Page 1


LINEARITY

ส�ำหรับบ้านสไตล์โมเดิร์นเรียบหรูนั้น สิ่งที่เป็นคีย์ของงานออกแบบคือความมินิมอล งานออกแบบซึ่งใช้เส้นสายเรียบง่ายแต่มีสไตล์ที่สุด เตียงรุ่น Linearity คือชุดเตียงนอนใหม่ล่าสุดที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดัง Marijn Beije Design by Lines เป็นการน�ำเสนอความหรูหราของวัสดุ Hi-Gloss เข้ากับการใช้เส้นสายของไฟ LED เพิ่มความสว่างในยามค�่ำคืน สะท้อนหลักความคิด MOREFUNCTIONMOREDESIGN

//

2


OUR MATERIALS

วัสดุหลักทั้งเตียง ตู้เสื้อผ้า และโต๊ะเครื่องแป้งนั้นเน้นพ่นสี Piano Hi-Gloss ขอบลายไม้ โทนสีขาวเงาวาวนี้จะให้ความรู้สึกถึงความหรูหราไม่ว่าจะจัดวางอยู่ในห้องสไตล์ ไหน เตียงออกแบบให้เป็นระบบพื้นเตียงไม้ทึบ ไม้ที่ใช้ได้มาตรฐาน E1 ซึ่งประเทศในกลุ่มยุโรป ให้การยอมรับว่าปลอดภัยต่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัว โครงเตียง BB Float ระบายอากาศได้ดี อายุการใช้งานยาวนาน และรองรับที่นอนได้ทุก ประเภทอย่างมั่นคงแข็งแรง งานดีไซน์ในชุด Linearity นอกจากเตียงกว้างใหญ่นา่ นอนแล้ว ยังมีตเู้ สือ้ ผ้า 4 บานเปิด โต๊ะเครื่องแป้งมีให้เลือกทั้งแบบยืนและแบบนั่ง รวมถึงสตูลที่นั่งซึ่งท�ำหน้าที่เป็นกล่องเก็บ ของในตัวได้อีกด้วย

LIGHTING IS THE KEY

เพือ่ แสงสว่างยามค�ำ่ คืนในทุกเวลาทีต่ อ้ งการ ดีไซน์ใหม่ลา่ สุดจาก Linearity คือการติดตัง้ ไฟ LED ระบบ Sensor ใต้เตียงโดยรอบ เพียงแตะจุดเซนเซอร์ เซนเซอร์จะท�ำหน้าที่เปิดไฟ ส่องสว่างแสนสะดวกสบาย นอกจากบริเวณใต้เตียงแล้ว LED ยังได้รับการติดตั้งอยู่โดย รอบกระจกโต๊ะเครื่องแป้งอีกด้วย

ใครทีก่ ำ� ลังมองหาเตียงหรูคณ ุ ภาพดีทนี่ อกจากจะมี Design สวยงามแล้วยังเต็มเปีย่ ม ด้วย Function หลากหลาย เตียงรุ่น Linearity คือค�ำตอบที่คุณสามารถไป ทดลองสัมผัสเองหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Index Living Mall //

3


//

4


อยากให้ตู้เสื้อผ้า เก็บข้าวของของคุณได้มากน้อยแค่ไหน ก็เลือกฟังก์ชั่นจัดเก็บได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณ จะเก็บกระเป๋า รองเท้า ชุดเดรสยาว เครื่องประดับ แหวนเพชร หรือนาฬิกา เลือกฟังก์ชั่นได้แบบจัดเต็มทุกการใช้งาน

INCREASE SHELF SPACE

เพิ่มพื้นที่จัดเก็บของในชั้นวางมากกว่า เมื่อเทียบกับชั้นทั่วไปด้วย ความลึกของแผ่นชั้นที่มากขึ้น

MAXIMIZE CEILING SPACE

เพิ่มความจุของตู้เสื้อผ้า ด้วยการใช้พื้นที่แนวตั้งให้เป็นประโยชน์ โครงตู้สูงถึง 2.39 เมตร ซึ่งสูงกว่าโครงตู้ทั่วไปถึง 28.5 เซ็นติเมตร

SOFT-CLOSE SYSTEM

เพิม่ ระบบปิดตูก้ นั สะเทือน นุม่ นวลทุกครัง้ ทีป่ ดิ ด้วยฟิตติง้ ทีม่ ากกว่า ตูเ้ สือ้ ผ้าทัว่ ไปถึง 5 ตัวต่อหน้าบาน พร้อมรับประกันการใช้งานสูงสุด ถึง 25 ปี

ADJUSTABLE HEIGHT SYSTEM

ส�ำหรับปัญหาพื้นห้องสูง-ต�่ำไม่เท่ากัน สามารถปรับให้เรียบด้วย ระบบปรั บ พื้ น ตู ้ อั จ ฉริ ย ะ ท� ำ ให้ ทุ ก การเลื่ อ นสไลด์ ข องหน้ า บาน ราบเรียบ ลื่นไหล ไม่สะดุด

EASY & FLEXIBLE

ด้วยระบบโครงตูอ้ จั ฉริยะไม่วา่ พืน้ ทีห่ อ้ งของคุณจะแคบหรือกว้างแค่ ไหน เพดานจะสูงหรือต�่ำเท่าไร ก็สามารถเนรมิตตู้เสื้อผ้าอัจฉริยะนี้ ได้ด้วยระบบโครงตู้ที่คิดค้นพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ

LED AUTOMATIC SWITCHING

ระบบไฟ LED ปิด-เปิด อัตโนมัติ อายุการใช้งานยาวนานกว่า 15,000 ชม.

HIDDEN DRAWER FITTING

ดีไซน์ให้ทุกมุมมองสวยทุกมิติด้วยระบบรางสไลด์ลิ้นชักแบบซ่อน

//

5


โดยดีไซเนอร

//

6


//

7


//

8


//

9


ด้วยปณิธานของ INDEX LIVING MALL ที่ยดึ มั่นอยู่เสมอตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในเรื่องของการน�ำเสนอเฟอร์นิเจอร์และของใช้ในบ้านที่หลากหลาย เต็มเปี่ยมไปด้วย คุณภาพ และคุณประโยชน์ในการใช้งาน More Function จึงเป็นพันธสัญญาอันดับ หนึ่งที่ทีมดีไซเนอร์ของเราน�ำเสนอเพื่อให้ทุกครอบครัวได้มีเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้งานได้ดี ที่สุดในทุกพื้นที่การใช้สอย แน่นอนว่าฟังก์ชั่นการท�ำงานต่างๆ ย่อมเคียงคู่กับงานออกแบบที่งดงาม INDEX FURNITURE มุ่งมั่นพัฒนางานออกแบบให้สวยงามน่ามอง น่าสัมผัส เต็มไปด้วย คุณค่าทัง้ พืน้ ผิววัสดุ รูปทรง และความหลากหลาย ทุกงานออกแบบทีผ่ า่ นมือดีไซเนอร์ ของเราจะต้องใช้งานได้ดพ ี ร้อมกับมีความงามทีส่ ง่ เสริมให้ทกุ มุมบ้านดูอบอุน่ น่าอยู่ อาศัย อีกทั้งยังต้องมีรูปแบบที่เข้ากับบ้านในหลากหลายสไตล์ ทั้งหมดนี้เพื่อให้เกิด สุนทรียะของการอยู่อาศัย และประทับใจให้แก่ผู้ที่ได้ใช้งานเฟอร์นิเจอร์ของเรา นอกเหนือจาก Function ทีเ่ ปีย่ มคุณภาพ และ Design ทีห่ ลากหลายแล้ว อินเด็กซ์ เฟอร์นเิ จอร์ของเรายังเน้น Innovation นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ เพือ่ ให้ตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งไฟ LED หรือ การติดล็อคนิรภัยในระบบ ใหม่ล่าสุด

ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ INDEX LIVING MALL มุ่งสร้างสรรค์เพื่อให้บ้านทุกหลัง ครบถ้วนทั้งความสวยงาม และความสะดวกสบายที่สุดทุกๆ วัน

Alvar Aalto, 1928 //

10


BEDROOM WARDROBE BUILT-IN BABY&KIDS LIVING HOME ENTERTAINMENT OFFICE DINING KITCHEN OUTDOOR

//

11

012 036 050 058 068 118 132 140 164 178


// BED

หยาด หยาดทิ พ ย์ ราชปาล - ดารา นั ก แสดง และนางแบบ -

//

12


การสร้างบรรยากาศในห้องนอนให้นา่ อยูแ่ ละนอนหลับได้อย่างสนิท ตลอดทั้งคืนนั้นเป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่ง ส�ำหรับ หยาด - หยาดทิพย์ ราชปาล นักแสดงสาวสวยทีม่ กั จะพักผ่อนไม่เป็นเวลา เธอจึงให้ความ ส�ำคัญกับห้องนอนเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะช่วยให้หลับ สบายได้เต็มที่แล้ว เมื่อมีเวลาว่างเธอก็ยังชอบที่จะพักผ่อนอยู่ใน ห้องนอนอีกด้วย

การพั ก ผ่ อ นที่ ดีที่ สุ ดคื อ การนอนหลั บ วันว่างของหยาดจะชอบนอนดูหนังหรืออ่าน หนังสืออยู่บ้านค่ะ มีบา้ งที่ออกไปเล่นโยคะ แต่สว่ นใหญ่กจ็ ะอยูใ่ นห้องนอน เพราะหยาด อยู่คอนโดมิเนียม ห้องนอนก็เลยเป็นพื้นที่ ส่วนตัวทีใ่ ช้พกั ผ่อน ท�ำกิจกรรมทีช่ อบ เป็น ทุกอย่างของเราทีเ่ กือบจะรวมอยูใ่ นห้องเดียว หยาดให้ความส�ำคัญกับห้องนีม้ ากเพราะเรา อยูใ่ นห้องนีน้ านทีส่ ดุ ประกอบกับเราท�ำงาน ไม่เป็นเวลาพอมีเวลาว่างเราก็จะชอบนอน การนอนหลับเป็นสิ่งที่ท�ำให้เราได้พักผ่อน เต็มที่ตื่นขึ้นมาก็อารมณ์ดี วันนั้นทั้งวันจะ มีความสุขไปด้วย

บรรยากาศอบอุ ่ น ช่ ว ยให้ หลั บ สบาย หยาดชอบอยู่ในห้องที่มีบรรยากาศอบอุ่น ไม่ งั้ น จะนอนไม่ ห ลั บ เพราะเป็ น คนขี้ ก ลั ว ชอบเฟอร์นิเจอร์สไตล์วินเทจ เวลาเลือก เราจะดูที่สไตล์ก่อนเลย แล้วตามมาด้วย ฟังก์ชั่นการใช้งาน เฟอร์นิเจอร์ในห้องอาจ จะไม่ต้องเป็นเซ็ตเดียวกันทั้งหมดก็ได้ ขอ แค่ให้เราชอบและต้องใช้ประโยชน์ ได้หลาก

//

13

หลาย เพราะพื้นที่เราค่อนข้างจ�ำกัด อย่างโต๊ะ เครื่องแป้งก็จะปรับเป็นโต๊ะเขียนหนังสือได้ ด้วย ส่วนใหญ่จะเลือกเฟอร์นเิ จอร์โทนสีขาว หรือครีมเพื่อให้ห้องสว่าง ส่วนเตียงนอน ชอบที่นอนนิ่มๆ หมอนนิ่มๆ เวลานอนก็จะ เปิดโคมไฟไว้ให้มีแสง เคล็ดลับในการนอนหลับสบายของหยาด คือจะจุดเทียนหอม ฉีดสเปรย์ให้ที่นอนและ ห้องมีกลิ่นหอม แล้วก่อนนอนก็จะดูหนัง หรืออ่านหนังสือที่เรารู้สึกสบาย ไม่เครียด เท่านี้ก็หลับสนิทตลอดคืนแล้วค่ะ

ห้องนอนที่อบอุ่น เตียงนอนที่หลับสบาย หมายถึงการพักผ่อนอย่างเต็มทีแ่ ละ อารมณ์ที่แจ่มใส การเลือกพื้นเตียง แบบ Super Flex GRS จะช่วยระบาย อากาศได้ดี และยังป้องกันการเกิด เชื้อราใต้ที่นอนได้ด้วย


CAVARY Bedroom set

54,900.-

ราคาไม่รวมโต๊ะข้างเตียง

ชุดห้องนอน รุ่น คาวารี่ ประกอบด้วย > เตียง 6 ฟุต + LED รุ่น คาวารี่ 217 x 201.1 x 100 cm. 13,900.> ตู้เสื้อผ้า 4 บาน รุ่น คาวารี่ 200 x 57 x 238.5 cm. 39,450.> โต๊ะแป้ง รุ่น คาวารี่ 90 x 44.6 x 151.9 cm. 6,900.> โต๊ะข้างเตียง รุ่น คาวารี่ 25 x 46 x 50 cm. 1,900.⌜EURO OAK⌟

//

14


//

15


//

16


LINEARITY Bedroom set

79,900.-

ราคาไม่รวมสตูลและฟิลข้าง

ชุดห้องนอน รุ่น ลิเนียริตี้ ประกอบด้วย > เตียง 6 ฟุต + ไฟ LED รุ่น ลิเนียริตี้ 203.4 x 222.7 x 69 cm.

25,900.> ตู้เสื้อผ้า 4 บาน รุ่น ลิเนียริตี้ 200 x 57 x 238.5 cm.

44,950.> โต๊ะแป้งแบบนั่ง + ไฟ LED รุ่น ลิเนียริตี้ (ราคาไม่รวมสตูล) 120 x 35 x 175 cm.

16,900.⌜WHITE⌟

พ่นสี Piano Hi-gloss มาตรฐานอิตาลี กันความร้อนชื้นได้ดี Stool

3,500.สตูล รุ่น ลิเนียริตี้ 42.5 x 35 x 42 cm. (สามารถจัดเก็บของภายในได้) ⌜WHITE⌟

พ่นสี Piano Hi-gloss มาตรฐานอิตาลี กันความร้อนชื้นได้ดี

//

17


//

18


LASSI Bedroom set

29,900.-

ชุดห้องนอน รุ่น ลาซซี่ ประกอบด้วย > เตียง 6 ฟุต (slat, base) รุ่น ลาซซี่ 193.6 x 207.7 x 90 cm.

10,900.> ตู้เสื้อผ้า 3 บาน รุ่น ลาซซี่ 150 x 59 x 220 cm. 18,900.> โต๊ะแป้ง รุ่น ลาซซี่ 80 x 41.6 x 182 cm. 6,900.⌜ANCHOR ASH⌟

เตียงไม้โมเดิรน์ สีเทาเข้ม ยกลอยจาก พื้น กลมกลืนกับชุดเฟอร์นิเจอร์ เรี ย บนิ่ ง สไตล์ เ ดี ย วกั น รู ป ทรง เรขาคณิตของเตียงนอนประกอบ กับวัสดุปดิ ผิว ลายไม้สเี ข้มท�ำให้หอ้ ง ดูขรึมเท่ กรอบของเตียงซึ่งยกลอยเป็นลูก เล่นเพียงเล็กน้อยแต่ท�ำให้ห้องเล็ก ดูกว้างขึน้ สไตล์นจี้ งึ เข้ากันดีกบั การ แต่งห้องคอนโด ส�ำหรับชีวติ ทันสมัย ของคนที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสังคม และการเดินทาง

//

19


CELEZTE Bedroom set

34,900.-

ชุดห้องนอน รุ่น เซเลสเต้ ประกอบด้วย > เตียง 6 ฟุต รุ่น เซเลสเต้ 210 x 213.7 x 90 cm.

11,900.> ตู้เสื้อผ้า 4 บาน รุ่น เซเลสเต้ 200 x 57 x 220 cm.

19,900.> โต๊ะแป้ง รุ่น เซเลสเต้ 85 x 40 x 170 cm.

6,000.Bedroom set (5 ft.)

33,900.⌜LIGHT OAK⌟

//

20


หลากหลายของตกแต่งทีม่ าพร้อมกับกลิน่ อายธรรมชาติ เสริมห้อง นอนให้อบอุ่นขึ้นด้วยโลกของไม้และสีเขียว THE GREEN GLASS หากต้องการจัดดอกไม้ให้เต็มโต๊ะอย่างมีสไตล์ลองเลือกแจกันวัสดุเดียวกัน ที่มีความสูงและรูปทรงที่หลากหลายมาจัดวางเป็นกลุ่มเพื่อเล่นระดับสูง-ต�่ำ น่าสนใจ A

LEAVES & FLOWER คอลเลคชั่น Benia และ Bonic น�ำเสนอความเรียบง่าย ของธรรมชาติ เสริมให้กาแฟอุ่นๆ ยามเช้านั้นกรุ่นกลิ่น หอมมากยิ่งขึ้น

D

B

WARM WOOD

UNIQUE POTTERY

Maison คือค�ำตอบส�ำหรับ ห้องนอนที่ใช้วัสดุไม้เป็นหลัก ขาตั้งที่ท�ำจากไม้สีธรรมชาติ เข้ากันได้ดกี บั ตัวโคมโทนสีขาว สไตล์อินดัสเทรียล

ความงดงามในการเล่ น สี เครื่องเคลือบเซรามิคเป็นอีก หนึง่ งานศิลปะทีส่ ามารถน�ำมา จัดวางในบ้านได้อย่างน่าสนใจ ทีต่ งั้ ตรงไหนก็มเี สน่หช์ วนมอง

E

C

A BODIMA-A Table vase 6'' 395.- แจกันตั้งโต๊ะ 6” รุ่น โบดิมา-เอ 20 x 20 x 14.5 cm. BODIMA-B Table vase 10'' 395.- แจกันตั้งโต๊ะ 10” รุ่น โบดิมา-บี 13.5 x 13.5 x 25 cm. BODIMA-C Table vase 8'' 395.- แจกันตั้งโต๊ะ 8” รุ่น โบดิมา-ซี 16 x 16 x 20 cm. BODIMA-D Table vase 11'' 395.- แจกันตั้งโต๊ะ 11” รุ่น โบดิมา-ดี 14 x 14 x 28 cm. B I-BENIA Mug 350 ml. 65.- แก้วมัค 350 มล. รุน่ ไอ-บีเนีย12.5 x 8 x 9.5 cm. ⌜MULTICOLOR⌟ Made of new bone china C I-BONIC Mug 350 ml. 65.- แก้วมัค 350 มล. รุน่ ไอ-โบ นิค 12.5 x 8 x 9.5 cm. ⌜GREEN⌟ Made of new bone china D MAISON BLANC Floor lamp 1,990.โคมไฟตั้งพื้น รุ่น เมซอง บลองก์ 36 x 36 x 155 cm. ⌜WHITE⌟ E HILIO Floor vase 26" 1,990.- แจกันตั้งพื้น

26'' รุ่น ฮิลิโอ้ 29 x 29 x 65 cm. ⌜WHITE / GREEN⌟ //

21


BLANC/4 Bedroom set

39,900.-

ชุดห้องนอน รุ่น บลัง/4 ประกอบด้วย > เตียง 6 ฟุต (slat, base) รุ่น บลัง 194 x 213.7 x 100 cm. 11,900.> ตู้เสื้อผ้า 4 บาน รุ่น บลัง 200 x 57 x 220 cm. 22,900.> โต๊ะแป้ง รุ่น บลัง 90 x 43 x 175 cm.

6,990.⌜WHITE⌟

//

22


A

C

B

D E

F

G

H

I

A MALABALLA Decorative ball 3 pcs./set 395.- ลูกบอลประดับ 3 ชิ้น/ชุด รุ่น มาลาเบลลา 10 x 10 x 9.5 cm. ⌜WHITE / BLACK⌟ B CILINONA Alarm clock 3.5'' 99.- นาฬิกาปลุก รุ่น ซิลิโนน่า 9.3 X 4 X 9.3 cm. ⌜COPPER⌟ ⌜SILVER⌟ C DISANA Table vase 9'' 350.- แจกันตั้งโต๊ะ 9'' รุ่น ดีซานา 16 X 16 X 22.5 cm. ⌜COPPER⌟ D SPINDLE Jewelry box 590.- กล่องใส่เครื่องประดับ รุ่น สปินเดิล 19 x 11.8 x 8.7 cm. ⌜WHITE⌟ E HORRASA Decorative plate 590.- ถาดตกแต่ง รุ่น ฮอราซา 40.3 x 14.8 x 40.3 cm. ⌜WHITE⌟ F MRS Sculpture 295.- รูปปั้น รุ่น มิสซิส 23 x 5.3 x 14.5 cm. ⌜SILVER⌟ G FUSHCIA-ROUND Cushion 295.- หมอนอิง รุ่น ฟูเซีย-ราวด์ 38 x 38 x 7 cm. ⌜PINK⌟ H SIRI Cushion 295.- หมอนอิง รุ่น สิริ 45 x 45 cm. ⌜GREY⌟ ⌜GREEN⌟ ⌜PINK⌟ I ELLIS Diffuser+Candle 2 pcs./set 350.- น�้ำหอมปรับอากาศ+เทียน 2 ชิ้น/ชุด รุ่น แอลลิส 10.9 x 6.8 x 23.9 cm. ⌜GREY⌟

//

23


ELCHÉ Bedroom set

89,900.ราคาไม่รวมฟิลข้าง

ชุดห้องนอน รุ่น เอลเช่ ประกอบด้วย > เตียง 6 ฟุต (slat) รุ่น เอลเช่ 217 x 201.1 x 100 cm. 22,900.> ตู้เสื้อผ้า 4 บาน รุ่น เอลเช่ 200 x 57 x 238.5 cm. 56,300.> ตู้ 3 ลิ้นชัก รุ่น เอลเช่ 80 x 45 x 82.6 cm. 12,900.> กระจกเงาหกเหลี่ยม รุ่น เอลเซ่ 60 x 80 cm. 3,290.⌜WHITE⌟

//

24


สไตล์การตกแต่งบ้านด้วยโทนสีทองนัน้ บางคนอาจจะ นึกถึงความหรูหราแบบคลาสสิคย้อนยุค แต่ในวันนี้ เทรนด์การเลือกสีทองมาตกแต่งนัน้ เมือ่ แมทช์เข้ากับ สี ข าวจะก่ อ เกิ ดบรรยากาศที่ เ รี ย บหรู ดูมี ร ะดั บ เคียงข้างมากับความโมเดิร์นและมีสไตล์

B C A

E

F

D

G

A STALINO Table lamp 2,990.- โคมไฟตั้งโต๊ะ รุ่น สตาลิโน่ 38 X 23 X 63.5 cm. ⌜WHITE / GOLD⌟ B STAGE Photo frame 4''x6'' 155.- กรอบรูป 4''x6'' รุ่น สเตจ 13.5 x 3.5 x 18.5 cm. ⌜GOLD⌟ C PREANA Table vase 14'' 495.- แจกันตั้งโต๊ะ 14'' รุ่น พรีน่า 12.3 x 12.3 x 34.4 cm. ⌜BROWN⌟ PREANA Table vase 10'' 395.- แจกัน ตั้งโต๊ะ 10'' รุ่น พรีน่า 10.5 x 10.5 x 24.7 cm. ⌜BROWN⌟ D FEATHERO Feather sculpture 395.- รูปปั้นขนนก รุ่น เฟ็ธเธอโร่ 7.2 x 7.2 x 35.8 cm. ⌜GOLD⌟ E HADRIAN Candle holder 4'' 195.- ที่รองเทียน 4'' รุ่น เฮเดรียน 9 x 9 x 9.5 cm. ⌜SILVER⌟ ⌜YELLOW⌟ F PINA Pineapple sculpture 395.- รูปปั้นสับปะรด รุ่น พีนา่ 10 x 10 x 28.5 cm. ⌜GOLD / SILVER⌟ G EXOTIC SENSUAL NIGHT Candle in glass 450.- เทียนในแก้ว รุ่น เอ๊กโซติคเซ็น

ชวลไนท์ 8.5 X 8.5 X 10.4 cm. ⌜SILVER⌟ ⌜YELLOW⌟ //

25


BRONX Bedroom set

67,900.ราคาไม่รวมฟิลข้าง

ชุดห้องนอน รุ่น บร๊องซ์ ประกอบด้วย > เตียง 6 ฟุต (slat, base) รุน่ บร๊องซ์ 188.4 x 207.7 x 100 cm.

17,900.> ตุ้เสื้อผ้า 4 บาน รุน่ บร๊องซ์ 200 x 57 x 238.5 cm.

45,450.> โต๊ะแป้ง รุ่น บร๊องซ์ 120 X 51 X 135 cm.

9,900.⌜DARK GREY⌟

//

26


//

27


ทลายก�ำแพง

URBAN LIVING SOLUTION ด้วยมัลติฟงั ก์ชนั่ เฟอร์นเิ จอร์ ที่ปรับเปลี่ยนไปได้ตามความต้องการ

CLICK Multi-function bed 5 ft.+ High headboard

29,900.JOY PRICE 32,800.-

sliding door wardrobe

16,900.-

เตียงอเนกประสงค์+หัวเตียงสูง รุ่น คลิก ประกอบด้วย > เตียงอเนกประสงค์ 5 ฟุต รุ่น คลิก W 156.6 X D 202.4 X H 80 cm. 19,900.> หัวเตียงสูง รุ่น คลิก W 159.8 X D 29.5 X H 220 cm. 12,900.> TV Cabinet W 100 X D 36.6 X H 70 cm. 3,600.> ราวกันตก Bed Rail (มีช่องเก็บของได้) W 120X D 33 X H 40 cm. 2,590. (มีช่องเก็บของได้) ⌜WHITE / JEAN⌟ //

28

ตู้บานสไลด์ รุ่น คลิก W 120 X D 40 X H 220 cm. ⌜WHITE / JEAN⌟


ยังคงเป็นโจทย์ที่ท้าทายนักออกแบบไม่รู้จบส�ำหรับ Urban Living Solution หรือการใช้ชีวิตในเมือง ด้วยข้อจ�ำกัดเรือ่ งขนาดของทีอ่ ยูอ่ าศัย การเลือกเฟอร์นเิ จอร์ให้สอดคล้องกับพืน้ ทีท่ จี่ ำ� กัดจึงส�ำคัญไม่ แพ้งานดีไซน์ เช่นเดียวกับ Transforming Furniture ที่มาพร้อมฟังก์ชั่นครบครันซึ่งสามารถปรับ เปลี่ยนได้ตามต้องการ มากด้วยประโยชน์ใช้สอยและตอบสนองทุกการใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่

แล้วเฟอร์นิเจอร์แบบไหนถึงจะเรียกว่าเป็น Transforming Furniture? ค�ำตอบคือเป็น เฟอร์ นิ เ จอร์ ชิ้ น เดี ย วแต่ มี ลู ก เล่ น โดยปรั บ เปลี่ ย นเคลื่ อ นย้ า ย ต�ำแหน่งได้ เพื่อให้เข้ากับความต้องการที่หลากหลาย พูดง่ายๆ ก็คือเฟอร์นิเจอร์ หนึ่งชิ้นต้องท�ำหน้าที่มากกว่าหนึ่งอย่างเพื่อประหยัดพื้นที่ของห้องโดยรวมเอาไว้ โดยแนวคิดดังกล่าวสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกส่วนของบ้าน ส�ำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในคอนโด คงพอจะนึกภาพออกว่าขนาดพื้นที่ของครัวนั้น คับแคบแค่ไหน Transforming Furniture อย่างเคาน์เตอร์ครัวติดล้อจึงตอบ โจทย์ดังกล่าวได้อย่างลงตัว เพราะสามารถ D.I.Y เองได้ง่ายๆ เพียงน�ำล้อมาติดที่ ขาโต๊ะเพื่อให้เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้เช่นเดียวกับกลไกการท�ำงานของลิ้นชัก หรือจะ เป็นโซฟาที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นเตียงนอนเพื่อใช้งานยามค�่ำคืน และพลิกกลับ ไปเป็นโซฟาในตอนกลางวันเพื่อรับรองแขกหรือเป็นมุมพักผ่อนสบายๆ ส�ำหรับ สมาชิกในครอบครัวก็ยังได้ ในเมื่อ Transforming Furniture สามารถเนรมิตให้ห้องที่มีพื้นที่จ�ำกัดได้มีครบ ทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน พื้นที่ที่เป็นส่วนตัวที่สุดอย่างห้องนอนก็สามารถจัดระเบียบ พื้นที่ ได้ชาญฉลาดไม่แพ้กัน แต่ดูเหมือนว่าเตียงนอนแบบมัลติฟังก์ชั่นโดยทั่วไป มักมีฟังก์ชั่นหลักส�ำหรับเก็บของเพียงอย่างเดียวซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อไลฟ์สไตล์

//

29

แบบ Urban Living อีกต่อไป แต่จะดีแค่ ไหนหากรวมทุกฟังก์ชั่นที่สามารถใช้งานได้ จริงโดยไม่ละทิ้งดีไซน์ที่สวยงาม

เตี ย งนอนในแบบ Transforming Furniture ที่ซ่อนฟังก์ชั่นไว้มากมาย จึงเป็นมากกว่าพืน้ ทีส่ ำ� หรับเอนกาย แต่ ยังเป็นทั้งตู้เก็บของ มินิออฟฟิศ โต๊ะ เครื่องแป้ง นับเป็น Transforming Furniture ที่สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของ เหล่าเออร์บันนิสต้าโดยแท้จริง


BED LASSI

3.5 Ft. bed

7,900.-

เตียง 3.5 ฟุต รุ่น ลาซซี่ ขนาด W 117.6 X D 204.2 X H 90 cm. 5 Ft. bed

9,900.-

เตียง 5 ฟุต รุ่น ลาซซี่ ขนาด W 193.6 X D 204.2 X H 90 cm.

6 Ft. bed

10,900.-

เตียง 6 ฟุต รุ่น ลาซซี่ ขนาด W 193.6 X D 204.2 X H 90 cm. Anchor Ash, Light Oak CELEZTE 5 ft.

WT

5 ft.

LOK

13,900.10,900.-

เตียง 5 ฟุต รุ่น เซเลสเต้ ขนาด W 180 x D 213.7 x H 90 cm. 6 ft.

WT

6 ft.

LOK

14,900.11,900.-

เตียง 6 ฟุต รุ่น เซเลสเต้ ขนาด W 210 x D 213.7 x H 90 cm. Light Oak, White

CELEZTE 5 ft.

WT

5 ft.

LOK

17,900.14,900.-

เตียง 5 ฟุต 2 ลิ้นชัก รุ่น เซเลสเต้ ขนาด W 210 x D 213.7 x H 90 cm. 6 ft.

WT

6 ft.

LOK

18,900.15,900.-

เตียง 6 ฟุต 2 ลิ้นชัก รุ่น เซเลสเต้ ขนาด W 210 x D 213.7 x H 90 cm. Light Oak, White

ALTO 3.5 ft. bed

8,900.-

เตียง 3.5 ฟุต รุ่น อัลโต้ ขนาด W 118x204.2x90 cm. 6 ft. bed

11,900. เตียง 6 ฟุต รุ่น อัลโต้ ขนาด W 191x204.2x90 cm. Sand stone

//

30


BED A

B

A ANASTASIA

6 ft. bed

17,900.-

เตียง 6 ฟุต รุ่น อนาสตาเซีย ขนาด W 192.2 X D 213.2X H 130 cm. White B BERNADO

6 Ft. Bed

14,900.-

เตียง 6 ฟุต รุ่น เบอนาโด ขนาด W 200 x D 204.26 x H 100 cm. Sand Stone C BLANC

C

D

6 Ft. Bed

12,900.-

เตียง 6 ฟุต รุ่น บลัง ขนาด W 194 x D 213.7 x H 100 cm. White D ILLUSION PLUS

5 ft. bed

17,900.-

เตียง 5 ฟุต รุ่น อิลลูชั่น พลัส ขนาด W 220 X D 192 X H 112 cm. 6 ft. bed

17,900.-

เตียง 6 ฟุต รุ่น อิลลูชั่น พลัส ขนาด W 220 X D 212 X H 112 cm. Sand stone, White E

E BISCOTTA/D

F

6 ft. bed

19,900.

