__MAIN_TEXT__

Page 1

SAMEN ZORGEN VOOR EEN ZUIVERE TOEKOMST DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2019


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2019

2

DUURZAAM WERKEN AAN EEN VEILIGE CIRCULAIRE ECONOMIE De circulaire economie is dé duurzame, ecologische manier om welvaart en welzijn evenwichtig te verdelen over de wereldbevolking. Beide begrippen, circulair en economie, kun je niet los van elkaar zien. Zonder economie, de motor van de vooruitgang, kun je niet investeren in ecologie, in duurzaamheid. Om tot een betere wereld te komen, moeten we proberen de materiaalkringlopen te sluiten. Afval speelt in de circulaire economie dan ook een wezenlijke rol. Uit afval kun je waarde creëren en dat is wat wij vanuit onze rol als ‘enabler’ doen. Wij laten niets waardevols verloren gaan. Dit houdt in dat wij grondstoffen – soms zeldzame – terugwinnen uit afval, zelfs tot op moleculair niveau. Dat lukt ons steeds beter, ondanks dat afvalstromen complexer van samenstelling worden. Plastics bijvoorbeeld, bestaan tegenwoordig vaak uit meerdere soorten folies. Tegelijkertijd eist de keten van secundaire grondstoffen dezelfde kwaliteit als van nieuwe grondstoffen. Daarom werken we, samen met partners, aan technologische innovaties als Plastics2Chemicals.

Bij de thermische verwerking komt ook veel energie vrij die we waarde geven als stoom, warmte of elektriciteit. Ook daar zoeken we afzetmarkten voor, zoals onze deelname aan het stoomnetwerk ECLUSE in de Antwerpse Waaslandhaven. In ons vakgebied staat veiligheid voorop. Immers, bij de reststromen die wij verwerken, zit onder meer gevaarlijk industrieel en complex farmaceutisch afval. Wij nemen onze rol als ‘poortwachter’ uiterst serieus en zorgen ervoor dat deze stoffen niet in het milieu, de voedselketen of materialenkringloop terechtkomen. Dat vraagt om een specialistische en veilige aanpak. Ons veiligheidsbeleid richt zich nadrukkelijk op onze mensen, en iedereen die op onze locaties moet zijn, en die wij graag na hun werkdag weer veilig thuis zien komen. Wij hebben procedures opgesteld, onze mensen krijgen veiligheidsopleidingen en zij beschikken over de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit zijn effectieve hulpmiddelen, maar uiteindelijk draait het om onze veiligheids­ cultuur. Wij zorgen ervoor dat iedereen zich elke dag opnieuw realiseert dat een veilige werkomgeving iets is waar je gezamenlijk

verantwoordelijk voor bent. Dat je elkaar aanspreekt op het moment dat een handeling niet veilig is of lijkt. Iedereen voelt zich verantwoordelijk, signaleert mogelijke knelpunten en denkt mee over oplossingen. In dit DZR leest u over onze inspanningen en realisaties hoe wij in 2019 hebben bijgedragen aan de circulaire economie. Wij presenteren het rapport vanuit People, Planet en Prosperity. Overigens doen wij dit nooit alleen. Wij werken samen met partners in de afvalsector en de industrie en met kennisinstellingen. Ik nodig u uit verder te lezen en te ontdekken hoe Indaver zich blijft verbeteren.

Paul De Bruycker, CEO


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2019

3

INHOUD In een oogopslag

People

People

4

Duurzaam inzetten van getalenteerde medewerkers

24

Planet

5

Veiligheid: onze prioriteit

32

Prosperity

6

Partnerships

7

Projects

7

Inleiding Indaver en de Sustainable Development Goals

8

Europees beleid

9

Duurzaamheidsrapport speelt in op verwachtingen

11

Onze missie: toonaangevend zijn in duurzaam afvalbeheer

12

Onze kernwaarden

13

Indaver Groep in Europa – Locaties

14

Gatekeeper en enabler van de circulaire ecomie

15

Onze dienstverlening

16

Indaver Groep in Europa – Volumes in beheer

19

Audits verbeteren de kwaliteit van onze processen

20

Tevredenheid klanten achterhalen

22

Planet Materialen

39

Energie

47

Klimaat

52

Safe Sink

57

Impact

61

Prosperity Bijdragen aan welvaart

80

Operational Excellence

85

Groei en innovatie

93

GRI-rapportage

97

Trefwoorden

100


4

People Human Resources

Klik op een foto om naar de pagina te gaan

Hey, jij harde werker! Hoe is jouw balans werk & privé? Doe de test, meld je direct aan via fit@indaver.com!

Bekwame medewerkers aantrekken

Met IndaFit langer gezond aan het werk

Medewerkers laten zich horen Luc. Houdt van hoogtes. Maar ook van veiligheid.

Samen zorgen voor een zuivere toekomst

Onderscheidend als duurzame werkgever

Veiligheid gaat iedereen aan

Prestigieuze HPR Award voor Doel en Meath

Luc Stevens is Hoofd Onderhoud en Infrastructuur in Willebroek (B) en is in zijn vrije tijd rotsklimmer.

Veiligheid IndaFIT houdt je de spiegel voor.

Samen zorgen voor een veilige werkomgeving

Veiligheid meten en vergelijken

Veiligheidscampagne in alle regio’s

“Mijn ouders namen mij altijd mee naar de bergen. Pas later kwam ik in aanraking met rotsklimmen. Wat ik nog veel spectaculairder vond. Maar welke rots ik ook beklim, ik doe het altijd met de noodzakelijke veiligheidsuitrusting. Ook bij werken op hoogte in Willebroek staat veiligheid altijd voorop. We gebruiken alle PBM’s die nodig zijn, zorgen voor de nodige verankeringspunten en dragen een harnasgordel. Altijd.”

Werk veilig. Work safe ◆ Home safe ◆ Everyone ◆ Every day

TY FE SA ST FIR

Expertisecentrum Human Resources Development


5

Planet

Klik op een foto om naar de pagina te gaan

Materialen

Gedaanteverandering voor Willebroek

IndaChlor: zoutzuur en energie terugwinnen

IndaMP: edelmetalen terugwinnen

Schone compost is een vereiste

Leverancier van duurzame energie

Stoomnetwerk ECLUSE geopend

Project warmtenetwerk Antwerpen Noord

Waste-to-energy installaties

Streven naar klimaat­ neutrale installaties

Verkleinen van onze footprint

Energy Efficiency Network in Duitsland

Minder CO2-uitstoot in onze mobiliteit

Stainkoeln stelt stortcapaciteit zeker

Drie Valleien is zuinig met ruimtegebruik

Sanering Duitse vervuilde grond

Oude pesticiden veilig verwerkt

Impact naar omgeving: rapportering

Praktijkgerichte oplossingen voor ZZS

Bodem beschermen

Gezonde ecosystemen en biodiversiteit

Nieuwe grondstoffen uit bodemas

Energie

Klimaat

Safe Sink

Impact

Veiligheid rond oude ammunitie

Methanol uit CO2 en waterstof


6

Prosperity

Klik op een foto om naar de pagina te gaan

Bijdragen aan welvaart

2019: stevige financiële basis

‘Groene’ financieringen na audit

Duurzame leveranciers en partners

Goede buur en partner

Investeren in relaties en maatschappij

Proactief werken aan optimalisatie

Flexibele decontaminatie-unit

Digitale strategie: veilig en pragmatisch

Digitalisering vrachtbrief en ID-formulier

Dataveiligheid op alle niveaus

Tankenpark 2.0 in Antwerpen

Volgende stap Plastics2Chemicals

E-Wood: energie uit houtafval

Operational Excellence

Groei en innovatie

Overname Grontmij BRP

Open in woord en daad


7

Partnerships Werkervaringsplaatsen voor studenten

Leerstoel duurzaamheidskennis

Warmtenetwerk Antwerpen Noord

World Resources Forum

Klik op een foto om naar de pagina te gaan

Partner in Ports Energy and Carbon Savings

Partnership Alliance Award

ASH-CEM: meer met secundair granulaat

Minder CO2-uitstoot door warmtenetwerk

Groen licht voor NESSenergieproject

Nieuwe afvalenergie­ centrale Belfast

Projects P2C: nieuw leven voor end-of-life plastics

Power-to-Methanol in Haven Antwerpen

Sanering vervuilde grond

E-Wood: energie uit houtafval


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2019

8

Bevorder gezond leven en ieders welzijn, op elke leeftijd

Verstrek water en sanitaire voorzieningen voor iedereen

In dit Duurzaamheids­rapport verwijst Indaver duidelijk naar 9 van de 17 SDG’s die samen onze wereld zullen veranderen. In september 2015 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een markante ontwikkelingsagenda aan voor de periode 2015-2030. De kern van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, gewoonlijk afgekort tot SDG’s, is een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid en onrecht en de klimaatverandering aan te pakken. De SDG’s gelden voor alle landen en voor alle mensen. Voor het eerst zat ook het bedrijfsleven mee aan de onderhandelingstafel. Het bedrijfsleven speelt, samen met de andere maatschappelijke actoren, een cruciale rol om de ambitieuze doelen te helpen verwezenlijken. Met haar visie om ‘een wereld zonder afval te creëren’ en haar steun voor deze Agenda voor 2030, hielp The International Solid Waste Association de doelstellingen voor een degelijk duurzaam afvalbeheer te definiëren. u Meer informatie

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie

Bevorder inclusieve en duurzame economische groei, werkgelegenheid en waardig werk voor iedereen

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

Maak steden inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

Zorg voor duurzame consumptie- en productiepatronen

Neem dringende maatregelen om de klimaatverandering en de impact ervan te bestrijden

Geef het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling een nieuw elan


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2019

9

EUROPEES BELEID OP VLAK VAN ENERGIE EN KLIMAAT BEPALEND VOOR AFVALSECTOR

u download hier de pdf (engelse versie)

WETGEVEND KADER MATERIALEN

Circular Economy Package

Verpakkingsrichtlijn

Single use plastics directive

In 2018 nam de Europese Unie de Circular Economy Package aan die ingrijpende aanscherpingen bevat voor onder meer de kaderrichtlijn afval, de richtlijn over stortplaatsen en de verpakkingsrichtlijn. Het vernieuwde kader scherpt de doelstellingen voor duurzaam afvalbeheer, met nuttige toepassing voor afvalstromen, aan.

Richtlijn 94/62/EG legt de Europese regels en doelstellingen vast met betrekking tot verpakkingsafval. Bij de revisie in 2018 werden strengere doelstellingen vastgelegd: in 2025 ten minste 65 % en in 2030 minstens 70 % recycling, met specifieke minimumdoelstellingen voor diverse materialen. Ook de berekeningsmethoden om het recyclingpercentage te bepalen werden aangescherpt. De lidstaten moeten hun doelstellingen van 2030 voor het recyclen van plastic verpakkingen in 2020 in nationale wetgeving hebben omgezet.

De single use plastics directive (2019/904) werd gepubliceerd begin 2019. De lidstaten hebben 2 jaar de tijd om dit in nationale wetgeving om te zetten. Deze richtlijn heeft tot doel de verontreiniging door plastics te verminderen door streng op te treden tegen ‘single use plastics’ of plastics voor eenmalig gebruik. De maatregelen zijn gericht op het vermijden van dit type wegwerpplastic of het zoeken naar milieuvriendelijke alternatieven. Bovendien moeten PET drinkflessen tegen 2025 uit minstens 25 % en tegen 2030 uit minstens 30 % gerecycled plastic bestaan.


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2019

10

EUROPEES BELEID OP VLAK VAN ENERGIE EN KLIMAAT BEPALEND VOOR AFVALSECTOR WETGEVEND KADER ENERGIE EN KLIMAAT

Het energiebeleid van de Europese Unie

RED

De Europese Commissie wil de energievoorziening binnen de EU schoner, betrouwbaarder en goedkoper maken. Het energiebeleid (met als referentiejaar 1990) wordt dan ook in snel tempo bijgesteld.

GHG

(Renewable Energy Directive)

(Energy Efficiency Directive)

(Greenhouse Gases)

% energie afkomstig uit hernieuwbare bronnen:

% minder energie­ verbruik:

% minder CO2-uitstoot:

2020

20

20

20

2030

32

32,5

40

Doelstelling 2010: 20-20-20 In 2010 keek de EU 10 jaar vooruit en hadden we voor 2020 de 20-20-20-doelstellingen: ■■ 20 % van het totale energiegebruik komt van hernieuwbare energie, ■■ 20 % energie besparen, ■■ 20 % minder CO2-uitstoot.

