Page 1

Veertiendaagse adviesbrief voor de zelfstandige

✍✍BELASTINGCONTROLE 18° jaargang - nummer 15 17 maart 2011 Verschijnt niet in juli

In dit nummer... Belastingcontrole • Een ‘beetje zwart’ kan geen kwaad... ? . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Auto • Mag uw nieuwe auto blitser zijn van de fiscus? . . . . . . . . . 2 Recht • Is procederen duurder geworden sinds 1 maart 2011? . . . . . . . . . . . . 3 Bank • Welke referte-index gebruikt uw bank voor uw lening? . . . 4 Vennootschap • Sponsoring zonder publiciteit: geen goed idee! . . . . . . . . . . . 5 Personeel • Kunt u dan nooit onder dat sollicitatieverlof uit? . . . . . . . . 6 Recht • Volstaat een aangetekende brief dan niet? . . . . . . . . . . . . 7 Milieu • Een ‘cheque’ van uw afvalophaler… . . . . . . . . . . . . 8 Sociaal statuut zelfstandige • Pensioen, voortaan online aanvragen… . . . . . . . . . . . . . 8

Een ‘beetje zwart’ kan geen kwaad... ? Volgens een recente zgn. fraudemeter is het geen probleem als u soms iets in het zwart laat doen. Zijn de fiscale spelregels dan onlangs gewijzigd? Wat is die vermeende ‘fraudemeter’? Kortweg, een online tool waarmee u na het beantwoorden van een aantal suggestieve vragen het etiket ‘onberispelijk’ of ‘op het slechte pad’ opgekleefd krijgt. Juist, u raadt het al, het gaat hier niet om een officiële waardemeter wat fiscale fraude betreft, verre van zelfs. De website zelf geven we u dus ook niet mee... Een beetje zwart is geen probleem? Wel euh... wat er staat, is dat wie af en toe iets in het zwart laat doen om zo geen BTW te moeten betalen, in feite niets verkeerds doet... ‘Laat doen’, wel te verstaan. Zélf iets in het zwart doen, is en blijft uiteraard uit den boze, alleen is het ons en wellicht ook u niet duidelijk hoe het ene kan zonder het andere... De spelregels zijn dus niet gewijzigd? Uiteraard niet, noch inzake BTW, noch inzake belastingen trouwens. Aan- en/of verkopen zonder factuur blijft dus te vermijden, maar zover was u zelf ook al natuurlijk. Niet elke fout wijst echter op fraude! Ook dat is m.a.w. niet gewijzigd, gelukkig maar. De fiscale spelregels zijn immers dermate ingewikkeld geworden dat een foutje snel gemaakt is. Er kan alleen sprake zijn van fraude bij wie wetens en willens de fiscale wet overtreedt én bovendien de bedoeling heeft om schade te berokkenen. Dat is dus al een heel andere zaak dan wat sommigen ons willen doen geloven. Als uw omzet te laag is? Neen, het is niet omdat de fiscus uw omzet te laag vindt, dat die ook effectief te laag ís. De fiscus vindt dat immers nogal snel, maar in de praktijk is al meermaals gebleken dat zijn ­be­­rekeningswijzen voor vermeende omzet niet altijd (even) correct zijn. Als bepaalde kosten niet aftrekbaar blijken te zijn? Neen, ook dan is er geen sprake van fraude. Wat aftrekbaar is, is immers niet voor iedereen hetzelfde. ‘Logisch’ dus dat er daaruit verkeerde interpretaties voortkomen. Bepaalde constructies zoals vruchtgebruik? Neen, ook daar is in principe niets mis mee, maar het spreekt uiteraard voor zich dat u zich hiervoor wel het best laat bijstaan door deskundigen. Niet in de kijker lopen, is immers nog altijd de beste garantie om geen miserie te krijgen.

+ Afgiftekantoor 2800 Mechelen Mail - P 900 621

In het nieuws

Er is ter zake helemaal niets gewijzigd, zwartwerk blijft dus sowieso ontoelaatbaar. Wat echter ook blijft, is dat niet elke fiscale fout wijst op fraude. Vermijd hoe dan ook om op te vallen, zeker bij eenmalige constructies.


