Page 1

Ã’kjrifjiz{s ; vad 30

n

laLdj.k 5

^lksyj ekek* ds fodkl dh xkFkk

n

flrEcj & vDVwcj 2016

fojklr

dyjhik;V~Vq

dyk

Hkkjrh; gFkdj?kk

okrkZyki ihoh fla/kq


;=&r=

Hkkjr esa gksus okys dk;ZØe t+hjks egksRlo Hkkjr esa ;g ?kkVh Hkkjrh; laxhr dh lkaLd`frd LFkfy;ksa esa ls ,d ds :i esa rhozrk ls izfl) gks jgh gSA yksdfiz; laxhre; dk;ZØeksa esa ls ,d dk vk;kstu ;gka ij fd;k tkrk gSA fo’o ds 30 ls Hkh vf/kd lewg ;gka viuk dk;ZØe izLrqr djrs gSaA vkxarqdksa ds Bgjus dh O;oLFkk dSEiksa esa dh tkrh gSA dc% flrEcj 22&25 dgka% t+hjks] v#.kkpy izns’k

nqxkZ iwtk

i;hIiM liZ ukSdk nkSM+

;g nqxksZRlo Hkh dgykrk gSA bl okf"kZd ioZ esa nsoh nqxkZ dh vkjk/kuk dh tkrh gSA nqxkZ dh gLrfufeZr izfrek,a] lthys HkO; iaMky] txexkrh jks’kuh ,oa Lokfn"V O;atu bl R;ksgkj dh izeq[k fo’ks"krk,a gksrh gSaA dc% vDVwcj 7&11 dgka% leLr Hkkjr

dsjy dh i;hIiM unh dh ty/kkjkvksa ij gksus okys bl okf"kZd lekjksg esa usg: VªkWQ+h ukSdk nkSM+ ds ckn lcls vf/kd liZ ukSdk,a lfEefyr gksrh gSaA ;g rhu fnolh; vk;kstu gfjin esa lqczã.;e Lokeh dh izfrek dh LFkkiuk ds Lej.k esa vk;ksftr fd;k tkrk gSA dc% flrEcj 16 dgka% gfjin] dsjy

uhyeis:j iV;kuh nsoh Hknzdkyh ds lEeku esa 16 jkrksa rd euk, tkus okys lekjksg esa dykdkj jax&fcjaxs eq[kkSVs ,oa Hkkjh&Hkjde eqdqV yxkdj u`R; djrs gSaA unh esa cgrs ,d HkO; gal dh izfrewfrZ bl ioZ dk eq[; vkd"kZ.k gksrh gSA dc% flrEcj 29 dgka% uhyeis:j] dsjy

yn~nk[k egksRlo ;g N% fnolh; egksRlo ysg esa euk;k tkrk gSA bl volj ij u`R;] xk;u] ikjaifjd laxhr ds dk;ZØe vk;ksftr fd, tkrs gSaA LFkkuh; ukxfjd jax&fcjaxh ikjaifjd yn~nk[kh iks’kkdsa igurs gSaA bl lekjksg ds nkSjku /kuq"k fo|k vkSj iksyks [ksyk tkrk gS rFkk ckS) eBksa esa jgus okys fHk{kq o lkaLd`frd lewgksa ds dykdkj eq[kkSVs igudj u`R; izLrqr djrs gSaA dc% flrEcj 20&26 dgka% leLr yn~nk[k

n’kgjk Hkkjr esa n’kgjk mRlo dh ppkZ gks rks dqYyw vkSj eSlwj esa vk;ksftr lekjksg ns[kus ;ksX; gksrs gSaA Qwy ;k=k] uSuk nsoh esyk ,oa jks’kuh ls txexkrk eSlwj nqxZ bl R;ksgkj dks fo’ks"krk iznku djrk gSA dc% vDVwcj 11 dgka% eSlwj] dukZVd ,oa dqYyw] fgekpy izns’k


izLrkouk bl o"kZ Hkkjr ds jk"Vªifr] mijk"Vªifr ,oa iz/kkuea=h dh vÝ+hdk egk}hi dh ;k=k ls ;g Li"V gks x;k gS fd gekjk jk"Vª vÝ+hdk esa vxzlkfjr iqu#RFkku esa Hkkxhnkjh ds fy, izfrc) gSA ge vius lk>snkjh laHkkx esa bl ckr dk irk yxk jgs gSa fd vÝ+hdk esa fdl izdkj ls fodkl izeq[k :i ls xfreku gS vkSj fo’o dh rhozrk ls fodflr gksus okyh vFkZO;oLFkk vÝ+hdk egk}hi esa lkdkj gks jgh gSaA blds vfrfjDr xksok esa vDVwcj esa vkBoka fczDl lEesyu vk;ksftr gks jgk gSA ;qok o cgqi{kh; lewghdj.k ds varxZr lfEefyr ikap jk"Vªksa ds e/; ijLij okrkZ ls fuf’pr :i ls ,d u, ;qx dk lapkj gksxkA Hkkjr lefFkZr nks fo’ks"k fczDl lEesyuksa ds vkSipkfjd ’kqHkkjaHk rFkk varj&fczDl xfrfof/k;ksa dks lqn`<+ djus dh fn’kk esa dkjxj dne mBkus ds i’pkr lHkh lnL; jk"Vªksa dks iw.kZ vk’kk gS fd os u, vk;ke LFkkfir djsaxsA izxfr laHkkx esa ge bl fo"k; ij ppkZ dj jgs gSa fd 78 jk"Vªksa dh 35 ls 50 o"kZ dh vk;q dh 800 ls vf/kd vf’kf{kr efgyk,a fdl izdkj ls lkSj ÅtkZ vfHk;kaf=d cu xbZ gSaA cs,QqZV dkWyst esa Hkkjrh; rduhdh vkfFkZd lg;ksx ¼vkbZVhbZlh½ ds varxZr pyk, x, dk;ZØe ds varxZr bu efgykvksa dks lkadsfrd Hkk"kk ds mi;ksx ds ek/;e ls izf’kf{kr fd;k x;k gSA ge tokgjyky usg: jk"Vªh; lkSj vfHk;ku ds laca/k esa Hkh ppkZ dj jgs gSa ftls bl igy ds fy, viuk;k x;k gSA bl vfHk;ku dk vkjaHk 2010 esa gqvk FkkA bldh lgk;rk ls 2022 rd 22 xhxkokV lkSj ÅtkZ dk mRiknu gksxkA ,d vkys[k esa Hkkjrh; varfj{k vuqla/kku laxBu ds ml c;ku dk mYys[k fd;k x;k gS ftlesa crk;k gS fd fdl izdkj ls Hkkjr mixzgksa ds iz{ksi.k ds fy, lcls de ykxr okyk xarO; cu x;k gSA vUos"k.k laHkkx ds varxZr Hkkjrh; dyk] laLd`fr ,oa fojklr ds laca/k esa crk;k x;k gSA ge Hkkjrh; gFkdj?kk ds ckjs esa Hkh tkusaxs tks Q+S’ku txr esa vkd"kZ.k dk dsanz cu x;k gSA geus dyk laHkkx esa Hkkjrh; y?kq fp=dkjh rFkk rfeyukMq dh dksye dyk dk ewY;kadu fd;k gS ftlesa tfVy lfeer fMt+kbu cukus dh ijaijk gSA fczDl lEesyu dk vk;kstu xksok esa fd;k tk jgk gSA ge vki lHkh dks] ftUgsa leqnzh rVksa esa #fp gS] bl izkd`frd tUur dh ;k=k ij ys py jgs gSaA ge vkidks if’pe caxky esa iwoZ Ý+kalhlh mifuos’k panuuxj rFkk dukZVd ds vk/;kfRed dsanz eq#ns’oj ds laca/k esa Hkh tkudkjh ns jgs gSaA

Òk j r

vU; jkspd vkys[kksa esa vksyafid [ksyksa esa jtr ind thrus okyh ihoh fla/kq dh thou ;k=k rFkk Hkkjrh; fe"Bku ds fuekZ.k dh xkFkk lfEefyr gSA

vad 30 n

laLdj.

ifj i{zs ;

k5n flrEc

j&v DVwc

j 2016

fodkl Lo:i

^lksy ds fodj ekek* kl dh xkFkk

fojk

dyjhilr k;V~Vq

dyk

Hkkjrh;

flrEcj & vDVwcj 2016

n

3

n

gFkdj?

kk

okrkZy ki ihoh fl a/kq

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n


Òkjrifjiz{s ;

vad 30 n laLdj.k 5 n flrEcj&vDVwcj 2016

laiknd% fodkl Lo:i lgk;d laiknd% fuf[kys’k nhf{kr fons’k ea=ky; 152] [k.M *,^] ’kkL=h Hkou] ubZ fnYyh & 110001] Hkkjr VsyhQksu% 91-11-23388949] 23381719 QSDl% 91-11-23384663 osclkbV% http://www.indiandiplomacy.in izfrfdz ;k% osdpd2@mea.gov.in

eSDlikst+j ehfM;k xzqi bafM;k izkbosV fyfeVsM izdk’kd ,oa eq[; ifjpkyu vf/kdkjh% fodkl tksgjh eq[; dk;Zdkjh vf/kdkjh ,oa izc/a k funs’kd% izdk’k tksgjh dk;Zdkjh laiknd% lkSjHk ra[kk eq[; dk;kZy; eSDlikst+j ehfM;k xzqi bafM;k izkbosV fyfeVsM IykWV uacj 246] rhljk ry] vks[kyk Q+sl&3 ubZ fnYyh & 110020] Hkkjr VsyhQksu% 91-11-43011111] QSDl% 91-11-43011199 CIN No: U22229DL2006PTC152087

iwNrkN% indiaperspectives@maxposure.in

iwNrkN | ,e,ethvkbZih,y VsyhQksu% +91.11.43011111 QSDl% +91.11.43011199 www.maxposure.in

Hkkjr ifjisz{; vjch] cgklk baMksusf’k;k] vaxzst+h] Qzsa p] teZu] fgUnh] brkyoh] i’rks] Q+kjlh] iqrZxkyh] :lh] flagyh] LiSfu’k rfey] phuh ,oa tkikuh Hkk"kk esa izdkf’kr dh tkrh gSA

Hkkjr ifjisz{; fodkl Lo:i] la;qDr lfpo ¼,Dlih½ vkSj vij lfpo] fons’k ea=ky; ¼,ebZ,½] ubZ fnYyh] 152] [k.M *,^] ‘kkL=h Hkou] ubZ fnYyh & 110001 }kjk eqfnzr ,oa izdkf’kr vkSj eSDlikst+j ehfM;k xzqi bafM;k izkbosV fyfeVsM ¼,e,ethvkbZih,y½] IykWV uacj 246] rhljk ry] vks[kyk Q+sl&3] ubZ fnYyh & 110020] Hkkjr esa izdkf’kr gksrh gSA Hkkjr ifjisz{; izfr o”kZ N% gh Nirh gSaA blds lHkh vf/kdkj lqjf{kr gSaA blesa fufgr ys[k] fp=dyk ;k Q+ksVks dk mi;ksx vkSj iqu% bLrseky ^Hkkjr ifjisz{;* dh Lohd`fr ds fcuk ugha Nkis tk ldrs gSaA ys[kksa dh ewyizfr;kas] Q+ksVks] fp=dyk] VªkafLijsalh ;k fQ+j vU; mRiknksa ds [kksus ;k {kfrxzLr gksus ij ,ebZ, vkSj ,e,ethvkbZih,y dh dksbZ ft+EEksnkjh ugha gksxhA if=dk esa ys[kdksa }kjk fn, x, fopkjksa ls ,ebZ, vkSj ,e,ethvkbZih,y dk dksbZ ysuk&nsuk ugha gSA

gels laidZ djsa% http://www.facebook.com/MEA http://www.twitter.com/MEA http://www.youtube.com/MEA

Hkkjr ifjisz{; dh ,d izfr ds fy, vius fudVre Hkkjrh; jktuf;d fe’ku ls laidZ djsaA

58


fo”k;oLrq

14

86

40

lk>snkjh fczDl dk Lo:i% tudsafnzr] vfHkuo o lekos’kh............ 06 lk>snkjh vÝ+hdk ls c<+rs Hkkjr ds dwVuhfrK laca/k..................... 14 izxfr lksyj ekek ds fodkl dh xkFkk....................................22 izxfr bljks ds cM+s lius] cM+h lsok,a.....................................28 izxfr ifjorZu dh fn’kk esa dkjxj dne................................32

fp=dFkk Ý+kalhlh izHkko dk fp=.k..............................................48 dyk diM+ksa ij mdsjh dfork...............................................54 dyk y?kq fp=ksa dk vuks[kk lalkj.........................................58 f’kYi dksye ls djsa ’kqHk dk;Z vkjaHk......................................62 i;ZVu cgqr dqN gS ns[kus dks................................................ 66 i;ZVu eueksgd eq#ns’oj.......................................................72

izxfr lkSj ÅtkZ dh ’kfDr....................................................36

O;atu Hkkjr ds ehBs idoku...................................................78

laLd`fr cqjkbZ ij vPNkbZ dh thr dk mRlo............................ 40

O;atu Lokn dh cgkj.............................................................84

fojklr ru&eu dh LQwfrZ dk lexz n`f”Vdks.k..........................44

okrkZyki jtr ind dh ped...................................................86

flrEcj & vDVwcj 2016

n

5

n

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n


lk>snkjh

fczDl dk Lo:i% tudsfa nzr]

vfHkuo o lekos’kh

Hkkjr vkBosa fczDl lEesyu ds ek/;e ls cgqi{kh; lewg ds ikap jk"Vªksa ds e/; okrkZ djkus ds fy, u;k ifjos’k ,oa okrkoj.k iznku djus dks rS;kj gS ys[k% euh”k pkan

Hkkjr ifjizs{;

n

6

n

flrEcj & vDVwcj 2016


eq[; i`"B% gkaXtks esa vk;ksftr th20 ls brj fczDl usrkvksa dh cSBd esa mifLFkr czkt+hy ds jk"Vªifr Jh fe’ksy rsesj] Hkkjr ds iz/kkuea=h Jh ujsanz eksnh] phu ds jk"Vªifr Jh >h ftufiax] :l ds jk"Vªifr Jh Oykfnehj iqfru ,oa nf{k.k vÝ+hdk ds jk"Vªifr Jh tSdc tqek( Åij% fczDl ds izrhd fpºu ds foekspu ds volj ij mifLFkr Hkkjr dh fons’k ea=h Jherh lq"kek Lojkt

la

LFkk fuekZ.k] dk;kZUo;u] [ksy ,oa laLd`fr ds :i esa ifjyf{kr gksxhA ,dhdj.k] uoksUes"k ,oa fujarjrk ;gh /ofu fczDl jk"Vªksa dks lqn`<+rk ls ,d lw= ds lkFk ,d=hdj.k% blh esa fijksus esa dkjxj fl) gksxhA bl lEesyu mn~ns’; ds lkFk Hkkjr us mHkjrh dk izrhd fpºu ,drk dh bl mTToy Hkkouk gqbZ ’kfDr;ksa dks eap iznku fd;k dks mtkxj djrk gSA dey ds gSA vkBoka fczDl lEesyu bu iq"i esa ikapksa jk"Vªksa ds jk"Vªh; vkBoka fczDl mHkjrh gqbZ ’kfDr;ksa dh ubZ /otksa ds jax lfEefyr gSa rFkk lEesyu ikap jk"Vªksa o.kZekyk o ’kCnkoyh izLrqr blds e/; esa Hkkjrh; ijaijk dk ds e/; okrkZ dk djsxkA ;g lEesyu xksok esa lqanj izrhd ueLdkj vafdr gSA u;k ifjos’k leqnzh rV ij fLFkr fjlkWVZ eas iznku djsxk u;k ea=% fujarj vDVwcj 15 ls 16 rd gksxkA ,oa lesdu cgqi{kh; lewg ds ikap jk"Vªksa vius ekxZ n ’kZ d ea= ds lkFk Hkkjr us 15 ds e/; okrkZ djkus ds fy, u;k ifjos’k ,oa okrkoj.k iznku djus dh rS;kjh dj yh xbZ gSA Qjojh] 2016 dks fczDl ds v/;{k dk inHkkj xzg.k fd;k FkkA ;g in lHkh lnL; jk"Vªksa ds ;g ubZ /ofu tulk/kkj.k] ;qok] laxhr] u`R;]

flrEcj & vDVwcj 2016

n

7

n

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n


lk>snkjh

:l ds mQ+k uxj esa vk;ksftr lkrosa fczDl lEesyu ds iw.kZ vf/kos’ku dks lacksf/kr djrs Hkkjr ds iz/kkuea=h Jh ujsanz eksnh

jk"Vªk/;{kksa dks ckjh&ckjh ls feysxkA Hkkjr us foLrkj iznku djus ds fy, ,d :i&js[kk bl lewg dks lqn`<+rk iznku djus dh fn’kk rS;kj dh xbZA vkBosa fczDl lEesyu dh esa egÙokdka{kh o fofo/kkiw.kZ ,tsaMk rS;kj pqukSfr;ksa esa vleku oSf’od fodkl] Hkkjr ds fd;k FkkA Hkkjr ds fy, vkBoka vfrfjDr fczDl ds vU; lnL; fczDl lEesyu vk;ksftr djuk ns’kksa dh vkfFkZd fodkl nj esa iz/kkuea=h Jh ujsanz pqukSrhiw.kZ dk;Z FkkA Hkkjr ds deh] fo’oHkj esa c<+rs la?k"kZ eksnh us fczDl lewg leFkZu ls uohu fodkl cSad rFkk varjjk"Vªh; Lrj ij c<+rk dks tuds a f nz r cukus ¼,uMhch½ ,oa vkdfLedrk vkradokn izeq[k gSA blhfy, rFkk uohurk o vkjf{krk O;oLFkk ¼lhvkj,½ ds usr`Ro dh ekax] lkefjd n`f"V foLrkj iznku djus :i esa fczDl dh nks igyksa ds ls uokpkj rFkk u, Lrj ls vkSipkfjd ’kqHkkjaHk ds i’pkr ;s dk chM+k mBk;k gS lkspus dh {kerk ij fopkj jk"Vª ubZ miyfC/k izkIr djuk fd;k tkus yxkA vr% fopkjksa pkgrs FksA ,oa igy ds uohu lay;u ds lewg ds jk"Vªksa ds vkilh rkyesy esa fy, lHkh dh n`f"V Hkkjr ij iM+h rkfd bl xaHkhjrk ,oa fofo/krk ykus rFkk O;kid egÙoiw.kZ lewg esa LQwfrZ ykbZ tk ldsA Hkkjr Hkkjr ifjizs{;

n

8

n

flrEcj & vDVwcj 2016


ds fons’k ea=ky; esa fczDl ls lacaf/kr ekeyksa lEesyu esa mUgksaus nl dne ds varxZr ds la;qDr lfpo vkyksd Mhejh dk dguk nl mik; viukus ij cy fn;k FkkA vc gS fd Hkkjr ds usr`Ro esa gksus okyk lEesyu 2016 esa bl LoIu dks u, ia[k feysaxsA fczDl lewg dks uohu fopkj Hkkjr xksok esa gksus okys fczDl iznku djus dh fn’kk esa izHkkoh lEesyu esa 101 xfrfof/k;ksa fl) gksxkA dk vk;kstu djsxkA buesa ls Hkkjr xksok esa gksus vk/ks dk;ZØeksa ls vf/kd esa bl okys fczDl lEesyu tudsafnzr fczDl ckr ij ppkZ gksxh fd fczDl esa 101 xfrfof/k;ksa iz/kkuea=h eksnh us fczDl dks fdl izdkj ls tudsafnzr dk vk;kstu djsxk lewg dks tudsafnzr cukus cuk;k tk,A ,d nwljs ds e/; rFkk uohurk o foLrkj iznku laokn dSls LFkkfir gks] ;qokvksa] djus dk chM+k mBk;k gSA mUgksaus 2014 esa ;qok dwVuhfrKksa] f[kykfM+;ksa] iz’kklfud czkt+hy ds Q+ksVkZyst+k esa vk;ksftr fczDl vf/kdkfj;ksa] f’k{kkfonksa] i=dkjksa ,oa lkalnksa ds izFke lEesyu esa tudsafnzr igyksa dk dks ,d nwljs ls feyus dk vf/kd ls vf/kd mYYks[k fd;k FkkA mQ+k esa 2015 esa vk;ksftr volj iznku fd;k tk,A mDr xfrfof/k;ksa

flrEcj & vDVwcj 2016

n

9

n

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n


lk>snkjh

fcElVsd rd igqap fczDl dh ;k=k esa mHkjrs {ks=ksa dks lfEefyr djus dh izFkk ds varxZr Hkkjr us cs vkWQ+ bfuf’k,fVo Q+kWj eYVh&lsDVksjy VsDuhdy ,aM bdksukWfed dksvkWijs’ku ¼fcElVsd½ ls ysdj vkBosa lEesyu esa lkr jk"Vªksa ds usrkvksa dks fuea=.k fn;k gSA bl lewg esa nf{k.k ,oa nf{k.kiwohZ ,f’k;k ds ns’kksa ckaXykns’k] HkwVku] Hkkjr] E;kaekj] usiky] Jhyadk o FkkbZySaM dks lfEefyr fd;k x;k gSA fiNys rhu lEesyuksa esa iM+kslh jk"Vªksa ds usrkvksa dks cqykus dh ijaijk jgh gSA nf{k.k vÝ+hdk us McZu esa vk;ksftr ikaposa fczDl lEesyu esa vÝ+hdh ns’kksa ds usrkvksa o jhtuy bdksukWfed dE;qfuVhl ds izfrfuf/k;ksa dks vkeaf=r fd;kA bldk vuqlj.k djrs gq, czkt+hy us tqykbZ 2014 esa Q+ksVkZyst+k esa vk;ksftr NBs fczDl lEesyu esa nf{k.k vesfjdk ds ns’kksa vtsZaVhuk] cksfyfo;k] fpyh] dksyafc;k] bDokMksj] xqvkuk] ijkxqvk] is#] lqjhuke] m#Xos ,oa osustq,yk ds usrkvksa dks vkeaf=r fd;k FkkA ogha :l us fczDl ds usrkvksa ds lkFk ’kka?kkbZ dksvkWijs’ku vkWxsZukbts+’ku ds usrkvksa dks vkeaf=r fd;k FkkA

mQ+k esa vk;ksftr lkrosa fczDl lEesyu esa Jh eksnh vU; usrkvksa ds lkFk

Hkkjr ifjizs{;

n

10

n

flrEcj & vDVwcj 2016

esa fczDl vaMj&17 QqVckWy izfr;ksfxrk] fczDl pyfp= egksRlo] fczDl dY;k.k xks"Bh] fczDl ;qok laxks"Bh] ;qok dwVuhfrK xks"Bh] fczDl O;kikj esyk] fczDl eS=h uxj laxks"Bh] fczDl fFkad VSad ,oa f’k{kkfonksa dh laxksf"B;ka vk;ksftr dh tk,axhA ubZ fnYyh esa Qjojh esa 2016 fczDl lEesyu ds izrhd fpºu dk vukoj.k fd;k x;k FkkA bl volj ij dsanzh; fons’k ea=h Jherh lq"kek Lojkt us bu fofo/k fdarq vkil esa tqM+h xfrfof/k;ksa ds ihNs dk rdZ le>k;k FkkA ea=h us mYys[k fd;k] ^^bl ek/;e ls yksxksa dks fczDl izfØ;k dks lqn`<+ djus dk volj izkIr gksxkA bu vk;kstuksa ls gekjs fczDl lk>snkjksa dks Hkkjr ds fofHkUu jkT;ksa ,oa uxjksa esa Hkze.k dk lqvolj feysxkA**

lgdkjh la?kokn% jkT;ksa esa fczDl

Hkkjr dh fczDl v/;{krk bl ckr ds fy, Lej.k dh tk,xh fd mlus yksxksa dks varj&fczDl xfrfof/k;ksa esa c<+&p<+dj fgLlk ysus ds fy, izsfjr fd;kA fczDl dh mifLFkfr dks Hkkjr ds jkT;ksa] izkarksa ,oa uxjksa esa lkdkj gksus dk volj fn;kA bldk mn~ns’; fczDl ds lnL; ns’kksa


Åij% ubZ fnYyh esa vk;ksftr fczDl pyfp= egksRlo ds mn~?kkVu volj ij mifLFkr fons’k jkT; ea=h tujy ¼lsokfuo`Ùk½ ohds flag rFkk lwpuk ,oa izlkj.k jkT; ea=h duZy jkT;o/kZu flag jkBkSj

Øekxr mUufr dh fn’kk esa xksok lEesyu ubZ dks Hkkjr dh jkt/kkuh ls nwj ys tkdj gekjh miyfC/k;ka vafdr djsxkA fo’o ds dbZ jk"Vªksa dh laLd`fr] Hkk"kk ,oa tkrh; fofo/krk ds n’kZu vkfFkZd eanh ds chp fczDl ds lnL; jk"Vªksa dh djkuk gSA bl j.kuhfr dks iz/kkuea=h eksnh ds vFkZO;oLFkk esa vis{kkd`r mUufr ns[kus dks fey lgdkjh la?kokn ds n`f"Vdks.k us lkdkj fd;kA jgh gSA ;s jk"Vª vkfFkZd lq/kkj dk blls Kkr gksrk gS fd Hkkjr us x<+ cu x, gSa rFkk mudh la;qDr D;ksa vkBoka fczDl lEesyu fnYYkh fczDl jk"Vªksa esa :i ls thMhih 16 fVªfy;u MkWyj esa ugha vfirq xksok esa djkus dk oS f ’od vkfFkZ d ls vf/kd dh gSA bu jk"Vªksa esa fu.kZ; fy;kA fczDl lEesyu ds mUufr dk dsanz fcanq oSf’od vkfFkZd mUufr dk dsanz nkSjku djk, tk jgs vk;kstuksa dk cuus dh {kerk gS fcanq cuus dh {kerk gSA pqukSfr;ksa /;ku bl ckr ij gksxk fd czkaM ds ckotwn xksok lEEksyu esa fczDl bafM;k dks izLrqr fd;k tk,A cnyrs oSf’od ifjn`’; dh pqukSfr;ksa ds e/; ;g vkfFkZd lk>snkjh dks lqn`<+ djus dh j.kuhfr ds fØ;kao;u rFkk 2020 rd fczDl O;kikj] vkfFkZd u, ekxZ dk Li"V ladsr fl) gksxkA o fuos’k esa lg;ksx c<+kus dh :i&js[kk rS;kj varj&fczDl vkfFkZd xBtksM+ djus ij /;ku dsafnzr fd;k tk,xkA bu fo"k;ksa dk foLrkj dk Lo:i :l ds mQ+k uxj esa vk;ksftr fczDl oSf’od O;oLFkk dk dk;kdYi rFkk varj&fczDl lEesyu esa rS;kj dj fy;k x;k FkkA fczDl ds vkfFkZd laca/kksa dks lqn`<+ djds fczDl lewg dh usrkvksa dks vk’kk gS fd vkfFkZd fo"k; ij ppkZ

flrEcj & vDVwcj 2016

n

11

n

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n


lk>snkjh

fczDl lEesyu 2016 dk izrhd fpºu Hkkjr xksok esa gksus okys vkBosa fczDl lEesyu esa czkt+hy] :l] phu rFkk nf{k.k vÝ+hdk ds usrkvksa dk Lokxr djsaxsA ;s usrkx.k feydj lekos’kh o lkeqfgd mÙkjnkf;Ro dh :ijs[kk cukus ij fopkj&foe’kZ djsaxsA blds fy, u, izrhd fpºu dk foekspu Hkh fd;k x;k gSA ;g dey dk iq"i gS ftlds e/; esa gkFk tksM+dj ueLdkj dk fpºu gSA ;g fczDl ds usrkvksa dk Hkkjr esa fouezrk] ikjaifjd :i o J)kiwoZd Lokxr ds fy, cuk;k x;k gSA blesa izR;sd jk"Vª dk jax fn[kk;k x;k gSA czkt+hy dk gjk] :l dk uhyk] Hkkjr dk dsljh] phu dk yky ,oa nf{k.k vÝ+hdk dk ihyk jax ifjyf{kr fd;k x;k gSA

xksok i/kkjsa izeq[k cgqi{kh; lEesyu ds vk;kstu ds fy, xksok iw.kZ :i ls rS;kj gSA czkt+hy] :l] phu] nf{k.k vÝ+hdk ,oa vU; fcElVsd ns’kksa ds usrkx.k ;gka vk,axsA lcls vf/kd izfrfuf/kx.k :l o phu ls vk,axsA bl lEesyu ls u dsoy xksok varjjk"Vªh; Lrj ij lEeku c<+sxk vfirq bldh igpku i;ZVd LFky ds vfrfjDr O;kikfjd rFkk dwVuhfrK laxksf"B;ksa ds fy, mi;qDr xarO; ds :i esa Hkh gksxhA

