Page 1

e In nitenci ra d a e tu in Ofic ructura P raestruc ria f ia t raes na de In enitenc tura f n I e i Ofic ructura P raestruc aria ina d c i f O Inf itenci est e a r d f n e I Oficina ura Pen tructu d a s in truct e Infrae encia Ofic s e a r e Inf ficina d ra Penit struct d a O ructu in e t Ofic Infra itencia s e e a d r e Inf Oficina ura Pen struc d a n i e ruct t s Ofic Infra itenc e e a r f d de In Oficina tura Pen stru a n i c rae n ru02 f t Ofic VIRTUAL s n I BOLETIN N° 2013 e e ra te e Inf Oficina dura Peni t d a s in truct e Infrae e Ofic s e a r e Inf ficina d ra Penit s d a O ructu in frae t n Ofic I s e e a Infr ficina d a Penit e d O ructur ina e st Ofic Infra e e a r f d de In Oficina tura Pen a n i Ofic struc de Infra e a r f de In Oficina tura Pe a n i Ofic struc e Infr e a r f e In ina d ra P c d i f a O ructu in t n Ofic ctIu rue raes a td f s a n I e n i fr iar de deOIn fic cra n u a t e n t i i c nu Ofic Oficina tufrra ctI aePsetr estrdue c n I a a a u i r r r a n f t e i s fic nitcetnucria eOIn ncia iIc raaed f d e n i t n i a n e ef in c aePstruestrue ra Pe ficina dO ria Ofic rucntufrra u t d a c r f I a u t O ia tr etnucr raaesdena deOInficein itc fin raes nciaria enitenc e iIc n n f n I i P c a struestru Ofi ucturra nite ra P na dOf a de ra a d f ee ficin ctura Pe estructu ia Ofici nciaria raestre n I Infc O n en r a f d a e d i u i r r t r a n i f f i I t a aficin n einitc ia fraes c In O e n P e c n i d e P n e c a t i r d i e a Of a O uesttru r u ra n In n t t a i u nit e s t n c c a e i i e P r e f u c i f c d P r fi O ru ra ar frea In innia est e aInd ctura Oficina ciaria O estructu Infraest nciaria enitenci e Infraa u ice te d r n f i t P s c i O e a d e a P f a e i n r n r r t i d i a f e a r a friic a O estructu aIe sfrtaruecs e Inf nitencia ra Penit ina de In Oficina tura Pen structur Oficin ncO a n i r e a f e u r a e c aInd a fPic fra enciari Penite de Inf fid einnita e ra P estruct ria Ofic nciaria raestru n n i I c e a r t ite ni fra ia ina Inf ura ad cinO structu OInfsrtarue ficin ctura Pe estruct ria Ofic ncO arfiia de InPenitenc tura Penicina de i O frae inaIndfreaePenn a ura raestruc aria Of tenciaria fraestru de Infr nitencia ra Penite a de In Ofic a fici a dteructurO f a i i in In e u cina s arfiia nfsrtar de InPenitenc tura Pencina de ia Oficinuctura P aestruct ria Ofic enciO Ie e e r f d i r a r t r c f a n i f i I t in Intfurra Pie fic ctura nfraestruciaria O nitenciae Infraes na de In enitenc tura Pen cina de eac O d a i I i e P a OIfnc f u c n fr arfiicifnraestr e a dea Penite ructura POficina d ria Ofictructura fraestru iaria O itenciO d ePse In s n c ia inaInfrra r t In a u uctu e Infraes nciaria enitenc e Infrae cina de Peniten ctura Pe ficina de ria Oficde t d P i e aestruc eOIfni a ficifn a r na d ra Penit ructura Oficina iaria Of structura nfraestruciaria O nitenciO d eP n eI t I e n cinaIntu dPENITENCIARIA P i e frra a f e t a d a i r O ructu Infraes nciaria enitenc e InfraeOFICINA DE INFRAESTRUCTURA n n i u a t c e e c n i a i P f u c i d r r c d e P u t i e O r a f s a t raae na deOI ina d ra Peni tructura Oficina iaria O structur Infraest nciaria enitenciOefiIc nifn u s e c t e d P e a e fici cIntufrra a a O n i truc e Infra enciari Peniten de Infr ficina d a Penit uctura c i a treu Of d iari fin it tr ur a O a raaesd na deO n cina tura Pen structur Oficin ciaria aestruct e Infraes nciaria PenitencdO I c i f e e fici ctufrr c fr d ite en ria estru de Infra itencia ra Penit na de In Oficina ura Pen structura Oficina iaria O estre u In n c t i u a aa d na d r f n n I i ficin ctura Pe estruct ria Ofic nciaria raestruc de Infraeitenciaria Peniten dO i a efic Ofic uctu n fra nf ia ra ite ru aest na de In enitenc tura Pen ina de I Oficinactura Pe estructu ia Oficin nciaria raestre Ind f na d ina i c Ofic ructura P raestruc ria Ofi tenciaria fraestru de Infra itenciar ra Penite a defIin i c i c f a ria O estrucI aest a de Inf enitenci ura Peni ina de In Oficina tura Pen estructu ia Oficin ncO a i r t c c fraa de a in a Ofic ructura P raestruc aria Ofi tenciaria fraestru de Infr nitencia ra Penite a de fIincinO ficin n f a n i i i t I e u s n n n c t O i frae ina de I Peniten tura Pe icina de ia Ofic uctura P aestruc ria Ofic enciaria fraestru fr ia In nit ruc ria Of enciar fraestr n Ofic uctura cie de In itenc a de inafid a Pe aest t n

