Page 1

GRUP MUNICIPAL D’INDEPENDENTS-ERC SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

Octubre del 2005 • Número 21

Dos anys de govern Entrevista a Lluís Velasco

2

Balanç a mitja legislatura

5

Joventut i serveis socials

6

Cultura i educació

7

Informació i participació

8

Serveis municipals

9

Hisenda i promoció 10 econòmica Urbanisme i medi ambient

11

El POUM i els barris del Tenes 12

Estem a mig mandat i és oportú que el grup d'Independents-ERC repassem el camí que s'ha fet. Si hem assolit el que ens proposàvem, com s'ha fet, i què ens queda per fer. És també el moment per reafirmar-nos en el nostre convenciment que la política municipal ha d'estar al servei de la qualitat de vida per a tothom, que totes les persones mereixen la mateixa atenció, que les actuacions de gran abast han de ser en benefici de tot el poble i no de l'interès particular, per legítim que sigui. Sense pretensió d'exhaustivitat, algunes de les coses fetes són: s'han posat en funcionament l'escola bressol, el consultori mèdic i el Cau de l'Esplai; s'ha implantat el servei d'autobús municipal; s'ha condicionat el local de la policia; s'ha habilitat un local de joves; s'ha fet l'adequació de nous espais a l'edifici de l'ajuntament; s'ha presentat l'informe de l'estat dels barris i s'han iniciat els processos de reurbanització; s'ha elaborat, i ja s'aplica, el Pla Local de Joventut; s'ha realitzat un Pla Local de Comerç i s'ha endegat l'associació de botiguers; comptem amb una programació cultural estable (teatre, cinema, música...); s'ha millorat l'atenció a la gent gran; s'han creat comissions i consells de participació (de barris, de cultura, social, del desenvolupament sostenible); s'ha fet més efectiva la gestió de diverses àrees amb la major dedicació, o incorporació, de tècnics (medi ambient, un arquitecte); s'ha iniciat el procés per a la segona escola de primària; està a punt d'aplicar-se el nou pla de residus; s'ha iniciat la redacció del POUM; s'ha aconseguit incloure la construcció del nou CAP en les partides que la Generalitat ja té consignades... Podríem dir que s'ha complert força el que volíem, si bé cal reconèixer que més lentament i no sempre amb l'efectivitat desitjada. I per davant queda molt per fer, tal com recull el pla d'inversions d'enguany i els que es proposaran per als dos anys vinents.

En Joan Ridao, parlamentari d'ERC i president de ponència que va redactar l'estatut, va venir a Santa Eulàlia, a primers de juny, i ja va preveure que l’Estatut acabaria la seva tramitació al Parlament mes o menys com a acabat. Des de l’Ona ens sumem a les felicitacions pel text aconsseguit i demanem als Diputats de Madrid la mateixa capacitat de diàleg i entesa per aprovar, finalment, un bon Estatut per Catalunya.

Però el que volem subratllar més és el com. En aquest sentit des de l'equip de govern s'han posat tots els mitjans per tal de facilitar la màxima participació dels ciutadans, així com de la resta de grups municipals. La transparència i la informació sistemàtica, per tal de facilitar la implicació de tothom qui ho vulgui, són els signes de la identitat d'aquesta manera de ser i de fer. Edita: Grup Municipal d’Independents-ERC Santa Eulàlia de Ronçana • Imprès en paper ecològic • Dipòsit legal: B - 48.566


entrevista

2

Lluís Velasco i Batlle:

"És un privilegi per a qualsevol ciutadà poder treballar fent un servei al seu poble" Nascut a Barcelona l'any 1960. Enginyer Tècnic Agrícola. Especialista en la gestió d’espais naturals. Casat i amb tres fills Després de dos anys de feina intensa al capdavant de les regidories de serveis i medi ambient, des d'aquest estiu has hagut de deixar aquesta tasca. Com valores, a grans trets, la feina feta? És un privilegi per a qualsevol ciutadà poder treballar fent un servei al seu poble des de l'Ajuntament, i encara més quan aquesta tasca la pots dur a terme amb

un equip de persones que tenen un projecte basat en el servei a les persones, en la millora de la qualitat de vida i en la preservació del territori.

i propostes per a la implantació de nous serveis o per la millora dels existents. També cal destacar l'atenció a emergències o situacions sobrevingudes.

La meva renúncia a aquest servei com a regidor ha estat provocada per motius professionals i personals. La suma de la meva dedicació professional com a director d'un parc natural i de la responsabilitat a l'Ajuntament, ha arribat un punt que ha resultat insostenible i raons de salut no em permeten continuar el meu compromís. Amb tot, passat aquest parèntesi, que tant de bo sigui ben curt, espero trobar nous espais per seguir treballant per Santa Eulàlia.

