__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

M u si ksoftware o g -h ard ware

i n d i go

ti l Wi n d ows & M ac

N od ep rog ram ?

Så er d u kom m et ti l d en rette!

B an d -i n -a-B ox er d i t u l ti m ati ve ak-

D u får d e b e d ste og m e st p op u -

kom p ag n em en tsp rog ram , m en d et

l æ re n od e p rog ram m e r h os os.

er m eg et m ere e n d d et.

Vi foretræ k ker i k ke d et en e fre m

G u i taren . d k skr ev:

for d et an d et, m en vu rd erer fra

g an g ti l g an g , h vad vi tror, d er er b ed st eg n et ti l n etop d i g .

I n tet an d et p rog ram l aver så

Læ s m ere i b l ad et og p å h jem m e-

æ g te og l eve n d e b ack i n g -tracks,

si d en : www. i n d i g o2. d k /n od er

og sam ti d i g er d et su p e r -l et at g å ti l , og d u får et ove r b evi se n d e og

p rofe ssi on el t re su l tat m e d g an ske få k l i k .

Vi b yg g er d i n n ye, h u r ti g e,

l yd l øse m u si k-

com p u ter

M u si k- og l yd op tag ere . . . ti l m u si kere, u n d e r vi se re, l æ g e r m . fl .

L S-P4 e r Ol ym p u s' top m od e l ti l op ta-

g el se r, n år d et skal væ re sm åt, m en g od t. O l ym p u s l eve re s m e d d an sk m an u al .

Zoom ' s H 5 re cord e r er et r i g ti g g od t

b u d p å e n al si d i g op tag er m ed m u l i g h ed

for to ekste r n e, p rofe ssi on el l e m i k rofon er ti l en u trol i g l av p r i s. 2 . 09 9 kr.

S e Ol ym p u s' op tag e re og Zoom ' s sp e -

ci al i sere d e record ere

1 . 3 9 9 kr.


Kære Musiker

Kataloget har fokus på Indigo 2' s egne produkter.

Det er umuligt at beskrive alle de mange

lydkort, mixere, mikrofoner og andet grej, vi sælger. Så kontakt os, hvis du vil have

den bedste pris på et bestemt stykker hardeller software.

Gå til vores hjemmeside for at finde flere informationer om

produkterne, end vi har fundet plads til her i kataloget.

Velkommen til

Musik & C omputer kataloget.

Venligst, Heine Busk Svendsen

B esti l l i n g og b etal i n g − d u kan . . . . . . r i n g e, e-m ai l e el l er b r u g e vores h jem si d e,

. . . b etal e vi a n etb an k el l er M ob i l e Pay 40077,

H ørel ære E n fol keskol el ærer sk rev:

” XXX skol e køb te for en m ån ed s ti d si d en E ar -

m aster C l ou d . D et fu n g erer r i g ti g fi n t og vi h ar

h aft n og l e g od e for l øb. F x h ar jeg en kl asse, d er

n u h ar l æ r t n od er og vi ser tyd el i g frem g an g ren t r ytm i sk, så d et er su p er.”

E ar M aster er d et b ed ste h ørel æ rep rog ram ti l m u si ke re og san g ere – og i sæ r ti l al l e stu d eren d e. G u i taren . d k sk rev:

” . . . fu l d scor e. H el e 5 stjer n er. D et g i ver jeg

ap p' en u d el u kken d e u d fr a d en b etrag tn i n g , at

d et h ar u fattel i g t m eg et at g i ve ti l d en h u n g ren d e m u si kstu d er en d e m ed øvel se efter øvel se i n d en for al l e h jør n er af h ør el æ r e-u n i verset.”

M e d E ar M aster vi l d i n m u si ske p ræ stati on n å et h øjere n i veau , og d u b l i ve r en b e d re m u si ke r.

H en t en d em o p å www. ear m aster. d k og g å straks i g an g!

Al l e m u si kere øver si g p å d eres i n str u m en t.

D et er h el t n ød ven d i g t for at b l i ve b ed r e. M en

d et er i kke n ok at øve skal aer og l i cks; en d yb er e

teoreti sk og p rakti sk forståel se kr æves for at ” sti g e i g rad er n e”.

M u si ker og h je r n eforske r Peter Vu u st si g er :

” E n ti m e b r u g t p å h ørel æ re er to ti m er sp aret

. . . ki kke i n d for b i og b etal e kon tan t el . m ed m ob i l .

p å d i t i n str u m en t”.

d ag es kred i t. P r i vatku n d er kan og så få kred i t.

m i n u tter om d ag en p å h ør el æ r e.

I n sti tu ti on er, skol er og vi r ksom h ed er h ar 1 4-3 0 B an k kon to 46 9 5 – 0002 6 9 4492

Lad d i t i n str u m en t h vi l e l i d t og b r u g i sted et 2 0 For ku n 449 kr. får d u d et d an ske h ørel æ rep r o-

g ram , E ar M aster, som kan h ol d e d i g b eskæfti g et i m an g e år fr em over. Læ s om E ar M aster s. 1 6 -1 8. M u si ksi d en O p takt' s an m el d e r sk rev:

” Som b ach el or stu d er en d e p å kon ser vator i et

h ar jeg al l ered e en d el at takke E ar M aster for. For eksem p el er jeg tem m el i g si kker p å, at p rog r am -

m et er årsag ti l , at jeg kl ar ed e m i g i g en n em h øre-

indigo

Ver m u n d sg ad e 1 2 D K-8 2 6 0 Vi b y J tl f. 6 0 6 0 9 0 8 3

h s@ i n d i g o2 . d k, www. i n d i g o2 . d k, CVR 1 61 61 78 0

l æ r ep røven i første forsøg .”

” For kom p l et n yb eg yn d ere i n d en for m u si kteor i

og h ørel æ re, kan E ar M aster og så væ re en g en i al i n trod u kti on . Væ l g er m an b eg yn d er ku rset – d er

vi r kel i g star ter h el t fra scr atch – kom m er m an b åd e i g en n em b asal n od e- og r ytm el æ sn i n g og d e g r u n d l æ g g en d e fu n kti on er i d u rskal aen .”


H vi l ket n od ep rog ram væ l g er d u ? D

et er d et store sp ør g sm ål .

Ar b ejd er d u p rofessi on el t m ed n od er, an b efal er vi D ori co, Si b el i u s el l er F i n al e – i d en ræ kkeføl g e.

Ti l u n d er vi sn i n g sb r u g er P ri M u s d et su veræ n t

m an l eve m ed , at d et tag er ti d at l æ re, og at m an

ofte skal et stykke i n d i m en u er n e for at æ n d r e p å n og et.

Si b el i u s er et

b ed ste p rog ram .

m er e m od er n e

P r i M u s og D or i co kan som d e en este l ave et

avan cer et l ayou t. Se vores h jem m esi d e!

Vi h ar over sat P r i M u s og m an u al en ti l d an sk,

p rog r am , og d et vi l ofte væ re d et,

og d et er ku n d er n e r i g ti g g l ad e for.

vi an b efal er ti l p rofessi on el l e m u si kere.

ti l d em , d er l ever af at skr i ve n od er el l er b are vi l

m an g e ti n g g år n em m ere i Si b el i u s en d i F i n al e,

D ori co h ar p oten ti al e ti l at b l i ve n od ep rog ram m et h ave d et b ed ste u d seen d e af d eres n od ear k.

Si b el i u s er m eg et u d b red t p å m u si kskol er n e.

Si b el i u s er for h ol d svi s l et at ar b ejd e m ed , og

som h ar en m ere ” kon ser vati v” b r u g er fl ad e.

D ori co er d et fl ot-

M an g e væ l g er d et, ford i d e skal ar b ejd e sam m en

teste og m est m o-

m ed an d re, d er h ar Si b el i u s. D et er d et m est u d b r ed te p rog ram i D an m ar k.

F i n al e står stæ r kt b l an d t i sæ r l an d ets or g an i ster, m en d e er og så b eg yn d t at køb e P r i M u s.

P ri M u s d om i n erer p å g ym n asi er n e og er d esu d en el sket af vore æ l d re ku n d er.

P r i M u s l everes m ed en

vi r kel i g g od d an sk m an u al p å 374 si d er, og d et h ar

b etyd et, at m an g e æ l d re,

som i kke h ar d et så

g od t m ed en g el sk, er b eg yn d t at b r u g e P r i M u s. Sjovt n ok

b r u g es P r i M u s og så af h el t u tr ol i g m an g e u n -

g e, d a stor t set al l e l an d ets g ym n asi er h ar køb t P r i M u s i en u b eg r æ n set l i cen s ti l al l e el ever og l æ rer e.

F l ere tu si n d e g ym n asi eel ever b r u g er P r i M u s. P r i M u s er for al l e – u n g såvel som g am m el .

F i n al e er d et kl assi -

d er n e n od ep ro-

g ram . I n tet an d et

p rog ram sæ tter så fl otte n od er op au tom ati sk,

u d en at d u skal rette p å d et. D or i co l everes m ed

vi r kel i g g od e i n str u m en tl yd e og d et u d m æ r ker si g ved at ku n n e sæ tte et m eg et kom p l i cer et l ayou t. D or i co ser for n u væ ren d e u d ti l at væ re d en

b ed ste kan d i d at ti l at b l i ve ” g u l d stan d ard en ” i n d en for n od eskr i vn i n g .

N oti on fra P reson u s er et l i d t overset p rog r am i

D an m ar k, m en m an får m eg et ti l p r i sen . I sæ r h vi s d u og så h ar b r u g for en D i g i tal Au d i o Wor kstati on (D AW) som Stu d i o O n e 4 (sæ l g es som sam p ak). I n d i g o 2 i m p or terer og d i str i b u erer to af d e fi re m est p op u l æ re n od ep rog ram m er ti l D an m ar k. D et er F i n al e og P r i M u s.

S i b el i u s sæ l g er vi r i g ti g , r i g ti g m an g e af i et g od t sam ar b ejd e m ed d en d an ske i m p or tør.

D or i co i m p or terer vi fra Stei n b er g i Tyskl an d .

ske n od eskr i vn i n g s-

U an set h vad d u væ l g er, vi l d u få su p er g od su p -

g e p rofessi on el l e n o-

Få vi g ti g n yt om n od ep rog ram m er n e vi a em ai l .

p rog ram , som m an d eskr i vere svæ r g er ti l – og m ed g od g r u n d : I F i -

n al e kan stor t set al t i n d sti l l es ti l p er fekti on . Så m å

p or t p å al l e p r og ram m er n e h os I n d i g o 2 .

Skr i v ti l h s@ i n d i g o2 . d k og kom p å m ai l i n g l i sten !

ì 3 í


Køb e el l er ab on n ere?

D u kan væ l g e, om d u vi l køb e Si b el i u s, el l er om d u vi l ab on n ere p å d et og b etal e en år l i g afg i ft.

H vi s d u i kke reg n er m ed at sku l l e b r u g e Si b el i u s ” al ti d ”, så skal d u ki kke p å ab on n em en tet.

M en b are d u r eg n er m ed at sku l l e ar b ejd e

m ed Si b el i u s i m ere en d tre år, så b l i ver køb af en var i g l i cen s h u r ti g b i l l i g ere en d ab on n em en tet.

For at kom p l i cer e d et yd er l i g er e, for søg er p ro-

d u cen ten af få d i g ti l at op d ater e d i n var i g e l i cen s en g an g om året for 8 2 5 kr.

H vi s d u i kke køb er d en år l i g e for n yel se, så vi l

d u i kke i fr em ti d en ku n n e op g r ad er e Si b el i u s, og d u stran d er m ed d en versi on , d u er n ået ti l .

U n d er vi sere og stu d er en d e får Si b el i u s ti l en m eg et l aver e p r i s en d al l e an d re.

Læ s m ere p å vores h jem m esi d e: www. i n d i -

g o2 . d k/si b el i u s el l er r i n g og få en sn ak om d et m ed H ei n e p å 6 0 6 0 9 0 8 3.

D el i n g af n od er D u kan n u d el e n od ear k m ed an d re d i rekte fra Si b el i u s, og d et fu n g erer r i g ti g fi n t.

D a d u jo al l er ed e h ar op rettet

en kon to i for b i n d el se m ed kø-

b et af Si b el i u s, så h ar d u og så au tom ati sk en si d e p å n ettet, h vor d u kan u p l oad e d i n e m u si kstykker, så an d re kan se d em , l ytte ti l d em og p r i n te d em u d og evt. d own l oad e d em .

D et fu n g ere m eg et si m p el t ved at d u tr ykker p å

kn ap p en [ Sh are] , som fi n d es yd erst ti l h øjre p å fan eb l ad et ” H om e”. N u kan d u sen d e et l i n k ti l d em , d er skal h ave ad g an g ti l d i n m u si k.

D u kan sæ l g e d i n e or i g i n al e kom p osi ti on er vi a Si b el i u s | C l ou d Sh ar i n g an d P u b l i sh i n g .

D er kom m er n ye, g rati s op d ater i n g er ti l Si b el i u s

ca. h ver 3. m ån ed . Vi for tæ l l er i n d g åen d e om al t d et n ye i vore Si b el i u s-n yh ed sm ai l s, så kan d u

vu rd ere, om d et er væ rd at tag e en d n u en år l i g op d ater i n g .

Al ti ver b 7

Au d i oE ase h ar væ ret verd en r u n d t for

at sam p l e karakter i sti kker l i g e fra Wem b l ey Stad i on ti l p yr am i d er n e. E t af d e

i n kl u d er ed e væ r ktøjer l ad er d i g fx p l acere d i n l yd et h el t b estem t sted p å

scen en . Læ g d er ti l F ran k Si n atras og

B each B oys ekko kam re og d u h ar vi r kel i g al t, h vad d u b eh øver, for at g en -

Al ti verb 7 con vol u ti on ru m kl an g

Al ti ver b 7 fra Au d i oE ase l ever es m ed et m eg et stor t b i b l i otek

af d e b ed ste r u m kl an g e. D er er al l e d e E M T p l ates, d u kan øn ske d i g , fjed er r u m kl an g og kl assi sk d i g i tal t g ear som Lexi con 48 0, 2 2 4, AM S R M X 1 6 el l er E M T 2 40.

ì 4 í

skab e d en æ g te, kl assi ske l yd .

Leveres som R TAS, VST, AU og

M AS. XL-versi on en h ar TD M -su p p or t. P r i s ku n 3 9 9 9 kr. , XL koste r 69 99 k r. Vi sæ l g er og så Au d i oE ase I n d oor,

3 6 0p an su i te, Sp eaker p h on e 2 , B ar b ab atsch 4 og Sn ap p er.


Hurtigt, smart, let. Det mest brugte nodeprogram

SIBELIUS

rere is til læ Lav pr : d n ere e o g stu d 5 ,9 3 . 2 n ku s. 31 priser Se alle

Vel kom m en ti l Si b el i u s | U l ti m ate: sk r i v n od e r i p rofe ssi on el k val i tet – n em m e re og h u r ti g ere.

I n tu i ti v b etjen i n g – b r u g er fl ad en er strøm l i n et

m ed et i n tu i ti vt b ån d m ed fu n kti on er. H er er i n g en d yb e m en u er, ku n h u r ti g val g s-i kon er, som er p l aceret l og i sk i for h ol d ti l ar b ejd sg an g en !

Stort l yd b i b l i otek m ed h el e 3 6 G B i n str u m en ter i stu d i ekval i tet. Så d et fyl d er g od t op p å h ar d -

d i sken , m en d u kan væ l g e at i n stal l er e Si b el i u s u d en l yd en e for at sp are p l ad s.

Sp eed y E n try er en val g m u l i g h ed – ti l g l æ d e for ti d l i g ere F i n al e-b r u g ere. O g så i n d tastn i n g vi a tastatu r el l er M I D I -keyb oard m ed F l exi ti m e.

D e g rafi ske m u l i g h ed er n æ r m er si g d em , m an h ar i et eg en tl i g t D tP -p rog ram .

Arran g eri n g / orkestreri n g : Få en si m p el kl aver n od e ” b l æ st op” ti l et h el t or kester.

