Page 1

DĂŠ keuze voor je toekomst!

Het Vlier

Deventer Scholengemeenschap voor Gymnasium, Atheneum, HAVO

Informatiebrochure over de Tweede Fase Deventer Scholengemeenschap voor Gymnasium, Atheneum, HAVO, VMBO en Praktijkonderwijs


2

2009 • Het Vlier


Beste leerlingen, geachte ouders, Toen enkele jaren geleden de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs actueel was, hebben veel ouders en leerlingen de keuze voor het Etty Hillesum Lyceum gemaakt. Op voorlichtingsavonden en tijdens de Open Huizen zijn belangstellenden voornamelijk geïnformeerd over de gang van zaken in de onderbouw. Het komende schooljaar maken de leerlingen van het derde leerjaar Havo, Atheneum en Gymnasium de overstap naar de bovenbouw, die gehuisvest is op Het Vlier. Door middel van deze brochure informeren wij de leerlingen en hun ouders over het onderwijs en de begeleiding op Het Vlier, waarbij we niet alleen informatie geven over de profielen van de Tweede Fase, maar ook de eigen keuzes van de school voor het voetlicht brengen. Namens alle collega’s wens ik alle belangstellenden een plezierige kennismaking met Het Vlier. We hopen dat de profielkeuzedagen en het Open Huis voldoende informatie bieden. Mochten er nog vragen zijn, neem dan gerust contact op. Achter in deze brochure staan de namen van de contactpersonen en ons telefoonnummer. Ook op de website van de school (www.ettyhillesumlyceum.nl, doorklikken naar Het Vlier) staat veel informatie. Hoewel deze brochure geschreven is voor ouders en leerlingen, spreken we hier allereerst onze toekomstige leerlingen aan. Het Vlier is immers een school voor jongvolwassenen in de bovenbouw van het Havo en Vwo. A.G.F. Jansen, directeur

Het Vlier • 2009

3


Uitleg bij wiskunde.

De profielen en de keuzevakken Aan het eind van de onderbouw kies je één van de vier opleidingsrichtingen, de profielen: • • • •

Cultuur en Maatschappij (CM) Economie en Maatschappij (EM) Natuur en Gezondheid (NG) Natuur en Techniek (NT)

Elk profiel bestaat uit het gemeenschappelijk deel, het profieldeel en het vrije deel. Het Vlier kent een volwaardige Gymnasiumopleiding met de vakken Latijn, Grieks en Klassieke Culturele Vorming (KCV). Het grote aantal bovenbouwleerlingen maakt het mogelijk verschillende extra keuzevakken aan te bieden. Zo kunnen leerlingen naast management en organisatie (M&O), filosofie,

4

maatschappijwetenschappen, Bewegen Sport en Maatschappij, informatica en wiskunde D kiezen. In de kunstsector worden zelfs drie vakken aangeboden: muziek, tekenen en handvaardigheid. Buiten de reguliere vakken worden komend jaar tijdens keuze-uren voor geïnteresseerde leerlingen speciale lessenseries aangeboden. Er zijn natuurwetenschappelijke modules, maar ook talen en sociaalwetenschappelijke onderwerpen komen in aparte modules aan de orde. In het schema hierna zie je hoe de profielen in het schooljaar 2009-2010 in elkaar zaten. In het schooljaar 2010-2011 kunnen daar veranderingen in komen. Informeer bij je decaan naar eventuele wijzigingen voordat je je definitieve pakket samen stelt.