เตียง 6 ฟุตพร้อมตู้ข้างเตียง รุ่น บิสคอทต้า/ดี ขนาด W 211 X D 214.3 X H 94 cm. Sand Stone

F BRONX

6 ft. bed

17,900.-

เตียง 6 ฟุต รุ่น บร๊องซ์ ขนาด W 188.4 X D 207.7 X H 100 cm. Dark Gray G

H

G DAMIEN

6 ft. bed

15,900.-

เตียง 6 ฟุต รุ่น ดาเมี่ยน ขนาด W 200 X D 208.3 X H 90 cm. H CAVARY

5 ft. bed

12,900.-

เตียง 5 ฟุต พร้อมไฟ LED รุ่น คาวารี่ ขนาด W 187 X D 201.1 X H 100 cm. 6 ft. bed

13,900.-

เตียง 6 ฟุต พร้อมไฟ LED รุ่น คาวารี่ ขนาด W 217 X D 201.1X H 100 cm. Euro Oak


BED A

A LINEARITY 6 ft. bed

B

25,900.-

เตียง 6 ฟุต พร้อมไฟ LED รุ่น ลิเนียริตี้ ขนาด W 203.4 X D 222.7 X H 69 cm.

B GERPOM 5 ft. bed

21,900.-

เตียง 5 ฟุต รุ่น เดอพอม ขนาด W 236 x D 171 x 236 x 110 cm. 6 ft. bed

22,900.-

เตียง 6 ฟุต รุ่น เดอพอม ขนาด W 236 x D 201 x 236 x 110 cm. White, Black C

C HEMISH 6 ft. bed

D

19,900.-

มีไฟ LED รอบหัวเตียง

เตียง 6 ฟุต รุ่น เฮมิช ขนาด W 205 x D 226 x H 93 cm. Black

D DANTON 5 ft. bed

28,900.-

เตียง 5 ฟุต รุ่น ดันตัน ขนาด W 230 x D 211 x H100 cm. 6 ft. bed

29,900.Night Table มี USB Charger

E

เตียง 6 ฟุต รุ่น ดันตัน ขนาด W 260 x D 211 x H 100 cm. Dark Blue E FENWICK 5 ft. bed

F

26,900.-

6 ft. bed

27,900.-

เตียง 6 ฟุต รุ่น เฟนวิค เตียง 5 ฟุต รุ่น เฟนวิค ขนาด W166xD237xH87 cm. ขนาด W198xD212.5xH122 cm. Dark Gray F SPENSLEY 5 ft. bed

25,900.-

6 ft. bed

26,900.-

เตียง 6 ฟุต รุ่น สเปนสเลย์ เตียง 5 ฟุต รุ่น สเปนสเลย์ ขนาด W163xD212xH117 cm. ขนาด W194xD212xH117 cm. Brown G

G ELCHE 5 ft. bed

H

21,900.-

6 ft. bed

22,900.-

เตียง 6 ฟุต รุ่น เอลเช่ เตียง 5 ฟุต รุ่น เอลเช่ ขนาด W187XD201.1XH100 cm. ขนาด W217XD201.1XH100 cm. White H CANDERE 5 ft. bed

29,500.-

6 ft. bed

29,900.-

เตียง 6 ฟุต รุ่น แคนเดีย เตียง 5 ฟุต รุ่น แคนเดีย ขนาด W199xD224xH127 cm. ขนาด W229xD224xH127 cm. Beige, Dark grey

//

32


NIGHT TABLE A

A CAVARY Night stand

B

1,900.-

โต๊ะข้างเตียง รุ่น คาวารี่ ขนาด W 25 x D 46 x H 50 cm. Euro Oak/Black B BUONA Night table

2,690.-

ตู้ข้างเตียง รุ่น บัวน่า ขนาด W 40 x D 40 x H 40 cm. Dark Grey C

D

C SEONA Night table

2,990.-

ตู้ข้างเตียง รุ่น โชนา ขนาด W 39 X D 39 X H 55.5 cm. White Hi-Gloss D BRONX Night table

3,500.-

ตู้ข้างเตียง รุ่น บร๊องซ์ ขนาด W 58 X D 40 X H 45 cm. Dark Grey E

E RODO Night table

F

3,690.-

ตู้ข้างเตียง รุ่น โรโด้ ขนาด W 60 X D 40 X H 30 cm. White Hi-Gloss F ILLUSION PLUS Night table

3,490.-

ตู้ข้างเตียง รุ่น อิลลูชั่น พลัส ขนาด W 60 X D 35.5 X H 32 cm. Sand Stone, White G

H

G ANASTASIA Night table

3,900.-

ตู้ข้างเตียง รุ่น อนาสตาเซีย ขนาด W 47 X D 45 X H 45 cm. White H ELCHE Night table

4,900.-

ตู้ข้างเตียง รุ่น เอลเช่ ขนาด W 45 x D 30 x H 50 cm. White

//

33


WARDROBE LASSI/4 4 Doors wardrobe

ALTO/4 4 Doors wardrobe

21,900.-

24,900.-

ตู้เสื้อผ้า 3 บาน รุ่น ลาสซี่ ราคา 18,900. ตู้เสื้อผ้า 5 บาน รุ่น ลาสซี่ ราคา 23,900. ตู้เสื้อผ้า บานสไลด์ รุ่น ลาสซี่ ราคา 27,900.ขนาด W200 x D59 x H220 cm. Anchor Ash, Light Oak

BLANC Sliding doors wardrobe

CELEZTE/4 4 Doors wardrobe

29,900.-

26,900.-

ตู้เสื้อผ้าบานสไลด์ รุ่น บลัง ขนาด W180 x D65 x H220 cm. ตู้เสื้อผ้า 3 บาน ราคา 18,900.ตู้เสื้อผ้า 4 บาน ราคา 22,900. White

ตู้เสื้อผ้า 4 บาน รุ่น เซเลสเต้ ขนาด W200 x D57x H220 cm. White **ตู้เสื้อผ้า 4 บาน รุ่น เซเลสเต้ สี Light oak ราคา 19,900. **ตู้เสื้อผ้าบานสไลด์ รุ่น เซเลสเต้ สี White ราคา 33,900. สี Light oak ราคา 26,900.-

ANASTASIA/D/4 4 Doors wardrobe

CAVARY/4 4 Doors wardrobe

29,900.-

39,450.-

ตู้เสื้อผ้า 4 บาน รุ่น อนาสตาเซีย/ดี/4 ขนาด W180 X D63 X H220 cm. White

BRONX/4 4 Doors wardrobe

ตู้เสื้อผ้า 4 บาน รุ่น อัลโต้ ขนาด W200 x D59 x H220 cm. ตู้เสื้อผ้า 3 บาน รุ่น อัลโต้ ราคา 21,900.ตู้เสื้อผ้า บานสไลด์ รุ่น อัลโต้ ราคา 29,900.- Sand stone

ตู้เสื้อผ้า 4 บาน รุ่น คาวารี ขนาด W200 X D57 X H238.5 cm. ระนน Ital smart สามารถ Customized function ได้ Euro Oak (ราคาไม่รวมฟิลข้าง)

LINEARITY/4 4 Doors wardrobe

45,450.-

44,950.-

ตู้เสื้อผ้า 4 บาน รุ่น บร๊องซ์ ขนาด W200 X D57 X H238.5 cm. ระบบ Ital smart สามารถ Customized function ได้ Dark grey (ราคาไม่รวมฟิลข้าง)

//

34

ตู้เสื้อผ้า 4 บาน รุ่น ลิเนียริตี้ ขนาด W200 X D57 X H238.5 cm. ระนน Ital smart สามารถ Customized function ได้ White (ราคาไม่รวมฟิลข้าง)


DRESSING TABLE LASSI Dressing table

ALTO Dressing table

6,900.-

ด้านใน มีชั้นวางของ

โต๊ะแป้ง รุ่น ลาซซี่ ขนาด W80 x D41.6 x H182 cm. Anchor Ash , Light Oak

BLANC Dressing table

6,990.-

6,200.

พ่นสี Hi-gloss

ANASTASIA Dressing table +stool

โต๊ะแป้ง รุ่น เซเลสเต้ ขนาด W85 x D40 x H170 cm. White *โต๊ะแป้ง รุ่น เซเลสเต้ สี Light oak ราคา 6,000.-

CAVARY Dressing table

11,900.-

6,900.-

โต๊ะแป้งและสตูล รุ่น อนาสตาเซีย ขนาด W120 X D50 X H75 cm. White

BRONX Dressing table

โต๊ะแป้ง รุ่น อัลโต้ ขนาด W 80 x D 41.6x H155 cm. Sand stone

CELEZTE Dressing table

โต๊ะแป้ง รุ่น บลัง ขนาด W 90 x D43 x H175 cm. White

5,990.-

โต๊ะแป้ง รุ่น คาวารี ขนาด W90 x D44.6 x H151.9 cm. Euro oak

มีแสงไฟ CED รอบกระจก

9,900.-

LINEARITY Dressing table + LED

16,900.-

โต๊ะแป้ง รุ่น บร๊องซ์ ขนาด W120 X D51 X H135 cm. Dark grey

โต๊ะแป้งนั่ง + LED รุ่น ลิเนียริตี้ ขนาด W120 x D35 x H175 cm. White * ราคาไม่รวมสตูล

Stand dressing table + LED

16,900.-

โต๊ะแป้งยืน + LED รุ่น ลิเนียริตี้ ขนาด W50 x D35 x H235.5 cm. White

//

35


CUSTOMIZED WARDROBE SYSTEM

//

36


//

37


หน้าบาน แคตาเนีย โอ๊ค

CATANIA OAK

กรอบอะลูมิเนียมด�ำ

//

38


ราวแขวนเสื้อดีไซน์ใหม่ล่าสุด หรูหราและแข็งแกร่ง รองรับน�้ำหนักได้ดีเยี่ยม

บานพับแบบ LIP ON เป็นsoft-closeในตัว ท�ำให้แข็งแรง สวยงามและนุ่มนวลเวลาเปิด-ปิด

ระบบรางลิ้นชักแบบซ่อน สไตล์คลีน โมเดิร์น เรียบง่าย ซ่อนรางเพิ่มความสวยงาม //

39


หน้าบาน MONDE กระจกชาทอง กรอบอะลูมิเนียมทอง

หน้าบาน MONDE กระจกใสชา กรอบอะลูมิเนียมทอง

//

40


ความเรียบหรูของหญิงสาวนั้นสื่อสะท้อนผ่านทางเครื่องแต่ง กายและการตกแต่งบ้าน ส�ำหรับห้องแต่งตัวทีเ่ ลือกหน้าบานโทน สี Gold สุดเก๋ ของตกแต่งชิ้นอื่นๆ ในห้องก็ต้องคัดสรรให้เข้า กันกับคาแรกเตอร์สวยหวานแฝงความลักชัวรี่

B A

C

D

A ELLINOR Table lamp 790.- โคมไฟตั้งโต๊ะ รุ่น เอลลินอร์ 25 x 25 x 50 cm. ⌜PINK / WHITE⌟ B DOMINIQUE-B Picture with frame 790.รูปภาพพร้อมกรอบ รุน่ ดอมินคี -บี 80 x 80 x 3 cm. ⌜BLACK / RED⌟ C CERALIC Picture with frame 395.- รูปภาพพร้อมกรอบ รุ่น เซราลิค 32 x 3 x 42 cm. ⌜CREAM / BROWN⌟ D ZAFANA Wall clock 12'' 250.- นาฬิกาติดผนัง

12'' รุน่ ซาฟานา 30 X 30 X 4.3 cm. ⌜BLACK / COPPER⌟ //

41


//

42


//

43


//

44


//

45


//

46


//

47


BEDROOM LASSI

32,900.-

Bedroom set

ชุดห้องนอน รุ่น ลาซซี่ ประกอบด้วย เตียง 6 ฟุต รุ่น ลาซซี่ ขนาด 210x213.7x90 cm. ตู้เสื้อผ้า 4 บาน รุ่น ลาซซี่ ขนาด 200x59x220 cm. โต๊ะแป้ง รุ่น ลาซซี่ ขนาด 80x41.6x182 cm. Anchor Ash, Light Oak

LASSI/5

Bedroom set

35,900.-

Bedroom set

44,900.-

Bedroom set

45,900.-

ชุดห้องนอน รุ่น ลาซซี่ ประกอบด้วย เตียง 6 ฟุต รุ่น ลาซซี่ ขนาด 210x213.7x90 cm. ตู้เสื้อผ้า 5 บาน รุ่น ลาซซี่ ขนาด 235x59x220 cm. โต๊ะแป้ง รุ่น ลาซซี่ ขนาด 80x41.6x182 cm. Anchor Ash, Light Oak

ALTO

Bedroom set

ALTO

38,900.-

ชุดห้องนอน รุ่น อัลโต้ ประกอบด้วย เตียง 6 ฟุต รุ่น อัลโต้ ขนาด 210x213.7x100 cm. ตู้เสื้อผ้า 4 บาน รุ่น อัลโต้ ขนาด 200x59x220 cm. โต๊ะแป้ง รุ่น อัลโต้ ขนาด 80x41.6x155 cm. White

ชุดห้องนอน รุ่น อัลโต้ ประกอบด้วย เตียง 6 ฟุต รุ่น อัลโต้ ขนาด 210x213.7x100 cm. ตู้เสื้อผ้าบานสไลด์ รุ่น อัลโต้ ขนาด 180x65x220 cm. โต๊ะแป้ง รุ่น อัลโต้ ขนาด 80x41.6x155 cm. White

BLANC

Bedroom set

39,900.-

ชุดห้องนอน รุ่น บลัง ประกอบด้วย เตียง 6 ฟุต รุ่น บลัง ขนาด 194x213.7x100 cm. ตู้เสื้อผ้า 4 บาน รุ่น บลัง ขนาด 200X57X220 cm. โต๊ะแป้ง รุ่น บลัง ขนาด 90x43x175 cm. White

BLANC

ชุดห้องนอน รุ่น บลัง ประกอบด้วย เตียง 6 ฟุต รุ่น บลัง ขนาด 194x213.4x100 cm. ตู้เสื้อผ้าบานสไลด์ รุ่น บลัง ขนาด 180x65x220 cm. โต๊ะแป้ง รุ่น บลัง ขนาด 90x43x175 cm. White

//

48


BEDROOM CELEZTE

Bedroom set

39,900.-

Bedroom set

49,900.-

CELEZTE

ชุดห้องนอน รุ่น เซเลสเต้ ประกอบด้วย เตียง 6 ฟุต (2 ลิ้นชัก) รุ่น เซเลสเต้ ขนาด 210x213.7x90 cm. ตู้เสื้อผ้า 4 บาน รุ่น เซเลสเต้ ขนาด 200x57x220 cm. โต๊ะแป้ง รุ่น เซเลสเต้ ขนาด 85x40x170 cm. Light Oak

Bedroom set

49,900.-

Bedroom set

54,900.-

Bedroom set

62,900.-

ชุดห้องนอน รุ่น เซเลสเต้ ประกอบด้วย เตียง 6 ฟุต รุ่น เซเลสเต้ ขนาด 210 x 213.7 x 90 cm. ตู้เสื้อผ้าบานสไลด์ รุ่น เซเลสเต้ ขนาด 180x60x220 cm. โต๊ะแป้งยืน รุ่น เซเลสเต้ ขนาด 85x40x170 cm. White

ANASTASIA

DARMIEN

ชุดห้องนอน รุ่น อนาสตาเซียประกอบด้วย เตียง 6 ฟุต รุ่น อนาสตาเซีย ขนาด 192.2X213.2X130 cm. ตู้เสื้อผ้า 4 บาน รุ่น อนาสตาเซีย ขนาด 180X63X220 cm. โต๊ะแป้งและสตูล รุ่น อนาสตาเซีย ขนาด 120X50X75 cm. White

ชุดห้องนอน รุ่น ดาเมี่ยน ประกอบด้วย เตียง 6 ฟุต รุ่น ขนาด 200X208.3X90 cm. ตู้เสื้อผ้า 4 บาน รุ่น ดาเมี่ยน ขนาด 200X57X220 cm. โต๊ะแป้ง รุ่น ดาเมี่ยน ขนาด 70X40X180 cm. Walnut, Red Brown

BISCOTTA

ILLUSION PLUS

Bedroom set

59,900.-

ชุดห้องนอน รุ่น อิลลูชั่น พลัส ประกอบด้วย เตียง 6 ฟุต รุ่น อิลลูชั่น พลัส ขนาด 221.7X211.5X112 cm. ตู้เสื้อผ้า 4 บาน รุ่น อิลลูชั่น พลัส ขนาด 200X 58.9X220 cm. โต๊ะแป้ง รุ่น อิลลูชั่น พลัส ขนาด 90X37X180 cm. Sand stone, White

ชุดห้องนอน รุ่น บิสคอทต้า ประกอบด้วย เตียง 6 ฟุต + ตู้ข้างเตียง รุ่น บิสคอทต้า ขนาด 211X214.3X94 cm. ตู้เสื้อผ้าบานสไลด์ รุ่น บิสคอทต้า ขนาด 180X7.5X213.2 cm. โต๊ะแป้ง รุ่น บิสคอทต้า ขนาด 100X40X180 cm. Dark grey, Sand stone

//

49


// BUILT IN

ดีเจและพิธีกรสุดเนี้ยบ พีเค – ปิยะวัฒน์ เข็มเพชร ที่มักจะปรากฏตัวพร้อมชุด สูทและรถสปอร์ตคูใ่ จอยูเ่ สมอ ความส�ำคัญของเสือ้ ผ้าส�ำหรับเขาไม่ใช่เพียงหนึง่ ใน ปัจจัย 4 ไม่ใช่เพียงเพื่อความสวยงาม แต่ยังหมายถึงหน้าที่การงานและความ ส�ำเร็จในชีวติ ห้องแต่งตัวจึงเป็นห้องทีพ ่ เี คให้ความส�ำคัญเป็นอันดับแรกก่อนทีจ่ ะ ตกแต่งห้องอื่นๆ ในบ้าน

SECRETofGENTLEMAN ดี เ จพี เ ค ปิ ย ะวั ฒ น์ เข็ ม เพชร - ดี เ จ และพิ ธี ก ร -

ชุ ด สู ท = หน้ า ที่ ก ารงาน

Built-in ตอบโจทย์ ชี วิ ต ได้ ดีที่ สุ ด

ผมจะมีชุดสูทที่เรียกว่าสูทร้อยล้าน เป็นสูทที่ใช้ใส่ออกงานอีเว้นท์ ใส่แล้วมั่นใจมาก เพราะการใส่สูทของผมคือการมีงานมีเงิน ผม จึงให้ความส�ำคัญกับราวแขวนสูทมาก เพราะการใส่สูทหมายถึง วันที่ผมต้องขึ้นเวที เป็นสัญลักษณ์ของหน้าที่การงาน ซึ่งผมจะ เปลีย่ นอารมณ์ของการใส่สทู ด้วยพ็อคเก็ตสแควร์ ผมจะวางเรียงสี ไว้ในตูก้ ระจกเพือ่ ความสะดวกเวลาเราแมทช์สี บางวันไปหลายงาน แต่เปลี่ยนแค่พ็อคเก็ตสแควร์ชิ้นเดียวก็เปลี่ยนลุคได้แล้ว ผมจึง ให้ความส�ำคัญกับห้องเก็บเสื้อผ้าเป็นอันดับแรกในการแต่งบ้าน เพราะห้องนี้ถือว่าเป็นด่านสุดท้ายก่อนที่ผมจะออกไปเจอโลก ภายนอก ทุกอย่างต้องลงล็อคอยู่ในห้องเดียว

ด้วยความทีผ่ มอยูค่ อนโดมิเนียม มีพนื้ ทีจ่ ำ� กัด การวางผังห้องแต่ง ตัวและเก็บเสื้อผ้าจึงเป็นสิ่งที่ผมให้ความส�ำคัญ และเฟอร์นิเจอร์ Built-in ก็ตอบโจทย์เรือ่ งการใช้งานและพืน้ ที่ได้เป็นอย่างดี เพราะ ส่วนใหญ่เวลาท�ำงานผมจะใส่สทู ซึง่ สีกม็ กั จะคล้ายกัน ต่างกันบ้าง ตรงโทนสีหรือเท็กซ์เจอร์ของผ้า ซึ่งข้อจ�ำกัดของตู้เสื้อผ้าคือแสง สว่างจากหลอดไฟที่ท�ำให้มองไม่ชัด ท�ำให้ผมเลือกที่จะ Built-in แบบ Walk in Closet โดยเน้นไปที่ราวแขวนสูท ตู้เก็บเครื่อง ประดับทีม่ รี ะบบคียก์ าร์ดอีกชัน้ เพือ่ ความปลอดภัย โต๊ะเครือ่ งแป้ง ที่มีฟังก์ชั่นเก็บของได้ในตัว และสิ่งส�ำคัญคือเรื่องของแสงสว่างที่ จะท�ำให้เราสามารถมองเห็นเสือ้ ผ้าและแอคเซสเซอรีท่ เี่ รามีได้อย่าง ชัดเจน ซึง่ เมือ่ สิง่ เหล่านีม้ ารวมอยูด่ ว้ ยกันผมว่ามันสะดวกมากเวลา เลือกเสือ้ ผ้า แล้วยังเก็บของได้เยอะด้วย เพราะพอ Built-in เราก็ สามารถใช้ประโยชน์ ได้เต็มพื้นที่ครับ

1 ระบบไฟ LED สวิตช์แบบ สัมผัส ยาวตลอดราวแขวน ช่ ว ยให้ ม องเห็ น เสื้ อ ผ้ า ชัดเจน 2 ตู้เก็บเครื่องประดับขนาด ใหญ่ พร้อมระบบล็อคด้วย คีย์การ์ด 3 เสาอลูขึ้นฝ้าสูง 3 เมตร ติดเพดาน เพิ่มพื้นที่เก็บ เสื้อผ้าได้มากยิ่งขึ้น

1

2

//

50

3


เฟอร์นิเจอร์แบบ Built-in ช่วยแก้ ปั ญ หาในเรื่ อ งพื้ น ที่ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี สามารถ เลือกสี วัสดุ และฟังก์ชนั่ การ ใช้งานทีเ่ หมาะสมกับความต้องการได้ ตอบโจทย์การใช้ชวี ติ ในคอนโดมิเนียม ของคนรุ่นใหม่ได้ทุกรูปแบบ //

51


วัสดุเคลือบ Hi-Gloss เงางาม ลงตัว สไตล์อิตาเลียน

//

52


PRISTINA L-Shape aluflex

128,390.-

ชุดบิวท์อินตู้เสื้อผ้ารูปตัวแอล+ไฟ LED รุ่น พริสตินา 280 x 283 x 300 cm.

A

⌜WHITE HI-GLOSS / JEAN⌟ ⌜WHITE HI-GLOSS / NATURAL⌟ ⌜WHITE HI-GLOSS / TAUPE⌟

B

C

ฟังค์ชั่นชั้นวาง ของแบบพิเศษ มี ช ่ อ งแบ่ ง 9 ช่อง และเลือก ใส่กล่องลิ้นชัก เพื่อจัดระเบียบ การจั ด เก็ บ ได้ อย่างลงตัว

ราวแขวน Stainless แข็งแรง ทนทาน รับน�ำ้ หนัก ได้สูงสุดถึง 100 กิโลกรัมตามขนาดของราวแขวน

D

E

A เลือกชั้นวาง, ราวแขวน และลิ้นชักได้เต็มพื้นที่ ด้วยความสูงตามสั่งได้ถึง 3 เมตร B โครงสร้างเสาอะลูมิเนียมชุบ Anodize สวยงาม สไตล์ Minimal แข็งแรง ทนทาน รับน�้ำหนักได้มาก

สามารถติดตั้งได้ในห้องที่มีความสูงถึง 3 เมตร และเลือกติดตั้งได้แบบขึ้นเพดาน หรือยึดเข้าผนัง

C ความสูงของลิ้นชักมีให้เลือก 2 ขนาดตามต้องการ และจุของได้เยอะมากขึ้นด้วย Size L และ XL ด้วยระบบ Fitting รางซ่อน

full extension แข็งแรง เรียบร้อย สวยงามรับน�ำ้ หนักได้ถึง 30 กิโลกรัม

D เนรมิตชั้นวางของได้ระดับตามการใช้งานจริง สามารถปรับระดับความสูงได้ตามความต้องการ พร้อมความลึกของแผ่นชั้นไม้

ให้เลือกได้ทั้งขนาด 40 ซม. และ 50 ซม.

E เพิ่มความสวยงามด้วยระบบไฟ LED สวิตช์แบบสัมผัส มี 2 ระบบ คือ ระบบฝังไปกับแผ่นชั้นไม้ และ

ระบบเพิ่มไฟคลิปได้ในภายหลังโดยไม่ต้องเจาะแผ่นชั้น

//

53


BUDAPEST

ชุดบิวท์อินตู้เสื้อผ้ารูปตัวยู+ไฟแอลอีดี รุ่น บูดาเปสต์ ชุด 8 410 x 230 x 300 cm. ⌜NATURAL OAK, JEAN, TAUPE ⌟

U-Shape woodflex

190,680.-

มูลค่าราคาไม่รวมอุปกรณ์ล็อคลิ้นชักไฟฟ้า HAFELE SET DIALOCK 4 LOCK

34,360.-

ส�ำหรับพื้นที่อันหลากหลายของแต่ละบ้านและแต่ละห้อง

ตอบโจทย์ด้วย Amory ซึ่งเป็นตู้ Built-in สร้างสรรค์ ได้ตามใจฝัน ด้วย ความสูงทีเ่ ลือกได้ถงึ 3 เมตร มีให้เลือกทัง้ วัสดุไม้ Woodflex หรือ อะลูมเิ นียม Aluflex ไม่ว่าห้องของคุณจะมีขนาดใดก็สามารถเลือกสั่งความกว้างและสูง ได้อย่างลงตัว //

54


FIT YOUR SPACE / SUPERIOR FITTING / FULL FUNCTION / FLEXIBLE DESIGN /

1

8

LED LIGHT

ระบบไฟ LED เพิ่มความสวยงามด้วย สวิตช์ระบบสัมผัส

2

SOFT CLOSE

3

รางซ่อน

4

ความสูงและลึก

5

ACCESSORIES

6

KEY CARD

7

ELECTRONIC OUTLET

ด้วยคุณภาพของรางระดับสูง ท�ำให้การปิดเปิดลิ้นชักเต็มไป ด้วยความนุ่มนวล ชั้นวางของใช้รางซ่อน เพื่อให้ งานดีไซน์ดูเรียบร้อยสวยงาม อีกทัง้ ยังแข็งแรง รับน�ำ้ หนักได้ ถึง 30 กก. ลิ้นชักมี 2 ขนาดความสูง คือ L, XL ส่วนความลึกนัน้ มากถึง 50 ซม. ถาดใส่เครือ่ งประดับทีแ่ บ่งช่อง จัดเก็บมาเป็นพิเศษ เพื่อจัด ระเบียบ และเก็บเครือ่ งประดับ ที่หลากหลาย ระบบล็อคที่สมบูรณ์แบบด้วย คีย์การ์ด เก็บของมีค่าของคุณ ทุกชิ้นได้อย่างมั่นใจ

ฟังก์ชนั่ พิเศษฝังช่องไฟไว้หลัง กระจกเงาสามารถเสียบปลั๊ก ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าได้หลาก หลาย เช่นไดร์เป่าผม แปรง หวีไฟฟ้า

เปิดเพื่อเก็บ

ผลิตภัณฑ์จัดแต่งผม โลชั่น น�ำ้ หอม ฯลฯ และออกแบบบานปิดเข้าหากันเพิ่มมุมมองการใช้งานที่กว้างขึ้น

//

55


BUILT-IN CONDO SET AMORY Woodflex walk-in closet 1.5x2.4 m.

PRISTINA Woodflex walk-in closet 1.5x2.4 m.

16,700.-

21,800.-

ตู้เสื้อผ้า รุ่น อโมรี่ ขนาด 1.5x2.4 m. Natural Oak, Jean, Taupe

ตู้เสื้อผ้า รุ่น พริสตีน่า ขนาด 1.5x2.4 m. White Hi-Gloss/Natural Oak, White Hi-Gloss/Jean, White Hi-Gloss/Taupe

BELGRADE Woodflex walk-in closet 2.0x2.4 m.

BUDAPEST Woodflex walk-in closet 2.0x2.4 m.

23,900.-

ตู้เสื้อผ้า รุ่น เบลเกรด ขนาด 2.0x2.4 m. Black Mirror/Natural Oak, Black Mirror/Jean, Black Mirror/Taupe

BELGRADE Aluflex walk-in closet 2.0x2.4 m.

33,250.-

ตู้เสื้อผ้า รุ่น บูดาเปสต์ ขนาด 2.0x2.4 m. Glass/Natural Oak, Glass/Jean, Glass/Taupe

BUDAPEST Aluflex walk-in closet 2.0x2.4 m.

33,950.-

ตู้เสื้อผ้า รุ่น เบลเกรด ขนาด 2.0x2.4 m. Black Mirror/Natural Oak, Black Mirror/Jean, Black Mirror/Taupe

//

56

39,850.-

ตู้เสื้อผ้า รุ่น บูดาเปสต์ ขนาด 2.0x2.4 m. Glass/Natural Oak, Glass/Jean, Glass/Taupe


BUILT-IN SINGLE HOUSE SYSTEM SET BUDAPEST Woodflex walk-in closet 2.5x2.4 m.

PRISTINA Woodflex walk-in closet 2.5x2.4 m.

33,050.-

40,250.-

ตู้เสื้อผ้า รุ่น บูดาเปสต์ ขนาด 2.5x2.4 m. Glass/Natural Oak, Glass/Jean, Glass/Taupe

ตู้เสื้อผ้า รุ่น พริสตีน่า ขนาด 2.5x2.4 m. White Hi-Gloss/Natural Oak, White Hi-Gloss​/Jean, White Hi-Gloss/Taupe

PRISTINA Woodflex walk-in closet 2.5x2.4 m.

BELGRADE Woodflex walk-in closet 3.0x2.4 m.

44,150.-

ตู้เสื้อผ้า รุ่น พริสตีน่า ขนาด 2.5x2.4 m. White Hi-Gloss/Natural Oak, White Hi-Gloss​/Jean, White Hi-Gloss/Taupe

53,350.-

ตู้เสื้อผ้า รุ่น เบลเกรด ขนาด 3.0x2.4 m. Black Mirror/Natural Oak, Black Mirror/Jean, Black Mirror/Taupe

BELGRADE + PRISTINA Woodflex walk-in closet 2.8x1.8x2.4 m.

PRISTINA Aluflex walk-in closet 2.8x2.4 m.

