Page 1

Indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes

INFORME 2012

INTRODUCCIÓ

L’any 2011, l’ACUP va publicar el llibre “Impactes de les universitats públiques catalanes a la societat”, que mostrava la solidesa del sistema universitari de Catalunya. Ara es presenta aquest informe amb l’objectiu d’actualitzar l’anàlisi que permeti visualitzar la tasca de les universitats en recerca i innovació i aprofundir-hi. Per a fer-ho, l’informe s’ha estructurat en tres capítols i un annex. A l’inici de cada capítol hi ha un breu resum explicatiu dels diferents resultats que s’hi presenten i, tot seguit, un conjunt de dades rellevants en format de taules i gràfics que permeten copsar-ne els trets principals, reforçats amb comentaris que emfatitzen alguns dels trets principals de les variables analitzades. Finalment, les anàlisis es presenten de forma individualitzada, per universitat, o de forma agregada, pel conjunt d’universitats públiques, Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili i Universitat Oberta de Catalunya. Pel que fa als capítols, en primer lloc s’analitzen els recursos econòmics que les universitats destinen a recerca i innovació, la gran majoria dels quals depenen de recursos competitius, és a dir, obtinguts en convocatòries públiques nacionals, estatals i internacionals. En aquest sentit s’analitzen en un segon subapartat els fons obtinguts a través del 7è Programa marc de la Unió Europea i les convocatòries de l’European Research Council. El capítol segon se centra en l’anàlisi de la producció científica de les universitats catalanes, així com l’impacte i l’eficiència en funció dels recursos disponibles. L’anàlisi es complementa amb la contextualització a nivell català, espanyol, europeu i mundial, i s’estudien també el resultats de formació per a la recerca. I el tercer capítol es dedica a l’anàlisi dels principals indicadors d’innovació, és a dir, la generació de patents, la creació d’empreses de base tecnològica, càtedres universitat-empresa-societat i l’afavoriment d’estructures de transferència, com són

els parcs científics i tecnològics. Finalment, en l’annex es recullen un ampli conjunt de dades centrades en els recursos humans de les universitats dedicats a la recerca, principals responsables dels resultats dels capítols anteriors. Aquestes dades es presenten tant quantitativament com qualitativa, a més de figurar-hi l’estructura per gènere i procedència internacional. Un dels aspectes que condiciona d’una manera significativa el desenvolupament i l’abast d’un informe d’aquestes característiques és la disponibilitat d’informació harmonitzada d’inputs i outputs de recerca mitjançant l’accés a fonts i bases de dades de referència del conjunt del sistema universitari públic. Atès que actualment les universitats ja incorporen en la seva activitat de gestió processos sistematitzats de tramesa de dades per acomplir els requeriments d’informació a càrrec d’agents externs per a elaborar estadístiques i informes, s’han optimitzat els recursos esmerçats i els procediments endegats amb aquesta finalitat. Així, s’ha utilitzat com a font d’informació la base de dades Uneix i, tal com recull la bibliografia, els indicadors publicats per ACCIO, la REDOTRI, CDTI o la CRUE, entre d’altres. Per al cas concret de la producció científica, s’ha fet ús de la base de dades del Web of Science de l’ISI i l’Informe mundial SIR 2011: rànquing global. Complementàriament, per a poder disposar d’indicadors de context (població, PIB, etc.) també s’incorporen a l’estudi les dades publicades per institucions de referència en matèria d’estadístiques a nivell d’Estat (INE) i de la Unió Europea (EUROSTAT), o altres informes d’oficines especialitzades o organismes internacionals. Finalment, les dades de patents s’han extret de les estadístiques de l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) i de la World Intellectual Property Organization (WIPO).

02 introduccio ca