En l'apartat de serveis, un primer pas va ser la creació d'una base de dades d'incidències. Això permet tenir totes les incidències que arriben a l'Ajuntament en un llistat i poder-ne fer un seguiment al dia. També es va unificar el magatzem i taller de manteniment (que estava repartit en tres locals diferents), facilitant l’organització del treball de l'equip de manteniment i millorant les condicions dels espais de magatzem i de treball. Per conèixer l'estat dels diferents serveis municipals va ser molt útil l'estudi de l'Estat dels Barris elaborat pels serveis tècnics municipals. Una de les conclusions d'aquest estudi va ser l'estat molt deficient de l'enllumenat d'alguns barris, que reflectien el gran nombre d'incidències. Això ens portà a prendre les següents determinacions:

Què destacaries del treball d'aquests dos anys en les regidories de què has estat responsable? La tasca ha estat intensa, tant pel que fa a la feina del dia a dia (amb la programació, execució i avaluació de treballs) com pel que fa a l'elaboració de projectes


entrevista

3

– Adquisició d'un camió cistella per poder reduir el temps de resolució d'incidències – Reorganització de l'equip de manteniment que, entre altres canvis, suposa una major dedicació de personal als treballs de resolució de problemes de les instal·lacions elèctriques i de l'enllumenat – Pla i programació per la renovació d'instal·lacions en aquelles zones on les avaries es repeteixen o on s'han de renovar trams de cablejat, quadres elèctrics, etc. Pel que fa a nous serveis, la posada en marxa del Transport Municipal crec que és el més destacat. Des de la regidoria de serveis i amb la col·laboració d'un grup de treball de l'Agenda 21, es va fer un treball previ per estudiar possibles recorreguts i per calcu-

lar els temps de durada de les diferents propostes. També es va treballar amb l'ATM (Autoritat del

I pel que fa a la gestió de residus? Aquest ha estat un camp al qual hem dedicat un gran esforç, començant pel seguiment del servei actual de recollida d'escombraries amb reunions quinzenals amb l'empresa concessionària per anar resolent les incidències existents i fer el seguiment dels problemes i de la marxa del servei. Al mateix temps, des de l'inici vàrem plantejar-nos estudiar quin era el model de gestió de residus que, essent còmode pels ciutadans, millor s'adaptava a les característiques del nostre municipi i que a la vegada suposés una solució sostenible que millorés la recuperació i el reciclatge de la major part de les fraccions dels residus que es generen. D'aquí va sorgir la proposta d'elaborar el Pla de Residus Municipal. En aquest pla es fa una diagnosi de la situació actual i, després d'estudiar els diferents models i de comparar-los, es proposa el model de gestió de residus amb recollida selectiva porta a porta. L'elaboració del Pla, la comparació dels diferents models i dels seus costos, la visita a diferents municipis i plantes de tractament de residus, han suposat un treball important de l'últim any.

Transport Metropolità) per veure la viabilitat i les característiques que havia de tenir el transport municipal a Santa Eulàlia. Amb tot això, l'octubre de 2004 es posava en funcionament, amb una bona acollida per part dels ciutadans. Quina seria la dificultat que destacaries d'aquesta regidoria? Això és difícil de respondre, però, sense entrar en detalls concrets, per a mi el treball en aquesta àrea té la característica que es veu molt quan algun servei no funciona o té deficiències; en canvi no es veu, o costa d'apreciar, l'esforç perquè les coses funcionin. Posaré només un exemple: els problemes d'aigua a l'estiu. Als pocs dies d'haver entrat a l'Ajuntament vàrem tenir alguns problemes d'abastament d'aigua. Per sort van ser pocs dies i els altres estius no hem tingut problemes. Però això no ha estat una qüestió de sort o mala sort, sinó que des del primer moment es va fer un


entrevista

4 seguiment exhaustiu: es van modificar instal·lacions per poder enllaçar diferents dipòsits de subministrament, a l'estiu es fa un seguiment diari per ràdio-control dels nivells de tots els dipòsits, i, sense anar més lluny, a principi d'aquest estiu, al detectar l'increment de consum, es van tenir converses amb el gerent de ATLL (Aigües Ter Llobregat) per poder disposar de major subministre d'aigua, a fi d’evitar possibles conseqüències de la forta sequera. I pel que fa a Medi Ambient? L'àrea de Medi Ambient té una gran importància ja que els temes que li són propis, els aspectes mediambientals, són transversals i influeixen en molts apartats que es gestionen des d'altres àrees (urbanisme, festes, serveis, etc). Per tot plegat, des de l'inici vàrem veure la necessitat d'incorporar un tècnic de medi ambient a l'equip dels serveis tècnics municipals. Primer va ser amb un contracte temporal, acollint-nos a un pla d'ocupació de la Generalitat, i actualment ja hi ha una persona contractada per dur a terme aquesta tasca. La feina en aquest camp del medi ambient ha tingut un vessant de treball quotidià de seguiment d'incidències, supervisió de projectes d'obres per incorporar criteris ambientals i seguiment de totes aquelles actuacions en què cal tenir en compte els aspectes relacionats amb el medi ambient (zones enjardinades, problemes diversos amb l'arbrat públic o amb els arbres de parcel·les o finques particulars) Pel que fa a actuacions concretes jo en destacaria dues: – Tots els treballs de prevenció