EED

Doelstelling 2018 In 2018 werden deze doelstellingen stevig aangescherpt met onder meer tegen 2030: ■■ 32 % van de Europese energie afkomstig uit hernieuwbare bronnen, ■■ 32,5 % minder energieverbruik, ■■ 40 % minder CO2-uitstoot.

Doelstelling 2019 The European Green Deal.

Green Deal:

50 - 55

(voorstel)

2050

Green Deal:

klimaat­ neutraal

Het klimaatbeleid: The European Green Deal In november 2019 presenteerde de Europese Commissie haar Green Deal. Daarin staat de nieuwe CO2-klimaat­ doelstelling van 50 tot 55 % minder CO2-uitstoot voor 2030, evenals het doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit zal worden opgenomen in de nieuwe klimaatwet. In de uitwerking van de Green Deal is eveneens opgenomen dat de richtlijn voor hernieuwbare energie in 2021 wordt vervangen worden door een nieuwe versie. Dit gaat zonder meer leiden tot stringentere doelstellingen. De Europese Klimaatwet die voorbereid wordt in het kader van de green deal is te verwachten in het najaar 2020.

Nationaal Integraal energie- en klimaatplan De verschillende lidstaten moesten tegen eind 2019 een Nationaal Energie en Klimaatplan (NEKP) opstellen dat door de EU jaarlijks zal opgevolgd worden tot en met 2030. Dit plan bepaalt op hoofdlijnen het klimaat- en energiebeleid voor de komende tien jaar. Het bevat een pakket maatregelen voor de verschillende betrokken sectoren om de vooropgestelde vermindering van CO2uitstoot te realiseren.


DUURZAAMHEIDSRAPPORT SPEELT IN OP VERWACHTINGEN

Een werkgroep met medewerkers uit de verschillende regio’s en departementen bepaalt de inhoud en de scope van het duurzaamheids­ rapport. Zo verkrijgen we een verslag dat evenwichtig en representatief is voor de hele organisatie. Hierbij staan onze stakeholders, de lezers, voorop. Wij brengen hen in kaart op basis van hun belangen en potentiële impact op Indaver. Dankzij onze ervaringen en onze frequente contacten met deze groepen en met individuen kunnen we een verslag samenstellen dat inspeelt op hun verwachtingen en die van de overheden.

In de materialiteitsmatrix voor duurzaamheid brengt Indaver onderwerpen in kaart volgens de interesse van belanghebbenden en de impact op onze bedrijfsvoering. Die informatie verzamelen wij door onze stakeholders te bevragen, zowel via een algemene enquête als in rechtstreekse gesprekken. Dankzij de materialiteitsanalyse weten we beter welke onderwerpen de stakeholders in ons duurzaamheidsrapport willen terugzien. Het ondersteunt ons bovendien in onze beleidskeuzes.

Medewerkers

HOOG

Materialiteitsmatrix

HOOG

Stakeholders betrekken

Het milieu veilig en schoon houden

Klanten­tevredenheid

Klanten

Traceerbaarheid

Aandeelhouder Waardecreatie

Buren

Media

IMPACT OP INDAVER

IMPACT OP INDAVER

Overheden

NGO’s

Leveranciers Publiek

Operational excellence

Kennis delen

Goede resultaten

Bedrijfsethiek

Veiligheid, gezondheid

Circulaire economie: materiaal- en energie­ terugwinning Biodiversiteit

Vertrouwen, transparantie

LAAG

INTERESSE IN INDAVER

Mensenrechten en arbeids­ omstandigheden

Studenten

HOOG

LAAG

INTERESSE IN INDAVER

Planet People Prosperity Partnerships

Kwaliteitsvolle producten

LAAG

Federaties

Modal shift

Duurzaam inkopen

Partners

LAAG

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2019

11

HOOG


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2019

12

ONZE MISSIE TOONAANGEVEND IN DUURZAAM AFVALBEHEER Indaver ontstond in 1985 omdat overheden en bedrijven ervan overtuigd waren dat er een betere manier moest zijn om met afval om te gaan. Streven naar duurzaamheid zit bijgevolg in onze bedrijfsgenen. We zoeken en vinden steeds de duurzaamste oplossing voor de afvalstromen die we verwerken voor industrie en overheden in Europa. Onze rol is daarbij de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. We zijn geëvolueerd van afvalverwerker tot afvalbeheerder. Als afvalbeheerder staan we niet meer aan het einde van de materialenketen, maar zijn we er onlosmakelijk mee verbonden. We creëren toegevoegde waarde als producent van grondstoffen en energie. Die winnen we terug uit het industrieel en huishoudelijk restafval dat we verwerken.

Indaver recyclet niet alleen veel, ook de kwaliteit van de recycling is van belang. Wij vullen mechanische recyclingmethodes aan met innovatieve technieken voor chemische en thermische recycling die nieuwe, hoogwaardige producten opleveren. Op die manier helpen we de materiaalkringloop te sluiten op een veilige en energie-efficiënte manier met zo min mogelijk CO2-uitstoot. Materialen die niet langer bruikbaar zijn omdat ze gevaarlijke componenten bevatten, vernietigen of neutraliseren we of bergen we op een veilige manier op onze stortplaatsen. Door te werken volgens deze Safe Sink-garantie beschermen we de materiaal- en voedselketen tegen verontreiniging.

Drie pijlers Onze duurzame aanpak om materialen en energie terug te winnen is gestoeld op drie pijlers: ■■ werken met betrouwbare technologieën; ■■ focus op waardecreatie en efficiëntie om betaalbare oplossingen te verzekeren; ■■ focus op kwaliteit en veiligheid om betrouwbare producten terug in de kringloop te brengen zonder negatieve gevolgen voor mens, milieu of maatschappij.


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2019

13

ONZE KERNWAARDEN Vanuit onze missie om toonaangevend te zijn in duurzaam afvalbeheer, werken we aan oplossingen voor gemeenten en industrieën. We laten ons leiden door ecologische overwegingen, gecombineerd met economisch en maatschappelijk verantwoorde keuzes. We kiezen voor solide langetermijnrelaties met klanten, partners en leveranciers. Met als doel om samen materiaalkringlopen te sluiten. We willen grensverleggend zijn en zorgen voor een werkklimaat waarin vernieuwende oplossingen kunnen groeien. We dragen zorg voor onze medewerkers, die met deze oplossingen komen. We willen een duurzame werkgever zijn die haar medewerkers faciliteert en ondersteunt in hun streven om continu te verbeteren. Duurzaamheid nastreven is niet altijd gemakkelijk. Maar duurzaam ondernemen is noodzakelijk voor elk bedrijf en voor elke regio om competitief te blijven. Wij menen dat ecologie, maatschappelijk verantwoord ondernemen en economie wel degelijk hand in hand kunnen gaan.

Vijf kernwaarden sturen ons handelen: ■■

Met oog voor mens, veiligheid en milieu

■■

In wederzijds vertrouwen

■■

Open in woord en daad

■■

Gericht op resultaat

■■

Met aandacht voor continue verbetering


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2019

14

INDAVER GROEP IN EUROPA

Contact opnemen met Indaver:

Locaties

u e-mail: communication@indaver.com

u www.indaver.com u meer informatie: bedrijfsgegevens

Indaver heeft vestigingen en gespecialiseerde installaties in verschillende Europese landen.

België Antwerpen, Doel, Grimbergen, Kallo, Mechelen, Nijvel, Waregem, Willebroek

Nederland Alphen aan den Rijn, Delfzijl, Dordrecht, ’s-Gravenpolder, Groningen, IJmuiden, Leeuwarden, Moerdijk, Nieuwdorp, Oldekerk, Oude-Pekela, Rijpwetering, Rotterdam-Europoort, Terneuzen, Vlissingen-Oost, Voorschoten, Well

Duitsland Biebesheim, Billigheim, Frankfurt, Hamburg, Kassel, Mainz, Stuttgart, Wetzlar

Ierland Cork, Dublin, Dun Laoghaire, Meath

Verenigd Koninkrijk Aberdeen, Belfast, Essex, Teesside

Frankrijk Loon-Plage (Duinkerke)

Portugal Abrantes, Lissabon

Spanje Tarragona

Italië Origgio


GATEKEEPER EN ENABLER VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE GATEKEEPER

SAFE SINK

Afvalstoffen in de groene keten zijn relatief zuiver en hebben een hoog circulair potentieel. Hieruit winnen we zoveel mogelijk materialen en energie terug.

Afvalstoffen in de grijze keten bevatten schadelijke stoffen, ook wel contaminanten genoemd, en hebben een laag circulair potentieel.

Met gespecialiseerde installaties garanderen we een ‘safe sink’: we vernietigen en/of neutraliseren alle schadelijke stoffen of bergen ze veilig op een stortplaats. Zo stellen we de materiaalketen veilig.

LE

EK

ENA

B

G AT

R

PER

el

re

ie

si

nt

du

te

po

ci rc ul ai r

la

ag

ci

rc

ul

ai

r

sa

po

fe

te

si

nt

nk

ie

el

ENABLER

ho og

VEILIGE KRINGLOOP

af e

va ru

gg

ew

on

ne

n

m

at

er

ia

le

n

en

en

er

gi

l

Bij de verwerking van gevaarlijke stoffen ligt de focus op het veilig houden van de kringloop. Met innovatieve technieken winnen we ook uit deze stromen energie en waardevolle moleculen.

te

Indaver beheert jaarlijks ruim 5 miljoen ton aan afvalstoffen, zowel gevaarlijk als nietgevaarlijk. Om schade aan mens, milieu en maatschappij te vermijden, is Indaver gatekeeper en enabler van de circulaire economie.

EE

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2019

15

AFVAL

MATERIALEN

ENERGIE

Bedrijven en huishoudens produceren afval. Indaver zorgt voor een duurzame oplossing.

Maximale terugwinning van hoogwaardige materialen.

Productie voor 266 900 gezinnen* (*) Equivalent, cijfers 2019


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2019

16

ONZE DIENSTVERLENING Samenleving

Een duurzame totaaloplossing Indaver beheert het afval voor industrieÍn, bedrijven, overheden en voor afvalinzamelaars. In samenspraak met onze klanten bieden we de beste totaaloplossing voor elke afvalstroom. Indaver kan de meest complexe afvalportfolio’s aan. Wij houden rekening met de eigenschappen van het afval, de mogelijke impact ervan op het milieu en de mogelijkheden voor terugwinning en verwerking. Altijd in samenhang met de logistiek en de kosten. Onze klanten krijgen de meest duurzame oplossing voor hun afvalstroom.

Producenten

Verbruikers

van afval

van materialen en energie

Totale dienstverlener in duurzaam afvalbeheer Onsite dienstverlening

Transport & overslag

Voorbehandeling

Verwerking

Productie van energie & materialen


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2019

17

ONZE DIENSTVERLENING Voor de industrie – Industrial Waste Services Iedere industriële klant heeft andere behoeften. Indaver levert daarom steeds een oplossing op maat. Indaver Total Waste Management brengt afvalbeheer naar een hoger niveau waarbij wij bewezen oplossingen, economische rentabiliteit en risicobeheersing samenvoegen. Wij verzorgen het afvalbeheer van aanvraag tot eindverwerking met maximale terugwinning van grondstoffen en energie. Onze Industrial Waste Services richten zich op vier sectoren:

chemie, petrochemie en plastics

farmaceutica, biotech, zorgsector

ferrometalen, non-ferrometalen, automotive

cleaning, inzamelaars, verwerkingscentra

Veiligheid, gezondheid en milieu zijn topprioriteit. We garanderen betrouwbaarheid en efficiëntie om optimale resultaten te boeken. We blijven innoveren en investeren in onze verwerkings- en recyclingmogelijkheden en databeheersystemen om steeds complexere afvalstromen te controleren, te traceren en op te volgen. Gestaag breiden we – door organische groei en gerichte acquisities – onze verwerkingscapaciteit en commerciële activiteiten verder uit in Europa. Daarmee kunnen we onze klanten nog beter bedienen. Onze totaaloplossing voor duurzaam afvalbeheer maakt ons tot de toonaangevende dienstverlener van complexe, vaak gevaarlijke industriële afvalstoffen in NoordwestEuropa.