Hkkjr ifjizs{;

n

12

n

flrEcj & vDVwcj 2016

ds nkSjku uohu fopkj o j.kuhfr lkeus vk,xhA ;s usrkx.k xSj&ikjaifjd {ks=ksa tSls fMftVy vFkZO;oLFkk] vUos"k.k] i;ZVu] LokLF; ,oa laLd`fr ij Hkh /;ku dsafnzr djsaxsA vk’kk gS fd fczDl pyfp= egksRlo] fczDl i;ZVu laxks"Bh ,oa fczDl LokLF; xks"Bh Hkh vkd"kZ.k dk dsanz fl) gksaxsA lnL; jk"Vªksa esa lkaLd`frd lk>snkjh o jpukRed m|ksx dks c<+kok nsus esa ;s vge Hkwfedk fuHkk,axsA fo’ks"kKksa dk ekuuk gS fd bu xfrfof/k;ksa ls O;kikj o ,d nwljs ds ;gka oht+k ikuk vis{kkd`r ljy gksxk ,uMhch dh rFkk varj&fczDl O;kikj o fuos’k lgk;rk ls esa egÙoiw.kZ lk>snkjh dks c<+kok fodkl’khy ns’kksa feysxkA fczDl O;kikfjd izeq[kksa dh esa fodkl ds dk;ksZa cSBd esa bu fo"k;ksa ij foLrkjiwoZd ds fy, /kujkf’k ds ppkZ gksxh ftldk vk;kstu Hkkjr forj.k dh rS;kjh dk loksZPp O;kikfjd laLFkku dh xbZ gS Hkkjrh; okf.kT; ,oa m|ksx eaMy egkla?k ¼fQDdh½ djsxkA fczDl jk"Vªksa ds foÙk ea=h bu flQ+kfj’kksa dks vafre :i ubZ fnYyh esa 13&14 dks vk;ksftr lEesyu esa nsaxsA

fczDl fFkad VSad

xksok lEesyu esa ifjppkZvksa ,oa mlls iwoZ gksus okyh O;kikj eaf=;ksa dh cSBd esa bl izkekf.kd o oSpkfjd eqn~nksa ij okrkZ gksxh fd uohu fodkl cSad ¼,uMhch½ dks fdl izdkj ls vkSj izHkko’kkyh cuk;k tk ldsA bldk vkjaHk fodkl’khy jk"Vªksa esa fodkl dh ifj;kstukvksa ij dk;Z djus ds fy, fd;k x;k FkkA xzhuQ+hYM ifj;kstukvksa ds fy, Hkkjr ds dsujk cSad dks 250 fefy;u MkWyj dh izkfIr gqbZ gSA ,uMhch dh lgk;rk ls fodkl’khy ns’kksa


Lka;qDr jk"Vª dh 71oha egklHkk ds brj fczDl ns’kksa ds izfrfuf/k;ksa us cSBd dh

esa fodkl ds dk;ksZa ds fy, /kujkf’k ds forj.k dh vge Hkwfedk fuHkkus dh rS;kjh dh xbZ gSA fczDl jk"Vª bl izLrko ij Hkh fopkj dj jgs gSa fd fczDl vkfFkZd fFkad VSad xfBr fd;k tk,A mHkjrs ns’kksa ds vfrfjDr fo’o ds loksZPp vFkZ’kkfL=;ksa ,oa fopkjdksa dks nh?kkZof/k dh :i&js[kk rS;kj djus ds fy, ,d eap ij ykus dk Hkh fopkj fd;k tk jgk gS rkfd ,uMhch dh fn’kk o lkeatL; fu/kkZfjr vFkok fczDl lewg ds vkfFkZd ,oa fodkl dh dk;Zlwph rS;kj dh tk ldsA ogha fczDl jk"Vª bl ckr ij Hkh fopkj dj jgs gSa fd Lora= ,oa Lons’kh fczDl ØsfMV jsfVax

,tsalh cukbZ tk, tks if’pe&cgqy ,tsafl;ksa dk fodYi fl) gksA

oSf’od O;oLFkk dk iqufuZekZ.k var esa] oSf’od ’kklu okLrqdyk dks iqu% vkdkj nsuk] jktuhfrd o vkfFkZd tSls igyw vc Hkh fczDl izfØ;k ds dsanz esa fo|eku gSaA xksok esa gksus okyk 8oka lEesyu mHkjrh vFkZO;oLFkk o fodkl’khy ns’kksa ds fgr esa fo’o O;oLFkk dks iqu% vkdkj nsus okyh yafcr iM+h ifj;kstukvksa dks ,d ubZ xfr iznku djus dh vksj vxzlj gksxkA

Like INDIAN diplomacy

Follow @INDIANdiplomacy

Channel euh"k pkan bafM;k jkbV~ usVodZ www.indiawrites.org tks varjjk"Vªh; ekeyksa] mHkjrh gqbZ rkdrksa ij vk/kkfjr iksVZy ,oa bZ&eSxt+hu&tuZy gS rFkk bafM;k LVksjh ds ,fMVj&bu&phQ+ gSaA

flrEcj & vDVwcj 2016

n

13

n

INDIAN diplomacy

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n


lk>snkjh

vÝ+hdk ls c<+rs Hkkjr ds

dwVuhfrK laca/k

Hkkjr ifjizs{;

n

14

n

flrEcj & vDVwcj 2016


Hkkjr dh fons’k uhfr esa vÝ+hdk eq[; vkd"kZ.k dk dsanz cu x;k gSA oSf’od Lrj ij vkfFkZd eanh ds chp ;g egk}hi vk’kk dk xarO; curk tk jgk gS ys[k% euh”k pkan

o

"kZ 2016 esa dwVuhfrd n`f"V ls vÝ+hdk Hkkjr ds fy, egÙoiw.kZ fl) gks jgk gSA vDVwcj 2015 esa lQyrkiwoZd rhljk bafM;k&vÝ+hdk Q+ksje lEesyu vk;ksftr fd;k x;k FkkA ;g lEesyu igyh ckj vÝ+hdh egk}hi ds leLr jk"Vªksa ds usrkvksa ,oa izfrfuf/k;ksa dks ,d eap ij ykus esa dkjxj fl) gqvk FkkA Hkkjr ds jk"Vªifr] mijk"Vªifr ,oa iz/kkuea=h us blh o"kZ vÝ+hdk ds ukS jk"Vªkas dh ;k=k dh FkhA bl vHkwriwoZ dne ls Li"V gqvk fd Hkkjr vÝ+hdk :ih mHkjrs egk}hi ds iqu#RFkku esa lk>snkjh c<+kus dks izfrc) gSA

vÝ+hdk ls vPNs laca/kksa dh vkl

Hkkjr dks iwjh mEEkhn gS fd vÝ+hdk ls mlds laca/k mPp Lrj dks izkIr djsaxsA vÝ+hdk fo’o dh rhozrk ls izxfr dj jgh vFkZO;oLFkkvksa esa ls ,d gSA izkd`frd lalk/kuksa ij fuHkZj jgus okys dqN vÝ+hdh ns’kksa esa vkfFkZd eanh ns[kus ds ckotwn bl egk}hi esa mUufr ns[kus dks fey jgh gSA ;gka fodkl nj esa lq/kkj gks jgk gSA bu ns’kksa esa fodkl ds izfr mRlkg Hkh fn[k jgk gSA vf/kdrj vÝ+hdh ns’k yksdra= o vFkZO;oLFkk ds Lrj ij lq/kkj dj jgs gSaA bl fn’kk esa os vk/kqfud ifjos’k] vkS|ksfxdhdj.k ,oa ’kgjhdj.k

ekst+kEchd dh ;k=k ds nkSjku lqj{kk xkjn dk fujh{k.k djrs iz/kkuea=h eksnh

flrEcj & vDVwcj 2016

n

15

n

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n


lk>snkjh

Hkkjrh; ewy ds yksxksa ls lk/kk lEidZ egkRek o enhckA Hkkjr ,oa vÝ+hdk ds LoIuksa dks tksM+rs izrhr gksrs gSaA Hkkjr dk mRFkku gks jgk gSA yphykiu fn[k jgk gS ,oa iqu#RFkku gks jgk gSA Jh eksnh ds vkB tqykbZ esa tksgkUlcxZ esa Hkkjrh; leqnk; dks fn, x, tks’kiw.kZ Hkk"k.k ds ;gh ’kCn FksA enhck deht+ igus Jh eksnh us Hkkjrh; ewy ds yxHkx 11]000 yksxksa dks lacksf/kr fd;k FkkA muds Hkk"k.k esa u, Hkkjr dk n`f"Vdks.k ifjyf{kr gqvk rFkk mUgksaus nksuksa ns’kksa ds lkaLd`frd o ,sfrgkfld laca/kksa dk o.kZu Hkh fd;kA mUgksaus ^gksi* ds u, ea= dk mYys[k fd;k ftldk mi;ksx Hkkjr] vÝ+hdk o Hkkjrh; leqnk; ds yksx u, ifjos’k esa dj ldssaxsA bldh lgk;rk ls vÝ+hdh egk}hi esa le`f) o izxfr gksxhA Jh eksnh us dgk] ^^nqyZHk yphykiu] u, fljs ls iqu#RFkku] rhoz xfr ,oa vn~Hkqr ekinaM dh enn ls Hkkjr gksi% gkeZuh] vkWfIVfet+e] iksVsaf’k;y ,oa ,uthZ ds Lrj ij igqap ldrk gSA** Hkkjrh; leqnk; ds yksxksa dh fn, x, Hkk"k.kksa esa mUgksaus Hkkjr&vÝ+hdk ds vkilh laca/kksa esa Hkkjrh; ewy ds yksxksa ds egÙo o lg;ksx dks mtkxj fd;kA blls Hkkjr esa Hkh ifjorZu gksrk fn[k jgk gSA uSjksch fo’ofo|ky; esa Jh eksnh us vius Hkk"k.k esa dsU;k ds ;qokvksa dks lacksf/kr fd;kA mUgksaus Hkkjrh; leqnk; ds yksxksa dks Hkh vyx ls lacksf/kr fd;kA uSjksch esa vius Hkk"k.k esa Jh eksnh us Hkkjr esa ifjorZu rFkk Hkkjrh; leqnk; ds leFkZu dh ppkZ dhA mUgksaus dgk] ^^Hkkjr LokFkhZ ns’k ugha gSA gekjk fo’okl olq/kSo dqVqEcde esa gSA** dsU;k ds ;qokvksa dks fn, vius fof’k"V Hkk"k.k esa Jh eksnh us lkaLd`fr tqM+ko dk gokyk pyfp=ksa o ;ksx ds izfr #>ku ls fn;kA mUgksaus m|e o uokpkj dh izo`fÙk ds fy, dsU;k dh iz’kalk Hkh dhA Jh eksnh us dgk] ^^dsU;k dh mRlkgh ubZ ih<+h ds fy, eSa Hkkjr ds 800 fefy;u ;qokvksa dh fe=rk dk migkj ysdj vk;k gwaA** fofo/kk ls ifjiw.kZ vÝ+hdh egk}hi esa ;g tu dk & tu ls laidZ c<+kus rFkk nksuksa ns’kksa ds e/; fe=rk ds nk;js esa O;kidrk ykus dk ek/;e FkkA

Hkkjr ifjizs{;

n

16

n

flrEcj & vDVwcj 2016

dsU;k esa 30 ,Ecqysal okguksa dh pkch lkSairs Jh eksnh

dh izfØ;k dh vksj dne c<+k jgs gSaA blds pyrs ;g egk}hi vk’kk dk xarO; cuus dh vksj vxzlj gSA vÝ+hdh iqu#RFkku Hkkjr ds lkFk laca/kksa dks lqn`<+ djus dk lkFkZd vk/kkj cu jgk gSA Hkkjr ,f’k;k dk ,slk jk"Vª gS ftldh vFkZO;oLFkk rhozrk ls c<+ jgh gSA Hkkjr vÝ+hdh ns’kksa ds lkFk feydj iqu#RFkku ds dk;Z djus dk bPNqd gSA bl fn’kk esa Hkkjr vÝ+hdk ds lkFk dwVuhfrd laca/k c<+k jgk gSA bldk mnkgj.k rc ns[kus dks feyk tc vkbZ,,Q,l&r`rh; esa mPpkf/kdkjh lfEefyr gq, FksA Hkkjr vÝ+hdk ls lHkh {ks=ksa esa vkilh laca/kksa dks lqn`<+ djuk pkgrk gSA Hkkjr us f}i{kh; laca/kksa esa O;kidrk ykus ij /;ku dsafnzr fd;k gSA ;|fi Hkkjr ds iz/kkuea=h Jh ujsanz eksnh us nf{k.k vÝ+hdh ns’kksa ¼ekst+kEchd] nf{k.k vÝ+hdk] rat+kfu;k ,oa dsU;k½] jk"Vªifr MkW iz.kc eq[kthZ us ,aXyksQ+ksu o Ý+sadksQ+ksu dks feykdj if’pe vÝ+hdh ns’kksa ¼?kkuk] vkbojh dksLV ,oa ukehfc;k½ dh ;k=k dh FkhA blds vfrfjDr mijk"Vªifr gkfen valkjh dh vjc


vÝ+hdk ds ns’kksa ¼eksjDdks o V~;wfuf’k;k½ dh fodkl esa lg;ksx dh izfØ;k nf{k.k&nf{k.k lg;ksx dh vkn’kZ izfØ;k ds rgr ;k=k ls fl) gqvk fd Hkkjr vÝ+hdk ls laca/k fodkl esa vkilh lg;ksx dks c<+kok nsus ij lqn`<+ djus dk bPNqd gSA cy fn;k tk jgk gSA ;g /;s; Hkkjrh; usrkvksa ;s ;k=k,a Bksl o nwjxkeh ifj.kke ikus dh ;k=kvksa ls Li"V gqvk gSA ds fy, dh xbZ FkhaA Hkkjr dh vkbZ,,Q,l&r`rh; esa Hkkjr }kjk vÝ+hdk esa py jgh xfrfof/k;ksa vkbZ,,Q,l&r`rh; 10 fcfy;u MkWyj dk ykbu vkWQ+ dks lqn`<+ djus dh igy Fkh tks esa Hkkjr }kjk 10 ØsfMV nsus dh ?kks"k.kk dh xbZA O;kikj] {kerk fu/kkZj.k] fodkl fcfy;u MkWyj dk bu ;k=kvksa ls tkuus dks feyk fd esa lg;ksx rFkk Kku ds {ks= esa ykbu vkWQ+ ØsfMV ubZ fnYyh vÝ+hdh ns’kksa esa {kerk lk>snkjh ds :i esa py jgh gSaA ns u s dh ?kks " k.kk dh c<+kus ,oa vk/kkjHkwr lsokvksa dh Hkkjrh; usrkvksa dh ukS ns’kksa dh xbZ gS vkiwfrZ ds fy, u, fljs ls ykbu ;k=k ds nkSjku dqy 24 le>kSrs vkWQ+ ØsfMV nsus dh ?kks"k.kk dh gSA fd, x,A iz/kkuea=h Jh eksnh dh ;k=k ds nkSjku izf’k{k.k] {kerk c<+kus] O;kikj ,oa mnkgj.k ds fy, dsU;k esa Hkkjr us djkj fd;k gSA Hkkjr dsU;k dh vkbZMhch dSfiVy fyfeVsM fuos’k] j{kk] d`f"k] ;qok ekeys] [ksy ,oa oht+k esa dks y?kq o e/;e m|ksxksa ds fodkl ds fy, NwV tSls {ks=ksa esa 19 le>kSrs fd, x,A

dsU;k ds usjksch esa vk;ksftr Hkkjr&dsU;k O;kikj la?k dh cSBd esa mifLFkr Hkkjr ds iz/kkuea=h Jh eksnh ,oa dsU;k ds jk"Vªifr Jh mgq# dhfu;krk

flrEcj & vDVwcj 2016

n

17

n

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n


lk>snkjh

Jh eksnh dh rat+kfu;k ;k=k ds nkSjku Hkkjr us 15 fefy;u dk ykbu vkWQ+ ØsfMV nsxkA dsU;k ?kks"k.kk dh Fkh fd ta+thckj esa O;kolkf;d izf’k{k.k ljdkj dks 29-95 fefy;u MkWyj dk ykbu vkWQ+ dsanz [kksyk tk,xkA jk"Vªifr MkW iz.kc eq[kthZ dh ØsfMV fn;k tk,xk ftlls fj¶+V oSyh VsDlVkby ukehfc;k ;k=k ds nkSjku nksuksa ns’kksa us lwpuk Q+SDVjh dk th.kksZ)kj fd;k tk,xkA rat+kfu;k esa izkS|ksfxdh dsanz LFkkfir djus dh ?kks"k.kk dh FkhA Hkh Hkkjr us 92 fefy;u MkWyj ykbu vkWQ+ ØsfMV lkFk gh ljdkjh vf/kdkfj;ksa dh nsus dh ?kks"k.kk dh gSA ;gka iquokZl dk;Z {kerk c<+kus dh fn’kk esa Hkh ,oa ta+thckj esa tykiwfrZ O;oLFkk dks ubZ igyksa esa dk;Z;kstuk rS;kj dh xbZ gSA blds Bhd djus dk dk;Z fd;k tk,xkA izf’k{k.k ,oa ekuo rgr vuqdwfyr {kerk fuekZ.k djus( Hkkjr vÝ+hdh ns’kksa esa vk/kkjHkwr lalk/ku foHkkx ij lkoZtfud ’kklu o usr`Ro rFkk lajpuk ,oa {kerk o`f) ds dk;ksaZ Hkh /;ku dsafnzr lkoZtfud iz’kklu ds {ks= esa lg;ksx esa lg;ksx dk cgqr bPNqd gS vkSj fd;k tk,xk c<+k;k tk,xkA og bu xfrfof/k;ksa esa c<+&p<+dj fgLlk ys jgk gSA rat+kfu;k esa nksuksa vkfFkZd lg;ksx dks c<+kok ns’kksa us le>kSrs i= ij gLrk{kj fd, gSaA ;s nksuksa d`f"k o [kk| lqj{kk tSls izeq[k {ks=ksa esa Hkkjr ty lalk/ku izca/ku ,oa fodklksUeq[k dk;Z djsaxsA vU; la;qDr dk;Z ;kstuk ds rgr Hkkjr ds jk"Vªh; vÝ+hdk ds lkFk lg;ksx c<+kus dk bPNqd gSA vkbZ,,Q,l&r`rh; ds nkSjku la;qDr ?kks"k.kk i= y?kq m|ksx fuxe ,oa LekWy baMLVªht+ MsoysiesaV esa d`f"k {ks= esa vkilh lg;ksx dks c<+kus ij fopkj vksxZukbts’ku rat+kfu;k ds e/; djkj gqvk gSA

Hkkjr ifjizs{;

n

18

n

flrEcj & vDVwcj 2016


fd;k x;k FkkA rRi’pkr Hkkjrh; usrkvksa dh ;k=k ds nkSjku bu {ks=ksa esa vkSj Hkh dbZ egÙoiw.kZ le>kSrksa ij gLrk{kj fd, x, rFkk laf/k;ka dh xbZaA Jh eksnh dh ekst+kEchd dh ;k=k ds nkSjku nh?kkZof/k rd nkyksa ds Ø; ds fy, le>kSrk fd;k x;k FkkA blls Li"V gksrk gS fd ywlksQ+ksu ns’k Hkkjr dh [kk| lqj{kk esa vge Hkwfedk fuHkk ldrs gSaA blh izdkj ls ty lalk/ku izca/ku ds fy, Hkkjr o rat+kfu;k ds chp le>kSrk fd;k x;kA iwohZ vÝ+hdh ns’k esa d`f"k {ks= ds fodkl esa ;g dkjxj dne fl) gksxkA dksV Mh vkbojh esa Hkh d`f"k fodkl ds fy, Hkkjr 102 fefy;u MkWyj ds ykbu vkWQ+ ØsfMV tkjh djus dk bPNqd gSA jk"Vªifr] mijk"Vªifr ,oa iz/kkuea=h us ftu ns’kksa dh ;k=k dh Hkkjr mu lHkh ls O;kikj o fuos’k c<+kus dk bPNqd gSA O;kikj leqnk; ,oa x.kekU; yksxksa ls okrkZ djkus ij cy fn;k x;kA orZeku esa Hkkjr&vÝ+hdk ds e/; 70 fcfy;u MkWyj dk

vkbZ,,Q,l&r`rh; ds varxZr Hkkjr dh izfrc)rk,a vxys ikap o"kksZa esa vÝ+hdk ds fy, 10 fcfy;u MkWyj dk ykbu vkWQ+ ØsfMV feysxk rFkk 600 fefy;u MkWyj dh vfrfjDr vuqnku jkf’k feysxh 100 fefy;u MkWyj dk Hkkjr&vÝ+hdk fodkl dks"k xfBr gksxk 10 fefy;u MkWyj dk Hkkjr&vÝ+hdk LokLF; dks"k xfBr gksxk vxys ikap o"kksZa esa 50]000 ls vf/kd vÝ+hdh Nk=ksa ds fy, Nk=o`fÙk nksxquh dj nh tk,xh vÝ+hdk esa izf’k{k.k laLFkku xfBr djus esa rhozrk ykbZ tk,xh leLr vÝ+hdk esa bZ&usVodZ dk latky fcNsxk] orZeku esa 48 vÝ+hdh ns’kksa esa fMftVy laidZ LFkkfir fd;k x;k gSA blls Vsyh&esfMflu o Vsyh&,tqds’ku esa enn feysxhA lkFk gh dkS’ky laLFkku] izf’k{k.k o lh[kus dh laLFkk,a [kqysaxh Hkkjr izksxzke Q+kWj baÝkLVªDpj MsoysiesaV bu vÝ+hdk ds fy, /ku miyC/k djk,xk Hkkjrh; O;kikj dks c<+kok nsus ds fy, lkoZtfud&futh&lk>snkjh dk izpkj fd;k tk,xkA vÝ+hdh vkS|ksfxd {ks= esa dkS’ky fodkl ;wfuV LFkkfir gksaxh leqnz ls lacaf/kr fo"k;ksa dk la;qDr fodkl gksxk j.kuhfrd lk>snkjh dks lqn`<+ djus ds lkFk] la;qDr jk"Vª lqj{kk ifj"kn esa lq/kkj tSls oSf’od eqn~nksa] vkradokn mUewyu] pksjh jksdus dh dk;Zokgh] lkbcj lqj{kk] LFkkbZ fodkl ,oa fo’o O;kikj la?k dh flQ+kfj’ksa ykxw gksaxh vkbZ,,Q,l ds rgr izeq[k ifj;kstukvksa dh fuxjkuh ds fy, la;qDr leh{kk ny xfBr gksaxs

flrEcj & vDVwcj 2016

n

19

n

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n


lk>snkjh

vdjk esa ?kkuk fo’ofo|ky; esa egkRek xka/kh dks J)klqeu vfiZr djrs Hkkjr ds jk"Vªifr MkW iz.kc eq[kthZ

O;kikj gS vkSj vxj Hkkjr dh laHkkouk,a iw.kZ gks tkrh gSa vkSj Hkkjrh; dkWiksZjsV txr y{; ikus ds fy, mYys[kuh; dk;Z djrk gS rks nksuksa ns’kksa ds chp dqy dkjksckj 100 fcfy;u MkWyj rd igqap tk,xkA ;g y{; fMftVy vFkZO;oLFkk] vUos"k.k] LVkVZ&vi ,oa Hkze.k o i;ZVu tSls uohu {ks=ksa ds ek/;e ls fl) fd;k tk ldrk gSA

lkefjd la;kstu

Hkkjr&vÝ+hdk ds e/; fodkl o vkfFkZd lg;ksx dks c<+kus dk dk;Z lkefjd la;kstu ds ek/;e ls iwjk gks ldrk gSA ;g lkefjd la;kstu vkradokn ds mUewyu] pksjh o varjjk"Vªh; lg;ksx ds {ks= esa c<+k;k tk,xkA nf{k.k vÝ+hdk esa Jh eksnh us nf{k.k vÝ+hdh j{kk m|ksx dks esd bu bafM;k vfHk;ku ds rgr dk;Z djus ds fy, izsfjr fd;kA Hkkjr o dsU;k us j{kk {ks= esa lg;ksx ds fy, djkj fd;k FkkA fizVksfj;k esa Jh eksnh us dgk] ^^ge Hkkjr ifjizs{;

n

20

n

flrEcj & vDVwcj 2016

j{kk ,oa lqj{kk ds {ks= esa Hkh lk>snkj gks ldrs gSaA ;s vko’;drk,a vkS|ksfxd Lrj ij rFkk j.kuhfr cukdj iwjh dh tk ldrh gSaA** ;g Hkkjr dh vÝ+hdk uhfr esa ubZ lkefjd uhfr ij cy nsus dk ladsr gSA fgan egklkxj dh izeq[krk ds c<+us ds dkj.k nksuksa ns’k u dsoy leqnzh; fo"k;ksa ls lacaf/kr {ks=ksa esa lg;ksx c<+kuk pkgrs gSa vfirq leqnz ls tqM+s vkfFkZd eqn~nksa ij Hkh la;qDr :i ls lg;ksx djuk pkgrs gSaA bl lg;ksx ,oa j.kuhfr dk ykHk Hkkjr dks feysxkA nksuksa ns’kksa ds e/; lkefjd la;kstu dk ,d ykHk ;g gqvk fd ijek.kq vkiwfrZdrkZ lewg esa Hkkjr dh lnL;rk ds eqn~ns ij nf{k.k vÝ+hdk us leFkZu nsus dh ckr dgh gSA vÝ+hdk ds dbZ ns’kksa us Hkkjr dks la;qDr jk"Vª lqj{kk ifj"kn dh LFkkbZ lnL;rk fnykus esa leFkZu djus dh ?kks"k.kk dh gSA bl fn’kk esa nksuksa i{k lqj{kk ifj"kn esa lq/kkj ,oa foLrkj ds i{k/kj gSa rFkk rhozrk ls dk;Z dj jgs


ekst+kEchd ds ekiqVks esa jk"Vªh; lHkk esa Jh eksnh dk vkSipkfjd Lokxr fd;k x;k

gSaA lq/kkj ds i’pkr nksuksa ns’k bl lqj{kk ifj"kn esa LFkku ikus ds gdnkj gksaxsA blds lkFk&lkFk nksuksa ns’kksa ds e/; cgqi{kh; eap vkbZch,l, o fczDl rFkk vkbZvksvkj&, ds ek/;e ls lg;ksx c<+ jgk gSA

