Page 1

ǧâ¯-Á½ÕéÅ×é àÅÂÆî÷

Volume 2 Issue 1

www.indookanagantimes.com

Publications Mail Agreement No. 42683532

June 7, 2014

ìÃð» ÕËñ¯òéÅ ç¶ î¶Áð çÆ ç½ó ÇòÚ ôÅîñ Ô¯ä׶ ÇêÛñÆ BI ÁêðËñ éȧ ÕËñ¯òéÅ çÅ ÇòèÅÇÂÕ Õ½Çñé ìÃð» é¶ ÕËñ¯òÆéÅ é×ðêÅÇñÕÅ çÆÁ» Ú¯ä» ÇòÚ î¶Áð òܯº Õ¯Çôô Õðé çÆ ÁÅêäÆ ÇµÛÅ ÜÅÔð ÕÆåÆÍ ÇÂà دôäÅ çÆ êÇÔñ» ÔÆ ÁÅà ÃÆ Ü篺 Ô°ä ç¶ î¶Áð òÅñàð ×ð¶ é¶ ÇÂÔ ëËÃñÅ ÕÆåÅ ÇÕ éò§ìð ÇòÚ Ô¯ä òÅñÆÁ» Ú¯ä» ÇòÚ À°Ô ôîÈñÆÁå éÔƺ Õð¶×ÅÍ î˺ ÁÅêä¶ ôÇÔð éȧ ÇêÁÅð ÕðçÅ Ô» Áå¶ î˺ ÇÂÃéȧ é½ÜòÅé êÇðòÅð» Áå¶ ì÷°ð×» ñÂÆ ðÇÔä ï¯× òèÆÁÅ Ü×·Å ìä¶ ðÇÔ§çÆ ò¶ÖäÅ ÚÅÔ°§çÅ Ô»ÍìÃð» é¶ Ç§⯠À°ÕéÅ×é àÅÂÆî÷ éÅñ îÂÆ ÇòÚ Ô¯Â¶ ÇÂÕ àËñÆë½ÇéÕ òÅðåÅ ç½ðÅé ÇÕÔÅÍ ÕËñ¯òéÅ ôÇÔð ç¶ êÇÔñÆ ìÅð ìä¶ ÇòèÅÇÂÕ ÁÅêä¶ ÁÅê éȧ òêÅð ÃîðæµÕ çµÃçÅ ÔË êð ÃîÅÇÜÕ Ú¶åéÅ éÅñ Áå¶ À°Ô ÇÂÔ î§éçÅ ÔË ÇÕ òµÖðÆ ÁÅðÇæÕåÅ Áå¶ ôÇÔð çÆ åµÕóÆ ÇòÀºåì§çÆ ÕËñ¯òÆéÅ éȧ ÕËé¶âÅ ÇòÚ éÅ ÇÃðë ðÇÔä ñÂÆ Ãׯº òêÅð ñÂÆ òÆ Ãí 寺 òµè òèÆÁÅ ôÇÔð ìäÅÂÆ ðµÖä ñÂÆ ÷ðÈðÆ ÔéÍ ìÃð» ÕËñ¯òÆéÅ ç¶ åÕéÆÕÆ Ö¶åð çÆ Úó·å ñÂÆ ìÔ°å Ç÷ÁÅçÅ ð°Þ¶ ԯ¶ Ôé (ÁËÕÃñð¶à Õ¶ñ¯òÆéÅ åÕéÆÕ ðÅÔƺ òè¶ð¶ ÃëñåÅ êzÅêå ÕÆåÆ) Áå¶ ÃËð ÃêÅàÅ Áå¶ Ö¶åÆìÅóÆ éȧ ÕËñ¯òÆéÅ çÆ ÁÅðÇæÕåÅ çÅ è°ðÅ î§éç¶ Ôé, òµÖðÅ Áå¶ ÕÅîïÅì ۯචòµêÅðÕ Ö¶åð éȧ ÚñÅÀ°ºç¶ Ô¯Â¶Í ìÃð» ÕËñ¯òÆéÅ éȧ òêÅð ñÂÆ Ö°µñÅ ðµÖä ç¶ êµÖ ÇòÚ Ôé Áå¶ ÕÇÔ§ç¶ Ôé ÇÕ À°Ô ÇÕö òÆ òµâ¶ êzÅÜËÕà éÅñ Ü°óä çì§èÆ ÇòÔÅð éȧ ïÕÆéÆ ìäÅÀ°ä×¶Í À°Ô ÇÃÔå çíÅñ Á§çðÈéÆ ÃÔÈñå» òÅñÆ æ» ÚÅÔ°§ç¶ Ôé, éò» ïÅÚ Õñµì Áå¶ òËÃàÕ½ðê òñ¯º âÅÀé àÅÀ°é ÇòÚ éò» Ô¯àñ ìäÅÀ°ä òð×ÆÁ» ÇòÕÅà çÆÁ» ï¯ÜéÅò» éȧ À°Ô ÚÅÔ§ç¶ Ôé ÇÕ Õ½ñ¯òéÅ ÁÅÕðôå Õð¶Í éÅñ ÔÆ, ìÃð» àÅÀ°é ÃÕ°ÀÁ¶ð òð׶ ÇòÕÅÃ ç¶ ÇòÚÅð çÆ ê°ð÷¯ð ÔÅîÆ íðç¶ Ôé Áå¶ À°Ô ÚÅÔ°§ç¶ Ôé ÇÕ ÕËñ¯òÆéÅ ÇòÚ ôÇÔðÆ ëËñÅÀ éȧ Çܵ毺 åµÕ Ô¯ ÃÕ¶, ð¯ÕäÅ ÚÅÔ°§ç¶ ÔéÍ À°Ô ôÇÔðÆ ÃàÅë éȧ ÇÂà êÅö

ÕÆå¶ À°é·» ç¶ ïåé» ñÂÆ À°é·» éȧ çÅç Çç§ç¶ Ôé Áå¶ ÃÅð¶ îÇÔÕÇîÁ» éÅñ Çîñ Õ¶ Õ§î ÕðéÅ ñ¯Úç¶ Ôé å» Ü¯ ÕËñ¯òéÅ çÅ ÇòÕÅà ÃðÕÅðÆ ÃîÅÇÜÕ ï¯ÜéÅ åÇÔå ïÚêÈðä åðÆÕ¶ éÅñ Ô¯ ÃÕ¶ ÇÜé·» ÇòÚ ôÅîñ ÔË ÕËñ¯òéÅ ç¶ òÅåÅòðä ñÂÆ ï¯ÜéÅ ÇåÁÅð ÕðéÅ, ÕñÅ Áå¶ Ã§ÃÇÕzåÆ éȧ ÔµñÅô¶ðÆ ç¶äÅ Áå¶ ÇÂÔ ïÕÆéÆ ìäÅÀ°äÅ ÇÕ ôÇÔð çÆÁ» î é ¯ ð § Ü é òÅñÆÁ» æÅò» Áå¶ ÇÃÔå çíÅñ öòÅò» ÃîÈÔ ôÇÔð òÅÃÆÁ» çÆÁ» ÷ðÈðå» éȧ êÈðÅ Õð ÃÕä Áå¶ ÇÂÔ Ãí Õ°Þ àËÕû éȧ صà ðµÖç¶ Ô¯Â¶ ÁÅðÇæÕ ÇòÕÅÃ ç¶ î°µã À°êð ñ×ÅåÅð ïåé» ç¶ éÅñ ÕÆåÅ ÜÅò¶Í ìÃð» À°é·» î½ÇÕÁ» ìÅð¶ À°åÃÅÔå Ôé ܯ ÇÕ ÕËñ¯òéÅ ôÇÔð Áå¶ Õ¶ºçðÆ Á½ÕéÅÔ¯×é ç¶ Ö¶åðÆ ÇÜñ¶· êzçÅé Õð ðÔ¶ ÔéÍ ÇÂÕ ÔË Ö¶åðÆ Áå¶ ÚñŶ ÜÅ ÃÕä ï¯× àð»Ãê¯ðà êzì§è Áå¶ çÈÜÅ ÔË Ö¶åðÆ ÇòÕÅà éÆåÆÍ ìÃð» éȧ ñµ×çÅ ÔË ÇÕ ñ¯Õ» éȧ ÇÂÕ

ÃÅîÈÇÔÕ îÕÃç ñÂÆ ÇÂյᶠÕðé çÆ À°ÃçÆ ÕÅìñÆÁå, Ö¶åðÆ ÇÜñÅ ì¯ðâðÈî ñÂÆ ÇÂÕ òÅèÈ Ã Ô È ñ Æ Á å Ô¯ò¶×Æ, Áå¶ À°Ãéȧ ÇòôòÅà ÔË ÇÕ ôÇÔð Áå¶ Ö¶åðÆ ÇÜñÅ· ÇòÚÕÅð ܯ çì§è ÕÅÇÂî ԯ¶ Ôé, À°é·» éÅñ ÁÅÀ°ä òÅñ¶ ÃÅñ» ç½ðÅé Ô¯ðé» êÅÇÃÁ» òµñ òÆ òèÆÁÅ éåÆܶ ÁÅÀ°ä×¶Í Á¯ÕéÅÔ¯×é ç¶ ÃæÅéÕ ì˺⻠Ç÷ÁÅçÅåð òËÃà ìËºÕ ëðÃà é¶ôé÷ Áå¶ Á¯ÕéÅÔ¯×é ǧâÆÁé ì˺â, éÅñ ÕËñ¯òéÅ ôÇÔð é¶ Ü¯ ÕÅîÕÅÜÆ ÇðôåÅ ÃæÅêå ÕÆåÅ ÔË, À°Ã 寺 ìÃðÅ ìÔ°å Ö°ô ÔéÍ ÔÅñ»ÇÕ À°Ô ÇÂÔ î§éç¶ Ôé ÇÕ ÓðèÅð çÆ ×°§ÜÅÇÂô Ôî¶ô» ðÇÔ§çÆ ÔËÓ, À°Ô ÇÂÔ î§éç¶ Ôé ÇÕ ÃæÅéÕ ëðÃà é¶ôé÷ éÅñ Çðôå¶ Ü¯ó¶ ׶ Ôé Áå¶ À°Ô ÃÇÔï¯× Áå¶ ÃÅÞ¶çÅðÆ ç¶ î½ÇÕÁ» éȧ òèÅÀ°ä ñÂÆ êzíÅòÆ, ÃÇÔï¯× êÈðé ðäéÆåÆ éȧ Áµ×¶ òèÅÀ°ä ñÂÆ Ôî¶ô» ïåéôÆñ ðÇÔä×¶Í î˺ ÇÂà ÇòÚÅð ÇòÚ ìÔ°å ÇòôòÅà ÕðçÅ Ô» ÇÕ ÁÃƺ

òµÖ òµÖ Ô¯ Õ¶ Õ§î Õðä éÅñ¯º ǵÕᶠԯ Õ¶ ÇÕå¶ òµè êzÅêåÆÁ» êÅ ÃÕç¶ Ô», ìÃð» ÕÇÔ§ç¶ ÔéÍ î˺ À°é·» ÃÅð¶ ÇòÚÅð» éȧ êzÅêå Õðé ñÂÆ ÇåÁÅð Ô» ܯ ÇÕ ÃÅⶠåìÕ¶ ç¶ ÇéòÅÇÃÁ» ñÂÆ ñÅÔ¶ò§ç Ô¯ò¶ Áå¶ î˺ ÁÅêä¶ Ö¶åðÆ ÇÜñ¶ Áå¶ ëðÃà é¶ôé÷ íÅ×ÆçÅð» éÅñ òµâÆÁ» òµâÆÁ» êzÅêåÆÁ» ñ¯ÚçÅ Ô»Í î¶Áð ×ð¶Á é¶ ìÃð» éȧ Ô¯ð ìÔ°å ÃÅðÆÁ» Õî¶àÆÁ» ñÂÆ î°Õµðð ÕÆåÅ ÔË - ¶Áðê¯ðà ÃñÅÔÅÕÅð Õî¶àÆ, âÅÀ°éàÅÀ°é ÕËñ¯òéŠç§Ø (òµàò»), ÁÅðÇæÕ ÇòÕÅà ÕîÆôé (òµàò»), ÕËñ¯òéÅ Ú˺ìð ÁÅë ÕÅîðà (òµàò»), ÕËñ¯òéÅ Ü°ÁÅǧà êÅäÆ Õî¶àÆ, êÅðÃñ àËÕà ð¯ñ ÃîÆÇÖÁÅ êËéñ (êÇÔñ» Õ¯ðà ÁÅë ðÆòÆ÷é éÅî éÅñ ÜÅä¶ Ü»ç¶), ðÆÜéñ ÇâÃàÇðÕà ÁÅë Á½ÕéÅÔ¯×é ì¯ðâ ÁÅë âÅÂÆðËÕàð÷ Áå¶ ÕËñ¯òéÅ ÃËð ÃêÅàÅ (òµàò»)Í Çðôå¶ Áå¶ ÜÅäÕÅðÆ çÆ Ü¯ åÅÕå ÇÂé·» åËéÅåÆÁ» é¶ ìÃð» éȧ ÇçµåÆ ÔË À°Ô À°Ãç¶ ðÆÁËñàð Áå¶ ÇéÀÈ÷ Çðê¯ðàð òܯº À°Ãç¶ åÜðì¶ éÅñ ÕÅëÆ ëÅÇÂçÅ ç¶ ÃÕä׶, À°Ô ç¯é¯º Õ§î ܯ À°Ãéȧ òÅèÈ Ô°éð ç¶ä ÇòÚ ÃÔÅÂÆ Ô¯ä׶ ܶ À°Ô î¶Áð òܯº Ú°ÇäÁÅ Ü»çÅ ÔËÍ ÇÂÕ ðÆÁËñàð òܯº ìÃð» é¶ ÁÚµñ ÜÅÇÂçÅç ÇòÚ Ô¯Â¶ ÇòÕÅà Áå¶ À°Ãç¶ Ã°íÅÁ À°êð ÕÅëÆ é¶ó¶ 寺 é÷ð ðµÖÆ ÔË, éÅñ ÔÆ À°Ãé¶ ÇÂÔ ÜÅÇäÁÅ ÔË ÇÕ ÇÕÀ°º ñ¯Õ ÇÂÕ å¯º çÈÜÆ æ» À°êð Úñ¶ Ü»ç¶ ÔéÍ Ô¯ð å» Ô¯ð, À°Ãé¶ Çîµåð», ÃÇÔï¯×ÆÁ» Áå¶ ê¶ô¶òð òêÅðÆÁ» çÅ ÇÂÕ ìÔ°å òµâÅ ÜÅñ ìäÅ ÇñÁÅ ÔË Áå¶ ÇÂÕµÇáÁ» Çîñ Õ¶ î°ÃÆìå» éȧ ðñÞÅÀ°ä ñÂÆ ÇÂÔ ÜÅñ, ÕËñ¯òéÅ ÇéòÅÃÆÁ» ñÂÆ ìÔ°å òèÆÁÅ åðÆÕ¶ éÅñ ÇÂÃå¶îÅñ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË, À°Ô ÕÇÔ§ç¶ ÔéÍ ÁÅêä¶ åìÕ¶ éȧ Õ°Þ òÅêà Õðä ç¶ Ã§ì§è ÇòÚ, ìÃð» é¶ ÕËñ¯òéÅ Üéðñ ÔÃêåÅñ ëÅÀȺâ¶ôé Áå¶ ÇìzÇàô Õ¯ñ§ìÆÁÅ çÆ Â¶ÁËñÁËà ëÅÀ°Èºâ¶ôé ñÂÆ êËö ܯóä ñÂÆ ÇÂÕ ×½ñë àÈðéÅî˺à ÕðòÅÇÂÁÅÍ À°Ô ÜòÅé ê¶ô¶òð» çÆ àÅÃÕ ë¯ðà çÅ î˺ìð ÃÆ, ÇÜà çÅ îÕÃç ÜòÅé ê¶ô¶òð» éȧ êÛÅéäÅ Áå¶ À°é·» éȧ ÇÂö ÇÂñÅÕ¶

ìÅÕÆ ÃëÅ AD å¶


Page 2

Indo-Okanagan Times

June 7, 2014


June 7, 2014

Indo-Okanagan Times

FREEE GIFT GIFT

why I love my Tempur-Pedic

Page 3

*

$149

2

$179

™

DOUBLE

$199

PILLOWS

ÂŽ

G COIL SPRIN ESSES MATTR

SINGLE

valu e of up to $319.98 $319.98)) * (A value

QUEEN

SAVE

$200

$

DORAL

QUEEN

CUSHION FIRM EUROTOP

withthe with the purchase purchaseof of a TEMPUR TEMPUR -Supreme -Suprreme -Sup reme mattress

™

599

RESTWELL BRONZE MATTRESSES

WKLV 6HDO\ %UDQG PDWWUHVV VHW RIIHUV H[FHSWLRQDO VXSSRUW DQG FRPIRUW DW D WUHPHQGRXV SULFH ([FOXVLYH KLJK GHQVLW\ IRDP WR HQVXUH \HDUV RI FRPIRUW IXOO\ IRDP HQFDVHG WR KHLJKWHQ WKH GXUDELOLW\ DQG ORQJHYLW\ WKLV EHG LV SHUIHFW IRU DQ\ XVH RXU œJROGLORFNV¡ PRGHO QRW WRR VRIW QRW WRR ÀUP LW¡V MXVW ULJKW KING SIZE ALSO AVAILABLE ON SALE

$299 SINGLE SET

$369 DOUBLE SET

$399 QUEEN SET

RESTWELL SILVER MATTRESS SET %R[ VSULQJ LQFOXGHG

$449

SAVE

Hurry in today, limited time offer! *Dependent on size - Purchase a Double, Queen, King size mattress and receive two (2) free TEMPUR-Comfort Standard Size Pillows. Purchase a Long Twin or Twin size mattress and receive one(1) free TEMPUR-Comfort Standard Size Pillow. TEMPUR-Comfort Standard Size Pillows while quantities last. TEMPUR-Traditional pillow may be substituted if required. Offer valid for a limited time, at participating locations only. See in-store for complete details. Not valid on previous or pending orders. †Value based on Queen mattress purchase with two (2) TEMPUR-Comfort Standard Size Pillow. Š2014 Tempur-Pedic Management Inc. All rights reserved. TM Trademark 2014 to Tempur-Pedic Inc.

www.tempurpedic.ca

H I D E -AG-ABNZEAD!

$200

RADIANCE

French Pilllowtop

*HO 9LVFR 0HPRU\ IRDP RQWRS RI ,QGLYLGXDOO\ (QFDVHG 3RFNHW &RLOV ZLOO JLYH XQSDUDOOHOHG FRPIRUW 3URXGO\ PDGH ORFDOO\ LQ %&

QUEEN SET

$699 KING SET

 (YHUĂ H[ HGJH VXSSRUW  +LJK ORIW YLQ\O FRQWRXU SRFNHW FRLOV 7KLFN OD\HUV RI HYHUSOXVK KLJK GHQVLW\ VR\ EDVHG IRDP - Made in Canada %R[ VSULQJ LQFOXGHG

KING SIZE ALSO AVAILABLE ON SALE

CONSOLE LOVESEAT

12 MONTHS NO INTEREST

$499

$799

CHAIR

SOFA

SINGLE

SAVE

50%

$499

$799

E X T R AVA N

$599

699

$

QUEEN

DOUBLE SET

3& )$%5,& 5(&/,1,1* 62)$ 6(7 $569

ON FURNITURE & MATTRESSES SAME AS CASH

LOVESEAT

$699 DOUBLE

$399

$599

CHAIR

SOFA

$799

NO PAYMENTS

3& )$%5,& 62)$ 6(7

SEE INSTORE FOR DETAILS

QUEEN

1399

$

$499

DURABLE FABRIC SECTIONAL W/ CHAISE

SOFA

 ! " $ ! $$$!%"!" ! " $ !  $$$ ! % " ! "  #<0.99F %D;21 %=2?.A21 !"    # "   

 " !!    #!   

#!"   $!"        !   !    

)2?C6;4  9/2?A. )6;02  ""  

"    

!&!   $   

$

%!" % '3+0) 1#&

 

VERNON (250) 549-3121     


Page 4

Indo-Okanagan Times ....