✍✍AUTO - FISCALE AFTREK Mag uw nieuwe auto blitser zijn van de fiscus? In de nasleep van het autosalon laat u zich verleiden om een nieuwe auto te kopen die toch wel een stuk duurder is dan uw vorige wagen. Kan de fiscus dan problemen maken over de fiscale aftrek? Hoe vermijdt u discussies? De aftrek van autokosten is bij een belasting­ controle traditiegetrouw een gevoelig punt, zeker als de kosten aan de hoge kant zijn. Dit betekent echter nog niet dat de controleur de kosten zonder meer kan beperken. Ook het feit dat uw auto­kosten voortaan hoger zullen uitvallen dan de vorige jaren, is op zich nog geen reden om de aftrek voor een deel te weigeren. Toch bereidt u zich in zo’n situatie het best voor op een aantal pittige discussies. Tenzij u die liever helemaal uit de weg gaat...

Beroepsmatig of niet? In eerste instantie kunt u de kosten van een auto uiteraard enkel fiscaal inbrengen als u hem voor uw beroep gebruikt. Ingeval u ook de ­kosten van een tweede, meer exclusieve auto wilt aftrekken, zal het bv. niet eenvoudig zijn om de controleur te overtuigen van het beroepsmatige karakter. Voor wie geen vennootschap heeft, kunnen de ­kosten sowieso slechts ingebracht worden in verhouding tot het beroepsmatige gebruik. Over deze verdeelsleutel beroepsmatig-privé wordt er ook vaak een hartig woordje ‘gebabbeld’ met de controleur... Leasing als oplossing? Er wordt soms beweerd dat er geen discussie kan zijn over het beroeps­ matige karakter van de auto als u hem least. Op zich klopt dit niet omdat het gewoon geen verschil maakt op dit vlak. Toch heeft leasing zo zijn voordelen. Zo moet de auto bij een zgn. operationele leasing of bij renting immers niet afgeschreven worden en kunnen de (maandelijks) gefactureerde bedragen gewoon ingebracht worden. Op die manier kan er dus al geen discussie zijn over een (te korte) afschrijvingstermijn. Let op! Bij een financiële leasing (waarbij de

+

a­ankoopoptie maximaal 15% bedraagt), moet de auto wél afgeschreven worden over in principe vijf jaar, zelfs al wordt hij bv. op vier jaar geleased.

Overdreven of niet? Is er geen discussie over het beroepsmatige karakter van de kosten, dan kan de controleur toch een deel ervan verwerpen in de mate waarin hij ze ‘overdreven’ vindt. Aangezien er geen wettelijke grens voorzien is, is dat in de praktijk natuurlijk subjectief en gelukkig ook verre van gemakkelijk voor de controleur om hard te maken. Vaak worden daarbij vooral de exclusievere sportwagens ge­viseerd, terwijl een ‘klassieke’ BMW of Mercedes van dezelfde prijsklasse minder in het oog springt. Langer afschrijven als oplossing? Als u vreest dat de fiscus moeilijk zal doen omdat uw nieuwe auto te duur zou zijn, dan kunt u daarop antici­ peren door spontaan langer af te schrijven. Op die manier worden er jaarlijks minder autokosten afgetrokken en kan de controleur ze dus ook ­minder snel als overdreven bestempelen. Of is dat minder voordelig? Door langer af te schrijven, zal u in die jaren uiteraard wel wat meer belastingen betalen, maar dat verlies wordt later ‘gerecupereerd’ bij de verkoop van de auto. Aangezien de boekwaarde dan nog hoger is, zal u op dat moment ook belast worden op een kleinere meerwaarde, zodat dit op termijn dus neutraal is. Let op! Dit geldt echter niet als u geen vennootschap heeft en de auto pas na meer dan vijf jaar verkocht wordt. In dat geval kan de meerwaarde immers belast worden tegen een gunsttarief van 16,5%, waardoor langer afschrijven wél nadelig kan zijn.

Het is niet omdat een nieuwe wagen exclusiever is, dat de fiscus zomaar de aftrek van de kosten kan beperken. Het kan echter wel aanleiding geven tot ‘feitelijke’ discussies met de controleur. Houdt u daar niet van, dan kunt u uit eigen beweging opteren voor een iets langere afschrijvingstermijn (bv. zeven jaar). 17.03.2011 - 2


Actualiteit

✍✍RECHT - VARIA Is procederen duurder geworden sinds 1 maart 2011? Sinds 1 maart 2011 ligt de zgn. rechtsplegingsvergoeding 10% hoger. Betekent dat dan dat u beter niet meer procedeert omdat de kosten oplopen? Hoe gaat u daar het best mee om? Hoe zit dat precies?