d'incendis forestals: arranjament de pistes forestals, execució i manteniment de franges de seguretat, esbrossada dels marges dels camins rurals. – El disseny i els criteris d'execució de les zones verdes en els nous plans d'urbanització, tenint una cura especial pel manteniment o transplantament dels arbres existents Com ha estat la participació ciutadana en els temes mediambientals? En constituir els primers consells de participació, i seguint el procés d'Agenda 21 iniciat, crèiem convenient crear el Consell pel Desenvolupament Sostenible. Aquest consell, del qual forma part la comissió de seguiment de l'Agenda 21, ha estat un espai d'intercanvi d'informació i experiències entre l'ajuntament i els representants de l'Agenda 21,

així com un espai de debat i de creació de propostes. I tot això amb l'objectiu d'avançar en la línia marcada pels Plans d'Acció Local per a la Sostenibilitat sorgits de l'Auditoria Ambiental i del procés d'Agenda 21. Quina valoració fas de la feina de l'equip de govern en aquests dos anys? Ha estat un treball fet amb molta il·lusió. Ha estat un treball d'equip, no només de l'equip de govern, sinó de tots els treballadors municipals. Sense la seva dedicació, el seu treball i la seva comprensió no hagués estat possible fer el que s'ha fet. Ha estat també un esforç molt intens, sempre amb l'objectiu que l'administració municipal guanyi en eficàcia, així com planificar i projectar un seguit d'actuacions a mig termini per tal de millorar la qualitat de vida dels santaeulaliencs.La nostra aportació: uns principis clars per poder actuar.


a fons

5

Balanç a mitja legislatura Un poble amb una altra política era una de les fites que Independents-ERC defensava en les eleccions municipals passades. El nostre grup estava convençut -i ho està- que les coses podien ser diferents i molt millors del que havien estat fins aquell moment. L'eficàcia, la informació i la participació eren els tres puntals en els quals calia actuar per transformar radicalment la gestió que havia definit la política municipal fins aleshores. El més urgent era canviar, amb resolució, les inèrcies a què ens havíem acostumat des de feia tant de temps i establir unes noves maneres on el que comptés de veritat fos l'atenció a les persones, un dels principals eixos del nostre programa. Tot això es deia en un moment en el qual tots vèiem la transformació del poble. Santa Eulàlia esdevenia un municipi amb grans expectatives de creixement i de transformació i per això era necessari posar-nos a treballar en el model de poble. No es podia perdre el nord i era urgent reconduir aquest procés i posar-se al capdavant dels esdeveniments per assegurar-nos la identitat que a d’altres municipis semblants al nostre tant els costa retrobar. Arribats aquí, semblava que teníem clares les claus d´actuació, ara només faltava començar a caminar. En aquest extens reportatge fem una descripció d'algunes de les principals actuacions que hem impulsat, en aquests darrers dos anys, des d'Independents-ERC. Efectivament, quan hem anat recopilant tota la informació hem vist clarament la quantitat de feina feta, que, d'altra banda, no ens ha d'amagar pas que encara en queda molta més per fer i que difícilment es podrà acabar durant els dos anys de legislatura que queden. És per això que la nostra perspectiva no s'acaba pas en aquests primers quatre anys i que ja estem preparant-nos per més endavant. El reportatge descriu les actuacions segons el nostre esquema organitzatiu en comissions que, és clar, són obertes a la col·laboració de tothom que vulgui treballar per Santa Eulàlia des d'Independents-ERC.

Compliment del nostre programa Fet Habitatges Socials Pla de joventut local Local per a joves Nou local per a l’Esplai Creació del Consell de joves Creació del Consell social Estudi sobre la gent gran 1% del pressupost pel tercer món Dispensari Municipal Creació del nou CAP Xarxa d’atenció a la gent gran Grup de voluntariat social Creació de la Comissió de cultura Potenciar la Comissió de festes Escola Bressol Municipal Segona Escola de primària Programació Cultural estable Renovació de la Biblioteca Editar el Tornaveu trimestralment Patronat SET Comunicació Edició de la nova guia telefònica