ReportĂĄndose

r

r

a

Agosto/Setiembre i

I

n

r

n

O


eni a de I Oficin ura Pe ctur Ofici ciaria aestruc e Infrae nciaria P u r t s t n i n e Ofic nciaria raestruc e Infra tenciaria Penite a de Infr ficina d ra Penite ructura f d i u ra O st te Peni ina de In Oficina tura Pen estructu ia Oficin nciaria aestruct e Infrae enciaria nite de Infr ficina d ra Penit ructura Ofic nciaria raestruc de Infra itenciar e P a f O n ra st te tu Peni ina de In Oficinactura Pe estructu ia Oficin nciaria aestruc e Infrae enciaria nite de Infr ficina d ra Penit tructura Ofic enciaria fraestru de Infra itenciar e P O In tu a ina es i ura nit en a Pe ficina de ia Oficinuctura P aestruct ria Ofic enciaria fraestruc de Infra itenciar n r a O itenciar Infraestr a de Inf nitencia ra Penit ina de In Oficina tura Pe estructu c n tu a in c a e Pe ra Pe ficina d ria Ofic ructura raestruc aria Ofi itenciari Infraestru de Infr nitencia a f i t n e ria O nitenciae Infraes ina de In enitenc tura Pe icina de a Oficin ctura P aestruct e P f c ru ri fr ia ura POficina d ria Ofictructura nfraestruciaria O nitencia Infraest a de In enitenc I s ia in e P aria enitenc e Infrae icina de Peniten ctura Pe ficina d ria Ofic ructura fraestruc d t P f O s ia c In tru ura ctura Oficina ciaria O estruct e Infraes nciaria enitencde Infrae cina de Peniten P n i e a ru ra a ciari a Penite a de Inf ficina d ra Penit tructura Oficina iaria Of structur Infraest n r u O s e uctu ia Oficin nciaria aestruct e Infrae enciaria Penitencde Infra ficina dea Penite r r t r d ncia ra Penite a de Inf Oficina ura Peni tructura Oficina ciaria O estructu Infraest in uct raes nciaria Peniten de Infra icina de Penite ria rnuevas f t a ructuria Ofic Construyendo s n i I e c de ra Of s a na nfra iten oportunidades tura nite enci ura Pen ina de I Oficina tura Pe estructu ia Ofici nciaria raestruc e Infrae r t c d it c f a struc aria Ofi tenciaria fraestru a de Infr nitencia ra Penitena de In Oficina tura Pen enci ura Peni ina de In Oficin ctura Pe estructu ia Ofici nciaria raestruc e Infrae ria ct fic ite fra iar Inf tru ina d ra Pen c i estru iaria O nitencia Infraes na de In enitenc tura Pen ina de f O tu itenccntcuiarariaPe ficina de ia Ofici uctura P aestruc ria Ofic enciaria fraestruc de Infra fr ia it a In tr O ritue e ar aPeesnt nciaria enitenci e Infraes ina de InPenitenc tura Penicina de a Oficin ctura P riaP a d ia Ofic uctura nite itec struc aria Of itenciari Infraestru de Inf cuiara n i n e t c i a f r r r f t a n ru a O s In nci ra Pen na de e e ficin ctura P araPeest ciaria ia nitenci Infrae t d i O n i a u e t n c r e i i iara Pe ina d aenitennitenc Ofic ructura P fraestruciaria Of tenciarianfraestru de In u t c i a c i f r e u eni a de I Oficina ura rfaraPestr iariariaO itencia Infraest a de In nitenc P a r t n de Pen inde ficin ctura Pe estructu ia Ofici nciaria raestruc e iaenitennitc ncuiara Oficina a e O P Pe truct Ofic nciaria fraestru de Infra tenciar nite de Inf ficina d ra e s ura P a e a i i r r i e ra O it n fra ene In na ia ia Infraestructura