Versi on s: Si b el i u s ar b ejd er m ed ” ver si on er ”. D u

kan al ti d g å ti l b ag e ti l et ti d l i g ere sted i red i g er i n g en (og frem i g en ) og se d i n e æ n d r i n g er.

Parti tu r og en kel tstem m er: i n tel l i g en t og h u rti g om b ryd n i n g og u d skri ft af en kel tstem m er.

I illustration er vist nogle afde mange, særlige notationsmuligheder i Sibelius | Ultimate. M u si cXM L : Si b el i u s ar b ejd er m ed M u si cXM L

fi l er, så d et kan u d veksl e n od ear k m ed al l e an d re, ser i øse n od ep rog ram m er.

6 4-b i t N ati ve u d n ytter m u l i g h ed er n e i d e n yeste op erati vsystem er af Wi n d ows 7, 8 og 1 0 og m acO S X i 6 4-b i t.

O p ti m eret ti l n oteb ooks og an d r e et-skæ r m s system er m ed fu l l screen d i sp l ay.

O g så u d n yttel se af M ac' s R eti n a-d i sp l ay.

G em som l yd -fi l ti l b ræ n d i n g af m u si k-C D el l er ti l u d g i vel se p å n ettet el l er sen d vi a em ai l .

H ån d skrevn e n od etyp er: Si b el i u s h ar fl otte

h ån d skr evn e n od efon te og akkor d sym b ol er,

n ye sym b ol er fra ti d l i g - og avan tg ard em u si k. N y P l ati n -skr i fttyp e fr a M on otyp e I m ag i n g .

M ag n eti sk Layou t og D yn am i c Parts sp arer d i g for m an g e ti m ers red i g er i n g , og d u får h u r ti g t

og effekti vt fr em b rag t m eg et kom p l ekse n od ear k m ed au tom ati sk l ayou t.

ì 5 í


P ri M u s

D an sk n od esk r i vn i n g m e d r i g ti g g od , d an sk m an u al

P r i M u s er g ym n asi er n es foretr u kn e p rog ram ; m er e en d 1 3 0 g ym n asi er b r u g er d et i m u si ku n d er vi sn i n g en . S kol e-l i cen sen b estår af et u b e-

g ræ n set an tal P r i M u s P u b l i sh er ti l l æ rer n e og P r i M u s L i te (og så kal -

d et Stu d en t E d i ti on ) ti l skol en s el evcom p u tere.

Et udsnit afet rolleark fra ”Sammenspilsbogen”, som kan bestilles fra www. noder.dk. Alle nodesider i bogen er lavet med PriMus.

H je m -l i cen sen h ar et u b eg ræ n set

an tal P r i M u s L i te ti l el ever n es P C ' er. D en kan og så køb es af fx. et kor.

D et si g er b ru g ern e:

M u s m ed ” kon ku r r en t-rab at”. R i n g 6 0 6 09 08 3.

m eg et g l ad e for d en ! J eg er m an g eår i g , r u ti n eret

H ar skol en al l ered e et n od ep rog ram , kan I få P r i Al l e skol er, kor m . fl . kan køb e fl er b r u g er l i cen ser P r i M u s er d et b ed ste n od ep rog ram ti l skol er. P r i -

M u s h ar red i g er i n g sfu n kti on er, som g ør d et ti l d et m est vel eg n ed e n od ep r og ram ti l u n d er vi sn i n g . E n g ym n asi el ærer skrev:

” P r i M u s er h el t em i n en t g od t ti l b r u g i u n d er vi sn i n g en , sel v d e svag este af vor e el ever får fu l d t u d b ytte af p r og ram m et, ford i d et er så n em t at b r u g e.”

E n m u si kskol el ærer skrev:

” P r i M u s er en su cces b åd e m ed d ren g e- og m ed p i g eh ol d et. E l ever n e l aver m el od i er, si d en m ed an d en stem m er ti l h i n an d en s m el od i er. P r i M u s

b l ev et stør r e h i t, en d jeg h avd e r eg n et m ed , og d e kom p on ered e p å l i vet l øs i b eg g e g r u p p er.” P ri ser og versi on er, en kel tb r u g er

P r i M u s L i g h t er en n ed d rosl et u d g ave af P r i M u s P rofessi on al . M an g e kan n øjes m ed d et.

895 k r.

P r i M u s P rofe ssi on al er d et p rog ram , vi n or m al t an b efal er. D et er et kom p l et n od eskr i vn i n g s-

p rog ram m ed al t, h vad d u b eh øver for at l ave sel v m eg et kom p l ekse n od ear k.

Ku n 1 . 595 k r.

P r i M u s P u b l i sh er h ar ku n én fu n kti on m er e en d P r i M u s P r ofessi on al : D et kan ar b ejd e m ed fl ere

stykker i sam m e d oku m en t (fx en h el san g b og ).

D et er u n i kt, og d er for koster P u b l i sh er. . . 2. 795 k r.

ì 6 í

” Vi er si m p el th en så i m p on er ed e over P r i M u s og F i n al e-b r u g er, og d et for tsæ tter jeg m ed , m en sku l l e jeg star te i d ag , vi l l e jeg væ l g e P r i M u s.” ”J eg syn es, d et er et kn i p p el g od t p rog ram . M eg et n em t at ar b ejd e m ed! ”

”J eg h ar væ r et så ” u forsi g ti g ” at d own l oad e P r i -

m u s d em o, og jeg er b l æ st h el t om ku l d over h vor oversku el i g t og l et ti l g æ n g el i g al l e d e g r u n d l æ g g en d e fu n kti on er er.”

” P r i m u s er et r i g ti g g od t p rog ram . O g d et g år

g od t n ok stæ r kt m ed at skr i ve n od er i n d ; d en en e h ån d p å tastatu ret, d en an d en p å tan g en ter n e! O g så er d et p å d an sk! Fan tasti sk! «

” H ar l i g e h aft p rog r am m øren i røret – n u ved jeg h vord an m an l aver op takter, d et var u fattel i g

sm ar t. E n af d e d er ti n g som er så si m p l e, at d e er g en i al e, m en at l ave d et i F i n al e. N o way u d en at stu d ere m an u al en først. Fan tasti sk p rog r am .

”J eg er m eg et i m p on eret over d et h er p r og ram , og så er d et så u fattel i g n em t at b r u g e! J eg er

i sæ r i m p on eret over l ayou td el en , N U kan m an vel skr otte Word og P h otosh op og l ave d et h el e i P r i M u s (u n d er vi sn i n g sm ater i al e). Wau v! Wau v! ”

” D et er d et b ed ste p r og ram , jeg N O G E N SI N D E h ar h aft.

” Syn ' s l i g e d u skal vi d e, at jeg er M E G E T b eg ejstr et for P r i M u s og sp eci el t for m an u al en , som sel v J E G kan forstå – SÅ g od t for m u l eret! ”


“ M an m æ r ker d et overal t i P r i M u s: P rog ram m øren

N od esk r i vn i n g g en i al t

tæ n ker som en m u si ker ”

en kel t

Her er ikke plads til

at fortælle om alle de elegante løsninger,

du finder i PriMus.

ì Højre-klik på noget (fx. et nodehoved) og du har alle muligheder lige 'ved musen'

G å i stedet til vores hjemmeside:

www. indigo2.dk/primus hvor du blandt andet kan se en meget flot

videogennemgang af layoutfunktionerne, som er enestående i verden.

Intet andet node-

program kan arbejde med layout som

PriMus (Publisher). Se alle priser på s. 31 P ri M u s – d i t i n tu i ti ve n od eskri vn i n g sp rog ram E fter n og l e få kl i k r u n d t i P r i M u s over væ l d es m an

af total for b l øffel se – tæ n k , at d et kan væ re så l et! P å få m i n u tter forstår d u b etjen i n g en af p ro-

g r am m et og kan kaste d i g u d i »n od eskr i vn i n g

d eLu xe«. P å en ti m e h ar d u l æ r t h oved fu n kti on er n e – og kl arer d er m ed 9 0 % af al l e op g aver.

P r i M u s er p å d an sk i n kl . en d an sk m an u al , og

d et er en en or m styr ke. M an g e – i sæ r æ l d re –

b r u g ere h ar l an g t l ettere ved at sæ tte si g i n d i et d an sk p r og ram , og sel v er far n e m u si ker e m ed

p i r et og m ed d en i n tel l i g en te m u s, som ti l føjer,

sl etter, sku b b er og æ n d r er al l e m u si ske sym b ol er.

Sel v om m u sen h ar m an g e fu n kti on er, ar b ejd er

m an fl yd en d e og i n tu i ti vt m ed d en . O g m ed tastekom b i n ati on er op n ås l et ad g an g ti l d etal jer og var i an ter af d e kon tekst-sp eci fi kke fu n kti on er.

Tal r i g e au tom ati kfu n kti on er over tag er op g aver

som tran sp on er i n g , ti l ord n i n g af san g tekster, ak-

kor d b ereg n i n g , op teg n i n g af b i n d eb u er osv. Lan g e sym b ol er b l i ver d el t i n tel l i g en t ved l i n i eski ft.

For m ater i n g en af stykket u d føres au tom ati sk i

g od e sp rog ku n d skab er foretræ kker et d an sk p ro-

b ag g r u n d en , m en kan m ed få kl i k ti l p asses.

væ r e m eg et an d er l ed es p å en g el sk.

og l i n i er, m u ted e n od er, skju l te n od er, al l e for m er

p å m en u er, tool b ar s, væ r ktøjsp al etter og d i al og -

sp al ter. P r i M u s er d esktop p u b l i sh i n g af m u si k.

g r am p å g r u n d af d e m an g e fag u d tr yk, som kan An d re p rog ram m er kører en over b u d sp ol i ti k

b okse, m en P r i M u s g i ver d i g r o og oversi g t.

D u kan ar b ejd e n atu r l i g t m ed b l i kket p å n od ep a-

D u kan fr i t at sæ tte n od ear k op : Tom m e takter

for g rafi k og sym b ol er, far ved e n od er og tekst i

P r i m u s u d veksl e r n od e r m e d S i b el i u s, D or i co

og F i n al e m . fl . vi a M u si cXM L for m atet.

ì 7í


ì 8 í


læ rere og O rgan ister, . ku n 2. 49 5 kr stu derende side 31 på r ise pr Se alle

F i n al e 2 6

F i n al e er d et kl assi ske, p rofessi on el l e n od eskri vn i n g sp rog ram .

F i n al e l øser al l e op g aver, l i g e fr a en kl e m el od i l i n jer m ed b eci fr i n g er og

tekst ti l d e m est kom p l ekse or kester væ r ker.

2 , 5 m i l l i on er p r ofessi on el l e m u si kere, kom p on i ster, g r avører, ar r an g ører og u n d er vi sere b r u g er F i n al e-fam i l i en s p rod u kter. D et h ed d er n u F i n al e 26, og d er r efereres i kke l æ n g er e ti l årstal .

F i n al e g i ver d i g fl eksi b i l i tet, fr i h ed og m u l i g h ed er for at skab e l i g e d en m u si k d u foresti l l er d i g .

I sted et for at tvi n g e d i g ti l at ti l p asse d i n kreati -

ve p r ocess ti l softwar en , så ti l p asser F i n al e si g ti l d i g . R esu l tatet er, at d u h u r ti g t kan for van d l e d i n i n sp i r ati on ti l et b i fal d .

S kab e l on er ti l u n d er vi sn i n g sb r u g : D er føl g er

over 1 0 00 skab el on er m ed , som d u kan ti l p asse ti l d i n u n d er vi sn i n g ssi tu ati on . H er er al t fra øvel ser i i n ter val l er, akkor d er, m el od i -d i ktat, skal aer og r ytm er ti l jazz i m p rovi sati on .

I n str u m en tl yd e : M ere en d 5 0 0 G ar r i tan -l yd e.

N yt er b l . a. d i d g er i d oo, C on cer t D G ran d P i a-

n o og or kestereffekter (i n str u m en ter n e stem m es, k l ap sal ver m . fl . )

Au tom ati sk , d yn am i sk en kel ste m m e: F i n al e op retter au tom ati sk op sti l l i n g og for m ater af en kel tstem m er. N år d u æ n d rer n og et i en en kel tstem m e, æ n d r es d et au tom ati sk i p ar ti tu ret.

F i n al e kan g en erere en kel tstem m er fra et d i vi si -

system i p ar ti tu r et og vi se forskel l i g e en h ar m on i ske u d tr yk i p ar ti tu ret og en kel tstem m er n e.

P å M ac fu n g erer F i n al e n u i fu l d skæ r m s m od u s

og m ed R eti n a skæ r m . P å Wi n d ows-m aski n er ar b ejd es d er p rob l em l øst p å stor e 4K-skæ r m e.

S kæ r m op d ate r i n g en er m eg et h u r ti g ere p å b åd e

Wi n d ows og M ac m ed d et n ye F i n al e v. 2 6, og d et sam m e g æ l d er au d i o-eksp or t.

H ar d u F i n al e 2 01 4 el l er æ l d r e, b ør d u op g r ad ere

for at u n d g å p rob l em er m ed n ye op erati vsystem er. Vi e r b i l l i g e re en d p rod u cen ten s eg en web -sh op! U p d ate fra F i n al e 25 ti l v. 26 koster k u n F ra æ l d re ve rsi on er er p r i se n

1 . 099 k r. 1 . 1 49 k r.

ì 9 í


D or i co er d en n ye ' G u l d stan d ard ' i n d en for n od eskr i vn i n g . Ski ft ti l D or i co og b l i ' g l ad!

Ski fte fra Si b el i u s el l er F i n al e? ù E jer d u S i b el i u s* el l er F i n al e* får d u stor rab at:

D or i co P ro 3. 5 C rossg rad e* (1 . 39 5 k r. ) 2. 075 k r. D or i co P ro 3 . 5

D or i co E l em en ts 3. 5

(2. 495 k r. ) 4. 095 k r. (499 k r. ) 745 k r.

P r i ser m ed rød t er ti l skol er, l æ rere, stu d eren d e. D er er op ti l 6 0% m æ n g d erab at p å E d u -p r i ser.

ù D or i co er state-of-th e-ar t 6 4-b i t p rog r am m er i n g ,

som i kke l i d er u n d er g am l e p r og ram m er i n g sfejl og rettel ser. D er star tes p å en fr i sk.

ù N y og m eg et fl ot B ravu ra-n od efon t, som i n d eh ol d er al l e d e sym b ol er, d u h ar b r u g for.

ù D er kan u d veksl es p rojekter m ed Si b el i u s- og F i n al e-b r u g ere vi a M u si cXM L .

ù Au tom ati sk for m ater i n g og h øjeste kval i tet af

an ti -kol l i si on al g or i tm er og ker n i n g . O ver l eg en sp ati er i n g af system er og sym b ol er

ù Verd en skl asse l yd -m aski n e fr a C u b ase i n kl . su p p or t for VST3 -i n str u m en ter.

ù D or i co P ro er ti l p r ofessi on el l e n od eskr i vere.

D et kræver ti d og en g ag em en t, m en i n d satsen kom m er m an g efol d i g en .

ù P rog r am m eret af d et ti d l i g ere h ol d b ag Si b el i u s.

Dorico's håndtering afakkord-symboler

er næppe set bedre i noget andet program.

An m el d ern e skrev. . .

Org an i stfore n i n g en s fag b l ad Org an i st. org

” E n af d e m eg et store styr ker ved D or i co er l ayou tm u l i g h ed er n e. U d over at ku n n e ar b ejd e m ed fl e-

re satser i sam m e fi l - d et h ar P r i M u s og så ku n n et i n og en ti d - så er d er i n d b yg g et et eg en tl i g t D tP -

p rog ram m ed m astersi d er, fu l d stæ n d i g d yn am i sk

ar b ejd e m ed tekstfel ter, g r afi k og fel ter m ed n od er. D et g i ver m u l i g h ed for at l ave fx l i tu rg i er el l er

p æ d ag og i sk kor m ater i al e d i rekte i p rog r am m et.” S cor i n g N ote s

” D or i co er fr on tl øb eren . D et føl es m ere m od er n e en d n og et an d et p rog ram ; m ed h ver op d ater i n g i n trod u ceres u n i kke fu n kti on er.

