Page 1

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

SAMEN ZORGEN VOOR EEN

ZUIVERE EN VEILIGE CIRCULAIRE ECONOMIE


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

2

INHOUD Samen zorgen voor een zuivere en veilige circulaire economie

Jaaroverzicht in feiten en cijfers

Voorwoord

3

People

Jaaroverzicht in een oogopslag

4

Duurzaam inzetten van getalenteerde medewerkers

28

Van restproduct naar grondstoffen en energie

8

Veiligheid: onze prioriteit

36

Onze kernwaarden

10

Europees beleid bepalend voor de afvalsector

11

Planet

Duurzaamheidsrapport speelt in op verwachtingen

15

Materialen

43

Onze dienstverlening

16

Klimaat

52

Industrial waste services

17

Energie

58

Municipal waste services

19

Safe Sink

64

Indaver Groep in Europa – Locaties

21

Impact

70

Indaver Groep in Europa – Volumes in beheer

22

Audits verbeteren de kwaliteit van onze processen

23

Prosperity

De bedrijfszekerheid veiliggesteld, ook tijdens lockdown

25

Bijdragen aan welvaart

90

Operational Excellence

95

Groei en innovatie

106

GRI-rapportage

111

Trefwoorden

115


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

3

SAMEN VEILIG NAAR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE Voorwoord

Indaver benadrukt sinds jaar en dag de noodzaak om te transformeren naar een circulaire economie. Dat is in onze optiek de enige duurzame weg naar een evenwichtige verdeling van welvaart en welzijn over de wereldbevolking. De circulaire economie kan alleen ontstaan als iedereen in de keten zijn rol en verantwoordelijkheden opneemt. Als afvalbeheerder en afvalverwerker voelen wij de verantwoordelijkheid om de afvalstromen zo nuttig mogelijk te gebruiken. Immers, alleen door materialenkringlopen te sluiten, kunnen we grondstoffen telkens opnieuw gebruiken en dragen we bij aan de circulaire economie. Afval is dan ook veranderd van een ongewenst eindproduct tot een stroom waar wij waarde uit creëren. Tot op mole­ culair niveau halen wij grondstoffen uit de verschillende fracties. Deze secundaire grondstoffen hebben dezelfde kwaliteit als de primaire grondstoffen en brengen wij weer terug in de kringloop. Dat is onze rol als ‘enabler’.

Tegelijkertijd voorkomen wij als afvalbeheerder dat ongewenste componenten terugkeren in het milieu. In de reststromen die wij verwerken kunnen gevaarlijke stoffen zitten die niet in het milieu, de voedselketen of materialenkringloop terecht mogen komen. Het belang van de rol als ‘gatekeeper’ werd in 2020 eens te meer duidelijk toen het coronavirus toesloeg. Het hoogst besmettelijke COVID-19 afval uit onder meer ziekenhuizen, verpleeghuizen en zorginstellingen moest snel en veilig worden vernietigd. De maatschappij verwacht dat wij altijd onze werkzaamheden uitvoeren. Mede dankzij ons business continuity plan, dat wij voor deze specifieke situatie aanpasten, hebben wij aan deze verwachting kunnen voldoen. De gevolgen van het coronavirus geven eens te meer weer hoe belangrijk samenwerking is. Alleen door in de keten, zowel binnen als buiten de sector, gezamenlijk de verantwoordelijkheid

te nemen voor het veilig vernietigen van het infectueus afval konden we de enorme hoeveelheden verwerken. Intern zorgden we er voor dat iedereen veilig zijn of haar werk kon blijven uitvoeren. Een dankwoord voor alle medewerkers die soms onder lastige omstandigheden hun taken uitvoerden, is hier zeker op zijn plaats. De bijzondere aspecten van 2020 verhinderen ons niet om ons te blijven vernieuwen. Wij zijn economisch gezond en kunnen investeren in inno­va­tieve ontwikkelingen zoals chemische recycling en in de bouw van nieuwe specialistische installaties en afvalenergiecentrales. Waar mogelijk zoeken we samenwerkingspartners voor deze projecten. Want samen kunnen we de circulaire economie verder vormgeven. Ik nodig u uit verder te lezen hoe Indaver met uw afval omgaat.

Paul De Bruycker, CEO


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

People Kandidaten kiezen op inhoud

Van werving tot onboarding

4

Hey, jij harde werker! Doe de test en kom te weten hoe energiek jij bent! Meld je direct aan via FIT@indaver.com!

50-50-50 aanpak: veilig en efficiënt

Fysiek en mentaal gezond aan het werk

Plezier in je werk is voor iedereen belangrijk. Alles lijkt dan makkelijker te gaan. Thuis, op je werk of als je je ’s avonds nog eens uitleeft in de sporthal. Indaver speelt ook een rol bij jouw welzijn. Door bijvoorbeeld een uitdagende baan te bieden en veilige werkomstandigheden te garanderen. Daarnaast zijn we een paar jaar geleden gestart met Duurzame Inzetbaarheid, ook wel bekend als de metrokaart. Dat is onze manier om samen langer en gemotiveerd aan het werk te blijven. Want zoals je weet, zullen we met z’n allen langer aan de slag moeten. In deze flyer stellen we graag IndaFIT voor, een nieuwe online test die je in een oogopslag laat zien hoe het met jou gesteld is.

100 % digitaal verbonden

Veilig werken, weinig ongevallen

Aandacht voor opmerkelijke veiligheidsacties

Naar een proactieve veiligheidscultuur

Coronavirus: veilig en beschermd werken

IndaFIT, de slimme test van TNO

Human Resources

Kennismanagement behoudt vakkennis

Veiligheid

Wat is indaFIT? IndaFIT is een online test die snel en slim inzicht geeft in hoe fit jij bent. De test meet bijvoorbeeld of je goed in je vel zit en of je een goede balans hebt tussen werk en privé. De test is opgesteld door TNO en al veel Nederlandse bedrijven hebben er gebruik van gemaakt. Eens je de test ingevuld hebt, krijg je een overzicht hoe je scoort op de onderdelen: Gezondheid en Energie, Vakkennis en Vaardigheden, Motivatie en Betrokkenheid, Werk en Privé Balans. Hiermee kan je aan de slag, maar dat hoef je niet alleen te doen.

Klik op een foto om naar de pagina te gaan

Een onafhankelijke coach bekijkt samen met jou de resultaten. De coach helpt je om inzicht te krijgen, prioriteiten te stellen en kan je helpen als je iets wil veranderen op basis van de test. Dat kan gaan van het afsluiten van een lidmaatschap voor een sportclub, het volgen van een extra opleiding, het slim gebruik maken van het IKB (Individueel Keuze Budget) voor wat meer vrije dagen tot oriëntatie op een eventuele andere functie.


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

5

Planet

Klik op een foto om naar de pagina te gaan

Materialen

IndaChlor: zoutzuur en energie terugwinnen

P2C gaat end-of-life plastics recyclen

Willebroek sorteert meer en nog zuiverder

Ferro en non-ferro nog beter gescheiden

Inda-MP: mooi voorbeeld industriële symbiose

Extra kwaliteits­ controles aanvoer GFT-afval

Klimaat

CO2-uitstoot vermijden en verminderen

Streven naar klimaatneutraal

Bedrijfsafval beter scheiden aan de bron

Bewuster omgaan met energieverbruik

Energie

Afval is ook een (groene) energiebron

Energie uit verwerking zoutzuur

Groene stoom voor chemische bedrijven

E-Wood: energie uit houtafval

Restwarmte Indaver naar mouterij

Safe Sink

Passende oplossingen voor gevaarlijk afval

Illegaal gedumpte chemische vaten verwerkt

MediPower verwerkt ook corona-afval veilig

Instructievideo’s verpakking medisch afval

Continuïteit in onze stortcapaciteit

Impact

Het milieueffect beperken: monitoren

Water besparen en bufferen

pLESStics: minder verpakt drinkwater

Bomen vinden onderdak in bomen­ hotel

Verbetering biodiversiteit in Meath


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

6

Prosperity

Klik op een foto om naar de pagina te gaan

Bijdragen aan welvaart 2020: stevige financiële basis

Onze MVOinspanningen verder versterkt

Virtuele ontdekkingstocht draaitrommeloven

Fysieke en toch virtuele reis ZuidoostAzië

Operational Excellence Continuïteit: ook tijdens de pandemie

Altijd en overal dezelfde kwaliteit

Drone-inspectie in draaitrommeloven

Onze strategie voor veilig databeheer

IT-strategie deels versneld ingevoerd

Virtuele openheid en kennisdeling

Groei en innovatie BU Landfill beschikt over alle expertise

Nieuw businessmodel voor slibontwatering

Indaver Deutschland nu 100 % Indaver Groep


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

7

Partnerships Leerstoel duurzaam­ heidskennis

Partner in LIFE ABsolutely Circular

Voorzitterschap Vlaanderen Circulair

Bedrijfscontinuïteit partner Symrise

Klik op een foto om naar de pagina te gaan

Synergie in ammoniakhoudend water

Power-to-Methanol in Haven Antwerpen

Partner in Ports Emergy and Carbon Savings

Transportvennootschap warmtenetwerk

Extra opslagcapaciteit dankzij Storage+

Workplace of the future

Portaal informeert Ierse MSW-klanten 24/7

Projects Bouw Nessenergieproject gestart

E-Wood: energie uit houtafval

Warmtenetwerk Antwerpen Noord

Rivenhall draagt bij aan klimaatdoelen

Nieuwe afval­ energiecentrale Belfast

Afvalenergiecentrale Ringaskiddy


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

8

VAN RESTPRODUCT NAAR GRONDSTOFFEN EN ENERGIE De overtuiging dat er betere manieren zijn om met afval om te gaan, was in 1985 de reden om Indaver op te richten. En in die zin is er niet veel veranderd. Vanuit onze missie ‘toonaangevend in duurzaam afvalbeheer’ zorgen wij er dagelijks voor om de aan ons toevertrouwde afvalstromen op de beste en meest duurzame manier te beheren en te verwerken. Dat is ons maatschappelijk bestaansrecht, de uitbraak van corona in 2020 bevestigde het belang van onze maatschappelijke rol.

Wat wel in 35 jaar veranderde, is de transitie die afval doormaakte: van ongewenst restproduct naar gesorteerde fracties waar wij veilig te gebruiken secundaire grondstoffen en hernieuwde energie uit produceren. En daarmee verschoof ook onze positie en het belang van onze maatschappelijke rol. Niet langer staan wij aan het einde van de materialenketen. Wij zijn er onlosmakelijk mee verbonden. Wij voegen waarde toe aan afvalstromen en zijn leverancier van grondstoffen en energie geworden. Dat maakt ons tot een integraal onderdeel van de circulaire economie. Samen zorgen we voor een zuivere toekomst.

Enabler

Gatekeeper

Wij werken met betrouwbare technologieën om duurzaam grondstoffen en energie terug te winnen op een veilige en energie-efficiënte manier. Daarbij brengen wij de CO2-uitstoot tot een minimum terug. Onze focus ligt op waardecreatie en efficiëntie om betaalbare oplossingen te garanderen. Daarnaast investeren wij, vaak met een breed scala aan partners, in onderzoeken naar, en de totstandkoming van innovatieve ontwikkelingen. We doen dit om enerzijds de kwaliteit van de secundaire grondstoffen nog meer te verbeteren en anderzijds het rendement uit afvalstromen verder te verhogen. Dit is onze rol als ‘enabler’.

Kwaliteit en veiligheid zijn altijd de basisvoorwaarden om tot betrouwbare en hoogkwalitatieve secundaire grondstoffen te komen die veilig terug kunnen stromen in de kringloop. Materialen die niet langer bruikbaar zijn omdat ze gevaarlijke componenten bevatten, verwerken wij via onze Safe Sink-garantie. Wij vernietigen of neutraliseren ze, of we bergen ze op een veilige manier op onze stortplaatsen. Zo beschermen wij de materiaal- en voedselketen tegen verontreiniging. Dit is onze rol als ‘gatekeeper’.


VAN RESTPRODUCT NAAR GRONDSTOFFEN EN ENERGIE Gatekeeper en enabler van de circulaire economie GATEKEEPER

SAFE SINK

Afvalstoffen in de groene keten zijn relatief zuiver en hebben een hoog circulair potentieel. Hieruit winnen we zoveel mogelijk materialen en energie terug.

Afvalstoffen in de grijze keten bevatten schadelijke stoffen, ook wel contaminanten genoemd, en hebben een laag circulair potentieel.

Met gespecialiseerde installaties garanderen we een ‘safe sink’: we vernietigen en/of neutraliseren alle schadelijke stoffen of bergen ze veilig op een stortplaats. Zo stellen we de materiaalketen veilig.

LE

EK

ENA

B

G AT

R

PER

el

re

ie

si

nt

du

te

po

ci rc ul ai r

la

ag

ci

rc

ul

ai

r

sa

po

fe

te

si

nt

nk

ie

el

ENABLER

ho og

VEILIGE KRINGLOOP

af e

va ru

gg

ew

on

ne

n

m

at

er

ia

le

n

en

en

er

gi

l

Bij de verwerking van gevaarlijke stoffen ligt de focus op het veilig houden van de kringloop. Met innovatieve technieken winnen we ook uit deze stromen energie en waardevolle moleculen.

te

Indaver beheert jaarlijks ruim vijf miljoen ton aan afvalstoffen, zowel gevaarlijk als niet-gevaarlijk. Om schade aan mens, milieu en maatschappij te vermijden, is Indaver gatekeeper en enabler van de circulaire economie.

EE

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

9

AFVAL

MATERIALEN

ENERGIE

Bedrijven en huishoudens produceren afval. Indaver zorgt voor een duurzame oplossing.

Maximale terugwinning van hoogwaardige materialen.

Productie voor 270 200 gezinnen (Equivalent, cijfers 2020)


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

10

ONZE KERNWAARDEN Drie pijlers

Vanuit onze missie om toonaangevend te zijn in duurzaam afvalbeheer, werken we aan oplossingen voor gemeenten en industrieën. We laten ons leiden door ecologische overwegingen, gecombineerd met economisch en maatschappelijk verantwoorde keuzes. We kiezen voor solide langetermijnrelaties met klanten, partners en leveranciers. Met als doel om samen materiaalkringlopen te sluiten. We willen grensverleggend zijn en zorgen voor een werkklimaat waarin vernieuwende oplossingen kunnen groeien. We willen een duurzame

werkgever zijn die haar medewerkers faciliteert en ondersteunt in hun streven om continu te verbeteren. We dragen zorg voor onze medewerkers en staan open voor deze oplossingen.

Vijf kernwaarden sturen ons handelen in alle lagen van de organisatie:

Onze duurzame aanpak om materialen en energie terug te winnen is gestoeld op drie pijlers:

■ Met oog voor mens, veiligheid en milieu

■ Werken met betrouwbare technologieën;

■ In wederzijds vertrouwen Duurzaamheid nastreven is niet altijd gemakkelijk. Maar duurzaam ondernemen is noodzakelijk voor elk bedrijf en voor elke regio om competitief te blijven. Wij menen dat ecologie, maatschappelijk verantwoord ondernemen en economie wel degelijk hand in hand kunnen gaan.

■ Open in woord en daad ■ Gericht op resultaat ■ Met aandacht voor continue verbetering

■ Focus op waardecreatie en efficiëntie om betaalbare oplossingen te verzekeren; ■ Focus op kwaliteit en veiligheid om betrouwbare producten terug in de kringloop te brengen zonder negatieve gevolgen voor mens, milieu of maatschappij.


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

11

EUROPEES BELEID BEPALEND VOOR DE AFVALSECTOR Wetgevend kader Energie en klimaat De Europese Unie (EU) formuleert en implementeert klimaat- en energiebeleid. Deze wet- en regelgeving vormt een belangrijke bron voor nationale wet- en regelgeving. De EU is onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het Akkoord van Parijs (2015), ook wel het Klimaatakkoord genoemd, dat zich ten doel stelt de opwarming van de aarde te beperken.

Stoomnetwerk ECLUSE in Doel

De Europese Commissie wil de energie­ voorziening binnen de EU schoner, betrouwbaarder en goedkoper maken. Het energiebeleid voor hernieuwbare energie, minder energieverbruik en minder CO2-uitstoot wordt nu in sneltempo bijgesteld.

VOORUITBLIK

In 2020 zijn alle voorbereidingen in gang gezet om de ambities van de Green Deal voor 2030 en 2050 vast te leggen in de Europese Klimaatwet. De vaststelling ervan heeft vertraging opgelopen en zal naar verwachting in het tweede

kwartaal van 2021 gebeuren. Wel riep het Europese parlement op tot een versnelde en ambitieuzere reductie van de CO2uitstoot met 60 % in 2030.

Doelstelling 2018 In 2018 werden de doelstellingen uit 2010, die uitgingen van 20 % verlaging voor elk van de drie categorieën (zie tabel), stevig aangescherpt. Voor 2030 betekent dit: ■ 32 % van de Europese energie afkomstig uit hernieuwbare bron; ■ 32,5 % minder verbruik van energie; ■ 55 % minder CO2-uitstoot.

RED

EED

GHG

(Renewable Energy Directive)

(Energy Efficiency Directive)

(Greenhouse Gases)

% energie afkomstig uit hernieuwbare bronnen:

% minder energie­verbruik:

% minder CO2-uitstoot:

2020

20

20

20

2030

32

32,5

Green Deal:

Doelstelling 2019 The European Green Deal.

2050

55

Green Deal:

klimaat­neutraal


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

12

EUROPEES BELEID BEPALEND VOOR DE AFVALSECTOR Wetgevend kader Energie en klimaat Het klimaatbeleid: De Europese Green Deal In november 2019 presenteerde de Europese Commissie haar Green Deal. Daarin staat de nieuwe CO2-klimaat­ doelstelling (tot 55 % minder CO2uitstoot voor 2030), evenals het doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Deze doelstellingen zijn opgenomen in de nieuwe klimaatwet. Ook is in de uitwerking van de Green Deal opgenomen dat de richtlijn voor her­ nieuwbare energie in 2021 wordt vervangen worden door een nieuwe versie. Dit gaat zonder meer leiden tot strengere doelstellingen.

Het ambitieniveau van de EU inzake het klimaat voor 2030 en 2050 verhogen Zorgen voor schone, betaalbare en veilige energie

Het bedrijfsleven mobiliseren voor een schone en circulaire economie

De economie van de EU transformeren voor een duurzame toekomst

De Europese Green Deal

Op energie- en hulpbronnen­efficiënte wijze bouwen en renoveren

Nationaal Integraal Energie- en Klimaatplan Alle lidstaten moesten voor 2020 een Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) opstellen dat door de EU jaarlijks zal opgevolgd worden tot en met 2030. Dit plan bepaalt op hoofdlijnen het klimaat-en energiebeleid voor de komende tien jaar. Het bevat een pakket maatregelen voor de verschillende betrokken sectoren om de vooropgestelde vermindering van CO2uitstoot te realiseren.

De transitie financieren

De EU als wereldleider

Onderzoek mobiliseren en innovatie bevorderen

Streven om vervuiling tot nul terug te brengen voor een gifvrij milieu

Behoud en herstel van ecosystemen en biodiversiteit ‘Van boer tot bord’: de ontwikkeling van een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem De overgang naar duurzame en slimme mobiliteit versnellen

Ervoor zorgen dat niemand achterblijft (rechtvaardige transitie)

Een Europees klimaatpact


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

13

EUROPEES BELEID BEPALEND VOOR DE AFVALSECTOR Wetgevend kader Materialen De Europese wetgeving bepaalt ook grotendeels het nationale materialen- en afvalbeleid. De eerste Kaderrichtlijn afvalstoffen dateert al uit 1975. Sindsdien is deze geregeld aangepast en bevat zij inmiddels tal van sectorale richtlijnen.

Circular Economy Package In 2018 nam de Europese Unie de Circular Economy Package aan die ingrijpende aanscherpingen bevat voor onder meer de kaderrichtlijn afvalstoffen, de richtlijn over stortplaatsen en de verpakkingsrichtlijn. Het vernieuwde kader scherpt de doelstellingen aan voor duurzaam afvalbeheer, met nuttige toepassing voor afvalstromen. Verpakkingsrichtlijn Verpakkingen zijn producten die worden gebruikt voor het insluiten, beschermen, verladen, afleveren en aanbieden van goederen. Om nationale maatregelen van de lidstaten te harmoniseren, stelde de EU een verpakkingsrichtlijn op (Richtlijn 94/62/EG) met regels en doelstellingen met betrekking tot verpakkingsafval. Bij de revisie in 2018 werden strengere doelstellingen vastgelegd: in 2025 ten minste 65 % en in 2030 minstens 70 % recycling, met specifieke minimumdoelstellingen voor diverse materialen. Ook de berekeningsmethoden om het recyclingpercentage te bepalen werden aangescherpt. De lidstaten hebben hun doelstellingen van 2030 voor het recyclen van plastic verpakkingen in 2020 in nationale wetgeving omgezet.

Ierland en Duitsland hebben de Europese doelstelling een-op-een overgenomen. De Belgische doelstellingen liggen per gerecycleerde fractie (met uitzondering van plastics) hoger dan wat de EU voorschrijft, ze worden ook sneller van toepassing, namelijk vanaf 2021. De Nederlandse doelstellingen liggen hoger voor glas en hout dan die van de EU en worden sneller van toepassing (vanaf 2021) voor glas, hout en papier. Voor plastics zet Nederland al in 2021 in op een recycling van 40 %. Dit gaat verder dan de huidige doelstelling zoals in 2008 vastgelegd. Single use plastics directive De Europese richtlijn voor wegwerpplastic (2019/904) werd begin 2019 gepubliceerd. De lidstaten hebben twee jaar de tijd om dit in nationale

wetgeving om te zetten. Deze richtlijn heeft tot doel de verontreiniging door plastics te verminderen door streng op te treden tegen plastics voor eenmalig gebruik. De maatregelen zijn gericht op het vermijden van dit type wegwerpplastic of het zoeken naar milieuvriendelijke alternatieven. Bovendien moeten PET drinkflessen tegen 2025 uit minstens 25 % en tegen 2030 uit minstens 30 % gerecycled plastic bestaan.


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

14

Bevorder gezond leven en ieders welzijn, op elke leeftijd

Verstrek water en sanitaire voorzieningen voor iedereen

In dit Duurzaamheidsrapport verwijst Indaver naar negen van de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) die samen onze wereld zullen veranderen. In september 2015 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een markante ontwikkelingsagenda aan voor de periode 2015-2030. De kern van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, gewoonlijk afgekort tot SDG’s, is een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid en onrecht en de klimaatverandering aan te pakken. De SDG’s gelden voor alle landen en voor alle mensen.

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie

Bevorder inclusieve en duurzame economische groei, werkgelegenheid en waardig werk voor iedereen

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

Maak steden inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam Voor het eerst zat ook het bedrijfsleven mee aan de onderhandelingstafel. Het bedrijfsleven speelt, samen met de andere maatschappelijke actoren, een cruciale rol om de ambitieuze doelen te helpen verwezenlijken. The International Solid Waste Association ondersteunde vanuit haar visie om ‘een wereld zonder afval te creëren’ bij het definiëren van de doelstellingen voor een degelijk duurzaam afvalbeheer. De negen SDG’s in dit rapport houden Indaver een spiegel voor om haar activiteiten en doelstellingen als relevant te zien binnen de wereldwijde ontwikkelingen. u Meer informatie

Zorg voor duurzame consumptie- en productiepatronen

Neem dringende maatregelen om de klimaat­ verandering en de impact ervan te bestrijden

Geef het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling een nieuw elan


DUURZAAMHEIDSRAPPORT SPEELT IN OP VERWACHTINGEN Indaver bevraagt haar klanten en andere stakeholders om te achterhalen welke onderwerpen zij willen terugzien in ons Duurzaamheidsrapport. Hiervoor passen wij twee hulpmiddelen toe, de materialiteitsmatrix voor duurzaamheid en onze stakeholdersanalyse.

Materialiteitsmatrix

Traceerbaarheid

IMPACT OP INDAVER

Waardecreatie Modal shift

Duurzaam inkopen

Operational excellence

Kennis delen

Goede resultaten

Bedrijfsethiek

Medewerkers Klanten

Veiligheid, gezondheid

Aandeelhouder

Kwaliteitsvolle producten

Circulaire economie: materiaal- en energie­ terugwinning Biodiversiteit

Vertrouwen, transparantie

Een werkgroep met medewerkers uit de verschillende regio’s en departementen bepaalt de inhoud en de scope van het duurzaamheidsrapport. Zo verkrijgen we een verslag dat evenwichtig en representatief is voor de hele organisatie. Hierbij staan onze stakeholders, de lezers, voorop. Wij brengen hen in kaart op basis van hun belangen en potentiële impact op Indaver. Dankzij onze ervaringen en onze frequente contacten met deze groepen en met individuen kunnen we een verslag samenstellen dat inspeelt op hun verwachtingen en die van de overheden.

HOOG

Het milieu veilig en schoon houden

Klanten­tevredenheid

Stakeholdersanalyse

Overheden

IMPACT OP INDAVER

HOOG

In de materialiteitsmatrix voor duurzaam­heid brengt Indaver onderwerpen in kaart volgens de interesse van belang­hebbenden en de impact op onze bedrijfsvoering. Dankzij de materialiteits­ analyse weten we beter welke onderwerpen de stakeholders in ons duurzaamheidsrapport willen terugzien. Het onder­steunt ons bovendien in onze beleidskeuzes.

Mensenrechten en arbeids­ omstandigheden

Buren

Media

Planet

NGO’s

Leveranciers Publiek

People Prosperity LAAG

INTERESSE IN INDAVER

HOOG

Partnerships

Partners

Studenten

LAAG

Federaties LAAG

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

15

LAAG

INTERESSE IN INDAVER

HOOG


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

16

ONZE DIENSTVERLENING Afvalbeheerder met een duurzame totaaloplossing Indaver beheert het afval voor bedrijven, overheden en afvalinzamelaars. Wij kunnen de meest complexe afval­ portfolio’s aan en zorgen in samenspraak met onze klanten voor de beste totaaloplossing. Daarbij houden wij op basis van onze brede expertise rekening met de eigenschappen van het afval, de mogelijke impact ervan op het milieu en de mogelijkheden voor terugwinning en verwerking. En altijd in samenhang met de logistieke afhandeling en de kosten. Zo krijgen onze klanten de meest duurzame oplossing voor hun afvalstroom.

Samenleving

Producenten

Verbruikers

van afval

van materialen en energie

Totale dienstverlener in duurzaam afvalbeheer Onsite dienstverlening

Transport & overslag

Voorbehandeling

Verwerking

Productie van energie & materialen


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

17

INDUSTRIAL WASTE SERVICES Onze dienstverlening voor de industrie Oplossingen op maat voor het beheer en de verwerking van afvalstoffen zijn in de industriële sector essentieel, elke industriële klant heeft zijn eigen behoeften.

In het Indaver Total Waste Management komen bewezen oplossingen, econo­ mische rentabiliteit en risicobeheersing samen. Wij verzorgen het afvalbeheer van aanvraag tot eindverwerking waarbij wij inzetten op de maximale terugwinning van grondstoffen en energie. Met onze Industrial Waste Services zijn wij actief in vier sectoren:

chemie, petrochemie en plastics

farmaceutica, biotech, zorgsector

ferrometalen, non-ferrometalen, automotive

cleaning, inzamelaars, verwerkingscentra

Wij garanderen betrouwbaarheid en efficiëntie om optimale resultaten te boeken. Ook in tijden van crisis zoals de pandemie. Daarbij zijn veiligheid, gezondheid en milieu topprioriteit. Om de steeds complexere afvalstromen te verwerken, investeren en innoveren wij continu in onze verwerkingsen recycling mogelijkheden. Onze databeheersystemen zijn erop gericht om de afvalstromen te controleren, te traceren en op te volgen in realtime. Door gerichte acquisities en organische groei bereiden we onze verwerkingscapaciteit en commerciële activiteiten in Europa verder uit. Dit komt de dienstverlening aan onze klanten ten goede. Onze totaaloplossing voor duurzaam afvalbeheer maakt ons tot de toonaangevende dienstverlener van complexe, vaak gevaarlijke industriële afvalstoffen in Noordwest-Europa.

Coronavirus Stabiele partner Als Europees afvalbeheer- en afvalverwerkingsbedrijf wordt Indaver gezien als een essentiële dienstverlener tijdens de pandemie. Elke dag opnieuw zorgen wij ervoor dat het effect van deze crisis op onze bedrijfsvoering tot een minimum beperkt blijft. Onze prioriteit ligt daarbij op de veiligheid en gezondheid van onze werknemers, externe partners en klanten bij het uitvoeren van onze activiteiten. Wij zijn daarom blijven investeren in onze installaties, onze mensen en in veiligheid. Maar ook in de projecten die lopen of die al gepland staan. Dankzij de snelle en wendbare inzet van onze medewerkers en goede samenwerking voeren wij tijdens deze crisis onze dienstverlening accuraat en volgens de geldende afspraken uit. We laten daarmee zien dat wij ook onder lastige omstandigheden een degelijke en stabiele partner zijn voor al onze stakeholders.


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

18

INDUSTRIAL WASTE SERVICES Tevredenheid klanten toetsen Een-op-eengesprekken De gemiddelde looptijd van Indaver Waste Services (IWS)-contracten bedraagt zo’n drie tot vijf jaar. Partnerships van lange duur dus, die gekenmerkt worden door structurele eenop-eengesprekken. Tijdens die momenten bespreken we de diverse aspecten van de Total Waste Management samenwerking en de operationele, tactische en strategisch kritische prestatie-indicatoren (KPI’s). Op die manier houdt de Indaver accountmanager een vinger aan de pols over de klantentevredenheid. Balanced Score Card Daarnaast beoordelen onze industriële klanten elk jaar ook officieel de prestaties van Indaver. Dit doen zij met behulp van de Balanced Score Card (BSC) die in 2019 grondig werd herzien. Dit instrument koppelt de belangrijkste KPI’s aan onze afvalbeheerservices. Onze klanten kennen elk van deze KPI’s een bepaald gewicht toe en een score. Omdat elke industriesector die Indaver bedient (chemistry, life sciences, technology en environment) zijn eigen klemtonen legt en noden heeft, zijn de KPI’s daar ook specifiek op afgestemd. Klanten vullen dus hun persoonlijke BSC in op maat van hun sector, bedrijf en contractvoorwaarden.

In 2020 trainden we onze account­ managers in het toepassen van onze vernieuwde BSC. Zij introduceerden deze bij onze industriële klanten. Op basis van de scores bekijken we waar nog verbeterpotentieel zit, nemen we gerichte acties in overleg met de klant en leren we zo ook onze eigen sterktes beter kennen.

Via de Balanced Score Card krijgt Indaver jaarlijks feedback van industriële klanten over hun klantentevredenheid.

“De nieuwe Balanced Score Card toetst intensief de samenwerking en de communicatie af over het totaal afvalbeheer wat resulteert in een grondige evaluatie van alle betrokken partners. Het geeft de nodige handvaten om een juiste focus te leggen op een duurzame dienstverlening alsook de extra sturing aan het partnership om zo in te zetten op een langetermijn­ samenwerking.” Carine De Block Milieucoördinator Covestro NV, Antwerpen


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

19

MUNICIPAL WASTE SERVICES Onze dienstverlening voor publieke klanten Indaver is al decennialang een betrouwbare partner die publieke klanten en private inzamelaars bijstaat in de transitie naar een duurzame circulaire economie. Het sluiten van de afval- en materialenkringloop is een kernelement van onze missie. Zo ondersteunen we onze klanten in hun realisatie van de Europese doelstellingen.

Onze dienstverlening voor publieke klanten en private inzamelaars In maart 2020 publiceerde Europa het Circular Economy Package 2.0. Dit maakt deel uit van de Europese Green Deal en vormt een routekaart om tot een duurzamere maatschappij te komen. Dit vernieuwde kader scherpt de doelstellingen aan voor duurzaam afvalbeheer. (Zie ook p. 12) Publieke klanten en private inzamelaars spelen een belangrijke rol in het behalen van deze doelen. Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor het afval- en milieubeheer in hun regio én krijgen in toenemende mate een sleutelrol in het realiseren van de klimaatdoelen in het publieke domein. Veel gemeenten werken regionaal samen om aan een klimaatneutrale toekomst te werken. Indaver neemt drie rollen op in de circulaire economie Indaver neemt van oudsher de rol op van gatekeeper (poortwachter) en van enabler (facilitator) van de circulaire economie. Niet-recyclebaar afval vernietigen we, zodat schadelijke stoffen de voedsel- en materialenkringloop niet kunnen verontreinigen. Materialen die we op een hoogwaardige manier en veilig kunnen recyclen, winnen we terug. Zo

vervangen zij primaire grondstoffen in de industrie. Dit doen we op een energieefficiënte manier om de uitstoot van CO2 maximaal te beperken. Naast die twee rollen neemt Indaver ook steeds meer de rol op van innovator. Dat komt de publieke klanten ten goede. We leggen complexe stoomnetwerken aan en doen baanbrekend onderzoek naar chemische recycling van kunststoffen. Voor de uitdagingen waar we nu in Europa voor staan, volstaan traditionele verwerkingsmethodes niet langer. Indaver heeft de kennis in huis en bedenkt nieuwe technieken o.m. voor onze publieke klanten.

Willen we de ambitieuze doelen voor 2050 behalen, dan is een doorgedreven samenwerking over sectoren heen noodzakelijk. Zo zal onze plastics-tochemicals installatie het verpakkingsafval van openbare besturen omvormen tot basischemicaliën voor de chemische nijverheid en wordt het restafval van burgers processtoom en warmte voor de industrie. Indaver werkt samen met een grote diversiteit aan sectoren, hetzij als afvalverwerker, als leverancier van energie of als partner.