EcoVadis 2019: ‘Goud’ voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Net als Indaver willen onze industriële klanten hun eigen duurzaamheid continu verbeteren. Om dat te realiseren, gaan onze klanten na hoe duurzaam hun onderaannemers zijn. Om hen te helpen bij hun selectie van onder meer afvalpartners is er het internationale evaluatieplatform EcoVadis. EcoVadis beoordeelt organisaties uit 155 landen en 198 bedrijfstakken op vier domeinen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO): milieu, arbeidsomstandigheden, ethiek en duurzaam aankoopbeleid. Indaver wordt sinds 2013 geaudit en bij elke editie wisten we onze score te verbeteren. Zo voerden wij in 2019 onder andere onze Gedragscode voor Leveranciers en ons Duurzaam Aankoopbeleid in. Met de ‘Gold advanced’-score (2019) blijft Indaver in de top 5 % van alle beoordeelde leveranciers in de categorie ‘afvalbeheer en -verwerking’.


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2019

18

ONZE DIENSTVERLENING Voor de overheden – Municipal Waste Services Lokale overheden spelen een belangrijke rol in het behalen van de Europese doelstellingen voor recycling. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de verwerking van het huishoudelijk afval van hun inwoners. Uitgangspunten zijn: duurzaam, kostenefficiënt met maximale terugwinning van energie en materialen. Indaver is een betrouwbare partner die grote toegevoegde waarde kan hebben. Indaver heeft decennialange ervaring in het beheer en de verwerking van huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval. Vanuit onze expertise en ervaring ondersteunen en adviseren wij lokale besturen bij een betere benutting van hun afvalstromen. Continuïteit en gegarandeerde duurzame verwerking van afval zijn daarbij essentieel. Wij beschikken over eigen installaties voor de verwerking van huishoudelijke afvalstromen. Hoogwaardige recycling en terugwinning van energie staan centraal. 

  VOORUITBLIK

Ontwikkeling samenwerkingsmodel met Vlaamse openbare besturen

Onze dienstverlening wordt ingegeven door flexibiliteit, vrije keuze en vertrouwen. Deze principes garanderen dat overheden goed worden geholpen. Samen met lokale overheden kunnen wij de kwaliteit van de materialenketen op niveau houden en verbeteren.

Eind 2017 veranderde de Vlaamse overheid de wetgeving rond de intergemeentelijke samenwerking. Er kwamen nieuwe regels voor toekomstige samenwerkingsverbanden met collega-gemeentebesturen en private partners.

Onze dienstverlening kent drie niveaus:

Tegelijkertijd zijn er ook andere veranderingen gaande. Naast de klassieke verwerking van afvalstromen komen er nieuwe verwerkings­ oplossingen. Bovendien willen lokale besturen hun eigen accenten leggen in het streven naar een koolstofarme en circulaire economie.

■■ Verwerking van huishoudelijk afval: waste-toenergy, vergisting en compostering, voorbehandeling van biomassa, sortering van diverse kunststoffen, verwerking van gevaarlijk huishoudelijk afval. ■■ Organisatie van systemen voor afvalbeheer: het beheer van afvaldiensten voor lokale overheden, inzameling en vervoer, de exploitatie van overslagstations, externe centra aanspreken voor de verwerking van recyclebaar of restmateriaal, en de ondersteuning van afvalpreventiecampagnes.  ■■ Infrastructuurbeheer: beheer of volledige werking, optimalisatie van capaciteit, formules voor coeigenaarschap, gezamenlijke projecten. 

Afvalbeheer op maat Lokale overheden pakken het afvalbeleid elk op hun manier aan. Ze kunnen ervoor kiezen om de krachten te bundelen met gemeenten uit de buurt. Indaver heeft de nodige ervaring om in deze complexe samenwerkingsverbanden te werken.

Indaver wil daarom, in dialoog met de Vlaamse publieke sector, de behoeften onderzoeken om te zien hoe zij verdere invulling aan de samenwerking met lokale besturen kan geven. In september 2019, tijdens een studiedag rond kunststofafval, is dit onderzoekstraject van start gegaan. Uiteindelijk wil Indaver komen tot een vernieuwd en toekomstgericht samenwerkingsmodel voor de Vlaamse openbare besturen.


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2019

19

INDAVER GROEP IN EUROPA Volumes in beheer

In 2019 had Indaver 5,1 miljoen ton afval in beheer, waarvan we 4 miljoen ton verwerkten in eigen installaties en 1,1 miljoen ton bij derden.

60 %

Trading

1,1 miljoen ton

19 %

van de afvalstoffen verwerkten we met het oog op recycling van materialen en nuttig toepassen van energie.

Eigen verwerking

4

miljoen ton

21 %

verwerkten wij thermisch om zo de schadelijke componenten op hoge temperatuur af te breken of, via fysicochemische verwerking, te neutraliseren.

Totale hoeveelheid afval in beheer

5 147 872 ton

19 %

Waste to Decontamination

België

Nederland

Duitsland

miljoen ton

miljoen ton

miljoen ton

2,3

1,4

35 %

Waste to Energy

1

21 %

Waste to Safe Sink

8 %

Ierland/UK

0,40 miljoen ton

Overige

0,02 miljoen ton

Eigen verwerking Trading

Preparation for Recovery

17 %

Waste to Materials

van de afvalstoffen borgen wij veilig en duurzaam op een stortplaats.


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2019

20

AUDITS VERBETEREN DE KWALITEIT VAN ONZE PROCESSEN We gebruiken audits om de veiligheid, betrouwbaarheid en traceerbaarheid van onze processen te controleren. We zijn transparant, verbeteren waar mogelijk en handelen volgens heel strenge normen.

Interne audits Interne audits helpen ons onze bedrijfsprocessen te verbeteren. Het interne auditteam bestaat uit medewerkers uit alle afdelingen. Ieder lid van het auditteam brengt de eigen expertise, technische kennis en het analytisch vermogen in om de kwaliteit van onze processen continu te verbeteren. Er zijn twee soorten interne audits: ■■ Compliance audits: het interne audit­ programma voor kwaliteit, veiligheid en milieu beoordeelt of Indaver werkt conform de 10 Codes van Goede Praktijk, operationele procedures, de wetgeving en de diverse accreditaties en vergunningen. ■■ Risk-based audits: deze audits identificeren en kwantificeren risico’s in de processen, en toetsen de efficiëntie en doeltreffendheid van de beheerssystemen.

u Lees hier onze 10 codes van Goede Praktijk

Externe controles Elk jaar wordt Indaver gecontroleerd door een aantal derde partijen. ■■ Overheidscontroles: Indaver krijgt in alle regio’s controle van overheden die vergunningen verlenen en toezicht houden op de correcte naleving ervan. ■■ SEVESO-controles: de vestigingen van Indaver in Hamburg, Biebesheim, Frankfurt, Stuttgart, Antwerpen, Terneuzen, Dublin Port en Duinkerke, slaan gevaarlijk afval op en verwerken het. Hierdoor vallen zij onder de SEVESO-richtlijn. Deze Europese richtlijn is er om de risico’s verbonden aan de opslag en behandeling van gevaarlijke stoffen te beheersen. De richtlijn wil ernstige ongevallen voorkomen en, als er toch ongevallen gebeuren, de impact ervan op mens en milieu beperken. De preventieve maatregelen en de inspectieen onderhoudsprogramma’s van een SEVESO-vestiging worden periodiek gecontroleerd door de bevoegde overheden. ■■ Audits door klanten: klanten voeren geregeld (onsite) controles uit om de Indaver acceptatieprocedure te screenen (precontractuele audits) of als tussentijdse evaluatie (postcontractuele audits).

■■ Audits door certificatiebureaus: met de certificatie van de beheerssystemen van Indaver bevestigt een onafhankelijk en erkend certificatiebureau formeel dat Indaver goed werkt. Indaver toont in een doorlichting of certificatieaudit aan dat ze de criteria van deze internationaal erkende normen naleeft. De ISO/OHSAS certificaten zijn drie jaar geldig, opvolging gebeurt via jaarlijkse opvolgingsaudits.

Audits van derden Indaver beschikt over een groot netwerk van betrouwbare partners die, aanvullend op haar eigen activiteiten, gespecialiseerde verwerkings- en logistieke oplossingen bieden. De zorgvuldige selectie gebeurt door onze eigen QESH – Waste Flow & logistieke teams – op basis van geografie, flexibiliteit, kwaliteitsstandaarden, services en prijs. Centra die afval verwerken dat kritisch (van aard, samenstelling of proces) is, onderwerpen we aan QESH goedkeuringsprocedures. Daarbij screenen wij onder meer vergunningen, verwerkingstechnieken en beheersystemen. Voor minder kritische verwerkingen hanteren we bestaande Qualification Guarantees (QG).

u Meer info vindt u hier

Alle cijfers in dit Duurzaamheids­rapport van Indaver zijn geaudit door een extern bureau. Voor de editie van 2019 was dit Bureau Veritas Certification België. De validatieverklaring van het extern verificatiebureau vindt u op pagina 102.


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2019

21

Certificaten per land en per vestiging Land

Titelhouder

Certificaat

Sinds

België

Indaver nv (Antwerpen, Doel, Kallo, Willebroek, Grimbergen, TWM-sites)

ISO 9001/14001

1991/ 1997

OHSAS 18001

2011

RHP Keurmerk

2011

Indaver Groencompostering (Kallo)

Nederland

Ierland / UK

Duitsland

Vlaco

2008

Indaver Groencompostering (Grimbergen)

Vlaco

2006

SVEX nv (Doel)

ISO 9001/14001

2008

OHSAS 18001

2011

Indaver Nederland B.V. (Indaver ARP B.V., Indaver Afvalberging B.V., Indaver Compost B.V., Indaver Groencompost B.V., Indaver IWS (Industrial Waste Services) B.V., Indaver Impex B.V., Indaver WTE B.V.)

ISO 9001/14001

1995 / 1997

OHSAS 18001

2012

Indaver IWS (Industrial Waste Services) B.V.

SQAS-certificaat

2011

Indaver Compost B.V. (Alphen aan den Rijn, Europoort, Nieuwdorp), Indaver Groencompost B.V. (Moerdijk, Rijpwetering, Voorschoten)

Keurcompost

2011

NTA 8080

2010

Indaver Compost B.V. (Alphen aan den Rijn)

NTA 8080

2014

NTA 8080 certificaat voor vloeibare CO2

2016

ISCC biogas en biomethaan

2019

Indaver IWS (Industrial Waste Services) B.V., Indaver Impex B.V. en Indaver Impex N.V.

VCA petrochemie

2014

Indaver Ireland Ltd (Meath WTE, Transfer Station, TWM-sites) Indaver (UK) Ltd (TWM-sites) Indaver (NI) Ltd

ISO 9001/14001

1994/ 2000

OHSAS 18001

2002

AVG mbH (Hamburg)

ISO 9001

1994

ISO 14001

1997

OHSAS 18001

2003

EN 50001

2010

EFB

1997

ISO 14001

2001

EFB

1997

ISO 9001

2008

EFB

1997

Chemisch-Physikalische Behandlung (Frankfurt)

EFB

1997

Chemisch-Physikalische Behandlung (Kassel)

EFB

1997

Chemisch-Physikalische Behandlung (Stuttgart)

EFB

1997

Sonderabfalldeponie (Billigheim)

EFB

1997

Gareg Umwelt Logistik GmbH (Hamburg)

EFB

1997

Dörsam + Nickel Transport GmbH

EFB

2013

Indaver Portugal S.A. (Abrantes)

ISO 14001

2015

HIM GmbH (Biebesheim) Panse Wetzlar Entsorgung GmbH (Wetzlar)

Portugal


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2019

22

TEVREDENHEID KLANTEN ACHTERHALEN Balanced Score Card Elk jaar beoordelen onze industriële klanten de prestaties van Indaver. Dit doen zij met behulp van de Balanced Score Card (BSC). Dit instrument koppelt de belangrijkste kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) aan onze afvalbeheerservices. Onze klanten kennen elk van deze KPI’s een bepaald gewicht toe en een score. Vanuit onze kernwaarde ‘met aandacht voor continue verbetering’, hebben we in 2019 de BSC grondig onder de loep genomen om te zien waar we het instrument kunnen verbeteren. Uit dat onderzoek kwam onder

meer naar voren dat de BSC te uitgebreid was, dat niet alle KPI’s voor elke klant relevant zijn en dat voor sommige KPI’s verschillende interpretaties circuleerden. Om de BSC zoveel mogelijk op maat van onze klanten te maken, is per industriesector (chemistry, life sciences en technology) een lijst samengesteld die de belangrijkste KPI’s weergeeft. Dit helpt onze accountmanagers om snel een relevante, korte BSC samen te stellen, op maat van de klant. Duidelijke thema’s en eenduidige KPI’s voorkomen verwarring.