En procés •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Balanç feina feta cada 6 mesos Millora de la informació del pressupost municipal Aplicació dels criteris de sostenibilitat Transport públic municipal Millora del clavegueram Centralització dels magatzems municipals Millora de l’enllumenat públic Estudi sobre el comerç local Creació del Consell econòmic Creació de l’Associació de comerciants Graderies al camp de futbol Actuacions a la via pública Elaboració del POUM Recollida selectiva d’escombraries Camí de vianants Millora de l’accès a l’institut i a l’escola de primària

Fet •

En procés

• • • • • • • • • • • • • • •


a fons

6

Joventut i serveis socials:

Compromís Genèricament la nostra feina en aquest apartat ha estat ajudar a l'activitat de la regidoria (a la qual aportem la nostra feina) afegint-hi un compromís evident de suport als diferents grups i associacions del nostre poble. Efectivament, n'estem del tot satisfets. Una de les principals reivindicacions d'Independents-ERC havia estat, de sempre, la construcció d'habitatges socials. Doncs bé, ara 14 habitatges per a joves ja estan concedits.

Plans enllestits i suport També s'ha elaborat un complet Pla Local 2005-2007: s'ha escoltat, per fer-lo, grups de joves del poble que hi han volgut participar i és a partir de les seves opinions i necessitats que s'ha realitzat el Pla Jove. En aquest apartat també s'ha fet arribar a tots els joves de Santa Eulàlia l'Info-jove, Guia Jove i Tríptic de transport Municipal: ara els joves disposaran d'una tarja descompte en el transport local. També s'han concedit, prèvia presentació de la documentació necessària, subvencions a associacions juvenils. Des del febrer de 2005 ja hi ha un Local per a joves que complementa les activitats que ja es realitzen al PIJ. També s'ha potenciat l'Esplai amb l'adequació del nou local i la col·laboració en la celebració dels seus 25 anys.

El Punt d’Informació Juvenil obre cada tarda.

El Dispensari provisional, amb la parada del Bus Municipal.

En col·laboració amb l'IES Vall del Tenes, es va fer una exposició del viatge a Santiago de Compostela de quart d'ESO . El suport a la Festa Major Jove ha estat absolut, aportant-hi la confiança que els organitzadors necessiten per desenvolupar les activitats en llibertat i amb el pressupost adient. Quant a l’Assemblea jove, s'estan establint les bases perquè sigui, ben aviat, una realitat.

Societat Un punt essencial en l'apartat de serveis socials ha estat la creació del Consell Social, amb la participació de totes les institucions que de forma directa o indirecta estan al servei d'altres persones: Casal d'avis, SEPAP (voluntaris de presons), Càritas, membres de ONG's, Directors de residències d'avis, Grup de dones de la Vall del Tenes , Equip de treball de la EBASP, Insertora laboral, Tècnic de joventut, representants dels grups polítics, metges... Hi ha hagut reunions periòdiques i s'han establert línies d'actuació de les diferents comissions que el componen . En l'àmbit de la gent gran s'ha realitzat un estudi sobre les persones d'edat avançada que a Santa Eulàlia viuen soles i quines necessitats tenen i en quina mesura en són conscients. També s'ha realitzat el mateix tipus d'estudi en els matrimonis grans que viuen sols a casa. Aquest treball ha

servit per detectar necessitats reals dels nostres avis . En l'apartat d'ajut al Tercer Món i acomplint el programa des del primer moment, es concedeix l’1% del pressupost municipal en projectes de solidaritat. S'està treballant des del Consell Social en un projecte d'agermanament . En l'àmbit de Salut es treballa per la prevenció i educació sanitària . D'altra banda s'ha donat suport a l’Equip de treball EBASP (Treballadora Social, Educadora social, Treballadora Familiar) en tots els àmbits d'actuació d‘aquests professionals: Família, Gent Gran, Infància, Adolescents i Joves, Disminució i Dona i en els diferents programes que es duen a terme, com són el Programa de Prevenció Salut Jove, el Protocol d'actuació en casos de violència domèstica i el Programa d'acollida per a immigrants.

Més coses? Cal fer efectiva la Xarxa d'atenció a la Gent Gran , ja que ara se’n coneixen les necessitats. Facilitar la implicació de la gent gran en la vida social i cultural, perquè la seva experiència sigui una riquesa per tots els ciutadans . També cal, encara, potenciar la creació d'un grup de voluntariat social i treballar conjuntament amb les empreses ubicades al municipi per facilitar sortides laborals als aturats.


a fons

7

Cultura i educació:

La creació d´escenaris d´informació i de participació Una de les primeres accions que calia endegar en l'àmbit cultural era establir un escenari que aplegués les entitats culturals del poble amb l'objectiu d'optimitzar els esforços. La creació de la comissió de cultura va oferir principalment dues grans oportunitats: – establir un canal regular d'informació plural i transparent entre tots els que treballaven en l'àmbit cultural de Santa Eulàlia. – i, lluny d'interferir en la dinàmica de cada un dels col.lectius, planificar en el temps l'oferta de les activitats culturals que es porten a terme en el poble, així com organitzar els espais on aquestes s'han de realitzar. A més, aquest propòsit també garantia l´oferta continuada i regular d´activitats. Una de les conseqüències més evidents del funcionament de la comissió ha estat el creixement en aquest temps de l'oferta cultural, que ha possibilitat, per exemple, la celebració de cicles continuats de cinema, teatre, balls de saló o espectacles infantils, a banda que ha estat un dels motors de la celebració de la Setmana Cultural que es porta a terme per Sant Jordi o de la nit de músics. Un altre pas endavant ha estat establir uns criteris pel que fa a les subvencions anuals que reben les entitats. L'obligatorietat de presentar, entre altra documentació, una memò-

Nou format del programa de les Activitats Culturals.

ria d'activitats que aquestes porten a terme en el poble esdevé un dels criteris fonamentals a l'hora d'atorgar la subvenció. Aquesta premissa reitera el compromís del nostre grup per vetllar, d'una banda, per la transparència sobre l'ús que es fa dels diners públics i, per l'altra, per potenciar que les entitats s'obrin al poble i facin arribar la seva feina a la resta de la població. També cal remarcar la feina de la Comissió de Festes, en la qual hi participen un bon grup de persones del nostre poble i que tanta feina fan perquè les diferents festes que s'organitzen siguin, com són, un èxit de participació.

L´atenció a les persones, eix prioritari d´actuació La inauguració de l'escola bressol tot just quan Independents-ERC va accedir al govern municipal esdevenia un dels reptes més importants. L'escola bressol, una vella i obstinada reinvindicació del nostre grup quan encara estava a l'oposició, finalment esdevenia una realitat, encara que dissortadament en aquell moment no estava acabada. La prioritat per a nosaltres era molt clara: urgia cercar tota mena de recursos per donar una darrera empenta i solucionar els obstacles que encara hi havia per condicionar l'espai i assegurar que les famílies del poble en poguessin fruir al més aviat possible. De fet, hi faltava el més important: el contingut, és a dir, les persones, els recursos, el plantejament educatiu, les directrius per al bon funcionament dels serveis de què es volia dotar... L’experiència ha permès que a hores d´ara l'escola bressol funcioni a ple rendiment i amb uns excel·lents resultats.

Accés a l’Escola Bressol Municipal.

Un futur compartit que ens identifiqui Els reptes de futur són molts i interessants sempre que ens hi enfrontem des d´una perspectiva de canvi i millora. El creixement de la població, tot i els problemes que pot comportar, cal veure'l també com una oportunitat de poder fer les coses bé i a la mida que volem. Per exemple: - La segona escola d'ensenyament primari aviat haurà de ser una realitat si es vol fer front a la demanda escolar que suposa la vinguda de les noves famílies. Amb ella s'obre el moment de posar en marxa el Projecte Educatiu de Poble, que pot assentar les bases d'unes directrius sobre els principis educatius amb els quals s'haurien d'identificar els escolars del nostre poble. - Dotar el poble d'una biblioteca en condicions és un debat que va més enllà de la simple renovació de la biblioteca actual. És un bon moment per reflexionar sobre la necessitat de tenir un centre cultural polivalent on, a més dels serveis bibliotecaris, hi hagi altres espais que puguin acollir en millors condicions activitats que avui per avui es porten a terme al centre de La Fàbrica.


a fons

8 Informació i Participació:

Dos anys per anar fent boca La comissió d'informació i participació també ha anat acomplint, durant aquests darrers dos anys, la major part de les accions que es van preveure. Així, ja de bon principi de legislatura, s'havien previst diverses accions que formaven part del programa de govern que IndependentsERC havia proposat a la ciutadania i que, per tant, eren un compromís en ferm amb tothom. D'aquesta manera, una vegada iniciada la legislatura, el Tornaveu, el butlletí Municipal que edita l'Ajuntament, ha passat de fer quatre números en quatre anys durant la legislatura anterior a sortir puntualment cada trimestre. Aquesta eficàcia informativa ha vingut corroborada amb la constitució del Patronat de l'organisme municipal autònom local Set-Comunicació com a ens que gestiona la titularitat de la televisió local. D'altra banda i des del primer any de la legislatura, s'ha refundat l'anuari local, redissenyant els seus continguts i imatge a tot color alhora que se n'ha refet la gestió comercial i administrativa, cosa que ha reduït espectacularment

Algunes de les publicacions d’aquest darrer any.

la despesa total per any. D'igual manera, i comptant amb la col·laboració de bona part de les empreses arrelades al nostre poble, la regidoria d'informació ha liderat l'edició d'un calendari local que ha esdevingut ben usual a les cases del nostre poble i que informa de tots els esdeveniments, festes i actes que afecten la gent de Santa Eulàlia de Ronçana. En els darrers mesos també s'ha editat una nova guia telefònica del poble, que va ser el resultat de la campanya "quin número tens?", que va aconseguir refer d'una manera raonada el llistat de telèfons locals implicant la mateixa gent que hi volia sortir. La nova guia editada és la primera d'un seguit d'altres guies que en els propers anys aniran descrivint la realitat municipal d'una manera clara i elegant i que preveuen dedicar volums a l'economia, les entitats, els serveis i a un recull de mapes locals.