Publisher/Sales Manager BOB GILL

bob@indookanagantimes.com

Editor/Sales

CONSTANCE ROTH

constance@indookanagantimes.com

Design/Translation NARINDER MAHI

production@indookanagantimes.com

-ñÚéÅ-

ÇÂÔ êìñÆÕ¶ôé ÇÂÔ¯ ÇÜÔ¶ ÇÕö òÆ ÎÇÂôÇåÔÅð ù ÛÅêä 寺 îéÅÔÆ çÅ Ô¾Õ ð¾Öç¶ Ôé ܯ ÇÕ Þ±áÆ Ü» ×ñå ÜÅäÕÅðÆ Çç§çÅ Ô¯ò¶ Áå¶ Ü» é÷ÅÇÂ÷ Ü» ÁéËÇåÕ åðÆÕ¶ òÅñÅ Ô¯ò¶Í ÇÂôÇåÔÅð ç¶ä òÅñ¶ ÇÂà ׾ñ éÅñ ÃÇÔîå Ôé ÇÕ êzÕÅôé ÇÕö òÆ ÇÂôÇåÔÅð ÇòÚ ×ñåÆ ç¶ éåÆܶ òܯº ԯ¶ é¹ÃÕÅé ñÂÆ ÇÂôÇåÔÅð çÆ ÕÆîå 寺 ò¾è Çܧî¶òÅð éÔƺ Ô¯ä×¶Í ÁõìÅð ÇòÚ ÛêÆ Ô¯ÂÆ ÃÅðÆ Ãî¾×ðÆ, ÇÜà ÇòÚ ÕÔÅäÆÁ», åÃòÆð» Áå¶ ÇÂôÇåÔÅð ÁÅÇç ôÅÇîñ Ôé, À¹êð ǧ⯠Õé¶âÆÁé àÅÇÂî÷ òÅñ¶ ÇÂÕ¾ÇñÁ» ê±ðÆ åð·» ÕÅêÆðÅÂÆà ÁÇèÕÅð ð¾Öç¶ ÔéÍ Çìé» ÇñÖåÆ ÇÂ÷Å÷å Ü» Çìé» ÃÇÔîåÆ ç¶ ÇÂà ÁõìÅð ç¶ ÇÕö òÆ ÇԾö ù ê±ðÅ Ü» Áè±ðÅ òðåäÅ, éÕñ ÕðéÅ Ãõå òðÇÜå þÍ

Mailing Address

Published by the Indo-Okanagan Times 2562C Main Street West Kelowna, BC, V4T 2N5

Ph:250-808-5454 Fax: 778-754-5721

Hours: Monday-Friday (8:00 am-4:30 pm)

We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the Canada Periodical Fund (CPF) of the Department of Canadian Heritage for our publishing costs.

ÁÃƺ ÁÅêä¶ êzÕÅôé çÆ ñÅ×å ñÂÆ ÕËé¶âÆÁé ÇòðÃÅ ÇòíÅ× ç¶ ÕËé¶âÅ ÇîÁÅçÆ ë§â (ÃÆêÆÁËë) ðÅÔƺ ÕËé¶âÅ ÃðÕÅð òñ¯º ÇòµåÆ ÃÔÅÇÂåÅ é§È êzòÅé Õðç¶ Ô»Í

çêÅçÕ ç¶ é» ÇÚ¾áÆÁ» çÅ ÃòÅ×å ǧ⯠úÕÅéÅ×é àÅÇÂî÷ ÁÅêä¶ Ãð¯ÇåÁ»/êÅáÕ» çÆ ÇçñÚÃêÆ ç¶ Çòô¶ ù î¾ç¶é÷ð ð¾Öç¶ Ô¯Â¶ çêÅçÕ ç¶ é» í¶ÜÆÁ» ÇÚ¾áÆÁ» çÅ ÃòÅ×å Õðç¶ ÔéÍ Ã§êÅçÕ ÇÂé·» ÇÚ¾áÆÁ» ÇòÚ îÅéÔÅéÆ ç¶ é÷ðƶ 寺, ¦ìÅÂÆ, Ãî¾×ðÆ Áå¶ ÃàÅÇÂñ î¹åÅìÕ êÇðòðåé Õðé çÅ Ô¾Õ ð¾Öç¶ ÔéÍ êìñÆÕ¶ôé ñÂÆ Û¯àÆÁ» ÇÚ¾áÆÁ» üäé ç¶ ÁÃÅð ÇÜÁÅçÅ Ô¹§ç¶ ÔéÍ ÇÚ¾áÆ ÇòÚ å¹ÔÅâÅ éÅî Áå¶ ë¯é é§ìð Ü» ÂÆî¶ñ ñ¯ºóÆç¶ Ôé ܯ ÇÕ êóåÅñ ê¾Ö¯º ìÔ¹å Üð±ðÆ ÔéÍ

LETTERS TO THE EDITOR WELCOME

The Indo-Okanagan Times welcomes letters to the editor on subjects of interest to our readers. The editor reserves the right to edit letters for libel, length, content and style. Short letters are most likely to be chosen for publication. Letters must include your name and phone number or email, for verification purposes. Send to :

constance@indookanagantimes.com

June 7, 2014

î¯çÆ çÆ ñÇÔð ÒÚ íÅÜêÅ çÆ ÇÂÇåÔÅÃÕ Çܵå

çêÅçÕÆ ÒÁì ÕÆ ìÅð î¯çÆ ÃðÕÅðÒ çÅ éÅÁðŠõÚÅÂÆ ÇòÚ ìçñ Ç×ÁÅ ÔË å¶ ×°ÜðÅå ç¶ î°Ö î§åðÆ éÇð§çð î¯çÆ çÅ êzèÅé î§åðÆ ìäéÅ åËÁ ÔË¢ íÅÜêÅ çÆ Á×òÅÂÆ ÇòÚ Õ½îÆ ÜîÔ±ðÆ ×áܯó (ÁËé.âÆ.¶.) é¶ Ô±§ÞÅ ë¶ð Çܵå çðÜ ÕÆåÆ ÔË¢ Õ°ñ EDC ÃÆàź ÇòÚ¯º ×áܯó CCF ÃÆàź Çܵåä ÇòÚ Ãëñ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢ ÇÂÕµñÆ íÅÜêŠ鱧 Ãêµôà ìÔ°îå Çîñ Ç×ÁÅ ÔË å¶ À°Ô BHB ÃÆàź Çܵåä ÇòÚ Ãëñ ðÔÆ ÔË¢ ÇêÛñ¶ C@ ÃÅñź ìÅÁç ÇÂÔ êÇÔñÆ òÅð Ô¯ÇÂÁÅ ÔË ÇÕ ÇÕö êÅðàÆ é±§ ÁÅêä¶ ìñì±å¶ ìÔ°îå ÇîÇñÁÅ ÔË¢ ÇÂà 寺 êÇÔñź AIHD ÇòÚ ÃzÆîåÆ Ç§çðÅ ×źèÆ çÆ î½å 寺 ìÅÁç ðÅÜÆò ןèÆ çÆ Á×òÅÂÆ ÇòÚ Õź×ðÃ é¶ DAI ÃÆàź ÇܵåÆÁź Ãé¢ íÅÜêÅ é¶ ÇÂà 寺 êÇÔñź AIII ÇòÚ Áàñ ÇìÔÅðÆ òÅÜêÅÂÆ çÆ Á×òÅÂÆ ÇòÚ Ãí 寺 òµè AHB ÃÆàź ÇܵåÆÁź Ãé¢ íÅÜêÅ ç¶ êzèÅé î§åðÆ ç¶ ÁÔ°ç¶ ñÂÆ À°îÆçòÅð éÇð§çð î¯çÆ òâ¯çðÅ (×°ÜðÅå) å¶ òÅðÅéÃÆ (À°µåð êzç¶ô) ç¯òź ÃÆàź À°êð ÔÆ Ü¶å± ðÔ¶ Ôé¢ î¯çÆ é¶ òâ¯çðÅ ÃÆà E.G@ ñµÖ 寺 òµè ò¯àź ç¶ ëðÕ éÅñ ÇܵåÆ ÔË Üç ÇÕ òÅðÅéÃÆ ÃÆà 寺 À°Ô C.GA ñµÖ 寺 òè ò¯àź éÅñ Ü¶å± ðÔ¶ Ôé¢ Çܵå À°êð§å î¯çÆ ÇÃµè¶ ÁÅêäÆ îź Õ¯ñ ׶ å¶ À°é•Åº ç¶ êËð Û±Ô Õ¶ ÁôÆðòÅç ÇñÁÅ¢ î¯çÆ é¶ àòÆà À°êð ÇñÇÖÁÅ ÔË ÒíÅðå Çܵå Ç×ÁÅ ÔË, ڧ׶ Ççé ÁÅ ðÔ¶ Ôé¢Ò î¯çÆ òµñ¯º êzèÅé î§åðÆ òܯº ÃÔ°§ Ú°µÕÆ ÜÅò¶×Æ¢ Õź×ðà çÆ Á×òÅÂÆ

òÅñÅ ÃźÞÅ êz×åÆôÆñ ×áܯó (ï±.êÆ.¶.) Õ¶òñ EI ÃÆàź ÇñÜÅä ÇòÚ ÔÆ Ãëñ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢ Õź×ðà 鱧 Õ¶òñ DD ÃÆàź ÔÆ ÇîñÆÁź Ôé¢ ÇçµñÆ, ×°ÜðÅå å¶ ðÅÜÃæÅé ÇòÚ Õź×ðà çÅ ê±ðÆ åðź ÃëÅÇÂÁÅ Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÁÅî ÁÅçîÆ êÅðàÆ ê§ÜÅì ÇòÚ ÁÅêäÆ Ô¯ºç ÇòÖÅÀ°ä ÒÚ Ãëñ Ô¯ÂÆ ÔË å¶ À°Ã ç¶ À°îÆçòÅð D ÃÆàź À°êð Ü¶å± ðÔ¶ Ôé¢ Ö¶åðÆ êÅðàÆÁź ÇòÚ Çåzäî±ñ Õź×ðÃ é¶ êµÛîÆ ì§×Åñ ÇòÚ CD ÃÆàź À°êð Çܵå çðÜ ÕÆåÆ ÔË Üç ÇÕ åÅÇîñéÅâ± ÇòÚ ÜËñÇñåÅ CG ÃÆàź ÇñÜÅä ÇòÚ Ãëñ ðÔÆ ÔË¢ Õź×ðÃ ç¶ òµâ¶ ÁÅ×± ÔÅð¶ ×zÇÔ î§åðÆ Ã°ôÆñ Õ°îÅð Çô§ç¶, Çòç¶ô î§åðÆ ÃñîÅé Ö°ðôÆç, îé°µÖÆ ÃÅèéź ç¶ ÇòÕÅà ìÅð¶ î§åðÆ ÁËî. ÁËî. êÅñî ðÅܱ, àËñÆÕÅî î§åðÆ ÕÇêñ ÇÃìñ, ÃàÆñ î§åðÆ ì¶éÆ êzÃÅç òðîÅ, ÕÅðê¯ð¶à îÅîÇñÁź ìÅð¶ î§åðÆ ÃÇÚé êÅÇÂñà Õ¯ñÅ î§åðÆ ÃzÆ êzÕÅô ÜËÃòÅñ å¶ Çòç¶ô ðÅÜ î§åðÆ êzéÆå Õ½ð Ú¯ä ÔÅð ׶ Ôé¢ Õź×ðà çÆÁź íÅÂÆòÅñ êÅðàÆÁź ç¶ ÔÅðé òÅñ¶ ÁÅ×±Áź ÇòÚ ðÅôàðòÅçÆ Õź×ðà êÅðàÆ ç¶ íÅðÆ ÃéÁåź ìÅð¶ î§åðÆ êzë°ñ êà¶ñ, î°óéÇòÁÅÀ°äï¯× À±ðÜÅ î§åðÆ ëÅð±Õ Áìç°µñÅ (éËôéñ ÕÅéë§ðÃ) å¶ ôÇÔðÆ ÔòÅìÅ÷Æ î§åðÆ ÁÇÜå ÇÃ§Ø (ðÅôàðÆ ñ¯Õ çñ) ôÅÇîñ Ôé¢ ñ¯Õ ÃíÅ ÃêÆÕð îÆðÅ Õ°îÅð òÆ Ú¯ä ÔÅð ×ÂÆ ÔË¢ Õ¯ñÅ ðÅÜ î§åðÆ êzËÇàÕ êÅÇàñ å¶ ÃÅǧà ,

åÕéÆÕ ðÅÜ î§åðÆ êzÅë°ñ êà¶ñ å¶ íÅÜêÅ ç¶ ÃÆéÆÁð ÁÅ×± Áð°é ܶåñÆ òÆ ÔÅðé òÅñ¶ ÁÅ×±Áź ÇòÚ ôÅÇîñ Ôé¢ ÁÅî ÁÅçîÆ êÅðàÆ ç¶ ÕéòÆéð ÁðÇò§ç Õ¶ÜðÆòÅñ òÅðÅéÃÆ å¯º Ú¯ä ÔÅð ׶ Ôé¢ B ÜÆ Ø°àÅñ¶ ç¶ î°Ö ç¯ôÆ âÆ.ÁËî.Õ¶ ÁÅ×± ¶.ðÅÜ ÇÂÕ ñµÖ 寺 òè ò¯àź ç¶ òµâ¶ ëðÕ éÅñ Ú¯ä ÔÅð Ç×ÁÅ ÔË¢ ïéÆÁÅ ×źèÆ ÇܵåÆ Õź×ðà êzèÅé ïéÆÁÅ ×źèÆ ðŶ ìð¶ñÆ å¯º C.EB ñµÖ ò¯àź éÅñ Ú¯ä ÇÜµå¶ ×¶ Ôé¢ À°é•Åº é¶ íÅÜêÅ ç¶ Áܶ Á×ðòÅñ 鱧 ÔðÅÇÂÁÅ¢ ÇçµñÆ ÒÚ Õź×ðà çÅ ÃøÅÇÂÁÅ -íÅÜêÅ é¶ ÇìÔåðÆé êzçðôé ÕðÇçÁź ÇçµñÆ çÆÁź ÃÅðÆÁź G ñ¯Õ ÃíÅ ÃÆàź Òå¶ ôÅéçÅð Çܵå êzÅêå ÕÆåÆ ÔË ÜçÇÕ òð•Å B@@I ç½ðÅé ÇçµñÆ çÆÁź Ãµå¶ ÃÆàź Çܵåä òÅñÆ Õź×ðà çÅ ÇçµñÆ ÇòÚ î°Õ§îñ ÃëÅÇÂÁÅ Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÁÅî ÁÅçîÆ êÅðàÆ ç¶ À°îÆçòÅð ì¶ôµÕ ÇÂÕ òÆ ÃÆà éÔƺ Çܵå ÃÕ¶ Ôé êð À°Ã ç¶ À°îÆçòÅð ç±Ü¶ é§ìð Òå¶ ðÔ¶ Ôé ¢ òð•Å B@@I ç½ðÅé ÇçµñÆ çÆÁź ÃÅðÆÁź ÃÆàź Òå¶ Õì÷Å Õðé òÅñÆ Õź×ðà 鱧 ÇÂé•Åº Ú¯äź ç½ðÅé òµâÅ ÃçîÅ ñµ×Å ÇÕÀ°ºÇÕ Õź×ðÃ é¶ éÅ ÇÃðë ÇçµñÆ çÆÁź ÃÅðÆÁź G ÃÆàź ÔÅðÆÁź ìñÇÕ êÅðàÆ ÇÕö òÆ ÃÆà Òå¶ ç±Ü¶ é§ìð Òå¶ òÆ éÔƺ ÁÅ ÃÕ¶¢ Õź×ðÃ ç¶ Çå§é¶ Õ¶ºçðÆ î§åðÆ ÁÜË îÅÕé, ÕÇêñ Çõìñ å¶ ÇÕzôéÅ åÆðæ ì°ðÆ åð•Åº Ú¯ä ÔÅð ׶¢

The “Ab Ki Baar Modi Sarkar” slogan has turned into reality and Gujarat Chief Minister Narendra Modi is set to become the Prime Minister. Under the banner of the BJP, the Democratic Alliance (NDA) has swept the poll. The NDA has bagged 336 seats out of 543 Lok Sabha seats. The BJP on its own has got a clear majority by winning 282 seats. It is after 30 years that a single party has got a clear majority. It was after the assassination of Mrs Indira Gandhi in 1984 that the Congress had won 419 seats under Rajiv Gandhi. Earlier, the BJP had reached its highest tally of 182 seats in 1999 under Atal Behari Vajpayee. The BJP’s Prime Ministerial candidate Narendra Modi has won both the seats of Vadodhra (Gujarat) and Varanasi (UP) by a margin of 5.70 lakh and 3.71 lakh votes, respectively. After the victory, Modi went straight to his mother and sought her blessings by touching her feet. Modi tweeted, “India has won, and better days are ahead”. Modi will take the oath of office as Prime Minister. The Congress-led United Progressive Alliance (UPA) has succeeded in winning only 59 seats. The Congress has

got 44 seats only. The Congress has been wiped out in Delhi, Gujarat and Rajasthan. The Aam Aadmi Party has registered its present in Punjab by winning four seats. Among the regional parties, the Trinmool Congress has got 34 seats in West Bengal, while in Tamil Nadu, Jayalalitha has been able to win 37 seats.

ter Beni Parsad Verma, Minister for Corporate Affairs Sachin Pilot, Coal Minister Sri Prakash Jaiswal and Minister of State for Foreign Affairs Preneet Kaur have lost the election. The defeated leaders of the alliance partners included Minister for Heavy Industry Praful Patel, Renewable Energy Minister Farooq Abdullah (National Conference) and Civil Aviation Minister Ajit Singh (Rashtriya Lok Dal). Lok Sabha Speaker Meira Kumar has also lost the election. Minister of State for Coal Patrick Patil and Minister of State for Science and Technology Praful Patel, and BJP senior leader Arun Jaitley are also among the losers. Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal lost in Varanasi. Main accused in 2G scam A. Raja of the DMK has lost the poll by a margin of more than one lakh votes. Sonia Gandhi wins Congress President Sonia Gandhi has won the Rai Bareli seat by 3.52 lakh votes by defeating Ajay Aggarwal of the BJP. Congress wiped out in Delhi Making a good show the BJP has won all the seven seats in Delhi, whereas the Congress, which had won all the seven seats in 2009, has been wiped out in Delhi. Although the Aam Aadmi Party candidates have not been able to win a seat in Delhi but they have come second. The Congress, which had won all the seven seats in 2009 was in for a shock this time because it has not only lost all the seven seats but has not come second in any constituency. The three Central ministers of the Congress, Ajay Maken, Kapil Sibal and Krishna Tirath have lost the poll very badly.

BJP’s historic win in Modi wave

Senior Congress leaders lose Home Minister Sushil Kumar Shinde, Foreign Minister Salman Khursheed, HRD Minister M.M. Palam Raju, Telecom Minister Kapil Sibal. Steel Minis-


June 7, 2014

Indo-Okanagan Times

Page 5

ÇçÁÅ âÆî¯ñÆôð÷ òñ¯º îè°î¶Ô Diya’s Demolishers fundraise for diabetes cure ç¶ ÇÂñÅÜ ñÂÆ ë§â ÇÂÕµáÅ

ÁËîÕé ÃðÇòÇÃ÷ ÇòÖ¶ ÃàÅë î˺ìð» ñò¯º àÆî é§È MC@E çÅé ÕÆå¶ ×¶, ÇÜÃé§È Õ§êéÆ é¶ Õ°ñ MFA@ éÅñ î¶ÇñÁÅÍ ÇÂé·» çÅé» éÅñ, ÇçÁÅ âÆî¯ñÆôð÷ é¶ ÕðÆì MAH@@ ÇÂյᶠÕÆå¶-ÇÜà éÅñ À°é·» é¶ MA@@@ ç¶ ÁÅêä¶ ÁÃñ àÆÚ¶ é§È êÅð Õð ÇñÁÅÍ Staff members at Emcon Services donated $305 to the team, which the company matched for a total of $610. With these donations, Diya’s Demolishers have raised about $1,800 — which surpassed their original goal of $1,000.

îËÇðà Ã˺àðñ ÁËñÆî˺àðÆ ÇòÖ¶ ÃzðÆîåÆ ÇâÕÃé çÆ ÇâòÆ÷é E ÕñÅÃ é¶ àÆî é§È MB@@ çÅé ÕÆå¶Í Mrs. Dixon’s division 5 class at Merritt Central Elementary donated $200 the team.