Hkfo”; dh jkg

vkfFkZd o j.kuhfrd lg;ksx c<+us ds lkFk Hkkjr dh vÝ+hdk ls lacaf/kr dwVuhfr esa u, f{kfrt ns[kus dks feysaxsA fLdy] Ldsy o LihM bl laca/k dks c<+kok nsus ds ek/;e fl) gks jgs gSaA ;g vkbZ,,Q,l&r`rh; esa ifjyf{kr gqvk gSA ^fVªiy ,l* ea= bl vkilh laca/k dks lqn`<+ djus esa dkjxj gksaxsA vÝ+hdk rd Hkkjr dh igaqp c<+kuk ,sls le; iznf’kZr gks jgk gS tc bl egk}hi ij Hkw&jktuhfrd

lehdj.k cnyrs fn[k jgs gSaA vÝ+hdk dks vc vkSj Hkkxhnkj pquus dk volj fey x;k gSA igys ls LFkkfir ’kfDr;ka o mHkjrh rkdrsa muls lg;ksx djus ds bPNqd fn[k jgs gSaA ,sls esa Hkkjr fdlh dk izfr}a}h ugha cu jgk gSA og rks lk>snkj ds :i esa lg;ksx dj jgk gS vkSj Hkfo"; esa Hkh iw.kZ :i ls lg;ksx djus dk bPNqd gSA mYys[kuh; gS fd Hkkjr vkn’kZ nf{k.k&nf{k.k lg;ksx ds vk/kkj ij bl mHkjrs gq, egk}hi ls lg;ksx c<+k jgk gSA ;g nwljksa ls vyx fn[kus ds fy, fd;k x;k gSA Hkkjr vius lalk/kuksa] eq[; ’kfDr ,oa oSf’od Lrj ij c<+rh igpku ds ek/;e ls bl egk}hi esa cnyko dk dk;Z djus dk i{k/kj fn[krk gSA

euh"k pkan bafM;k jkbV~ usVodZ www.indiawrites.org tks varjjk"Vªh; ekeyksa] mHkjrh gqbZ rkdrksa ij vk/kkfjr iksVZy ,oa bZ&eSxt+hu&tuZy gS rFkk bafM;k LVksjh ds ,fMVj&bu&phQ+ gSaA

flrEcj & vDVwcj 2016

n

21

n

Like MEA INDIA

Follow @MEAINDIA

Channel MEA india

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n


izxfr

lksyj ekek ds

fodkl dh xkFkk

fo’o ds 78 jk"Vªksa esa 800 lksyj ekek ¼ekrkvksa½ dks 2016 esa 16 vkbZVsd ikB~;Øeksa ds varxZr izf’kf{kr fd;k x;k gSA os viuh izfrHkk ls 500 xkaoksa ds 50]000 ?kjksa esa mtkyk igqapkus dk egÙoiw.kZ dk;Z dj jgh gSa ys[k% cadj jkW;

Hkkjr ifjizs{;

n

22

n

flrEcj & vDVwcj 2016


n

lkSj vfHk;kaf=d cuus esa lQy jghaA cs,QqVZ dkWyst dks Hkkjrh; N% ekg esa ;s lksyj ekek ;g lh[kus rduhdh vkfFkZd lg;ksx ¼vkbZVsd½ ds varxZr 2008 esa izf’k{k.k laLFkku esa lQy jgha fd ifj"d`r izHkkjh fu;a=d] baoVZj] lkSj ÅtkZ lapkfyr ykyVsu] xzkeh.k ds :i esa igpku feyh FkhA bysDVªkWfud dk;Z’kkyk fdl izdkj de fodflr jk"Vªksa esa fctyh ls cuk, tkrs gSaA izR;sd ?kj esa ls oafpr lqnwj xkaoksa dh 40 LFkkbZ :i ls lkSj ÅtkZ ra= fdl efgyk,a rc ls ysdj vc rd cs,QqZV dkWyst dks izdkj ls LFkkfir dj ldrs gSaA nks lewgksa esa izR;sd N% ekg esa vkbZVsd ds varxZr xzkeh.k bysDVªkWfud dk;Z’kkyk dh cs,QqZV dkWyst vkdj izf’k{k.k 2008 esa izf’k{k.k lgk;rk ls ;s lksyj ekek fctyh izkIr djrh gSaA os lHkh ;k rks laLFkku ds :i esa ls xkaoksa esa lHkh izdkj ds ;a=ksa vf’kf{kr vFkok de i<+h&fy[kh igpku feyh esa lq/kkj o mudh ns[k&js[k dk Fkha vkSj lHkh 35 ls 50 o"kZ dh dk;Z djrh gSaA leqnk; ds yksxksa vk;q oxZ dh FkhaA os fofHkUu jk"Vªksa dks mruh jkf’k O;; djuh iM+rh gS ftruk fd ls vkbZ Fkha rFkk fHkUu&fHkUu Hkk"kk,a o cksfy;ka os feV~Vh dk rsy] eksecfÙk;ksa] VkpZ dh cSVfj;ksa] cksyrh FkhaA os Nk;kfp=ksa] ladsrksa] n`’;kofy;ksa ,oa gko&Hkko ns[kdj rFkk fØ;k ewyd Kku ls eksckby pktZ djus] dk"B o Mht+y ij O;;

flrEcj & vDVwcj 2016

n

23

n

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n


izxfr

?kjsyw lkSj ÅtkZ ds fy, cs,QZqV us vÝ+hdk ds 36 jk"Vªksa ds le{k izLrko j[kk Fkk Trained BSE/ Number of SOLAR electrified HOUSES

Country

MAURItania

2/55

Mali

3/320

Senegal

9/350

The Gambia

4/114

Guinea Bissau

6/250

Sierra Leone

10/1720

Liberia

8/100

Burkina Faso

13/602

Niger

4/150

Ivory Coast

4/0

Togo

6/185

Ghana

5/110

Benin

2/408

Chad

2/100

Cameroon

4/263

Namibia

7/0

Botswana

7/0

South Africa

5/0

Lesotho

4/412

Sudan

6/100

Central African Republic

4/0

South Sudan

16/237

Ethiopia

10/250

Djibouti

5/250

DR Congo

12/400

Uganda

10/440

Kenya

16/1205

Rwanda

12/340

Burundi

4/100

Tanzania + Zanzibar

31/2000

Zambia

6/200

Malawi

13/316

Zimbabwe

7/150

Mozambique

3/100

Comoros

6/100

Madagascar

7/390

Hkkjr ifjizs{;

n

24

n

flrEcj & vDVwcj 2016

1 Mauritania 3 The Gambia 4 Senegal

2 Mali

10 Niger

9 Burkina 13 Benin 6 8 Sierra Leone 11 Liberia 7 12 Togo 15 Ivory Coast Cameroon

20 Sudan

14 Chad

24 Djibouti

5 Guinea Bissau

Ghana

22 South Sudan

21 Car

23 Ethopia

26 27 Uganda Kenya 28 Rwanda Burundi 29 30 Tanzania Zanzibar

25 DR Congo

35 Comoros 31 Zambia

32 Malawi

33 Zimbabawe 16 17 Namibia Botswana 18 South Africa 19 Lesotho

djrs gSaA ;s xkao fo’o ds loZizFke rduhdh o vkfFkZd :i ls vkRefUkHkZj vFkok lkSj ÅtkZ ls lEiUu gSaA Ok"kZ 2016 esa 16 vkbZVsd ikB~;Øeksa dh lgk;rk ls 78 jk"Vªksa dh 800 ls vf/kd lksyj ekek dks izf’kf{kr fd;k x;kA bu efgykvksa us 500 xkaoksa ds 50]000 ?kjksa dks lkSj ÅtkZ ls lEiUu fd;kA bu N% ekg esa yxHkx 200 ?kaVs mu efgykvksa dks muds LokLF; lacaf/kr fo"k;ksa] cpr ds egÙo] cSad esa [kkrk dSls [kksysa o y?kq m|ksx [kksydj fdl izdkj ls xzkeh.k m|ksxifr cusa tSls fcanqvksa ij ppkZ dhA mu efgykvksa dks fMftVy :i ls n{k cukdj vkbZiSM dk mi;ksx djuk fl[kk;k x;kA os ,ufjph dk;ZØe dh lgk;rk ls ,d nwljs ls laidZ lk/kus dk dk;Z djrh gSaA ;g dk;ZØe vf’kf{kr xzkeh.k efgykvksa ds fy, rS;kj fd;k x;k FkkA cs,QZqV ds xka/khoknh ra= ds oSf’od izHkko ,oa lQyrk dk ;g ifj.kke fudyk fd Hkkjr

34 Mozambique

36

Madagascar


jk"Vªksa dks bl dk;ZØe esa lfEefyr djus dh ds fons’k ea=ky; us lsusxy] cqfdZuk Qklks] ?kks"k.kk dh xbZA ykbcsfj;k] esMkxkLdj ,oa ta+thckj tSls jk"Vªksa vxLr 2015 esa t;iqj esa Qksje Q+kWj bafM;u esa izR;sd ds fy, 2-48 djksM+ #i, ds O;; ls isflfQ+d vkbZySaM daVªht+ ¼,Q+vkbZihvkbZlh½ ds dsanz LFkkfir djus dh vuqefr iznku dh FkhA lekiu l= esa iz’kkar }hi ds 14 tathckj ljdkj us efgyk lkSj jk"Vªksa ds v/;{kksa dh mifLFkfr vfHk;kaf=dksa gsrq cs,QqZV izf’k{k.k esa iz/kkuea=h Jh ujasnz eksnh us dsanz LFkkfir djus ds fy, 250]000 ta+thckj ljdkj ?kks"k.kk dh Fkh fd 70 lksyj ekek MkWyj Lohd`r fd, FksA bldk us efgyk lkSj dks izf’kf{kr fd;k tk,xkA iz’kkar ifjpkyu vxLr 2015 esa gqvk Fkk vfHk;kaf=dksa gsrq }hi ds 14 jk"Vªksa ds 2]800 ?kjksa rFkk bldk mn~?kkVu ta+thckj ds cs,QqZV izf’k{k.k dsanz dks lkSj ÅtkZ ls lEiUu djsaxhA jk"Vªifr us fd;k FkkA ;g {ks=h; LFkkfir djus ds vDVwcj 2015 esa bafM;k&vÝ+hdk cs,QqZV izf’k{k.k dsanz dks LFkkfir fy, 250]000 MkWyj Qksje lfeV ds nkSjku nf{k.k djus dk mn~ns’; 48 lksyj Lohd`r fd, vÝ+hdk] ukehfc;k] ?kkuk ,oa ekyh ekek dks izf’kf{kr djuk gS rkfd ds jk"Vªk/;{kksa dh ifRu;ksa us lksyj os vius xkaoksa dks lkSj ÅtkZ ls ekek ls HksaV dh FkhA lekiu l= esa ea=ky; us lEiUu dj ldsaA fons’kh ekeyksa ds jkT; ea=h 25 djksM+ #i, Lohd`r djus dh ?kks"k.kk dh Fkh tujy ¼lsokfuo`Ùk½ ohds flag dh XokVsekyk ;k=k ds nkSjku e/; vkSj ySfVu vesfjdk ds vkB ftlls vÝ+hdk ds 15 jk"Vªksa ds 7]500 ?kjksa dks

flrEcj & vDVwcj 2016

n

25

n

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n


ckaXykns’k dh efgyk cs,QqZV lkSj ÅtkZ vfHk;kaf=dksa dk ys[kk&tks[kk

izxfr

csx+e jft+;k ¼37 o"kZ½

[+kkrwu eksuksjk ¼41 o"kZ½

xkao% dkt+hiqu] dkt+hiqj] fljktxat cPps% 1 f’k{kk% vf’kf{kr Hkk"kk% caxkyh O;olk;% ?kjsyw vkbZVsd ikB~;Øe% 13oka ¼flrEcj 2014 ls ekpZ 2015½

xkao% dkt+hiqu] dkt+hiqj] fljktxat cPps% 2 f’k{kk% vf’kf{kr Hkk"kk% caxkyh O;olk;% ?kjsyw vkbZVsd ikB~;Øe% 13oka ¼flrEcj 2014 ls ekpZ 2015½

[+kkrwu eqatqvkjk ¼39 o"kZ½ xkao% dkt+hiqu] dkt+hiqj] fljktxat cPps% 3 f’k{kk% vf’kf{kr Hkk"kk% caxkyh O;olk;% ?kjsyw vkbZVsd ikB~;Øe% 13oka ¼flrEcj 2014 ls ekpZ 2015½

?kj esa jks’kuh ds fy, lkSj ÅtkZ dh O;oLFkk ,oa cs,QqZV lkSj vfHk;kaf=d

As on March 2015

Hkkjr ifjizs{;

n

26

n

flrEcj & vDVwcj 2016


csx+e ’kykyk ¼39 o"kZ½

lqUrkuk jft+;k ¼34 o"kZ½

xkao% [kxjkpkjh cPps% 3 f’k{kk% vf’kf{kr Hkk"kk% caxkyh O;olk;% ?kjsyw vkbZVsd ikB~;Øe% 15oka ¼flrEcj 2015 ls ekpZ 2016½

xkao% [kxjkpkjh cPps% 3 f’k{kk% f’kf{kr Hkk"kk% caxkyh O;olk;% ?kjsyw vkbZVsd ikB~;Øe% 15oka ¼flrEcj 2015 ls ekpZ 2016½

csx+e ’kdhuk ¼37 o"kZ½

csx+e dksfguwj ¼50 o"kZ½

xkao% [kxjkpkjh cPps% 4 f’k{kk% f’kf{kr Hkk"kk% caxkyh O;olk;% ?kjsyw vkbZVsd ikB~;Øe% 15oka ¼flrEcj 2015 ls ekpZ 2016½

xkao% [kxjkpkjh cPps% 6 f’k{kk% f’kf{kr Hkk"kk% caxkyh O;olk;% ?kjsyw vkbZVsd ikB~;Øe% 15oka ¼flrEcj 2015 ls ekpZ 2016½

lkSj ÅtkZ ls jks’ku fd;k tk,xkA n cs,QqZV ljdkj us vkxs c<+dj mls iwjk djus dk iz;kl fd;kA Jh eksnh ,oa Ýkal ds jk"Vªifr dkWyst us lksyj ekek ds ek/;e ls cs,QqZV ekWMy ds izpkj&izlkj ds fy, la;qDr jk"Vª dh igy ij cs,QqZV dkWyst baVjus’kuy ¼chlhvkbZ½ ,oa baVjus’kuy lksyj ,yk;al ds izeq[k laxBuksa ls djkj fd;k FkkA ;s ;w,uowesu] ;wusLdks] tsQ+ LekWy xzkaV~l izksxzke ds e/; le>kSrs i= ij gLrk{kj fd, x,A bldk /;s; lksyj ekek }kjk mu xkaoksa dks ;w,uMhih tSls laxBu FksA lksyj ekek ds lkSj ÅtkZ ls lEiUu djuk Fkk izfr Hkkjr ljdkj dk Hkkjh tgka fctyh ugha FkhA os 120 leFkZu ns[kdj bl dk;ZØe Hkkjr ljdkj us jk"Vªksa esa ls 70 esa fo|eku gSa dks varjjk"Vªh; lg;ksx feykA vkbZVsd ds ek/;e tks lksyj ,yk;al ds lnL; Ldksy Q+kmaMs’ku ¼vesfjdk½( ls lks y j ekek dks ns’k gSaA vksd Q+kmaMs’ku] ,usy xzhu izf’kf{kr fd;k Hkkjr ds fons’k ea=ky; ikoj ¼bVyh½( bZjksy Q+kmaMs’ku }kjk fufeZr pyfp= uks ¼vesfjdk½( cSad vkWQ+ vesfjdk] izkWCye vkWu lksyj ekek dksdk dksyk] ,Iiy bafM;k ,oa us jk"Vªh; ,oa varjjk"Vªh; Lrj ij dbZ dkfVZ;j ¼Ýkal½ tSlh laLFkkvksa us Hkh enn iqjLdkj thrsA tkWMZu dh izFke vjc efgyk nsdj bl ijksidkjh dke esa leFkZu fn;kA tks lksyj ekek ds :i esa izf’kf{kr gqbZa mu vkbZVsd ds ek/;e ls Hkkjr ljdkj us ij vk/kkfjr pyfp= jkfQ+;k lksyj ekek lksyj ekek dks izf’k{k.k fn;kA xkaoksa dks dks vkWLVªsfy;k ls ysdj vesfjdk rd izeq[k lkSj ÅtkZ ls izdk’keku djus ds fy, /ku pSuyksa ds ek/;e ls 400 fefy;u ls Hkh la;qDr jk"Vª o futh laLFkkuksa us fn;k FkkA vf/kd yksxksa us ns[kkA tgka ;g dk;Z laHko ugha Fkk ogka Hkkjr

flrEcj & vDVwcj 2016

n

27

n

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n


izxfr

bljks ds cM+s lius]

cM+h lsok,a!

ih,l,yoh fo’oluh;] Lohdk;Z ,oa lVhd iz{ksikL= cu x;k gSA vis{kkd`r de O;; esa Hkjkslsean mixzg iz{ksfir djus ds bPNqd jk"Vªksa ds fy, Hkkjr vkd"kZd xarO; cu jgk gS ys[k% iYyo ckxyk

Hkk

jrh; varfj{k vuqla/kku laxBu ¼bljks½ us tc ls ’kkunkj miyfC/k;ka izkIr dh gSa] cl rHkh ls Hkkjr dh varfj{k esa lQyrk dh mM+ku fujarj Åapkb;ka Nw jgh gS] og Hkh O;kid Lrj ijA Hkkjr us viuh Lons’kh mixzg vk/kkfjr ukSpkyu iz.kkyh ds fuekZ.k ls ysdj ns’k dk mRd`"V NksVs varfj{k ;ku

Hkkjr ifjizs{;

n

28

n

flrEcj & vDVwcj 2016

ds iz{ksi.k rFkk ,d gh iz{ksi.k esa 20 mixzgksa dks d{kk esa LFkkfir djds bfrgkl jp Mkyk gSA pkan dh vkuannk;d ;k=k ij iqu% tkus dh rS;kjh mldh lwph esa ’kkfey gSA Tkwu 22] 2016 dks Bhd 9-26 cts vka/kz izns’k esa caxky dh [kkM+h esa fLFkr Vkiw JhgfjdksVk ls Hkkjrh; mixzg us mM+ku Hkjh vkSj Hkkjrh; varfj{k ,tsalh ds fy, bfrgkl jp fn;kA n iksyj lsVsykbV ykap


Oghdy ¼ih,l,yoh&lh34½ us ek= 26 feuV esa 20 bljks dh c<+rh {kerk,a mixzgksa dks d{kk esa LFkkfir dj fn;k FkkA ;g ,d cgqr xeZ o mel Hkjh ,d ’kkar lqcg JhgfjdksVk Bhd losjs lkr cts ml le; iwjh rjg ls fgy x;k Fkk cM+h miyfC/k FkhA ;g Bhd ,slh ?kVuk Fkh tSls Ldwyh tc Hkkjr us varfj{k ;ku NksM+us okys dsanz ls ns’k dk cPps Ldwy cl ls mrjdj rhoz osx ls varfj{k dh lSj uohure varfj{k ;ku NksM+k FkkA blesa Hkkjr dk NksVk dj jgs gksaA ih,l,yoh dh ;g 36oha mM+ku Fkh ftldk Hkkj 320 varfj{k ;ku ynk Fkk ftls d{kk esa LFkkfir fd;k Vu FkkA og 44-4 ehVj yack Fkk tks 15oha eaft+yk bekjr tkuk FkkA bljks ds bfrgkl esa ;g igyh ckj gqvk fd mlus viuh {kerk c<+krs gq, ,slh mM+ku ftruk Åapk FkkA Hkkjr ds NksVs varfj{k lapkfyr dh ftlus ,d bfrgkl dh ;ku ds bl iz{ksi.k ds lkFk gh bljks dk jpuk dj MkyhA Hkkjrh; varfj{k ,tsalh ;g fujarj 35oka lQyrkiwoZd iz{ksi.k orZeku le; rd us igyh ckj ,slk varfj{k ;ku ykap fd;k FkkA o"kZ 2008 esa bljks us ih,l,yoh bljks 113 mixzg tks iw.kZ :i ls Hkkjr esa rFkk Hkkjrh; dh lgk;rk ls ,d vfHk;ku ds rgr 10 iz{ksfir dj pqdk n`f"Vdks.k ds vuq:i cuk;k x;k FkkA mixzgksa dk iz{ksi.k fd;k FkkA ;g ,d gSA buesa ls 74 oSKkfudksa dks c/kkbZ nsrs gq, iz/kkuea=h fo’o dhfrZeku FkkA vkt ,d vfHk;ku mixzg 20 fofHkUu Jh ujs anz eksnh us dgk] ^^ftl xfr’khyrk ds rgr lcls vf/kd mixzgksa dk iz{ksi.k ns’kksa ds Fks ,oa yxu ls gekjs oSKkfud fiNys dbZ djds fo’o dhfrZeku :l ds uke gSA o"kZ 2014 esa mlus d{kk esa 37 mixzg LFkkfir fd, FksA dhfrZeku cukus okys bl vfHk;ku esa bljks us 17 fons’kh mixzgksa dk iz{ksi.k fd;k FkkA blesa ls 13 vesfjdk ds rFkk ’ks"k teZuh] baMksusf’k;k ,oa dukMk ds FksA iz/kkuea=h dk;kZy; esa jkT; ea=h ,oa varfj{k ekeyksa ds izHkkjh MkW ftrsanz flag ds vuqlkj] ^^bu 17 fons’kh mixzgksa ds iz{ksi.k ds ek/;e ls varfj{k fuxe fyfeVsM dks 10-24 fefy;u ;wjks ,oa 4-54 fefy;u MkWyj ds jktLo dh izkfIr gqbZ FkhA** ;g fdlh Hkh Hkkjrh; }kjk vesfjdk ds fy, ,d ckj esa lcls vf/kd mixzg iz{ksfir fd, x, FksA jkspd ckr ;g gS fd Hkkjr us igyh ckj xwxy ds LokfeRo okyk mixzg NksM+k FkkA xwxy dh dSfyQ+ksfuZ;k fLFkr lgk;d daiuh Vsjk csyk us 110 fdyks dk mPp rduhd ls ;qDr varfj{k /kjrh dks ns[kus esa lgk;d mixzg LdkbZlsV tsu&2 iz{ksfir fd;k FkkA daiuh ds vuqlkj xwxy ds LokfeRo okys bl mixzg dk mi;ksx ekufp= cukus ds fy, fd;k tk,xkA mu fons’kh foØsrkvksa dh la[;k fujarj c<+ jgh gS tks vius NksVs mixzgksa ds iz{ksi.k ds fy, Hkkjr ds iz{ksikL= dk mi;ksx dj jgs gSaA jkspd rF; ;g gS fd bljks dh lgk;rk ls iz{ksi.k fd, x, mixzgksa ds O;; esa vis{kkd`r 50 izfr’kr dh deh vkrh gSA ih,l,yoh fo’oluh;] Lohdk;Z o lVhd iz{ksikL= fl) gks jgk gSA bl dkj.k ls Hkkjr mixzg iz{ksi.k djus dk lLrk lk/ku curk tk jgk gSA orZeku le; rd bljks 113 mixzg iz{ksfir dj pqdk gSA buesa ls 74 mixzg 20 fofHkUu ns’kksa ds FksA mixzgksa ds iz{ksi.k ds cnys bljks ns’k ds fy, 120 fefy;u MkWyj dk jktLo ,df=r dj pqdk gSA

flrEcj & vDVwcj 2016

n

29

n

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n


izxfr

casxyw: esa nks lkSj ifV~Vdkvksa dk fodklkRed ijh{k.k fd;k x;k

o"kksZa ls bljks esa dk;Z dj jgs gSa og vlk/kkj.k ,oa ifjpkyu mM+kuksa dk iz;kl djus okys ns’kksa esa izsj.kknk;d gSA** fuLlansg cM+s ’kfDr’kkyh ns’kksa vesfjdk gS ftlus 135 ckj varfj{k ;ku dks mM+k;k us tgka ia[kksa okys iqu% mi;ksx esa yk, tkus okys vkSj 2011 esa mUgsa gVk fn;k x;kA :l us cqjku iz{ksi.k ;ku cukus dk fopkj R;kx fn;k Fkk] ogha uked dsoy ,d varfj{k ;ku cuk;k FkkA mlus Hkkjrh; vafHk;kaf=dksa ds fo’okl us 1989 esa dsoy ,d ckj mM+ku Hkjh mixzgksa dks iz{ksfir djus okys ;ku FkhA mlds ckn Ý+kal rFkk tkiku us dks de ykxr esa cukdj mls iqu% dqN iz;ksxkRed mM+kuksa dk lapkyu bljks ds oSKkfudksa iz;ksx esa yk, tkus dk gy [kkst fd;k FkkA dks mEEkhn Fkh fd os fudkyk FkkA bljks ds oSKkfudksa dks iz{ksi.k ;ku dh ykxr lQyrk dk ladsr mEEkhn Fkh fd os iz{ksi.k ;ku dh esa 10 xquk deh yk gky gh esa bljks us ,d fo’ks"k ykxr esa 10 xquk deh yk ldrs gSa ldrs gSa vxj ;ku dks miyfC/k izkIr dh tc mlus Hkkjr vxj ;ku dks ckj&ckj mi;ksx esa ckj&ckj mi;ksx esa dh usfod & usohxs’ku fon bafM;u yk;k tkus ds mi;qDr cuk;k tk yk;k tkus ds mi;qDr dkafLVys’ku dk fuekZ.k iwjk fd;kA ldsA mldh ykxr 2]000 MkWyj cuk;k tk lds vizSy 28] 2016 dks ih,l,yoh dh izfrfdyks rd de dh tk ldrh enn ls d{kk esa lkr mixzg iz{ksfir gSA iqu% iz;ksT; iz{ksi.k ;ku & djus ds ckn ;g dk;Z fd;kA Hkkjrh; mixzg u{k= izkS|ksfxdh izn’kZd ¼vkj,yoh&VhMh½ dks bljks us igys ls gh ns’kHkj esa fnu&jkr ukSpkyu ladsr igyh ckj iz{ksfir fd;kA blds MsYVk foax Fks vkSj djhc 13 feuV dh mM+ku ds i’pkr okilh ij bls miyC/k djk jgk gSA ;g bljks dh ,d mRd`"V caxky dh [kkM+h esa cus ,d vkHkklh gokbZ iV~Vh ij miyfC/k gSA iz/kkuea=h eksnh us iwoZ iz/kkuea=h Jh vVy mrkjk x;kA