58,900.-

ตู้เสื้อผ้ารูปตัวแอล รุ่น เบลเกรด +พริสตีน่า ขนาด 2.8x1.8x2.4 m. White-Black Mirror/Natural Oak, White-Black Mirror/Jean, White-Black Mirror/Taupe

//

57

100,750.-

ตู้เสื้อผ้ารุปตัวยู รุ่น พริสตีน่า ขนาด 2.8x2.4 m. White Hi-Gloss/Natural Oak, White Hi-Gloss​/Jean, White Hi-Gloss/Taupe


// BABY & KIDS

ความปลอดภัย ความสะอาด และช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ เป็นองค์ประกอบส�ำคัญของห้อง นอนเด็กที่คุณแม่ต้องใส่ใจ ควร เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบ มาส�ำหรับเด็กโดยเฉพาะ รวมถึง ได้รับการรับรองมาตรฐานการ ผลิตที่น่าเชื่อถือ

นุ ้ ย สุ จิ ร า อรุ ณ พิ พั ฒ น์ - ดารา นั ก แสดง และพิ ธี ก ร -

//

58


เพราะจุดเริ่มต้นของจินตนาการและความคิด สร้างสรรค์มาจากสิ่งรอบตัว ห้องนอนลูก จึงเป็นห้องที่คุณแม่มักให้ความส�ำคัญมาก เป็นพิเศษ ดังเช่น นุ้ย – สุจิรา อรุณพิพัฒน์ อดีตนางสาวไทย พิธีกร และนักแสดง ที่ เลือกสรรของทุกชิน้ ในห้องนอนลูกด้วยตัวเอง ทัง้ ยังขอเบรกงานบันเทิงแล้วพลิกบทบาทมารับ บทคุณแม่ลูกสองอย่างเต็มตัว

คุ ณ แม่ ฟู ล ไทม์ นุย้ เลีย้ งลูกเองทัง้ สองคนค่ะ ตอนนีค้ นโต - น้องรดา เข้าโรงเรียนแล้ว เวลาทีร่ ดาไปโรงเรียนนุย้ ก็จะตัวติดกับคนเล็ก - น้องรพี ทีย่ งั อยูใ่ นช่วง ให้นมค่ะ เราเลี้ยงลูกเอง ดูแลเองทุกอย่าง เพราะช่วงเวลาที่ลูกก�ำลัง เติบโตเป็นช่วงทีเ่ ราจะย้อนกลับมาไม่ได้แล้ว เราอยากให้เขาเป็นอย่างไร เราก็ต้องหล่อหลอมมาตั้งแต่เด็ก เราเลยลดบทบาทอืน่ ลงเพื่อทีจ่ ะได้ เลี้ยงลูกอย่างใกล้ชิด เพื่อที่เราจะได้รู้จักลูกเรามากที่สุด อยู่ด้วยกัน ตลอด 24 ชัว่ โมง เวลาพักผ่อนก็คอื เวลาที่ได้นอนเล่นกับลูกอยูใ่ นห้อง เวลาให้นมลูกคือช่วงทีเ่ ราผ่อนคลาย รอยยิม้ ของรพีคอื ก�ำลังใจของเรา คือความสุขทีท่ ำ� ให้เราหายเหนือ่ ย ก็เลยกลายเป็นว่าห้องลูกคือห้องที่ เราใช้เวลาในแต่ละวันอยู่นานที่สุด

ห้ อ งนอนลู ก คื อ ห้ อ งที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ส�ำหรับนุย้ ห้องนอนลูกคือจุดเริม่ ต้นทีเ่ ราเลือกทุกอย่างทีค่ ดิ ว่าดีทสี่ ดุ เราอยากให้เขาโตมาเป็นอย่างไรทุกอย่างเริม่ ต้นได้ทหี่ อ้ งนี้ คอนเซ็ปต์ ของห้องคือจะต้องปลอดภัย สะอาด และเป็นมิตรกับลูกเราทีส่ ดุ ขอบ มุมตูแ้ ละเตียงต้องไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก เตียงนอนจะต้องมีทกี่ นั ตก หมอนและทีน่ อนต้องไม่นมิ่ หรือแข็งจนเกินไป เพราะรดาจะชอบนอนคว�ำ่ ส่วนรพีจะชอบนอนแบบเอนๆ ซึ่งนุ้ยจะเลือกเฟอร์นิเจอร์รวมถึงของ ตกแต่งเองทุกชิน้ โดยดูทคี่ วามเหมาะสมกับตัวลูกด้วย โทนสีของห้อง จะเลือกใช้สีพาสเทลเป็นหลัก เพราะคิดว่าเวลาลูกตื่นนอนควรจะเห็น อะไรทีส่ บายตาสบายใจ แต่กจ็ ะมีเฟอร์นเิ จอร์ชนิ้ เล็กๆ ทีเ่ ป็นแม่สเี อาไว้ ให้ลูกเรียนรู้ด้วย

มี ลิ้ น ชั ก ช่ อ งว่ า งใต้ เ ตี ย ง ส�ำหรับใส่หนังสือ ของเล่น หรือของใช้ส่วนตัวเด็ก

ตุก๊ ตาโพลีเอสเตอร์ 100% ซักท�ำความสะอาดได้

เตียงเด็ก 2 ชั้น มีบนั ไดเชือ่ มถึงกัน และ สามารถประกอบ เป็นเตียง 2 หลังได้ เมื่อเด็กโตขึ้น

ของตกแต่ ง ช่ ว ยเสริ ม สร้ า งจิ น ตนาการ เพราะของตกแต่งห้องนัน้ เป็นมากกว่าแค่วางแล้วสวย แต่ยงั ช่วยเสริม จินตนาการและใช้สอนลูกไปในตัวได้ด้วย อย่างชั้นวางของหรือกล่อง เก็บของ นุย้ ใช้สอนลูกให้แยกของเป็นประเภท เล่นแล้วต้องเก็บให้เข้าที่ และจะเลือกแบบมีฝาปิดเพือ่ ป้องกันฝุน่ ด้วย น้องรดาจะชอบกระโจมมาก เพราะเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขา ซึ่งบางครั้งเราก็ไปนอนคุยกัน ในกระโจม หรือเล่นจ๊ะเอ๋กนั เราสอนลูกให้ดแู ลพืน้ ทีส่ ว่ นตัวของตัวเอง สอนให้เก็บของของตัวเอง นุ้ยเชื่อว่า IQ หรือ EQ ไม่ได้อยู่แค่ในห้อง เรียนแต่มนั อยูใ่ นชีวติ ประจ�ำวันเราด้วย เราสามารถสอนลูกได้ดว้ ยการ เป็นตัวอย่างให้เขาดู หรือสอนลูกได้ด้วยสิ่งรอบๆ ตัว เพียงแค่เลือก ให้ถูกประเภทและเหมาะสมกับวัยค่ะ

//

59


COMBIO Round kid table

2,990.โต๊ะเด็กกลม รุ่น คอมบิโอ้ 79 X 79 X 52.5 cm. ⌜WHITE / NATURAL⌟

COMBIO Kid chair 1,195.-

เก้าอี้เด็กมีพนักพิง รุ่น คอมบิโอ้ 30 x 30 x 56 cm. ⌜BLUE⌟ ⌜GREEN⌟ ⌜YELLOW⌟

MAISON Kids bed set 3.5 ft.+ Wardrobe 2 doors

24,990.-

ชุดเตียงเด็ก 3.5 ft.+ตู้เสื้อผ้าไม้ 2 บาน รุ่น เมซอง ประกอบด้วย > เตียง 3.5 ฟุต รุ่น เมซอง 14,900.- 203 x 111.4 x 100 cm. > ตู้เสื้อผ้า 2 บาน รุ่น เมซอง 12,900.⌜WHITE OAK / GREEN⌟ //

60


hidden stuff

ของเล่นของใช้มากมายของคุณหนูๆ เก็บ ซ่อนให้ไม่รกตาทีใ่ ต้เตียงอย่างง่ายดายด้วย กล่องเก็บของมีล้อ

creative corner

ชุดโต๊ะเก้าอี้ส�ำหรับเด็ก ด้วยความสูงที่ถูก ออกแบบมาอย่างดี ท�ำให้ขนาดของเก้าอี้มี ความพอดีตวั ให้คณ ุ หนูได้นงั่ วาดเขียนหรือ ท�ำการบ้านได้ทุกเวลา MAISON Working table

3,900.- โต๊ะท�ำงาน รุน่ เมซอง 80 x 50 x 83.5 cm. ⌜WHITE OAK / GREEN⌟ MAISON Kids chair 1,390.เก้าอี้เด็ก รุ่น เมซอง 40 x 41 x 73 cm. ⌜WHITE OAK / GREEN⌟

A

B

C A TOYS Hammer bench 795.- ชุดค้อนตอก 5 สี

รุ่น ทอยส์ 11 x 24 x 9 cm. ⌜MULTICOLOR⌟

B CANIN Rabbit doll ตุ๊กตากระต่าย รุ่น คานิน

Size M 395.- ⌜PINK⌟ ⌜SKY BLUE⌟ Size L 495.- ⌜BLUE⌟ ⌜VIOLET⌟ Size XL 695.- ⌜GREY⌟ ⌜ORANGE⌟ C FUFU Doll 355.- ตุ๊กตาสุนัขจิ้งจอก รุ่นฟูฟู ⌜ORANGE⌟ FUFU Doll 355.- ตุ๊กตาน้องแกะ รุ่นฟูฟู ⌜WHITE⌟ D FUFU Doll 355.- ตุ๊กตาสิงโตนาเนีย รุ่นฟูฟู ⌜CREAM⌟ D

//

61


รู้ ไหม Sante เตียงเด็กสองชั้น ส�ำหรับห้องนอนที่ต้องการประหยัดเนื้อที่ เตียงนี้ได้รับการออกแบบพิเศษ ให้สามารถแยกชิ้นออกมา ตั้งเป็นอิสระออกจากกันได้

SANTE

Bunk bed 3.5 ft.

22,900.เตียงเด็ก 2 ชั้น 3.5 ฟุต รุ่น ซองเต้ 209.2 x 121.3 x 170 cm. สามารถแยกเป็นเตียงเดี่ยว 3.5 ft. ได้ 2 หลัง ⌜IVORY / BLUE⌟

//

62


ตุ๊กตากระต่ายรุ่น โบโบ ไม่ได้มีเพียงแค่ความน่ารัก น่ากอดอย่างเดียว แต่ละสีนนั้ สือ่ ความหมายต่างกัน ให้ตุ๊กตาแต่ละตัวนั้นมีค�ำอวยพรแก่คนที่คุณรักใน หลากหลายวาระโอกาส BOBO Rabbit doll 255.-

WHITE = MIND สีขาว จิตใจดีงาม YELLOW = MONEY สีเหลือง ความเจริญรุ่งเรือง ร�่ำรวยเงินทอง PINK = LOVE สีชมพู ความ รักสุขสมหวัง GREEN = HEALTH สีเขียว สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ORANGE = TRAVEL สีส้ม การเดินทางปลอดภัย SKY BLUE = GOOD LUCK สีฟ้า โชคดีในการเรียน และการท�ำงาน VIOLET = POWER สีม่วง เสริมสร้างพลังงาน

A

B

C

A LITTLE HOME Bookcase 2,990.- ชั้นวางหนังสือเด็ก รุ่น ลิตเติ้ลโฮม 80 x 30 x 80 cm. ⌜GREEN⌟ ⌜SKY BLUE⌟ B PIGGY Baby stool 190.- เก้าอี้เด็กรุ่นพิ้คกี้ 22 x 22 x 22 ซม. ⌜PINK⌟ C FOXY Kid bath mat 195.- พรม ห้องน�้ำเด็ก รุ่น ฟ๊อกซ์ซี่ 45 x 60 cm. ⌜BROWN⌟ WHALLY Kid bath mat 195.- พรมห้องน�้ำเด็ก รุ่น เวลลี่ 45 x 60 cm. ⌜SKY BLUE⌟ PANDY Kid bath mat 195.- พรมห้องน�ำ้ เด็ก รุ่น แพนดี้ 45 x 60 cm. ⌜WHITE⌟

//

63


สร้างสรรค์พื้นที่เล็กๆ ให้ลูกน้อยได้มีโลกส่วนตัว จัดสรรของเล่นมากมายที่จะ ท�ำให้เด็กๆ ได้พัฒนาสมองและริเริ่มความคิดสร้างสรรค์

TORI Teepee

3,995.บ้านเต็นท์เด็กทรงบ้าน รุ่น โทริ 100 x 130 x 130 cm. ⌜WHITE⌟

//

64


A

B

A RODEO Rocking horse 1,695.- ม้าโยกส�ำหรับเด็ก รุ่น โรดิโอ้ B FOXKY Children's storage 1,595.ที่เก็บของส�ำหรับเด็ก รุ่น ฟ็อกกี้ 39 x 58.2 x 39 cm. ⌜ORANGE⌟ BEARRY Children's storage 1,595.- ที่เก็บของ ส�ำหรับเด็ก รุ่น แบร์รี่ 39 x 58.2 x 39 cm. ⌜SKY BLUE⌟ C TOYS Tumble car 1,295.- ชุดรางรถท่องเที่ยว รุ่น ทอยส์ 36 x 8 x 30 cm. ⌜MULTICOLOR⌟ D TOYS Alphabet frame 1,295.- ชุดตัวอักษร ตัวเลข รุ่น ทอยส์ 8 x 21 x 32 cm. ⌜MULTICOLOR⌟ E TOYS New posting house 995.- กล่องบ้านสวมเรขาคณิต รุ่น ทอยส์ 17 x 19 x 15 cm. ⌜MULTICOLOR⌟

C

D

//

65

E


A

B

A DISNEY 995.- ชุดผ้าปูโฟรเซ่น 3.5 ฟุต T 3 ชิน้ ⌜SKY BLUE⌟ DISNEY 1,295.- ผ้านวมโฟรเซ่น 60'' X 80" ⌜SKY BLUE⌟ DISNEY 1,595.- ชุดผ้าปูลายโฟรเซ่น 6 ฟุต 5 ชิน้ ⌜SKY BLUE⌟ DISNEY 1,995.ผ้านวมโฟรเซ่น 90" X 100" ⌜SKY BLUE⌟ DISNEY 395.- หมอนกอดโฟรเซ่น 18" x 18" ⌜SKY BLUE⌟ B DISNEY 995.- ชุดผ้าปูลติ เติล้ เมอร์เมด 3.5 ฟุต T 3 ชิน้ ⌜GREEN⌟ DISNEY 1,295.- ผ้านวมลิตเติล้ เมอร์เมด 60'' X 80" ⌜GREEN⌟ DISNEY 1,595.- ชุดผ้าปูลิตเติ้ลเมอร์เมด 6 ฟุต 5 ชิ้น ⌜GREEN⌟ DISNEY 1,995.- ผ้านวมลิตเติ้ลเมอร์เมด 90" X 100" ⌜GREEN⌟ DISNEY 455.- หมอนกอดลิตเติ้ลเมอร์เมด

14" x 24" ⌜GREEN⌟ หมายเหตุ ลวดลายสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบสินค้า ณ จุดขาย //

66


A

B

Welcome to MICKEY’S CLUBHOUSE ไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้า กลางวันหรือมื้อเย็นของคุณหนู เติมเต็มมื้ออร่อยให้อิ่มเอิบยิ่งขึ้นด้วยชุดถ้วยชามช้อนส้อมลวดลายมิกกี้เม้าส์ หนูน้อยผู้น่ารักที่จะมาสร้างสรรค์ความสุขให้ทุกมื้ออาหาร

D

F

C

E

A ถาด 3 หลุม รุ่น มิกกี้ 165.- ชามเล็ก รุ่น มิกกี้ 95.- ช้อน-ส้อม รุ่น มิกกี้ 55.- B ถ้วยหลุมหน้ามิกกี้ 8.5" 155.C ถาด 5 หลุม 295.- D ชามเด็ก รุ่น มิกกี้ 95.- E ถ้วยซุป รุ่น มิกกี้ 95.- F ชามเด็ก รุ่น มิกกี้ 75.- ชามเปลทรงลึก

รุ่น มิกกี้ 125.- จานทรงลึก รุ่น มิกกี้ 115.-

//

67


// LIVING

ห้องนัง่ เล่นเป็นห้องทีส่ ามารถใช้ประโยชน์ได้ทงั้ รับแขกและเป็นทีพ ่ กั ผ่อนไปในตัว ควรเลือก โซฟานั่งสบายพร้อมหมอนอิงดี ไซน์สวย หรือเก้าอีเ้ ก๋ๆ ทีช่ ว่ ยเพิม่ ลูกเล่น ตกแต่งด้วย ของสะสมของเจ้าของบ้าน หรือรูปถ่ายทีช่ ว่ ย สร้างบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง

//

68


โอ๋ หทั ย รั ต น์ เจริ ญ ชั ย ชนะ - ศิ ล ปิ น นั ก วาดภาพประกอบ และอดี ต สมาชิ ก วงฟู ต อง -

อาร์ตสิ ต์และอดีตสมาชิกวงฟูตอง โอ๋ – หทัยรัตน์ เจริญชัยชนะ คือตัวแทนของหญิงสาวทีม่ า พร้อมความมั่นใจ ในลุคผมหน้าม้า ปากแดง และสไตล์การแต่งตัวที่มิกซ์แอนด์แมตช์ออกมา ได้อย่างลงตัว แต่ไม่นา่ เชือ่ ว่าหญิงสาวสุดเก๋คนนีเ้ ธอกลับชอบทีจ่ ะใช้เวลาว่างส่วนใหญ่อยูบ่ า้ น เพือ่ นัง่ อ่านหนังสือในห้องนัง่ เล่นกว้างๆ ทีย่ งั คงความเก๋ดว้ ยการเลือกใช้เฟอร์นเิ จอร์ชนิ้ หลัก เพียงไม่กี่ชิ้น แต่เพิ่มสีสันของห้องด้วยของตกแต่งชิ้นสวยที่ช่วยเพิ่มความสดใสและสะท้อน ตัวตนที่เปี่ยมไปด้วยความสนุกสนานและสร้างสรรค์ ห้ อ งนั่ ง เล่ น คื อ ศู น ย์ ร วมทุ ก อย่ า งของครอบครั ว ครอบครัวโอ๋ (โอ๋, แฟน และนกแก้ว 2 ตัว) จะใช้เวลาอยู่ในห้องนั่งเล่นมากที่สุด จะดูหนัง ฟังเพลง หรืออ่านหนังสือ เราก็จะ อยู่กันในห้องนี้ เวลามีเพื่อนมาบ้านก็จะอยู่กันในห้องนี้ ห้องนี้เลยเป็นเหมือนที่แชร์ความรู้สึกของทุกคน จะสนุก สุข เศร้า มัน จะเกิดขึน้ ทีน่ ี่ ห้องนัง่ เล่นของโอ๋จะมีโซฟาตัวใหญ่ หมอนนุม่ ๆ รวมถึงของตกแต่งทีม่ ดี ีไซน์สวยๆ ซึง่ บางครัง้ มองแล้วก็เป็นไอเดีย ใหม่ๆ ในการท�ำงานให้เราได้ เวลาอยูใ่ นห้องนัง่ เล่นเราก็จะยึดโซฟาเพราะเป็นทีท่ รี่ สู้ กึ สบาย นัง่ หรือนอนกลิง้ อ่านหนังสือได้ทงั้ วัน โอ๋ชอบอ่านหนังสือ ชอบเลี้ยงนก แล้วก็ชอบท�ำอาหารค่ะ พอว่างก็จะเข้าครัวคิดเมนูใหม่ๆ

ความเรี ย บง่ า ยคื อ ความสบายอย่ า งที่ สุ ด บ้านโอ๋จะมีสีหลักอยู่ 3 สี คือ สีขาว สีด�ำ และสีน�้ำตาล แล้วเลือกใช้ของตกแต่งเป็นสีๆ โอ๋เป็นคนง่ายๆ สบายๆ เฟอร์นิเจอร์ ในห้องนัง่ เล่นเลยเลือกใช้แบบลอยตัว ทุกชิน้ สามารถย้ายที่ได้หมด และการย้ายมุมเฟอร์นเิ จอร์กช็ ว่ ยเปลีย่ นอารมณ์ให้หอ้ งได้ ฉะนั้นบ้านเราจะมีชีวิตชีวาไม่น่าเบื่อ เหมือนมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอด ห้องนั่งเล่นบ้านโอ๋มีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง มีหน้าต่างบาน ใหญ่ที่แดดส่องถึง เราเลยเลือกแต่งห้องนี้ด้วยพื้นไม้ มีโซฟาตัวใหญ่เอาไว้นอนเล่น มีตู้หนังสือ อาร์มแชร์ และเก้าอี้สตูลเอาไว้ นัง่ อ่านหนังสือ โอ๋ชอบปลูกต้นไม้ ชอบความเป็นธรรมชาติ ก็เลยจะต้องมีตน้ ไม้หรือดอกไม้วางไว้ดว้ ย เพือ่ ให้หอ้ งดูสดชืน่ ขึน้ ค่ะ

//

69


LEATHER COLLECTION ท�ำห้องสีขาวสะอาดให้เข้มขรึมด้วย โซฟาหนังสีด�ำดี ไซน์นิ่ง ผ่อนคลาย บรรยากาศด้ ว ยเฟอร์ นิ เ จอร์ โ ลหะ ลอยตัวเส้นสายเบาสองสามชิ้น ก็จะ ท�ำให้ได้บรรยากาศที่เป็นผู้ใหญ่ อยู่ สบายและไม่เคร่งเครียด า

//

70


CASTANO 1 Seater sofa

17,900.-

โซฟาหนังแท้ 1 ทีน่ งั่ รุน่ คาสตาโน่ 115 x 92 x 92 cm. 2 Seater sofa

22,900.-

โซฟาหนังแท้ 2 ทีน่ งั่ รุน่ คาสตาโน่ 176 x 92 x 92 cm. 3 Seater sofa

29,900.-

โซฟาหนังแท้ 3 ทีน่ งั่ รุน่ คาสตาโน่ 212 x 92 x 92 cm. ⌜DARK BROWN⌟

//

71


> พนักพิงศีรษะสามารถปรับระดับได้ > บุด้วยหนังวัวแท้เกรด Top Grain > ขาโซฟาผลิตจากอะลูมเิ นียมอัลลอย เพื่อความแข็งแรงทนทาน การใช้งาน ยาวนาน และกันสนิมา

SPIRITO

L-Shape sofa

59,900.-

โซฟาหนังแท้รูปตัวแอล รุ่น สปิริโต้ 168 x 99 x 77 cm. ผิวสัมผัสหุ้มด้วยหนังวัวแท้ Top Grain ⌜BLACK⌟ //

72


การเติมเต็มห้องรับแขกสไตล์อิตาเลี่ยนลุคที่โดดเด่นด้วยโซฟาหนัง ดีไซน์เรียบเท่สดุ หรูหรา จะให้ลงตัวทีส่ ดุ ต้องเลือกของประดับตกแต่งใน โทนสีด�ำผสมผสานสีทองวินเทจ เป็นความเคร่งขรึมคลาสสิคอันทรง เสน่ห์ และมีรายละเอียดที่น่าจดจ�ำ A

C

B

E

D

H F

G

A TASHA Decorative ball 195.- ลูกบอลประดับ รุน่ ทาช่า 14 x 12.5 x 12 cm. ⌜GOLD⌟ B OROGILLA Table clock 9'' 590.- นาฬิกาตัง้ โต๊ะ 9'' รุน่ โอโรจิลล่า 24 x 6.5 x 23 cm. ⌜BLACK / NATURAL⌟ C FEATHERO Feather decorative plate 790.- ถาดขนนก รุน่ เฟ็ธเธอโร่ 34.5 x 19.7 x 19.1 cm. ⌜GOLD⌟ D CLOVE MUSK Diffuser 100 ml. 790.- น�ำ้ หอมปรับอากาศ 100 มล. รุน่ โคลฟ มัสก์ 13.5 x 7 x 28 cm. ⌜NATURAL⌟ E CASTA Cactus bookends 2 pcs./set 990.- ทีค่ นั่ หนังสือ 2 ชิน้ /ชุด รุน่ แคสต้า 31.3 x 11.5 x 16.3 cm. ⌜GOLD⌟ F CONCHITA Picture with frame 690.- รูปภาพพร้อมกรอบ รุน่ คอนชิตา 40 x 60 x 2.2 cm. ⌜GOLD / BLACK⌟ G KUNIC The thinker sculpture 495.- รูปปัน้ นักคิด รุน่ คูนคิ 21 x 12 x 29 cm. ⌜GOLD⌟ H CLOVE MUSK Candle in glass 590.- เทียนในแก้ว รุน่ โคลฟ มัสก์ 10.5 x 10.5 x 10.5 cm. ⌜NATURAL⌟ I HEMLOCK Birds on branch sculpture 990.- รูปปัน้ นกเกาะกิง่ ไม้ รุน่ เฮ็มล็อค 25.8 x 14 x 43.9 cm. ⌜GOLD⌟ //

73

I


ใครกันทีจ่ ะปฏิเสธความสบาย จากเทคโนโลยีทผี่ นวกเข้ากับ ดี ไซน์ที่แนบเนียนของโซฟา ตัวโตได้ ซีรีย์ โซฟา BONO มีให้เลือกหลากหลาย ขนาด ล่าสุดกับดีไซน์ใหม่ BONO CORNER โซฟาเข้ามุมซึง่ ออกแบบมาเพือ่ ช่วยประหยัด พื้นที่ ด้วยรูปทรงโค้งมุมฉากจัดวางในพื้นที่ ห้องรับแขกได้อย่างลงตัว เพิ่มฟังก์ชั่นปรับ เอนนอนได้แสนสบาย ด้วยผิวสัมผัสทีม่ หี นัง วัวแท้เกรด Top grain ท�ำให้รู้สึกนุ่มสบาย ทุกการพักผ่อน อีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของ ห้องรับแขกสไตล์คลาสสิค

//

74


BONO Corner sofa

59,900.-

โซฟาหนังแท้เข้ามุม รุ่น โบโน่ 242 x 98 x 97 cm. ผิวสัมผัสหุ้มด้วยหนังวัวแท้เกรด Top Grain ปรับเอนนอนได้ ⌜CHOCO⌟

//

75


MOMENTO Electric recliner 1 seater

23,900.-

โซฟาหนังแท้ปรับระดับนอนไฟฟ้า 1 ที่นั่ง รุ่น โมเมนโต้ 103 x 98 x 102 cm. Electric recliner 2 seater

34,900.-

โซฟาหนังแท้ปรับระดับนอนไฟฟ้า 2 ที่นั่ง รุ่น โมเมนโต้ 162 x 98 x 102 cm. Electric recliner 3 seater

44,900.-

โซฟาหนังแท้ปรับระดับนอนไฟฟ้า 3 ที่นั่ง รุ่น โมเมนโต้ 203 x 98 x 102 cm. ⌜BLACK⌟ ⌜LIGHT BROWN⌟

CAPOZZOLI Coffee table 19,900.-

โต๊ะกลาง รุ่น คาโพซโซรี่ 140 x 68 x 42 cm.

//

76


MANAGEABLE RELAXATION

//

77

1

ด้วยขนาดที่ใหญ่พอสมควรแต่ใช้นั่ง เฉพาะคนๆเดียว โซฟาเดีย่ วจึงมักเป็น ไอเท็มทีป่ ระสบปัญหาการจัดวางลงใน พื้นที่ห้อง ลองตั้งโซฟาเดี่ยวของคุณ ให้เป็นพระเอกของห้อง เผื่อพื้นที่ให้ การปรับเอน การหมุน การปรับองศา หันหน้า-หลัง ก็จะท�ำให้เฟอร์นเิ จอร์ตงั้ อยู่อย่างสบายตา

2

ใช้หมอนอิงที่มีความหนานุ่มมาวาง ประดับโซฟา เพื่อเพิ่มบรรยากาศให้ อบอุ่น นุ่มสบายในห้องรับแขก


ข้ อ ดี ข องห้ อ งรั บ แขกที่ เ ลื อ กวางชุ ดโซฟา L-Shape นั้นคือการประหยัดพื้นที่ เพราะ โซฟานี้จะนั่งหรือเอนหลังยืดขาก็ ได้โดยไม่ ต้องเสียพื้นที่ให้กับการเพิ่มเก้าอี้เอนหลัง หรือ Daybed อีกตัว

FISCHIO

L-Shape sofa

โซฟาผ้ารูปตัวแอล รุ่น ฟิสชิโอ้ 167 x 100 x 67 cm.

39,900.-

⌜BLUE⌟

//

78


WITH RELAXING CORNER A

B

C

D

A HADLEY Table vase 9.5'' 395.- แจกัน

ตั้งโต๊ะ 9.5'' รุ่น แฮดเลย์ 15.5 x 15.5 x 24 cm.

