Page 1

Nieuwsblad van de Vrije Evangelische Gemeenten (VEG)

• Gezonde huwelijken p4

• Pastoraat als presentie p6 • Ontwikkelingen in Europa: Letland p7 • ‘Vertrouw je leven toe aan God’. Maar ik houd het zelf liever onder controle…p8 Driemaandelijks magazine, 34ste jaargang nr.1 V.U. VEG-Peter Bordon, Nederzwijnaarde 23, 9052 Gent-Zwijnaarde


Ik voel het, ik weet het, ik zie het, Er is iets aan het gebeuren. Een jonge generatie staat op… You and me… We will {RISE}!

BREEZE AWARDS

A YOUNG GENERATION RISING EEN EVENT DAT MIJ DOET DENKEN AAN DE UITSPRAAK: ‘BE THE CHANGE THAT YOU WISH TO SEE IN THE WORLD’ - Cécil Van Maelsaeke, Algemeen Directeur Tearfund -

CORJAN MATSINGER

INTERNATIONALE ARTIESTEN

NACHT ZONDER DAK

BOEK JE TICKETS OP WWW.BREEZEAWARDS.BE 10 MEI - HET DEPOT - LEUVEN

SPETTERENDE OPENER


Inleiding door Peter Bordon

De redactie behoudt zich het recht artikelen in te korten of aan te passen. Colofon De V.E.G. is een vereniging die evangelische gemeenten samenbindt met de bedoeling elkaar met raad en daad bij te staan. Het bestuur, dat leiding geeft en coördinerend werkt naar verschillende activiteiten, bestaat uit: Wout van Wijngaarden, voorzitter Peter Bordon, algemeen coördinator Martin Gevaert, penningmeester Martin Lelie, secretaris Erwin Braet, boekhouder Leden zijn: Adri v.d. Berk, Ko de Nood, David Buntinx VEG-Dienstencentrum Dit dienstencentrum omvat verschillende departementen van waaruit de gemeenten gediend en geholpen kunnen worden. Zo zijn er ‘diensten’ voor de Jeugdwerking, Gemeenteopbouw, Communicatie, e.a. Ook de Vlaamse Evangelische Familiedag valt hieronder. Via het kantoor is materiaal voor evangelisatie en gemeente-opbouw verkrijgbaar, evenals een adressenlijst van evangelische gemeenten Voor alle informatie: V.E.G.-kantoor Nederzwijnaarde 23 9052 Gent-Zwijnaarde tel. 056-42.40.19 e-mail: peter.bordon@veg.be website www.veg.be Legaten Ik legateer vrij van rechten aan de VZW Vereniging van Vrije Evangelische Gemeenten een bedrag van € ………….. om te worden afgegeven zonder kosten, drie maanden na mijn overlijden. Giften U kunt giften voor het VEG-werk overmaken op rekeningnummer IBAN nr: BE74 0013 5462 5107 BIC: GEBABEBB Het ENB verschijnt 4 keer per jaar Uitgave: Toezendingen voor: Maart 10 januari Juni 10 april September 10 juli December 10 oktober

Naamsverandering Evangelisch Nieuws Blad (ENB)

Het magazine dat je nu in je handen hebt, is veranderd van naam, zoals je op de voorpagina kan zien: Verbinding, Nieuwsblad van de Vrije Evangelische Gemeenten (VEG). Met het woord ‘Verbinding’ willen we uitdrukken dat ons VEG-magazine de lezers wil stimuleren in hun verbondenheid met de Heer door het kruis en met mensen. De 31 VEG-gemeenten zijn verbonden met elkaar en ons blad Verbinding is daar een belangrijke schakel in. Op de volgende bladzijde vind je het tweede artikel in onze reeks over het huwelijk. De titel van de reeks is ‘gezonde huwelijken’: ik hoop dat deze serie je zal inspireren en tot zegen zal zijn in je huwelijk, zodat je relatie gezond zal blijven of gezond zal worden. Ik wil je daarbij aanmoedigen om bij de auteur van het huwelijk, de Here God zelf te rade te gaan door zijn woord er op na te slaan en (opnieuw) te ontdekken hoe Hij het huwelijk heeft bedoeld. Neem ook tijd om alleen én met je partner te bidden voor jullie relatie. Door samen Gods woord te raadplegen en door samen te bidden zal je huwelijk sterker worden: je bouwt dan immers aan het geestelijk aspect van je relatie. Door hier geregeld tijd voor vrij te maken, zal je mogen ervaren dat ‘een drievoudig snoer niet spoedig wordt verbroken’ (Pred. 4: 12).

Een drievoudig snoer… Een touw dat uit 3 aparte touwen is opgebouwd is veel sterker dan een tweevoudig touw. Door samen de Here God te betrekken in je relatie, ben je niet langer een ‘tweevoudig snoer’, maar zal je ondervinden dat je huwelijk een ‘drievoudig snoer’ is. Je wordt dan zo sterk verweven met de Heer en met elkaar, dat je relatie wel tegen een stootje kan. Zelf mogen mijn vrouw en ik ervaren dat we de moeilijke situaties, die op ons pad komen, aankunnen omdat we door de jaren heen hebben geïnvesteerd in onze relatie met elkaar en omdat we samen tijd genomen hebben in onze relatie met God. Ik wil je daarom aanvuren om ook te werken aan dat drievoudig snoer. Ik wens je hierbij van harte Gods zegen toe.

Workshopdag met de Evangelische Alliantie Vlaanderen (EAV), ETF en indekerk.be Een dag met veel ontmoeting en informatie Thema: relaties! Een dag met veel ontmoeting en informatie, aangeboden door tal van organisaties, die aangesloten zijn bij of samenwerken met de EAV, indekerk of de ETF. Info op indekerk.be en inschrijving via: indekerk.be/pages/workshopdag/ 24 mei 2014 van 09:30 uur tot 16:30 uur ETF Heverlee Sint-Jansbergsesteenweg 97 3001 Heverlee

•3•


Gezonde huwelijken door Wout van Wijngaarden

deel 2

In een vorig artikel hebben we gezien dat het eren van je ouders de sleutel vormt voor een goede en sterke maatschappij. Nu alle fundamenten ondergraven worden, is het goed om diep na te denken over het gezin. Daar wordt de eerbied voor ouders geleerd en doorgegeven. Het begint allemaal in het huwelijk dat de kern is van een gezin. In de komende artikelen zullen we het huwelijk beschrijven. Er zijn 10 basisgegevens in een huwelijk die we de revue zullen laten passeren. We plaatsen ze in een kolom zodat we een goed overzicht behouden. Nadat we gezien hebben wat het huwelijk is, zullen we nadenken over hoe we een huwelijk kunnen onderhouden. Het wezen van een huwelijk is:

Een goddelijke instelling

(Gen.1:28; Gen.2:18; Gen.2:22; Ps.127:1-3; Math.19:6)

• Een goddelijke instelling

Het huwelijk is een gegeven vanuit de schepping en dus geen “uitvinding” van een mens. Het geloof geeft er een speciale dimensie aan maar de basis is gelegd in de schepping. Zo gelden de regels voor het huwelijk voor iedereen en niet alleen voor de christenen.

• Een maatschappelijke instelling

Het huwelijk vinden we in alle tijden en in alle culturen. Er zijn veel details die door elke cultuur op eigen wijze worden ingevuld. We denken dan aan de leeftijden voor een huwelijkssluiting of de tijdsduur van het huwelijksfeest e.d. Ook de wijze waarop een keuze voor de partner tot stand komt, verschilt in diverse culturen. Het huwelijk als relatievorm tussen man en vrouw is echter een instelling van God. Het behoort dus bij de mens omdat God de mens zo heeft gemaakt. Zo lost God de eenzaamheid in Adam op en zo ontstaat vanuit die relatie het menselijke geslacht. Alhoewel er verschillende vormen in verschillende culturen bestaan, is het wezen hetzelfde. Het huwelijk is een integraal deel van het menselijke leven en vormt daardoor ook de hoek-

Het huwelijk als instelling van God zal daarom nooit ophouden te bestaan ook al zal de mens dat soms proberen te veranderen.

• Een persoonlijke betrekking Een monogame betrekking Een betrekking tussen man en vrouw Een permanente betrekking Een aardse betrekking Unieke personen, unieke relatie Gelijkwaardigheid in de betrekking Totale betrekking zo is geweest. Ieder mens, of hij nu een christen is of niet, heeft deze scheppingsorde in zich. Het christelijke geloof geeft aan de verbinding tussen een man en een vrouw wel een extra dimensie omdat ze de mensen terugbrengt naar de schepping van God (Matth.19:4). De herschepping herstelt door de kracht van God de eerste schepping en reinigt de mens van alle wanorde. De herschepping doet nog veel meer maar dit vormt de basis.

steen van de samenleving. Het huwelijk als instelling van God zal daarom nooit ophouden te bestaan ook al zal de mens dat soms proberen te veranderen. De mens is immers uniek omdat hij is geschapen naar Gods beeld. Onlosmakelijk aan dat beeld verbonden, is de verbinding van een man en een vrouw (Gen.1:27). Het huwelijk zal blijven bestaan tot de wederkomst van Christus (1Tim.4:3). Elke variatie op deze scheppingsgegevens zijn gedoemd te mislukken en ontwrichten de maatschappij. In de schepping ontdekken we dat de mens zowel een lichamelijk als een geestelijk wezen is. Beide aspecten komen voort uit de scheppingsdaad van God en beiden spelen een essentiële rol in de verbinding van het huwelijk (Gen.2:23). Deze principes gelden zowel voor christenen als niet-christenen. Daarom kan een huwelijk tussen niet-christenen heel goed en sterk zijn. Het huwelijk is immers geen instelling die pas na de kruisiging van Christus tot stand kwam maar een instelling die vanaf het begin

Wat door de zondeval is verwoest, wordt door de Heilige Geest hersteld. Het huwelijk is daarom voor christenen een heilige zaak. De liefde tussen een man en een vrouw is een “etalage” van de liefde tussen Christus en Zijn gemeente (Ef.5:25). Het geeft een extra diepte in deze verbondenheid door de kracht van de Heilige Geest.