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

20

MUNICIPAL WASTE SERVICES

Betere samenwerking, betere scheiding

Onze dienstverlening voor publieke klanten Operational excellence als garantie op continuïteit in verwerking Doordat we onze installaties op een performante manier opereren met de knowhow en jarenlange ervaring van degelijk opgeleid personeel, zijn we in staat om niet alleen de beschikbaarheid van onze installaties op een zeer hoog niveau te brengen, maar ook om te anticiperen op de permanente techno­ logische evoluties die zich voordoen op de diverse technische componenten van de installaties: registratie en weging, rookgaszuivering, energieen watermanagement, … Nieuwe technische inzichten integreren we in onze installaties. Dankzij dit zorgvuldige beheer en de hoge beschikbaarheid kan Indaver de garantie bieden dat de afvalstoffen van de publieke klant te allen tijde verwerkt worden in de best mogelijke omstandigheden. Die vorm van beheer laat ons toe om die garantie op continuïteit zelfs in tijden van crisis aan te houden. De coronavirus pandemie bracht door het vele thuiswerk en afstandsonderwijs een piekaanvoer van huishoudelijk afval, PMD en groenafval met zich mee. Ook in het medisch afval was er ten gevolge van de behandeling van COVID-19 patiënten een piekaanvoer. Voor de

verwerking van deze uitzonderlijke volumes konden publieke klanten en private inzamelaars een beroep doen op Indaver. Ook wanneer Indaver installaties exploiteert in opdracht van publieke klanten, legt zij diezelfde zorgvuldig­ heid aan de dag. De meer dan 30 jaar ervaring die we hebben in het beheer van hoogtechnologische verwerkingsinfrastructuur komt de publieke klant ten goede terwijl hij zelf eigenaar blijft van de infrastructuur. België Nieuwe inzichten leiden tot aanpassingen en nieuwe investeringen Nieuwe technologische inzichten onderwerpen we aan een grondige evaluatie. Bij een positieve evaluatie integreren we deze in onze installaties of investeren we in nieuwe infra­ structuur. Zo beschikken wij altijd over de laatste stand der techniek. Zo bouwden we in Willebroek een volledig nieuwe sorteerlijn voor verpakkings­ afval. Daar wordt PMD van 3 miljoen inwoners volgens de nieuwste doel­ stellingen uitgesorteerd. (zie ook p. 47)

VOORUITBLIK

In co-creatie werken aan toekomstige oplossingen Terwijl we onze beloftes aan de publieke sector inlossen, onderzoekt Indaver in België welke behoeften deze sector vandaag en morgen heeft om haar doelen te realiseren. De rol van openbare besturen in het behalen van milieu-en klimaatdoelen, wordt steeds complexer. Ook komen steeds meer ‘nieuwe’ afvalstromen op de markt. Hiervoor moeten hoogkwalitatieve oplossingen gevonden worden. Indaver wil in 2021 met de publieke stakeholders in dialoog treden om als partner een passend antwoord te bieden op deze nieuwe verwachtingen. Via desk research werd verkend hoe openbare besturen elders in Europa en de wereld de uitdagingen aangaan en welke tendensen zich hierin voordoen.

Voor Nederland geldt dat bij het beheer en de verwerking van huishoudelijk afval in toenemende mate de keten­verantwoor­ delijkheid meeweegt. Het programma VANG (Van Afval Naar Grondstof) wil door nauwe samenwerking ervoor zorgen dat fracties al aan de basis beter gescheiden worden om zo tot hoogwaardige grondstoffen te komen. Dat is met name van belang voor de omslag naar de kringlooplandbouw die in Nederland gaande is om onder meer de hoge stikstof- en fostfaatuitstoot tegen te gaan. Hierbij speelt goede compost, geprodu­ceerd van ‘schoon’ groen- en GFT-afval, een belangrijke rol. Compost kan op een natuurlijke wijze, dus zonder toepassing van chemisch geprodu­ ceerde kunstmest, zorgen voor een vrucht­ bare bodem. Dit is belangrijk in de huidige Nederlandse stikstofdiscussie. Goede kwaliteit compost legt de basis voor een gezonde bodem. Wij spelen daarop in door te investeren in betere sortering en een kritische acceptatie van de afvalstromen aan de poort. Tegelijkertijd zijn lokale overheden sterk gericht op het beheersen van de kosten van het afvalbeheer. Die hebben namelijk invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing aan de huishoudens waarmee zij de inzameling van het huishoudelijk afval bekostigen.


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

21

INDAVER GROEP IN EUROPA

Contact opnemen met Indaver:

Locaties

u e-mail: communication@indaver.com

u www.indaver.com u meer informatie: bedrijfsgegevens

Indaver heeft vestigingen en gespecialiseerde installaties in verschillende Europese landen. België Antwerpen, Doel, Grimbergen, Kallo, Mechelen, Nijvel, Waregem, Willebroek Nederland Alphen aan den Rijn, Delfzijl, Dordrecht, ’s-Gravenpolder, Groningen, IJmuiden, Leeuwarden, Moerdijk, Nieuwdorp, Oldekerk, Oude-Pekela, Rijpwetering, Rotterdam-Europoort, Terneuzen, Vlissingen-Oost, Voorschoten, Well Duitsland Biebesheim, Billigheim, Frankfurt, Hamburg, Kassel, Mainz, Stuttgart, Wetzlar Ierland Cork, Dublin, Dún Laoghaire, Meath Verenigd Koninkrijk Aberdeen, Belfast, Essex, Teesside Frankrijk Loon-Plage (Duinkerke) Portugal Abrantes, Lissabon Spanje Tarragona Italië Origgio


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

22

INDAVER GROEP IN EUROPA Volumes in beheer In 2020 had Indaver 5,3 miljoen ton afval in beheer, waarvan we 4,3 miljoen ton verwerkten in eigen installaties en 1 miljoen ton bij derden.

Trading

58 %

1 miljoen ton

20 %

van de afvalstoffen verwerkten we met het oog op recycling van materialen en nuttig toepassen van energie.

Eigen verwerking

4,3

miljoen ton

22 %

verwerkten wij thermisch om zo de schadelijke componenten op hoge temperatuur af te breken of, via fysicochemische verwerking, te neutraliseren.

Totale hoeveelheid afval in beheer

van de afvalstoffen borgen wij veilig en duurzaam op een stortplaats.

5 360 415 ton

20 %

Waste to Decontamination

België

Nederland

Duitsland

miljoen ton

miljoen ton

miljoen ton

2,4

1,6

31 %

Waste to Energy

0,9

22 %

Waste to Safe Sink

8 %

Ierland/UK

0,4

miljoen ton

Overige

0,02 miljoen ton

Eigen verwerking Trading

Preparation for Recovery

19 %

Waste to Materials


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

23

AUDITS VERBETEREN DE KWALITEIT VAN ONZE PROCESSEN We gebruiken audits om de veiligheid, betrouwbaarheid, performantie, traceerbaarheid en de overeenstemming met de wettelijke bepalingen van onze technische en administratieve processen te garanderen. We zijn transparant en verbeteren onze processen waar mogelijk. We zijn gecertificeerd voor onze managementsystemen en voor verschillende van onze eindproducten.

Interne audits Onze interne audits helpen ons onze bedrijfsprocessen te verbeteren. ■ Proces audits waarbij we onze eigen processen onderzoeken, risico’s identificeren en kwantificeren en de beheerssystemen toetsen op efficiëntie en doeltreffendheid. ■ Compliance audits waarbij we de overeenstemming met de wettelijke bepalingen en onze vergunningen nakijken. Externe controles Elk jaar wordt Indaver gecontroleerd door een aantal derde partijen. ■ Overheidscontroles in alle regio’s door overheden die vergunningen verlenen en toezicht houden op de correcte naleving ervan. ■ Audits door klanten of externe certificatiebureaus die in opdracht van klanten onze processen beoordelen. ■ Audits door certificatiebureaus voor het behouden of behalen van certificaten van de beheerssystemen van Indaver of voor de kwaliteit van onze eindproducten. Onafhankelijke en erkende certificatiebureaus bevestigen formeel dat Indaver goed werkt en dat zij de internationaal erkende normen naleeft.

■ SEVESO-controles. De vestigingen van Indaver in Hamburg, Biebesheim, Frankfurt, Stuttgart, Antwerpen, Terneuzen, Dublin Port en Duinkerke slaan gevaarlijk afval op en verwerken het. Hierdoor vallen zij onder de SEVESO-richtlijn. Deze Europese richtlijn is er om de risico’s verbonden aan de opslag en behandeling van gevaarlijke stoffen te beheersen. De richtlijn wil ernstige ongevallen voorkomen en, als er toch ongevallen gebeuren, de impact ervan op mens en milieu beperken. Audits van derden Indaver beschikt over een groot netwerk van betrouwbare partners die, aanvullend op haar eigen activiteiten, gespecialiseerde logistieke en verwerkings­oplossingen bieden. De zorgvuldige selectie gebeurt door onze eigen Waste Flow & logistieke teams op basis van geografie, flexibiliteit, kwaliteitsstandaarden, services en prijs. Centra die afval verwerken dat kritisch van aard, samenstelling of proces is, onderwerpen we aan goedkeuringsprocedures. Daarbij screenen wij onder meer de vergun­ ningen, verwerkingstechnieken en beheer­systemen. Voor minder kritische

verwerkingen hanteren we bestaande Qualification Guarantees (QG). Audit Duurzaamheidsrapport 2020 Alle cijfers in dit Duurzaamheidsrapport van Indaver zijn geaudit door een extern bureau. Voor de editie van 2020 was dit Bureau Veritas Certification België. De validatieverklaring van het extern verificatiebureau vindt u op pagina 117.

Regio Benelux-Frankrijk In 2020 is de regio BeneluxFrankrijk voor het eerst als één entiteit geaudit. Een uitzondering vormt Indaver BRP. Eind 2019 nam Indaver Grontmij BRP over (zie ook p. 107). Indaver BRP volgt vooralsnog de eigen ISO 14001 certificering en VCA waar nodig.


24

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

Certificaten per land en per vestiging Land

Titelhouder

Certificaat

Sinds

België

Indaver nv (Antwerpen, Doel, Kallo, Willebroek, Grimbergen, TWM-sites)

ISO 9001/14001

1991/ 1997

ISO 45001

2011

RHP Keurmerk

2011

Vlaco

2008

Indaver Groencompostering (Grimbergen)

Vlaco

2006

SVEX nv (Doel)

ISO 9001/14001

2008

ISO 45001

2011

Indaver Nederland B.V. (Indaver ARP B.V., Indaver Afvalberging B.V., Indaver Compost B.V., Indaver Groencompost B.V., Indaver IWS (Industrial Waste Services) B.V., Indaver Impex B.V., Indaver WTE B.V.)

ISO 9001/14001

1995 / 2010

ISO 45001

2012

Indaver IWS (Industrial Waste Services) B.V.

SQAS-certificaat

2011

Indaver Compost B.V. (Alphen aan den Rijn, Europoort, Nieuwdorp), Indaver Groencompost B.V. (Moerdijk, Rijpwetering, Voorschoten), Indaver Vagroen B.V. (Groningen) Indaver Compost B.V. (Alphen aan den Rijn)

Keurcompost

2011

NTA 8080

2010/2011

NTA 8080

2014

NTA 8080 certificaat voor vloeibare CO2

2016

ISCC biogas en biomethaan

2019

Indaver IWS (Industrial Waste Services) B.V., Indaver Impex B.V. en Indaver Impex N.V.

VCA petrochemie

2014

Indaver Ireland Ltd (Meath WTE, Transfer Station, TWM-sites) Indaver (UK) Ltd (TWM-sites) Indaver (NI) Ltd

ISO 9001/14001

1994/ 2000

ISO 45001

2002

AVG mbH (Hamburg)

ISO 9001

1994

ISO 14001

1997

ISO 45001

2020

EFB

1997

ISO 14001

2001

EFB

1997

ISO 9001

2008

Indaver Groencompostering (Kallo)

Nederland

Ierland / UK

Duitsland

HIM GmbH (Biebesheim)

Panse Wetzlar Entsorgung GmbH (Wetzlar)

Portugal

EFB

1997

Chemisch-Physikalische Behandlung (Frankfurt)

EFB

1997

Chemisch-Physikalische Behandlung (Kassel)

EFB

1997

Chemisch-Physikalische Behandlung (Stuttgart)

EFB

1997

Sonderabfalldeponie (Billigheim)

EFB

1997

Gareg Umwelt Logistik GmbH (Hamburg)

EFB

1997

Dörsam + Nickel Transport GmbH

EFB

2013

Indaver Portugal S.A. (Abrantes)

ISO 14001

2015

Geslaagd

ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 In juni 2020 kon Indaver in Ierland bekend maken dat de National Standards Authority of Ireland (NSAI) de certificering van ISO 9001 en ISO 14001 verlengt. Ook zijn we nu ISO 45001 (gezondheid en veiligheid op het werk) gecertificeerd. Deze laatste toekenning is bedoeld om de nog geldende H&S OHSAS 18001 standaard te vervangen die vanaf maart 2021 vervalt. We zijn ook blij met de zeer positieve beoordeling die we kregen.


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

25

DE BEDRIJFSZEKERHEID VEILIGGESTELD, OOK TIJDENS LOCKDOWN Coronavirus De eerste lockdown had grote impact. Voor Indaver betekende het dat in alle regio’s enerzijds zoveel mogelijk medewerkers thuis gingen werken en anderzijds alle operationele werkzaamheden gewoon door moesten gaan. Afvalbeheer en -verwerking is een cruciale sector die onder alle omstandigheden zijn werk moet blijven doen. Dat wij veel over de nationale grenzen heen werken, kwam er als extra element bij.

De bedrijfszekerheid voor onze klanten hebben we weten te bewaken. We activeerden werkgroepen op verschillende niveaus in de organisatie om snel en flexibel in te spelen op de ontwikkelingen. Zij stelden de richtlijnen op die onze klanten verzekeren van de continuïteit van onze essentiële activiteiten, zoals ook gewaarborgd in ons Business Continuity Plan tijdens de Pandemie. Dit plan voorziet op operationeel vlak erin dat onze medewerkers veilig kunnen blijven werken. We zorgen ervoor dat de keten blijft functioneren, ook bij grensoverschrijdende werkzaamheden en transporten. En we zorgen dat onze installaties blijven draaien, ook als zich een besmettingshaard zou voordoen.

Thuiswerken Op de locaties hebben we alles in het werk gesteld om structuur aan te brengen in de hygiënemaatregelen en ‘social distancing’ zodat medewerkers veilig hun werk kunnen blijven doen. Die maatregelen geven we duidelijk aan, iedereen weet waar hij of zij aan moet voldoen. De thuiswerkers ondersteunen we met hard- en software. Hier profiteerden we van het feit dat we in voorgaande jaren al een digitaliseringsslag hebben gemaakt. We hadden een eerste aanzet tot thuiswerken gegeven en we stimuleerden het vergaderen op afstand door onder meer onze vergaderzalen te voorzien van de benodigde apparatuur. We begonnen niet vanaf nul.

“We hebben ons er als organisatie doorheen geslagen met één doel: zorgen dat we veilig en gezond blijven om onze maatschappelijke opdracht in afvalmanagement voor huishoudens en bedrijven waar te maken. Bedankt dat iedereen z’n steentje heeft bijgedragen aan de realisatie van 50-50-50.” Rob Kruitwagen, Directeur Regio Benelux-Frankrijk


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

26

DE BEDRIJFSZEKERHEID VEILIGGESTELD, OOK TIJDENS LOCKDOWN Coronavirus Veranderend aanbod

Tweede golf

Bedrijven, waaronder de horeca gingen op slot, het aanbod aan bedrijfsafval daalde. Mensen bleven thuis, gingen klussen, opruimen en in de tuin aan de slag. Dat zorgde voor een groei in onder meer het GFT- en groenafval en de PMDfracties. Ziekenhuizen draaiden overuren en het volume aan risicohoudend afval steeg, ondanks dat bepaalde reguliere zorg werd uitgesteld. Ook verpleeghuizen en zorginstellingen boden coronagerelateerd afval aan.

Tijdens de tweede golf waren we meer voorbereid op de situatie. De praktische zaken waren grotendeels geregeld, we hadden en hebben meer tijd en ruimte om in te zetten op verbondenheid. De mentale en fysieke gezondheid van medewerkers blijft een groot aandachtspunt. Eenzaamheid, de balans tussen werk en privé, het zijn zaken die leidinggevenden ook meenemen in hun gesprekken met medewerkers. Het virus is de wereld nog niet uit en wij blijven alert. We onderhouden contacten met sectoren en klanten om snel te

kunnen reageren. Zo volgt de Ierse SHEmanager de wekelijkse onlinebijeenkomst van alle SHE-vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie. We vragen medewerkers ook zelf hun verantwoordelijkheid te nemen. Om de regels op te volgen en bijvoorbeeld in de keuze van hun vakantiebestemming rekening met het virus te houden. In Meath (Ierland) bijvoorbeeld, vullen de medewerkers een document ‘Covid SelfAssesment Form’ in als zij langer dan drie weken niet gewerkt hebben.

“Mijn partner bleef vanwege zijn cruciale functie naar zijn werk gaan. Ik werkte vanuit huis met een peuter op schoot tussen de lego en het huiswerk van ons schoolgaande kind. Pas toen ik mijn vaste werkritme losliet, ging het beter en werd het minder stressvol. Het positieve is, dat ik goed inzicht heb gekregen in het schoolwerk van onze zoon. Maar ik ben blij dat ik weer af en toe naar kantoor kan.” Kelly de Kerf, Administratief medewerker IWS Terneuzen, Nederland


27

People

Mensen zetten hun talenten en kennis in om tot creatieve en innovatieve oplossingen te komen voor de complexe vraagstukken die zich voordoen. Door in onszelf te investeren, wendbaar te zijn en door samen te werken en kennis te delen, kunnen we adequaat op veranderingen inspelen. Dat vraagt om een leven lang leren en talenten ontwikkelen, om een fysieke en mentale gezondheid en om een goede balans tussen werk en privé. De pandemie houdt ons een spiegel voor en laat zien waar we als organisatie nog een wereld te winnen hebben.

u D uurzaam inzetten van getalenteerde medewerkers  28

u Veiligheid: onze prioriteit  36


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

28

People

Duurzaam inzetten van getalenteerde medewerkers Maatschappelijke context

Onze aanpak

Coronavirus

100 % verbondenheid

Het dagelijks leven werd vanaf begin maart 2020, toen het coronavirus Noord-Europa bereikte, bepaald door deze pandemie. Zij veroorzaakte een golf aan restricties met een allesbepalende invloed op iedereen. Vitale sectoren, waaronder de afvalverwerking, bleven onder voorwaarden operationeel.

Vanaf de uitbraak van het coronavirus heeft Indaver maatregelen genomen voor de bedrijfscontinuïteit. We hebben onze werkwijzen aangepast om gezond en veilig te kunnen samenwerken. We hebben onze 50-50-50 filosofie ingevoerd (zie ook p. 31). Maar vooral ook hebben we ons er sterk voor gemaakt om iedereen aan het werk te houden.

Bestrijding van het virus is een nationale kwestie en daarmee zijn ook de restricties per land verschillend. Voor internationaal opererende bedrijven levert dat nieuwe vraagstukken op.

De arbeidsmarkt De komst van het coronavirus verminderde in tal van sectoren de druk op de arbeidsmarkt. Eerst uit onzekerheid, later door de gevolgen van de restricties, zetten bedrijven de werving stop of gingen zelfs over tot ontslagen. Er zijn echter ook sectoren – bouw, techniek, diverse industrieën, zorg – waar het werk doorgaat of toegenomen is. Daar blijft een ‘war on talent’ bestaan. En nog steeds geldt dat de komende jaren een groot cohort aan ervaren medewerkers met pensioen gaat en haar kennis meeneemt.

Het coronavirus heeft ons sterker gemaakt, we hebben ervan geleerd en zullen de goede zaken behouden voor de toekomst.

Duurzame inzetbaarheid Juist in een jaar als 2020 zijn de inspanningen van Indaver om medewerkers gezond en energiek te houden, van groot belang. Nu veel mensen thuiswerken, geven we extra aandacht aan de balans tussen werk en privé. En ondersteunen we hen in de enorme digitaliseringsslag die we hebben gemaakt. Zodat zij in elk geval virtueel verbonden kunnen blijven.

Employer branding ‘Samen zorgen voor een zuivere toekomst’, het werkgeversmerk van Indaver geeft haarscherp weer wat ons als medewerker bindt en boeit aan Indaver. Dat is tijdens de pandemie niet anders. Door ons continu met dit employer brand te presenteren, positioneren we ons gericht op de arbeidsmarkt en kunnen potentiële kandidaten beter kiezen op inhoud. Ook tijdens de coronacrisis houden wij consequent vast aan onze kernwaarden en tonen wij ons als een betrouwbare werkgever.


29

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PEOPLE > DUURZAAM INZETTEN

MENSEN VINDEN EN VERBINDEN

Goede naamsbekendheid maakt deel uit van het beleid om nieuwe medewerkers aan te trekken. Maar de maatschappelijke waarde van een bedrijf is minstens zo belangrijk. Indaver zette in 2020 op beide aspecten in bij haar vernieuwde aanpak in de werving en selectie.

Employer branding: kiezen op inhoud In 2019 werkten wij gericht aan onze employer branding. Met een goed werkgeversmerk, dat de kwaliteiten van Indaver weergeeft, kunnen we ons herkenbaar positioneren op de arbeidsmarkt en onze naamsbekendheid vergroten. Onze merkbelofte ‘samen zorgen voor een zuivere toekomst’ verwoordt haarfijn waar wij voor staan. Het bijbehorende onderschrift ‘wij zorgen voor een zuivere circulaire economie door afval om te zetten in nieuwe grondstoffen en energie

Ook de jobbeurzen gingen online in 2020

Personeelsleden

1 909

totaal Groep

751 261 197 18 630 25 24 3

België Nederland Ierland UK / Noord-Ierland Duitsland Frankrijk Portugal Italië

en schadelijke stoffen onschadelijk maken’ licht dit goed toe. Het afgelopen jaar hebben wij ons employer brand op alle uitingen toegepast en dus ook in de werving van nieuwe medewerkers. We bereiken daarmee dat potentiële kandidaten Indaver zien als een werkgever die waarde toevoegt aan de maatschappij. Als resultaat zien we dat sollicitanten beter aansluiten op onze waarden. Daar zijn wij blij mee want dit zorgt voor een duurzame invulling van onze vacatures.

“Vanwege het coronavirus was het toen ik in dienst trad onmogelijk voor mij om mijn collega’s persoonlijk te ontmoeten. Desalniettemin zorgden de systemen, de openheid en de cultuur van de mensen ervoor dat mijn inwerkperiode productief en aangenaam was. Indaver leeft haar eigen kernwaarde ‘met oog voor mensen’ na, waardoor het een fijne organisatie is om voor te werken.” John Little Plant Manager NESS Aberdeen


30

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PEOPLE > DUURZAAM INZETTEN

MENSEN VINDEN EN VERBINDEN

Gemiddelde leeftijdspiramide per regio België

Vacaturecyclus: van werving tot onboarding In 2020 is het gehele recruitment traject gestroomlijnd. Digitalisering speelt daar een grote rol in. Alle informatie hoeft nog maar één keer in het systeem te worden ingevoerd, van vacature tot onboarding. Iedereen beschikt nu over dezelfde actuele informatie. We hebben ingezet op een optimale communicatiemix van wervende vacatureteksten, social mediacampagnes en onze aanwezigheid op een aantal jobbeurzen. Voor lastig in te vullen vacatures zetten we heel gerichte doelgroepcampagnes op. Deze aanpak heeft een positief effect. Er solliciteren meer kandidaten en hun profiel sluit beter aan op de vraag. Ook de selectie verloopt sneller. Het invullen van een vacature gaat nu twee keer zo snel. Pre- en onboarding Het pre- en onboardingprogramma zorgt ervoor dat nieuwe collega’s zich vanaf het eerste moment welkom voelen bij Indaver. De ondertekening van het contract, een welkomstpakketje voorafgaand aan de

eerste werkdag en de eerste werkdag zelf zijn momenten om de band met de nieuwe collega te verstevigen. Ook is er een korte serie e-learnings samengesteld die de nieuwe medewerker inzicht geeft in de gehele Indaver organisatie. Tijdens de lockdowns en met de uitvoering van onze 50-50-50 filosofie waarbij (zo mogelijk) meer wordt thuisgewerkt en meer online overlegd, bewijst het onboardingprogramma eens te meer zijn nut.

Nederland

≥ 55 jaar

19 %

32 %

45-54 jaar

30 %

31 %

35-44 jaar

24 %

20 %

25-34 jaar

22 %

16 %

≤ 24 jaar

4 %

1 %

Ierland

Duitsland

≥ 55 jaar

13 %

30 %

45-54 jaar

32 %

28 %

35-44 jaar

35 %

15 %

25-34 jaar

20 %

18 %

≤ 24 jaar

1 %

9 %

Gemiddelde anciënniteit per regio België

VOORUITBLIK

Nu de ontwikkeling van het recruitment programma is afgerond, richten wij ons op de stagecyclus. Er komen twee instapmomenten per jaar voor stagiairs. Leidinggevenden kunnen de mogelijkheden en behoeften aangeven, waarna wij gericht de opleidingsinstituten benaderen.

2020

2020 Nederland

≥ 25 jaar

9 %

15 %

20-24 jaar

13 %

12 %

15-19 jaar

13 %

12 %

10-14 jaar

20 %

15 %

5-9 jaar

15 %

9 %

< 5 jaar

31 %

38 %

Ierland

Duitsland

≥ 25 jaar

1 %

23 %

20-24 jaar

5 %

8 %

15-19 jaar

7 %

5 %

10-14 jaar

19 %

11 %

5-9 jaar

15 %

20 %

< 5 jaar

53 %

33 %


31

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PEOPLE > DUURZAAM INZETTEN

GEZOND EN FIT BLIJVEN

Indaver hecht er veel waarde aan dat haar medewerkers gezond en met plezier aan het werk zijn. Duurzame inzetbaarheid, waarbij mensen wendbaar aan hun gezondheid, vitaliteit en ontwikkeling werken, staat bij ons voorop. Daarmee willen wij ons opstellen als aantrekkelijke werkgever.

50-50-50

Veilig en efficiënt aan het werk Voor de functies die dat toelaten, werd met de komst van het coronavirus thuiswerken de norm. En nadat duidelijk werd dat het virus niet snel uit ons leven zal verdwijnen, hebben we de 50-50-50 aanpak geïntroduceerd in al onze regio’s. Want al troffen de nationale regeringen hun eigen maatregelen, voor ons is het belangrijk dat al onze medewerkers, waar ook in Europa, veilig kunnen werken. We zetten daarbij in op 50 % thuiswerk voor de functies waar dit kan, 50 % minder verplaatsingen en 50 % minder fysieke bijeenkomsten. Veel werk­zaam­ heden zijn immers goed op afstand te organiseren. De moderne technologie maakt het mogelijk om online met elkaar op afstand te overleggen. De 50-50-50 aanpak zorgt ervoor dat we met minder collega’s in één ruimte aanwezig zijn. Maar ook dat, rekening houdend met de nationaal geldende maatregelen, medewerkers wel geregeld op kantoor kunnen werken. En we verliezen veel minder tijd aan reizen.

Natuurlijk bleven en blijven de overige basisregels van kracht, zoals: ■ (hand)hygiëne, ■ afstand houden, ■ mondmaskers dragen waar nodig, ■ thuisblijven bij verkoudheid of andere relevante klachten, ■ thuisblijven bij een coronabesmetting bij een huisgenoot.

In mei 2020 nam CEO Paul De Bruycker een videoboodschap op om de 50-50-50 aanpak te introduceren en de medewerkers alvast te bedanken voor hun inzet.   Bekijk de video


32

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PEOPLE > DUURZAAM INZETTEN

GEZOND EN FIT BLIJVEN

IndaFIT ondersteunt Fysiek en mentaal gezond blijven en een leven lang leren, Indaver stimuleert haar medewerkers om daaraan te werken. Zo helpt de online vragenlijst IndaFIT hen te achterhalen of werk en privé in balans zijn, hoe het met hun mentale en fysieke conditie gesteld is en of er verbeterpunten zijn. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 20 minuten en de medewerker ziet direct de uit­ komst. Samen met de coach, de enige die ook inzage heeft in de uitkomst, kan de medewerker vervolgens werken aan verbetering en aan persoonlijke doelen, hierbij gebruikmakend van het duurzameinzetbaarheidsprogramma. Begrijpelijker We hebben in 2020 een aantal verbete­ ringen doorgevoerd. Het IndaFIT-portaal is gebruiksvriendelijker geworden door de scan ook voor de smartphone en tablet geschikt te maken. Daarnaast krijgt de medewerker te zien wat de invloed van de antwoorden is op het resultaat. Dit helpt bij het begrijpen van de uitkomst. Aan die uitkomst koppelt het programma meteen ook een overzicht van de mogelijkheden uit het Indaver duurzame-inzetbaarheidsprogramma.

Dat kan zijn een werkplekonderzoek voor een meer ergonomische werkhouding tot een van de 125 trainingen van een extern e-platform. Dit platform biedt een brede keuze aan cursussen voor praktische vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Impact coronavirus Na de introductie in België zouden we IndaFIT in 2020 binnen de gehele regio Benelux-Frankrijk bij onze medewerkers stevig gaan promoten. Omdat het in de huidige omstandigheden lastig is om coaches live te spreken, zetten we in op onlinegesprekken.

Hey, jij harde werker! Doe de test en kom te weten hoe energiek jij bent! Meld je direct aan via FIT@indaver.com!

Plezier in je werk is voor iedereen belangrijk. Alles lijkt dan makkelijker te gaan. Thuis, op je werk of als je je ’s avonds nog eens uitleeft in de sporthal. Indaver speelt ook een rol bij jouw welzijn. Door bijvoorbeeld een uitdagende baan te bieden en veilige werkomstandigheden te garanderen. Daarnaast zijn we een paar jaar geleden gestart met Duurzame Inzetbaarheid, ook wel bekend als de metrokaart. Dat is onze manier om samen langer en gemotiveerd aan het werk te blijven. Want zoals je weet, zullen we met z’n allen langer aan de slag moeten. In deze flyer stellen we graag IndaFIT voor, een nieuwe online test die je in een oogopslag laat zien hoe het met jou gesteld is.

Wat is indaFIT? IndaFIT is een online test die snel en slim inzicht geeft in hoe fit jij bent. De test meet bijvoorbeeld of je goed in je vel zit en of je een goede balans hebt tussen werk en privé. De test is opgesteld door TNO en al veel Nederlandse bedrijven hebben er gebruik van gemaakt. Eens je de test ingevuld hebt, krijg je een overzicht hoe je scoort op de onderdelen: Gezondheid en Energie, Vakkennis en Vaardigheden, Motivatie en Betrokkenheid, Werk en Privé Balans. Hiermee kan je aan de slag, maar dat hoef je niet alleen te doen.

IndaFIT, de slimme test van TNO

Een onafhankelijke coach bekijkt samen met jou de resultaten. De coach helpt je om inzicht te krijgen, prioriteiten te stellen en kan je helpen als je iets wil veranderen op basis van de test. Dat kan gaan van het afsluiten van een lidmaatschap voor een sportclub, het volgen van een extra opleiding, het slim gebruik maken van het IKB (Individueel Keuze Budget) voor wat meer vrije dagen tot oriëntatie op een eventuele andere functie.

Mobiliteitsconcept TandjeBij

KeepWell Mark

TandjeBij, het Belgische mobiliteits­ concept dat duurzame mobiliteit ondersteunt, is succesvol. Sinds de start in 2019 hebben 200 medewerkers een fiets besteld. Ook zijn, via loon inruil, bijna 100 auto’s besteld. Medewerkers die recht hebben op een bedrijfswagen en voor een duurzame plug-in hybride auto kozen, beschikken inmiddels over laadpassen en slimme laadkabels. Ook merken we dat medewerkers steeds vaker kiezen voor een duurzame auto met een lage CO2uitstoot. Verder willen we het gebruik van deelauto’s bevorderen.

Indaver in Ierland ontving in 2019 voor het eerst de prestigieuze ‘KeepWell Mark’ die de Ierse ondernemersorganisatie IBEC sinds 2018 toekent. Deze toe­ kenning is een erkenning voor onze inspanningen gericht op het welzijn en welbevinden van onze medewerkers en hun duurzame inzetbaarheid. Ook in 2020 hebben wij deze lijn voortgezet en de accreditatie behouden. We werden zelfs genomineerd als ‘company of the year 2020’. IBEC beoordeelde Indaver in Ierland op onder meer de onderdelen gezondheid, secundaire arbeidsvoorwaarden, flexibele werkmogelijkheden, zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof, training en ontwikkeling, gelijke kansen bij sollicitaties, promoties en kennisontwikkeling.


33

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PEOPLE > DUURZAAM INZETTEN

THUISWERKEN EN TOCH VERBONDEN BLIJVEN Coronavirus In nog geen drie maanden lockdown wisten we de digitale omslag voor ons dagelijks werk te maken. Begin mei hadden we een nieuw portaal – Connect2ICT – operationeel. Medewerkers konden via dit portaal antwoord vinden op al hun ITvragen, hardware (laptop, muis, toetsenbord, monitor) aanvragen en de helpdesk benaderen.

