre. With over 200 outfits to choose from“donated by our family and friends from Vernon, Richmond and Surrey,” said Nahal,volunteers were kept busy helping women éÅê áÆÕ Õðé ñÂÆ Õ§î Õð ðÔÆÁ» îÇÔñÅ ÕðîÚÅðÆ find an outfit while other volunteers Seamstresses were on hand at the Bollywood Bang outfit made alterations to make sure the sale, doing alterations to make sure the outfits fit perfectly. outfits fit perfectly. “The day was a great success,” over $22,000 for the Vernon Jubilee Hospital said Nahal. “We made over $3,000 for our Foundation, of which Nahal is a board member. charity just in outfits. All proceeds from this year’s event will go toward the Digital Mammography Campaign and

By Constance Roth

quhwfy ieim ieimgR mgRySn pyprW b bwry wry mdd cwhIdI dI hY?

ie`QoN SurU kro www.soics.ca www.s soics.ca SOICS kYnyfw iv`c Xog nvyN AwieAW AW leI muPq sRoq hY[


March 1, 2014

Indo-Okanagan Times

íÅðÆ ã° Á ÅÂÆ ÇâÀÈ à Æ Õ¶ º çð éòÆéÆÕðä Áå¶ ÃÇÔï¯ × À° µ å¶ Õð¶ × Å ÇèÁÅé Õ¶ º çðå ìÆÃÆ åÕéÆÕÆ Ã§ÃæÅé (ìÆÃÆÁÅÂÆàÆ) Áå¶ òËéÕ°òð ÕÇîÀÈÇéàÆ ÕÅñÜ (òÆÃÆÃÆ) òñ¯º ê¶ô ÕÆå¶ ×¶ íÅðÆ ã°ÁÅÂÆ ÇâÀÈàÆ ç¶ êz¯×zÅî» é§È ÇÂÕ éò¶º î¯Çàò êÅòð Õ¶ºçð ÇòÚ ÇñÜÅÀ°ä ñÂÆ ÃðÕÅð MDE ÇîñÆÁé âÅñð çÆ ðÅôÆ À°êñµìè ÕðòÅ ðÔÆ ÔËÍ î¯Çàò êÅòð ç¶ êz¯×zÅî íÅðÆ-ÇâÀÈàÆ îÕËÇéÕ», àz»Ãê¯ðà àzÅñ¶ ç¶ îÕËÇéÕ», âÆ÷ñ îÕËÇéÕ», òêÅðÕ ã°ÁÅÂÆ îÕËÇéÕ», ð¶ñò¶ Õ§âÕàð» Áå¶ ë¯ðÕÇñëà ç¶ Áŵêð¶àð» é§È ÇÃÖñÅÂÆ Çç§ç¶ ÔéÍ B@B@ åµÕ Ö°µñä çÆ ÁÅà òÅñÆ ÇÂÕ ÇîñÆÁé é½ÕðÆÁ» ç¶ ÕðÆì DC ëÆÃçÆ é§È àz¶â Ü» åÕéÆÕÆ ÇÃÖñÅÂÆ çÆ ñ¯ó Ô¯ò¶×Æ, ÁÅè°ÇéÕ ÇõÇÖÁÅ î§åðÆ ÁîðÆÕ ÇòðÕ é¶ ÇÕÔÅÍç¯ î½ÜÈçÅ íÅðÆ-ÇâÀÈàÆ ã°ñÅÂÆ êz¯×zÅî» é§È ÇÂÕ Õ¶ºçð ÇòÚ ÇÂÕµáÅ ÕðéÅ ÇòÇçÁÅðæÆÁ», À°çï¯× Áå¶ îÅñÕ» ñÂÆ ëÅÇÂç¶î§ç Ô¯ò¶×ÅÍ ÇÂÔ éò» î¯Çàò êÅòð Õ¶ºçð ç¯ ê¯Ãà-ÃËÕ§âðÆ Ã§ÃæÅé» ÇòÚÕÅð Áå¶ Ã§íÅòÆ îÅñÕ» éÅñ åÅñî¶ñ ÇòÕÇÃå Õðé ñÂÆ î½Õ¶ êËçÅ Õð¶×Å, ܵçÇÕ Õ¶ºçð ÇòÚ î½ÜÈç ǧâÃàzÆ ñÂÆ í½ÇåÕ Çòµæ Áå¶ ÁòÃð òÆ êzçÅé Õð¶×ÅÍ ÇÂà éò¶º î¯Çàò êÅòð Õ¶ºçð ÇòÚ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» é§È ÇõÇÖÁÅ ç¶ Ãí 寺 òµè ã°µÕò¶º î½ÜÈçŠçíò î½Õ¶ êzçÅé Õðé òÅñÆ Ç§âÃàzÆ éÅñ û޶çÅðÆÁ» é§È ðÇòèÅÜéÕ ìéÅÀ°ä ñÂÆ ñ¯óƺçÆ æ» Ô¯ò¶×Æ, ÜŵìÃ, àÈÇð÷î Áå¶ Õ½ôñ ÇÃÖñÅÂÆ î§åðÆ Áå¶ ñ¶ìð î§åðÆ ôðñ¶ 콺â é¶ ÇÕÔÅÍ î½ÜÈçÅ Ã ÇòÚ À°êñµìè Áå¶ íÇòµÖ ÇòÚ Ö°µñä òÅñÆÁ» Ô÷Åð» é½ÕðÆÁ» é§È ÁÅêä¶ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» ñÂÆ êÇÔñ» ðÇéôÇÚå Õðé ñÂÆ À°é·» é½ÕðÆÁ» çÆ ÇõÇÖÁÅ ç¶ä çÆ ñ¯ó ÔË Ü¯ Ç÷ÁÅçÅ î§× ÇòÚ ÔéÍ Ãå§ìð B@AD ÇòÚ Ö°µñä 寺 ìÅÁç ÇÂÔ î¯Çàò êÅòð Õ¶ºçð, ÃÇÔï¯×, éòÆéÆÕðä Áå¶ À°êÕðä Áå¶ òÃÆñ¶Á» çÆ Õ°ôñ òð寺 òµñ Õ¶ºçzå Ô¯ò¶×ÅÍ ADB,@@@ òð× ë°µà Óå¶, ÇÂÔ Ã°ÇòèŠǧâÃàzÆ éÅñ û޶çÅðÆ ç¶ î½ÇÕÁ» ñÂÆ ÇÂÕ á¯Ã éƺò åËÁ ÕðçÆ ÔËÍ Õ¶ºçð, ìÆÃÆ çÆ é½ÕðÆ ï¯ÜéÅ ÇòÚ êzÅæîÕ çðܶ Óå¶ êÛÅä¶ ×¶ ÕÂÆ À°çï¯×» ÇòÚ, ÇòÇçÁÅðæÆÁ» é§È ÇõÇÖÁÅ êzçÅé ÕðçÅ ðÔ¶×ÅÍ ÇÂà ÇòÚ Öéé, å¶ñ Áå¶ ×ËÃ, ÜÔÅÜ ÇéðîÅä, ¶Áð¯Ãê¶Ã Áå¶ ÁËñÁËéÜÆ õ¶åð ôÅîñ ÔéÍ ìÆÃÆ ÇòÚ Áé°îÅéå AC,@@@ ñ¯Õ íÅðÆ-ÇâÀÈàÆ ã°ñÅÂÆ ç¶ õ¶åð ÇòÚ, Áå¶ âÆ÷ñ Áå¶ àz»Ãê¯ðà àzÅñ¶ ç¶ ÇîÃåðÆÁ» òܯº é½ÕðÆ Õðç¶ ÔéÍ ìÆÃÆÁÅÂÆàÆ Áå¶