D or i co h ar en vi r kel i g stæ r k p l ayb ack-m otor. I

år ti ' er h ar b r u g er n e øn sket si g m ere D AW-l i g n en -

d e m u l i g h ed er. H er er D or i co u d en kon ku r r en ce.”

Her ses Dorico's rammebaserede, ”DtP-agtige” layoutfunktioner i dens ”Master page editor”.

Her kan du flytte med rammerne eller ændre

deres størrelse, hvilket straks reflekteres på nodesiden. Super til orkesterværker med flere satser.

ì 10 í

Org an i st. org

”. . . d et n od e-ou tp u t, jeg h ar set i D or i co, h ar væ ret så i m p on eren d e, at jeg l øb en d e vi l b r u g e d et (. . . ) O g h vi s m i n Si b el i u s-l i cen s en d ag koster p en g e i g en , vi l jeg krafti g t over veje et ski ft. H vi s jeg

star ted e for fra? Så var jeg h op p et p å D or i co! “


er Stei n b erg s kon ku r ren t ti l

Si b el i u s og F i n al e, d er h ar d o-

m i n eret m ar ked et for n od eskr i vn i n g i to år ti er. D e to p r og ram m er er u tr ol i g t stæ r ke som føl g e af

m an g e års u d vi kl i n g, m en d e h ar og så svæ r t ved at kom m e ” u d af sted et”. D er skal n ytæ n kn i n g ti l , og d et h ar vi fået m ed D or i co.

Ar b ejd et i D or i co foreg år i fem ' M od es' – n em l i g

S etu p , Wr i te , E n g rave, P l ay og P r i n t, som afsp ej-

Setu p op retter i n str u m en ter (P l ayers) og g r u p p er af i n str u m en ter. H er op r ettes og så F l ows, som er sel vstæ n d i g e m u si kstykker, satser, akter, san g e,

san g stu m p er osv. I Setu p fastl æ g g es og så l ayou t. D or i co' s l ayou t er r am m eb aseret: D u teg n er

ram m er p å n od ep ap i ret, og tekst, n od er og i l l u -

strati on er fl yd er g en n n em d i sse ram m er. D u kan

h ave fl ere m u si kstykker i et-og -sam m e d oku m en t.

l er d e faser, m an g år i g en n em u n d er ar b ejd et m ed et n od ep r ojekt.

Væ r k tøjsp an e l er i ven stre og h øjr e si d e og n og l e g an g e og så i b u n d en ski fter al t efter h vi l ken ” M od e”, m an ar b ejd er i , og d e sti l l er væ r ktøjer ti l r åd i g h ed for at i n d skr i ve og red i g er e m u si kken .

í

Symboler fra Dorico's nodefont Bravura. Wri te er sted et, h vor d u skr i ver n od er n e i n d m ed m u s, com p u ter keyb oard el l er vi a M I D I .

rere ister, læ O rgan e d n re e o g stu d 5 k r. 9 4 . 2 n ku

Dorico's brugerflade er overskueligt inddelt i 'Modes' som ”Write, Engrave, Play” m. fl. E n g rave m od e er sel ve D or i co' s h jer te. H er fi n -

O g så l ayou t, si d en u m m erer i n g , ti tel si d e osv. æ n -

H er kan al t kor r i g eres i m i n d ste d etal je, h vi s d et er

i n d h vor -som -h el st p å si d er n e i en skab el on , så

p u d ser d u d ét, som D or i co au tom ati sk h ar sat op. n ød ven d i g t, m en d et b ør d et i kke væ re, d a d er er

l ag t et en or m t ar b ejd e i , at n od eb i l l ed et skal se så ” r i g ti g t” u d som m u l i g t – h el t au tom ati sk.

O g d et er l ykkes over al t for ven tn i n g . I test er

D or i co al l e an d r e n od ep r og ram m er l an g t over l eg en p å n etop d ette p u n kt.

d res i E n g rave m od e. O g d i n e F l ows kan sæ ttes

d u overord n et set l ayou t' er et h el t væ r k fra ét sted . M an kan b ed st b eskr i ver F l ows og L ayou t i

Wr i te m od e som ” m u si k d esktop p u b l i sh i n g .”

P l ay M od e er m i ksn i n g , VST-i n str u m en ter og ja, p l ayb ack. E n d el i g er d er P ri n t M od e .

ì 11 í


R eal i sti sk p l ayb ack

N ote Per for m e r 3 er h el t u tr ol i g l et at b r u g e, og d u får fan tasti sk or ke-

ster l yd i S i b e l i u s, F i n al e og D or i co m ed få kl i k.

I n stal l ér N oteP er for m er

Til Sibelius, Finale og Dorico

og væ l g d et i fx Si b el i u s'

P l ayb ack D evi ces. Så l et er d et at få g od l yd .

N oteP er for m er fra Wal l an d er I n str u m en ts er et g od t val g ,

h vi s d er i kke er p l ad s ti l Si b el i u s' 3 6 G B store l yd b i b l i otek. N oteP er for m er fyl d er ku n ca. 2 G B i n kl . d e m an g e, g od e i n str u m en tl yd e. D et er i d eel t ti l n oteb ooks.

N oteP er for m er l æ ser fr em i stykket og for tol ker fraser

og d yn am i k sam m en h æ n g en d e som en r i g ti g m u si ker.

H en t en d em o, d er fu n g er er i 3 0 d ag e: www. i n d i g o2 . d k

N oteP er for m er fraserer m u si kal sk og u d m æ r ker si g i sæ r ti l kl assi sk m u si k. N otePe r for m er koster ku n 8 9 5 kr.

Keystati on M i n i 3 2 M K3 U SB -keyb oar d m ed en stør rel se, så d et kan l i g g e foran d i t com p u ter tastatu r.

For m i d ab el t ti l i n d tastn i n g af n od er.

3 2 an sl ag sføl som -

m e tag en ter. O ktav

p l u s- og m i n u s-tast. Vol u m e. R eal -ti m e

styr i n g af d i t m u si k-

p rog ram . R ob u st og krafti g kon str u kti on .

F u n g erer m ed b åd e P C, M ac og i P ad .

Ab l eton L i ve L i te og Avi d P ro Tool s F i rst

føl g er m ed i p akken . I n kl u si ve 2 G B l yd b i b l i otek fra Tou ch

Loop s. Ku n 49 9 kr.

M I D I -l yd m od u l

Cool Soft M I D I -syn th erstatter d e d år l i g e l yd e i Wi n d ows m ed vi r kel i g g od e Sou n d Fon t i n str u m en t-

l yd e, som kan b r u g es i fx P r i M u s

n od e sk r i vn i n g og an d re p rog r am m er, d er b r u g er M I D I -i n str u m en ter. Vi h ar over sat p rog ram m et, og

vejl ed n i n g en er p å d an sk.

D u får frem rag en d e i n str u m en t-

l yd e, som i k ke h ar n og en for si n kel se (l aten cy). H ør l yd eksem p l er p å si d en www. i n d i g o2 . d k/softsyn th

Vejl ed n i n g og d own l oad l i n k

koste r 99 k r. B etal ti l M ob i l ePay 40077 (skr i v d i n em ai l -ad resse)

Fagb l ad et M u si keren : ” Lyd stu d i e-H ån d b og en kan l æ ses fra

star t ti l sl u t (h vi s m an h ar en h el som m er fer i e! ) el l er b r u g es som op sl ag svæ r k i sm å b i d d er, h vi s m an fx vi l vi d e h vord an et kl okkesp i l op tag es, h vi l ken rever b -typ e d er fu n g erer b ed st ti l g u i tar og h vord an m an p l acerer si n e stu d i em on i tor er op ti m al t.

D en n e fan tasti ske b og kan an b efal es ti l al l e, u an set om m an

er m u si ker m ed h jem m estu d i e, l yd tekn i ker, p rod u cer, stu d eren -

ì 12 í

d e el l er u n d er vi ser.” N u i 2. u d g ave, 3. op l ag .

Ku n 2 49 kr.


P h otoScore n od eskan n er

S i b el i u s' eg en n od eskan n er, P h otoScor e, fu n g erer og så m ed F i n al e, D or i co og P r i M u s. M ed Si b el i u s

h ar d et d og d en ford el , at d et kan star tes d i r ekte fra Si b el i u s, og d e g en ken d -

te n od er sen d es ti l Si b el i -

u s ved et tr yk p å en kn ap.

P h otoScor e er d et p er -

fekte væ r ktøj, h vi s d u skal æ n d re et ar ran g em en t ti l

en an d en b esæ tn i n g , for en kl e, tran sp on ere, æ n -

d re for m en osv. , h vi s d u

ku n h ar n od er n e p å p ap i r

o re P h o to S c U l ti m a te . 2 . 0 9 9 kr

el l er som P D F -fi l . D u sp arer m an g e ti m er s ar b ejd e m ed n od escan n i n g .

P h otoScor e l everes n u

i n kl . N otateM e n od ep ro-

PhotoScore Ultimate 8 er perfekt til Sibelius og arbejder rigtig fint

sammen med Finale, Dorico, G uitar Pro, Notion og Primus med flere.

Sh arp E ye

. . . scan n er kom p l i cered e

g ram /-scan n er ti l i P ad og i P h on e

P h otoScore 2 . 09 9 kr.

Sh arp E ye n od eskan n er

n od ear k m ed stor n øjag -

ti g h ed og g en ken d er al l e n od esym b ol er, sp eci al -

teg n , akkord er, tekst m ed d an ske teg n m . m .

R esu l tatet kan åb n es

som en xm l -fi l i al l e n od ep rog ram m er, h vor d u kan tran sp on ere og red i g ere

n od er n e, l ytte og en d el i g p r i n te d et h el e u d i g en .

1 . 1 99

,-

H er ti l h øjre h ar vi skan n et en ken d t, d an sk san g (n ed er st) og fået d en g en -

ken d t af Sh ar p E ye (øverst). G en ken d el sen er fejl fr i .

H en t e n 30-d ag es p røve:

www. i n d i g o2 . d k/sh ar p eye (ku n ti l Wi n d ows)

Sh arp E ye koster 1 1 9 9 kr.

Vi har skrevet en dansk vejledning til SharpEye.

ì 13 í


B an d -i n -a-B ox er et i n tel l i g en t akkom p ag n e-

B an d -i n -a-B ox h ar en l yd som et æ g te l i ve-b an d

au tom ati sk et kom p l et, p rofessi on el t arran -

re, som h e r h ar d et p e r fe kte h u sor kester. D et e r

m en ts- og arran g em en tsp rog ram : D et l aver g em en t i al l e sti l arter.

B an d -i n -a-B ox g ør d et l et at n å fra i d é ti l resu l -

tat. D u kan l ave en san g p å to m i n u tter : I n d tast

d i n e akkord er, væ l g sti l ar t og ' B an d et' g år i g an g

m ed et fu l d t akkom p ag n em en t kom p l et m ed i n tro, h ar m on i ser i n g er og i n d l ag te i m p rovi sati on er.

O rkestret er en kvi n tet m ed b as, p i an o, trom m er, g u i tar og str yg er, m en d u kan b ed e m u si ker n e

sp i l l e et h vi l ket som h el st i n str u m en t. D u h ar og så

1 6 m i d i sp or ti l d i n råd i g h ed og et au d i osp or, som

d u fx kan syn g e i n d p å. M el od i sp oret kan d u b r u g e ti l d i t eg et i n str u m en t, m en d u kan og så b ed e ' B an d et' om at kom m e m ed et for sl ag ti l m el od i .

B r u g t ti l akkom p ag n em en t m u ter d u fx. kl ave-

ret, som d u så sel v sp i l l er m ed ' resten af b an d et'.

P rofessi on el l e m u si kere b r u g er d et som b acki n g . D er føl g er m an g e sti l ar ter m ed i n d en for al l e

g en r er : Lati n , p op, N ash vi l l e r ock, cel ti c, b l u es, reg g ae, cal l yp so, g yp sy cou n tr y – ja, sel v

tyrol er m u si k m estr er ' b an d et' og jazz i al l e afskyg n i n g er. B an d -i n -a-B ox er r i g ti g g od ti l jazz.

San g tekst vi ses u n d er p l ayb ack. N od er, akkor -

d er og tekst kan skr i ves u d som et ' fake-b ook' n od ear k. N od er n e kan r ed i g eres.

E ksp or tér san g e som M I D I - el l er som WAV-fi l er.

Syn g sam m en m ed ” B an d et” el l er sp i l g u i tar el l er b eg g e d el e. B ræ n d r esu l tatet ti l en m u si k-C D. B an d -i n -a-B ox p ri ser (d own l o ad ):

I n kl u d eret i p akken / l eve re s so m . . .

R eal Tracks au d i o sti l arter (fx ro ck, l ati n , b l u es etc. ) M i d i S u p e r tracks

S ti l ar ter, M I D I (fx ro ck, l ati n , b l u es etc)

S ol i ste r , frem b ri n g er so l i i excep ti o n el kval i tet M el od i ster , ko m p o n erer n ye m el o d i er

Ar ti st Per for m an ces, ken d te m u si kere sp i l l er

ì 14 í

Sol i sten − en g en i streg

Sol i std el en l aver au ten ti ske, m el od i ske i m p r ovi sati on er i p r ofessi on el kval i tet ti l en h ver san g . Væ l g

m el l em forskel l i g e, ken d te sol i ster. Sæ t sol i sten ti l at i m p rovi sere om kr i n g m el od i en . D rag ' n ' D rop

sol oen over i C u b ase, Log i c el . P ro Tool s og ar b ejd vi d ere d ér. D et er stæ r kt! M i d i M ag sk rev:

” Sol ofu n kti on en er en l i l l e g en i streg , som vi l få sel v g ar ved e sol i ster ti l at sp æ r re ør er n e op.”

R i g ti g e m u si kere

B an d -i n -a-B ox sp i l l er og l yd er som r i g ti g e m u si kere, for d et er r i g ti g e m u si kere, d er sp i l l er.

An d re p r og ram m er b r u g er sam p l ed e i n str u -

m en ter ; ku n for B an d -i n -a-B ox er d et l ykkes at

sam p l e l æ n g ere p assag er el l er r i ffs og sæ tte d em sam m en p å en m åd e, så d et l yd er h el t n atu r l i g t. E n af vore p rofe ssi on el l e ku n d er sag d e :

” B an d -i n -a-B ox h ar g jor t d et m u l i g t for m i g at l eve som m u si ker.”

H an b r u g er ofte B an d -i n -a-B ox som b acki n g i sted et for si t n or m al e or kester. Au d i o P h i l e

Au d i oP h i l e svarer

499,-

1 .099,-

2.099,-

4. 299,-

m ed R eal Tracks i

2.000,-

599,-

S kol el i cen s op d ater i n g , fra al l e versi o n er

d i er kan b r u g e d et cop yr i g h t-fr i t ti l b ack i n g .

U l traPAK

Op g rad er i n g fra æl d re versi on er; ski ft m el l em M ac o g P C S kol e S i te-l i cen se (u b eg ræn set, sko l en + l ærere)

i m p rovi sati on e r. P rofe ssi on el l e m u si ke re og stu -

M e g aPAK

995,-

S kol el i cen ser (m i n d stekøb 5 stk. )

og så fan tasti sk ti l at få n ye i d ée r ti l san g e e l l er

P ro

F u l d p akke, førsteg an g skøb

Op d ater i n g fra fo rri g e versi o n er (fx fra 2020 ti l 2021 )

og er d et u l ti m ati ve øve-p rog ram ti l al l e m u si ke-

500,-

1 3. 500,300,-

1 .999,1 .1 99,-

2. 299,-

1 9. 500,-

29.000,-

1 .000,500,-

DVD/U SB /d own l o ad

500 ti m er

800 ti m er

750+

2.300

50

3. 499,-

74

1 .000,-

U SB -H D/d wl

5.999,4.499,− −

U SB -H D

3.300 ti m er

3.300 ti m er

2.300

2. 300

1 75+

1 75+

1 50+

300+

300+

300+

22

63

1 45

1 45

1 00+

200+

200+

200+

ti l U l tr aPAK , m en stu d i e-kval i tet.