⌜GREY⌟

HADLEY Table vase 8'' 395.- แจกันตั้งโต๊ะ 8'' รุน่ แฮดเลย์ 19.5 x 19.5 x 19 cm. ⌜GREY⌟ B GARRET Men on bicycle sculpture 1,590.- รูปปั้น

ผู้ชายขี่จักรยาน รุ่น แกเร็ต 51 x 13.5 x 19 cm. ⌜SILVER⌟ C MACARIO Alarm clock 6'' 395.- นาฬิกา ปลุก 6'' รุ่น มาคาริโอ้ 13.2 x 6.8 x 15.2 cm. ⌜BLUE⌟ D I-JIMA Mug 350 ml. 65.- แก้วมัค 350 มล. รุ่น ไอ-จิมะ 12.5 x 8 x 9.5 cm. ⌜BLUE⌟ //

79


MATTINA Fabric sofa bed

12,900.-

โซฟาผ้าปรับระดับนอน รุ่น แมตติน่า 83 x 220 x 96.5 cm. ⌜GREY⌟ ⌜GREEN⌟

//

80


A

MINIMAL WOODEN CLOCK B C

บ่งบอกเวลาอย่างเรียบง่ายด้วยนาฬิกาที่ออกแบบสไตล์มินิมัล รูปทรงสีเ่ หลีย่ ม และวงกลมทีป่ ราศจากความซับซ้อนมีกลิน่ อาย ความอบอุ่นของลายไม้ที่ซ่อนอยู่ในผิววัสดุ เข้ากันได้ดีกับพื้นที่ ห้องนั่งเล่น ห้องท�ำงาน หรือห้องนอนแบบโมเดิร์น

ALPHABET DECOR บนชั้นวางของที่ยังมีพื้นที่โล่ง เลือกของประดับ ตกแต่งที่จะช่วยให้พื้นที่นั้นมีความหมายยิ่งขึ้น อย่างป้ายไฟตัวอักษรค�ำ อาทิเช่น Home Light, Love Light และ Dream Light การสือ่ ค�ำต่างๆ นีเ้ ป็นอีกหนึง่ หมวดของตกแต่งบ้านที่ได้รบั ความ นิยมอย่างสม�ำ่ เสมอ เพราะความหมายในแง่บวก เหล่านี้จะช่วยเติมเต็มความอบอุ่นของบ้านที่อยู่ อาศัยได้เป็นอย่างดี

D

E F

MUST-HAVE ITEM G

ด้วยโทนสีเทาของโคมไฟที่ดูเรียบหรูและผิววัสดุที่มีสัมผัสน่าจับต้องของผ้า นอกจากจะดูดีเข้า กับบ้านหลายสไตล์แล้วยังมีราคากันเองชนิดที่ต้องลิสต์เป็นสินค้าห้ามพลาดกันเลยทีเดียว

A TALIO Wall clock 12'' 590.- นาฬิกาติดผนัง 12'' รุ่น ทาลิโอ้ 30 x 4 x 30 cm. ⌜NATURAL⌟ B TALIN Table clock 6.6'' 395.- นาฬิกาตัง้ โต๊ะ 6.6'' รุน่ ทาลิน 12 x 4.5 x 16.5 cm. ⌜NATURAL⌟ C TALINA Table clock 5.7'' 395.- นาฬิกาตั้งโต๊ะ 5.7'' รุ่น ทาลิน่า 14.3 x 4.5 x 14.3 cm. ⌜NATURAL⌟ D DREAMLIGHT Light sign 790.- ป้าย ไฟประดับ รุ่น ดรีมไลท์ 54 x 24 x 5 cm. ⌜BLACK⌟ E HOMELIGHT Light sign 590.- ป้ายไฟประดับ รุ่น โฮมไลท์ 40 x 12 x 4.5 cm. ⌜NATURAL⌟ F LOVELIGHT Light sign 590.- ป้ายไฟประดับ รุ่น เลิฟไลท์ 40 x 12 x 4.5 cm. ⌜NATURAL⌟ G SABURO Pendant 790.- โคมไฟแขวน รุ่น ซาบุโร่ 40 x 40 x 120 cm. ⌜BROWN⌟

//

81


ตกแต่งห้องสีขาวให้มีลูกเล่นด้วยโซฟาสีน�้ำเงินเข้ม เข้าชุดกับเฟอร์นเิ จอร์สขี าวทัง้ ชัน้ วางของ และโต๊ะให้ ลุคสมาร์ทสไตล์หนุ่มเมืองผู้ดี เพิ่มบรรยากาศด้วย ภาพถ่ายขาวด�ำสุดคูล

B A COPENHAGEN PLUS Floor lamp 1,290.-

โคมไฟตั้งพื้น รุ่น โคเปนเฮเกน พลัส 23 X 23 X 163 cm. ⌜BLACK⌟ ⌜WHITE⌟

B JILLITO Wall clock 790.-

นาฬิกาติดผนัง รุ่น จิลลิโต 61.5 x 5.5 x 61.5 cm. ⌜GOLD⌟ C COCHANEL

Picture with frame 590. รูปภาพพร้อมกรอบ รุ่น โคชาแนล 40 x 60 x 1.3 cm. ⌜BLACK / WHITE⌟

A C //

82


หากโต๊ะกลางของคุณมีขนาดไม่ใหญ่ จนเกินไปและยังมีพนื้ ทีเ่ หลือ การน�ำ เก้าอี้อาร์มแชร์หนึ่งหรือสองตัวมา วางในมุมตรงข้ามกับโซฟาจะท�ำให้ ชุดรับแขกนี้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

BOSSCO Fabric sofa bed

14,900.-

โซฟาผ้าปรับระดับนอน รุ่น บอสโก้ 214 x 87 x 88 cm. ⌜BLUE⌟ ⌜GREY⌟ ⌜RED⌟

//

83


FRONTIERA 1 Seater sofa

21,900.-

โซฟาหนังแท้ 1 ที่นั่ง รุ่น ฟรอนเทียร่า 120 X 101 X 85 cm. 2 Seater sofa

29,900.-

โซฟาหนังแท้ 2 ที่นั่ง รุ่น ฟรอนเทียร่า 190 X 101 X 85 cm. 3 Seater sofa

39,900.-

โซฟาขายกสูง จะช่วยให้หอ้ งทีแ่ คบดูกว้างขึน้ ด้วยที่ ว่างข้างใต้เฟอร์นเิ จอร์ ในขณะเดียวกันโซฟาสีทบึ ก็ ท�ำให้หอ้ งดูหนักแน่นและสุขมุ การตกแต่งจึงขึน้ อยู่ กับขนาดห้องและสไตล์การตกแต่งของคุณ

โซฟาหนังแท้ 3 ที่นั่ง รุ่น ฟรอนเทียร่า 231 X 101 X 85 cm. ⌜BROWN⌟

STUCCA Coffee table 19,900.-

โต๊ะกลาง รุ่น สตุ๊กก้า 140 x 80 x 38 cm. ⌜BLACK⌟

ท๊อปกระจกนิรภัย และโครงสแตนเลสคุณภาพสูง

//

84


ไอเท็มส�ำคัญประจ�ำบ้านอย่างโซฟา จ�ำเป็นต้องได้รบั การเอาใจใส่อย่างทะนุถนอมไม่ตา่ งจากคนรัก ยิง่ ถ้า คิดจะซื้อโซฟาหนังสิ่งที่ต้องท�ำเป็นประการต่อมา ย่อมต้องเป็นการดูแลเฟอร์นเิ จอร์แสนรักชิน้ นัน้ ให้ดี ไม่อย่างนั้นแทนที่โซฟาหนังตัวงามจะอยู่คู่บ้านไป ตลอดสิบยีส่ บิ ปี กาลเวลาก็อาจกัดกินหนังผิวสวย ได้เร็วกว่าที่คิด

TO SUSTAIN YOUR LEATHER

1

KEEP IT IN THE RIGHT POSITION วางโซฟาหนังให้อยูใ่ นต�ำแหน่งทีเ่ หมาะสมของห้อง ไม่โดนแดดโดยตรง ไม่โดนความชืน้ เพือ่ ป้องกัน เชื้อราและการเสื่อมสภาพของหนัง

2 3

//

KEEP IT CLEAN หนังแท้ซงึ่ ค่อนข้างทนทานต่อรอยเปือ้ นต่างๆ ไม่ ต้องการน�้ำยาท�ำความสะอาดใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับ เครื่องหนังมากไปกว่าการปัดฝุ่น หรือการใช้ ผ้าชุบน�้ำอุ่นหมาดท�ำความสะอาด และควรรีบ ท�ำทันทีเมือ่ มีฝนุ่ หรือเกิดรอยเปือ้ น หรือเช็ดทุกๆ 6 เดือน เพื่อเป็นการดูแลรักษาในระยะยาว

KEEP IT SHINY ใช้แว็กซ์ส�ำหรับเครื่องหนังที่มีจ�ำหน่ายทั่วไปมา บ�ำรุงผิวของเครื่องหนังอีกขั้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เฟอร์นิเจอร์หนังของคุณจะชุ่มชื้นและเงางาม อยู่เสมอ

85


ATLAN Recliner 3 seater

19,900.-

โซฟาผ้าปรับระดับนอน 3 ที่นั่ง รุ่น แอทแลน 212 x 165 x 101 cm. ⌜BROWN⌟

//

86


A B

D.

C

C.

D

A SEYMORE Area rug 1,990.- พรมปูพื้น รุ่น ซิมอร์120 x 180 cm. ⌜BLACK⌟ ⌜WHITE⌟ B AMPULLA Table vase 590.- แจกันตั้งโต๊ะ รุ่น แอมพัลลา 17 x 17 x 28 cm. C CHAITA Reading lamp 1,490.- โคมไฟอ่านหนังสือ รุน่ ไชทา 13 x 16 x 51 cm. ⌜BLACK⌟ ⌜COPPER⌟ D BW-SKED Cushion 395.- หมอนอิง รุน่ บีดบั บลิว-สเก็ต 45 x 45 cm. ⌜BLACK⌟

//

87


A

C B

D

COMFORTABLE EXPERIENCE WITH CHEERFUL ATMOSPHERE A CARITA Wall clock 12" 395.- นาฬิกาติดผนัง 12" รุน่ คาริตา้ 30.5 x 30.5 x 4.5 cm. ⌜GREY⌟ B CASKO Signs bookends 2 pcs./set 990.- ที่คั่นหนังสือ 2 ชิ้น/ชุด รุ่น แคสโค่ 26 x 10.2 x 14.3 cm. ⌜BLACK⌟ C AMPULLA Table vase 395.- แจกันตั้งโต๊ะ รุ่น แอมพัลลา 14.5 x 14.5 x 30 cm. ⌜GREY⌟ D ANTHONY Sculpture 890.- รูปปั้น รุ่น แอนโทนี่ 26 x 16 x 25.5 cm. ⌜SILVER⌟ E HADRIAN Candle holder 195.- ที่รองเทียน รุ่น เฮเดรียน 9 x 9 x 9.5 cm. ⌜SILVER⌟ F MESO Drinking glass 11 oz. (4 pcs./set) 99.- แก้วน�ำ้ 11 ออนซ์ (4 ชิ้น/ชุด) รุ่น เมโซ 26 x 10.2 x 14.3 cm. ⌜BLACK⌟ G WOODINNANO Table lamp 1,990.- โคมไฟตัง้ โต๊ะ รุน่ วูดนิ นาโน่ 31 X 31 X 53 cm. ⌜NATURAL⌟

F

E

G //

88


HEWGO L-shape sofa

47,900.-

โซฟาหนังแท้รูปตัวแอล รุ่น ฮิวโก้ 251 X 163 X 86 cm. ⌜GREY⌟ ⌜LIGHT BROWN⌟

//

89


//

90


แม้หอ้ งนัง่ เล่นของแต่ละบ้านจะมีดีไซน์แตกต่างกันออกไป แต่มอี ยูส่ งิ่ หนึง่ ทีเ่ หมือนกันคือบรรยากาศสบายๆ อันแสนผ่อนคลาย และนีค่ อื ไอเดีย แต่งห้องนัง่ เล่นทีช่ ว่ ยอัพเลเวลให้พนื้ ทีอ่ เนกประสงค์ของบ้านกลายเป็น พื้นที่พักผ่อนส�ำหรับทุกคนในครอบครัวอย่างแท้จริง

//

91


คีย์เวิรด์ ของห้องนั่งเล่นอยู่ทคี่ วามโล่งโปร่งสบาย กระจกใสความสูงจรดเพดานนอกจากจะช่วยเพิ่มพื้นที่ให้ ห้องดูโปร่งและกว้างขึน้ แล้ว การพักสายตาไปยังพืน้ ทีส่ เี ขียวด้านนอกยังท�ำให้รสู้ กึ ปลอดโปร่งมากขึน้ อีกทัง้ ยังเปิดทางให้แสงจากธรรมชาติเข้าช่วยเติมความสว่างภายในโดยไม่ต้องพึ่งแสงไฟจากหลอดไฟอีกด้วย

แม้สไตล์การแต่งบ้านของคุณจะหวือหวาสักเพียงไหน ตราบใดที่ต้องเลือกเฟอร์นิเจอร์ส�ำหรับห้องนั่งเล่น ขอให้ค�ำนึงถึงความนุ่มสบายเข้าไว้ อาร์มแชร์และโซฟาจึงเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ จะหนังแท้ หนังเทียม หรือบุผ้า เลือกแบบที่ถูกใจแล้วรอรับความชิลได้เลย

Leather VS Fabric หนังหรือผ้า แบบไหนดีกว่ากัน? LEATHER

- นุ่มสบาย - ทนทาน - ท�ำความสะอาดง่าย - ยิ่งใช้นานหนังยิ่งสวย

FABRIC

- มีสีและลายให้เลือกเยอะ - ระบายอากาศได้ดี - ยิ่งตากแดดยิ่งหอม

//

92


มอบสัมผัสนุม่ สบายเท้าด้วยพรมปูพนื้ คุณภาพเยีย่ มสักผืน เคล็ดลับในการเลือกพรมไม่ใช่แค่เลือกวัสดุและ แบบที่ชอบเท่านั้น แต่ยังต้องค�ำนึงถึงรูปแบบของห้องนั่งเล่น สภาพแวดล้อมโดยรวม ตลอดจนรูปแบบการ จัดวางพรมอีกด้วย สีของพรมสามารถปรับเปลีย่ นอารมณ์และบรรยากาศโดยรวมในห้องนัง่ เล่น เลือกพรมโทนสีสว่าง เช่น สีขาวหรือ สีครีม เพื่อให้ห้องดูกว้างและสว่างมากยิ่งขึ้น หรือจะเลือกพรมสีเทาเพื่อเพิ่มความอบอุ่นนิ่งสงบให้กับห้อง ได้เช่นกัน

เอกเขนกบนโซฟาตัวโปรดนั้นแสนสบายก็จริง แต่จะยิ่งผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นหากอยู่ท่ามกลางกลิ่นหอมที่ โอบล้อมคุณทุกตารางนิ้ว กระจายความหอมด้วย Diffuser กลิ่นที่ใช่แล้วดื่มด�่ำกับช่วงเวลาอันแสนสุขให้ เต็มที่

การตกแต่งห้องด้วยต้นไม้ นอกจากจะช่วยเพิม่ ความสดชืน่ ให้กบั ห้องต่างๆ แล้ว ยังท�ำให้สมาชิกในบ้านรูส้ กึ สบายตาสบายใจเมื่อได้เห็นพื้นที่สีเขียวอีกด้วย อีกทั้งต้นไม้บางชนิดยังสามารถฟอกอากาศได้ มาดูกันว่า ต้นไม้ชนิดใดบ้างที่เหมาะกับห้องนั่งเล่นของคุณ พลูฉีก ไม้ประดับที่มีใบสวยงามแปลกตา ใบสีเขียวเข้มเป็นมันวาว ชอบความชื้นสูง ดังนั้นจึงควร ฉีดพ่นละอองน�้ำบ่อยๆ เพื่อให้ใบดูสดชื่นอยู่เสมอ ลิ้นมังกร ไม้ลม้ ลุกทีม่ กั เติบโตในทีแ่ ห้งแล้งเป็นดินทรายจึงมีใบอวบหนา ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ เลวร้าย แต่ก็สามารถปรับตัวอยู่ในอาคารได้อย่างดีเยี่ยม เดหลี ไม้ประดับที่มีใบสีเขียวเข้มเป็นมันวาว ดอกสีขาวสวยงามคล้ายดอกหน้าวัว เป็นไม้ที่คาย ความชื้นสูง ขณะเดียวกันก็ช่วยดูดพิษภายในอาคารได้ดีเช่นกัน ทิลแลนด์เซีย พืชวงศ์สับปะรดที่มีจุดเด่นตรงฟอร์มต้นทีด่ ูแปลกตา สามารถเติบโตได้โดยไม่ต้องใช้ดิน มีดอกสีสันสวยงามเหมาะกับการประดับห้องเป็นที่สุด

//

93


EDIZONI Electric L-shape recliner

59,900.-

โซฟาหนังแท้ปรับระดับนอนไฟฟ้ารูปตัวแอล รุ่น อิดิโซนี่ 285 x 159 x 102 cm. ⌜BEIGE⌟ ⌜BROWN⌟

//

94


ให้ โซฟาของคุณท�ำหน้าที่แทนชั้นเก็บของ EDIZONI ถูกออกแบบมาให้เบาะที่นั่งสามารถเปิดเพื่อ

เผยที่ว่างข้างใต้ เฉลยความสามารถของโซฟาในการบรรจุ สิ่งของต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบรรดาชุดหมอน หนังสือ หรือว่า เครื่องมือเครื่องใช้ใดๆ ก็ตามที่ทำ� ให้ห้องของคุณไม่น่ามอง

กลไกที่แฝงอยู่ ในชุดโซฟา

ยังมีสว่ นทีส่ ามารถปรับให้ชว่ ยหนุนสรีระของคุณ อย่างเบาะรอง ขาที่แนบเนียนไปกับดีไซน์โมเดิร์นของโซฟา ในห้องที่มีพื้นที่ จ�ำกัด หน้าทีท่ หี่ ลากหลายซึง่ แฝงอยูใ่ นโซฟาเพียงตัวเดียวก็ดู จะช่วยเติมเต็มความยืดหยุ่นของชีวิตคอมแพ็คได้ไม่น้อย

//

95


LEATHER SOFA

MELLOW 1 Seater sofa

19,900.-

โซฟาหนัง 1 ที่นั่ง รุ่น เมลโล่ ขนาด 92x90x82 cm. 2 Seater sofa

29,900.-

3 Seater sofa

39,900.-

โซฟาหนัง 3 ที่นั่ง รุ่น เมลโล่ ขนาด 219x90x82 cm. Grey, Drak Blue

โซฟาหนัง 1 ที่นั่ง รุ่น เมลโล่ ขนาด 156x90x82 cm.

SOPRANO 1 Seater sofa

19,900.-

โซฟาหนัง 1 ที่นั่ง รุ่น โซปราโน่ ขนาด 123X101X95 cm. 2 Seater sofa

29,900.-

3 Seater sofa

39,900.

โซฟาหนัง 3 ที่นั่ง รุ่น โซปราโน่ ขนาด 230X101X95 cm. Grey, Brown

โซฟาหนัง 2 ที่นั่ง รุ่น โซปราโน่ ขนาด 190X101X95 cm.

CASTANO 1 Seater sofa

17,900.-

โซฟาหนัง 1 ที่นั่ง รุ่น คาสตาโน่ ขนาด 115x92x92 cm. 2 Seater sofa

22,900.-

โซฟาหนัง 2 ที่นั่ง รุ่น คาสตาโน่ ขนาด 176x92x92 cm.

MARZIO 1 Seater sofa

14,900.-

โซฟาหนัง 1 ที่นั่ง รุ่น มาร์ซิโอ ขนาด 110x88x88 cm. 3 Seater sofa

22,900.-

โซฟาหนัง 3 ที่นั่ง รุ่น มาร์ซิโอ ขนาด 190x88x88 cm. Black

//

96

3 Seater sofa

29,900.-

โซฟาหนัง 3 ที่นั่ง รุ่น คาสตาโน่ ขนาด 212x92x92 cm. Drak Brown


LEATHER SOFA

EDGAR 1 Seater sofa

MOTIVO 2 Seater sofa

12,900.-

โซฟาหนัง 1 ทีน่ งั่ รุน่ เอ็ดการ์ ขนาด 101x91x86 cm.

17,900.-

โซฟาหนัง 2 ทีน่ งั่ รุน่ โมติโว่ ขนาด 146x88x85 cm. Brown, Grey

2.5 Seater sofa

17,900.-

โซฟาหนัง 2.5 ทีน่ งั่ รุน่ เอ็ดการ์ ขนาด 173x91x86 cm. CHOCO DELANO 1 Seater sofa

19,900.-

RICHMOND 2 Seater sofa

โซฟาหนัง 1 ทีน่ งั่ รุน่ ดีลาโน่ ขนาด 121x97x94 cm.

22,900.-

2 Seater sofa

โซฟาหนัง 2 ทีน่ งั่ รุน่ ริชม่อน ขนาด 177X94X86 cm.

29,900.-

โซฟาหนัง 2 ทีน่ งั่ รุน่ ดีลาโน่ ขนาด 171x97x94 cm.

3 Seater sofa

25,900.-

3 Seater sofa

32,900.-

โซฟาหนัง 3 ทีน่ งั่ รุน่ ริชม่อน ขนาด 216X94X86 cm. Grey

โซฟาหนัง 3 ทีน่ งั่ รุน่ ดีลาโน่ ขนาด 207x97x94 cm. Grey

PORTO/L 2 Seater sofa

GIORNO 2 Seater sofa

โซฟาหนัง 2 ที่นั่ง รุ่น พอโต้ /แอล ขนาด 163x92x84 cm.

โซฟาหนัง 2 ทีน่ งั่ รุน่ จีออโน่ ขนาด 170X94X90 cm.

26,900.-

32,900.-

22,900.-

23,900.-

3 Seater sofa

3 Seater sofa

โซฟาหนัง 3 ทีน่ งั่ รุน่ จีออโน่ ขนาด 210X94X90 cm. Black, Taupe

โซฟาหนัง 3 ที่นั่ง รุ่น พอโต้ /แอล ขนาด 210x92x84 cm. Choco, White

FRONTIERA 1 Seater sofa

RUSSO 2 Seater sofa

21,900.-

24,900.-

โซฟาหนัง 1 ที่นั่ง ขนาด 120X101X85 cm.

โซฟาหนัง 2 ทีน่ งั่ รุน่ รุซโซ่ ขนาด 191x99x84 cm.

2 Seater sofa

29,900.-

3 Seater sofa

โซฟาหนัง 2 ที่นั่ง ขนาด 190X101X85 cm.

29,900.-

3 Seater sofa

โซฟาหนัง 3 ทีน่ งั่ รุน่ รุซโซ่ ขนาด 233x99x84 cm. Black

39,900.-

โซฟาหนัง 3 ที่นั่ง ขนาด 231X101X85 cm. Brown

//

97


L - SHAPE SOFA

พนักพิงปรับระดับได้

SPIRITO L-shape sofa

59,900.

โซฟาหนังแท้เข้ามุมรูปตัวแอล รุ่น สปิริโต้ ขนาด 168x99x77 cm. Black

HOCKEN Muti L-shape sofa

57,900.-

โซฟาหนังแท้เอนกประสงค์ รูปตัวแอล รุ่น ฮ็อคเก้น ขนาด 281X175X86 cm. Brown, Dark Grey

ปรับเป็นเตียงนอนได้ พนักพิงปรับระดับได้ A

B

A ERAGON L-shape sofa

49,900.-

โซฟาเข้ามุมรูปตัวแอล รุ่น อีรากอน ขนาด 259X171X80/96 cm. พนักพิงศีรษะสามารถปรับได้ Grey B SYMPHONY L-shape sofa

45,900.-

โซฟาเข้ามุมรูปตัวแอล รุ่น ซิมโพนี่ ขนาด 267X160X90 cm. White, Black

C

D

C REGINALD L-shape sofa

62,900.-

โซฟาเข้ามุมรูปตัวแอล รุ่น เรจินัลด์ ขนาด 329X186X84 cm. Brown D VITTO L-shape sofa

39,900.-

โซฟาหนังแท้รูปตัวแอล รุ่น วิตโต้ ขนาด 285X163X82 cm. Choco, Sand Stone

//

98


L - SHAPE SOFA A

B

A LETTO L-shape sofa

59,900.-

โซฟารูปตัวแอล รุ่น เล็ตโต้ ขนาด 285x164x78 cm. Black, Light Brown B MOBY PLUS L-shape sofa

57,900.-

โซฟารูปตัวแอล รุ่น โมบี้ พลัส ขนาด 270X196X74 cm. Black, Sand Stone C

D

C HEWGO L-shape sofa

47,900.-

โซฟารูปตัวแอล รุ่น ฮิวโก้ ขนาด 251X163X86 cm. Light brown, Light grey D Corner sofa

49,900.-

โซฟาเข้ามุม รุ่น ฮิวโก้ ขนาด 255X223X86 cm. Light brown E BELLINI Corner sofa

พนักพิงปรับระดับได้ E

F

65,900.

โซฟาเข้ามุม รุ่น เบลลินี่ ขนาด 309X268X82 cm. พนักพิงศีรษะปรับได้ 5 ระดับ Black, Red

F RUSSO Corner sofa

49,900.-

โซฟาเข้ามุม รุ่น รุซโซ่ ขนาด 275X216X84 cm. Black มีช่องวางแก้วน�ำ้ ตรงที่พักแขนกลาง CAZETTE Electric corner recliner

89,900.-

ปรับนอนระบบไฟฟ้า

//

99

โซฟาหนังแท้เข้ามุมปรับนอนไฟฟ้า รุ่น คาเซทเต้ ขนาด 300X334X103 cm. ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า เพื่อความสะดวกสบายที่มากกว่า Black, Taupe


MAGNA Coffee table 4,990.-

โต๊ะกลาง รุ่น แมกน่า 130 X 70 X 38 cm.

⌜CLEAR GLASS⌟

//

100


ANGOLA Fabric L-shape sofa

39,900.-

โซฟาผ้ารูปตัวแอล รุ่น แองโกล่า 283 x 177 x 92 cm. ⌜CREAM⌟

ส�ำหรับห้องรับแขกที่ต้องการบรรยากาศอบอุ่นน่าเอนหลัง ANGOLA คือโซฟาดี ไซน์เรียบหรูรุ่นล่าสุดที่ออกแบบโดย ค�ำนึงถึงสรีระของผู้ใช้งาน เบาะรองศีรษะนั้นสามารถปรับเอน ขึ้นลงได้ตามอิริยาบถเพื่อความสะดวกสบาย อีกหนึ่งไฮไลท์ก็ คือเบาะตัวยาวซึ่งสามารถเหยียดขาได้เต็มที่ เป็นอีกหนึ่งโซฟา ในฝันส�ำหรับห้องนั่งเล่นของคุณ

//

101


FABRIC SOFA

PAYTON 2 Seater sofa

19,900.-

โซฟาผ้า 2 ที่นั่ง รุ่น เพย์ตั้น ขนาด 170X92X74 cm. 3 Seater sofa

25,900.-

โซฟาผ้า 3 ที่นั่ง รุ่น เพย์ตั้น ขนาด 210X92X74 cm. Light grey

PARASSO 2 Seater sofa

24,900.-

โซฟาผ้า 2 ที่นั่ง รุ่น พาราสโซ่ ขนาด 178X106X70 cm. 3 Seater sofa

29,900.-

โซฟาผ้า 3 ที่นั่ง รุ่น พาราสโซ่ ขนาด 228X106X70 cm. Beige L-shape sofa

39,900.-

โซฟาผ้ารูปตัวแอล รุ่น พาราสโซ่ ขนาด 175x288x71 cm. Beige TAZIA L-shape sofa

49,900.

A

โซฟารูปตัวแอล รุ่น ทาเซีย ขนาด 285X88X86 cm. เบาะหลังไส้ขนเป็ดปลอกหมอน ถอดซักได้ซักแห้งเท่านั้นมีช่องเก็บของ ที่ด้านข้างของแขนโซฟา (3 ที่นั่ง) เบาะด้านหลังสามารถสลับจาก หมอนรองคอเป็นหมอนรองหลังได้ Dark Grey

A DUNHILL 3 Seater sofa

B

22,900.-

โซฟาผ้า 3 ที่นั่ง รุ่น ดันฮิล ขนาด 212X92X94 cm. Grey B CONCETTI Corner sofa

49,900.-

โซฟาเข้ามุม รุ่น คอนเซติ ขนาด 343X270X82 cm. Grey

//

102


FABRIC SOFA

FISCHIO L-shape sofa

39,900.-

โซฟาผ้ารูปตัวแอล รุ่น ฟิสชิโอ้ ขนาด 167x100x67 cm. Blue

พนักผังถอดซักได้

พนักพิงปรับระดับได้ ANGOLA L-shape sofa

39,900.-

โซฟาผ้ารูปตัวแอล รุ่น แองโกล่า ขนาด 283x177x92 cm. Cream

CATENA L-shape sofa

34,900.-

โซฟาผ้ารูปตัวแอล รุ่น แคทีน่า ขนาด 257x162x88 cm. Blue, Dark grey

PARASSO Corner sofa

59,900.-

โซฟาผ้ารูปตัวแอล รุ่น พาราสโซ่ ขนาด 320X312X71 cm. Beige

//

103


RECLINER DIO Manual recliner 1 seater

MOMENTO Electric recliner 1 seater

19,900.-

23,900.-

โซฟาปรับระดับนอน 1 ที่นั่ง รุ่น ดิโอ ขนาด 86x97x104 cm. Black

KYLE Electric recliner 1 seater

XANDER Electric recliner 1 seater

19,900.-

24,900.-

โซฟาปรับระดับนอนไฟฟ้า 1 ที่นั่ง รุ่น ไคล์ ขนาด 90X86.5X104 cm. ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมฟังค์ชั่นช่วยพยุงขณะลุกยืน Brown

โซฟาปรับระดับนอนไฟฟ้า 1 ที่นั่ง รุ่น โมเมนโต้ ขนาด 103x98x102 cm. Light Brown

โซฟาปรับระดับนอนไฟฟ้า 1 ที่นั่ง รุ่น แซนเดอร์ ขนาด 94X94X62 cm. Brown

พนักผิงศรีษะปรับได้ ALISON Electric recliner 1 seater

ROCKET Recliner 1 seater

29,900.-

17,900.-

โซฟาปรับระดับนอนไฟฟ้า 1 ที่นั่ง รุ่น เอลิสัน ขนาด 114X107-161X84-70 cm. Grey, Red

BONO 1/S Recliner 1 seater

MOMENTO Electric recliner 2 seater

16,900.-

34,900.-

โซฟาปรับระดับนอน 1 ที่นั่ง ขนาด 89X95-160X79-98 cm.

โซฟาปรับระดับนอนไฟฟ้า 2 ที่นั่ง รุ่น โมเมนโต้ ขนาด 162x98x102 cm.

Recliner 2 seater

25,900.-

Electric recliner 3 seater

โซฟาปรับระดับนอน 1 ที่นั่ง รุ่น ร็อคเก็ต ขนาด 92X98-168X80-104 cm. Choco, Cream

โซฟาปรับระดับนอน 2 ที่นั่ง ขนาด 137X95-160X79-98 cm.

44,900.-

Recliner 3 seater

โซฟาปรับระดับนอนไฟฟ้า 3 ที่นั่ง รุ่น โมเมนโต้ ขนาด 203x98x102 cm. Black, Light Brown

34,900.-

โซฟาปรับระดับนอน 3 ที่นั่ง ขนาด 189X95-160X79-98 cm. Choco

//

104


RECLINER XANDER Recliner 2 seater

34,900.-

โซฟาปรับระดับนอน 2 ที่นั่ง รุ่น แซนเดอร์ ขนาด 155X94X62 cm. Recliner 3 seater

44,900.-

โซฟาปรับระดับนอน 3 ที่นั่ง รุ่น แซนเดอร์ ขนาด 209X94X62 cm. Brown EDIZONI Electric L-shape recliner

59,900.-

โซฟารูปตัวแอลปรับไฟฟ้า รุ่น อิดิโซนี่ ขนาด 285x159x102 cm. ปรับเอนนอนได้ 1 ที่นั่ง ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า เพื่อความสะดวกสบายที่มากกว่า มาพร้อมช่องเก็บของใต้ทนี่ งั่ ตัวยาว Beige,Brown

พนักผิงศรีษะปรับได้

ALISON Electric recliner 2 seater

59,900.-

โซฟาปรับระดับนอนไฟฟ้า 2 ที่นั่ง รุน่ เอลิสัน ขนาด 174X107-161X84-70 cm. Electric recliner 3 seater

69,900.

โซฟาปรับระดับนอนไฟฟ้า 3 ที่นั่ง รุ่น เอลิสัน ขนาด 234X107-161X84-70 cm. Grey, Red

CARLOTTA Electric recliner 1 seater

15,900.-

โซฟาปรับระดับนอนไฟฟ้า 1 ที่นั่ง รุ่น คาร์ลอ็ ตต้า ขนาด 84X96X102 cm. Electric recliner 2 seater

39,900.-

โซฟาปรับระดับนอนไฟฟ้า 2 ที่นั่ง รุ่น คาร์ลอ็ ตต้า ขนาด 226.5X96X102 cm.

//

105


ARMCHAIR & RELAXING CHAIR A

B

A RAGGIO Armchair

5,990.-

อาร์มแชร์ รุ่น แร๊กจิโอ้ ขนาด 66x75x107 cm. Red B GRAZIE Armchair

9,900.-

อาร์มแชร์ รุ่น กราเซีย ขนาด 105X90X98 cm. Dark grey, Light grey C

D

C SVEN Armchair

3,990.-

อาร์มแชร์ รุ่น สเวน ขนาด 60X55X76 cm. Grey D BOBO Armchair

12,900.-

อาร์มแชร์ รุ่น โบโบ้ ขนาด 69x80x78 cm. Green, Light Grey E

E CHUCK Armchair

F

5,990.-

อาร์มแชร์ รุ่น ชัค ขนาด 74.5X78X81 cm. Light Grey, Red F QUEEN Armchair

12,900.-

อาร์มแชร์ รุ่น ควีน ขนาด 115X94X92.5 cm. Black BYRON/L Armchair

9,900.