2009 • Het Vlier


De profielen zitten als volgt in elkaar: HAVO Gemeenschappelijk deel: • Nederlands • Engels • culturele en kunstzinnige vorming • maatschappijleer • lichamelijke opvoeding

Profiel Natuur en techniek (NT)

Profiel Economie en maatschappij (EM)

• wiskunde B • natuurkunde • scheikunde • wiskunde D óf informatica óf biologie

• economie • geschiedenis • wiskunde A óf wiskunde B • aardrijkskunde óf M&O óf maatschappij­wetenschappen óf Frans óf Duits

Profiel Natuur en gezondheid (NG)

Profiel Cultuur en maatschappij (CM)

• scheikunde • biologie • wiskunde A óf wiskunde B • natuurkunde óf aardrijkskunde

• geschiedenis • Frans óf Duits • Aardrijkskunde óf economie óf ­maatschappijwetenschappen • handvaardigheid óf muziek of tekenen óf filosofie óf Frans óf Duits

Het vrije deel: Elke leerling moet één keuzevak in de vrije ruimte kiezen. Keuzevakken: Een aantal vakken zoals vermeld bij de profieldelen en Bewegen Sport en Maatschappij. De school kan aan de keuze binnen het vrije deel voorwaarden verbinden. Het formulier profielkeuze, dat verkrijgbaar is bij het decanaat, geeft hierover meer informatie. Verplicht in het vrije deel: levensbeschouwing, loopbaanoriëntatie, beroepskeuze en het profielwerkstuk.

Het Vlier • 2009

5


VWO Gemeenschappelijk deel: • Nederlands • Engels • algemene natuurwetenschappen • culturele en kunstzinnige vorming (Atheneum) of klassieke culturele vorming (Gymnasium)* • maatschappijleer • lichamelijke opvoeding • Frans óf Duits (atheneum) óf (gymnasium) Latijn óf Grieks. * een leerling die t/m het 3e leerjaar het gymnasium heeft gevolgd kan in het atheneum KCV in plaats van CKV kiezen

Profiel Natuur en techniek (NT)

Profiel Economie en maatschappij (EM)

• wiskunde B • natuurkunde • scheikunde • wiskunde D óf informatica óf biologie

• economie • geschiedenis • wiskunde A óf wiskunde B • aardrijkskunde óf M&O óf Frans óf Duits óf maatschappijwetenschappen

Profiel Natuur en gezondheid (NG)

Profiel Cultuur en maatschappij (CM)

• scheikunde • biologie • wiskunde A óf wiskunde B • natuurkunde óf aardrijkskunde

• geschiedenis • wiskunde C óf wiskunde A • aardrijkskunde óf economie of maatschappijwetenschappen • muziek of tekenen of handvaardigheid óf filosofie óf Frans óf Duits óf Latijn óf Grieks.

Het vrije deel: In het vrije deel is tenminste één vak verplicht. Keuzevakken: Een aantal vakken zoals vermeld bij de profieldelen en Bewegen Sport en Maatschappij. De school kan aan de keuzes voorwaarden verbinden. Het formulier profielkeuze, dat verkrijgbaar is bij het decanaat, geeft hierover meer informatie. Verplicht in het vrije deel: levensbeschouwing, loopbaanoriëntatie, beroepskeuze, het profielwerkstuk.

6

2009 • Het Vlier


Meten bij natuurkunde.

De keuzes van Het Vlier Voorafgaand aan de onderwijskundige inrichting van de Tweede Fase zijn enkele uitgangspunten geformuleerd. Slechts een combinatie van kennis en bekwaamheden maakt succesvol studeren op een hogeschool of universiteit mogelijk. Daar moeten jullie goed op worden voorbereid. Het diploma dat je haalt moet straks niet slechts een toegangsbewijs maar een wáárdevol diploma blijken te zijn. Alleen maar kennis opdoen is al lang niet meer voldoende voor een succesvol vervolg op een hogeschool of universiteit. Daarom proberen we je ook een aantal bekwaamheden aan te leren. Je moet leren op eigen benen te staan, het is belangrijk dat je beslissingen kunt en durft te nemen en daar ook verantwoordelijk voor durft te zijn. In de Tweede Fase én daarna is het belangrijk dat je goed leert plannen en nadenkt over de manier waarop je iets leert. In een vervolgopleiding ben je minder succesvol wanneer je alleen datgene doet wat minimaal