Via de Balanced Score Card krijgt Indaver jaarlijks feedback van industriële klanten over hun klantentevredenheid.

 VOORUITBLIK In 2020 trainen we onze accountmanagers in onze vernieuwde BSC. Daarna kunnen zij deze introduceren bij onze industriële klanten.

Customized BSC

Industry specific KPI’s

Easy & flexible


People

23

Afval is een complexe business. Alles verandert snel. Door te investeren in onze mensen komen we tot de slimme en duurzame oplossingen die onze klanten en de samenleving nodig hebben. We willen dus dat onze medewerkers vol energie bij ons aan de slag blijven. We dragen daarom zorg voor het talent van onze huidige en toekomstige medewerkers die we aantrekken en voor de mensen die zich elke dag inzetten voor Indaver. Een veilige werkomgeving staat hierbij voorop.


24

DUURZAAM INZETTEN VAN GETALENTEERDE MEDEWERKERS

People

Maatschappelijke context

Onze aanpak

Langer met plezier aan het werk

Duurzame inzetbaarheid

We blijven met zijn allen langer aan het werk. En iedereen wil dat we die eindstreep gezond en met voldoende motivatie halen. Het is aan de werkgevers om hun werknemers mogelijkheden te bieden om die langere loopbaan goed te doorlopen. Dat kunnen zij niet zonder samenspraak met de werknemers. Langer met plezier aan het werk blijven, slaagt alleen als werkgever en werknemer er samen hun schouders onder zetten.

Ook onze medewerkers willen gezond en gemotiveerd hun werk kunnen uitvoeren. Vanuit de vier pijlers van ons beleid voor duurzame inzetbaarheid ondersteunen wij hen daarin. Die pijlers zijn:

War on talent De krapte op de arbeidsmarkt zet de strijd om de medewerker op scherp. Dat geldt inmiddels voor veel beroepsgroepen, maar in de technische beroepen is dit al langer gaande. Daar zal voorlopig geen einde aan komen. De oudere, ervaren werknemer gaat met pensioen en neemt zijn kennis mee. De jongere werknemer kiest niet meer ‘de baan voor het leven’, maar kijkt naar een baan die ook maatschappelijke relevantie heeft. De werkgever die hier adequaat op reageert, kan nieuwe medewerkers aan zich binden.

■■ Gezondheid en Energie: we helpen onze medewerkers fysiek en mentaal gezond te blijven. ■■ Vakkennis en Vaardigheden: we bieden onze medewerkers de mogelijkheid om hun competenties aan te scherpen en continu hun potentieel te ontwikkelen. ■■ Motivatie en Betrokkenheid: we stimuleren betrokkenheid bij onze medewerkers. ■■ Werk en Privé in Balans: we helpen onze medewerkers de juiste balans te vinden om tijdens hun carrière productief te blijven. Preventie staat voorop in ons beleid. Met de online scan IndaFIT kunnen medewerkers zelf nagaan hoe zij scoren op de vier pijlers. Indaver biedt een duurzaam inzetbaarheidsprogramma aan waarmee de medewerker zijn duurzame inzetbaarheid kan verbeteren.

Employer branding Het Indaver employer brand ‘samen zorgen voor een zuivere toekomst’ geeft haarscherp weer wat ons als medewerker bindt en boeit aan Indaver. Het versterkt zowel de band met Indaver als onze onderlinge verbinding. Daarnaast geeft het Indaver employer brand een eerlijk en aantrekkelijk beeld van Indaver als organisatie. Dit maakt dat we ons gerichter kunnen positioneren op de arbeidsmarkt en effectiever nieuwe collega’s kunnen werven die zich hiertoe aangetrokken voelen.


25 PEOPLE > DUURZAAM INZETTEN

WAR ON TALENT

Gemiddelde leeftijdspyramide per regio België

Van social media tot pop-up jobbeurs Jobbeurzen en banenmarkten zijn voor ons belangrijke momenten om ons te presenteren en in gesprek te gaan met bezoekers. In België en Nederland verwelkomen we heel wat geïnteresseerde kandidaten op de jobbeurzen van universiteiten en hogescholen. Daarnaast gebruiken we Facebook, LinkedIn en Instagram om de vacatures onder de aandacht te brengen. In Ierland bezocht Indaver alle grotere jobbeurzen die ondernemend Ierland organiseerde. Bovendien zetten we zelf een aantal pop-up jobbeurzen op. Daarmee bereikten we ook lokale kranten en radiostations waar we onze regionale vacatures konden promoten. Met al die inspanningen wisten we een groot aantal hooggekwalificeerde en ervaren kandidaten voor Indaver te interesseren.

2019

Nederland**

≥ 55 jaar

18 %

30 %

45-54 jaar

31 %

36 %

35-44 jaar

25 %

20 %

We willen talentvolle mensen aantrekken. Maar dat talent laat zich pas verleiden als ze Indaver zien als een aantrekkelijke werkgever. Om onze aantrekkingskracht voor starters en studenten te vergroten, ontwikkelen we stages.

25-34 jaar

22 %

12 %

≤ 24 jaar

4 %

2 %

≥ 55 jaar

11 %

27 %

45-54 jaar

30 %

31 %

De stageopdrachten stemmen we af met de onderwijsinstellingen. Daarmee vergroten we onze kans dat studenten voor Indaver kiezen als stageplaats. De stagiair krijgt een kijkje in onze keuken en kan nadien als ambassadeur Indaver aanbevelen bij medestudenten. Tegelijkertijd krijgen wij toegang tot de laatste inzichten en ontwikkelingen op het studievlak van de stagiair.

35-44 jaar

38 %

16 %

25-34 jaar

21 %

16 %

≤ 24 jaar

0 %

10 %

Stages als opstap

Personeelsleden

1 837

totaal Groep

714 België 239 Nederland* 187 Ierland 18 UK / Noord-Ierland 632 Duitsland 20 Frankrijk 24 Portugal 3 Italië

Ierland

Duitsland

Gemiddelde anciënniteit per regio België

2019 Nederland**

≥ 25 jaar

8 %

14 %

20-24 jaar

11 %

12 %

15-19 jaar

14 %

15 %

10-14 jaar

21 %

17 %

5-9 jaar

17 %

10 %

< 5 jaar

29 %

32 %

Ierland

Duitsland

≥ 25 jaar

1%

23 %

20-24 jaar

5%

8 %

15-19 jaar

10 %

6 %

10-14 jaar

13 %

9 %

5-9 jaar

21 %

20 %

< 5 jaar

50 %

34 %

u Bekijk onze careersite * incl. de personeelsleden van Grontmij BRP

** de personeelsleden van Grontmij BRP zijn hier niet opgenomen omdat deze cijfers niet beschikbaar waren.


26 PEOPLE > DUURZAAM INZETTEN

VOL ENERGIE LANGER AAN HET WERK

IndaFIT

Bruggenbouwers

Gezonde rug

Langer, gezond en met plezier aan het werk is een opdracht voor iedereen. Met IndaFIT hebben we een effectief hulpmiddel in handen. Deze online scan van ongeveer twintig minuten geeft onze medewerkers inzicht in hun mentale en fysieke conditie en of werk en privé wel in balans zijn.

In België zijn uit het duurzame inzetbaarheidsbeleid de bruggenbouwers voortgekomen. Zij dragen zorg voor de uitvoering van ideeën en haalbare acties die medewerkers in workshops over duurzame inzetbaarheid voorstelden. De community van bruggenbouwers bestaat uit drie groepen:

Indaver in Duitsland richtte haar gezondheidsprogramma in 2019 op de gezonde rug. Hiervoor organiseerden wij op elke locatie gezondheidsdagen met gezondheidstests, trainingen en tips voor een gezonde rug van een professionele trainer.

Na afronding van de vragenlijst krijgt de medewerker direct inzicht in de score op de thema’s gezondheid en energie, vakkennis en vaardigheden, motivatie en betrokkenheid en de balans werk en privé. Dat zijn ook de vier pijlers van ons duurzaam inzetbaarheidsbeleid. De medewerker bespreekt de score met een onafhankelijke coach die, naast de medewerker, de enige persoon is die deze gegevens kan inzien. Via een persoonlijk actieplan werkt de medewerker vervolgens met behulp van Hey, jij harde het duurzame werker! Hoe is jouw balans inzetbaarheids­ werk & privé? programma aan verbetering en aan persoonlijke doelen. Doe de test, meld je direct aan via fit@indaver.com!

IndaFIT houdt je de spiegel voor.

■■ De MoodMakers zorgen voor gezonde, sportieve en leuke invullingen van de lunchpauzes. ■■ De WegWijzers hebben een passie voor de mobiliteitsmicrobe en willen anderen hier heel graag mee aansteken. ■■ De MedeMerkers zijn onze ambassadeurs en werken mee aan de identiteit en het imago van Indaver, intern en extern, online en offline.

MoodMakers

WegWijzers

MedeMerkers

Refer a friend Indaver voerde in 2018 het programma ‘Refer a Friend’ in. Werknemers die een nieuwe collega aandragen, krijgen een beloning zodra die collega in vaste dienst komt. Voor deze actie is blijvende aandacht. Zo moedigen wij onze medewerkers aan om vacatures die wij op sociale media zetten, te liken en te delen. Daarmee krijgen onze vacatures in bredere kringen bekendheid.

“De aanpak van Indaver op het gebied van duurzame inzetbaarheid is bijzonder omdat daarin de ontwikkeling van de medewerker centraal staat. De medewerker wordt uitgenodigd en aangemoedigd om werk te maken van z’n ontwikkeling, z’n gezondheid en z’n vitaliteit en ook om te kijken of de werk-­privé balans in orde is.” Floor van den Heuvel Programmamanager Duurzame Inzetbaarheid WENB

  Bekijk de video


27 PEOPLE > DUURZAAM INZETTEN

DUURZAME INZETBAARHEID

Werkbelevingsonderzoek / Medewerkersbetrokkenheidsonderzoek Wij geloven dat de betrokkenheid van onze medewerkers bepalend is voor het succes van Indaver. In 2019 hebben we onze medewerkers daarom bevraagd over hoe zij hun werkzaamheden bij Indaver ervaren. De respons was goed, 66,8 % van de mensen uit Benelux-Frankrijk, Ierland-UK en Duitsland-Italië vulden de vragen in. Het blijkt dat er een goede basis ligt. Medewerkers geven aan tevreden en trots te zijn op hun werk. Zij staan achter onze doelstellingen, ondersteunen de richting die Indaver is ingeslagen en zijn loyaal.

Maar liefst 31,5 % van de medewerkers geeft aan bevlogen en betrokken te zijn bij de organisatie; dat is 6,8 % boven het gemiddelde van vergelijkbare organisaties. Er zijn ook verbeterpunten: efficiëntie, werkdruk, communicatie en samen­ werking tussen teams in de regio’s. Dat zijn dan ook de punten die wij met voorrang oppakken. In dialoog met de medewerkers hebben leidinggevenden actieplannen opgesteld en uitgedragen, die per locatie of afdeling worden uitgevoerd.

KeepWell Mark Indaver in Ierland mocht in 2019 de ‘KeepWell Mark’ ontvangen van de Ierse ondernemersorganisatie Ibec. Deze toekenning is een erkenning voor onze inspanningen gericht op het welzijn en welbevinden van onze medewerkers en hun duurzame inzetbaarheid. Ibec beoordeelde Indaver in Ierland op onder meer de onderdelen gezondheid, secundaire arbeidsvoorwaarden, flexibele werkmogelijkheden, zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof, training en ontwikkeling, gelijke kansen bij sollicitaties, promoties en kennisontwikkeling. We zijn heel trots op de KeepWell Mark. Ook voor 2020 zetten we deze lijn voort.