Hoe voorkomt u die extra kosten?

De zgn. rechtsplegingsvergoeding. Dat weet u… Dat is kortweg de vergoeding die u moet be­­ talen als u een rechtszaak verliest. Die vergoeding dient dan om de advocaat van de tegenpartij (voor een deel) te betalen. Het bedrag van de ver­goeding varieert volgens de waarde van het geschil.

Indien u een factuur betwist… U kunt niet uitsluiten dat een leverancier u voor de rechtbank daagt als u een deel van zijn factuur betwist. Zorg er dan wel voor dat u alvast het niet-betwiste gedeelte onmiddellijk betaalt. Wint u de zaak nadien, dan voorkomt u dat u toch nog een (deel van de) rechtsplegingsvergoeding moet betalen omdat u de zaak voor het niet-betwiste stuk nog ‘verliest’.

Een recente stijging? Dat klopt inderdaad. In de wet is er immers een soort van indexering in­­ geschreven en daardoor zijn de bedragen sinds 1 maart 2011 met maar liefst 10% gestegen. Concrete bedragen. Voor een schuld van € 250,01 tot €  750,00 is het basisbedrag van de rechts­ plegingsvergoeding voortaan € 220. Voor een schuld van € 750 tot € 2.500 is dit basisbedrag voortaan € 440. De rechter kan meer of minder toekennen, maar moet zich wel houden aan de minimum- of maximumbedragen die voorzien zijn. Let op! Deze tarieven gelden niet enkel voor nieuwe zaken die nú opgestart worden, maar ook voor de reeds ‘hangende zaken’ die nog uit­ gesproken moeten worden. Rekening houden met extra kosten? Ja en neen. Bent u er zeker van dat u zal winnen, bv. bij een onbetwiste factuur, dan zit u voortaan dubbel comfortabel. Door de hogere rechtsplegingsvergoeding hebben uw klanten er dus voortaan meer belang bij om u tijdig te betalen, zodat de zaak niet voor de rechtbank komt. Let op! Twijfelt uw advocaat aan de slaagkansen van uw zaak, dan houdt u er wel het best extra rekening mee dat u bij verlies voortaan een hogere rechtsplegingsvergoeding zal moeten betalen. In dat geval blaast u de zaak dus wellicht beter af…

+

Tip. Verliest u de zaak, dan wordt de waarde van de vordering lager door al een stuk te betalen. Zo valt ook de rechtsplegingsvergoeding voor u lager uit (als u in een andere schijf valt). U wint er dus in ieder geval bij om al een deel vooraf te b­etalen… Hoe sneller u betaalt, hoe goedkoper. Verloor u een factuur uit het oog, dan is die hogere ver­ goeding een extra reden om zo snel mogelijk te betalen. Tip 1. Kreeg u al een dagvaarding, dan kunt u de rechtsplegingsvergoeding nog beperken door vóór de zitting toch nog te betalen. Indien u betaalt vóór de inschrijving op de rol, moet u geen rechtsplegingsvergoeding betalen. Betaalt u tussen de inschrijving op de rol en de zittingsdatum, dan bent u een kwart van de rechtsplegings­vergoeding verschuldigd. Tip 2. Betwist u de factuur niet of vraagt u enkel om een afbetalingsplan, dan betaalt u niet de gewone rechtsplegingsvergoeding, maar wel de zgn. minimumvergoeding die varieert van iets meer dan 1/2 tot 1/16 van de gewone rechts­ plegingsvergoeding.

Bent u er zeker van dat u de zaak zal winnen, bv. bij een niet-betwiste factuur, dan is de hogere vergoeding in uw voordeel. Betwist u echter zélf een deel van een factuur, betaal dan alvast het gedeelte dat u niet betwist, zodat u daarvoor alvast geen rechtsplegingsvergoeding meer riskeert.