é½-ÃÅñŠܽóÆÁ» íËä» ÇçÁÅ Áå¶ ÇðÁÅ ÛÅìóÅ îèÈî¶Ô ç¶ ÇÂñÅÜ ñÂÆ àËñÈà òÅµÕ ÇÚ ÁÅêäÆ àÆî, ÇçÁÅ âÆî¯ñÆôð÷ ñÂÆ òµâÆ ðÅôÆ êzÅêå Õðé ç¶ Õ§â¶ ÃéÍ àÆî çÅ é» ÇçÁÅ À°µå¶ ðµÇÖÁÅ Ç×ÁÅ, ÇÜÃçÅ àÅÂÆê A îèÈî¶Ô ÔËÍ ÃÅðÅ ë§â ܯ íËä», À°é·» ç¶ îÅÇêÁ» Áå¶ À°é·» çÅ íðŠܯó ÇðÔÅ ÔË À°Ô ÇÕô¯ð» ÇòÚ âÅÂÆìÆàÆ÷ Ö¯Ü Ã§ÃæÅé é§È ÜÅò¶×ÅÍ ÇÂÔ ÚÇÔñÕçîÆ (òŵÕ) ÕîñÈêà òÅÂÆñâñÅÂÆë êÅðÕ ÇòÖ¶ ÜÈé H é§È Ô¯äÆ ÔËÍ

- ë¯à¯ ÁËÇîñÆ òËÃñ

Nine-year-old twin sisters Diya and RiyaChhabra were on the receiving end of big donations to Diya’s Demolishers, their team in the Telus Walk to Cure Diabetes. The team is named for Diya, who has Type 1 diabetes. All the funds the sisters, their parents and their brother raise will be passed on to the Juvenile Diabetes Research Foundation. The walk takes place June 8 at the Kamloops Wildlife Park. – Photos Emily Wessel

òÆð é¶ å¯ÇóÁÅ ÷ÅðÅ çÅ Ççñ ÁÅÖðÆ Çî§àź ç¶ ×¯ñ éÅñ Çëð ÔÅÇðÁÅ íÅðå Òç¯ êñ ð°ÕÅ Ö°ÁÅ쯺 ÕÅ ÕÅðòź Á½ð Çëð Úñ çƶ å°î ÕÔź Ôî ÕÔź...Ò ÜÆ Ôź ÷ÅðÅ (ÇêzàÆ Ç÷§àÅ) ç¶ Ã°êÇéÁź çÅ ðæ ÇÜò¶º ÔÆ ð°ÇÕÁÅ òÆð (ôÅÔð°Ö ÖÅé) é¶ Çܵå çÅ ðÃåÅ ëó ÇñÁÅ¢ ÇÂà Çëñî çÆ ÕÔÅäÆ ÷ðÅ Ôà Õ¶ ÃÆ ÇÜæ¶ òÆð ÜÅðÅ ÇÂÕ ç±Ü¶ Çòð°µè Öó•¶ Ãé¢ òÆð ÜÅðÅ çÆ ÇÂà Áé¯ÖÆ ÕÔÅäÆ ÇòÚ ÕÂÆ ÕñÅÂÆîËÕà ÁŶ êð ÁÅÇÖðÕÅð Çܵå çÅ åÅÜ òÆð ç¶ ÇÃð ÃÇÜÁÅ¢ òÆð ÜÅðÅ çÆ ÇÂà Áçí°µå ÕÔÅäÆ ç¶ ×òÅÔ ìä¶ ÇÚ§éÅÃòÅîÆ Ãà¶âÆÁî ÇòÚ ÕÂÆ À°åÅðÚó•ÅÁ ç¶Öä 鱧 Çîñ¶¢ Ü¶å± Ú½ÕÅ îÅðç¶ ÔÆ ÇêÀ±ô ÚÅòñÅ Ö°ôÆ ç¶ îÅð¶ îËçÅé Òå¶ ç½ó ÇêÁÅ å¶ òÆð Ö¶î¶ ÇòÚ Ö°ôÆ çÆ ñÇÔð ç½ó ×ÂÆ¢ ÁÅÂÆ. êÆ. Á˵ñ.G çÅ ÇÖåÅì Çܵåä çŠðêéÅ à°µàä Òå¶ ÜÅðÅ çÆÁź ÁµÖź ÇòÚ Áµæð± ÁŠ׶¢ òÆð-÷ÅðÅ ëÅÂÆéñ ÇòÚ ÕÂÆ î½ÇÕÁź Òå¶ òÆð å¶ ÜÅðÅ ç¶ ÇÚÔÇðÁź Òå¶ òµÖ-òµÖ íÅò é÷ð ÁŶ¢ êÇÔñÆ òÅð ÁÅÂÆ. êÆ. Á˵ñ. ÇÂÇåÔÅÃ ç¶ ëÅÂÆéñ ÇòÚ ê§ÜÅì ç¶ ÇðèÆîÅé ÃÅÔÅ ç¶ ÛµÕ¶ îÅð Õ¶ Ã˺ÕóÅ ìäÅÀ°ä Òå¶ òÆð é¶ ÇéðÅôÅ ÇòÚ ÁÅêäÆ ×ðçé Þ°ÕÅ ñÂÆ ÃÆ êð îéÆô êÅºâ¶ ç¶ ÕÇÔð ç¶ Áµ×¶ ÜÅðÅ

òÆ ÃÇÔîÆ Ô¯ÂÆ é÷ð ÁÅÂÆ¢ ÇðèÆîÅé ÃÅÔÅ çÆ òÅÔòÅÔ å¯º ÇÜæ¶ ÜÅðÅ Ö¶î¶ ÇòÚ À°åôÅÔ çÅ îÅÔ½ñ ìä Ç×ÁÅ ÃÆ, À°æ¶ ÔÆ Õ¯ñÕÅåÅ òñ¯º îéÆô êźⶠìä Ç×ÁÅ çì§× Ú°ñì°ñ êźⶢ ç¯òź é¶ Ü篺 òÆ Ú½Õ¶-ÛµÕ¶ ñ×Ŷ åź îËçÅé çðôÕź ç¶ ð½ñ¶ éÅñ ×±§Þ À°ÇáÁÅ¢ Õ¯ñÕÅåŠ鱧 Çܵå ñÂÆ ÚÅð ׶ºçź Òå¶ D ç½óź çÆ ñ¯ó ÃÆ¢ ÕðÆì CB Ô÷Åð çðôÕź éÅñ ÖÚÅÖÚ íð¶ Ãà¶âÆÁî ÇòÚ Ôð Õ¯ÂÆ ÁÅêä¶ ÃÅÔ ð¯ÕÆ ìËáÅ ÃÆ å¶ ÇÜò¶º ÔÆ ÇêÀ±ô ÚÅòñÅ é¶ Ú½ÕÅ îÅð Õ¶ ÁÅÂÆ. êÆ. Á˵ñ.-G çÅ åÅÜ Õ¯ñÕÅåÅ ç¶ éź ÕÆåÅ, ôÅÔð°Ö é¶ ÁÅêäÆ ì¶àÆ Ã°ÔÅéÅ ÖÅé 鱧 ׯç ÇòÚ À°áÅ ÇñÁÅ¢ ÕÔÅäÆ çÅ Á§å Õ°Þ òÆ ÇðÔÅ Ô¯ò¶ êð òÆð åź ÜÅðÅ çÅ ÇêÁÅð ÷ð•Å òÆ Øµà éÔƺ Ô¯ÇÂÁÅ¢ òÆð çÆ Ö°ôÆ ÇòÚ ôðÆÕ Ô°§ç¶ ԯ¶ ÇÜæ¶ ÜÅðÅ À°Ãç¶ ×ñ¶ ñµ× ×ÂÆ, À°æ¶ ÔÆ òÆð é¶ òÆ ÷ÅðÅ çÅ ç°µÖ ò§âä ñÂÆ À°Ã 鱧 ÁÅêäÆÁź ìÅÔź ÇòÚ ñË ÇñÁÅ¢ ÇÂà åð•Åº ÁÅÂÆ. êÆ. Á˵ñ.-G çÅ ôÅéçÅð Á§å Ô¯ÇÂÁÅ¢

Ô¶× (ÔÅñ˺â) - íÅðåÆ ÇÖâÅðÆÁź é¶ ìËñÜÆÁî ÇòÚ ÁÅÖðÆ AE ÃËÇÕ§âź ÇòÚ ÇîñÆ ÔÅð 寺 Õ¯ÂÆ ÃìÕ éÅ ÇñÁÅ å¶ àÆî FIò¶º Çî§à ÇòÚ ×¯ñ ÖÅ Õ¶ Çòôò çÆ Ú½æ¶ é§ìð çÆ àÆî ǧ×ñ˺â 寺 ÔÅÕÆ Çòôò Õµê ç¶ ê±ñ-¶ îËÚ ÇòÚ Ã¯îòÅð 鱧 A-B éÅñ ÔÅð ׶¢

íÅðå ñÂÆ ìðÅìðÆ çŠׯñ ÕÆåÅ¢ îËÚ Öåî Ô¯ä ÇòÚ ç¯ Çî§à ìÚ¶ Ãé ÇÕ ÃÅÂÆîé é¶ êËéñàÆ ÕÅðéð Òå¶ Ü¶å± ×¯ñ ÕðÕ¶ ÇÂÕ òÅð Çëð íÅðåÆÁź çÅ Ççñ å¯ó ÇçµåÅ¢ ×°ðìÅÜ é¶ Ç§×Çñô ÇÖâÅðÆÁź 鱧 ÒÚ½ÕÒ ÕÆåÅ å¶ Á§êÅÇÂð é¶ êËéñàÆ ÕÅðéð çÅ ÇÂôÅðÅ Õð

íÅðå é¶ Çòôò ð˺ÇÕ§× ÇòÚ àÆî ǧ×ñ˺â 鱧 FHò¶º Çî§à åÕ A-A çÆ ìðÅìðÆ Òå¶ ð¯ÕÆ ðµÇÖÁÅ êð ×°ðìÅÜ ÇÃ§Ø çÆ ÇÂÕ í°µñ éÅñ ǧ×ñ˺â 鱧 FIò¶º Çî§à ÇòÚ êËéñàÆ ÕÅðéð ÇîÇñÁÅ ÇÜà Òå¶ ÃÅÂÆîé à¶ñ é¶ Ü¶å± ×¯ñ Õð ÇçµåÅ¢ íÅðå ÇÂà 寺 êÇÔñź ÁÅêä¶ êÇÔñ¶ îËÚ ÇòÚ ìËñÜÆÁî Ե毺 ÁÅÖðÆ ÃËÇÕ§âź ÇòÚ B-C éÅñ ÔÅð Ç×ÁÅ ÃÆ¢ îÅðÕ ×ñ¶×¯ðé é¶ BGò¶º Çî§à ÇòÚ Ç§×ñ˺â 鱧 ìó•å ÇçòÅÂÆ ÜçÇÕ èðîòÆð ÇÃ§Ø é¶ C@ò¶º Çî§à ÇòÚ

ÇçµåÅ¢ íÅðåÆÁź é¶ Çòð¯è ÜåÅÀ°ºç¶ ԯ¶ ÒðËëðñÒ î§Ç×ÁÅ êð Õ¯ÂÆ ëÅÇÂçÅ éÅ Ô¯ÇÂÁÅ å¶ Á§êÅÇÂð çÅ ëËÃñÅ ÕÅÇÂî ÇðÔÅ¢ ׯñÕÆêð êÆ. ÁÅð. ôzÆܶô é¶ êËéñàÆ ÕÅðéð Òå¶ êÇÔñ¶ ïåé 鱧 ÃëñåÅê±ðòÕ ð¯Õ ÇñÁÅ êð ðÆìÅǧâ Òå¶ ÃÅÂÆîé é¶ ×¯ñ Õð ÇçµåÅ¢ ÁÅÖðÆ êñź ÇòÚ ×¯ñ ÖÅä çÆ Õî÷¯ðÆ ÇÂÕ òÅð Çëð íÅðå 鱧 ñË â°µìÆ å¶ íÅðå 鱧 à±ðéÅî˺à ÇòÚ ñ×ÅåÅð ç±ÜÆ ÔÅð çÅ ÃÅÔîäÅ ÕðéÅ ÇêÁÅ¢


Page 6

Indo-Okanagan Times

Basran to run for Kelowna mayor

Mortgage

solutions convenience your

For a mortgage on your terms contact:

Julie Tatla

CIBC Mortgage Advisor Cell: 604 556 4855 Bus: 604 820 4856 Email: julie.tatla@cibc.com For more information, visit www.cibc.com/mortgageadvisor

June 7, 2014

Trademark of CIBC. “CIBC For what matters.” is a trademark of CIBC.

at TM

Last April 29th Kelowna City Councillor Colin Basran announced his intention to run for Mayor in Kelowna’s next municipal election. The announcement was expected after current Mayor Walter Gray decided he would not seek re-election in November. “I love my city and I want to see it continue to be a great place to live for young families and retirees alike,” Basran said during a telephone interview with the Indo-Okanagan Times in May. The first-time Kelowna City Councillor describes himself as pro-business but with a social conscience, and he believes a diversified economy and sound city planning are the keys to ensuring Kelowna remains one of the best cities in Canada to not only live but also do business. Basran has been heavily involved in developing Kelowna’s technology sector (with much success through the Accelerate Okanagan initiative among others) and sees tourism and agriculture as the other mainstays of Kelowna’s economy, driving a diverse and successful small business sector. Basran intends to stay the course in terms of Kelowna being open for business and says he will also ensure a collaborative approach to any large-scale projects that may be undertaken. He cites the new Interior Health consolidation space, the new yacht club, and Westcorp’s plans to build a new downtown hotel as examples of the development projects he wants to see Kelowna attracting. In addition, Basran is a strong proponent of the “Town Square” community development concept and would like to see Kelowna avoid urban sprawl as much as possible. He gives high praise to city staff for their efforts on this front and looks forward to working with all departments to ensure Kelowna engages in thoughtful community development in accordance with the Official Community Plan, including initiatives that will see Kelowna producing a smaller environmental footprint, supporting arts and culture, and ensuring the city’s recreational amenities and health care facilities meet the needs of all residents—and all this while keeping taxes down through continued efforts on the economic development front. Basran is excited about the opportunities the City of Kelowna and the Regional District of Central Okanagan are pursuing. One is a regional – and sustainable – transportation system and the other is a regional growth strategy. Basran feels his ability to bring people together behind a common purpose will be an added value he can bring to the Regional District boardroom, and he is confident the working relationship the city and Regional District have nurtured will produce exciting results for the greater area in the upcoming years. Basran is also pleased with the working relationship the City of Kelowna has established with Native Bands in the Okanagan—mostly with Westbank First Nations and the Okanagan Indian Band. Although he admits there is “always room for improvement,” he believes that bridges have been built with local First Nations and he will continue to pursue effective, collaborative strategies to enhance cooperation and partnership opportunities. “I am a firm believer in the idea that we can get much more accomplished by working together than not,” says Basran. “I’m open to any ideas that will benefit the residents of our community and look forward to working with our Regional District and First Nations partners to achieve great things.” Basran was also appointed by Mayor Gray to a number of committees: Airport Advisory Committee, Downtown Kelowna Association(Alternate), Economic Development Commission(Alternate), Kelowna Chamber of Commerce (Alternate), Kelowna Joint Water Committee, Parcel Tax Roll Review Panel (formerly Court of Revision), Regional District of Central Okanagan Board

of Directors, and Tourism Kelowna (Alternate). The relationships and knowledge base that these appointments provide Basran will fit hand in glove with his experience as a realtor and news reporter, both of which have helped him develop additional skills that will come in handy if elected mayor. As a realtor Basran has always had a close eye on development and real estate trends, as well as a keen understanding of the reasons why people relocate to an area. Furthermore, he has developed an extensive network of friends, associates and business professionals, and with a collaborative approach to problem solving this network will be put to good use on behalf of Kelowna residents he says. In terms of giving back to the community, Basran has organised a golf fundraiser for the Kelowna General Hospital Foundation and fundraised for the ALS Foundation of British Columbia. He was a member of the Young Professionals Task Force, whose focus is to attract and retain young professionals in the area, and he has been actively involved with GenNext, a branch of the United Way focussing on youth that helps out with various local charity events. Basran, whose family has lived in the Okanagan for over 100 years, decided to announce his candidacy early in order to end speculation about his intentions and also because announcing early may be a good luck charm given he did the same thing during his successful run for a seat on Kelowna’s city council in the last municipal election, where he finished an impressive third in ballots counted despite being new to the political arena. An interesting aside to Basran’s political good fortune last election is that his grandfather, Johnder Basran, was the first IndoCanadian mayor in all of Canada, having served three terms as Mayor of Lillooet in the 1970s. With this in mind, Basran has a proud family tradition to uphold in the world of politics and he takes this responsibility seriously. Sadly, Johnder Basran passed away on December 29, 2013, but his legacy is strong motivation for Colin Basran to follow in his footsteps. Basran is married with two young children and he has elderly parents living in the area. He also graduated from KLO High School. Because of this, he believes he understands the city very well and the real impact municipal government decisions have on the lives of both young families and the elderly. Basran says he will always have their interests in mind as he takes on the challenges and hard decisions required in the running of a city the size of Kelowna. Basran believes in environmental stewardship and responsibility and he and his wife, therefore, are committed to reducing their own environmental footprint. They “walk the talk” he says. “We walk or ride a bike whenever we can and generally try to incorporate environmentally conscious practices into our lifestyle,” he says. “And of course we want to teach our children to do the same.” This includes practicing the three Rs (reduce, reuse, recycle) regularly and doing things as locally as possible. Their lifestyle ties in with the “Town Square” concept that Basran is committed to seeing developed in Kelowna’s ever-growing downtown core: ease of accessibility and a real sense of community. Although Basran has yet to release a formal platform, he plans to run an open and honest campaign based on sound understanding of the challenges facing Kelowna and the sound ideas that will be developed through collaboration and innovation to meet those challenges head on. The BC municipal elections are taking place on November 15, 2014. For more information visit Elections BC at www.elections.bc.ca. By Roy Heuchendorff,

Special to the Indo-Okanagan Times


June 7, 2014

Indo-Okanagan Times

ìÇá§âŠ鱧 CG òÇðÁź î×𯺠ÇîñÆ é°îÅǧç×Æ ìÇá§âÅ (ÚðéÜÆå í°µñð): Õ¶ºçð ÃðÕÅð ÇòµÚ ìÇá§âŠ鱧 CG òÇð•Áź î×𯺠é°îÅǧç×Æ ÇîñÆ ÔË¢ Çê§â ìÅçñ ç¶ ÕËìÇéà ÇòµÚ ÇÔµÃÅ Çîñä ç¶ åÆÃðÆ çøÅ íÅ× ÜÅ׶ Ôé¢ ìÇá§âŠçÃçÆ ÔñÕ¶ 寺 î˺ìð êÅðñÆî˺à ÔðÇÃîðå Õ½ð ìÅçñ 鱧 î¯çÆ ÃðÕÅð ÇòµÚ ò÷Æð ìäÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ñ§îÅ Ãîź ìÇá§âÅ ÔñÕÅ ðÅÖòź ÇðÔÅ ÔË¢ éòƺ Ôµçì§çÆ î×𯺠ìÇá§âŠçÃçÆ ÔñÕÅ B@@I 寺 Üéðñ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ¢ ìÅçñ êÇðòÅð é¶ øðÆçÕ¯à çÆ æź ìÇá§âÅ çÆ Ú¯ä Õð ñÂÆ ÃÆ Áå¶ êÇÔñÆ çøÅ ÃÅñ B@@I ÇòµÚ ÔðÇÃîðå Õ½ð ìÅçñ ìÇá§âŠ寺 çÃç î˺ìð ìä¶ Ãé ¢ çÃç î˺ìð ÔðÇÃîðå Õ½ð ìÅçñ é¶ î¯çÆ ÃðÕÅð ÇòµÚ ò÷Æð òܯº ÃÔ°§ Ú°µÕÆ ÔË¢ À°é•Åº 寺 êÇÔñź ìÇá§âŠçÃçÆ ÔñÕ¶ 鱧 ÃÅñ AIGG ÇòµÚ ÜéåÅ ÃðÕÅð ÇòµÚ êzåÆÇéèåÅ ÇîñÆ ÃÆ¢ À°ç¯º Õ¶ºçðÆ ÕËìÇéà ÇòµÚ è§éÅ ÇÃ§Ø ×°ñôé Ãà¶à ò÷Æð ìä¶ Ãé Áå¶ À°é•Åº Õ¯ñ ÇõÇÖÁÅ,Ö¶âź,ÃËð ÃêÅàÅ Áå¶ ÃµÇíÁÅÚÅð ÇòíÅ× Ãé¢ è§éÅ ÇÃ§Ø ×°ñôé é¶ À°ç¯º ìÇá§âÅ ÔñÕ¶ 寺 Õź×ðÃ ç¶ À°îÆçòÅð ×°ñ÷Åð ÇÃ§Ø é±§ ÔðÅÇÂÁÅ ÃÆ¢ À°é•Åº 寺 î×𯺠ìÇá§âÅ ç¶ ÇÕö òÆ ÁËî.êÆ. 鱧 Õ¶ºçðÆ ÕËìÇéà

ÇòµÚ ð°åìÅ Çîñä çŠðíÅ× êzÅêå éÔƺ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ¢ Çê§â ìÅçñ 寺 Ãí 寺 êÇÔñź êzÕÅô ÇÃ§Ø ìÅçñ Õ¶ºçðÆ ÕËìÇéà ÇòµÚ Ö¶åÆ î§åðÆ ìä¶ Ãé¢ À°Ã î×𯺠ðÖìÆð ÇÃ§Ø ìÅçñ Õ¶ºçðÆ ÕËìÇéà ÇòµÚ Ãà¶à ò÷Æð ìä¶ Áå¶ À°é•Åº Õ¯ñ À°çï¯× îÇÔÕîÅ ÇðÔÅ ÔË¢ Ô°ä ÔðÇÃîðå Õ½ð ìÅçñ é¶ ÕËìÇéà ò÷ÆðÆ ñË Õ¶ ìÇá§âÅ ÔñÕ¶ ç¶ íÅ× Ü×Å Ççµå¶ Ôé¢ À°é•Åº 鱧 ë±â êzÅÃËÇÃ§× îÇÔÕîÅ ÇçµåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ìÅçñ êÇðòÅð é¶ ò¯àź ç¶ éåÆÇÜÁź î×𯺠ÇçµñÆ ÇòµÚ ÔÆ â¶ð¶ ñŶ ԯ¶ Ãé ÇÜà çÅ éåÆÜÅ ÃÅÔîä¶ ÁÅÇÂÁÅ ÔË¢ ÇÂÃåðÆ ÁÕÅñÆ çñ ê§ÜÅì çÆ êzèÅé Áå¶ ÃÅìÕŠçÃç î˺ìð êðîÜÆå Õ½ð ×°ñôé é¶ ÔðÇÃîðå Õ½ð ìÅçñ 鱧 òèÅÂÆ Çç§ÇçÁź ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ Õ¶ºçðÆ ÕËìÇéà ÇòµÚ ìÆìÆ ìÅçñ 鱧 æź Çîñä éÅñ ê§ÜÅì çÆÁź Á½ðåź çÅ ÇÃð À°µÚÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢ À°é•Åº ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ ê§ÜÅì Ö¶åÆ êzèÅé ñìÅ ÔË ÇÜà ÕðÕ¶ À°é•Åº çÆ ò÷ÆðÆ éÅñ ê§ÜÅì 鱧 òè¶ð¶ ñÅÔÅ Çîñ¶×Å¢ ôz¯îäÆ Õî¶àÆ î˺ìð ÁËâò¯Õ¶à ðÖç¶ò ÇÃ§Ø ìÅÔÆÁÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ìÆìÆ ìÅçñ ç¶ ÕËìÇéà ò÷Æð ìäé éÅñ ê§ÜÅì ç¶ Ö¶åÆ ÃËÕàð 鱧 À°åôÅÔ Çîñ¶×Å¢

Page 7

ê§ÜÅì 寺 򡊦 ׶ î˺ìð êÅðñÆî˺à


June 7, 2014

Indo-Okanagan Times

Guru Gobind Singh Temple Association celebrates 40th Anniversary In the late 1960’s there were only a few Indo-Canadian families in the Prince George region. However, by the early 70’s immigration increased due to the opportunities available in the forestry and railway industries. As religion is a key aspect in the Sikh way of life, the need soon arose for the community to fulfill its spiritual needs.

tire community to come together in order to complete the task. President Narinder Singh Pawar and the Treasurer Shamsher Singh Bhuttar were some of the members who helped to accomplish the task.