28 PEOPLE > DUURZAAM INZETTEN

Connect2Work

EMPLOYER BRANDING

Ambassadeurs

Samen zorgen voor een zuivere toekomst Om de wereld te laten zien wie we zijn, wat we doen en waarom, werkte Indaver in 2019 gericht aan haar employer branding. Met een goed werkgeversmerk, dat de kwaliteiten van Indaver weergeeft, kunnen we ons herkenbaar positioneren op de arbeidsmarkt en onze naamsbekendheid vergroten. Het werd een interessant ontwikkelproces dat werd ondersteund door een ervaren, externe partij. Uit de sessies met een dwarsdoorsnede van Indaver-medewerkers kwam naar voren dat Indaver een moderne organisatie is, die professioneel kwaliteit levert, een informele omgangssfeer heeft en bescheiden en ingetogen is. Dit alles leidde tot de gezamenlijk gedragen merkbelofte: “samen zorgen voor een zuivere toekomst”. Met als onderschrift: ‘wij zorgen voor een zuivere circulaire economie door afval om te zetten in nieuwe grondstoffen en energie, en schadelijke stoffen onschadelijk te maken’. Met deze resultaten kunnen wij nog meer op de voorgrond treden en ons als dé interessante werkgever presenteren.

In de werving- en selectiecampagnes van Indaver laten wij onze medewerkers hun enthousiasme verwoorden op onze careersite. Zij zijn onze beste ambassadeurs en geven met hun testimonials potentiële collega’s een beter beeld van de job die wij te bieden hebben. Daarnaast zet Indaver, afhankelijk van de vacature en de doelgroep, een of meerdere sociale mediakanalen in.

Nieuw IndaChlor team Voor onze nieuwe verwerkingsinstallatie IndaChlor in Noord-Frankrijk zochten we een geheel nieuw team. Lokale media besteedden vooral aandacht aan de duurzame herwinning van chloor door de toekomstige verwerkingsinstallatie. De publiciteit rond dit duurzaamheidsaspect, als onderdeel van de circulaire economie, leverde veel positieve reacties en spontane sollicitaties op. De mensen die een job bij IndaChlor kregen, attendeerden anderen weer op de overige vacatures.

In België vinden hoogopgeleide, anderstalige nieuwkomers het vaak lastig passend werk te vinden. Diploma’s die niet worden erkend, andere werkmethoden en de taal, vormen soms bijna onoverbrugbare kloven. Connect2Work koppelt deze nieuwkomers aan ervaren Belgische professionals uit hun eigen werkgebied. Deze mentoren staan de nieuwkomers drie maanden met raad en daad terzijde. Ook medewerkers van Indaver hebben zich vrijwillig als mentor ingezet. Vanaf het begin is duidelijk dat het niet om een job bij Indaver gaat, maar dat dit vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid gaat. Mentoren adviseren bij sollicitaties, geven duiding bij cultuurverschillen en ondersteunen bij praktische zaken. Daarbij ligt het initiatief vooral bij de nieuwkomer.

“Indaver doet dit uit engagement voor de samenleving. Misschien kunnen we langs deze weg ook mensen aanwerven, maar het gaat toch in de eerste plaats om die maatschappelijke verantwoordelijkheid van de onderneming.” Grim Sekeris, Shared Services Manager Process Assurance & Continuous Improvement


29 PEOPLE > DUURZAAM INZETTEN

STERKE, DUURZAME PLUSPUNTEN VOOR DE ARBEIDSMARKT Met initiatieven als IndaFIT (zie pagina 26), het mobiliteitsconcept TandjeBij en de goed ontvangen eerste editie van Duurzame Donderdag, onderscheidt Indaver zich van collega-bedrijven en stellen wij ons op als een aantrekkelijke, duurzame werkgever.

Minder reizen Indaver heeft veel verschillende locaties, verspreid over een groot gebied. Dat betekent dat sommigen van ons veel op de weg zijn te vinden. Indaver wil graag dat haar medewerkers zich zo duurzaam mogelijk verplaatsen en zich afvragen of een reis echt nodig is. Om het reizen voor vergaderingen terug te dringen, moedigt Indaver videoconferencing aan. Stap voor stap hebben wij onze vergader­ zalen uitgerust met systemen die dit mogelijk maken. Voor een aantal functies is het mogelijk om thuis te werken of om in te loggen op een flexplek bij een andere locatie. Met dergelijke oplossingen besparen we op reis­tijden en -kosten en verminderen we onze CO2-uitstoot. Ook spelen we in op de fiscale regelingen – die per land verschillen – voor het woonwerkverkeer.

TandjeBij

Duurzame Donderdag

In België initieerde Indaver het mobiliteitsconcept TandjeBij dat duurzame mobiliteit ondersteunt. TandjeBij biedt medewerkers de mogelijkheid om bijvoorbeeld een fiets of openbaar vervoerabonnement aan te schaffen via loon inruil. Een tool geeft vooraf inzicht in wat de invloed van die aankoop is op het bruto- en nettoloon. Via de TandjeBij kenniscafés, intranetpagina’s en nieuwsbrieven krijgen medewerkers informatie over het mobiliteitsbeleid en kunnen zij tips uitwisselen en ideeën inbrengen. Een aantal ideeën is inmiddels door de werkgroep duurzame mobiliteit opgenomen en uitgewerkt. Zo staan er poolwagens op de locaties.

Indaver draagt continu uit wat haar duurzame bijdrage is aan de maatschappij. Onze medewerkers kennen onze inspanningen, zij werken er zelf aan mee.

Vooral in het havengebied van Antwerpen kiezen steeds meer medewerkers voor de elektrische fiets, al dan niet in combinatie met De Waterbus.

In mei 2019 organiseerden wij voor het eerst onze Duurzame Donderdag voor medewerkers in België en Nederland. De deelnemers konden hun eigen programma samenstellen uit een breed aanbod aan workshops van recycling tot veiligheid en mobiliteit. Met Duurzame Donderdag wil Indaver het brede begrip ‘duurzaamheid’ via verschillende invalshoeken dichterbij de mensen brengen en zo zichtbaar maken wat de medewerkers persoonlijk kunnen doen om duurzamer te leven en te werken. De dag was uitermate geslaagd en medewerkers waardeerden de opzet zeer. In de toekomst gaan wij dit opnieuw organiseren.


30 PEOPLE > DUURZAAM INZETTEN

DIGITALISERING

Expertisecentrum

Human Resource Development

Structured learning Naast de klassieke workshops en on-the-job trainingen startte Indaver in 2019 ook met e-learnings. Onlinecursussen volgen is een praktische manier van kennisoverdracht. Zij zijn beschikbaar via de pc, laptop, tablet en smartphone. Medewerkers kunnen de cursussen doen op het moment dat het hun schikt en in hun eigen tempo. Bovendien krijgt iedereen dezelfde kennis en vaardigheden aangeboden. Zo kunnen medewerkers een cursus volgen rond Indavers’ tien gedragscodes voor duurzaam afvalbeheer. Ook bieden we SAP-trainingen aan, met name gericht op onze shared service centers. Tegelijkertijd werkten we aan de ontwikkeling van een uitgebreide opleiding voor operators die de draaitrommelovens bedienen in Antwerpen. Het gaat om een bestaande training, gericht op veiligheid en efficiëntie. We digitaliseren de cursus en maken hem inzichtelijk met behulp van (interactieve) animaties, filmpjes en foto’s. Ons uitgangspunt bij e-learnings is dat zij aanvullend zijn. Na dit digitale startpunt volgt nog een klassikale workshop of een ‘training on the job’.

regelgeving & veiligheid

21 338 uren technische vaardigheden

9 063 uren leadership/management

3 337 uren andere vaardigheden

4 547 uren

38 285 totaal aantal uren opleiding in 2019

Indaver stimuleert vanuit haar kernwaarde ‘met aandacht voor continue verbetering’ de ontwik­keling van haar medewerkers. Blijvende ontwikkeling komt zowel de medewerker als Indaver ten goede. Het nieuwe expertisecentrum ‘Human Resource Development’ initieert over de regio’s heen de (persoonlijke) ontwikkeling vanaf de eerste werkdag. Het expertisecentrum is daarvoor aan de slag gegaan met: ■■ employer branding, ■■ onboarding programma van nieuwe medewerkers, ■■ talent management, ■■ goals & performance management.

De vier onderwerpen liggen in elkaars verlengde. Het begint met de bekendheid en een aantrekkelijke propositie van Indaver als werkgever (employer branding). Daarmee werven we de juiste nieuwe mede­werkers die we via een gericht introductieprogramma (onboarding) binden aan Indaver en hun collega’s. Gedurende de carrière bij Indaver ligt de focus op de talenten en de interesses van de medewerkers (talent management) en producti­viteit in lijn met de ambities van Indaver (goals & performance management).

  VOORUITBLIK

Uitbreiding e-learnings Voor 2020 staan nieuwe e-learnings gepland, onder ander voor de operators van het Tankenpark in Antwerpen. Daarnaast krijgen alle medewerkers van Indaver in 2020 toegang tot een extern e-platform. Dit biedt een breed scala aan cursussen aan. Medewerkers kunnen praktische en persoonlijke vaardigheden, geschikt voor werk en voor het persoonlijk leven, ontwikkelen. Er is keuze uit zo’n 125 onderwerpen.


31 PEOPLE > DUURZAAM INZETTEN

LEIDERS EN TALENTEN

Partnerships

SIRA Triple C Continues Om onze huidige leiders te ondersteunen en toekomstige leiders te vormen, beschikt Indaver over het leiderschapsprogramma Triple C. Dit is gebaseerd op het leider­ schaps­model Care, Connect, Coach. Met Triple C stimuleren we het delen van kennis en peilen we de ideeën en meningen van medewerkers om hen gemotiveerd en betrokken te houden. Alle leidinggevenden hebben Triple C gevolgd, nieuwe leidinggevenden beginnen binnen een half jaar na indiensttreding met het leiderschapsprogramma. In 2018 bood Indaver ervaren leiding­ gevenden verdiepingsleergangen aan; de Indaver Triple C Continues. In 2019 hebben we de ervaringen geëvalueerd en waar nodig zaken verbeterd: ■■ Nog meer inspelen op de actualiteit door de inhoudelijke thema’s te laten aansluiten op projecten binnen de organisatie. ■■ Naast leiderschapsontwikkeling is, gezien de ontwikkelingen bij Indaver, ook organisatieontwikkeling een inhoudelijk onderdeel van de thema’s. ■■ Modulaire opbouw die deelnemers in staat stelt om één of slechts enkele modules te kiezen.

Vanaf september konden we de leidinggevenden en senior managers een nieuw programma aanbieden, bestaande uit vijf thema’s: ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

Change Management High Performing Teams Effective Dialogue Virtual Teams Personal Branding.

De chemische industrie is met haar complexe processen een boeiende en uitdagende werkgever. De SIRA-opleiding, een initiatief van de vzw Scheikundige Industrie Regio Antwerpen (SIRA) en partners, voorziet in theorie en werkervaringsplaatsen voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar zonder de juiste kwalificaties. Twee dagen per week volgen zij theoretische lessen, de andere dagen doen zij werkervaring op bij chemische bedrijven in de Antwerpse haven, zo ook bij Indaver.

Partnerships

De drie laatste thema’s worden in de loop van 2020 gegeven.

Leerstoel Management Education for Sustainability

Duitsland In Duitsland zijn de leidinggevenden in 2019 begonnen met een driejarige cursus in leiderschap. In vier modules leren zij moeilijke situaties aan te gaan, krijgen zij ervaring in gesprekstechnieken en leren ze de communicatie te verbeteren.

Indaver heeft zich vanaf medio 2019 voor drie jaar geëngageerd voor een nieuwe leerstoel die per 1 januari 2020 is ingegaan. Deze leerstoel, Management Education for Sustainability, is een gezamenlijk initiatief van de Antwerp Management School (AMS) en Breda University of Applied Sciences (BUas). De leerstoel is dan ook gevestigd in beide steden en is in handen van Lars Moratis, professor of sustainable business bij AMS en Frans Melissen, professor of sustainable experience design bij BUas. Zij krijgen ondersteuning van onderzoekers. Het doel is te zorgen voor voldoende duurzaamheidskennis bij onze huidige en toekomstige leiders, zowel in het bedrijfsleven als in de maatschappij. Voor een bedrijf als Indaver gaat het om de verbinding tussen nieuwkomers op de arbeidsmarkt en de medewerkers die al langere tijd bij ons werken. Studenten leren methoden om visies en plannen voor verduurzaming in te brengen bij bedrijven als Indaver. Managers en medewerkers krijgen inzichten in wat de jonge generatie nu precies beoogt met verduurzaming. Uiteindelijk moet dit ons helpen om het proces van verduurzaming en innovatie binnen Indaver sneller en efficiënter te doorlopen.