P r i ser n e ti l ven -

stre er for p akke l everet p å U SB sti k el l er U SB h ar d d i sk.

Lever i n g som

b oks er l i d t d yr ere en d d own l oad .

Se p r i ser p å vo-

res h jem m esi d e.


Program og manual er oversat til dansk (kun Windows). Vi l d u h ave størst g l æ d e af B an d -i n -a-B ox, skal d u tag e U l traPAK, som i n d eh ol d er al l e R eal Tracks

(au d i o-) sti l ar ter n e. P ro-p akken h ar ca. 1 0 -1 5 % af al l e R eal tracks, m en s M eg aPAK h ar ca. 2 0-2 5 % af al l e R eal Tracks.

P rog ram m et er d et sam m e i al l e p akker n e,

m en ti l b eh øret er stør r e, jo d yrere p akken er.

D u kan star te m ed P ro-p akken og sen ere op -

g r ad ere ti l fx en M eg aPAK for ca. forskel l en i p r i s, m en vi an b efal er, at d u tag er M eg aPAK el l er en stør r e p akke.

P ro- og M eg aPAK l everes p å D VD ' er el l er U SB sti ck el l er som d own l oad . An d re p akker l everes p å en 2 , 5 " U SB -h ard d i sk.

Om n i PAK er en sp eci al p akke, som i n d eh ol d er

” al t”, h vad P G M u si c h ar l avet af p rog ram m er g en n em åren e, og d en koster 5. 5 9 9 kr. p å U SB -H D.

R e al B an d D i g i tal Au d i o Wor kstati on (D AW) er

i n kl u d eret i al l e Wi n d owsp akker n e.

Skol er får 6 0% m æn g d erab at fra 5 stk.

B an d -i n -a-B ox er ti d sb esp ar en d e ti l fx. p rod u kti on af u n d er vi sn i n g sm ater i al e. B an d -i n -a-B ox er sjovt og l æ rer i g t for el ever n e. N og l e h ar p rod u cer et m u si cal s vh a. B an d -i n -a-B ox.

P CP l an et: ” U u d tøm m el i g e kreati ve m u l i g h ed er ” M u si keren s g rejn yt

” Ø vep rog ram m et over al l e øvep r og ram m er.” D an sk San g

” M an får vi r kel i g m eg et for p en g en e. Ti l m u si c-m i n u s-on e er d et en u over tr u ffen og yd er st tål m od i g p ar tn er . . . . i m p or tør en (I n d i g o 2 , red . ) er et af d e fi r m aer, som g i ver ser i øs su p p or t – h er b l i ver d u i kke l ad t i sti kken .” Sou n d ch eck

” B an d -i n -a-B ox er et h am ren d e g od t p rog r am og d et vi l l e n ok væ re d et p rog r am jeg val g te at ta' m ed p å d en b erøm te ød e Ø.” Pol i ti ken

” Som akkom p ag n em en ts-øvem aski n e og ti l afp røvn i n g af n ye kom p osi ti on er i d i verse sti l -

ar ter er d en u for l i g n el i g . For ar ran g øren et yd erst

vel eg n et red skab ti l afp røvn i n g af n ye kom p osi ti o-

n er i n d en d e p r æ sen teres for or kestr et. For m u si kp æ d ag og en er p rog ram m et ab sol u t an ven d el i g t i d en d ag l i g e u n d er vi sn i n g – E t vi r kel i g t g od t køb.” M i d i M ag : ” K øb d et! ”

ì 15 í


7

Cl ou d L i cen se

. . . er en ab on n em en tsl øsn i n g m ed E ar M aster p å

et u b eg ræ n set an tal com p u tere vi a Skyen (I n ter -

n ettet). I b etal er ku n for d et an tal b r u g ere, I op retter. F jer n er d u b r u g ere i g en , el l er sæ tter d em p å

E arM aster P ro ti l p ri vate

p au se, b etal er d u i kke for d em .

E arM aster P ro: Kom p l et d an sk h ørel æ re i n kl .

H vi s I fx h ar køb t 1 0 C l ou d C red i ts, svarer d et

m u si kteor i ti l al l e, d er sp i l l er et i n str u m en t el l er

ti l at I kan h ave sam m en l ag t fx 1 0 akti ve b r u g ere i

E ar M aste r P ro op d ater i n g ti l v. 7.

(= 3. 6 5 0 d ag e), I fr i t kan for d el e ti l el ever og l æ re-

syn g er. Verd en s fi n este h ør el æ r ep rog ram

449

E arM aster P ro Fam i l y: Tre stk. ti l en fam i l i e

749

E ar M aste r P ro Fam i l y op d ater i n g

E arM aster fl erb ru g erl i cen ser

225 375

E ar M aster fås ti l i n stal l ati on p å et an tal com p u ter e (S i te L i cen se), el l er som et ab on n em en t i Skyen ti l et u b eg ræ n set an tal b r u g er e (C l ou d -l øsn i n g ).

ét år, el l er sag t p å en an d en m åd e: 1 2 0 m ån ed er re. I b etal er i sn i t 1 0 øre p r. d ag p r. akti v b r u g er.

C l ou d h osti n g g ør d et m u l i g t for skol er, l æ rer e

og el ever at syn kron i sere l ekti on er, r esu l tater og i n d sti l l i n g er i Skyen (fæ l l es ser ver p å N ettet).

Ku n m ed C l ou d C red i ts får m an ad g an g ti l at

b r u g e E ar M aster p å en i Pad (og p å M aci n tosh og Wi n d ows, n atu r l i g vi s).

1 0 Cl ou d Cred i ts, fx. 1 0 b r u g ere i 1 år.

9 00

. . . ti l m u si kskol er, g ym n asi er, kon ser vator i er, san g -

2 0 Cl ou d Cred i ts, fx. 2 0 b r u g er e i 1 år

1 400

ù Ku rsu s-ed i tor ti l at l ave eg n e sæ t af l ekti on er, op -

1 00 Cl ou d Cred i ts, fx. 1 0 0 b r u g ere i 1 år

46 00

ù B r u g er/kl asse for val tn i n g (l okal t /Skyen (C l ou d )).

400 Cl ou d Cred i ts, fx. 400 b r u g er e i 1 år

1 45 00

1 000 Cl ou d Cred i ts, 1 00 0 b r u g ere i 1 år

2 95 00

E arM aster Si te og Cl ou d L i cen se kor el l er d i n e fam i l i em ed l em m er.

g aver og test ti l d e stu d eren d e.

ù Syn kr on i ser i n g i Skyen af resu l tater, op g aver og l i cen ser. H ol d er styr p å h ver en kel ts p ræ stati on .

ù D etal jeret stati sti k over el ever n es resu l tater.

ù I n kl u d ér d i n e eg n e m el od i er i d e m el od i ske akti vi teter (d i ktat, b l ad -l æ sn i n g , i m i tati on ).

ù M el od i ed i tor red i g er er n ye øvel ser : 4-stem m i g kor al , l ead sh eets, p ol yfon i ske m el od i er etc.

ù P r i n t resu l tater el l er eksp or tér d em ti l en C SV-fi l . ù I m p or tér m el od i er fra d i t n od ep r og ram i XM L-

for m at og b r u g d em i d i n e E ar M aster l ekti on er.

. . . el l er 6, 0 0 kr. ex. m om s p r. b r u g er p r. m ån ed . . . . el l er 5, 6 0 kr. ex. m om s p r. b r u g er p r. m ån ed . . . . el l er 3, 0 6 kr. ex. m om s p r. b r u g er p r. m ån ed . . . . el l er 2 , 41 kr. ex. m om s p r. b r u g er p r. m ån ed . . . . el l er 1 , 9 6 kr. ex. m om s p r. b r u g er p r. m ån ed .

Stort teori ku rsu s i n kl u d eret

D en n ye i Pad -u d g ave af E ar M aster kan b r u g es sam m en m ed E ar M aster C l ou d . D et g ør E ar -

M aster en d n u m ere an ven d el i g t for m u si kskol er, g ym n asi er og fol keskol en s h øjer e kl assetr i n .

Sam ti d i g er d er kom m et et om fatten d e te or i k u r -

su s m ed i p r og ram m et. H er b l i ver d u h eg l et i g en n em en m asse m u si kteor i , sam ti d i g m ed at d et b i n d es op p å kon krete op g aver i E ar M aster.

Si te L i cen se

Si te l i cen ser i n stal l er es p å et an tal com p u tere,

m en kan b r u g es af et u b eg ræ n set an tal b r u g er e.

” O p takt' s” an m el d er skrev:

skel n er m el l em d e en kel te b r u g er e, an b efal er vi

er, at m an får en for n em m el se af p rog ressi on i si n

D a E ar M aster Si te l i cen se p rog ram m er n e i kke C l ou d -l øsn i n g en , h vor E ar M aster ken d er al l e. E arM aster Si te, 5-1 4 i n stal l ati on er, p r. stk.

21 0

E ar M aste r S i te, 1 5-49 i n stal l ati on er, p r. stk. 1 60 E ar M aste r S i te, fra 50 i n stal l ati on er, p r. stk. 1 30

ì 16 í

” D et h el t g r u n d l æ g g en d e g od e ved E ar M aster

øvn i n g . N år p rog ram m et efter h ver l ekti on si g er 97 % r i g ti g t. F l ot kl aret! el l er G od t – 78 % . Vi l d u tag e øvel sen i g en ?, ram m er d et b åd e p l et i b el øn n i n g scen tret og skab er et vi st over b l i k.”


»En time brugt på hørelære er to timer sparet på dit instrument«

7

Peter Vuust, musiker og hjerneforsker

E arM aster er et fl eksi b el t h ørel ærep rog ram .

ù

Ti l sl u t en m i krofon for at syn g e,

fører d i g g en n em øvel ser af sti g en d e svæ r h ed s-

ù

Ø v d i g i at syn g e og sp i l l e fr a n od er (fra b l ad et)

D er er en i n d b yg g ed e p erson l i g ' Vejl ed er ', som g r ad , svar en d e ti l d i t aktu el l e n i veau .

Som øvet b r u g e r kan d u op sæ tte et avan ceret

øvep r og ram , h vor h ver øvel se kon fi g u reres, som

d u vi l , og h el t n ye skal aer og akkord er kan d efi n er es, h vi s d u h ar sp eci el l e øn sker.

ù ù ù ù

D et g ør E ar M aster ti l d et p er fekte val g , h vad

ù

for b ed re d i n m u l i g h ed for op tag el se p å en vi d ere-

ù

og så d et i d eel l e val g for al l e san g ere.

ù

en ten d u er m u si ker, m u si kstu d eren d e el l er d u vi l g åen d e m u si ku d d an n el se. E ar M aster P ro 7 er D u får m ere en d 2 500 l ekti on er i ku r ser n e: S tan d ard k u rsu s og J azz/B l u es k u rsu s. ù

1 4 akti vi teter ti l h øretræ n i n g ,

ù

Sp i l d i n e svar m ed et stan d ard M I D I -keyb oard .

b l ad -san g og r ytm er.

kl ap p e el l er sp i l l e d i n e svar i r eal -ti m e!

Læ r at syn g e en m el od i , d u n etop h ar h ør t.

Stan d ard og jazz n otati on (R eal B ook styl e).

Læ r at syn g e m ed Sol feg e-stavel ser (Sol -Fa).

R eal -ti m e g en ken d el se af d et, d u syn g er el l er sp i l l er. Øv d i g i at syn g e re n t!

B r u g er ti l p asset i n ter face: n od er, p i an o, g u i tar, b as, vi ol i n , cel l o, etc. )

B r u g er ti l p assed e øvel ser, i n d sti l l es au tom ati sk i for h ol d ti l d i t n i veau .

D etal jeret stati sti k, så d u kan se d i t fr em skr i d t.

E arM aster ti l én el l er fl ere b ru g ere:

P ro ti l p r i vate. Cl ou d ti l skol er, l æ rere og el ever,

som kan sam ar b ejd e vi a N ettet. E l ever n e får P rover si on en , l æ rer n e får en u d vi d et l æ rer -u d g ave, som kan styre kl asser og op g aveafl ever i n g .

Pa d a c, i de M w s å b Til in do og W

ì 17 í


Skyd g en vej ti l d røm m estu d i et!

EarMaster hørelære øger chancen for at komme ind på konservatoriet, musikvidenskab eller MG K D e fl este får m est u d af E ar M asters ” G en e rel l e

D u b l i ver h eg l et i g en n em l i g e fra h el t si m p l e r yt-

l æ ren s em n er. J azz wor ksh op h ar ” b l å ton er ”.

tr i ol er, p u n kter i n g er, b l an d ed e r ytm er og wh at n ot.

wor ksh op s” , h vor d u l ed es i g en n em al l e h øre-

D er føl g er og så et kom p l et m u si kteor i ku r su s m ed – og så kal d et ” B eg yn d e r k u rsu s” . H er star ter d u

m er ti l d et vi r kel i g svæ re m ed 1 /3 2 -d el e, p au ser,

H er er en af d e l ettere øvel ser fra star ten af ku rset:

m ed ford el , h vi s d u i kke h ar træ n et h ørel æ r e før.

I Wor ksh op s kan d u ar b ejd e sp eci fi kt m ed em n er som fx m el od i er el l er r ytm er.

I B eg yn d er ku rset væ l g er d u fx ton al i tet, tr e-

kl an g e, su b d om i n an t. O g i n d en for h ver t em n e vi l d er så – al t efter, om d et l i g e p asser i n d – kom m e b åd e r ytm e-, san g - og akkor d øvel ser m . m .

B eg yn d er ku r set fører d i g g en n em m u si kteor i en , i

et tem p o, d er p asser d i g . O g d u p ræ sen teres i kke for em n er, d er er over d i t n i veau .

G en erel l e worksh op s' fem g ru p p er

M ed m ere en d 2 . 5 00 i n terakti ve l ekti on er p å al l e n i veau er vi l d i n e m u si kal ske evn er n å op p å et

h el t n yt p l an . D u b l i ver en b ed re, m ere op m æ r ksom m u si ker og en m ere si kker san g er.

1 . I n te r val l er

H er kan al l e væ re m ed , sel v om d et b l i ver u h yg g el i g svæ r t m od sl u tn i n g en af ku r set.

I n ter val -sam m en l i g n i n g : g en ken d d et største i n ter val af to.

I n ter val -g en ken d el se: N otér et i n ter val i n od ear ket. I n ter val -san g : d u skal øve d i g i at syn g e fx en L i l l e sekst over el l er u n d er d en ton e, E ar M aster sp i l l er. 2. Ak kord e r

Akkord -akti vi teter n e b estår af akkor d -g en ken d el se, -om ven d i n g er og -p rog r essi on er. 3. S kal aer

I Skal a-g en ken d el se skal d u l æ re at g en ken d e og n otere en skal a el l er en ki r keton ear t i et n od ear k. 4 R ytm e r – h er kan al l e væ re m ed !

Sel v p erson er, d er al d r i g h ar d yr ket m u si k og

m åske i kke h ar en ton e i l i vet, vi l få d et vi r kel i g sjovt i r ytm e-d el en af E ar M aster.

R ytm el æ sn i n g : Læ se en r ytm e fr a b l ad et. G en g i -

ve d en m ed kl ap (m i krofon ) el l er m el l em r u m stast.

ì 18 í

R ytm el æ sn i n g er svæ r t, h vi s d u i kke er n od e-

stæ r k. M ed h en ad vejen , og m ed øvel sen , b l i ver d u b ed re ti l at l æ se n od er.

R ytm e-i m i tati on : H vor d u skal i m i tere en r ytm e.

R ytm e d i ktat: M i n d er om R ytm e-i m i tati on . D u skal n oter e d et h ør te m ed n od er p å n od ep ap i ret.

I al l e fi r e om råd er u n d er R ytm e-akti vi teter er d er m assevi s af for skel l i g e øvel ser.

D u kom m er i kke ti l at ked e d i g . Am a' r.