tu a ficin ctura Pe estructu ia Ofici nciaria raestruc de t nitcnctura Pencina de anriaenPie O Penitenciaria atuPra estruc ia Ofi nite de Inf ficina iaria fraestru de Infra itenciar a e c i r P n r a a i e fr In a en ructura Oficina iaria O structu nit cniac ria n i e e P n e t i c eiaIn d P i e a n f t r i e t e enP ructura aOficina aria O tructu raes nciaria Penitencde Infra icina d f rcatuPra s i n i t r I e s c a i e cria riafrae nin Infra icina d tecnia nitendedlae Jara enitetructura Oficina iaria Of struct e P P e e a f t P Calle Adolfo dceiaItn r i a a raen ctuirariaOficin ciaria O estructu e Infraes nciaria enitenc e Infrae cina u uc r rauP t u s c e a n Antonio N°ria 234 - Urb. ri ra nitecnia iteSan Infra ficina d ra Penite uctura P ficina d ria Ofi truc n ndceiaInrfa e e n e P d P e O raria ficina ncia Infraes a tuPenit ucMiraflores tcuia a O estructu Infraestr ciaria c e i t r i rtu a a t n i r O r t e n u c ficin c nciarniafraPeesniteciaria de Peniten tura P icina de ten e Infra O i a n n i e e de tIura iten rariaP ficina d ria Ofic ructura raestruc aria Of tenciaria fraestru astruca Paen ructcuia Inf itenci eni a de In Oficin ucr iari fraPeesntiteniaria O itencia nfraest t e P c d n a n r e I a t c 444aP2345 in Pe en a de r ficin ciaria ctu c ectIunra niten(511) i a f u d r O r i a t r u O r s u a t n a aest r i n ui a r e nest raarPiae c i t f c c e r a i a i u t c f n n i r r r I a f i t u e n a O r s i c e In tuci fraPeesntit iaria tenc e Infrae ina de Peniten ctura Pe ficina d ria Ofic i a r nuitcen e n n c I u e t n c riaP te nc ina d ria Ofictructura nfraestru iaria O itencia Infraes uiara t iaeni nirtu c ineastrducria rP i a c f e a O t eswww.oip-inpe-gob.pe etnu urfaraPe ia a nitencia Infraes na de I enitenc tura Pen ina de r Ofi a i etrnuitc n t c i I c i P i a r e c i n e f c c r i a u e d P i f ra O ru trd riaenite tencu ncia Infrae a P Pentiruct ra Oficina iaria O structu Infraest ciaria e fcraineasenucria t i n itct ctura Pe ina de en es iaria nitenc e Infrae na de t n i r a a u e r r n r a f P i t u e s u t n c i ic P a O e raestrde I ria itenenciara Pe na d f c i c r i u a f O r r a i t u O s a Pen enit ctu nfifcinia cria fici ria Pestru truct e Infrae enciaria Penitencde Infra O ten a s i a e n r u c t a e u a i n t r P ructruc Infra cniacriariaPenite de Inf ficina d ra Penit ructura Oficina iaria O s dearia iten ensftra ea e t i i n I ficinitenc a Pa e Pen ructura Oficina aria O tructu est iaria enc e Infr a t i r f n r r n s n i c t I e u u O e e s c t n iaria niten a Pstruecsttruc Inia frae entecniacria Infra icina de Penite uctura P ficina d ria e e e r a r d e P a a f i i a f t dc PenPien ra O ructur ina estr iaria O itencia In e In icinnia u t ten c a i a r a c i f f r r u a t e f u n str aria O tencia fraes a de I enc ura Pen ina de a P truecsttru urct ia e t i urO a r n f n i i I e r esfra endceiaIn itenc tura Pencina de ia Oficinuctura P aestruct ria Ofic enciaria n t a dfreaInPic i e n n i P r t r c fi ia tr a f e ctura de I e Inf Peni ncia raes estru ia O tenc turO