Les noves cartelleres repartides en diferents punts del poble.

En els darrers mesos la regidoria ha anat col·locant a diversos punts ben visibles del poble plafons metàl·lics on les diferents entitats hi poden enganxar les diferents activitats que desenvolupen per informar la resta de gent del poble. També s'han elaborat diverses pancartes que estan fetes per a la seva reutilització.

D'altra banda, i semestralment, s'ha convocat tota la gent del poble a assistir a un balanç periòdic de les diferents activitats realitzades per l'equip de govern utilitzant suports informàtics que facin més clara l'explicació. Per aconseguir una més ràpida i millor integració dels nouvinguts, s'ha lliurat a tota la gent que s'empadrona al nostre poble un recull d'aquests elements que defineixen el nostre poble: l'anuari local amb totes les entitats, activitats que fan i informacions per facilitar-hi el contacte, calendari, etc. Ja tancant aquest petit resum d'activitat, cal esmentar la legalització de l'escut municipal, que ha recuperat, després d'anys d'incorrecció i d'acord amb la resta de grups de l'Ajuntament, els elements originals que donen fe de les arrels històriques del nostre poble. Aquest ha estat el primer per refer tota la imatge corporativa de l'Ajuntament redissenyant tota la paperassa que genera. Tot plegat ens fa pensar en un bon trajecte. És un trajecte que, tot i això, no està mancat de nous reptes i que, efectivament, caldrà aprofundir en els propers anys.


a fons

9

Serveis Municipals:

El servei dels serveis La comissió de serveis d'Independents-ERC ha estat, durant aquests dos anys, treballant per tirar endavant les propostes que vam presentar en el programa de govern que havíem elaborat. Aquestes que relacionem a continuació són algunes de les accions que hem portat a terme en aquests primers dos anys, donant suport a les iniciatives liderades per la regidoria corresponent. Cal remarcar, inicialment, que s'han fet reunions cada dos mesos amb el Consell pel Desenvolupament Sostenible. Així, s'ha iniciat l'aplicació de criteris de sostenibilitat en l'edificació, començant per l'escola bressol, on s'han instal·lat plaques solars per a la calefacció i l'aigua calenta i un dipòsit per recollir les aigües de la pluja i fer-les servir per regar. La incorporació als serveis tècnics de l'ajuntament d'un tècnic de medi ambient també ha estat una acció positiva en aquest sentit.

Les instal·lacions del nou magatzem municipal.

Serveis per a les persones

zems municipals, centralitzant-los a Can Xena. També s'està procedint a la millora de la deixalleria.

Després d'estudis profunds i detallats, s'ha posat en marxa el transport públic municipal, amb l'estimable col·laboració de l'Agenda 21 local. Aquesta acció està tenint una acollida espectacular per part de la ciutadania. Considerant que la informació és el pas previ i necessari per a la participació, hem organitzat diverses xerrades per fer arribar el màxim d'informació a la població.

Fer xarxa

Quant a les obres realitzades, s'ha millorat l'accés a l'institut pel Camí de la Rovira i s'ha realitzat l'arranjament d'alguns dels carrers del municipi, tot i que i encara queda molt per fer.

Ja fa un any que el Bus municipal circula per Santa Eulàlia.

El subministrament d'aigua potable quedarà garantint a partir de la tardor, tot i que la connexió amb Aigües Ter-Llobregat s'ha vist endarrerida per diversos impediments que han privat de complir el calendari previst. D'altra banda, la millora del clavegueram està en marxa i l'empresa contractada disposa d'una cartografia de la xarxa del municipi; ara estem a l'espera de rebre la proposta del Pla Director de la millora. Un altre avenç en aquest apartat de serveis ha estat el trasllat dels magat-

Vam heretar una xarxa d'enllumenat molt deficient i estem treballant en la seva millora amb la substitució de pals de llum i quadres elèctrics. Alhora s'han fet instal·lacions noves d'enllumenat al Camí del Gual i al voltant del pavelló. Recentment, s’ha instal·lat il·luminació a l'interior de l'ermita de Sant Simple i també s'ha condicionat l'antiga escola de primària adjacent a l'ermita de Sant Simple pel trasllat de l'Esplai. Cal esmentar que amb l'adquisició d'un camió cistella s’ha disminuït el temps per la reparació de l’enllumenat. També s’ha aconseguit augmentar la freqüència del transport públic de les diferents línies que passen pel municipi, les quals s'han coordinat amb el nostre propi transport municipal. Quant a l'apartat d'objectius actuals, s'està treballant per millorar les vies de connexió entre els diferents barris, per exemple a Salve Regina. Acabem dient que amb el Pla Ocupacional es dóna feina per un període de temps determinat a persones que estan a l'atur.