I J azz-wor ksh op p en , er d er swi n g -for n em m el se p å r ytm eøvel ser n e. 5. M e l od i e r

M el od i sk b l ad san g : Læ r at syn g e ” fra b l ad et”.

M el od i i m i tati on : H vor d u skal i m i ter e en m el od i . M el od i d i ktat: N otere en str ofe m ed n od er.

Jazz worksh op s – swi n g og syn kop er ed e r ytm er ” Si n g i n g th e b l u es” kræver l i vser far i n g og øvel se for at n å d e ” b l å ton er ”.

J azz-ku r set h ar fl er e h u n d red e øvel ser i b l . a.

” B l u es skal aer og B l u es san g e”, ” Am er i kan ske

Swi n g H i ts fra 2 0 ' er n e”, ” B l u es og B al l ad er i m ol ”, ” Var i ete-san g e og -r ytm er ”, ” I rske b al l ad er og

fol kem u si k”, ” F u n wi th I r vi n g B er l i n ” og m an g e

kl assi kere som fx ” After You ' ve G on e”, ” St. J am es I n fi r m ar y”, ” M i ssou r i Wal tz” og m an g e fl er e.

E arM aster P ro 7 – træn i n g for l i vet, 449 kr.


U SB 2 og 3, F W

og Th u n d erb ol t U SB er stad i g l an g t d et

m est u d b r ed te i n ter face,

og U SB 2 . 0 er fu l d t u d ti l str æ kkel i g ti l at h ån d tere m asser af sp or m ed l av l aten cy (for si n kel se).

F i reWi re l yd kor t er en u d d øen d e race.

Stei n b erg U R 44C m ed U SB 3 Typ e-C U R 44C er et fu n d ti l p ri sen

B e m æ r k : To h oved tel efon u d -

h ar C l ass A D -P re m i krofon -i n d -

fi n d er p å d yr ere l yd kor t. D et er

D er er 6 i n d g an g e, h voraf h el e 4 g an g e m ed vi r kel i g d etal jeret og tran sp ar en t l yd .

Tre on b oard VST 3 D S P

p l u g -i n s: Sweet Sp ot M or p h i n g C h an n el Str i p, R E V-X r ever b, G u i tar Am p C l assi cs.

g an g e – n og et m an el l ers ku n

vel eg n et ti l u n d er vi sn i n g sb r u g .

Leveres i n kl . C u b ase AI soft-

ware ti l i al t ku n 2 . 49 5 kr.

D et ti l svaren d e U R 22 C h ar 2

m i krofon i n d g an g e p l u s 2 l i n e i n og 4 l i n e ou t ti l ku n 1 . 2 95 kr.

Th u n d erb ol t er h u r ti g st,

2 . 49 5 kr.

d a d et h ar d i rekte ad g an g ti l P C I e-b u ssen .

Th u n d er b ol t og U SB 3. 1

h ar m eg et stor b ån d b r ed -

d e, m en d en stør ste for d el er n u n ok d en h øjere

str øm styr ke, d e kan l evere, sam t en b ed r e p rotokol (i sæ r Th u n d er b ol t) for

kom m u n i kati on m el l em com p u ter og l yd kor t.

Vi anbefaler Steinberg UR44C som bedste lydkort til prisen.

Th u n d er b ol t l over en l a-

ten cy p å u n d er 1 m s.

U SB 2 . 0 er d og ti l str æ kkel i g t for d e fl este m u si kere.

Vi sæ l g er for tr i n svi s l yd kor t

fra S tei n b erg , m en kan og så l ever e R M E , Ap og ee , M -Au d i o og U n i ve rsal

Au d i o m . fl . ti l g od e p r i ser. D et er i kke m u l i g t at vi se

al l e l yd kor t, så h er ti l h øjre n øjes vi m ed to p op u l æ re

U R 2 2 C m ed U SB 3 Typ e-C

U R 2 2 C ram m er m an g e m u si kere s b eh ov: G od l yd , stab i l e d r i ve re,

to i n d - og u d g an g e, software i n d k l u d eret. O n b oar d effekter vi a D SP. Lyd kor tet skal b are sæ ttes ti l en U SB -p or t, så er d u fl yven d e.

D u får to stk. C l ass-A D -P re m i krofon for forstæ r kere og kon ver tere i

op ti l 2 4-b i t/1 9 2 kH z. D er er P h an tom P ower og h i g h -i m p ed an ce (i n str u m en t-) i n d g an g og m i d i i n d /u d . Sam t h oved tel efon u d g an g .

D er kan m i kses m el l em d et d i rekte si g n al og si g n al et fra softwar e

m ed en p rakti sk m on i tor -m i x-kn ap. U trol i g k val i tet ti l ku n 1 . 2 9 5 kr. Fås som U R 22C

R ecord i n g Pack ti l

m od el l er fra Stei n b er g .

1 8 9 5 kr. , h vor d u

et p ar ekstr aor d i n æ r e tvi l -

fon , h øretel efon er

U R 2 2 C og U R 44C h ar fået l i n g er i d e n ye Stei n b erg

l yd kor t U R -R T2 og U R -R T4, som kan ski fte ti l æ g te

R u p er N eve D esi g n i n p u t

1 . 8 9 5 kr.

får en stu d i em i kroog C u b ase AI , C u b asi s L E og Wavel ab L E m ed .

tran sfor m ere p å D -P re for forstæ r ker n e p å fron ten !

U R -RT2 koster 2. 39 5 kr. U R -RT4 koster 3. 9 95 k r.

ì 19 í


Zoom Q 8 ti l vi d eo og l yd

Q 8 er m od u l op b yg g et, så d er kan

sæ ttes sp eci el l e m i krofon er p å el l er

u d vi d es m ed fl ere i n d g an g e. M en sel v i stan d ard kon fi g u rati on en overg år d en al l e ti l svar en d e record er e, h vi l ket d u kan se p å b i l l ed et, h vor d u p å b ag si d en fi n d er h el e to p rof.

1 . 99

2. 09

J ack/XL R -i n d g an g e 5 k r.

ti l m i krofon er el l er l i n e-i n .

Q 8 op tag er vi d eo i 3 M H D m ed l ys-

føl som 1 6 0º vi d vi n kel og d i g i tal zoom .

D er er i n d b yg g et l ow-cu t fi ter, kom -

p ressor og l i m i ter. Q 8 kan og så b r u -

9 k r.

g es som en 4-sp ors (U SB -) l yd op tag er,

Zoom H 5

L i l l eb ror ti l H 6 m ed ' ku n ' 4 sam ti d i g e sp or, m en l an g t

h en ad vejen d e sam m e fu n kti on er. 9 0 -1 2 0º XY stereo-

m i kr ofon er. 2 stk. b al an cere-

B atter i ti d p å 2 ti m er. m i kr ofon er . . .

opbygget video- og audiooptager.

. . . er m od u l -op b yg g et, så

d en kan u d vi d es m ed an d r e m i krofon er el l er fl ere

D er er op ti l 6 sp or s i n d -

sp i l n i n g sam ti d i g .

D er m ed føl g er XY m i -

E ffek te r : Low-cu t fi l ter, l i m i ter,

krofon er m ed fi n ster eo

kom p r essor. Tu n er og m etro-

d yb d e og stor kl ar h ed og

n om , A-B rep eat. P re- og

M i d -si d e m i kr ofon er som

Au to-r ecor d , B acku p ved

g i ver var i ab el stereo vi n kel .

1 2 d B l avere styr ke. 9 9 i n d exP ri s ku n 2 09 9 kr.

Zoom H 6 XL R -sti k.

p h an tom p ower.

1 5 ti m ers b atter i ti d .

koster ku n 1 9 5 0 kr.

Zoom Q 8 er en modul-

i n str u m en t og m i krofon m .

m æ r ker. Var i ab el h asti g h ed .

Ku n 3 09 9 kr.

' L i l l eb ror ' Q2n -4k m ed i n d b yg g ed e

d e J ack/XL R m ed l i n e i n , H i -Z

H i g h -D efi n i ti on l yd op ti l

3. 09 9 kr.

Zoom H 6, H 5 og Q 8 er m od u l -op b yg g et. D er fås en XL R /TR S en h ed m ed to i n d g an g e ti l m i krofon

el l er l i n e-i n , d er er en sh otg u n m i kr ofon i m on o el . ster eo. N ed erst ses M i d -Si d e m i krofon en , som er

i n kl u d eret sam m en m ed en 9 0-1 2 0º XY-m i kr ofon .

D u kan og så få en H ot Sh oe ti l m on ter i n g p å et

D SL R vi d eokam era sam t p rofessi on el vi n d h æ tte.

ì 20 í

2. 699

Au d i o op tag es i op ti l 2 4-b i t/9 6 kH z.

2 4-b i t/9 6 kH z.

F u n g er er og så som et

6 -i n d og 2 -u d U SB -l yd kor t. To seku n d ers p re-re-

cord . Au tom ati sk b acku p

af op tag el ser ved 1 2 d B l avere styr ke, så d u er si kr et

m od overstyr i n g . O n b oard effekter og m eg et, m eg et m ere. 2 0 ti m er s b atter i ti d .

P ri s ku n 2 6 9 9

k r.


el l er

?

Zoom H 5 og H 6 er for r yg en d e fl er sp or sop tag ere ti l m u si k, og d e h ar i n g en kon ku r r en ter.

D e er fl eksi b l e m ed h en syn ti l val g af m i krofon , og så er d e b i l l i -

g e i for h ol d ti l fu n kti on som fan g et. P å d en an d en si d e h ar LS-P 4

n og l e u n i ke featu res, og d en er m eg et l etter e at b etjen e en d Zoom .

Al l e op tag ere fra O l ym p u s l everes m ed d an ske m en u er og m an u al . Vi an b efal er O l ym p u s L S-P4 ti l d e fl este. H ar d u m ere sp eci el l e b eh ov, så an b efal er vi Zoom ' s op tag ere. P r i s ku n 1 . 3 9 9 kr.

M ed en O l ym p u s record er får d u et sol i d t væ r ktøj, som i kke

l ad er d i g i sti kken . Sku l l e u h el d et al l i g evel væ r e u d e, får d u

D an m ar ks b ed ste su p p or t og h jæ l p h os os og h os O l ym p u s. E n af vor e ku n d er l aver p rofessi on el l e, kl assi ske op tag el ser.

H an h ar køb t fl ere h ån d h ol d te op tag ere fra os, og h an b esti l te

og så en O l ym p u s LS-P 2 ” for lige at teste den” – som h an sag d e. (L S-P 4 er en op d ateret versi on af L S-P 2 ).

E t p ar u g er sen ere tal te jeg m ed h am om op tag eren .

H an sag d e g en tag n e g an g e ”LS-P2 er afsindig god.”

H an si g er, at h an n æ sten i kke kan h øre forskel p å LS-P 2 og si n e p rofessi on el l e B r ü el & K jæ r m i krofon er :

”LS-P2 kan sagtens klare semi-professionelle optagelser.” D et en g el ske m u si ker m ag asi n S ou n d On S ou n d skrev:

”Jeg optog med en kvalitet, der matchede den, jeg får med mine normale studio mikrofoner, og der var et godt stereobillede. Der var også minimal baggrundsstøj, så LS-P2 optagelserne kunne uden problemer bruges i et seriøst studio-projekt.”

Ol ym p u s L S-P1 og L S-P4

L S-P -m od el l er n e h ar l æ kker t m etal kab i n et, og kan u d vi d es m ed m i cro-SD -R AM kor t.

I n d ex-m æ r ker og A-B afsp i l n i n g , U SB -sti k er i n teg reret i kab i n ettet.

L S-P1 m ed 4 G B R AM koster ku n 1 09 9 kr. L S-P4 m . 8 G B R AM , ekstra b as-m i krofon , tal en d e d an ske m en u er, fjer n styr i n g fra en sm ar tp h on e og u d g an g ti l h øjttal ere vi a

B l u etooth , g em m er og så som F L AC (i kke-

tab sg i ven d e kom p r i m eret for m at), overd u b, fad e i n /ou t. L S-P 4 op tag er fr a 2 0 ti l 2 0. 0 00 H z, og eg n er si g d er for u trol i g g od t ti l d y-

b e i n str u m en ter som et stor t ki r keor g el el l er en kon trab as, m en d en ekstra b asm i krofon

g i ver fakti sk og så væ sen tl i g b ed r e op tag el ser af i n ter vi ew.

Ku n 1 3 9 9 kr.

ì 21 í


I n d i g o 2 ' s støjd æm p ed e m u si k-com p u tere Vi b r u g er et d æ m p et m i d i tower i h øj kval i tet m ed

E n b i l l i g , stan d ar d com p u ter kan væ re O K ti l M i d i -

og C P U . Strøm forsyn i n g en er l yd l øs.

stør re krav ti l m u si kp r od u kti on en , og vi l d u og så

ter m ostatstyred e, d æ m p ed e b l æ sere p å kab i n et B u n d kor tet er fra Asu s (i vore øjn e ver d en s

b ed ste), n yeste ch i p set fra I n tel . H ard d i sken e er støjsvag e. SSD ' er n e d røn h u r ti g e. G rafi kkor tet

(I n tel ) træ kker tre skæ r m e og er u d en b l æ ser.

Al t er sat sam m en u d fra d e an b efal i n g er, d u

fi n d er h os an er ken d te u d en l an d ske m u si k-P C

væ r ksted er, m en kan ti l p asses d i t b eh ov 1 00% .

m u si k og for am atør -m u si ker en , m en sti l l er d u l i d t

ar b ejd e m ed h ard d i sk-record i n g i m an g e sp or og m ed avan cered e effekter og sam p l ed e l yd e, så er d er i n g en vej u d en om en d ed i keret m u si k-P C.

P r i ser n e vi l fal d e og yd el sen sti g e. D er for h ar vi

h el l er i n g en p r i sl i ste p å P C -h ard war e h er i b l ad et, m en vi l aver h u r ti g t et ti l b u d sp eci el t ti l d i g . L æ s m er e p å: www. i n d i g o2 . d k/i 2 p c

Si l en t P C ti l m u si kp rod u kti on E n sti l l e m u si k-P C m ed Asu s Z49 0 -P b u n d kor t,

I n tel U H D 6 3 0 g rafi k, I n tel i 5 -1 06 00 C P U m ed h e-

F ractal D esi g n

l e 6 ker n er, 1 6 G B h u r ti g 2 6 6 6 M H z R AM , 5 0 0 G B

D efi n e R 5

Sam su n g SSD, l yd l øs C orsai r strøm forsyn i n g (8 0+

B l ack

G ol d ), d æ m p et kab i n et og Wi n d ows 1 0 H om e sam l es for om kri n g 78 00 kr.

D ette

d æ m p ed e og

D u kan væ l g e op ti l 1 2 8 G B R AM , en i 9 -1 09 00K

sti l ren e

C P U , som er si n d syg h u r ti g , Th u n d er b ol t 3 i n ter -

kab i n et er d et

face, su p er -h u r ti g e N VM e SSD ' er osv. , og så sti -

foretr u kn e

g er p r i sen n atu r l i g vi s. ù ù ù ù ù ù

Sokl er: 4x D D R 4-3 000 R AM (op ti l 1 2 8 G B ). I n tel U H D 6 3 0 G rafi k: H D M I og D i sp l ayP or t sokl er (op ti l 2 sam ti d i g e skæ r m e. )

I /O sl ots: op ti l 6 x U SB 2 . 0 og 8 x U SB 3. 0 og

3. 1 , h i g h d ef. au d i o i /o, S/P d i f op ti sk ou t. Au d i oog u sb -sokl er p å fron t.

E kstra ti l b eh ør så som skæ r m , tastatu r & m u s, l yd -

CP U : 1 0. g en erati on s I n tel core i 5, i 7 el l er i 9.

h u r ti g ere R AM , stør r e C P U osv. sp eci fi ceres i et

N etværk: G i g ab i t L AN , m u l i g h ed for Wi F i . Støjsvag C P U -køl er el l er van d køl i n g .

ù

SSD : Sam su n g 8 6 0 E vo el l er 970 E vo M . 2

ù

Sm u kt!