Boletín Virtual N° 02 01 - 2013


niten

iaria

nc enite

aria

nci enite

P

aria

P

nci e t i n e

iaria

nc enite

aP iaria c a n e t eni ura P aria i c n ir a enite P a r u aria i c a i n r a enite P a r ctu iaria c a n i r e t cia Peni a r u uct ia iaria c n r e ncia ra Penit a ructuria ciari n e t a i enci ura Pen t a struc aria ciari n e t i i tenc tura Pen a c ciari estru iaria n e t i n c niten ctura Pe ru aria aest nciaria enitenci enite ructura P iaria t c s n a e i e r a r ncia ra Penit e t i n e ructuria iaria t s c e n a e r a t nf itenci Peni a n r e u P iaria truct ria s c e n a e r t a i Inf itenci Pen a r n u e t a a P estruc ia ciari n r a e r a t f i i e In nitenc Pen a r e u t P iaria ra ruc ria t c s n e e fra ia nit de InPenitencctura Pe iaria ura fraestru iaria c n e it de InPenitenc tura Pen c iaria c n ctura nfraestruciaria e I enit n a dea Penite uctura P iaria c n ctur Infraestr ciaria e t e Peni en na d ra Penit ructura iaria uctu Infraest nciaria enitenc P e e ina d ra Penit structura aria i u c t a e i n r c a e r tru e Inf nitencia ra Penit d a cin tura Pe structu iaria c a e n c i r a e u r t estr e Inf nitencia ura Peni d a ficin ctura Pe estruct ia iaria c n r a e u r a t r aest a de Inf enitenci ura Peni t in Ofic ructura P raestruc ria a aest a de Inf enitenci aP ficin

Agosto


truct e Infraetenciaria Peniten de Infra ficina dea Penite uctura P ficina d ficina d s e a r O Inf ficina d ra Peni ura Oficina aria O structur estr iaria O t a c r f u r n i c t I O ructu e s c n e a a e n te ite fra iari t Infr icina d Peni ina d raes na de In enitenc tura Pen ina de c a f i f r f n u O I t O c c e i Ofic ructura P raestruc aria Ofi tenciaria fraestru f i i t In a fraes ina de InPenitenc tura Penicina de n ficin I O e c f c d i a f u r O r t O ructu fraesenciaria t s n I e e a in Infr icina d enit Ofic a de Of ructura P t raes f n I i a de Ofic

Ofic


Infr itenci enit a de Ofic ructura fraestru iaria O itenciari nfraestr e P d a n r I a in Pe en a de est a de In nitenc ficin ctu c P i a a f u r O r r f a t u O r s t n n I e e c ia tu in ci Ofic ructura P raestruc ria Ofi tenciaria fraestru de Infra itenciar i n f ia t In icina tura Pe raes na de In enitenc tura Pen ina de f f n O I c c e i Ofic ructura P raestruc aria Ofi tenciaria fraestru f i i t In raes na de In enitenc tura Pen ina de f n I i c de Ofic ructura P raestruc ria Ofi f ia t raes na de In enitenc f n I i a de Ofic ructura P t raes f n I a de


Setiembre


P


tenc i n e ura P t c u r t fraesenciaria Peniten n I e ina d ra Penit tructura c i f O s tu aria fraestruc e Infraetenciaria Penite i c n nite de In ina d ra Peni tructura e c P i f a a r O s tu in ructuria Ofic nciaria raestruc de Infraetenciaria Peni t s e nite de Inf ficina ra Peni ructura Infra itencia e e P d a O n r st tu na a ficin ctura Pe estructu ia Ofici nciaria raestruc e Infrae enciaria Pen O r a f d a it ciari nfraestru de Infranitencia ra Penite a de In Oficina ura Pen structur n e t i I t a a in e n ficin ciari Ofic ructu ra Pe Infra struc aria a de