Het Vlier • 2009

noodzakelijk is. Aan een actievere studiehouding wordt daarom op Het Vlier veel aandacht geschonken. Er is een intensieve begeleiding door mentoren op het Vlier maar wel met een volwassen insteek. Het verwerven van de bovenvermelde bekwaamheden lukt beter als je daarin begeleid wordt. Dat realiseren we ons maar al te goed. Ondersteuning is zeker in het vierde leerjaar belangrijk. Docenten en mentoren zullen je bij het verwerven van kennis en bekwaamheden regelmatig tips geven. We kiezen op Het Vlier voor een volwassen manier van omgang met elkaar. Dit betekent dat je minder bij het handje genomen wordt dan in de onderbouw. Ook door je begeleiders wordt een actieve opstelling van je verwacht. Het Vlier kiest voor variatie in werkvormen en keuzemogelijkheden voor leerlingen. Iedereen weet dat jongeren van elkaar verschillen. Capaciteiten, manieren van leren en motivatie zijn niet voor iedereen hetzelfde.

7


Leerlingen werken in de mediatheek.

Daarom biedt de school je een aantal keuzemogelijkheden. Natuurlijk heb je lesuren zoals je die altijd al had. Daarnaast hebben we keuze-uren. Zeven of acht lesuren per week vul je zelf in. Dat doe je iedere week opnieuw. Zo kun je extra aandacht geven aan vakken of bekwaamheden waarvoor jij dat nodig vindt. Ook hier moet je beslissingen nemen en je verantwoordelijkheid pakken. Op Het Vlier wordt niet gekozen voor één manier van lesgeven maar voor het in stand houden van verschillen: soms is zelfstandig werken beter, soms verdient klassikaal lesgeven de voorkeur. Je krijgt met beide vormen te maken. We hebben de studiedruk voor leerlingen gespreid. Het programma van de bovenbouw is af en toe behoorlijk zwaar. Voor elk vak heeft de overheid een aantal studie-uren vastgesteld, de studielast. Studielast is de hoeveelheid tijd die je geacht wordt op school, thuis maar bijvoorbeeld ook in een museum aan

8

een vak te besteden. Gedurende je bovenbouwcarrière volg je 11 tot 14 vakken. Om te voorkomen dat je ‘door de bomen het bos niet meer ziet’, hebben we je programma zo effectief mogelijk samengesteld. De schoolexamens en alle andere opdrachten zijn gespreid over de gehele bovenbouw. Vakken staan vrijwel altijd minimaal twee uur per week in je rooster. Je hebt daardoor per halfjaar 8 tot 12 vakken. Dat blijkt voor leerlingen goed te overzien.

De onderwijskundige inrichting Deze keuzes die we op Het Vlier gemaakt hebben leiden tot een onderwijskundig concept, dat zich kenmerkt door de volgende hoofdlijnen:

• Het examentraject Het examen in de Tweede Fase bestaat voor alle vakken uit een schoolexamen en/of een

2009 • Het Vlier


centraal examen. Het schoolexamen begint in het vierde leerjaar. De schoolexamens zijn daardoor gespreid over het hele examentraject (twee jaar voor het Havo, drie jaar voor het Vwo). Dat geldt natuurlijk ook voor de druk die de schoolexamens met zich meebrengen. Mocht je een keer een schoolexamen verprutsen dan kun je dit met een van de andere toetsen voor dat vak nog compenseren.

• Toetsvrije lesweken en lesvrije toetsweken Het schooljaar is verdeeld in vier blokken van negen weken. Een blok heeft acht toetsvrije lesweken en wordt afgesloten met een toetsweek waarin geen lessen worden gegeven. Wel zijn er tijdens de toetsweek klassikale studieuren waar ondersteuning gezocht kan worden bij vakdocenten of waar leerlingen zelfstandig werken. In de toetsvrije lesweken concentreer je je op de lessen en de voorbereiding daarop, op praktische opdrachten en op handelingsdelen. Bovendien bereid je de volgende toetsperiode al voor of herhaal je zaken die in de vorige toetsperiode onvoldoende waren. In de lesvrije toetsweken krijg je elke dag na een studie-uur een aantal toetsen, waarop je je volledig kunt richten. Na het maken van de toetsen besteed je je tijd aan het voorbereiden van de toetsen voor de volgende dagen.