3 - 17.03.2011


Actualiteit

✍✍BANK - HYPOTHECAIRE LENING Welke referte-index gebruikt uw bank voor uw lening? In de maanden na Batibouw is er meestal een piek in het aantal aanvragen van hypothecaire kredieten. Hoe weet u zeker dat een scherp tarief nú, u op termijn niet zuur opbreekt? Wat is het belang van de referte-index in dat verband? Nú staan de banken scherp Een goedkoop krediet. Alsof dat bestaat… Geld lenen kost geld. Banken verdienen nu eenmaal graag op hun kredietactiviteiten.

Hoe wordt de herzienbare rente berekend? Daar hangt het inderdaad van af. De formule gaat als volgt: de nieuwe rente = de oude + (de nieuwe referte-index - de oude referte-index).

De concurrentie laten spelen. Bij een hypothecaire lening gaat het doorgaans over veel geld en over een lening met een lange looptijd. Een iets scherper tarief nú betekent op het einde van de rit al snel een serieuze besparing.

Elke maand nieuwe referte-indexen. De Commissie voor het bank-, financie- en assurantie­ wezen (CBFA) publiceert elke maand de nieuwe indexen. Bij de her­ziening zal elke bank de meest recente referte-­index nemen. Daarin zit het verschil dus niet…

Wat kost het u finaal aan interesten? Het tarief dat men u voorstelt, is uiteraard van belang. Zoals u weet, kijkt u echter beter ‘bottom line’ hoeveel interesten u op het einde van de rit betaald zal hebben. Banken berekenen die interesten nu eenmaal niet allemaal op exact dezelfde manier…

Welke index gebruikt uw bank nú? Dat speelt wél een grote rol. Banken zijn niet verplicht om hun ‘kredietfiches’ elke maand aan te passen. Ze durven het dus ‘slim’ te spelen: ze werken met een ‘oude’ index als dat hun beter uitkomt.

Korting, maar onder voorwaarden? Dat is zeker een aandachtspunt. Soms krijgt u alleen een ‘interes­sante korting’ als u bv. ook uw zicht­ rekening bij die bank heeft én houdt, daar ook een schuldsaldoverzekering afsluit, enz.

Wat kost een ‘foute’ index u? Bij een lening van € 100.000 op 20 jaar (met vaste mensualiteiten en een vijfjaarlijks herzienbare basisrentevoet van 5,09%) kost het u bv. ± € 4.506 extra als uw bank nog werkt met de referte-index van december 2010 en niet met die van februari 2011.

U kiest voor een variabele rentevoet

Controleer uw bank

Voorlopig de goedkoopste. Precies omdat ­leningen met een variabele rentevoet interessantere ­tarieven hebben dan leningen waarvoor de rente voor de ganse looptijd vastligt, zitten die herzienbare hypothecaire leningen in de lift.

Hoe hoger de index, hoe beter. Voor ú in ieder geval… Zorg ervoor dat uw bank de correcte referte-­index vermeldt in uw kredietovereenkomst, d.w.z. de meest recente, voor zover die hoger is dan degene vermeld op de kredietfiche van uw bank.

Ook na de herziening? Om geen appelen met peren te vergelijken… U verwacht uiteraard dat wanneer twee banken u een voorstel bezorgen over eenzelfde kredietformule (bv. met vijfjaarlijks herzienbare rentevoet), de goedkoopste nú ook na de herziening de voordeligste blijft. Dat is echter niet noodzakelijk het geval.

Waar vindt u die? De referte-indexen vindt u op http://www.cbfa.be (in de linkerkolom doorklikken op Hypothecair krediet en dan Referte-indexen). Voor de leningformule 5/5/5 (lineaire obligatie op 5 jaar) is de referte-index E van belang. Voor de leningformule 3/3/3 (­lineaire obligatie op 3 jaar) is dat de referte-index C.

+

Kiest u voor een variabele rentevoet, controleer dan zeker of uw bank wel de ‘correcte’ referte-index gebruikt. Een te lage referte-index nú betekent immers een dure herziening achteraf. Is de meest recente referte-index hoger, eis dan van uw bank dat ze deze opneemt in uw kredietovereenkomst. 17.03.2011 - 4