The importance of the temple cannot be understated as it serves as a communal gathering place, a house of worship, and fulfills community needs such as marTo this end, in March of 1974 a few community mem- riages and funeral rites. bers decided to celebrate a Sikh religious ceremony As Sikhs desire to be full members of society, the known as Vaisakhi – a celebration honouring the birth temple is open to all peoples from all walks of life. As of the Sikh religious community known as the Khalsa one of the Sikh principles is Seva – free and faithful serPanth. vice to one’s community - the temple promotes focus

The inaugural Vaisakhi celebration took place on April 13, 1974 in the Moose Hall on Douglas Street in Prince George. The entire Sikh community participated in this celebration and it was such a success, that it was decided to form an executive committee whose goal would be to construct a more permanent religious and cultural centre, known as a Gurudwara, for the young Sikh community.

upon working in order to better the entire society within which one resides. An example of this would be when the community raised $100,000 over 2006 and 2007 for the Spirit of the North Health Care Foundation in order to help it build a new pediatrics ward and single rooms for labour and delivery. In appreciation, one of these rooms was named after the founding Guru of Sikhism who espoused the value of community service, Guru Nanak Dev Ji. The room is in the University Hospital of The following 11 committee members were selected Northern British Columbia. to head up the project: President – Gurbax Singh Brar; Furthermore the temple participated in the Sikh NaVice-President – Narinder Singh Pawar; Secretary – Ram Singh Gill; Vice-Secretary – Jagdev Singh Jawanda; tions blood donation campaign for the Canadian Blood Treasurer – David Aulakh; Vice-Treasurer – Parshotam Services and in the Cancer Relay for Life Run. Guru Kumar Sharma; Members – Balvir Singh Dandhu, Sar- Gobind Singh Temple Association also organizes sports wan Singh Pawar, Narajan Singh Sandhu, Dev Singh events and provides full facilities to the Indo-Canadian Senior Society. Bains, and Ram Singh Manhas. From its inception until today the Sikh community They originally registered the society as the Guru Nanak Cultrual Sikh Society; however in 1977 this was has sought not only to preserve its traditions but to be changed to the Guru Gobind Singh Temple Association. an integral part in promoting the welfare of the entire community within which it resides. Thus the past 40 While work on the Gurudwara was in its infancy, the years not only mark an important celebration for the hall began to be used monthly to celebrate communal Sikh community but also mark 40 years of striving to and religious functions. However, the need for a Gurudbetter Prince George. wara was never forgotten and the community began to To celebrate the 40th anniversary Sri Akhand Path raise money and look for a potential building site. service – three days of reading of their holy scripture – To this end, in 1976 a building site was found on the was performed from May 30th to June 1st, 2014. Upon corner of 5th and Kelly Street which used to be a church. completion, the speakers including the Honorable ShirHowever, this facility was unable to provide for the needs ley Bond, Minister of Jobs, Tourism and Skills Training of the growing community due to the lack of a sufficient and Minister Responsible for Labour thanked the conkitchen and washroom facilities. Therein, work began gregation and delivered a message from the Honorin 1978 whereby a new building was attached to the exable Christy Clark, Premier of British Columbia. The enisting one, and these issues were corrected. This was tire community took part in this celebration with great completed in 1979 and an opening ceremony to mark excitement and enthusiasm. At the end, the Executive the occasion was celebrated on December 25, 1979. thanked all the participants who made this event very This building took a lot of work and required the en- successful.

Pages 8-9


Page 10

Indo-Okanagan Times

June 7, 2014

×¹ñÅìÆ ×¹ñÅì ÚÅéä ׯÇì¿çê¹ðÆ ÕÅîÅ×ÅàÅîÅðÈ é§È ïÅç ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÇÜò¶º Õ°çðå Ü¿×ñ ì¶ÇñÁ» ÇòÚ êËçÅ Ô¯ä òÅñ¶ ò¶ñ ìÈÇàÁ» ù À°é•» çÆ õ¹ðÅÕ Çç¿çÆ ÔË, ÇÜà çÆ ìç½ñå À°Ô Ü¿×ñ ç¶ Ã¹Ô¼êä ÇòÚ Áé§å òÅèÅ Õðç¶ ÔéÍ ÇÂà éÅñ ÇÃðø Ü¿×ñ ÔÆ éÔÄ Ãׯº Ãî¹¼ÚÅ òÅåÅòðä ÔÆ îÇÔÕ À°µáçÅ ÔËÍ ÇÂö åð•» ê³ÜÅì ç¶ Ãå«Ü Áå¶ ÇìÁÅà çÇðÁÅò» ç¶ ÇòÚÕÅðñÆ ç¯ÁÅì¶ çÆ èðåÆ ç¶ ã¼Õ ÇÂñÅÕ¶ ç¶ ôÇÔð ì¿×Å é¶ó¶ ÇÂÕ ÇÂÇåÔÅÃÕ Çê³â (ÇÜ毺 çÆ ìÔ¹å ÷îÆé ìðÅéÆ, Õ¼ñðÆ Áå¶ êñÅÔ ç¶ çðõå» éÅñ ã¼ÕÆ Ô¯ÂÆ ÃÆ) ÇòÖ¶ ÇÂÕ ÕÅôåÕÅð î÷çÈð êÇðòÅð ç¶ Øð êåÞó ç¶ î½Ãî 寺 ìÅÁç À°åð¶ ÇÃÁÅñ ç¶ ÁÖÆðñ¶ Áå¶ ìÿå ð¹¼å ç¶ ô¹ðÈÁÅåÆ Ççé» ÇòÚ ÇÂÕ ×¯íñ¶ ÇÜÔ¶ ×¹ñÅì çÆ ÇéÛ¯Ô ÕñÆ ÇÖóÆ å» ÃÅð¶ êÇðòÅð ÇòÚ ÔÆ éÔÄ Ãׯº ÃðÆÕ¶, Á³×»-ÃÅÕ» Áå¶ Çî¼åð» ì¶ñÆÁ» ç¶ Øð» ÇòÚ òÆ ×¹ó ò¿ÇâÁÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂà Áé±á¶ ì¼Ú¶ é¶ Ü篺 ÜòÅéÆ çÆ çÇÔñÆ÷ ÇòÚ êËð èð¶ å» ÇÂÔ ÕñÆ ë¹¼ñ ìä Õ¶ ÁÅêäÆ õ¹ôìÈ ÃÇÔå ÇÂñÅÕ¶ çÆÁ» Ô¼ç» ù êÅð ÕðÕ¶ Ãî¹¼Ú¶ ç¯ÁÅì¶ ÇòÚ ëËñ ×ÂÆÍ Ü篺 ÇÂÔ îÇÔÕçÅ ×¹ñÅìÆ ×¹ñÅì ð¯÷Æ ð¯àÆ ç¶ Þî¶ñ¶ ÇòÚ¯º éÅøñÕ Ô¯ Ç×ÁÅ å» ÇÂà çÆ îÇÔÕ Çç¼ñÆ ç¼Öä 寺 Ô¹¿çÆ Ô¯ÂÆ ç¶ô» êÌç¶ô» ÇòÚ îÇÔÕä ñ¼×ÆÍ å°ÃÄ Ô¹ä å¼Õ ìó¶ À°åÅòñ¶ Ô¯ Ú¹¼Õ¶ Ô¯ò¶×¶ ÇÕ ÇÂÔ Áçí¹¼å ôõôÆÁå Õ½ä? ÇÂÔ Ãé ê³ÜÅìÆ ì¯ñÆ ç¶ êÌÇüè À¹ÃåÅç ×ÆåÕÅð Áå¶ ö÷ñׯ ÚÅéä ׯÇì¿çê¹ðÆÍ ÚÅéä ׯÇì¿çê¹ðÆ é¶ ÃÌÆîåÆ é¼æ¯º ç¶òÆ çÆ Õ°¼Ö¯º Áå¶ ÃÌÆ éÅéÕ ðÅî é§ìðçÅð ç¶ Øð E ëðòðÆ AIBD ù Ç÷ñ•Å ܦèð (Ô¹ä éò»ôÇÔð) ç¶ Çê³â ׯÇì¿çê¹ð ÇòÖ¶ Üéî ÇñÁÅÍ ÁÅê ç¶ ìÅê çÅçÅ Ö¶åÆìÅóÆ çÅ Õ¿î è¿çÅ ÕðçÅ ÃéÍ ÇÜò¶º ÔÆ ìÚêé ÓÚ Ã¹ðå ÿíÅñÆ å» ÁÅê ÜÆ ù îÅÇêÁ» é¶ ÇÂà Ã ê³ÜÅì ÇòÚ ÚñçÆ ÁÅÇç- èðî î¿âñ ñÇÔð ç¶ êÌíÅò ÕÅðé Çê³â ç¶ êÌÅÇÂîðÆ ÃÕ±ñ ÇòÚ êó•é¶ êÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅÍ À°é•» òÕå» ÇòÚ îé°¼Ö ç¶ ÇÂÕ ÃîÈÔ éÅñ îÅéòÆ òðåÅú íÅò¶º òèÆÁÅ éÔÄ ÃÆ êð ÁÅê ç¶ Ççñ ÇòÚ êó•ÅÂÆ Õðé çÆ Ç¼ÛÅ ôÕåÆ é¶ ÁÅê ù ÇÂé•» ÃÅðÆÁ» î¹ôÇÕñ» 寺 êÅð ÜÅä ñÂÆ ê̶ÇðÁÅÍ ÇÂö ÕÅðé Çê³â ç¶ ÃÕ±ñ 寺 ÚÅð ÜîÅå» êÅà ÕðÕ¶ ÁÅê é¶ ê³ÜÅìÆ ê¼åðÕÅðåÅ ç¶ êÌî¹¼Ö Áå¶ ê³ÜÅìÆ ö÷ñ ç¶ ÇÃðî½ð Ã. ÃÅèÈ ÇÃ¿Ø Ôîçðç ç¶ Çê³â ê¼çÆ î¼à òÅñÆ ÇòÖ¶ ê³ÜòÄ ÜîÅå ÇòÚ çÅÖñÅ ñË Ç×ÁÅÍ ÇÂæ¶ êó•ÅÂÆ çÅ òÅåÅòðä íÅò¶º òèÆÁ» éÔÄ ÃÆ Çëð òÆ ÁÅê é¶ Ã¿é AICF-CG ÇòÚ ÁÅêäÆ ÇîÔéå ç¶ ÇÃð Û¶òÄ ÜîÅå êÅà Õð ñÂÆ, Ü篺 ÇÕ ÁÅê çÅ Õ¯ÂÆ òÆ Ôî-ÜîÅåÆ êÅà éÅ Ô¯ ÃÇÕÁÅÍ ñ¯Õ» ñÂÆ ÇÂÔ ÇÂÕ ÁÜÆì ØàéÅ ÃÆÍ Çê³â ç¶ î¯ÔåìÅð ñ¯Õ ÇÂà ԯäÔÅð ì¼Ú¶ ù ÔËðÅéÆ éÅñ å¼Õä, À°Ã çÆ ÇîÔéå ù éåîÃåÕ Ô¯ä Áå¶ ìäçÅ ÃÇåÕÅð ç¶ä ñÂÆ õ¹ç Ú¼ñ Õ¶ ÃÕ±ñ ÁÅÂ¶Í ñ¯Õ» é¶ ÇêÁÅð éÅñ ÁÅê ù ÇÔ¼Õ éÅñ ñÅÇÂÁÅÍ ÇÂÔ ØàéÅ À°é•» ç¶ Ú¶ÇåÁ» ÇòÚ ÁÇî¼à ÛÅê Û¼â ×ÂÆ ÃÆÍ ÁÇèÁÅêÕ» çÆ îÅóÆ ÕÅð×¹÷ÅðÆ å¯º éðÅ÷ Ô¯ Õ¶ ÇÃÇÖÁÅÅ ÇòíÅ× é¶ ÃÕ±ñ çÅ çðÜÅ ñ¯Áð Çîâñ 寺 ØàÅ Õ¶ êÌÅÇÂîðÆ Õð Çç¼åÅÍ Øð Áå¶ êÌÆòÅð ç¶ ÁÅðÇæÕ òÃÆñ¶ ÃÆîå ÃéÍ ìÅê çÅçÅ À°Ã ù Ö¶åÆìÅóÆ ÇòÚ êÅÀ°äÅ ÚÅÔ¹¿ç¶ ÃéÍ êð ÚÅéä ÜÆ çÅ Ççñ êó•ÅÂÆ çÆÁ» À°µÚ î³Ç÷ñ» ù Û±Ôä çÅ ÃÆÍ ÁÅê î÷çÈð êÇðòÅð éÅñ ÿì¿è ð¼Öç¶ Ãé êð ÇÕ¼åÅ Ö¶åÆìÅóÆ ÃÆ, ÇÂà ÕÅðé ÃÕ±ñ ëÆà î¹ÁÅø éÅ Ô¯ ÃÕÆÍ îÅê¶ ÕÂÆ òÅð ëÆà éÅ ç¶ êÅÀ°ºç¶Í ÇÂÕ òÅð ÁÇÜÔ¶ Ã Óå¶ Çê³â ç¶ î¯ÔåìÅð Áå¶ êÇðòÅð ç¶ Ôîçðç íÅÂÆ Ã¿åÅ ÇÃ¿Ø é¶ ÁÅê çÆ ÃÕ±ñ ëÆà íðÆÍ ÁÇÜÔ¶ ÔÅñå» ÇòÚ ÁÅê é¶ âÆ. ìÆ. (Ô¹ä ÃðÕÅðÆ) ÔÅÂÆ ÃÕ±ñ ì¿×Š寺 Ç¿×Çñô îÆâÆÁî ÇòÚ G-HòÄ ÜîÅå ëÃà ðÇÔ Õ¶ êÅà ÕÆåÆÍ é½òÄ ÜîÅå å¼Õ êÔ¹¿ÚÇçÁ» ÁÅê é¶ ÃÅÇÔå ðÚéÅ ô¹ðÈ Õð Çç¼åÆ ÃÆÍ ÇÂÕ òÅð ÃÕ±ñ ÇòÚ ÒÖ¼çðÓ Çòô¶ Óå¶ î¹ÕÅìñÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÇÜà ÇòÚ¶ ÁÅê é¶ õ¹ç çÆ ÇñÖÆ î½ÇñÕ ÕÇòåÅ ê¶ô ÕÆåÆÍ ÕÇòåŠùäÅ Õ¶ ÁÅê î¹ÕÅìñÅ ÔÆ éÔÄ ÇÜ¼å¶ Ãׯº ÃÕ±ñ ÁÇèÁÅêÕ» Áå¶ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» ç¶ ÔðÇçñ Á÷ÆÜ ìä ×Â¶Í ÇÂà Ã ÔÆ ÁÅê ÜòÅéÆ çÆ çÇÔñÆ÷ Óå¶ Ãé å» ÁÅê çÆ ×¹Á»ãÆ Çê³â ÔÆÀ°º ç¶ øÕÆð ôÅÇÂð î¹ôåÅÕ ÁÇÔîç éÅñ ç¯ÃåÆ Ô¯ ×ÂÆÍ À°é•» çÆ Ã¿×å çÅ Çé¼Ø îÅäÇçÁ» ÁÅê é¶ À°é•» ù ÁÅêäÅ À¹ÃåÅç èÅð ÇñÁÅÍ çÃòÄ êÅà Õðé 寺 ìÅÁç ÁÅê é½ÕðÆ çÆ íÅñ ÇòÚ Ãé å» Çê³â ÔÆÀ°º ç¶ ÷ËñçÅð é¶ ÇÂÕ âðÅîÅ Õ¿êéÆ ÇòÚ Á½ðå ÕñÅÕÅð çÅ ð¯ñ ÇçòÅÇÂÁÅÍ ÇÜà ù ÁÅê é¶ ÁÅê» í¹ñÅ Õ¶ Á½ðå ò»× îé¯ ÇéíÅÇÂÁÅÍ Ã¿é AIDB ÇòÚ ÇîñÆ ÃðÕÅðÆ é½ÕðÆ ç¶ Ã¿ì¿è ÇòÚ ÁÅê ðÅÜèÅéÆ Çç¼ñÆ ×Â¶Í ÜÈé AIE@ ÇòÚ ÁÅê çÅ