//

106

อาร์มแชร์ รุ่น ไบรอน/แอล ขนาด 81.5X76X109 cm. White/brown, Yellow/Beige, Yellow, Grey


ARMCHAIR & RELAXING CHAIR A

B

A PAVIA Armchair

8,900.-

อาร์มแชร์ รุ่น พาเวียร์ ขนาด 71X86X75 cm. Black B CHEVY Armchair

8,900.-

อาร์มแชร์ รุ่น เชฟวี่ ขนาด 72X68X80 cm. Grey C

D

C RUFAS Relax chair

14,900.-

เก้าอี้พักผ่อนหนังแท้ รุ่น รูฟัส ขนาด 70x90x88 cm. Black, Brown D PARKER Relax chair+stool

8,990.

E

F

เก้าอี้พักผ่อนหนังแท้ + สตูล รุ่น ปาร์คเกอร์ ขนาด 53.4x50.4x72 cm. Black

E CAPO Relax chair

8,990.-

เก้าอี้พักผ่อน รุ่น คาโป้ ขนาด 114x69x77 cm. Black F PASSO Relax chair+stool

8,990.-

เก้าอี้พักผ่อน+สตูล รุ่น พาสโซ่ ขนาด 74x84x110 cm. Black

PLATINO Relax chair+stool

8,990.-

เก้าอี้พักผ่อน+สตูล รุ่น แพลทิโน่ ขนาด 76x76x109 cm. Black, Grey

//

107


SOFA BED พนักพิงปรับระดับนอนได้ KIMURA 2 seater sofabed

15,900.-

โซฟาเบด 2 ที่นั่ง รุ่น คิมูระ ขนาด 160X85-200X89-58 cm. Dark grey, Grey, Red

NAOMI Sofabed

8,990.-

โซฟาเบด รุ่น นาโอมิ ขนาด 190X93-115X82-38 cm. Blue, Dark grey, Light Grey, Orange

INDIGO 3 Seater Sofabed

11,900.-

โซฟาเบด 3 ที่นั่ง รุ่น อินดิโก้ ขนาด 190X92X85 cm. Black

MATTINA Sofabed

12,900.-

โซฟาเบด รุ่น แมตติน่า ขนาด 83x220x96.5 cm. Grey, Green

//

108


SOFA BED

BOSSCO Sofabed

14,900.-

โซฟาเบด รุ่น บอสโก้ ขนาด 214x87x88 cm. Blue ,Grey, Red

MUSHI Sofabed

15,900.-

โซฟาเบด รุ่น มูชิ ขนาด 218X85-115X85-57 cm. Dark Grey, Red

MANGO 2 Seaters sleeper sofa

15,900.

โซฟาปรับระดับนอน 2 ที่นั่ง รุ่น แมงโก้ ขนาด 145x99x65 cm. Green, Yellow

PRANA/L Daybed

12,000.-

โซฟาเดย์เบด รุ่น พราน่า/แอล ขนาด 83.5X200X40.8 cm. Blue, Brown

//

109


COFFEE TABLE MURIO Coffee table

15,900.-

โต๊ะกลาง รุ่น มูริโอ้ ขนาด 140x80x40 cm. Brown

STUCCA Coffee table

19,900.-

MONDO Coffee table ไม้ท๊อปวีเนียร์ ไฮกรอส

ท็อปหินอ่อน

โต๊ะกลาง รุ่น มอนโด้ ขนาด 100x100x38 cm. Brown, White

NOCE Coffee table

ท๊อปกระจกนิรภัย โครงสแตนเลส

17,900.-

โต๊ะกลาง รุ่น สตุ๊กก้า ขนาด 140x80x38 cm. Black

CAPOZZOLI Coffee table

19,900.-

15,900.-

โต๊ะกลาง รุ่น โนเซ้ ขนาด 125x65x42 cm. White

ท๊อปกระจกนิรภัย

ท๊อปและโครงฐานท�ำด้วยหินอ่อน

โต๊ะกลาง รุ่น คาโพซโซรี่ ขนาด 140x68x42 cm. Light brown

ALANO Coffee table

17,900.-

โต๊ะกลาง รุ่น อัลลาโน่ ขนาด 130x76x40 cm. Light grey, White ไวท์โอ๊ค วีเนียร์

SASSARI Coffee table

16,900.-

ARES Coffee table

13,900.-

ท๊อปหินอ่อน

โต๊ะกลาง รุ่น ซัซซารี่ ขนาด 130X80X35 cm. White, Black

โต๊ะกลาง รุ่น แอเรส ขนาด 125X70X36 cm. Sand stone/grey

//

110


COFFEE TABLE MORGONA/L Coffee table

12,900.-

โต๊ะกลาง รุ่น มอร์โกน่า/แอล ขนาด 95X87X35 cm. White/Natural

OVIO Coffee table

ท๊อปกระจกนิรภัย

5,990.-

โต๊ะกลาง รุ่น วี-วาร์ตัน ขนาด 120X60X36 cm. Coffee

ท๊อปวีเนียร์

ROSABELLA Coffee table

ท๊อปวีเนียร์โอ๊ค

7,990.-

โต๊ะกลาง รุ่น แบรนแฮม ขนาด 100x100x42 cm. Natural

โต๊ะกลาง รุ่น โรซาเบลล่า ขนาด 130X70X42 cm. White

ท๊อปกระจกนิรภัย

BENNING Coffee table

11,900.-

V-WHARTON Coffee table

6,590.-

7,900.-

MORGONA/M Coffee table

โต๊ะกลาง รุ่น มอร์โกน่า/เอ็ม ขนาด 84X77X45 cm. White/Natural

โต๊ะกลาง รุ่น โอวิโอ ขนาด 104.5X104.5X42.5 cm. Black

BRANHAM Coffee table

ท๊อปหินอ่อน

GUATEMALA Coffee table

4,490.-

8,590.-

โต๊ะกลาง รุ่น เบนนิ่ง ขนาด 90X50X40 cm. Black, Clear Glass ท๊อปกระจกนิรภัย เฟรมเหล็กชุบโครเมียม

โต๊ะกลาง รุ่น กัวเตมาลา ขนาด 113.5X102.5X40 cm. Clear Glass ขาไม้จริง

//

111


COFFEE TABLE

PLAY1 Coffee table

6,990.-

ท๊อปดึงขึ้นเป็นโต๊ะท�ำงาน

ท๊อปแยกเป็น 2 ชิ้น ปรับเป็นโต๊ะท�ำงานได้ 2 ด้าน

โต๊ะกลาง รุ่น เพลย์1 ขนาด 105x65x38 cm. White

PLAY2 Coffee table

8,990.-

โต๊ะกลาง รุ่น เพลย์2 ขนาด 120x60x38 cm. Sand Stone/ White เหมาะส�ำหรับ Sofa L-Shape/corner

ปรับเป็นโต๊ะท�ำงานได้ PLAY MINI Coffee table

ท๊อปไฮกลอส เลื่อนเปิดเพื่อเก็บของ

5,990.-

ZETTO Coffee table

ท็อปกระจกนิรภัย

2,990.-

5,990.-

โต๊ะกลาง รุ่น ฌาสซา ขนาด 99X60X35 cm. Sand Stone

โต๊ะกลาง รุ่น เพลย์ มินิ ขนาด 80X55X38 cm. Sand Stone/ White, Walnut Creek

SHAZZA Coffee table

MYRA Coffee table

4,990.-

โต๊ะกลาง รุ่น เซ็ตโต้ ขนาด 59x59.5x33 cm. Black

โต๊ะกลาง รุ่น ไมร่า ขนาด 90X90X38 cm.

เลื่อนออกเพื่อเพิ่มพื้นที่วาง

MORROW Coffee table

4,990.-

โต๊ะกลาง รุ่น มอร์โรว์ ขนาด 130X70X35 cm. Clear glass

MORROW Coffee table

2,590.-

ท็อปกระจกนิรภัย

โต๊ะกลาง รุ่น มอร์โรว์ ขนาด 50X50X55 cm. Clear glass

//

112


COFFEE TABLE & CONSOLE

DELSO Console table

DELSO Coffee table

3,590.-

4,990.-

โต๊ะคอนโซล รุ่น เดลโซ่ ขนาด 80X34X80 cm. Walnut creak

โต๊ะกลาง รุ่น เดลโซ่ ขนาด 90X60X38 cm. Walnut creak

TOOTH Console table

TOOTH Coffee table

2,690.-

2,990.-

โต๊ะคอนโซล รุ่น ทูธ ขนาด 100X35X73 cm. White

โต๊ะกลาง รุ่น ทูธ ขนาด 110X60X38 cm. White

ANASTASIA Console table

ANASTASIA Coffee table

6,490.-

5,990.-

โต๊ะคอนโซล รุ่น อนาสตาเซีย ขนาด 110x38.5x83.5 cm. White

โต๊ะกลาง รุ่น อนาสตาเซีย ขนาด 90x60x42 cm. White

ท็อปกระจกนิรภัย

TRIPLE Coffee table

FEAST Console table

8,990.-

4,790.-

โต๊ะกลาง รุ่น ทริปเปิล ขนาด 120X70X33.5 cm. White

โต๊ะคอนโซล รุ่น ฟีสต์ ขนาด 127.5X43X85 cm. Black, White

//

113


SIDE TABLE MONDO Side table

ท็อปกระจกนิรภัย

ท็อปหินอ่อน

4,900.-

GUATEMALA Side table

3,490.-

โต๊ะข้างหินอ่อน รุ่น มอนโด้ ขนาด 45x40x50 cm. Brown, White

โต๊ะข้าง รุ่น กัวเตมาลา ขนาด 68X58X50 cm.

ขาไม้จริง

SHERBET (L+M) Side table

พ่นไฮกลอส กันความร้อนได้

SANTANA Side table

5,590.-

2,590.-

โต๊ะข้าง รุ่น เชอร์เบท ขนาด L = 55x55x55 cm. ขนาด M = 50x50x44 cm. White

โต๊ะข้าง รุ่น ซานทาน่า ขนาด 50X50X50 cm.

TOOTH-M Side table

1,790.-

LIMO (S+M+L) Side table

โต๊ะข้าง รุ่น ทูธ-เอ็ม ขนาด 33X33X81 cm. White

3,990.-

โต๊ะข้าง รุ่น ลีโม ขนาด 34-48X34-46X38-46 cm. Black

TOOTH-L Side table

1,990.-

โต๊ะข้าง รุ่น ทูธ-แอล ขนาด 33X33X107 cm. White ยกขึ้นเป็นถาดใส่ของได้ EASTERN Side table

SANTOS Side table

2,290.-

1,990.-

โต๊ะข้าง รุ่น อีสเทิร์น ขนาด 34X43X57 cm. Coffee

โต๊ะข้าง รุ่น ซานโตส ขนาด 40X50X58 cm. Black Walnut

//

114


SIDE TABLE TAYLOR-A Side table

TAYLOR-C Side table

1,690.-

1,890.-

โต๊ะข้าง รุ่น เทเลอร์-เอ ขนาด 46X34.5X62.5 cm.

โต๊ะข้าง รุ่น เทเลอร์-ซี ขนาด 76.5X35.8X76.5 cm. Black walnut, White

TAYLOR-B Side table

1,690.-

โต๊ะข้าง รุ่น เทเลอร์-บี ขนาด 36.2X30.8X73.7 cm. Black, walnut A

B

C

ท็อปวีเนียร์ PATIO Side table

WHISKY Side table

2,590.-

3,990.-

โต๊ะข้าง รุ่น พาติโอ ขนาด 40X50X60 cm. Coffee

โต๊ะข้าง รุ่น วิสกี้ ขนาด 55X55X60 cm. White

MAGGIE Side table

ท็อปกระจกนิรภัย

2,290.-

2,990.-

โต๊ะข้าง รุ่น นโปเลียน ขนาด 50X50X50 cm. White glass

โต๊ะข้าง รุ่น แม๊กกี้ ขนาด 50X50X64 cm. ขนาด 40X50X64 cm. Black Walnut, White

ANASTASIA Side table

ROSABELLA Side table

3,990.-

4,990.-

โต๊ะข้าง รุ่น อนาสตาเซีย ขนาด 55x42x60 cm. White

โต๊ะข้าง รุ่น โรซาเบลล่า ขนาด 55X55X56.5 cm. White

ANASTASIA Side table

NAPOLEON Side table

4,790.-

โต๊ะข้าง รุ่น อนาสตาเซีย ขนาด 55x42x75 cm. White

//

115


SHOW CABINET

ANASTASIA/D Show cabinet 50 cm.

พ่นสี Pearl Painted ป้องกันเชื้อรา 100%

ANASTASIA/D Show cabinet 80 cm.

19,000.-

15,000.-

ตู้โชว์ 3 บาน รุ่น อนาสตาเซีย/ดี ขนาด 80x45x170 cm. White

GRAYSON Modular High Cabinet 45 cm.

GRAYSON Modular High Cabinet 90 cm.

ตู้โชว์ 2 บาน รุ่น อนาสตาเซีย/ดี ขนาด 52x45x170 cm. White

12,000.-

19,900.-

ตู้สูง 45 ซม. รุ่น เกรสัน ขนาด 45x43.8x220 cm. Ivory

ตู้สูง 45 ซม. รุ่น เกรสัน ขนาด 90x43.8x220 cm. Ivory

FABIEN High cabinet+hutch 80 cm.

ROSABELLA Show cabinet

12,900.-

24,900.-

ตู้สูงบานเปิด+ฮัทช์ รุ่น เฟเบี่ยน ขนาด 80x45x160 cm. Grey/sand stone

ตู้โชว์ 2 บาน รุ่น โรซาเบลลา ขนาด 90x43.8x220 cm. White

BOLNAS High Cabinet 60x120 cm.

BOLNAS High Cabinet 60x180 cm.

6,990.-

4,590.-

ตู้สูง 60x120 ซม. รุ่น บอลนาส ขนาด 60X30X120 cm. Sand stone

//

116

ตู้สูง 60x180 ซม. รุ่น บอลนาส ขนาด 60X30X180 cm. Sand stone


CHEST OF DRAWER

ลิ้นชักเปิดด้วยระบบ Push To Open

ANASTASIA/D Chest of 6 drawers

12,900.-

12,000.-

ตู้ 3 ลิ้นชัก รุ่น เอลเช่ ขนาด 80x45x82.6 cm. White โครงสร้างไม้พ่นสี กึ่งเงา เพื่อ ความทนทานในการใช้งานที่ยาวนาน, ขอบอลูมิเนียมพ่นสีทอง, ขาเหล็ก พ่นสีเพิ่มความแข็งแรงในการรับ น�้ำหนักเป็นอย่างดี

ตู้ 6 ลิ้นชัก รุ่น อนาสตาเซีย/ดี ขนาด 80x45x128 cm. White

ROSABELLA/D Chest of 5 drawers

ELCHE Chest of 3 drawers

ROSABELLA/D Chest of 3 drawers

12,900.-

14,900.-

ตู้ 5 ลิ้นชัก รุ่น โรซาเบลลา/ดี ขนาด 80X45X125.6 cm. White

ตู้ 3 ลิ้นชัก รุ่น โรซาเบลลา/ดี ขนาด 100X45X85cm. White

พ่นสีเปียโนไฮกลอสให้ความเงางาม กันความร้อนความชื้นได้ดี ILLUSION PLUS Chest of 3 drawers

ORDINARIE Chest of 4 drawers

8,600.-

8,600.-

ตู้ 3 ลิ้นชัก รุ่น อิลลูชั่น พลัส ขนาด 100.5X47.5X80.5 cm. White

ตู้ 4 ลิ้นชัก รุ่น ออดินารี่ ขนาด 90X48.7X80 cm. White

สามารถเลื่อนออกเป็นโต๊ะท�ำงานได้ FABIEN Chest of 3 drawers

BISCOTTA/D Chest of 3 drawers

9,990.-

12,000.-

ตู้เตี้ย 3 ลิ้นชัก รุ่น เฟเบี่ยน ขนาด 80x45x80 cm. Grey/Sand stone

ตู้ 3 ลิ้นชัก รุ่น บิสคอทต้า/ดี ขนาด 100x50x75 cm. Sand stone

//

117


// HOME ENTERTAINMENT

THE POWER OF MELODY เก่ ง ธชย ประทุ ม วรรณ - ศิ ล ปิ น นั ก ร้ อ ง -

//

118


ท่วงท�ำนองเพลงไทยอันทรงพลัง บวกกับสไตล์การแต่งตัวทีม่ ี เอกลักษณ์เฉพาะตัวของ เก่ง – ธชย ประทุมวรรณ คือภาพ คุ้นตาของคนทั้งประเทศ แต่กว่าจะผลิตผลงานออกมาให้เป็น ที่ถูกใจคนฟัง ศิลปินย่อมจะต้องมีแรงบันดาลใจและใช้หลาย อารมณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน ห้องเอนเตอร์เทนเม้นท์ในบ้าน จึงเป็นทั้งห้องท�ำงานและโลกส่วนตัวที่รวมอยู่ในห้องเดียว

ดนตรี ไ ม่ มี ขี ด จ� ำ กั ด เก่งชอบฟังเพลงทุกแนว เพราะเราต้องอัพเดตตลอด ชอบฟังเพลงสากล ดูคลิป เก่าๆ ทั้งเพลงร๊อค แจ๊ซ เมทัล ป๊อบ แดนซ์ ซึ่งเราไม่ใช่แค่ฟังแต่ดูเอ็มวีด้วย และ ไม่ใช่ฟังเฉพาะเพลงไทย เพราะทุกอย่างล้วนสร้างแรงบันดาลใจได้ทั้งนั้น เราเอาสิ่ง เหล่านีม้ าปรับใช้ในการท�ำงาน เพราะงานเราเน้นที่ performance เราอยากพรีเซนต์ ให้คนเห็นว่าในความเป็นไทยก็มีความเท่ เพลงไทยฟังแล้วเกิดพลัง แม้แต่เพลงไทย เดิมถ้าคุณตั้งใจฟังคุณจะรู้และเข้าใจถึงพลังของเพลงไทย เราเลยต้องดึงเอาความ เท่ออกมาให้คนเห็น ซึง่ นอกเหนือจากเครือ่ งดนตรี ห้องเอนเตอร์เทนจะต้องมีกระจก บานใหญ่เอาไว้ซ้อมด้วย

ห้ อ งแห่ ง แรงบั น ดาลใจ คุณสามารถครีเอทให้ห้อง เอนเตอร์เทนเป็นเสมือนโรงหนัง ส่วนตัวได้ง่ายๆ เพียงเลือกใช้ โทนสีและเก้าอี้ที่นั่งสบายวางไว้ ตามมุมต่างๆ เพียงเท่านี้ก็จะ เป็นห้องที่คุณและครอบครัวใช้ เวลาร่วมกันได้อย่างมีความสุข

บรรยากาศในห้องเอนเตอร์เทนเม้นท์จะต้องเข้าไปแล้วรูส้ กึ มีพลัง เข้าไปแล้วเกิดไอเดียใน การเขียนเพลง เก่งจึงแต่งห้องนีใ้ ห้มคี วามเป็นตัวเองมากทีส่ ดุ เอาสิง่ ทีเ่ ราชอบเข้าไป ใส่ไว้ในห้องนี้ ซึง่ มีทงั้ เครือ่ งดนตรี ภาพวาด และของตกแต่ง โดยเน้นให้มสี หี ลักเป็น สีพนื้ แต่ในสีพนื้ จะต้องมีเท็กซ์เจอร์ให้หอ้ งดูมมี ติ ิ แล้วตกแต่งด้วยของทีม่ สี สี นั ดึงดูด สายตาเพียงไม่กชี่ นิ้ เพราะการเขียนเพลงมันมีหลายอารมณ์ บางครัง้ สนุก บางครัง้ เศร้า บางครัง้ เครียด ห้องก็ตอ้ งมีหลายอารมณ์อยูใ่ นห้องเดียว และไม่นา่ เบือ่ ถ้าเรา รู้สึกรีแล็กซ์และคุ้นเคยเราก็จะท�ำงานได้ดีขึ้น

เฟอร์ นิ เ จอร์ ชิ้ น หลั ก ในห้องนีเ้ ราเลือกให้มโี ต๊ะเล็กๆ ส�ำหรับเขียนเพลง แต่จะต้องเป็นโต๊ะที่ไม่เป็นทางการ เกินไป ไม่ใช่โต๊ะท�ำงานออฟฟิศ มีเก้าอีอ้ าร์มแชร์ตวั ใหญ่หน่อย เพราะด้วยความเป็น ศิลปินบางครัง้ เราท�ำงานจนหลับไปเลย อาร์มแชร์ตวั เก่งก็จะต้องนุม่ มีขนาดใหญ่พอ ที่เก่งจะนั่งหรืองีบหลับได้สบายๆ ครับ

//

119


B A

C

D

A TONNIA Decorative star ball/M 395.- ลูกบอลประดับ/M รุน่ ทอนเนีย 18 x 17.4 x 15.3 cm. ⌜SILVER⌟ B MR Sculpture 250.- รูปปั้น รุ่น มิสเตอร์ 19.5 x 5.3 x 14.5 cm. ⌜SILVER⌟ C MACARIO Alarm clock 395.- นาฬิกาปลุก รุ่น มาคาริโอ้ 13.2 x 6.8 x 15.2 cm. ⌜BLUE⌟ D CASKO Signs bookends 2 pcs./set 990.- ที่คั่นหนังสือ 2 ชิ้น/ชุด รุ่น แคสโค่ 26 x 10.2 x 14.3 cm. ⌜BLACK⌟

//

120


SPECTRUM

Home entertainment 2.25 m.

45,280.-

ชุดโฮมเอนเตอร์เทนเม้นท์ รุ่น สเปคตรัม 2.25 เมตร ราคารวมปลั๊กไฟ 1 ชุด ⌜WHITE⌟ PIANO HI-GLOSS //

121


WALL CABINET FRAME

MODULAR HOME ENTERTAINMENT SYSTEM THE FINEST COMBINATION FOR ALL FELICITY

• สามารถปรับ-เปลี่ยน-ต่อ-เติม-เพิ่ม-ลด ขนาดและฟังก์ชั่นการใช้งานได้ตามพื้นที่ที่ต้องการ ด้วยระบบ Modular ตั่งแต่ขนาดพื้นที่ 0.9 เมตรขึ้นไป

WALL CABINET FRAME Wall Cabinet Frame/600x2000

3,400.-

COMBINE FOR DIFFERENT DESIGN

+ โครงตูŒสูง/600x2000 รุ‹น สเปคตรัม ขนาด W60 x D30 x H200 cm.

• ผสมผสานความต่างให้ความสวยงามทันสมัยอย่างลงตัว ด้วยหน้าบานไฮ-กลอสและกระจกพ่นสีด�ำเทคโนโลยีล่าสุดจากอิตาลี • ตู้โชว์ที่เพิ่มหน้าบานกระจกนิรภัย พร้อมไฟ LED สีฟ้า ล�ำ้ สมัย พร้อมประหยัดไฟและใช้งานได้ยาวนานกว่า

SHOW CABINET + LED

FORWARD FUNCTIONS

• • • • • • • •

พิเศษด้วยระบบ Fine-height ของตู้วางทีวีที่สามารถปรับระดับสูงต�่ำ ในกรณีพื้นไม่เรียบได้Œ เพิ่มความนุ่มนวลในการใช้งานด้วยระบบปิดตู้ลิ้นชักกันสะเทือน (Dynamic Soft-Close System) ล�ำ้ หน้าด้วยเทคโนโลยีรองรับการจัดเก็บสายไฟที่ทันสมัย ท�ำให้ชุด Home Entertainment ของคุณเรียบร้อย สวยหรู พร้อมสวิตซ์ปิด-เปิด ตู้โชว์ใช้ฟิตติ้งแบบบานกด รับประกันสูงสุด 25,000 ครั้ง รางลิ้นชักคุณภาพสูงน�ำเข้าจากเยอรมนี รับประกันอุปกรณ์ Fitting 25 ปี‚ ชั้นวางของ สามารถปรับระดับความกว้างได้ตามต้องการ แผ่นชั้นกระจกท�ำจากกระจกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ตู้วางทีวีมีช่องเก็บอุปกรณ์เครื่องเล่นสื่อบันเทิงในลิ้นชัก และสามารถยิงรีโมทผ่านกระจกได้Œโดยไม่ต้องเปิดลิ้นชัก

CONVENIENT SUPPORT

• ตู้วางทีวี วางทีวีได้Œขนาดตั่งแต่‹ 32 – 60 นิ้ว • ลิ้นชักตู้วางทีวี รองรับน�้ำหนักได้Œสูงสุด 15 กก. • ชั้นวางของ รองรับน�ำ้ หนักได้Œสูงสุด 10 กก. • ชั้นวางของกระจก รองรับน�้ำหนักไดŒ 2 กก. SHOW CABINET Show Cabinet+LED/450x2000

7,800.-

+ ตูŒโชว+ไฟ LED/450x2000 รุ‹น สเปคตรัม ขนาด W45 x D30 x H200 cm. //

122


COMBINE THESE PARTS TO CREATE YOUR OWN DESIGN เลือกผสมผสานฟังก์ชั่นและดีไซด์ในสไตล์ของคุณเอง

WALL STORAGE

OPTION (PLUG)

WALL STORAGE Wall Storage/600x600

WALL STORAGE Wall Storage/600x900

OPTION (PLUG) STANDARD Option (plug)

+ ชั้นวางของ/600x600 รุ‹น สเปคตรัม ขนาด W60 x D30 x H60 cm.

+ ชั้นวางของ/600x900 รุ‹น สเปคตรัม ขนาด W60 x D30 x H90 cm.

+ ปลั๊กไฟ รุ่น สแตนดาร์ด (220V/10A)

2,200.-

WALL SHOW CABINET + LED

2,600.-

WALL SHELF

500.-

TV CABINET

WALL SHELF Glass Wall Shelf/900x600

TV CABINET TV Cabinet/900

+ ชั้นนวางของกระจก/900x600 รุ่น สเปคตรัม ขนาด W90 x D20 x H60 cm.

+ ตู้วางทีวี/900 รุ่น สเปคตรัม ขนาด W90 x D52 x H50 cm.

2,900.-

WHITE PIANO HI-GLOSS

6,400.-

WHITE PIANO HI-GLOSS

WALL SHOW Cabinet + LED Wall Show Cabinet

6200.-

+ ตู้โชว์แขวน+ไฟ LED/600x1200 รุ่น สเปคตรัม ขนาด W60 x D30 x H120 cm.

WALL SHELF Glass Wall Shelf/1200x600

TV CABINET TV Cabinet/1200

+ ชั้นวางของกระจก/1200x600 รุ่น สเปคตรัม ขนาด W120 x D20 x H60 cm.

+ ตู้วางทีวี/1200 รุ่น สเปคตรัม ขนาด W120 x D52 x H50 cm.

3,600.-

8,200.-

WHITE PIANO HI-GLOSS //

123


COMBINE THESE PARTS TO CREATE YOUR OWN DESIGN เลือกผสมผสานฟังก์ชั่นและดีไซด์ในสไตล์ของคุณเอง DOOR

DOOR VARIOUS Door/600x600

DOOR VARIOUS Door/900x300

DOOR VARIOUS Door/1200x300

+ หน้าบาน/600x600 รุ่น แวเรียส ขนาด W59.6 x D2.1 x H59.6 cm.

+ หน้าบาน/900x300 รุ่น แวเรียส ขนาด W89.6 x D2.1 x H29.6 cm.

+ หน้าบาน/1200x300 รุ่น แวเรียส ขนาด W119.6 x D2.1 x H29.6 cm.

1,890.-

WHITE PIANO HI-GLOSS

1,590.-

1,990.-

WHITE PIANO HI-GLOSS

WHITE PIANO HI-GLOSS

WALL CABINET FRAME

STANDARD Wall Cabinet Frame/1200x300

WALL CABINET FRAME STANDARD Wall Cabinet Frame/900x300

2,600.-

2,400.-

+ โครงตู้แขวน/1200x300 รุ่น สแตนดาร์ด ขนาด W120 x D30 x H30 cm.

+ โครงตู้แขวน/900x300 รุ่น สแตนดาร์ด ขนาด W90 x D30 x H30 cm.

WHITE

WHITE

STANDARD Wall Cabinet Frame/600x600

STANDARD Wall Cabinet Frame/1200x600

+ โครงตู้แขวน/600x600 รุ่น สแตนดาร์ด ขนาด W60 x D30 x H60 cm.

+ โครงตู้แขวน/1200x600 รุ่น สแตนดาร์ด ขนาด W120 x D30 x H60 cm.

1,600.-

2,800.-

WHITE

WHITE

//

124


WALL SHELF

STANDARD Wall Shelf/900

+ ชั้นวางของ/900 รุ่นสแตนดาร์ด ขนาด W90 x D24 x H5.4 cm. WHITE PIANO HI-GLOSS 2,000. WHITE 1,100.-

WALL SHELF STANDARD Wall Shelf/600

1,800.-

WHITE PIANO HI-GLOSS

+ ชั้นวางของ/600 รุ่นสแตนดาร์ด ขนาด W60 x D24 x H5.4 cm.

WHITE

WHITE PIANO HI-GLOSS

STANDARD Wall Shelf/1200

+ ชั้นวางของ/1200 รุ่นสแตนดาร์ด ขนาด W120 x D24 x H5.4 cm. WHITE PIANO HI-GLOSS 2,400.- WHITE 1,400.WHITE PIANO HI-GLOSS

BACK PANEL

BACK PANEL STANDARD Back Panel/900

2,400.-

+ แผ่นหลัง/900 รุ่นสแตนดาร์ด ขนาด W60 x D5 x H90 cm. WHITE PIANO HI-GLOSS

WHITE

BACK PANEL + LED GLASS SHELF

BACK PANEL + LED GLASS SHELF VARIOUS Back Panel + LED Glass shelf/1200

BACK PANEL STANDARD Wall Shelf/1200

+ ชั้นวางของ/1200 รุ่นสแตนดาร์ด ขนาด W60 x D5 x H120 cm. WHITE PIANO HI-GLOSS 2,800.WHITE PIANO HI-GLOSS

//

125

9,990.-

+ แผ่นหลัง+ชั้นกระจก LED/1200 รุ‹นแวเรียส ขนาด W60 x D5 x H120 cm. WHITE PIANO HI-GLOSS


SMART SOLUTION FOR ALL HAPPINESS ! 01

พ่นสี PIANO HI-GLOSS มาตรฐานอิตาลี ป้องกันเชื้อรา 100% มันวาว ไม่ซีดเหลือง ไม่ลอกร่อน

ลิ้นชักเก็บของได้

02 พ่นสี PIANO HI-GLOSS มาตรฐานอิตาลี ป้องกันเชื้อรา 100% มันวาว ไม่ซีดเหลือง ไม่ลอกร่อน

01

ลิ้นชักเก็บของได้

SPECTRUM Home entertainment 1.2 m.

13,100.-

03

ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ รุ่‹น สเปคตรัม ขนาด 1.2 ม. (ราคารวมปลั๊กไฟ 1 ชุด)

พ่นสี PIANO HI-GLOSS มาตรฐานอิตาลี ป้องกันเชื้อรา 100% มันวาว ไม่ซีดเหลือง ไม่ลอกร่อน

WHITE PIANO HI-GLOSS

02

ไฟ LED

SPECTRUM Home entertainment 1.2 m.