nieuw

Ontvangt u deze artikels graag via e-mail? Surf dan naar tipsenadvies.be

tipsenadvies.be

✍✍VENNOOTSCHAP - AFTREKBARE KOSTEN Sponsoring zonder publiciteit: geen goed idee! U (uw BVBA) wenst een lokaal evenement te sponsoren en u krijgt hiervoor enkele gratis toegangstickets om uit te delen aan uw klanten. Wat zijn de fiscale gevolgen daarvan voor u als sponsor en waarop moet u specifiek letten? Fiscale gevolgen van uw sponsoring Wanneer fiscaal aftrekbaar? Eenvoudigweg, als u via die sponsoring reclame maakt voor uw zaak. Die uitgave hoort dan immers thuis in de categorie ‘publiciteitskosten’ en is bijgevolg voor 100% fiscaal aftrekbaar. Tip. Zorg er wel voor dat u dat reclameaspect ook kunt bewijzen. Kijk er m.a.w. op toe dat uw naam vermeld wordt op de affiche, in het clubblad, op de spandoeken, enz. Wat met de BTW? Die volgt in principe dezelfde regel. De BTW op uw sponsoringfactuur is ­bijgevolg volledig recupereerbaar.

Wat met de gekregen tickets? Hetzelfde als gekochte tickets? Neen! Ge­­kochte tickets, om bv. aan uw goede klanten te geven of om samen met hen zo’n evenement bij te wonen, zijn in de regel maar voor 50% aftrekbaar. Het gaat dan immers niet om reclamekosten, maar om representatiekosten of eventueel om relatiegeschenken. Let op! Ook de BTW zal in het voorkomende geval niet aftrekbaar zijn. Wat met tickets in ruil voor sponsoring? Het ene gaat dikwijls samen met het andere. In ruil voor uw (financiële) steun krijgt u dan van de organisator van het evenement ook een aantal (gratis) toegangstickets om uit te delen aan uw (goede) klanten. Strikt genomen zijn de ­tickets in dit geval ‘inbegrepen’ in uw sponsoring en dan stelt zich natuurlijk de vraag of uw sponsoring nog wel voor 100% aftrekbaar blijft... Sponsorgeld blijft voor 100% aftrekbaar! Goed nieuws dus... De waarde van de toegangstickets die

+

u ‘gratis’ krijgt als tegenprestatie voor uw sponsorgeld, hoeven m.a.w. niet beschouwd te ­worden als representatiekosten of als een relatie­geschenk, om bijgevolg maar voor de helft aftrekbaar te zijn. Dat heeft de fiscus zelf gezegd in een specifieke circulaire (nr. 241/603.725, d.d. 06.08.2010). Let op! Koopt u als sponsor de tickets zélf aan, boven op het sponsorgeld, dan geldt deze ‘­tolerantie’ niet. De kostprijs is in dat geval dus maar voor 50% aftrekbaar. Gevolgen voor uw klant? Neen, strikt genomen is er wel sprake van een zgn. belastbaar voordeel, maar als u kunt aantonen dat u werkelijk reclame maakte op het evenement waarvoor uw goede klant de toegangstickets kreeg, dan geldt dit niet.

Waarop moet u letten? Zorg voor publiciteit! U moet, zoals gezegd, kunnen aantonen dat u op het evenement op een zichtbare manier reclame gemaakt heeft voor uw zaak. Anders riskeert u immers dat de fiscus niet aanvaardt dat het gaat om publiciteitskosten, met alle gevolgen van dien... Let op! Een onrechtstreeks gevolg hiervan is ook dat uw klanten belastbaar zijn op het feit dat ze die tickets gekregen hebben en die zullen daarmee uiteraard ook niet kunnen lachen. Tip. ‘Wapen’ u en houd dus het best voldoende bewijsdocumenten bij, zoals foto’s van het reclame­ paneel, het clubblad waarin uw zaak vermeld wordt, enz. Zo kunt u bij een eventuele controle achteraf aantonen dat u wel degelijk publiciteit maakte voor uw zaak, waarvoor u in ruil enkele toegangstickets tot het evenement kreeg.

Kunt u aantonen dat u werkelijk publiciteit voor uw zaak gemaakt heeft op het evenement dat u sponsort (clubblad, affiche, enz.), dan is uw sponsorbijdrage voor 100% aftrekbaar als publiciteitskosten. De tegenwaarde van de gratis gekregen en weggegeven tickets hoeft u er dus niet ‘uit te halen’.