P C I e x1 6 og x4, 4x P C I e x1 .

D D R 4-R AM fr a K i n g ston og C orsai r. G od ken d t

ù

m u si kere.

B u n d kort: Asu s Z49 0-P og -A.

ù

ù

b l an d t m an g e

kor t, ekstr a h u r ti g e N VM e P ro SSD ' er, m er e og u for p l i g ten d e ti l b u d .

og testet m ed b u n d kor tet. O p ti l 1 2 8 G B. N VM e SSD.

Trådløs

45 2 el l er C orsai r C ar b i d e 1 00 R Si l en t m ed fl e-

statur,

Kab i n et: støjd æ m p et C ool er M aster Si l en ci o re. . .

Strøm forsyn i n g : l yd l øs C orsai r Si l en ci o 8 0+

G ol d cer ti fi kat (strøm b esp aren d e). B ed st i te st. Test: 2 4 ti m ers b u r n -i n test.

ì 22 í

mus og taMK270

fra Logitech kun 388 kr.


A

– d i t m ob i l e stu d i e

I n d i g o 2' s n oteb ooks sam l es af AV D i stri b u ti on ved H ol steb ro og kal d es AB ook.

N år d u køb er en AB ook n oteb ook, får d u et af

m ar ked ets b ed ste p rod u kter, og ser vi ce og su p -

p or t er g an ske si m p el t d en b ed ste, vi h ar op l evet.

M u si kere vi l væ re g l ad e for at Ab ook kan l everes m ed to SSD ' er. D er kan sæ ttes op ti l 2 4 G B h u r ti g h u kom m el se i . U SB 3. 1 Typ e-C er stan d ard . Vi

b r u g er n yeste C ore i 5 og i 7 C P U ' er, som g i ver h øj h asti g h ed , l an g b atter i ti d og l av var m e/støj. D ocki n g stati on kan ti l væ l g es.

AB ook U n i q u e h er ti l h øjre b r u g es af fl ere an er ken d te, u d en l an d ske m u si k-P C væ r ksted er.

14" ABook Unique

on s C P U , og d er er kom b i n eret Th u n d er b ol t 4 /

11. generations Intel i5 CPU.

D en kan l everes m ed en i 3 - el l er i 5 1 1 . g en erati -

U SB 3. 1 sokkel . D i sp l ayp or t ti l stor ekster n skæ r m . Ku n 1 , 1 kg og 1 5 m m tyk, 2 0 ti m er s b atter i ti d .

S æt e n AB ook sam m e n p å www. i n d i g o2 . d k / i 2 p c og se p r i sen straks. Lever i n g sti d en er 2 -3 d ag e.

Vi h ar AB ook' s ti l b åd e skol eel even , kon tor m u sen , n od eskr i veren og d en top -p rofessi on el l e m u si ker. D er er h el e 2 år s r i g ti g g ar an ti p å AB ook; og er

u h el d et al l i g evel u d e, rep ar eres d en p å 1 -2 d ag e.

Lyd l øse kval i tetskom p on en ter E t d æ m p et kab i n et er n æ sten over fl ød i g t, for vi

b r u g er ku n d el e, d er al l ered e er n æ sten l yd l øse. T. S. sk rev: ”J eg er sæ rd el es g l ad for m i n n ye

P C, sp eci el t: A) Støjfr i . J eg skal h ave øret 2 0 cm fra d en , før jeg kan h ør e d en ; d et er fan tasti sk. B ) Lyn h u r ti g , b åd e op star t og b acku p.”

C ool e r M aster H yp er

21 2X C P U -køl er er effekti v og m eg et støj-

svag . D en er oven i kø-

b et b i l l i g . Vi b r u g er d en ti l d e h u r ti g e C P U ' er.

C orsai r R M 550x S i l e n t str øm for syn i n g fi k en

su p er an m el d el se, for d i d en b r u g er d e b ed ste

jap an ske kom p on en ter.

Tastatur med lys. Thunderbolt 4. O p til 24 G B DDR4 3200 MHz RAM. Flot skærm og aluminiumskabinet.

Væl g sel v d el en e ti l d i n n oteb ook.

M an g e d rop p er d en stati on æ re com p u ter, n år

d e ser, h vad en AB ook m ed 2 4 G B R AM , C ore

i 5 el l er i 7 C P U i 1 1 . g en erati on , N VM e M . 2 SSD og skæ r m i 1 9 2 0x1 0 8 0 F u l l H D kan tr æ kke.

D en er p assi v (h el t l yd l øs) op ti l 40% u d n yttel se. O g først ved 70% u d n yttel se (40 0 Watt) n år d en

1 1 d B, som kal d es ” l ow n oi se” el l er ” l yd l øs”. D en kom m er al d r i g ti l at b r u g e m ere en d 40 0 Watt.

Vi er m eg et om h yg g el i g e m ed val g af kom p on en ter og b r u g er m an g e ti m er p å at fi n d e d e b ed ste. S am su n g 860 E VO og 970 E VO er SSD ' er i d en

g od e en d e – b åd e m h t. h asti g h ed og h ol d b ar h ed. SSD ' er kan ku n skr i ves ti l et vi st an tal g an g e, så

d et er vi g ti g t om d e b r u g er SL C, M L C el l er TL C N AN D fl ash -R AM , h vor SL C er b ed st. E VO m o-

d el l er n e b r u g er M L C (et kom p rom i s m el l em p r i s

og yd el se). H ar d d i ske l ar m er, d et g ør SSD ' er i kke. D e fl este SSD ' er l ever es m ed SATA 6 00 h asti g h ed , m en N VM e -p r otokol l en er n ok 3 -5 g an g e så h u r ti g . D en

b r u g er et M . 2 -sti k, d er g i ver d i rekte ad g an g ti l P C I e-b u ssen .

í

ì 23 í


Jeg er forel sket!

Vi får m an g e b eg ejstred e b reve fra ku n d ern e. ” D et er jo h el t vi l d t, så fed t B an d -i n -a-B ox er : -) N u h ar jeg l ed t efter én at l ave m u si k sam m en m ed i 2 5 år u d en h el d , og n u h ar jeg fu n d et

h en d e, h u n h ed d er B an d -i n -a-B ox, ja – jeg er forel sket (h åb er i kke m i n kon e l æ ser d ette)”

O ven ståen d e ci tat er b l ot én af m an g e sjove, fi n e kom m en tarer fra ku n d er n e.

Vi g ti g t n yt vi a em ai l

I år ets l øb h ar vi sen d t m an g e i n for m ati ve n yh e-

d er u d vi a em ai l . Vi h ar for tal t om g rati s op d ater i n g er af m u si kp rog ram m er, om p rob l em er m ed M ac og Wi n d ows og om ti d en s ten d en ser.

Vi h ar b rag t ti p s & tri cks, som g ør d i t ar b ejd e

m ed m u si k p å com p u ter l ettere, og vi h ar h en vi st ti l p r og ram m er og ar ti kl er, vi h ar oversat ti l d an sk som en ser vi ce for d i g . Vi h ol d er skar p t øje m ed

Wi n d ows 1 0 og p rob l em er og l øsn i n g er, l i g esom

vi h jæ l p er m u si kere, d er op d aterer d eres M acOS.

H er er d e al l e (i kke m i n d re en d 3 5 fu l d e si d er

fra top ti l b u n d ) p å: www. i n d i g o2. d k /r i sros

Kort n yt og an d en l øs tal e

H er skal d et h an d l e om l i d t af h ver t: N yh ed er og ten d en ser i ' C om p u ter & M u si k' b ran ch en , m e-

n i n g er om d ette og h i n t – l øsag ti g tal e, kor t sag t.

B an d -i n -a-B ox

B an d -i n -a-B ox er vores m est p op u l æ re p rog r am .

D et h ar en stor fan skare b l an d t am atør m u si ke re , som m åske i kke l æ n g ere h ar et b an d at sp i l l e

m ed ; p rofessi on el l e k u n stn e re, som b r u g er d et ti l b acki n g ; stu d i e r , som l i g e står og m an g l er en p ed al -steel -g u i tar, en b od h ran el l er m u n d h ar p e.

S kol er n e h ar og så tag et B an d -i n -a-B ox ti l si g :

”J eg er vi r kel i g så g l ad for B an d -i n -a-B ox. År ets

skol ekom ed i e/m u si cal fi k et h el t even tyr l i g t l i ft ren t m u si km æ ssi g t og fl er e m u si kl æ rere kom og

sp u r g te m i g om ' væ r ktøjet', som d e m en te var h el t i m p on eren d e. D ejl i g t.”

B an d -i n -a-B ox sp i l l er som et r i g ti g l i veb an d , for

d ets ' R eal tr acks' er i n d sp i l l et af r i g ti g e m u si kere. ”J eg h ar al d r i g n og en si n d e h ør t n og et m ere –

u n d skyl d u d tr ykket – fed t og l æ kker t l yd m æ ssi g t. Fakti sk tror jeg i kke ret m an g e er kl ar over

m u l i g h ed er n e i B i aB ; d e tr or d et m ere er i l eg e-

tøjsafd el i n g en . M en d e sku l l e en d ag h øre d et. . . . . . . . . H O L D D A K ÆF T en l yd .”

D u kan sel v h øre d et – og fal d e n ed af stol en – p å d en n e si d e: www. i n d i g o2. d k /b i ab /real tracks

B an d -i n -a-B ox sp i l l er røven u d af b u kser n e p å d e

fl este. D et er r i g ti g , r i g ti g sjovt at p r od u cere m u si k m ed , m en l eg etøj? D et er d et i kke!

D u kan kom m e i g an g for ku n 9 95 k r.

ì 24 í

N og l e m u si kb u ti kker skran ter

Vi d an skere er n og l e af d e fl i tti g ste i n ter n etb r u g ere, og d an ske m u si kere køb er m er e og m er e fra b l . a. E u rop as største m u si kh u s, tyske Th om an n . D et g år h år d t u d over d an ske m u si kb u ti kker,

h voraf n og l e b l i ver op køb t af kon ku r r en ter, n og l e l u kker, m en s an d re d øjer m ed u n d ersku d .

D en største kæ d e, 4Sou n d , h avd e et u n d er -

sku d p å 1 0 m i o. i 2 01 6 og ca. 1 4 m i o. i 2 01 7 og i g e n i 201 8 ca. 1 1 m i o. k r.

I efteråret 201 9 m åtte 4S ou n d så e n d e g yl d i g t

l u k ke si n e 5 b u ti k ker, d a eje re n , M u si c R etai l , g i k kon k u rs.

D ori co n od eskri vn i n g er kom m e g od t fra start O p kom l i n g en D or i co, som er l avet af ti d l i g ere Si -

b el i u s-p rog ram m ører, h ar u d vi kl et si g ti l et fu l d g yl d i g t n od ep rog r am , som væ l g es af p rofessi on el l e

n od eskr i ver e. 9 0 % af vor e D or i co-ku n d er kom m er fra Si b el i u s, D e h ar d og (forel øb i g ?) b eh ol d t Si b el i u s og så. D e resteren d e 1 0 % er F i n al e-b r u g er e.

Vi tror p å D or i co som frem ti d en s n od ep r og ram .

” Så er jeg i g an g m ed D or i co. Si kken en p osi ti v

over r askel se i for h ol d ti l Si b el i u s! ” skrev en b r u g er p å d en d an ske D or i co Faceb ookg r u p p e.

Th u n d erb ol t, U SB el l er E th ern et H vad skal d u væ l g e?

Ap p l e h ar d r op p et F i reWi re og b r u g er ku n

U S B 3. 1 (Typ e-C sti k) og Th u n d er b ol t (TB ). D et

tag er vi som et sol ekl ar t teg n p å, at F i reWi re er yt. E th er n et tekn ol og i en er ku n i n ter essan t for

store l yd stu d i er og kon cer tsal e.

Th u n d erb ol t 4 er m ed 2 0 G b p s (40 m ed akti vt

kab el ) d ob b el t så h u r ti g som U S B 3. 1 , ca. 40 g an -


g e h u r ti g ere en d U S B 2 og 2 5 g an g e h u r ti g ere en d F i reWi re 800.

D et b r u g er sam m e Typ e-C sti k som U SB 3. 1 . TB 4 og U S B 3. 1 kan d e l e sam m e sok ke l og kab e l .

Th u n d er b ol t b l i ver stan d ar d for d atau d veksl i n g

i m eg et l an g ti d frem over, d a kan over føre en krafti g str øm ti l ekster n e en h ed er, og d et kan erstatte SATA, U SB, F i reWi r e, H D M I ti l skæ r m m . m . , d a

d et over fører vi d eo, au d i o og d ata i fu l d d u p l ex

m ed ti d s-syn kron i ser i n g sam t strøm , så d et er m eg et i n teressan t for m u si ker e.

Th u n d er b ol t l yd kor ten e h ar m eg et l av forsi n kel se (l aten cy). D e er og så d yr ere en d ti l svaren d e l yd -

kor t ti l U SB, h vi l ket n ok h æ n g er sam m en m ed , at d et stor t set ku n er M ac, d er h ar TB 3.

I n d i g o 2 h ar ku n n et l evere b åd e P C ' er og n ote-

b ooks m ed TB fra og m ed 2 01 8.

Vores AB ook U n i q u e m ed TB 4 er en u n d er -

skøn 1 4" n oteb ook m ed n yeste 1 1 . g en erati on s C P U ' er. Læ s

H er set fra si d en :

E arM aster 7 Cl ou d

E ar M aster kan b r u g es af l æ rere og el ever vi a

' Skyen '. E ar M aster C l ou d er en fl eksi b el ab on n em en tsord n i n g , d er ad m i n i streres vi a N ettet.

Al l e kan i n stal l ere E ar M aster, m en skol en kan

fr a cen tral t h ol d b estem m e h vem , d er skal ku n n e b r u g e d et – og h vor l æ n g e.

C l ou d -l i cen ser er d yn am i ske; I b etal er ku n for

d et an tal , d er b r u g er E ar M aster. Sæ tter d u et h ol d af el ever p å p au se i fer i en , b etal er I i kke n og et.

E ar M aster kører p å Wi n d ows, M aci n tosh (og

i Pad m ed C l ou d ).

E ar M aster C l ou d koster g od t 1 0 øre om d ag en p r. b r u g er el l er g od t 3 k r. p r. m ån ed p r. b r u g er. P st ! E ar M aster h ar et jazz-træ n i n g som råd e.

D i g i tal e, h ån d h ol d te op tag ere

. . . er p rakti ske og d e op tag er sæ r d el es g od t. D u

kan op tag e kon cer ter, d i t eg et or kester, d i n e el e-

ver el l er d i t b ar n s fr em skr i d t p å kl averet i p r ofessi on el kval i tet.

O p tag er n e kan og så b r u g es som u sb -l yd kor t

el l er u sb -m i krofon m ed en com p u ter.

Vi h ar l avet et oversku el i g t skem a over op tag e-

re p å www. i n d i g o2 . d k/record ere – h er fi n d er d u

Priser fra ca. 7. 500 kr.

U SB 2 . 0 er stad i g l an g t d et m este u d b red te ti l

l yd kor t og fu l d t ti l str æ kkel i g ti l d e fl este m u si ker e.

U S B Typ e -C sti kket (og U SB 3 ) er p å vej frem ,

d og n og et tr æ g t, h vi l ket er syn d , d a d et er al l e an d re U SB -

stan d ard er l an g t over l eg en .

l yd p røver, ti p s ti l au d i o- og vi d eoop tag el se, skem a over op tag eti d er, an b efal i n g er af b atter i er m . m .

Vi sæ l g er op tag er n e fra Ol ym p u s og Zoom .

Vores favor i t er Ol ym p u s L S -P4, som op tag er h el t fan tasti sk g od t, er l et at b etjen e og sol i d t b yg g et.

M an er i kke i tvi vl om , at d et er d en ken d te p rod u cen t af b l . a. vi d en skab el i g e m i kr oskop er, sam t

n og l e af ver d en s b ed ste kam er aer, d er står b ag .