ken in een bepaald leerjaar heb je een rooster waarop alle vakken met betrekkelijk veel lessen voorkomen. Daardoor hoef je je tijd niet te verdelen over meer vakken dan nodig is. Een aantal vakken wordt eerder afgesloten dan in het laatste examenjaar. Op de website van Het Vlier en in de schoolgids vind je de lessentabellen. Daar kun je zien welke vakken je in welk jaar en in welk semester (half jaar) hebt. Elk half jaar krijg je een ander rooster. Op een enkele uitzondering na heb je alle semesters Nederlands, Engels en je profielvakken. Het opdelen van een jaarrooster in kleinere delen (periodiseren) wordt landelijk gezien als de belangrijkste mogelijkheid voor een school om het programma voor de leerlingen beter te kunnen plannen.

• De lestijd: C-tijd en K-tijd Elk vak kent C- en K-tijd. Onder C-tijd verstaan we klassikale contacttijd, lesuren zoals je ze gewend bent. In de lessentabel kun je zien hoeveel lessen (C-uren) je wekelijks voor een vak hebt. De schoolgids geeft hierover meer informatie. In deze uren heb je ‘normaal’ les, de vakgroepen bepalen of je in C-uren (deels) klassikaal les hebt of juist zelfstandig moet werken in het vaklokaal.

Door deze opzet kun je je tijd beter verdelen tussen het verwerken van de leerstof en het voorbereiden van toetsen. Het komt je leerproces ten goede en je leert op deze manier ook beter plannen.

• Het halfjaarrooster Om de Tweede Fase overzichtelijker te maken hebben we gekozen voor de invoering van halfjaarroosters. Deze zorgen er ook voor dat je leerstof goed te doen is. Per half jaar worden 8 tot 12 vakken aangeboden. Door een aantal vakken niet het hele jaar aan te bieden en het concentreren van enkele vakLes Latijn op het gymnasium.

Het Vlier • 2009

9


Naast C-uren zijn in het rooster keuze-uren (K-tijd) opgenomen. Dat zijn zeven of acht lesuren per week, waarvoor je een keuze moet maken. Hierin bepaal je zelf of je voor bepaalde vakken meer of juist minder tijd uit wilt trekken. In K-tijd staan je leerstijl en de vragen die jij over de lesstof hebt centraal. Er wordt meer initiatief en zelfstandigheid van je gevraagd en je bent meer verantwoordelijk voor je eigen leerproces. Volgens veel leerlingen is K-tijd motiverend omdat zij in deze tijd ten dele hun eigen agenda bepalen en er voor hen meer mogelijkheden zijn om leerstof op school te verwerken. Tijdens K-tijd bepaal je zelf aan welke vakken en leerstofonderdelen je tijd besteedt. Je kunt kiezen voor werken in een vaklokaal bij een vakdocent, studeren onder toezicht in de stilteruimte of werken in de mediatheek of in een computerlokaal. De docent bepaalt veel minder hoe zo’n les er uit ziet. Je eigen inzet en vragen die je voor een docent hebt bepalen de inhoud van de les in K-tijd. Er wordt geen nieuwe stof behandeld, wel kan leerstof worden uitgediept of herhaald. Voor het Havo (4 en 5 HAVO gezamenlijk) en voor het Vwo (4, 5 en 6 VWO gezamenlijk) zijn elk zeven of acht wekelijkse K-uren in het rooster opgenomen. Je hebt op deze momenten de keuze uit een groot aantal verschillende vakken en docenten. Een overzicht van de keuzemogelijkheden vind je op de website. Je tekent via een com-