a fons

10 Hisenda i Promoció Econòmica:

Preveure i promoure En aquests dos anys s'ha donat un impuls definitiu a la informació econòmica de l'Ajuntament posada a l'abast dels ciutadans de Santa Eulàlia (a tall d'exemple, recordem aquí la informació facilitada per l'Ajuntament al Tornaveu n.12 del passat mes d'abril i també la informació facilitada al darrer ONA n.20 del passat mes de gener d'enguany). La informació facilitada permet conèixer els pressuposts i la seva execució, amb indicació concreta de l'aplicació dels fons. Entenem que és un pas molt important i definitiu, per tal com aquest nivell de detall en la informació no podrà rebaixar-se en el futur, en tot cas caldrà incrementar-la, i això amb independència dels equips de govern futurs. Es tracta, doncs, d'una feina que resta per sempre més. En l'àmbit de la Promoció Econòmica s'ha dirigit, des de l'Ajuntament, l'estudi relatiu al coneixement de la situació actual del comerç al nostre poble i s'ha elaborat un pla de dinamització d'aquest, i entre d'altres actuacions sorgeix la conveniència de la creació de l'Associació de Comerciants de Santa Eulàlia de Ronçana, Cal dir que des d'Indepen-

L’activitat comercial augmenta dia a dia.

dents-ERC, convençuts de la necessitat de la participació i de l'associacionisme, sempre hem cregut en la necessitat de l'existència d'aquesta Associació. A partir de l'esmentada anàlisi s'han potenciat les reunions necessàries per ajudar a donar els primers passos per la seva creació. Un cop fets aquests, ara només podem desitjar que el seu treball dirigit pels propis comerciants assoleixi els objectius que ells mateixos es marquin; des de l'Ajuntament sempre estarem al seu costat. D'altra banda, és un objectiu d'Independents-ERC i també consta en el pla de dinamització, l'elaboració d'una Guia Comercial. Aquesta serà, òbviament, consensuada amb l'Associació; la intenció és que estigui disponible al més aviat possible.

L’aparcament de camions als carrers de Santa Eulàlia s’acabarà aviat.

Relació directa Motivades per actuacions sectorials, s'han mantingut reunions amb comerciants, transportistes i altres agents econòmics. De cara a un futur immediat s'ha treballat en l’elaboració d'un document que recull els objectius, composició i normes de funcionament del futur Consell Econòmic, tot plegat amb la finalitat de vetllar pel desenvolupament del poble i atendre les necessitats dels agents econòmics. Ara només resta la posada en marxa, conjuntament amb els implicats en aquesta actuació. S'han realitzat reunions i s'ha acabat de condicionar l'espai físic de l'aparcament de camions i es creu que es podrà posar en servei dins dels propers mesos. Un cop en marxa la creació de l'Associació de Comerciants, ens posem a treballar en l'elaboració d'un Pla destinat a la promoció dels serveis de turisme, lleure i oci. En aquest cas, igual que en el cas de la Dinamització Comercial, ens veiem obligats a comptar amb l'ajut de l'administració superior, justament el que estem esperant per a endegar aquest pla, que serà executat conjuntament amb tots els implicats per la seva execució.


a fons

11

Urbanisme i medi ambient

Reflexió, comunicació, disseny i realització Hem passat l'equador del mandat. A vegades ens sembla que malgrat l'esforç continuat de tots els que col·laborem amb el grup d'Independents-ERC, encara tot està per fer. Res més lluny de la realitat. Si per un moment ens aturem per mirar el temps passat i on som ara, descobrim que en aquest període hem realitzat de manera efectiva i completa bona part d'allò que us proposàvem al nostre programa. Encara, però, hem fet quelcom de més important: anar posant les bases del futur més immediat.

Arranjar, preveure Durant el final del 2003 i principis del 2004 vam acabar les obres d'arranjament de la carretera, del consultori mèdic, l'ampliació de l'escola de primària i la construcció de l'escola bressol. Amb pressupost ja del 2004 hem actuat en els equipaments: rehabilitant l'ermita de Sant Simple per a ubicar-hi el cau de l'Esplai i fent les graderies i la sala polivalent del camp de futbol. Hi ha obres que es veuen, però també n'hem fet d'altres

reductores de la velocitat per a incrementar la seguretat. En d'altres casos encara tenim les obres en dansa. L'arranja-ment del camí del Gual, que inclou les obres d'adequació del clavegueram d'aquella banda del barri del Rieral, s'acabaran abans de finals d'any, igual que el camí de vianants en el tram del torrent de l'Areny fins al camí de Can Ferrerons, que ben aviat estarà enllestit. També està en fase final l'abastament d'aigua del sistema Ter Llobregat.