•4•


Een maatschappelijke instelling (Gen.2:24; Ruth 4:10-13; Joh.2:1-10)

Een huwelijk sluiten is niet alleen een privézaak, er zijn andere mensen intensief bij betrokken. In de eerste plaats natuurlijk de ouders en andere familieleden. Het is een onderdeel van een groter geheel. Wij zijn nu eenmaal onderdeel van de maatschappij en het huwelijk neemt daarin een grote plaats. Het huwelijk is een openbare zaak. We verlaten vader en moeder om een nieuwe eenheid te vormen. We gaan ergens wonen en we krijgen buren en nieuwe vrienden. Deze nieuwe eenheid heeft maatschappelijke kanten en dient bevestigd en geregistreerd te worden door de wet in het bijzijn van getuigen. Het is een wettelijke en openbare zaak. Er zijn maatschappelijke taken te vervullen die voor het grote geheel van belang zijn. Daarom is er een wettelijk kader. God vindt dit kader heel belangrijk omdat er veel schade ontstaat als dit kader wegvalt. De profeet spreekt over Gods tucht als het huwelijk in het slop geraakt: “Omdat de Here getuige geweest is tussen u en de vrouw uwer jeugd, aan wie gij ontrouw geworden zijt, terwijl zij toch uw gezellin en uw wettige vrouw is“ (Mal.2:14). De wet beschermt het huwelijk omdat bij een scheiding de pijn diep doordringt en de maatschappij grote schade ondergaat. We komen op de “glijbaan” terecht omdat de eer voor elkaar, die in het gezin wordt geleerd en doorgegeven, door scheiding en ruzie wegvalt. Dat brengt emotionele schade die een toekomstig huwelijk zal hypothekeren. Dat moet ten alle tijde worden voorkomen.

“Paulus verbindt het huwelijk met de unieke band tussen Christus en zijn kerk” De maatschappij is dus mede “partner” en getuige van het aangegane huwelijk. Dit komt tot uiting door de inschrijving in de huwelijksregister maar ook doordat men meestal wil getuigen voor de vrienden en kennissen met een feest.

Een persoonlijke betrekking

(Gen.2:18; Matth.19:5-6; Mac.10:11-12; 1Cor.7:2; Ef.5:25 en 33; 1Tim.3:2)

Het is een exclusieve relatie, zowel lichamelijk als geestelijk. Zowel in de daden als in het denken. Een huwelijk is een verbond dat twee mensen, man en vrouw, geheel vrijwillig en gelijkwaardig aangaan. Dat verbond is niet alleen een verworvenheid die het christendom in de loop der eeuwen aan het huwelijk gesteld heeft maar is een van de belangrijkste elementen die het Nieuwe Testament aan het huwelijk toevoegt. Zo sluit het N.T zich helemaal aan bij het scheppingsgegeven (Gen.1:27). Niet alleen de vrouw maar ook de man wordt op zijn plichten en verantwoordelijkheid gewezen en samen hebben ze een aandeel in de vorming van het christelijk huwelijk (Ef.5:22-33). Paulus wijst de man op het belang van overgave en liefde voor zijn vrouw en de vrouw op het belang van respect en eer aan de man (Ef.5:33). Bovendien verbindt hij het huwelijk met de unieke

band tussen Christus en zijn kerk (in vers 32 het mysterie van het huwelijk genoemd). In Genesis 1 vinden we dit terug in het feit dat man en vrouw samen het beeld van God weerspiegelen. Daarin is de één niet minder dan het ander. Samen neemt men verantwoording voor een levenslang project en samen creëert men een nieuwe werkelijkheid. De keuze die men maakt is geheel vrijwillig maar ze wordt mede bepaald door de wijsheid van anderen. Natuurlijk kan geen mens de toekomst overzien. Maar juist de keuze voor iets dat je niet kunt overzien en waar je toch de verantwoordelijkheid voor moet opnemen maakt ons volwassen. Tevens is er geloof nodig in Gods schepping. Het vertrouwen in Hem zal een huwelijk sterk maken. Liefde is hierbij niet alleen de voorwaarde maar ook deel van de opdracht. Liefde is in de Bijbel niet alleen een gevoel maar vooral een nieuwe manier van zien en omgaan met elkaar. Aansluiting zoeken op de eeuwige Liefde is hier van zeer grote waarde. De persoonlijke relatie met God geeft een aansluiting op de Bron zodat men zelf kan geven en niet alleen wil ontvangen. Paulus leert ons dat ieder zijn partner in eerbaarheid en heiligheid dient te verwerven (Thess.4:4). Dit verwerven is eigenlijk een levenslange opdracht. De ander is nooit een bezit maar een gunst die men steeds mag koesteren. Om de schoonheid en kracht van de ander te zien en te bevestigen, is verliefdheid niet voldoende. Juist wanneer de verliefde gevoelens voorbij zijn en je je sterk bewust wordt van de grenzen en de zwakheden van de ander, dien je met inspanning op zoek te gaan naar het unieke en sterke van deze persoon. Hier gelden de woorden van Jezus: “Wie zoekt vindt”.

•5•


Pastorale modellen www.bethesda.be door Gerrit Houtman

deel 7

Pastoraat als presentie Naast het pastoraat, dat mensen met een boodschap van buitenaf benadert, of het pastoraat, dat mensen hulp aanbiedt, is er ook een vorm van pastoraat dat de ander gewoon nabij wil zijn. Het wil bij de mens in zijn nood aanwezig zijn, een relatie met hem aangaan, zonder hem te willen adviseren of een boodschap over te brengen. Ik denk hierbij speciaal aan het begeleiden van mensen in rouw. Daarbij kun je geen oplossingen aanbieden en heeft het ook geen zin om allerlei troostende teksten vanuit de Schrift te citeren. Waar de ander dan behoefte aan heeft is dat je er gewoon bent en hem in zijn verdriet niet in de steek laat. In deze vorm van pastoraat staat de ander centraal. Jij als pastor bent beschikbaar en open voor zijn verhaal en beleving zoals hij die op dat moment uit.

Gelijkwaardig

In deze vorm van pastoraat probeert men de ongelijke verhouding tussen pastor en pastorant recht te trekken. Je bent als pastor evenwaardig en stelt je ten dienste van hem. Je eigen visie, deskundigheid en antwoorden geef je alleen als de ander daar behoefte aan heeft. Je zorgt niet zozeer voor de inhoud als wel voor de ruimte waarbinnen het gesprek kan plaatsvinden en je beschermt deze ruimte. Eigenlijk is hier de verhouding omgekeerd: niet de pastor maar de pastorant bepaalt de relatie. Dat wil niet zeggen dat er geen deskundigheid moet zijn, want door middel van je niet-weten-houding hanteer je je bekwaamheden door ze passief te gebruiken. Het is vooral de basishouding van de pastor die telt: onvoorwaardelijke acceptatie en beschikbaarheid. In tegenstelling met het pastoraat dat de ander wil helpen, focus je je niet op het probleem of de hulpvraag, maar ben je geïnteresseerd in de persoon zelf en hoe hij met zijn levenssituatie omgaat. Misschien komen daar vragen uit voort en wordt er een appèl gedaan op jouw bekwaamheid en ervaring, maar dat beslist hij. Een ander punt is dat je geloof toont in de pastorant en zijn manier om met het leven om te gaan. Hij is competent om zelf aan te geven wat hij wil en nodig heeft. Bovendien focus je je meer op zijn mogelijkheden dan op zijn problemen.

Positief

Sterk bij deze vorm van pastoraat is de gelijkwaardigheid en de voorzichtigheid om niet te snel conclusies te trekken. Het doet recht aan het begrip dat de ander een tempel van Gods Geest is en dat wij niet weten wat er in de mens zijn eigen geest omgaat (I Cor 2:11). Hoe vaak denken wij niet te weten wat de ander moet doen en wanneer hij dat moet doen en nemen we zo de verantwoordelijkheid over? Het presentie-pastoraat vraagt ons om een warme maar respectvolle houding te tonen waarbij wij vertrouwen tonen in de ander.