20,080.-

ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ รุ่‹น สเปคตรัม ขนาด 1.2 ม. (ราคารวมปลั๊กไฟ 1 ชุด)

WHITE PIANO HI-GLOSS

ลิ้นชักเก็บของได้

03 SPECTRUM Home entertainment 1.65 m.

04

พ่นสี PIANO HI-GLOSS มาตรฐานอิตาลี ป้องกันเชื้อรา 100% มันวาว ไม่ซีดเหลือง ไม่ลอกร่อน

27,880.-

ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ รุ่‹น สเปคตรัม ขนาด 1.65 ม. (ราคารวมปลั๊กไฟ 1 ชุด)

WHITE PIANO HI-GLOSS

ไฟ LED

04 SPECTRUM Home entertainment 1.8 m.

23,100.-

ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ รุ่‹น สเปคตรัม ขนาด 1.8 ม. (ราคารวมปลั๊กไฟ 1 ชุด)

ลิ้นชักเก็บของได้

//

126

WHITE PIANO HI-GLOSS


05

พ่นสี PIANO HI-GLOSS มาตรฐานอิตาลี ป้องกันเชื้อรา 100% มันวาว ไม่ซีดเหลือง ไม่ลอกร่อน

ลิ้นชักเก็บของได้

06

พ่นสี PIANO HI-GLOSS มาตรฐานอิตาลี ป้องกันเชื้อรา 100% มันวาว ไม่ซีดเหลือง ไม่ลอกร่อน

ลิ้นชักเก็บของได้

05 SPECTRUM Home entertainment 1.8 m.

07

36,870.พ่นสี PIANO HI-GLOSS มาตรฐานอิตาลี ป้องกันเชื้อรา 100% มันวาว ไม่ซีดเหลือง ไม่ลอกร่อน

ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ รุ‹น่ สเปคตรัม ขนาด 1.8 ม. WHITE PIANO (ราคารวมปลั๊กไฟ 1 ชุด) HI-GLOSS

06

SPECTRUM Home entertainment 1.8 m.

28,590.-

ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ รุ‹น่ สเปคตรัม ขนาด 1.8 ม. WHITE PIANO HI-GLOSS (ราคารวมปลั๊กไฟ 1 ชุด) ลิ้นชักเก็บของได้

07

SPECTRUM Home entertainment 1.8 m.

34,170.08

พ่นสี PIANO HI-GLOSS มาตรฐานอิตาลี ป้องกันเชื้อรา 100% มันวาว ไม่ซีดเหลือง ไม่ลอกร่อน

ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ รุ‹น่ สเปคตรัม ขนาด 1.8 ม. WHITE PIANO HI-GLOSS (ราคารวมปลั๊กไฟ 1 ชุด)

ไฟ LED

08 SPECTRUM Home entertainment 2.1 m.

36,890.-

ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ รุ่‹น สเปคตรัม ขนาด 2.1 ม. WHITE PIANO HI-GLOSS (ราคารวมปลั๊กไฟ 1 ชุด)

ลิ้นชักเก็บของได้

//

127


SMART SOLUTION FOR ALL HAPPINESS! 09

พ่นสี PIANO HI-GLOSS มาตรฐานอิตาลี ป้องกันเชื้อรา 100% มันวาว ไม่ซีดเหลือง ไม่ลอกร่อน ไฟ LED

ลิ้นชักเก็บของได้

10

พ่นสี PIANO HI-GLOSS มาตรฐานอิตาลี ป้องกันเชื้อรา 100% มันวาว ไม่ซีดเหลือง ไม่ลอกร่อน

ลิ้นชักเก็บของได้

09

SPECTRUM Home entertainment 2.25 m.

11

พ่นสี PIANO HI-GLOSS มาตรฐานอิตาลี ป้องกันเชื้อรา 100% มันวาว ไม่ซีดเหลือง ไม่ลอกร่อน

45,280.-

ชุดโฮมเอ็นเตอร์์เทนเม้นท์ รุ่น สเปคตรัม ขนาด 2.25 ม. WHITE PIANO (ราคารวมปลั๊กไฟ 1 ชุด) HI-GLOSS

10 SPECTRUM Home entertainment 2.4 m.

46,160.ลิ้นชักเก็บของได้

ชุดโฮมเอ็นเตอร์์เทนเม้นท์ รุ่น สเปคตรัม ขนาด 2.4 ม. WHITE PIANO (ราคารวมปลั๊กไฟ 1 ชุด) HI-GLOSS

11 12

พ่นสี PIANO HI-GLOSS มาตรฐานอิตาลี ป้องกันเชื้อรา 100% มันวาว ไม่ซีดเหลือง ไม่ลอกร่อน

SPECTRUM Home entertainment 2.4 m.

46,860.-

ชุดโฮมเอ็นเตอร์์เทนเม้นท์ รุ่น สเปคตรัม ขนาด 2.4 ม. WHITE PIANO (ราคารวมปลั๊กไฟ 1 ชุด) HI-GLOSS

12 SPECTRUM Home entertainment 2.7 m.

39,970.ลิ้นชักเก็บของได้

//

128

ชุดโฮมเอ็นเตอร์์เทนเม้นท์ รุ่น สเปคตรัม ขนาด 2.7 ม. WHITE PIANO (ราคารวมปลั๊กไฟ 1 ชุด) HI-GLOSS


13

พ่นสี PIANO HI-GLOSS มาตรฐานอิตาลี ป้องกันเชื้อรา 100% มันวาว ไม่ซีดเหลือง ไม่ลอกร่อน ไฟ LED

ลิ้นชักเก็บของได้

14

พ่นสี PIANO HI-GLOSS มาตรฐานอิตาลี ป้องกันเชื้อรา 100% มันวาว ไม่ซีดเหลือง ไม่ลอกร่อน

ลิ้นชักเก็บของได้

13 15

พ่นสี PIANO HI-GLOSS มาตรฐานอิตาลี ป้องกันเชื้อรา 100% มันวาว ไม่ซีดเหลือง ไม่ลอกร่อน

SPECTRUM Home entertainment 2.7 m.

42,700.-

ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ รุ‹น่ สเปคตรัม ขนาด 2.7 ม. WHITE PIANO HI-GLOSS (ราคารวมปลั๊กไฟ 1 ชุด)

14 SPECTRUM Home entertainment 2.85 m.

47,860.-

ลิ้นชักเก็บของได้

ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ รุ‹น่ สเปคตรัม ขนาด 2.85 ม. WHITE PIANO HI-GLOSS (ราคารวมปลั๊กไฟ 1 ชุด)

15 16

พ่นสี PIANO HI-GLOSS มาตรฐานอิตาลี ป้องกันเชื้อรา 100% มันวาว ไม่ซีดเหลือง ไม่ลอกร่อน

SPECTRUM Home entertainment 3.0 m.

44,850.-

ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ รุ‹น่ สเปคตรัม ขนาด 3.0 ม. WHITE PIANO (ราคารวมปลั๊กไฟ 1 ชุด) HI-GLOSS

16 SPECTRUM Home entertainment 3.0 m.

43,540.ลิ้นชักเก็บของได้

//

129

ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ รุ‹น่ สเปคตรัม ขนาด 3.0 ม. WHITE PIANO (ราคารวมปลั๊กไฟ 1 ชุด) HI-GLOSS


TV CABINET/SIDEBOARD

SPECTRUM TV cabinet

SPECTRUM TV cabinet

6,400.-

8,200.-

พ่นสีเป‚ยโนไฮกลอสให้ความเงางาม

ตู้วางทีวี รุ่น สเปคตรัม ขนาด 90X52X50 cm. White มีช่องเก็บอุปกรณ์เครื่องเล่น ในลิ้นชัก สามารถยิงรีโมทผ่านกระจกได้ โดยไม่ต้องเปิดลิ้นชัก

ILLUSION PLUS TV cabinet

ตู้วางทีวี รุ่น สเปคตรัม ขนาด 120X52X50 cm. White มีช่องเก็บอุปกรณ์เครื่องเล่นในลิ้นชัก สามารถยิงรีโมทผ่านกระจกได้ โดยไม่ต้องเปิดลิ้นชัก

ILLUSION PLUS/D Sideboard

11,000.-

12,000.-

ตู้วางทีวี รุ่น อิลลูชั่น พลัส ขนาด 180X57.5X53.5 cm. White

ตู้วางทีวี รุ่น อิลลูชั่นพลัส/ดี ขนาด 150.7X47.5X80.5 cm. White

พ่นสีเป‚ยโนไฮกลอส ป‡องกันเชื้อราไม่ลอกกร่อน

MORGANE/D Sideboard

MORGANE TV Cabinet

7,990.-

5,990.-

ตู้ไซด์บอร์ด รุ่น มอร์แกน/ดี ขนาด 150x40x79 cm. Natural Oak

ตู้วางทีวี รุ่น มอร์แกน ขนาด 120x40x59 cm. Natural Oak

BOLNAS TV cabinet

CONNECTION TV cabinet

5,990.-

3,990.-

ตู้วางทีวี รุ่น บอลนาส ขนาด 120X40X50 cm. Sand stone

ตู้วางทีวี รุ่น คอนเนคชั่น ขนาด 150X40X50 cm. White

//

130


TV CABINET/SIDEBOARD

GRAYSON TV cabinet

ELCHE Sideboard

11,000.-

15,900.-

ตู้วางทีวี รุ่น เกรสัน ขนาด 120x42.5x60 cm. Ivory

ตู้ไซด์บอร์ด รุ่น เอลเช่ ขนาด 144x45x82.6 cm. White

Soft Close

Push-to-Open

พ่นสีเป‚ยโนไฮกลอส ท็อปไม้โอก ROSABELLA/D Sideboard

INES Sideboard

19,900.-

12,900.-

ตู้ไซด์บอร์ด รุ่น โรซาเบลลา/ดี ขนาด 150X50X90 cm. White

CLICK TV cabinet

ตู้ไซด์บอร์ด รุ่น ไอเนส ขนาด 160X40X80 cm. Brown

พ่นสี Pearl painted ป‡องกันเชื้อรา 100%

3,600.-

ANASTASIA/P/D TV cabinet

11,000.-

ตู้วางทีวี รุ่น คลิก ขนาด 100x36.6x70 cm.

ตู้วางทีวี รุ่น อนาสตาเซีย/พี/ดี ขนาด 160X45X58 cm. White

มีช่องเก็บอุปกรณ์เครื่องเล่นในลิ้นชัก

FABIEN TV cabinet

NOIR TV cabinet

9,990.-

15,900.-

ตู้วางทีวี รุ่น เฟเบี่ยน ขนาด 150X45X60 cm. Grey/Sand Stone

ตู้วางทีวี รุ่น นอร์ ขนาด 180X45X47.5 cm. White

สามารถยิงรีโมทผ่านกระจกได้ โดยไม่ต้องเปดลิ้นชัก

//

131


// OFFICE

กิ ฟ รั ก กิ จ ควรหาเวช - อาร์ ทิ ส ต์ และศิ ล ปิ น แนวสตรี ท อาร์ ต -

//

132


โต๊ะท�ำงานควรเลือกใช้ขนาดทีเ่ หมาะสมกับประเภท ของงานทีท่ ำ� การเลือกโต๊ะท�ำงานทีม่ ชี อ่ งเก็บของ หลายๆ ช่อง นอกจากจะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยและ ท�ำความสะอาดง่ายแล้ว ยังช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างให้ การท�ำงานได้ด้วย

โฮมสตูดิโอก�ำลังได้รับความนิยมอย่างมากใน กลุ่มคนท�ำงานยุคใหม่ เพราะนอกจากจะเป็น พื้ น ที่ ส ่ ว นตั ว ที่ ใ ช้ ส ร้ า งสรรค์ ผ ลงานแล้ ว ยั ง สามารถใส่ ไอเดียตกแต่งห้องท�ำงานได้อย่างเต็มที่ อีกด้วย กิฟ - รักกิจ ควรหาเวช ศิลปิน สตรีท อาร์ตรุ่นใหม่ไฟแรง ที่มีผลงานสร้างชื่อในแวดวง ศิลปะทัง้ ในประเทศและต่างประเทศก็เป็นอีกคนหนึง่ ทีจ่ ดั สรรพืน้ ทีใ่ นบ้านเป็นโฮมสตูดโิ อ เพือ่ บ่มเพาะ ไอเดียให้เป็นรูปเป็นร่าง ก่อนจะถ่ายทอดออกมา เป็นผลงานศิลปะ

ราวเหล็กด้านหลังพนักเก้าอี้ใช้แขวน หนังสือพิมพ์ เสือ้ ผ้า หรือแขวนอุปกรณ์ เล็กๆ ได้

โฮมสตู ดิโ อ

ชัน้ วางของและช่องเก็บของ ช่วยในการ จั ด ระเบี ย บและเพิ่ ม พื้ น ที่ ว างของบน โต๊ะท�ำงาน

ผมตัง้ ใจท�ำห้องสตูดโิ อไว้ในบ้านเพราะเราไม่อยากออกไปท�ำงานทีอ่ นื่ เราเลยต้องออกแบบห้องนีใ้ ห้ตอบโจทย์การท�ำงานทุกอย่าง เพราะ เราใช้ชวี ติ อยูใ่ นห้องนีน้ านทีส่ ดุ เวลาคุยงานก็จะอยูใ่ นห้องนี้ เพราะ ฉะนั้นห้องนี้นอกจากจะใช้ท�ำงานก็ต้องใช้รับแขกได้ด้วย ฟังก์ชั่น การใช้งานของเฟอร์นเิ จอร์จงึ เป็นสิง่ ทีผ่ มให้ความส�ำคัญ เมือ่ ก่อน ท�ำงานด้านกราฟฟิกดี ไซน์ จะท�ำงานก็จะต้องวางคอมพิวเตอร์ ปริน้ เตอร์ และอุปกรณ์การท�ำงานทีเ่ ราจะหยิบจับได้สะดวก แต่ตอนนี้ เรามาท�ำงานด้านสตรีทอาร์ต ชิน้ งานเราใหญ่ขนึ้ โต๊ะท�ำงานเราเลย ต้องใหญ่ขนึ้ ตาม และต้องมีตเู้ ก็บเอกสารทีเ่ ป็นสัดส่วน มีทใี่ ส่กระดาษ ชั้นวางอุปกรณ์มีล้อเลื่อนที่สามารถย้ายที่ได้สะดวก แต่ไม่เกะกะ สายตา เพราะนอกจากจะใช้งานสะดวกแล้วต้องสวยงามในระดับ หนึ่งด้วย

เฟอร์ นิ เ จอร์ ดีไ ซน์ เ รี ย บๆ ใช้ ง านได้ น าน

ชั้นวางของไม้จริง มีล้อเลื่อนทั้ง 4 ล้อ เคลื่อนย้ายสะดวก

ผมจะเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่ฟังก์ชั่นการใช้งานก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นดูที่สเปซของห้องว่าเหมาะสมกับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนั้นมั้ย ส่วนเรือ่ งของดีไซน์ผมจะเลือกค่อนข้างเรียบ เพราะชิน้ งานของเรา มีสสี นั เยอะอยูแ่ ล้ว งานเราอาจจะเปลีย่ นไปเรือ่ ยๆ แต่เฟอร์นเิ จอร์จะ ต้องอยูก่ บั เราไปอีกนาน ดีไซน์ของเฟอร์นเิ จอร์ทเี่ ลือกจึงค่อนข้าง เรียบแต่เน้นประโยชน์ใช้งานและความแข็งแรงทนทาน ผมชอบสีไม้ หรือสีดำ� เพราะสามารถมิกซ์เข้ากับเฟอร์นเิ จอร์ชนิ้ อืน่ ได้งา่ ย ส่วน ของตกแต่งก็มักจะเป็นผลงานที่เราเคยท�ำซึ่งก็มีสีสันเยอะอยู่แล้ว ก็เอาตรงนี้มาช่วยเพิ่มชีวิตชีวาให้ห้องท�ำงานได้ครับ //

133


WOLLARD Office chair

2,790.เก้าอี้สํานักงาน รุ่น วอลลาร์ด 59 x 61 x 92.5 - 102.5 cm. ⌜BLACK ⌟ ⌜GREY ⌟

MATITA + WOLLARD MATITA Working table 3,990.โต๊ะท�างาน รุ่น มาติตาร์ 120 x 60 x 75 cm. MATITA 2 Door low cabinet 2,590.ตู้เตี้ย 2 บาน รุ่น มาติตาร์ 60 x 30 x 75 cm. ⌜BLACK⌟ ⌜BROWN⌟ ⌜WHITE OAK⌟

//

134


B C A

CREATE YOUR FUNCTIONAL

A COPENHAGEN PLUS Reading lamp 590.- โคมไฟอ่านหนังสือ รุ่น โคเปนเฮเกนพลัส 15 X 15 ⌜BLACK⌟ B WALENTY Pendant 1,290.- โคมไฟแขวน รุ่น วาเลนตี้ 40 x 40 x 95 cm. ⌜BLUE⌟ ⌜ORANGE⌟ C LASSE Wall sticker 6 pcs./set 395.- สติ๊กเกอร์ติดฝาผนัง รุ่น ลัสเซอร์ 6 ชิ้น/ ชุด 30.5 x 3 x 30.5 cm. ⌜WHITE / SILVER⌟ D I-HETTA Mug 350ml. 65.- แก้วมัค 350มล. 12.5 x 8 x 9.5

X 64 cm. ⌜WHITE⌟

cm. ⌜ORANGE / BLACK⌟

จัดเก็บของจุกจิกในลิ้นชัก ให้ลงตัวมากขึน้ กับถาดใส่ของพิเศษ

เสียบจดหมาย หรือเอกสารสําคัญ ได้ที่เก็บของผ้าด้านข้างโต๊ะ

//

135

สารพั น ของใช้ สิ่ ง ใดที่ สํ า คั ญ เปš น พิ เ ศษสามารถเก็ บ รั ก ษาได้ โ ดยมี กุญแจเปšนสัดส่วน

D


C

A B

D

A HACKETT Pendant 1,290.- โคมไฟแขวน รุ่น แฮคเค็ต 27 x 27 x 100 cm. ⌜BLACK⌟ B DEREK Office chair 6,290.- เก้าอี้ส�านักงาน รุ่น ดีเร็ก 67 x 64 x 123 cm. ⌜BLACK⌟ C PRESTON Reading lamp 990.- โคมไฟ อ่านหนังสือ รุ่น เพรสตั้น 42 X 20 X 55 cm. ⌜SILVER⌟ D CALENDY PLUS Table clock 7.5'' 295.- นาฬิกาตั้ง โต๊ะ 7.5'' รุ่น คาเลนดี้ พลัส 19 x 6.4 x 11.5 cm. ⌜BLACK⌟ ⌜RED⌟ E BALTASAR Picture with frame 590.- รูปภาพ พร้อมกรอบ รุ่น บัลทาซ่า 40 x 60 x 3.5 cm. ⌜BLACK / WHITE⌟ F HENEY Wall clock 16.5'' 790.- นาฬิกาติดผนัง 16.5'' รุ่น เฮนีย์ 45 x 4 x 41 cm. ⌜NATURAL⌟ G BAKAR Picture with frame 590.- รูปภาพพร้อมกรอบ รุ่น บาคาร์

40 x 60 x 3.5 cm. ⌜GREY⌟

E

F //

136

G


MARKY + WOLFRAM

MARKY Working table 5,490.โต๊ะท�างาน รุ่น มาร์กี้ 100 x 56 x 114 cm. ⌜ITALIAN WALNUT⌟

ห้องท�างานของครีเอทีฟหนุ่มสาวมาดเท่ เลือกเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งในโทนสีขาวด�าผสมผสานกับไม้สเี ข้ม ในขณะเดียวกัน ก็ช้อปปิ้งของตกแต่งอื่นๆ ให้มีสีสันจัดจ้านอย่างสีส้มแดง สร้างบรรยากาศสนุกสนานในการท�างานสร้างสรรค์ ได้อย่าง ลงตัว

WOLFRAM /MB Office chair 3,990.เก้าอี้ส�านักงาน รุ่น โวลเฟรม/เอ็มบี 61 x 61.5 x 96-106 cm. ⌜WHITE / BLACK⌟

//

137


WORKING TABLE

ABSOLUTE Working table

EMIO Working table

5,490.-

1,290.-

โตะท�างาน รุ่น แอปโซลูท ขนาด 119.2x60x75 cm. White

โตะท�างาน รุ่น เอ็มมีโอ้ ขนาด 100x45x75 cm. Graphite/Le Charcoal

BELDA Working table

UREKA Working table

1,990.-

2,790.-

โตะท�างาน รุ่น เบลด้า ขนาด 100x45x75 cm. Cherry Capucino, Le Charcoal

โตะท�างาน รุ่น ยูเรก้า ขนาด 120x62.5x74.7 cm. Midnight Oak, White

CLEVERO/P Working table

VECTRA Working table

4,990.-

3,290.-

โตะท�างาน รุ่น เคริฟเวอโร่/พี ขนาด 100x60x135 cm. White

โตะท�างาน รุ่น เวคตร้า ขนาด 120x 70 x75 cm. White

PRESENCE/P Working table

ZANE Working table

6,990.-

990.-

โตะท�างาน รุ่น พรีเซ็นซ์/พี ขนาด 84x40x150 cm. Natural

โตะท�างาน รุ่น เซน ขนาด 80x42x83 cm. White Oak, Black Brown

//

138


OFFICE CHAIR

TOPPER Office chair

BONITA Office chair

1,990.-

2,790.-

เก้าอี้ส�านักงาน รุ่น ทอปเปอร์ ขนาด 58.5x55x91-103 cm. Black

เก้าอี้ส�านักงาน รุ่น โบนิตาร์ ขนาด 61x68x103 cm. Black,Brown

GARON Office chair

DEREK Office chair

3,590.-

4,990.-

เก้าอี้ส�านักงาน รุ่น การอน ขนาด 64x75x111 cm. Black

เก้าอี้ส�านักงาน รุ่น ดีเร็ก ขนาด 55x62x94 cm. Black

GERDA Office chair

5,990.-

HELIS Office chair

เก้าอี้ส�านักงาน รุ่น เกอร์ดา ขนาด 71x70x92-98 cm. Grey

4,290.-

เก้าอี้ส�านักงาน รุ่น เฮลิส ขนาด 24.5x48x51.5 cm. Brown

FLETCHER Office chair

5,990.-

เก้าอี้ส�านักงาน รุ่น เฟลทเช่อ ขนาด 64x62x112 cm. Black

GERDA

FLETCHER

HELIS

GOTZE Office chair

4,590.-

BOSS Office chair

เก้าอี้ส�านักงาน รุ่น เกิ๊ตเซ่ ขนาด 69x72.5x118-128 cm. Grey

4,290.-

เก้าอี้ส�านักงาน รุ่น บอส ขนาด 38x75x64 cm. Black

RICHER Office chair

8,990.BOSS

GOTZE

RICHER

//

139

เก้าอี้ส�านักงาน รุ่น ริชเชอร์ ขนาด 68x76x118 cm. Black


// DINING

นวล นวลตอง ประสำนทอง - ศิ ล ปิ น และนั ก วำดภำพประกอบ -

//

140


ห้องรับประทานอาหารเป็นห้องที่ ทุกคนมารวมตัวกันก่อนเริม่ เช้าวัน ใหม่ หรือก่อนแยกย้ายกันไปพัก ผ่อนชาร์จพลัง การนัง่ รับประทาน อาหารร่วมกันในครอบครัวถือเป็น ช่วงเวลาแห่งการแบ่งปันเรื่องราว และความสุขที่ทุกคนสามารถท�ำ ร่วมกันได้

นักวาดภาพประกอบชื่อดัง นวล - นวลตอง ประสานทอง ผู้หลงใหลในเสน่ห์ของห้องรับประทานอาหาร ซึ่งเธอมองว่า โต๊ะรับประทานทานอาหารมีความส�ำคัญมากกว่าแค่ ไว้ใช้ ส�ำหรับรับประทานเท่านัน้ หากแต่ยงั เป็นทีท่ เี่ ธอได้พบปะพูดคุย กับคนในครอบครัว และยังเป็นพื้นที่ส�ำหรับสร้างผลงานที่ เธอรักหลายๆ ชิ้นบนโต๊ะนี้อีกด้วย

งานศิ ล ป์ (เกิ ด ขึ้ น ) บนโต๊ ะ อาหาร นวลชอบใช้โต๊ะทานอาหารเป็นที่นั่งท�ำงานค่ะ นอกจากการวาดภาพ นวลยังชอบ ท�ำงานคราฟท์ งานปั้น งานแกะ ชอบการใช้เครื่องมือ ชอบงานจิวเวลรี่ หรือท�ำ เครือ่ งประดับ อย่างสร้อยหรือต่างหู ท�ำจนกลายเป็นงานอดิเรกทีช่ อบมาก จุดเริม่ มันมาจากการทีช่ ว่ งหนึง่ เราชอบใส่ตา่ งหู แต่มกั จะใส่ไม่สบาย มีปญ ั หาเรือ่ งห่วงใหญ่ ไปบ้าง ยาวไปบ้าง เราเลยมาดัดแปลงแก้ ไขให้เหมาะกับตัวเอง จนกลายเป็นความ รู้สึกว่าอยากท�ำชิ้นนี้ให้เพื่อนคนนี้ ก็เริ่มมาท�ำให้เพื่อนบ้าง กลายเป็นงานอดิเรกที่ ไม่ใช่อาชีพแต่เป็นความชอบและมีความสุขที่ได้ท�ำค่ะ

โต๊ ะ อาหารคื อ หั ว ใจของบ้ า น ส�ำหรับนวลโต๊ะทานอาหารเป็นได้มากกว่าทีท่ านข้าว โต๊ะอาหารเป็นโต๊ะทีร่ วม energy ของบ้าน บ้านนวลเปิดประตูมาจะเจอห้องทานอาหารก่อนเลย เป็นห้องที่ใครมาก็ ชอบมานัง่ จริงๆ นวลมีสตูดโิ ออยูท่ ชี่ นั้ 3 ของบ้าน แต่นวลชอบทีจ่ ะนัง่ ท�ำงานอยูท่ ี่ โต๊ะอาหารมากกว่า ด้วยขนาดของโต๊ะ การเอือ้ มหยิบของหรือวางของ ทุกอย่างมัน ลงตัวไปหมด โต๊ะอาหารน่าจะเรียกว่าโต๊ะอเนกประสงค์ เพราะนวลใช้ทั้งทานข้าว วาดรูป ท�ำงานคราฟท์ งานคอมพิวเตอร์ เรารู้สึกว่าห้องนี้คือศูนย์รวมของบ้าน เพราะเป็นทีท่ ที่ กุ คนต้องมารวมตัวกัน เป็นเพ้นติง้ ของบ้าน บ้านจะมีชวี ติ ชีวาขึน้ มา ได้จากห้องนี้ เราเลยให้ความส�ำคัญกับห้องนี้มากเป็นพิเศษ

เปลี่ ย นอารมณ์ ข องห้ อ งได้ ด ้ ว ยของตกแต่ ง เราชอบถ่ายรูปบนโต๊ะอาหาร เราก็เลยเลือกโต๊ะที่มีเท็กซ์เจอร์ของไม้ และสามารถ เปลี่ยนมู้ดแอนด์ โทนของห้องด้วยการเปลี่ยนผ้าปูโต๊ะ หรือใช้พร็อพที่มีสีสันมา ตกแต่งตามอารมณ์ตามเทศกาล นวลชอบวางแจกันใส่ใบไม้ไว้ในห้อง สีเขียวช่วย ในการพักผ่อนสายตา เพิ่มความรู้สึกของการมีชีวิตชีวาเข้าไปในบ้าน แล้วยังชอบ สะสมจานและแก้วด้วยค่ะ สองสิง่ นีช้ ว่ ยเปลีย่ นอารมณ์ให้โต๊ะอาหารได้ บางครัง้ การ ทานอาหารเราไม่จ�ำเป็นต้องใช้จานที่เหมือนกันทั้งเซ็ตก็ได้ หรือวางจานซ้อนกันมัน ก็ดูสวย แล้วจานชามยังช่วยให้อาหารน่าทานขึ้น เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งในการจัดโต๊ะ ในห้องทานอาหารด้วยค่ะ

//

141


EZIO + CARMEN Dining set 21,260.-

//

142


SIMPLICITY IS THE ULTIMATE SOPHISTICATION. - Leonardo Da Vinci

ชุดโต๊ะอาหาร รุ่น เอสซีโอ + คาร์เมน (5 ชิ้น/ชุด) ประกอบด้วย > โต๊ะอาหาร รุ่น เอสซีโอ 150 X 90 X 75 cm. 10,900.> เก้าอีท้ านอาหาร จ�ำนวน 4 ตัว รุน่ คาร์เมน 50 x 54 x 77.5 cm. 2,590.- / ตัว

⌜WALNUT⌟ ⌜BEIGE⌟

//

143


AXXON + TOVE Dining set

37,860.ชุดโต๊ะอาหาร รุ่น แอ็กซอน + โทเว่ (5 ชิ้น/ชุด) ประกอบด้วย > โต๊ะอาหาร รุ่น แอ็กซอน 135 x 75 x 76 cm. 25,900.⌜WHITE⌟

> เก้าอี้ทานอาหาร จ�านวน 4 ตัว รุ่น โทเว่ 53 x 59 x 87 cm. 2,990.- / ตัว ⌜BLACK⌟

//

144


A

B

C

D

A SYNLYN Tea pot w/strainer 650 ml. 350.- กาน�ำ้ ชาพร้อมที่กรองในตัว 650 มล. รุ่น ซินลิน ⌜CLEAR GLASS⌟ B PROGRIDA Dinnerware 16 pcs./set 990.- ชุดภาชนะ 16 ชิ้น/ชุด รุ่น โพรกริด้า ท�ำจากพอร์สเลน ⌜GREY⌟ C MESO Drinking glass 11 oz. (4 pcs./set) 99.- แก้วน�้ำ 11 ออนซ์ (4 ชิ้น/ชุด) รุ่น เมโซ ⌜BLACK⌟ D JOY VALUE Mug 354 ml. 19.- แก้วมัค 354 มล. รุ่น จอย แวลู ⌜BLACK⌟ ⌜GREEN⌟ ⌜GREY⌟ ⌜RED⌟

//

145


B

A

C

D A ARCUS Decanter 2.5 l. 990.- เหยือกใส่ไวน์ 2.5 ล. รุ่น อาร์คัส 20.4 x 20.4 x 28.5 cm. ⌜CLEAR GLASS⌟ B VALERIO Candle holder 7'' 250.- ที่รอง เทียน 7'' รุ่น วาเลอริโอ้ 12.5 X 12.5 X 16.5 cm. ⌜SILVER⌟ C VALERIANA Candle holder 12'' 590.- ที่รองเทียน 12'' รุ่น วาเลอเรียน่า 12.5 x 12.5 x 30 cm. ⌜SILVER⌟ D CHICAGO Flatware 16 pcs./set 399.- ชุดช้อนส้อมมีด 16 ชิ้น/ชุด รุ่น ชิคาโก้ ท�าจากสแตนเลส สตีล 18/0 และ13/0 ส�าหรับมีดสเต็ก; 1 ชุด ประกอบด้วย มีดสเต็ก 4 ชิ้น 1.9 x 22.6 ซม., ช้อนคาว 4 ชิ้น 4.2 x 20.1 ซม., ส้อมคาว 4 ชิ้น 2.7 x 19.6 ซม., และช้อนชา 4 ชิ้น 2.9 x13.5 ซม. ⌜SILVER⌟ //

146


ORISTANO/160 + PINSIR Dining set

53,860.ชุดโต๊ะอาหาร รุ่น ออริสทาโน/160 + พินเซอร์ (5 ชิ้น/ชุด) ประกอบด้วย > โต๊ะอาหาร รุ่น ออริสทาโน/160 Ø150 x 76 cm. 29,900.⌜WHITE⌟

> เก้าอี้ทานอาหาร จ�านวน 4 ตัว รุ่น พินเซอร์ 64 x 61 x 87 cm. 5,990.- / ตัว ⌜GREY⌟

//

147


ALANO + SAVA Dining set

37,860.ชุดโต๊ะอาหาร รุ่น อัลลาโน่ + ซาว่า (5 ชิ้น/ชุด) ประกอบด้วย > โต๊ะอาหาร รุ่น อัลลาโน่ 160 x 90 x 76 cm. 25,900.⌜GREY⌟

> เก้าอี้ทานอาหาร จ�านวน 4 ตัว รุ่น ซาว่า 44 x 60.5 x 100 cm. 2,990.- / ตัว ⌜BLACK⌟

//

148


A

B

C A CESARO Wine holder 1,290.-

ที่วางไวน์ รุ่น ซีซาโร่ 30.5 x 18 x 40 cm. ⌜SILVER⌟ B ASTERO Red wine glass 4 pcs/set 720 ml. 790.- แก้วไวน์แดง 4 ชิน้ /ชุด 720 มล.