Page 9

Heavy-duty transportation centre to focus on innovation and collaboration

òÆÃÆÃÆ ÃÅñÅéÅ FE@ ÃéÅåÕ ÕµãçÆ ÔË - ܯ ÇÕ Ôð The government is providing $4.5-million to ÃÅñ êz»å ç¶ î÷çÈð» çÆ Ã§ÇÖÁÅ ÇòÚ ôÅîñ Ô¯ä òÅñ¶ move heavy-duty transportation programs íÅðÆ-ÇâÀÈàÆ ã°ÁÅÂÆ ÃéÅåÕ» ç¶ Áµè éÅñ¯º òµè ÔËÍ offered by BC Institute of Technology (BCIT) ÁéÅÕÆà àÅêÈ Õ¶ºçð ÇòÚ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» ñÂÆ ÕÂÆ and Vancouver Community College (VCC) into a new Motive Power Centre. ëÅÇÂç¶ Ôé, ìÆÃÆÁÅÂÆàÆ ç¶ êzèÅé ÕËæÆ ÇÕéñ¯Ú é¶ Motive power programs train heavy-duty ÇÕÔÅÍ ÃÅⶠÇòÇçÁÅðæÆÁ» Õ¯ñ òèÆÁÅ êó·ÅÂÆ, mechanics, transport trailer mechanics, ÇÃÖñÅÂÆ çÆ Ã°ÇòèÅ Ô¯ò¶×Æ Áå¶ êzï¯×ôÅñÅ çÆ diesel mechanics, commercial transportaòèÆÁÅ æ» Ô¯ò¶×Æ, Áå¶ tion mechanics, railway conducǧâÃàzÆ éÅñ Ü°óé çÅ òèÆÁÅ tors and forklift operators. "Around 43 per cent of the one î½ÕÅ Ô¯ò¶×ÅÍ ÇÂÔ À°é·» é§È Ô¯ð million jobs expected to open by òµè é½ÕðÆ ï¯× Ô¯ä Áå¶ 2020 will require trades or techÃðÕÅð çÆ é½ÕðÆ ï¯ÜéÅ éÅñ nical training," said Advanced Ü°óé ÇòÚ Ãîµðæ ìäŶ×ÅÍ Education Minister Amrik Virk. ÇÂÔ éò» Õ¶ºçð ê¯Ãà-ÃËÕ§âðÆ "Co-locating two existing heavyõ¶åð ÇòÚ ÃÇÔï¯× Áå¶ duty transportation programs into û޶çÅðÆ ç¶ î°µñ é§È ÇìÁÅé one centre will benefit students, ÕðçÅ ÔË, òÆÃÆÃÆ ç¶ Á§åÇðî industry and employers." êzèÅé â°µ× ÕŵñìËÕ é¶ ÇÕÔÅÍ The new Motive Power Centre will create opportunities to deÇÂÔ éòƺ ðÇòèÅ ÃÅⶠvelop synergies between the two ÇòÇçÁÅðæÆÁ» é§È ìÔ°å ÔÆ post-secondary institutions as ÁÅè°ÇéÕ ÇÃÖñÅÂÆ çÅ îÅÔ½ñ, well as with prospective employìÔ°å ÃÅð¶ Õ½ôÿ ÇõÖä Áå¶ ers, while also providing the íÇòµÖ çÆÁ» é½ÕðÆÁ» ñÂÆ ÁÅè°ÇéÕ ÇõÇÖÁÅ î§åðÆ ÁîðÆÕ ÇòðÕ physical space and opportunity ñ½óÆºç¶ Áé°íò êzÅêå Õðé çÅ Advanced Education Minister Amrik Virk for industry to be present in the ÁòÃð êzçÅé Õð¶×ÆÍ centre. B@AD îµè ÇòÚ ÇÂÕ ìÅð æ»Ôƺ "The new motive power centre ãÈÁÅÂÆ Ô¯ä Óå¶, ÁéÅÕÆà ÁÅÂÆñ˺â Õ¶ºçð çÅ ÇÂÕ will have the space necessary to facilitate Û¯àÅ ÇÜÔÅ ÇÔµÃÅ, AD@-àé òÜéÆ, ê§Ü îÆàð ñ§ìÅ partnerships with industry giving students îé°µÖÆ Ç§Üé Ô¯ò¶×ÅÍ îËé âÆ÷ñ Á˺â àðì¯ ÕËé¶âÅ the most relevant current training opportunities possible," said Minister of Jobs, òñ¯º çÅé ÕÆåÅ Áå¶ MABE ÇîñÆÁé òÅñÅ, ÇÂÔ Tourism and Skills Training and Minister ReǧÜé ìÆÃÆÁÅÂÆàÆ ÇòÖ¶ îËðÆé, î¯Çàò êÅòð Áå¶ sponsible for Labour Shirley Bond. "To enêÅòð ǧÜÆÇéÁÇð§× ÇòÚ ÇÃÖñÅÂÆ êÅáÕzî çÅ ÇÂÕ sure our students are first in line for the ÁÅèÅð Ô¯ò¶×ÅÍ ÇÂÔ Ç§Üé ÕÂÆ À°çï¯× õ¶åð» ÇòÚ thousands of jobs available now and openíÅðÆ-ÇâÀÈàÆ îÕËÇéÕ» ñÂÆ ã°µÕò¶º Áå¶ ÃÇÔï¯×Æ î½Õ¶ ing up in the future it is critical that we align training with the jobs that are in demand." êzçÅé Õð¶×ÅÍ When the Motive Power Centre opens to MDE ÇîñÆÁé çÆ ÇµÕ-ÃÅð ë§Çâº× ÁÅè°ÇéÕ ÇõÇÖÁÅ students in September 2014, it will focus on î§åðÅñ¶ òñ¯º Úµñ Áå¶ åìçÆñÆ ñÅ×å é§È êÈðÅ Õðé collaboration, innovation, and the efficient ñÂÆ ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÔËÍ use of equipment and resources. At ìÆÃÆÁÅÂÆàÆ ç¶ êz¯×zÅî» çÆ ×z¶à éŵðèé ò¶ ÇòÖ¶ À°é·» 142,000-square-feet, the facility sets a solid çÆ î½ÜÈçÅ æ» å¯º åìçÆñÆ ÕñÅ Áå¶ Çâ÷ÅÂÆé òÅñÆ foundation for partnership opportunities with ¶ÇîñÆ ÕÅð ïÈéÆòðÇÃàÆ ç¶ éò¶º Õ˺êà ñÂÆ ðÅÔ industry. The centre will continue to train and graduÇåÁÅð Õð¶×ÆÍ éò¶º Õ˺êà çÆ À°ÃÅðÆ B@AD ÁÖÆð ate students in many industries that are ñÂÆ ÇéðèÅðå ÔËÍ identified as a priority in the BC Jobs Plan.

This includes mining, oil and gas, shipbuilding, aerospace and the LNG sector. An estimated 13,000 people in B.C. are employed in the field of heavy-duty commercial transportation, and as diesel and transport trailer technicians. BCIT and VCC produce 650 graduates annually - more than half of the heavy-duty transportation graduates entering the province's workforce each year. "The Annacis Island centre has many benefits for students," said BCIT president Kathy Kinloch. "Our students will have better teaching facilities, learning and laboratory spaces, and the opportunity to connect with industry. This will enable them to be even more employable and to connect with the government's job plan." "This new centre speaks to the value of collaboration and partnership within the postsecondary sector," said VCC interim president Doug Callbeck. "The new facility will give our students the opportunity to learn in a state-of-the-art training environment, gaining the hands-on skills and experience they need for the jobs of tomorrow." Once transported to the site in mid-2014, a signature piece of the Annacis Island centre will be the 140-ton, five-metre tall Man Engine. Donated by Man Diesel and Turbo Canada and valued at $1.25-million, the engine will be a cornerstone of training curriculum within marine, motive power and power engineering at BCIT. The engine will provide relevant, hands-on opportunities for heavy-duty mechanics across several industry sectors. The $4.5 million in one-time funding is being providing by the Ministry of Advanced Education to cover moving and transition costs. The relocation of the BCIT programs from their current location at Great Northern Way will make way for the new campus of the Emily Carr University of Art and Design. Construction of the new campus is slated for fall 2014.