Bruikbaar

Vooral voor pastorale vrijwilligers is deze vorm van pastoraat een goed uitgangspunt. Meer nog is deze vorm van pastoraat erg geschikt voor situaties waarin je weinig mandaat hebt, zoals in

officiële organisaties als het leger, ziekenhuis of gevangenis. Daar ontmoet je mensen los van een kerkgemeenschap maar waarvan sommigen via het contact met de pastor toch nog de link met de kerk willen. Je zult daar echter vooral mensen ontmoeten die geen of nauwelijks een band hebben met het geloof of een kerk, maar wel een belangstellend gesprek en begrip op prijs stellen. Op die manier kun je door jouw aanwezigheid Christus vertegenwoordigen en kan dit een eerste stap zijn naar een dieper contact.

Vraag

Het zou echter jammer zijn als het pastoraat alleen maar op het niveau van presentie zou blijven steken, want waar blijft dan het appèl? Is er niet wat druk en appèl nodig om te kunnen groeien? Hoewel het hier vooral om de ontmoeting gaat, stel ik mij toch de vraag: vindt deze ontmoeting wel echt plaats? Maakt de pastor zich niet teveel onzichtbaar? Want zijn eigen geloof, getuigenis maar ook zijn behoeften stelt hij niet automatisch aanwezig. Tenzij je de grens overgaat naar vriendschap,wat dan weer voor veel verwarring kan zorgen over de rol van pastor.

Het Emmaüsmodel

Wanneer we dit model met het Emmaüsmodel (zie eerdere ENB’s) vergelijken, zien we dat het presentie-model recht doet aan de eerste twee fasen (invoegen en inleven), maar fase drie (het Woord ter sprake brengen), fase vier (de overgave) en zelfs fase vijf (je opnieuw verbinden) niet vanzelf aanwezig zijn. Of het Woord van God wel of niet aanwezig gesteld wordt, of er wel of niet naar de ontmoeting met God wordt toegewerkt, beslist de pastorant. De pastor mag wel aandacht hebben of deze vragen leven bij de ander, maar hij mag ze zelf niet ter sprake brengen. Samenvattend denk ik dat veel elementen van dit pastoraat ons kunnen helpen in het aangaan van een pastorale relatie en dat ze ons zicht doen houden op de mogelijkheden en eigen verantwoordelijkheid van de pastorant. Het model leidt ons echter te weinig naar de kern van ons pastoraat: mensen helpen om God op een directe wijze in hun situatie te ontmoeten. Zonder dit doel blijven we ondanks al onze inzet halverwege steken. literatuur: Ganzevoort R.R. en Visser J. Zorg voor het verhaal - achtergrond, methode en inhoud van pastorale begeleiding Zoetermeer, 2009

•6•


Ontwikkelingen in Europa

deel 14

door Johan Lukasse

Letland Letland telt ongeveer 2 miljoen inwoners. Dit derde land aan de Baltische Zee is niet zo populair bij ons in Vlaanderen. Toch toont het heel wat overeenkomsten op het godsdienstige vlak. De rooms-katholieke kerk is met bijna 80 % van de bevolking de grootste kerk, maar ze gaat door de secularisatie snel achteruit in ledental en toewijding. Ongeveer 6 % van de bevolking gaat regelmatig naar de mis.

Geschiedenis

Eens was dit land het grootste rijk van heel Europa. Het strekte zich uit van de Baltische tot de Zwarte Zee. Door verschillende overheersingen is het “gekrompen” tot wat het nu is. De laatst buitenlandse bezetter was de Sovjet-Unie (Rusland), maar op 11 maart 1990 is het de “Republiek Letland” geworden met een parlementaire democratie.

De evangelische gemeenten zijn klein en zeer beperkt in aantal. Ze worden dikwijls als sektarisch betiteld en behandeld. Het verwijt dat het buitenlandse invloeden zijn, maakt het niet gemakkelijk voor hen. De baptisten, pinkstergemeenten en zevende dag adventisten, die gezien worden als de meest gestabiliseerde evangelische organisaties in Letland, hebben hun eigen strijd te voeren. Ze komen voort uit tradities die het communisme doorstaan en weerstaan hebben, maar ze moeten nu de gebalanceerde omschakeling vinden naar een nieuwe tijd en een geloofsuitdrukking die daarbij past, zonder compromissen te sluiten over de evangelieboodschap zelf. De herwonnen vrijheid na de Sovjet overheersing heeft de deuren geopend voor het evangelie. In de jaren ‘90 was er een relatief grote toename van evangelische bewegingen en christelijk gemeenten. Dezelfde vrijheid heeft echter een keerzijde met een snel groeiend materialisme en hedonisme. Vrouwen die gedwongen of vrijwillig naar het Westen zijn getrokken om daar in de prostitutie werken. Velen van de meest begaafde en ondernemende mensen zoeken in het buitenland een betere toekomst.

Moedige initiatieven

Dr. Lina Andronovienėm is de stichter en leider van een non-residentiële bijbelschool

Aansluiting

Letland kwam in het begin van dit jaar in het nieuws doordat het op 1 januari de Los omwisselde voor de Euro. In 2004 had het zich al aangesloten bij de E.U. en Nato. Een duidelijke keuze naar het Westen dus, om zich af te schermen tegen de uitbreidingshonger van Rusland. Vergelijk dit met wat momenteel in Oekraïne gebeurt. Toch is ook hier een politieke partij aanwezig die naar Moskou lonkt.

Godsdienstvrijheid

Door de invloed van Polen gedurende vele jaren is het roomskatholisme prominent geworden in dit land. Maar die kerk heeft nog een sterk ouderwetse karakter in haar beleving, waardoor de jeugd minder enthousiast is voor de traditionele vorm van de vieringen. Er zijn binnen de kerk wel enkele vernieuwingsbewegingen, maar die zijn relatief klein.

Er zijn ook hier door God geroepen mensen die opstaan en zich inzetten voor het geestelijk welzijn van hun land en de evangelie verkondiging. Een van hen is de leider van de Unie van Baptisten, Irmantas Pinkoraitis. Een dynamische persoonlijkheid, die tracht via de jongere generatie en nieuwe aanpak het oude vertrouwde evangelie door te geven. Een andere persoon is Dr. Lina Andronovienėm: zij is de stichter en leider van een non-residentiële bijbelschool en tracht een antwoord te geven op de nood aan jonge, geestelijke, energieke leiders. De ingang voor Gods boodschap is dikwijls via sociale zorg en aandacht voor de armen en mensen in nood. Mevr. Gilija Žukauskienė maakt dat tot haar bediening in samenwerking met evangelische gemeenten. Het is toch bemoedigend op te merken, dat terwijl alle godsdienstige groepen achteruit gaan in ledental, de evangelische samen met de charismatische groeien met 2,7 %. Dat is in aantallen niet zo schrikbarend veel omdat hun getal klein is, maar procentueel is het heel bemoedigend.

Wat kunnen wij hiervan leren?

In sommige punten herkennen we de Vlaamse situatie, ook bij ons was er een periode in de 70 en 80er jaren van openheid met relatief veel bekeringen. Vandaag gaat het moeizamer en langzaam. Ook wij moeten nieuwe wegen vinden om aansluiting te maken bij de hedendaags mentaliteit en ons daarbij vooral op de jongere generatie richten. Het sociale engagement is belangrijk, liefde moet zichtbaar worden. De moed niet verliezen, maar uitzien naar wat God wil doen en daarin handelen, is een voorbeeld voor ons, al is het ook maar door enkelen gedemonstreerd.

•7•


Hoe kan ik doorgeven, wat ik niet ontvangen heb? door Fokkeline Mayens

deel 9

‘Vertrouw je leven toe aan God’. Maar ik houd het zelf liever onder controle… Op een warme dag in onze verkeringstijd aten Kurt en ik samen een watermeloen. Terwijl Kurt gretig in de watermeloen hapte, zei ik tegen hem: “Pas wel op dat je niet morst, want vlekken van watermeloen gaan niet zo gemakkelijk uit.” Opeens smaakte de watermeloen niet meer zo lekker. Kurt vroeg zich hardop af of alle vrouwen zo controlerend waren, waarop ik antwoordde dat, als hij daar niet tegen kon, hij beter niet kon trouwen. Controle uitoefenen was voor mij een tweede natuur (van de vrouw). Dit was toch logisch als zij de spil van het gezin is? Bovendien vond ik dat de opmerking over het morsen van watermeloen enkel praktisch van aard was. Elke vrouw zou dat beamen. Toch maakte dit gebeuren me onzeker. Wie van ons had gelijk? En waarom worstelde Kurt hier zo mee? Ik besloot het God te vragen… Een aantal maanden later gaf de Heer hierover een duidelijk antwoord. Tijdens de voorhuwelijkse begeleiding werd mij gewezen op mijn houding als vrouw. Ik herinner me nog als gisteren de woorden: “Fokkeline, jij gaat trouwen met een hele zachtaardige man. Als je er niet over waakt zal je als vrouw de overheersende rol gaan spelen en zo heeft God het niet bedoeld…” Ik besloot hier alles voor te geven en vroeg de Heer, of Hij me wou helpen die vrouw voor Kurt te zijn, die Hij voor ogen had.

Controle is leven volgens eigen maatstaf en is niet gericht op Gods voorzienigheid in het nu

De reactie van Hagar tegenover Sara is fout, maar wel te begrijpen. Vanuit haar positie als slavin voelt ze haar waarde stijgen en haar trots komt tevoorschijn, waardoor ze boven Sara gaat staan. Sara stuurt haar weg, en in de woestijn ontmoet Hagar een God die Zichzelf voorstelt als een ‘God die naar haar omziet’ (Gen. 16:13). Hoewel Hagar de opdracht krijgt om terug haar positie als slavin in te nemen -en haar te stellen onder het gezag van Sarais Sara nu een ervaring rijker: God zal voorzien in al mijn noden. Ook deze situatie is herkenbaar… Wanneer je denkt iemand te moeten zijn en hierdoor de omstandigheden (rondom je) naar je hand zet, zijn uiterlijke dingen belangrijker dan je relatie met God. Voor mij was het belangrijk dat mijn toekomstige man niet met vlekken op zijn kleren liep. Daar hing mijn reputatie van af. Maar mijn waarde hangt niet af van wie ik moet zijn volgens de maatstaf van deze wereld, maar van het feit dat ik Gods kind ben. Mijn Vader ziet naar mij om en zal in al mijn behoeften naar Zijn rijkdom in Christus heerlijk voorzien (Fil. 4:19)

Controle is anderen of situaties willen veranderen, zodat jij je beter voelt Terugkijkend op 18 jaar huwelijk merk ik op, dat ik steeds geprobeerd heb om de ‘neiging’ om controle over te nemen, te weerstaan. Nu begrijp ik dat ik de wortel moet aanpakken…

Controle is ongeduld, God een handje willen helpen

“Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij Hem getrouw heeft geacht Die het beloofd had” Hebr. 11:11. Dit is het getuigenis over Sara. Maar als je haar levensverhaal in Genesis 16 leest, dan zie je dat haar geloof er een was van vallen en opstaan. Sara was bekend met de belofte dat Abraham een groot nageslacht zou krijgen. En omdat ze zelf ervoer dat de tijd ging dringen, was ze niet in staat om te wachten op Gods tijd. Ze dacht God een handje te helpen en gaf aan Abraham haar slavin Hagar om mee te slapen. Het gevolg van haar controle was dat er onvrede in haar huis kwam, omdat de relatie met Hagar verstoord raakte. En dit terwijl Sara juist haar ongeduldig hart wilde vullen met vrede door omstandigheden te bewerken. Is dit niet herkenbaar? Op momenten dat je zelf onrustig wordt door ongeduld zoek je vrede in uiterlijk veranderende omstandigheden. Juist in het zoeken naar die vrede bewerk je onvrede in jouw relaties. Alleen God kan vrede geven, wat je omstandigheden ook zijn… ( Kol. 3:16)

Als Sara geweten had wat de consequenties waren van haar ‘controle uitoefenen’ had ze deze stap waarschijnlijk niet gezet. De zwangerschap van Hagar geeft onvrede gegeven in haar hart en in haar gezin, en haar reactie is om Hagar uit haar leven te bannen. Ze denkt dat, als ze Hagar wegstuurt, de vrede terug zal komen. Maar waarschijnlijk zal een schuldgevoel haar blijven achtervolgen, want een weggestuurde zwangere vrouw had helemaal geen toekomst meer. Zelf controleren in plaats van de controle aan God over te geven, maakt je vaak verantwoordelijk voor dingen waar je liever geen verantwoording voor wil afleggen. Dat je jezelf er beter door voelt is enkel een leugen. Je kunt mensen en situaties niet veranderen zonder schade aan beide toe te brengen. Alleen God is in staat om mensen en situaties te veranderen. In het verhaal van de watermeloen ging mijn zorg niet in de eerste plaats uit naar de vlekken in de kleren van Kurt, , maar naar zijn manier van eten. In mijn familie werd er veel aandacht geschonken aan tafelmanieren, in de familie van Kurt veel minder. Ik wilde hem veranderen, zodat ik me beter voelde. Het gevolg was een relatie die zozeer verstoord was dat ik ze in vraag stelde en die ik -als God het niet voorkomen had- misschien wel beëindigd was….

Controle is denken dat jij verantwoordelijk bent en alles moet voorkomen

Controle uitoefenen is niet alleen een vrouwenprobleem. Ook de discipelen hadden hier last van. Toen Jezus aankondigde dat het Gods plan was dat Hij zou moeten sterven, wilde Petrus dat

•8•


niet toelaten in zijn gedachten en begon Jezus te bestraffen, alsof hij dit lijden kon voorkomen (Mark 8:31-33). Toch voorspelde Jezus al op voorhand dat iedereen Hem in de steek zou laten (Joh. 16:32). Jezus proclameerde vanuit deze wetenschap dat Hij niet alleen zou zijn, omdat de Vader bij Hem was. Petrus dacht dat zijn vrede lag in het veilige leven met Jezus, dat moest blijven doorgaan. Maar hij moest leren dat zijn vrede lag in het plan van God.

Zowel de discipelen als Job begrepen dat controle uitoefenen gelijk staat aan denken dat je God zelf bent. Maar als we Hem werkelijk kennen, dan doe je een stapje terug en zeg je: “Heer, U bent zoveel groter en wijzer dan ik. Wie ben ik eigenlijk dat ik denk alles te moeten controleren… Doet U het maar. Ik wil U alleen vertrouwen!”

Als jonge moeder voelde ik me verantwoordelijke voor onze eerste baby. Mijn grote angst was dat mijn dochter zou sterven . Onze oudste dochter ontwikkelde zich snel. Ze was 4 maanden oud, toen haar elleboog uit de kom raakte, omdat ze geprobeerd had zich om te draaien. Toen ik op een nacht wakker werd en iemand tegen me zei: “Kijk naar je dochter”, stond ik op en keek in het wiegje. Mijn dochter had zich omgedraaid, maar kon niet terugrollen. Omdat ze met haar gezichtje naar beneden lag, kon ze niet meer ademen en was ze blauw geworden. Ik tilde haar op en ze kreeg weer lucht. Toen zei de Heer tegen mij: “Ik heb leven en dood in handen. Je kunt je zorgen maken wanneer ze slaapt, wanneer ze straks alleen over straat loopt, naar school gaat, of auto leert rijden, maar leven en dood liggen in Mijn handen. Jouw verantwoordelijkheid is niet het lijden te voorkomen, maar te vertrouwen dat ik Mijn plan met haar leven zal voleindigen…”

Controle is loslaten en overgeven aan God die alles onder controle heeft

Natuurlijk sluit dit de eigen verantwoordelijkheid die de Heer geeft niet uit, maar het verschil is dat niet jijzelf of anderen in het centrum van je leven staan, maar God zelf. De conclusie die de discipelen trokken was: “Nu weten wij dat U alles weet en dat het voor U niet nodig is dat iemand U vragen stelt.” (Joh. 16:30) Deze tekst sluit dicht aan bij de beleving van Job die na een directe ontmoeting met God zegt: “Ik weet dat U alles vermag, en geen plan is onmogelijk voor U. Wie is hij, zegt U, die Mijn raad verbergt zonder kennis? Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep, dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet. Alleen door het luisteren met het oor had ik U gehoord, maar nu heeft mijn oog U gezien”. (Job 42:2-5)

Voor het andere boek naar...

vzw uw boek- en muziekwinkel

Brugge: Hét adres voor alles wat met de Bijbel te maken heeft.

Moerkerksesteenweg 56 8310 Sint-Kruis 050 37 54 57 brugge@hetgoedeboek.be (Luc & Anke Hoedt) di-zt: 10-12 / 14-18 maand. gesl.

Gent:

Genk:

Grotesteenweg-Noord 15 9052 Zwijnaarde 09 220 17 02 gent@hetgoedeboek.be (Dirk De Baere + team)

Vennestraat 345 3600 Genk 089 30 58 86 genk@hetgoedeboek.be (Bouke & Karin Middelbos)

di-vr: 0-12 / 13.30-17.30 zt: 13.30-17 maandag gesloten

Breng eens een bezoekje aan één van onze vijf winkels.

di-vr: 10-17.30 - zt: 10-17 maandag gesloten

Kortrijk:

Leuven: Tervuursesteenweg 192 3001 Heverlee 016 25 93 83 leuven@hetgoedeboek.be (Linda Smit + team) di - vr: 10-12 / 13.30-17.30 zt: 13.30-17 maandag gesl.

fonds voor jonge werkers Er is een dringende nood aan financiën voor meer werkers in onze 31 gemeenten! De VEG heeft een Fonds voor jonge werkers opgericht, om de werking van de VEG-gemeenten te ondersteunen. Dit Solidariteitsfonds stelt beurzen beschikbaar voor startende Vlaamse werkers. We willen een warme oproep doen om dit Fonds te steunen. Elke gift, hoe klein ook, is welkom. Volgende werkers worden deeltijds vanuit het Fonds betaald: Jasper Meganck, vrijgestelde werker in Aarschot. Rekeningnr. om Jasper te steunen IBAN: BE74 0013 5462 5107 - op naam van VEG met vermelding :“steun Jasper Meganck” David Buntinx, jeugdwerker in Antwerpen,West- en Oost-Vlaanderen. Rekeningnr. om David te steunen IBAN: BE80 0355 2070 9377 - op naam van VEG David Delameillieure, vrijgestelde werker in Kortrijk. Rekeningnr. om David te steunen IBAN: BE74 0013 5462 5107 op naam van VEG met vermelding van “steun David Delameillieure”. Indien u een legaat wil schenken of meer informatie over dit fonds wil ontvangen, kan u contact opnemen met Peter Bordon, algemeen coördinator VEG. Moorselestraat, 65 - B-8560 Wevelgem - 056-42.40.19 - peter.bordon@veg.be

•9•

Overleiestraat 16 8500 Kortrijk 056 35 78 99 kortrijk@hetgoedeboek.be (Jona & Sara Govaert)

di-vr: 9.30-12/14-18 - zt: 9.30-12 14-17 maandag gesloten

www.hetgoedeboek.be Verzending door heel België


column C

H

E

R

U

T

Straatwerk & hulpverlening in het prostitutiemilieu D. Jonge moeder, 10 jaar toen ze thuisbleef van school om voor haar jongere broertjes en zusjes te zorgen, 17jaar toen ze in de prostitutie begon nadat haar grootvader stierf en ze als kinderen alleen achterbleven. Na jaren vast te zitten in de wereld van prostitutie besluit ze onze hulp aan te nemen en een nieuwe weg in te slaan.

Oasis is een christelijke organisatie die zich inzet tegen alle vormen van mensenhandel. Opgelet: mensenhandel en mensensmokkel zijn totaal verschillend.

De afgelopen twee dagen heb ik gezocht naar een woning voor een gezin met twee kinderen. Op de immosites is genoeg te vinden, maar ver boven het budget van dit gezin dat vluchtte uit Spanje en Marokko en in België terechtkwam. De winteropvang voor daklozen zit vol. Huurbazen vragen een waarborg of willen zekerheid voor 3, 6 of 12 maanden. Ze woonden ongeveer een jaar in het kraakpand waar we als Oasis werkten met kinderen en families in nood. Op 1 november gaf de burgemeester bevel tot ontruiming van het oude klooster. Plots bevonden 250 mensen zich op straat. Sommige werden opnieuw gehuisvest. Maar niet iedereen. In de paniek rondom de uitzetting besloot een van onze

J. Als tienermeisje verhandeld naar Europa. Heel haar leven zwerft ze van de ene plaats naar de andere. Ze probeert te overleven, dag na dag. Nu is ze in de vijftig, gebroken en moe. Ze mag tot rust komen en op God leren vertrouwen. Een lange weg die ze stap voor stap mag gaan. S. Gedwongen te werken. Controle en uitbuiting, manipulatie en dwang. Schaamte. “Dit is wie ik ben nu, ik ben voor niets meer goed.” Schuldgevoel. “Hoe kon ik die jongen geloven? Ik vertrouwde hem. Het is mijn eigen schuld. Mijn leven is kapot, het moet voor mij niet meer.” G. “In België kon ik geen job vinden. Mijn zoon rekende op mij. Uiteindelijk ben ik achter de ramen beland. Nooit had ik gedacht dat ik dit ooit zou doen. Ik wil graag hier weg. Kan ik ander werk vinden?” We staan naast haar en begeleiden haar op verschillende gebieden. Vier maanden wordt ze door een groep vrouwen ondersteund in basiskosten, zodat ze de stap uit de prostitutie kan zetten. Na vier maanden zijn haar papieren in orde en heeft ze werk gevonden. Ze straalt met haar werkcontract in haar hand...

Er schittert nu iets in zijn ogen. Het zijn twee andere mensen geworden. vrijwilligers de familie in huis te nemen, voor een korte tijd. Regelmatig kreeg ik verslag hoe het ging. Soms waren het telefoontjes in volle paniek. Haar kerk gaf haar geld zodat de familie kon eten en de kinderen naar school konden met de metro. Kerstmis vierden ze samen. De overweldigende gastvrijheid en de steun van mensen rondom betekende erg veel voor het gezin. Iets voor kerst was de mama christen geworden. De uitputtende onzekerheid, thuisloos zijn en niet weten waar naar toe maakte haar wanhopig. De papa zag dit allemaal aan en wilde zijn vrouw en kinderen laten zitten. Een paar weken later gaf hij zichzelf ook over aan Jezus. Niet vanzelfsprekend om dat als moslim te doen. Toen ik het telefoontje kreeg met dat nieuws wist ik niet meer waar ik het had van blijdschap. Er schittert nu iets in zijn ogen. Het zijn twee andere mensen geworden. Van zo een verhaal wil je toch deel uit maken, niet?

Alle vrouwen die we tegenkomen tijdens het straatwerk hebben hun eigen verhaal. Door verschillende redenen zijn ze vast komen te zitten in de wereld van prostitutie en uitbuiting. Is er een weg daaruit? Het vraagt veel moed en doorzettingsvermogen om een leven op te bouwen na prostitutie. Het vraagt ondersteuning. Relatie is hierin zo belangrijk. Niet alleen maar samen onderweg. Ook begeleiding en praktische ondersteuning zijn onmisbaar tijdens de eerste periode. De eerste maanden zijn een tijd om tot rust te komen en stappen te zetten naar werk toe in België of het eigen land. Maar ook een periode waar er financiën nodig zijn om eerste basiskosten te dekken. Vrouwen die uit de prostitutie stappen hebben zelden recht op een uitkering. Hiervoor zijn we als organisatie afhankelijk van mensen zoals u die deze vrouwen een warm hart toedragen en hen echt een kans willen geven op een andere toekomst, een ‘turning point’ in hun leven. Wilt u graag als familie of als groep één van deze vrouwen voor 4 maanden ondersteunen in haar basiskosten en zo een echt verschil maken in haar leven? Dit kan via ons project Turning Point.

Niels Vandereyken, Oasis Belgium, www.oasisbelgie.be

Meer info geven we graag via onze website en via e-mail. www.stichtingcherut.be contact@stichtingcherut.be

• 10 •


Nieuws uit de gemeenten Hoe een reis je leven totaal kan veranderen... Het studentenleven: zwoegen, je best doen, studeren, examens afleggen en dan eindelijk... VAKANTIE!! En dan komt de hamvraag: Wat gaan we doen in de vakantie? Op 17-jarige leeftijd kregen wij als verliefd koppeltje de uitdaging voorgeschoteld om mee te gaan met een GO Team. Welk Team??... GO Team betekent Global Outreach Team: een korte zendingsreis in de zomervakantie. Dat klonk wel héél avontuurlijk. Misschien is dit wel leuk voor iemand anders... Maar de gedachte liet ons niet meer los en we schreven ons in! Spannend was het wel: de nodige centjes bij elkaar te krijgen, voor het eerst 4 weken weg van huis, voor het eerst in een vliegtuig. We vertrokken in 2005 naar Israël, hadden een super tof team en een gevarieerd programma met onder andere praktische hulpverlening en k inderwerk.

mooi meegenomen.” We hadden nog niet door dat de impact van deze reis veel groter zou zijn dan we vermoedden. Het leven ging door en in 2007 stapten wij in het huwelijksbootje, joepie!

Dansen op straat en drama brengen met een boodschap over God, wauw! Vanuit die praktijk en de momenten van stille tijd werd ons geloof opeens heel ‘echt’. We leerden bijvoorbeeld ook over het verstaan van Gods stem en hoe we God in alle aspecten van ons leven kunnen betrekken. Eenmaal terug thuis dachten we “SUPER ervaring! Heel

We geloven dat God jonge mensen op een krachtige manier wil gebruiken om Zijn liefde aan anderen bekend te maken. De vraag is: Durf jij de uitdaging aangaan? De bestemmingen voor volgende zomer zijn: Congo, de Filipijnen en Roemenië. Aarzel niet langer en meld je nu aan om mee te gaan! Meer info: www.ywamkortrijk.be en www.eslisara.be

Ondertussen liet de zendingskriebel ons niet meer los. We wilden actief zijn binnen Gods koninkrijk en bleven betrokken bij Jeugd met een Opdracht door deelname aan het King’s Kids Jaarteam als staf. Daar konden we delen wat we zelf hadden geleerd en verder groeien in onze relatie met God. In de zomer van 2011 volgden wij een Discipelschap Zomer Cursus (DZC) van 3 weken. Daar zijn de stoppen helemaal doorgeslagen :-). Hoe meer je proeft van God, hoe groter de honger die je krijgt! Afgelopen jaar deden wij een Discipelschap Training School (DTS) van 6 maanden. Eerst kregen we 3 maanden les over onderwerpen als identiteit, evangelisatie en relaties. Daarna gingen we 3 maanden op zendingsreis naar Oost-Europa. We werkten in Roemenië, Hongarije en Servië. Enkele maanden geleden heeft Esli zijn betaalde job ingeruild voor fulltime werk bij de organisatie Jeugd met een Opdracht. We staan immers helemaal achter hun motto: “God kennen en Hem bekend maken.”

Evangelische Kerk “Het Kruispunt” te Aalst en Denderleeuw “Immanuël” – God met ons Het is nu al weer meer dan twee jaar geleden dat wij als Evangelische Kerk Aalst naar een katholieke kerk in Denderleeuw “moesten” verhuizen. De Sint Jozefskerk in Hemelrijk is een moderne en grote kerk. Ruimte genoeg voor al onze activiteiten. Aan de andere kant is het voor ons als kerk ook een moeilijke tijd geweest: veel geestelijke strijd, vermoeidheid en ziekte, zoeken naar Gods bedoeling voor de toekomst, maar ook betrokken geraken bij problemen binnen de katholieke kerk. Door alles heen mogen wij toch telkens weer dankbaar beseffen, dat Jezus het hoofd is van Zijn kerk en dat Hij ons leidt, opbouwt en beschermt. Met Sport Quest hebben wij meer dan ooit open deuren mogen beleven. Wij konden ook in die twee jaar het leidersteam uitbouwen en zijn begonnen de cursus “Cleansing Stream” in onze kerk te implementeren. Zo zijn wij benieuwd wat

God met ons de komende jaren van plan is. Onze wens is: op die plaats te zijn, waar God ons wil hebben en waar Hij “met ons is”. (Exodus 33:15)

• 11 •


Nieuws uit de gemeenten Evangelische Christenen Asse Zegeningen tellen… Onze zendelingen, de familie Galbraith, vertrokken eind juni 2013 voor 1 jaar naar Amerika. We zagen er tegen op, omwille van de grotere werklast die hun vertrek zou meebrengen en het wegvallen van de steun die we van hen tot nog toe mochten ontvangen. Maar als we terugblikken zijn we vooral dankbaar omdat God in 2013 op vele wijzen en overvloedig Zijn trouw aan ons heeft bewezen. Het tellen van onze zegeningen geeft ons een warm gevoel en doet ons de minder fijne dingen (die natuurlijk ook op onze weg komen) vlugger vergeten. Er wordt heel wat aandacht aan (vriendschaps-)evangelisatie besteed, zonder dat het echter zichtbare vrucht opleverde. Ontmoediging ligt dan gemakkelijk op de loer, doch dan houden we ons voor dat het nog steeds God is die deuren opent en wasdom geeft. Dat is Zíjn zaak, niet de onze. God zegent wanneer en hoe Híj wil. En Hij zegent ons op dit moment duidelijk met geestelijke groei in ons midden. We hebben mogen zien dat een vrouw die haar echtgenoot verlaten had, er opnieuw voor koos om voor haar huwelijk en gezin te vechten! In naam van de Heer Jezus werd een gemeentelid bevrijd uit de angsten en de druk die onze tegenstander oplegde… Twee ouderparen droegen hun baby aan de Heer op! Een katholieke vrouw die sinds een drietal jaar naar onze bijbelstudies komt, bloeit helemaal open. Twee mensen met tijdelijk werk zagen hun vertrouwen in de Heer op de valreep beloond met een vaste baan! Elke gelegenheid wordt benut om aan anderen van de Blijde Boodschap te getuigen. De werklast, waarvoor we vreesden, werd mooi opgenomen door verschillende mensen die zich meer en meer toewijden aan de dienst in Gods Koninkrijk en hun schouders mee onder het werk zetten. Onze jaarlijkse barbecue en ons kerstfeest (met maaltijd) werden zo door meerderen gedragen! We mochten op beide gelegenheden een 15tal mensen van buitenaf verwelkomen! Zo bemoedigt de Heer ons telkens weer met Zijn duidelijke aanwezigheid en met het inzicht dat we als kleine groep in Zijn hand geborgen zijn, dat onze wortels dieper groeien en dat de groei in aantal, die nu nog op zich laat wachten, ook wel zal volgen. Aan Hem alle eer !

VEG Schaarbeek

Sinds de zomer is er weer veel gebeurd in onze gemeente midden in Brussel. Als gemeente proberen we ook in de wijk rond de Haachtsesteenweg in Schaarbeek een getuigenis te zijn. Op de autoloze zondag (22 september) hielden we onze traditionele spelletjes- en pannenkoekenmiddag, waar opnieuw heel veel kinderen (en volwassenen) op af kwamen. Ook was ons kerkgebouw tijdens een wijkfestival begin oktober even een concertzaal, waar, naast een plaatselijk koor, ook de Prison Ministry Band uit Zaventem optrad. De zaal was helemaal vol en de liedjes (vaak songs van Johnny Cash) vielen zeer in de smaak. Sinds de maand oktober zijn we opnieuw actief voor de daklozen in het Noordstation. Elke week brengen we hen een bezoek met koffie en thee en wat koeken, en om de week nodigen we hen uit voor een maaltijd in de koffiezaal van onze gemeente. Bij die gelegenheid proberen we ook telkens een verhaal uit de Bijbel te vertellen, zodat onze bezoekers ook het evangelie horen. Door de jaren heen zijn er al verschillende goede relaties opgebouwd, maar de situatie van veel personen, vaak ook jonge mensen, blijft precair. Om meer voor deze mensen te kunnen doen, hopen we een medewerker te vinden die hier meer tijd aan zou kunnen besteden (zie ons diaconaal project). In onze gemeente is sinds enkele jaren ook een actieve jongvolwassenengroep ontstaan. Elke maand is er een bijbelstudieavond en een avond voor een gezellige activiteit. Daarnaast helpt de groep

• 12 •

ook regelmatig mee bij de maaltijden voor daklozen. Een bijzondere activiteit was het kerstfeest van dit jaar dat in onze gemeente gewoon op Kerstdag wordt gehouden en daarom veel bezoekers aantrekt. Hier zorgden de jongeren voor een inspirerend toneel- en muziekstuk over het verhaal van het herstel van de tempel (Zerubbabel en Haggaï), waarin God zijn redding zou openbaren: de komst van de Messias. Het verhaal bracht de boodschap ‘Hoop voor de toekomst’ heel duidelijk over. Een fijne verrassing voor de gemeente was het bezoek van Annelyse Mary, die als directrice werkzaam is voor het ontwikkelingsproject ‘Village Umuhira’, een beroepsschool in Burundi. Het project is opgezet door SEL (de Franstalige tegenhanger van Tearfund) en ontvangt ook subsidies van de Belgische overheid. Annelyse was als financieel deskundige en boekhoudster bij dit project gaan werken maar heeft nu het algehele toezicht op haar schouders gekregen. In het nieuwe jaar hopen we als gemeente ook een getuigenis te blijven voor de Nederlandstaligen van Brussel. Momenteel verspreiden we de brochure ‘Hoop voor vandaag/Retrouver l’espoir’ en plannen we een voordrachtsavond in een Vlaams gemeenschapscentrum in Brussel-Stad, met als onderwerp: “Kun je het bestaan van God bewijzen?” Evangelische kerk ‘Bethel’, Haachtsesteenweg 403, 1030 Schaarbeek


VAC AT U R E

Voorstelling project evangelisatie en sociale dienstverlening Schaarbeek

Onze situatie Als Nederlandstalige evangelische gemeente zijn we al verscheidende jaren actief met evangelisatie en hulpverlening in onze wijk in Schaarbeek (‘Colignonwijk’). Elke zomer ontvangen we een team van Sportquest (Evangelisch Jeugdverbond) die via sport (voetbal) contact legt met jongeren in de wijk. In samenwerking met Franstalige gemeenten (project ‘Serve-theChurch’) organiseren we in die periode ook een kinderevangelisatieweek in het Josafatpark. Op de autoloze zondag (derde zondag van september) organiseren we spelletjes en delen we pannenkoeken uit voor onze kerk aan de Haachtsesteenweg. Tijdens de wintermaanden organiseren we tweewekelijks een maaltijd voor daklozen uit het Noordstation, waarbij we ook telkens proberen de boodschap van het evangelie door te geven.

• Onderhouden van bestaande contacten: in het bijzonder het opzoeken van jongeren en hen geestelijk en sociaal begeleiden (nazorg Sportquest en Serve-theChurch, begeleiding daklozen) • Onderzoeken van mogelijkheden tot de oprichting van een diaconaal centrum voor hulpverlening en evangelisatie werk als bijzondere bediening op zich kon nemen. De meest geschikte vorm van ondersteuning lijkt een diaconaal project dat gedragen wordt door de gemeente, maar gesteund door andere organisaties en gemeenten. Doel van deze diaconale bediening zou in de eerste plaats de betere nazorg van de bestaande activiteiten zijn en eventueel de uitbouw ervan (bijv. wekelijkse open avond). Maar op langere termijn zou een werkelijk diaconaal centrum zeer waarde-

Profiel: • Rond 30 jaar, bij voorkeur een man (vanwege de meestal mannelijke contacten) Een echtpaar zou uiteraard het meest geschikt zijn. • Voldoende kennis van Nederlands en Frans • Interesse voor werk vooral onder allochtone jongeren • Bereid om zich aan te sluiten bij onze evangelische gemeente • Vorming op gebied van jeugdwerk of sociaal werk Bespreking Als gemeente zouden we de kosten van een zendeling maar gedeeltelijk kunnen dragen, maar voor alle verdere bespreking van dit project staan we natuurlijk ter beschikking. Contact: Evangelische kerk ‘Bethel’, Haachtsesteenweg 403, 1030 Schaarbeek G.Blokland 02-2452170 gblokland@skynet.be

We ervaren bij al dit werk een grote zegen: er is veel waardering voor deze initiatieven vanwege de mensen in de wijk. In het bijzonder de maaltijden kennen zo’n succes dat het project de laatste jaren verlengd is: de maaltijden worden nu ook in het voorjaar gehouden. Diaconaal project Als gemeente staan we nu voor de vraag hoe we dit werk op een goede manier kunnen uitbouwen. We denken dat het waardevol zou zijn als een medewerker dit

vol zijn, waar naast sociale ondersteuning (kleding, voedsel, advies, mogelijk zelfs opvang) ook evangelisatiewerk gedaan kan worden gericht op bepaalde taalgroepen (bijbelstudies in het Turks en Arabisch). Taakomschrijving en profiel Taakomschrijving van een zendeling zoals wij dat momenteel zien: • Deelnemen aan de bestaande activiteiten en ze zoveel mogelijk in samenwerking met de gemeenteleden uitbouwen (bijv. wekelijkse open avond, kinderclub, enz)

• 13 •


De VEG-familie met 31 gemeenten in Vlaanderen Knokke-Heist

Turnhout

Oostende De Panne

Brugge Ichtegem

Koekelare

St.-Niklaas Hemiksem Gent

Jette Zaventem Dilbeek Schaarbeek Geraardsbergen Halle

Oudenaarde Kortrijk

VEG-Gemeente

Willebroek

Zwijnaarde Oostrozebeke

Poperinge

Herentals

Lokeren Aarschot Leuven

Aantal leden op 1 jan. 2014

Gemiddeld aantal aanwezigen 2013

Aantal dopelingen 2013

Aarschot

42

50

0

Brugge

29

40

3

Brussel / Iraanse gemeente

26

40

10

De Panne

56

60

3

Diepenbeek

91

50

0

Dilbeek

40

65

0

Genk

138

160

1

Gent

65

60

0

Geraardsbergen

25

25

0

Halle

35

43

0

Hasselt

85

104

1

Hemiksem

25

20

0

Herentals

165

180

8

Houthalen-Oost

68

54

6

Ichtegem

64

49

2

Knokke-Heist

46

48

0

Koekelare

40

30

0

Kortrijk

70

85

2

Leuven

143

180

2

Lokeren

73

70

0

Oostende

28

30

0

Oostrozebeke

60

50

0

Oudenaarde

135

115

3

Poperinge

41

47

0

Sankt Vith

49

45

4

Schaarbeek/Bethel

50

45

3

Sint Niklaas

27

43

3

Turnhout

50

60

0

Willebroek

47

70

0

Zaventem

86

120

1

Zwijnaarde

43

55

3

1942

2093

55

TOTAAL

• 14 •

Houthalen-Oost Hasselt

Genk

Diepenbeek

Sankt-Vith

De VEG-familie in Vlaanderen Als VEG-familie weten we ons verbonden met elkaar. Onze jaarlijkse Familiedag en dit kwartaalblad zijn enkele manieren om die verbondenheid concreet gestalte te geven. De rubriek gemeentenieuws en de publicatie van onderstaande lijst met enkele gegevens van de VEG-gemeenten dragen daar toe bij. We zien opnieuw uit naar Gods zegen en leiding voor 2014. Hij bouwt Zijn Gemeente. Laat u als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis (1 Petrus 2:5). Aan Hem willen we alle eer geven: “Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.” Ef. 3:20-21


Evangelische Kerk

De Pottenbakker Nieuwe kerk en winkel in Kortrijk De VEG-gemeente Kortrijk en Het Goede Boek Kortrijk zijn dankbaar voor hun nieuw onderkomen in een gloednieuw gebouw. Hierbij enkele foto’s die een impressie geven van de officiële opening en de dankdienst in het najaar 2013. We hopen en bidden dat velen hier mogen opgebouwd worden in hun geloof en dat we tot een grote zegen mogen zijn voor vele nieuwe mensen, die via de winkel en de kerk de weg tot de Here God mogen vinden.

Dankdienst

Christus van Huis tot Huis Gratis traktaten voor methodische huis aan huis evangelisatie

Jij bent wel heel speciaal - Hoe kom ik van Vlaanderen in de hemel Jezus, niet dood te krijgen - Hij is onvergelijkbaar - Vaders liefdesbrief - 10-talig traktaat Andere: Wereldgebedskaart - Jezus DVD-film - Het uur dat de wereld verandert (boek) - Gebedsseminars Te bestellen: CHH, Postbus 57, 1600 Sint-Pieters-Leeuw Tel. 0796 822 665 Fax. 03 218 8338 - chhvlaanderen@online.be

reno-decor PIC gevelrenovatie

Leeweg 24a-9270 Laarne tel: 09/251.65.454 Didier Gondry 0495/29.67.41

www.pic-renodecor.be fax.09/251.63.33

afgevaardigd-bestuurder didier@pic-renodecor.be

VOORGANGERS GEZOCHT

Graag willen we uw gebed vragen dat de Heer arbeiders voor Zijn oogst mag roepen (Matth. 9: 37-38) Er zijn voorgangers nodig in diverse gemeenten, Brugge, Diepenbeek, Hemiksem, Koekelare, Kortrijk, Poperinge en Willebroek Indien u mogelijke voorgangers kent, laat ze dan contact opnemen met het VEG-kantoor. (gegevens in de colofon pag. 3)

• 15 •


Nieuws van onze zendelingen Familie Van Dingenen, Ouagadougou. Tearfund België

Ouagadougou. Tearfund België. Lieve vrienden, We schrijven jullie vlak na een heel groot evenement: de officiële opening van het Paam Laafi ziekenhuis op 18 januari ! Na een wonderlijk verfrissend onweer (algemeen gezien als een zegen, we zitten middenin het droog seizoen!), gingen we van start met het programma. Dat bestond voornamelijk uit toespraken: onder andere van Cécil Van Maelsaeke (directeur van Tearfund België), de burgemeester, de minister van gezondheid en Peter. Twee lokale groepen zongen en dansten ook voor de gelegenheid. Het is de gewoonte dat mensen kleren vervaardigen in ‘de stof van de gelegenheid’. Ter afsluiting hadden we een zegengebed door de voorganger uit het naburige dorp en vader van onze

arts ter plaatse, en het doorknippen van het lint. Na een rondleiding en TV interviews werd de dag afgesloten met een maaltijd voor iedereen (meer dan 700 mensen). We zijn dankbaar dat alles goed verlopen is en vele mensen heel blij waren met dit feest. We bidden dat vele mensen de weg gaan vinden naar fysiek en geestelijk heil! Nog wat kort nieuws: • We hebben in november gedurende 3 weken een 200-tal kinderen hele goeie tandverzorging kunnen geven, dankzij een team van onze tandarts uit België en haar man, een locale tandchirurg en vele vrijwilligers. • We zijn van plan een wekelijkse tandkliniek open te houden in het ziekenhuis, want er is een grote nood aan tandverzorging. • Dankzij deskundige hulp zijn we het computernetwerk aan het opzetten, wat alles in verband met patiëntendossiers veel makkelijker zal maken. • Heel triest nieuws is dat de aannemer die met Arjo samenwerkte voor de

bouw, overleden is in december. We wensen zijn familie veel sterkte! We moeten nog een oplossing vinden voor een andere aannemer. Er zijn ook blijde gebeurtenissen: dokter Kiswendsida en zijn vrouw Anita hebben een dochter gekregen: Elodie • Onze beide oudste dochters waren hier voor de kerstperiode. Dat was geweldig! Ze beginnen elk met goeie moed aan het tweede semester van dit schooljaar. We danken jullie voor de trouwe steun en de gebeden voor ons werk! Gods zegen aan jullie allen! Peter en Ineke Van Dingenen, Liesbeth, Lydia, Jiska en Phebe

Nieuws uit de Westhoek – Familie Menheere

Jullie konden al kennismaken met ons in de vorige 2 ENB’s. Vanuit de prachtige Westhoek willen we jullie een update geven. Nu we goed gesetteld zijn in Ieper, zijn we ook wat actiever geworden. De nieuwe moedergroep die Leda bij ons thuis is gestart, krijgt steeds meer vorm en we kijken

nog steeds uit naar hoe God dit gaat leiden. Ondertussen is Leda ook gestart als vrijwilliger bij de voedselbank, waar ze ook direct nieuwe vriendschappen heeft kunnen opstarten.

hele gemeente en we blijven een enorme steun merken bij de gemeenteleden. Onlangs vielen we zonder auto en dankzij de hulp van velen, hebben we een andere wagen kunnen kopen.

Ik, Henri, ben de laatste maanden veel in gesprek gegaan met christenen en we zijn aan het brainstormen over hoe ik iets kan betekenen voor mensen die in hun eigen buurt een getuige willen zijn. Daarnaast ben ik regelmatig op pad om ergens in de regio een studie te leiden, of om te spreken bij een jeugdgroep of in een gemeente. Ook wil ik graag vrijwilligerswerk gaan doen. Er zijn in januari wat mogelijkheden gekomen omtrent jongeren in de buurt. Dit is erg boeiend omdat het vaak gaat om jongeren die de weg kwijt zijn.

We zijn dankbaar voor de zegen die God op ons geeft. We hopen ook tot zegen van anderen te zijn.

