Indaver Duurzaamheidsrapport kerncijfers

Page 1

2020 IN FEITEN EN CIJFERS

SAMEN ZORGEN VOOR EEN

ZUIVERE EN VEILIGE CIRCULAIRE ECONOMIE


SAMEN VEILIG NAAR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE Voor Indaver is de circulaire economie de enige duurzame weg naar een wereldwijde evenwichtige verdeling van welvaart en welzijn. Afval speelt daarin een wezenlijke rol. Als ‘enabler’ creëren wij waarde uit de afvalstromen. Tegelijkertijd bieden wij als ‘gatekeeper’ een veilige en duurzame oplossing voor schadelijke afvalstoffen en voorkomen wij dat zij in het milieu of de voedsel- en materialenketen terechtkomen. In 2020, toen het coronavirus toesloeg, werd het belang van deze rol eens te meer duidelijk.

“Wij willen een sleutelrol spelen in de circulaire economie. Zo creëren we meerwaarde voor onze klanten, onze medewerkers en voor de maatschappij.” Paul De Bruycker, CEO Indaver

WIJ DRAGEN WAARDECREATIE HOOG IN HET VAANDEL en zetten onze kennis en ervaring in om afvalstromen zo nuttig mogelijk te gebruiken. Indaver levert secundaire grondstoffen en duurzame energie voor de circulaire economie. Zo creëren wij waarde en dragen wij bij aan de duurzame productie van grondstoffen. WIJ LEVEREN GRONDSTOFFEN TERUG AAN DE MAATSCHAPPIJ en helpen materiaalkringlopen te sluiten. Als afvalbeheerder zijn wij onderdeel van de keten die werkt aan de circulaire economie. Indaver werkt op een energie-efficiënte manier waarbij zij de CO2-uitstoot zoveel mogelijk terugdringt. WIJ CREËREN RUIMTE VOOR ONZE MEDEWERKERS om hun talenten duurzaam te ontplooien en actuele vakkennis op te doen. Als duurzame werkgever is Indaver altijd op zoek naar innovatieve oplossingen en nieuwe invalshoeken voor de complexe afvalvraagstukken. WIJ COMBINEREN COMPETITIEF ONDERNEMERSCHAP MET DUURZAAM ONDERNEMEN, in onze optiek de enige manier om stappen te zetten naar de circulaire economie. Indaver laat zien dat ecologie, maatschappelijk verantwoord ondernemen en economie samen kunnen gaan.


BEWAKER VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE Indaver beheert jaarlijks ruim 5 miljoen ton aan afvalstromen, zowel gevaarlijk als niet-gevaarlijk. Uit deze afvalstromen winnen we zoveel mogelijk materialen en energie terug. Indaver zorgt ervoor dat schadelijke stoffen niet in de circulaire economie terugkeren. ENABLER

GATEKEEPER

SAFE SINK

Afvalstoffen in de groene keten zijn relatief zuiver en hebben een hoog circulair potentieel. Hieruit winnen we zoveel mogelijk materialen en energie terug.

Afvalstoffen in de grijze keten bevatten schadelijke stoffen, ook wel contaminanten genoemd, en hebben een laag circulair potentieel.

Met gespecialiseerde installaties garanderen we een ‘safe sink’: we vernietigen en/of neutraliseren alle schadelijke stoffen of bergen ze veilig op een stortplaats. Zo stellen we de materiaalketen veilig.

l

c aag

irc

ula

ir p

n ote

tie

el saf

air pote nti cul eel cir g o ho

afv

R LE

EE

EK

ENA

B

G AT

ink

idu

PER

res

es

al

te

ge rug

wo

nn

e

a nm

ter

iale

n ne

e en

rgi

e

VEILIGE KRINGLOOP Bij de verwerking van gevaarlijke stoffen ligt de focus op het veilig houden van de kringloop. Met innovatieve technieken winnen we ook uit deze stromen energie en waardevolle moleculen.

AFVAL

MATERIALEN

ENERGIE

Bedrijven en huishoudens produceren afval. Indaver zorgt voor een duurzame oplossing.

Maximale terugwinning van hoogwaardige materialen.

Productie voor 270 200 gezinnen. (Equivalent, cijfers 2020)


MATERIAALKRINGLOPEN SLUITEN VEILIG EN EFFICIËNT

ENERGIE OPWEKKEN

Onze missie is: waarde creëren uit afval, zowel van industriële als publieke klanten.

Onze verwerkingsinstallaties voor het huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval en voor gevaarlijk industrieel afval wekken energie op. Indaver gebruikt die energie zelf weer tijdens het verwerkingsproces. Daarnaast leveren wij energie aan derden in de vorm van stoom, elektriciteit of warmte.

Met onze hoogtechnologische installaties halen wij zoveel mogelijk waardevolle materialen uit het afval dat wij verwerken. De complexere samenstelling van afvalstoffen vraagt om passende oplossingen om ze te verwerken. Indaver investeert continu in technologische innovaties die nodig zijn om materialen zo terug te winnen, dat zij voldoen aan de strenge eisen die de markt eraan stelt. Zo kunnen wij dankzij onze Molecule Management-aanpak afvalstoffen afbreken tot op het molecule. De materialen die wij terugwinnen, leveren we als hoogwaardige secundaire grondstoffen aan de industrie. Afvalstromen die schadelijke componenten bevatten, vernietigen wij of bergen we veilig op onze stortplaatsen. Daarmee beschermen wij het milieu en de materialenkringlopen.

Enkele van onze stortplaatsen produceren stortgas dat wij omzetten tot elektriciteit. Uit het GFT-afval dat de vergistingsinstallatie in Alphen aan den Rijn (NL) verwerkt, produceren we groen gas dat we aan het netwerk leveren. Als Indaver al deze energie omzet naar elektriciteit, zou zij jaarlijks 270 200 gezinnen van stroom kunnen voorzien, gebaseerd op een gebruik van 3,5 MWh gezin/jaar of 1 500 m3 aardgas.

Energie voor 270 200 gezinnen Antwerpen

Doel

draaitrommelovens

10 900

Doel

roosterovens

wervelbedovens

gezinnen

gezinnen

92 300

gezinnen

Biebesheim

39 300

107 400

gezinnen

Hamburg

Alphen a/d Rijn

11 500

1 600

draaitrommelovens

draaitrommelovens

gezinnen

gezinnen

7 200

Meath

roosteroven

Bio Power (groen gas) gezinnen


INNOVATIEVE OPLOSSINGEN NIEUWE PMD-SORTEERINSTALLATIE KLAAR VOOR MEER PLASTICS Indaver investeerde in een nieuwe sorteerinfrastructuur voor verpakkingsmaterialen op haar locatie Milieupark Willebroek (België). Deze PMD-sorteerinstallatie kan 14 soorten verpakkingen sorteren en bereikt een bijzonder hoge zuiveringsgraad. Dit maakt hoogwaardige recycling mogelijk. De nieuwe installatie speelt in op de ambitieuze Europese en Vlaamse doelstellingen voor het recyclen van kunststofverpakkingen.

E-WOOD IN AANBOUW In Doel (België) bouwt Indaver aan een energiecentrale voor hout­ afval dat niet geschikt is om te recyclen. Deze afvalstroom levert, gescheiden ingezameld en thermisch verwerkt, groene energie op. E-Wood past daarmee uitstekend in de Europese doelstelling voor hernieuwbare energie. De installatie levert een elektrisch vermogen van 20 MW en kan op jaarbasis tot circa 180 000 ton houtafval verwerken.

OPSTART INDACHLOR IndaChlor (Frankrijk) ontving eind 2020 de eerste ladingen vloeibaar afval, de officiële start van deze nieuwste installatie van Indaver. IndaChlor wint zoutzuur terug uit gechloreerde afvalstoffen uit de industrie. Dit zoutzuur kan de industrie vervolgens opnieuw inzetten als waardevolle grondstof. De energie die tijdens het proces vrijkomt, leveren wij voor het grootste deel als stoom aan een naburig bedrijf. De rest zetten wij om in elektriciteit voor eigen gebruik.

RIVENHALL GAAT IN ELEKTRICITEIT VOORZIEN In 2020 kreeg Indaver de vergunning voor de afvalenergiecentrale in het Engelse Rivenhall. De nieuwe installatie, operationeel in 2025, voorziet in een veilige thermische verwerking van circa 600 000 ton huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval op jaarbasis. Hiermee wordt storten of verschepen van het afval voorkomen. De verwerking gaat elektriciteit opleveren voor zo’n 60 000 huishoudens.


DUURZAME OPLOSSINGEN VOOR 5,3 MILJOEN TON AFVALSTOFFEN In 2020 had Indaver 5,3 miljoen ton afval in beheer. Daarvan verwerkten we 4,3 miljoen ton in onze eigen installaties en 1 miljoen ton bij derden.

Afval in beheer 2020 Trading

58 %

20 %

van de afvalstoffen verwerkten we met het oog op recycling van materialen en nuttig toepassen van energie.

22 %

verwerkten wij thermisch om zo de schadelijke componenten op hoge temperatuur af te breken of, via fysicochemische verwerking, te neutraliseren.

20 %

Waste to Decontamination

1

31 % Waste to Energy

miljoen ton

Eigen verwerking

van de afvalstoffen bergen wij veilig en duurzaam op een stortplaats.

4,3

miljoen ton

Totale hoeveelheid afval in beheer

5 360 415 ton

België

2,4 miljoen ton

Nederland

1,6 miljoen ton

Duitsland

0,9

miljoen ton

22 %

Waste to Safe Sink

8 %

Preparation for Recovery

19 %

Waste to Materials

Ierland/UK

0,4 miljoen ton

Overige

0,02 miljoen ton

Eigen verwerking Trading


MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Kerncijfers 2020 Door waarde te creëren wil Indaver bijdragen aan een duurzame productie en consumptie. Wij hebben als beheerder van industrieel en huishoudelijk afval economische doelen (gericht op resultaat), maatschappelijke doelen (met oog voor mensen en het uitbouwen van relaties in wederzijds vertrouwen) en milieudoelen (gericht op minimale klimaatimpact). Deze kernwaarden zijn wezenlijk voor onze activiteiten.

Investeren in mensen Dankzij onze medewerkers komen wij tot de slimme oplossingen en innovatieve diensten voor duurzaam afvalbeheer die nuttig zijn voor onze klanten en voor de samenleving. Indaver zorgt ervoor dat haar medewerkers vol energie blijven werken door te investeren in veiligheid, welzijn en persoonlijke ontwikkeling.

Personeelsleden

1 909

totaal Groep

542,8 113

103

579,0

600,8

118

211,5 België 129,6 Nederland 157,5 Duitsland 86,3 Ierland/UK 15,9 Overige

miljoen EUR

2018

2019

Groep EBITDA

751 België 261 Nederland 197 Ierland 18 UK / Noord-Ierland 630 Duitsland 25 Frankrijk 24 Portugal 3 Italië

Sustainable Development Goals De circulaire economie is de enige duurzame ecologische manier om elke wereld­ burger welvaart en welzijn te kunnen geven. Om van de wereld een betere plek te maken, stelde de Verenigde Naties voor de periode 2015-2030 zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen op. De afvalsector speelt, net als alle andere branches en maatschappelijke organisaties, een cruciale rol om deze ambitieuze doelen te kunnen verwezenlijken. Indaver koos negen van deze zeventien ontwikkelingsdoelen als leidraad voor haar bijdrage aan een meer duurzame wereld.

2020

2018

2019

2020

Bedrijfsopbrengsten Groep

Veiligheid altijd eerst Veiligheid is een integraal onderdeel van ons werk. Indaver maakt van haar installaties en locaties een veilige werkplek. Zij voorziet in passende veiligheidsopleidingen en leert haar medewerkers de gevaren en risico’s te herkennen. Wij werken continu aan onze veiligheidscultuur waarbij iedereen oog heeft voor elkaars veiligheid.

Frequentiegraad 2020

10,2


Lees hier het Duurzaamheidsrapport 2020:

www.indaver.com/duurzaamheidsrapport

© INDAVER September 2021   V.u.: Paul De Bruycker, Dijle 17 a, BE-2800 Mechelen, België

Indaver heeft vestigingen en gespecialiseerde installaties in verschillende Europese landen. Zij beheert afvalstoffen met de focus op duurzame terugwinning van energie en materialen en dat op een efficiënte manier dankzij innovatieve systemen.

België Antwerpen, Doel, Grimbergen,

Kallo, Mechelen, Nijvel, Waregem, Willebroek

Nederland Alphen aan den Rijn, Delfzijl, Dordrecht,

’s-Gravenpolder, Groningen, IJmuiden, Leeuwarden, Moerdijk, Nieuwdorp, Oldekerk, Oude-Pekela, Rijpwetering, RotterdamEuropoort, Terneuzen, Vlissingen-Oost, Voorschoten, Well

Duitsland Biebesheim, Billigheim, Frankfurt, Hamburg, Kassel, Mainz, Stuttgart, Wetzlar

Ierland Cork, Dublin, Dún Laoghaire, Meath Verenigd Koninkrijk Aberdeen, Belfast, Essex, Teesside

Frankrijk Loon-Plage (Duinkerke) Portugal Abrantes, Lissabon Spanje Tarragona Italië Origgio www.indaver.com