In 100 % verbondenheid Daarnaast instrueerden wij collega’s over hoe je online kunt vergaderen, wat de valkuilen zijn en hoe je op afstand kunt samenwerken. Naarmate de crisis voortduurde, ontstond er ook behoefte aan een ander contact dan alleen het uitwisselen van informatie. Met zoveel mensen die thuiswerken bestaat het risico dat de verbondenheid met de teamcollega’s, andere teams en de organisatie verloren gaat. Vanuit ons leiderschapsprincipe care-connectcoach (Triple C) begeleidden we onze leidinggevenden in hun leiderschap binnen de 50-50-50 filosofie. We geven handvatten om vanuit Triple C hun teammedewerkers online te ontmoeten, bezorgdheden te delen en ook door te vragen op aspecten gerelateerd aan de nieuwe werksituatie. Alle invalshoeken, aangevuld met tips, hebben we in een brochure samengevat. Verbinding We organiseerden digitale management­ ontmoetingen. De agenda ervan was werkgerelateerd, maar er was ook oog voor het persoonlijke verhaal om de verbinding met elkaar vast te houden. De opening van de nieuwe PMD-installatie, een evenement waarbij we gewoonlijk

onze MSW-klanten zouden spreken, was noodgedwongen online. Het afwisselende programma sprak de deelnemers gelukkig zeer aan en we kregen veel positieve reacties terug. Gezamenlijk Er ontstonden digitale initiatieven zoals de virtuele vrijdagmiddagborrel of een gezamenlijk online kopje thee. Half december organiseerden Nederland en België de (In)Daverende December Quiz. De deelnemers konden zowel thuis als op het werk inloggen en deelnemen. De belangstelling was groot, er werd

ingelogd vanuit controlekamers tot huiskamers. Het evenement werd meteen aangegrepen om ontspanning en beweging (voetbal challenge) te stimuleren om het welzijn van de medewerkers te bevorderen.


34

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PEOPLE > DUURZAAM INZETTEN

VAKKENNIS BEHOUDEN EN BLIJVEN LEREN Strategie kennismanagement De komende jaren gaat een aanzienlijk deel van onze medewerkers met pensioen. Daarmee stroomt ook vakkennis die we graag willen behouden uit onze organisatie.

Tegelijkertijd maakt e-learning een enorme opmars door. Dit biedt kansen om iedereen dezelfde kennis te laten opdoen. Zodat alle medewerkers, ongeacht de regio, op dezelfde wijze te werk gaan en klanten altijd dezelfde service krijgen. In 2020 werkten wij aan een strategie rond kennis­management vanuit drie invalshoeken:

Leiderschap

1. Structuur: op gestructureerde wijze kennis aanbieden. 2. Flexibiliteit: met behulp van e-learnings snel en efficiënt trainingen geven. 3. Blended learning: waarbij we telkens voor de beste optie kiezen om de kennis aan te bieden, klassikaal, training op de werkplek, e-learning, video en animatie, ook in combinatie met elkaar.

De gevolgen van de pandemie doen een groot beroep op de leidinggevenden. De restricties en het werken op afstand vragen om een andere manier van leidinggeven. Eind 2019, begin 2020, dus nog voor de uitbraak van het coronavirus, hebben de leidinggevenden diverse trainingen behorend tot het Triple C Continues-programma gevolgd. Dit programma behandelt relevante nieuwe onderwerpen en is het vervolg op de Triple C leiderschapstraining Care, Connect, Coach. Triple C Continues is met name bedoeld voor leidinggevenden met teams verspreid over meerdere locaties en regio’s. Op basis van de voorkeuren en interesses van onze leidinggevenden, kwamen onderwerpen als ‘effective dialogue’, ‘personal branding’ en ‘virtual teams’ aan bod. Onbedoeld kwamen de vaardigheden opgedaan tijdens dit programma in 2020 heel goed van pas.

Kennismanagement is onderdeel van process assurance waarbij je ervoor zorgt dat je processen op orde zijn, je risico’s bekend zijn, je toegevoegde waarde is bepaald en je beschikt over de mensen met de juiste kennis om hun job te doen.

VOORUITBLIK

Alle opleidingen en ontwikkelmogelijkheden die Indaver binnen haar opleidingsbeleid heeft, worden ondergebracht in een centraal learning managementsysteem. Tegelijkertijd werken we aan een efficiënt opleidingsbeleid dat ervoor zorgt dat alle collega’s dezelfde opleidingskansen krijgen, zowel professioneel als persoonlijk. Ook geven we in het systeem bij elke functie aan welke competenties en vaardigheden ervoor nodig zijn. Medewerkers die willen doorstromen, kunnen zich via cursussen alvast op de eisen voorbereiden.

Triple C Continues

VOORUITBLIK

Triple C is voor Indaver een belangrijke manier om leidinggevenden op alle niveaus te ondersteunen in hun werk. Inmiddels zijn deze trainingen ook digitaal te volgen.


35

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PEOPLE > DUURZAAM INZETTEN

VAKKENNIS BEHOUDEN EN BLIJVEN LEREN

Blijven leren: E-learning platform Indaver sloot in 2020 een contract met een platform van digitale leermaterialen, samen­gesteld door experts. We bieden onze medewerkers de gelegenheid om zichzelf te verbeteren. Het gaat niet zozeer om vakkennis. Het platform omvat zo’n 130 onderwerpen waarmee zij zich persoonlijk kunnen ontwikkelen of praktische vaardigheden kunnen opdoen. De thema’s zijn divers, van de cursus ‘Klantgericht werken’ tot ‘Delegeren in één minuut’, en van ‘Teamwork’ tot ‘Stress is fijn’. In 2020 zocht meer dan 50 % van de deelnemers een cursus digitale vaardigheden.

Aantal uren opleiding

Partnership Populaire cursussen zijn onder meer: ■ Excel (diverse trainingen) ■ Test jezelf (persoonlijke ontwikkeling, zelfinzicht etc.) ■ Overstappen op Office 365 ■ Understanding Business English ■ Online samenwerken

technische vaardigheden

8 209 uren leadership/management

2 314 uren andere vaardigheden

2 280 uren

Per 1 januari 2020 heeft Indaver zich voor drie jaar verbonden aan de nieuwe leerstoel Managementonderwijs voor Duurzaamheid. Dit is een gezamenlijk initiatief van de Antwerp Management School (AMS) en Breda University of Applied Sciences (BUas). Vanwege het coronavirus vond de inauguratie pas in december 2020 plaats. Beide houders voor de leerstoel pleitten in hun inauguratierede voor een radicale benadering om uiteindelijk effectieve duurzame vooruitgang te realiseren.   Bekijk de video

2020

regelgeving & veiligheid

12 547 uren

Chair in Management Education for Sustainability

25 350 totaal aantal uren opleiding in 2020

De sponsoring van deze leerstoel biedt ons de mogelijkheid onze medewerkers kennis te laten maken met de voortschrijdende kennis en inzichten op het vlak van duurzaamheid. Tegelijkertijd willen we onze organisatie verbinden met de nieuwe generatie studenten en hun kijk op duurzaamheid en hun ambities om de wereld een beetje beter te maken. VOORUITBLIK

In 2021 willen we de eerste verworven inzichten delen met onze managers. Daarmee beogen we het proces van innovatie en verduurzaming een extra impuls te geven.


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

36

People

Veiligheid, onze prioriteit Maatschappelijke context

Onze aanpak

Samen zorgen voor veilig werken

Veilig werken, veilig thuis

Veiligheid gaat ons allen aan. De overheid zorgt voor de wet- en regelgeving die de kaders vormen voor een veilige werkomgeving. De werkgever zorgt er op zijn beurt voor dat op alle werkplekken veilig kan worden gewerkt en dat er een goede veiligheidscultuur bestaat. De medewerker neemt zijn of haar eigen verantwoordelijkheid en werkt op een veilige manier.

We werken veilig of we werken niet, dat is het uitgangspunt van Indaver. Elke regio heeft een veiligheidsafdeling, een eigen veiligheidsplan, met interne audits, risico-evaluaties en veiligheidsopleidingen. Deze beleidslijnen, procedures en beheersystemen voor veiligheid vormen de solide basis voor onze veiligheid. Medewerkers werken vanuit die basis aan hun eigen veiligheid met als ultiem doel dat veiligheid een reflex is geworden. Een reflex die noodzakelijk is in onze sector. Zodat iedereen na het werk ook weer veilig thuiskomt.

Cybercriminaliteit In onze maatschappij zijn steeds meer zaken digitaal met elkaar verknoopt (internet of things). Dit vergroot de maatschappelijke en bedrijfsmatige armslag, maar trekt ook de aandacht van cybercriminelen. De veiligheid van computersystemen, bedrijfssoftware en de continuïteit van processen en installaties, staan dan ook steeds meer onder druk. Cybercriminelen weten systemen te hacken, bedrijven te gijzelen en kunnen vitale processen stilleggen. Dit kan enorme gevolgen hebben voor de eigen bedrijfsvoering en binnen de keten.

Extra veiligheidsmaatregelen De uitbraak van het coronavirus vraagt om extra veiligheids­ maatregelen. Als afvalverwerker behoort Indaver tot de vitale sectoren. Het werk gaat door en wij zorgen voor passende maatregelen. Wie kan, werkt thuis. Wie op locatie werkt, beschikt over aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen. De kantoren, installaties en sites kregen richtlijnen om te voldoen aan de eisen van social distancing. Werkplekken werden veilig ingericht. Voor het COVID-19 afval uit ziekenhuizen volgen we de werkwijze voor risicohoudend medisch afval. Deze vrachten verwerken we met voorrang in onze MediPower installatie. Van heel andere orde is onze databeveiliging. Nu medewerkers meer thuis werken, is de beveiliging van computers en de systemen nog belangrijker geworden.


37

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PEOPLE > VEILIGHEID

VEILIG WERKEN, VEILIG THUIS, IEDEREEN, ELKE DAG

Werk veilig en kom veilig thuis, dat is wat Indaver al haar medewerkers meegeeft. Iedereen heeft baat bij een veilige werkomgeving: de werknemer die geen ongeval wil krijgen, de werkgever die geen verzuim wil en de klant die continuïteit in het proces wenst. In 2020 hebben we verdere stappen gezet in de verbetering van de borging van onze processen en installaties via diepgaande inventarisatie van procesrisico’s en de inzet van gerichte leermiddelen.

Incidenten met werkverlet of verzuim We zijn blij met het feit dat 2020 een jaar was met weinig ongevallen met werkverlet/verzuim tot gevolg. Dan gaat het om een incident waardoor een medewerker meer dan één dag van het werk wegblijft (frequentiegraad). In 2020 ging het voor de hele Indaver Groep om 34 letselongevallen, 1 meer dan in 2019. Wij registreren de veiligheidsprestaties van alle regio’s in een centraal Incident Registration & Management System. Zo houden we de veiligheid altijd scherp op ons netvlies. Ierland, de regio die in 2019 met enkele ongevallen te maken had, heeft de korte terugval heel goed opgepakt en zit weer op het oude niveau van nul incidenten. Ook België heeft doorgepakt en strakke targets gesteld en gehaald. Nederland laat een stabiel goed resultaat zien over de afgelopen jaren.

Veiligheidscijfers vergelijken Indaver vergelijkt haar veiligheidscijfers met de beschikbare cijfers van de Belgische afvalsector. Het jaar 2019 is het meest recente en dat laat een frequentiegraad zien van 21.8. Onze frequentiegraad (10.2) lag ook in 2020 beduidend gunstiger, namelijk meer dan 50 % lager.

Frequentiegraad 2020

10,2

LTIR (Lost Time Incident Rate)

2018 - 2020

12-maand voortschrijdend gemiddelde (incl. contractors) 30 25 20 15 10 5 0 2018

Werk veilig. Work safe ◆ Home safe ◆ Everyone ◆ Every day

TY FE SARST FI

2019

2020

Totaal Indaver Groep (incl. contractors)

Afvalsector

Groepstarget (<10)

Chemie

De ‘Lost Time Incident Rate’ toont de frequentiegraad van het aantal incidenten met werkverlet / verzuim


38

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PEOPLE > VEILIGHEID

DE VELE KANTEN VAN VEILIGHEID

Veiligheid kent veel aspecten. Naast veilig werken om gezond weer thuis te komen, gaat veiligheid ook over bewustzijn, proactief te werk gaan en zorgen dat je data goed beveiligd is. Ook in 2020 waren er bij Indaver projecten, initiatieven en campagnes om al die verschillende aspecten onder de aandacht te brengen. Daar kwam dit jaar ook de bescherming tegen het coronavirus bij.

Veiligheidsacties in beeld

Digitale weerbaarheid

De regio Ierland-Verenigd Koninkrijk lanceerde in 2020 een nieuw initiatief om veiligheid elk kwartaal extra onder de aandacht te brengen. Medewerkers die opmerkelijke initiatieven tonen worden voor het voetlicht gehaald en publiekelijk bedankt.

Het systeem is zo sterk als de zwakste schakel. Als het om digitale veiligheid gaat, vormen medewerkers vaak die zwakke schakel. Thuiswerk maakt digitale veiligheid meer dan ooit belangrijk. Wij hebben strengere regels ingesteld voor de wachtwoorden en het interval om het wachtwoord te wijzigen verkort. Ook gaven we voorlichting over phishing en hoe mensen verdachte berichten kunnen herkennen.

Het gaat om veiligheidsacties gerelateerd aan onze kernwaarden: ■ Aandacht voor de mensen door veilig te werken. ■ Openheid tonen door te doen wat we zeggen. ■ Continue verbetering van onze dienstverlening, uitvoering en processen.

“Klik niet te vlug op links. Als je het niet vertrouwt, verwijder het dan, want het komt toch wel terug als het belangrijk is.” Bericht van de helpdesk


39

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PEOPLE > VEILIGHEID

DE VELE KANTEN VAN VEILIGHEID Veiligheidstraject Antwerpen Indaver initieerde in 2019 op locatie Antwerpen (België) een vier jaar durend en binnen de organisatie breed gedragen ketenveiligheidstraject. Het doel is te schakelen van een eerder reactieve naar proactieve veiligheidscultuur.

Proactief denken en handelen De vele verbeterpunten die de medewerkers aanleverden, hebben we geclusterd in vijf speerpunten: 1. Een risico-gebaseerde aanpak: gericht op veilige en klantgerichte oplossingen voor risico’s. 2. Procesveiligheid en betrouwbare installaties: investeren om installaties op een hoger en betrouwbaar niveau brengen, bediend door collega’s die de installaties door en door kennen. 3. Rollen en verantwoordelijkheden: van elke medewerker zijn de kennis en vaardigheden bekend zodat ook duidelijk is wie welke taak mag uitvoeren. 4. Eerst denken, dan doen: we handelen nadat we hebben nagedacht en delen continu nieuwe ervaringen met elkaar op het vlak van veilig werken.

Veilig werken, veilig thuis, iedereen, elke dag. Nieuwsbrief over onze veiligheidscultuur

In dit nummer Ons langetermijn-actieplan ligt klaar. Maak kennis met 7 van de 10 thema’s waarmee we nu al van start zijn gegaan. Tijdens de shutdown van Draaitrommeloven 2 gebruikten we voor het eerst een drone om de binnenkant van de installatie te inspecteren. De lossing in het tankpark werd grondig vernieuwd. Het Senior Leadership Traject kreeg een uitdaging voorgeschoteld van onze Directeur Plant Antwerpen. Zij grepen de shutdown van Draaitrommeloven 2 dan ook meteen aan als proeftuin van hun groepswerk 3C. Aan het eind van dit nummer geven we je nog een virtuele rondleiding in onze nieuwe doorstroomreactor. Veel leesplezier!

Inhoud ■ Langetermijn-actieplan

- p. 2 ■ Primeur: drone bij

shutdown - p. 4 ■ Lossing in tankpark 2.0

- p. 6 ■ Triple C: Senior Leadership Traject - p. 8 ■ Veiligheidscommunicatie tijdens shutdown - p. 11 ■ Van batch- naar doorstroomreactor - p. 13 Redactie ■ ■ ■ ■ ■ ■

Tim Ongena Björn de Bel Stefaan Schelpe Geert Pluckers Veerle Van Beek Stefan Opdenakker

Juli 2020

Voorwoord De zomer is ingezet en we hebben al heel wat warme dagen achter de rug. De ijsjes die we konden uitdelen om 52 weken werken zonder ongevallen met werkverlet te vieren bij onze eigen medewerkers, waren heel erg welkom. Ik ben ontzettend blij met dat cijfer, want er komt een nieuw record van 62 weken zonder ongevallen met werkverlet binnen bereik! Tijdens een terugkomdag van ons veiligheidstraject, hebben we het langetermijnactieplan kunnen afkloppen. We hebben nu ook zicht op wat we dit jaar verder zullen oppakken. Meer hierover in dit nummer. Zoals jullie weten is David Van Herterijck ondertussen met een overkoepelende, nieuwe opdracht gestart. Ik wens David ook hier nog eens hartelijk te danken voor zijn grote inzet voor ons veiligheidsproject. Samen met de afdelingsverantwoordelijken neem ik het roer van hem over. Het is nu 100 % aan ons, leidinggevenden en medewerkers, om van dit project een blijvend succes te maken: iedereen veilig thuis na het werk, elke dag opnieuw.

Veilig werken, veilig thuis, iedereen, elke dag. Nieuwsbrief over onze veiligheidscultuur

Stefan Opdenakker, Directeur Plant Antwerpen

December 2020

In dit nummer

Voorwoord

Duidelijke afspraken maken goede vrienden. De nieuwe gedragscode helpt daarbij. u p2

Het recordcijfer van aantal weken zonder ongevallen met werkverlet voor eigen medewerkers blijven jullie week na week verpulveren. Proficiat! Ondertussen blijven wij verder investeren in veiligheid, niet alleen op het technische vlak maar ook op het menselijke.

Elkaar aanspreken op (on)veilig gedrag is niet zo gemakkelijk. Onze operationeel leidinggevenden pakken deze uitdaging aan en trainen zich hierin. u p3 Praten over veiligheid loont. Ook met onze klanten en transporteurs. Een mooi voorbeeld hiervan is de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met een belangrijke klant. u p4

Jullie hebben zeker de twee nieuwe kranen gespot. Een groot investeringsproject van 7 cijfers om het vaste afval veilig in onze ovens te tillen. Ook voor het veiliger afvullen van de IndaMP vaten is er geïnvesteerd en blijven we nog verder zoeken naar verbeteringen. Hierover meer in deze nieuwsbrief. Voor nieuwe medewerkers is er nu een e-learning met daarin veel aandacht voor veiligheid. We lanceerden deze maand ook een e-learning over directe injectie en we rolden dit najaar een opleiding leiderschap uit voor onze operationeel leidinggevenden. We kondigen vandaag ook iets nieuws aan: de gedragscode. We brachten in kaart welk veiligheidsgedrag noodzakelijk is, ongeacht het werk dat iemand uitvoert. Het is ingedeeld in gewenst, te corrigeren en nooit toelaatbaar gedrag. Hiermee hebben we nu een duidelijk kader om elkaar aan te spreken op onveilig gedrag. Het einde van het jaar komt stilaan in zicht. We gaan het anders moeten vieren, ver van het virus en veilig binnen ons gezin. Ik wens je alvast fijne feestdagen.

Discussiëren over onze werkmethodes zorgt voor gestandaardiseerde afspraken. Dat was een extra resultaat dat we behaalden tijdens de ontwikkeling van de e-learning directe injecties. u p5

Stefan Opdenakker, Directeur Plant Antwerpen

De EX-zones vallen voortaan nog meer op. Niet alleen op de site, ook in het papierwerk. u p7 Onze HAZOP-studies lopen steeds professioneler en we volgen de actielijsten nauwgezet op. u p9 Samen met de operatoren steeds verder sleutelen aan de veiligheid van de installatie. Dat brengt op. u p12 Taken, rollen, verantwoorde­ lijkheden en mandaten (TRVM) spelen ook tijdens vergaderingen. u p14

Een nieuwe kraan wordt geleverd

5. Aangepaste organisatie: de juiste mensen op de juiste plaats met voor elke functie de juiste opleidingen, middelen en tools, aangepast aan de risico-gebaseerde aanpak.

“Vorig jaar hebben we als werkgroep ons meldingssysteem onder de loep genomen. We vonden enkele hindernissen in het PM-operations systeem, vooral in de kennis en het gebruik ervan. Op een constructieve manier hebben we oplossingen gezocht en gevonden. We brachten de kennis van alle leden van de werkgroep samen en zullen deze nog aanvullen waar nodig. Zo kunnen we een interactieve coaching ontwikkelen die hetzelfde is voor iedereen en ook voor iedereen ter beschikking zal zijn.” Hans Maes Senior Operator ABA, Antwerpen


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

40

DE VELE KANTEN VAN VEILIGHEID Veiligheidstraject Antwerpen Verbeterprojecten De vijf speerpunten vertaalden zich in een aantal concrete verbeterprojecten: ■ De verbetering van de incidenten en ongevallenrapportering. ■ Het onderhoud op basis van 5S: Scheiden, Schikken, Schoonmaken, Standaardiseren en Standhouden. ■ Het instellen van herkenbare EXzones, zones waar zich mogelijk explosief materiaal bevindt. Iedere medewerker die daar werkt moet onder meer de verplichte EXveiligheidsopleiding volgen. ■ De veiligheidskaart die chauffeurs van afvaltransporteurs krijgen zodat zij weten wat onze veiligheidsafspraken zijn. Ook ontvangen zij het protocol voor tankwagens met directe injectie die voor 100 % aan onze veiligheids­ voorschriften moeten voldoen. ■ De ontwikkeling van een automatische branddetectie op stortplaats Hooge Maey. ■ Het opstellen van een gedragscode voor verantwoordelijk en veilig werken. ■ Een gestructureerde aanpak van nonconformiteiten bij transporteurs. ■ Het veiliger afvullen van de vaten bij Inda-MP.

Naast alle kortetermijnacties, hebben we ook aandacht voor de lange­termijn­ aanpak. In 2020 hebben we tien thema’s gedefinieerd waar we er meteen al zeven van oppakten. Ook konden we geregeld onze successen vieren. Op 24 augustus braken we zelfs het record dat al meer dan twintig jaar standhield, namelijk 62 weken werken zonder ongevallen met werkverlet. Het nieuwe record bleef standhouden en eind december vierden we 500 dagen werken zonder ongevallen met werkverlet voor onze eigen medewerkers. VOORUITBLIK

Uiteindelijk willen we met Indaver Antwerpen dé referentie zijn in het veilig en duurzaam verwerken van gevaarlijke afvalstoffen binnen de afvalindustrie en daarbuiten. De veiligheid en het welzijn van de medewerkers komen daarbij op de eerste plaats.

“Er is duidelijke communicatie en dat werkt ondersteunend voor onze eigen mensen, want dat geeft hen ook de mogelijkheid om contractoren op veiligheid aan te spreken. Het is dus zeer positief dat het management van Indaver de contracterende firma’s aanschrijft en hun mensen aanspreekt rond veiligheid.” Sven Gerené Laborant, Antwerpen

“Als preventieadviseur heb ik het de laatste vijf jaar zelden zo ordelijk gezien op onze site. Dit is een indicatie dat onze mensen dit belangrijk vinden en daar ook zelf verantwoordelijkheid voor nemen.” Chris Goetschalckx Preventieadviseur, Antwerpen


41

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PEOPLE > VEILIGHEID

SOCIAL DISTANCING EN HYGIËNEMAATREGELEN Coronavirus De uitbraak van het coronavirus zorgde voor een serie maatregelen om zo goed mogelijk te voorkomen dat onze medewerkers besmet raken.

Social distancing

Direct opvolgen

Op alle locaties in onze regio’s, binnen en buiten, hebben we gezorgd voor goede weergave van alle maatregelen. Er kwamen looproutes, posters met uitleg, handgel, schermen en een e-learning over alle richtlijnen. Social distancing, een woord dat begin maart nog niemand iets zei, is ingeburgerd. Altijd en overal houden we anderhalve of twee meter afstand (afhankelijk van het land) en waar dat echt niet mogelijk is, dragen we mondmaskers.

In maart 2020 stelden de verschillende regio’s werkgroepen in. Deze volgden continu de toen dagelijks wijzigende situatie en richtlijnen van de overheden en experts. Zo nodig pasten wij ons beleid erop aan.

Afhankelijk van de restricties per land, kunnen we nog vergaderen of deels op kantoor werken, mits we die anderhalve/ twee meter aanhouden. Om een uitbraak op een van de locaties te voorkomen, houden alle medewerkers altijd die afstand aan. Zogenoemde ‘werkbubbels’ of ‘pods’ zijn niet toegestaan. Bezoek van de site is alleen toegestaan als dat in het belang van het productieproces is, denk aan chauffeurs van transporteurs of onderhoudstechnici. Ook zij dienen zich nauwgezet aan de maatregelen te houden.

Ook nu nog is al onze regio’s het beleid erop gericht om de continuïteit van de werkzaamheden te garanderen en onze klanten de zekerheid van een efficiënte en veilige verwerking van hun afvalstormen te bieden.

Veilig en beschermd aan het werk Het COVID-19 gerelateerd afval hebben wij conform de geldende maatregelen verwerkt. Daarbij lag de prioriteit bij de aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen die onze medewerkers nodig hadden. Waar mogelijk pasten wij procedures aan zodat bijvoorbeeld onze chauffeurs die het transport verzorgden, niet in aanraking hoefden te komen met de transportvaten.

E-learning over maatregelen Dat e-learning juist tijdens de pandemie een handige manier is om vakkennis bij te houden, hoeft geen betoog. Het is voor onze medewerkers ook een handig middel om de richtlijnen rond hygiënemaatregelen en social distancing op de werkvloer na te kijken. Daarom hebben we een korte overzichtelijke e-learning opgesteld. Deze is altijd actueel omdat nieuwe maatregelen snel te verwerken zijn.

Coronavirus COVID-19 1,5 m Houd afstand!

Mondmasker verplicht!

Gardez vos distances!

Masque obligatoire!

Keep your distance!

Mask mandatory!

Ontsmet uw handen Merci de vous désinfecter les mains Disinfect your hands

Geen toegang bij ziektesymptomen Pas d’accès au cas où vous présenteriez des symptômes de maladie No access in case you show symptoms of disease

Werk veilig. Work safe ◆ Home safe ◆ Everyone ◆ Every day

TY FE SA ST FIR


42

Planet

Onze aarde voedt ons met haar gewassen, laaft ons met haar water en we ademen haar zuivere lucht in. Tegelijkertijd eigent de welvarende mens zich meer toe dan de aarde kan geven. Wereldwijd groeit het besef dat we op een kantelpunt staan. Dat als we nu handelen we de aarde leefbaar en veilig kunnen bewaren voor de generaties na ons. En dat als we als welvarende maatschappij de omslag weten te maken naar een circulaire economie — de economie waar we grondstoffen telkens opnieuw gebruiken — alle wereldburgers gezond kunnen leven. De lat ligt hoog en alleen als we samenwerken — overheden, onderwijs, bedrijfsleven, niet-gouvernementele organisaties — kunnen de afbouw van het verbruik van fossiele grondstoffen, toename van duurzame energie, hergebruik van producten, terugwinning van grondstoffen en het herstel van de biodiversiteit bewerkstelligen.

u M aterialen  43

u Safe Sink  64

u Klimaat  52

u Impact  70

u Energie  58


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

43

Planet Materialen Maatschappelijke context

Onze aanpak

Schaarse en dure grondstoffen

Waarde creëren

Terwijl enerzijds de vraag naar grondstoffen blijft groeien, is ander­ zijds duidelijk dat zij veelal niet onuitputtelijk zijn. Die schaarste van primaire grondstoffen heeft invloed op de prijs. We zullen slimmer moeten omspringen met materialen en energie.

Afval speelt in de circulaire economie een wezenlijke rol. Uit afval kun je waarde creëren en dat is precies wat Indaver doet. Wij investeren in hoogtechnologische installaties en innovatieve processen om waardevolle en schaarse materialen terug te winnen uit afval­ stromen. Met het Indaver Molecule Management breken we complexe afvalstoffen zelfs af tot op het molecule om in de vorm van hoogwaardige secundaire grondstof terug te leveren aan de industrie.

De circulaire economie is een van de antwoorden op dit complexe vraagstuk. Europees en landelijk beleid, met concrete doelstellingen voor 2030 en 2050, zullen voor een opschaling van de circulaire economie zorgen. (zie ook p. 11)

Wet- en regelgeving De Europese Unie nam in 2018 de Circular Economy Package aan die de doelstellingen voor duurzaam afvalbeheer ingrijpend aanscherpt, onder meer voor de Kaderrichtlijn Afvalstoffen, de richtlijn over stortplaatsen en de Verpakkingsrichtlijn (zie ook p. 13). Er zijn bijvoorbeeld nieuwe doelstellingen geformuleerd voor recycling van plastics die in 2020 in de nationale wetgeving zijn opgenomen.

Kwaliteitseisen Ook de markt stelt eisen. Secundaire grondstoffen dienen dezelfde kwaliteit te hebben als primaire grondstoffen. Elke sector verlangt die hoge kwaliteit. De toename van vervuiling van gescheiden afvalstromen, bijvoorbeeld die van het GFT- en groenafval, vergt extra inspanningen om aan de hoge kwaliteitseisen te blijven voldoen.

Materialenkringlopen sluiten Deze hoogwaardige secundaire grondstoffen (end-ofwaste materials) voldoen aan de eisen van de markt. Zij zijn zuiver, betrouwbaar en veilig en vervangen de primaire grondstoffen in het productieproces. Zo beperken we het verbruik van primaire grond­stoffen en sluiten wij op een duurzame manier materialen­ kringlopen. Daarmee is Indaver een integraal onderdeel van de circulaire economie.


44

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PLANET > MATERIALEN

NIEUWE, SCHONE EN VEILIGE GRONDSTOFFEN UIT AFVAL IndaChlor: zoutzuur en energie uit gechloreerde afvalstoffen In haar streven naar duurzame oplossingen voor het afval dat Indaver beheert en verwerkt, heeft zij in de loop der jaren diverse hoogtechnologische installaties ontwikkeld. Hiermee halen wij uit afvalstromen nieuwe, secundaire grondstoffen die veilig en schoon terugkeren in de materialenkringloop. Tegelijkertijd stimuleren wij een betere scheiding aan de bron zodat we kunnen werken met zuivere afvalstromen. Op die manier brengen wij de circulaire economie in de praktijk en creëren wij waarde uit afval.

Nieuwe installatie start op eind 2020 Half november 2020 reed de eerste vrachtwagen met 25 ton vloeibaar afval over de weegbrug van IndaChlor in Duinkerke. Daarmee was de eerste fase van de opstart van onze nieuwste recyclinginstallatie een feit. IndaChlor wint zoutzuur terug uit gechloreerde afvalstoffen van groot­ industriële bedrijven. Zoutzuur is een essentiële grondstof voor diverse industriële productieprocessen. Het zoutzuur dat IndaChlor terugwint, leveren wij als schone secundaire grondstof terug aan de industrie. Tijdens het verwerkingsproces wekt IndaChlor ook energie op. Via een stoomleiding leveren wij die aan een nabijgelegen alcoholdistilleerderij. Daarmee vermindert dit bedrijf zijn verbruik van energie op basis van fossiele brandstoffen en verlaagt het zijn CO2uitstoot. Flexibiliteit vereist IndaChlor is tegelijkertijd een voorbeeld van de uitdagingen die de circulaire economie met zich mee kan brengen. Ook als alles in theorie klopt en op papier staat, blijkt de realisatie van een

circulaire industriële oplossing in de praktijk weerbarstiger te zijn. In het geval van IndaChlor betrof het de afnemer van het teruggewonnen zoutzuur die in 2020 failliet ging. Het laat zien dat je als afvalverwerker én producent van secundaire grondstoffen wendbaar en flexibel de markt moet kunnen bedienen. Wij zetten nu in op het aanboren van nieuwe afzetmarkten.

VOORUITBLIK

In het eerste kwartaal van 2021 staat de opstart van de procesinstallatie gepland. Tijdens deze ‘hot commisionning’ gaat IndaChlor 24/7 circa 5 ton per uur verwerken. We hanteren een modal shift om het transport over de weg te beperken.


45

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PLANET > MATERIALEN

NIEUWE, SCHONE EN VEILIGE GRONDSTOFFEN UIT AFVAL Plastics2Chemicals: nieuwe grondstoffen uit end-of-life plastics Topinnovatie Het gebruik van plastic verpakkingen blijft toenemen. Plastic is dan ook een heel handig bewaarmateriaal, denk alleen al aan de flacons, boterkuipjes, fruitschaaltjes, yoghurtpotjes, champignondoosjes en alle deksels en folies die erop passen. Deze end-of-life plastics zijn echter chemisch behandeld met een coating om het verpakte product zo lang mogelijk te behouden tegen de beste kwaliteit. Het gaat vaak om gemengde polyolefinen (PP en PE) en polystyreen (PS), stromen die mechanisch moeilijk te recyclen zijn. Innovatieve proefinstallatie In 2019 ontving Indaver de vergunning voor de bouw van de innovatieve demo-installatie Plastics2Chemicals (P2C) voor het jaarlijks recyclen van 15 000 ton end-of-life plastics. Dit is een positief gevolg van onze succesvolle laboratoriumopstelling bij de UGent. Sinds 2017 testen wij daar een innovatieve techniek die de moleculen in kortere koolwaterstofketens knipt. Op die manier kunnen we plastics omzetten in hoogwaardige basischemicaliën die weer als grondstof dienen voor de (petro) chemische industrie.

Nieuwe polymeren Met P2C willen we bijdragen aan een oplossing voor het lastig recyclebare plasticafval. Van de polyolefinen PP en PE kunnen we nafta en wax maken. Dit zijn basisgrondstoffen waar de (petro)chemie hoogwaardige verpakkingsmaterialen van maakt. Polystyreen wordt in het proces afgebroken tot monomeren die opnieuw als grondstof bruikbaar zijn. Al deze nieuwe grondstoffen hebben dezelfde kwaliteit als primaire grond­ stoffen. De nieuwe polymeren zijn zelfs geschikt voor de voedingsindustrie. Het P2C-verwerkingsproces van Indaver kan dan ook een waardevolle en duurzame bijdrage aan de circulaire economie leveren.