ÇòÁÅÔ ì¿×Å çÆ î¹ÇàÁÅð îÅÇÂÁÅ ðÅäÆ éÅñ Ô¯ Ç×ÁÅÍ ÇòÁÅÔ å¯º ìÅÁç ÁÅê çÆ êåéÆ ù îÅÇêÁ» éÅñ õÈéÆ Ã»Þ Áå¶ ôÇÔðÆ ÜÆòé çÆÁ» î¹ôÇÕñ» ÕÅðä Õ°Þ Ãî» ê¶Õ¶ áÇÔðäÅ ÇêÁÅ å» ÁÅê é¶ ÁÅê çÆ êåéÆ ù çðç ÇòÛ¯ó¶ Áå¶ ÇêÁÅð åð¿×» òÅñÆÁ» ÚÅð ÇÚ¼áÆÁ» ÇñÖÆÁ», ܯ À°é•» çÆ ÇòÛ¯ó¶ çÆ ìÇÔìñåÅ ÇòÚñÆ òÃñ ñÂÆ å»Ø çÅ êÌ×àÅòÅ ÕðçÆÁ» ÔéÍ ÇòÁÅÔ Ã¿ï¯× éÅñ ÁÅê ç¶ Øð ç¯ èÆÁ» ê̯Çîñ Áå¶ À°ðÇîñ Áå¶ ç¯ ê¹¼åð ð¹Çê³çð Õ°îÅð Áå¶ í¹Çê³çð Õ°îÅð çÆ ÁÅîç é¶ ÇÜæ¶ À¹é•» çÆÁ» êÇðòÅðÕ Ö¹ôÆÁ» ÇòÚ ÁæÅÔ òÅèÅ ÕÆåÅ, À°æ¶ À¹é•» é¶ ÜòÅéÆ ò¶ñ¶ êó•é çÆ ÁèÈðÆ ðÇÔ ×ÂÆ ÖÅÇÔô ù ì¼ÇÚÁ» ðÅÔÄ êÈðÅ ÕÆåÅÍ Ôð ÇÂÕ ì¼Ú¶ ù À°é•» çÆ Ç¼ÛÅ Áé°ÃÅð À°Ú ÇÃÇÖÁÅ ÇçòÅÂÆ Áå¶ À°µÚ ÁÔ¹ÇçÁ» Óå¶ Çéï°Õå ÕðòÅ ÇñÁÅÍ ÁÅê ç¶ ÇñÖ¶ ×Æå ö÷ñ» ù ê³ÜÅìÆ ç¶ êÌÇüè ×ÅÇÂÕ»/×ÅÇÂÕÅò» é¶ ×Å Õ¶ ÁÅê çÆ Õñî çÆ ôÅé ù Ô¯ð òÆ ÚÅð Ú¿é ñÅÂ¶Í ÁÅê ç¶ ×Æå»/ö÷ñ» é¶ ÇÃðø êÈðìÆ ê¿ÜÅì ÇòÚ ÔÆ éÔÄ Ãׯº ÇÜæ¶ òÆ ê³ÜÅìÆ òÃç¶ Ôé À°æ¶ ÔòÅ ò»×, ÃÈðÜ çÆ è¹¼ê ò»× Áå¶ ê³ÛÆÁ» çÆ êÌòÅ÷ ò»× ì¶ð¯Õ ê³ÜÅìÆÁ» ç¶ Ççñ» ÇòÚ Øð Õð ÇñÁÅÍ Ü篺 Õç¶ Ã¹Çð¿çð Õ½ð çÆ ÁÅòÅ÷ ÇòÚ:ìÅ×» ÇòÚ ÇêÁÅ Ú¿é» Á³ì» ù ìÈð ò¶Í ð¹¼å ÔË Ã¹ÔÅäÆ ÃÅù ÇîñäÅ ÷ðÈð ò¶Í ÇåñÌ¯Õ ÕêÈð Áå¶ êÌÕÅô Õ½ð çÆ ÁÅòÅ÷ ÇòÚ:å¶ðÅ â°¼ñ â°¼ñ ê˺çÅ ð¼Ã éÆ, ×¿é¶ çƶ ê¯ðÆÂ¶Í ÁÅÃÅ ÇÃ¿Ø îÃåÅéÅ çÆ ÁÅòÅ÷ ÇòÚ:êÌç¶ôÆ Ã¼Üä» áÇÔð ÷ðÅ, ÃÅâÅ Ççñ åóêÅ Õ¶ éÅ ÜÅòÄÍ îËù ò¶Ö éÅ ñ¼æóÅ ÚÅÁ Ççñ çÅ, ÃÅâÆ ÁÅà ù ãÅÔ Õ¶ éÅ ÜÅòÄÍ À±ôŠöá çÆ ÁòÅ÷ ÇòÚ:ׯðÆ ×¯ðÆ òÆäÆ ÇòÚ ÃÈÔÆÁ» ò¿×»Í ã¯ñ êÌç¶ÃÆÁ» î˺ ù¼Ö» å¶ðÆÁ» î³×»Í éÆñî ÃÅÔéÆ çÆ ÁÅòÅ÷ ÇòÚ:ÃÅù ÁËéÆ ×¼ñ çà ÜÅ îÜÅÜÄ ã¯ñäÅÍ ò¶ 屿 ÃÅⶠéÅñ ì¯ñäÅ ÇÕ éÔÄÀ°º ì¯ñäÅÍ ÁÅÃÅ ÇÃ¿Ø îÃåÅéÅ çÆ ÁÅòÅ÷ ÇòÚ:ܶ ܹÁÅéÆ çÅ î÷Å Ü»çÅ ÇðÔÅÍ Ç÷¿ç×ÅéÆ çÅ î÷Å Ü»çÅ ÇðÔÅÍ Ã¹Çð¿çð Õ½ð çÆ ÁÅòÅ÷ ÇòÚ:À°Ô ìóÅ ì¶ÇñÔÅ÷ ÕÆ Õðƶ? ì¶òøÅ çÅ ÇÂñÅÜ ÕÆ Õðƶ? òð׶ Ã˺Õó¶ ×Æå/ö÷ñ íÅðåÆ Áå¶ êÅÇÕÃåÅéÆ ×ÅÇÂÕ»/×ÅÇÂÕÅò» çÆ ÁÅòÅ÷ ÇòÚ Ã¹äç¶ Ô» å» ÚÅéä ׯÇì¿çê¹ðÆ Áå¶ À¹é•» ÕñÅÕÅð» çÆ ÕñÅ ù ÇÃÜçÅ Õðé çÅ ÜÆÁ ÕðçÅ ÔËÍ ð¿×» ÇòÚ òÃç¶ ðÃç¶ êÇðòÅð ÇòÚ AH Á×Ãå AIIG ù ÁÚéÚ¶åÆ À°ÔçÆ ê¯åðÆ ðÆÁÅ (í¹Çê³çð Õ°îÅð çÆ ê¹¼åðÆ) ÇÜÃ é¶ ë¹¼ñ» òÅñÆ ÇëðÅÕ êÇÔéÆ Ô¯ÂÆ ÃÆ, Çìé» ÇÕö ìÆîÅðÆ å¯º Ô¼ÃçÆ Ö¶âçÆ ÇÂà ÜÔÅé 寺 ÇòçÅ Ô¯ ×ÂÆÍ ÁÅê çÆÁ» Ö¹ôÆÁ» çÅ ð¿× Çë¼ÕÅ êËä ñ¼× ÇêÁÅÍ êð êåÅ éÔÄ Õ°çðå ÇÕÀ°º À°Ôé» çÆ ç¹ôîä ìä ×ÂÆÍ Õ°Þ ÃÅñ» ìÅÁç AA îÂÆ B@@D ù À°Ã ç¶ ò¼â¶ ê¹¼åð ð¹Çê³çð Õ°îÅð, ܯ ìÔ¹å ÇÃÔåî³ç Áå¶ òèÆÁÅ ÇÖâÅðÆ Ãé, ù À°Ôé» å¯º Ö¯Ô Õ¶ ñË ×ÂÆÍ ÇÂÔ ØàéÅ ÕÆ òÅêðÆ À°Ôé» ñ¼×Å ÇÕ ð¿×» çÅ ññÅðÆ À°Ã éÅñ ð¹¼Ã Ç×ÁÅ ÔËÍ À°Ã é¶ ÇÂà öî ù Ççñ éÅñ ñÅ ÇñÁÅÍ ÚÅéä ׯÇì¿çê¹ðÆ ÇÜÔù ×¹ñÅìÆ ×¹ñÅì çÆ Á¼è ÇÖóÆ ÕñÆ éÅñ ì¶Ô¼ç ÇêÁÅð ÃÆÍ ÚÅéä ׯÇì¿çê¹ðÆ ÇÜÔóÅ Øð ç¶ î˺ìð» ÇòÚ Ô¿ÃÈ Ô¿ÃÈ ÕðçÅ ç½ÇóÁÅ ÇëðçÅ ÃÆÍ ÚÅéä ׯÇì¿çê¹ðÆ ÇÜÔóÅ ïÅð» ç¯Ãå» çÆ îÇÔøñ ÇòÚ ×¹ñÅì ò»× îÇÔÕçÅ ðÇÔ¿çÅ ÃÆÍ ÚÅéä ׯÇì¿çê¹ðÆ ÇÜÔóÅ Çðôå¶ éÅå¶çÅð» çÆÁ» Ö¹ôÆÁ» öîÆÁ» çŠûÞÆçÅð ÃÆÍ BI ÜéòðÆ B@@F ç¶ Ççé Ãð ׿×Å ðÅî ÔÃêåÅñ éòÄ Çç¼ñÆ ÇòÖ¶ ÃÅⶠկñ¯º ð¹Ã Õ¶ ÃçÅ ñÂÆ å°ð Ç×ÁÅÍ ÁÅú! ÁÅê» ÃÅð¶, ܯ À°Ã ç¶ Ãé¶ÔÆ Ô», À°Ôé» çÆ ×¹ñÅìÆ ×¹ñÅì çÆ îÇÔÕ ù îÇÔÃÈà Õðç¶ Ô»Í õ¹ç òÆ ö¹ñÅì ò»× îÇÔÕä çÆ Õ¯Çôô ÕðÆÂ¶Í Çëð éÅ ÔÆ ÁÃÄ À°çÅà ԯò»×¶ éÅ ÔÆ Õ°çðå ÃÅù À°çÅà Õð ÃÕ¶×ÆÍ õ¹çÅ ÔÅÇë÷!

- Ôðì¿Ã ÔÆÀ°º Çê³â å¶ âÅÕ. ÔÆÀ¹º IIHHA-ICIGB

îÂÆ BC, AIAD é§È Õ¯îÅ×ÅàÅîÅðÈ éÅî çÅ ÜÔÅÜ íÅðå 寺 CGF î°ÃÅëð» é§§È ñË Õ¶ òËéÕ°òð ç¶ ì°ðÆâ ØÅà çÅõñ Ô¯ÇÂÁÅÍ ÇÂÔ î°ÃÅëð ÕËé¶âÅ ÇòÚ ÇÂÕ éò¶º ÜÆòé çÆ ÁÅû ñË Õ¶ ÁŶ ÃéÍ ÇÂ§é¶ ñ§ì¶ Ãëð 寺 ìÅÁç À°é·» é§È òÅêà î¯ó ÇçµåÅ Ç×ÁÅ Áå¶ ÕËé¶âÅ ÇòÚ çÅõñ éÅ Ô¯ä ÇçµåÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂà ØàéÅ çÅ ç°ÖçÅÂÆ Çìðå»å ÇÂÔ ÃÆ ÇÕ, À°é·» î°ÃÅëð» çÆ Üìðé ÁÅêä¶ òåé òÅêÃÆ ÕðòŶ ÜÅä Óå¶ AI ñ¯Õ» é§È îÅð ÇçµåÅ Ç×ÁÅ ÃÆÍ ÇìzÇàô Õ¯ñ§ìÆÁÅ çÆ ÃðÕÅð Ô¯ð ÕÂÆ ñ¯Õ» éÅñ ÇÂÃ

ÇòÚ çÅõñ Ô¯ä çÆ î§ÜÈðÆ éÔƺ ÇçµåÆ ×ÂÆÍ Ãçé åÔ¶ Ççñ¯º À°é·» î°ÃÅëð» 寺 î°ÁÅëÆ î§×çÅ ÔË Ü¯ ÃÅⶠç¶ô Áå¶ ÃÅⶠêz»å ÇòÚ ôðä ñËä ÁŶ Áå¶ À°é·» é§È Çìé» ÃÔÆ Áå¶ ÇéðêµÖ ÃñÈÕ ç¶ òÅêà î¯ó ÇçµåÅ Ç×ÁÅ, ܵçÇÕ ÇÂæ¶ Ôð ÃÇíÁÅÚÅð ç¶ ñ¯Õ» çŠðÁÅ×å ÕÆåÅ Ü»çÅ ÔË Áå¶ À°é·» é§È ÁêéÅÇÂÁÅ Ü»çÅ ÔËÍ ìÆÃÆ ÃðÕÅð çÅ ÇòôòÅà ÔË ÇÕ ÇÂÕ Ö°ôÔÅñ ìÔ°ÃÇíÁÅÚÅðÕ ÃîÅÜ êÅñä, ÃîÞ Áå¶ ÁÅêÃÆ ÃéîÅé çÆ êðòÅé×Æ ÇòÚ îçç ÕðçÅ ÔËÍ

ÜÔÅÜ ç¶ ÁÅ×î Áå¶ ÇÂÃç¶ î°ÃÅëð» çÆ A@@òƺ ìðÃÆ ìéÅÀ°ä ñÂÆ ôÅîñ Ô¯ÂÆÍ Õ¯îÅ×ÅàÅîÅðÈ çÆ ØàéÅ ÕËé¶âÅ ç¶ ÇÂÇåÔÅà À°µå¶ ÇÂÕ çÅö ÃÆ Áå¶ ÇÂÔ Ã çÆ éÃñòÅçÆ ÃðÕÅð çÆ éÆåÆÁ» é§È çðôÅÀ°ºçÆ ÔËÍ ÇÂà åµæ ç¶ ìÅòÜÈç ÇÕ ÃÅð¶ î°ÃÅëð ÇìzÇàô êðÅèÆé Ãé, À°é·» é§È ÕËé¶âÅ çÆ ÇîµàÆ Óå¶ êËð êÅÀ°ä çÆ î§ÜÈðÆ éÔƺ ÇçµåÆ ×ÂÆ ÃÆÍ ìñÇÕ, À°é·» é§È éÃñòÅç Áå¶ éëðå çÅ ÃÅÔîäÅ ÕðéÅ ÇêÁÅÍ B@@H ÇòÚ, ìÆÃÆ é¶ ÇÂà ØàéÅ ç¶ ÇôÕÅð ñ¯Õ» ç¶ êÇðòÅð Õ¯ñ¯º Áå¶ çµÖäÆ Â¶ÇôÁÅÂÆ ÃîÅÜ å¯º Á½êÚÅÇðÕ å½ð Óå¶ î°ÁÅëÆ î§×ÆÍ ÇÂÔ îµåÅ Ô¶áÇñÇÖå òܯº ÔË: ÇÂÃé§È Ôñ ÕÆåÅ ÜÅò¶ ÇÕ ÇÂÔ ÇòèÅéî§âñ îÂÆ BC, AIAD çÆ ØàéÅ ñÂÆ î°ÁÅëÆ î§×çÅ ÔË Ü篺 Õ¯îÅ×ÅàÅîÅðÈ ç¶ CGF î°ÃÅëð» é§È ÕËé¶âÅ ÃðÕÅð òñ¯º òËéÕ°òð ì§çð×ÅÔ å¯º çÈð ðµÇÖÁÅ Ç×ÁÅ Áå¶ ÕËé¶âÅ

ÃÇíÁÅÚÅðÕ ÇòÇòèåÅ, òµÇèÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ï¯×çÅé Áå¶ ð°Þ¶ò», ÇÂÔ Ãí ÇìzÇàô Õ¯ñ§ìÆÁÅ ñÂÆ ÇÂÕ îÜìÈå Áå¶ ÜÆò§å ÃîÅÜÕ Áå¶ ÁÅðæÕ íÇòµÖ êËçÅ Õðé ñÂÆ ìÔ°å ÁÇÔî ÔéÍ ÁµÜ ÇÂà åð·» çÅ ÃñÈÕ ÕñêéŠ寺 êð¶ Ô¯ò¶×ÅÍ ÁÃƺ, ÇÂÕ êz»å Áå¶ ÇÂÕ ðÅôàð òܯº, ÃÅð¶ ÃÇíÁÅÚÅð» ç¶ ñ¯Õ» é§È ÃòÆÕÅð Õðç¶ Ô» Áå¶ ×µÿ ñÅÀ°ºç¶ Ô»Í A@@ ÃÅñ» 寺 À°µå¶, çµÖäÆ Â¶ÇôÁÅÂÆ ÃîÅÜ é¶ ÕËé¶âÅ Áå¶ ÇìzÇàô Õ¯ñ§ìÆÁÅ ç¶ ÇòÕÅà ñÂÆ ï¯×çÅé ÇçµåÅ ÔË, Áå¶ À°é·» òñ¯º ÇñÁÅÂÆ ×ÂÆ ÃÇíÁÅÚÅðÕ ÇòÇòèåÅ é¶ ÃÅⶠÃîÅÜ, ÃÅⶠÃî°çÅÇÂÁ», Áå¶ ÃÅⶠðÅôàð é§È ðÁÅð ÇçµåÅ ÔË,ÇìzÇàô Õ¯ñ§ìÆÁÅ ç¶ î°ÖÆ, ÇÕzÃàÆ ÕñÅðÕ é¶ ÇÕÔÅÍ ÇìzÇàô Õ¯ñ§ìÆÁÅ çÆ ÃðÕÅð é¶ ÁËñÅé ÕÆåÅ ÇÕ ÇìzÇàô Õ¯ñ§ìÆÁÅ ç¶ êz»å ÇòÚ îÂÆ BH, B@AD ÕÅîÅ×ÅàÅîÅðÈ ïÅç×ÅðÆ ÇçòÃ ç¶ ðÈê ÇòÚ ÜÅÇäÁÅ ÜÅò¶×ÅÍ

ǧ×ñ˺â ÒÚ BB ÃÅñÅ Á§åðÆò Çãµñ¯º ñ×ÅåÅð ç±ÜÆ òÅð ìäÆ Õ½ºÃñð ñ§âé (îéçÆê Ö°ðîÆ ÇÔ§îåê°ðÅ)—ǧ×ñ˺â çÆ Ãñ¯Á ìÅð¯Á Õ½ºÃñ çÆÁź Ú¯äź ÇòÚ ñ×ÅåÅð ç±ÃðÆ òÅð ñ¶ìð êÅðàÆ òµñ¯º Çܵå êzÅêå ÕðÕ¶ Á§åðÆò Õ½ð Çãµñ¯º é¶ éòź ÕÆðåÆîÅé êËçÅ Õð ÇçµåÅ ÔË¢ ǧ×ñ˺â ç¶ ÃÅÇÔåÕ ÔñÇÕÁź ÇòÚ ÜÅä¶ êÛÅä¶ Áå¶ ÚðÚÅ îË×÷Æé ç¶ Ã§êÅçÕ çðôé Çãµñ¯º î°ðÅçòÅñÅ çÆ Ô¯äÔÅð Ãê°µåðÆ Á§åðÆò é¶ ÇêÛñ¶ ÃÅñ òÆ Õ½ºÃñð çÆ Ú¯ä ñóÆ ÃÆ Áå¶ Çܵå ÔÅÃñ ÕÆåÆ ÃÆ¢ Çܵå çÅ ÁËñÅé Ô¯ä À°êð§å ÇÜµæ¶ Á§åðÆò 鱧 î°ìÅðÕź ç¶ä òÅÇñÁź çÅ åźåÅ ñµ×Å ÇðÔÅ À°µæ¶ Á§åðÆò é¶ ìÔ°å ÔÆ ÁÅåîÇòôòÅÃÆ

ñÇÔܶ ÒÚ ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ã 鱧 ÁÅêä¶ ò¯àðź Òå¶ îÅä ÃÆ ÇÕ À°Ô î¶ð¶ Õ§îź 鱧 ÇèÁÅé ÒÚ ðµÖÇçÁź ÷ð±ð Çܵå ÇçòÅÀ°ä׶¢ ÇòµÇçÁÕ êµÖ¯º ×zËܱ¶à Á§åðÆò ÇÂÕ ìËºÕ ÇòÚ ìzÅºÚ îËé¶Üð òܯº öòÅ ÇéíÅ ðÔÆ ÔË Áå¶ é½ÜòÅé êÆó••Æ ÇòÚ Ççé-ì-Ççé òè ðÔ¶ ÷°ðî, éÃñòÅç, ÇÕðåÆ ñ¯Õź ç¶ ÔµÕź ñÂÆ ñóé, ÁÅêÃÆ íÅÂÆÚÅðÕ ÃÅºÞ òèÅÀ°ä 鱧 ÁÅêäÆ Ç÷§î¶òÅðÆ ÃîÞçÆ Ô¯ÂÆ Áµ×¶ òè ðÔÆ ÔË¢ ÇÂà Çܵå ñÂÆ î˺ìð êÅðñÆî˺à òÇð§çð ôðîÅ, Ãñ¯Á ìÅð¯Á ç¶ Ãí 寺 êÇÔñ¶ ¶ôÆÁé î¶Áð ÕðåÅð êðÔÅð, ÂÆÇñ§× Õ½ºÃñ ç¶ ÇâêàÆ ñÆâð ðäÜÆå èÆð òµñ¯º Çòô¶Ã å½ð Òå¶ òèÅÂÆ ê¶ô ÕÆåÆ ×ÂÆ¢


June 7, 2014

Indo-Okanagan Times

Remembering the KomagataMaru

On May 23, 1914, a ship named the KomagataMaru entered Vancouver’s Burrard Inlet carrying 376 passengers from India who had hopes for a new life in Canada. After that long journey they were turned away and not allowed to enter the country. What made this event more tragic was that, upon their forced repatriation to India, 19 individuals were killed. The Government of British Columbia joinedmany others to remember the 100th anniversary of the arrival of the ship and its passengers. The KomagataMaru incident was a stain on the history of Canada and highlights the racist government policies of the time. Despite the fact that all of the passengers were British Subjects, they were not allowed to set

foot on Canadian soil. Instead, they faced racism and hatred. In 2008, the B.C. legislature made a formal apology to the South Asian community and to the families of the victims of this incident. The motion reads as follows: “Be it resolved that this Legislature apologizes for the events of May 23, 1914, when 376 passengers of the KomagataMaru, stationed off Vancouver harbour, were denied entry by Canada. The House deeply regrets that the passengers, who sought refuge in our country and our province, were turned away without benefit of the fair and impartial treatment befitting a society where people of all cultures are welcomed and accepted.”

The B.C. government believes that a rich multicultural society helps nurture acceptance, understanding and mutual respect. Cultural diversity, increased participation and engagement by all cultures are vitally important to create a strong and vibrant social and economic future for British Columbia. “Today this treatment would be unimaginable. We, as a province and as a nation, embrace people from all cultures. For over 100 years, the South Asian community has contributed to the development of Canada and British Columbia, and the cultural diversity they bring has enriched our society, our communities, and our nation,” said Christy Clark, Premier of British Columbia.

ìÆ. ÃÆ. ÃðÕÅð é¶ ÚÆéÆ íÅÂÆÚÅð¶ Õ¯ñ¯º î§×Æ î°ÁÅøÆ ÃðÆ (×°ðìÅÜ ÇÃ§Ø ìðÅó)—ìÆ. ÃÆ. ÃðÕÅð é¶ ÁåÆå ÇòÚ Ã±ì¶ çÆÁź ÃðÕÅðź òµñ¯º ÁêäÅÂÆÁź ×ÂÆÁź éÃñòÅçÆ éÆåÆÁź ñÂÆ ÕËé¶âÅ òµÃç¶ ÚÆéÆ íÅÂÆÚÅð¶ Õ¯ñ¯º î°ÁÅøÆ î§×Æ ÔË¢ ìÆ. ÃÆ. çÆ êzÆîÆÁð ÇÕzÃàÆ ÕñÅðÕ é¶ ÇòÕà¯ðÆÁÅ ÇòèÅé ÃíÅ ÇòÚ ÇêÛñÆÁź ÃðÕÅðź òµñ¯º ÕÆåÆÁÅ ×ÂÆÁź ÇÂÇåÔÅÃÕ ×ñåÆÁź ñÂÆ î°ÁÅëÆ î§×ÇçÁź ÃòÆÕÅð ÕÆåÅ ÔË ÇÕ ÚÆéÆ íÅÂÆÚÅð¶ éÅñ ÇêÛñÆÁź ÃçÆÁź ÇòÚ òèÆÕÆÁź Ô°§çÆÁź ðÔÆÁź Ôé¢ Ãçé ÇòÚ ì¯ñÇçÁź êzÆîÆÁð ÕñÅðÕ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÇÜÔÆÁź êµÖêÅåÆ éÆåÆÁź Áå¶ éÃñòÅçÆ ÕÅ鱧éź çÆ òðåîÅé ÇìzÇàô Õ¯ñ§ìÆÁź ÇòÚ Õ¯ÂÆ æź éÔƺ ÔË¢ ÇÂé•Åº 鱧 ìðçÅôå éÔƺ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ Áå¶ À°Ô Ãî°µÚ¶ Ãçé Áå¶ ÇìzÇàô Õ¯ñ§ìÆÁé÷ çÆ òµñ¯º ÇÂé•Åº ×ñåÆÁź ñÂÆ î°ÁÅëÆ î§×ç¶ Ôé ¢ ÚÆéÆ

íÅÂÆÚÅð¶ òµñ¯º î°ñÕ çÆ ÃîÅÇÜÕ å¶ ÃµÇíÁÅÚÅðÕ åðµÕÆ å¯º ÇÂñÅòÅ ÁÅðÇæÕ Ö°ôÔÅñÆ ÇòÚ êŶ ï¯×çÅé çÆ ôñÅØÅ ÕðÇçÁź êzÆîÆÁð ÕñÅðÕ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÇÜÔÅ ïÕÆéÆ ìäÅÇÂÁÅ ÜÅò¶×Å ÇÕ íÇòµÖ ÇòÚ ÁÇÜÔÅ Çëð Õç¶ éÅ òÅê𶠢 çµÃäï¯× ÔË ÇÕ AHH@ ÇòÚ ÕËé¶âÅ ÇòÚ ð¶ñò¶ ñÅÂÆéź ÇòÛÅÀ°ä ñÂÆ Ô÷Åðź ÚÆéÆ ÕÅî¶ ÕËé¶âÅ ÁŶ Ãé, êð§å± ê§Ü ÃÅñ ìÅÁç ð¶ñò¶ ñÅÂÆéź çÅ Õ§î ê±ðÅ Õð ñËä î×𯺠åµåÕÅñÆé ìÆ. ÃÆ. ÃðÕÅðź é¶ ÚÆéÆ ÁòÅÃÆÁź çÆ ÕËé¶âÅ ÁÅîç Òå¶ êzåÆ ÇòÁÕåÆ E@ âÅñð ÒÔ˵â àËÕÃÒ ñ×Å ÇçµåÅ ÃÆ Ü¯ ìÅÁç ÇòÚ AI@E ÇòµÚ òèÅ Õ¶ E@@ âÅñð Õð ÇçµåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ AIDG åµÕ ÁÇÜÔÆÁź êµÖêÅåÆ éÆåÆÁź çÅ ÁÃð Ãêµôà ç¶Öä 鱧 ÇîñçÅ ÇðÔÅ ÔË, ìÆ. ÃÆ. ÃðÕÅð òµñ¯º Ãçé ÇòÚ î§×Æ î°ÁÅøÆ çÅ Çòð¯èÆ Çèð ÇéÀ±

âËî¯Õð¶àà 寺 ÇÂñÅòÅ ×ðÆé êÅðàÆ Áå¶ ÁÅ÷Åç ÇòèÅÇÂÕź òµñ¯º Ãîðæé ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË êð§å± ÚÆéÆ íÅÂÆÚÅð¶ 鱧 î°ÁÅò÷Å ç¶ä çÅ Õ¯ÂÆ ÁËñÅé éÔƺ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ¢ êzèÅé î§åðÆ ÃàÆëé ÔÅðêð ÕËé¶âÅ çÆ ëËâðñ ÃðÕÅð òµñ¯º ÚÆéÆ íÅÂÆÚÅð¶ Õ¯ñ¯º B@@F ÇòÚ êÇÔñź ÔÆ î°ÁÅëÆ î§× Ú°µÕ¶ Ôé ¢

éÇð§çð î¯çÆ é¶ Ã§íÅñÆ ÃðÕÅð çÆ ÕîÅé íÅðåÆ ÇÃÁÅÃå ç¶ éò¶º ï°µ× çÅ ÁÅöÅ÷ ÕðÇçÁź éÇð§çð î¯çÆ é¶ êzèÅé î§åðÆ òܯº ÃÔ°§ Ú°µÕ ñÂÆ¢ À°é•Åº éÅñ ÁËéâƶ ×µáܯó ç¶ DE Ô¯ð î˺ìðź é¶ òÆ Ôñø ÇñÁÅ ÔË¢ ÇÂé•Åº ÒÚ BC 鱧 ÕËìÇéà, AB 鱧 ðÅÜ î§åðÆ Áå¶ A@ 鱧 ðÅÜ î§åðÆ (ÁÅ÷Åç ÚÅðÜ) ìäÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ FC òÇð•Áź ç¶ ÃzÆ î¯çÆ é±§ î°ñÕ ç¶ AEò¶º êzèÅé î§åðÆ òܯº ðÅôàðêåÆ íòé ç¶ ÇòÔó¶ ÒÚ êzíÅòôÅñÆ ÃîÅ×î ç½ðÅé ðÅôàðêåÆ êzäì î°ÖðÜÆ é¶ ÃÔ°§ Ú°ÕÅÂÆ¢ éòƺ ÃðÕÅð ç¶ ÔñøçÅðÆ ÃîÅ×î ÒÚ î½Ü±ç çµÖä ¶ÇôÁÅÂÆ ÇÖµå¶ ç¶ ç¶ôź ç¶ ðÅÜ êzî°µÖŠ寺 ÇÂñÅòÅ Çå§é Ô÷Åð îÇÔîÅé ÇÂà ÇÂÇåÔÅÃÕ êñ ç¶ ×òÅÔ ì䶢 íÅÜêŠ鱧 ñ¯Õ ÃíÅ Ú¯äź ÒÚ ÁÅêä¶ çî Òå¶ ìÔ°îå

ÇçòÅÀ°ä òÅñ¶ ÃzÆ î¯çÆ é¶ Ã§ÇòèÅé ç¶ êÅì§ç ðÇÔä ÁÔ°ç¶ ç¶ í¶å ×°êå ðµÖä çÆ ÃÔ°§ ÇÔ§çÆ ÇòµÚ Ú°µÕÆ¢ ÇÂà î½Õ¶ ÇÜµæ¶ êÅÇÕÃåÅé ç¶ êzèÅé î§åðÆ éòÅ÷ ôðÆø Ãî¶å ÃÅðÕ î°ñÕź ç¶ ÁÅ×± ÔÅ÷ð Ãé À°µæ¶ ÇÃÁÅÃå, ÃéÁå, ÇÃé¶îÅ Áå¶ èÅðÇîÕ ÔÃåÆÁź é¶ òÆ ÁÅêäÆ ÔÅ÷ðÆ ñòÅÂÆ¢ ÃzÆ î¯çÆ òµñ¯º ÃÔ°§ Ú°µÕ¶ ÜÅä 寺 ìÅÁç ðÅÜéÅæ ÇçØ, ðôîÅ ÃòðÅÜ, Áð°ä ܶåñÆ, ÁËî.ò˺ÕÂÆÁÅ éÅÇÂâ±, ÇéÇåé ×âÕðÆ, À°îÅ íÅðåÆ, î¶éÕÅ ×źèÆ, Áé§å Õ°îÅð, ðòÆ ô§Õð êzÃÅç, ÃîÇðåÆ ÇÂðÅéÆ Áå¶ Ôðôòðèé é¶ ÕËìÇéà î§åðÆ òܯº Ôñø ÇñÁÅ¢

Ushering in the new government of Prime Minister Narendra Modi, President Pranab Mukherjee administered oath of office and secrecy to the 45-member Council of Ministers, marking the completion of a transition to a new order mandated by the people and witnessed by a galaxy of leaders of South Asian region and India. As the evening shadows lengthened across the sprawling forecourt, the majestic Rashtrapati Bhavan formed an impressive backdrop to the special stage set up to conduct the ceremony witnessed by over 3,000 special invitees and millions through television and live streaming on the web.Having propelled the BJP to victory with absolute majority in three decades, the 63-year-old Modi took oath in Hindi slogans of Bharat Mata-ki-Jai' and `Vande Matram' reverber-

ated in the air. Promising to usher in a transparent era of governance matched with delivery, the Modi government was fastest-off-the-block with the official website launched almost simultaneously as Modi signed the register. In his first message to the people, he said: “On 16th May 2014, the people of India gave their verdict. They delivered a mandate for development, good governance and stability. As we devote ourselves to take India’s development journey to newer heights, we seek your support, blessings and active participation. Together we will script a glorious future for India. Let us together dream of a strong, developed and inclusive India that actively engages with the global community to strengthen the cause of world peace and development.”

Prime Minister Modi takes charge

Page 11

Ú¯äź ÕËé¶âÅ çÆÁź êð ñóé׶ ê§ÜÅìÆ! à¯ðźௗÕËé¶âÅ ç¶ Ãí 寺 òµâ¶ Ã±ì¶ À°éàÅðÆú ÇòÚ AB ܱé 鱧 Ú¯äź Ô¯ä òÅñÆÁź Ôé¢ ÇÂÃ Ã±ì¶ ÇòÚ ê§ÜÅìÆÁź çÆ òïº ìÔ°å ÔË¢ ÇÂµæ¶ ê§ÜÅìÆ ò¯àðź çÆ Ç×äåÆ Ú¯äź ç¶ éåÆÇÜÁź Òå¶ ÕÅëÆ ÁÃð êÅÀ°ºçÆ ÔË ¢ ÇÂà ñÂÆ ÔÆ ÇÂà òÅð Ú¯äź ÇòÚ C@ 寺 òµè ê§ ÜÅìÆÁź 鱧 À°îÆçòÅð ìäÅ Õ¶ Ú¯ä îËçÅé ÇòÚ À°åÅÇðÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÔÇð§çð îµñÆ, ×°ðêzÆå Ç ã µ ñ ¯ º , ðäçÆê Ã§è ±, ÁîéêzÆå éÅ×êÅñ, ×°×éÆ Ç×ñ, Ô ð Ü Æ å Ü Ã ò Å ñ , Ü×îÆå ÇÃ§Ø Õ°Þ ÁÇÜÔ¶ éź Ôé ܯ êÇÔñÆ òÅð Ú¯ä îËçÅé ÇòÚ ÁÅêäÆ ÇÕÃîå Á÷îÅ ðÔ¶ Ôé¢ ÇÂé•Åº ê§ÜÅìÆ î±ñ ç¶ Ç§â¯-ÕËé¶âÆÁé À°îÆçòÅðź ÒÚ¯º G@ ëÆÃçÆ À°îÆçòÅðź çÆ À°îð D@ ÃÅñ 寺 صà ÔË Áå¶ E@ ëÆÃçÆ êÇÔñÆ òÅð ÇÕÃîå Á÷îÅ ðÔ¶ Ôé¢ ìz ˺êàé òËÃà 寺 ×° ×éÆ Ç×ñ Á˵é. âÆ. êÆ. éÅñ, ìz ˺êàéÃÇê§ð×â¶ñ 寺 ÔÇð§çð îµñÆ Çñìðñ êÅðàÆ òµñ¯º Áå¶ ×°ðêzÆå Çãµñ¯º Á˵é. âÆ. êÆ. òµñ¯º Ú¯ä îËçÅé ÇòÚ Ôé¢ ê§ÜÅìÆ î±ñ ç¶ ñ¯Õ À°éàÅðÆú ÇòÚ Çñìðñ êÅðàÆ ç¶ ÔÆ ÃîðæÕ ðÔ¶ Ôé, ܯ ÇÕ Ö°µñ•¶ Ççñ éÅñ êzòÅÃÆÁź çÆ Ã°ÁÅ×å ÕðçÆ ðÔÆ ÔË¢ ìÆå¶ ÃÅñź ÇòÚ ê§ÜÅìÆÁź ç¶ òµèç¶ ÁÃð 鱧 ç¶Öç¶ Ô¯Â¶ Çòð¯èÆ çñ êz¯×z¶ÇÃò Õ§÷ðò¶Çàò Áå¶ ÇéÀ± âËî¯Õz¶ÇàÕ êÅðàÆ é¶ òÆ ê§ÜÅìÆ î±ñ ç¶ À°îÆçòÅðź 鱧 ÁÅêä¶ éÅñ ܯóéÅ ô°ð± Õð ÇçµåÅ ÔË¢

Year round service. Not just at Tax Time! 250-499-5111 Teresa deWit 630 7th Avenue, Keremeos, B.C.


Page 12

åðÕ å¶ åÆð

î¶ð¶ Á¿çðÆê ç¶ Á¿çð Áܶ òÆ Ü¿× ÜÅðÆ Â¶ íðÆ ìËáÅ Ô» Þ¯ñÆ ë¶ð òÆ Õ¯ÂÆ î¿× ÜÅðÆ Â¶ Õ¹çðå é¶ ìÔ¹å Çç¾åÅ éÅ-ô¹Õ𶠶à ÁÅçî ù éÅ ã¾ÇÕÁÅ Â¶Ã é¶ ÁÅêäÅ Áܶ òÆ é¿× ÜÅðÆ Â¶ î÷Ôì ç¶ ØÅÇóÁ» ÇÂéÃÅéÆÁå çÅ ØÅä ÇÂ¿Þ ÕÆåÅ ÕÆåÅ ÃÆ ÇÃÁÅÔ Ü¯ õÈé çÅ À¹Ô ð¿× ÜÅðÆ Â¶ Áܶ å¾Õ ¶à çÆ Çëåðå ÓÚ Õ¯ÂÆ ìçñ éÔÄ ÁÅÂÆ ÇÕå¶ Ã¾ê» å¯º ÷ÇÔðÆñÅ Áܶ òÆ â¿× ÜÅðÆ Â¶ éÅ Ö¹¾ñÅ çð éÅ Ö¹¾ñÆ Ã¯Ú, å¶ éÅ ÔÆ Áîñ Ö¹¾ñ•Å ÇéÕ¿îÆ Ã¯Ú ÇòÚ ðÇÔäÅ ÃçÅ ÔÆ å¿× ÜÅðÆ Â¶ Õç¶ ÁÅê¶ ù êÅ ×ñòÕóÆ Ô¾æ» ù ü¿î ñ˺çÅ å¹ðÆ ÁÅÂÆ Â¶ î¹¾çå 寺 Áܶ òÆ Ã¿× ÜÅðÆ Â¶ èðÆ ìËáÅ ÇÂÔ ç¯ò¶º êËð ò¶Ö¯ Ú¿é ç¶ À¹µå¶ î×ð ê¾æð ù êÈÜä çÅ ê¹ðÅäÅ ã¿× ÜÅðÆ Â¶ éð» é¶ é×é ÃÆ ÕÆåÅ îÔ»íÅðå ÓÚ éÅðÆ ù å¶ Ô¹ä òÅðÆ Â¶ ÁÅçî çÆ Áܶ ôåð¿Ü ÜÅðÆ Â¶ Áîé ÂÆîÅé å¶ ÇÂéÃÅø çÆ Õ¯ÂÆ ÁÅà éÅ ð¾Ö¯ èðî ç¶ á¶Õ¶çÅð çÅ Áܶ êÌì¿è ÜÅðÆ Â¶Í

ñ¯î¶ô ÇðôÆ ÇÚåðÕÅð h åÈ¿ ÇþÇÕÁ» ç¶ ÇèÁÅé 寺 À¹µêð å» À¹µá åÈ¿ ÇÂà ÁèÈðÆ ôÅé 寺 À¹µêð å» À¹µá Á¾Ü ÛÈ ÇðÔŠ¶ ÁÅçîÆ ÃÈðÜ å¶ åÅÇðÁ» åÈ¿ Ü¿×ñ ç¶ Ç×ÁÅé 寺 À¹µêð å» À¹µá Ô¾æÄ Çô¿×Åð ÕðÕ¶ ìËáÅ ÇÕÀ¹º í¶Ã ìçñÆ Â¶Ã úêðÆ êÇÔÚÅä 寺 À¹µêð å» À¹µá ÇÕÀ¹º ÃÇÔÇîÁÅ Çëð状 Ô¾æÄ ì¹¾å åðÅô Õ¶ ÇÂà ê¾æð ç¶ í×òÅé 寺 À¹µêð å» À¹µá ñË ñË Ãð¯ê¶ 㽺×ÆÁ» 寺 À¹µñðÆ Çëð状 ÇÕÀ¹º åÈ¿ ¶à ëð÷Æ îÅé 寺 À¹µêð å» À¹µá ÕÆ î¾ÇæÁ» ù à¶Õ Çîñ ÜÅÀÈ Ã¹ð×? åÈ¿ ÞÈᶠÇÂà Áé¹îÅé 寺 À¹µêð å» À¹µá åÈ¿ çà é½Ô» çÆ ÇÕðå Õð éÅéÕ ÇÕÔÅ ÇÂà ÚîåÕÅðÆ ÇèÁÅé 寺 À¹µêð å» À¹µá ÕÆ èðå Óå¶ ÃÅðÆ ×ðÆìÆ ð¾ì çÆ? À¹Ô Þ¾ÇñÁÅ ÇÂà ÇìÁÅé 寺 À¹µêð å» À¹µá