E n tom m el fi n g er reg el : Zoom H 5 og H 6 væ l g er

O g så kan m an i kke sæ tte

m an , h vi s d er er b eh ov for at sæ tte ekster n e m i -

ven d es 1 8 0˚ og stad i g p asser i sokl en .

g es fl ere sp or. Zoom væ l g er m an ti l sp eci al op g a-

sti kket for ker t i , d a d et kan U SB 2 . 0 i s h ere to stay!

E th ern et l yd kor t (n etvæ r k) er u h yr e p rakti sk ved

l an g e kab el træ k. D et er en tekn ol og i for l yd stu d i er og kon cer tsal e.

Focu sr i te h ar en R ed N et ser i e, som b r u g er et

D an te -kom p ati b el t P C I e kor t ti l over før sel m el l em com p u ter og l yd kor t og an d et u d styr. D et h ar en

total system l aten cy p å u n d er 0, 5 m s og kan h ån d tere op ti l 1 2 8 i n p u t og ou tp u ts p å sam m e ti d . L æ s om eth er n et p å vor es h jem si d e.

krofon er el l er i n str u m en ter ti l , el l er d er skal op taver, Ol ym p u s n år d et skal væ re n em t – i kke

m i n d st ford i O l ym p u s l everer es m ed d an ske m an u al er.

Skal d en væ r e vi r kel i g l i l l e, l et og l æ kker, er d er i n g en vej u d en om Ol ym p u s L S -P4, som og så h ar

et stor t p u b l i ku m b l an d t b l i n d e, d a d en h ar tal en -

d e, d an ske m en u er. L S-P 4 er og så frem r ag en d e ti l i n ter vi ews og er m eg et sol i d . D en h ar overd u b, h vi l ket er u sæ d van l i g t i d en n e p r i skl asse.

O l ym p u s LS-P 4 kan fjer n styres fr a d i n An d roi d S m ar tP h on e.

í

ì 25 í


D an ske oversættel ser

I n d i g o 2 er sp eci al i seret i p rog ram m er p å d an sk. D et g æ l d er fx B an d -i n -a-B ox kom p osi ti on s- og

akkom p ag n em en tsp rog ram , P r i M u s n od eskr i v-

n i n g er og E ar M aster h ørel æ re. Vi h ar og så l avet

en d an sk vejl ed n i n g ti l n od escan n ep rog ram m et Sh ar p E ye.

Vi h ar oversat C ool S oft Vi r tu al M I D I S yn th ti l

d an sk, og vi h ar l avet en d an sk vejl ed n i n g ti l at

kom m e i g an g . Vi tag er ku n 9 9 kr. for vejl ed n i n -

g en m ed l i n k ti l d own l oad af p r og ram og i n str u m en tl yd e.

C ool S oft M i d i -syn th er g od e i n str u m en t-l yd e

u d en forsi n kel se (l aten cy) og d e fyl d er typ i sk ku n 2 0 0 M B. M i d i -i n str u m en ter b r u g es i n od ep ro-

g ram m er og i m an g e an d re m u si kp rog ram m er.

H vi s d u b r u g er M i crosofts G S Wavetab l e l yd e, så

ski ft ti l Vi r tu al M I D I Syn th . D et sam m e g æ l d er, h vi s d u i kke h ar p l ad s ti l Si b el i u s' ca. 3 6 G B l yd e.

(N otePe r for m er 3, g i ver b ed re p l ayb ack i Si b el i u s, F i n al e og i D or i co. R en s d i n com p u ter!

)

E n h yp p i g årsag ti l P C -p rob l em er er støv i strøm -

for syn i n g og C P U -b l æ ser. D et g i ver d år l i g køl i n g . Støvsu g d i n P C i n d ven d i g t én g an g om året.

Se og så vores vejl ed n i n g i tu n i n g af Wi n d ows

og an d en tekn i sk i n fo p å www. i n d i g o2 . d k/i n fo

H vi l ket n od ep rog ram skal jeg væl g e? Som u d g an g sp u n kt an b efal er vi P r i M u s. D et er

vi r kel i g t l et at b r u g e og så er d et p å d an sk, h vi l ket r i g ti g m an g e af vore ku n d er er g l ad e for.

D er kan væ r e g od e g r u n d e ti l at væ l g e F i n al e,

S i b el i u s el l er d et n ye D or i co. D et kan fx. væ r e, at d u ken d er p rog r am m et i for vejen el l er at d u skal ar b ejd e sam m en m ed an d re, som b r u g er et af d i sse p rog ram m er.

O rg an i stern e h ar trad i ti on el t b r u g t F i n al e, m en

er d e sen ere år b eg yn d t at b esti l l e Si b el i u s. M an g e org an i ster væ l g er n u og så P r i M u s og D or i co. F i n al e 2 6 op g rad e r i n g e n er l an g t b i l l i g ere h os os en d h os p rod u cen ten i U SA!

P ri M u s: Stor t set al l e g ym n asi er h ar køb t en u b e-

g ræ n set skol e-l i cen s, så d er er fl er e h u n d red e l æ rer e og m an g e tu si n d e stu d eren d e, d er b r u g er

P r i M u s. M u si kere – i sæ r d en æ l d re g en erati on – for etræ kker P r i M u s, ford i d et er p å d an sk og er

vi r kel i g n em t at kom m e i g an g m ed . D en d an ske

ì 26 í

m an u al er p å 374 l etl æ ste si d er m ed i l l u strati on er.

M an g e g ym n asi el æ rere b r u g er og så S i b el i u s,

og i sæ r m u si kskol er n es l æ rere an ven d er Si b el i u s og ti l en vi s g rad F i n al e.

Al l e n od ep rog ram m er kører fi n t p å vor es AB ook n oteb ooks. F x en 1 5 " AB ook M 51 0 fr a 6. 46 0 kr.

Kon ku rren top g rad eri n g : H ar d u al l ered e ét n od ep rog ram , kan d et væ re r i g ti g b i l l i g t at køb e et

an d et. F i n al e kan d u fx få for 1 . 1 49 kr. , h vi s d u h ar Si b el i u s i for vejen . D or i co P ro 3. 5 kon ku r ren top g rad er i n g koster ku n 1 . 3 9 5 kr. som E d u . Lyd kort – se al l e p r i ser n e p å si d e 2 9.

D er kom m er h el e ti d en så m an g e n ye l yd kor t, at vi i kke h ar p l ad s ti l at b eskr i ve d em , b ekl ag er.

S tei n b e rg (Yam ah a) og Focu sr i te l aver g od e

l yd kor t m ed stab i l e d r i vere.

H el st vi l l e vi jo sæ l g e R M E -l yd kor t ti l al l e, m en d e fæ r reste h ar råd ti l d ette tyske kval i tetsp rod u kt. Læ s m ere p å vor h jem m esi d e u n d er n yh ed er.

G en er el t set er l yd kor t i d ag vi r kel i g g od e, så

d et kan i kke g å g al t m ed d em , vi ti l b yd er.

Star t m ed at b estem m e h vor m an g e og h vi l ke

i n d - og u d g an g e, d u h ar b r u g for.

P l ad sm an g el

Vi sæ l g er fl ere p rod u kter, en d vi h ar p l ad s ti l h er.

M an g e p rod u kter er h el t u d el ad t – i ron i sk n ok

ford i d e er så stor e og fl otte, at d er i kke er p l ad s ti l

at b eskr i ve d em h er. D et g æ l d er d e D i g i tal e Au d i o Wor kstati on s: C u b ase, Ab l eton L i ve og S tu d i o

On e. M el d d i g ti l em ai l -n yt og l æ s om d em d ér. Vi kan fx sæ l g e m an g e af

varer n e fr a

d en n ord i ske d i str i b u tør

Lu th m an ' s

en or m e 400 si d er store katal og .

D er er l i n k ti l

katal og et on l i n e fra vores

h jem m esi d es

p rod u ktsi d er p å d en n e ad resse:

www. i n d i g o2 . d k/p r od u kter. h tm


”Jeg er i kke m u si ker, jeg syn g er b are. . .”

h vor d an , m an h ar ku n n et l ave såd an et p rog ram

d em , så vi l d e fl este si g e ' N ej, jeg er i kke m u si ker,

m an l aver akkord -sam m en sæ tn i n g m m , så l yd er

M an g e af vore ku n d er er san g er e. H vi s m an sp ø' r jeg syn g er b are'. D et sam m e g æ l d er for am atør -

m u si ker n e. D e si g er, at d e ' sp i l l er b are' for d er es

eg en g l æ d es skyl d . I vor e øjn e er I al l e m u si kere .

San g ern e an b efal er vi i h øj g rad at ki kke p å E ar -

M aster d an sk h ørel æ re. M an g e af jer, d er syn g er i et kor, h ar m åske i kke fået så m eg en u n d er vi sn i n g , så I vi l få stor t u d b ytte af h ør el æ r e. E t kor

kan køb e en sam l et l i cen s for et g an ske l i l l e b el øb p å ca. 1 0 øre p r. akti v b r u g er p r. d ag .

D e sm å h ån d h ol d te op tag ere er og så et kæ m -

(sp eci el t m h t. R eal Tracks), for u an set h vord an ,

d et b are su p er g od t. Søg te i R eal Tracks p å n u m m eret H al l el u jah og vu p ti – straks en R eal Track

d er p assed e p er fekt. É n ti m e, så var ar ran g em en tet fæ rd i g t. Sejt

I n tet an d et p rog ram i verd en kan l ave kom p l ette

ar ran g em en ter au tom ati sk u d fra n og l e i n d tasted e akkord er og val g af sti l ar t og tem p o m . m i en kval i tet som B an d -i n -a-B ox, for d et er r i g ti g e stu d i em u si kere og ken d te l i ve-m u si kere, d er sp i l l er.

Væ l g en P ro-p akke ti l 9 9 5 kr, en M e g aPAK ti l

p e h i t b l an d t san g ere g en erel t. D u kan op tag e d i g

1 9 9 9 kr. el l er en U l traPAK ti l 3 49 9 kr.

øve h jem m e sam m en m ed op tag el sen .

d el R eal Tr acks (r i g ti g e m u si kere) i P ro, n og et fl ere

sel v el l er h el e koret / b an d et og kan ti l en vi s g rad P r i M u s d an sk n od eskr i vn i n g en stor h jæ l p for

korsan g ere, d a d e kan få n od er m ed h jem , som d e så kan h øre p å com p u ter.

P ri M u s, d i t d an ske n od ep rog ram .

Al l e b r u g er com p u ter ti l m ai l , ti l at skr i ve op g aver p å, ti l at su r fe osv.

M en h vi s d er er n og et, en com p u ter er sæ r l i g

vel eg n et ti l , så er d et m u si kp r od u kti on . M an kan stad i g skr i ve et b rev i h ån d en , d et g år l i g e. M en n od er? G l em d et! H er er et n od ep rog ram h el t

u u n d væ r l i g t. B are et l i l l e eksem p el p å forskel l en : E t b r ev kan al l e l æ se og forstå i n d h ol d et af, m en

et n od ear k m ed fl ere i n str u m en ter – h vor m an g e

kan l i g e h øre d et i n d e i h oved et? D et er b l ot én af d e m an g e ford el e, d er er ved et n od ep r og ram .

Tr yk p å ” P l ay” og h ør al l e i n str u m en ter n e fol d e

si g u d! J øsses!

H vi s d u h ar fået et n od ear k p å en ken d t san g ,

så kan d u scan n e d en i n d og h ør e h el e san g en

i n kl u si ve al l e i n str u m en ter i P r i M u s, om d et så er et sym fon i sk væ r k m ed m an g e stem m er. O g d u

kan se n od er n e for al l e stem m er og tran sp on ere d em op og n ed og p r i n te d em u d i g en .

D et er første skr i d t p å vejen ti l at l æ re at sp i l l e

el l er syn g e d en san g , som d u h ol d er af. B an d -i n -a-B ox – d i t eg et h u sor keste r

H er kan al l e væ r e m ed , og h vem ku n n e i kke tæ n -

(d own l oad p r i ser, se p r i sl i sten si d e 1 4). D er er en

i M eg aPAK , m en al l e er m ed i U l traPAK , så d et er d en , d u skal satse p å, h vi s d u kan afse p en g en e ti l d et. Vi g aran terer, at B an d -i n -a-B ox væ l ter d i g h el t om ku l d .

U l tr aPAK kan l everes p å en l i l l e U SB -h ard d i sk,

så d u kan h ave “ B an d et” m ed ” O n th e road ”.

San g ere b r u g er ” B an d et” ti l at syn g e sam m en

m ed , og TC H el i kon s software h ar m on i zer er i n -

kl u d eret, så d u kan syn g e fl er stem m i g t sam m en

m ed fx to ten orer og en b as. Al l e an d re m u si kere

kan m u te d et i n str u m en t, d e sel v sp i l l er og jam m e m ed B an d et. P rog ram m et b r u g es af al l e fra am atør m u si keren op ti l d et p rofessi on el l e l yd stu d i e,

d er m åske b are h en ter et en kel t sp or m ed steel g u i tar over i P ro Tool s.

N og l e b r u g er B an d -i n -a-B ox ti l at kom p on ere

m ed , m en s an d r e får i n sp i rati on ti l en sol o og an d re i g en l aver u n d er vi sn i n g sm ater i al e m ed d et.

M i d i M ag sk rev: ” E n d n u en g an g b l i ver jeg r ystet u n d er testen : M an tror i kke si n e eg n e ører. J eg

tr ykker p å ' h ar m on i ' og g u d -h jæ l p e-m i g om i kke

jeg får et 5 -stem m i g t b i g b an d ar ran g em en t af g u i tarsol oen i en kval i tet, som en er faren ar r an g ør vi l l e væ re d ag e om at ar ran g ere.”

D u tror d et er l øwn – Lyt ti l l yd eksem p l er p å

h jem m esi d en : www. i n d i g o2 . d k/b i ab /real tr acks

ke si g at h ave si t h el t eg et h u sor kester i g arag en ? P rog ram m et l yd er som et r i g ti g t or kester og

d et op fører si g som et r i g ti g t or kester – b or tset fr a at d et i kke r yg er el l er d r i kker.

” L i g e en h i l sen fra en b eg ejstret b r u g er af B an d -

i n -a-b ox. J eg b l i ver m er e og m ere over rasket over

ì 27 í


ì 28 í


2 021 p ri ser

i n k l . m om s

For b eh ol d fo r fejl og p r i sæ n d r i n g er. Kon takt os for b ed ste p r i s! P r i ser ti l skol er , l æ rere o g stu d ere n d e står m ed rød t.

P r i sl i sten vi ser ku n et m i n d re u d val g af d et, vi sæ l g er.

M u si k g rej

M I D I keyb oard con trol l er

M -Au d i o Keystati on M i n i 32 M K3 i n k l . software M -Au d i o Keystati on 49 M K3, 49 tan g en ter

M -Au d i o Keystati on 61 M K3, 61 sem i -væ g t. tan g .