32

VEILIGHEID: ONZE PRIORITEIT

People

Maatschappelijke context

Onze aanpak

Veilig werken doe je samen

Veilig werken, veilig thuis

Mensen moeten veilig kunnen werken. De overheid zorgt voor wet- en regelgeving om de kaders te stellen voor een veilige werkomgeving. De werkgever zorgt er op zijn beurt voor dat op alle werkplekken veilig kan worden gewerkt en dat er een goede veiligheidscultuur bestaat. De medewerker neemt zijn eigen verantwoordelijkheid en werkt op een veilige manier. Veiligheid gaat iedereen aan.

Het internationaal managementteam, (IMT) stelt elk jaar de veiligheidsdoelstellingen vast. Die worden in de regioâ&#x20AC;&#x2122;s vertaald door diverse afdelingen in samenspaak met de respectievelijke veiligheidsafdelingen in een eigen veiligheidsplan, met interne audits, risico-evaluaties en opleidingen. We gebruiken de veiligheidspiramide om in elke regio een veilige werkomgeving te creĂŤren.

Veiligheid als rode draad

Wij verwachten van onze medewerkers dat zij veilig werken, de juiste beschermingsmiddelen gebruiken en de aangeboden veiligheidscursussen volgen. Leidinggevenden nemen zichtbaar hun verantwoordelijkheid en gezamenlijk werken we aan een cultuur waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt voor elkaars veiligheid. Natuurlijk reageren en corrigeren wij op situaties, maar preventie is het meest doeltreffend. Medewerkers kunnen een gebruiksvriendelijke app gebruiken om onveilige situatie te melden. Hoe vaker potentieel onveilige situaties preventief gerapporteerd en aangepakt worden, des te kleiner de kans dat een incident zich werkelijk zal voordoen.

Veiligheid loopt als een rode draad door beleidslijnen, procedures en beheersystemen. Elke werkplek moet een veilige werkplaats zijn. Er zijn instrumenten en procedures voor meldingen, registraties en controle van onveilige situaties in de hele organisatie. Veiligheidsopleidingen, medische onderzoeken en de juiste (persoonlijke) beschermingsmiddelen behoren tot de standaard voorzieningen.

Incidenten die zich desondanks voordoen, analyseren wij grondig op de oorzaken met behulp van ons incidentenbeheerprogramma. Wij koppelen er binnen vastgestelde termijnen acties aan en registreren de nieuwe meetresultaten. Dit alles om van incidenten te leren en kans op herhaling te voorkomen. De meest voorkomende onveilige situaties worden aangemerkt als thema voor onze veiligheidscampagne.


33 PEOPLE > VEILIGHEID

EIGEN MEDEWERKERS EN DERDEN ZORGEN SAMEN VOOR EEN VEILIGE WERKOMGEVING Een veilige werkomgeving staat of valt bij het veilig handelen door iedereen, dus door onze eigen medewerkers, leveranciers, chauffeurs en andere bezoekers op onze locaties. Leidinggevenden zijn een rolmodel in de bedrijfscultuur waarin iedereen oog heeft voor elkaars veiligheid. We stimuleren meldingen van veiligheidsrisico’s zodat wij die kunnen onderzoeken en aanpakken. Ook in 2019 meldden onze medewerkers potentieel gevaarlijke situaties: ‘early warnings’. We kunnen dan preventief ingrijpen.

In september konden chauffeurs en logistieke planners van transporteurs onze locatie Antwerpen bezoeken. De transporteurs zijn de link tussen onze klanten en de verwerkingsinstallaties. Indaver zorgt ervoor dat de chauffeurs het afval veilig kunnen aanleveren. Tegelijkertijd verlangen wij van hen dat zij onze veiligheidsrichtlijnen aanhouden. We grepen de bijeenkomst eveneens aan om een toelichting te geven op ons aangescherpte acceptatiebeleid en over het belang van specifieke koppelstukken om veilig en snel te kunnen lossen op de directe injectielijnen van de ovens. De gasten konden de controlekamer bezoeken zodat zij zelf eens konden zien wat er met het afval gebeurt dat zij aanleveren.

Extra aandacht

Vallen & uitglijden

Uit een analyse van de belangrijkste (bijna) ongevallen blijkt dat er nog meer aandacht nodig is voor:

Opnieuw komen veel ongevallen voort uit ‘slips & trips’. Dit door een combinatie van onvoldoende alert zijn en obstakels. Een opgeruimde en overzichtelijk werkplek draagt bij aan het voorkomen van struikelincidenten.

■■ Opgeruimde en overzichtelijke werkplekken. ■■ Correct handmatig handelen. ■■ Verkeersinstructies op onze eigen terreinen.

Antwerpen: T(h)anks for safety


34 PEOPLE > VEILIGHEID

VEILIGHEIDSPRESTATIES OPVOLGEN

Incidenten met werkverlet/verzuim 2019 was een minder goed jaar als het om ongevallen met werkverlet/verzuim gaat. Dan gaat het om een incident waardoor een medewerker meer dan één dag van het werk wegblijft (frequentiegraad). De veiligheidsprestaties van alle regio´s worden in een centraal Incident Registration & Management Systeem ingevoerd. Daarmee houden we de veiligheid altijd scherp op ons netvlies. In de cijfers zijn ook de vaste contractoren meegenomen. In 2019 hadden we als groep 33 letselongevallen. Dit waren er tien meer dan in 2018. Meer dan 50 % hiervan waren voet-been blessures als gevolg van struikelen of vallen.

Veiligheidscijfers vergelijken Indaver vergelijkt haar veiligheidscijfers met de cijfers die beschikbaar zijn. Daaruit blijkt dat Indaver beter scoort dan de afvalsector. Onze frequentiegraad lag ook in 2019 beduidend onder het gemiddelde.

LTIR (Lost Time Incident Rate)

Frequentiegraad 2019

10,4

2017 - 2019

12-maand voortschrijdend gemiddelde (incl. contractors) 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

2017

2018

2019

Totaal Indaver Groep (incl. contractors)

Afvalsector

Groepstarget (<10)

Chemie

De 'Lost Time Incident Rate' toont de frequentiegraad van het aantal incidenten met werkverlet / verzuim


35 PEOPLE > VEILIGHEID

WE DOEN HET VEILIG, OF HELEMAAL NIET

Veiligheidscampagnes Voor het derde achtereenvolgende jaar hadden wij een veiligheidscampagne die de thuissituatie verbindt met het werk. Immers, een arbeidsongeval heeft invloed op het privéleven van onze werknemers, en omgekeerd. De campagne heeft altijd een persoonlijke toets. Via onder meer posters geven werknemers zelf aan dat zij hun persoonlijke beschermingsmiddelen op het werk gebruiken, zoals zij ook in hun privéleven zich beschermen tegen gevaar en lawaai. Werk en hobby hebben zo altijd wel een relatie. Thema’s waren onder meer werken op hoogte en vallen en uitglijden.

De postercampagnes zijn geen doel op zich. De thema’s komen ook aan de orde in toolboxen, tijdens overlegmomenten en krijgen zo in verschillende vormen extra aandacht.

“In mijn vrije tijd ben ik tourgids voor mountainbikers. Als gids moet je altijd opletten dat mensen niet uitglijden of vallen. Ook hier op de losplaatsen let ik erop dat losslangen direct worden opgeruimd en dat gemorste producten snel worden verwijderd. Zo verminderen we het risico op uitglijden en struikelen.”

Sociale veiligheid Geen postercampagne, maar wel een veiligheidsonderwerp was het thema sociale veiligheid, aangedragen door de vertrouwenspersonen in Nederland. Onder sociale veiligheid verstaan we dat medewerkers in hun werkomgeving gevrijwaard zijn van bijvoorbeeld agressie, pesten, uitsluiting en (seksuele) intimidatie.

Bas Wesdorp, Hoofd Waste Transfer Terneuzen en Storage+

Luc. Houdt van hoogtes. Maar ook van veiligheid.

Moritz. Immer gut gesichert, damit auch alles gut läuft.

Ciarán. Is no sloucher on the hurling field.

Bas. Let op dat jij niet struikelt.

Luc Stevens is Hoofd Onderhoud en Infrastructuur in Willebroek (B) en is in zijn vrije tijd rotsklimmer.

Bas Wesdorp, Hoofd Waste Transfer Terneuzen en Storage+

“I make sure I keep a good posture when sitting at my desk and take regular breaks. Its important to me that I can play a match after work and still be at my best. Hurling is a sport famous for its speed and its physicality, I make sure I can be on the right side of a hurley.”

”In mijn vrije tijd ben ik tourgids voor mountainbikers. Als gids moet je altijd opletten dat mensen niet uitglijden of vallen. Ook hier op de losplaatsen let ik erop dat losslangen direct worden opgeruimd en dat gemorste producten snel worden verwijderd. Zo verminderen we het risico op uitglijden en struikelen.”

„Sobald ich Feierabend habe, ziehe ich meine Laufschuhe an und gehe eine Runde joggen. Dies hilft mir den Arbeitsstress abzubauen und abzuschalten. Um dies regelmäßig machen zu können, achte ich auf meine allgemeine Sicherheit am Arbeitsplatz, egal ob auf dem Stapler oder zu Fuß.”

Ciaran Brady, Production Accountant

Werk veilig. Work safe ◆ Home safe ◆ Everyone ◆ Every day

Work safe. Work safe ◆ Home safe ◆ Everyone ◆ Every day

Binnen Indaver werken alle regio’s met het process safety action plan. Dit bestaat uit drie veiligheidsacties: ■■ Installaties veilig ontwerpen en onderhouden. ■■ Veiligheid van productie en onderhoud verbeteren. ■■ De variabelen van het afval kennen en controleren om het ‘gedrag’ nog beter te kunnen voorspellen. Er is veel werk verzet om deze drie gebieden te verbeteren. Zo zijn er groepstrainingen HAZOP (identificatie van potentiële gevaren van procesinstallaties) en LOPA (risico’s bepalen en beheersen) gehouden. Als je de potentiële gevaren en risico’s kent, kun je in je ontwerp mensonafhankelijk oplossingen aanbrengen. In Antwerpen en in Ierland zijn de trainingen op de werkplek zelf gehouden.

“Mijn ouders namen mij altijd mee naar de bergen. Pas later kwam ik in aanraking met rotsklimmen. Wat ik nog veel spectaculairder vond. Maar welke rots ik ook beklim, ik doe het altijd met de noodzakelijke veiligheidsuitrusting. Ook bij werken op hoogte in Willebroek staat veiligheid altijd voorop. We gebruiken alle PBM’s die nodig zijn, zorgen voor de nodige verankeringspunten en dragen een harnasgordel. Altijd.”

TY FE SA ST FIR

Process Safety Action Plan 2019-2020

Moritz Scheffer ist Mitarbeiter der Sammelstelle in Kassel. In seiner Freizeit geht Moritz häufig laufen um sich fit zu halten.

TY FE SA ST FIR

Arbeite sicher. Work safe ◆ Home safe ◆ Everyone ◆ Every day

TY FE SA ST FIR

Werk veilig. Work safe ◆ Home safe ◆ Everyone ◆ Every day

TY FE SA ST FIR


36 PEOPLE > VEILIGHEID

VEILIGHEID BOVEN ALLES

Antwerpen: Veiligheid gaat iedereen aan Juist bij veiligheid is een proactieve houding van belang om ongevallen te voor­komen. Dit was dan ook speerpunt van het vierjarig veiligheidsproject dat Indaver in 2019 op de locatie Antwerpen startte. Het doel van het veiligheids­project is te schakelen van reactief naar proactief.

Referentie Risico-gebaseerde aanpak

Procesveiligheid en betrouwbare installaties

Rollen en verantwoordelijkheden

Eerst denken dan doen

Aangepaste organisatie

Aan het project, waar Indaver een externe partij voor aantrok, werken collega’s van alle afdelingen mee. We werkten een duidelijke visie en strategie uit. Tegen 2024 zullen we tal van verbeterprojecten implementeren waarbij we telkens 5 speerpunten als leidraad hanteren:

Het Antwerpse veiligheids­ project werd ook uitgebreid naar site IWS Terneuzen.