The 2014 edition of International Days will be one day shorter this year, but is packed with just as much variety as in previous years. Block off March 11-14 on your calendar and be prepared to be wowed by inspiring guest speakers, cultural displays, interactive workshops, food tasting, the wildly popular showcase, and more. Following is the schedule of events: Tuesday, March 11: Photo Exhibit – 8 am; Artists at Work – Traditonal Inuit Soap Stone Carver,Lleq̓méltn – “A Place of Learning – 10 am: Chef for a Day - Taste of Italy, Student Street – Global Village – 11 am: International Movie Matinee & Discussion - 12 pm; Getting to Know Your Sign Language Community – 12:30 pm; Speaker – Jacinta Qyella, Artists at Work – Traditional Haida Carver – 1 pm; Armor & Blade Presentation – 2 pm; Study Abroad Support Session – 2:30 pm; Guest Scholar: Dr. Arturo Cunanan – 2:45 pm; Art Gallery Opening Reception – 3 pm; Opening Ceremonies & Keynote Speaker – Clementine Wamarlyn – 6 pm Wednesday, March 12: Guest Scholar: Dr. PrasitWangpakapattanawong , Artist at Work – Navajo Artist – 10 am; Getting to Know Your Sign Language Community – 10 am; Living Library - 10:30 am’ International Flavours on a Student Budget – Jamaican Chicken Soup – 11 am; The Games People Play, Taste of India – 11 am; AfroCaribbean Dance Workshop, Study Germany Information Session – 12 pm;

Student Off – Campus Safety and Travel Policy – 1 pm; Playback Theatre - Indigenous Artist’s Art Exhibit – 1 pm; Traditional Metis Story Teller – 1:30p; Global Competency Information Session – 2 pm; Movie Matinee & Discussion – 3 pm; Study Abroad Information Session , Aboriginal Drum Making Workshop – 4:30 pm; An Evening in France – Limited – 6 pm Thursday, March 13: Global Competency Information Session , Guest Scholar: Dr. Laszlo Puckzo, Artist at Work – Metis Artist – 10 am; Movie Matinee & Discussion – 10:30 am; Kamloops Multicultural Society Cooking Show Taste of Greece, Student Street – Various Exhibits – 11am; AfroCaribbean Dance Workshop – 12 pm; Artist at Work – Traditional Inuit Soap Stone Carver – 1 pm; Dallas Arcand Hoop Dance Workshop, Beading Level 1 Workshop – 1:30 pm; Guest Scholar: Dr. Colin Young 4 pm; Pine Needle Basketry Workshop – 4:30 pm; A Night in India: Study Abroad Fundraiser Dinner – 5:30 pm; Dallas Arcand: World Champion Hoop Dance Performance 7 pm Friday, March 14: Artist at Work – Metis Artist – 10 am; Playback Theatre – Workshop 11 am; Taste of Russia, Student Street – Performances – 11 am; Artists at Work – Traditional Inuit Soap Stone Carer – 1 pm; International Flag Parade 2:45 pm; International Showcase - 3:30 pm; Vancouver Playback Theatre Performance 8:30 pm.

àÆÁÅðïÈ ÇòµÚ Á§åððÅôàðÆ ÇçÔÅó¶ òÅêà ÁÅ ðÔ¶ Ôé International Days coming to TRU

B@AD ÇòÚ Á§åððÅôàðÆ ÇçÔÅóÅ êÇÔñ» éÅñ¯º ÇÂµÕ Øµà Ô¯ò¶×Å, êð ÇÂÔ ÇêÛñ¶ ÃÅñ» ò»× ÔÆ ò§é×ÆÁ» íðêÈð Ô¯ò¶×ÅÍ ÁÅêä¶ ÕËñ¶ºâð ÇòÚ îÅðÚ AA 寺 AD çÆ åÅðÆÖ» Óå¶ ÇéôÅéÆ ñÅ ñò¯ Áå¶ ê¶zðäÅ íðêÈð îÇÔîÅé ÃêÆÕð», ÃÇíÁÅÚÅðÕ é°îÅÇÂô», î¶ñܯñ çÆÁ» òðÕôÅê», ÖÅä¶ ç¶ ÃòÅç, ìÔ°å ÔÆ îôÔÈð ô¯Áնà Áå¶ Ô¯ð ìÔ°å ÃÅðÆÁ» ÚÆ÷» çÅ ÁÅé§ç îÅéä ñÂÆ ÇåÁÅð ðÔ¯Í ÕÅðÜ ÃÅðäÆ Ô¶á ÇñÖ¶ Áé°ÃÅð ÔËÍ î§×ñòÅð, îÅðÚ AA: ë¯à¯ êzçðôéÆ - H òܶ; ÕñÅÕÅð Õ§î Óå¶ - ðòÅÇÂåÆ êµæð åðÅôÆ, Çñ×Ëî˺éÇàé - ÇõÖä çÆ ÇÂÕ æ» - A@ òܶ; ÇÂÕ Ççé çÅ ðïÂÆÁÅ - ÇÂàñÆ çÅ ÃòÅç, ÇòÇçÁÅðæÆ ÃàðÆà - ç°éÆÁÅòÆ Çê§â - AA òܶ; Á§åððÅôàðÆ Çëñî ô¯Á Áå¶ ÇòÚÅð òà»çðÅ - AB òܶ; ÁÅêäÆ ðÅôÆ ç¶ ñ¯Õ» ìÅð¶ ÜÅ䯺 - AB:C@ òܶ; òÅðåÅÕÅð - ÜËÇÕéåÅ Õò¶ñÅ, ÕñÅÕÅð Õ§î Óå¶ - ðòÅÇÂåÆ ÔËçÅ åðÅôÆ - A òܶ; ÔÇæÁÅð» çÆ êzçðôéÆ - B òܶ; Çòç¶ô» ÇòÚ êó·ä ÜÅä ñÂÆ ÃÔÅÇÂåÅ ÃËôé - B:C@ òܶ; îÇÔîÅé ÇòçòÅé; âÅ ÁÅðåÈð¯ Õ°éÅéé - B:DE òܶ; ÁÅðà ×ËñðÆ À°çØÅàé - C òܶ; ÃòÅ×åÆ ÃîÅð¯Ô Áå¶ îµ°Ö îÇÔîÅé - ÕñËî˺Çàé òÅîðÇñé - F òÜ¶Í ì°èòÅð, îÅðÚ AB: îÇÔîÅé ÇòçòÅé: âÅ ëðÅÇÃå ò»×êÕÅêµà»ò½º×, Õ§î À°êð ÕñÅÕÅð - éòÅܯ ÕñÅÕÅð - A@ òܶ, ÁÅêäÆ ðÅôÆ éȧ ÜÅä¯ - A@ òܶ; ÇÜÀ°ºçÆ ñÅÇÂìð¶ðÆ - A@:C@ òܶ; ÇòÇçÁÅðæÆ ìÜà ÇòÚ Á§åððÅôàðÆ Ã°ÁÅç - ÜîËÕé ÇÚÕé ÃÈê - AA òܶ; ֶ⻠ܯ ñ¯Õ Ö¶âç¶ Ôé, íÅðå çŠðÁÅç - AA òܶ; ÁËëð¯-ÕËð¶ìÆÁé â»Ã òðÕôÅê, ÜðîéÆ ÇòÚ êóÅÂÆ ç¶ ÃÅèé - AB òܶ; Õ˺êÃ ç¶ ìÚÅÁ