VOORUITBLIK

De proefinstallatie wordt gebouwd op onze site in Antwerpen (België). Naar verwachting gaan we vanaf de tweede helft van 2024 dagelijks circa 50 ton plastics recyclen tot waardevolle basisgrondstoffen voor de industrie. De volgende stap is om jaarlijks 1 miljoen ton plastics te recyclen in waardevolle chemicaliën via onze eigen installaties in Europa.

hier hoe de topinnovatie   Bekijk P2C in zijn werk gaat.

Mechanisch of chemisch Je kunt polystyreen en gemengde polyolefinen zowel mechanisch als chemisch recyclen. Beide technieken zijn complementair, zij trekken samen de recycling naar een hoger plan en resulteren in secundaire grondstoffen voor nieuwe producten. Bij mechanische recycling worden de kunststoffen op soort gesorteerd, gewassen en vermalen waarna zij geschikt zijn als grondstof voor bijvoorbeeld plastic tuinmeubilair, compostbakken en nieuwe petflessen. Chemische recycling vindt plaats in een kraker en levert uiteindelijk een grondstof op voor de (petro)chemische industrie. Die grondstof komt na gebruik weer als afvalstroom terug naar de kraker om opnieuw gerecycled te worden. Hier is sprake van het daadwerkelijk sluiten van een kringloop. Of je kiest voor chemisch of mechanisch is sterk afhankelijk van de vraag van de markt en van de vereiste kwaliteit.


46

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PLANET > MATERIALEN

NIEUWE, SCHONE EN VEILIGE GRONDSTOFFEN UIT AFVAL Plastics2Chemicals

Partnership EU LIFE-programma financiert LIFE ABSolutely Circular Indaver en INEOS Styrolution, wereld­leider in styreen, gaan als technologiepartners samenwerken in het vierjarige project ‘LIFE ABSolutely Circular’. ABS (acrylonitril-butadieen-styreen) is een thermoplast en een copolymeer dat gebruikt wordt voor starre voorwerpen met een lange levensduur. Het project moet voor het eerst aantonen dat productie van ABS op basis van gerecyclede grondstoffen uit kunststofafvalstromen door middel van geavanceerde technologieën mogelijk is. De volgende stap is die

van laboratoriumschaal naar een proefinstallatie om uiteindelijk de technologie te vercommercialiseren. Daarmee wil LIFE ABSolutely Circular de ecologische en economische voordelen aantonen van het gebruik van geavanceerde technologieën voor het recyclen van kunststofafvalstromen. ABS kent uiteen­lopende toepassingen in veel sectoren waaronder auto­ motive, gezondheidszorg, elektronica, huishouden, speelgoed en sport. ABS is stevig, vormvast, licht en glad en voldoet aan alle voorschriften van

onder meer de voedselveiligheid. Tot op heden wordt ABS met fossiele grondstoffen geproduceerd. Het EU LIFE-programma financiert 55 % van het project LIFE ABSolutely Circular. Dit programma is het financieringsinstrument van de Europese Unie voor projecten die passen in het Europese beleid voor natuur, milieu, klimaat en de circulaire economie. www.absolutely-circular.com


47

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PLANET > MATERIALEN

NIEUWE, SCHONE EN VEILIGE GRONDSTOFFEN UIT AFVAL Milieupark Willebroek: nieuwe PMD-sorteerinstallatie klaar voor meer plastics De Green Deal van de Europese Commissie stelt als bindend doel dat in 2030 55 % van het kunststofafval gerecycled moet worden. De Vlaamse regering doet daar een flinke schep bovenop en wil in 2030 70 % behalen. België en de omringende Europese landen herwinnen nu zo’n 40 tot 42 % van het huishoudelijk verpakkingsafval.

Coronavirus Verhoogde aanvoer Tegelijkertijd met de bouw van de nieuwe installatie, hadden we net als op andere locaties, ook in Willebroek te maken met een verhoogde aanvoer van PMD. Doordat mensen thuiswerkten was er een sterke stijging in tonnages van huishoudelijk afval, zowel restafval als de gescheiden fracties zoals PMD. We hebben daar flexibel op ingespeeld en zo nodig extra shifts ingesteld.

Meer plastic selectief inzamelen Samen met FOST Plus, in België verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van huishoudelijk verpakkingsafval, werkte de Vlaamse overheid in 2018 aan de toekomstvisie ‘De Nieuwe Blauwe Zak’. Naast de gebruikelijke plastic flacons, metalen verpakkingen en drinkkartons (PMD) wordt er meer plastic afval selectief ingezameld, denk aan plasticfolies, harde kunststofverpakkingen van onder meer polystyreen en petschaaltjes. Elke stroom

moet worden gesorteerd om vervolgens te recyclen.

de hoogwaardige recycling mogelijk te maken.

Nieuwe sorteer­infrastructuur Indaver bereidde zich op deze nieuwe kunststof­stromen voor door op het Milieupark in Willebroek (België) fors te investeren in een nieuwe sorteer­ infrastructuur. Deze hoogtechnologische PMD-sorteerinstallatie is in staat om de bijzonder hoge zuiveringsgraad van de veertien ingezamelde stromen te leveren. Dit is de enige manier om vervolgens

De nieuwe installatie is driemaal zo groot als de vorige en gaat de komende negen jaar 60 000 ton PMD-afval verwerken afkomstig van zo’n drie miljoen inwoners. Zo nodig kan de capaciteit worden verruimd.

Feestelijke opening als online event We hadden het liever live gedaan, de feestelijke opening van de nieuwe sorteerinstallatie in december. Helaas gooide het coronavirus roet in het eten. We openden daarom onze nieuwe PMD-sorteerinstallatie via een streaming met boeiende sprekers, reportages onsite en zelfs met een dansant intermezzo.   Bekijk de video lange versie (52') korte versie (5')


48

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PLANET > MATERIALEN

NIEUWE, SCHONE EN VEILIGE GRONDSTOFFEN UIT AFVAL Meer waardevolle stromen uit bodemassen Niet-recyclebaar huishoudelijk en bedrijfsafval wordt nog altijd thermisch verwerkt. Zo verwerkt Indaver jaarlijks meer dan 400 000 ton huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval in de roosterovens van Doel (België). Na verbranding blijft er op jaarbasis zo’n 85 000 ton bodemassen over. Meer dan drie vierde hiervan wordt alsnog nuttig ingezet door de bodemassen na te behandelen in onze asbehandelingsinstallatie. Met behulp van was-, zeef-, breeken afscheidingsprocessen zuiveren en sorteren wij de bodemassen in herbruikbare materialen als aluminium, koper, edelmetalen en een minerale fractie.

Ferro- en non-ferrometalen De ferro- en non-ferrometalen uit de bodemassen gaan naar de metaal­ verwerkende industrie die ze gebruikt als alternatief voor primaire grondstoffen. In 2020 ging het om circa 9 300 ton. De terugwinning van deze secundaire grondstoffen vergt minder energie dan de ontginning van nieuwe materialen en we sluiten hiermee deze kringloop.

scheiden. De productie is hoger en de reststromen zijn veel zuiverder. Zo stijgt de hoeveelheid waardevolle materialen die we terugwinnen.

In 2020 hebben we onze installatie verbeterd. Dankzij deze investering kunnen we de non-ferro fractie nog beter

Minerale fractie Uit de bodemassen produceren we jaarlijks ook zo’n 30 000 ton granulaat.

Zandfractie De zandfractie gebruiken we op onze eigen stortplaatsen als (eind)afdeklaag voor de volgestorte delen die definitief afgewerkt worden.

Er gelden wettelijke criteria om granulaat in te kunnen zetten als bouw­ stof. Dankzij de aanpassingen aan onze sorteerinstallatie is het granulaat zuiverder geworden en daarmee breder toepasbaar, zoals voor de productie van onder meer grote betonblokken. Deze blokken hebben uitstekende bouwtechnische eigenschappen. We gebruiken ze op onze eigen sites, maar ook bij derden om compartimenten te maken, als verkeersgeleiders of om taluds aan te leggen. Het granulaat wordt ook toegepast als stabiliseringslaag in de onderfundering bij de aanleg van wegen en parkeerterreinen. Deze minerale fractie heeft uitstekende drainerende eigenschappen. Indaver steekt veel energie in het vinden van hoogwaardige toepassingen voor alle eindproducten van de asbehandeling. Deze kwaliteitsvolle producten vervangen basisgrondstoffen in de industrie. Zo draagt Indaver bij tot de circulaire economie.


49

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PLANET > MATERIALEN

NIEUWE, SCHONE EN VEILIGE GRONDSTOFFEN UIT AFVAL Inda-MP: edelmetalen terugwinnen zeer rendabel Edelmetalen zoals bijvoorbeeld palladium, platinum, rhodium en ruthenium hebben unieke chemische eigenschappen die hen zeer gewild maken in hedendaagse industriële processen. Ze zijn vaak ook zeldzaam en kostbaar. Dat maakt terugwinning van edelmetalen uit vloeibare afvalstromen economisch interessant terwijl daarmee ook een deel van de materialenkringloop wordt gesloten. Farmaceutische industrie Na een onderzoeks- en testperiode, in samenwerking met onder meer klanten en partners, wint Indaver sinds februari 2019 edelmetalen terug uit industriële afvalstromen. Dat doet zij op haar locatie in Antwerpen via het verwerkingscentrum Inda-MP, Indaver Metal Processing (Inda-MP) genoemd. De vloeibare afvalstromen zijn vooral afkomstig uit de farmaceutische en chemische industrie. In 2020 trokken we verschillende nieuwe klanten, verspreid over Europa, aan voor het terugwinnen van edele metalen via Inda-MP. Daarbij zorgen we voor een one-stop solution waar Indaver de hele flow organiseert, van transport van de vloeistoffen tot finale levering van zuiver edelmetaal op metal account van de klant. Dit metaal kan dan gebruikt worden voor de volgende aankoop van

edelmetaal katalysatoren. Inda-MP is een mooi voorbeeld van de circulaire economie. De edelmetalen kunnen we telkens opnieuw duurzaam terugwinnen, net zoals waardevolle solventen. Onze klanten verkleinen niet alleen hun ecologische voetafdruk, zij zijn ook niet langer afhankelijk van bijvoorbeeld palladiumleveranciers en wisselende prijzen en versterken zo hun marktpositie.

VOORUITBLIK

In 2021 start een gerichte campagne om bij de industrie de bekendheid rond het terugwinnen van edelmetalen te vergroten en welke oplossingen IndaMP daarin te bieden heeft. Het doel is om Inda-MP te laten doorgroeien tot een verwerkingscentrum voor de terugwinning van edelmetalen uit complexe, vloeibare afvalstromen.


50

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PLANET > MATERIALEN

SCHONE COMPOST IS EEN ZAAK VAN ONS ALLEN In actie tegen vervuild GFT-afval Als vervanger van fossiel veen en kunstmest past compost uitstekend in een duurzaam bodembeheer. Compost sluit de materialenkringloop van het GFT (groente-, fruit- en tuinafval) materiaal. Afnemers, met name de landbouw, eisen een hoge kwaliteit compost. Vervuild GFT-afval Om vervuiling van de bodem te voorkomen dient de geleverde compost zoveel mogelijk gevrijwaard te zijn van deeltjes plastic en glas. Plastic en glas breken niet af en hopen zich door de jaren op in de bodem. Tegelijkertijd neemt de vervuiling in het GFT-materiaal overal toe. In Nederland bijvoorbeeld, van minder dan 1 % in 2000 tot ruim 4 % in 2020. Dit is een serieus probleem dat om een brede aanpak vraagt, mede vanwege de hoge eisen die aan compost als bodemverbeteraar worden gesteld.

Overheden zien inmiddels in dat de kwaliteit van de gescheiden ingezamelde stromen van cruciaal belang is om de kringloop te kunnen sluiten. Zo hebben de ketenpartners en overheden in België en Nederland uniforme lijsten opgesteld om burgers duidelijkheid te verschaffen wat wel en niet in het GFT-afval hoort. Extra aandacht is nodig voor zogenoemde composteerbare materialen (bioplastics) die niet in het GFT-afval horen. Meer afkeur Kwaliteitscontrole van het aangeboden GFT-afval ligt aan de basis voor het terugdringen van vervuiling in de keten. De ingangscontrole van willekeurige ladingen bij de GFT-locaties die Indaver sinds 2019 met behulp van de iAuditorapp uitvoert, leidt inmiddels tot meer afkeur van ladingen. De klanten, veelal gemeenten, krijgen de resultaten snel teruggekoppeld zodat hij kan aansturen op een betere afvalscheiding. Ook zetten wij in op periodieke sorteeranalyses om de hoeveelheid vervuiling te monitoren. Ook deze resultaten geven wij door aan de gemeenten zodat zij hun burgers kunnen aansporen het GFT beter te scheiden. Want uiteindelijk is schone compost een zaak die ons allen aangaat.

Koffiepads en theezakjes VOORUITBLIK

Petitie Ondanks de groeiende aandacht voor kwaliteit van de aangeleverde gescheiden stroom, ontbreekt nog steeds een wettelijke norm voor de maximaal toegestane vervuiling. Op 13 oktober 2020 boden de Neder­ landse GFT-composteerders binnen de Vereniging Afvalbedrijven een petitie aan de Tweede Kamer aan. Zij willen sneller voortgang boeken op drie punten: 1. Invoering van een wettelijke norm voor maximaal toegestane vervuiling van 2 %. 2. Verbod op het gebruik van misleidende claims en informatie op consumentenverpakkingen. 3. Invoering van een beleidsmatige focus op recycling in plaats van alleen reductie van de hoeveelheid restafval. De staatssecretaris onderzoekt naar aanleiding van deze petitie de mogelijkheden om misleidende informatie over de composteerbaarheid van verpakkingen aan te pakken.

Bekijk de video over de aanbieding van de petitie

Gelijktijdig met de wel/niet-lijst voor het GFT-afval lanceerden de ketenpartners samen met de branchevereniging Koffie & Thee Nederland een Green Deal-traject. Het doel is koffiepads en theezakjes composteerbaar te maken. Nu bevat het filtermateriaal in de pads en zakjes nog plastic microdeeltjes die zorgen voor vervuiling in de GFT-keten. Als ten minste 75 % van de koffiepads en theezakjes aantoonbaar gemaakt zijn van composteerbaar filtermateriaal, worden deze toegelaten bij het GFT en wordt de wel/niet-lijst aangepast. Dit zal naar verwachting in de tweede helft van 2021 zijn en kan een potentiële toevoeging betekenen van ongeveer 88 miljoen kilo GFT-afval op jaarbasis.


51

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PLANET > MATERIALEN

BIO POWER ALPHEN MEER INBRENG GFT-AFVAL DAN OOIT In 2020 ontving Bio Power Alphen in Alphen aan den Rijn (Nederland) een recordvolume aan GFT-afval, ten gevolge van het thuiswerken vanwege de restricties rond het coronavirus. Ook de sluiting van de horeca, waardoor mensen meer dan gewoonlijk thuis kookten, had invloed op de aanvoer.

Gemiddeld werd dit jaar in Nederland 9 % meer GFT-afval gescheiden ingezameld. Bij Indaver lag de aangevoerde tonnage zelfs hoger (10 %). We hebben daarom veel aandacht besteed aan de logistieke afstemming van aanvoer op de beschikbare capaciteit, aan het composteerproces en de productie van compost. Zo hebben we de kwaliteit van de compost verder weten te verbeteren, ondanks dat het binnenkomend GFT nog steeds een bovengemiddeld percentage vervuiling bevat.

Procesverbetering De recordopbrengst van groen gas uit 2019 hebben we in 2020 weten te verbeteren. Tegelijkertijd zijn we altijd op zoek naar de optimale balans tussen composteren en vergisten. In 2020 hebben we praktijkproeven uitgevoerd naar de beste manier om het digestaat, dat na vergisting overblijft, te composteren. Uit die proeven blijkt dat tunnelcompostering de meest geschikte techniek is. Op basis van deze resultaten hebben we voorbereidingen getroffen voor de investering in twee composteertunnels, naast de bestaande compostvelden.

VOORUITBLIK

Met de uitbreiding van twee composteertunnels kunnen we bij Bio Power Alphen de productie van grondstoffen uit GFT verbeteren binnen de bestaande vergunde capaciteit. Tegelijkertijd boeken we milieuwinst omdat we het digestaat voor een optimale verwerking niet hoeven af te voeren. We houden de verwerking op ons eigen terrein. Daarmee voorkomen we extra transportbewegingen en vermijden we CO2-uitstoot. Zo verminderen we ook de impact die wij met onze installatie hebben op onze omgeving.

GFT-afval levert drie duurzame producten op Bio Power Alphen is onze nieuwste generatie GFT-vergister. Uit het GFT-afval dat gemeenten uit de wijde omgeving van Alphen aan den Rijn aanleveren, winnen wij drie hoogwaardige grondstoffen terug. ■ Compost: een natuurlijke bodemverbeteraar die fossiel veen en kunstmest vervangt; ■ Groen gas: nat organisch restafval wordt vergist tot biogas, dat wordt opgewerkt tot groen gas. Dit groen gas heeft een heel hoge kwaliteit en vervangt fossiel aardgas; ■ Vloeibaar CO2: bij de veredeling van biogas tot groen gas komt CO2 vrij. Bio Power Alphen comprimeert dit tot vloeibare CO2, onder meer geschikt voor het stimuleren van plantgroei in de glastuinbouw. Daarmee sluiten wij opnieuw een materiaal­ kringloop.

vloeibaar CO2

compost

2 111 ton

32 528 ton

groen gas

2 436 086 Nm 3


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

52

Planet Klimaat

Maatschappelijke context

Onze aanpak

CO2-uitstoot verder beperken

Energiezuinige bedrijfsvoering

De aarde warmt op en de grootste oorzaak daarvan is de toename van de hoeveelheid broeikasgassen. CO2 is het bekendste broeigas. Het komt in grote hoeveelheden vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld tijdens energieopwekking en industriële productieprocessen.

Het is van belang om de processen en installaties van Indaver zo zuinig mogelijk te laten draaien. Daarmee beperken we de CO2-uitstoot en besparen we kosten. Het is daarom belangrijk inzicht te hebben in onze energiehuishouding. Wij monitoren voortdurend het energieverbruik van onze installaties, processen, gebouwen en logistieke handelingen. Met die kennis kunnen we mogelijke verbeterpunten onderzoeken.

In 2020 verscherpte de Europese Unie haar ambitie om de CO2-uitstoot te beperken. In 2030 moet deze niet met 40 % maar met 55 % zijn teruggedrongen. Het referentiejaar is 1990.

Europees klimaatbeleid De klimaatafspraken, gemaakt in Parijs in 2015, zijn leidend voor het klimaatbeleid van de Europese Unie. De focus ligt op het terugdringen van de CO2-uitstoot. In 2019 presenteerde de Europese Commissie haar Green Deal met als centrale doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Hiervoor is de overgang naar een circulaire economie noodzakelijk.

Klimaatplan en Integraal Energie- en Klimaatplan Elk EU-lidstaat beschrijft in het nationale Klimaatplan het klimaatbeleid voor de komende tien jaar, van 2021 tot 2030. Daarnaast stellen alle lidstaten een Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan (INEK) op. Daarmee rapporteren zij hun beleid aan de EU. Het INEK bevat onder meer een pakket maatregelen voor diverse sectoren om de reductiedoelstellingen ten aanzien van de CO2-uitstoot te realiseren. Ook de afvalsector zal bijdragen. In 2020 hebben de lidstaten daarnaast gewerkt aan de nadere invulling van de Klimaatwet.

De CO2-uitstoot verlagen Door gescheiden afvalstromen maximaal te recyclen, zetten we een eerste stap in het beperken van de CO2-uitstoot. Daarnaast werkt Indaver aan oplossingen om, passend bij de doelstellingen van de Green Deal (zie ook p. 31), de CO2-uitstoot in haar eigen verwerkingsprocessen zoveel mogelijk terug te dringen. Tegelijkertijd onderzoeken we, vaak in samenwerking met partners, naar innovatieve oplossingen om de uitstoot die er nog wel is, na afvang nuttig te gebruiken of om te zetten naar nieuwe grondstoffen. Ook op het gebied van mobiliteit en transport werken we aan een reductie van de CO2-uitstoot.


53

CO2-UITSTOOT VERMIJDEN, GRONDSTOFFEN TERUGWINNEN Carbon Management Plan

Om te voldoen aan eisen die de Europese Unie stelt om de uitstoot van CO2 te verminderen, zet Indaver eerst en vooral in op het vermijden van CO2. Wij kiezen voor een circulaire oplossing omdat dit dé duurzame manier is om de Europese doelstellingen van de Green Deal te halen. Door materialen terug te winnen uit afvalstoffen sluiten we kringlopen en verminderen we binnen de keten de uitstoot van CO2.

Strategie In 2020 heeft Indaver een Carbon Management Plan opgesteld in samen­­­ werking met een brede groep belang­ hebbenden en experts. Met het Carbon Management Plan geven wij duidelijk aan wat onze korteen langetermijnstrategie zijn en welke doelen wij vooropzetten. Ter illustratie van onze inspanningen zijn investeringen, projecten en innovaties opgenomen die wij uitvoeren om onze CO2-uitstoot te verminderen en zelfs geheel te vermijden. Het document is tevens ons visitekaartje voor die industriële klanten die onze visie en strategie op het gebied van CO2uitstoot willen weten.

Op basis van de hoofdprincipes van Europese Green Deal ligt de focus van ons Carbon Management Plan op de volgende onderwerpen: 1. De thermische verwerking van afvalstromen die veel CO2 produceren (met name kunststoffen) zoveel mogelijk voorkomen door innovatieve recyclingmethoden toe te passen. 2. Het gebruik van primaire energie­ bronnen verminderen. 3. Zoveel mogelijk secundaire grond­ stoffen uit onze afvalstromen terug­ winnen, inclusief hout, kunststof, metalen, edelmetalen, granulaten en water. 4. Zoveel mogelijk (groene) energie opwekken tijdens onze verwerkingsprocessen. 5. Carbon Capture and Utilisation toepassen voor afgevangen en gereinigde rookgassen. Met deze focus draagt Indaver bij aan de doelstellingen zoals verwoord in de Energy Efficiency Directive (EED), de Waste Frame Directive (WFD) en de Renewable Energy Directive (RED), wetgeving zoals vastgelegd door de Europese Commissie. (zie ook p. 11)

CO2 afvangen, opslaan of gebruiken CO2 is onvermijdelijk verbonden aan de productieprocessen van Indaver. Naast al onze inspanningen om de CO2-uitstoot terug te dringen, onderzoeken wij met diverse partners ook de mogelijkheden om CO2 na afvang veilig op te slaan (Carbon Capture and Storage, CCS) om ze nadien zo nuttig mogelijk toe te passen (Carbon Capture and Utilisation, CCU). u Meer informatie

Version 2.0 - July 2020

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PLANET > KLIMAAT

Carbon Management Plan


54

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PLANET > MATERIALEN

CO2-UITSTOOT VERMIJDEN, GRONDSTOFFEN TERUGWINNEN Industriële samenwerking voor efficiënt gebruik van grondstoffen

Partnership

Partnership

Power-to-methanol Antwerp

Synergie met Group Op de Beeck Materials & Treatment Ammoniakhoudend water vervangt ureum Indaver is altijd op zoek naar de synergie met andere bedrijven om afvalstromen nuttig in te zetten. Zo zijn we in Doel (België) een samenwerkingsverband aangegaan met het nabijgelegen Group Op de Beeck Materials & Treatment.

De resultaten zijn positief. Het ammo­ niak­houdend water kan zonder noemenswaardige gevolgen worden gebruikt. Wel dient de infrastructuur te worden aangepast want onder meer de stollingseigenschappen en het kookpunt liggen iets anders dan bij ureum.

Dit bedrijf produceert als secundaire grondstof uit orga­nische afvalverwerking een vrij geconcentreerd (20 %) ammoniak­houdend water. Voor onze wervelbed- en roosteroveninstallaties gebruiken wij ammoniakhoudend ureum als reagens voor gaswassing.

Winnaars In 2020 bouwden wij een nieuwe ontvangstinstallatie voor de opslag en sinds mei 2020 maken wij gebruik van deze secundaire grondstof van Group Op de Beeck Materials & Treatment. Dit partnerschap kent alleen maar winnaars. ■ Dit bedrijf heeft een afzetmarkt voor een secundaire grondstof en sluit daarmee een kringloop. ■ Indaver beschikt tegen een significant gunstiger tarief over een secundaire grondstof en vermijdt daarmee CO2-uitstoot die vrijkomt bij de productie van ureum. ■ De logistieke keten van een à twee

De afgelopen jaren onderzochten we gezamenlijk of dit ammoniakhoudend water geschikt is als stikstofoxide reagens voor de gaswassing van de wervelbedovens. De vervanging van ureum door een duurzame secundaire grondstof is wenselijk aangezien ureum op basis van fossiele grondstoffen wordt geproduceerd.

tankwagens per week beperkt zich tot 1 kilometer in plaats van circa 100 en vermijdt daarmee de uitstoot van CO2. VOORUITBLIK

Indaver neemt 800 tot 900 ton ammoniakhoudend water op jaar­ basis af. De productie van Group Op de Beeck Materials & Treatment is drie keer zoveel. Daarom onderzoeken beide partners momenteel of ammoniakhoudend water ook voor andere processen dan die van de wervelbedovens kan worden ingezet.

Methanol is een essentiële grondstof voor de industrie. Op jaarbasis verbruiken de bedrijven in de Antwerpse haven 300 000 ton methanol dat geproduceerd is op basis van fossiele grondstoffen. In mei 2020 ondertekenden zeven Antwerpse bedrijven het samenwerkingsverband om methanol op duurzame wijze te produceren. Indaver is een van de deelnemers. Wij brengen onze kennis in betreffende de opvang van CO2 en willen tegelijkertijd onze kennis rond dit nieuwe project verbreden.


55

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PLANET > KLIMAAT

STREVEN NAAR KLIMAATNEUTRALE INSTALLATIES EN LOCATIES

Klimaatneutraal Een klimaatneutrale locatie houdt in dat de installaties en processen op die locatie niet bijdragen aan de klimaatverandering. Binnen Indaver streven de locaties Meath in Ierland en Doel in België ernaar om klimaatneutraal te worden. Door met deze installaties energie terug te winnen, vermijdt Indaver dat op een andere plaats CO2 wordt uitstoten voor de productie van energie met fossiele brandstoffen. Ook winnen we materialen terug die niet gedolven hoeven worden, waardoor we ook CO2-uitstoot voorkomen.

CO2 vermijden door energie terug te winnen Doel

2020 Meath

1 200 000 1 100 000 250 000

1 000 000 900 000

623 605

800 000

225 000

verminderde CO2-emissie (biogeen aandeel afval)

200 000 175 000

700 000 600 000

150 000

1 172 871

362 697

vermeden CO2-emissie (energie)

100 000

300 000

75 000

200 000

50 000

100 000 0

verminderde CO2-emissie (biogeen aandeel afval)

125 000

500 000 400 000

113 701

206 729

58 939 43 401 143 167

vermeden CO2-emissie (metalen)

12 % niet vermeden of niet hernieuwbaar

vermeden CO2-emissie (energie) 8 064

25 000 26 025

vermeden CO2-emissie (metalen)

13 % niet vermeden of niet hernieuwbaar

0

CO2-emissie (in ton)   verminderde en vermeden CO2-emissie (in ton)   niet vermeden of niet hernieuwbaar De CO2-factoren die voor de berekeningen worden gebruikt, zijn in 2020 gewijzigd en gebaseerd op NBN-EN 15316-4-5:2017


56

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PLANET > KLIMAAT

CARBON MANAGEMENT PLAN IN DE PRAKTIJK

Bedrijven gaan beter scheiden aan de bron Een goede bronsortering zorgt ervoor dat fracties die in aanmerking komen voor recycling niet in het restafval verdwijnen en verbrand worden. Dit geldt niet alleen voor huishoudelijk afval maar ook voor bedrijfsafval. In Vlaanderen is een aantal wijzigingen in de afvalstoffenwetgeving VLAREMA goedgekeurd waardoor er meer fracties in het bedrijfsafval gescheiden gaan worden. In Nederland helpt het meerjaren­ programma VANG Buitenshuis de kantoor-, winkel- en dienstsector om het restafval dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval te halveren.

Zonne- en windenergie Indaver haalt uit haar verwerkings­ processen energie die zij weer kan inzetten voor haar eigen processen. Haar locaties zijn zo steeds vaker zelfvoorzienend. Het surplus leveren wij als (groene) energie aan buurbedrijven en het algemene elektriciteitsnetwerk. Naast onze reguliere terugwinning van energie uit afval hebben we in 2020 op twee locaties zonnepanelen gelegd.

Terneuzen Bij IWS Terneuzen (Nederland) hebben we in 2020 geïnvesteerd in 670 zonnepanelen die op een van de daken van deze locatie zijn geplaatst. Samen zijn ze goed voor 280 MWh per jaar. Dit is voldoende om 10 % van het energieverbruik van de site over te nemen. Om het elektrisch vervoer te bevorderen, hebben we laadstations voor elektrische auto’s en fietsen aangelegd.

Willebroek Bij locatie Willebroek (België) legden we in 2020 4 000 m2 aan zonnepanelen neer, samen goed voor 600 MWh. Aanvullend zorgt een windmolen voor energie. Willebroek is nu vrijwel zelfvoorzienend.

Zonnepalen in Willebroek

Laadstations op zonne-energie in Terneuzen


57

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PLANET > KLIMAAT

CO2-FOOTPRINT IN NEDERLAND Bewust energie gebruiken Het terugdringen van de CO2uitstoot hangt nauw samen met het energieverbruik. Zes jaar lang volgde Indaver in Nederland nauwgezet het energieverbruik op al haar locaties met behulp van de instrumenten en methodieken van de CO2-Prestatieladder. Dankzij de hiermee verkregen inzichten konden we werken aan een zuiniger omgang met onze energiebronnen. Energy Efficiency Directive De ontwikkelingen in het terugdringen van het energieverbruik staan niet stil en Indaver in Nederland beweegt mee. We hebben daarom enkele alternatieven voor de CO2-Prestatieladder onderzocht. De European Energy Efficiency Directive (EED) biedt ons de beste mogelijkheden om nog bewuster om te gaan met ons energieverbruik en biedt inzicht in verdere besparingsmogelijkheden. De EED beschikt over instrumenten om per locatie de energiebalans op te maken en een EED energieaudit te houden. Voorbereidingen energieaudit In 2020 hebben wij de laatste oudere elektriciteitsmeters vervangen. Nu kunnen wij op elke locatie het

verbruik via e-monitoring volgen. Ook hebben we alle voorbereidingen getroffen voor de eerste serie EED energieaudits voor alle Nederlandse locaties van Indaver. Deze audit is een systematische, vierjaarlijkse rapportage van het actuele energieverbruik en de besparingsmogelijkheden. De EED energieaudit geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen per locatie: van gebouwen, van industriële processen en installaties, van vervoer en van warmte. Dit resulteert in een gekwantificeerd overzicht van haalbare maatregelen

om in de komende vier jaar op al deze punten energie te besparen. VOORUITBLIK

In 2020 vonden de eerste EED energieaudits al plaats. De locaties IWS Terneuzen en de GFT-compos­ teerlocaties in Alphen aan den Rijn, Nieuwdorp en Europoort kunnen in 2021 aan de slag met de adviezen uit de auditrapporten. In het eerste kwartaal van 2021 volgen de EEDaudits van alle overige locaties in Nederland en kan het integrale energiemanagement actieplan 2021 worden opgemaakt.

Verkleinen van onze footprint

2020

40 000 30 000

11 953 Scope 2

20 000 10 000

21 948 Scope 1

Benutting compost*, 31 449 biomassa, groen gas en vloeibare CO2

0 -10 000 -20 000 -30 000

63 474

Zoutzuurrecycling**

-40 000

ARP in IJmuiden: negatieve voetafdruk Voor de Nederlandse locatie Indaver ARP geldt dat deze locatie al jaren een ecologische voetafdruk heeft die negatief is. De 100 % regeneratie van zoutzuur die ARP voor Tata Steel in IJmuiden in volledig gesloten kringloop uitvoert, vermijdt bij het staalbedrijf zoveel CO2-uitstoot, dat het onze eigen CO2-uitstoot van het energieverbruik ruimschoots compenseert. Indaver ARP werkt met Tata Steel samen om continue verbeteringen door te voeren die de CO2-uitstoot nog verder terugdringen. Energiebesparing en hergebruik van warmte en water vormen daarin de speerpunten.

-50 000 -60 000

Scope 1: directe CO2-emissies (in ton) Scope 2: indirecte CO2-emissies (in ton) CO2-uitstoot (scope 1&2: extern gevalideerde data) (totale emissie: 33 901 ton) Compensatie (totaal: 94 923 ton) * Benutting compost: berekend volgens vastgelegde methode ** Vermeden uitstoot: berekening op basis van emissiefactoren (uit literatuur) Herwonnen gas dankzij stortgasbenutting Stainkoeln wordt verbruikt in eigen waterzuiveringsinstallatie. Vermeden CO2 en effect op scope 1 emissie wordt met ingang van 2021 meegenomen in de footprint.


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

58

Planet Energie

Maatschappelijke context

Onze aanpak

Fossiele brandstoffen belasten het milieu

Energie uit afval

De voorraden van aardolie, steenkool en aardgas zijn eindig. En hun toepassing voor energieopwekking is slecht voor het klimaat. Tegelijkertijd blijft de vraag naar energie onverminderd groot. Alternatieve energiebronnen (wind, zonlicht en water) nemen inmiddels een groeiend deel van de productie voor hun rekening.

Uit afval kun je waarde creëren, ook als het verbrand wordt. De verwerkingsinstallaties van Indaver wekken energie op uit het proces. Deze energie, in de vorm van stoom, warm water, groen gas of elektriciteit, gebruiken wij voor onze eigen processen. Via warmte-, stoom- en elektriciteitsnetten leveren we het surplus aan naburige bedrijven en woonwijken.

Minder verbruik en schoner Het Europese energiebeleid richt zich op een schonere, betrouw­ baardere en goedkopere energievoorziening. In 2018 scherpte de Europese Commissie (opnieuw) haar doelstellingen voor het Europese energiebeleid fors aan. 32 % van de Europese energie moet in 2030 afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen, met name zon en wind, en het energieverbruik moet in dat jaar met 32,5 % gedaald zijn (het referentiejaar is 1990). (zie ook p. 12)

Stortgas Ook onze stortplaatsen kunnen een bron van duurzame energie zijn. Daar waar organische reststromen zijn opgeslagen, komt stortgas vrij. Dit gas winnen we maximaal terug in de vorm van groen gas of elektriciteit. Met deze waste-to-energy strategie dringen we het verbruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO2 terug en vergroten wij ons aandeel in hernieuwbare energie. Op die manier dragen wij bij aan de Europese doelstellingen zoals verwoord in de Green Deal.


59

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PLANET > ENERGIE

AFVALVERWERKING LEVERT (GROENE) ENERGIE OP

Bij de thermische verwerking van afval komt veel energie vrij. Indaver wint de energie terug en zet die nuttig in. Een deel van de elektriciteit verbruiken wij zelf, het surplus leveren we aan het openbaar netwerk. Voor grote industriële energieprojecten nemen wij deel aan lokale warmte- en stoomnetwerken om bedrijven in die netwerken te voorzien van energie. Zo dragen wij ertoe bij dat het verbruik van fossiele brandstoffen in de keten vermindert en daarmee ook de CO2-uitstoot wordt verlaagd.

Als we alle teruggewonnen energie uit de thermische verwerkingsprocessen in 2020 zouden omzetten naar elektriciteit, zou dit overeenkomen met het gemiddelde stroomverbruik van 268 600 gezinnen (3,5 MWh/gezin per jaar). Naast de energie die we opwekken met onze thermische verwerkingsinstallaties, produceren we ook groen gas uit organisch afval in Alphen aan den Rijn (Nederland) en elektriciteit op onze stortplaatsen in Nederland en in België. Alphen aan den Rijn levert energie voor nog eens 1 600 huishoudens (1 500 m3 aardgas per jaar).

Antwerpen

Doel

draaitrommelovens

roosterovens

10 900

92 300

gezinnen

gezinnen

Meath

Biebesheim

Doel

wervelbedovens

107 400 gezinnen

Hamburg

roosteroven

draaitrommelovens

draaitrommelovens

gezinnen

gezinnen

gezinnen

39 300

7 200

Alphen a/d Rijn Bio Power (groen gas)

1 600 gezinnen

11 500

Energie voor

270 200 gezinnen


60

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PLANET > ENERGIE

INDACHLOR: ENERGIE VOOR NABURIGE INDUSTRIE

Stoom voor naburig bedrijf Behalve het terugwinnen van zoutzuur gaat onze nieuwste recyclinginstallatie IndaChlor bij Duinkerke (Frankrijk) ook energie opwekken. Indachlor produceert jaarlijks 165 000 ton stoom waarvan 135 000 geleverd wordt aan een naburig bedrijf. Dit buurbedrijf gebruikt de stoom voor zijn productie­proces. Het

Partnership voorkomt hiermee de productie van energie op basis van fossiele brandstoffen en vermindert zijn CO2-uitstoot. Indaver zet de resterende stoom om tot elektriciteit voor eigen gebruik. De site is zelf­ voorzienend in haar energie­ gebruik.

In het kader van het PECS (zie de uitleg hiernaast) hebben we een video gemaakt die laat zien hoe de energieopwekking tot stand komt.

Bekijk de video

Ports Energy and Carbon Savings IndaChlor is een van de pilotprojecten van het Ports Energy and Carbon Savings (PECS) project. Dit interna­ tionale project, dat onderdeel is van het Europese richt­ kader Interreg 2 Zeeën, onderzoekt manieren om kleine en middelgrote havens groener, energie-efficiënter en CO2-neutraler te maken. Voor dit project werken havens, industrie, kennisinstellingen en lokale stakeholders samen. Als IndaChlor operationeel is, verduurzaamt zij de energievoorziening in de haven van Duinkerke. De opgedane kennis uit het PECS-project kan andere havens inspireren om hun energievoorziening te verduurzamen. Financieel PECS ontvangt financiering van het Interreg 2 Zeeënprogramma 2014-2020, dat mede gefinancierd is door het Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds (ERDF) onder het subsidie contract No 2S01-020. Daarnaast zorgen ook de Nederlandse provincies Noord-Holland en Zuid-Holland voor financiële steun.   Meer info over het PECS project.


61

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PLANET > ENERGIE

AFVALVERWERKING LEVERT (GROENE) ENERGIE OP

Project

Waste-to-energy: Ness-energieproject in Schotland In augustus 2019 ondertekende Indaver in Aberdeen (Verenigd Koninkrijk) een ‘waste-to-energy’ contract voor de exploitatie van een nieuwe afvalenergiecentrale. Deze installatie gaat voor enkele gemeenten in het noordoosten van Schotland jaarlijks circa 150 000 ton niet-recyclebaar huishoudelijk afval omzetten in elektriciteit. In 2020 is de bouw gestart. Indaver heeft veel ervaring in het exploiteren van waste-to-energy

ECLUSE: groene energievoorziening in Waaslandhaven Op 15 maart 2019 werd het stoomnet­ werk ECLUSE in de Antwerpse haven officieel in gebruik genomen. ECLUSE levert aan vijf chemische bedrijven stoom die opgewekt wordt door de verbranding van afvalstoffen in de installaties van Indaver en SLECO. De vijf bedrijven hoeven voor hun productieprocessen niet langer zelf stoom te maken op basis van aardgas. Op jaarbasis betekent dit een vermindering van maar liefst 100 000 ton CO2-uitstoot.

Deze groene energievoorziening is momenteel goed voor minstens 5 % van alle groene warmte die in Vlaanderen wordt geproduceerd. Daarmee levert ECLUSE een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de Vlaamse klimaatdoelstellingen. Het stoomnetwerk is voor de toekomst gebouwd. Het beschikt over een dubbele capaciteit van wat er op dit moment aan stoom wordt gevraagd.

installaties. We zijn er trots op dat Schotland ons als buitenlandse partij deze dienstverlening toevertrouwt en een beroep doet op onze expertise. De bouw van de verwerkings­ installatie is toegekend aan de Spaanse bouwonderneming Acciona. VOORUITBLIK

De afvalenergiecentrale zal in 2022 operationeel zijn. Indaver zal haar twintig jaar exploiteren.


62

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PLANET > ENERGIE

“De groene energie die wij produceren, is niet afhankelijk van de weersomstandigheden. E-Wood kan dag en nacht stroom leveren. Door te investeren in zulke projecten zorgen we voor een stabiele levering van groene energie op het net.”

E-WOOD: ENERGIECENTRALE VOOR HOUTAFVAL

Een deel van het houtafval dat op de markt komt, is niet geschikt om te recyclen. Gescheiden ingezameld en thermisch verwerkt, levert deze afvalstroom groene energie op. Daarmee past een dergelijke energiecentrale uitstekend in de Europese doelstelling voor hernieuwbare energie.

Bijkomend voordeel is dat een energiecentrale voor houtafval zorgt voor een stabiele toevoer van groene energie aan het elektriciteitsnetwerk. Zij is niet afhankelijk van weersinvloeden (zon, wind) en er is voldoende aanbod aan niet-recyclebaar houtafval beschikbaar. Voor Indaver en partner SUEZ reden om gezamenlijk op de locatie in Doel (België) uit te breiden met een nieuwe afvalenergiecentrale E-Wood genaamd. Op deze locatie ligt al een passende infrastructuur voor onder meer de duurzame en veilige verwerking van nietrecupereerbaar afval en slib. Ook is er een ervaren operationeel team aanwezig waardoor de operaties efficiënt te integreren zijn. In september 2020 werd met de bouw begonnen. De investering, die beide partners delen, bedraagt in het totaal 95 miljoen euro.

Groene energie De nieuwe verwerkingsinstallatie heeft een vermogen van 20 MW en gaat op jaarbasis circa 180 000 ton houtafval verbranden in een wervelbedoven. De opgewekte groene energie zetten we om in elektriciteit. E-Wood gaat ook stoom leveren aan het bestaande industriële stoomnetwerk van ECLUSE in de havenregio van Antwerpen.

Wim Ooms, Directeur Plant Doel

VOORUITBLIK

Nog voor het eind van 2022 zal E-Wood operationeel zijn.

WtE

E-Wood

180 000

TON HOUTAFVAL PER JAAR

INVESTERING

95 MILJOEN EUR

ELEKTRICITEITS­ PRODUCTIE

20

MW

WERVELBED-

HOGEDRUKSTOOMLEVERING

INSTALLATIE

ENERGIE PARTNERS BOILER

73 453

BAR °C

THERMISCH VERMOGEN

80

MW


63

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PLANET > ENERGIE

WARMTENETWERK ANTWERPEN NOORD Grootste warmtenetwerk Vlaanderen

Project Partnership Het ‘Warmtenetwerk Antwerpen Noord’ gaat restwarmte van de Indaver installaties naar de nabijgelegen industrie en enkele woonwijken in Antwerpen-Noord transporteren. De aanleg van warmtenetten als in Antwerpen-Noord past bij de Europese en Vlaamse klimaatdoelstelling om warmte optimaal te benutten. Bovendien sluit het uitstekend aan bij de strategie van Indaver om de energie-efficiëntie van haar afvalenergiecentrales verder te verhogen en bij de strategische energievisie van de stad Antwerpen dat een duurzaam warmtebeleid voorstaat.

Warmtelevering Een industriële afnemer zal via het netwerk de restwarmte van Indaver afnemen en benutten. Deze afnemer heeft haar grootste vestiging in Antwerpen, op zo’n 8 km van Indaver. De industriële afnemer heeft grote hoeveelheden warmte nodig die nu nog worden opgewekt op basis van een fossiele brandstof door middel van stoomketels of door middel van warmtekrachtkoppelingen (WKK’s). De levering van warmte betekent dat dit bedrijf haar verbruik van fossiele brandstoffen aanzienlijk kan

terugdringen en daarmee haar CO2uitstoot. Uitbreiding naar residentieel netwerk mogelijk Op het warmtenetwerk wordt ook een uitkoppelpunt voorzien voor een residentieel net. Als dit gerealiseerd wordt, zullen we warmte kunnen leveren aan 3 000 huishoudens, een aantal scholen en openbare gebouwen. Investeringssteun Het Warmte­netwerk Antwerpen Noord moet het grootste warmtenetwerk van Vlaanderen worden. De Vlaamse regering ondersteunt dit project met een investeringssteun van 15,7 miljoen euro. In Vlaanderen is nog veel potentieel voor hergebruik van restwarmte. Dit project moet meehelpen om de Europese doel­ stellingen inzake energie-efficiëntie in te vullen. VOORUITBLIK

De omgevingsvergunning werd in mei 2021 verkregen. Warmtenetwerk Antwerpen Noord is naar verwachting in 2023 operationeel.

Transportvennootschap Voor Warmtenetwerk Antwer­ pen Noord is in december 2019 een transport­vennootschap opgericht. Dit bestaat uit twee partners: Indaver (70 %) en Port of Antwerp (30 %). De vennootschap is verantwoordelijk voor de aanleg, de exploitatie en het onderhoud van het warmtenetwerk tussen Indaver en een industriële afnemer en het uitkoppelpunt naar het toekomstig aan te leggen stedelijk warmtenetwerk.


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

64

Planet Safe Sink

Maatschappelijke context

Onze aanpak

Secundaire grondstoffen

Safe Sink aanpak

In de circulaire economie gebruiken we grondstoffen telkens opnieuw. Producenten en consumenten vertrouwen erop dat deze secundaire grondstoffen in kwaliteit en veilig gebruik identiek zijn aan de primaire grondstoffen die zij vervangen.

Ook in de circulaire economie ontstaat er uiteindelijk een fractie die niet geschikt is voor hergebruik, recycling of verbranding.

Geen vervuiling van de kringlopen Behalve bruikbare materialen zitten er in afvalstromen ook gevaarlijke bestanddelen. De circulaire economie gaat uit van zuivere kringlopen. Deze ongewenste en schadelijke stoffen mogen daarom nooit terugkeren in de materialen- of voedselkringloop. Wet- en regelgeving zorgen voor de kaders om deze restfracties te verwerken.

Sommige afvalstoffen bevatten risicohoudende componenten die nooit mogen terugkeren in de kringloop. Afvalstoffen die thermisch verwerkt kunnen worden, vernietigen we in onze draaitrommelovens. De uitgebreide rookgasreiniging zorgt ervoor dat de emissies voldoen aan alle uitstootnormen. Het anorganische gevaarlijk afval verwerken we in onze fysicochemische installaties die de zware metalen en andere componenten neutraliseren en immobiliseren. Op de stortplaatsen voor gevaarlijk afval zorgen we voor het veilig en duurzaam bergen van diverse gevaarlijke afvalstoffen of van de residu’s die overblijven na de thermische of fysico-chemische verwerking. Met deze Safe Sink aanpak houden we zowel het milieu als de circulaire economie schoon en veilig.


65

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PLANET > SAFE SINK

SCHADELIJK AFVAL UIT DE KRINGLOOP HOUDEN

Indaver neemt haar maat­schap­ pelijke rol als het gaat om het veilig bergen en verwerken van schadelijk afval. Ook als dit afval van buiten de eigen regio’s komt. Wij zetten internationaal onze expertise in waar het gaat om en passende oplossing voor gevaarlijk afval.

Verouderde pesticiden verwerken

Oude ammunitie

In 2020 rondde Indaver in Duitsland het internationale project af dat zich richtte op de verwerking van vervallen pesticiden. Deze lagen opgeslagen op 31 locaties van een voormalige productie-installatie in Moldavië. Indaver zorgde voor een veilige en duurzame behandeling. Tussen eind 2019 en eind 2020 verwerkten onze draaitrommelovens in Hamburg 405 ton pesticiden en vervuilde grond. Tijdens het verwerkingsproces wekten we energie op dat we via het warmtenetwerk terug leverden aan de stad Hamburg.

Indaver heeft ervaring in het verwerken van oude ammunitie. In Stadtallendorf (Duitsland) verzorgt Indaver in Duitsland bijvoorbeeld het transport en de verwerking van oude ammunitie. Deze ammunitie ligt op een voormalig productielocatie van ammunitie en explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De gebouwen worden gesloopt en er mogen geen ammunitie en explosieven achterblijven. Na de eerste fase, die tot 2020 liep, zijn we nu betrokken bij de tweede fase, goed voor het transport en de verwerking van 67 000 ton vervuilde grond.

VOORUITBLIK

De locaties Hamburg en Biebesheim gaan in 2021 800 tot 1 000 ton oude pesticiden en vervuilde grond uit Wit-Rusland verwerken als onderdeel van een ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties.

Duurzame verwerking van gevaarlijk afval op de Indaver site in Biebesheim (Duitsland)


66

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PLANET > SAFE SINK

SCHADELIJK AFVAL UIT DE KRINGLOOP HOUDEN

Oplossing voor illegaal gedumpte chemische vaten In Goslar (Duitsland) is in de jaren zestig van de vorige eeuw een voormalige mijngroeve illegaal gebruikt als stortplaats voor vloeibaar en vast chemisch afval, zowel ondergronds als bovengronds. De aarde is vervuild met onder meer tolueen, cyanide, PCB, arseen en cadmium die in verroeste vaten zitten. Indaver locaties Biebesheim en Hamburg (Duitsland) hebben in 2020 dit gevaarlijk afval veilig verwerkt. Wij zorgden voor passend verpakkingsmateriaal en de verwerking van het vaste afval en vervuilde water. Het project was extra bijzonder door de hoge verontreiniginsgraad van het afval.

Aanpak zeer zorgwekkende stoffen Indaver zorgt steeds voor de duurzame verwerking van afvalstoffen die in de maatschappij vrijkomen. In sommige afvalstromen kunnen zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zitten, zoals bv PFAS. PFAS is een verzamelnaam voor geperfluoreerde organische componenten. PFOS en PFOA behoren tot de PFAS-familie. Deze organo-fluorverbindingen komen van oorsprong niet in de natuur voor. De stof wordt al sinds de jaren ‘40 vervaardigd en over de hele wereld toegepast. De stof wordt gekenmerkt door vet-, wateren vuilafstotende eigenschappen en kent vele toepassingen onder meer in de textielindustrie of bij gebruik als

bluswater. PFAS-verbindingen zijn echter zeer persistent. Dit betekent dat ze niet op natuurlijke of biologische wijze worden afgebroken en zich in de loop van de tijd kunnen ophopen. Er zijn aanwijzingen dat blootstelling aan bepaalde PFAS-concentraties kan leiden tot schadelijke effecten op de menselijke gezondheid en het milieu. Duurzame verwerking van PFAS De Europese Verordening voor POP’s (persistente organische polluenten) verplicht om deze stoffen onomkeerbaar om te zetten bijvoorbeeld door thermische verwerking op hoge temperatuur. Indaver biedt in haar draaitrommelovens in Antwerpen een oplossing voor afvalstoffen met hoge concentraties fluororganische verbindingen. De PFAS-verbinding wordt door de hoge temperatuur onomkeerbaar afgebroken in verschillende moleculen. De installaties zijn uitgerust met zeer uitgebreide rookgas­zuivering. Door het toevoegen van hulpstoffen

zoals kalkmelk, worden de resterende fluorides afgevangen en omgezet tot het onschadelijk calciumfluoride. Het residu wordt veilig geborgen op de stortplaats. Samen werken aan de beste oplossing Als afvalpartner van de chemische en farmaceutische grootindustrie, zoekt ook Indaver mee naar praktijkgerichte oplossingen. Daarom overlegt Indaver in Nederland regelmatig met de afvalbranche, overheden en haar klanten om een veilig en duurzaam ZZS-beleid en de beste aanpak uit te rollen. Risicobeheersing staat hierbij voorop. Op die manier vervult Indaver haar rol als gatekeeper. Ook in België volgt Indaver de ontwikkelingen op de voet.

VOORUITBLIK

Indaver volgt binnen haar werkgebied de ontwikkelingen op de voet en zal haar medewerking verlenen om het wettelijk kader en de normeringen voor de toekomst verder op punt te stellen op basis van wetenschappelijke inzichten.


67

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PLANET > SAFE SINK

MEDIPOWER ZORGT VOOR EEN VEILIGE VERWERKING Coronavirus Corona maakte duidelijk hoe belangrijk een veilige verwerking van gevaarlijk afval is. Door de bestrijding van het coronavirus ontstond er een tijdelijke volumeverhoging van risicohoudend medisch afval (RMA) en niet-risicohoudend medisch afval (NRMA). De Indaver Safe Sinkgarantie zorgde er continu voor dat het afval op een veilige wijze werd vervoerd en verwerkt.

Wij hebben jarenlange ervaring met de verwerking van RMA. Op onze vestiging in Antwerpen (België) beschikken wij over MediPower, een draaitrommeloven die geschikt is om dit soort afval te verwerken. De verbranding gebeurt bij een temperatuur van 950 °C met naverbranding en garandeert een zo volledig mogelijke vernietiging van alle verontreiniging. Corona-afval Sinds maart 2020 vernietigen wij ook afval dat (mogelijk) besmet is met het coronavirus. Zo voorkomen we dat gevaarlijke stoffen terug in de kringloop komen. De ziekenhuizen slaan dit afval op in speciale verpakkingen die voldoende bescherming bieden om besmetting te voorkomen. Voor het transport gelden de richtlijnen van gevaarlijk medisch afval. Eenmaal in Antwerpen zorgen een automatisch voedingssysteem met rollenbanen, afduwers en liften ervoor dat het verpakte corona-afval rechtstreeks in de oven komt. Er zijn minimale manuele handelingen noodzakelijk. Natuurlijk dragen onze medewerkers alle persoonlijke beschermingsmiddelen die horen bij de verwerking van dit type afval.

Toename volume Tijdens de eerste coronagolf, in het voorjaar van 2020, werden we geconfronteerd met een toestroom van corona gerelateerd ziekenhuisafval. Tijdens de piek, begin april, bedroeg het volume 65 % meer dan de gebruikelijke hoeveelheid ziekenhuisafval. Samen met de overheid, experts, virologen en ziekenhuizen hebben we een plan van aanpak opgesteld om de verwerking te kunnen blijven garanderen. Omdat in die eerste periode onduidelijk was hoe omvangrijk het aanbod zou worden, bood Mexico Natie in Zwijndrecht (België) een geschikt magazijn aan voor tijdelijke opslag.

“Gewoonlijk halen we 17 tot 20 pallets aan RMA op bij de ziekenhuizen, tijdens de eerste maanden van de pandemie waren het soms alleen al voor het COVID-19 afval 50 pallets. We zijn vaker en meerdere ritten per dag gaan rijden. De praktijk is soms anders dan je op papier bedenkt, maar daar kun je op inspelen.” Wouter Van Ommen Operational Manager Logistics Kallo, België

Bekijk de korte video over MediPower


68

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PLANET > SAFE SINK

MEDIPOWER ZORGT VOOR EEN VEILIGE VERWERKING Coronavirus Transport Erkende transporteurs, onder wie onze eigen chauffeurs van LOG+, vervoerden het RMA van diverse Vlaamse ziekenhuizen naar de MediPower in Antwerpen. Zij waren verantwoordelijk voor het wikkelen, beladen en stuwen van de lading en voor het aanbieden en lossen in Antwerpen. Zij beschikten over de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen voor dergelijke transporten. Ook verzorgden zij het transport en de levering van lege verpakkingsmiddelen.

Niet-risicohoudend medisch afval

Instructieve video’s Om ziekenhuispersoneel te ondersteunen in het veilig verwerken van risico­ houdend medisch afval, heeft Indaver vijf instructievideo’s opgenomen (in drie talen) waarin wordt uitgelegd hoe je de verschillende speciale verpakkingen op een correcte manier dient te sluiten.   Bekijk de video's

Een sensibiliseringsvideo laat de route zien van het inzamelen van risicohoudend medisch afval in het ziekenhuis, via het transport tot verwerking.   Bekijk de video

In overleg met OVAM, virologen, ziekenhuissector, afvalverwerkers en transporteurs is het aantal fracties niet-risicohoudend medisch afval (NRMA) uitgebreid. Dit gebeurde op basis van een wetenschappelijke risico-evaluatie. Hieronder vallen bijvoorbeeld het wegwerplinnengoed en verzorgingsmaterialen die in contact zijn geweest met COVID-19 patiënten. Na tijdelijke opslag in de ziekenhuizen verwerken wij deze fracties in onze roosterovens. Ook hier is de manuele handeling zeer beperkt. We storten het afval rechtstreeks in de bunker en grijpers voeren het via trechters de roosterovens in.


69

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PLANET > SAFE SINK

STORTPLAATSEN: SLUITSTUK VAN DUURZAAM AFVALBEHEER

Ook in een circulaire economie blijven er uiteindelijk reststromen over die door hun aard niet terug kunnen of mogen komen in de kringloop. Het sluitstuk van duurzaam afvalbeheer is dan ook de stortplaats. Hier bergt Indaver de afvalstoffen die niet gerecycled, hergebruikt of verbrand kunnen worden veilig op (safe sink).

Met de Business Unit Landfill Reconversion bundelt Indaver al haar deskundigheid over de levenscyclus van stortplaatsen en het duurzaam beheer ervan. De eerste prioriteit van deze business unit is het veiligstellen van de continuïteit van de stortcapaciteit in Nederland. Indaver bezit drie stortplaatsen in Nederland. Twee ervan, Stainkoeln en Afvalberging Noord- en Midden-Zeeland, zijn operationeel. De derde, inmiddels Merwedeheuvel genoemd, bevindt zich midden in de transformatie van stortplaats naar recreatiegebied. Daarnaast beschikken we over twee deponieën, Hooge Maey en 3 Valleien, in België. Beide landen hebben een stop op de stortcapaciteit. Stainkoeln In 2019 nam Indaver Grontmij BRP over. Stortplaats Stainkoeln in Groningen was een van de overgenomen bedrijfsonderdelen (zie ook p. 107). In 2020 kon BU Landfill Reconversion het aanpalende terrein Roodehaan aankopen. Dit is 12,5 hectare groot. Hiermee ligt de weg open om een derde fase voor Stainkoeln in te richten. Met Stainkoeln 3 kan Indaver haar klanten verzekeren van continuïteit van stortcapaciteit. Stainkoeln 1 is al in 1995 gesloten en Stainkoeln 2 is bijna volgestort.

Afvalberging Noord- en MiddenZeeland In Nederland is wettelijk vastgelegd dat dertig jaar na de aanleg van de onderafdichting van een stortvak er een bovenafdichting moet komen. Dat betekent voor Afvalberging Noord- en Midden-Zeeland in Nieuwdorp dat in 2020 de eerste voorbereidingen zijn getroffen voor de eindafwerking van fase 3A en 3B. Tegelijkertijd verkennen wij de uitbreidingsmogelijkheden van deze stortplaats. Merwedeheuvel Midden 2020 bevond het project eindafwerking Derde Merwedehaven & Inrichting Merwedeheuvel zich halverwege de uitvoering. Dit wilden wij onder meer vieren met een rondleiding voor de deelnemers aan het jaarlijkse congres van International Solid Waste Association (ISWA) dat in 2020 in Rotterdam gepland stond. Helaas werd het congres vanwege de pandemie geannuleerd. Het meerjarenproject in Dordrecht moet uiterlijk 1 januari 2023 leiden tot overdracht aan de provincie ZuidHolland van de voormalige stortplaats als recreatiegebied.

De Groene Koegors In 2020 heeft Indaver alsnog de voormalige stortplaats Koegorspolder bij Terneuzen overgedragen aan de provincie Zeeland. De overdracht stond eigenlijk voor 2018 gepland maar liep vertraging op. De Groene Koegors, zoals de nieuwe naam luidt, krijgt een recreatieve bestemming, inclusief wandelpad, waarbij de nadruk ligt op flora en fauna. Bloemrijk grasland, poelen, drassige weilanden en bomen gaan vogels, vlinders en bijen aantrekken. Er zijn plannen voor een zonnepanelenpark.


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

70

Planet Impact

Maatschappelijke context

Een veilige en schone leefomgeving De samenleving verwacht een veilige en schone leefomgeving. Vestiging van industriële en productiebedrijven is alleen mogelijk op de daartoe aangewezen bedrijventerreinen. Oudere industrieën kunnen echter nog in de buurt van woonwijken liggen. Maar ongeacht de ligging hebben bedrijven de verantwoordelijkheid om schoon en veilig te opereren zodat de omgeving geen overlast ervaart.

Onze aanpak

Aandacht voor de omgeving Indaver doet er alles aan opdat haar activiteiten het leven van mens, dier en plant niet schaden. In onze processen springen we zuinig om met energie en water en voorkomen we verontreiniging van de bodem en het grondwater. We bevorderen de biodiversiteit in onze omgeving. Onze activiteiten voldoen altijd aan de strengste milieunormen, we meten continu onze emissies en controleren de aard van onze uitstoot en residu. Met deze resultaten en dankzij de toepassing van bewezen technologieën beperken we de invloed van onze uitstoot en residu op de bodem, lucht en het water.


71

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PLANET > IMPACT

HET MILIEUEFFECT ZOVEEL MOGELIJK MINIMALISEREN Meten is weten Indaver wil het milieueffect van haar activiteiten zoveel mogelijk beperken. Daarom volgen we onze activiteiten nauwgezet op, meten we onze emissies continu en controleren we de aard van onze uitstoot en residu. Deze metingen helpen ons bij het beperken van onze invloed op het milieu. Nieuwe technologieën helpen ons bij dit proces.

Lucht

Water

Bodem

Ook de uitstoot van rookgassen in onze installaties monitoren en controleren wij continu. We investeren in nieuwe technologieën en methodes om de inwerking van onze emissies op de lucht zoveel mogelijk te beperken.

Indaver is spaarzaam in haar waterverbruik. Om ons waterverbruik verder te beperken, investeren we in nieuwe technologieën en methodes. Onze activiteiten voldoen aan de strengste milieunormen en we voorkomen vervuiling van het grondwater.

Indaver zorgt ervoor dat haar activiteiten de bodem niet belasten. We nemen de nodige maatregelen om vervuiling van de bodem te voorkomen.

u Meer info op pagina’s 72-84 u Meer info op pagina 85

u Meer info op pagina 87


72

DRAAITROMMELOVENS ANTWERPEN Emissies en impact op het milieu in 2020

1. Massabalans IN Afvalstoffen (*) Afvalstoffen ter vervanging van primaire grondstoffen (*)(**)

UIT 154 920 ton 5 746 ton

Energie Stookolie Stoom Elektriciteit

1 148 ton 131 907 GJ 24 283 MWh

Hulpstoffen rookgasreiniging Ongebluste kalk Natriumhydroxyde Adsorbent voor dioxines en zware metalen Kalksteen DeNOx reagens

Emissies lucht Rookgassen

1 030 283 019 Nm³

Energie Energierecuperatie

1 141 689 GJ

Emissie water Afvalwater (***)

151 530 m³

Restproducten 954 ton 2 374 ton 12 ton 3 940 ton 322 ton

Bodemassen Vlieg- en ketelassen Filterkoeken (***)

25 346 ton 4 889 ton 8 506 ton

Hulpstoffen waterzuivering TMT FeCl3

121 ton 560 ton

Water Leidingwater (***) Grondwater (***) Hergebruikt water (***)

227 454 m³ 332 971 m³ 143 610 m³

(*) Totale hoeveelheid verwerkt in draaitrommelovens: 160 666 ton = 154 920 ton + 5 746 ton (**) Afvalstoffen ter vervanging van primaire grondstoffen: ketelassen, glasafval lampenverwerking, afvalolie, butanol (***) Berekende waarde


73

DRAAITROMMELOVENS ANTWERPEN Emissies en impact op het milieu in 2020

2. Prestaties tov emissiegrenswaarde

CO

Stof 10 mg/Nm³ Metalen* 0,5 mg/Nm³

0,61

mg/Nm³

0,14

1,01

0,0052

Cd, Tl 0,05 mg/Nm³

mg/Nm³

HCl

10 mg/Nm³

1,4

mg/Nm³

130

mg/Nm³

0,6

CO

19

TOC

1

0,100

HCl

0,2

0,080

SO2

1,4

NOx

134

0,060

0,21

mg/Nm³

mg/Nm³

TOC 10 mg/Nm³

mg/Nm³

<0,009

Concentratie (ng TEQ/Nm3)

0,120

18

mg/Nm³

4. Vuilvrachten*

Stof

0,140

50 mg/Nm³

mg/Nm³

Hg 0,05 mg/Nm³

3. Dioxinemetingen

SO2 50 mg/Nm³

NOx 180 mg/Nm³

Cd, Tl

0,040

Hg

0,020 0,000

0,019 0,0013

2016

2017

2018

Draaitrommelovens continu Draaitrommelovens discontinu Emissiegrens

* Som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn Daggemiddelde norm tenzij anders vermeld in Vlarem en of vergunning.

restaties 2020: de daggemiddelde waarden van de continu gemeten P parameters (Stof, CO, TOC, HCl, SO2 en NOx) werden bepaald op basis van gevalideerde gemiddelden cfr. Vlarem II art 5.2.3 bis 1.27 §1.

2019

Vuilvracht dioxines = 11,4 mg TEQ (in normale omstandigheden)

2020

Metalen**

< 0,0093 0,0053 0,14

* De vuilvrachten voor de continu gemeten parameters (Stof, CO, TOC, HCl, SO2 en NOx) werden bepaald op basis van gevalideerde daggemiddelden cfr. Vlarem II art 5.2.3 bis 1.27 §1.

Hoeveelheid vuilvrachten van verontreinigende componenten (in ton) ** Som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn


74

DRAAITROMMELOVENS BIEBESHEIM Emissies en impact op het milieu in 2020

1. Massabalans IN Afvalstoffen (*) Afvalstoffen ter vervanging van primaire grondstoffen (*)(**)

UIT 116 746 ton 3 590 ton

Energie Stookolie Stoom Elektriciteit

748 ton 102 212 GJ 23 055 MWh

Hulpstoffen rookgasreiniging Natriumhydroxide 50% Adsorbent voor dioxins en zware metalen DeNOx reagens

Emissies lucht Rookgassen

663 425 929 Nm³

Energie Energierecuperatie

753 396 GJ

Emissie water Afvalwater

55 470 m³

Restproducten 4 692 ton 177 ton

Bodemassen Vliegassen

21 686 ton 7 281 ton

44 ton

Water Leidingwater Grondwater Proceswater

15 012 m³ 171 334 m³ 13 341 m³

(*) Totale hoeveelheid verwerkt in draaitrommelovens: 120 335 ton = 116 746 ton + 3 590 ton (**) Afvalstoffen ter vervanging van primaire grondstoffen: zand, ammoniakwater 25%, Na -sulfide/-polysulfide


75

DRAAITROMMELOVENS BIEBESHEIM Emissies en impact op het milieu in 2020

2. Prestaties tov emissiegrenswaarde

Stof 10 mg/Nm³ Metalen* 0,5 mg/Nm³

0,32

mg/Nm³

CO

TOC 10 mg/Nm³

16

mg/Nm³

0,74

mg/Nm³

mg/Nm³

1,8

0,39

mg/Nm³

mg/Nm³

0,001

HCl

10 mg/Nm³

5,1

mg/Nm³

Hg 0,03 mg/Nm³

0,140

50 mg/Nm³

0,13

NH3 30 mg/Nm³

3. Dioxinemetingen

mg/Nm³

0,011 mg/Nm³

Cd, Tl 0,05 mg/Nm³

154

mg/Nm³

SO2 50 mg/Nm³

NOx 200 mg/Nm³

Concentratie (ng TEQ/Nm3)

Prestaties 2020 * Som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn

Stof

0,21

CO

0,120

10

TOC

0,49

0,100

HCl

0,26

0,080

SO2

3,4

NOx

102

0,060

Cd, Tl

0,0075

0,040

Hg

0,0006

0,020

NH3

0,000

0,0039

2016

2017

2018

2019

Metalen*

1,21 0,084

2020

Draaitrommelovens discontinu Emissiegrens

Daggemiddelde norm tenzij anders vermeld in milieuvergunning

4. Vuilvrachten

Vuilvracht dioxines = 1,3 mg TEQ (in normale omstandigheden)

*

Som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn

Hoeveelheid vuilvrachten van verontreinigende componenten (in ton)


76

DRAAITROMMELOVENS HAMBURG Emissies en impact op het milieu in 2020

1. Massabalans IN Afvalstoffen (*) Afvalstoffen ter vervanging van primaire grondstoffen (*)(**)

UIT 139 765 ton 702 ton

Energie Stookolie Stoom Elektriciteit

514 ton 473 562 GJ 18 272 MWh

Hulpstoffen rookgasreiniging Kalksteen Adsorbent voor dioxines en zware metalen DeNOx reagens

Emissies lucht Rookgassen

830 816 126 Nm³

Energie Energierecuperatie

1 210 546 GJ

Emissie water Afvalwater

13 479 m³

Restproducten 1 143 ton 170 ton 225 ton

Bodemassen Vlieg- en ketelassen Gips

28 392 ton 4 011 ton 1 514 ton

Water Leidingwater Oppervlaktewater Regen- en proceswater Gedemineraliseerd water

6 689 299 719 7 927 17 695

m³ m³ m³ m³

(*) Totale hoeveelheid verwerkt in draaitrommelovens: 140 467 ton = 139 765 ton + 702 ton (**) Afvalstoffen ter vervanging van primaire grondstoffen: afvalolie


77

DRAAITROMMELOVENS HAMBURG Emissies en impact op het milieu in 2020

2. Prestaties tov emissiegrenswaarde

CO

Stof 10 mg/Nm³

mg/Nm³

11

1,6

mg/Nm³

0,004

HCl

10 mg/Nm³

8,1

mg/Nm³

mg/Nm³

74,6

mg/Nm³

0,1

CO

9,1

TOC

1,3

0,100

HCl

0,59

0,080

SO2

6,7

NOx

62

0,060

0,7

mg/Nm³

0,0034

Cd, Tl 0,05 mg/Nm³

TOC 10 mg/Nm³

mg/Nm³

Hg mg/Nm³ 0,03 mg/Nm³

Concentratie (ng TEQ/Nm3)

0,120

mg/Nm³

0,091

Cd, Tl

0,0027

0,040

Hg

0,0033

0,020

Metalen*

SO2 50 mg/Nm³

0,000

2016

2017

2018

Daggemiddelde norm tenzij anders vermeld in milieuvergunning

2019

2020

Draaitrommelovens discontinu Emissiegrens

* Som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn

0,08

0,0076

NOx 200 mg/Nm³

Prestaties 2020

4. Vuilvrachten

Stof

0,140

50 mg/Nm³

0,12

Metalen* 0,5 mg/Nm³

3. Dioxinemetingen

Vuilvracht dioxines = 6,3 mg TEQ (in normale omstandigheden)

*

Som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn

Hoeveelheid vuilvrachten van verontreinigende componenten (in ton)


78

WERVELBEDOVENS DOEL Emissies en impact op het milieu in 2020

1. Massabalans IN Afvalstoffen

UIT 639 940 ton

Rookgassen

Energie Stookolie Stoom Elektriciteit

739 ton 101 401 GJ 74 138 MWh

Hulpstoffen rookgasreiniging Kalk Natriumhydroxide Adsorbent voor dioxines en zware metalen DeNOx reagens

9 507 ton 504 ton 680 ton 180 ton

Hulpstoffen ovens Zand

2 820 ton

Water Leidingwater Hergebruikt water

Emissies lucht

297 573 m³ 18 718 m³

2 799 745 981 Nm³

Energie Energierecuperatie

4 512 391 GJ

Emissie water Afvalwater

0 m³

Restproducten Bodemassen Elektrofilter- en ketelassen Rookgasreinigingsresidu Schroot

41 666 100 835 16 842 1 699

ton ton ton ton


79

WERVELBEDOVENS DOEL Emissies en impact op het milieu in 2020

2. Prestaties tov emissiegrenswaarde

CO

Stof 10 mg/Nm³

mg/Nm³

1,2

mg/Nm³

0,007

Cd, Tl 0,05 mg/Nm³

mg/Nm³

HCl

10 mg/Nm³

5,4

95

0,100

0,060

mg/Nm³ mg/Nm³

Concentratie (ng TEQ/Nm3)

0,080

0,37

mg/Nm³

mg/Nm³

TOC 10 mg/Nm³

mg/Nm³

< 0,01

4. Vuilvrachten*

0,120

14

mg/Nm³

0,009

Hg 0,05 mg/Nm³

0,140

50 mg/Nm³

1,4

Metalen* 0,5 mg/Nm³

3. Dioxinemetingen

SO2 50 mg/Nm³

NOx 125 mg/Nm³

0,022

0,020

0,011

2016

2017

2018

Daggemiddelde norm tenzij anders vermeld in Vlarem en of vergunning.

restaties 2020: de daggemiddelde waarden van de continu gemeten P parameters (Stof, CO, TOC, HCl, SO2 en NOx) werden bepaald op basis van gevalideerde gemiddelden cfr. Vlarem II art 5.2.3 bis 1.27 §1.

2019

Wervelbedovens continu Wervelbedovens discontinu Emissiegrens

* Som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn

3,9

CO

40

TOC

3,3

HCl

1

SO₂

15

NOx

266

Cd, Tl

0,040

0,000

Stof

Vuilvracht dioxines = 45,8 mg TEQ (in normale omstandigheden)

2020

< 0,028

Hg

0,020

Metalen**

0,026

* De vuilvrachten voor de continu gemeten parameters (Stof, CO, TOC, HCl, SO2 en NOx) werden bepaald op basis van gevalideerde daggemiddelden cfr. Vlarem II art 5.2.3 bis 1.27 §1.

Hoeveelheid vuilvrachten van verontreinigende componenten (in ton) ** Som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn


80

ROOSTEROVENS DOEL Emissies en impact op het milieu in 2020

1. Massabalans IN Afvalstoffen

UIT 446 043 ton

Rookgassen

Energie Stookolie Stoom Elektriciteit

589 ton 45 733 GJ 48 370 MWh

Hulpstoffen rookgasreiniging Kalk Kalksteen Adsorbent voor dioxines en zware metalen DeNOx reagens

2 782 ton 2 140 ton 286 ton 1 492 ton

Water Leidingwater Hergebruikt water (*)

Emissies lucht 2 438 650 000 Nm³

Energie Energierecuperatie

3 877 109 GJ

Emissie water Afvalwater

0 m³

Restproducten Bodemassen Ketelassen Rookgasreinigingsresidu Gips

71 002 m³ 2 943 m³ (*) Berekende waarde

93 721 5 849 9 799 2 063

ton ton ton ton


81

ROOSTEROVENS DOEL Emissies en impact op het milieu in 2020

2. Prestaties tov emissiegrenswaarde

CO

Stof 10 mg/Nm³ Metalen* 0,5 mg/Nm³

0,50

mg/Nm³

0,11

< 0,01

< 0,005

mg/Nm³

HCl

10 mg/Nm³

3,7

149

0,100

0,060

mg/Nm³ mg/Nm³

Concentratie (ng TEQ/Nm3)

0,080

0,47

mg/Nm³

Cd, Tl 0,05 mg/Nm³

TOC 10 mg/Nm³

mg/Nm³

< 0,01

4. Vuilvrachten*

0,120

3,07

mg/Nm³

mg/Nm³

0,140

50 mg/Nm³

mg/Nm³

Hg 0,05 mg/Nm³

3. Dioxinemetingen

SO2 50 mg/Nm³

NOx 200 mg/Nm³

0,040 0,020 0,000

0,019

Daggemiddelde norm tenzij anders vermeld in Vlarem en of vergunning.

restaties 2020: de daggemiddelde waarden van de continu gemeten P parameters (Stof, CO, TOC, HCl, SO2 en NOx) werden bepaald op basis van gevalideerde gemiddelden cfr. Vlarem II art 5.2.3 bis 1.27 §1.

1,2

CO

7,5

TOC

0,3

HCl

1,1

SO₂

9,1

NOx

363

Cd, Tl

< 0,024

Hg

< 0,012

Metalen**

< 0,024

0,011

2016

2017

2018

2019

Roosterovens continu Roosterovens discontinu Emissiegrens

* Som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn

Stof

Vuilvracht dioxines = 38 mg TEQ (in normale omstandigheden)

2020

* De vuilvrachten voor de continu gemeten parameters (Stof, CO, TOC, HCl, SO2 en NOx) werden bepaald op basis van gevalideerde daggemiddelden cfr. Vlarem II art 5.2.3 bis 1.27 §1.

Hoeveelheid vuilvrachten van verontreinigende componenten (in ton) ** Som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn


82

ROOSTEROVEN MEATH Emissies en impact op het milieu in 2020

1. Massabalans IN Afvalstoffen

UIT 213 879 ton

Rookgassen

Energie Stookolie Elektriciteit

250 ton 17 283 MWh

Hulpstoffen rookgasreiniging Ongebluste kalk Gebluste kalk Adsorbent voor dioxines en zware metalen Kleikorrels DeNOx reagens

1 206 314 327 Nm³

Energie Energierecuperatie

1 833 772 GJ

Emissie water 3 556 ton 781 ton 85 ton 263 ton 489 ton

Water Grondwater

Emissies lucht

71 425 m³

Afvalwater

0 m³

Restproducten Bodemassen Ketelassen Rookgasreinigingsresidu Vliegassen

38 302 210 4 259 10 270

ton ton ton ton


83

ROOSTEROVEN MEATH Emissies en impact op het milieu in 2020

2. Prestaties tov emissiegrenswaarde

Stof 10 mg/Nm³ Metalen* 0,5 mg/Nm³

0,3

mg/Nm³

CO

TOC 10 mg/Nm³

5,3

mg/Nm³

0,3

mg/Nm³

mg/Nm³

0,9

Hg 0,00024 0,05 mg/Nm³ mg/Nm³

mg/Nm³

0,00045

HCl

10 mg/Nm³

29

mg/Nm³

mg/Nm³

0,2

130

mg/Nm³

SO2 50 mg/Nm³

mg/Nm³

HF 1 mg/Nm³

NOx 200 mg/Nm³

4. Vuilvrachten

Concentratie (ng TEQ/Nm3)

Stof

0,49

CO

7,09

TOC

0,49

0,100

HCl

1,81

0,080

SO2

44

NOx

196

0,140

50 mg/Nm³

0,026

Cd, Tl 0,05 mg/Nm³

3. Dioxinemetingen

0,120

0,060

Cd, Tl

0,00054

0,040

Hg

0,00028

0,020

Metalen*

0,000

0,0035 0,0036

2017

2018

2019

Prestaties 2020 * Som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn

2020

Roosteroven continu Roosteroven discontinu Emissiegrens

Daggemiddelde norm tenzij anders vermeld in milieuvergunning

0,031

Vuilvracht dioxines = 4,3 mg TEQ (in normale omstandigheden)

*

Som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn

Hoeveelheid vuilvrachten van verontreinigende componenten (in ton)


84

ARP IJMUIDEN Emissies en impact op het milieu in 2020

Massabalans IN Afvalzuur

UIT 122 799 ton

Energie Aardgas Elektriciteit

9 185 986 m³ 4 267 MWh

Rookgassen

89 384 m³ 283 721 m³ 613 m³

108 551 125 Nm³

Emissie water Afvalwater

2 674 ton 65 242 m³

Water Industriewater Zuurspoelwater Gedemineraliseerd water

129 753 ton

Emissies lucht

Hulpstoffen Vers zuur Perslucht

Geregenereerd zuur

267 736 m³

Restproducten IJzeroxide

26 263 ton


85

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PLANET > IMPACT > WATER

ZUINIG MET WATER

Met de verandering van het klimaat krijgen we steeds vaker te maken met lange droogteperiodes. Als er regen valt, zijn het steeds vaker grote stortbuien. Indaver springt spaarzaam en rationeel om met water. Daarnaast zetten wij onze technologie in om onze invloed op het omgevingswater en de kwaliteit ervan te monitoren.

Waterverbruik per site

2020

Primair waterverbruik

in m3

700 000 650 000

550 000 500 000

400 000

Ook de vestiging Doel (België) beschikt inmiddels over een bufferbekken. Dit water gebruiken wij nuttig als stofbestrijding op onze stortplaats.

286 880 m³ Leidingwater 6 689 m³

350 000 300 000

557 955m³

250 000

150 000

356 305 m³

Gedemin.  water 613 m³

100 000

Wateropvangbekken in Willebroek

Leidingwater 15 012 m³

200 000

0

299 719 m³ 171 334 m³

89 384 m³

50 000

Waar mogelijk vangen we hemelwater op en zetten dat in als alternatief voor primaire bronnen. Bufferen Stortbuien zijn geen uitzondering meer. In korte tijd kan er zoveel water vallen, dat afvoer niet langer voldoet. In Willebroek (België) hebben wij het bestaande infiltratiebekken omgebouwd tot opvangbakken. Hiermee kunnen wij tijdens hoosbuien het water bufferen en op een later moment afvoeren.

1 313 m³

600 000

450 000

Verbruik primair water beperken We volgen nauwgezet ons waterverbruik dat wij uit primaire en secundaire bronnen krijgen en zoeken continu naar manieren om het gebruik te beperken of terug te winnen. Zo onderzoeken wij bij IndaChlor (Frankrijk) welke mogelijkheden er zijn om kanaalwater, zo nodig met voorbehandeling, te gebruiken in plaats van kraanwater.

Hooge Maey

Antwerpen

Doel

IJmuiden

Hamburg

Grondwater

Oppervlaktewater

Leidingwater

Gedemineraliseerd water

Biebesheim

Industriewater (grijs water)

Hergebruik van water

in m3

200 000 150 000 100 000 50 000 0

152 493 m³

Antwerpen Secundair water

68 226 m³

Doel

122 753 m³

IJmuiden

25 622 m³

Hamburg

13 341 m³

Biebesheim


86

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PLANET > IMPACT > WATER

ZUINIG MET WATER

Lerend Netwerk Water De Belgische sectorfederatie van de chemische industrie en life sciences, essenscia, nam in 2020 het initiatief tot het Lerend Netwerk Water. Water is voor de productieprocessen in de chemie en life sciences een cruciale factor. De droogteproblematiek maakt een verdere besparing en hergebruik van water in de industrie dan ook noodzakelijk. Het project gaat ruim vijftig bedrijven uit de chemie en life sciences daarbij ondersteunen. Ook Indaver heeft zich bij het Lerend Netwerk Water aangesloten.

Blue Deal Geen initiatief van de Europese Unie, maar wel een internationaal samenwerkingsverband, is de Blue Deal. Het programma loopt tot 2030 en bestaat uit zeventien partnerschappen in veertien landen, waaronder België en Nederland. De focus ligt onder andere op internationaal samenwerken en kennis en expertise uitwisselen op het gebied van waterbeheer. Voor grootverbruikers, zoals de chemische industrie, zal er waarschijnlijk een verplichting komen tot een wateraudit met opgave van verbruik en bronnen.

pLESStics

Kostbaar kraanwater Indaver bond in 2020 de strijd aan tegen eenmalig te gebruiken flesjes water, plastic bekertjes en plastic bestek. Dit deden wij via een uitgebreide communicatiecampage. Zo gaven wij onze medewerkers informatie over de verspilling van grondstoffen en voorbeelden van alternatieven voor het wegwerpplastic. Op de locaties kwamen duurzame alternatieven zoals drinkglazen, porseleinen servies, waterkaraffen en drinkwatersystemen met koel leidingwater, zelfs met bruiswater. Hiermee voldoen we aan ons streven om minder kunststof te gebruiken en verspilling van grondstoffen en energie tegen te gaan.

Juli, de maand zonder plastic Medewerkers in de regio Ierland-Verenigd Koninkrijk konden aanhaken bij de ‘Plastic Free July Challenge’. Zij werden uitgenodigd om mee te doen aan dit wereldwijde initiatief om een maand lang het gebruik van wegwerpplastic terug te dringen. Met als doel dat zij ook daarna kritisch omgaan met het gebruik ervan.

Een paar weetjes over kraanwater: ■ Verpakt drinkwater is 140 keer duurder dan kraanwater. ■ Een Belg verbruikt jaarlijks ongeveer 134 liter flessenwater, een Nederlander 25 liter. ■ Een Nederlander verbruikt dagelijks zo’n 119 liter kraanwater, een Belg 114 liter.


87

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PLANET > IMPACT > BODEM

BIODIVERSITEIT IS DE BASIS VAN GEZONDE ECOSYSTEMEN

Indaver erkent het belang van diversiteit van de flora en fauna. Samen met micro-organismen vormen zij de basis voor alle ecosystemen. Biodiversiteit is ook een belangrijk onderdeel van elke milieuvergunning, of het nu gaat om een nieuwe locatie, een aanpassing of een verlenging. Daarnaast maakt biodiversiteit deel uit van de Europese Green Deal.

Biodiversiteitsbeleid In 2019 hebben wij onze visie ten aanzien van biodiversiteit vastgelegd in een beleidsdocument. Hiermee verbinden wij ons ook expliciet aan de Convention on Biological Diversity van de Verenigde Naties. Ons beleid op het behoud van biodiversiteit komt tot uiting: ■ In onze selectie van grondstoffen. ■ Met betrekking tot onze emissies. ■ Op onze productielocaties.

Bomenhotel Indaver BRP beschikt op haar locatie Stainkoeln over een bomenhotel. Grote, oude lindes die moesten wijken voor de nieuwe rondweg rond Groningen vonden bij dit bomenhotel onderdak. Inmiddels zijn enkele terug geplant, andere wachten nog op hun nieuwe bestemming. Behalve deze lindes hebben ook andere bomen hier tijdelijk onderdak gevonden.

■ Door de invloed van onze bouwkundige ingrepen in de natuur te minimaliseren of te compenseren. ■ Door met onze productie en afzet van compost een bijdrage te leveren aan de bodemvruchtbaarheid, weerbaarheid tegen ziektes en bodemerosie. ■ Door lokale projecten die biodiversiteit bevorderen, te ondersteunen.

Protection and enhancement of biodiversity BIODIVERSITY POLICY

SUPPORTING HEALTHY ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY In accordance with our mission “Leading the field in sustainable waste management”, it is our goal to keep the environment and the circular economy clean and safe by safely processing waste and recovering as much materials and energy from this waste as possible. It is a continuous aim in our research and development, our services and our business activities. In this process, we aim to use natural resources responsibly, in so doing promoting biodiversity and thus recognizing the diversity of species, the diversity of ecosystems and genetic diversity.

INDAVER’S COMMITMENT

INDAVER’S ROLE

In every aspect of our business activities we ensure that our use of natural resources, such as raw materials and energy, is sustainable. This also means that we make every effort to promote biodiversity and to recognise the diversity of various ecosystems and genetic diversity. Biodiversity assessment forms an important part of every environmental license for any new location, adaptation or expansion. Consequently, we can guarantee that we are maintaining biodiversity in and around our sites and throughout the entire chain.

Indaver focuses on maintaining biodiversity:

We are explicitly committed to the United Nations’ “Convention on Biological Diversity (CBD)” and its objectives, including the conservation of biological diversity, the sustainable use of its components and the fair and equitable sharing of benefits arising from the utilization of genetic resources and traditional knowledge.

We are explicitly committed to the United Nations’ “Convention on Biological Diversity” ■

■■ ■■

■■

■■

■■

■■

in the selection of raw materials; by controlling emissions into the environment;

A SUMMARY OF WHAT WE DO IN PRACTICE Initial biodiversity studies and field research

with innovative processes for recovering materials and energy from waste;

Indaver conducts initial biodiversity studies within the framework of an environmental impact assessment and/or report. Indaver also carries out field research to examine the status of biodiversity on its sites. Indaver tries to choose areas with little biodiversity and ecological value to build its new facilities as much as possible, and then to enhance the biodiversity of the sites with revegetation programmes.

with the production and sale of compost, Indaver is making a contribution to the fertility of soil and biodiversity;

Limiting impact on marshlands

in production locations by minimising or compensating for the impact of our constructions on nature (for example: the horizon-line of our new built facilities follow the undulations of the landscape as much as possible);

by supporting local projects that promote biodiversity.

We believe that the diversity of ecosystems and species is invaluable for the future generations and needs to be protected for its own sake. Conscious of our dependency and influence on biodiversity along the whole value chain, Indaver commits to mainstreaming of biodiversity in a variety of ways throughout our core businesses.

Protecting the land In every area where Indaver is building new facilities we plan for the site and the parts of the facility to limit the impact as much as possible. If the area is classified as ‘wetland area, marsh or bog’ due to the composition of the soil and the geohydrology, specific fauna and flora can develop there. That is why Indaver takes precautionary measures to safeguard these. In accordance with the local and national regulations, where an impact on the surface area is unavoidable, similar areas have been created using habitat

Version 1.0 - Dec 2019

uR aadpleeg hier ons beleidsdocument ‘Biodiversity Policy’


88

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PLANET > IMPACT

BIODIVERSITEIT MEATH AANTOONBAAR VERBETERD

Dag van de Biodiversiteit De Verenigde Naties hebben 22 mei uitgeroepen tot de Dag van de Bio­ diversiteit. Voor onze locatie in Meath (Ierland) was dat in 2020 reden om te inventariseren wat er de afgelopen jaren op dit gebied is gedaan. Sinds Indaver actief is in Meath is de algemene biodiversiteit aantoonbaar verbeterd. Dat is onder meer te danken aan nieuwe leefgebieden voor flora en fauna zoals een wildebloemenweide, weidegronden en beplanting met

inheemse loofbomen en Schotse pijnbomen. Dit zorgde voor een duidelijke toename van onder meer hazen en vossen. De verscheidenheid aan bloeiende planten trekt honingbijen, hommels, zweefvliegen, vlinders en motten. Talloze vogels zijn er te zien en te horen. De vleermuiskasten worden goed gebruikt. Een nieuw vijver om oppervlaktewater op te slaan, zorgt voor de komst van kleine watersalamanders en bruine kikkers die zich er ook voortplanten.

De afgelopen jaren raakte de vijver deels overgroeid met eendenkroos. In 2019 en 2020 hebben specialisten de vijver gereinigd. Alle aandacht ging uit naar de watersalamanders en bruine kikkers die zich, in plaats van op land te overwinteren, in de modder hadden ingegraven. Samen met het fonteinkruid waar watersalamanders hun eitjes leggen, zijn zij tijdens de werkzaamheden in drie opblaasbare bassins ondergebracht. De werkzaamheden stonden onder toezicht van een Ecological Clerk of Works.

Narcissen Eind 2019 reageerde Indaver in Ierland op een oproep om in en rond Meath narcisbollen te planten. Het doel was om jongeren meer te verbinden met de lokale omgeving. Wij doneerden 40 zakken, elk goed voor circa 400 bollen. Met als gevolg dat er in Meath in het voorjaar van 2020 zo’n 16 000 narcissen bloeiden. Voor onze eigen locatie bestelden we 10 zakken die vanaf het toegangshek langs de hele voetgangersroute op het terrein werden geplant.

Wandelpad Ringaskiddy Het ontwerp voor onze nieuw te bouwen afvalenergiecentrale in het Ierse Ringaskiddy laat zien hoe de installatie met inheemse beplanting wordt ingepast in de omgeving. Ook treffen we voorzieningen, zoals een wandelpad met banken, voor de lokale bevolking.


89

Prosperity

Als we het over welvaart hebben, gaat het vrijwel altijd over de mate waarin we kunnen consumeren. Welvaart gaat echter ook over zaken als vrije tijd, veiligheid, onderwijs en een goed milieu. Welzijn gaat over het welbevinden van mensen. Dit welbevinden wordt vooral bepaald door de mate waarin wij ons lichamelijk, geestelijk en sociaal gezond voelen. Welvaart en welzijn bepalen samen hoe iemand zijn of haar leven ervaart. In de circulaire economie telt, naast het financiële resultaat, ook het rendement voor de samenleving. Dat maatschappelijk rendement gaat onder meer over de invloed van ons handelen op de veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving. En over het behoud of verbetering van het welzijn van de inwoners. De begrippen circulair en economie kun je dan ook niet los van elkaar zien. Zonder de economie als motor van de vooruitgang kun je niet investeren in ecologie, in duurzaamheid.

u Bijdragen aan welvaart  90 u O perational Excellence  85 u Groei en innovatie 93


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

90

Prosperity Bijdragen aan welvaart Maatschappelijke context

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Overheden en samenleving wijzen bedrijven en industrieën steeds nadrukkelijker op hun verant­ woordelijkheid op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bijvoorbeeld door in hun bedrijfsactiviteiten en productieprocessen rekening te houden met circulariteit, inclusiviteit en klimaatneutraliteit. Ook ketenpartners en grote inkopers hechten in toenemende mate belang aan de wijze waarop een bedrijf invulling geeft aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In de circulaire economie is de bedrijfsvoering gestoeld op een duurzame, maatschappelijk verantwoorde manier van ondernemen.

00

Onze aanpak

Onze kernwaarden Indaver, toonaangevend in duurzaam afvalbeheer, deze missie geeft kort en bondig weer waar Indaver voor staat. Als verwerker van industrieel en huishoudelijk afval hebben we economische doelen (gericht op resultaat), maatschappelijke doelen (met oog voor mensen en het uitbouwen van relaties in wederzijds vertrouwen) en milieudoelen (gericht op minimale klimaatimpact) gesteld. Deze kernwaarden zijn wezenlijk voor alle activiteiten van Indaver. Ze sturen onze strategie, ons besluitvormingsproces en onze relatie met alle betrokkenen. Onze kernwaarden garanderen dat we op een integere en maatschappelijk verantwoorde manier zakendoen in een complexe wereld. Dit alles ondernemen wij vanuit een gezonde en stevige financiële basis.


91

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PROSPERITY > BIJDRAGEN AAN WELVAART

DUURZAME GROEI MOGELIJK DANKZIJ STEVIGE FINANCIËLE BASIS

Indaver realiseerde de afgelopen drie jaar een stabiele groei onder uitdagende economische omstandigheden. In 2020 realiseerde Indaver een omzet van 600,8 miljoen euro en een EBITDA van 118 miljoen euro. Deze financieel stevige basis creëert de mogelijkheid om nieuwe investeringen te doen en om groeiprojecten te realiseren.

Groep EBITDA

2018

113

2019

Beleidslijnen voor eerlijke concurrentie

Ter ondersteuning van duurzaam ondernemen, hebben we de Indaver bedrijfscode opgesteld. Deze bedrijfscode beschrijft onze missie, onze kernwaarden, onze verantwoordelijkheden ten opzichte van belang­ hebbenden en de normen en regels die gelden voor alle medewerkers van Indaver. Alle ketenpartners, klanten en andere relaties weten zo precies wat zij van Indaver mogen verwachten en wat Indaver van hen verwacht.

118

De bedrijfscode maakt duidelijk waar de organisatie, medewerkers en belanghebbenden elkaar op kunnen aanspreken. De bedrijfscode vormt onze basis voor onze andere beleidslijnen.

2020

In alle regio’s waar wij actief zijn en bij bedrijfsovernames, blijven we altijd trouw aan onze eigen visie en waarden. Indaver bewijst dat goed zakendoen hand in hand kan gaan met duurzaamheid.

(in miljoen EUR)

103

Bedrijfscode

Bedrijfsopbrengsten Groep (in miljoen EUR)

542,8

579,0

600,8 211,5 België 129,6 Nederland 157,5 Duitsland 86,3 Ierland/UK 15,9 Overige*

00

2018

2019

2020 * Frankrijk, Portugal, Spanje, Italië, Zwitserland

Indaver bedrijfscode Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen

u Lees onze Bedrijfscode voor meer informatie over hoe onze waarden onze relaties met onze stakeholders bepalen.

In 2020 stelde Indaver haar beleid voor mededinging vast met als doel om eerlijk en daadkrachtig te kunnen concurreren volgens de geldende wet- en regelgeving. Aan de basis van dit beleidsstuk ligt de Indaver Bedrijfscode. Het is in overeenkomst met de Europese en nationale wetgeving. Het mededingingsbeleid geeft onze werknemers richtlijnen in situaties waarbij wetgeving inzake concurrentie geldend is. In het beleidsstuk identificeerden wij diverse gebieden waar onze medewerkers risico kunnen lopen op het gebied van mededingings­ wetgeving en hoe zij dienen te handelen. Onze juridische afdeling zorgt voor trainingen op dit gebied.


92

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PROSPERITY > BIJDRAGEN AAN WELVAART

DUURZAME GROEI MOGELIJK DANKZIJ STEVIGE FINANCIËLE BASIS

Groene leningen Indaver realiseert tal van projecten waar aanzienlijke investeringen mee gemoeid zijn. Voor een deel financieren wij vanuit onze eigen middelen, een deel wordt geleend van banken. Ook doen wij een beroep op groene financiering. Wil je een dergelijke lening verkrijgen, dan moet je als bedrijf aantonen dat je project duurzaam is en/of dat het kadert binnen de duurzame activiteiten van het bedrijf en dat je op transparante manier rapporteert. Die screening gebeurt door een onafhankelijk consultancy bedrijf.

00

Indaver versterkt haar MVO-inspanningen In 2019 werden twee Indaver projecten via dergelijke externe doorlichting als duurzaam bestempeld: het IndaChlor project in Duinkerke en de bouw van de nieuwe PMD-sorteerinstallatie in Willebroek. Op basis hiervan kunnen vervolgens groene leningen worden toegekend. In 2020 konden wij opnieuw groene leningen aanvragen, nu voor het project E-Wood (België). (zie ook p. 62)

Het internationale evaluatieplatform voor duurzaamheid bij bedrijven, EcoVadis, beoordeelde Indaver in 2019 met Goud voor het onderwerp Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). EcoVadis beoordeelt organisaties uit 155 landen en 198 bedrijfstakken op vier domeinen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO): milieu, arbeidsomstandigheden, ethiek en duurzaam aankoopbeleid. Met haar ‘Gold advanced score’ blijft Indaver in de top 5 % van alle beoordeelde bedrijven in de categorie Afvalbeheer en -verwerking. EcoVadis draagt na elke audit ook verbetervoorstellen aan om het MVO verder te verbeteren. Indaver prioriteert deze en versterkte ook in 2020 haar concrete MVO-acties binnen de vier domeinen. Zo zetten wij onder andere onze strategie, aanpak en acties op scherp in een aantal nieuwe beleidsdocumenten rond carbon management (zie ook p. 53), ethisch ondernemen en informatieveiligheid (zie ook p. 101). In 2021 zal EcoVadis ons opnieuw beoordelen.


93

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PROSPERITY > BIJDRAGEN AAN WELVAART

GOEDE BUUR EN BETROUWBARE PARTNER

Wij realiseren ons terdege dat onze activiteiten invloed kunnen hebben op de omgeving. Op allerlei manieren proberen we een goede buur te zijn voor de omwonenden van onze installaties en een betrouwbare partner in de regio waar wij werkzaam zijn. De restricties als gevolg van het coronavirus maakten het in 2020 onmogelijk om – zoals gebruikelijk – door het jaar heen activiteiten op onze sites te ontplooien. Niet alleen werden congressen, netwerkbijeenkomsten en lezingen afgeblazen, ook open dagen werden afgelast. We hebben er alles aan gedaan om het overleg met omwonenden online vorm te geven.

Virtuele tour

Ontdek onze draaitrommelovens De binnenkant van een draaitrommeloven is nooit te bezoeken, ook niet zonder coronavirus. Toch hebben we een manier ontwikkeld waarbij mede­ werkers, toekomstige collega’s en buurt­bewoners de werking van deze verwerkings­installatie kunnen ervaren. Sinds oktober 2020 beschikken wij over zeven Virtual Reality (VR)-brillen die de kijker onderdompelen in de 3D wereld van de draaitrommeloven. Van alle kanten wordt zichtbaar wat zich in deze

Antwerpse verwerkingsinstallaties met hoge temperaturen afspeelt. Met de VRbril ervaren de kijkers hoe het gevaarlijke afval volledig vernietigd wordt, hoe vast, vloeibaar of pasteus afval in de oven wordt ingevoerd. Wat directe injectie is, dat slechts 20 % van de installatie gericht is op verbranding en wat er allemaal dient te gebeuren in de nabehandelingsfase. Ook is er aandacht voor de emissies, waterzuivering en de residu’s. Via knoppen is extra informatie op te halen.

“Bij het opzetten van de Virtual Reality bril word je helemaal ondergedompeld in de fascinerende wereld van Indaver Antwerpen. Je volgt de weg die het afval aflegt van dichtbij waardoor je op een intense en educatieve manier kennismaakt met de verschillende installaties. Voor onze IWS-klanten is de VR-tour een waardevolle toevoeging om de complexiteit van de draaitrommeloven en haar diverse acceptatiewegen te begrijpen alsook de voorwaarden die gepaard gaan met de verwerking van gevaarlijk afval.” Margot Vandeputte Accountmanager Sales IWS België


94

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PROSPERITY > BIJDRAGEN AAN WELVAART

GOEDE BUUR EN BETROUWBARE PARTNER

Actief voor het goede doel

Partnership

Indaver Virtual Challenge Met de Indaver Virtual Challenge die Indaver in Ierland in augustus 2020 organiseerde, sloeg zij twee vliegen in één klap. Onze medewerkers werden uitgedaagd om zich een maand lang stevig in te spannen om virtueel van Hanoi (Vietnam) naar Ho Chi Min (Cambodja) te reizen, goed voor 1 474 kilometer. De reis moest fysiek volbracht worden, dus wandelend, hardlopend, zwemmend of fietsend of een combinatie ervan. Maar wel virtueel, de kilometers werden in Ierland gemaakt en digitaal geregistreerd. Zo wilden wij op ludieke wijze onze medewerkers in beweging houden in tijden dat veel mensen verplicht thuis moesten werken en niet naar een (buitenlandse) vakantiebestemming konden reizen. Het winnende team, dat uit vier tot vijf personen kon bestaan, kreeg 500 euro dat het kon schenken aan een goed doel naar eigen keuze. Zo konden wij ook tijdens de pandemie maatschappelijk van enige betekenis zijn.

Vlaanderen Circulair Vlaanderen Circulair is een belangrijk samenwerkings­ verband van overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en onderzoeks­instellingen dat de transitie naar de circulaire economie wil bewerkstelligen. De rol die Indaver in de circulaire economie speelt, is met de benoeming van Indaver CEO Paul De Bruycker als de nieuwe voorzitter, bevestigd. De Bruycker wil zich sterk maken om met Vlaanderen Circulair de stap te zetten van experimenten naar opschaling van geslaagde praktijkvoorbeelden. vlaanderen-circulair.be

Het vijf man sterke Boston Scientific team was de uiteindelijke winnaar, zij legden de afstand in drie weken af. De Galway Hospice Foundation mocht de 500 euro ontvangen.

Coronavirus

Een jaar met vele uitdagingen De aanwezigheid van het coronavirus laat ook Indaver niet onberoerd. Als vitale sector zijn wij continu in touw om onze dienstverlening goed te laten verlopen én onze medewerkers te beschermen. We hebben onze maatschappelijke verant­ woordelijkheid genomen om ervoor te zorgen dat ook het COVID-19 gerelateerd afval snel en veilig wordt verwerkt. Nauw overleg met overheden en ketenpartners was in dit proces essentieel om tot passende oplossingen te komen. Dat gold met name gedurende de eerste periode toen er nog veel onzekerheden waren. Zo konden we een beroep doen op tijdelijke extra opslag van COVID-19 gerelateerd afval. En specialisten adviseerden over de omgang met dit risicohoudend afval. Tijdens de lockdown veranderde de samen­ stelling van het afval. Het aanbod aan bedrijfsen industrieel afval stond onder druk, het aanbod aan PMD en het GFT groeide fors. We zijn in het coronajaar 2020 blijven investeren in onze medewerkers, onze projecten en nieuwe ontwikkelingen.


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

95

Prosperity Operational Excellence Maatschappelijke context

De Europese wetgeving rond de toepassing van de meest milieuvriendelijke technieken voor afvalverbranding en afvalverwerking is veranderd. In 2018 werd het BREF-document voor afvalverwerkingstechnieken vernieuwd. In een BREF-document staat beschreven wat de meest milieuvriendelijke technieken zijn die bedrijven in een bepaalde sector kunnen toepassen en wat de uitstoot is die deze installaties mogen hebben. In 2019 is ook het BREF-document voor de afvalverbranding herzien. Lidstaten hebben vier jaar de tijd om de uitvoering in wetgeving vast te leggen.

Onze aanpak

Process assurance en continu verbeteren Indaver evalueert, controleert en optimaliseert doorlopend haar dienstverlening, inzet en processen. Niet voor niets is een van haar kernwaarden ‘met aandacht voor continue verbetering’. Je kunt echter pas daadwerkelijk verbeteren als alle processen geborgd zijn. Indaver investeert daarom in process assurance waarmee zij haar processen onderzoekt, de risico’s in kaart brengt, haar processen borgt en waar mogelijk verbetert. Dit alles om elke klant, ongeacht de regio, van dezelfde kwaliteit te verzekeren.

Kennismanagement Gedegen vakkennis is essentieel om processen te borgen. Pas als medewerkers weten wat hun rol is in een specifiek proces, en in de keten, kunnen zij adequaat werken. E-learning biedt nieuwe kansen. Bijvoorbeeld voor een gestructureerde aanpak voor het werken in en reageren op de markt. Daarbij maakt het niet uit in welk land een medewerker werkt, de aanpak is hetzelfde. We bieden kennis flexibel aan zodat medewerkers op de best mogelijke manier die kennis opdoen. En we kiezen voor het beste van beide werelden: klassikaal, training op de werkplek, e-learning, video en animatie.


96

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PROSPERITY > OPERATIONAL EXCELLENCE

BUSINESS CONTINUITY PLAN TIJDENS DE PANDEMIE Coronavirus Als Europees afvalbeheeren afvalverwerkingsbedrijf wordt Indaver gezien als een essentiële dienstverlener. Gedurende de coronacrisis is het onze voornaamste zorg om zoveel mogelijk de veiligheid en gezondheid van onze werknemers, externe partners en onze klanten te waarborgen.

Sinds het begin van de pandemie hebben wij op verschillende niveaus in de organisatie werkgroepen geactiveerd om snel en flexibel in te spelen op de ontwikkelingen. Zij stelden richtlijnen op om daarmee ook tijdens de coronacrisis onze klanten te verzekeren van de continuïteit van onze essentiële activiteiten. Bovendien hebben we ook een Business Continuity Plan tijdens de Pandemie (BCP Pandemie) opgesteld. Het BCP Pandemie is gebaseerd op: 1. Maatregelen op de werkplek door medewerkers te beschermen in onze vestingen en tijdens externe beroepsmatige contacten.

2. Maatregelen om de continuïteit van onze werkzaamheden te verzekeren waarbij we de verwerkingsinstallaties veiligstellen en het huidige medewerkersbestand stabiel houden. 3. Maatregelen om de continuïteit van de supply chain te verzekeren op het gebied van logistiek en verwerking, grondstoffen en kritische reserveonderdelen.


97

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PROSPERITY > OPERATIONAL EXCELLENCE

PROCESSEN EN DIENSTVERLENING VERBETEREN

Indaver hecht, mede vanuit haar kernwaarde ‘met aandacht voor continue verbetering’, veel waarde aan haar verbetertrajecten. Ook in 2020 hebben wij succesvolle verbeteringen kunnen doorvoeren. Tegelijkertijd onderzoeken wij ook of onze bestaande processen nog steeds voldoende geborgd zijn.

Process Assurance Omdat wij steeds internationaler gaan werken, hebben wij in 2020 de focus gelegd op process assurance. We hebben onze bestaande processen opnieuw onder de loep gelegd om deze waar nodig ook over de landsgrenzen heen te stroomlijnen. Risicomanagement is daarbij het uitgangspunt. Onze strategische kennis, het Indaver kennis­managementsysteem, hebben we ondergebracht in onze nieuwe SharePoint-omgeving. Dat is ook onze bron van waaruit wij onze mensen opleiden zodat iedereen over dezelfde, de juiste en meest actuele (vak)kennis beschikt. Via onze KPI’s en een externe audit checken we de gang van zaken. Het doel van deze borging is dat onze klanten altijd en overal verzekerd zijn van dezelfde kwaliteit van dienstverlening van onze organisatie, ongeacht de locatie.

Vernieuwd tankenpark operationeel Indaver wil haar klanten op elk moment kunnen garanderen dat er voldoende opslagcapaciteit is en dat zij de aanvoer efficiënt en veilig kan verwerken. Daarom hebben wij de infrastructuur van het tankenpark in Antwerpen (België) vernieuwd. Begin maart 2020 ontvingen wij daar de eerste afvalstoffen volgens de nieuwe systematiek met voor elke stroom een aparte straat, een veilig losplatform en eigen blussysteem. Het tankenpark voldoet vanzelfsprekend aan alle wettelijke bepalingen en veiligheidseisen. Belangrijk is dat het ook gebruiks­ vriendelijk is voor de medewerkers zodat zij er vlot en veilig mee kunnen werken. De opslagcapaciteit omvat een volume van circa 4 000 m3. De nieuwe systematiek zorgt onder meer voor een snelle lossing op veilige afstand in de bedieningsruimte die zonder verspilling of vermorsing gebeurt.

Project

Storage+ in Terneuzen Ook bij IWS Terneuzen (Nederland) werkt Indaver aan de ontwikkeling van een nieuw tankenpark. De verwerkingscapaciteit voor met name gevaarlijk en complex afval staat onder druk door de economische hoogconjunctuur. En bij calamiteitsituaties blijkt dat bufferen cruciaal is om de aanvoer en de verwerkingscapaciteit constant te houden. Door het afval te bufferen benutten wij elke vracht maximaal. Bovendien kunnen wij het herpakken van de vrachten efficiënt afstemmen op de aanvaardingsvoorwaarden van de gespecialiseerde verwerkingsinstallaties. Met de extra opslagcapaciteit van Storage+ spelen we in op de groei van de Nederlandse IWS-markt en zorgen we voor meer kwaliteit, efficiëntie en voor een nog betere dienstverlening. Naar verwachting wordt Storage+ in de zomer van 2021 opgeleverd.


98

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PROSPERITY > OPERATIONAL EXCELLENCE

PROCESSEN EN DIENSTVERLENING VERBETEREN

Milieuwinst

Samenwerking

Zilver uit katalysator-afval

GFT-afvalwijzer moet kwaliteit compost verbeteren

Een petrochemisch bedrijf en Total Waste Management-klant van Indaver vroeg in 2019 ondersteuning bij het terugwinnen van zilver. De klant gebruikt zilver als onderdeel van een katalysator om bepaalde processen op gang te brengen. Zilver is een kostbare grondstof en dus is terugwinning economisch en ecologisch interessant. Het zilver scheiden van de rest van de katalysator is echter ingewikkeld. Meest duurzame oplossing Aanleiding voor deze vraag was de planning van een grote onderhouds- en schoonmaakbeurt van een kraker. Dat is ook het moment dat de katalysator, met het zilver, wordt vervangen. In eerste instantie lieten we analyses uitvoeren op enkele monsters. Dit om te achterhalen hoeveel zilver er in de afvalstroom zit en welke verwerkingstechniek het meest geschikt zou zijn. Eind 2019 vonden we de meest duurzame oplossing bij een catalyst recycler in Duitsland. Uiteindelijk werd er in 2020 circa 176 ton katalysator-afval naar Duitsland afgevoerd. De terugwinning van het zilver leverde onze klant geld op en een mooie milieuwinst. In het afval bleek dat de zilverconcentratie dubbel zo hoog was als de klant vooraf had berekend. Al dit zilver vervangt als secundaire grondstof een gelijke hoeveelheid zilver uit de zilvermijnen.

In Nederland hebben de brancheorganisaties en overheid, onder de noemer ‘Aanvalsplan gft en textiel’ een aantal initiatieven genomen om de kwaliteit in de GFT-keten (en die van textiel) te verbeteren. Zo is in 2020 een uniforme wel/niet-lijst voor GFT-afval opgesteld, ook wel de GFT-afvalwijzer genoemd. Het communicatiemateriaal omvat ook een video over wat GFT is en hoe je het beste kunt scheiden. Want behalve dat het gescheiden GFT-afval schoner moet worden, dienen burgers ook meer GFT te scheiden. Zo’n 30 % belandt nu nog bij het restafval. Aansluitend op de presentatie was er een webinar voor gemeenten. De nieuwe lijst is meegenomen in het sectorplan GFT-afval in de laatste wijziging van het Landelijk Afvalplan (LAP3) en is daarmee onderdeel van het Nederlandse milieubeleid.

Investeren in procesverbetering De afvalenergiecentrale in Hamburg (Duitsland) investeerde in 2020 in een verbeterde strategie voor de opstartprocedure na een onderhoudsbeurt. Het doel is om teruggewonnen brandstof ook in te zetten bij lagere temperaturen dan 650°C. Tot nog toe gebruikt de installatie voor de opstartprocedure lichte olie. Gebruik van secundaire brandstof voor de procedure bespaart energie, vermijdt CO2-uitstoot, is efficiënter en voorkomt de toepassing van fossiele brandstof. Aanvullend hebben we het verbrandingsproces in de naverbrandingskamer verbeterd. Het resultaat is dat de branders efficiënter werken en we minder verbrandingslucht en lichte olie verbruiken tijdens de opstart. In 2020 zijn we begonnen met het verbeteren van onze toevoer van perslucht. Dit project loopt door tot in 2021. We vervangen de compressoren en passen de controletechniek van het proces aan waardoor we efficiënter perslucht kunnen produceren.


99

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PROSPERITY > OPERATIONAL EXCELLENCE

PROCESSEN EN DIENSTVERLENING VERBETEREN

IED-richtlijn

Verbetertraject

Bulk vloeistofafval

BREF-documenten en vergunningen

Veilig automatisch registreren

Sales & Operations planning

Een van de uitwerkingen van de IED-richtlijn (the Industrial Emissions Directive) van de Europese Unie zijn de BREF-documenten. Elke sector heeft zijn eigen BREF-documenten die beschrijven wat de meest milieu­vriendelijke technieken zijn die bedrijven kunnen toepassen en wat de uitstoot is die deze installaties mogen hebben.

Eind 2020 reed bij IndaChlor in Duinkerke (Frankrijk) de eerste vracht gechloreerde afvalstoffen over de weegbrug. De registratie van deze en alle volgende vrachten gebeurt geheel automatisch. De transporteurs doorlopen een digitale pre-registratie waarna de chauffeur een QR-code ontvangt. Deze wordt gescand bij de aanmeld- en weegbrugterminals. Aanvullend zijn de veiligheidsinstructies verbeterd. De IndaChloroperatoren kunnen de statuswijzigingen van alle personen- en goederenregistraties op het terrein online volgen.

In 2020 is samen met klanten een ‘forecast’-aanpak opgezet voor bulk vloeistofafval. Op een horizon van minimum 6 maanden in plaats van weken is gekeken hoeveel afval zal vrijkomen bij klanten. Op basis van de verwer­kingscapaciteit bij eigen en externe installaties wordt een Rough Cut Capacity Plan opgemaakt. Op die manier krijgen we zicht op eventuele issues zoals overcapaciteit of net een tekort daaraan. Met die informatie maken we een operationele planning voor de komende weken op om de juiste instructies te geven aan orderbeheer en planning. Dat houdt in dat we bijvoorbeeld afval tijdelijk op stock nemen, bepaalde campagnes uitstellen of een ander verwerkingscentrum inschakelen. Zo kunnen wij samen met onze klanten eventuele issues pro-actief oplossen.

In 2018 werd het BREF-document voor afvalverwerkings­technieken gereviseerd en in 2019 die voor afval­verbranding. Lidstaten hebben vier jaar de tijd om de uitvoering in wetgeving vast te leggen. Vanuit onze kernwaarde ‘met aandacht voor continue verbetering’, werken wij proactief aan de verbetering van onze verwerkingstechnieken en -installaties. Bovendien toetsen ook vergunningverleners inmiddels aan de BREF-documenten. Dat onze proactieve houding resultaat boekt, bleek in 2020. Wij hebben in dat jaar de controlelijsten voor de BREF Afvalverwerking ontvangen en ingevuld. Het blijkt dat onze installaties geheel voldoen aan deze eisen en dat bijstelling van vergunningen niet nodig is.

VOORUITBLIK

In 2021 gaan de Belgische locaties Willebroek en Doel ook met dit digitale registratiesysteem werken.

VOORUITBLIK

In 2021 zullen we dit ook doen voor verpakt en bulk vast afval.

PROCESS

PEOPLE

Your partner for S&OP •  Experts in S&OP •  Implementation partner of Arkieva •  HQ in Belgium

service

Your SiOP software •  25 years of experience in designing and developing S&OP software since 1993 •  HQ in Wilmington (De, US), offices in Belgium (Antwerp), India (Mangalore)

ROCE

VOORUITBLIK

cash

cost

In 2021 zullen wij de BREF-controlelijsten voor onze verbrandingsinstallaties invullen en opsturen.

GLOBALLY YOURS

ANALYTICS

TOOLS


100

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PROSPERITY > OPERATIONAL EXCELLENCE

VEILIGHEID OP ALLE DOMEINEN

We werken veilig of we werken niet, is het uitgangspunt van Indaver. Ook op dit gebied borgen wij onze processen en onderzoeken wij waar we kunnen verbeteren. Of het nu om werkplekken gaat, om handelingen of om onze data.

Snel, volledig en veilig

Inspectie draaitrommeloven met drone Tijdens de shutdown van een van de draaitrommelovens in Antwerpen maakte Indaver voor het eerst gebruik van een drone. Met deze techniek kunnen we het inwendige van de draaitrommeloven snel, volledig en veilig inspecteren. Eventuele mankementen kunnen we tijdig repareren waardoor de installatie goed blijft werken. Daarmee garanderen wij de continuïteit voor onze klanten. Controles aan de binnenzijde gaan altijd gepaard met extra risico’s omdat openingen lastig te betreden zijn. Een drone kan elk hoekje inspecteren tot op het detail. Wat je nodig hebt, is een ervaren piloot, een copiloot die de installatie kent, meekijkt en aangeeft waar detailopnames en extra foto’s van belang zijn, en een drone met een goede camera. De inspectie van de zeven filters van de draaitrommeloven was in een halve dag gedaan. Met de camera konden we ver inzoomen op het beeldmateriaal en zo de kleinste schade opmerken. We hebben ook verborgen mankementen opgespoord in de kanalen, een plek die we niet iedere keer inspecteren omdat het een

zware veiligheidsanalyse vraagt met een bijbehorend reddingsplan. Een dergelijke inspectie zal zeker herhaald worden bij een volgende shutdown. en deel van de inspectie is te zien op  E deze video.

Inspectie van een dioxinekanaal met de drone

“Ik vond dit een heel fijne ervaring omdat je moderne technologie kan inzetten om efficiënter en veiliger te werken. Je kon de verschillende installatieonderdelen heel dicht in detail bekijken, je ziet de installatie zo vanuit een ander perspectief. En ik vond het ook bijzonder leuk om zelf eens te vliegen, al viel dat in de praktijk wel tegen. Het is veel moeilijker dan ik dacht.” Tim Ongena Technisch Management Trainee


101

VEILIGHEID OP ALLE DOMEINEN

Databeveiliging versterken

Information Security Policy Om ook tijdens de pandemie onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, zijn we in snel tempo meer digitale technologie gaan inzetten. Tegelijkertijd zien we dat bedrijven wereldwijd in toenemende mate te maken krijgen met computerinbraken, datagijzeling en datalekken. Nu systemen steeds meer met elkaar verbonden zijn, raakt digitale criminaliteit iedereen. Databeveiliging is voor Indaver topprioriteit. Wij namen al voorzorgen en die hebben we in 2020 fors uitgebreid. Daarmee willen wij de beveiliging van onze processen en systemen, apparaten, applicaties en onze inhoudelijke informatie beschermen tegen, en vrijwaren van cyberaanvallen. Een deel van onze systemen is verbonden met externe systemen, denk aan onze customer zone. Wij willen voorkomen dat wij binnen die keten een doelwit zijn voor computercriminaliteit en onze partners, onze klanten en onszelf preventief beschermen.

Onze privacy- en General Data Protection Regulation (GDPR) policy van enkele jaren geleden, met de daarbij behorende acties, waren hierin een eerste stap. Steeds vaker eisen onze klanten dat hun leveranciers er alles aan doen om hun informatie en data te beschermen en dit ook kunnen aantonen. Daarom hebben wij in 2020 onze Information Security Policy opgesteld. Dit beleidsdocument geeft onze strategie voor veilig databeheer weer en toont aan dat wij databeveiliging in onze organisatie hebben geïmplementeerd. VOORUITBLIK

Ook voor 2021 staat datasecurity hoog op de agenda en zullen wij met alle partijen samenwerken om met name koppelingen tussen externe systemen optimaal te beschermen.

Version 1.0 - September 2020

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PROSPERITY > OPERATIONAL EXCELLENCE

Information Security Policy

uR aadpleeg hier onze ‘Information Security Policy’

“Vanaf het moment dat ik voor Indaver werk, sinds juni 2020, ben ik onder de indruk hoe gemakkelijk het is om vanuit huis te werken. Vanaf dag één beschikte ik over alle noodzakelijke middelen om op afstand te werken wat mij enorm hielp om alle bijkomende stress die COVID-19 veroorzaakte, weg te halen.” Elaine Bury, Communications & Branding Ierland


102

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PROSPERITY > OPERATIONAL EXCELLENCE

DIGITALISERING HELPT ONS VERBETEREN

Of we nu thuis werken of op locatie, we hebben allemaal baat bij de digitaliseringsslag die in 2020 gemaakt is. Zowel waar het onze vakkennis betreft als in de administratieve afhandeling van onze processen. En het vergemakkelijkt onze (internationale) overleggen.

E-learnings

Nieuwe IT-strategie In 2020 werkten we aan de voorberei­ dingen voor onze nieuwe IT-strategie. Die omvat onder meer veilig werken in de cloud, de ontsluiting van data via applicaties om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen en een verbeterde aansluiting op systemen van onze klanten. Om tot het beste resultaat te komen, hebben we voor het ontwerp eerst de klant- en gebruikersvraag in kaart gebracht. Deze

Project

Workplace of the future In 2021 ronden we met onze workplace of the future de over­ gang af naar een efficiëntere manier om met onze data om te gaan. Medewerkers en klanten krijgen veilig en gebruiks­ vriendelijk toegang tot onze systemen. Samenwerken wordt nog eenvoudiger. We zetten zo een nieuwe stap in de ketensamenwerking van de circulaire economie.

aanpak is arbeidsintensiever, het resultaat is wel dat wij een actueel antwoord op hun eisen en wensen hebben. De coronamaatregelen hebben de uitrol van de nieuwe IT-strategie deels versneld, zodat mensen thuis konden werken en online verbonden bleven met collega’s en klanten.

Structureel vakkennis vergroten E-learnings zijn een goede manier om vakkennis nog meer te standaardiseren, te vergroten en te verbreden. De e-learnings zijn immers ook interessant – en toegankelijk – voor afdelingen die zijdelings met het onderwerp te maken hebben om zo meer inzicht in de werkzaamheden te krijgen. Ook HR maakt gebruik van e-learnings. Bijvoorbeeld om nieuwe medewerkers te informeren over onze organisaties. Al deze e-learnings maken deel uit van onze strategie kennismanagement (zie ook p. 34). VOORUITBLIK

Na de e-learning over directe injectie die wij in 2020 voor operators ontwikkelden, zijn we nu bezig met de e-learning voor het lossen op het tankenpark in Antwerpen (België). Ook ontwikkelen wij er e-learnings voor kraanmachinisten en over de procedures rond acceptatie van afval.


103

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PROSPERITY > OPERATIONAL EXCELLENCE

DIGITALISERING HELPT ONS VERBETEREN

Digitalisering

Digitalisering

Overleg procesveiligheid

Van e-Signatures tot e-CMR

Bij procesveiligheid draait alles om de veiligheid in het omgaan met gevaarlijke stoffen in procesinstallaties, ook de opslagtanks. Waar het bij arbeidsveiligheid gaat om incidenten met relatief kleine gevolgen en relatief grote kansen, gaat het bij procesveiligheid om grote gevolgen en relatief kleine kansen.

In 2020 maakte Indaver een enorme digitaliseringsslag door. Omdat medewerkers in groten getale thuis gingen werken, werd de stap van papieren documenten naar elektronische documenten versneld.

Procesveiligheid begint bij het maken van veiligheidsstudies voor het ontwerp van de installatie. Tijdens het ontwerpproces van nieuwe installaties overleggen de veiligheidsdeskundigen en ontwerpers normaal gezien live samen. Door de pandemie was dit niet mogelijk. We hebben de ontwerptekeningen met de teams van IndaChlor, E-Wood en het NESS-project gedeeld. Het daadwerkelijke overleg gebeurde op verschillende momenten via Teams. Deze efficiënte manier van werken scheelde onze medewerkers veel reistijd en veroorzaakte geen extra CO2-uitstoot. Het overleg op afstand blijkt bovendien voor veiligheidsstudies goed te werken.

e-Signatures Om ook tijdens het thuiswerken documenten te kunnen ondertekenen, hebben we in 2020 de e-Signature ingevoerd. Door hiervoor te kiezen, besparen we enorm op tijd en kosten en zijn we vriendelijk voor het milieu. De e-Signatures zorgen voor een miljoen minder kopieeropdrachten. Daarmee verlengen we de levensduur van onze kopieer-, print- en scanapparatuur en besparen we op post en koeriersdiensten. De doorlooptijd om contracten te tekenen is verkort van weken naar uren. Met deze stap sluiten we de keten en werken we geheel papierloos. Uitrol e-CMR In 2020 hebben we de digitalisering van de administratieve processen rond transport verder uitgerold. Op steeds meer plekken in de organisatie gebruiken we de elektronische versie

van de begeleidende CMR-vrachtbrief voor internationaal afvaltransport. De pilot voor de Nederlandse elektronische begeleidingsbrief voor binnenlands afvaltransport (EBA) is in 2020 bij een klant uitgevoerd. We werken momenteel aan de technische verbeteringen.

Het gemak van elektronische verwerking gaat verder dan papierloos werken. Het is vooral ook efficiënter, geeft minder kans op fouten en iedereen heeft 24/7 in realtime zicht op de vracht.

Project

Customer zone Indaver in Ierland werkte in 2020 aan de voorbereidingen voor de uitrol van de customer zone voor MSW-klanten in 2021. Het portaal zal onze klanten veilig afgeschermd 24/7 inzicht geven in alle relevante informatie van hun afval dat wij in onze wasteto-energy installatie in Meath verwerken.


104

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PROSPERITY > OPERATIONAL EXCELLENCE

OPENHEID EN KENNISDELING

Kennis delen is een van de belangrijkste strategische competenties van Indaver. Dit doen we op wetenschappelijk niveau, met beleidsmakers, in onderzoekteams, het onderwijs en met klanten. Waar wij voorheen open dagen en bedrijfsbezoeken organiseerden en ons presenteerden op vakbeurzen, waren we dit jaar vooral aangewezen op online evenementen. Vanuit onze kernwaarde ‘open in woord en daad’ presenteerden wij ons ook tijdens virtuele conferenties.

Lezingen Van visie naar werkelijkheid In februari, nog net voor de lockdown, was Indaver CEO Paul De Bruycker een van de sprekers tijdens de Kekulé-cyclus XVIII voordrachten over slimmere chemische productie. De Bruycker sprak over het thema “The circular economy: from vision to reality.” Waste-to-energy In maart sprak Paul De Bruycker tijdens de Energy for Waste 2020 conferentie in Londen als voorzitter van de CEWEP (Confederation of European Waste-toEnergy Plants) en als CEO van Indaver. Het onderwerp was “Supporting the move to a low carbon and circular economy, the role of waste to energy.” ECLUSE Tijdens de Havenconferentie in Antwerpen sprak Paul De Bruycker over het stoomnetwerk ECLUSE onder de titel “De industrie: slim, verbonden en duurzaam.”

Partnership

Altijd de juiste oplossing Het bedrijf Symrise ontwikkelt, produceert en distribueert met dochteronderneming Tesium in Holzminden (Duitsland) geuren, smaken en voedselingrediënten. Als basis voor het productieproces gebruiken ze natuurlijke grondstoffen die in eindproducten als parfums, cosmetica, geneesmiddelen en voedingsmiddelen belanden. Tesium Symrise zet maximaal in op hergebruik. Afvalstromen die niet gerecycled kunnen worden, gaan naar de eigen energiecentrale op het terrein. Daarmee kan Tesium Symrise stoom en energie opwekken. Voor het overige afval vertrouwt Tesium Symrise op partner Indaver. De samenwerking focust zich op bedrijfscontinuïteit, bescherming van medewerkers en veilige afvoerkanalen. Indaver in Duitsland stelde een plan van aanpak op en flexibele afvoer naar de Indaver installaties in Hamburg, Biebesheim en Kassel.

“Dankzij regelmatig overleg met projectmanager Dina Filiz van Indaver zijn we zeker dat we voor elke afvalstroom de juiste, meest duurzame verwerkingsoplossing krijgen. Het vergt toch technische kennis en ervaring om de herkomst van elke afvalstroom te bepalen en welke verwer­kings­ opties er mogelijk zijn. Ook een efficiënte logistiek is cruciaal. Voor elke stap in de keten zoeken we samen naar de juiste oplossing. Open communicatie is daarbij van vitaal belang en waardevol.” Ingo Kramer, Kai Wedding en Michael Nolte Tesium Symrise Holzminden, Duitsland


105

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PROSPERITY > OPERATIONAL EXCELLENCE

OPENHEID EN KENNISDELING

Online events P2C In oktober organiseerde het Franse Citeo het Plastic Solutions Forum. Zo’n 700 vertegenwoordigers van onder meer toonaangevende bedrijven uit de internationale kunststofindustrie, woonden de virtuele conferentie bij. Met een korte video presenteerde Indaver de innovatieve recyclingtechnologie Plastics2Chemicals aan de zeer geïnteresseerde aanwezigen.

Bekijk de video

Opening nieuwe PMD-installatie In december organiseerden we via een live-stream de feestelijke opening van de nieuwe PMD-installatie. Alle betrokken actoren – de overheid, de verpakkingsindustrie, publieke klanten, kennisorganisaties en Indaver als verwerker – deelden hun inzichten en ervaring in een boeiend panelgesprek. Het debat werd opgeluisterd met korte videofragmenten van een reporter ter plaatse die met verschillende medewerkers in gesprek ging. Zo konden onze klanten – ondanks het verbod op een live bezoek door Corona – toch de opening van deze nieuwe installatie vanop de eerste rij mee volgen. De klanten konden het event live bekijken of via een video on demand. Indaver medewerkers waren standby om vragen te beantwoorden.   Bekijk de video van de opening

Verankerd in de lokale industrie Voor de virtuele workshop Hubs for Circularity van SPIRE (Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency) in oktober 2020 was Indaver hoofdspreker. Wij presenteerden onder meer het stoomnetwerk ECLUSE in de Waaslandhaven in Doel. Dit laat zien hoe sterk wij verankerd zijn in de lokale industrie. Ook IndaChlor en Inda-MP laten onze verankering zien en tonen aan hoe wij de nabijgelegen industrie van grondstoffen voorzien dankzij innovatieve terugwinning van zoutzuur en edelmetalen. De toehoorders bestonden uit afgevaardigden van regionale overheden, onderzoeksinstellingen en industrie. Net als bij het Plastics Solutions Forum een mooi podium om te laten zien hoe Indaver bijdraagt aan de circulaire economie.

CO2-neutrale samenleving Tijdens de tweede editie van het Energie Platform Vlaanderen, in oktober 2020, ging Indaver Directeur Regio BeneluxFrankrijk in debat over welke stappen de industrie kan en moet nemen in het streven naar een CO2-neutrale samenleving. Wij zetten volop in op duurzaam afvalbeheer, waste-to-energy en de circulaire economie. Het vermijden van CO2-emissies en nuttige toepassing van CO2 staan hierbij centraal.


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

106

Prosperity Groei en innovatie Maatschappelijke context

Onze aanpak

Competitieve markt

Positie versterken

De druk op de markt is groot, er is sprake van een forse concurrentiestrijd. Groei is mede mogelijk door overnames, ook internationaal. Terwijl enerzijds het aantal bedrijven dat afval verwerkt afneemt, kampt anderzijds een deel van de afvalsector met een tekort aan beschikbare verwerkingscapaciteit. Alle bedrijven zoeken naar innovatieve, duurzame en veilige oplossingen.

Indaver beschikt over een economisch stabiele positie. Om deze te behouden en zo mogelijk te versterken, kijken wij in al onze regio’s waar kansen liggen om door acquisities ons werkgebied te vergroten. Indaver groeit op een gecontroleerde manier. We investeren alleen in bewezen technieken en kiezen enkel voor overname als die in onze strategie past en de toekomst van Indaver versterkt.

Innovatieve bedrijfsmodellen Afvalbeheer is een complexe materie. De markt ontwikkelt zich continu, wet- en regelgeving stellen nieuwe en stringentere eisen. Klanten kiezen voor dienstverleners die hen kunnen ontzorgen in deze snel veranderende wereld. Zij verlangen flexibele en relevante oplossingen die passen bij hun specifieke vraagstellingen. Om aan de Europese doelstellingen voor klimaat, terugwinning van materialen en energie en de afvalwetgeving te kunnen voldoen zijn innovatieve bedrijfsmodellen en samenwerkingsverbanden nodig.

Tegenwoordig bieden wij onze kennis en dienstverlening aan klanten in negen landen aan. Deze schaalvergroting versterkt onze onderhandelings­ positie op de markt. Daarnaast werken wij continu aan uitbreiding van bestaande installaties en bouwen wij innovatieve duurzame installaties om onze verwerkingscapaciteit te vergroten. Die langetermijnstrategie werpt inmiddels zijn vruchten af.

Inspelen op technologie, nieuwe business units Indaver richt zich op de transformatie naar de circulaire economie waarbij we samen zorgen voor een zuivere toekomst. Wij stimuleren nieuwe technologische innovatieprojecten en business cases. We zijn zorgvuldig in onze keuzen en houden rekening met de kwaliteitseisen die onze afnemers stellen voor grondstoffen. Nieuwe technieken moeten betrouwbaar, ecologisch verstandig en financieel verantwoord zijn. Nieuwe business cases moeten bij onze sterktes en onze strategie passen. Onze expertises op specifieke onderwerpen, waarmee wij interessante niches kunnen bedienen, bundelen we in business units.