Indo-Okanagan Times

June 7, 2014

Á½ÕéÅ×é ÕÅñ¶Ü àzð¶â÷ êÇðï¯ÜéÅ é¶ ÕÅîïÅìÆ é§È îéÅÇÂÁÅ ÁÅè°ÇéÕ ÇõÇÖÁÅ î§åðÆ ÁîðÆÕ ÇòðÕ ÔÅñ ÇòÚ ÔÆ Á½ÕéÅ×é Õŵñ¶Ü ÇòÚ êz»å çÅ Çéò¶ô ÃÅⶠÇòÇçÁÅðæÆÁ», Áå¶ îÅñÕ» Áå¶ À°çï¯× ç¶ ÇòÖ¶ éò¶º MCC-ÇîñÆÁé ç¶ àzð¶â÷ àzð¶Çéº× Õ§êñËÕà ñÂÆ ÁÇèÕÅðÕ Ã»ÞÆòÅñ» ñÂÆ ÇÂÕ îÔµåòêÈðä òÃÈñÆ êzçÅé Õð¶×Šܯ À°é·» À°µå¶ å½ð Óå¶ ÜîÆé çÆ Ö°çÅÂÆ ñÂÆ ÇõµÇÖÁÕ», ÃàÅë Áå¶ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» íð¯ÃÅ Õðç¶ Ôé, Á½ÕéÅ×é ÕŵñÜ ç¶ êzèÅé ÇÜî ÔËÇîñàé é¶ ÇÕÔÅÍ éÅñ ôÅîñ Ô¯Â¶Í ÇÂÔ àzð¶â÷ àzð¶Çé§× ç¶ îÔµåò Áå¶ À°é·» Õçð»-ÕÆîå» ìÅð¶ ÇÂÕ êÈð¶ ÇìzÇàô Õ¯ñ§ìÆÁÅ ÇòÚ ÁÃƺ ÇÕðå ìÜÅð çÆ ñ¯ó» ç¶ éÅñ î¶ñ ñÂÆ îÜìÈå ðé¶ÔÅ í¶ÜçÅ ÔË ÇÜÃé§È ÁÃƺ ÁÅêä¶ òêÅðÆ êÇðòÅð» å¶ æ» Çç§ç¶ Õ½ôñ çÆ àz¶Çéº× Áå¶ ÇõÇÖÁÅ åµÕ êÔ°§Ú ÇòÚ Ã°èÅð Õð ðÔ¶ Ô», ÇòðÕ Ô»Í ÃÅⶠÇòÇçÁÅðæÆÁ» Áå¶ ÇÃÖ»çðÈÁ» é§È ÕñÅ ÇõÖä ç¶ îÅÔ½ñ 寺 é¶ ÇÕÔÅÍ ÁÃƺ ÕËñ¯òéÅ àz¶â÷ Õ§êñËÕà ÇÜÔÆ Ã°ÇòèÅò» ÇòÚ Çéò¶ô Õð ñÅí Ô¯ò¶×Šܯ Ö¶åð ÇòÚ àzð¶â÷ àzð¶Çé§× ðÇòèÅò» ÇòÚ ÃµÇæðåÅ ñÂÆ ðÔ¶ Ô» å» Ü¯ ÁÃƺ ðÇéôÇÚå Õð ÃÕç¶ Ô» ÇÕ ÇìzÇàô Õ¯ñ§ìÆÁÅÂÆ À°é·» ìÅð ÃËà Õð¶×ÅÍ ÇÂÕ ÇîñÆÁé ð°÷×Åð» ñÂÆ ÕåÅð ÇòÚ Ãí 寺 î¯Ôð¶ ÔË ÇÜé·» çÆ ÁÃƺ ÇÂÔ éò» àzð¶â÷ Õ§êñËÕà ÇòÇçÁÅðæÆÁ» é§È ñÅí êzçÅé Õð¶×Å, B@BB åµÕ ÁÅà ðµÖç¶ Ô»Í ÕËñ¯òéÅ ñ¶Õ Õ§àðÆ ç¶ ÇòèÅÇÂÕ éŵðî ñ˵àÇéÕ é¶ ÇÕÔÅÍ ÇÂÃçÅ ÇÂÔ ÇòÕÅà ÕŵñÜ é§È EE@@ ÃÕ¶Áð îÆàð çÆ éòƺ æ» êzçÅé Õð¶×ÅÍ îåñì ÔË ÇÕ BD@@ 寺 òµè ÇòÇçÁÅðæÆ Áå¶ ÇÃÖ»çðÈ ÇìñÕ°ñ éòƺ, î½ÜÈçÅ ç°ÕÅé Áå¶ ÕñÅÃðÈî» çÆ æ» çÆ EA@@ ÃÕ¶Áð îÆàð 寺 òµè çÆ ÁÅè°ÇéÕ ÃÔÈñå» ÇòÚ Çéê°§é ÇõÇÖÁÅ êzÅêå Õðé ç¶ ï¯× Ô¯ä×¶Í ÔÅñ ÇòÚñÆ ÇòÁÅêÕ î°ð§îå éÅñ Ü°ÇóÁÅ ÇÂÔ êz¯ÜËÕà Ô¯ð çÈÜÆ àzð¶â ÇÂÕ òêÅð çÆ Ú¯ä, ÇÂÕ Ã°ðµÇÖÁå, ê°ðÃÇÕzå Áå¶ ÃéîÅéå íÇòµÖ çÆ ç°ÕÅé», ÇÜà ÇòÚ çÆ ê¶ôÕô ÕðÇçÁ», Áŵ௠ìŵâÆ, ÁÅðòÆ ÇÂÕ ìÔ°å ñÅÇÂÕ Ã¶òÅ ÇîÃåðÆ, êçç ÔË, ÕËñ¯òéÅÕÅðê˺àðÆ Áå¶ Çîôé ÇòèÅÇÂÕ òËñÇâ§× ôÅîñ Ôé, ÃàÆò æ½îÃé é¶ ñÂÆ êÈðÆ åð·» ÇÕÔÅÍ ÁÅè°ÇéÕ Ã°ÇòèÅò» êz»åÕ ÃðÕÅð ÇÂà êËçÅ Õð¶×ÅÍ êz¯ÜËÕà çÆ Õ°ñ ÇÂÔ êz¯ÜËÕà ìÆÃÆ ÕÆîå òñ MBH ÇòÚ ÁÅêä¶ ÁÅê ÇîñÆÁé çÆ ÇòÚ ÇÂÕ êÇÔñÅ ÃÔÅÇÂåÅ êzçÅé Õð êz¯ÜËÕà ÔË Ü¯ ÁÅêä¶ ðÔÆ ÔË, Áå¶ ï°µ×, ÁÅÕÅð Áå¶ Á½ÕéÅ×é ÕŵñÜ ÇòÇòèåÅ é§È ÇÂÕ ìÅÕÆ ME ÇîñÆÁé ÀÈðÜÅ ÇéðêµÖ ܯó ÇðÔÅ ÔËÍ B@AF ÁÅè°ÇéÕ ÇõÇÖÁÅ çÆ çÆ ìçå åµÕ æ» ÇòÚ ìçñçÅ ÔËÍ êz¯ÜËÕà çÅ Õ§î êÈðÅ ÇÂà êz¯ÜËÕà çÅ Ô¯äÅ ÔËÍ ÇéðîÅä ñÆâ ÇÂÔ Áé°îÅé ÔË ÇÕ êñËÇàéî êµèð» éÅñ Á½ÕéÅ×é ÇòÖ¶ ÇÂÔ î¶ñ ñÂÆ ÕÆåÅ éò» àzð¶â÷ ÜÅò¶×Å, Áå¶ ÜÆò§å Õ§êñËÕà B@@ êzåµÖ ÇéðîÅä Ú°ä½åÆÁ» çÆ Áå¶ ÁêzåµÖ ñ¯ó» é§È êÈðÅ Õðé ÇéðîÅä ÕÅðÜ ñÂÆ ÇÂÕ éò¶º Çå§éêz ç Åé Õð¶ × ÅÍ ÁÅè°ÇéÕ ÇõÇÖÁÅ î§åðÆ ÁîðÆÕ ÇòðÕ Á½ÕéÅ×é Õŵñ¶Ü ÇòÖ¶ éò¶º MCC) Áé°îÅé» î°åÅìÕ î§ÇÜñÆ àµÅòð é§È ÇîñÆÁé ç¶ àzð¶â÷ àzð¶Çéº× Õ§êñËÕà ñÂÆ ÁÇèÕÅðÕ å½ð Óå¶ ÜîÆé çÆ Çâ÷ÅÇÂé ÕÆåÅ Ç×ÁÅ B@BB åµÕ ÇÂÕ ÔËÍ ÇîñÆÁé é½ÕðÆÁ» Ö°çÅÂÆ ñÂÆ ÇõµÇÖÁÕ», ÃàÅë Áå¶ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» éÅñ ôÅîñ Ô¯Â¶Í ÕËñ¯òéÅ Õ˺êà ÇòÖ¶ Ö°µñäÆÁ» Ôé òêÅð-çì§èÆ ÇÜÃçÆ DC ëÆÃçÆ Advanced Education Minister AmrikVirk joined faculty, staff ÇÃÖñÅÂÆ ÇêÛñ¶ çµÃ ÇòÚ Ô°éð Áå¶ ÃÅñ» ÇòÚ ç°×éÆ and students at Okanagan College to officially break ground for àzð¶â÷ ÇÃÖñÅÂÆ çÆ Ô¯ÂÆ ÔË Áå¶ ÇÂÔ ñ¯ó Ô¯ò¶×ÆÍ é½ÕðÆ the new $33-million trades training complex. éòÆéÆÕðé êz¯ÜËÕà ÖðóÅ ñÂÆ ìÆÃÆ ÕÅñÜ çÆ î½ÜÈçÅ Áå¶ Ô°éð: ðÆíÇòµÖ çÆ ñ¯ó» é§È êÈðÅ Õðé ñÂÆ ñÅíçÅÇÂÕ Ô¯ò¶×ÅÍ ÇÂÕ ìÅð ܯ êÈðŠǧÜÆÇéÁÇð§× ÇõÇÖÁÅ Áå¶ ÇÃÖñÅÂÆ ç¶ ÔµÃ¶ òܯº, Áµ×ñ¶ Çå§é ÃÅñ» Ô¯ Ç×ÁÅ, ÇÂÔ éò» àzð¶â÷ Õ§êñËÕà BD@H ÇòÇçÁÅðæÆÁ» Áå¶ ÇòÚ, ÇìzÇàô Õ¯ñ§ìÆÁÅ àzð¶â÷ Áå¶ Ô°éð ÇÃÖñÅÂÆ çÆ ÃÔÅÇÂåÅ ñÂÆ ÇÃÖ»çðÈÁ» çÆ ÃîÅÂÆ Õð¶×Å, ÇÜà ÇòÚ À°Ô ÇòÇçÁÅðæÆ òÆ ôÅîñ Á¯ÕéÅ×é ÕŵñÜ ç¶ éò¶º àzð¶â÷ Õ§êñËÕà ÇÜÔ¶ ÕËÇêàñ êz¯ÜËÕà» ÇòÚ Ô¯ä׶ ܯ ÔÅñ ÇòÚ Áŵë-ÃÅÂÆà êචçÆ Ã°ÇòèÅò» ÇòÖ¶ ÃîÅï¯Üå ÔéÍ MAHE ÇîñÆÁé çÅ Çéò¶ô Õð¶×ÅÍ Á½ÕéÅ×é ÕŵñÜ ÇòÖ¶ àzð¶â÷ àzð¶Çé§× ðÇòèÅ çÆ î°ð§îå Áå¶ ÇòÃåÅð

Okanagan College trades project celebrates milestone

Advanced EducationMinister AmrikVirk joined faculty, staff and students at Okanagan College recently to officially break ground for the new $33-million trades training complex. "Throughout British Columbia we are improving access and aligning skills training and education to match labour market needs," said Virk. "We are investing in facilities like the Kelowna Trades Complex so that we can make sure British Columbians are first-in-line for the one million jobs openings we expect by 2022." The expansion will give the college more than 5,500 square metres of new space. Combined with recent extensive renovations of more than 5,100 square metres of existing shop and classrooms space, the project will create up-to-date facilities for other trade shops including auto body, RV service technician, carpentry and welding. The project is the first of its kind in B.C. to transform a complex of its age, size and diversity into a modern learning space that is energy neutral. The project will be built to meet LEED Platinum standards, and a new three-storey tower has been designed to meet the requirements of the Living Building Challenge. Trades-related training at the Kelowna campus has more than doubled over the last 10 years and the renovation and renewal project will allow the college to meet current and future demands. Once completed, the new trades complex will accommodate up to 2,408 students and apprentices, including students that are currently accommodated at offsite leased facilities. "The Province's investment in the renovation and expansion of the trades training facility at Okanagan College will

provide a significant return for our students, and the employers and industry partners who rely on them," said Okanagan College president Jim Hamilton. "It sends a strong message about the importance of trades training and the value we place on our tradespeople. Our students and apprentices will benefit from a state-of-the-art learning environment that will set the bar for sustainability in trades training facilities in the region." "The new trades complex benefits students," said Kelowna Lake Country MLA Norm Letnick. "It means that more than 2,400 students and apprentices will be able to get the skills training onsite in a brand new, modern facility." "Choosing a trade is a very smart choice, offering a secure, rewarding and respected career - and our support for Okanagan College is helping learners become earners," said Kelowna-Mission MLA Steve Thomson. The provincial government is providing $28 million toward the total cost of the project, with Okanagan College raising the other $5 million. Project completion is on track for spring 2016. It is estimated that the new trades complex at Okanagan College will result in more than 200 direct and indirect construction jobs. Projections show a million job openings by 2022 with about 43 per cent requiring skills and trades training. As part of B.C.'s Skills for Jobs Blueprint: Re-engineering Education and Training, over the next three years, British Columbia will invest $185 million in capital projects such as the new Okanagan College trades complex to support trades and skills training.


June 7, 2014

Indo-Okangan Times

Page 13

ÕËé¶âÅ òñ¯º îéÅÂÆ ×ÂÆ Canada Post marks 100th ÕÅîÅ×ÅàÅîÅðÈ çÆ ôåÅìçÆ Anniversary of KomagataMaru AIAD ç¶ ìçå ÇòÚ, ÇÂÕ À°çÅÃÆé, ç¯-îÅÔÆ âðÅîÅ òËéÕ°òð ÇòÚ ÃÅÔîä¶ ÁÅÇÂÁÅÍ îÂÆ BC é§È CGF î°ÃÅëð» é§È ñË Õ¶ íÅë éÅñ Úµñä òÅñÅ ÇÂÕ ÜêÅéÆ Ãî°§çðÆ ÜÔÅÜ ÕÅîÅ×ÅàÅîÅðÈ ì°ðÆâ ØÅà êÔ°§ÇÚÁÅ, êð ÁÇèÕÅðÆÁ» é¶ ÇÃðë Õ°Þ Õ° é§È ÔÆ ÕËé¶âÅ ÇòÚ ÁÅÀ°ä çÆ î§ÜÈðÆ ÇçµåÆ - ÜÔÅÜ ç¶ âÅÕàð Áå¶ À°Ãç¶ êÇðòÅð ç¶ éÅñ B@ ÇðàðÇé§× ÇéòÅÃÆÍ ìÅÕÆÁ» é§È åÕðÆìé F@ Ççé» åµÕ Á½Ö¶ ÔÅñÅå» ÇòÚ ÜÔÅÜ Óå¶ ÔÆ À°âÆÕ ÕðéÆ êÂÆ, ܵç åµÕ ÇÕ ÜÔÅÜ, ÇÂÃç¶ ìÔ°å¶ð¶ î°ÃÅëð» Áå¶ ÇÂÕ ÇìÔåð ÜÆòé ñÂÆ À°é·» çÆ ÁÅû é§È ðŵÇÂñ ÕËé¶ÇâÁÅÂÆ é½Ã¶éÅ òñ¯º ððµÇÖÁÅ êÈðòÕ ì§çð×ÅÔ å¯º çÈð éÔƺ ÇñÜÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅÍ ÔðíÜé Ç×µñ, Õ¯îÅ×ÅàÅîÅðÈ ÔËÇðà¶Ü ëÅÀȺâ¶ôé ç¶ êzèÅé, é§È òÅêð¶ ÔÅçö çÆ ÜÅ×ðÈÕåÅ ëËñÅÀ°ä ñÂÆ ÜÅðÆ ÕÆåÆ ×ÂÆ âÅÕ ÇàÕà é§È ç¶Ö Õ¶ îÅä îÇÔÃÈà ԯÇÂÁÅÍ çµÖäÆ Â¶ÇôÁÅÂÆ ÃîÅÜ ÇòÚ ñ¯Õ» é§È ÇõÇÖÁå Õðé ñÂÆ ëÅÀȺâ¶ôé é¶ ìÔ°å Ú§×Å Õ§î ÕÆåÅ ÔË, êð Áܶ òÆ ÕÂÆ ÕËé¶âÅ òÅÃÆ Ôé ܯ ÇÂà ÔÅçö 寺 ÁéÜÅä Ôé, Ç×µñ é¶ ÇÕÔÅÍ ÃòÅñ» é§È çնå Õðé ñÂÆ ÇÂà âÅÕ ÇàÕà ÇòÚ ÃÅé§È Ö°ôÆ Ô¯ò¶×ÆÍ ÇÂÔ ÕËé¶âÅ ç¶ ÇÂÇåÔÅà çÅ ÇÔµÃÅ ÔËÍ Õ¯îÅ×ÅàÅîÅðÈ ç¶ î°ÃÅëð» çÅ ÁÅ×îé - ÃÅð¶ ÇìzÇàô çì§èÆ Áå¶ ê§ÜÅì, íÅðå 寺 ÁŶ Ç÷ÁÅçÅåð ÇÃµÖ À°é·» Çéïî» ñÂÆ ÇÂÕ òµâÆ Ú°ä½åÆ é§È ê¶ô ÕÆåÅ ÇÜé·» çÅ î§åò ¶ÇôÁé êðòÅÃÆÁ» é§È ÕËé¶âÅ ÇòÚ êðòÅà 寺 ð¯ÕäÅ ÃÆÍ ÇÂé·» Çéïî» ÇòÚ Õ§àÆÇéÀÈà êÅÃ¶Ü ÁËÕà ôÅîñ Ô¯ÇÂÁÅ Áå¶ ÇÜà åÇÔå ÕËé¶âÅ ÇòÚ çÅÖñ Ô¯ä ñÂÆ êzåÆ ÜÆÁ é§È B@@ âÅñð ç¶ä¶ êËºç¶ Ãé - ÇÂÔ Â¶ÇôÁÅÂÆ ç¶ô ç¶ ñ¯Õ» ñÂÆ ÇìñÕ°ñ Áçíò ÃÆÍ Ü°ñÅÂÆ BC é§È î°ÃÅëð» é§È òËéÕ°òð Ûµâä ñÂÆ îÜìÈð ÕÆå¶ ×¶ î°ÃÅëð íÅðå î°ó ÁŶ, ÇÜµæ¶ À°é·» ÇòÚ¯º ÕðÆì B@ î°ÃÅëð» é§È ׯñÆ îÅð ÇçµåÆ ×ÂÆ Áå¶ ìÅÕÆÁ» é§È ì§çÆ ìäÅ ÇñÁÅ Ç×ÁÅÍ ÇÜé·» Çéïî» çÅ À°é·» ÇÔ§îå éÅñ ÃÅÔîäÅ ÕÆåÅ À°Ô CC ÃÅñ» ìÅÁç ìçñ ÜÅä×¶Í Çëð òÆ ÚÅÔ¶ ÇÂÔ ÇÂÕ ç°Ö íðÆ ØàéÅ ÃÆ, ÕËé¶âÅ ç¶ ñ¯Õ» é§È ÇÂà 寺 ÇÂÕ Ö°ôÆ íðÆ ÃÆÖ ñËäÆ ÚÅÔÆçÆ ÔËÍ ÁÃƺ À°é·» ×ñåÆÁ» 寺 ÇõÇÖÁÅ Áå¶ Ã½ ÃÅñ» ÇòÚ

ÃÅðæÕ, êz¶ðäÅåîÕ ìçñÅÁ ÇñÁÅÀ°ºçÅ, Ç×µñ é¶ ÇÕÔÅÍ ÁÃƺ ÇÂÕ éò» ÕËé¶âÅ Ô» ܯ Ôð ÇÕö é§È ÃéîÅéåÅ çÅ ÁÔ°çÅ Çç§çÅ ÔËÍ Â¶ÇôÁé ÔËÇðà¶Ü îÔÆé¶ ç¶ êÇÔñ¶ Ççé ÜÅðÆ ÕÆåÆ ×ÂÆ ÇÂÔ âÅÕ ÇàÕà Õ¯îÅ×ÅàÅîÅðÈ î°ÃÅëð» ç¶ Ã§Øðô çÆ ÃîÅðÕ ÔË Áå¶ çµÖäÆ Â¶ÇôÁÅÂÆ ÃîÅÜ, Áå¶ ÁÃñ ÇòÚ ÃÅ𶠶ÇôÁÅÂÆ ÕËé¶ÇâÁÅÂÆ ñ¯Õ» ç¶ ÕËé¶âÅ çÆ ÇòÇòèåÅ Áå¶ Ö°ôÔÅñÆ ÇòÚ ï½×çÅé çÅ Üôé îéÅÀ°ºçÆ ÔËÍ

In the spring of 1914, a sad, two-month drama unfolded in Vancouver. The 376 passengers of the Japanese steamship KomagataMaru arrived in Burrard Inlet on May 23, but officials allowed only a handful into Canada – 20 returning residents, along with the ship’s doctor and his family. The remainder waited on board in difficult conditions for some 60 days until the ship, most of its passengers and their hopes for a better life were escorted away from the harbour by the Royal Canadian Navy. Harbhajan Gill, President of the KomagataMaru Heri t a g e Foundation, is proud to see the release of a stamp to raise awareness of what

happened. “The Foundation has done a good job educating people in the South Asian community, but there are still many Canadians who don’t know about the incident,” explains Gill. “We’d love this stamp to prompt questions. This is part of Canadian history.” The arrival of the KomagataMaru passengers – all British subjects and mostly Sikhs from Punjab, India – presented a major challenge to regulations aimed at barring Asian immigrants from Canada. Those regulations included a “continuous journey” clause and stipulated that immigrants must have $200 in cash – an obligation most found impossible to meet. Forced to leave Vancouver on July 23, the passengers returned to India, where approximately 20 of them were shot and others imprisoned. The regulations they boldly faced would change only 33 years later. “Even though it was a sad event, Canadians should take away a happy message. We’ve learned from those mistakes and made positive, inspiring change in 100 years,” says Gill. “We’re a new Canada, one that treats everyone as equal.” Issued on the first day of Asian Heritage Month, this stamp commemorates the struggle of the KomagataMaru passengers and celebrates the contribution of the South Asian community, and indeed all Asian Canadians, to Canada’s diversity and prosperity.


Page 14

Indo-Okanagan Times

Pt. Devi Dyal June, 2014 HOROSCOPE/ ðÅôÆëÿ

î¶Ö:(îÅðÚ BAÁêzËñ AI) ëÜÈñ çÅ îÅéÇÃÕ åäÅÀ, û޶çÅðÆ ç¶ Õ§î» ÓÚ é°ÕÃÅé Áå¶ ÇòÀ°êÅð ÁÅÇç ÇòµÚ êÇðòðåé ç¶ ï¯× ìäç¶ ÔéÍ Çîµåð çÆ îçç éÅñ ÇÕö Çò×ó¶ Õ§î ÓÚ Ã°èÅð Ô¯ò¶×ÅÍ ÇÃÔå ÓÚ ÖðÅìÆ Áå¶ Ú¯à ÁÅÇç çÅ âð ðÔ¶×ÅÍ

Aries (March 21-April 19): Chances of unnecessary tension, loss in joint ventures and change in business, etc. Some spoilt project may be set right with the help of a friend. Poor health and threat of injury.

ÇìzÖ: (ÁêzËñ B@-îÂÆ B@) ÇÜÁÅçÅ ÇîÔéå Áå¶ Ã§Øðô 寺 ìÅÁç ÔÆ ÁÅîçé ç¶ ÃÅèé ìäé×¶Í êð é½ÕðÆ ÇòµÚ ÕÂÆ êz¶ôÅéÆÁ» çÅ ÃÅÔîäÅ ÕðéÅ êò¶×ÅÍ ÇÃÔå ÇãµñÆ, ×°êå ð¯× Áå¶ Ã§åÅé Ãì§èÆ êz¶ôÅéÆ ìäÆ ðÔ¶×ÆÍ ÇÕö ÖÅà ÁÅçîÆ çÆ îµçç éÅñ Õ¯ÂÆ ÖÅà էî ÓÚ ÕÅîïÅìÆ ç¶ ï¯× ìäé׶Í

person may ditch you. Financial problems will be harder.

Õ§ÇéÁÅ: (Á×Ãå BC-Ãå§ìð BB) ÕÅð¯ìÅð ÇòµÚ ñÅí Áå¶ åðµÕÆ ç¶ î½Õ¶ Çîñä׶ êð ÖðÚ ÇÜÁÅçÅ Ô¯ ò ¶× ÅÍ À° µ Ú êµèðÆ ñ¯ Õ » éÅñ î¶ ñ ܯ ñ òè¶ × ÅÍ ÇÕö éò¶ º Õ§ î çÆ ï¯ Ü éÅ ìä¶ × ÆÍ ÇÂà ðÅôÆ å¶ î§ × ñ çŠçÚÅð Ô¯ä ÕðÕ¶ Õ°Þ ÜðÈðÆ Õ§î Çò×óé׶Í

Virgo (August 23-September 22): Will get chances of progress in business and profit, but there will be more expenses. Will develop relations with highly placed

Taurus (April 20-May 20): Will have sources of income after very hard work and struggle, but may face a lot of problems in service. Possibility of poor health, illness and worries about offspring. Chances of success in some particular effort with the help of a particular person.