5 - 17.03.2011


✍✍PERSONEEL - ONTSLAG Kunt u dan nooit onder dat sollicitatieverlof uit? Een werknemer neemt ontslag en vraagt tijdens zijn opzeggingstermijn om zgn. sollicitatieverlof. Moet u dat toestaan, ook als die werknemer zelf opstapt om elders te gaan werken? Of kunt u er soms toch onderuit? Hoe zit dat precies? Het zgn. sollicitatieverlof. Presteert uw ­arbeider of bediende een opzeggingstermijn, dan mag hij in principe betaald afwezig blijven. Hij heeft namelijk recht op twee halve dagen per week om ander werk te zoeken. Tip. Voor bedienden met een jaarloon hoger dan €  30.535 geldt dit maar gedurende de laatste zes maanden van hun opzeg. Voordien mogen zij slechts een halve dag per week afwezig zijn. ­Arbeiders die een opzeg hebben van minder dan zeven  dagen hebben recht op slechts een halve dag. Ook als de werknemer zelf ontslag neemt. Dat is u uiteraard een doorn in het oog… U kunt nog enigszins begrijpen dat uw werknemer verlof krijgt om ander werk te zoeken als u hem zijn ontslag geeft, maar ook als hij zelf ontslag neemt, is de regel van toepassing. Dat is toch om u de haren uit het hoofd te trekken… Mag u een bewijs vragen voor die dagen? Neen, ook dat kan niet… Zelfs wanneer u voelt dat uw werknemer misbruik maakt van die dagen en niet echt naar ander werk zoekt, mag u geen bewijs vragen. Uw werknemer moet die dagen wel degelijk be­­steden aan het zoeken van ander werk, maar dat be­­tekent niet dat hij dan ook op gesprek moet gaan en dit bv. aan u moet bewijzen. Hij kan nl. ook rustig thuiszitten en de vacatures door­ nemen. Bewijzen dat een werknemer misbruik maakt van zijn sollicitatieverlof is daardoor dus spijtig genoeg bijna onbegonnen werk… De werknemer kan het wel niet opsparen… Het sollicitatieverlof wordt week per week ­bekeken.

+

Concreet betekent dit dat wanneer uw werknemer een bepaalde week geen sollicitatieverlof opge­ nomen heeft, hij die halve dagen kwijt is en ze niet later kan opnemen.

De werknemer heeft al een nieuwe job Dan toch geen sollicitatieverlof meer? Hij heeft het dan toch niet meer nodig? Het Hof van cassatie - het hoogste rechtscollege dus - bepaalde dat een werknemer inderdaad geen recht meer heeft op sollicitatieverlof als hij definitief een nieuwe arbeidsovereenkomst gesloten heeft (­cassatie, 9 april 1965). Eigenlijk nogal logisch aangezien de werknemer in dat geval geen werk meer hoeft te zoeken… Let op! Ook al sprak het Hof van cassatie zich hierover uit en lijkt het een logische zaak, er blijft toch nog discussie bestaan over dit punt. De FOD Tewerkstelling en Arbeid blijft namelijk bij het standpunt dat u ook aan een werknemer die al een nieuwe baan heeft, toch nog het verlof moet toekennen. “Hij kan dan toch nog naar een betere job op zoek gaan”. Toch heeft u met de uitspraak van het Hof van cassatie wel degelijk een stevig ‘been om op te staan’ wanneer u het sollicitatie­ verlof in een dergelijk geval wilt ­weigeren. U moet het wel aantonen. Dat is uiteraard niet altijd simpel… Het is namelijk niet genoeg dat u horen zeggen heeft dat die werknemer elders getekend heeft, u moet het echt wel zeker weten (lees: u laat het hem/haar het best op papier zetten). Tip. Vertelt de werknemer u dat hij ander werk heeft, laat hem dat dan nog eens bevestigen via e-mail (of eenvoudiger: laat hem antwoorden op een e-mail waarin ú dit punt nog eens bevestigt).

Het sollicitatieverlof is ook van toepassing als de werknemer zelf zijn ontslag geeft. Kunt u echter aantonen dat een werknemer intussen al een nieuwe job heeft, dan moet u volgens het Hof van cassatie geen sollicitatieverlof toekennen. Laat de werknemer dit dan wel expliciet bevestigen, bv. via e-mail. 17.03.2011 - 6


✍✍RECHT - VARIA Volstaat een aangetekende brief dan niet? Waarom stuurt u een protestbrief of een aanmaning het best én aangetekend én via de gewone post? “De kans is zo toch groot dat die aangetekende brief niet afgehaald wordt”, merkte een abonnee terecht op. Is dat een probleem? Protesteren of aanmanen Op papier. Protesteert u mondeling bij een leverancier voor een verkeerde levering of een foute factuur of maant u een slechte betaler via de telefoon aan om uw factuur te betalen, dan kunt u achteraf moeilijk bewijzen wat u besproken heeft en wat er in het voorkomende geval afgesproken is. Vandaar dat u het best het één en ander op papier zet, bv. in een fax, e-mail of ‘klassieke’ brief. Verstuurd, maar ook ontvangen? Dat is het volgende discussiepunt… Bij een fax en een e-mail kunt u doorgaans nog bewijzen dat u iets verstuurd heeft. Bij een ‘gewone’ brief is dat al heel wat moeilijker. Vandaar dat u zo’n protest of rappel het best aangetekend verstuurt. Degene naar wie u die brief verstuurt, moet dan immers tekenen voor ontvangst van de brief.

Aangetekend én via de gewone post Moet het? Niet echt. Maakt u zich dus vooral geen zorgen als u dergelijke ‘officiële brieven’ voorheen alleen aangetekend verstuurde. Het kan echter geen kwaad om zo’n brief ook via een meer informele weg te laten bezorgen, bv. via de gewone post. Waarom die extra moeite doen? De kans dat én uw aangetekende én uw gewone brief verloren gaat bij de post, is onbestaande. Uw klant kan dus achteraf niet beweren dat hij niets ont­vangen heeft. Er is echter meer… Men haalt de aangetekende brief niet af. Zo merkte uw collega enigszins terecht op… Als uw klant of leverancier niet thuis is op het moment waarop de postbode hem voor ontvangst van de aangetekende brief wil laten tekenen, dan zal hij

+

die brief achteraf niet meer op het post­kantoor afhalen als hij intussen (een kopie van) de brief via de gewone post kreeg. Één keer zal wel volstaan, denkt hij wellicht. Niet afgehaald is niet waardeloos! Absoluut! U moet er dus sowieso niet van wakker liggen als uw klant of uw leverancier niet de moeite doet om uw aangetekende brief af te halen. Uw protest of aanmaning blijft geldig. Diegene voor wie de brief bestemd was, wordt in principe verondersteld om hem ook ontvangen te hebben. Dat dit niet het geval is, heeft hij aan zichzelf te wijten. Tip. Komt een aangetekende brief dus niet-­ afgehaald terug, dan heeft het in principe geen zin om een tweede te sturen. Controleer wél of u die brief effectief naar het juiste adres verstuurde. Let op! De rechters zitten wel niet allemaal op één lijn inzake de gevolgen van niet-afhaling. Ze gaan immers niet allemaal zover om te stellen dat het niet afhalen en dus ook het niet reageren op bv. uw protest onherroepelijk betekent dat men zich ook neerlegt bij uw argumenten. U krijgt de niet-afgehaalde brief terug. Goed nieuws! Hiermee heeft u immers het beste bewijs dat u wel degelijk een brief gestuurd heeft. Tip 1. Krijgt u zo’n aangetekende brief terug, dan laat u die wel het best dicht. U kunt zo immers achter­af, voor zover er daarover discussie zou ontstaan, bewijzen wat precies de inhoud was van de ­brieven die u gestuurd heeft. Tip 2. Vermeld op uw aangetekende brief expliciet dat hij ook ‘via de gewone post’ verzonden werd. ­Reageerde uw klant of leverancier op geen van beide, dan staat het uiteraard wél vast dat hij zich bij de inhoud ervan neergelegd heeft.

Het blijft aan te raden om een protest of aanmaning én aangetekend én via de gewone post te verzenden en dat ook zo te vermelden in uw brief. Krijgt u de nietafgehaalde brief terug, dan is dat immers het beste bewijs dat u er één gestuurd heeft én wat de inhoud ervan was. Laat hem in zo’n geval wel dicht!

7 - 17.03.2011


Colofon Hoofdredacteur: L. Van der Reysen Eindredacteur: P. VanRyckeghem Aan dit nummer werkten mee: R. Boel Bedrijfsadviseur T. Claeys Advocaat I. Goris Advocaat M. Govers BTW-deskundige L. Jonkers Belastingconsulent H. Malfliet Professional banker A. Schotsmans Notaris A. Smaers Advocaat E. Stiers Boekhouder G. Van Daele Verzekeringsadviseur P. Wauman Advocaat V. Witvrouwen Bedrijfsconsulente Verantwoordelijke uitgever: G. Glorieux Veldstraat 3 3370 Boutersem GRATIS Download Zone Modellen, tabellen, vonnissen, ... http://tipsenadvies.indicator.be Dit is een uitgave van: Tiensesteenweg 306 3000 Leuven RPR Leuven - 0440.845.006 Abonnementen: Tel.: 016/35 99 00 - Fax: 016/35 99 35 abonnementen@indicator.be www.indicator.be Uw adviesbrief online: www.tipsenadvies.be ® is een wettelijk geregistreerd merk.

Actualiteit ✍✍MILIEU - VARIA Een ‘cheque’ van uw afvalophaler… Een ‘certificaat’ van uw afvalophaler. Binnenkort krijgt u wellicht post van de firma die bij u het bedrijfsafval komt ophalen. Aan de muur hangen? Neen! Dat certificaat is geen waardeloos attest waarmee uw afvalophaler u bedankt voor het vertrouwen in zijn firma. Dat certificaat is geld waard. Dat klopt! Stuurt u het ingevuld op naar Val-i-Pac, dan ontvangt u geld op uw rekening, als tegemoet­ koming in de kosten van het sorteren van uw bedrijfsmatige verpakkings­ afval en van het ophalen ervan door een erkende firma. Tip 1. Houd de komende maanden uw brievenbus in het oog en verwittig in het voorkomende geval uw secretaresse. Kortom, zorg ervoor dat die ‘cheque’ zeker niet bij het oud papier, maar wel bij Val-i-Pac belandt… Tip 2. Check eventueel bij uw afvalophaler wie de ‘contactpersoon’ is binnen uw firma. Dat certificaat wordt immers op zijn naam verstuurd. Is hij bv. niet meer in dienst, laat die naam dan meteen aanpassen. Is uw houtafval gerecycleerd? Laat u ook houtafval ophalen, kijk dan voor alle zekerheid op het certificaat na of uw afvalophaler daarvan wel een voldoende percentage recycleert (en bv. niet te veel verkoopt aan elektriciteitscentrales op zgn. biomassa). Door nieuwe regels die een tijd geleden ingingen (zie http://www.valipac.be), riskeert u immers dat u uw premie misloopt omdat uw ophaler niet voldoende recycleerde. ☞☞ Binnenkort krijgt u wellicht een ‘certificaat’ van uw afvalophaler in de bus. Gooi dit niet bij het oud papier, maar stuur het ingevuld op naar Val-i-Pac. Het is immers geld waard.

✍✍SOCIAAL STATUUT ZELFSTANDIGE Actualiteit Pensioen, voortaan online aanvragen… Wanneer kan het? U kunt in principe vanaf uw 60ste ‘vervroegd’ uw pensioen aanvragen. Sinds eind februari 2011 kan dat nu ook online op https://www.pensioenaanvraag.be Dat kan zelfs als u een zgn. gemengde loopbaan heeft, deels als loontrekkende, deels als zelfstandige. Wanneer moet het niet? Werkt u verder tot uw 65ste, dan moet u helemaal niets doen. Dan start men de procedure automatisch op. Klopt de afrekening? Dat kijkt u nadien het best voor alle zekerheid na, zeker als u een aantal kwartalen vrijstelling van betaling van bij­ dragen aangevraagd en verkregen heeft (bv. tijdens een moeilijke ­periode). Volgens de RSVZ tellen die kwartalen niet mee, tenzij u nadien b­ijdragen betaalt, plus de boetes wegens laattijdige betaling. Tip. De rechter besliste onlangs dat die kwartalen wél meetellen om de ‘gewerkte jaren’ te bepalen (rb. Huy, 10 december 2010). ☞☞ Sinds kort kunt u uw pensioen online aanvragen. Heeft u in het verleden een vrijstelling van betaling van bijdragen gekregen, dan tellen die kwartalen wel degelijk mee, zo bevestigde de rechter onlangs.

Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige wijze worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen informatie waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Tips & Advies  

Veertiendaagse adviesbrief voor de zelfstandige

Tips & Advies  

Veertiendaagse adviesbrief voor de zelfstandige

Advertisement