■■ Risico-gebaseerde aanpak: gericht op veilige en klantgerichte oplossingen voor risico’s. ■■ Procesveiligheid en betrouwbare installaties: investeren om installaties op een hoger en betrouwbaar niveau brengen, bediend door collega’s die de installaties uit en te na kennen. ■■ Rollen en verantwoordelijkheden: van elke medewerker zijn de kennis en vaardigheden bekend zodat ook duidelijk is wie welke taak mag uitvoeren. ■■ Eerst denken, dan doen: we handelen nadat we hebben nagedacht en delen continu nieuwe ervaringen met elkaar op het vlak van veilig werken. ■■ Aangepaste organisatie: de juiste mensen op de juiste plaats met voor elke functie de juiste opleidingen, middelen en tools, aangepast aan de risico-gebaseerde aanpak.

Indaver Antwerpen heeft de ambitie om gekend te zijn als dé referentie in het veilig en duurzaam verwerken van gevaarlijke afvalstoffen binnen de afvalindustrie en daarbuiten. De veiligheid en het welzijn van de medewerkers komen daarbij op de eerste plaats.

Work safe ◆ Home safe ◆ Everyone ◆ Every day

“Het is interessant om aan deze werkgroep deel te nemen. Je buigt je niet alleen over een belangrijk thema voor onze veiligheid, je leert ook de uitdagingen en aanpak van de collega’s in de andere afdelingen kennen. Het zijn efficiënte bijeenkomsten die goed zijn begeleid en waarin je voelt dat we er allemaal het beste willen uithalen. Samen komen we tot acties die overal haalbaar zijn. Het is opvallend hoeveel je kan bereiken in 1,5 uur tijd.” Vincent De Bleeckere, Assistent-Ploegleider TBA


37 PEOPLE > VEILIGHEID

EXTERNE WAARDERING VOOR VEILIGHEID BIJ INDAVER

Jemeppe: Veiligheidstrofee Inovyn voor Indaver Als Total Waste Management partner voor chemieproducent Inovyn Manufacturing SA in Jemeppe (België) beheert Indaver al het gevaarlijke en niet-gevaarlijke afval. Inovyn produceert onder meer vinyl, PVC, natriumhydroxide en waterstofperoxide. Die processen brengen risico’s met zich mee waardoor Inovyn veel waarde hecht aan veiligheid. Elk jaar reikt Inovyn een veiligheidstrofee uit voor de beste veiligheidsprestatie onder zijn (sub)contractors. Voor het tweede jaar op rij werd Indaver uitgeroepen tot winnaar in de categorie subcontractors die minder dan 7 000 uur op de site werken. Wij blonken onder meer uit in een ‘zero accident track record’ voor 2018. Ook waren er geen negatieve opmerkingen over onze veiligheidshouding, acties en het naleven van de veiligheidsrichtlijnen. Deze trofee is een mooie erkenning van de dagelijkse inspanning die onze on-site medewerkers leveren bij Inovyn.

Indaver ARP: Nominatie Tata Steel Gouden Helm Award Onze zoutzuurrecyclinginstallatie ARP bij Tata Steel in IJmuiden (Nederland) werd in 2019 genomineerd voor de Gouden Helm Award 2018 voor contractors van Tata Steel. Die nominatie kregen we vanwege onze inzet, de open communicatie tussen ARP en de Tata-fabriek ‘Beitsbaan’ en de overkoepelende gestandaardiseerde aanpak van veiligheidsrisico’s. Helaas mochten we de Gouden Helm niet mee naar huis nemen, maar we zijn trots op de nominatie die laat zien dat onze inspanningen niet onopgemerkt blijven.

Doel: Prestigieuze HPR Award Na het Ierse Meath (in 2017) mocht nu ook onze locatie Doel (België) de prestigieuze HPR Award ontvangen van onze hoofdverzekeraar FM Global. Deze verzekeraar is verantwoordelijk voor de brand- en risicoverzekering. HPR staat voor Highly Protected Risk en is de hoogste – en zeer moeilijk te verkrijgen – status die een installatie of locatie kan verwerven. Deze prijs is een beloning voor alle inspanningen die de medewerkers van Doel hebben verricht.

vlnr: Filip De Schutter, Paul Geens, Wim Ooms, Patricia Delaconcorde, Michel Decorte


Planet

38

Uit het afval dat wij verwerken, halen we met

We wekken uit het afval ook energie op. Die leveren we

behulp van onze installaties en processen

terug als stoom, warm water (verwarming), groen gas

waardevolle materialen. Deze brengen wij als

of elektriciteit. Hierdoor vermindert het verbruik aan

secundaire hoogwaardige grondstoffen terug in de

fossiele brandstoffen. Tegelijkertijd beschermen we de

materialenkringloop en zo zijn we een schakel in de

materialenkringloop tegen ongewenste, schadelijke

circulaire economie.

stoffen. Tijdens al onze activiteiten beperken we de impact op de omgeving tot een minimum.


39

MATERIALEN

Planet

Maatschappelijke context

Onze aanpak

Schaarse en dure grondstoffen

Materialenkringloop sluiten

De vraag naar grondstoffen blijft groeien, niet alleen door de toenemende welvaart, maar ook door de groei van de bevolking. Grondstoffen zijn in veel gevallen niet onuitputtelijk. We zullen daarom slimmer moeten omspringen met materialen en energie. Ook omdat schaarste gelijk staat aan hoge prijzen voor primaire grondstoffen.

Producenten vervaardigen producten uit grondstoffen. Uit die productie ontstaan onbruikbare materialen, dus afval. Ook de producten worden vaak op een bepaald moment afval.

Circulaire economie is een van de antwoorden op dit complexe vraagstuk. Afvalstromen bevatten veel materialen die we kunnen terugwinnen en opnieuw kunnen inzetten als secundaire grondstof. Dit levert niet alleen een besparing op van primaire grondstoffen, het past ook bij het tijdsbeeld om verspilling tegen te gaan. De Green Deal (zie p. 10) van de Europese Unie zal voor een opschaling van de circulaire economie zorgen.

End-of-waste materials Er is duidelijk sprake van een transitieperiode als het gaat om terugwinning van grondstoffen uit afval (end-of-waste materials). In 2018 keurde de Europese Unie de Circular Economy Package (zie p. 9) goed, die ingrijpende aanscherpingen bevat voor onder meer de kaderrichtlijn afval, de richtlijn over stortplaatsen en de verpakkings­richtlijn. Het vernieuwde kader scherpt de doelstellingen voor duurzaam afvalbeheer, met nuttige toepassing voor afvalstromen, aan. De lidstaten krijgen strengere regels opgelegd om hun doelstellingen te behalen. Zo moeten zij hun doelstellingen van 2030 voor het recyclen van plastic verpakkingen in 2020 in nationale wetgeving hebben omgezet.

Door deze materialen zo efficiënt mogelijk te recyclen, spreken we minder primaire en fossiele grondstoffen aan. Op die manier sluit Indaver de materialenkringloop.

Waarde creëren uit afval De hoogtechnologische installaties van Indaver zijn ontworpen om zoveel mogelijk waardevolle materialen te halen uit het afval dat wij verwerken. Innovaties als chemische en thermische recycling zijn een aanvulling op bestaande technieken. Indaver investeert continu in technologische innovaties die nodig zijn om materialen zo terug te winnen dat zij voldoen aan de kwaliteitseisen die de markt stelt. Complexe afvalstoffen breken we met onze Molecule Management aanpak af tot op het molecuul. Daarmee leveren we een hoogwaardige secundaire grondstof aan de industrie, net zo goed en veilig als het originele materiaal.


40 PLANET > MATERIALEN

METAMORFOSE VOOR MILIEUPARK WILLEBROEK

Het Milieupark in Willebroek (België) onder­ gaat een ware gedaante­verwis­se­ling. Indaver bouwt er, naast de bestaande installatie voor verwerking van huishoudelijk verpakkingsaf­ val (PMD) een volledig nieuwe hal die in staat zal zijn om nóg meer materialen te sorteren uit deze afvalstroom. Zo zorgen we ervoor dat het vernieuwde beleid van Vlaanderen met betrekking tot kunststofrecycling adequaat kan uitgevoerd worden en dat de Europese doelstellingen behaald kunnen worden. Met onze state-of-the art sorteerinfrastructuur geven we concreet vorm aan de circulaire economie. Proefprojecten resulteren in ‘Nieuwe Blauwe Zak’ Samen met FOST Plus (in België verantwoor­ delijk voor de inzameling en recycling van PMD) startte de Vlaamse overheid in 2016 met een aantal proefprojecten die nieuwe, meer uitgebreide definities voor PMD uittest­ ten. Die alternatieven hebben een hogere re­ cycling van kunststofafval tot doel. Het meest succesvolle systeem werd in 2018 vastgeklikt en in een toekomstvisie uitgewerkt onder de naam ‘De Nieuwe Blauwe Zak’. Indaver partner van gemeenten en FOST Plus Het doel is dat in de periode 2019 - 2021 alle Belgische gemeenten stapsgewijs overschake­ len naar de nieuwe definitie. Indaver bereidde

zich intussen voor op de bouw van een nieuwe en grotere installatie en haalde midden 2019 het contract binnen voor de langdurige verwerking van bijna 60 000 ton PMD. Dit contract bevestigt en verstevigt onze positie als partner voor openbare besturen in Vlaan­ deren. Van 9 naar 14 fracties Terwijl de bestaande installatie 9 eindpro­ ducten produceert, zullen we de ‘Nieuwe Blauwe Zak’ uitsorteren in 14 materialen. Het zijn in hoofdzaak de plastic folies en de harde kunststofverpakkingen zoals polystyreen­ verpakkingen en PET-schaaltjes die nieuw zijn. Noodzakelijke overgangsfase Een wijziging van die omvang gaat gepaard met een overgangsfase. Ook hiervoor bood Indaver een oplossing door de bestaande installatie in Willebroek om te bouwen. Dit

gebeurde in maart 2019. Het liet toe om de contracten die op 1 april een aanvang namen, alvast volgens de nieuwe definitie uit te sorte­ ren. In deze overgangsfase (tot 2021) sorteren we zo’n 37 000 ton verpakkingsafval per jaar. Nieuwe state-of-the art installatie In september 2019 vatte de bouw aan voor de nieuwe installatie. Onze sorteertechnieken bewezen in de voorbije decennia hun deugde­ lijkheid. We halen voor alle fracties een zeer hoge zuiverheidsgraad, zoals gevraagd door de recyclingbedrijven. In de nieuwe installatie zal een veelvoud staan van de huidige machi­ nes. Een ingenieuze opstelling met heel wat correctielussen staat garant voor kwaliteits­ volle eindproducten zoals voorgeschreven door FOST Plus. De vooropgestelde timing om de installatie in gebruik te nemen, is het voorjaar van 2021.

Projects

Chemische recycling Niet alle plastics zijn geschikt voor mechanische verwerking. Bijvoorbeeld omdat zij uit meerdere lagen kunststof bestaan, of omdat ze zijn samengesteld met aluminium (verpakkingen voor chips, medicijnen etc.). Dit groeiend aantal plastics blijft buiten de recycling. Indaver in België ontwikkelde de afgelopen twee jaar aan de UGent een eigen depolymerisatie techniek voor chemische recycling van plastics. Deze innovatieve technologie maakt van end-of-life plastics secundaire basis­­ chemicaliën die de plastic­ industrie als grondstof kan gebruiken. In 2019 kreeg Indaver vergunning om de proefinstallatie Plastics2Chemicals in Antwerpen te bouwen. (Zie ook pagina 95)


41 PLANET > MATERIALEN

INDACHLOR ZOUTZUUR EN ENERGIE UIT GECHLOREERD RESIDU In 2018 verkreeg Indaver de vergunning om haar activiteiten uit te breiden met een nieuwe recycling­ installatie. Deze installatie, IndaChlor genoemd, zal uit gechloreerd residu uit de pvc-industrie zoutzuur maken. De bouw, in de haven van Duinkerke (Noord-Frankrijk), is in 2019 gestart. De nieuwe installatie recupereert zoutzuur uit de gechloreerde productresidu’s. Het gaat om 40 000 ton op jaarbasis. Zoutzuur is een essentiële grondstof voor industriële productieprocessen. Wanneer de installatie operationeel is, kan Indaver het zoutzuur via een directe pijpleiding aan een buurbedrijf leveren. Tijdens het

verwerkingsproces wekt IndaChlor energie op. Deze levert Indaver via een stoomleiding aan een nabijgelegen alcoholdestilleerderij. Dit bedrijf hoeft zo geen energie te produceren op basis van fossiele brandstoffen. Dankzij deze industriële symbiose wordt CO2-uitstoot vermeden. Met IndaChlor brengt Indaver de circulaire economie in de praktijk. We recupereren materialen en energie tijdens het verwerken van gechloreerde residu’s en creëren zo waarde uit afval. Zo past dit project uitstekend in de Green Deal die de Europese Commissie eind 2019 presenteerde. Tijdens de bouw, in

2019, konden tal van betrokkenen en belangstellenden kennisnemen van het duurzame karakter van het project.