ïÅåðÅ çÆ êÅÇñÃÆ - A òܶ; êñ¶ìËÕ Çæ¶àð ç¶ÃÆ ÕñÅÕÅð çÆ ÕñÅ êzçðôéÆ - A òܶ; ðòÅÇÂåÆ î¶Çàà ÕÔÅäÆÕÅð - A:C@ òܶ; ç°éÆÁÅòÆ Ã°ÈÚéÅò» çÆ ÕÅìñÆÁå çÅ ÃËôé B òܶ; îËÇàéÆ Çëñî Áå¶ òÅðåÅñÅê - C òܶ; ìÅÔð êó·ÅÂÆ Õðä çì§èÆ ÃÈÚéÅò» çÅ ÃËôé, ÁÅçÆòÅÃÆ âðµî ìäÅÀ°ä çÆ òðÕôÅê - D:C@ òܶ; ëð»Ã ÇòÚ ÇÂµÕ ôÅî - F òÜ¶Í òÆðòÅð, îÅðÚ AC: ç°éÆÁÅòÆ Ã°ÈÚéÅò» çÆ ÕÅìñÆÁå çÅ ÃËôé, îÇÔîÅé ÇòçòÅé: âÅ ñËÃñ¯ ê°Õ÷¯, Õ§î Óå¶ ÕñÅÕÅð - î¶Çàà ÕñÅÕÅð - A@ òܶ; îËÇàéÆ Çëñî Áå¶ òÅðåÅñÅê A@:C@ òܶ; ÕÅîñÈêà çÅ ì԰çÃÇÕzåÆ ÃîÅÜ çÅ ÖÅäÅ ìäÅÀ°ä çÅ ô¯Á, ×ðÆà çÅ ÖÅäÅ, ÇòÇçÁÅðæÆ ÃàðÆà - òµÖ òµÖ êzçðôéÆÁ» AA òܶ; ÁËëð¯ - ÕËð¶ìÆÁé éÅÚ òðÕôÅê AB òܶ; Õ§î À°êð ÕñÅÕÅð êµæð åðÅôäÅ - A òܶ; âñÅà ÔÈê éÅÚ òðÕôÅê, ìÆÇâ§× êµèð A òðÕôÅê - A:C@ òܶ; îÇÔîÅé ÇòçòÅé âÅ Õ½Çñé ï§× - D òܶ; êÅÂÆé çÆ à¯ÕðÆ ìäÅÀ°ä çÆ òðÕôÅê - D:C@ òܶ; íÅðå ÇòÚ ÇÂµÕ ðÅå: ìÅÔð êó·ä ÜÅä ñÂÆ êËö Ü°àÅÀ°ä ñÂÆ ðÅå çÅ í¯Ü - E:C@ òܶ; âñÅà ÁðÕ»â, Çòôò Ú˺êÆÁé ÔÈê éÅÚ ê¶ôÕÅðÆ - G òÜ¶Í ô°ÕðòÅð, îÅðÚ AD, Õ§î À°êð ÕñÅÕÅð î¶Çàà ÕñÅÕÅð - A@ òܶ; êñ¶ìËÕ Çæ¶àð òðÕôÅê AA òܶ; ðôÆÁÅ çŠðÁÅç, ÇòÇçÁÅðæÆ ÃàðÆà - ê¶ôÕÅðÆÁ» - AA òܶ; ÕñÅÕÅð Õ§î Óå¶ - ðòÅÇÂåÆ ÇÂé°ÇÂà êµæð åðÅôÆ - A òܶ; Á§åððÅôàðÆ ëñË× êð¶â B:DE òܶ; Á§åððÅôàðÆ ô¯Áնà - C:C@ òܶ; òËéÕÈòð êñ¶ìËÕ Çæ¶àð ê¶ôÕÅðÆ - H:C@ òܶÍ


Page 10

Indo-Okanagan Times

March 1, 2014

ê˺ÇàÕàé ôÇÔð ÃÇíÁÅÚÅðÕ ôz¶ôáåÅ ç¶ ÁòÅðâ ñÂÆ éÅî÷ç ê˺ÇàÕàé ôÇÔð é§È ê˺ÇàÕàé Á˺â òÅÂÆé Õ§àðÆ Ú˺ìð Áŵë ÕŵîðÃ ç¶ B@AD ÇìÜé¶Ã ôz¶ôáåÅ ÁòÅðâÃ ç¶ Õ§î çÆ æ» çÆ ÃÇíÁÅÚÅðÕ ôz¶ôáåÅ ç¶ ÁòÅðâ ñÂÆ éÅî÷ç ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ ê˺ÇàÕàé ÇìÜé¶Ã ÁòÅðâà ñÂÆ éÅî÷ç Ô¯äÅ ÔÆ îÅä òÅñÆ ×µñ ÔËÍ ôÇÔð è§éòÅçÆ ÔË ÇÕ ê˺ÇàÕàé Ú˺ìð Áŵë ÕŵîðÃ é¶ Õ§î ç¶ æ» çÆ ÃÇíÁÅÚÅðÕ ôz¶ôáåÅ ñÂÆ éÅ×ÇðÕ Ã§×áé é§È ÇòÚÅð-ÁèÆé ÕÆåÅ, ôÇÔð ç¶ î¶Áð ×ËðÆ ÇñàÕ¶ é¶ ÇÕÔÅÍ Õ½ºÃñ é§È ÇÃàÆ ÃàÅë, Áå¶ ÃîÅÜ ñÂÆ À°é·» çÆ ÁæµÕ òÚéìµèåÅ Óå¶ ìÔ°å Ç÷ÁÅçÅ îÅä ÔËÍ ê˺ÇàÕàé Á˺â òÅÂÆé Õ§àðÆ Ú˺ìð Áŵë Õŵîðà òñ¯º éÅî÷ç×ÆÁ» çÅ ÁËñÅé ÇêÛñ¶ Ôøå¶ ÁòÅðâ

ÇòÇòèåÅ é§È çðôÅÀ°ºçÅ ÔË, Áå¶ ÃÇíÁÅÚÅðÕ Çí§éåÅò» çÆ Õçð ÕðçÅ ÔËÍ ôÇÔð Õ§î ç¶ æ» ÇòÚ ÇÃÔå Áå¶ ÕÇñÁÅä é§È òèÅÀ°ä, Áå¶ éÅñ ÔÆ î°ñÅ÷î çÅ ÇõÁÅñ ðµÖä ñÂÆ òÚéìµè ÔËÍ ×ÅÔÕ é§È Àµåî öòÅ êzçÅé Õðé ç¶ ÃÇíÁÅÚÅð é§È òèÅÀ°ä ñÂÆ ÇÃÖñÅÂÆ Áå¶ ÇòÕÅà òÆ îÔµåòêÈðä ÔéÍ õÅà ÕÅðÜÕzî ÇÜò¶º ÇÕ ÇîÁÅçÆ ìzÅÀÈé ìËö ñ§Ú ÃËôé ç½ðÅé àÆÂÆâÆ òÅðåÅ ÕðòÅÂÆ Ü»çÆ ÔË Ü¯ ê˺ÇàÕàé ç¶ òÃéÆÕ» çÆ Ã¶òÅ ÇòÚ ÁÅÇòôÕÅðÆ, ðÚéÅåîÕ Áå¶ ÃîÅèÅé-êÈðì Ô¯ä ñÂÆ êz¶ðå ÕðçÆ ÔËÍ Õ§î ç¶ æ» ç¶ ÃÇíÁÅÚÅð ñÂÆ éÅî÷ç×Æ ÇÂÕ ôÅéçÅð õìð ÔË, Áå¶ ê˺ÇàÕàé ÇòÚ ÁÅêä¶

êËéÇàÕàé ôÇÔð ç¶ Õ½ºÃñ î˺ìð ÇÂµÕ ÇîñäÆ ç½ðÅé City of Penticton Council members during meeting

ÃîÅ×î 寺 êÇÔñ» ÕÆåÅ Ç×ÁÅ, ܯ ÇÕ ÇìzÇàô Õ¯ñ§ìÆÁÅ Ú˺ìð Áŵë Õŵîðà ÃêåÅÔ ç¶ Ã§ï¯Üé ÇòÚ ÕðòÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅÍ çµÖäÆ Á½ÕéÅ×é ÇÂîÆ×z˺à Áå¶ ÕÇîÀÈÇéàÆ Ã¶òÅò» çÆ ÃðêzÃåÆ Ô¶á ÇÂÔ Õ§î çÆ æ» çÆ ÃÇíÁÅÚÅðÕ ôz¶ôáåÅ òÅñÅ ÁòÅðâ, ÁÇÜÔ¶ ÕÅð¯ìÅð é§È îÅéåÅ Çç§çÅ ÔË ÇÜµæ¶ Ôð Õ¯ÂÆ Õ§î ÕðéÅ ÚÅÔ°§çÅ ÔË: ÇÂÕ ÃîÅò¶ôÆ Áå¶ Ö°ôÁÅîçÆç òÅåÅòðä êËçÅ ÕðçÅ ÔË Ü¯ Ôð ÇÕö ñÂÆ ð°ÕÅòà» é§È ÃëñåÅêÈðòÕ ØàÅ Çç§çÅ ÔË, î°ñÅ÷î ç¶ ÇòÕÅà ñÂÆ ÇÂÕ ÃÇíÁÅÚÅð Áå¶ òÚéìµèåÅ é§È Ô°§×ÅðÅ Çç§çÅ ÔË Ü¯ Ãî°çÅÇ çÆ