puterprogramma vooraf in voor een hele week. Dat betekent dat je goed over je keuzes moet nadenken. Daarnaast kunnen vakgroepen in K-tijd variatie aanbrengen in het aanbod dat zij hun leerlingen doen. Daardoor is het mogelijk groepen leerlingen op maat te bedienen. Gedurende het jaar worden er in k-tijd voor geïnteresseerde leerlingen speciale modules aangeboden. Zowel voor leerlingen uit de N-profielen als uit de M-profielen staan er cursussen op het programma. Zo kun je de beginselen van Italiaans of Chinees leren. Er zijn modules over de Relativiteitstheorie, kinetiek en optische isomerie, thermodynamica, de Quantumtheorie, technisch ontwerpen, forensisch onderzoek en sterrenkunde. Je leert meer over de relatie tussen kunst en filosofie en over weerkunde. Het aanbod wisselt jaarlijks. Ook in de beschikbare hoeveelheid lestijd voor leerlingen merk je het voordeel van een grotere bovenbouwschool. Op Het Vlier kunnen we, meer dan op kleinere scholen, lestijd beschikbaar stellen voor C- en K-uren. Dit geldt zowel op het Havo als op het Vwo.

• De toetsvormen De Tweede Fase heeft verschillende toetsvormen: schriftelijke en mondelinge toetsen, praktische opdrachten en praktisch werk, handelingsdelen en het profielwerkstuk. Schriftelijke en mondelinge toetsen zijn jullie bekend uit de onderbouw en worden afgenomen in de toetsweken. Een aantal vakken kent praktische opdrachten. Bij praktische opdrachten laat je zien dat je onderzoeksvaardigheden beheerst. Meestal kies je zelf het onderwerp voor een dergelijke praktische opdracht. Bij andere vakken zoals de kunstvakken moet je ook praktisch werk inleveren. Dat spreekt bij deze vakken eigenlijk voor zich. Duitse les.

10

2009 • Het Vlier


Maatschappijwetenschappen in de praktijk.

Handelingsdelen zijn opdrachten die je naar behoren moet doen zonder dat je daarvoor een cijfer krijgt. Ze komen voor bij de talen. Sommige vakken bestaan uitsluitend uit handelingsdelen (CKV, lichamelijke opvoeding). Als je deze opdrachten niet voldoende afrondt, kun je niet bevorderd worden. Het profielwerkstuk is een grote praktische opdracht waarin je laat zien dat je de kennis en vaardigheden die je in de tweede fase opgedaan hebt kunt verwerken in een soort ‘scriptie’. Het profielwerkstuk maak je in het laatste examenjaar. De praktische opdrachten en de handelingsdelen zijn zoveel mogelijk over de leerjaren en daarbinnen over de vier perioden verdeeld. Door deze spreiding is het voor jou eenvoudiger om je werk goed te plannen. Goed plannen is wel echt noodzakelijk!

• Examenregelingen Als je twee of drie jaar lang examenleerling bent zal er best eens iets mis lopen tijdens

Het Vlier • 2009

een toetsperiode. Slechte cijfers kun je in de herkansing recht proberen te zetten. Na elk jaar bestaat de mogelijkheid om voor sommige vakken een herexamen te doen. Een precieze omschrijving van herkansingen en herexamens vind je in het examenreglement dat je op de website van Het Vlier vindt. Het Tweede Fase concept van Het Vlier heeft er mede voor gezorgd dat de examenresultaten van onze leerlingen de afgelopen jaren prima waren. Het slagingspercentage van het HAVO ligt jaarlijks boven de 90% en bij het VWO slaagt ruimschoots 95%.

Leerlingenbegeleiding • Algemeen De leerlingenbegeleiding kent drie onderdelen: studiebegeleiding, begeleiding bij loopbaanoriëntatie en beroepskeuze en begeleiding bij persoonlijke problemen. In algemene zin is de mentor voor jou en voor je ouders de eerst aan te spreken persoon.

11


Naast de mentoren ondersteunen de zorgcoördinator, decanen, leerlingenbegeleiders, orthopedagoog, vertrouwenspersonen en teamleiders de leerlingen waar nodig. Er wordt naar gestreefd dat je in de bovenbouw slechts te maken krijgt met één mentor, één decaan en één teamleider.