ÕðÕ: (ÜÈé BA-Ü°ñÅÂÆ BB) çØðôêÈðä ÔÅñÅå» çÅ ÃÅÔîäÅ ÕðéÅ êò¶×ÅÍ ìä¶ Õ§î» ÇòµÚ ð°ÕÅòà» êËçÅ Ô¯ä×ÆÁ»Í ìÔ°å ÇÜÁÅçÅ ç½ó íµÜ Õðé å¶ òÆ è§é ñÅí صà ðÔ¶×ÅÍ êåÆ êåéÆ ÇòµÚ éðÅÜ×Æ ç¶ ÕÅðé îÅéÇÃÕ åäÅú ðÔ¶×ÅÍ òÅÔé ÁÅÇç ÚñÅÀ°ºç¶ Ã õà ÁÅÇç çÅ âð ðÔ¶×ÅÍ

Cancer (June 21-July 22): Will have to struggle hard. Succeeding projects may face obstacles. Monetary gain will not be according to the hard work put in. Some tension in husband-wife relations. You may get hurt while driving a vehicle. ÇçØ: (Ü°ñÅÂÆ BC-Á×Ãå BB) ÇÕö éò¶º Õ§î çÆ ï¯ÜéÅ ìä¶×ÆÍ ÇòÀ°êÅð ÇòµÚ åðµÕÆ Áå¶ è§é ñÅí ç¶ ðÃå¶ ÇéÕñä×¶Í ÇòÇçÁÅ ÇòµÚ ÃëñåÅ, ÇÂÃåðÆ Áå¶ Á½ñÅç òñ¯º Ö°ôÆ Çîñ¶×ÆÍ Õ¯ÂÆ é¶ó¶ çÅ ÃÅæÆ è¯ÖÅ Õð ÃÕçÅ ÔËÍ ÁÅðÇæÕ ÃîµÇÃÁÅò» ÃÖå Ô¯ä×ÆÁ»Í Leo (July 23-August 22): Will plan some new activity. Chances of progress in business and profit. Success in education and happiness from wife and offspring. Some close

ìÃð»....ÃëÅ A çÆ ìÅÕÆ

ÇòÚ ÕÅÇÂî ðµÖäÅ ÔË Áå¶ À° Ô ÜË é é¶ Õ Ãà, éÅñ òÆ Ãð×ðî ÇðÔÅ ÔË, ܯ ÇÕ ï°éÅÂÆà¶â ò¶Á çÆ ÇÂÕ ôÅÖÅ ÔË Ü¯ ÇÕ ÜòÅé» À° ê ð ÇèÁÅé Õ¶ºçÇðå ÕðçÆ ÔË Áå¶ òµÖ òµÖ ÃæÅéÕ ÚËÇðàÆ êz¯×zÅî» À°é·» çÆ ÃÔÅÇÂåÅ ÕðçÆ ÔËÍ ìÃð», ÇÜÃçÅ êÇðòÅð Á½ Õ éÅ×é ÇòÚ A@@ òÇð· Á » å¯ º òÆ òµè Ãî¶ º å¯ º ðÇÔ ÇðÔÅ ÔË , é¶ ÁÅêäÆ À°îÆçòÅðÆ ìÅð¶ ÜñçÆ ÔÆ Ø¯ôäÅ Õðä ìÅð¶ ëË Ã ñÅ ÕÆåÅ å» Ü¯ ÇÂà ìÅð¶ À° à çÆ Ã¯ Ú Áå¶ ÇÂÛÅ ìÅð¶ ñÅÂÆÁ» ÜÅ ðÔÆÁ» ÇÕÁÅà ÁðÅÂÆÁ» éȧ áµñ êÅÂÆ ÜÅ ÃÕ¶ Áå¶ ÇÂà ñÂÆ òÆ ÇÕ ôÅÇÂç ÇÂ§Þ Õðé éÅñ À°ÃçÆ ÇÕÃîå À° à çÅ ÃÅæ ç¶ ò ¶ ܯ ÇÕ À° Ã é¶ ÕÆåÅ ÃÆ Üç¯ º À°Ãé¶ ÕËñ¯òéÅ ôÇÔð çÆ é×ðêÅÇñÕÅ êÇðôç çÆÁ» Ú¯ä» ñóÆÁ» Ãé, ÇÜµæ¶ À°Ô ðÅÜéÆÇåÕ ÔñÇÕÁ» ÇòÚ éò» Ô¯ ä ç¶ ìÅòÜÈ ç ò¯ à » çÆ

Will face tension because of unnecessary journey. Chances of progress and monetary gain. Will get cooperation from siblings. Stay away from avoidable problems. Will have to spend on conveyance, etc. Poor health and possibility of some injury. èé: (éò§ìð BB-ççìð BA) ÇÕö èÅðÇîÕ Õ§î ç¶ ÖðÚ Ô¯ò¶×ÅÍ ÇÜÁÅçÅåð Ãî» îé¯ð§Üé ÓÚ ìÆå¶×ÅÍ îé ÓÚ Ö°ôÆ Ô¯ò¶×ÆÍ ÖÅà ÇîÔéå éÅñ Õ§§î êÈð¶ Ô¯ ä ×¶Í îÅéÇÃÕ åäÅÁ Áå¶ ×° µ ö çÆ íÅòéÅ òè¶ × ÆÍ ÕÅð¯ìÅðÆ ÔÅñÅå ÃèÅðä ðÇÔä×¶Í î°ôÇÕñ» ç¶ ìÅòÜÈç ñÅí ç¶ î½Õ¶ Çîñä׶Í

Sagittarius (November22-December 21): Spending on religious functions. Most of the time will go in entertainment. You will be happy. Works will be accomplished with hard work. Tension and anger will trouble you. Business to be ordinary. Will get monetary gain despite difficulties. îÕð: (ççìð BB-ÜéòðÆ AI) ÇÕö Çîµåð çÆ îçç éÅñ Õ¯ÂÆ Çò×ÇóÁÅ Õ§î ìä¶×ÅÍ Õ¯ÂÆ ô°í ÃîÅÚÅð Çîñä ç¶ ÁÃÅð ÔéÍ è§é ñÅí îÅé ÃéîÅé ÇòµÚ òÅèÅ, Ãî» Ú§×Å ìÆå¶×ÅÍ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» ñÂÆ Ãî» ô°í ðÔ¶×ÅÍ ×°µÃ¶ éȧ ÕÅìÈ ÓÚ ðµÖä çÆ ñ¯ó ÔËÍ Capricorn (December 22-January 19): Some spoilt work will be set right with the help of a friend. Chances of some good news. There will be monetary gain, increase in self-respect and good time. It is good period for students. Need to tame anger.

Çîæ°é: (îÂÆ BA-ÜÈé B@) è§é ñÅí Áå¶ îÅä ǵÜå ÓÚ òÅèÅ Ô¯ò¶×ÅÍ î°ôÕñ» ç¶ ìÅòÜÈç è§é ñÅí ç¶ î½Õ¶ Çîñä×¶Í êÇðòÅðÕ îÔ½ñ ðÖç ðÔ¶×ÅÍ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» éȧ ǵÛÅ î°åÅìÕ ÕÅîïÅìÆ ñÂÆ ÇîÔéå Áå¶ Õ¯Çôô ÕðéÆ êò¶×ÆÍ

Gemini (May 21-June 20): Monetary gain despite difficulties and increase in self-respect. Peace in family life. Students will have to put in extra effort for desired success.

June 7, 2014

people. Will plan some new venture. Some vital works may be hit because of the effect of Mars. å°ñÅ: (Ãå§ìð BC-ÁÕåÈìð BB) ×°÷Åð¶ï¯× Áîçé ç¶ ÃÅèé ìäç¶ ðÇÔä×¶Í èÅðÇîÕ Õ§î» òµñ ð°ÞÅé òè¶×ÅÍ À°µÚ êµèðÆ ñ¯Õ» éÅñ î¶ñܯñ òè¶×ÅÍ ç¯Ãå» çÆ Õ°Þ îçç òÆ Çîñ¶×ÆÍ ÁÚÅéÕ ïÅåðÅ Áå¶ è§é ç¶ ÖðÚ òèä×¶Í Øð¶ñÈ À°ñÞä» ÕÅðé îé Áô»å ðÔ¶×ÅÍ

Libra (September 23-October 22): Will get sources of income for livelihood. Interest in religious matters. Will develop relations with highly placed persons. Will get help from friends. Chances of a sudden journey and expenses. Anxiety will be there because of family problems. ÇìzôÚÕ: (ÁÕåÈìð BC-éò§ìð BA) øÜÈñ çÆ ïÅåðŠ寺 êz¶ôÅéÆ Ô¯ò¶×ÆÍ ×°÷Åð¶ï ¯× è§é ñÅí Áå¶ åðµÕÆ çÅ ï¯ × ÔË Í íË ä íðÅò» çÅ ÃÇÔï¯ × Çîñ¶ ×ÅÍ ëÜÈñ ç¶ Þ§Ü໠寺 çÈð ðÇÔäÅ êò¶×ÅÍ ÃòÅðÆ ÁÅÇç ðµÖ» å¶ ÖðÚ Ô¯ò¶×ÅÍ ÇÃÔå ÖðÅì Áå¶ Ú¯à ÁÅÇç çÅ âð ÔËÍ Scorpio (October 23-November 21):

Ç×äåÆ ÇòÚ êzíÅòôÅñÆ åðÆÕ¶ éÅñ åÆܶ æ» Àêð ÇðÔÅ ÃÆÍ ìÃð» çÆ ÇêÛñÆ Ú§×Æ ðÅÜéÆÇåÕ ÇÕÃîå 寺 ÇÂñÅòÅ ÇÂÕ Ô¯ ð ÇçñÚµÃê åµæ ÇÂÔ ÔË ÇÕ À°é·» ç¶ çÅçÅ ÜÆ, ܽÔéâð ìÃð», ÃÅð¶ ÕËé¶âÅ ÇòÚ êÇÔñ¶ ǧâ¯-ÕËé¶âÆÁÅé î¶Áð Ãé ÇÜé·» é¶ AIG@ ÇòÁ» ÇòÚ ÇññÈ Â ¶ à ç¶ î¶ Á ð òܯ º Çå§é òÅð öòÅ ÕÆåÆÍ ÇçîÅ× ÇòÚ ÇÂÔ ×µñ éÅñ, ðÅÜéÆÇåÕ ÔñÇÕÁ» ÇòÚ ìÃð» çÆ ÇÂÕ îÅäï¯ × êÇðòÅðÕ ðÆå ÔË Áå¶ À° Ô ÇÂà Ç÷§ î ¶ ç ÅðÆ éÈ § ק í ÆðåÅ éÅñ ñË º çÅ ÔË Í ìçÇÕÃîåÆ éÅñ, BI çç ì ð, B@AC éÈ § ܽ Ô éâð ìÃð» ÚñÅäÅ Õð ׶ êð À° é · » çÆ ÇòðÅÃå Õ½Çñé ìÃð» éȧ À°é·» ç¶ éÕô¶ Õçî» À°êð Úµñä ñÂÆ êz¶ðçÆ ÔéÍ ìÃð» ÇòÁÅÔ¶ ԯ¶ Ôé Áå¶ À°é·» ç¶ ç¯ ìµÚ¶ Ôé Áå¶ À°é·» ç¶ ì÷°ð× îÅåÅ ÇêåÅ ÇÂñÅÕ¶ ÇòÚ ðÇÔ§ ç ¶ ÔéÍ À° é · » é¶ Õ¶ Á Ë ñ À° ÔÅÂÆ ÃÕÈ ñ å¯ º ÃéÅåÕ çÆ Çâ×ðÆ êzÅêå ÕÆåÆÍ ÇÂà ñÂÆ, À°Ô ÇÂÔ î§ é ç¶ Ôé ÇÕ À° Ô ÇÂà ôÇÔð éÈ § Áå¶

Õ°§í: (ÜéòðÆ B@-ëðòðÆ AH) îÅä ǵÜå ÇòµÚ òÅèÅ èÅðÇîÕ Õ§î» òµñ ð°ÞÅé òè¶×ÅÍ ×°ÜÅð¶ï¯× è§é êzÅêåÆ ç¶ ÃÅèé ìäé×¶Í ÃòÅðÆ ÁÅÇç ðµÖ ÃÅèé» ÇòµÚ òÅèÅ Ô¯ò¶×ÅÍ À°µÚ êµèð ç¶ ñ¯Õ» éÅñ î¶ñܯñ òè¶×ÅÍ Øð¶ñÈ ÇÚ§åÅ êËçÅ Ô¯ä×ÆÁ»Í

Aquarius (January 20-February 18): Increase in self-respect and interest in religious matters. Sources of income for livelihood. Increase in means of comfort, including conveyance. Will have good relations with highly placed people. Domestic tension will surround you. îÆé: (ëðòðÆ AI-îÅðÚ B@) ÕÅð¯ìÅðÆ ç½ó íµÜ ÇÜÁÅçÅ ðÔ¶×ÆÍ è§é çÅ ÖðÚ ëÜÈñ ç¶ Õ§ î » å¶ ÇÜÁÅçÅ ðÔ¶ × ÅÍ Øð ÇòµÚ ñóÅÂÆ Þ×óÅ å¶ è§ é Ãì§èÆ êz¶ôÅéÆ ðÔ¶×ÆÍ Á½ðå» éȧ ÁÅêäÆ ÇÃÔå Áå¶ Ã§åÅé çÅ ÖÅà ÇÖÁÅñ ðµÖäÅ êò¶ × ÅÍ ì¶ñ ¯ó Æ ïÅåðÅ ÓÚ è§ é çÅ é°ÕÃÅé Ô¯ ÃÕçÅ ÔËÍ

Pisces (February 19-March 20): A lot of running about connected with business. More money will go in useless activities. Differences and fiscal problems will create tension in the family. Women will have to take care of their health and offspring. Chances of expenses on needless journey.

é×ðêÅÇñÕÅ ÃðÕÅð» ç¶ ëË Ã ÇñÁ» çÅ ç¯ ò ¶ º ÜòÅé Áå¶ ì÷°ð× êÇðòÅð» À°êð ÁÃñ¯º ÔÆ ÕÆ ÁÃð Ô° § ç Å ÔË , ÇÂÃéÈ § ìÔ° å Ú§ × Æ åð» éÅñ ÃîÞç¶ ÔéÍ ìÃð» ÕÇÔ§ ç ¶ Ôé ÇÕ À° Ô ÇÂé· » çÆÁ» ÷ðÈðå» éȧ ÇèÁÅé ÇòÚ ðµÖä׶ Ü篺 òÆ ÕËñ¯òéÅ òð׶ ôÇÔð éȧ ÚñÅÀ°ä ñÂÆ À°é·» éȧ Ú°ä½åÆÁ» çÅ ÃÅÔîäÅ ÕðéÅ êò¶×Å Áå¶ ÃµÖå ëËÃñ¶ ñËä¶ Ô¯ä×¶Í ìÃð» òÅåÅòðä êz ì § è é Áå¶ Çܧ î ¶ ç ÅðÆ ÇòÚ ÇòôòÅà Õðç¶ Ôé Áå¶ À° Ô Áå¶ À° é · » çÆ êåéÆ, ÇÂà ñÂÆ, ÁÅêä¶ ÁÅê ç¶ òÅåÅòðä êËð» ç¶ ÇéôÅé» éȧ ØàÅÀ°ä ÇòÚ ñµ×¶ ԯ¶ Ôé, À°Ô ÕÇÔ§ç¶ ÔéÍ Üç¯ º òÆ Ô¯ ÃÕ¶ ÁÃÆ êË ç ñ Úñç¶ Ô» Ü» ÃÅÂÆÕñ ÚñÅÀ° º ç¶ Ô» Áå¶ ÁÅîå½ ð å¶ òÅåÅòðä çì§èÆ ÜÅ×ðÈÕåÅ ç¶ å½ð åðÆÇÕÁ» éÈ § ÁÅêä¶ ðÇÔä ÃÇÔä ÇòÚ ÁêéÅÀ° ä çÆ Õ¯ Ç ôô Õðç¶ Ô» À° Ô ÕÇÔ§ ç ¶ ÔéÍ Áå¶ ÁÃƺ ÁÅêä¶ ìµÇÚÁ» éȧ òÆ ÇÂÔ¯ Õðä ñÂÆ ÕÇÔäÅ ÚÅÔ§°ç¶ Ô»Í

ÇÂà ÇòÚ Çå§é ÁÅð ñ×ÅåÅð ÁêéÅÀ°ä¶ êËºç¶ Ôé ( ÇðâÀÈ Ã - ØàÅÀ° ä , ðÆïÈ ÷ - ç° ì ÅðÅ ÇÂÃå¶ î Åñ ÕðéÅ Áå¶ ðÆÃÅÂÆÕñ - ç° ì ÅðÅ ìäÅÀ°äÅ) Áå¶ Çܵ毺 åµÕ Ô¯ ÃÕ¶ ÃæÅéÕ å½ð å¶ ÔÆ Õ§î î°Õ§îñ ÕðÆÂ¶Í ÔÅñ»ÇÕ ìÃð» é¶ ÔÅñ¶ ìÅÕÅÇÂçÅ å½ð å¶ Õ¯ÂÆ ô° ð È Á Åå éÔƺ ÕÆåÆ ÔË , À° Ô ÇÂÕ Ö° µ ñÆ Áå¶ ÇÂîÅéçÅð Ú¯ä î°ÇÔî ÚñÅÀ°äÅ ÚÅÔ§ç¶ Ôé ܯ ÇÕ ÕËñ¯òéÅ òñ¯º çðê¶ô Ú°ä½åÆÁ» Áå¶ À°é·» êzíÅòôÅñÆ ÇòÚÅð» éȧ Ú§×Æ åð» éÅñ ÃîÞä À°êð ÁÅèÅÇðå Ô¯ò¶ ÇÜà éÅñ À°é·» Ú°ä½åÆÁ» éȧ ÃÇÔï¯× éÅñ Áå¶ éòÆÁ» ܻ֯ ðÅÔƺ ÇÃµè¶ å½ð À°êð ÇéêÇàÁÅ ÜÅ ÃÕ¶Í Çìz Ç àô Õ¯ ñ § ì ÆÁÅ é×ðêÅÇñÕÅ çÆÁ» Ú¯ ä » éò§ìð AE, B@AD éȧ Ô¯ ðÔÆÁ» ÔéÍ Ç÷ÁÅçÅ ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ Çìz Ç àô Õ¯ ñ § ì ÆÁÅ Ú¯ ä Å çÆ òËìÃÅÂÆà www.elections.bc.ca À°êð ñÅ× ÇÂé Õð¯Í ð½Â¶ ÔïÈÚËéâð½ë òñ¯º

ǧâ¯-Á½ÕéÅ×é àÅÂÆî÷ ñÂÆ ÖÅÃ


June 7 , 2014

Prevent Costly Home Repairs Watch Out for Ordinary Wear and Tear

Indo-Okanagan Times

Page 15

The repair bills for a destructive roof leak or an inconvenient appliance failure can really catch homeowners off guard, and while it may seem like a disaster at the time, standard insurance policies don’t cover damage or repairs that result from normal wear and tear or lack of maintenance.

It’s a good idea for homeowners to expect some natural deterioration of their property and to budget appropriately for repairs that are likely to become necessary given the age or condition of their home. For buyers who are considering a purchase, a property inspector can provide specific information about the age of a home’s most vital systems and its overall construction quality.

The hardiness of the materials used to build a home generally determines how long the components are likely to last, but the quality of the installation, intensity of use, local climate conditions and level of maintenance can all impact their actual longevity.

Anticipated Life Expectancy (in years)

Roofing Materials

State, copper……........50+ Clay/concrete tile….....50+ Wood shake………........30 Fiber cement shingles..25 Asphalt shingles……....20

Floors

Stone………........100+ Wood………........100+ Tile…………........75-100 Vinyl……….........50 Laminate…........15-25 Carpet…….........8-10

Windows

Wood……………...30+ Aluminum (clad.....15-20 Window glazing….10

Plumbing/HVAC

Water heaters: tankless......20 Heat pumps…………….......16 Faucets…………….........15-20 Furnaces…………….......15-20 A/C units…………...........10-15 Water heaters:gas/electric..10

Outdoor Decks

Northern climates20-30 Dry climates……..20-25

Southern climates.10-15

Appliances

Gas/electric ranges..13-15 Refrigerators……….......13 Clothes dryers……........13 Garbage disposals........12 Washing machines…....10 Dishwashers………........9

The most durable materials used today, including hardwoods, composites, stone and various tiles, can last a lifetime with the proper care and maintenance. However, they are often replaced prior to the end of their useful life for aesthetic reasons, as styles, preferences and decorative options change over time. When replacing wom-out or dated features, many agents recommend that homeowners select materials and upgrade that are in line with the neighborhood norm. Overimproving or under-improving can limit the potential return on your investment.


Page 16

Indo-Okanagan Times

June 7, 2014

Indo Okanagan Times - June 7, 2014  

Indo Okanagan Times - June 7, 2014

Indo Okanagan Times - June 7, 2014  

Indo Okanagan Times - June 7, 2014

Advertisement