Hkkjr ifjizs{;

n

30

n

flrEcj & vDVwcj 2016


casxyw: esa nks lkSj ifV~Vdkvksa dk fodklkRed ijh{k.k fd;k x;kA bljks us fofHkUu ns’kksa ds fy, O;kolkf;d :i ls 74 mixzg iz{ksfir fd, gSaA vc Hkkjr mixzg iz{ksfir djus dh vko`fÙk fujarj c<+k jgk gSA mlds ikl iksyj lsVsykbV ykWUp Oghdy ih,l,yoh vfHk;kuksa dh Hkh la[;k c<+ xbZ gS

fcgkjh oktis;h ds ml fopkj dks lkdkj fd;k [kpZ esa cukbZ xbZ gSA blls Li"V gks tkrk gS fd ftlesa Hkkjr dks mPp xq.koÙkk okys mixzg Hkkjrh; iz.kkyh {ks=h; ladsr nsrh gS tcfd vesfjdh vk/kkfjr ukSpkyu iz.kkyh eqgS;k dh ckr dgh xbZ o :lh oSf’od ladsr eqgS;k djkrs gSaA mixzgksa dh FkhA ikfdLrku ds lkFk djfxy la?k"kZ ds nkSjku la[;k c<+kdj Hkkjrh; ladsrksa dks Hkh oSf’od Lrj Hkkjr dks budh deh [kyh FkhA ikfdLrkfu;ksa }kjk dk cuk;k tk ldrk gSA Åaph pksfV;ksa ij cuk, x, cadjksa dks lVhdrk ls usfod ds lVhd ladsr ns’k ds Åij rFkk /oLr djuk mlh iz.kkyh ls laHko Hkkjrh; lhek ls 1]500 fdyksehVj FkkA jk"Vªh; turkaf=d xBca/ku vkxs rd dh O;kfIr dj ldrs gSaA mixzgksa dh la[;k dh ljdkj ds igys pj.k esa mlus fo’ks"kKksa ds vuqlkj ,slh /kkj.kk cukbZ c<+kdj Hkkjrh; Lons’kh thih,l dh vk/kkjf’kyk Mkyh tk jgh gS fd ;g dsoy ns’k ds fy, la d s r ks a dks Hkh ftldh iwfrZ Jh eksnh us dhA Hkkjr gh dkjxj fl) gksrh gSA oSf’od Lrj dk ds vfrfjDr oSf’od Lrj ij nf{k.k bl o"kZ ds var rd bljks us cuk;k tk ldrk gS ,f’k;k esa mixzg vk/kkfjr ukSpkyu Hkkjr ds fo’kkyre varfj{k ;ku & ladsr dsoy vesfjdk ,oa :l }kjk Hkwledkfyd mixzg Ikz{ksi.k ;ku&ekdZ miyC/k djk, x, gSaA :l dh iz.kkyh Xyksukl rhu ds iz{ksi.k dh rS;kjh dj yh gSA blesa i`Foh dh dgykrh gSA bljks dk nkok gS fd nf{k.k ,f’k;k fupyh d{kk esa vkB Vu dk ;ku LFkkfir djus dh ds fy, Hkkjrh; ukSpkyu iz.kkyh bu nksuksa ns’kksa dh {kerk gSA vxj lc dqN r; dk;ZØe ds vuqlkj iz.kkyh ls vf/kd csgrj gSA vesfjdk o :l iz.kkyh gqvk rks vxys o"kZ pkan ds fy, ns’k dk nwljk ds fy, pkj xq.kk vf/kd mixzgksa dh vko’;drk vfHk;ku pan;z ku&2 dk iz{ksi.k fd;k tk,xkA pkan iM+rh gSA usfod ds fy, dsoy lkr mixzgksa dh ij ns’k dk frjaxk ygjk,xk vkSj Hkkjr dh igqp a vko’;drk gksrh gSA bljks dh enn ls ;g de flrkjksa rd laHko gksxh!

flrEcj & vDVwcj 2016

n

31

n

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n


izxfr

ifjorZu dh fn’kk esa

dkjxj dne

oLrq ,oa lsok dj fo/ks;d ikfjr gksus ls nh?kkZof/k rd fodkl dk ekxZ iz’kLr gksxkA ;g ldkjkRed lans’k Hkh tk,xk fd ljdkj dh ea’kk Hkfo"; esa izeq[k lq/kkj djus dh gS ys[k% fodkl [kUuk

c

gq&izrhf{kr oLrq ,oa lsok dj ¼th,lVh½ fo/ks;d ikfjr gksuk ,d miyfC/k fl) gqvkA blds ifj.kkeLo:i Hkkjr dh 2 fVªfy;u MkWyj dh vFkZO;oLFkk vkus okys o"kksZa esa nksxquh gks tk,xhA vFkZ’kkL=h;ksa us Hkfo";ok.kh dh gS fd Hkkjr tks orZeku esa fo’o dh lcls rhozrk ls fodflr gks jgh vFkZO;oLFkk cu xbZ

Hkkjr ifjizs{;

n

32

n

flrEcj & vDVwcj 2016

gS mlesa th,lVh ds ek/;e ls vxys rhu ls ikap o"kksZa esa de ls de 0-8 izfr’kr vadksa dh c<+ksrjh vo’; gksxhA ogha dsanzh; foÙk ea=h Jh v#.k tsVyh dk vuqeku gS fd th,lVh dh lgk;rk ls Hkkjr ds ldy ?kjsyw mRikn ¼thMhih½ esa yxHkx nks izfr’kr dh o`f) gks ldrh gSA Lora=rk izkfIr ds i’pkr bls egÙoiw.kZ dj lq/kkjd dkjd ekuk tk jgk gSA blds


varxZr dsanz o jkT; ljdkj }kjk fu/kkZfjr dqN vkSj muds jktLo esa deh vk,xhA dsanz ljdkj us ysfo;kas dks Hkh lfEefyr fd;k tk,xkA vkcdkjh tc jkT; ljdkjksa dks vk’oklu fn;k fd muds dj] lhek ’kqYd ds vfrfjDr dj] lsok dj] ewY; vf/kdkjksa dk fdlh Hkh izdkj ls guu ugha gksus of/kZr dj] dsanzh; fcØh dj] izos’k ’kqYd] uxj ’kqYd fn;k tk,xk rc dgha tkdj jkT; bl ij ppkZ ,oa foykflrk dj dks jk"Vªh; fcØh dks rS;kj gq,A dsanz us dgk fd ,d dj ds rgr ykus tSls dk;Z gksaxsA laoS/kkfud <kapk rS;kj fd;k tk,xk Tkh,lVh fo/ks ; d buls O;kikj ysu&nsu ykxr esa deh ftlds rgr th,lVh viukus ds ikap ikfjr djkus dk ykus esa enn feysxhA o"kksZa rd jktLo dh gkfu gksus ij Js; iz/kkuea=h bl fo/ks;d dks ikfjr djkus jktLo dh {kfriwfrZ dh tk,xhA dk Js; iz/kkuea=h Jh ujsanz eksnh dh orZeku ljdkj us Jelk/; iz;klksa Jh ujsanz eksnh dh ljdkj dks tkrk gSA ,d le; ,slk ds varxZr lHkh jkT;ksa ls iqu% laokn ljdkj dks tkrk izrhr gks jgk Fkk fd ;g fo/ks;d LFkkfir fd;kA bldk ifj.kke ;g gSA ,d le; ,slk ikfjr ugha gks ldsxkA ;g ekeyk fudyk fd laln ds nksuksa lnuksa izrhr gks jgk Fkk fiNys ,d n’kd ls yafcr iM+k FkkA us vxLr esa 122oka la’kks/ku djds fd ;g fo/ks;d th,lVh dk fl)kar loZizFke 2006 ;g fo/ks;d ikfjr dj fn;kA bl ikfjr ugha esa ctV Hkk"k.k ds nkSjku izLrqr fd;k egÙoiw.kZ dj lq/kkj fcy ds ikfjr gks ldsxk x;k FkkA rc bls LFkfxr djds bldh gksus ls fuos’kdksa dks ;g Li"V lans’k le;lhek vizSy 2010 rd ds fy, tk,xk] fo’ks"kdj fons’kh fuos’kdksa dks c<+k nh xbZ FkhA ;g foyac cgqr yack jgk D;ksafd fd ljdkj vkfFkZd lq/kkj dh i{k/kj gSA os vk’kadk dbZ jkT;ksa dks vk’kadk Fkh fd blds ikfjr gksus ls trk jgs Fks fd Hkwfe ,oa Je lq/kkj dh Hkkafr vkfFkZd mUgsa feyus okys vkfFkZd vf/kdkjksa dk guu gksxk lq/kkj lacaf/kr fo/ks;d Hkh dbZ jktuhfrd nyksa ds

flrEcj & vDVwcj 2016

n

33

n

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n


izxfr

fojks/k ds pyrs yacs le; ds fy, Vky fn;k tk,xkA ’kkflr izns’k }kjk xfBr dh tkus okyh th,lVh fQ+p jsfVax us bls ,sfrgkfld fu.kZ; crkrs gq, ifj"kn gSA ;gh ifj"kn dsanz o jkT;ksa dks fo/ks;d ds dgk gS% ^^Hkkjr esa dkQ+h le; ls yafcr cgq&izrhf{kr elkSns o blds ykHk] NwV ,oa fookn lek/kku ra= ds oLrq ,oa lsok dj ¼th,lVh½ fo/ks;d igyqvksa ls voxr djk,xhA ;|fi dsanz ikfjr gksuk fdlh miyfC/k ls de ugha ljdkj eq[; nj 18 izfr’kr djus dh dsanz ljdkj eq[; gSA ;g ,d ,slk egÙoiw.kZ fo/ks;d gS i{k/kj gS ogha dqN jkT; blls Åaph nj 18 izfr’kr ftlls O;kikj ds ekxZ esa vkus okys nj dh ekax dj jgs gSaA eq[; nj ij djus dh i{k/kj vojks/kd nwj gksaxsA vkfFkZd n{krk eksgj yxkus ls iwoZ bl ij ppkZ djus gS ogha dqN jkT; lqfuf’pr gksxh rFkk nh?kkZof/k rd mPp ds fy, dbZ l= vk;ksftr djus dh blls Åaph nj dh fodkl nj dh izkfIr gksxhA** vko’;drk gSA jkT; tks Åaph eq[; nj eka x dj jgs gS a th,lVh fo/ks;d ,d lkgfld dh iSjoh dj jgs gSa mUgsa ;g le>uk dne gS ftlls Hkkjr us fo’o ds le{k pkfg, fd 18&19 izfr’kr dh nj ;g fl) dj fn;k gS fd og leLr ns’k esa ,dhd`r eqnzkLQhfr esa c<+ksrjh djsxh tks ns’k dh vFkZO;oLFkk fcØh dj ykxw dj ldrk gSA og 1-3 fcfy;u ds fy, mfpr ugha gSA ;g tkudj izlUurk gksxh miHkksDrkvksa dks ,dy ckt+kj esa ifjofrZr dj ldrk fd iwoksZÙkj ds lqnwj jkT; vle us lcls igys viuh gSA vesfjdk o ;wjksih; ;wfu;u vius ;gka ,slk djus fo/kkulHkk esa bl fo/ks;d dks ikfjr fd;kA esa vlQy jgs gSaA bl fo/ks;d dks ikfjr djus dh th,lVh tc dkuwu cu tk,xk rd dbZ oLrqvksa fn’kk esa vkus okyh vxyh pqukSrh vk/ks jkT; o dsanz ds nke Lor% de gks tk,axsA leLr Hkkjrh; ckt+kj

Hkkjr ifjizs{;

n

34

n

flrEcj & vDVwcj 2016


,dhd`r gks tk,xkA jkT;ksa esa lkeku dh fuckZ/k tk,xkA th,lVh ds ifj.kkeLo:i dj iz.kkyh cgqr vkoktkgh dh lqfo/kk feysxh vkSj O;olk; eas lgt] ljy vkSj ikjn’khZ gks tk,xhA blls dbZ ysu&nsu dh ykxr de gks tk,xhA vkSj O;kikfjd laLFkku djksa dh lhek orZeku esa dsanz ,oa jkT;ksa }kjk yxkbZ esa vk tk,axsA dj dk vk/kkj vkSj xbZ yxHkx 11 ysfo;ka ,slh gSa ftuds O;kid gksxkA th20 lewg ,oa fczDl uxj dj] dsanzh; dkj.k mRikn lk/kkj.kr% 25 izfr’kr ls jk"Vªksa dh vis{kk Hkkjr esa ladh.kZ dj fcØh dj ds ysdj 40 izfr’kr rd egaxk gks tkrk vk/kkj O;kIr gSA dj u izkIr gksus dkj.k] izos’k dj] gSA uxj dj] dsanzh; fcØh dj ds ds dkj.k ljdkj lkoZtfud :i ls ykblsal ’kqYd dkj.k] izos’k dj] ykblsal ’kqYd tSls vko’;d lsokvksa dks foÙk iks"k.k nsus tSls vufxur djksa vufxur djksa dh lekfIr gks tk,xh ,oa oafpr oxksZa ds fy, lkekftd dh lekfIr gks vkSj os lHkh th,lVh ds varxZr vk lqj{kk iznku djus esa foo’k gSA tk,xh vkSj os lHkh tk,axsA dhersa de gks tkus ls vpy dj vnk;xh ls izkIr jktLo ls th,lVh ds varxZr laifÙk] jln] [kqnjk O;kikj] okgu lkekftd dY;k.k ds dk;Z fd, vk tk,axs fuekZ.k] flesaV] iwathxr oLrq,a tSls dbZ tk ldsaxsA blls okLrfod vFkksZa esa {ks= ykHkkafor gksaxs vkSj bldk ykHk ljdkj fuEu vk; oxZ ds yksxksa dk miHkksDrkvksa dks Hkh feysxkA bl izdkj ls O;kikj lq/kkj dj ldsxh vkSj fu/kZurk mUewyu dk dk;Z djuk vis{kkd`r cgqr ljy vkSj lqfo/kktud gks lkdkj gksxkA

flrEcj & vDVwcj 2016

n

35

n

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n


izxfr

lkSj ÅtkZ

dh ’kfDr

tokgjyky usg: jk"Vªh; lkSj vfHk;ku dks mUufr ds ewY;kadu lfgr viuk;k x;k gS rFkk oSf’od izpyuksa ds vuqlkj o mUgha ij vk/kkfjr y{; fu/kkZfjr fd, x, gSa ys[k% e;wjh eq[kthZ

Hkkjr ifjizs{;

n

36

n

flrEcj & vDVwcj 2016


;

g crkus dh vko’;drk ugha gS fd Hkkjr ljdkj ds tokgjyky usg: jk"Vªh; lkSj vfHk;ku dk ,d mHkjrh gqbZ egk’kfDr gS rFkk mlesa voyksdu fd;k tkuk pkfg,A uohu ,oa v{k; ÅtkZ oSf’od Lrj ij ,d lqn`<+ vFkZO;oLFkk ea=ky; }kjk lapkfyr bl vfHk;ku dks 2010 esa vkjaHk cuus dh laiw.kZ {kerk gSA vc iz’u ;g fd;k x;kA bldk mn~ns’; 2022 rd 22 xhxkokV mBrk gS fd vkf[+kj og ,d LoPN o LFkkbZ :i lkSj ÅtkZ dh izkfIr djuk gSA 2015 esa ljdkj us bu ls fdl izdkj ls ;g fodkl izkIr dj ldrk gSA vkadM+ksa esa ifjorZu fd;k rFkk 2022 rd 100 xhxkokV vkS|ksfxdhdj.k ds izFke pj.k esa if’pe ds jk"Vªksa dks lkSj ÅtkZ izkIr djus dk y{; fu/kkZfjr fd;k x;kA ykHk feykA orZeku ds leLr fodflr jk"Vªksa us fdlh bl fn’kk esa 40 xhxkokV ÅtkZ Nrksa ij yxk, tkus Hkh dher ij fodkl dks izkIr fd;k fdarq okys la;a=ksa o 60 xhxkokV O;kid rFkk vc os vkfFkZd :i ls lk/ku&lEiUu gSaA e/;e Lrj ij fxzM ls laidZ fd, i;kZoj.k vuqdwy os LoPN o lqn`<+ :i ls l{ke v{k; x, la;a=ksa ls izkIr dh tk,xhA bl lk/kuksa dks viukuk ÅtkZ ds lk/ku izkIr djus ds bPNqd gSaA ifj;kstuk ij dqy ykxr 6]00]000 o LoPN ÅtkZ dk ;|fi ;s lk/ku ikjaifjd ÅtkZ izkfIr dh djksM+ #i, vk,xhA vis{kkd`r vf/kd egaxs gSaA ljdkj us tc ;g u;k y{; mi;ksx izpyu o"kZ 2016 esa Hkkjr ds ikl ;g fodYi fu/kkZ fjr fd;k Fkk rc vk’kk ds vuq:i ugha vfirq le; ugha gSa fd og fdlh Hkh dher ij bl ;g lansg O;Dr fd;k x;k Fkk fd D;k dh vko’;drk gks nkSM+ esa lfEefyr gksdj ÅtkZ dh izkfIr bl y{; dks izkIr dj ik,axs\ D;k xbZ gS djs rFkk rRi’pkr mlds ifj.kkeksa dh ljdkj bls izkIr djus esa l{ke gksxh\ lkspsA mnkgj.k ds fy, i;kZoj.k esa D;k bl ifj;kstuk ls lacaf/kr vU; ifjorZu ds dkj.k gj ekSle esa vfr ns[kus dks fey lg;ksxh laLFkk,a viuk drZO; iw.kZ dj ik,axh\ ;s iz’u jgh gSA bldk nq"izHkko vusd Hkkjrh;ksa ij Hkh iM+ oS/k gSa vkSj /khjs&/khjs bu lHkh iz’uksa dk mÙkj izkIr jgk gSA i;kZoj.k vuqdwy lk/kuksa dks viukuk o gksus yxk gSA LoPN ÅtkZ dk mi;ksx izpyu ugha vfirq le; dh dsanz ljdkj }kjk lkSj ÅtkZ dks Hkkjr ds fy, vko’;drk gks xbZ gSA ;g gekjs fy, thfor jgus o mi;qDr ekus tkus ds ,d o"kZ i’pkr ;g Kkr gqvk Qyus&Qwyus dk dkj.k cu x;k gSA fd jk"Vª lgh fn’kk esa dk;Z dj jgk gSA uohu ,oa bu lHkh dkj.kksa dks /;ku esa j[krs gq, Hkkjr v{k; ÅtkZ ea=ky; esa la;qDr lfpo r#.k diwj ds

flrEcj & vDVwcj 2016

n

37

n

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n


izxfr vuqlkj] ^^ekpZ 2016 esa lkSj ÅtkZ izkfIr ds fy, o mldk laxzg djuk Hkh ,d pqukSrhiw.kZ dk;Z gSA yxk, x, la;a=ksa ls 6]700 esxkokV ÅtkZ izkIr gqbZA fo’ks"k :i ls ekulwu ds le; bu lkSj la;a=ksa dks orZeku esa ;g c<+dj 7]700 esxkokV gks xbZ gSA ekpZ [kqys esa j[kuk leL;k dk dkj.k cu ldrk gSA bu 2017 rd blds c<+dj 17]000 esxkokV igqapus dh pqukSfr;ksa dks ikj ikdj bl vfHk;ku dk ’kqHkkjaHk mEEkhn gSA o"kZ 2017&18 ls izR;sd o"kZ gesa yxHkx fd;k x;k gSA bls pj.kc) rjhds ls izxfr ds 15]000 esxkokV ÅtkZ dh vko’;drk gksxhA** ;s ewY;kadu ds vk/kkj vFkok y{; fu/kkZj.k ds lkFk mYys[kuh; vkadM+s gSa fdarq ;s i;kZIr ugha gSaA Jh diwj oSf’od ekinaMksa ds izpyu ds vk/kkj ij viuk;k x;k ds vuqlkj] ^^yxHkx 20]000 esxkokV gSA bl ifj;kstuk dk mn~ns’; dsanzhd`r lkSj ÅtkZ izkIr djus dk dk;Z izxfr o fodsanzhd`r nksuksa inksUufr lqfuf’pr lkSj ÅtkZ dk ij gSA mlesa ls 14]000 esxkokV lkSj djuk gSA lkSj ÅtkZ dk fuos’k mi;qDr mRiknu rqjar ÅtkZ izkIr djus ds fy, la;a=ksa dh ifjfLFkfr;ksa esa bl izdkj ls djuk gS forfjr djus LFkkiuk dh tk pqdh gSA** rkfd ns’k esa bldk mi;ksx O;kid Lrj dh O;oLFkk ij m".kdfVca/kh; jk"Vª gksus ds dkj.k ij gks lds vkSj bldk pyu c<+sA vk/kkfjr fd;k tk Hkkjr ds ikl lw;Z dh jks’kuh dk vHkko bl lanHkZ esa Jh diwj us nks dkjdksa ldrk gS ugha gSA ;g bls izpqj ek=k esa miyC/k dk mYys[k fd;k gSA igyk ;g fd gSA ;gh dkj.k gS fd ljdkj bldk lkSj ÅtkZ dh njsa de gksdj 4-34 ykHk O;kid Lrj ij izHkko’kkyh :i ls izkIr djuk #i, izfr fdyksokV rd tk igqaph gSaA ;g mu yksxksa pkgrh gSA bl lehdj.k esa vuqekidrk ,d vU; ds fy, lq[kn lekpkj gS ftuds fy, lkSj ÅtkZ egŸoiw.kZ dkjd gSA mYys[kuh; gS fd lkSj ÅtkZ dk egaxh fl) gksrh gSA de njksa ds vkadM+ksa dk mYys[k mRiknu rqjar forfjr djus dh O;oLFkk ij vk/kkfjr Q+kWVZe fQ+ulw;kZ ,uthZ us vuqca/k lqfuf’pr djus ds fd;k tk ldrk gSA bl ÅtkZ dk fcuk le; xaok, fy, fd;k gSA ,uVhihlh ds Hkknyk lkSj m|ku ds forj.k gks tkuk mfpr jgrk gSA varxZr 70 esxkokV dk lkSj la;a= yxkus ds fy, ;g ;|fi bl O;oLFkk esa dqN pqukSfr;ka fo|eku gSaA djkj fd;k x;k gSA Jh diwj us crk;k] ^^fuLlansg lkSj ÅtkZ dk mRiknu LokHkkfod mPp iw.kZ ykxr ;s njsa fofHkUu LFkyksa ds vuq:i fu/kkZfjr gksrh gSaA ij fuHkZj djrk gSA buds la;a= yxkus ds fy, LFkku ifj;kstukvksa dks O;ogk;Z o fVdkÅ cukus dh fn’kk esa

Hkkjr ifjizs{;

n

38

n

flrEcj & vDVwcj 2016


tokgjyky usg: jk”Vªh; lkSj vfHk;ku ds y{; i;kZoj.k ifjorZu ls lacaf/kr jk"Vªh; dk;Z;kstuk dk fgLlk gksus ds ukrs rFkk blls tqM+h pqukSfr;ksa ds lek/kku ds fy, ts,u,u,l,e ,d oSf’od iz;kl gS

;g ifj;kstuk fodsanzhdj.k o fxzM ij fuHkZjrk de djus dk volj iznku djsxhA blls Hkkjr dh xzkeh.k vFkZO;oLFkk esa lq/kkj gksxkA Hkkjr ds xzkeh.k o lqnwj bykdksa dks lkSj ÅtkZ izkIr gksxh

leLr jk"Vª esa 2022 rd ts,u,u,l,e dk y{; fxzM ls tksM+dj 20]000 esxkokV lkSj ÅtkZ dk forj.k djuk gS

,e,uvkjbZ us ÅtkZ forj.k O;oLFkk dks nks Hkkxksa esa foHkkftr fd;k gSA Nrksa ij yxus okys la;a=ksa ls 40]000 esxkokV rFkk 60]000 esxkokV O;kid rFkk e/;e Lrj ij fxzM ls laidZ fd, x, la;a=ksa ls izkIr dh tk,xhA bu lHkh dks feykdj dqy 100]000 esxkokV dk y{; fu/kkZfjr fd;k gS

bl ÅtkZ ds fodkl esa layXu laxBuksa ds vius Lrj ij x.kuk dh gSA** ;|fi mUgksaus Li"V fd;k gS] ^^de njsa fofHkUu fufonkvksa ls izkIr gqbZ gSa** rFkk Hkknyk ls lacaf/kr vkadM+s dksbZ ,d ckj dh ckr ugha gSaA nwljk igyw fodsanzhdj.k dk gSA orZeku esa vf/kdka’k lkSj ÅtkZ ls lacaf/kr ifj;kstuk,a xqtjkr] jktLFkku ,oa vka/kz izns’k esa lapkfyr dh tk jgh gSaA dsanz ljdkj }kjk lkSj ÅtkZ dk laiw.kZ jk"Vª esa mi;ksx ds fu.kZ; ls dkQ+h o"kZ iwoZ ;s jkT; bl {ks= esa izxfr dj pqds FksA vc iz’u ;g mBrk gS fd vc ge vU; jkT;ksa dks buds vuq:i fdl izdkj ls <ky ldrs gSa\ bl fn’kk esa dsanz ljdkj us ^ok;fcfyVh xSi Q+afMax* dk izLrko j[kk gSA ;g mu jkT;ksa esa ifj;kstukvksa

ds fy, miyC/k gS tgka lkSj ÅtkZ ds la;a= de gSa rFkk rqyuh; njsa 4-50 #i, izfr fdyksokV ykus dh ;kstuk gSA vxj lkSj ÅtkZ ds {ks= esa gky esa viuk, x, izpyuksa dks viuk;k x;k rks fuf’pr :i ls ;g y{; izkIr fd;k tk ldrk gSA xr o"kksZa esa Hkkjr esa bl {ks= esa vis{kkd`r vf/kd fodkl gqvk gSA lkSj ÅtkZ dh {kerk 2010 esa 18 esxkokV ls c<+dj 2015 esa 3]800 esxkokV igqap xbZ gSA blds QyLo:i lkSj ÅtkZ dh njsa derj gks xbZ gSa tks 2010 esa 17-90 #i, izfr ;wfuV Fkha] os 2015 esa ?kVdj 7 #i, izfr ;wfuV gks xbZ gSA bl {ks= esa fu;fer :i ls vuqla/kku ,oa fodkl ds lkFk ekiØe ds dkj.k xr o"kksZa esa jk"Vª esa lkSj ÅtkZ lqxe :i ls izkIr gks jgh gS rFkk vis{kkd`r lLrh gks xbZ gSA

flrEcj & vDVwcj 2016

n

39

n

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n


laLd`fr

cqjkbZ ij vPNkbZ dh

thr dk mRlo

Hkkjr ifjizs{;

n

40

n

flrEcj & vDVwcj 2016


Hkkjr ds mŸkjh jkT;ksa dh Hkkafr nf{k.kh izns’kksa esa Hkh n’kgjk leku mRlkg ds lkFk euk;k tkrk gS ys[k% js.kqdk lw;Zoa’kh

Hkk

jr ds izR;sd jkT; dh viuh vuks[kh fo’ks"krk gSA jk"Vª esa vk;ksftr fd, tkus okys fofo/k R;ksgkjksa o ioksZa dks eukus ds izdkj Hkh ;gka ij vuks[ks gksrs gSaA lEiw.kZ Hkkjr] fo’ks"kdj nf{k.kh jkT;ksa] esa lk<+s rhu eqgwrZ esa euk, tkus okys ’kqHk ioksZa esa ls ,d n’kgjk gSA ;g rhljs eqgwrZ esa euk;k tkrk gSA igyk eqgwrZ xqMh iM+ok] nwljk eqgwrZ v{k; r`rh;k ,oa vk/kk eqgwrZ iM+ok dk gksrk gS tks fnokyh ds le; euk, tkrs gSaA dukZVd] rfeyukMq] dsjy ,oa vka/kz izns’k tSls jkT;ksa esa n’kgjk viuh&viuh rjg ls euk;k tkrk gSA ;g ioZ cqjkbZ ij vPNkbZ dh thr rFkk nsoh nqxkZ dh jk{kl efg"kklqj ij fot; izkIr djus ds izrhd ds :i euk, tkus okyk HkO; vk;kstu gksrk gSA ,slh ekU;rk gS fd nqxkZ us nl fnuksa rFkk ukS jkrksa rd vlqj ls la?k"kZ fd;k FkkA mUgsa nlosa fnu fot; izkIr gqbZ Fkh rHkh ls bl volj dks fot;n’keh ds :i esa euk;k tkrk gSA

ikSjkf.kd lanHkZ

bl ioZ ls lacaf/kr vusd ikSjkf.kd lanHkZ fo|eku gSaA n’kgjk Hkxoku jke dh vlqj jko.k ds fo#) fot; dk |ksrd gSA yadk esa jko.k dks ijkftr dj jke viuh iRuh lhrk dks okil yk, FksA bl fnu uojkf= dk lekiu gksrk gSA bldk vFkZ gS fd eafnjksa o ?kjksa esa ukS

flrEcj & vDVwcj 2016

n

41

n

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n


laLd`fr

fnuksa rd nsoh nqxkZ ds vkxeu dk Lokxr fd;k tkrk gSA mu yksxksa ds fy, ;g fnu fo’ks"k egŸo j[krk gS tks ukS fnuksa rd miokl j[krs gSaA

HkO; tqywl ¼dukZVd½

eSlwj esa n’kgjk eukus dh ijaijk 400 o"kksZa izkphu gSA ;gka ds fuoklh iwjs o"kZ bl ioZ dks eSlwj ds flVh iSysl esa euk, tkus dh izrh{kk djrs gSaA bl o"kZ Hkxoku ds izfr vkHkkj eSlwj esa n’kgjs dk HkO; vk;kstu 11 vDVwcj dks ;gh og fo’ks"k fnu gksrk gS tc J)kyqx.k vius vkjaHk gksxkA blesa gkfFk;ksa dh lokjh fudkyh tkrh thou esa lQyrk ds fy, Hkxoku ds izfr vkHkkj gS tks ,d ikjaifjd tqywl gksrk gSA nsoh pkeqaMs’ojh O;Dr djrs gSaA vkb, ge tkurs gSa fd nf{k.k Hkkjr dh izfrek dks ,d lqlfTtr gkFkh ij Lo.kZ ds gkSnk ds izR;sd jkT; esa n’kgjk fdl izdkj esa j[kdj leLr uxj esa ?kqek;k tkrk ls euk;k tkrk gSA gSA ;g ,d ’kksHkkeku lekjksg gksrk gS eSlwj esa n’kgjk ftls ns[kus fo’oHkj ds lSdM+ksa yksx lekjksg eukus dh ljLorh iwtk ¼dsjy½ ns[kus vkrs gSaA ;g tqywl eSlwj iSysl ijaijk 400 o"kksZa bls vk;q/k iwtk ds :Ik esa euk;k tkrk ls vkjaHk gksdj cUuhearki rd fudkyk iz k phu gS gSA bl fnu J)kyqx.k Kku dh nsoh tkrk gSA dukZVd esa n’kgjk ukMkgCCkk ds ljLorh dh iwtk&vpZuk djrs gSaA :Ik esa euk;k tkrk gS D;ksafd bl ioZ dk vk;kstu izR;sd HkDr vius [kkrs ,oa midj.kksa dh iwtk djrs eSlwj ds ’kkgh ifjokj }kjk fd;k tkrk gSA laiw.kZ gSaA leLr ukS fnuksa rd lzksrksa dk mPpkj.k fd;k uxj dks jks’kuh ls ltk;k tkrk gS ftls ns[kus tkrk gS ,oa Hktu x, tkrs gSaA vafre fnu n’kgjk vKku ij Kku dh fot; ds izrhd ds :Ik esa euk;k gt+kjksa dh la[;k esa lSykuh vkrs gSaA izR;sd o"kZ jks’kuh dh O;oLFkk ij ,d djksM+ #i, O;; fd, tkrk gSA

rfeyukMq esa rwFkqdqMh fLFkr dqyklsdjikfVVue esa n’kgjk ioZ ds nkSjku izLrqfr nsrs yksd dykdkj Hkkjr ifjizs{;

n

42

n

flrEcj & vDVwcj 2016


Åij% n’kgjk ds volj ij jko.k dk iqryk ,oa pkeqaMs’ojh eafnj ls nqxkZ dh izfrek dks eafnj ds pkjksa vksj ?kqek;k tkrk gS

tkrs gSaA n’kgjk ls iwoZ 25]000 u, cYc yxk, tkrs gSaA bl lekjksg esa lfEEkfyr gksus okys gkfFk;ksa dks fo’ks"k :i ls izf’k{k.k fn;k tkrk gSA bl tqywl esa 12 gkFkh ’kkfey gksrs gSa tks eSlwj iSysl ls cUuhearki rd fnu esa nks Qsjs yxkrs gSaA

xqfM+;ksa ds fy, vkjf{kr gksrk gS ftUgsa ?kj ds cPps Lo;a ltkrs gSaA

cksEekyk dksyqow ¼vka/kz izns’k½

jkT; esa euk, tkus okys vU; ioksZa dh Hkkafr bl R;ksgkj dh rS;kfj;ka ;gka ds fuoklh eghuksa iwoZ vkjaHk dj nsrs gSaA os igys ls xksyw ¼rfeyukMq½ [+kjhnkjh djrs gSaA rfey leqnk; n’kgjk ukS fnu iwoZ ;gka ij n’kgjs dh /kwe ukS fnu iwoZ ds yksxksa dh Hkkafr vka/kz izns’k ds vkjaHk gks tkrk gSA vkjaHk gks tkrh gSA NksVh ewfrZ;ksa yksx Hkh lqanj xqfM+;ksa dks ltkrs blesa NksVh ewfrZ;ka] dks ,df=r djds mudk izn’kZu gSaA bl fo’ks"k O;oLFkk dks cksEekyk fd;k tkrk gSA ;s ewfrZ;ka xksyw ;k dksyqow dgrs gSaA jkT; ds ikou tks xksyw ;k dksyw dksyw dgykrh gSaA bu ewfrZ;ksa dks eafnjksa dks ukS fnuksa rd iq"iksa ls dgykrh gSa] j[krs gSa ikap] lkr vFkok 11 ik;nkuksa ij ltk;k tkrk gSA n’kgjk ds nkSjku ltk;k tkrk gSA lcls Åij dk fr#ekyk esa Hkxoku osadVs’oj eafnj ik;nku rhu nsfo;ksa ds fy, vkjf{kr j[kk tkrk o fot;okM+k esa dud nqxkZ vEekok: dk eafnj gS ftu ij ljLorh] nqxkZ ,oa y{eh dh ewfrZ;ka vkd"kZ.k dk eq[; dsanz gksrk gSA ;g fnu lkSHkkX;] j[krs gSaA lcls uhps dk ik;nku lkekU;r% mu le`f) ,oa lEiUurk ds fy, euk;k tkrk gSA

flrEcj & vDVwcj 2016

n

43

n

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n


fojklr

ru&eu dh LQwfrZ dk

lexz n`f”Vdks.k

dyjhik;V~Vq uked ;q) dyk dk vH;kl efgykvksa&iq#"kksa] ;qok&o`)ksa }kjk fd;k tk jgk gSA orZeku esa ;g bruh yksdfiz; gks xbZ gS ftruh igys dHkh ugha Fkh ys[k% dsoh fiz;k

Hkkjr ifjizs{;

n

44

n

flrEcj & vDVwcj 2016


vk

i D;k ;g tkurs gSa fd Hkkjrh; dks lHkh izdkj dh ;q) dykvksa dh tuuh ekuk ikSjkf.kd dFkkvksa esa bldk tkrk gSA dyjh ’kCn dk loZizFke mi;ksx laxe mYys[k gS fd Hkxoku f’ko dk lkfgR; esa ns[kus dks feyk FkkA bls }a} ds v[kkM+s vius ’olqj n{k ;k ;q) ds eSnku ds :i esa fd;k tks l`f"V ds nsorkvksa o iztkifr;ksa FkkA ml dky esa izR;sd ;ks)k dks dyjhik;V~Vq dks esa ls ,d Fks] ds lkFk gq, la?k"kZ ds ;g lSU; izf’k{k.k fn;k tkrk FkkA izkphure ;q) dyk i’pkr fdl izdkj ls dyjhik;V~Vq ;g izkphure ;q)d iz.kkfy;ksa esa ds :i es a tkuk dh mRifÙk gqbZ\ rRi’pkr f’ko us ls ,d ekuh tkrh gS tks vc Hkh tkrk gS tks vc Hkh bl ;q) dyk dk izf’k{k.k egkfo".kq vfLrRo esa gSA vfLrRo esa gS ds NBs vorkj ij’kqjke dks Hkh fn;k ;g ;q) iz.kkyh nf{k.kh jkT;ksa esa FkkA blds cnys mUgksaus vius 21 cgqr yksdfiz; ,oa O;kid Lrj ij vuq’kklu fl[kk, vkSj dsjy esa 108 dyjh ;kuh mi;ksx esa ykbZ tkrh Fkh ftl ij vaxzst+ksa us izfrca/k O;k;ke’kkyk,a [kksydj nhaA orZeku esa dyjhik;V~Vq yxk fn;k FkkA vaxszt+ksa dks vans’kk Fkk fd LFkkuh;

flrEcj & vDVwcj 2016

n

45

n

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n


fojklr

bl izdkj dh ;q) dyk vc thou ;kiu dk lk/ku cu xbZ gSA Ik;ZVdksa ds lEeq[k fo’ks"k izn’kZu fd;k tkrk gS

yksx dgha muds fy, [+krjk u cu tk,aA Lora=rk dyk] foKku ,oa fpfdRlk dk lkeatL;iw.kZ rkyesy gksrk gSA dyjhik;V~Vq esa ,sls dbZ eqnzk,a gksrh gSa tks izkfIr ds i’pkr bl ;q) iz.kkyh dks iquthZfor i’kqvksa ds geys ij vk/kkfjr gksrh gSaA bu eqnzkvksa fd;k x;kA fdarq ml le; blds laj{kd vFkkZr~ fj;klrsa lekIr gks pqdh FkhaA ;|fi orZeku esa iqu% dk uke Hkh i’kqvksa ij j[kk x;k gSA ,slh ekU;rk gS fd ;q) dyk dh bl ’kSyh dk bl ij /;ku dsafnzr fd;k tk jgk fodkl ouksa esa gqvk Fkk tc vk[ksV gSA vc ;g ;q) dyk thou;kiu bl ;q ) dyk es a djus okys Ik’kqvksa ds vkØe.k dh dk lk/ku cu xbZ gSA dykdkj okj] tw>uk] ykr rduhd lh[kk djrs FksA 21 QqV xquk i;ZVdksa fo’ks"kdj nf{k.k Hkkjr vkus ekjuk ,oa mNydj 42 QqV ds ftl vgkrs esa izf’k{k.k okys fons’kh i;ZVdksa ds le{k bldk vkØe.k djuk fy;k tkrk gS mls dyjh dgrs gSaA izn’kZu djrs gSaA bldh yksdfiz;rk fl[kk;k tkrk gS bl ;q) dyk esa okj djuk] tw>uk] dk ifj.kke gS fd bls Jhyadk] ykr ekjuk vkSj mNydj cpuk eysf’k;k o baMksusf’k;k esa Hkh viuk;k fl[kk;k tkrk gSA dyjhik;V~Vq us x;k gSA ijaijkxr :i ls phu dh ;q) dyk ’kkvksfyu dsjy ds jaxeap o u`R; ’kSfy;ksa fo’ks"kdj dFkdyh ,oa Fks¸;e ij xaHkhj ls viuk xgjk izHkko NksM+k gSA VSEiy dh mRifÙk ckS) vkpk;Z ,oa psu ¼t+su½ ckS) blds vfrfjDr Hkkjr rFkk fo’o ds fofHkUu lEiznk; ds laLFkkid cksf/k/keZ ¼450&523 bZLoha½ }kjk dh xbZ Fkh tks Hkkjr ls ogka x, FksA ogka rhu fgLlksa esa fp=iV ds vfHkusrkvksa us :igys insZ ij vFkok mlds brj Hkh dyjhik;V~Vq ds izpkj izdkj ds fo|ky; mÙkjh] e/; o nf{k.kh gSa tgka esa viuk egÙoiw.kZ ;ksxnku fn;k gSA ey;kyh fofHkUu izdkj ds dyjhik;V~Vq dk vH;kl fd;k lqij LVkj eksguyky o eewVh] gkax&dkax fuoklh tkrk gSA fdarq bu lHkh ’kSfy;ksa dk ewyHkwr vk/kkj Hkkjr ifjizs{;

n

46

n

flrEcj & vDVwcj 2016


dyjhik;V~Vq esa n{k ,d o`) efgyk

dyjhik;V~Vq dk izf’k{k.k vc f’k{k.k laLFkkvksa esa Hkh fn;k tkus yxk gS

,d efgyk tks oU;tho dh Hkkafr QqrhZ ls okj djrh gS] tw>rh gS] tdM+ ysrh gS] ykr yxkrh gS ,oa mNy tkrh gSA og vkSj dksbZ ugha vfirq 74 o"khZ;k ehuk{khvEek xq#Ddy gSaA dyjhik;V~Vq esa ikjaxr thfor o`) efgyk ehuk{khvEEkk us bl ;q) dyk dk izf’k{k.k N% o"kZ dh vk;q ls ysuk vkjaHk dj fn;k FkkA og xr N% n’kdksa ls bl ;q) dyk dk izf’k{k.k ns jgh gSaA og mÙkjh dsjy esa dyhdV ds oMdjk esa dnFkkunu dyjh laxe uked laLFkk pykrh gSaA ;gka izfro"kZ lSdM+ksa Nk= bl ;q) dyk esa izf’k{k.k ysus vkrs gSaA

gkWyhoqM vfHkusrk ,oa ek’kZy vkfVZfLV tSdh pSu rFkk tkikuh vfHkusrk rknkukscw lkrks ,slh dqN yksdfiz; gfLr;ka gSa tks dyjhik;V~Vq esa ikjaxr gSaA vr% ;g dgk tk ldrk gS fd dyjhik;V~Vq dks tks yksdfiz;rk ,oa izfr"Bk feyuh pkfg, Fkh og izkIr gks xbZ gSA dyjhik;V~Vq esa fo’ks"k :Ik ls ikjaxr ehuk{khvEek xq#Ddy tks o`) ek’kZy vkVZ fo’ks"kK gSa] ds vuqlkj dyjhik;V~Vq dk Hkfo"; cgqr mTToy gSA bl e/;;qxhu ek’kZy vkVZ dh c<+rh yksdfiz;rk dk vankt+k bl rF; ls yxk;k tk ldrk gS fd ’kgjksa esa jgus okys yksx Hkh blls cgqr izHkkfor gks jgs gSaA vc jk"Vª ds fo|ky;ksa ,oa f’k{k.k laLFkkuksa esa Hkh dyjhik;V~Vq dk izf’k{k.k fn;k tk jgk gSA blls u dsoy ’kjhj esa yphykiu ykus] ’kfDr] izfrjks/kd {kerk c<+kus ,oa leLr LokLF; dh j{kk djus esa lgk;rk feyrh gS vfirq blds fu;fer vH;kl ls ’kjhj lqMkSy o vkd"kZd curk gSA buds vfrfjDr ,dkxzrk c<+kus] /kS;Z j[kus] Lo;a ij vuq’kklu j[kus ,oa vkRe tkx:drk ykus esa enn feyrh gSA

flrEcj & vDVwcj 2016

bl dyjh dks LFkkfir djus ds ihNs Hkh ,d jkspd dFkk gSA ;g dyjh ehuk{kh ds ifr jk?kou ekLVj us [kksyh FkhA mPp tkfr ds yksxksa us ,>kok leqnk; ds jk?kou dks LFkkuh; dyjh esa izos’k djus ls euk dj fn;k FkkA blds ifj.kke Lo:i mlus 1949 esa dyjh dk xBu fd;k tgka tks pkgs izos’k ik ldrk gSA ehuk{khvEek vkSlru izfro"kZ 60 ’kks izLrqr djrh gSaA ;g xoZ dh ckr gS fd mudh dyjh esa ,d&frgkbZ Nk= yM+fd;ka gSaA jkspd ckr ;g gS fd og bldk izf’k{k.k fu%’kqYd nsrh gSaA l= dh lekfIr ij Nk= viuh bPNk ls tks pkgs mUgsa xq#nf{k.kk ds :i esa ns ldrk gSA

n

47

n

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n


fp=dFkk

Hkkjr ifjizs{;

n

48

n

flrEcj & vDVwcj 2016


Ý+kl a hlh izHkko

dk fp=.k

iwoZ Ý+kalhlh mifuos’k panuuxj dh ;k=k djus ij i;ZVdksa dks ;gka vkd"kZd okLrqf’kYi ,oa izpqj ek=k esa le`) laxzgky; ns[kus dks feyrs gSa ys[k% ikFkZ eq[kthZ o fiz;adk eq[kthZ

flrEcj & vDVwcj 2016

n

49

n

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n


fp=dFkk

m

l le; ;g ,d vyx dgkuh gksrh vxj Ý+kalhlh tyiksr ¶+ysesu jkLrk HkVddj vius dkjoka ls foeq[k u gks x;k gksrkA ;g 17oha lnh dh rhljh frekgh Fkh tc iqrZxkfy;ksa us caxky dh [kkM+h esa rSjrs ¶+ysesu dks vius v/khu dj fy;k FkkA bl ?kVuk dk mYys[k vaxzst iz’kklfud vf/kdkjh okWYVj Dysosy us vius i= esa fd;k tks mUgksaus 28 fnlEcj 1674 esa baXySaM esa funs’kdksa ds lewg dks fy[kk FkkA mlesa crk;k x;k Fkk fd bl tyiksr dk vigj.k djds mls gqxyh ys tk;k x;k tgka iqrZxkfy;ksa dk O;kikfjd dsanz FkkA bl ?kVuk ij Øks/k O;Dr djrs gq, vaxzst+h ’kkldksa us bldh ppkZ eqx+y ’kkldksa ls <kdk esa dh FkhA eqx+y ’kkldksa us rqjar iqrZxkfy;ksa ij Ý+kalhlh tyiksr dks NksM+us dk ncko cuk;kA

caxky izkar ds uokc bczkfge [+kku us panuuxj esa Ý+kalhlh dekaMj dks mifuos’k LFkkfir djus dh vuqefr iznku dh FkhA Ý+kalhlh dekaMj us rkyMkaxk esa ,d vkokl dk fuekZ.k djk;k tks 1688 esa LFkkbZ mifuos’k cu x;k FkkA 1730 esa xouZj ds :i esa tkslQ+ Ýsadks,l MqIysDl ds Hkkjr vkxeu ij bl uxj dk Lo:i cny x;kA ogka cM+h la[;k esa Hkouksa dk fuekZ.k gqvkA leqnzh O;kikj esa c<+ksrjh gqbZA dqy feykdj ;g LFkku ;wjksih; O;kikj o okf.kT; dk izeq[k dsanz cu x;k FkkA bl chp Ý+kal ds u, dekaMj us gqxyh ds fudV ckansy esa viuk O;kikj vkjaHk fd;kA mlus 1688 esa eqx+y ’kkldksa dks 40]000 #i, dk ut+jkuk nsdj muls viuk O;kikfjd dsanz gqxyh ds fudV ckansy ls ifjofrZr djds panuuxj ykus dh vuqefr izkIr dj yh FkhA vr% rHkh ls

gqxyh unh ds fdukjs ij cuk fd;kWLd ftldk fuekZ.k 1921 esa jksfDor us djk;k Fkk] eq[; i`"B% panuuxj laxzgky; o baLVhV~;wV tks iwoZ MqIysDl gkml Fkk Hkkjr ifjizs{;

n

50

n

flrEcj & vDVwcj 2016


vki tc ;gka jsyos LVs’ku ij [kM+s gksaxs rc mldh nhokjsa vkidks Nk;kfp= ysus ds fy, vkidk /;ku vkdf"kZr djsaxhA rc vkidks Kkr gksxk fd ;gka ij jk"Vª ds dbZ egŸoiw.kZ lekjksgksa dk vk;kstu fd;k tk pqdk gSA dksydkrk ls 35 fdyksehVj nwj fLFkr panuuxj esa Ý+kalhlh] iqrZxkyh] vaxzst+ksa rFkk MsuekdZ dk izHkko ns[kus dks feyrk gS ftuds dkj.k ;g {ks= vUu dk HkaMkj cu x;kA jkWcVZ Dykbo us bl LFkku dks O;kikj o ykHk dk dsanz cuk;kA bl {ks= us VSxksj tSls egku dfo dk eu eksg fy;k FkkA Jh vjfcanks] jklfcgkjh cksl] dUgkbZyky nŸk tSls caxky ds ;qok Lora=rk lsukfu;ksa vkSj muds vuq;kf;;ksa dks ns’kHkfDr dh e’kky tykus ds fy, vkdf"kZr fd;k FkkA bl LFkku us bZ’ojpanz fo|klkxj tSls lektlq/kkjd dks ,dkar miyC/k djk;k Fkk rFkk dkyh pj.k djekdj o muds vuqt Jhin djekdj tSls f’k{kkfonksa dks izsfjr fd;k FkkA yxHkx 300 o"kksZa ds i’pkr orZeku esa Hkh panuuxj esa Ý+kalhlh ;qx dk vkd"kZ.k fo|eku gSA xzsaM Vªad jksM ij ckjklkr xsV esa lcls vf/kd dj?ks fo|eku gSaA ;gka fLFkr nks dksfjafFk;u LraHkksa dk okLrqf’kYi ns[kdj vki grizHk jg tk,axsA fjifCyd Ý+kalsl dk izrhd ns[kdj vkt Hkh vkidks Ý+kalhlh vkanksyu dh izfr/ofu% fycVhZ] bDosfyVh] Ý+sVfuZVh lqukbZ nsxhA vusdkusd lwpdksa esa ls ;g ,d gS tks vkidks bl uxj esa Ý+kalhlh mifuos’k dk panuuxj dh vk/kkjf’kyk Ý+kalhlh mifuos’k ds :i vkHkkl djk,axsA esa iM+ xbZA ;g dk;Z dydŸkk ¼vc dksydkrk½ dh vki panuuxj LVªsaM tk,a o ;gka fdukjs ij mRifŸk ls iwoZ gks x;k FkkA dqN nsj vo’; #dsaA ;gka iafDrc) o`{k lqanj n`’; panuuxj dk laidZ mlds izLrqr djrs gSaA ;g LFkku 18 ls vklikl fLFkr miuxjksa ls O;kikj ls ysdj 81 o"kZ ds yksxksa ds e/; cgqr n lsØsM gkVZ ysdj laLd`fr rd] okf.kT; ls ysdj yksdfiz; gSA ruko feVkus ds fy, ;g ppZ ls Ý+kal dh i;ZVu rd] ns’kHkfDr ls ysdj mRlo mi;qDr LFky gSA vki tc flfoy mRd`"V okLrqf’kYi rd izR;sd xfrfof/k ds :i esa FkkA dksVZ ds lkeus ls fudysaxs tgka dHkh ;gka ij viuk thou O;rhr dj pqds gksVy Mh isfjl gqvk djrk FkkA ifjyf{kr gksrh gS ,d o`) O;fDr us crk;k] ^^;gka ij laHkor% ogka ds ckWy:e ds onhZ/kkjh vkidks viuk thou fcrkus ds Hkko osVj vkidk Lokxr djrs gq, fn[kkbZ dk Lor% vkHkkl gksxkA eSaus viuk lkjk thou ;gha nsaA blls igys fd vki dqN le>sa os gok esa yqIr ij O;rhr fd;k gS vkSj esjh bPNk gS fd lnk gh gks tk,axsA vki vxj lsØsM gkVZ ppZ tk,axs rks ;gha ij jgwaA** Ý+kalhlh okLrqf’kYi dh lqanjrk vkidks vfHkHkwr dj

flrEcj & vDVwcj 2016

n

51

n

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n


fp=dFkk

nsxhA ikrky ckM+h vk/kqfud okLrqf’kYi vkSj ogka ds iaMkyksa dks ns[kdj vki vokd jg tk,axsA vkids fuokfl;ksa ds lkSan;Zcks/k dk mRd`"V mnkgj.k gSA LVªsaM eqag ls dsoy ;gh ’kCn fudysaxs% panuuxj rsjk uke ds fudV fjoj O;w Fkk tks vc /oLr gks x;k gSA VSxksj vkuannk;d thou gS! vius vuqt T;ksfrfjanzukFk ds lkFk ;gka le; O;rhr dqN yksx ;g le>saxs fd uxj ds fudV cgus fd;k djrs FksA xhrkatfy dh dbZ dforkvksa dh jpuk okyh unh ds dkj.k bldk uke iM+k gS ¼caxkyh esa mUgksaus ;gha ij dh FkhA bls pkan dh uxjh dgrs gSa½ ogha dqN uannqyky eafnj ftldk fuekZ.k ekusaxs fd panu ds O;kikj ds dkj.k ;g Ý+kalhlh Hkkjr dks banzukjk;.k jkW; pkS/kjh us 1740 esa fd;k uke iM+k tks dHkh ;gka ij cM+h ek=k esa o"kksZa iwoZ NksM+dj Fkk vkSj ;g izkphu Hkkjrh; LFkkiR;dyk fd;k tkrk FkkA fdarq bl uxj ds uke pys x, Fks fdarq dk mRd`"V mnkgj.k gSA u`R; xksiky dh mRifŸk nsoh paMh ds eafnj ds uke Le`fr eafnj Jh gfjgj lsB }kjk ;gka ds ij iM+k gSA muds dky dks fuokfl;ksa dks migkj Lo:i fn;k Fkk tks Ý+kalhlh dbZ o"kZ iwoZ Hkkjr NksM+dj n’kkZrs Hkou vkt vkt ,d fFk;sVj gkWy o iqLrdky; gSA pys x, FksA fdarq os ;gka ij dbZ Hkou Hkh gSa ;g uxj esa lkaLd`frd fojklr dk ,d NksM+ x, tks ml dky dks izfrfcafcr izeq[k dsanz gSA djrs gSaA mu Hkouksa esa ls ,d nkl vki vxj uxj ds okf"kZd vk;kstu tx)k=h csdjh Hkh gS ftldk fuekZ.k uanyky nkl us 1875 iwtk ds nkSjku ;gka tk,a rks le> ik,axs fd thou esa djk;k FkkA Ý+kalhlh i;ZVd tc Hkh ;gka vkrs esa mRlo dk vFkZ D;k gSA jks’kuh ls txexkrs gq, gSa os yksQ vo’; Ø; djrs gSaA vki tc ;gka dh

nqxkZ iwtk ds fy, HkO; :i ls ltk;k x;k iaMky Hkkjr ifjizs{;

n

52

n

flrEcj & vDVwcj 2016


Åij% panuuxj esa fLFkr jkseu dSFkksfyd ppZ

xfy;ksa esa Hkze.k djsaxs rks vkidks Ý+kalhlh uke lnh ls ysdj vk/kqfud dky ds Ý+kalhlh ys[kdksa ns[kus dks feysaxs tSls MqiysDl lkbfdYl] fol dh 18]000 ls vf/kd iqLrdsa miyC/k gSaA o fol LVkWfdLV] yk oksx] ckWu ,eh ,oa yk bfrgkl lk{kh gS fd Ý+kalhlh ’kkldksa us esfMflu vkfnA Hkkjrh;ksa ij dHkh Hkh mudh Hkk"kk lh[kus dk n baLVhV~;wV vkWQ+ panuuxj vFkok n Ýsa+p ncko ugha MkykA fdarq ;g e/kqj Hkk"kk dk deky baLVhV~;wV dbZ o"kksZa ls lkaLd`frd lsrq ds :i esa Fkk fd Hkkjrh; fo}ku mlds izfr vkdf"kZr gq,A dk;Z dj jgk gSA Ý+kalhlh Hkk"kk ds Ý+kalhlh Hkk"kk lh[ksa] vki nksxquk foHkkx ds vfrfjDr bl baLVhV~;wV thou th,axs( izse gks] db;ksa dk ekuuk gS esa iqLrdky; o laxzgky; Hkh gSA dk;kZy; gks] rduhd gks fd uxj dk uke blls 1731 ls 1741 ds e/; ds vFkok vodk’k ij gksa] mlds fudV esa Lof.kZe dky ds laca/k esa irk pyrk lnk Ý+kalhlh Hkk"kk dk cgus okyh unh ds gS tc tkslQ+ Ýsadksbl MqIysDl mi;ksx djsa( Ý+kalhlh dkj.k iM+k ;gka ds xouZj FksA okLro esa dHkh Hkk"kk thou thus dk ;g tujy MqIysDl dk vkokl gqvk rjhdk gS( Ý+kalhlh Hkk"kk djrk FkkA MqIysDl ds cM+s ls fcLrjs ds vykok foykflrk ugha vfirq vko’;drk gSA ;gka ij yqbl iape ds Q+uhZpj dk laxzg Hkh gSA vrhr] orZeku o Hkfo"; esa Ý+kalhlh laxzgky; dh Hkkafr iqLrdky; esa 4]000 ls vf/kd Hkk"kk vlkef;d jgrh gS & ;s dqN ,sls Ý+kalhlh iqLrdsa gSa Ý+kal us ;s Ý+h flVh iz’kklu eqgkojs gSa tks Ý+kalhlh Hkk"kk lh[kus okys dks gLrkarfjr dj nh FkhaA orZeku esa ;gka 16oha Hkkjrh;ksa esa cgqr yksdfiz; gSaA

flrEcj & vDVwcj 2016

n

53

n

Like MEA INDIA

Follow @MEAINDIA

Channel MEA india

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n


dyk

Hkkjr ifjizs{;

n

54

n

flrEcj & vDVwcj 2016


diM+kas ij

mdsjh dfork

Hkkjrh; gFkdj?kk gky ds dqN fnuksa esa jk"Vªh; ,oa varjjk"Vªh; Q+S’ku ifjn`’; esa vkd"kZ.k dk dsanz cu x;k gS ys[k% ’kkfyuh fe=k

Hkk

jr esa cqukbZ ds iqu#RFkkuoknh ,oa oL=ksa ds fMT+kkbuj xkSjkax ’kkg us bl o"kZ 69osa dku fQ+Ye Q+sfLVoy esa dkathoje bdr nqiV~Vs rFkk xgjs uhys jax ds x+jkjk ds lkFk fiad vksjxat+ iSBuh vukjdyh ds :i esa iks’kkd izLrqr dh rks oSf’od Lrj ds n’kZdksa us muds }kjk cukbZ xbZ iks’kkd dh vksj fo’ks"k /;ku fn;k vkSj Hkkjrh; gFkdj?kk dh ljkguk dhA ySDes Q+S’ku ohd 2015 esa dbZ izfrf"Br Q+S’ku fMT+kkbujksa us Hkkjrh; gFkdj?kk ls fufeZr iks’kkdksa dk laxzg izLrqr djds n’kZdksa dk eueksg fy;k FkkA bl vk;kstu esa 44 VqdM+ksa esa cukjlh cqukbZ ls fufeZr o/kq ds fyckl dk foLr`r laxzg izLrqr fd;k x;k FkkA cukjlh cqukbZ izkphudky ls vius le`) fofo/krk o dykRedrk ds fy, fo’oHkj esa fo[;kr gSA

Ikkjaxr dkjhxj

cqukbZ ds fy, ,d izkphu gFkdj?kk

og bruh dykRedrk ls fufeZr dh tkrh Fkh mlesa ls rsy Hkh vkj&ikj ugha gks ldrk FkkA

Hkkjr vfr izkphudky ls vius mÙke oL= m|ksx ds fy, tkuk tkrk jgk gSA eksgu tksnM+ks vkSj gM+Iik dh fla/kq ?kkVh ds izkphu LFkyksa ls dikl ds vo’ks"k izkIr gq, FksA egkHkkjr o jkek;.k tSls egkdkO;ksa esa Hkh cqukbZ dh dyk dk foLrkj ls o.kZu fd;k x;k gSA ml nkSj esa Hkh gekjs cqudj cqukbZ ds dke esa fdrus n{k gqvk djrs Fks ;g bl ckr ls Kkr gksrk gS fd izkphudky esa fo[;kr uxjnklh vkezikyh v/kZ&ikjn’khZ lkM+h iguk djrh FkhA orZeku esa Hkh bls mRd`"V rduhd dk vn~Hkqr mnkgj.k ekuk tkrk gSA Bhd blh rjg lnk ls yksdfiz; jgh okjk.klh dh lwrh eyey ds laca/k esa dgk tkrk Fkk fd

{ks=h; ’kSyh

Hkkjr esa d`f"k ds i’pkr Hkkjrh; gFkdj?kk nwljk lcls cM+k dqVhj m|ksx gSA blls yk[kksa yksxksa dks izR;{k vFkok vizR;{k :i ls jkst+xkj feyrk gSA okLro esa leLr Hkkjr ds jkT;ksa esa pkj fefy;u gFkdj?kk cqudj fo|eku gSa ¼buesa ls 80 izfr’kr efgyk,a gSa½ tks Hkkjr dh cgqewY; fojklr dh ijaijkxr lqanjrk dks ikjaifjd iks’kkdksa ij mdsj jgs gSaA cqukbZ] izfr:i o jaxksa dh n`f"V ls izR;sd jkT; dh vyx igpku o fof’k"Vrk gSA vksfM’kk dh bdr] vka/kz izns’k dh dyedkjh] rfeyukMq

flrEcj & vDVwcj 2016

n

55

n

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n


dyk

dh dkathoje] cukjl dh t+jh] e/; izns’k dh pansjh] mÙkj izns’k ds tSdkMZ rFkk if’pe caxky dh <kdh tkenkuh fofo/k ’kSfy;ksa rFkk fofHkUu izdkj ds izfr:iksa dks ifjyf{kr djrs gSaA lkekU;r% bu cqukbZ fd, x, oL=ksa ij izd`fr ls izsfjr :ikadu vafdr fd, tkrs gSa tSls iq"i] Q+y] i{kh] o`{k rFkk pkan&flrkjs bR;kfnA

blh fn’kk esa psUubZ esa izFke jk"Vªh; gFkdj?kk fnol vk;ksftr fd;k x;kA bldk mn~ns’; gFkdj?ks ls fufeZr i;kZoj.k vuqdwy mRiknksa dh fo’ks"krk ds igyqvksa dks vfHkO;Dr djuk FkkA rRi’pkr Hkkjr ds iz/kkuea=h Jh ujsanz eksnh us bafM;k gSaMywe ds izrhd fpºu dk vukoj.k fd;kA Hkkjrh; gFkdj?kk ds mRiknksa ds egÙo dks mtkxj djrs gq, mUgksaus dgk] ^^[kknh fofHkUu igy ,oa gFkdj?kk ls fufeZr mRikn Bhd gFkdj?kk ds fy, orZeku lnh ds izFkek/kZ dh vof/k esa tc oSlk lkSgknZ iznku djrs gSa tSlk eka ds N% dkjhxjksa dh gFkdj?kk cqudjksa dks ÅtkZ pkfyr dj?kksa izse ls feyrk gSA ,d cqudj lkM+h dks vko’;drk gksrh gS ls dM+h izfrLi/kkZ o csbZeku fcpkSfy;ksa dk Bhd mlh izdkj cukrk gS ftl izdkj tks ja x kbZ ] dyQ+ lkeuk djuk iM+k rks gFkdj?kk {ks= us ls ,d eka viuh csVh dk ykyu&ikyu yxkus] diM+k yisVus] viuk vfLrRo cpkus ds fy, dkQ+h la?k"kZ djrh gSA** bl o"kZ ,d lIrkg ls Hkh cquus] bL=h djus fd;kA gFkdj?kk ij iks’kkd cukus ds fy, de le; esa diM+k ea=h Jherh Le`fr vkS j Nw V x, Nks j dks de ls de N% dkjhxjksa dh vko’;drk bZjkuh dk fV~oVj vfHk;ku ^vkbZ fo;j dkVrs gSa rFkk ÅtkZ gksrh gS tks jaxkbZ] dyQ+ yxkus] diM+k gSaMywe* cgqr yksdfiz; jgkA Q+slcqd ij pkfyr dj?kksa esa dsoy yisVus] cquus] bL=h djus vkSj NwV x, gt+kjksa yksxksa us bls ykbd fd;kA ’kh?kz ,d dkjhxj pkfg, Nksj dks dkVus dk dk;Z djrs gSaA ogha gh lekt ds fofHkUu oxksaZ ds yksdfiz; ÅtkZ pkfyr dj?kksa esa dsoy ,d dkjhxj yksxksa us Hkh gFkdj?kk ls cus mRiknksa dk dh vko’;drk iM+rh gSA leFkZu fd;kA o"kZ 2015 esa cqukbZ ds Hkkjrh; f’kYi dks lgstdj cqudjksa dh mRiknu {kerk ,oa xq.koÙkk esa c<+ksrjh j[kus ,oa blds laj{k.k dh fn’kk esa dbZ dkjxj dne gks bl ckr dks /;ku esa j[kdj rFkk izkphu ijaijk dks mBk, x, rkfd cqudjksa dh vkus okyh ih<+h bl dyk lgstdj j[kus dh fn’kk esa Hkkjr ljdkj ds gFkdj?kk dk egÙo le> lds rFkk bls viukus esa #fp fn[kk,A fodkl vk;qDr ds dk;kZy; us dbZ dkjxj dne

Hkkjr ifjizs{;

n

56

n

flrEcj & vDVwcj 2016


rfeyukMq ds fr#usyosyh esa dk"B ds gFkdj?ks ij cqudj ikjaifjd lkM+h dk fuekZ.k djrk gqvk

mBk, gSaA blds rgr jaxkbZ] fizafVax ,oa dkjhxjh dh ,oa O;fDrokn ds ewY;ksa tSls rÙo vc Hkh cjdjkj xq.koÙkk ds laj{k.k ij cy fn;k x;k gSA bl fn’kk esa gSaA ikjaifjd lwrh] js’eh] iVlu ,oa Åuh /kkxksa ds gFkdj?kk cqudj lgdkjh lfefr;ka Hkh gt+kjksa xzkeh.k vfrfjDr cqudj vk/kqfud flaFksfVd feJ.kksa dk Hkh efgykvksa dh lgk;rkFkZ vkxs vkbZ gSa tks efgyk,a mi;ksx djrs gSaA bu ifjorZuksa ls gFkdj?kk ls fufeZr cqukbZ ds dke esa layXu gksdj viuk rFkk vius mRiknksa dk vkd"kZ.k] euksgjrk ,oa egÙo de ugha gks ifjokj dk Hkj.k&iks"k.k dj jgh gSaA Hkkjrh; gFkdj?kk tkrkA lwrh o js’eh lthys Q+fuZ’k diM+ksa dh oSf’od izkS|ksfxdh laLFkku leLr Hkkjr esa cqudjksa dks fo’ks"k Lrj ij ekax cgqr c<+ xbZ gSA izf’k{k.k iznku dj jgk gSA Hkkjr esa gkFk ls cqus gq, mRiknksa ;g izf’k{k.k 500 gFkdj?kk cfLr;ksa esa ls 50 izfr’kr mRikn fu;kZr fd, gFkdj?kk ls fufeZr esa fn;k tk jgk gS rkfd ubZ ih<+h ds tkrs gSaA buesa pknjsa] est+iks’k] jlksbZ?kj mRikn LFkkbZ vkSj cqudj cqukbZ dh bl dyk o fojklr esa mi;qDr gksus okys diM+s] insZ] dq’ku muds fuekZ.k esa dks viuk,aA ;|fi gFkdj?kk ls fufeZr doj ,oa nfj;ka vf/kd gksrs gSaA bu dkcZ u mRltZ u Hkh mRikn LFkkbZ vkSj muds fuekZ.k esa lHkh ij ^gSaMywe ekdZ* vafdr gksrk de gksrk gS dkcZu mRltZu Hkh de gksrk gSA gSA ;g yksxks vuks[kh dksfMax ds lkFk yxk;k tkrk gSA bldk mn~ns’; dyk dk Hkfo”; gFkdj?kk mRiknksa dk izpkj&izlkj djuk rFkk Hkkjrh; cqukbZ dk {ks= uohu vUos"k.kksa ds fy, rRij ckt+kj cukuk gSA gSA ;gka miHkksDrkvksa dh ekax ds vuq:i mRiknksa dk ;g ,d izdkj dk gkyekdZ gksrk gS ftlls ;g fuekZ.k dj vkiwfrZ dh tkrh gSA dkjhxj xaHkhjrk ls Kkr gksrk gS fd ;g mRikn Li"V :i ls] fcuk fdlh viuh dyk ,oa f’kYi esa uohurk dk iqV Hkjus ds izfrLi/kkZ ds fufeZr fd;k x;k gS vkSj miHkksDrkvksa fy, lrr iz;kljr jgrk gSA bl fn’kk esa og u, rd igqapk;k tk jgk gSA dqy feykdj ;g dguk fMt+kbu ,oa Lo:iksa dks Hkh viukrk gSA fMt+kbuksa dh mfpr gksxk fd Hkkjrh; cqudjksa ,oa bl dyk dk laosnu’khyrk] fLFkjrk] nh?kZdkyhu cus jgus ds xq.k Hkfo"; lajf{kr ,oa mTToy gSA

flrEcj & vDVwcj 2016

n

57

n

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n


dyk

y?kq fp=ksa dk

vuks[kk lalkj

Hkkjr esa y?kq fp=ksa dk Øekxr fodkl 17oha lnh esa vkjaHk gqvk FkkA ;|fi y?kq fp=ksa dh Q+kjlh ijaijk dk ’kqHkkjaHk Hkkjr esa eqx+yksa }kjk fd;k x;k Fkk] bu ij ik’pkR; izHkko eqLyeku jktkvksa dh nsu gS

b

l o"kZ ds vkjaHk esa ubZ fnYyh esa vkjafHkd nkSj dh y?kq fp=dyk,a vkidks rkM+ ds vk;ksftr bafM;k vkVZ Q+s;j esa dyk iÙks o dkx+t+ ij ns[kus dks feysaxhA mu ij 11oha izsfe;ksa us ftl pht+ esa lcls vf/kd lnh esa iwohZ Hkkjr ds iky lezkVksa ds dky esa ckS) /keZ #fp fn[kkbZ og fiNokbZ fp=dyk dk ls lacaf/kr fp= vafdr gqvk djrs Fks o 12oha lnh esa i`Fkd laHkkx FkkA bldk vk;kstu fiNokbZ if’peh Hkkjr esa ik, tkus okyk ckS) lkfgR; gqvk VªfM’ku ,aM fc;kWUM us fd;k FkkA ,slk igyh ckj djrk FkkA iky dyk fo|ky; vkd"kZd vkd`fr;ksa ij gqvk Fkk tc ikjaifjd y?kq fp=ksa dh dyk vk/kqfud cy fn;k djrk FkkA muesa xk<+s ’kq) jaxksa o foLr`r dyk ls lacaf/kr fdlh dk;ZØe esa iznf’kZr dh xbZ vyadj.kksa dk mi;ksx gksrk FkkA cM+h vka[kksa okyh FkhA blls Hkkjrh; y?kq fp=ksa dh dkykrhr mUufr dk vkd`fr;ksa dk fuekZ.k fd;k tkrk FkkA 13oha lnh ds mYys[k feyk rFkk ns’k&fons’k esa buds e/; esa eqlyeku vkØe.kdkfj;ksa ds laxzg djus okyksa ds laca/k esa foLr`r gkFkksa ckS) eBksa ds /oLr gksus ds i’pkr 16oha lnh ds e/; tkudkjh feyhA iky dyk dk Hkh iru gks x;k FkkA esa y?kq fp=dyk bldh tM+sa jktLFkku ds mn;iqj ds ;|fi dqN fHk{kq ,oa dykdkj Hkkxus esa dk O;kid Lrj ij fudV fLFkr ukFk}kjk xkao esa O;kIr gSaA lQy jgs vkSj usiky pys x, FksA blls fodkl gqvk Fkk bl y?kq fp=dyk dh mRifÙk eafnjksa esa mUgsa foyqIr gksrh dyk dks lgstus esa gqbZ o ;g Hkxoku d`".k dh izfrek dh lgk;rk feyhA i`"BHkwfe esa ns[kus dks feyrh FkhA ;|fi y?kq fp=dyk Hkkjr esa eqx+yksa ds vkxeu ds lkFk] fo’ks"kdj ds dbZ Lo:iksa esa ls ,d fiNokbZ gSA Hkkjr esa bldh vdcj ds ’kkludky ds nkSjku] y?kq fp=dyk O;kid mUufr 11oha lnh ls gqbZA bl izdkj dh dyk gkFk ls Lrj ij Q+yh&QwyhA ml le; blesa lezkVksa ds cukbZ tkrh gS rFkk cgqr jax&fcjaxh gksrh gSA budh njckj ds n`’;] jktkvksa rFkk Qwy&ifŸk;ksa o i’kqvksa ds fo’ks"krk ;g gksrh gS fd dwph ds ek/;e ls cgqr tfVy fp= izeq[krk ls mdsjs tkrs FksA vdcj ds ’kkludky o mRd`"V fp=dkjh dh tkrh gSA buesa iz;qDr gksus okys esa bl fp=dyk ij Q+kjl dk izHkko vf/kd ns[kus jax [kfutksa] lfCt+;ksa] cgqewY; jRuksa] uhy o ’ka[kksa ds dks feykA Q+rgiqj lhdjh esa vdcj us Q+kjl ds nks VqdM+ksa] Lo.kZ o jtr ds d.kksa dh lgk;rk ls fufeZr fo[;kr dykdkjksa ehj lS;n vyh ,oa vCnql len fd, tkrs gSaA budh fo"k;oLrq ,oa mUgsa cukus dh ’kSyh dh ns[kjs[k esa ,d fp=ky; dk fuekZ.k djk;kA blesa fofHkUu dyk fo|ky;ksa ij fuHkZj gksrh gSA buesa ls xqtjkr] Xokfy;j o d’ehj ds fganw dykdkj Hkh eqx+y] jktiwr] igkM+h ,oa MDdu ’kSfy;ka izeq[k gSaA dk;Zjr Fks vkSj os lHkh feydj fp=dyk dk fuekZ.k

Hkkjr ifjizs{;

n

58

n

flrEcj & vDVwcj 2016


flrEcj & vDVwcj 2016

n

59

n

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n


dyk

e/; izns’k ds ,d laxzgky; esa iznf’kZr y?kq fp=dyk( nk,a% mn;iqj dh ,d xyh esa cuh y?kq fp=dyk

fd;k djrs FksA bu nks izdkj dh ’kSfy;ksa ls y?kq fp=dyk dh eqx+y ’kSyh dh mRifŸk gqbZA eqx+y ’kSyh esa fufeZr fp=dyk Li"V gksrh FkhaA muesa xk<+s jaxksa dk mi;ksx fd;k tkrk Fkk rFkk izkd`frd n`’;ksa dks izeq[krk ls mdsjk tkrk FkkA bl dky dh yksdfiz; fp=dykvksa esa ls ,d get+k&ukek gS tks baMks&if’kZ;u okLrq’kSyh ij vk/kkfjr gSA blesa o`{k MDdu ’kSyh rFkk efgyk,a jktLFkkuh ’kSyh esa mdsjh xbZ gSaA vdcj ds ckn tgkaxhj ds ’kkludky esa Hkh njckj ds n`’;] vk[ksV o fofHkUUk vkd`fr;ka cukbZ tkrh FkhaA rRi’pkr bl fp=dyk esa ik’pkR; izHkko Hkh ns[kus dks feyus yxkA vc eqx+y njckj esa cukbZ tkus okyh fp=dykvksa esa Nk;kadu o ifjizs{; dk iqV ns[kus dks feykA eqx+ydkyhu fp=dyk] tks vkjafHkd nkSj esa /keZfujis{k rFkk e/; Hkkjr dh jktiwr ¼jktLFkku esa½ o igkM+h ¼iatkc esa½ y?kq fp=dyk dks lekfgr fd, gq, Fkh] dk Hkkjrh; ijaijkvksa ij cgqr izHkko gqvk djrk FkkA muds foijhr vc buesa Hkkjrh; egkdkO;ksa] /kkfeZd iqjk.kksa] izse ds fofHkUu Hkkoksa o ekSle esa ifjorZu dks n’kkZ;k tkus yxk FkkA jktLFkkuh ’kSyh esa if’pe esa tSlyesj o chdkusj

Hkkjr ifjizs{;

n

60

n

flrEcj & vDVwcj 2016

y?kq fp=dyk ls lacaf/kr fofHkUu fo|ky; iky fo|ky; vksfM’kk fo|ky; tSu fo|ky;

eqx+y fo|ky; jktLFkkuh fo|ky; usikyh fo|ky;


dkx+t+ ij cuh y?kq fp=dyk ftlesa flagksa dk vk[ksV djrs gq, fn[kk;k x;k gS

rFkk nf{k.kiwoZ esa dksVk ls cwanh rd dks lekfgr esa Q+kjl dh dkseyrk dk iqV ns[kus dks Hkh feykA fd;k x;kA ogha blesa e/; izns’k ds nfr;k ;wjksih; dyk esa dwph ds dykRed dk;Z ds vfrfjDr o vksjNk ’kSyh Hkh ns[kus dks feyrh gSA blesa MDdu dh HkO; foykflrk dk Hkh izn’kZu feyrk dykdkj dkx+t+] dk"B ds VqdM+ksa] laxejej] oL= o gSA gky esa fnYyh ds jk"Vªh; laxzgky; esa vk;ksftr dwfp;ksa dk mi;ksx fd;k djrs FksA cgqr yksdfiz; MDdu dyk dh izn’kZuh esa 16oha lnh dh jkxekyk ’kSfy;ksa esa ls ,d fd’kux<+ ’kSyh gS ftldh fp=dyk ns[kus dks feyhA blesa y?kq fp=dyk dk LFkkiuk o fodkl egkjktk lkear mRd`"V o tfVy dk;Z iznf’kZr fd;k flag us fd;k FkkA ;g ’kSyh LFkkuh; x;k FkkA ;g i)fr cgqr pedhyh] eq[; :i ls LFkykd`fr ls izsfjr Fkh ¼mnkgj.k pVdhys izfrekuksa dk iqV fy, gq, dykdkj dkx+ t + ] ds fy, tks/kiqj dh fp=dyk esa FkhA blesa MDdu ds o.kZ&ladj dk dk"B ds VqdM+ksa] vke ds o`{kksa dks mdsjk tkrk Fkk½ n`f"Vdks.k ifjyf{kr gksrk FkkA blh dk laxejej] oL= o muesa xzkeh.k efgykvksa dh lqanjrk] ifj.kke Fkk fd eqx+y d`".kyhyk ,oa laxhr ds jkxksa dks lsuk esa jktiwr lsukifr;ksa dwph dk mi;ksx izeq[krk ls n’kkZ;k x;k FkkA us jktLFkkuh eqgkojksa dk djrs gSa ;|fi eqx+ydky ls iwoZ MDdu mi;ksx vkjaHk fd;k FkkA dh y?kq fp=dyk ds ckjs esa vf/kd igkM+h ’kSyh ds lkFk ys[kk&tks[kk ugha feyrk gSA vkjafHkd nkSj esa MDdu fc’uksbZ] x<+oky o dkaxM+k ’kSfy;ka Hkh ’kSyh dh fp=dkjh esa ekyok dh mŸkjh ijaijk,a rFkk cgqr yksdfiz; FkhaA ;g lkr jaxksa ds fot;uxj ds fHkfŸkfp=ksa ds :i esa nf{k.kh ijaijk,a mi;ksx o lqanj ekuo vkd`fr;kas dks ns[kus dks feyrh FkhaA mudh fof’k"V HkkSxksfyd mdsjus ds fy, tkuh tkrh gSaA fcgkj igpku ds dkj.k vgenuxj] chtkiqj] xksydksaMk ds fefFkyk {ks= dh e/kqcuh o vksfM’kk ,oa gSnjkckn ds njckjksa esa fofHkUu dyk rŸoksa dh iVfp= dyk Hkh le; dh dlkSVh vkSj izHkkoksa ds ,d lekesyu laj{k.k fn[kkA lkFk ij cp xbZ gSaA

flrEcj & vDVwcj 2016

n

61

n

Like MEA INDIA

Follow @MEAINDIA

Channel MEA india

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n


f’kYi

dksye ls djsa

’kqHk dk;Z vkjaHk

ikou vuq"Bku ds :i esa efgykvksa }kjk cukbZ tkus okyh jaxksyh dksye dgykrh gS ftUgsa ifo= LFkyksa ij cuk;k tkrk gS ys[k% izsj.kk clq

n

f{k.k Hkkjr ds vf/kdrj ?kjksa ds lkeus foLr`r :i ls T;kferh; fMt+kbu ns[kus dks feyrs gSaA ;s jaxksyh ’kqHkrk ,oa lkSan;Zrk iznku djus ds fy, fu;fer :i ls cukbZ tkrh gSaA ;g ijaijk fo’ks"k :i ls rfeyukMq esa O;kid Lrj ij viukbZ tkrh gSA ,d leku :i ls cuk, tkus okyh jaxksyh tks dksye dgykrh

Hkkjr ifjizs{;

n

62

n

flrEcj & vDVwcj 2016

gS] mlesa pkoy dk eghu ikmMj ;k pkWd dk mi;ksx fd;k tkrk gSA ;g jaxksyh le`f) o lEiUurk dh nsoh y{eh ds vkºoku ds fy, ?kjksa ds vkaxu esa ltkbZ tkrh gSA blesa y;c) <ax ls nSfud xfrfof/k;ka vafdr dh tkrh gSa rFkk bl jaxksyh ls ?kj ds vklikl ,d iquhr vkHkk fc[+kj tkrh gSA efgykvksa }kjk dh tkus okyh ;g jaxksyh ,d ikou vuq"Bku ekuh tkrh gSA


;s jaxksyh eafnjksa ,oa fganw nsoh&nsorkvksa ds izkFkZuk d{kksa ds lkeus cukrs gSaA le`f) dh vkl vkSj O;kikj esa c<+ksrjh ds fy, O;kolkf;d dk;kZy;ksa ds le{k ltkbZ tkrh gSaA

lgvfLrRo dk izfrfuf/kRo

rfey lkfgR; dk v/;;u djus ij foLrkjiwoZd Kkr gksrk gS fd dksye dks fdl izdkj ls cuk;k tkrk gSA dksye cukus dh ijaijk 16oha lnh ls pyh vk jgh gSA fu/kkZfjr funsZ’k esa crk;k x;k gS fd mfpr dksye cukus ds fy, iw.kZ :i ls LoPN o lery lrg dh vko’;drk gksrh gSA ikjaifjd iksaxy ds nkSjku lqanj dksye cuk, tkrs gSa dksye cukus ds fy, pkoy dk vkVk] pwuk] Qwy o mldh ifŸk;ksa dk mi;ksx fd;k tkrk gSA pkoy ds vkVs dh eghurk o dksye o thoupØ ia[kqfM+;ksa dh lqanjrk ls cus dksye bu fnuksa dksye ds foLrkj o ls fnu dk mfpr vkjaHk gksrk gSA vkaxu esa dksye vk;ke esa c<+ksrjh gks jgh gSA buls vf/kdrj ?kjksa ds vkaxu esa fu;fer cus gksus ls ?kj dh ’kqHk volj ds lans’k feyrs gSa tSls :i ls ubZ&ubZ vkd`fŸk;ka ns[kus dks vkfFkZd ifjfLFkfr ifjokj esa f’k’kq dk tUe ;k fookg feyrh gSaA ds ckjs esa tkuus gksukA ?kj ds lkeus vxj dksye u vk/kqfud izkS|ksfxdh ds vkxeu dks feyrk gS lth gks rks fdlh vfiz; ?kVuk ;k ls lqfo/kktud pkWd ,oa pedhys v’kqHk gksus dk vans’kk jgrk gSA vr% flaFksfVd jax miyC/k gSaA buls dksye ds gksus vFkok u gksus ls ?kj dh vkfFkZd fufeZr dksye yach vof/k rd fVds jgrs gSa vkSj ifjfLFkfr ds ckjs esa tkuus dks feyrk gSA blds buds jax Hkh Q+hds ugha iM+rsA pkoy ds vkVs ifj.kkeLo:i lekt esa leLr leqnk; dk izHkko dk mi;ksx blfy, fd;k tkrk Fkk rkfd og fn[kkbZ nsrk gSA bl izdkj ls nf{k.k Hkkjrh; dhM+s&edksM+ksa] if{k;ksa o pwgksa dk izkd`frd vkgkj cu ldsA ;g bl ekU;rk ds rgr fd;k tkrk gS leqnk;ksa ds ?kjksa ds lEeq[k cuus okyh dksye fd dhV&iraxksa dks [kk| inkFkZ miyC/k djkus ls esa ikou T;kferh; ijrksa ds lkFk&lkFk nSfud xfrfof/k;ksa ds lQyrkiwoZd foy; dh >yd ns[kus nsoh y{eh izlUu gksrh gSaA muds izlUu gksus ls dks feyrh gSA le`f) ds }kj [kqyrs gSaA

flrEcj & vDVwcj 2016

n

63

n

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n


f’kYi

jkspd rF; /kjrh eka dh iwtk ds fy, dksye cuk, tkrs gSaA blesa T;kferh; fMt+kbu ns[kus dks feyrs gSa ftudk mi;ksx ckj&ckj fd;k tkrk gSA ;s ydhjksa] fcanqvksa ,oa leku oxksZa ls curh gSA xksyksa] f=dks. kksa] ’ka[kksa] ikS/kksa o iq"iksa dk Hkh mi;ksx fd;k tkrk gS tks tfVy :i ls ,dtqV fn[krs gSaA vxj ykbu esa fjDr LFkku NwV tk, rks ,slh ekU;rk gS fd ?kj esa cqjh vkRek dk izos’k gks ldrk gSA ;g

xf.kr o yksd&lkfgR; dk leUo;

nks izdkj dh dksye ns[kus dks feyrh gSaA ,d ykbu dksye dgykrh gS ftlesa p;fur LFkku ij vaxwBs o rtZuh ds e/; pkoy dk vkVk nckdj mlls dksbZ Hkh vkd`fr mdsjh tkrh gSA nwljh iqYyh dksye dgykrh gS ftlesa fdlh Hkh LFky ij fcanqvksa dks vafdr fd;k tkrk gSA rRi’pkr mu fcanqvksa dks lh/kh ydhjksa] Nksj rfeyukMq esa iksaxy ioZ ds volj ij cus dksye

Hkkjr ifjizs{;

n

64

n

flrEcj & vDVwcj 2016

dyk pkoy ds vkVs ls blfy, cukrs gSa rkfd vk/;kfRed nsoh&nsorkvksa dks ?kj ij vkeaf=r fd;k tk ldsA xf.krh; xq.kksa dk mi;ksx dEI;wVj foKku esa gksrk gSA dEI;wVj lkW¶+Vos;j esa fp=dyk cukus esa dksye ls izsj.kk yh tkrh gSA dEI;qVs’kuy u`foKku esa vuqla/kku ds fy, Hkh dksye dh lgk;rk yh tkrh gSA tfVy izksVhu lajpukvksa dks le>us ds fy, dksye dk mi;ksx fd;k tkrk gSA

,oa dks.k ls tksM+ fn;k tkrk gSA blls iSVuZ dh Hkkafr J`a[kyk cu tkrh gSA yksd&lkfgR; esa funsZ’k fn;k x;k gS fd dksye dh ydhjksa dks var esa can dj nsuk pkfg, rkfd ml iSVuZ esa udkjkRed ÅtkZ izos’k u dj ldsA mlesa mdsjh tkus okyh vkd`fr;ka vykSfdd rŸoksa] n’kZu’kkL=] /kkfeZd ekU;rkvksa] T;ksfr"k] izkd`frd lajpukvksa ,oa vewrZ fopkjksa ls izsfjr gksrh gSaA dksye esa if{k;ksa ,oa i’kqvksa dh vkd`fr;ka fu;fer :i


Åij ck,a% v#iFkqeqokj ds volj ij dIyh’oj eafnj ds lkeus dksye cukrh efgyk,a] nk,a% dksye dks iwjk djrh ,d efgyk dykdkj

ls cukbZ tkrh gSaA blls ekuo o i’kqvksa esa ’kkafriw.kZ lgvfLrRo dk lq>ko fn;k x;k gSA dksye cukus dh izfØ;k us fo’oHkj ds dbZ dEI;wVj oSKkfudksa o xf.krKksa dks izHkkfor fd;k gSA ;g ykbuksa vkSj fcanqvksa dks tksM+us ds vH;kl ls lacaf/kr gSA bls cukus ds laca/k esa dbZ vuqla/kku fd, tk pqds gSaA bl dkj.k ls Q+kbukbV eSfVªDl] jsxqyj eSfVªDl rFkk dkWUVsDLV Ý+h jsxqyj vkjsZ dksye uked rhu lajpukvksa dh igpku gks ldhA

ijaijk dk laj{k.k

dksye cukus dh dyk ,d ih<+h ls nwljh ih<+h rd izlkfjr gksrh gSA blls lqfuf’pr gksrk gS fd izR;sd ?kj esa efgyk,a bl ijaijk dh laj{k.kdrkZ ds :i esa dk;Z djrh gSaA ;g ,d ,slh izfrHkk gS ftlesa ,dkxzrk] vuq’kklu] vkd"kZ.k] f’k"Vrk o fuiq.krk dh vko’;drk gksrh gSA dksye og dyk gS tks efgyk ds fopkjksa dh lqanjrk dk ekinaM fl) gksrh gSA bl izkphu dyk dks yqIr gksus ls cpkus ds fy, fofHkUu laxBuksa us gkFk feyk;k gSA bl fn’kk esa dksye cukus dh izfr;ksfxrkvksa dk vk;kstu fd;k tkrk gSA ;s fnlEcj o tuojh ds e/; exZ>h ekg esa vk;ksftr dh tkrh gSaA

efgyk,a blesa lfEefyr gksus ds fy, dM+k vH;kl djrh gSaA os igys dkx+t+ ij fofHkUu :ikadu mdsjrh gSa vkSj mlds ckn lery Hkwfe ij vkd`fr;ka cukrh gSaA dksye cukus esa izfr;ksfx;ksa dks cgqr xoZ gksrk gS vkSj os fcuk Fkes tfVy fMt+kbu cukrh gSaA tc rd dksye iw.kZ ugha gks tkrh rc rd efgykvksa dk u rks gkFk #drk gS vkSj u os vius LFkku ls mBrh gSaA bl izdkj dh izfr;ksfxrkvksa ds vk;kstu o ikfjrks"k feyus ds dkj.k nf{k.k Hkkjrh; leqnk;ksa dh efgyk,a bUgsa cukus ds fy, izsfjr gksrh gSaA blh dkj.k ls lfn;ksa iqjkuh dyk cph gqbZ gSA rhozrk ls gks jgs ’kgjhdj.k ds e/; ;s efgyk,a bl dyk dks cpkus dk Hkjld iz;kl djus esa layXu gSaA

flrEcj & vDVwcj 2016

n

65

n

Like MEA INDIA

Follow @MEAINDIA

Channel MEA india

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n


i;ZVu

cgqr dqN gS

ns[kus dks

xksok esa izkphu o vk/kqfud Hkou] uohu o ikjaifjd izpyu] izkd`frd o ekuo fufeZr rÙo fo|eku gSaA ;gka dk cgqr lk Hkkx ns[kk tk pqdk gS vkSj cgqr dqN ns[kuk ’ks"k gSA vki Hkh og lc ns[kuk pkgsaxs ys[k% #pk dqyd.khZ

xks

ok ’kCn lqudj leqnz] leqnzh ygjksa o lw;Z dh jks’kuh esa vkuan dh dYiuk,a mtkxj gksus yxrh gSaA ,d vksj rks xksok ekSt&eLrh] ikVhZ djus ,oa lHkh ds euksjatu ds fy, mi;qDr LFky dh Nfo mtkxj djrk gSA ogha nwljh vksj dh ;g gjs jax ds ikuh okys rVksa rFkk vNq, jgL;e;h ouksa dh vxqokbZ djus okys LFkku ds :i esa tkuk tkrk gSA xksok esa lHkh ds fy, dqN u dqN vo’; gSA xksok dsoy ?kweus&fQ+jus dk i;kZ; cu x;k gSA og i;ZVdksa dks larks"k iznku djus esa iw.kZ :i ls lkFkZd fl)

Hkkjr ifjizs{;

n

66

n

flrEcj & vDVwcj 2016

gksrk gSA vkuan dh vuqHkwfr ds fy, vkidks blls mi;qDr txg vkSj dgha ugha feysxh!

nf{k.k esa Mkysa Msjk

leqnzh rV dh nhfIreku jsr vkSj gkFk esa rjks&rkt+k djus okyk is; inkFkZ gks] nf{k.k xksok vkjke ls xksokokfl;ksa ds thou dks fudV ls ns[kus dk mi;qDr >jks[kk gSA ’kgjh thou dh HkkxnkSM+ ls nwj lqdwu ds iy ikus dh pkg j[kus okys i;ZVd ds fy, ;g txg cgqr dkjxj fl) gksrh gSA vki fo’kky ikyksye leqnzh rV ds fdukjs Vgydj vius eu&efLr"d dks lw;Z dh eqyk;e jks’kuh ls


flrEcj & vDVwcj 2016

n

67

n

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n


i;ZVu

lw;kZLr ds i’pkr vjEcksy esa yxus okys gkV esa gkFk ls fufeZr Le`fr&fpºu Ø; fd, tk ldrs gSa

ljkcksj gksus ns ldrs gSaA leqnz dh ygjksa dh ckSNkj LFkkuh; xkbM dh enn ls vki ouksa ls gksdj xqt+jsa vkidks rkt+xh iznku djsxh rFkk vkids ’kjhj] fopkjksa vkSj ogka ds mcM+&[kkcM+ jkLrksa ij xzkeh.k bykdksa ls ,oa vkRek ds chp laokn LFkkfir djrh izrhr gksxhA O;fDrxr :i ls :c: gksus dk volj izkIr gksxkA leqnz dh izR;sd pepekrh ygj vkids iSj rFkk lqugjh nf{k.k xksok ouksa esa vUos"k.k dk ,d mfpr ek/;e jsr ls ykM+&yM+krh izrhr gksrh gSA gSA if’pe ?kkV varjjk"Vªh; Lrj ij tSo fofo/krk okys nf{k.k xksok esa mUeqDr :i ls iyk;u vfrO;Lr yksdfiz; o vkd"kZd LFkyksa esa ls ,d ?kksf"kr fd;k thou ls nwj izd`fr dh xksn esa le; O;rhr djus tSlk tk pqdk gSA dksfrxkvks oU;tho vHk;kj.; izkd`frd gSA ;gka dqN jksekapdkjh xfrfof/k;ksa dks ifjn`’; ns[kus dk mfpr o mi;qDr vatke nsdj rFkk vkuan dh vuqHkwfr dk xarO; gS tks ikyksye ls ukS fdyksehVj vkHkkl gksus ds i’pkr vki viuk fnu nwj gSA ;gka ds lnk cgkj gjs&Hkjs ,oa if’pe ?kkV O;rhr djus ds fy, nw/klkxj tyizikr ?kus ouksa esa vkidks fofHkUu oU; tho varjjk"Vªh; Lrj tk ldrs gSaA ;g >juk ikyksye ls 70 ns[kus dks feysaxsA dqN vuns[kh txgksa ij tSo fofo/krk fdyksehVj dh nwjh ij fLFkr gSA VSDlh dks ns[kus ,oa vulquh vkokt+sa lquus ds okys yksdfiz; o vkidks gfj;kyh ls ifjiw.kZ if’peh ?kkV fy, xkbM dh enn ls ouksa dk Hkze.k vkd"kZd LFkyksa esa ls gksrs gq, ;gka rd ys tk,xhA ;g {ks= dj rFkk epkuksa ij tk ldrs gSa tgka ls ls ,d ?kksf"kr fd;k ouksa ls Hkjk iM+k gSA 600 ehVj dh ÅapkbZ vkidks fgj.k] okuj] i{kh vkSj laHkor% tk pqdk gS ls fxjrs >jus dks ns[kdj ,slk izrhr pkykd rsanqvk Hkh ns[kus dks fey tk,A gksrk gS ekuks bldk ikuh lh/ks LoxZ ls ;gka gjs&Hkjs ouksa dh Hkjekj gS ogha vk jgk gSA uhps fxjrk gqvk nw/k dh Hkkafr ’osr ty leqnz dk uhyk ikuh Hkh i;ZVdksa dk /;ku vkdf"kZr vkidks thou dk vn~Hkqr lq[k iznku djsxk vkSj mlds djrk gSA ;g LFkku ty&ØhM+k djus okyksa ds fy, Hkh vklikl dk dksgjk vkidks viuh vkxks’k esa ys ysxk! vkuan iznku djus okyk gSA i;ZVd ;gka ij xksrk[kksjh

Hkkjr ifjizs{;

n

68

n

flrEcj & vDVwcj 2016


Map not to scale

Goa

leqnzh rVksa dh uxjh tk,a dSls igqapsa ok;q ekxZ }kjk% Mkcksfye foeku iÙku i.kfte ls 29 fdyksehVj nwj gSA psUubZ] eqacbZ] ubZ fnYyh] gSnjkckn] dksfPp ,oa csaxyw: ls lh/kh mM+kuksa ls bldk lh/kk laidZ gSA jsyekxZ }kjk% xksok ds nks izeq[k jsyos LVs’ku eMxkao o fFkfoe gSaA ;s leLr jk"Vª ls tqM+s gSaA lM+d ekxZ }kjk% xksok esa futh o lkoZtfud clksa dk ifjpkyu gksrk gSA ;s clsa varj&uxj o nwljs jkT;ksa esa Hkh tkrh gSa

lcls Åij% n csflfydk vkWQ+ ckWe tht+l Åij% nsj ’kke dks yxus okys gkV i;ZVdksa esa vkd"kZ.k dk dsanz gSa

flrEcj & vDVwcj 2016

n

69

n

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n


i;ZVu

xksok ds okxkVksj leqnzh rV ds fdukjs pV~Vku ij mdsjh xbZ f’ko dh ewfrZ

dk vkuan mBk ldrs gSaA us=k.kh nf{k.k xksok ls 220 fdyksehVj nwj fLFkr ,d lqanj }hi gSA ;gka ikuh cgqr LoPN gS vkSj ;g leqnzh ØhM+kvksa dk vkd"kZd xarO; gSA Ldwck Mkbfoax ds lkFk&lkFk vki ;gka ij izd`fr ds uk;kc uT+kkjs Hkh ns[k ldrs gSaA bu xfrfof/k;ksa dk vkuan ysus ds fy, vki ;gka ,d nks fnu Bgj ldrs gSaA vki tc okil xksok ds leqnzh rVksa ij tk,a rks ogka ij O;kIr ’kkafr dh vuks[kh vuqHkwfr dk vuqHko djsaA fnuHkj Fkdk nsus okyh xfrfof/k;ksa ds i’pkr vki vxksaMk ;k Dyksok fLFkr leqnz ds fdukjs Lokfn"V jkf=Hkkst dk vkuan ys ldrs gSaA Mwcrs lwjt dks fonk djrs gq, vki mls f>yfeykrh rjaxksa esa ’kkyhurk ls lekrs gq, ns[ksaxsA fuLlansg nf{k.k esa Bgjus dh vof/k esa vki ’kkafr dh vuqHkwfr djsaxsA vkids fopkj lqLi"V gks tk,axs rFkk vki u, vuqHkoksa dh jpuk djus esa leFkZ gksaxsA

iqjkuk xksok% lkaLd`frd te?kV!

laLd`fr;ksa ,oa lH;rkvksa dk lEesyu gS iqjkuk xksok% tgka dksad.kh o iqrZxkfy;ksa dh laLd`fr dk esy ns[kus dks feyrk gSA iqjkus xksok dh xyh&xyh esa bldh vuqHkwfr gksrh gSA vki tSls gh xksok dh jkt/kkuh i.kth igaqpsaxs]

Hkkjr ifjizs{;

n

70

n

flrEcj & vDVwcj 2016

;gka ij vkidks ikjaifjd eafnjksa] iqjkru fxfjtk?kjksa ,oa fofp= vkoklksa ds n’kZu gkasxsA bUgsa ns[kdj vki izQqfYYkr gks tk,axsA vki Q+kmaVsugkl vo’; tk,a tks ,f’k;k esa ,dek= ySfVu DokVZj gSaA ;gka fofo/k izdkj ds iqrZxkyh jax ,oa ladjh xfy;ka ns[kus dks feysaxh tks iqrZxkyh dky ds vkd"kZ.k dk o.kZu djrh izrhr gksrh gSaA oSjkX; dh [kkst esa tqVh vkRekvksa ds fy, ;g txg mi;qDr gSA ppZ vkWQ+ vkoj ysMh esa tkdj vki eksecÙkh vo’; tyk,a ;k fQ+j bldh ehukjksa ds Nk;kfp= [khapus esa gkFk vkt+ek ldrs gSaA n csflfydk vkWQ+ ckWe tht+l ns[kus tk,a tks ;wusLdks }kjk fo’o fojklr LFky ?kksf"kr gSA ;g lsaV Ýkafll t+sfo;j ds ’ko dks lajf{kr j[kus ds fy, yksdfiz; gSA ;gka dh vyad`r osfn;ka ,oa fp=dyk,a fdlh Hkh dykizseh ds fy, vfrlaqnj dyk dh vfHkO;fDr gks ldrs gSaA vki rqjar iksaMk ls 33 fdyksehVj nwj fLFkr ’kkark nqxkZ eafnj tk ldrs gSa ftldk o.kZu dksad.kh yksd&lkfgR; esa feyrk gSA blds HkO; eq[;}kj ,oa ’kqaMkdkj LraHk ns[kdj Hkkjr&iqrZxkyh okLrqf’kYi ds izkphu feJ.k dk irk pyrk gSA ;g Hkkx&nkSM+ Hkjh


ck,a% yksdfiz; nw/klkxj tyizikr Åij% vXokn nqxZ

fta+nxh ls nwj ,d thou gSA vki xzkeh.k xksok tk,a tks vc Hkh vuks[kk ,oa vuNqvk vuqHko gSA ehjkekj leqnzh rV ij yksxksa dk rkark ns[kus dks feysxkA ifjokj ds yksx leqnz ds ikuh esa Vgyrs gq, fn[ksaxsA ekaMksoh unh tgka vjc lkxj esa feyrh gS xksok ds yksx ml feyu dk Hkh mRlo eukrs izrhr gksrs gSaA vusd izdkj dh ukSdk fogkjksa ls ;g mRlkg ns[kus dks feyrk gSA xksok ds xhr] u`R; ,oa Lokfn"V O;atu vkidh la/;kdky dks vn~Hkqr cuk nsaxsA vkidks ,d vyx xksok ds n’kZu gksaxsA

mÙkj esa O;kIr ’kkafr

okLrfod xksok vkidks blds mÙkjh fn’kk esa fLFkr rVjs[kk ij ns[kus dks feysxkA pV~Vkuksa o >juksa ds chp vkids le{k vuks[ks ifjn`’; mtkxj gksaxsA ck?kk ds mÙkj esa 10 fdyksehVj nwj okxkVksj rV ds pV~Vkuh {ks= esa ’kkafr iljh iM+h gSA blls vkxs pkj fdyksehVj tkus ij fdlh dks Hkh vatquk unh ds ty dk dyjo lqukbZ nsxkA vkidk /;ku fdlh gkWdj ds iqdkjus ij Hkax gksxkA cq/kokj dks vatquk dk {ks= thoar gks mBrk gSA ;gka ,d gkV yxrk gSA fons’kh o LFkkuh; yksx ;gka vius }kjk cuk, x, lkeku ds lkFk vkrs gSaA viuh la/;k dks vkuannk;d cukus ds fy, vki ;gka vo’; tk,aA

flrEcj & vDVwcj 2016

n

71

n

Like INDIAN diplomacy

Follow @INDIANdiplomacy

Channel INDIAN diplomacy

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n


i;ZVu

Hkkjr ifjizs{;

n

72

n

flrEcj & vDVwcj 2016


eueksgd

eq#ns’oj

dukZVd fLFkr eq#ns’oj izd`fr ds fuokl ds e/; vk/;kfRedrk dk izrhd gS

flrEcj & vDVwcj 2016

n

73

n

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n


i;ZVu

jk

"Vªh; jktekxZ 66 ¼iwoZ esa ,u,p fo’ks"krk lEeksfgr dj nsus okyk lw;kZLr ns[kuk gSA 17½ ij dU;kdqekjh ls eqacbZ rd ;g LFky vkidk Lokxr djrk izrhr gksxk tgka ;k=k djuk lnk ls vkuannk;d Hkxoku f’ko dk okl gSA fo’o esa f’ko dh lcls gksus ds lkFk&lkFk Åaph izfrek ;gha ij fLFkr gS ftldh pqukSrhiw.kZ jgk gSA ;g jktekxZ] tks ÅapkbZ 123 QqV gSA bl izfrek dh f’ko dh 123 QqV if’peh rV ds lekukarj pyrk i`"BHkwfe esa lw;kZLr ns[kuk vykSfdd Åaph izfrek dh gS] eqacbZ rd fo’kky vjc lkxj vuqHkwfr iznku djrk gSA eq#ns’oj i`"BHkwfe esa lw;kZLr ds lkFk osx xfr ls nkSM+rk izrhr ml djkoyh ¼leqnzh rV½ dk fgLlk ns[kuk vn~Hkqr gksrk gSA bl ij okgu pykus dk gS ftlesa dukZVd ds rhu ft+ys vuq H kw f r iz n ku viuk gh vkuan gSA ;g jktekxZ lEekfgr gSaA ;g dksad.k rV dk djrk gS tks dukZVd esa 320 fdyksehVj nf{k.kh fgLlk gSA rd leqnz rV ds lkFk pyrk if’peh ?kkV dh vksj eq[k fd, gS] vla[; laLd`fr;ksa dks tksM+rk gS rFkk vusd gq, f’ko dh HkO; izfrek leqnz dh fo’kkyrk esa uxj ekuoh; vkdka{kkvksa dks izsfjr djrk gSA ;ksxnku nsrh gSA ;g izfrek bl /kkfeZd uxj ;g jktekxZ mŸkj dUuM+ ft+ys ds ,d NksVs ls esa vk/;kfRed vuqHkwfr dk vfHklkj djrh gSA uxj eq#ns’oj ls gksdj xqt+jrk gS tks ,d lqanj eq#ns’oj ’kCn dh O;qRifŸk fganw egkdkO; jkek;.k leqnzh rV ds fdukjs clk gqvk gSA bl uxj dh esa feyrh gSA bl uxj dk uke vkRefyax ¼f’ko Hkkjr ifjizs{;

n

74

n

flrEcj & vDVwcj 2016


eq#ns’oj dk uke jkek;.k ls fy;k x;k gSA bl uxj dk uke vkRefyax ¼f’ko dh vkRek½ ij iM+k tks muds iq= x.ks’k us vlqj jko.k ls cpkbZ FkhA jko.k mUgsa vius lkFk yadk ys tkuk pkgrk Fkk

flrEcj & vDVwcj 2016

n

75

n

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n


i;ZVu

eq#ns’oj eafnj dk fo’kky xksiqjk

eq#ns’oj dh ;k=k tkus dk mfpr le; uoEcj ls Qjojh

nwjh csaxyw: ls eq#ns’oj 455 fdyksehVj nwj gS

dSls igqapsa ok;q ekxZ }kjk% esaxyksj varjjk"Vªh; foeku iÙku 150 fdyksehVj nwj gS jsy ekxZ }kjk% eq#ns’oj jsyos LVs’ku esaxyksj o eqacbZ jsy ekxZ ls tqM+k gqvk gSA esaxyksj izeq[k jsy[kaM gS rFkk Hkkjr ds lHkh izeq[k uxjksa ls tqM+k gS lM+d ekxZ }kjk% eq#ns’oj ls eqacbZ] dksfPp o csaxyw: ds fy, futh vFkok ljdkjh clsa ifjpkfyr dh tkrh gSaA cls fu;fer :i ls nksuksa uxjksa ds chp pyrh gSa tks esaxyksj gksdj tkrh gSaA csaxyw: bl {ks= ds vU; izeq[k uxjksa ls tqM+k gqvk gS

Hkkjr ifjizs{;

n

76

n

flrEcj & vDVwcj 2016

dh vkRek½ ij iM+k tks muds iq= x.ks’k us vlqj jko.k ls cpkbZ FkhA jko.k mUgsa vius lkFk yadk ys tkuk pkgrk FkkA daMqdkfxjh ij fLFkr f’ko eafnj ,d NksVh igkM+h ij cuk gqvk gSA blds vklikl leqnz O;kIr gSA bl eafnj esa lqanj r{k.kdyk dh xbZ gS tks =srk;qx esa cukbZ xbZ FkhaA bUgsa cgqr ifo= ekuk tkrk gSA ikSjkf.kd mYys[kksa ds vuqlkj eafnj esa ml le; ,d f’kofyax vorfjr gqvk Fkk tc jko.k us xksd.kkZ esa vkRefyax ij <dk gqvk oL= gVkdj ns[kk Fkk ftls og ys tk jgk FkkA ?kVukvksa ds ,d tfVy vuqØe ds i’pkr Hkxoku f’ko us ?kks"k.kk dh fd eq#ns’oj muds ikap ikou LFkyksa esa ls ,d gksxkA eq#ns’oj esa leqnz ;gka ds lqanj ifjn`’;ksa dk vkarfjd fgLlk gS tks Hkxoku f’ko dh izfrek ds lkFk bafxr gksrk gSA ;gka ij vfr lqanj izkd`frd ifjn`’; ns[kus dks feysaxsA if’peh ?kkV dh NksVh igkfM+;ka bl {ks= dh fnO;rk esa c<+ksrjh djrh gSaA ;g LFkku mu yksxksa ds fy, mi;qDr gS tks rhFkZ;k=k ij tkuk pkgrs gSaA vjc lkxj dk uhyk ikuh ,oa NksVs }hi eq#ns’oj dks Ldwck Mkbfoax o


Luksjdsfyax ds fy, mi;qDr LFkku gSA ;gka ls Hkh ns[kus dks feysaxhA leqnz ds Hkhrj tknqbZ ,oa 19 fdyksehVj nwj fLFkr us=k.kh }hi Hkh Ldwck vkd"kZd thou dks ns[kus dh bPNk j[kus okys Mkbfoax ds fy, mÙke gSA ;gka ij ,sls vusd i;ZVdksa dks vn~Hkqr ifjn`’; ns[kus dks feysaxsA LFkku gSa tgka ij i;ZVd vis{kkd`r us=k.kh }hi izoky&’kSyekyk ds de igqaprs gSaA fy, yksdfiz; gS tgka ij fofHkUu ;g }hi dcwrj dh vka[k Hkh izdkj ds izoky] cVj¶+ykbZ fQ+’k] rhFkZ;k=k ,oa leqnzh dgykrk gSA Mkbfoax esa #fp j[kus Vkbxj fQ+’k] iSjV fQ+’k] ckeeNyh ty ds Hkhrj okyksa ds fy, ;g }hi vkd"kZ.k rFkk >haxs feysaxsA ;gka dk lalkj fofHkUu ØhM+kvksa dk dsanz cu x;k gSA ;s i;ZVd dYiuk ls ijs gSA O;kolkf;d ds fy, eq#ns’oj leqnz ds Hkhrj dh tkus okyh [ksy Mkboj ukSdkvksa ls i;ZVdksa dks mi;qDr LFky gS xfrfof/k;ksa dk vkuan mBkdj izf’k{k.k iznku djrs gSaA vuks[kk vuqHko izkIr dj ldrs eq#ns’oj LoxhZ; fuokl dk gSaA ân; ds vkdkj dk ;g }hi izrhd gS tgka ij gj fdlh dks vius LoPN ikuh ds fy, yksdfiz; gSA leqnz ’kkjhfjd o ekufld vk/;kfRed vuqHkwfr izkIr dh xgjkbZ Ldwck Mkbfoax ds fy, dkjxj gSA gksrh gSA ;gka ij lHkh dqN miyC/k gS% leqnz] Mkboj ;gka ij fofo/k izdkj ds izoky] eNfy;ka] izd`fr] ijekFkZfu"Bk] bfrgkl] laLd`fr] jksekap] Ogsy ’kkdZ ns[k ldrs gSaA os tc us=k.kh }hi ds ioZr] leqnzh rV] ufn;ka ,oa dYiuk ls ijs vklikl leqnz esa xksrk yxk,axs rc mUgsa ;gka vusd ifjn`’;A ;gka ds okrkoj.k dk izHkko yach ij iryh xnZu okyh MkWfYQ+u] dNq, o dksfc;k vof/k rd ekuliVy ij jgrk gSA

eq#ns’oj esa cuk ,d izkphu eafnj

flrEcj & vDVwcj 2016

n

77

n

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n


O;atu

Hkkjr ifjizs{;

n

78

n

flrEcj & vDVwcj 2016


Hkkjr ds ehBs

idoku

vk’p;Z dh ckr gS fd Q+kjlh O;atu gksus ds i’pkr Hkh xqykc tkequ rFkk eqx+yksa }kjk vkfo"dkj dh xbZ fQ+juh dks Hkkjrh; feBkbZ D;ksa dgk tkrk gS\ ;gka crk;k tk jgk gS fd Hkkjr dks feBkb;ksa dh nqfu;k dk loksZlokZ D;ksa dgk tkrk gS ys[k% e/kqfydk nk’k

t

ysch] xqykc tkequ] gyok vkSj Q+kywnk esa D;k lekurk gS\ ;|fi ;s O;atu Hkkjrh; fe"Bku dh lwph esa fo’ks"k LFkku j[krs gSa fdarq buesa ls fdlh dh Hkh mRifÙk Hkkjr esa ugha gqbZ gSA laHkor% buds laca/k esa fdlh ls Hkh iwNus ij og bUgsa Hkkjrh; feBkb;ka crk,axs u fd Q+kjlh ;k rqdhZ tgka fd os gSaA blls gesa cgqr vk’p;Z gksrk gS fd vkf[+kj Hkkjrh; fe"Bku cukus okyksa esa D;k fo’ks"krk gS fd gekjs ns’k esa tks Hkh feBkbZ vkrh gS og ;gha dh mRifÙk dgykus yxrh gS\

flrEcj & vDVwcj 2016

n

79

n

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n


O;atu

mnkgj.k ds fy, fQ+juh dks ysa tks izk/;kid ekbdy oqM dgrs gSa fd ogka ij vkt&dy feBkbZ dh lwph dk izeq[k fgLlk lkeku] fopkjksa ,oa O;atuksa dk vknku&iznku gSA pkoy ls cuus okyh bl feBkbZ dk gksrk FkkA fons’kh feBkb;ksa dks Hkkjrh; Hkkjr esa vkxeu ckgrh; ds :i esa NBh iqV ds lkFk viuk fy;k tkrk FkkA vU; lnh ds vkjaHk esa [+kqtsLrku ¼orZeku esa [kkM+h mnkgj.k gS fd Hkkjr esa fdl izdkj ls ds bZjku dh vksj½ ls gqvk FkkA tysch dk Lo:i ifjofrZr fQ+juh dh mRifÙk blls gqbZ fd;k x;k tks pk’uh esa Mwch e/; iw o Z ls vkus Fkh tks bZjku esa /kku ds vkVs dqjeqjh ?kqekonkj feBkbZ gksrh okyh tysch orZeku ls cukbZ tkrh FkhA ;g feBkbZ gSA tysch ls lacaf/kr yksdfiz; esa feyus okyh ,d fnu iwoZ cukdj ckt+kj dFkk gS fd ;g e/; iwoZ ls tys c h ls cgq r esa vxys fnu VqdM+ksa esa csph Hkkjr vkbZ FkhA fdarq ml fHkUu Fkh tkrh FkhA O;kikfj;ksa esa ;g le; tks tysch vkbZ Fkh og cgqr yksdfiz; FkhA Hkkjr vkus orZeku esa feyus okyh tysch okys bZjkuh vFkok vjc ds O;kikfj;ksa ds ls cgqr fHkUu FkhA ml le; ;g tykfc;k lkFk fQ+juh dk vkxeu gqvkA bl feBkbZ vFkok tsykfc;k dgykrh FkhA mlesa Mkyh dks ljyrk ls viuk fy;k x;k ftlds nks tkus okyh lkexzh fHkUu gqvk djrh Fkha izeq[k dkj.k Fks D;ksafd ;g nw/k o pkoy ls ¼eSnk eq[; lkexzh gksrh Fkh½ rFkk feBkl curh FkhaA ds fy, ’kgn o xqykcty vf/kd mi;ksx canjxkgksa ij ljyrk ls viukbZ tkus fd;k tkrk FkkA Hkkjr esa bldh cukoV okyh bl feBkbZ ds laca/k esa bfrgkl ds esa ifjorZu fd;k x;kA ;s iryh] dqjdqjh]

xqykc tkequ

Hkkjr ifjizs{;

n

80

n

flrEcj & vDVwcj 2016


fpDdh

tysch

jaxhu o fpifpih pk’uh esa cukbZ tkus yxhaA ’ksQ+&D;qjsVj fodkl lsB ds vuqlkj] buesa dc vkSj dSls ifjorZu ns[kus dks feyk\ ^^izkphudky esa ehBh pht+sa ÅtkZo)Zd [kk| inkFkZ xqykc tkequ Hkkjr esa fVfd;k ds :i esa gksrh Fkha tks l’kL= lSfudksa dks osruLo:i nh vk;k FkkA ;gka ij mlesa nw/k o ekok feykdj tkrh FkhaA Jh[kaM o f’kd.khZ dks bl izdkj ls mls jaxhu xksy eqyk;e feBkbZ ds :i esa cuk;k cuk;k tkrk Fkk fd os yach vof/k rd [kkus tkus yxkA mlds Bhd foijhr tysch Hkkjr ;ksX; cus jgrs FksA** yksukoyk dh exuyky esa fdlh vU; Lo:i esa vk;k FkkA 1450 bZLoha fpDdh bldk mRd`"V mnkgj.k gS tks ikjaifjd esa tSu ys[kd }kjk jfpr fiz;Ed.kZikddFkk esa xq<+nkuh dk vk/kqfud Lo:i FkkA ;g deZpkfj;ksa tysch dh Hkkafr ,d fe"Bku dk dks [kkus dks nh tkrh FkhA mYys[k feyrk gSA ikd jl uked izpqj ek=k esa miyC/k nw/k] ukfod ngh esa izkphu iqfLrdk esa Hkh dq.Mfydk ’kgn] pkoy ,oa phuh ls O;kid ’kgn o xq<+ ;k ty okfYydk ¼pk’uh esa Mwch Lrj ij Lokfn"V idoku cuk, feykdj [kk;k feBkbZ½ dk mYys[k fd;k x;k gS tkrs Fks D;ksafd ;s inkFkZ cxnkn djrs FksA os vius ftlls izsfjr gksdj tysch cukbZ esa igqapus ls lfn;ksa iwoZ Hkkjr esa lkFk ;k=kvks a ij xbZA ^LohV buksos’ku% , fgLVªh miyC/k FksA ’ksQ+ lsB us crk;k] xt+d ys tkrs Fks vkWQ+ Mst+VZ* ds vuqlkj Hkkjr esa ^^;g Hkkjr esa feyus okyh feBkb;ksa pk’uh esa cuus okyh feBkbZ dk ls lacaf/kr dFkk dk dsoy ,d fuekZ.k bZlk iwoZ gksus yxk FkkA Hkkx FkkA okLro esa O;kid Lrj ij ehBk [kkus ds fy, ukfod ngh esa ’kgn o xq<+ fofHkUu izdkj dh feBkb;ka cukus ds dkS’ky esa feykdj [kk;k djrs FksA yach ;k=kvksa ij os deh ugha gSA fuLlansg ;g gekjh laLd`fr gS tgka ewaxQ+yh] ?kh o phuh ds feJ.k ls cuh xt+d ehBk [kkuk thou dk fgLlk cu pqdk gSA** ys tkrs FksA gsyok ¼ckn esa gyok dgyk;k½ vksLekuh

flrEcj & vDVwcj 2016

n

81

n

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n


O;atu

xktj dk gyok izfØ;k esa yxus okyk le;% 15 feuV idkus esa yxus okyk le;% yxHkx nks ?kaVs ijkslsa% 5&6 O;fDr;ksa ds fy,

lkexzh 8 ;k 9 jlhyh xktjsa& tks dn~nwdl djds 4 ;k 5 di gksaxh( 4 di eykbZ;qDr nw/k( 4 cM+s pEep ?kh@eD[ku( 10&12 cM+s pEep tSfod vifj"d`r phuh ;k vko’;drk vuqlkj lkekU; phuh( 20&25 dktw( 5&6 gjh NksVh byk;ph dks ihldj ikmMj cuk ysa vFkok 1@3 NksVk pEep byk;ph ikmMj( pqVdhHkj dslj ,oa ,d eqV~Bh lqugjh fd’kfe’k

fof/k xktjksa dks Nhydj mUgsa dnnwdl dj ysaA ,d dM+s rys okys crZu esa nw/k Mkydj

Hkkjr ifjizs{;

n

82

n

flrEcj & vDVwcj 2016

mlesa xktjsa Mky nsaA /kheh ls e/;e vkap ij bl feJ.k dks idus nsa rFkk mls mcky ysaA ;g feJ.k tc /kheh vkap ij mcy jgk gks rc mls djNh ls fgykrs jgsaA dn~nwdl dh gqbZ xktjsa nw/k esa idus yxsaxh rFkk nw/k /khjs&/khjs de gksus yxsxk o xktjksa esa lekfgr gks tk,xkA nw/k tc 75 izfr’kr ds djhc de gks tk, rc mlesa ?kh] phuh o byk;ph ikmMj feyk ysaA bl feJ.k dks vPNh rjg feyk ysa vkSj mls /kheh vkap ij mcyus nsaA bl nkSjku feJ.k dks vPNh rjg ls fgykrs jgsaA bl izfØ;k ds var esa dktw] dslj o fd’kfe’k feyk ysa rFkk bls rd rd fgykrs jgs tc rd fd nw/k iwjh rjg ls yqIr u gks tk,A vkap can dj nsaA xktj dk gyok vki xeZ vFkok BaMk Hkh ijksl ldrs gSaA


Åij% gyok ,oa nk,a% Q+kywnk dqYQ+h

lezkV lqyseku izFke ¼1520&1566½ ds njckj gksrk gSA ;|fi xks’r dk gyok rduhd dk ls Hkkjr vk;k Fkk ftudk dk;Zdky lcls deky gSA tkQ+jku jsLrjka ds Lokeh o ’ksQ+ yack jgkA Hkkjr esa ;g lw[ks] xqykcty] phuh psru lsBh ds vuqlkj] ^^gekjs ;gka ds dq’ky o fiLrs ls fufeZr vUu dh ysbZ ds :i esa jlksb, tkurs Fks fd ;wjksih; idokuksa dks vk;k FkkA fdarq bls eqyk;e fdl izdkj ls Hkkjrh; iqV fn;k cukus ds fy, blesa esok ds tk ldrk gSA mUgksaus u dsoy gekjh xzkº; izo`fÙk lkFk ?kh&phuh dk ikjaifjd xks’r dk gyok vkSj ekal ds ds dkj.k ge feJ.k lEekfgr fd;kA xqykc tkequ cuk, vfirq eSns bu fons’kh ehBs idokuksa ls ckyw’kkgh cukbZA** ’ksQ+ lsBh feBkb;ksa ds izfr dks xzkº; djus dk vU; izeq[k us dgk] ^^gekjh feBkb;ka D;ksa vf/kd izHkkfor gq, dkj.k gekjh Lohdkj djus dh fo’ks"k cuha] bldk dkj.k Fkk izo`fÙk gSA mnkgj.k ds fy, fd os cgqr Lokfn"V gqvk djrh dqYQ+h ,oa xks’r dk gyok ysaA dqYQ+h esa FkhaA vkjafHkd lfn;ksa esa Hkkjr jktuhfrd ,oa Hkkjrh;rk dk iqV Mkyrs gq, blesa nw/k o vU; lkekftd xfrfof/k;ksa dk laxe gqvk djrk Fkk inkFkZ feykdj fpdukbZ ;qDr cuk;k tkrk gSA ftlls u dsoy gesa feBkb;ka cukus dh uohu dqYQ+h ,dek= ,slh BaMh ehBh pht+ gS ftlesa rduhdksa dk irk pyk vfirq fofo/k izdkj ds vaMs o d`f=e [kk| lkexzh dk mi;ksx ugha O;atu cuk, tks mRd`"V ehBh pht+s FkhaA**

flrEcj & vDVwcj 2016

n

83

n

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n


O;atu

Lokn dh

cgkj

Hkkjr esa ioZ vkjaHk gksus dks gSaA ,sls esa vki Lokfn"V idoku cukdj budk fo’ks"k :i ls vk;kstu dj ldrs gSa

e[k+kuksa ds lkFk iuhj izfØ;k dk le;% 10 feuV idkus dk le;% 30 feuV ijkslsa% pkj O;fDr;ksa ds fy,

fof/k

dM+kgh esa rsy xeZ djsa vkSj mlesa t+hjk MkysaA mls rc rd rysa tc rd fd os Hkwjs ugha gks tkrsA vc mlesa vnjd dh isLV] lkexzh yky fepZ] xeZ elkyk] ued ,oa VekVj 150 xzke iuhj] ,d di dVs o Hkwus e[+kkus] 3 dh pVuh Mky nsaA bls rc rd idk,a tc cM+s pEep rsy] ,d NksVk pEep t+hjk] ,d NksVk rd fd rsy dM+kgh ds rys ij u vk tk,A pEep vnjd dh isLV] ,d NksVk pEep yky vc mlesa gjs eVj Mkydj ikap feuV fepZ dk ikmMj] ued Loknkuqlkj] ,d di rd idk,aA rRi’pkr mlesa iuhj Mkysa o VekVj dh pVuh] 250 xzke gjs eVj ds nkus] feJ.k dks nks ls rhu feuV rd fgyk,aA ,d di ikuh] ,d cM+k pEep fd’kfe’k] dktw vc e[+kkus Mkysa vkSj laiw.kZ feJ.k dks nks ds 10&15 dVs gq, VqdM+s] ltkus ds fy, dVk ls rhu feuV rd idk,aA bls iwjh ds lkFk gqvk /kfu;k xekZxeZ ijkslsaA

Hkkjr ifjizs{;

n

84

n

flrEcj & vDVwcj 2016


LisxsVh cksyksxusl izfØ;k dk le;% 10 feuV idkus dk le;% 40 feuV ijkslsa% pkj O;fDr;ksa ds fy,

lkexzh 500 xzke LisxsVh ¼rkt+s ;k iSDM½] 750 xzke dhek] rhu cM+s pEep tSrwu dk rsy] nks e/;e dVs gq, I;kt+] yglqu dh N% dVh gqbZ Q+kads] rhu cM+s dVs gq, VekVj] nks cM+s pEep VekVj dh pVuh] ued o dkyh fepZ Loknkuqlkj] 1@4 NksVk pEep lw[kh gqbZ rqylh] 1@4 NksVk pEep lw[kh vtok;u dh iÙkh] 1@2 di ikuh] 60 xzke filk gqvk iuhj] rkt+h filh gqbZ dkyh fepZ Loknkuqlkj

fof/k ukWu&fLVd iSu esa tSrwu dk rsy nks feuV rd xeZ djsaA mlesa I;kt+ o yglqu feyk,a vkSj rc

rd fgyk,a tc rd fd og eqyk;e u gks tk,A bl feJ.k esa dhek feyk,a vkSj mls rst+ vkap ij fgyk,a tc rd fd og Hkwjk ugha gks tkrkA vc blesa VekVj dh pVuh] ued] dkyh fepZ] rqylh] vtok;u dh iÙkh o ikuh feyk,aA bl feJ.k dks <d nsa rFkk 20 ls 25 feuV rd idk,a tc rd fd og iwjh rjg ls id o xk<+k ugha gks tkrkA bls j[k nsaA ,d ,sls iSu dk mi;ksx djsa ftlesa ikuh dh fudklh vklkuh ls gks ldsA blesa ikuh Hkjsa rFkk mls mcyus nsaA mlesa LisxsVh feyk,aA ,d pqVdh ued Mkysa o cpk gqvk tSrwu dk rsy MkysaA LisxsVh dks rst+ vkap ij nl feuV ds fy, mckysa tc rd fd og uje u gks tk,aA ’ks"k ikuh cgk nsaA LisxsVh dks ,d IysV ij iyV nsa rc ml ij ekal ijkslsaA mlds Åij iuhj o dkyh fepZ fNM+dsaA vc mls xekZxeZ ijkslsaA

lkHkkj% QS+C;wyl ¶+ysolZ% czap] gkbZ Vh] dkWdVsYl] ikddyk ls lacaf/kr iqLrdksa dh J`a[kyk dk Hkkx ftls Hkkjr ds fons’k ekeys ¼ea=ky; dh½ Likml ,lksfl,’ku] ubZ fnYyh ds lkStU; ls izdkf’kr fd;k x;kA

flrEcj & vDVwcj 2016

n

85

n

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n


okrkZyki

Hkkjr ifjizs{;

n

86

n

flrEcj & vDVwcj 2016


jtr ind dh

ped

izLrqr gS fjvks vksyafid esa jtr ind ikus okyh ml ;qok efgyk f[kykM+h dh izsj.kknk;d thouh ftlus ck/kkvksa dks ikj dj thr izkIr dh

vks

yafid esa jtr ind thrus fot;h eqLdku ns[krk gS rks fla/kq dk lHkh izdkj okyh] jktho xka/kh [ksy jRu dk la?k"kZ vdlj Hkwy tkrk gSA ,oa in~e Jh ls lEekfur mUgksaus tc Lisu dh dSjksfyuk ekfju ds iqljyk osadV fla/kq ds fo#) vksyafid Qkbuy eSp [ksyk rks og baLVkxzke iksLV ns[kus esa fdlh Hkh vU; 21 o"khZ;k ijkftr gks xbZa fdarq mlh {k.k og fot;h Hkh ;qorh dh Hkkafr yxsaxsA fdarq mudh jghaA fla/kq dk Lo.kZ ind ls oafpr rjg ds fuiq.k y{k.k 21 o"khZ; jguk vkSj jtr ind thruk ,d 2015 esa fla/kq dks ;qokvksa esa nqyZHk ns[kus dks feyrs gSaA ,sfrgkfld iy FkkA vksyafid esa ns’k ds pkSFks loksZPp blls Hkh foy{k.k rdZ’khyrk ;g gS mudh thr fuLlansg mYys[kuh; Fkh ukxfjd lEeku fd mUgksaus bruh de vk;q esa viuh fdarq ;g iy vkSj Hkh egŸoiw.kZ gks izfrHkk fl) dh gSA dksbZ tc muds x;k D;ksafd og vksyafid esa jtr in~e Jh ls vcks/k Hkko ls ifjiw.kZ baLVkxzke ind thrus okyh igyh Hkkjrh; lEekfur fd;k iksLV ns[krk gS rks os bl f[kykM+h efgyk cu xbZaA vksyafid esa fdlh x;k Fkk ds R;kx ds lk{; izrhr gksrs gSaA ,dy izfr;ksfxrk esa iksfM;e fla/kq vdlj ;s iksLV Hkksj esa vH;kl fQ+fu’k djus okyh og lcls ;qok ls igys ;k ckn esa djrh gSa vFkok fo’oHkze.k ds Hkkjrh; f[kykM+h cuhaA ;g ?kVuk ,slh Fkh ftldk nkSjku djrh gSa tc og izfr;ksfxrkvksa esa fgLlk jk"Vª yacs le; ls liuk ns[k jgk FkkA fla/kq us ysus ds fy, ,d LFkku ls nwljs LFkku dh mM+ku viuh vkØked eqnzk ls ekfju dh foy{k.k ’kSyh Hkjrh gSaA mudh dM+h fnup;kZ ,oa mudk R;kx ij jksd yxkus dk Hkjld iz;kl fd;k fdarq brus lw{e fo"k; gSa fd tc dksbZ mudh vVwV o varr% mUgsa ijkt; dk lkeuk djuk iM+kA nksuksa

flrEcj & vDVwcj 2016

n

87

n

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n


okrkZyki

Åij ls o`Ÿkkdkj% Hkkjr ds iz/kkuea=h Jh ujsanz eksnh ds lkFk fla/kq] egkjk"Vª ds eq[;ea=h Jh nsosanz QMukfol fla/kq o muds izf’k{kd ih xksihpan dks lEekfur djrs gq, rFkk Hkkjr ds jk"Vªifr MkW iz.kc eq[kthZ ls [ksy jRu izkIr djrha fla/kq

f[kykfM+;ksa ds [ksy esa vkØked la;kstu ns[kus [ksyrs FksA fdarq fla/kq us cSMfeaVu pqukA iqysyk dks feykA os nksuksa thr ds iz;kl esa vuojr FkhaA xksihpan ¼orZeku esa og fla/kq ds izf’k{kd½ dh 83 feuV rd pys [ksy dk ifj.kke ;g fudyk lQyrk ls fla/kq dks izsj.kk feyh vkSj blh dkj.k fd ekfju 19&21] 21&12] 21&15 ls fot;h ls mUgksaus bl [ksy dk p;u fd;kA vkB o"kZ dh jgha fdarq fla/kq us Lo.kZ dh vis{kk vk;q esa fy, x, fu.kZ; us muds n’kZdksa dk fny thr fy;k FkkA thou dh n’kk o fn’kk cny nhA fla/kq dks vksyafid cpiu esa Hkh fla/kq mRd`"V xks Y M Dos L V dk vkjafHkd nkSj f[kykM+h FkhA xksihpan dh cSMfeaVu leFkZu izkIr gS tks fla/kq dk tUe izk;% izokg ds vdkneh rd tkus ds fy, fla/kq ,d xSj&ykHkdkjh foijhr cgus ds fy, gqvk dks 56 fdyksehVj dh ;k=k r; laLFkku gS vkSj FkkA jk"Vª esa okWyhckWy esa djuh iM+rh FkhA og ogka ij Hkkjrh; f[kykfM+;ksa viuk vge ;ksxnku nsus ds fu;fer vH;kl fd;k djrh FkhaA fy, muds firk ihoh jeu vius leiZ.k o n{krk ls mUgsa dh lgk;rk djrh gS dks 2000 esa vtqZu iqjLdkj ls vkjafHkd nkSj esa ljkguk feyh lEekfur fd;k x;k FkkA mudh vkSj vdkneh esa lfEefyr gksus eka ih fot;k Hkh okWyhckWy dh O;kolkf;d ds i’pkr og fu;fer :i ls izfr;ksfxrk,a f[kykM+h FkhaA fla/kq ds fy, cgqr ljy Fkk fd og thrus yxhaA mlh [ksy dk p;u djsa ftls muds vfHkHkkod og rM+ds viuk vH;kl vkjaHk dj nsrh Hkkjr ifjizs{;

n

88

n

flrEcj & vDVwcj 2016


FkhaA muds lkr ?kaVs ds vH;kl esa 15 feuV ds jgha vkSj og vksyafid esa mRd`"V [ksy izLrqr nks varjky gksrs gSaA xr nl o"kksZa ls ;g fla/kq dj ikbZaA pksV ls mcjus esa fla/kq dks yxHkx dh ;gh fnup;kZ gSA izlUurk nsus okyh dqN rhu ekg dk le; yxkA mUgksaus ’kjhj ds Åijh pht+ksa dk mUgksaus R;kx fd;k ftlls mudk [ksy Hkkx dks Bhd djus rFkk lgu’kfDr c<+kus dk izHkkfor u gksA eksckby dk mi;ksx ,d gSA vPNs vH;kl fd;kA mudk iSj tc Bhd gks x;k rc ifj.kkeksa dh pkg esa og vuq’kkflr mUgksaus iwjh yxu ls vH;kl vkjaHk thou thus yxha ij blls mudh dj fn;kA yach f[kykM+h gksus ds thou’kSyh izHkkfor ugha gqbZ vfirq dkj.k mudh eq[; pqukSrh QqrhZ FkhA fla/kq 2013 ls mUgsa vius y{; ,oa [ksy ij /;ku vkSlru 300 LDosV~l dk vH;kl Hkkjr isVªksfy;e nsus esa lgk;rk feyhA djus] [ksy esa okilh rFkk mNydj esa lgk;d [ksy fla/kq dk dM+k vH;kl mudh LeS’k yxkus ds fy, fla/kq dks xfr] izca/kd ds in ij thr dk ek/;e fl) gqvkA LQwfrZ rFkk xq#Rokd"kZ.k dk mRd`"V dk;Zjr gSa dHkh u gkjus dk mRlkg mUgsa dsanz ikus dh vko’;drk Fkh rkfd lnk vkxs c<+us dks izsfjr djrk loZ vFkok fjVuZ yxkrs le; og gSA vksyafid ls ,d o"kZ iwoZ fxjus ds dkj.k yM+[kM+k u tk,a vkSj mudk larqyu u fcxM+ fla/kq dk iSj VwV x;k Fkk ij vius izf’k{kd tk,A f[kykM+h dh ifjHkk"kk blls fl) ugha gksrh xksihpan ,oa fQft+;ksFksjsfiLV lh fdj.k dh fd mlus ,d ds ckn ,d fdruh izfr;ksfxrk,a lgk;rk ls fla/kq viuh pksV ls mcjus esa lQy thrhaA vfirq lPpk f[kykM+h vius mRlkg ds

uhps ck,a% vksyafid esa jtr ind thrus ds i’pkr vius izf’k{kd iqysyk xksihpan ds lkFk fla/kq

flrEcj & vDVwcj 2016

n

89

n

w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n


okrkZyki

fla/kq ;qok] lefiZr efgyk f[kykM+h gSa tks [;kfr ikdj #dus vFkok Fkeus ds ckjs esa lksp Hkh ugha ldrha

ek/;e ls igpkuk tkrk gSA vksyafid esa jtr ind thrus ds i’pkr fla/kq us [ksyHkkouk dk ,slk lfoosdiw.kZ mnkgj.k izLrqr fd;k ftlus mUgsa 21 o"kZ ls Hkh vf/kd ifjiDo f[kykM+h cuk fn;kA fla/kq us u dsoy vkxs c<+dj viuh izfr}a}h dks mldh thr ij c/kkbZ nh vfirq ekfju dh Hkkafr n’kZdksa ds e/; thr dh [kq’kh u eukdj pqipki ogka ls fudy xbZaA muds ’kehZys LoHkko us uohurk dk lapkj fd;k vfirq blls ;g Kkr gqvk fd og fdl izdkj dh f[kykM+h gSaA

Like MEA INDIA

Follow @MEAINDIA

Channel MEA india

Hkkjr ifjizs{;

n

90

n

flrEcj & vDVwcj 2016

vksyafid ds rqjar ckn mUgksaus vdkneh tkdj fu;fer :i ls vH;kl tkjh j[kkA vc og rhu ds fo#) viuk dM+k vH;kl djrh gSaA bl mUur izdkj ds vH;kl dks ns[kdj ;gh Kkr gqvk fd fla/kq ,d fdaonarh cuus dh vksj vxzlj gSaA ;|fi fdaonarh dgykus dk vf/kdkj fla/kq ik pqdh gSa fdarq vHkh og ;qok vkSj n`<+&ladYih gSa tks [;kfr ikdj Fkeus esa fo’okl ugha j[krhaA bl izdkj ls lefiZr ;qok f[kykfM+;ksa ds dkj.k Hkkjr ml nkSj esa igqap x;k gS tks vlk/kkj.k izfrHkk okyh efgyk f[kykM+h dk le; dgyk,xkA


Consular Grievances Monitoring System

02 Step

Click on “Activation” link sent in email (or OTP sent in SMS to Indian Mobile Holders) to activate the account.

03 Step

Log in to the Consular Grievances Monitoring System (MADAD).

Click on “Register Grievances” link to fill details of your grievances.

01 Step

05 Step

Click on “Register (New User)” and fill required details

Click on “Track Grievances Status” link to View latest status and processing done on your grievance.

MADAD Because You Are Us

mymea.in/madad Hindi

04 Step

India perspectives Hindi september october 2016