aria

aria a

ciari

ria

ncia

ria

a enci

ria

ia tenc


e In nitenci ra d a e tu in Ofic ructura P raestruc ria f ia t raes na de In enitenc tura f n I e i Ofic ructura P raestruc aria ina d c i f O Inf itenci est e a r d f n e I Oficina ura Pen tructu d a s in truct e Infrae encia Ofic s e a r e Inf ficina d ra Penit struct d a O ructu in e t Ofic Infra itencia s e e DS 009-2009-MINAM a d r e Inf Oficina ura Pen struc d a n i e ruct t s Ofic Infra itenc e e a r f d de In Oficina tura Pen stru a n i ruc e Infrae n t Ofic s e ra te e Inf Oficina dura Peni t d a s in truct e Infrae e Ofic s e a r e Inf ficina d ra Penit s d a O ructu in frae t n Ofic I s e e a Infr ficina d a Penit e d O ructur ina e st Ofic Infra e e a r f d de In Oficina tura Pen a n i Ofic struc de Infra e a r f de In Oficina tura Pe a n i Ofic struc e Infr e a r f e In ina d ra P c d i f a O ructu in t Ofic raes ina de In f n I e Ofic ructura ina d c i f t O raes na de I f n I fici ctura a de O n i c i tru Of raes na de f n I fici ctur a de O n i c i tru Of raes na d f n I fici ctu a de O n i c i tru Of raes ina f n I e Ofic ruc ina d c i f t O raes na f n I e i Ofic ru ina d c i f t O raes n f n I i e Ofic r ina d c i f t O fraes n I e Ofic ina d c i f O fraes n I e Ofi ¿Cuando? ina d c i f O frae n I e Al tomar su refrigerio O ina d Ofic ra Al finalizar su e Inf O d jornada laboral a in Ofic r e Inf d a in Ofic de In a n i Ofic eI d a n i Ofic e ina d

Medidas de

Ecoeficiencia Ahorremos ENERGIA

luces, monitores,  Apaguemos CPU’s, estabilizadores durante el refrigerio. todos los  Desconectemos equipos eléctricos al retirarnos de la oficina.

Ahorremos PAPEL y MATERIALES

solo  Imprimamos documentos oficiales.

 Usemos el papel por ambos

caras para circulación interna.

 Cuidemos los cartuchos y toners.

Ahorremos AGUA

 Cerremos el caño al

jabonarnos las manos y cepillarnos los dientes.

 Avisemos a administración si hay fugas de agua en inodoros y caños.

Estimados Colaboradores se les solicita apagar los siguientes equipos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Unidad de procesos Impresoras o multifuncionales Estabilizadores o UPS Supresores Monitores Escaners Pequeños artefactos electrodomésticos Lámparas fluorescentes y demás luminarias.