×ÅÔÕ» çÆ Ã¶òÅ ñÂÆ ÃàÅë çÆ òÚéìµèåÅ é§È ÇÃµè¶ å½ð Óå¶ çðôÅÀ°ºçÆ ÔË, ôÇÔð ç¶ êzì§èÕ, ÁËé¶à ÁËéà¯ÇéÁÕ é¶ ÇÕÔÅÍ ÃÅⶠÃàÅë é¶ À°çÅðåÅ éÅñ ÕÇîÀÈÇéàÆ ç¶ À°ç¶ô» ñÂÆ ÁÅêä¶ Ã Áå¶ ÀÈðÜÅ çÅ êzï¯× ÕÆåÅ, Áå¶ ÃÅð¶ òÃéÆÕ» çÆ íñÅÂÆ ñÂÆ ÇÂյᶠԯ Õ¶ ÃÈÇÚå Õðé, êz¶ðå Õðé Áå¶ Õ°Þ éò» Õðé ñÂÆ Õ§î ÕÆåÅÍ ÃÅé§È éÅî÷ç Ô¯ä çÆ ìÔ°å Ö°ôÆ ÔËÍ ê˺ÇàÕàé ÇìÜé¶Ã ÁòÅðâà çÅ ÁËñÅé BB ëðòðÆ é§È ê˺ÇàÕàé ñ¶ÕÃÅÂÆâ Çð÷ŵðà ÇòÖ¶ ÇÂÕ À°åÃò ç½ðÅé ÕÆåÅ ÜÅò¶×ÅÍ

The City of Penticton has been nominated for a Workplace Culture Excellence Award as part of the Penticton and Wine Country Chamber of Commerce's 2014 Business Excellence Awards. “A nomination for Penticton Business Excellence Awards is an honour. The City thanks the Penticton Chamber of Commerce for considering the civic organization for workplace culture excellence,” said Mayor Garry Litke. “Council is very proud of City staff and their tireless commitment to community.” The Penticton and Wine Country Chamber of Commerce announced the list the nominees last week in advance of the awards, which are held in conjunction with British Columbia Chamber of Commerce Week. The Workplace Culture Excellence Award, sponsored by the South Okanagan Immigrant and Community Services, recognizes a business where everyone wants to work: creating an inclusive and welcoming environment that successfully reduces barriers for all, fosters a culture and commitment to employee development that reflects diver-

sity of community, and values cultural differences. The City is committed to fostering health and wellness in the workplace, as well as employee engagement. Training and development are also important to promoting a culture of superior service to customers. Special programs like periodic brown bag lunch sessions offering TED Talks inspire talent to be innovative, creative and solution-oriented in serving the citizens of Penticton. “Being recognized for workplace culture is fantastic news, and a direct reflection of the staff's commitment to serving our customers in Penticton,” said Annette Antoniak, City Manager. “Our staff give generously of their time and energy to community causes, and work together to inform, inspire and innovate for the betterment of all citizens. We are very pleased to be nominated.” The Penticton Business Awards will be announced during a gala event at the Penticton Lakeside Resort on Feb. 22.

City nominated for Workplace Culture Excellence Award


March 1, 2014

Indo-Okanagan Times

Page 11


Page 12

Indo-Okanagan Times

March 1, 2014

Canada and B.C. invest in tree fruits ÕËé¶âÅ Áå¶ ìÆÃÆ ëñ» ç¶ ðµ°Ö» ÇòÚ Õðé׶ Çéò¶ô

Three projects by the B.C. Tree Fruits Cooperative (BCTFC) will tackle tree cankers and cherry packing efficiencies to boost net returns of growers. The BCTFC is receiving joint federal-provincial funding for a three-year study testing control methods for tree cankers, to improve fruit tree health. Funding is also being provided for installation of the latest technologies to two cherry packing lines, in Oliver and Kelowna. All three projects will help to improve the agriculture sector, supporting both export and domestic markets: A $125,000 investment to study the health of fruit trees and their production levels with different control methods for tree cankers, an ongoing and increasing challenge in the B.C. apple industry. Tree cankers can be devastating to tree fruit production, and this project will test five different blight and canker control methods, a combination of cultural, biological, and chemical options. By developing an integrated approach to managing tree cankers, tree health will improve, fruit yields will rise, and production losses will decrease. BCTFC's packing line in Oliver supports the domestic cherry market and through the addition of a new type of automated trickle filler, packing capacity will increase by 50 per cent. For the 2014 season, this facility will be able to process up to 5 million pounds of cherries. A $43,500 investment is coming from the Canada-B.C. Tree Fruit Marketing and Infrastructure Innovation Initiative (TFMIII). Cherry packing will also see improvements through a new technology upgrade in Kelowna, thanks to an investment of just over $500,000 from the Canada-B.C. TFMIII. The cherry export market, which is B.C.'s most valuable exported tree fruit crop, is largely supported by the BCTFC's Kelowna line, and the new technology upgrade will increase production from 2 tons per hour to 5.3 tons per hour. Quick facts: * B.C.'s marketed production of sweet cherries was 13,633 metric tons in 2012, with a

farm gate value of $40.4 million. This rep- À°åêÅçÕ» ç¶ îÈñ ñÅí é§È òèÅÀ°ä ñÂÆ ìÆÃÆ àzÆ resents 99 per cent of production in ëzðÈàà կêð¶Çàò (ìÆÃÆàÆÁËëÃÆ) òñ¯º Çå§é êz¯ÜËÕà Canada and over 98 per cent of the na- êµå-ð¯× Áå¶ ÚËðÆ êËÇÕº× ï¯×åÅò» é§È ÇéêàÅÀ°ä tional sweet cherry crop farm gate value. çÅ Üåé Õðä×¶Í ìÆÃÆàÆÁËëÃÆ, ëñ» ç¶ ð°µÖ» çÆ * As a net exporter and a leading province ÔÅñå ÇòÚ Ã°èÅð ñÂÆ, ÇìðÛ» ç¶ ð¯×» é§È Çéï§åzå for exporting fresh cherries, B.C. is respon- Õðé ñÂÆ Çå§é-ÃÅñÅ ÁÇèÁËé ñÂÆ Ã§ï°Õå çØÆsible for over 97 per cent of the total êz»åÕ Çòµå ê¯ôä êzÅêå Õð ÇðÔÅ ÔËÍ Á½ñÆòð Áå¶ amount of fresh cherries exported in ÕËñ¯òéÅ ÇòÚ, ç¯ ÚËðÆ êËÇÕº× ñÅÂÆé» ñÂÆ Canada. B.C.'s sweet cherry exports have éòÆéåî åÕéÆÕ» ç¶ ÃæÅêé ñÂÆ òÆ ë§Çâº× êzçÅé more than tripled in the last decade going from 2,031 metric tons in 2003 to 7,337 metric tons in 2012, while the value of B.C. cherry exports has gone from $11.3 million to $41.7 million in the same timeframe, making sweet cherries B.C.'s most valuable exported tree BCTFC's packing line in Oliver will be able to process up to 5 million pounds of cherries fruit crop. * Apples represent over three quarters of all B.C. tree ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÔËÍ fruit production. Nearly 92 per cent of the Çå§é¯º êz¯ÜËÕà, ÇéðïÅå apple crop is sold fresh, with Áå¶ Øð¶ñÈ ì÷Åð ç¯Ô» British Columbians consuming around 25 çÅ Ãîµðæé ÕðÇçÁ», per cent of the apples grown in the Ö¶åÆìÅóÆ ç¶ õ¶åð ÇòÚ province. ðèÅð ÇñÁÅÀ°ä ÇòÚ * Formerly known as the Okanagan Tree îçç Õðä׶: Fruits Cooperative, the BCTFC has a long ìÆÃÆ ç¶ Ã¶ì standing strong reputation for packing tree À°çï¯× ÇòÚ Úñ ðÔÆ fruit, and over the past year has invested Áå¶ òµèçÆ Ú°ä½åÆ, in facilities upgrades in Kelowna, Oliver ÇìðÛ» ç¶ ð¯×» çÆ and òµÖ-òµÖ Çéï§åzðä Winfield. ÇòèÆÁ» ç¶ éÅñ ëñ» * The Canada-B.C. TFMIII is funded by the ç¶ ð°µÖ» çÆ ÇÃÔå Áå¶ federal AgriFlexibility program and the À°é·» ç¶ À°åêÅçé ç¶ Province of B.C. êµèð ç¶ ÁÇèÁËé ñÂÆ

Á½ñÆòð ÇòÚ ìÆÃÆàÆÁËëÃÆ çÆ êËÇÕº× ñÅÂÆé E ÇîñÆÁé 꽺â ÚËðÆÁ» çÆ êzÇÕzÁÅ ÇòÚ Ãîðµæ Ô¯ò¶×Æ

Ô¯ñÆ î°ìÅðÕ Year round service. Not just at Tax Time! 250-499-5111 Teresa deWit 630 7th Avenue, Keremeos, B.C.