D i verse

Lyd stu d i e-H ån d b og e n

P i tch b oy, p r ak ti sk , krom ati sk tu n er i en n øg l er i n g

H ån d h ol d te op tag ere

U SB

499 899

1 299

249

75

m . U SB

O l ym p u s L S -P1 , 4 G B R AM , 3 0 ti m ers b atter i ti d

1 099

Ol ym p u s L S -P4, 8 G B R AM , B l u etooth , kan fjer n styres af sm ar tp h on e. F L AC -kom p r i m er i n g

1 399

Ol ym p u s C L 2 stati v/cl i p

11 4

Ol ym p u s M E1 5 m on o k l i p s-m i krofon

1 99

Ol ym p u s M E 31 g u n -m i krofon

9 99

Ol ym p u s M E 34 zoom m i krofon

469

Ol ym p u s TP 8 tel efon p i ck u p

1 95

Ol ym p u s WJ2 vi n d h æ tte, L S-P 1 , -P 2 , -P 4, D M -72 0 295 Zoom H 5 h i g h -en d fl ersp ors op tag er, 4 sp or, s. 1 8 H 5 ti l b eh ørsp ak ke

2099 41 9

Zoom H 6 h i g h -en d m u l ti track record er, 6 sp or, s. 1 8 2699 Zoom H 6 ti l b e h ørsp ak ke Zoom H ot S h oe m ou n t

Zoom S h otg u n m on o-m i k rofon , ti l H 5/H 6/Q 8

Zoom S h otg u n stereo-m i k rofon , ti l H 5/H 6/Q 8 Zoom X/Y stereo-m i krofon , ti l H 5/H 6/Q 8 Zoom M S m i k rofon H 5/H 6/Q8

Zoom ekstra XL R /J ack i n d g an g e, ti l H 5/H 6/Q 8 Zoom U n i versal Wi n d S creen

Zoom Q2n -4k vi d eo- og au d i o-record er

Zoom Q8 vi d eo- og au d i o-record er, si d e 1 8 Zoom Q8 etu i

Zoom Q8 op l ad el i g t b atter i

S D -R AM U H S -1 i 3 2 , 6 4, 1 2 8, 2 5 6 G B

41 9

1 09

Lyd kort & M i xer U SB l yd kort

S tei n b erg AXR 4U , U S B 3. 1 S te i n b erg U R 22C, si d e 1 9

U SB

1 7450 1 350

S te i n b erg U R 22C R ecord i n g Pack i n kl . h øretel efon , m i kr ofon , C u b ase AI , C u b asi s L E , WaveL ab L E

S te i n b erg U R -RT2 (R u b er t N eve D esi g n ) S te i n b erg U R 24C

2095 2395 1 795

S te i n b erg U R 44C, si d e 1 9

2495

S te i n b erg U R 81 6C

49 95

S te i n b erg U R -RT4 (R u p er t N eve D esi g n ) S te i n b erg C u b ase U l ti m ate R ecord i n g Pack (U R 8 2 4 + C u b ase P ro 9. 5 )

Th u n d erb ol t l yd kort S tei n b erg AXR 4, TB 2

D i g i tal -m i xer R ød e Pod caster P ro Zoom L i veTrack L 8

3895 59 99

TB

1 79 95

U SB

4695 3299

799

9 49 699 699 51 9

1 69

1 9 50

3099 1 89

229

1 49, 1 9 9, 29 9, 399

ì 29 í


M u si k Software

Vi rtu el l e i n stru m en ter

Cool Soft Vi r tu al M I D I S yn th , d an sk vejl ed n i n g og C D 99 Stei n b erg Ab sol u te 3 VST I n str u m en t C ol l ecti on S tei n b erg G roove Ag en t 5

3599

(E d u . 79 9) 1 299

Wal l an d er N otePe r for m e r 3

895

Wal l an d er N otePer for m er 3, E d u 5, 5 l i cen ser

P l u g -i n s, l yd b eh an d l i n g An tares Au to-Tu n e P ro

an d re p l u g -i n s fra An tares

Au d i o E ase 360p an su i te

1 595

2999

R i n g for b e d ste p r i s!

Au d i o E ase Al ti ve r b 7 R eg u l ar, con vol u ti on rever b Au d i o E ase Al ti ve r b 7 XL , con vol u ti on rever b Au d i o E ase B ar b ab atch 4 Au d i o E ase I n d oor

2299 4399 7299

2999 5899

Au d i o E ase S n ap p er

549

Au d i o E ase S p e aker p h on e 2

3499

C e l em on y M el od yn e E d i tor

2895

Cel em on y Assi stan t

C e l em on y M el od yn e S tu d i o

i Zotop e R X7 S tan d ard , støjred u kti on i Zotop e R X7 Ad van ced

1 795

4995

(E d u . 1 399) 2399

(E d u . 4449) 6999

i Zotop e R X7 Ad van ced u p g rad e fra ad van ced

2399

Au d i o-ed i teri n g & -m asteri n g

S tei n b erg Wave l ab P ro 1 0, l yd op tag el se, red i g er i n g restau rer i n g , p rocesser i n g , m aster i n g .

(E d u . 1 999 ) 349 5

S te i n b erg Wave l ab E l em en ts 1 0

Loop Seq u en cer

(E d u . 49 8) 745

(d own l oad )

F L S tu d i o 20 F r u i ty E d i ti on , sjov og an d er l ed es g rooveseq u en cer, vel eg n et ti l skol er

F L S tu d i o 20 P rod u cer E d i t.

(E d u . 5 stk. = 239 0) 71 9

(E d u . 5 stk . = 39 90) 1 459

F L S tu d i o 20 S i g n atu re B d l . (E d u . 1 750, 5 = 5690) 21 89 F L S tu d i o 20 + Al l P l u g i n s B u n d l e

DAW / seq u en cer

P reSon u s S tu d i o O n e 4 Arti st

679 9

Au d i o / M I D I

(E d u . 499) 79 0

S tu d i o On e 4 Ar ti st u p g rad e fra ti d l i g ere

P reSon u s S tu d i o O n e 4 P rofessi on al

S tu d i o On e 4 P rofessi on al u p g r. fra P rofe ssi on al og fra P rod u ce r

(E d u . 600) 1 1 85

S tu d i o On e 4 P rofessi on al u p g rad e fra Ar ti st

B an d -i n -a-B ox P ro, U SB -sti k

fr a C u b ase, Son ar m . fl .

S tei n b erg Cu b ase P ro 1 1

(E d u . 2650) 399 9

L i ve, Avi d P ro Tool s, Log i c P ro X, C akewal k Son ar, F L Stu d i o, M otu D i g i tal P er for m er, P reSon u s Stu d i o O n e C u b ase P ro 1 1 u p g rad e fra C u b ase AI

B an d -i n -a-B ox M e g aPAK, U SB -sti k

2299

B an d -i n -a-B ox Au d i op h i l e E d i ti on , U SB -h ard d i sk

6499

B an d -i n -a-B ox U l traPAK. U SB -h ard d i sk

Se al l e B an d -i n -a-B ox p r i se r p å si d e 1 2

3999

B an d -i n -a-B ox er en eståen d e som d i n b acki n g g r u p p e og d et u l ti m ati ve p rog ram ti l M u si c M i n u s On e.

Lyt ti l d et p å vores h jem si d e www. i n d i g o2. d k /b i ab

H vi s d u b esti l l er B an d -i n -a-B ox som d own l oad , er

p r i ser n e l avere en d d e oven ståen d e. R i n g og få en n øjag ti g p r i s.

2450

C u b ase P ro 1 1 kon k u r ren top g rad er i n g fra Ab l eton

C u b ase P ro 1 1 E d u -u p d ate fra C u b ase 4-9. 5 1 099

229 5

S tu d i o On e 4 P rofessi on al kon ku r ren top g r ad er i n g

P ro, P rop el l er h ead s R eason

Kom p osi ti on & arran g em en t

435

(1 699 ) 299 5

S tei n b erg Cu b ase Arti st 1 1

440

21 9 5

(E d u . 1 450) 229 9

C u b ase Ar ti st 1 1 u p g rad e fra C u b ase AI

S tei n b erg Cu b ase E l em en ts 1 1

259 9

1 09 9

(E d u . 49 5) 745

U n d ervi sn i n g & teori

E arM aster P ro 7 Al tom fatten d e d an sk h ørel æ re.

Ti l al l e, d er sp i l l er et i n str u m en t el l er syn g er. Verd en s b ed ste h ørel æ rep rog ram .

E ar M aster P ro 7 op g rad er i n g

E arM aster P ro 7 Fam i l y (3 l i cen ser ti l en fam i l i e) E ar M aster P ro 7 Fam i l y op g rad e r i n g

E arM aster Cl ou d 1 0 , ti l en fam i l i e, et kor, et or kester ti l b åd e M aci n tosh , Wi n d ows og i Pad

E arM aster ti l skol er, kor, or kestre, fam i l i e r m . fl .

449

225 749

375 745

LYD STU D I E -H ÅN D B O G E N , m ed sæ rd el es b r u g b are i n for m ati on er ti l al l e m u si kere og stu d i etekn i kere.

2 48 si d er, 1 8 4 i l l u strati on er i far ve. 2 . u d g . , 3. op l ag

ì 30 í

249


N od eskri vn i n g

D ori co E l em en ts 3. 5, n od esk r i vn i n g sp r og r am fra S tei n b erg /Yam ah a

(E d u . 499) 745

D or i co E l e m en ts S i te, fl er b r u g er l i cen s, p r. stk . D or i co P ro 3. 5

300

(E d u 2495) 4095

D or i co P ro C G kon k u r ren top g rad er i n g , ti l b u d , h vi s d u h ar F i n al e el l er Si b el i u s i for vejen

(E d u . 1 395) 2075

D or i co P ro S i te L i ce n se, fra 5 stk , p r i s p r. stk.

1 025

D or i co P ro S i te L i ce n se, crossg rad e F i n al e 2 6 n od esk r i vn i n g sp rog ram . F i n al e 26 u p g rad e fra v. 2 5

525

(E d u . 2495) 4595

F i n al e 26 u p g rad e fra æ l d re versi on er

F i n al e ti l b u d sp r i s, h vi s d u h ar Si b el i u s i for vejen F i n al e Trad e U p fra F i n al e P r i n tM u si c

F i n al e 26 skol el i cen se r

F i n al e 26, skol el i ce n s op g rad er i n g

F i n al e 26, skol el i ce n s kon ku r ren top g r.

1 099 1 1 49 1 1 49

1 550

p r. stk . 1 099 p r. stk. 549 p r. stk. 749

P reS on u s N oti on 6

1 099

P ri M u s ti l b u d sp r i ser n e g æ l d e r frem ti l v. 2. 0 u d kom m er. Op g rad er i n g fra en p ak ke ti l e n an d en , fx L i te ti l P rofessi on al , koster forskel l en i p r i s + 50 k r.

P r i M u s er p å d an sk i n k l u si ve d an sk m an u al .

P ri M u s P u b l i sh er, kom p l et n od ep rog ram og l ayou t i ét. I n kl u si ve tr ykt m an u al P u b l i sh er Acad e m i c

P u b l i sh er kon k u r ren t-op g rad e r i n g fra an d re kom m erci el l e n od esk r i vn i n g sp rog ram m er

P ri M u s P rofessi on al m . tr ykt m an u al . P rofessi on al Acad em i c

P rofessi on al kon k u r ren t-op g rad er i n g fra an d re kom m erci el l e n od ep rog ram m er

P ri M u s L i g h t.

L i g h t Acad em i c fl er b r u g er (stu d eren d e og u n d er vi sere)

L i g h t kon ku r ren t-op g rad er i n g

P r i M u s skol e-l i cen s. P u b l i sh er ti l al l e l æ rer -P C ' er.

2795

Si b el i u s | U l ti m ate n od esk r i vn i n g .

459 5

S i b el i u s | U l ti m ate m . P h otoS core

6250

S i b el i u s, årsab on n em e n t

1 69 5

S i b el i u s | U l ti m ate E d u . Skol e, l æ rer, stu d eren d e

239 5

S i b el i u s | U l ti m ate E d u cati on som årsab on n em en t 885

S i b el i u s | U l ti m ate E d u . + P h otoS core/Au d i oS core 5350 S i b el i u s | U l t. M u l ti u se r E d u . L i cen s, m i n d st 5 stk. S i b el i u s | U l ti m ate u p g rad e, M u l ti u ser E d u .

S i b el i u s | U l ti m ate, 1 -år ren ewal /for n ye l se

1 09 5 29 9

825

S i b el i u s | U l ti m ate, 3-år re n ewal /for n yel se

1 775

Si b el i u s, m i n d re u d g . (h ed ti d l . Si b el i u s F i rst)

1 1 95

S i b el i u s ren ewal , for n yel se efte r 1 år

39 5

N od escan n i n g & -ti l b eh ør

Cool Soft m i d i -syn th , g od e l yd e ti l al l e n od ep rog ram m er, fyl d er k u n l i d t, i n g en forsi n kel se, oversat ti l d an sk

99

N eu ratron P h otoS core U l ti m ate 8, n od escan n i n g

209 9

Keystati on M i n i 32 M K3 u sb -keyb oard , n od ei n d tast. 39 9 N e u ratron P h otoS core + Au d i oS core b u n d l e

Sh arp E ye n od escan n er , g em m er i M u si cXM L . Ti l al l e n od ep rog ram m er

309 9 1 1 99

Wal an d er N ote Per for m er 3, r i g ti g g od e i n str u m en tl yd e,

m er e d yn am i sk p l ayb ack i S i b e l i u s, F i n al e og D or i co. F yl d er k u n 2 G B (Si b el i u s Sou n d s fyl d er 3 5 G B ) N otePer for m er 3 E d u 5, 5 l i cen ser

89 5

1 59 5

1 995 1 595 1 595 1 495 1 1 95 895 495 695

L i g h t-versi on er ti l skol en s el ev-P C ' er.

7995

Kan og så b r u g es ti l fx et h el t san g kor.

3995

P r i M u s h om e-l i ce n s. L i g h t-versi on ti l al l e el ever h jem m e. P r i M u s skol e l i cen s kon k u r re n t-op g rad er i n g

P r i M u s h om e l i ce n s kon ku r ren t-op g rad er i n g

P r i M u s sp e ci el l e l i ce n ser, ti l p asset jere s b eh ov P r i M u s ti l l æ g sl i cen s ti l M ac, p r. stk .

P r i M u s d an sk m an u al p å ca. 376 si d er

5995 2995

R i n g!

95

1 00

ì 31 í


Afs. : I n d i g o 2, Ve r m u n d sg ad e 1 2, D K-8260 Vi b y J. , tl f. 60 60 90 83

Kære m u si ker, kære san g er. . . G em d ette b l ad ! D u får i k ke fl ere fra os.

I n d i g o 2 er et l i l l e, ekskl u si vt fi r m a m ed en sæ r l i g ku n d e-

kred s. Vor e ku n d er er u d en tvi vl d e m est ti l fred se i l an d et.

Vi h ar al l e typ er af m u si ker e som ku n d er – p rofessi on el -

l e såvel som am atører. M an g e ku n d er er u n d er vi sere og skol er, som h ar stor e r ab atter p å m an g e varer.

(Se d em i p r i sl i sten , e d u cati on rab at-p r i ser står m ed rød t) D et si g er ku n d ern e om I n d i g o 2 :

” D et er d og ved er kvæ g en d e at tal e m ed d i g . D u kan sg u ' m ere en d d i t fad er vor.”

” TAK for en fu l d stæ n d i g FAN TASTI SK , F O R R YG E N D E , F O R M I D AB E L su p p or t! ! ”

” Vi h ar al d r i g op l evet m ag en ti l kval i tet i en d i al og m ed en l everan d ør – Si m p el th en for b l øffen d e.”

” Tak for svaret, som al ti d u d tøm m en d e og n æ sten u for ståel i g t h u r ti g t. I m å si d d e p å sp r i n g for at b etjen e os.” ”J eg vi l i kke skam r ose d i g , m en for p okker, h vi s an d r e

for r etn i n g sd r i ven d e g av l i g e så g od ser vi ce, som d u g ør, så vi l l e d et væ re r i g ti g d ejl i g t og n em t at h an d l e.”

” TAK for d i n fan tasti ske og kom p eten te ser vi ce og ven l i g h ed .”

” D æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ l m e h u r ti g ser vi ce! : -) R en for n øjel se at h an d l e m ed d i g . Tak for g od ser vi ce – as u su al .” ” D et h ar væ ret h el t vi l d t d ejl i g t at b esti l l e h os en , d er er så i m ød ekom m en d e, en g ag eret og vi d en d e.”

” H er er l i d t ti l en g o' fl aske rød vi n , m ed en stor TAK for en fu l d stæ n d i g fan tasti sk ser vi ce og ven l i g h ed .”

” Fan tasti sk ser vi ce – overg i k fu l d stæ n d i g d et for ven ted e.”

indigo

Specialiseret i dansksprogede musikprogrammer

Profile for Indigo 2

Musik & Computer katalog nr. 19, 2019  

Grej til musikproduktion fra Indigo 2. Hard- og software til alle musikere, der bruger computer.

Musik & Computer katalog nr. 19, 2019  

Grej til musikproduktion fra Indigo 2. Hard- og software til alle musikere, der bruger computer.

Profile for indigo2
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded