Page 1

ANNEX

ANNEX: Human resources for research

Recursos humans en formació per a la recerca de les universitats publiques catalanes presencials Figure A1. Students enrolled on university master’s degree programmes by gender and incoming students

13.447

14.000

12.420

12.000

5.783

5.885

5.285 9.508

10.000

4.156 Estudiants

13.833

8.000

8.988

8.791

8.492

7.035 3.142

6.000 3.616 4.000

0

Homes

5.352

Nous

3.601 1.680

2.000

5.337

6.429

Dones

7.948

7.664 7.135

TOTAL

3.893

1.936 Font: UNEIX. 2006-07

2007-08

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12

Curs acadèmic

Figure A2. Students enrolled on university master’s degree programmes by discipline (total and %), 2011-12 academic year.

ENGINYERIA I ARQUITECTURA 2.687

20%

ARTS I HUMANITATS 2.503

18%

13%

Font: UNEIX.

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES 4.674

34%

CIÈNCIES 1.848

15% CIÈNCIES DE LA SALUT 2.121


ANNEX

Map A1. Origin of international students in university master’s degree programmes, 2011-12 academic year.

Font: UNEIX.

Nombre d’estudiants 1 - 10 11 - 25 26 - 50 51 - 100 Més de 100


ANNEX


ANNEX

Personal de les universitats públiques catalanes dedicat a la recerca

Table A1. Staff dedicated to research by category, 2011.

Categoria empleat/investigador

UB

UAB

UPC

UPF

UdG

CATEDRÀTIC UNIVERSITARI

592

398

260

87

CATEDRÀTIC CONTRACTAT

1

8

11

10

1.292

842

702

138

263

165

174

61

26

16

66

TITULAR UNIVERSITARI AGREGAT CATEDRÀTIC ESCOLA UNIVERSITÀRIA TITULAR ESCOLA UNIVERSITÀRIA

UdL

76

URV

TOTAL

95

99

3

6

39

264

189

243

3.670

53

72

57

845

5

19

6

138

1.607

85

12

91

1

19

22

76

306

207

180

123

38

77

21

71

717

INVESTIGADOR SÈNIOR

80

39

31

139

3

2

55

349

INVESTIGADOR JUNIOR

73

4

0

0

0

6

0

83

INVESTIGADOR POSTDOCTORAL

138

236

56

82

39

22

59

632

INVESTIGADOR PREDOCTORAL

903

942

567

335

256

201

426

3.630

LECTOR

INVESTIGADOR EN FORMACIÓ, AJUDANT TÈCNIC DE RECERCA

2

2

344

785

492

175

3

30

127

1.956

AUXILIAR DE RECERCA

0

177

125

179

217

0

13

711

VISITANT

6

19

7

81

38

1

143

295

25

1

14

1

132

109

251

141

61

238

1.418

42

42

60

742

EMÈRIT

47

44

ASSOCIAT

415

203

ASSOCIAT MÈDIC

270

328

ASSOCIAT SUBSTITUT

3

ASSOCIAT PERMANENT ESTRANGER

11 3

COL·LABORADOR PERMANENT

39

COL·LABORADOR TEMPORAL

14

1

2

157

1

14

4 16

24

23

1

AJUDANT CICLE LLARG 2ª ETAPA

2

1

PREJUBILAT

229

CONTRACTAT DOCTOR

1

105

15

46

136

AJUDANT

51

D'ALTRES

1

1

5.066

4.645

Total

275

395 136

31 3.003

UB: Universitat de Barcelona

UPF: Universitat Pompeu Fabra

UAB: Universitat Autònoma de Barcelona

UdG: Universitat de Girona

UPC: Universitat Politècnica de Catalunya

UdL: Universitat de Lleida

Nota: El total no inclou el Personal dedicat a la recerca de la UOC (775 persones)

22 6

8

1.648

1.273

835

17

121

23

39

1.789

18.259

URV: Universitat Rovira i Virgili

Font: UNEIX i UOC.


ANNEX

Figure A3. Teaching and research staff by age and sex (all categories), 2011.

DONES

39% HOMES

61%

MITJANA D’EDAT: 43,5

MITJANA D’EDAT: 47,1

Font: UNEIX.

Table A2. Teaching and research staff (civil servants and contract employees) and doctoral staff, 2011.

Universitat

TOTAL PDI

% Funcionari

% Laboral

Doctors

% Doctors / PDI

Universitat de Barcelona

5.127

41,92%

58,08%

3.320

64,76%

Universitat Autònoma de Barcelona

3.785

34,50%

65,50%

2.382

62,93%

Universitat Politècnica de Catalunya

2.872

45,30%

54,70%

1.672

58,22%

Universitat Pompeu Fabra

1.389

16,34%

83,66%

685

49,32%

Universitat de Girona

1.608

26,24%

73,76%

748

46,52%

Universitat de Lleida

1.025

36,10%

63,90%

554

54,05%

Universitat Rovira i Virgili

1.892

23,47%

76,53%

851

44,98%

256

0,00%

100,00%

186

72,66%

17.954

34,92%

65,08%

10.398

57,91%

Universitat Oberta de Catalunya Total general Font: UNEIX i UOC.


ANNEX

Table A3. Number of research personnel in training compared to teaching and research staff, 2011.

Personal dedicat a recerca (A)

Universitat

PDI doctor a temps complet (B)

Personal investigador formació (predoctorals i en formació) (C)

C/A%

C/B%

Universitat de Barcelona

5.066

2.310

903

17,82%

39,09%

Universitat Autònoma de Barcelona

4.645

1.469

942

20,28%

64,13%

Universitat Politècnica de Catalunya

3.003

1.532

567

18,88%

37,01%

Universitat Pompeu Fabra

1.648

418

337

20,45%

80,62%

Universitat de Girona

1.273

550

256

20,11%

46,55%

Universitat de Lleida

835

438

201

24,07%

45,89%

1.789

526

426

23,81%

80,99%

775

132

18

2,32%

13,64%

19.034

7.375

3.650

19,18%

49,49%

Universitat Rovira i Virgili Universitat Oberta de Catalunya TOTAL Font: UNEIX i UOC.

Figure A4. R&D personnel by age segment and sex (currently active), 2011.

més de 65 55 - 64 45 - 54 35 - 44

Dona

Home

25 - 34 menys de 25

Font: UNEIX i UOC. 4.000

3.000

2.000

1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000


ANNEX

Figure A5. Research personnel and percentage of international researchers in traditional Catalan public universities, 2011.

4.000

3.500

4% 3.670

Personal investigador

3.000

2.500

2.000 2% 1.607

1.500

1.000

11%

14% 717

500

44% 42%

632

349 0

Titular Universitari

Lector

Investigador Sènior

Personal investigador

Font: UNEIX.

845 40% 83

Investigador Postdoctoral

%

Investigador júnior

20%

1%

136

138

Contractat Doctor

Taxa d’internacionalització

Catedràtic Universitari

Catedràtic Escola Universitària

10% 39 Catedràtic Contractat

Agregat


ANNEX

Map A2. Origin of foreign researchers, 2011.

Font: UNEIX.

Nombre d’investigadors 1-5 6 - 10 11 - 25 26 - 50 Més de 50


ANNEX

08 annex en  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you