Les bases i el futur

Finalment, el camí de vianants uneix la Sagrera i el Rieral.

no tan visibles però igualment necessàries com arranjar el nou magatzem dels serveis de manteniment municipals a Can Xena, el local de policia i petites millores als edificis municipals. També hem actuat a la via pública i als serveis. S'ha asfaltat el primer tros del camí de Salve Regina i l'accés al barri de Puigdomènec, així com el pont i el tram final del camí de Can Burgués a tocar de la Fàbrica. Hem enjardinat i millorat l'entorn de la Fàbrica. Hem anat col·locant franges

Les noves zones urbanes es construeixen amb tots els serveis.

A l'inici us parlàvem de posar les bases del futur i no ens referíem únicament a tots els treballs per a l'elaboració del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Sens dubte que és un objectiu molt rellevant, ja que definirà el sostre i els llocs de creixement residencial, de serveis i equipaments i industrial per als propers 15 anys i les connexions amb les vies de comunicació del nostre entorn i la nostra xarxa viària bàsica interna. Pla que com sabeu està en plena fase de recollida d'aportacions veïnals, de negociació política i de concreció per part dels tècnics. Us volíem parlar sobretot de l'ingent treball dut a terme en aquests dos últims anys d'estudi, planificació, comunicació i projecció d'una àmplia relació d'actuacions que properament es posaran en marxa: la urbanització dels barris de Can Feu i Torre del Gos, la segona fase del camí de Salve Regina, l'accés a la Font del Bou, arranjament de la piscina municipal de Pinedes del Castellet,... Cal dir que la preparació d'aquest futur més immediat comporta un gran esforç de comunicació i relació amb els veïns implicats, els altres grups municipals, les altres administracions implicades, els tècnics i treballadors de l'ajuntament, els tècnics i proveïdors contractats cosa que, a vegades, obliga a endarrerir terminis en ordre a trobar la millor solució per a endreçar, ordenar i en definitiva millorar les condicions de vida al nostre poble.


per àrees

12

El POUM i els barris del Tenes El POUM es planteja entre els seus objectius el de la seguretat per a totes les zones urbanes. En aquest sentit pel que fa als barris del Tenes l'Avanç que es va presentar el mes de juliol feia una proposta que va ser rebutjada pels veïns. L'equip de govern, va considerar oportú retirar del document de l'Avanç tot el que es referia a les actuacions a la zona del Tenes, alhora que demanava a l'equip redactor que, juntament amb l'ACA, cerquessin altres propostes que asseguressin la condició d'urbana de tota aquella zona. Des d'aleshores, amb tots els grups municipals, es seguei-xen els treballs conjuntament amb la comissió de veïns del Tenes per tal de trobar solucions satisfactòries i que comptin amb el seu acord. Paral·lelament, entre les primeres decisions preses hi ha hagut la de realitzar una neteja del riu que es portarà a terme en aquestes properes setmanes d'octubre. El procés d’elaboració del POUM, tal i com era de suposar, genera

reaccions de tota mena. Independents-ERC és conscient, com a grup, de la importància de matisar el nostre model de poble (que hem anat elaborant durant els darrers anys) amb les aportacions de tothom, tot i conservant els criteris elementals que ens han dut a presentar les nostres propostes al poble i obtenir-ne el suport d’una majoria de la gent ben clara. De fet, l’elaboració del POUM és un procés en què s’ha primat la participació tant al mateix l’Ajuntament, amb la resta

de grups polítics, com amb entitats i persones individuals. Amb tot, volem accentuar el nostre compromís en la primacia dels interessos generals i la sostenibilitat com a factor generador d’aquest nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal. Aquests objectius van ser redactats i aprovats, en un document d’objectius generals del POUM, per tots els grups municipals i ens sembla que cal tenir-los sempre presents. Els objectius van ser el punt de partida que els tècnics van uti-litzar per elaborar i presentar l’Avenç del POUM i que, amb les modicficacions pertinents, ens ha d’anar conduint cap a un planejament òptim. És ben clar i inequívoc el suport d’Independents-ERC als nostres representants a l’Ajuntament, que estan encapçaalant una feina compartida per tot el grup. Igualment és igual d’inequívoc el nostre compromís ferm amb les idees que durant els darrers dotze anys ens han dut a treballar, setmana rere setmana, per fer de Santa Eulàlia un poble perquè s’hi visqui mi-llor: la gent d’ara i la de les ge-neracions del futur.

Ona nº 21 (Octubre 2005)  

Butlletí informatiu d'Independents-esquerra

Advertisement