รุ่น แอสเทอโร่ Made of crystal glass

D

C ASTERO Champagne glass 4 pcs/set 240ml. 790.- แก้วแชมเปญ 4 ชิน้ /ชุด 240 มล.

รุ่น แอสเทอโร่ Made of crystal glass D CHICAGO Flatware 16 pcs./set

399.- ชุดช้อนส้อมมีด 16 ชิ้น/ชุด. รุ่น ชิคาโก้ Made of stainless steel ⌜SILVER⌟

E BELLA Cookware 7 pcs./set 2,290.-

ชุดเครื่องครัว 7 ชิ้น/ชุด รุ่น เบลล่า ⌜WHITE⌟

E

//

149


เพราะงานสังคมหรืองานเลี้ยงอาหารในโอกาสต่างๆ ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนควรเรียนรู้ ไม่ว่าจะ ในฐานะแขกรับเชิญหรือเจ้าภาพ แม้ธรรมเนียมปฏิบัติในการรับประทานอาหารของแต่ละเชื้อชาติจะมีรายละเอียดที่ แตกต่างกันไปบ้าง แต่โดยพืน้ ฐานแล้วมารยาทบนโต๊ะอาหารรวมทัง้ การจัดโต๊ะอาหารทีถ่ กู ต้องตามหลักสากล จะช่วย สร้างบรรยากาศการทานอาหารให้อร่อยขึ้นจนกลายเป็นความประทับใจมิรู้ลืม การวางแกŒว วางเฉียงที่มุมขวาบนของจาน ได้แก่ ไวน์ขาว ไวน์แดง และแก้วน�้าเปล่า

การวางชŒอนสŒอมของหวาน การวางจานขนมป˜ง

จะวางเฉียงที่มุมซ้ายบนของจาน

จะวางไว้ด้านบนของจาน ด้านบนเป็นช้อนหวาน ให้หันด้านช้อนไปด้านขวา และวางส้อมหวานไว้ด้านล่างช้อนติดกับจาน โดยให้วางสลับด้ามส้อมหันไปทางซ้าย

การวางชŒอนและมีด

จะวางห่างจากขอบโต๊ะ 1 นิ้ว วางด้านขวา ของจาน โดยวางเรียงจากที่ใช้ก่อนอยู่ด้าน นอกสุดไล่มาด้านในตามลําดับ ได้แก่ ช้อน ซุป ช้อนคาว มีดสลัด และมีดคาว การ วางช้อนให้หงายขึ้น การวางมีดให้วางคม หันเข้าหาจาน

การวางสŒอม

จะวางห่างจากขอบโต๊ะ 1 นิ้ว วางด้านซ้ายของจาน โดยวางส้อมสลัด อยู่ด้านนอก และวางส้อมคาวด้านใน ติดกับจาน

การวางผŒาเช็ดปาก สามารถวางตอนจัดโต๊ะอาหารได้เลย โดยพับผ้าให้สวยงาม

การวางจาน

วางตรงกลางห่างจากขอบโต๊ะ 1 นิ้ว โดยวางจานหลักไว้บนที่รองจาน จากนั้นนําจานสลัดวางซ้อนอีกที

//

150


DO’ S & DON’T S

FROM AROUND THE WORLD

TABLE MANNERS

• ควรมางานเลีย้ งให้ตรงเวลาตามบัตรเชิญ หากเป็นงานเลีย้ งที่ เป็นกันเอง การน�ำของฝากเล็กๆ น้อยๆ อย่างดอกไม้ ไวน์ หรือ ช็อกโกแลตมาฝากเจ้าภาพนับเป็นการแสดงออกที่ดี

JAPAN ตามธรรมเนียมญี่ปุ่น ยิ่งซดน�้ำซุปหรือบะหมี่ เสียงดังเท่าไรยิ่งดี ถือว่าเป็นการชื่นชมความ สามารถของเชฟ

• เมื่อนั่งแล้วควรหยิบผ้าเช็ดปากที่อยู่ด้านซ้ายหรือตรงกลาง มาคลีพ ่ าดบนหน้าตักโดยรอปฏิบตั หิ ลังเจ้าภาพ ปกติผา้ เช็ดปาก จะวางด้านซ้ายในงานที่ไม่เป็นทางการและจะวางตรงกลางส�ำหรับ งานที่เป็นทางการ

MIDDLE EAST / AFRICA / INDIA หลายประเทศแถบตะวันออกกลาง แอฟริกา และอินเดียไม่ใช้ชอ้ นส้อมและมีดในการรับประทาน อาหารแต่ใช้มอื แทน ทีส่ ำ� คัญควรใช้เฉพาะมือขวา เท่านั้น

• หากต้องการเกลือ พริกไทย หรือของส่วนกลางบางอย่างที่ วางอยูบ่ นโต๊ะแต่หยิบไม่ถงึ ให้ใช้วธิ ขี อให้สง่ ผ่าน ไม่ควรเอือ้ มหรือ ลุกขึ้นยืนหยิบ เมื่อใช้เสร็จแล้วควรส่งต่อเวียนขวา หากเป็นการ ส่งต่อเกลือ พริกไทย ควรส่งต่อพร้อมกัน

FRANCE ในฝรั่งเศส ควรรักษาระดับมือทั้งสองข้างให้ ลอยอยู่เหนือโต๊ะเสมอ และให้วางข้อมือลงบน โต๊ะไม่ควรวางบนตัก

• อย่าแลกอาหารหรือแบ่งอาหารบางส่วนของตนให้ผู้อื่นแม้จะ อยู่บนโต๊ะอาหารเดียวกัน

ITALY ไม่ใช่ ไอเดียที่ดีนักหากร้องขอชีสจากเชฟเพื่อ เติมลงบนพาสต้าหรือพิซซ่า ถือเป็นการบอก เป็นนัยๆ ว่าเชฟท�ำอาหารไม่อร่อย

• ไม่ควรคุยเสียงดังหรือคุยข้ามโต๊ะ โดยเฉพาะหัวโต๊ะและท้ายโต๊ะ ควรคุยระหว่างคนข้างเคียงเป็นดีที่สุด • การดื่มน�้ำควรใช้ผ้าเช็ดปากซับปากเสียก่อนเพื่อป้องกัน คราบอาหารติดขอบแก้ว

SPAIN การดืม่ อวยพร (Toast) ทีส่ เปนเพือ่ เฉลิมฉลอง เหตุการณ์นา่ ยินดีหรือให้พรนัน้ หากชูแก้วด้วย น�้ำเปล่า ถือว่าจะน�ำความโชคร้ายมาสู่เจ้าภาพ

• การพักระหว่างรับประทานอาหารให้วางส้อมและมีดให้ทำ� มุม กันประมาณ 100 องศา โดยคว�่ำส้อมและหันคมมีดไปทางซ้าย อย่าวางบนผ้าปูโต๊ะหรือรวบมีดและส้อมซึง่ หมายถึงการอิม่ คอร์ส นั้นไปโดยปริยาย

//

151


DARYO + LENWOOD Dining set 35,840.//

152


ชุดโต๊ะอาหาร รุ่น ดาร์โย่ + เล็นวูด (7 ชิ้น/ชุด) ประกอบด้วย > โต๊ะอาหาร รุ่น ดาร์โย่ 210 X 100 X 75 cm. 14,900.-

⌜WALNUT⌟

> เก้าอีท้ านอาหาร จ�ำนวน 6 ตัว รุน่ เล็นวูด 52 x 53 x 78.5 cm. 3,490.- / ตัว

⌜LIGHT GREY⌟

//

153


AUSTIN Bar table

5,900.โต๊ะบาร์ ไม้ รุ่น ออสติน 120 x 40 x 110 cm. ⌜NATURAL⌟

Bar stool

2,500.เก้าอี้บาร์ รุ่น ออสติน 40 x 44.2 x 93 cm. ⌜NATURAL⌟

//

154


มุมเคำน์เตอร์บำร์ทจี่ ะยืนจิบชำก็ได้ นัง่ อ่ำนหนังสือ พอกเก็ตบุคสักเล่มก็ดี เลือกของใช้ที่มีเส้นสำย สนุกสนำนเพื่อเพิ่มบรรยำกำศรีแลกซ์สบำยๆ ให้ กับมุมน่ำนั่งมุมนี้

A

B

E C D A PROMACO Dinnerware 16 pcs./set 1,490.- ชุดภาชนะ 16 ชิ้น/ชุด รุ่น โพรมาโค ท�าจากพอร์ซเลน 1 ชุดมี

16 ชิน้ ประกอบด้วย จาน 10.5 นิว้ จ�านวน 4 ชิน้ , จานก้นลึก 8 นิว้ จ�านวน 4 ชิน้ , จานสลัด 8 นิว้ จ�านวน 4 ชิน้ , ชาม 6 นิว้ จ�านวน 4 ชิน้ ⌜BLACK⌟ B SYRAH Vacuum flask 1L. 490.- กระติกสุญญากาศ 1 ล. รุ่น ไซร่าห์ 18.5 X 11 X 30 cm. ⌜BLACK⌟ C MAIRI Traveller mug + lid 350 ml. 195.- แก้วมัคเดินทาง + ฝา 350 มล. รุ่น ไมลี่ 9.9 x 9.9 x 15.2 cm. ⌜BLACK⌟ D HARPER Pendant 1,290.- โคมไฟแขวน รุ่น ฮาร์เปอร์ 35 x 30 x 120 cm. ⌜BLACK⌟ E MAIJI Mug with holder 4 pcs./set 200ml. 395.- แก้วมัค + ขาตั้ง 4 ชิ้น/ชุด 200 มล. รุ่น ไมจิ 12.2 x 11.3 x 27.4 cm. ⌜BLACK⌟ //

155


BARINA + MAEYA Bar set 9,570.-

ชุดโต๊ะบาร์ รุ่น บารีน่า+เมย่า ประกอบด้วย > โต๊ะบาร์ รุ่น บารีน่า 120 x 40 x 100 cm. 3,990.- ⌜NATURAL⌟ > เก้าอี้บาร์ รุ่น เมย่า จ�ำนวน 2 ตัว 44 x 55 x 104 cm. 2,790.- / ตัว ⌜BROWN⌟

//

156


B

A

C

A PENNE Kitchen towel 3 pcs./set 155.- ผ้าเช็ดจาน 3 ชิ้น/ชุด รุ่น เพ็นนี่ 40 x 65 cm. ⌜BLUE⌟ B CONNEL Glass water bottle 850 ml. 195.- ขวดน�ำ้ 850 มล. รุน่ คอนเนล 8.2 x 8.2 x 29 cm. ⌜BLACK⌟ C KANAS Cooking knife w/stand 6 pcs./set 1,290.- ชุดมีดพร้อมฐานรอง 6 ชิ้น/ชุด รุ่น คานัส ⌜WHITE⌟ ⌜NATURAL⌟

//

157


ROMY + TOTTO Dining set

20,950.ชุดโต๊ะอาหาร รุ่น โรมี่ + ท๊อตโต้ (5 ชิ้น/ชุด) ประกอบด้วย > โต๊ะอาหาร รุ่น โรมี่ 120 x 80 x 75.2 cm.

7,990.> เก้าอีท้ านอาหาร จ�านวน 4 ตัว รุน่ ท๊อตโต้ 55 x 51.5 x 72.5 cm.

3,490.- / ตัว ⌜BLACK⌟

//

158


A

B

C

D E

F

G

A WATII Candle holder 12'' 790.- ทีร่ องเทียน 12'' รุน่ วาที 18 x 18 x 30 cm. ⌜YELLOW / NATURAL⌟ B HARVEY Mug 2 pcs./set 300 ml. 190.- แก้วมัค 2 ชิ้น/ชุด 300 มล. รุ่น ฮาร์วี่ 10.8 x 7.5 x 10.5 cm. ⌜GRAY⌟ C PEVEARA Placemat 95.- แผ่นรองจาน รุ่น พีเวียร่า 38 X 38 cm. ⌜CREAM⌟ D SYNLYN Tea pot w/strainer 1.5 l. 650.กาน�้าชาพร้อมที่กรองในตัว 1.5 ล. รุ่น ซินลิน 17 x 15.8 x 14.6 cm. ⌜CLEAR GLASS⌟ E CONRAN Oil spray bottle 195.- ขวดหัวฉีดใส่น�้ามัน รุ่น คอนราน 6 x 6 x 18.1 cm. ⌜BLACK⌟ F PENNA Kitchen towel 3 pcs./set 155.- ผ้า เช็ดจาน 3 ชิ้น/ชุด รุ่น เพ็นน่า 40 X 65 cm. ⌜BROWN⌟ G HAYLIE Dinnerware 4 pcs./set 390.- ชุดภาชนะ 4 ชิ้น/

ชุด รุ่น เฮลี่ ท�าจากพอร์ซเลน 1 ชุดมี 4 ชิ้น ประกอบด้วย จาน 9 นิ้ว จ�านวน 1 ใบ, จานสลัด 7.5 นิ้ว จ�านวน 1 ใบ, ชาม 7 นิ้ว จ�านวน 1 ใบ และแก้วมัค 380 มล. จ�านวน 1 ใบ ⌜MULTICOLOR⌟ //

159


DINING SET

LYNDIA Dining set

JUBILI+PEARL Dining set

14,950.-

16,950.-

ชุดโต๊ะอาหาร รุ่น ลินเดีย ประกอบด้วย โต๊ะอาหาร รุ่น ลินเดีย ขนาด 140x80x75 cm. 6,990. เก้าอี้ทานอาหาร จ�ำนวน 4 ตัว รุ่น ลินเดีย ขนาด 42.2x52x95.4 cm. ตัวละ 1,990. Natural (5 ชิ้น / ชุด)

ชุดโต๊ะอาหาร รุ่น จูบิลี่ เพิร์ล ประกอบด้วย โต๊ะอาหาร รุ่น จูบิลี่ ขนาด 165x90x75 cm. 8,990. เก้าอี้ทานอาหาร จ�ำนวน 4 ตัว รุ่น เพิร์ล ขนาด 45.2x55.3x99. cm. ตัวละ 1,990. Natural (5 ชิ้น/ชุด)

LANSING+ MIAMI Dining set

MARTA+ RINA Dining set

19,460.-

29,460.-

ชุดโต๊ะอาหาร รุ่น แลนซิ่ง ไมอามี่ ประกอบด้วย โต๊ะอาหาร รุ่น แลนซิ่ง ขนาด 140x80x75 cm. 9,900.(White) เก้าอี้ทานอาหาร จ�ำนวน 4 ตัว รุ่น ไมอามี่ ขนาด 44X58X97 cm. ตัวละ 2,390.(Brown) (5 ชิ้น/ชุด)

ชุดโต๊ะอาหาร รุ่น มาร์ธา รีน่า ประกอบด้วย โต๊ะอาหาร รุ่น มาร์ธา ขนาด 170x80x75 cm. 19,900. White เก้าอี้ทานอาหาร จ�ำนวน 4 ตัว รุ่น รีน่า ขนาด 46x52x83. cm. ตัวละ 2,390. Brown (5 ชิ้น/ชุด)

ROSABELLA + BISTROT/P Dining set

BELGIUM + PUMA Dining set

39,840.-

52,640.

ชุดโต๊ะอาหาร รุ่น โรซาเบลลา บิสทรอท/พี ประกอบด้วย โต๊ะอาหาร รุ่น โรซาเบลลา ขนาด 210X100X75 cm. 18,900.(Natural) เก้าอี้ทานอาหาร จ�ำนวน 6 ตัว รุ่น บิสทรอท/พี ขนาด 43 X 45 X 88. cm. ตัวละ 3,490.(Brown) (7 ชิ้น/ชุด)

//

160

ชุดโต๊ะอาหาร รุ่น เบลเยี่ยม ฟูม่า ประกอบด้วย โต๊ะอาหาร รุ่น เบลเยี่ยม ขนาด 200X90X75 cm. 29,900.(Beigel) เก้าอี้ทานอาหาร จ�ำนวน 6 ตัว รุ่น ฟูม่า ขนาด 44X60X109.5 cm. ตัวละ 3,790.(White) (7 ชิ้น/ชุด)


DINING SET

EZIO + TULLIO Dining set

TOBIAS + LANETT Dining set

24,060.-

19,350.-

ชุดโต๊ะอาหาร รุ่น เอสซีโอ ทูลิโอ ประกอบด้วย โต๊ะอาหาร รุ่น เอสซีโอ ขนาด 150X90X75 cm. 10,900.(Walnut) เก้าอี้ทานอาหาร จ�ำนวน 4 ตัว รุ่น ทูลิโอ ขนาด 46X60X105 cm. ตัวละ 3,290.(Grey) (5 ชิ้น/ชุด)

ชุดโต๊ะอาหาร รุ่น โทเบียส ลาเน็ต ประกอบด้วย โต๊ะอาหาร รุ่น โทเบียส ขนาด 180X89.5X76.5 cm. 8,990. (Clear Glass) เก้าอี้ทานอาหาร จ�ำนวน 4 ตัว รุ่น ลาเน็ต ขนาด 44X54X87.5 cm. ตัวละ 2,590. (Beige) (5 ชิ้น/ชุด)

ARES + MANUKA Dining set

MAZZINI + VICTORIA/L Dining set

34,260.-

45,860.-

ชุดโต๊ะอาหาร รุ่น แอเรส มานูก้า ประกอบด้วย โต๊ะอาหาร รุ่น แอเรส ขนาด 160X90X76 cm. 19,900.(Grey) เก้าอี้ทานอาหาร จ�ำนวน 4 ตัว รุ่น มานูก้า ขนาด 45X61.5X110 cm. ตัวละ 3,590.(Light grey) (5 ชิ้น/ชุด)

ชุดโต๊ะอาหาร รุ่น มาซซินี วิคตอเรีย/แอล ประกอบด้วย โต๊ะอาหาร รุ่น มาซซินี ขนาด 200X90X75 cm. 29,900. (Cream) เก้าอี้ทานอาหาร จ�ำนวน 4 ตัว รุ่น วิคตอเรีย/แอล ขนาด 51X64X105 cm. ตัวละ 3,990. (Beige) (5 ชิ้น/ชุด)

GABRIEL + CORBETT Dining set

HENNING/P + TATUM/P Dining set

ชุดโต๊ะอาหาร รุ่น เกเบรียล คอเบ็ต ประกอบด้วย โต๊ะอาหาร รุ่น เกเบรียล ขนาด 200X100X76 cm. 29,900.(Cream) เก้าอี้ทานอาหาร จ�ำนวน 6 ตัว รุ่น คอเบ็ต ขนาด 48X64X110 cm. ตัวละ 6,590.(Brown) (7 ชิ้น/ชุด)

ชุดโต๊ะอาหาร รุ่น เฮนนิ่ง/พี เททัม/พี ประกอบด้วย โต๊ะอาหาร รุ่น เฮนนิ่ง/พี ขนาด 180X100X76 cm. 27,900. (Cream/Walnut) เก้าอี้ทานอาหาร จ�ำนวน 6 ตัว รุ่น เททัม/พี ขนาด 47X61X110 cm. ตัวละ 6,590. (Cream/Walnut) (7 ชิ้น/ชุด)

69,440.-

67,440.-

//

161


CHAIR BORNE Dining chair

CARMEN Dining chair

2,390.-

เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น บอร์น ขนาด 44X50X97.5 cm. (Black)

LAVE Dining chair

UPPAL Dining chair

3,990.-

เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ลาเว่ ขนาด 51X64X105 cm. (Brown, Grey)

2,790.-

เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น อัพพอล ขนาด 46.3x53.7x101 cm. (Natural, walnut)

SAVA Dining chair

HANNAH Dining chair

2,590.-

เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น คาร์เมน ขนาด 50x54x77.5 cm. (Beige, Walnut)

2,390.-

เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ฮันน่า ขนาด 45.2x54x88.6 cm. (Light brown)

//

162

2,990.-

เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซาว่า ขนาด 44x60.5x100 cm. (Black, Cappucino)


BAR STOOL

GASTON Bar Stool

ASHER Bar Stool

3,990.-

3,490.-

เก้าอี้บาร์ รุ่น แอชเชอร์ ขนาด 62X49X111 cm. (Black)

เก้าอี้บาร์ รุ่น แก๊สตั้น ขนาด 49X49X111 cm. (Beige, Black)

MARCOS Bar Stool

JESSY Bar Stool

3,790.-

เก้าอี้บาร์ รุ่น มาร์คอส ขนาด 59X49X84-104 cm. (Black)

2,990.-

เก้าอี้บาร์ รุ่น เจสซี่ ขนาด 49x51x89 cm. (Black, White)

FRANCIAS Bar Stool

MAEYA Bar Stool

1,990.-

เก้าอี้บาร์ รุ่น ฟรองเซ่ ขนาด 45x50.5x105.5 cm. (Black, Brown)

//

163

2,590.-

เก้าอี้บาร์ รุ่น เมย่า ขนาด 44x55x104 cm. (Black, Brown)


// KITCHEN

ห้ อ งครั ว ที่ ดีต ้ องตอบสนอง ต่อการใช้งานและไลฟ์สไตล์ การรั บ ประทานอาหารของ เจ้ า ของบ้ า นได้ เ ป็ น อย่ า งดี ควรประกอบไปด้ ว ยรู ป แบบ ที่สวยงาม ใช้งานได้คล่องตัว อากาศถ่ายเท มีความทนทาน และท�ำความสะอาดง่าย

เชฟนน นนทวรรธ โรจนศั ก ดิ์ ชั ย - เชฟ เจ้ า ของร้ า นขนม และคอลั ม นิ ส ต์ ด ้ า นอาหาร -

//

164


ห้องครัวเปรียบได้กบั ความอุดมสมบูรณ์และความสุขของคนในบ้าน ทัง้ ยังเป็นห้องทีบ่ ง่ บอกได้ ถึงสุขภาพของคนในบ้านได้อีกด้วย เชฟนน – นนทวรรธ โรจนศักดิ์ชัย เจ้าของร้านขนม BRIX Dessert Bar และคอลัมนิสต์ดา้ นอาหาร เชฟขนมหวานทีม่ กั ใช้เวลาทัง้ หมดทีม่ ใี นแต่ละวันอยูใ่ น ห้องครัว เพราะส�ำหรับเชฟนนแล้ว การเปิดเพลงไปพร้อมๆ กับการท�ำขนม เป็นการพักผ่อน อย่างหนึ่ง และการได้ปรุงขนมอร่อยๆ ยังเป็นการส่งต่อความสุขที่สามารถกินได้อีกด้วย ห้ อ งนี้ ผ มรั ก ที่ สุ ด ผมมีห้องครัวขนาดใหญ่กว่าห้องนอน เป็นห้องที่อยู่ติดกันตื่นมาปุ๊บก็เดินเข้าห้องครัวเลย จุดเริ่มต้นของการเป็นเชฟท�ำขนม ของผมเหมือนเป็นพรหมลิขิตที่ทำ� ให้ผมตัดสินใจเลือกเรียนท�ำขนมโดยไม่ลังเล ทัง้ ๆ ทีต่ อนนั้นผมเพียงแค่คิดจะเรียนด้านศิลปะ เพิ่มเติม ซึ่งที่เราคิดไว้ก็ไม่ได้มีการเรียนท�ำขนมอยู่ในนั้นเลย ผมเริ่มเรียนทั้งๆ ที่ทำ� อะไรไม่เป็นเลย ผมแค่เป็นคนที่ชอบทานขนม แล้วก็แค่อยากเรียนอะไรที่ไม่เครียด จากวันแรกที่ไปเรียนเมนูแรกทีท่ ำ� คือคุกกี้ ซึง่ ง่ายมากแต่เราท�ำออกมาน่าเกลียด ท�ำให้รสู้ กึ ว่า เราต้องฝึกให้มากขึ้น ตอนนั้นผมท�ำงานธุรกิจของที่บ้านจันทร์ถึงศุกร์ แล้วไปเรียนท�ำขนมวันเสาร์ หลังเลิกงานผมจะกลับมาฝึก ท�ำขนมที่บ้านทุกวันจนดึกดื่น สุดท้ายกลายเป็นว่าการท�ำขนมคือสิ่งที่ผมท�ำแล้วมีความสุข กลายเป็นสิ่งที่ชอบที่สุด เมนูที่ถนัด ที่สุด คือครัวซองต์และขนมปัง หรือขนมนุ่มๆ ฟูๆ อย่างซูเฟล่ หรือชิฟฟอน

ครั ว ของเชฟ ครัวท�ำขนมจะมีความละเอียดกว่าครัวในบ้านทั่วไป เพราะเรื่องของอุณหภูมิเป็นสิ่งส�ำคัญ ครัวท�ำขนมต้องมีความเย็น โต๊ะหรือ ไอแลนด์ควรมีหน้าท็อปเป็นหินอ่อน เตาอบ ตู้เย็น และซิงค์ต้องขนาดใหญ่ เรื่องเลย์เอาท์ของการจัดวางอุปกรณ์ครัวเพื่อให้ทำ� ขนมได้อย่างต่อเนือ่ งเป็นสิง่ ส�ำคัญมาก ผมเลือกใช้เฟอร์นเิ จอร์สขี าวและเฉดสีธรรมชาติเป็นสีหลักเพราะดูสะอาดตา โดยจะเลือก จากดี ไซน์ก่อน แล้วดูว่าต้องปรับตรงไหนให้เหมาะกับการใช้งาน ให้ช่างเข้ามาวัดพื้นที่จริงแล้วออกแบบตามการใช้งานโดยมี เฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่ผมเลือกเป็นโจทย์

ขนมทุ ก จานมาจากความใส่ ใ จ ผมใส่ใจในขนมทุกจานให้เหมือนท�ำให้คนในครอบครัวทาน ผมจะบอกลูกน้องเสมอว่าเราต้องท�ำขนมออกมาให้ได้ดที สี่ ดุ ทุกจานต้อง สวย ลูกค้าต้องสัมผัสได้ถึงความตั้งใจ ลูกค้าต้องรู้สึกว่าการกินขนมครั้งนี้คุ้มค่า นอกจากใส่ใจเรายังใช้วัตถุดิบคุณภาพดี และ พยายามจะมีเมนูใหม่ๆ ออกมาตลอด ผมจะชอบเอาขนมที่มีอยู่เดิมมาดัดแปลงในรูปแบบใหม่ คือเป็นขนมที่ทุกคนคุ้นเคยแต่น�ำ มาปรับอีกที ซึง่ เราหาไอเดียจากการท่องเทีย่ ว หรือการไปในทีใ่ หม่ๆ ผมว่าการท่องเทีย่ วคือการท�ำงานของร้านคาเฟ่ เพราะเทรนด์ ทั่วโลกมันเปลี่ยนตลอดเวลา

ท็อปเคาน์เตอร์ครัว มีให้เลือก หลากหลายวัสดุ

โครงสร้างหน้าบานเป็นไม้กันชื้น

หน้าบานมีให้เลือกหลายแบบ หลายโทนสี

//

165


หลายปีที่ผ่านมานี้ ผูค้ นทัว่ โลกต่างหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากยิง่ ขึน้ อย่าง เห็นได้ชัด โดยเฉพาะการให้ความส�ำคัญกับการรับประทานอาหารที่ดีต่อ สุขภาพในหลากหลายรูปแบบ เรารวบรวมไอเดียอาหารเพื่อสุขภาพประจ�ำปี 2018 มาให้คุณสร้างสรรค์เมนูแสนอร่อยได้จากห้องครัวของคุณเอง

SUPERFOOD POWDERS ครีเอทสมูทตีแ้ สนอร่อยในแบบทีเ่ ป็นคุณ เสริมด้วยซูเปอร์ฟดู้ ทีเ่ ปีย่ มไปด้วยสารต้านอนุมลู อิสระอย่างผง อาซาอิ เบอร์รี่ (Acai Berry Powder), ผงชาเขียวมัทฉะ (Matcha Powder), ผงเคล (Kale Powder), ผงโกโก้ (Cacao Powder) จะหยิบมามิกซ์แอนด์แมทช์สูตรไหนก็ได้คุณค่าแบบเต็มๆ

MINI MEALS การกินอาหารมือ้ เล็กๆ นอกจากจะกระตุน้ ระบบเผาผลาญให้ทำ� งานได้ดตี ลอดทัง้ วันแล้ว ยังช่วยควบคุม น�้ำหนักได้ง่ายขึ้น ลองจับคู่โปรตีนหรือไขมันดีอย่างไข่ต้ม อะโวคาโด เนยถั่ว อัลมอนด์ และโยเกิร์ต เข้า กับผัก ผลไม้ และโฮลเกรนดูสิ รับรองทั้งอร่อยทั้งมีประโยชน์

AVOCADO OIL ไม่เพียงเป็นวัตถุดิบเพื่อสุขภาพที่รังสรรค์เมนูได้มากมาย แต่ชั่วโมงนี้นำ�้ มันอะโวคาโดแบบสกัดเย็นกลับ ฮอตจัดเกินใครด้วยจุดเด่นที่มีจุดเผาไหม้สูงถึง 260 องศาเซลเซียส ซึ่งมากกว่าน�้ำมันมะกอกและน�้ำมัน ชนิดอืน่ ๆ ท�ำให้เหมาะกับการท�ำอาหารทีใ่ ช้ความร้อนสูงไม่วา่ จะทอด ผัด หรืออบ แถมยังคอเลสเตอรอล ต�ำ่ อีกด้วย

//

166


INFUSED WATER ใครๆ ก็รู้ดีถึงประโยชน์ของการดื่มน�้ำ แต่จะดี ยิง่ ขึน้ หากเพิม่ ผัก ผลไม้ กระทัง่ สมุนไพรเข้าไป จนกลายเป็นน�้ำหมักผลไม้แสนสดชื่น หรือที่ เรียกว่า Infused Water นั่นเอง ส�ำหรับวิธีท�ำ ก็ง่ายแสนง่ายเพียงหั่น บด หรือฝานผักผลไม้ ที่ชอบผสมรวมลงไปในน�้ำแร่ จากนั้นน�ำไปแช่ตู้ เย็นประมาณ 8 ชัว่ โมง เพียงเท่านีก้ ็ได้เครือ่ งดืม่ แคลอรี่ต�่ำรสชาติดี ที่ส�ำคัญยังช่วยลดความ อยากหรือกระหายน�้ำหวานได้อย่างดีเยี่ยม

DAIRY FREE หากลองสังเกตตามเชลฟ์ผลิตภัณฑ์จากนม ตามห้ า งสรรพสิ น ค้ า ดู ดีๆ จะพบว่ า ทุ ก วั น นี้ ผลิตภัณฑ์ประเภท Dairy Free ก�ำลังได้รับ ความนิยมเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ไม่วา่ จะเป็นนมถัว่ เหลือง ตลอดจนนมอัลมอนด์ทกี่ ลายเป็นหนึง่ ในเครือ่ ง ดื่มเพื่อสุขภาพสุดฮิต นอกจากรสชาติอันนุ่ม นวลเป็นเอกลักษณ์ยังมีคุณค่าทางโภชนาการ อีกเพียบ