107

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PROSPERITY > GROEI EN INNOVATIE

NICHEMARKTEN BIEDEN KANSEN

In de afgelopen decennia hebben wij heel specifieke expertise opgebouwd op een aantal specialistische werkvelden. Die unieke kennis biedt ons mogelijkheden om onze dienst­ verlening aan een specifieke groep klanten aan te bieden. Hiervoor hebben wij twee business units ontwikkeld. De BU Landfill Reconversion richt zich op stortplaatsen in en buiten de regio’s waar Indaver werkzaam is. In de nieuwe BU Indaver Separation Technologies (IST) hebben wij onze jarenlange ervaring op het gebied van slibontwatering ondergebracht.

BU Landfill Reconversion biedt totaalpakket Restafval dat niet gerecycled, hergebruikt of verbrand kan worden, bergt Indaver al ruim dertig jaar veilig op stortplaatsen. Onze expertise en ervaringen op het vlak van ontwikkeling, beheer en de eindafwerking van stortplaatsen hebben wij in 2019 ondergebracht in de Business Unit Landfill Reconversion. Deze business unit richt zich op het vermarkten van stortplaatsbeheer in Nederland en Europa. Uitbreiding De acquisitie van Grontmij BRP, actief in Noord-Nederland, in november 2019 zorgde voor een goede versterking van de marktpositie van Indaver in Nederland. Voor de BU Landfill Reconversion leverde de overname een verrijking van de beschikbare kennis van, en ervaring in internationaal stortplaatsbeheer. De business unit kreeg er bijna dertig medewerkers bij. 2020 is gebruikt om de medewerkers van BRP te integreren in BU Landfill Reconversion. De nog jonge business unit kreeg ook een duidelijke plaats binnen de organisatiestructuur en werkt nauw samen met andere onderdelen van Indaver zoals Sales MSW & Organics, Shared Service Centers HR, (Q)ESH en Finance.

Indaver BRP

Alle expertise De BU Landfill Reconversion zorgt er allereerst voor dat onze klanten binnen haar werkgebied verzekerd zijn van een continue en veilige stortcapaciteit. Tegelijkertijd verkent de nieuwe afdeling Strategy & Development de mogelijkheden om internationaal de kennis en competenties van de business unit in te zetten. Buitenlandse overheden kunnen in hun transitie naar een meer verantwoorde berging van afvalstromen een beroep doen op de expertise van BU Landfill Reconversion. De business unit biedt daarbij een totaalpakket aan. Dus ook de expertise voor het aanvragen van de Europese financiële ondersteuning die nodig is om een duurzaam stortproject daadwerkelijk van de grond te krijgen en tot een succes te maken.

Eind 2019 nam Indaver Grontmij Beheer Reststoffenprojecten BV (BRP) over. Met deze acquisitie verstevigden wij onze marktpositie in Nederland. Het nieuwe Indaver BRP voegt vijf operationele en kantoorlocaties in NoordoostNederland toe aan ons werkgebied. Ook 26 medewerkers waren bij de overname betrokken.

Helaas bemoeilijkten de restricties rond het coronavirus het internationaal reizen. Congressen, ook het International Solid Waste Association (ISWA) dat in 2020 in Rotterdam gepland stond, werden geannuleerd. Formele en informele internationale contacten werden voornamelijk digitaal gelegd.

Stainkoeln

Indaver BRP is, met onder meer de afvalverwerkingsbedrijven Stainkoeln, Vagroen, Secundaire Bouwstoffen Unie en Water­zui­ vering Milieuboulevard Groningen, actief in afval, grond, bagger, biomassa, GFT- en groenafval.


108

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PROSPERITY > GROEI EN INNOVATIE

NICHEMARKTEN BIEDEN KANSEN

IST: nieuw businessmodel voor business unit slibontwatering Indaver heeft ruime ervaring in het duurzaam scheiden van slib, sediment en water. Wij doen dit voor zowel de Europese grootindustrie als voor waterschappen. Onze kennis, expertise en ervaring hebben we in 2020 ondergebracht in de Business Unit Indaver Separation Technologies (IST). BU IST scheidt met behulp van diverse separatietechnieken het slib van het water, zand en andere residuen. Uit de reststromen halen we materialen die we afzetten bij onder meer de landbouw, voor compostering, vergisting

en afvalverbrandingsinstallaties. Ook het water kan hergebruikt worden. Daarmee draagt BU IST bij aan de circulaire economie. Dankzij het nieuwe businessmodel kan BU IST competitief en projectmatig inspelen op de markt.

heeft online rechtstreeks inzicht in de uitvoering en resultaten.

Bekijk de video over IST Afhankelijk van de behoefte zetten we de juiste middelen in. We kunnen een on-site installatie op maat bouwen of we zetten een flexibele installatie neer, al dan niet bediend door onze eigen operators. Met onze aanpak zorgen we voor een volume- en kostenreductie. De klant

“Wij kunnen het slib van productieprocessen en waterzuivering duurzaam scheiden waarbij het water en de teruggewonnen materialen worden hergebruikt.” Steve Schrauwen, Businessunit Manager Indaver Separation Technologies


109

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PROSPERITY > GROEI EN INNOVATIE

GROEIEN OP EEN GECONTROLEERDE MANIER

Indaver is een financieel gezond bedrijf met een goede uitgangspositie in verschillende delen van Europa. We hebben een open oog voor kansen die onze marktpositie verbeteren en ons werkgebied vergroten. Maar dit is geen doel op zich, wij willen gecontroleerd groeien op een manier die bij onze visie en kernwaarden past.

Project Rivenhall: nieuwe afvalenergiecentrale draagt bij aan klimaatdoelen Indaver heeft de vergunning gekregen voor de Engelse Rivenhall afvalenergiecentrale. Deze gaat jaarlijks circa 600 000 ton huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval verbranden. De verwerking levert jaarlijks voldoende energie op om circa 60 000 huishoudens te voorzien van elektriciteit. Daarmee past de installatie in onze strategie om afval om te zetten in energie.

Overname

Indaver Deutschland Eind 2020 kon de Indaver Holding van mede­ aandeel­­houder NIBC zijn 49 % aandelen in Indaver Deutschland overnemen. Hiermee is Indaver Deutschland volledig onderdeel van de Indaver Groep geworden. Dit is een positieve ontwikkeling die onze positie als een van de grootste afvalbeheerders van gevaarlijk afval in Europa versterkt.

Simulatie van de nieuwe afvalenergiecentrale in Rivenhall, Engeland

In het Verenigd Koninkrijk en Ierland, waar wij ook actief zijn, is nog een achterstand op energie uit afval in vergelijking met België, Nederland en Duitsland. Er wordt nog 20 tot 25 % van het restafval gestort of geëxporteerd voor verwerking in het buitenland. Maar inmiddels zijn beide landen bezig aan een inhaalslag en werken zij aan een eigen infrastructuur voor de verwerking van afval.

De nieuwe afvalenergiecentrale vergt een investering van 555 miljoen euro. Het is daarmee ons grootste project tot nog toe. Naar verwachting is de installatie in 2025 operationeel.


110

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

PROSPERITY > GROEI EN INNOVATIE

GROEIEN OP EEN GECONTROLEERDE MANIER

Groei

Capaciteit GFT-compostering Sinds de invoering van het VANG-beleid (Van Afval Naar Grondstof) in 2014 in Nederland, neemt de hoeveelheid huishoudelijk restafval gestaag af, ten gunste van de gescheiden inzameling van met name het GFT-afval en de PMDfractie. In 2020 is een recordhoeveelheid GFT gescheiden ingezameld, 10 % meer. Tegelijkertijd hebben we in 2020 ook een enorme kwaliteitsverbetering gerealiseerd. Het tonnage geproduceerde A-kwaliteit Keurcompost is meer dan verdubbeld. VOORUITBLIK

Wij voorzien verdere groei van de hoeveelheid ingezameld GFT- en organisch bedrijfsafval. Niet alleen wordt het VANG-programma met vijf jaar verlengd, ook het bedrijfsafval dient vanaf 2022 gescheiden ingezameld te worden om grondstoffen van te produceren (programma VANG Buitenshuis). Indaver speelt hierop in en verkent de mogelijkheden voor vergaande capaciteitsuitbreiding en verdere kwaliteitsverhoging van onze producten.

Project

Project

Belfast: arc21 In Noord-Ierland loopt de aanbesteding van een afvalenergiecentrale, uitgeschreven door arc21, een koepelorganisatie voor afvalbeheer die zes Noord-Ierse gemeenten vertegenwoordigt. Het Becon Consortium, met Indaver als de leidende partij, is de laatst overgebleven bieder. De installatie zal het huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfs­afval van zo’n 1,6 miljoen mensen in het noord­ oosten van Ierland gaan verwerken. Dit zal 18 MW elektriciteit opleveren die aan het elektriciteitsnet wordt geleverd, voldoende voor de jaarbehoefte van 30 000 huishoudens. Met het arc21-project in Belfast is een investering van £ 240 miljoen gemoeid. Eenmaal operationeel levert het circa 340 directe en indirecte banen op.

Ringaskiddy: Resource Recovery Centre In mei 2018 kreeg Indaver een vergunning voor de bouw van een afvalenergiecentrale in het Ierse Ringaskiddy, zo’n 15 kilometer van Cork. Dit Resource Recovery Centre Ringaskiddy krijgt een capaciteit van 240 000 ton afval per jaar. Het gaat om huishoudelijk, bedrijfs-, industrieel, niet-gevaarlijk en klein gevaarlijk afval. De energiecentrale gaat stoom opwekken voor het stoomnetwerk dat een cluster van farmaceutische industrieën verbindt met de installatie van Indaver. De investering bedraagt circa 160 miljoen euro. De vergunning, afgegeven door An Bord Pleanála, de Ierse planningsraad, werd in mei 2019 door de rechter getoetst. De rechter stelde de bezwaarmakers in het gelijk. Naar alle waarschijnlijkheid wordt de planningsraad opgedragen om in 2022 een nieuw besluit te nemen.


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

111

INDAVER EN GRI-RAPPORTAGE Bij Indaver maakt duurzaamheid integraal deel uit van haar inzet voor de circulaire economie. In dit Duurzaamheidsrapport verwijzen we naar de GRI-criteria die relevant zijn voor onze sector. Dit rapport is opgesteld in overeenstemming met de ‘GRI-Standaards core-optie’. Aan de hand van de tabel vindt u alles makkelijk terug. GRI Standaard

GRI (Global Reporting Initiative) is een internationale onafhankelijke organisatie die bedrijven, overheden en andere organisaties helpt om inzicht te verwerven in en te communiceren over de impact van hun bedrijfsvoering op kritieke duurzaamheidsproblemen zoals beschreven in de SDG’s van de VN. Bedrijfs- en regeringsleiders kunnen wel instemmen met internationale principes, maar GRI

vertelt ze hoe ze deze principes kunnen omzetten in de praktijk. GRI reikt de normen aan die wereldwijd het meest gebruikt worden voor duurzaamheidsrapportering en -communicatie. Daarmee stelt het bedrijven, overheden, het maatschappelijk middenveld en burgers in staat om beter geïnformeerde beslissingen te nemen, gebaseerd op informatie die ertoe doet.

Informatie

Paginanummer en/of url

102-1 Name of the organization

INDAVER, pg 1

102-2 Activities, brands, products, and services

Onze dienstverlening, pg 16-20

102-3 Location of headquarters

https://www.indaver.com/en/disclaimer-navigation/company-data/

102-4 Location of operations

Indaver Groep in Europa, pg 21

102-5 Ownership and legal form

https://www.indaver.com/en/disclaimer-navigation/company-data/

102-6 Markets served

Indaver Groep in Europa, pg 21

102-7 Scale of the organization

Indaver Groep in Europa, pg 21, Stevige financiële basis maakt duurzame groei mogelijk, pg 91

102-8 Information on employees and other workers

Mensen vinden en verbinden, pg 29

102-9 Supply chain

Onze dienstverlening, pg 16-20

102-10 Significant changes to the organization and its supply chain

Europees beleid bepalend voor de afvalsector, p11

102-11 Precautionary Principle or approach

Sustainable Development Goals, pg 14 ; Onze missie: toonaangevend zijn in duurzaam afvalbeheer, pg 10 ; Onze kernwaarden, pg 10

102-12 External initiatives

Sustainable Development Goals, pg 14 ; Audits verbeteren de kwaliteit van onze processen, pg 23

102-13 Membership of associations

Indaver is lid van de volgende organisaties, https://www.indaver.com/be-nl/in-belgie/indaver-lid-van/

Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker

Samen veilig naar een circulaire economie, pg 3

Ethics and integrity

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior

Onze kernwaarden, pg 10; Bedrijfscode, pg 91; https://www.indaver.com/fileadmin/indaver/Documents/Charters/Indaver_ company_code_ENG.pdf

Governance

102-18 Governance structure

https://www.indaver.com/fileadmin/indaver/Documents/Charters/Corporate_governance_charter.pdf

102-19 Delegating authority

https://www.indaver.com/fileadmin/indaver/Documents/Charters/Corporate_governance_charter.pdf

102-20 E xecutive-level responsibility for economic, environmental, and social topics

https://www.indaver.com/fileadmin/indaver/Documents/Charters/Corporate_governance_charter.pdf

102-21 C onsulting stakeholders on economic, environmental, and social topics

Duurzaamheidsrapport speelt in op verwachtingen, pg 15

102-22 C omposition of the highest governance body and its committees

https://www.indaver.com/fileadmin/indaver/Documents/Charters/Corporate_governance_charter.pdf

102-23 Chair of the highest governance body

https://www.indaver.com/fileadmin/indaver/Documents/Charters/Corporate_governance_charter.pdf

GRI 101: Foundation GRI 102: General Disclosures Organizational profile


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

112

GRI Standaard

Informatie

Paginanummer en/of url

Stakeholder engagement

102-40 List of stakeholder groups

Duurzaamheidsrapport speelt in op verwachtingen, pg 15

102-41 Collective bargaining agreements

Mensen vinden en verbinden, pg 29

102-42 Identifying and selecting stakeholders

Duurzaamheidsrapport speelt in op verwachtingen, pg 15

102-43 Approach to stakeholder engagement

Duurzaamheidsrapport speelt in op verwachtingen, pg 15

102-44 Key topics and concerns raised

Duurzaamheidsrapport speelt in op verwachtingen, pg 15

102-45 Entities included in the consolidated financial statements

Stevige financiële basis maakt duurzame groei mogelijk, pg 91

102-46 Defining report content and topic Boundaries

Duurzaamheidsrapport speelt in op verwachtingen, pg 15

102-47 List of material topics

Duurzaamheidsrapport speelt in op verwachtingen, pg 15

102-48 Restatements of information

N.v.t.

102-49 Changes in reporting

N.v.t.

102-50 Reporting period

https://www.indaver.com/be-nl/duurzame-aanpak/duurzaamheid-rapportering/

102-51 Date of most recent report

Duurzaamheidsrapport 2019; https://www.indaver.com/be-nl/nieuws-media/publicaties/

102-52 Reporting cycle

Jaarlijks; https://www.indaver.com/be-nl/duurzame-aanpak/duurzaamheid-rapportering/

102-53 Contact point for questions regarding the report

Indaver Groep in Europa, pg 21

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards

Indaver en GRI-rapportage, pg 111

102-55 GRI content index

Indaver en GRI-rapportage, pg 111

102-56 External assurance

Validatieverklaring Bureau Veritas, pg 117

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

Bijdragen aan welvaart, pg 90-92

103-2 The management approach and its components

Bijdragen aan welvaart, pg 90-92

103-3 Evaluation of the management approach

Bijdragen aan welvaart, pg 90-92

201-1 Direct economic value generated and distributed

Duurzame groei mogelijk dankzij stevige financiële basis, pg 91

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

Indaver versterkt haar MVO-inspanningen, pg 92; https://www.indaver.com/fileadmin/indaver/Documents/Group/Indaver_ SustainableProcurementCharter.pdf

103-2 The management approach and its components

Indaver versterkt haar MVO-inspanningen, pg 92; https://www.indaver.com/fileadmin/indaver/Documents/Group/Indaver_ SustainableProcurementCharter.pdf

103-3 Evaluation of the management approach

Indaver versterkt haar MVO-inspanningen, pg 92; https://www.indaver.com/fileadmin/indaver/Documents/Group/Indaver_ SustainableProcurementCharter.pdf

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

Beleidslijnen voor eerlijke concurrentie, pg 91; https://www.indaver.com/fileadmin/indaver/Downloads/Competition_ Compliance_Policy.pdf

103-2 The management approach and its components

Beleidslijnen voor eerlijke concurrentie, pg 91; https://www.indaver.com/fileadmin/indaver/Downloads/Competition_ Compliance_Policy.pdf

103-3 Evaluation of the management approach

Beleidslijnen voor eerlijke concurrentie, pg 91; https://www.indaver.com/fileadmin/indaver/Downloads/Competition_ Compliance_Policy.pdf

206-1 Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices

Beleidslijnen voor eerlijke concurrentie, pg 91; https://www.indaver.com/fileadmin/indaver/Downloads/Competition_ Compliance_Policy.pdf

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

Materialen, pg 43-51

103-2 The management approach and its components

Materialen, pg 43-51

103-3 Evaluation of the management approach

Materialen, pg 43-51

Reporting practice

Material Topics 200 series (Economic topics) Economic Performance GRI 103: Management Approach

GRI 201: Economic Performance Procurement Practices GRI 103: Management Approach

Anti-competitive Behavior GRI 103: Management Approach 2016

GRI 206: Anti-competitive Behavior 2016 300 series (Environmental topics) Materials GRI 103: Management Approach


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

113

GRI Standaard

Informatie

Paginanummer en/of url

GRI 301: Materials

301-2 Recycled input materials used

Indaver Groep in Europa, pg 21; Materialen, pg 39-46

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

Energie, pg 58-63

103-2 The management approach and its components

Energie, pg 58-63

103-3 Evaluation of the management approach

Energie, pg 58-63

302-1 Energy consumption within the organization

Klimaat, pg 52-54

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

Zuinig met water, pg 85-86

103-2 The management approach and its components

Zuinig met water, pg 85-86

103-3 Evaluation of the management approach

Zuinig met water, pg 85-86

303-1 Water withdrawal by source

Zuinig met water, pg 85

303-3 Water recycled and reused

Zuinig met water, pg 85

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

Biodiversiteit is de basis van gezonde ecosystemen, pg 87 - 88

103-2 The management approach and its components

Biodiversiteit is de basis van gezonde ecosystemen, pg 87 - 88

103-3 Evaluation of the management approach

Biodiversiteit is de basis van gezonde ecosystemen, pg 87 - 88

304-2 Significant impacts of activities, products, and services on biodiversity

Biodiversiteit is de basis van gezonde ecosystemen, pg 87 - 88

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

Klimaat, pg 52-57

103-2 The management approach and its components

Klimaat, pg 52-57

103-3 Evaluation of the management approach

Klimaat, pg 52-57

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions

Streven naar klimaatneutrale installaties en locaties, CO2-footprint in Nederland, p55-57; Impact pg 70-84

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

Streven naar klimaatneutrale installaties en locaties, CO2-footprint in Nederland, p55-57; Impact pg 70-84

305-5 Reduction of GHG emissions

Streven naar klimaatneutrale installaties en locaties, CO2-footprint in Nederland, p55-57; Impact pg 70-84

305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant air emissions

Streven naar klimaatneutrale installaties en locaties, CO2-footprint in Nederland, p55-57; Impact pg 70-84

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

Onze dienstverlening, pg 16-20; Indaver Groep in Europa, pg 21; Materialen, pg 43-51; Safe Sink, pg 64-69;

103-2 The management approach and its components

Onze dienstverlening, pg 16-20; Indaver Groep in Europa, pg 21; Materialen, pg 43-51; Safe Sink, pg 64-69;

103-3 Evaluation of the management approach

Onze dienstverlening, pg 16-20; Indaver Groep in Europa, pg 21; Materialen, pg 43-51; Safe Sink, pg 64-69;

306-1 Waste generation and significant waste-related impacts

Onze dienstverlening, pg 16-20; Indaver Groep in Europa, pg 21; Materialen, pg 43-51; Safe Sink, pg 64-69;

306-2 Management of significant waste-related impacts

Onze dienstverlening, pg 16-20; Indaver Groep in Europa, pg 21; Materialen, pg 43-51; Safe Sink, pg 64-69;

306-3 Waste generated

Onze dienstverlening, pg 16-20; Indaver Groep in Europa, pg 21; Materialen, pg 43-51; Safe Sink, pg 64-69;

Energy GRI 103: Management Approach

GRI 302: Energy Water GRI 103: Management Approach

GRI 303: Water Biodiversity GRI 103: Management Approach

GRI 304: Biodiversity Emissions GRI 103: Management Approach

GRI 305: Emissions

Waste GRI 103: Management Approach

GRI 306: Waste

Supplier Environmental Assessment GRI 103: Management Approach

GRI 308: Supplier Environmental Assessment

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

Indaver versterkt haar MVO-inspanningen, pg 92; https://www.indaver.com/fileadmin/indaver/Documents/Group/Indaver_ SustainableProcurementCharter.pdf

103-2 The management approach and its components

Indaver versterkt haar MVO-inspanningen, pg 92; https://www.indaver.com/fileadmin/indaver/Documents/Group/Indaver_ SustainableProcurementCharter.pdf

103-3 Evaluation of the management approach

Indaver versterkt haar MVO-inspanningen, pg 92; https://www.indaver.com/fileadmin/indaver/Documents/Group/Indaver_ SustainableProcurementCharter.pdf

308-2 Negative environmental impacts in the supply chain and actions taken

Indaver versterkt haar MVO-inspanningen, pg 92; https://www.indaver.com/fileadmin/indaver/Documents/Group/Indaver_ SustainableProcurementCharter.pdf


114

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

GRI Standaard

Informatie

Paginanummer en/of url

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

Duurzaam inzetten van getalenteerde medewerkers, pg 28-30

103-2 The management approach and its components

Duurzaam inzetten van getalenteerde medewerkers, pg 28-30

103-3 Evaluation of the management approach

Duurzaam inzetten van getalenteerde medewerkers, pg 28-30

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

Veiligheid, onze prioriteit, pg 36 - 41; Veiligheid op alle domeinen, pg 100 - 101

103-2 The management approach and its components

Veiligheid, onze prioriteit, pg 36 - 41; Veiligheid op alle domeinen, pg 100 - 101

103-3 Evaluation of the management approach

Veiligheid, onze prioriteit, pg 36 - 41; Veiligheid op alle domeinen, pg 100 - 101

403-2 Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and number of work-related fatalities

Incidenten met werkverlet of verzuim, pg 37

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

Veiligheid, onze prioriteit, pg 36-41

103-2 The management approach and its components

Veiligheid, onze prioriteit, pg 36-41

103-3 Evaluation of the management approach

Veiligheid, onze prioriteit, pg 36-41

404-1 Average hours of training per year per employee

Aantal uren opleiding, pg 35

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

https://www.indaver.com/fileadmin/indaver/Documents/Group/Indaver_SustainableProcurementCharter.pdf

103-2 The management approach and its components

https://www.indaver.com/fileadmin/indaver/Documents/Group/Indaver_SustainableProcurementCharter.pdf

103-3 Evaluation of the management approach

https://www.indaver.com/fileadmin/indaver/Documents/Group/Indaver_SustainableProcurementCharter.pdf

412-1 Operations that have been subject to human rights reviews or impact assessments

https://www.indaver.com/fileadmin/indaver/Documents/Group/Indaver_SustainableProcurementCharter.pdf

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

Investeren in relaties met omgeving en samenleving, pg 93-94

103-2 The management approach and its components

Investeren in relaties met omgeving en samenleving, pg 93-94

103-3 Evaluation of the management approach

Investeren in relaties met omgeving en samenleving, pg 93-94

413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs

Investeren in relaties met omgeving en samenleving, pg 93-94

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

Indaver versterkt haar MVO-inspanningen, pg 92; https://www.indaver.com/fileadmin/indaver/Documents/Group/Indaver_ SustainableProcurementCharter.pdf

103-2 The management approach and its components

Indaver versterkt haar MVO-inspanningen, pg 92; https://www.indaver.com/fileadmin/indaver/Documents/Group/Indaver_ SustainableProcurementCharter.pdf

103-3 Evaluation of the management approach

Indaver versterkt haar MVO-inspanningen, pg 92; https://www.indaver.com/fileadmin/indaver/Documents/Group/Indaver_ SustainableProcurementCharter.pdf

414-2 Negative social impacts in the supply chain and actions taken

Indaver versterkt haar MVO-inspanningen, pg 92; https://www.indaver.com/fileadmin/indaver/Documents/Group/Indaver_ SustainableProcurementCharter.pdf

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

Veiligheid op alle domeinen pg 100; https://www.indaver.com/fileadmin/indaver/Downloads/Information_Security_Policy.pdf

103-2 The management approach and its components

Veiligheid op alle domeinen pg 100; https://www.indaver.com/fileadmin/indaver/Downloads/Information_Security_Policy.pdf

103-3 Evaluation of the management approach

Veiligheid op alle domeinen pg 100; https://www.indaver.com/fileadmin/indaver/Downloads/Information_Security_Policy.pdf

400 series (Social topics) Employment GRI 103: Management Approach

Occupational Health and Safety GRI 103: Management Approach

GRI 403: Occupational Health and Safety Training and Education GRI 103: Management Approach

GRI 404: Training and Education Human Rights Assessment GRI 103: Management Approach

GRI 412: Human Rights Assessment Local Communities GRI 103: Management Approach

GRI 413: Local Communities Supplier Social Assessment GRI 103: Management Approach

GRI 414: Supplier Social Assessment Customer Privacy GRI 103: Management Approach


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

115

TREFWOORDEN ARP  Acid Recovery Plant, recyclinginstallatie voor het terugwinnen van zoutzuur uit afvalstromen van de staalindustrie.

Duurzame inzetbaarheid  HR-beleid voor duurzame maatregelen voor de gezonde, aangename en productieve deelname op de lange termijn aan het arbeidsproces.

Biomassa  Een grondstof voor energieopwekking die fossiele brandstof vervangt.

EcoVadis  Onafhankelijk agentschap dat het voor aankoopdiensten mogelijk maakt om wereldwijd het engagement voor maatschappelijk verantwoord ondernemen van leveranciers te beoordelen.

BREF of BREF-document  Geeft achtergrondinformatie en verduidelijking voor toepassing van de best beschikbare technieken (BBT) die een bedrijf kan toepassen. Bij het opstellen van de omgevingsvergunning milieu moet de vergunningverlener rekening houden met de BBTconclusies. BU IST  Business Unit Indaver Separation Technologies Circulaire economie  Een economisch systeem waarbij het gebruik van primaire grondstoffen en afval en energieverspilling beperkt worden door de materialenen energiekringlopen te vertragen, te verkleinen en te sluiten. Dit kan door duurzaam ontwerp, onderhoud, reparatie, hergebruik, herbewerking, renovatie en recycling. CMR  Convention relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route; internationaal bindend verdrag voor goederenvervoer over de weg tussen Europese landen. Ook enkele niet-Europese landen zijn aangesloten. Dioxines  Giftige persistente organische verontreinigende stoffen; ze zijn vaak een nevenproduct van industriële processen. Draaitrommeloven  Verbrandingsoven met energierecuperatie voor de thermische verwerking van gevaarlijk afval.

EED  European Energy Efficiency Directive de richtlijn die bepaalt dat grote bedrijven hun energiestromen en energiehuishouding gedetailleerd in kaart dienen te brengen (EED-rapportage). Ook moeten zij alle energiebesparende maatregelen doorvoeren die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Emissie  De uitstoot van een bepaalde stof vanuit een bepaalde plek (bv. een schoorsteen); wordt uitgedrukt in volume/m3. Emissiemeting  De meting van het volume/de concentratie van een bepaalde stof die wordt uitgestoten vanuit een bepaalde plek. Emissiegrenswaarde  Normen voor de uitstoot; het maximum volume/de maximale concentratie dat/die mag worden uitgestoten. Enabler (facilitator)  Rol van Indaver in de circulaire economie, waarbij we energie en hoogwaardige materialen terugwinnen uit afval op een veilige en efficiënte manier. Energiecluster  Warmte van de installaties van Indaver die wordt geleverd aan buurbedrijven en woonwijken.

Frequentiegraad  Wettelijk bepaalde veiligheids­indicator die het aantal ongevallen met werkverlet van meer dan 1 kalenderdag in kaart brengt Fr = (A*1,000,000)/B A = aantal ongevallen met werkverlet B = aantal uren blootstelling per jaar (voor alle personeel samen). Fysicochemische behandeling  Immobilisatie, fixatie, solidificatie en stabilisatie – technieken of methodes voor de behandeling van gevaarlijk afval zodat het afval veilig kan opgeslagen worden op een klasse 1 deponie. Gatekeeper (poortwachter)  Rol van Indaver in de circulaire economie, waarbij we gevaarlijke afvaldeeltjes uit de voedselen materiaalketens houden voor, tijdens en na de verwerking van afval. GFT  Groente-, fruit- en tuinafval. GRI  Global Reporting Initiative, internationale organisatie die richtlijnen opstelt voor duurzaamheidsverslaggeving. Groen gas  Gas dat is opgewerkt uit biogas, dat wordt verkregen uit de vergisting van nat organisch restafval. Dit groen gas heeft een heel hoge kwaliteit en kan dus fossiel aardgas vervangen. Groene warmte  Warmte die wordt gehaald uit hernieuwbare-energiebronnen, in het geval van Indaver is de hernieuwbare-energiebron bio-organisch afval. IED  Richtlijn Industriële Emissies (RIE) 2010/75/EU is het belangrijkste EU-instrument ter regeling van de uitstoot van verontreinigende stoffen door industriële installaties. IndaChlor  recyclinginstallatie voor gechloreerde afvalresidus.


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

116

TREFWOORDEN Indaver Molecule Management  Moleculen terugwinnen uit farmaceutisch en chemisch afval voor hergebruik in industriële processen.

Materiaalkringloop  Systeem waarbij primaire grondstoffen voortdurend worden teruggewonnen, hergebruikt of gerecycled op een veilige manier.

SEVESO  Europese richtlijn met betrekking tot de beheersing van de risico’s verbonden aan de opslag en behandeling van gevaarlijke stoffen.

Industriële symbiose  Systeem waarbij grondstoffen worden gerecupereerd uit het afval van één bedrijf om te worden gebruikt in de productieprocessen van een ander bedrijf.

NRMA  Niet-risicohoudend medisch afval

Total Waste Management  Dienstverleningsmodel dat industriële klanten een zorgeloze oplossing op maat biedt.

OVAM  Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, het agentschap dat verantwoordelijk is voor het afvalbeleid en de bodemsanering in Vlaanderen.

Intermodaal transport  De combinatie van verschillende transportwijzen, bv. weg, water, spoor, om afval te vervoeren.

PMD  Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons (selectief ingezameld)

ISO  International Organisation for Standardization

QESH  Quality, Environment, Safety and Health – verwijst meestal naar een beleid of een afdeling van Indaver.

IWS  Industrial Waste Services Ketenverantwoordelijkheid Ketenverantwoordelijkheid is onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het beoogt inzicht te geven in duurzaam gedrag (herkomst grondstoffen, productieproces, dienstverlening) in de keten tussen bedrijven, leveranciers en klanten. Klimaatneutraal  De netto-uitstoot van CO2 op nul brengen door een evenwicht te bereiken tussen de gemeten CO2 die wordt uitgestoten en de CO2 die wordt bespaard door deze af te vangen of te compenseren. Massabalans  De massabalans visualiseert elk thermisch proces. Aan de ‘in’-zijde bevinden zich de hoeveelheid hulpstoffen, water en energie die nodig zijn om de afvalstoffen efficiënt te verwerken. Aan de ‘uit’-zijde staan de hoeveelheid vaste reststoffen die overblijven na het proces, de hoeveelheid rookgassen die de schouwen uitstoten, de hoeveelheid afvalwater en de hoeveelheid energie die vrijkomt bij het verwerkingsproces.

Residu  Afvalstoffen die na sortering, zuivering, verwerking niet meer voor verdere recycling of behandeling in aanmerking komen. RMA  Risicohoudend medisch afval Roosteroven  Verbrandingsoven met energie­recuperatie voor de thermische verwerking van niet-recyclebaar of niet-gevaarlijk huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval. Safe Sink  Gegarandeerde vernietiging door Indaver van niet-recupereerbare elementen in afval en verwerking in onze hoogtechnologische eindverwerkingscentra van de resterende mogelijk gevaarlijke componenten, die zo verwijderd worden uit de materiaalkringloop. SDG  Sustainable Development Goals, Duurzame Ontwikkelingsdoelen, vastgelegd door de Verenigde Naties.

VANG  Van afval naar grondstof, Nederlands programma dat zich richt op afvalscheiding, preventie en het sluiten van grondstofketens in het huishoudelijk afval. Vergisting (anaerobische compostering)  Een methode om organisch afval om te zetten in compost via bacteriën. Voor deze methode is geen zuurstof vereist. Volumes van vervuilende stoffen  komen overeen met de hoeveelheid verontreinigde componenten die de schoorstenen van de verbrandingsoven elk jaar uitstoten. Deze volumes worden uitgedrukt in ton. Waste-to-energy  Terugwinning van energie uit de thermische verwerking van afval, energie die dan omgezet wordt in stoom of elektriciteit, en geleverd wordt aan buurbedrijven, commerciële gebruikers (district heating) of het elektriciteitsnet.


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2020

117

VALIDATIEVERKLARING BUREAU VERITAS


NEDERLAND DUITSLAND FRANKRIJK IERLAND VERENIGD KONINKRIJK PORTUGAL ITALIË SPANJE

www.indaver.com

© INDAVER 2021  V.u.: Paul De Bruycker, Dijle 17 a, BE-2800 Mechelen, België

BELGIË