In de evangelische kerk De Hoeksteen in Ieper, hebben we onszelf nu officieel voorgesteld: eerst aan de oudsten, later aan de

• 16 •

We hopen door ons leven en werk de liefde van God te weerspiegelen. Mensen hebben Jezus nodig! Henri en Leda Menheere Sean, Sjoerd, Sytske en Stian Wilt U onze nieuwtjes ontvangen, neem gerust contact op via henri.menheere@ gmail.com of 0487/478652 Wilt U ons steunen, dan mag U ook contact opnemen, of storten bij stichting Titus op rekening nummer BE31 7380 3878 3955. Mededeling is niet nodig.


in 3 provincies

Koen en Anne-Laure Verdonck in Papua Nieuw Guinea

Doelmatig versus doeltreffend

We zijn een nieuw jaar gestart in ons “thuisland”. Sinds december zijn we terug in België. Onze paspoorten zeggen dat we hier thuishoren maar onze harten zeggen iets anders. We zijn dankbaar dat we opnieuw een term mochten dienen in Papua Nieuw Guinea en zo de Here wil hopen wij volgend jaar terug te gaan. God gaat door met zijn werk in Papua Nieuw Guinea. In the itutang stam is het “bridge “project klaar om van start te gaan. Dit project is samengesteld om de gelovige stammen mensen te helpen en hun toe te rusten om mee aan vertaalwerk te kunnen doen. Een zendeling gaat een stam in, spendeert jaren om de taal te leren en start met de bijbelvertaling. Ondertussen wordt er onderwijs gegeven van schepping tot Christus. Daarna wordt het onderwijs opnieuw gegeven maar nu dus aan de gelovigen en met verder onderwijs uit het Nieuwe Testament. De zendeling heeft jaren nodig om de Bijbel helemaal te vertalen. Men hoopt nu de gelovigen op te leiden om zelf mee te helpen aan de vertaling van de Bijbel in hun taal. Vaak krijgen de gelovigen het ook op hun hart om naar andere dorpen in hun eigen taal uit te gaan om onderwijs te geven. Ook zijn er die naar een ander gebied met andere taal vertrekken. Op hun beurt leren ze een taal maar moeten ook aan vertaling doen zodat die mensen onderwijs krijgen in hun eigen taal en ook de Bijbel in hun eigen taal zullen kunnen lezen. Er moet vertaalwerk gaan gebeuren. Er zijn geen naslagwerken in de stammentaal of the voertaal over hoe een taal te vertalen. De Itutang gelovigen zijn nu de eerste die het bridge programma gaan meemaken. Ze leren een basiskennis van Engels zodat ook zij die naslagwerken over technieken van het vertaalwerk kunnen naslaan en zelf ook kunnen gaan vertalen. Dit is een heel nieuw iets en zal straks echt ook dat onderdeel mee gaan dragen . Als zendelingen trachten wij de gelovigen op te leiden zodat zij straks zelf het werk zullen kunnen doen. Bidden jullie mee voor dit project dat nu voor het eerst gelanceerd zal worden. We zien uit naar de resultaten van dit onderwijs. We willen graag in uw bijbelstudiegroep of kring of gemeente iets komen vertellen van de grote dingen die God in Papua Nieuw Guinea doet. Koen_verdonck@ntm.org

• 17 •

Twee termen die vaak gebruikt worden in de managementwereld. Maar ik vind het ook interessante termen om na te denken over hoe we met jeugdwerk bezig zijn : 1. doelmatig : schieten we op het juiste doel? 2. doeltreffend : treffen we dat doel? We kunnen wel eens in de roos van het verkeerde doel schieten. Ofwel het juiste doel voor ogen hebben, maar een ‘geweer’ gebruiken waarvan de loop niet helemaal recht staat, met alle gevolgen vandien. In de gesprekken met jeugdwerkers ervaren we een belangrijke bezinning over deze twee vragen. Door de zovele dingen die op ons pad komen (als geëngageerde mensen) komen we al te gemakkelijk op automatische piloot te staan en doen we dingen die we altijd op die manier hebben gedaan. En dan is het dus goed om even stil te staan, samen te bidden, samen te kijken hoe het loopt. Stellen we werkelijk de juiste doelen? En zijn we goed op weg om die doelen te ‘treffen’, of niet? Moeten we bijsturen? Schieten we misschien met een geweer met een kromme loop? In eerste instantie kunnen het misschien wel gemakkelijke vragen lijken, maar de gevolgen kunnen er wel naar zijn. Het kan een aanslag zijn op onze agenda om dingen opnieuw uit te denken, aan te passen, te verbeteren. Maar het is goed om met Gods ogen naar die jongeren te kijken en dan te beseffen hoeveel ze van onze energie waard zijn. We moeten steeds zoeken naar evenwicht tussen onze engagementen, waarvan jeugdwerk er slecht één is. Maar het is en blijft een hele belangrijke. Daar willen we dus als EHBjo in helpen. Die belangrijke bezinning, maar ook de gepaste ondersteuning bieden met onze specifieke talenten om het zo realistisch mogelijk te houden voor de jeugdwerkers. David, Kurt, Dennis, Henri


Kansen voor het Evangelie door Silaa koffie Silaa koffie is een koffiebedrijf te midden van de Karen bevolking in het Noorden van Thailand. Er zijn 100 boeren betrokken bij Silaa koffie. Het idee voor Silaa koffie is ontstaan omdat de regering van Thailand de Karen verboden heeft om nog langer bos op de bergen te kappen om rijstvelden aan te leggen. Men wil het bos dat nog over is beschermen. Hierdoor hebben de Karen geen mogelijkheden meer om in hun levensonderhoud te voorzien. Veel mannen trekken naar de stad om daar werk te zoeken waardoor de gezinnen ontwricht worden. De verleidingen in de stad op gebied van drank, luxe goederen en een immorele levensstijl zijn erg groot. Het verdiende geld komt vaak niet eens bij het gezin terecht, maar

Door Silaa koffie te drinken, laat je koffieboeren zien hoe christenen zijn. het is al op voor het ontvangen is. Het verbouwen van koffie in de bergen biedt een mogelijkheid voor de Karen om als gezin bij elkaar te zijn en in eigen onderhoud te voorzien. Silaa koffie werd enkele jaren geleden gestart door een zendingsechtpaar dat al 30 jaar in het gebied woont en werkt. Zij werken volgens het Business as Mission (BAM) principe: zaken doen als zending. De kern ervan is dat het Evangelie niet alleen een geestelijke boodschap is, maar ook sociale, economische en ecologische kanten heeft. Het dagelijks leven is ons eerste getuigenis en dit geeft weer mogelijkheden om het Evangelie te delen met de mensen. Zo konden zij zich enige tijd geleden verheugen over de doop van twee vaste medewerkers. Silaa koffie is een eerste kwaliteit arabica koffie en wordt verbouwd op een hoogte van 1.000 meter. De schaduwplanten waaronder de koffie groeit, zorgen voor de juiste omstandigheden. Zo ontstaat een koffie met een rijke, intense en kruidige smaak.

Werken op een koffieproefveld

Aan kwaliteitsverbetering wordt gewerkt door het trainen van de koffieboeren. Silaa koffie is een eerlijke, biologische koffie waarvan je weet dat het de koffieboeren dichter bij God brengt en die op een ecologisch verantwoorde en sociaal rechtvaardige manier wordt verbouwd.

Het drogen van koffiebonen

Drinkt u in uw gemeente koffie na de dienst? Zo ja, dan is Silaa koffie een goede keuze om voortaan te gaan gebruiken. Denk ook aan uw bedrijf of aan familie en vrienden. Samen kunnen we veel betekenen voor de Karen boeren in Thailand. Voor meer info en bestellingen:

Wim Dorsman op koffieplanten proefveld Silaa koffie Thailand

Silaa koffie: www.silaa.nl Stichting Elim, Bergweg 7 3941 RA Doorn, Nederland tel. 0031 343-417064 wdorsman@silaa.nl

• 18 •

Karin Gebruers, Goorbaan 24 B 2230 Herselt, België Tel.: 014 54 14 33 karin.gebruers@hotmail.com


Silaa Coffee Pure Thaise koffie: eerlijk, biologisch en 100% arabica Geeft werk aan de armen Brengt mensen in aanraking met Jezus Silaa koffie is genieten voor jezelf en de Karen koffieboeren Ideaal voor koffie drinken na de dienst

Business as Mission

Phaowanat Wanapui, koffieboer Ik ben 34 jaar, ben getrouwd en heb drie kinderen. De oudste is 15 jaar en de jongste 7 jaar. Ik ben met koffie begonnen vanwege mijn kinderen. Op de bergen bij ons is al heel veel kaalkap geweest. De regering vertelde ons wel dat het niet mocht, maar we begrepen niet waarom. Ik ben in Mae Sarang naar een zaterdagschool geweest en daar heb ik het belang van de natuur geleerd. Als ik koffie plant in een bosgebied, bescherm ik daarmee de natuur want dan zorg ik ervoor dat dit stuk bos blijft bestaan. Ik heb ook een rijstveld. Ik heb nu zo'n 100 bomen en wil dit in de toekomst uit gaan breiden.

www.silaa.nl wdorsman@elim.nl

• 19 •


VROUWENONTMOETINGSDAG ZATERDAG 26 APRIL 2014

WAAR DE STILTE SPREEKT EN HET ZWIJGEN LUISTERT

SPREEKSTER: MIET DEMAEREL C.C. De Westrand, Kamerijklaan 1, 1700 Dilbeek

PROGRAMMA 10:00 - 16:00 ORGANISATIE EC DILBEEK - ISM VROUWENCOMITÉ BEZ

Verbinding feb 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you