• Mentoraat De Tweede Fase kent een intensief mentoraat. Je mentor spreekt je geregeld over alles wat jij en de mentor van belang vinden. Je mentor stelt zich op de hoogte van je studieresultaten en is het aanspreekpunt voor jou en je ouders voor alle regelingen en afspraken in de Tweede Fase. De mentor is de spil van de begeleiding en onderhoudt de contacten met je docenten, met de teamleider en, indien nodig, met je ouders.

Onderwerpen voor een mentorgesprek zijn onder meer kennismaking, aanpassing en welbevinden, werken volgens planning, de voortgang van je studie, je keuzes in K-tijd en de opbrengst daarvan, het bevorderen van je zelfinzicht, het verhelderen van examen- en overige regelingen, je inzet van herkansingen en het bespreken van je toekomstplannen.

• Decanaat Je oriëntatie op de toekomst wordt in eerste instantie begeleid door je mentor en vakdocenten. De decanen lijken wat meer achter de schermen te werken. Maar als je vragen hebt over studies of beroepen kunnen ze je vaak direct helpen. Ook je ouders kunnen contact met hen opnemen. De decanen zijn goed bekend met de opleidingen in het hoger beroepsonderwijs en in het wetenschappelijk onderwijs en met allerlei zaken die daarmee verbonden zijn. Je kunt elke dag in het decanaat terecht.

• Begeleiding bij persoonlijke problemen Als je persoonlijke problemen hebt, kun je geholpen worden door een leerlingbegeleider. Bij problemen kun je denken aan faal- of examenangst, allerlei vormen van sociaal-emotionele problematiek, gedragsmoeilijkheden, relatiemoeilijkheden, problemen die voortkomen uit de gezinssituatie of die betrekking hebben op een onduidelijk toekomstperspectief. Het Vlier heeft drie leerlingbegeleiders. Leerlingen die te maken hebben met ingewikkelde problemen worden besproken in het schoolzorgteam. Eventueel worden ze doorverwezen naar deskundige hulpverleners buiten de school. Leerlingen, ouders en collega’s kunnen bij een vertrouwensdocent terecht indien er sprake is van seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag.

• De talentengroep Als je beschikt over specifieke talenten op het gebied van kunst (muziek, ballet, overige) Aardrijkskundeles.

12

2009 • Het Vlier


Het schoolorkest op locatie.

en sport word je ondersteund via de talentengroep. De twee begeleidende docenten overleggen met jou en je docenten. Binnen bepaalde voorwaarden zoeken ze met jou een manier om schoolse activiteiten zo goed mogelijk te combineren met de ontwikkeling van je talent. Tientallen leerlingen hebben hiermee de afgelopen jaren hun voordeel gedaan.

Internationalisering en cultuur In de bovenbouw vinden op Het Vlier internationale uitwisselingen en vakexcursies plaats. Voor het programma internationalisering is 5 Vwo de doelgroep. Havo leerlingen kunnen in beperkte mate deelnemen omdat voor hen in de onderbouw internationale programma’s georganiseerd worden. Alle leerlingen van Het Vlier kunnen inschrijven voor het Internationaal Jongeren Filmfestival, dat al meer dan 10 jaar samen met het Filmhuis wordt georganiseerd.

school heeft al enkele malen de landelijke finale bereikt en zelfs twee keer gewonnen. Leerlingen kunnen leren debatteren in het ‘Lagerhuis’, waar twee begeleiders hun de fijne kneepjes van het vak bijbrengen. De bovenbouw kent ook een eigen schoolkrant die vrijwel helemaal door leerlingen wordt samengesteld. Tientallen leerlingen spelen wekelijks in het schoolorkest, dat de afgelopen jaren tijdens optredens in binnen- en buitenland haar talenten heeft laten zien. De school heeft een langdurige musicaltraditie. Elke twee jaar wordt er een grote musical ingestudeerd en

Andere bijzondere activiteiten zijn deelname aan het Europees Jongeren Parlement en aan de debatcompetitie voor scholieren ‘Op weg naar het Lagerhuis’. Het debatteam van de Colosseum Rome tijdens een studiereis.