ÁÅò¶×ÆÍ Á½ñÆòð ÇòÚ ìÆÃÆàÆÁËëÃÆ çÆ êËÇÕº× ñÅÂÆé Øð¶ñÈ ÚËðÆ îÅðÕÆà çÅ Ãîðæé ÕðçÅ ÔË Áå¶ ÇÂÕ éò¶º åðÆÕ¶ ç¶ ÃòËÚÅÇñå ÇàzÕñ Çëµñð ç¶ ï¯× ðÅÔƺ, êËÇÕº× çÆ ÃîðæÅ E@ ëÆÃçÆ òµè ÜÅò¶×ÆÍ B@AD ç¶ î½Ãî ñÂÆ, ÇÂÔ Ã°ÇòèÅ E ÇîñÆÁé 꽺â ÚËðÆÁ» çÆ êzÇÕzÁÅ ÇòÚ Ãîðµæ Ô¯ò¶×ÆÍ MDC,E@@ çÆ ÇòµåÆ ÃÔÅÇÂåÅ ÕËé¶âÅ-ìÆÃÆ àzÆ ëzðÈà îÅðÕÆÇàº× Áå¶ ÇÂéëzÅÃàzµÕÚð ÇÂé¯ò¶ôé ÇÂéÆÇô¶Çàò (àÆÁËëÁËîÁÅÂÆÁÅÂÆÁÅÂÆ) òñ¯º Çîñ ðÔÆ ÔËÍ ÕËñ¯òéÅ ÇòÚ åÕéÅñ¯ÜÆ ÇòÚ ÇÂÕ éò¶º òÅè¶ ðÅÔƺ ÚËðÆ êËÇÕº× òÆ Ã°èÅð ç¶Ö¶×Æ, ÕËé¶âÅ-ìÆÃÆ àÆÁËëÁËîÁÅÂÆÁÅÂÆÁÅÂÆ òñ¯º ME@@,@@@ 寺 Õ°Þ òµè Çéò¶ô ñÂÆ è§éòÅçÍ ÚËðÆ ÇéðïÅå ìÅ÷Åð, ܯ ìÆÃÆ çÆ Ãí 寺 òµè ìÔ°î°µñÆ ÇéðïÅå ð°µÖ ëñ êËçÅòÅð ÔË, é§È òµâ¶ êµèð Óå¶ ìÆÃÆàÆÁËëÃÆ çÆ ÕËñ¯òéÅ ñÅÂÆé çÅ Ãîðæé ÔÅÃñ ÔË, Áå¶ åÕéÅñ¯ÜÆ ÇòÚ éò» òÅèÅ À°åêÅçé é§È B àé êzåÆ Ø§à¶ å¯º EC àé êzåÆ Ø§àÅ òèÅ ç¶ò¶×ÅÍ ìÆÃÆ ÇòÚ ÇîµáÆ ÚËðÆÁ» çÆ òêÅðÕ êËçÅòÅð B@AB ÇòÚ, MD@D ÇîñÆÁé çÆ ëÅðî ׶à ÕÆîå éÅñ, AC,FCC î˵àÇðÕ àé ÃÆÍ ÇÂÔ ÕËé¶âÅ ÇòÚ II ëÆÃçÆ À°åêÅçé Áå¶ ðÅôàðÆ ÇîµáÆ ÚËðÆ çÆ ëÃñ çÆ ëÅðî ׶à òËñïÈ çÆ IH ëÆÃçÆ å¯º òµè çÅ êzåÆÇéè ÕðçÅ ÔËÍ åÅ÷Æ ÚËðÆÁ» ç¶ ÇéðïÅå ñÂÆ ÇÂÕ îÈñ ÇéðïÅåÕ Áå¶ ÇÂÕ î°µÖ êz»å òܯº, ÕËé¶âÅ ÇòÚ ÇéðïÅå Ô¯ä òÅñÆ åÅ÷Æ ÚËðÆÁ» çÆ Õ°ñ îÅåðÅ ç¶ IG ëÆÃçÆ å¯º òµè ñÂÆ ìÆÃÆ À°µåðçÅÂÆ ÔËÍ ìÆÃÆ òñ¯º ÇîµáÆ ÚËðÆ çÅ ÇéðïÅå ÇêÛñ¶ çÔÅÕ¶ ÇòÚ Çå×°ä¶ å¯º òÆ Ç÷ÁÅçÅ òµè Ç×ÁÅ ÔË, ܯ ÇÕ B@@C ÇòÚ B,@CA î˵àÇðÕ àé 寺 òµè Õ¶ B@AB ÇòÚ G,CCG î˵àÇðÕ àé Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË, ܵçÇÕ ÇÂö Ã ç¶ ã»Ú¶ ÇòÚ ìÆÃÆ ÚËðÆ ÇéðïÅå çÆ ÕÆîå MAAC ÇîñÆÁé 寺 òµè Õ¶ MDAG ÇîñÆÁé Ô¯ ×ÂÆ ÔË, ÇÜÃé¶ ÇîµáÆ ðÃÆñÆ ÚËðÆ é§È ìÆÃÆ çÆ Ãí 寺 òµè ìÔ°î°µñÆ ÇéðïÅå ð°µÖ ëñ êËçÅòÅð ìäÅ ÇçµåÅ ÔËÍ Ã¶ì ÃÅð¶ ìÆÃÆ ð°µÖ ëñ À°åêÅçé ç¶ Çå§é ÇåîÅÔ¶ 寺 òµè çÅ êzåÆÇéè Õðç¶ ÔéÍ ÕðÆì IB ëÆÃçÆ åÅ÷¶ öì é§È ò¶ÇÚÁÅ Ü»çÅ ÔË, Áå¶ êz»å ÇòÚ êËçÅ ÕÆå¶ ×¶ åÕðÆìé BE ëÆÃçÆ Ã¶ì» çÅ ÇìzÇàô Õ¯ñ§ìÆÁÅ ç¶ òÃéÆÕ» òñ¯º MABE,@@@ çÅ Çéò¶ôÍ Ã¶òé ÕÆåÅ Ü»çÅ ÔËÍ ÇìðÛ» ç¶ êµå-ð¯× êÇÔñ» Á½ÕéÅ×é ð°µÖ» Áå¶ ëñ» ç¶ Ã¶ ì ç¶ ÇÂÕ ð° µ Ö Óå¶ ñµÇ×ÁÅ ÃÅóÅ Áå¶ àzÆ ëzðÈàà կêð¶Çàò ç¶ é» À°åêÅçé ñÂÆ åìÅÔÆ éÅñ ÜÅäÆ ÜÅä òÅñÆ, êµå-ð¯ × Í òÅñ¶ Ô¯ ÃÕç¶ Ôé, Áå¶ ìÆÃÆàÆÁËëÃÆ çÅ ð°µÖ ëñ A tree canker on an apple tree. ÇÂÔ êz¯ÜËÕà ê§Ü òµÖêËÇÕº× ñÂÆ ñ§ì¶ Ã 寺 òµÖ ÃÅó Áå¶ êµå-ð¯× ÔÆ î÷ìÈå êzÇåôáÅ ÔË, Çéï§åzä ÇòèÆÁ», ÃÇíÁÅÚÅðÕ, ÜÆò-ÇòÇ×ÁÅé Áå¶ ÇêÛñ¶ ÃÅñ íð ÇòÚ ÇÂÃé¶ ÕËñ¯òéÅ, çì§èÆ, Áå¶ ðÃÅÇÂäÕ ÇòÕñê» çÅ Çîôðä, çÆ Ü»Ú Á½ñÆòð Áå¶ ÇòéëÆñâ ÇòÚ Ã°ÇòèÅò» çÆ Õð¶×ÅÍ êµå-ð¯× êzì§èé ñÂÆ ÇÂÕ Â¶ÕÆÇÕzå À°µéåÆ ÇòÚ Çéò¶ô ÕÆåÅ ÔËÍ ÇçzôàÆÕ¯ä é§È ÇòÕÇÃå ÕðÕ¶, ð°µÖ» çÆ ÔÅñå ÇòÚ ÕË é ¶ â Å-ìÆÃÆ àÆÁË ë ÁË î ÁÅÂÆÁÅÂÆÁÅÂÆ é§ È ë§ â ðèÅð Ô¯ò¶×Å, ëñ» çÆ êËçÅòÅð ÇòÚ òÅèÅ Ô¯ò¶×Å, çØÆ ÇÕzôÆ ñÚÕ êz¯×zÅî Áå¶ ìÆÃÆ êz»å 寺 Áå¶ À°åêÅçé ÇòÚ Ô¯ä òÅñ¶ ØÅÇàÁ» ÇòÚ ÕîÆ êzÅêå Ô°§ç¶ ÔéÍ