Imagen & Comunicaciones


eni a de I Oficin ura Pe ctur Ofici ciaria aestruc e Infrae nciaria P u r t s t n i n e Ofic nciaria raestruc e Infra tenciaria Penite a de Infr ficina d ra Penite ructura f d i u ra O st te Peni ina de In Oficina tura Pen estructu ia Oficin nciaria aestruct e Infrae enciaria nite de Infr ficina d ra Penit ructura Ofic nciaria raestruc de Infra itenciar e P a f O n ra st te tu Peni ina de In Oficinactura Pe estructu ia Oficin nciaria aestruc e Infrae enciaria nite de Infr ficina d ra Penit tructura Ofic enciaria fraestru de Infra itenciar e P O In tu a ina es i ura nit en a Pe ficina de ia Oficinuctura P aestruct ria Ofic enciaria fraestruc de Infra itenciar n r a O itenciar Infraestr a de Inf nitencia ra Penit ina de In Oficina tura Pe estructu c n tu a in c a e Pe ra Pe ficina d ria Ofic ructura raestruc aria Ofi itenciari Infraestru de Infr nitencia a f i t n e ria O nitenciae Infraes ina de In enitenc tura Pe icina de a Oficin ctura P aestruct e P f c ru ri fr ia ura POficina d ria Ofictructura nfraestruciaria O nitencia Infraest a de In enitenc I s ia in e P aria enitenc e Infrae icina de Peniten ctura Pe ficina d ria Ofic ructura fraestruc d t P f O s ia c In tru ura ctura Oficina ciaria O estruct e Infraes nciaria enitencde Infrae cina de Peniten P n i e a ru ra a ciari a Penite a de Inf ficina d ra Penit tructura Oficina iaria Of structur Infraest n r u O s e uctu ia Oficin nciaria aestruct e Infrae enciaria Penitencde Infra ficina dea Penite r r t r d ncia ra Penite a de Inf Oficina ura Peni tructura Oficina ciaria O estructu Infraest s t e a in n e ructuria Ofic nciaria raestruc e Infraetenciaria Penite a de Infr ficina d ra Penit f d ra O s a n n ite tu ni enci ura Pen ina de I Oficina tura Pe estructu ia Ofici nciaria raestruc e Infrae r t c d it c f a struc aria Ofi tenciaria fraestru a de Infr nitencia ra Penitena de In Oficina tura Pen enci ura Peni ina de In Oficin ctura Pe estructu ia Ofici nciaria raestruc e Infrae ria ct fic ite fra iar Inf tru ina d ra Pen c i estru iaria O nitencia Infraes na de In enitenc tura Pen ina de f O tu itencctura Pe ficina de ia Ofici uctura P aestruc ria Ofic enciaria fraestruc de Infra fr ia it a In tr O ru e ar aest nciaria enitenci e Infraes ina de InPenitenc tura Penicina de a Oficin ctura P nite ctura P ficina d ria Ofic ructura raestruc ria Of tenciari nfraestru de Inf I O ni st ia cia na tru Inf raes nciaria enitenc e Infrae ina de Peniten ctura Pe ficina de ia Ofici uctura P r c d r P enite ructura Oficina aria Ofi tructura nfraestru iaria O nitencia Infraest a de In s c I i t in e fraesenciaria Penitencde Infrae icina de Peniten ctura Pe ficina d ria Ofic ructura t Of & tura fraestru iaria O itencia Infraest Comunicaciones c Peni tructura Oficina Imagen a i u r r t a dea a s n n i c I n e i e e s c n c d e P a a n i e e i r f t r f d i e In a nit en ructura Oficina aria O structur nfra itencia n e i e P c d P i a f r ra O st e n na ci e tu a Pe estructu ia Ofici nciaria raestruc e Infrae enciaria Peniten de Infra ficina d r d it f e u a O ra a e Inf nitencia ra Penit ina de In Oficina tura Pen structur Oficin nciaria aestruct ra Pe estructuria Ofic nciaria raestruc e Infraetenciaria Penite de Infr ficina d ite fra ia Inf ina d ra Peni structura Oficina iaria O estruct c i f de InPenitenc tura Penicina de O nc ria ctu fra ae ura raestruc aria Of tenciaria fraestru de Infr nitencia ra Penite a de In Oficina a f i i in In e u de InPenitenc tura Pencina de ia Oficinuctura P aestruct ria Ofic enciaria fraestruc r c fi it fr ia In tr a ficin ctura nfraestruciaria O nitenciae Infraes na de In enitenc tura Pen cina de O i I i e P f u c ia n a dea Penite ructura POficina d ria Ofictructura fraestru iaria O itenciar Infraestr a n s n n c ctur Infraest ciaria enci e Infrae ina de I Peniten tura Pe icina de ia Ofici t i n n e r f c e d tr P ic e na d ra Penit ructura Oficina iaria Of structura nfraestruciaria O nitencia Infraes uctu Infraest nciaria enitenc e Infrae ina de I Peniten ctura Pe ficina de ia Ofic d e P e O ru a fic s ar ina d ra Penit tructura Oficina iaria O structur Infraest nciaria enitenci e Infrae u s e truct e Infrae enciaria Penitencde Infra ficina dea Penite uctura P ficina d ria Ofi O d ia it tr ur a O a e cina tura Pen structur Oficin ciaria aestruct e Infraes nciaria Penitencde Infra n e a e c fr d it e ri estru de Infra itencia ra Penit na de In Oficina ura Pen structura Oficina iaria O n c t i u a ficin ctura Pe estruct ria Ofic nciaria raestruc de Infraeitenciaria Peniten de Infra a f e estru a de Infr nitencia ra Penit na de In Oficina tura Pen structura Oficina ciaria O n e e c ia tu fr in ci Ofic ructura P raestruc ria Ofi tenciaria fraestru de Infra itenciar ra Penite a de In a n aest a de Inf enitenci ura Peni ina de In Oficina tura Pen estructu ia Ofici nciaria r t c c a in Ofic ructura P raestruc aria Ofi tenciaria fraestru de Infr nitencia ra Penite a de In a f i i in t In e u fraes ina de InPenitenc tura Penicina de ia Oficinuctura P aestruct ria Ofic enciaria r t r c f ia tr Ofic ctura de I e Inf Peni ncia raes estru ia O tenc

"Reportándose" Boletín Virtual OIP - INPE N° 02/2013  
"Reportándose" Boletín Virtual OIP - INPE N° 02/2013  

Boletín Informativo de la Oficina de Infraestructura Penitenciaria del INPE. Versión virtual Agosto/Setiembre Año 2013

Advertisement