Het Vlier • 2009

13


uitgevoerd. Ook hier zijn vele enthousiaste leerlingen en docenten bij betrokken. Het Vlier biedt voor gemotiveerde leerlingen op het VWO een tweejarige cursus om het Certificate in Advanced English te halen. Voor Havo leerlingen bestaat de mogelijkheid om het Business English Certificate te halen. Met beide cursussen kunnen leerlingen hun kansen op buitenlandse universiteiten maar ook bij Nederlandse studies vergroten. Daarnaast is Het Vlier voor getalenteerde leerlingen een samenwerking aangegaan met de Deventer Universiteit Academia Vitae. Hier kunnen onze intellectuele talenten een collegecyclus volgen in de Junior Class. Onder leiding van de kunstdocenten is een ontwikkeling op gang gebracht waarbij de school steeds meer functioneert als een cultureel podium, waarbinnen kunstzinnige uitingen van leerlingen gestimuleerd worden. Jaarlijks is er een aantal muziekavonden waar leerlingen optreden. Leerlingen exposeren hun werk regelmatig in de school. Tijdens een aantal middagpauzes fungeert de kantine als Open Podium waar leerlingen optredens verzorgen.

We willen je nadrukkelijk aanmoedigen met je talent voor de dag te komen op Het Vlier!

De inbreng van leerlingen en ouders De formele invloed van leerlingen en ouders wordt uitgeoefend via de medezeggenschapsraad. Op Het Vlier overlegt de schoolleiding daarnaast met de klankbordgroepen voor de Tweede Fase en met het leerlingenparlement. In de klankbordgroepen zitten leerlingen uit alle profielen van alle leerjaren. Met de klankbordgroepen wordt de invulling van de Tweede Fase voortdurend besproken. Samen met het leerlingenparlement is een Leerlingenstatuut opgesteld dat de rechten en plichten van de leerlingen regelt. Ook overlegt de schoolleiding een aantal keren per jaar met de ouderraad over het beleid en andere zaken die door ouders of schoolleiding noodzakelijk geacht worden.

Handvaardigheid.

14

2009 • Het Vlier


De schoolleiding van Het Vlier, v.l.n.r. dhr. Van den Hoogen, dhr. Jansen, dhr. Smits, mevr. Salden, dhr. Voorend.

Leerlingen en medewerkers Op Het Vlier zitten ongeveer 1300 leerlingen. Bijna 100 docenten verzorgen je lessen en begeleiding waar nodig. Ook de technisch onderwijsassistenten en de mediathecarissen hebben hierin een belangrijke rol. De conciërges en de administratieve krachten zorgen er mede voor dat alles vlotjes verloopt binnen Het Vlier. De schoolleiding bestaat uit vier teamleiders en een directeur. Zij hopen dat je hen weet te vinden als dat nodig is. Voor nadere informatie kun je ook nu al contact met hen opnemen. • • • • •

Mevrouw M. Salden, teamleider Havo (N-profielen) De heer drs. H. Voorend, teamleider Havo (M-profielen) De heer drs. M. van den Hoogen MME, teamleider Vwo (M-profielen) De heer J. Smits, plv. directeur en teamleider Vwo (N-profielen) De heer A. Jansen, directeur

Telefoonnummer: (0570) 504620 E-mail: infohetvlier@ettyhillesumlyceum.nl

Wij heten je van harte welkom in de Tweede Faseschool van het Etty Hillesum Lyceum en hopen dat je er een leerzame maar zeker ook plezierige tijd tegemoet gaat.

Het Vlier • 2009

15


Het Vlier Het Vlier 1, 7414 AR Deventer Telefoonnummer: (0570) 50 46 20 E-mail: infohetvlier@ettyhillesumlyceum.nl Website: www.ettyhillesumlyceum.nl

Test  
Test  

Test Document For the website testing

Advertisement