ǧ⯠Á½ÕÅéÅ×é êÇðòÅð òñ¯º ÁÅê Ãí éȧ ð§×» ç¶ ÇåÀ°ÔÅð çÆÁ» ã¶ð ÃÅðÆÁ» òèÅÂÆÁ»


March 1, 2014

Indo-Okangan Times

Page 13


Page 14

Indo-Okanagan Times

î¶Ö: (îÅðÚ BA-ÁêzËñ AI) ÁÅîçé صà å¶ ÖðÚ ÇÜÁÅçÅ Ô¯ò¶×ÅÍ ÕÅð¯ìÅðÆ Ö¶åð» ÓÚ Ã§Øðô íð¶ ÔÅñÅå çÅ ÃÅÔîäÅ ÕðéÅ êò¶×ÅÍ ç°ôîä é°ÕÃÅé ç¶ä çÆ åÅÕ ÓÚ ðÇÔä×¶Í Ã»Þ¶çÅðÆ ç¶ Õ§î» ÓÚ é°ÕÃÅé Ô¯ò¶×ÅÍ èðî Õðî ç¶ Õ§î» òµñ ð°ÞÅé ðÔ¶×ÅÍ êÇðòÅð ÓÚ Ö°ôÆ ç¶ î½Õ¶ òÆ Çîñç¶ ðÇÔä×¶Í Aries (March 21- April 19) Expenses to exceed income. Have to struggle in business deals. Enemies may try to harm you. Possibility of loss in joint ventures. More interest in religious activities. Happy occasions in the family. ÇìzÖ: (ÁêzËñ B@-îÂÆ B@) ÁÅêä¶ îÕÃç éȧ êÈðÅ Õðé ñÂÆ ÖÅà ÇîÔéå å¶ Ã§Øðô çÅ ÃÅÔîäÅ ÕðéÅ êò¶×ÅÍ îé¯ð§÷é òµñ òè¶ð¶ ð°ÞÅé ðÔ¶×ÅÍ Ã§åÅé Ãì§èÆ êz¶ôÅéÆ, îÅéÇÃÕ åäÅÁ Áå¶ Øð¶ñÈ À°ñÞä» ðÇÔä×ÆÁ»Í Çò×ó¶ Õ§§î» ÓÚ Ã°èÅð Áå¶ Áîçé ç¶ ÃÅèé ìäç¶ ðÇÔä×¶Í ÁÅîçé éÅñ¯º ÖðÚ ÇÜÁÅçÅ Ô¯ò¶×ÅÍ Taurus (April 20-May 20) Special efforts and struggle needed to achieve your objectives. More interest in entertainment. You will be surrounded by anxiety about children, mental tension and family problems. Spoilt project will improve and sources of income may be generated. However, expenses to exceed income. Çîæ°é: (îÂÆ BA-ÜÈé B@) îÅéÇÃÕ À°ñÞä» ç¶ ìÅòïÈç ÁÅêä¶ îÕÃç éȧ êÈðÅ Õðé ÓÚ ÕÅîïÅìÆ Çîñä ç¶ ï¯× ìäé×¶Í êÇðòÅð ÇòµÚ îåí¶ç òÆ ðÇÔä×¶Í è§é ñÅí Áå¶ åðµÕÆ ç¶ ÖÅà î½Õ¶ Çîñä×¶Í ÇÃÔå ÇãµñÆ, îÅéÇÃÕ åäÅÁ, ìäç¶ Õ§î» ÓÚ Á½Õó» Áå¶ ×°êå êz¶ôÅéÆ ìäÆ ðÔ¶×ÆÍ ÃòÅðÆ ÁÅÇç å¶ è§é ÖðÚ ÇÜÁÅçÅ Ô¯ò¶×ÅÍ Gemini (May 21-June 20) Chances of fulfillment of your objectives despite mental tension. Differences among family members. May get special chances of monetary gains and progress. Poor health, anxiety, obstacles in ongoing projects and tension about the unknown may haunt you. More expenses on conveyance, etc. ÕðÕ: (ÜÈé BA-Ü°ñÅÂÆ BB) ÁÅîçé صà å¶ õðÚ ÇÜÁÅçÅ Ô¯ò¶×ÅÍ ÇòÀ°êÅð ÇòµÚ åäÅÁ Áå¶ ñËä ç¶ä Õðç¶ ò¶ñ¶ Þ×óÅ Ô¯ ÃÕçÅ ÔËÍ îÅä ǵ÷å ÇòµÚ òÅèÅ Áå¶ ÇÕö èðî ÃæÅé çÆ ïÅåðÅ Ô¯ò¶×ÆÍ êÇðòÅÇðÕ ÃÇÔï¯× Áå¶ ÖÅà ÁÅçîÆÁ» ç¶ î¶ñ ܯñ éÅñ Õ¯ÂÆ ÖÅà է§î 寺 ñÅí Ô¯ò¶×ÅÍ Cancer (June 21-July 22) Expenses may exceed increase. Tension over business and chances of disputes in business deals. Increase in self-esteem and chances of pilgrimage. Family cooperation and chances of benefit in some project from contacts with special persons. ÇçØ: (Ü°ñÅÂÆ BC-Á×Ãå BB) ÇÕö ÖÅà ÁÅçîÆ çÆ îµçç éÅñ ÕÅð¯ìÅð ÓÚ åðµÕÆ ç¶ î½Õ¶ Çîñä×¶Í êÇðòÅð ÓÚ ÇÕö ô°µí Õ§î å¶ õðÚ Ô¯ò¶×ÅÍ ÁÅîçé ç¶ ÃÅèéÅ ÓÚ òÅèÅ Ô¯ò¶×Å êð îé¯ð§÷é Áå¶ ÇòñÅà ÁÅÇç Õ§î» å¶ õðÚ Ô¯ò¶×ÅÍ êÇðòÅð ÓÚ ô°µí Õ§î Ô¯ä׶Í×°êå êz¶ôÅéÆ ðÔ¶×ÆÍ Leo (July 23-August 22) Possibility of progress from contact with some special person. Expenses on some auspicious occasion in the