RECYCLED REPAST อาหารที่ถูกทิ้ง หรือ Food Waste กลายเป็น วาระระดับโลกทีต่ อ้ งช่วยกันบรรเทาอย่างเร่งด่วน โดยวิธีง่ายๆ ที่เราทุกคนสามารถช่วยกันได้คือ การใช้วตั ถุดบิ ทีม่ อี ย่างคุม้ ค่าทีส่ ดุ หากผักหรือ ผลไม้มตี ำ� หนิเพียงเล็กน้อยอย่าทิง้ เพียงเพราะ ไม่สมบูรณ์แบบ คุณสามารถดัดแปลงเป็นซุป รสชาติเยี่ยมหรือสตูว์แสนอร่อยได้โดยไม่ต้อง ทิ้งขว้างวัตถุดิบเหล่านั้นให้เสียของ

COOKING LIGHT หนึง่ ในวิธเี ลีย่ งการรับไขมันเข้าไปในร่างกายเกิน ความจ�ำเป็นคือการเลือกการต้ม อบ ปิ้ง ย่าง แทนการทอด อาหารหลายชนิดที่ ไม่ ได้มี ไขมัน มาก แต่เมือ่ น�ำมาทอดกลับเพิม่ ไขมันจากน�ำ้ มัน ที่ใช้ทอดอีกเท่าตัว เชื่อเถอะว่าเลือกวิธีปรุง อาหารที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง //

167


BANOFFEE

I –Shape kitchen

Island kitchen

151,923.-

122,838.-

ชุดครัว รุน่ บานอฟฟี่ ขนาด 3.018 เมตร > ติดตัง้ พร้อมท็อปหินควอทต์ Caesarstone

ชุดครัว ไอ-แลนด์ รุ่น บานอฟฟี่ ชุดครัว รุน่ บานอฟฟี่ ขนาด 0.9x1.67 เมตร ขนาด 1.7 เมตร > ติดตัง้ พร้อมท็อปหินควอทต์ Caesarstone > โครงตู้สูง 500-2047 ⌜LONDON GREY⌟ ⌜WHITE⌟ > โครงตู้สูงใส่ตู้เย็น 600 –H2047 > โครงตู้สูงเตาอบ + ไมโครเวฟ 600-H2047 ⌜WHITE⌟

⌜LONDON GREY⌟ ⌜WHITE⌟

ราคาไม่รวม อุปกรณ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้า, Hob, Hood, Sink, Tap, อุปกรณ์ติดตั้งต่างๆ, ตะแกรงแบบแขวนผนัง

High cabinet kitchen

53,420.-

ราคาไม่รวม อุปกรณ์ติดตั้งต่างๆ, ตะแกรงภายในตู้

//

168

ราคาไม่รวม อุปกรณ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้า, Oven, Microwave, ตูเ้ ย็น แบบ Built-in, อุปกรณ์ติดตั้งต่างๆ, ตะแกรงภาย ในตู้


เพื่อให้เข้ากับบ้านสไตล์ Contemporary ครัวชุด Banoffee คือ หน้าบานครัวสไตล์คอนเทมโพรารี่ ที่ดึง เอาการเข้ากรอบไม้แบบดั้งเดิม การพ่นสีขาวด้านเรียบเนียนละเอียดพิเศษ ผสานกับมือจับ วัสดุซิงค์อัลลอย ชุบนิเกิลรมดํา ทําให้เกิดความคลาสสิค หรูหราและมีคุณค่าอย่างลงตัว

เพิ่มความหรูหรา ด้วยคิ้วบัวสไตล์ย้อนยุคที่สามารถติดตั้งด้านบน ด้านล่างของตู้แขวนและต่อเนื่องไปยังตู้สูงได้ และ แผ่นปิดตู้ข้างที่มีการเดินร่องที่สวยงามในรูปแบบ เฉพาะของ Banoffee

1

หน้าบานกระจก Tempered Glass

2

เดินร่องด้วยลวดลายคลาสสิคเข้ากับบรรยากาศ การตกแต่งบ้านสไตล์คลาสสิคคอนเทม ภายในตู้ แขวนมีชั้นกระจกรองรับ

ดี ไซน์เน้นฟังก์ชั่นการใช้งาน อาทิเช่น เพิม่ ความหรูหราและสวยงามด้วยฟังค์ชนั่ บิ้วท์อินตู้เย็น เพื่อความกลมกลืนภายในชุดครัว และหน้าบานทั้งหมดท�ำด้วยวัสดุพ่นสีเพิร์ลเพ้นท์

3

ซ่อนลูกลิ้นชัก Inner หรือลิน้ ชักซ่อนไว้ดา้ นในตัวตู้ เพือ่ ช่วยลดทอนเส้นแบ่ง หน้าบานให้นอ้ ยลงและดูเรียบร้อยสะอาดตามากขึน้

หน้าท็อปโต๊ะหรูหราที่สุด 4

ด้วยลวดลายหินทีม่ สี แี ละลวดลายทีส่ วยงาม แข็งแกร่ง และทนทาน อีกทัง้ ยังกว้างขวางเหมาะส�ำหรับการเตรียม วัตถุดิบในการประกอบอาหาร

5 //

169


//

170


ชุดเฟอร์นิเจอร์ครัวที่ตอบสนองการใช้งานได้อย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นการเก็บ อุปกรณ์ การเตรียมอาหาร การปรุงอาหาร หรือการล้างทาํ ความสะอาด ก็สามารถ ทําทุกอย่างได้ภายในพืน้ ทีอ่ ย่างคุม้ ค่า โดยชุด AKITA จะแถมอุปกรณ์ ไปให้อย่าง ครบถ้วน คุณไม่จาํ เป็นต้องไปซือ้ อุปกรณ์ HOB HOOD SINK ก๊อกน�ำ ้ แยกอีกเลย

HOW-TO MAINTENANCE ดูแลรักษาง่ายๆ เพียงใช้ผ้านุ่ม หรือไม้ปัดขนไก่ปัดฝุ่นเบาๆ กรณีที่มีคราบสกปรกใช้ผ้าชุบน�ำ้ หรือน�้ำสบู่เช็ด ทําความสะอาด และตามด้วยผ้าแห้ง ไม่ควรใช้น�้ำยาหรือสารเคมีเด็ดขาด

GOOD TO KNOW ชุดครัว Akita สามารถแยกซื้อได้ระหว่างตู้ตั้งพื้น ตู้แขวน อีกทั้งยังสามารถเลือกสีหน้าบานได้ดั่งใจ สลับ หน้าบานซ้าย/ขวาได้ เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลาย อีกทั้งวัตถุดิบ อุปกรณ์ฟิตติ้งจะได้รับประกัน นานสูงสุด 25 ปี

AKITA Premium-Compact

36,990.-

ชุดครัว รุ่น อะคิตะ ขนาด 1.6 ม. ราคารวม > TOP หินสังเคราะห์ Staron BW010 > ระบบรางลิ้นชัก, บานพับ Hafele > Sink undermount + Tap ⌜WALNUT CREEK ⌟ ⌜GRAPHITE⌟ ⌜BROOKLYN⌟

ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง Sink + Tap

//

171


C D

A B

A หน้าบานตู้แขวนแบบบานสไลด์ เพิ่มพื้นที่การจัดเก็บทั้งขวดซอส และเครื่องปรุงขนาด เล็กทั้งหลาย เพื่อให้หยิบใช้สอยได้อย่างสะดวกสบาย

B MOBILE PEDESTAL เพิ่มพื้นที่การใช้งานบน worktop และมีที่เก็บหม้อ กระทะ ด้านใต้ พร้อมทั้งเข็นออกไปใช้งานได้ทุกที่ตาม ต้องการ

C ลิ้นชักหม้อหุงข้าว นอกจากลิน้ ชักเก็บช้อนส้อมแล้ว Akita ยังออกแบบให้ เข้ากับทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยลิน้ ชักทีใ่ ช้วางหม้อหุงข้าวโดย ใช้สวิตช์ ไฟในการควบคุม ดังนั้นจึงไม่จ�ำเป็นต้องถอด ปลั๊กไฟเมื่อใช้งานเสร็จ ซึง่ สามารถเลือ่ นเข้า-ออกได้ ใช้ งานแสนสะดวกสบาย

D WORKTOP หินสังเคราะห์สีขาว ทนทาน มาพร้อม sink แบบ undermount ที่แถมก๊อกน�ำ้ มา ในชุด อีกทั้งยังมีแผ่นเขียงท�ำจากหินสังเคราะห์ ให้ อีกด้วย //

172


AKITA SET AKITA Kitchen 1.2 m.

AKITA Kitchen 1.6 m.

29,990.-

36,990.-

ชุดครัว รุ่น อะคิตะ ขนาด 1.2 ม. ราคารวม TOP หินสังเคราะห์ Staron BW010 ราคารวม Sink + Tap ระบบรางลิ้นชัก, บานพับ Hafele **ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง SINK + TAP

ชุดครัว +ตู้สูง รุ่น อะคิตะ ขนาด 1.6 ม. ราคารวม TOP หินสังเคราะห์ Staron BW010 ราคารวม Sink + Tap ระบบรางลิ้นชัก, บานพับ Hafele **ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง SINK + TAP

AKITA Kitchen 1.6 m.

AKITA Kitchen 2.0 m.

36,990.-

43,990.-

ชุดครัว รุ่น อะคิตะ ขนาด 1.6 ม. ราคารวม TOP หินสังเคราะห์ Staron BW010 ราคารวม Sink + Tap ระบบรางลิ้นชัก, บานพับ Hafele **ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง SINK+TAP

ชุดครัว + ตู้สูง รุ่น อะคิตะ ขนาด 2.0 ม. ราคารวม TOP หินสังเคราะห์ Staron BW010 ราคารวม Sink + Tap ระบบรางลิ้นชัก, บานพับ Hafele **ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง SINK + TAP

AKITA Kitchen 1.8 m.

AKITA Kitchen 2.2 m.

49,990.-

54,990.-

ชุดครัว รุ่น อะคิตะ ขนาด 2.2 ม. ราคารวม TOP หินสังเคราะห์ Staron BW010 ราคารวม Sink +Tap + HOB + HOOD ระบบรางลิ้นชัก, บานพับ Hafele **ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง SINK + TAP + HOB + HOOD

ชุดครัว รุ่น อะคิตะ ขนาด 1.8 m. ราคารวม TOP หินสังเคราะห์ Staron BW010 ราคารวม Sink + Tap + HOB + HOOD ระบบรางลิ้นชัก, บานพับ Hafele **ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง SINK + TAP + HOB + HOOD

//

173


CONDO SET LINEO Cupboard 80 cm.

JAMILLE Cupboard 80 cm.

6,990.-

8,990.-

ชุดตู้ครัว รุ่น ไลน์นีโอ ขนาด 80 cm. Italian walnut, White

ชุดตู้ครัว รุ่น เจมิลี่ ขนาด 80 cm. White

VERONICA/P Kitchen 1.5 m.

COSMO-KIT/P Kitchen 1.8 m.

ชุดครัว รุ่น เวอโรนิก้า ขนาด 1.5 ม. Black Brown, Walnut creak

ชุดครัว รุ่น คอสโม่-คิท/พี ขนาด 1.8 ม. Black Brown, Natural, White, White/Grey, White/Black Brown

CUSIO LOFT Kitchen 1.2 m.

CUSIO LOFT Kitchen 1.8 m.

9,990.-

9,990.-

14,990.-

ชุดครัว รุ่น คูสิโอ้ ลอฟท์ ขนาด 1.2 ม. Black Brown Camero Oak

//

174

21,890.-

ชุดครัว + ตู้สูง รุ่น คูสิโอ้ ลอฟท์ ขนาด 1.8 ม. Black Brown Camero Oak


CONDO SET KENNOCHA Kitchen set 1.2 m.

KENNOCHA Kitchen set 1.2 m.

Joy Price 21,860.ชุดครัว รุ่น เคนโนช่า ขนาด 1.2 ม. ราคารวม Top ปิดผิวคุณภาพสูง ระบบรางลิ้นชัก Metal box **ราคาไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง / Sink+Tap และค่าบริการติดตั้ง Delhi Ash Grey, Wyoming Maple

Joy Price 26,410.ชุดครัว รุ่น เคนโนช่า ขนาด 1.2 ม. ราคารวม Top ปิดผิวคุณภาพสูง ระบบรางลิ้นชัก Metal box **ราคาไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง / Sink+Tap และค่าบริการติดตั้ง Delhi Ash Grey, Wyoming Maple

ROCKCOCO Kitchen set 1.2 m.

BANOFFEE Kitchen set 1.2 m.

Joy Price 29,390.ชุดครัว รุ่น ร็อคโคโค่ ขนาด 1.2 ม. ราคารวม Top ปิดผิวคุณภาพสูง ระบบรางลิ้นชัก Metal box / Light **ราคาไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง / Sink+Tap และค่าบริการติดตั้ง Light Macassar, Midnight Oak, White

Joy Price 35,330.ชุดครัว บานอฟฟี่ ขนาด 1.2 ม. ราคารวม Top ปิดผิวคุณภาพสูง ระบบรางลิ้นชัก Metal box **ราคาไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง / Sink+Tap และค่าบริการติดตั้ง White

19,990.-

25,990.-

28,990.-

29,990.-

KENNOCHA Kitchen set 1.6 m.

KENNOCHA Kitchen set 1.6 m.

Joy Price 31,840.ชุดครัว รุ่น เคนโนช่า ขนาด 1.6 ม. ราคารวม Top ปิดผิวคุณภาพสูง ระบบรางลิ้นชัก Metal box **ราคาไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง / Sink+Tap และค่าบริการติดตั้ง Delhi Ash Grey, Wyoming Maple

Joy Price 32,400.ชุดครัว รุ่น เคนโนช่า ขนาด 1.6 ม. ราคารวม Top ปิดผิวคุณภาพสูง ระบบรางลิ้นชัก Metal box **ราคาไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง / Sink+Tap และค่าบริการติดตั้ง Delhi Ash Grey, Wyoming Maple

30,990.-

31,990.-

//

175


TOWN HOME SET KENNOCHA Kitchen set 1.8 m.

KENNOCHA Kitchen set 2.0 m.

Joy Price 42,380.ชุดครัว รุ่น เคนโนช่า ขนาด 1.8 ม. ราคารวม Top ปิดผิวคุณภาพสูง ระบบรางลิ้นชัก Metal box **ราคาไม่รวมอุปกรณ์ Sink+Tap+Hob+Hood และค่าบริการติดตัง้ Delhi Ash Grey, Wyoming Maple

Joy Price 47,005.ชุดครัว รุ่น เคนโนช่า ขนาด 2.0 ม. ราคารวม Top ปิดผิวคุณภาพสูง ระบบรางลิ้นชัก Metal box **ราคาไม่รวมอุปกรณ์ Sink+Tap+Hob+Hood และค่าบริการติดตั้ง Delhi Ash Grey, Wyoming Maple

LASAGNA Kitchen set 2.1 m.

LASAGNA Kitchen set 2.2 m.

Joy Price 55,940.ชุดครัว รุ่น ลาซานญ่า ขนาด 2.1 ม. ราคารวม Top ปิดผิวคุณภาพสูง ระบบรางลิ้นชัก Metal box **ราคาไม่รวมอุปกรณ์ Sink+Tap และค่าบริการติดตั้ง Light Oak

Joy Price 56,890.ชุดครัว รุ่น ลาซานญ่า ขนาด 2.2 ม. ราคารวม Top ปิดผิวคุณภาพสูง ระบบรางลิ้นชัก Metal box **ราคาไม่รวมอุปกรณ์ Sink+Tap+Hob+Hood และค่าบริการติดตั้ง Light Oak

ROCKCOCO Kitchen set 2.2 m.

BANOFFEE Kitchen set 2.2 m.

Joy Price 58,220.ชุดครัว รุ่น ร็อคโคโค่ ขนาด 2.2 ม. ราคารวม Top ปิดผิวคุณภาพสูง ระบบรางลิ้นชัก Metal box **ราคาไม่รวมอุปกรณ์ Sink+Tap+Hob+Hood และค่าบริการติดตั้ง Light Macassar, Midnight Oak, White

Joy Price 67,655.ชุดครัว รุ่น บานอฟฟี่ ขนาด 2.2 ม. ราคารวม Top ปิดผิวคุณภาพสูง ระบบรางลิ้นชัก Metal box **ราคาไม่รวมอุปกรณ์ Sink+Tap+Hob+Hood และค่าบริการติดตั้ง White

41,990.-

45,990.-

55,900.-

54,990.-

55,990.-

66,990.-

//

176


SINGLE HOUSE SET ROCKCOCO Kitchen set 2.4 m.

BANOFFEE Kitchen set 2.2 m.

Joy Price 61,990.ชุดครัว รุ่น ร็อคโคโค่ ขนาด 2.4 ม. ราคารวม TOP หินสังเคราะห์ ระบบรางลิ้นชัก Metal box **ราคาไม่รวมอุปกรณ์ Sink+Tap+Hob+Hood และค่าบริการติดตั้ง Light Macassar, Midnight Oak, White

Joy Price 66,690.ชุดครัว รุ่น บานอฟฟี่ ขนาด 2.2 ม. ราคารวม Top ปิดผิวคุณภาพสูง ระบบรางลิ้นชัก Metal box **ราคาไม่รวมอุปกรณ์ Sink+Tap+Hob+Hood และค่าบริการติดตั้ง / White

59,990.-

62,990.-

BANOFFEE Kitchen set 2.4 m.

RICCOTTA Kitchen set 2.3 m.

Joy Price 70,030.ชุดครัว รุ่น บานอฟฟี่ ขนาด 2.4 ม. ราคารวม Top ปิดผิวคุณภาพสูง ระบบรางลิ้นชัก Metal box **ราคาไม่รวมอุปกรณ์ Sink+Tap+Hob+Hood และค่าบริการติดตั้ง White

Joy Price 71,640.ชุดครัว รุ่น รีคอตต้า ขนาด 2.3 ม. ราคารวม TOP หินสังเคราะห์ ระบบรางลิ้นชัก Antaro **ราคาไม่รวมอุปกรณ์ Sink+Tap+Hob+Hood และค่าบริการติดตั้ง Black, Red, Sand stone, White

63,990.-

69,990.-

RICCOTTA Kitchen set 3.0 m.

BANOFFEE L shape Kitchen set 2.2x1.6 m.

85,990.-

91,990.-

Joy Price 87,200.ชุดครัว รุ่น รีคอตต้า ขนาด 3.0 ม. ราคารวม TOP หินสังเคราะห์ ระบบรางลิ้นชัก Antaro **ราคาไม่รวมอุปกรณ์ Sink+Tap+Hob+Hood และค่าบริการติดตั้ง Black, Red, Sand stone, White

Joy Price 98,735.ชุดครัวรูปตัวแอล รุ่น บานอฟฟี่ ขนาด 2.2x1.6 ม. ราคารวม TOP หินสังเคราะห์ ระบบรางลิ้นชัก Metal box **ราคาไม่รวมอุปกรณ์ Sink+Tap+Hob+Hood และค่าบริการติดตั้ง White

//

177


// OUTDOOR

IS RELAXING DAY

เต๋ า เศรษฐพงศ์ เพี ย งพอ - ดารา นั ก แสดง -

//

178


เฟอร์นเิ จอร์แค่เพียงไม่กชี่ นิ้ ก็ สามารถสร้างบรรยากาศผ่อน คลายในสไตล์ แ ละรู ป แบบ ทีล่ งตัวได้ เลือกชิน้ ทีใ่ ช่ในแบบที่ ชอบมาจัดวางในมุมโปรด เท่านี้ ก็เปลีย่ นพืน้ ทีธ่ รรมดาให้กลาย เป็นพื้นที่พักผ่อนแสนสบาย ได้แล้ว

พื้ น ที่ ห น้ า บ้ า น คื อ มุ ม พั ก ผ่ อ นสบายๆ

การพักผ่อนอยูก่ บั บ้าน ไม่ใช่เรือ่ งน่าเบื่อ อีกต่อไป หากคุณจัดสรรพืน้ ทีใ่ นบ้าน ให้เป็นมุมโปรดได้อย่างลงตัว เช่น เดียวกับ เต๋า – เศรษฐพงศ์ เพียงพอ นักร้อง นักแสดงหนุม่ หน้าใสอารมณ์ดี ที่เลือกจะตกแต่งสวนหน้าบ้านตาม สไตล์ที่ชอบไว้เพื่อใช้นั่งเล่นกับสุนัข ตัวโปรดในวันว่าง

ผมชอบอยูเ่ อาท์ดอร์แบบชิลๆ นะ ทัง้ การพักผ่อนและเล่นกีฬา วันว่าง ถ้าไม่ไปเล่นฟุตบอลกับเพือ่ นหรือไปออกก�ำลังกายทีฟ ่ ติ เนส ผมจะ ชอบอยู่บ้าน ฟังเพลง เล่นเกมส์ ดูยูทูป หรือเล่นกับสุนัข มุมโปรด ทีผ่ มมักจะใช้เวลาอยูน่ านทีส่ ดุ คือบริเวณสวนหน้าบ้าน ซึง่ จะมีนำ�้ ตก เล็กๆ มีสนามหญ้า มีต้นไม้ใหญ่ข้างบ้าน ผมรู้สึกว่าเป็นมุมที่สบาย และเราได้พกั ผ่อนจริงๆ และผมยังใช้มมุ นีเ้ ป็นทีเ่ ล่นกับ เจ้าชิโร่ (สุนขั พันธุ์ ไซบีเรียนฮัสกี้) ด้วย ส่วนใหญ่ผมจะเล่นกับชิโร่อยู่ในบริเวณ สวนหน้าบ้าน เพราะปล่อยได้ มุมนี้เลยเป็นมุมที่ผมให้ความส�ำคัญ ทีส่ ดุ เพราะนอกจากจะเป็นมุมทีเ่ ราชอบมานัง่ เล่น ก็ยงั เป็นมุมทีใ่ คร ผ่านไปมาก็ตอ้ งเห็น เพราะฉะนัน้ เวลาแต่งมุมนีผ้ มจะพิถพ ี ถิ นั ในการ เลือกเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งมากเป็นพิเศษ

คุ ณ ภาพดี นั่ ง สบาย ดี ไ ซน์ ส วย ด้วยพืน้ ทีห่ น้าบ้านผมไม่ได้กว้างมากนัก แค่มโี ต๊ะไว้วางแก้วกาแฟกับ เก้าอี้นั่งสบาย เอนหลังแล้วหลับได้ก็พอแล้วครับ แต่ถ้าเป็นบ้านที่ ต่างจังหวัด ผมจะมีเตาบาร์บคี วิ ขนาดใหญ่และเก้าอีส้ นามไว้เผือ่ เวลา ปาร์ตดี้ ว้ ย ส่วนวิธกี ารเลือกเฟอร์นเิ จอร์สำ� หรับมุมเอาท์ดอร์ของผม จะดูอยู่ที่ 3 อย่าง คือ หนึ่ง-เก้าอี้ต้องนั่งสบาย เพราะเราชอบนั่งอยู่ มุมนี้นานๆ เลยต้องเลือกที่ชอบจริงๆ ถ้าเก้าอี้นั่งไม่สบายนี่จบเลย สอง-ดีไซน์ตอ้ งสวย ด้วยความทีเ่ ป็นมุมโปรดเราก็อยากให้สวยทีส่ ดุ เวลามีเพื่อนมาบ้านนี่คือมุมที่จะเห็นก่อน และสาม-คุณภาพต้องดี เพราะมุมนี้ต้องโดนแดดโดนฝน ต้องเลือกวัสดุที่ทนทานใช้ได้นาน และที่ส�ำคัญที่สุดถ้าทนต่อชิโร่จอมซนได้ด้วยก็ยิ่งดี ส�ำหรับโทนสี ผมจะเลือกเอิรธ์ โทนเป็นหลัก อย่างสีนำ�้ ตาลหรือสีเขียว นีผ่ มจะมองก่อนเลย เพราะเป็นสีทสี่ บายตา แมทช์เข้ากับทุกอย่างได้งา่ ย แล้วยังเหมาะทีจ่ ะอยูใ่ นมุมพักผ่อนสบายๆ เรานัง่ อยูน่ อกบ้านเราก็อยาก นัง่ ดูนก ดูปลา ดูสนุ ขั วิง่ เล่นบ้าง ถ้ารอบๆ ตัวดูเป็นธรรมชาติมนั ก็จะ ยิ่งตอบโจทย์การพักผ่อนครับ //

179


TOLIX Outdoor set 2,990.-

ชุดโต๊ะ + เก้าอี้สนาม 2 ตัว รุ่น โทลิค (3 ชิ้น/ชุด) ประกอบด้วย > โต๊ะ รุ่น โทลิค 51 X 51 X 71 cm. > เก้าอี้ จ�ำนวน 2 ตัว รุ่น โทลิค 34 x 46 x 80 cm. ⌜WHITE⌟ //

180


A BENIA Tray 195.- ถาด รุ่น บีเนีย 38 x 38 x 5 cm. ⌜MULTI COLOR⌟ B PORTIA Pitcher+Tumbler 5 pcs./set 490.- ชุดเหยือก+แก้วน�้ำ 5 ชิ้น/ชุด รุ่น พอร์เทีย ⌜MULTI COLOR⌟ C RANDE Succulent in hanging pot 350.- ต้นไม้ในกระถางแขวน รุน่ แรนดี้ 10 x 9 x 14 cm. ⌜GREEN⌟ RANDA Succulent in hanging pot 350.- ต้นไม้ในกระถางแขวน รุ่น แรนด้า 15 x 9 x 18 cm. ⌜GREEN⌟ D CEMOTRA Plant pot 99.- กระถาง รุ่น ซิโมตร้า 13.5 x 13.5 x 12.5 cm. ⌜GREY⌟ ้ เป็ด/S รุน่ อะทอมมี่ 15.5 x 9.8 x 25.5 cm. ⌜GREY⌟ ATOMMI/S Duck garden figure 295.- รูปปัน ATOMMI/L Duck garden figure 395.- รูปปั้นเป็ด/L รุ่น อะทอมมี่ 18 x 17.5 x 31 cm. ⌜GREY⌟

A

C

B

D

//

181


//

182


ORARENE Outdoor set 24,900.-

ชุดโต๊ะสนาม รุ่น โอรารีน (5 ชิ้น/ชุด) ประกอบด้วย > โต๊ะสนาม รุ่น โอรารีน 106 X 106 X 73 cm. > เก้าอี้ รุ่น โอรารีน 70 x 64 x 89 cm. ⌜GREY⌟

//

183


MASHAROF Outdoor set (1 table + sofa)

29,900.-

ชุดโต๊ะสนาม 1 + โซฟาเข้ามุม รุ่น มาชารอฟ ⌜BROWN⌟

CYCAD Cycad in pot

1,490.ต้นไม้ในกระถาง รุ่น ไซเคด 63 x 63 x 63 cm. ⌜GREEN⌟ * สินค้าไม่รวมกระถาง Cycad in pot

1,990.ต้นไม้ในกระถาง รุ่น ไซเคด 80 x 80 x 80 cm. ⌜GREEN⌟ * สินค้าไม่รวมกระถาง

//

184


//

185


//

186


Flex Time การเลือกเฟอร์นเิ จอร์แบบลอยตัวทีส่ ามารถปรับเปลีย่ นและโยกย้ายตามความต้องการ กลาย เป็นโจทย์สุดท้าทายส�ำหรับคนรักการแต่งบ้านเพราะได้ครีเอทมุมนั่งเล่นใหม่ๆ ได้ ไม่รู้จบ

Pillow Talk ยกระดับความผ่อนคลายให้กลายเป็นที่สุดแห่งความรื่นรมย์ด้วยหมอนหลากหลายแบบ เลือกหมอนต่างขนาดตกแต่งมุมนัง่ เล่น โดยใช้หมอนใบใหญ่แทนพนักพิง ส่วนหมอนใบเล็ก ไว้หนุนหลังหรือนอนเล่น

JOHAN Outdoor table

12,900.โต๊ะสนาม รุ่น โจฮัน 200 x 100 x 75 cm.

SWING IS A THING มุมพักผ่อนของคุณจะไม่จ�ำเจอีกต่อไปหาก ตกแต่งด้วยชิงช้านั่งเล่น เพราะนอกจากจะ ช่วยให้พื้นที่นอกบ้านดูน่าสนใจแล้วยังท�ำให้ รูส้ กึ ผ่อนคลายและเพลิดเพลินจนลืมเวลาเลย ทีเดียว ส�ำหรับชิงช้านั้นมีหลากหลายวัสดุให้ เลือกไม่ว่าจะเป็นไม้ เหล็ก ยางรถยนต์ หรือ หวายเทียม ขึ้นอยู่กับความชอบและความ เหมาะสมลงตัวกับพืน้ ทีข่ องคุณ หากต้องการ ความทนทานแข็งแกร่ง ชิงช้าเหล็กหรือโลหะ คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบเสมอ

⌜MEDIUM WOOD⌟

SHANON Outdoor Chair

3,290.- เก้าอี้สนาม รุ่น ชานัน 54 x 52 x 84 cm. ⌜MEDIUM WOOD⌟

กลิน่ อายวันวานบันดาลใจให้เหล่านักออกแบบพากันร่วมย้อนเวลาผ่านเฟอร์นเิ จอร์ชิ้น สวยโดยพร้อมเพรียงกัน ไม่ว่าจะเป็นชุดเครื่องเรือนหวายที่ดูราวกับหลุดมาจากยุค 70’s ตลอดจนชุดโต๊ะเหล็กฉลุลายอ่อนช้อยงดงาม จะยิง่ รืน่ รมย์ ไปอีกสเต็ปหากจัด วางผ้าปูโต๊ะผืนสวยพร้อมชุดน�้ำชาเซรามิกและแจกันดอกไม้ ช่วยเพิม่ สีสนั ให้สวนมุม เล็กๆ ดูน่าสนใจขึ้นอีกเยอะ

KIKO Swing chair 2,990.ม้านัง่ ชิงช้า รุน่ คิโค่ 118 X 73 X 86.5 cm. ⌜DARK GREEN⌟

MAINTENANCE TIPS // • หลีกเลี่ยงการกรีดหรือขูดขีด ด้วย ของแข็งและของมีคม • ใช้ผา้ ชุบน�ำ้ หรือน�ำ้ สบู่ บิดหมาดๆ เช็ด แล้วตามด้วยผ้าแห้ง • ไม่ควรใช้น�้ำยาหรือสารเคมีใดๆ มาท�ำ ความสะอาดโดยเด็ดขาดเพราะจะท�ำ ให้พื้นผิวเสียหายได้

ARANI Outdoor set ( 1 table + 2 chairs )

6,990.- ชุดโต๊ะสนาม 1 + เก้าอี้ 2 ตัว รุ่น อารานี่

⌜BROWN⌟

//

187


//

188


//

189


//

190


//

191


//

192


//

193


//

194


//

195


//

196


//

197


//

198


28

FOLLOW US

Instagram@Indexlivingmall LIKE US

Facebook.com/Indexlivingmall WATCH US

Youtube.com/Indexfurniture FOLLOW US

Twitter.com@IndexLivingMall VISIT US

www.indexlivingmall.com LINE ID

indexlivingmall

//

199


THAILAND . LAO PDR . VIETNAM . NEPAL . MALAYSIA . RUSSIA MYANMAR . CAMBODIA . PAKISTAN . INDONESIA

Index Living Mall Annual Catalogue 2018  
Index Living Mall Annual Catalogue 2018  
Advertisement