March 1, 2014 Scorpio (October 23-November 21) Mars and Saturn being in the 12th home, there are chances of monetary gains, and success in other ventures after some struggle. Chances of some land deals and new planning about business. A lot of running about and family tension to increase. Interest in religious activities. èé: (éò§ìð BB-ççìð BA) ÇòÀ°êÅð Ãì§èÆ ÃÕÆî» ÓÚ Ãî» ìÆå¶×ÅÍ Ã§åÅé ç¶ ÕËðÆÁð ìÅð¶ ÇÚ§åÅ ðÔ¶×ÆÍ Ç÷ÁÅçÅåð õðÚ Ã°µÖ ÃÅèéÅ å¶ Ô¯ä×¶Í Ã°íÅÁ ÓÚ ÖÅà å¶ÜÆ Áå¶ ×°µÃÅ ÇÜÁÅçÅ ÁÅò¶×ÅÍ ÇêÛñÆ ÕÆåÆ ÇîÔéå çÅ øñ ÷ðÈð Çîñ¶×ÅÍ ÇòÀ°êÅð ÓÚ åðµÕÆ Áå¶ è§éñÅí ç¶ ðÃå¶ Çîñä×¶Í Sagittarius (Novembeer 22-December 21) Business planning will need a lot of time. Tension about career of children. More expenses on luxurious items. Anger and short temper will be a dominant factor. Hard work done earlier will definitely bear fruit. More avenues of progress in monetary gains in business. îÕð: (ççìð BB-ÜéòðÆ AI) êÇðòÅð ÓÚ ÇÕö ô°µí Õ§î å¶ õðÚ Ô¯ò¶×ÅÍ ÁÅîçé ç¶ ÃÅèéÅ ÓÚ òÅèÅ Ô¯ò¶×ÅÍ ÷îÆé, òÅÔé ÁÅÇç ç¶ ÖðÆç¯ ëð¯Öå çÆ ï¯ÜéÅ ìä¶×ÆÍ Çòç¶ô ÓÚ Õ¯ÂÆ ô°µí õìð Çîñä ç¶ òÆ ï¯× ÔéÍ êÇðòÅÇðÕ Õ§î» ÓÚ Çîµåð» ç¶ ÃÇÔï¯× éÅñ ÃøñåÅ Çîñ¶×ÆÍ ×°÷Åð¶ï¯× ÁÅîçé ç¶ òÃÆñ¶ ìäç¶ ðÇÔä×¶Í Capricorn (December 22-January 19) Expenses on auspicious actvitiy in family. Increase in sources of income. Chances of deals on land, vehicles, etc. Chances of some good news abroad. Success in family projects with the help of friends. Sources of livelihood to continue. Õ°§í: (ÜéòðÆ B@-ëðòðÆ AH) ðíÅÁ ÓÚ å¶÷Æ å¶ ×°µÃ¶ éÅñ ìäç¶ Õ§î» ÓÚ ð°ÕÅòà» êËä×ÆÁ»Í êÇðòÅð ÇòµÚ ÁÅðÇæÕ å§×Æ éÅñ êz¶ôéÆ Ô¯ò¶×ÆÍ ×°ðÈ çÆ é÷ð ðÇÔä éÅñ ÇîÔéå Áå¶ Ã§Øðô 寺 ìÅÁç êËö çÆ êzÅêåÆ Ô¯ò¶×ÆÍ âðÅÂÆÇò§× ÇèÁÅé éÅñ Õð¯Í ÇòÇçÁÅðæÆ òð× éȧ ÕÂÆ åð·» çÆÁ» Ú°ä½åÆÁ» çÅ ÃÅÔîäÅ ÕðéÅ êò¶×ÅÍ Aquarius (January 20-February 18) Anger and short temper may hit ongoing projects. Economic hardship will lead to tension in the family Will have monetary gains after hard work and struggle with the effect of Guru. Be careful while driving. Students will have to face a lot of challenges. îÆé: (ëðòðÆ AI-îÅðÚ B@) ×°ðÈ Ú½æ¶ Øð Ô¯ä ÕðÕ¶ ÕÅð¯ìÅðÆ ç½ó íµÜ Ç÷ÁÅçÅ ðÔ¶×ÆÍ è§é ñÅí صà Áå¶ õðÚ Ç÷ÁÅçÅ Ô¯ò¶×ÅÍ òè¶ð¶ î°ôÕñ» éÅñ ×°÷Åð¶ï¯× è§é ç¶ ÃÅèé ìäé×¶Í Ç÷ÁÅçÅåð Ãî» øÜÈñ ç¶ Õ§î» ÓÚ ìÆå¶× ÅÍ ê¶à õðÅì Áå¶ ÁµÖ» ÇòµÚ Üñä Ô¯ä çÅ âð ðÔ¶×ÅÍ Ú½Õ§é¶ ðÇÔä çÆ ñ¯ó ÔËÍ Pisces (February 19-March 20)

Pt. Devi Dyal March, 2014 HOROSCOPE/ ðÅôÆëÿ family. Increase in sources of income but more expenses on entertainment and luxury. Auspicious occasion in the family. Will face unknown anxiety. Õ§ÇéÁÅ: (Á×Ãå BC-Ãå§ìð BB) ð°ÕÅòà» ç¶ ìÅòïÈç ×°÷Åð¶ ï¯× è§é ñÅí Ô¯ò¶×ÅÍ ÇÕö çÆ ÷îÅéå/ ×òÅÔÆ ç¶ä éÅñ é°ÕÃÅé Ô¯ ÃÕçÅ ÔËÍ îÅéÇÃÕ åäÅú òè¶×ÅÍ Ã§åé òµñ¯º Ö°ôÆ Çîñ¶×ÆÍíËä íðÅò» çÆ îµçç éÅñ Õ°Þ Çò×ó¶ Õ§§î ìäé×¶Í ÁÚÅéÕ ïÅåðÅ Ô¯ò¶×ÆÍ Øð ÇòµÚ ÇÕö ô°µí Õ§î å¶ õðÚ Ô¯ò¶×ÅÍ ÇÃÔå ÇãµñÆ ðÔ¶×ÆÍ Virgo (August 23-September 22) Monetary gains for livelihood despite obstacles. Chances of harm for standing surety for someone. Mental tension, but h a p p y news

from children. Some spoilt projects may be back on the rails with the help of siblings. Chances of sudden journey. Expenses on some auspicious occasion in the family. Health will need attention. å°ñÅ: (Ãå§ìð BC-ÁÕåÈìð BB) êÇÔñ» ÕÆåÆ ÇîÔéå çÅ ëñ ÜðÈð Çîñ¶×ÅÍ å°ÔÅⶠէ§î Çòð¯èÆÁ» ñÂÆ î°ÃÕñ» ÖóÆÁ» Õð ÃÕç¶ ÔéÍ ÖÅà ñ¯Õ» éÅñ î¶ñ ܯñ Ô¯ò¶×ÅÍ ÇÕö éÅñ ëÜÈñ çÆ ìÇÔà ԯä çÅ âð ÔËÍ ÇÂÃåðÆ Áå¶ Ã§åÅé òñ¯º ô°µí ÃÈÚéÅ Áå¶ ô°µí Õ§î» å¶ õðÚ Ô¯ò¶×ÅÍ Libra (September 23-October 22) Will receive gains of hard work done earlier. Your activities may cause difficulties to opposite parties. May develop contacts with special people. Danger of unnecessary arguments with someone. Good news from wife and children and expenditure on auspicious actitvities. ÇìzôÚÕ: (ÁÕåÈìð BC-éò§ìð BA) ìÅð·ò¶º Øð ÓÚ î§×ñ ôéÆ çÅ ï¯× Ô¯ä éÅñ è§é ñÅí ÓÚ åðµÕÆ Áå¶ Õ°Þ Ô¯ð Õ§î» ÓÚ Ã§Øðô ç¶ ìÅÁç ÃëñåÅ çÅ ï¯× ÔËÍ ÷îÆé ÁÅÇç çÅ ñËä ç¶ä Ô¯ò¶×Å Áå¶ ÕÅð¯ìÅð Ãì§èÆ éòƺ ï¯ÜéÅ ìä¶×ÆÍ ç½ó íµÜ òè¶ð¶ Áå¶ Øð¶ñÈ À°ñÞä» òèä×ÆÁ»Í èÅðÇîÕ Õ§î» òµñ ð°ÞÅé òè¶×ÅÍ

A lot of running about in business with the effect of

Guru being in the fourth home. More expenses and

less income. Sources of monetary benefits will

come after a lot of difficulties. Most of the time will

go in useless activities. Danger of an upset stom-

ach and burning in the eyes. Be alert.


SOLD! S OLD!

March 1 , 2014

Page 15

D! L SO

Lake Countryy

Glenmore

Rutland North

Rutland South

MLS® 10049844

MLS® 10063158 158

MLS S® 10058239

MLS® 10064397

%

Li

D! L SO

85ays D

D! L SO

e 95st Pric

D! L SO

75ays D

%

e 97 Pric

D! L SO

st Li

D! L SO

36ays D

D! L SO

Indo-Okanagan Times

D! L SO

Ellison

Lake Coun Country ntryy

Lower Mission

North Glenmore

MLS® 100571 10057118 18

MLS® 10057817 817

MLS S® 10065684

MLS® 10058555

D! L SO

Rutland North

West Kelowna Estates

Ellison

Lower Mission

MLS 10066994

MLS 10060884 884

MLS S 10051453

MLS® 10068151

®

19 ys Da

D! L SO

®

Upper Mission MLS® 10067775

®

%

Li

D! L SO

e 94st Pric

D! L SO

33ays D

90 ys Da

D! L SO

Loookingg to SELL? Looking SE ELL? WE E CAN N HELP! HE ELP!

&DOO ' 'DOH &DLOOD &DLOOOD 72'$< 72 2'$< WR ¿QG RXW KRZ Not intended to solicit properties curr currently rently listed for sale or under contract. All information ion is from sources deemed reliable.


Page 16

Indo-Okanagan Times

March 1, 2014

Indo Okanagan Times - March 1, 2014  

Indo Okanagan Times - March 1, 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you