  VOORUITBLIK IndaChlor is naar verwachting in het tweede kwartaal van 2020 operationeel.

Partnerships

Ports Energy and Carbon Savings IndaChlor is partner in het Ports Energy and Carbon Savings (PECS) project. Dit internationale project, dat onderdeel is van het Europese richtkader Interreg 2 Zeeën, onderzoekt manieren om kleine en middelgrote havens groener, energie-efficiënter en CO2neutraler te maken. Voor dit project werken havens, de industrie, kennisinstellingen en lokale stakeholders samen. Als IndaChlor operationeel is, verduurzaamt zij de energievoorziening in de haven van Duinkerke. De stoom die vrijkomt tijdens de verwerking gaat naar een stoomturbine. Een deel wordt vervolgens omgezet in elektriciteit voor eigen gebruik, de rest van de stoom gaat naar het buurbedrijf. De opgedane kennis uit het PECS-project kan andere havens inspireren om hun energievoorziening te verduurzamen. Financieel PECS ontvangt financiering van het Interreg 2 Zeeën-programma 2014-2020, dat mede gefinancierd is door het Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds (ERDF) onder het subsidie contract No 2S01-020. Daarnaast zorgen ook de Nederlandse provincies Noord-Holland en ZuidHolland voor financiële steun.


42 PLANET > MATERIALEN

INDAVER METAL PROCESSING WINT PALLADIUM TERUG Het terugwinnen van edelmetalen is een belangrijk onderdeel in het sluiten van de materialenkringloop. Zij hebben unieke chemische eigenschappen, zijn vaak zeldzaam en daardoor kostbaar. Terugwinning is dus niet alleen ecologisch maar ook economisch interessant. In samenwerking met onder meer klanten onderzocht en testte Indaver sinds 2016 de mogelijkheden om edelmetalen uit industriële afvalstromen terug te winnen. De positieve resultaten leidden in 2018 tot de ombouw van de bestaande solvent recyclinginstallatie op onze locatie Antwerpen. Een thermisch proces, Indaver Metal Processing (IndaMP), scheidt palladium, platina en goud van industriële

oplosmiddelen en vangt deze edelmetalen terug op in de residu’s. In februari 2019 leverde IndaMP het eerste herwonnen palladium uit afvalstromen afkomstig uit de farmaceutische industrie. Daarmee is IndaMP een mooi voorbeeld van industriële symbiose waarbij we grondstoffen terugwinnen uit afval van het ene bedrijf voor het gebruik ervan bij hetzelfde of een ander bedrijf. IndaMP kan het palladium telkens opnieuw duurzaam terugwinnen. Onze klanten verkleinen dus niet alleen hun ecologische voetstap, maar zijn ook niet langer afhankelijk van palladiumleveranciers en versterken zo hun marktpositie.

  VOORUITBLIK Er staan diverse projecten op stapel om het dienstenaanbod van IndaMP te verruimen. Het doel is door te groeien tot een breed en flexibel recyclingcentrum voor edelmetalen uit vloeibare afvalstromen.

Partnership Alliance Award Indaver mocht voor haar nieuwe IndaMP installatie in Antwerpen in oktober een mooie bekroning ontvangen. De samenwerking met het farmaceutisch bedrijf Pfizer Ringaskiddy in Ierland om palladium terug te winnen uit residu kreeg de Partnership Alliance of the Year Award van de farmaceutische industrie. u Lees het artikel (engelstalig) vlnr: Indaver-team met Account Manager Mike Dee, IWS Sales Manager Ireland Ruth Appelbe en Wouter van Zundert, International Key Account Manager met daarnaast Brian O’Rourke, Cost reduction specialist bij Pfizer Ringaskiddy en zijn collega Rob Bohane, samen met de gastheer van de avond.

“Sinds 2018 verwerkt de IndaMP-installatie van Indaver onze vloeibare afvalstroom palbociclib waardoor er een flinke hoeveelheid palladium werd teruggewonnen. Naast de financiële winst verminderde Pfizer met dit project zijn ecologische voetafdruk met 700 ton CO2-uitstoot. Dit was uitsluitend mogelijk dankzij onze gezamenlijke inspanning en succesvolle samenwerking.” Brian O’Rourke, Cost Reduction Specialist for Waste at Pfizer Ringaskiddy, Ireland


43 PLANET > MATERIALEN

SCHONE COMPOST MAAK JE SAMEN

Ketenverantwoordelijkheid Compost, als vervanger van veen en fossiele kunstmest, past uitstekend in een duurzaam bodembeheer. Mits het schoon is. Schone compost begint met zuivere grondstof, het GFT-materiaal. Uit onze sorteeranalyses blijkt dat de vervuiling in het Nederlandse GFT-materiaal toeneemt: van minder dan 1 % in 2000 tot ruim 4 % in 2018. Tegelijkertijd eisen onze afnemers, met name de landbouw, terecht dat onze compost minder deeltjes plastic en glas bevat. Symposia schoner GFT-materiaal Eind 2018 organiseerde Indaver in Nederland een symposium over de noodzaak om tot een gezamenlijke aanpak van een betere kwaliteit GFT-materiaal te komen. In november 2019 was er een vergelijkbare bijeenkomst in Utrecht, georganiseerd door Rijkswaterstaat in samenwerking met brancheorganisaties NVRD (Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement) en VA (Vereniging Afvalbedrijven). Ook Indaver was aanwezig en sprak, mede namens de VA, over hulpmiddelen om meer en toch schone GFT in te zamelen en om vervuiling in de keten door alle soorten plastic te voorkomen.

Inmiddels hebben alle betrokkenen onder de noemer Aanvalsplan GFT diverse projecten opgepakt die zich richten op kwaliteitsverbetering binnen de keten van GFT naar compost. Er komt onder andere een eenvoudige en eenduidige wel/niet-lijst voor het GFT-afval. Alle gemeenten gaan die voor hun inwoners gebruiken. Bioplastics verstoren composteerproces Ook binden we gezamenlijk de strijd aan met de zogenoemde composteerbare bioplastics die niet geschikt zijn voor verwerking in het industriële composteringsproces. De bezorgdheid omtrent de bioplastics in het GFT deelt ook VLACO, De Vlaamse compostorganisatie waarvan Indaver een actief lid is. Tijdens een druk bijgewoond symposium in juni 2019 vormde de problematiek van bioplastics in de biologische kringloop het hoofdthema. Experts uit Belgische en Nederlandse composteerinstallaties deelden hun ervaringen en toetsten deze aan de bevindingen vanuit de academische wereld.

Geautomatiseerde kwaliteitscontrole Kwaliteitscontrole van het aangeboden afval is van het grootste belang voor een optimale verwerking. Indaver bewaakt de kwaliteit van het organisch afval op verschillende manieren. Naast onze periodieke sorteeranalyses monitoren we de aangevoerde ladingen met de iAuditor app. Deze app gebruiken we ook in onze andere operationele locaties in België en Nederland als tool om de inkomende afvalstromen te bewaken. Met deze nieuwe technologie krijgt de klant zeer snel de resultaten teruggekoppeld zodat hij kan aansturen op een betere afvalscheiding. u Meer over de iAuditor app op p. 90

Vlaanderen breidt definitie ‘GFT’ uit De Vlaamse overheid breidde in 2019 de definitie voor groente-, fruit- en tuinafval uit. Voortaan zijn ook dierlijke bijproducten toegelaten in het GFT. Dit had een aantal operationele aanpas­ singen tot gevolg voor de GFTcomposteerinstallatie die wij in Erembodegem exploiteren. Daarnaast betekende het ook een bijkomende administratieve verplichting voor onze activiteiten in overslag en transport van compost. In Nederland zijn dierlijke bijproducten al langer toegelaten in het GFT-afval.


44 PLANET > MATERIALEN

BIO POWER ALPHEN BOEKT UITSTEKENDE RESULTATEN Bio Power Alphen boekte in 2019 een recordproductie groen gas en vloeibare CO2. Ook de productie van compost nam met 3 575 ton toe. Dit fraaie, duurzame resultaat was vooral te danken aan de verbetermaatregelen die we hebben uitgevoerd. Vanuit de kernwaarde ‘met aandacht voor continue verbetering’ is bij Bio Power Alphen in 2019 een lean scan gehouden. Uit de scan kwamen knelpunten naar voren in wisselwerking tussen de composteerinstallatie en

de vergister. De vergister werkt optimaal bij een gelijk­ matige aanvoer van goede kwaliteit GFT-materiaal. De composteerinstallatie kon niet altijd optimaal aan die eisen voldoen. In het verbetertraject zijn daarom ook de GFT-locaties Europoort en Nieuwdorp betrokken. Zij springen bij op het moment dat de vraag van de vergister naar GFT-materiaal groter is dan bij de locatie Alphen wordt aangevoerd. Voor die betere afstemming hebben we gekeken naar seizoensinvloeden op het

GFT-materiaal en houden we rekening met gepland onderhoud. Met de recordproductie groen gas en vloeibare CO2 als resultaat. Tegelijkertijd hebben we de Lean Six Sigma systematiek in het operationeel werk ingebed. Medewerkers hebben meer inzicht in het totaal en in de resultaten. We enthousiasmeren hen om met verbetervoorstellen te komen.

GFT-afval levert drie duurzame producten op In Alphen aan den Rijn staat onze nieuwste generatie GFT-vergister, Bio Power Alphen. Alle kennis en ervaringen die we eerder opdeden bij vergister EcoFuels hebben we toegepast. Uit het GFT-afval van gemeenten uit de wijde omgeving winnen wij drie hoogwaardige grondstoffen terug. Opnieuw sluiten wij daarmee de materiaalkringloop: ■■ Compost: een natuurlijke bodemverbeteraar die fossiel veen en kunstmest vervangt; ■■ Groen gas: nat organisch restafval wordt vergist tot biogas, dat wordt opgewerkt tot groen gas. Dit groen gas heeft een heel hoge kwaliteit en vervangt fossiel aardgas; ■■ Vloeibaar CO2: bij de veredeling van biogas tot groen gas komt CO2 vrij. Bio Power Alphen comprimeert dit tot vloeibare CO2, onder meer geschikt voor het stimuleren van plantgroei in de glastuinbouw.

vloeibaar CO2 Bio Power Alphen

Compost Nieuwdorp

Rotterdam Europoort

compost

2 340 ton

34 150 ton

groen gas

2 415 533 Nm 3


45 PLANET > MATERIALEN

VAN BODEMAS TOT GRONDSTOF

Indaver verwerkt jaarlijks meer dan 400 000 ton huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval in de roosterovens van de locatie Doel. Na verbranding blijft er circa 85 000 bodemas over. In Doel staat ook de asbehandelingsinstallatie waarmee wij een tweede leven geven aan drie kwart van de bodemassen. Uit bodemas halen wij de ferrometalen en non-ferrometalen, waardevolle grondstoffen voor de industrie. De zandfractie gebruiken wij voor onze eigen stortplaatsen als (eind)afdeklaag voor de volgestorte delen. De circa 30 000 ton granulaat die wij jaarlijks uit bodemas produceren, voldoet aan de eisen om te dienen als bouwgrondstof voor betonblokken. Vormgegeven als enorme legostenen hebben zij uitstekende bouwtechnische eigenschappen. Indaver

gebruikt deze blokken op haar eigen locaties, maar ook bij anderen. Toepassingen van de blokken zijn onder meer compartimentering van bulkopslag, als verkeers­geleiders en om taluds aan te leggen. Het granulaat is ook geschikt als onderdeel van de onder­funderings­­laag bij de aanleg van wegen en parkeerplaatsen. Indaver steekt veel energie in het vinden van hoog­ waar­dige toepassingen voor alle eind­producten van bodemas­behandeling. Zo willen wij de kwaliteit van de zandfractie verbeteren. Ook investeert Indaver in technologie om de terugwinning van grondstoffen uit bodemassen verder te verfijnen. Het gaat dan met name om een hogere recyclingefficiëntie van koper, aluminium en edelmetalen.

Urban mining en Indaver Valley Indaver is steeds succesvoller in het terugwinnen van bijzondere metalen uit de fracties die zij verwerkt. Naast edelmetalen kunnen wij ook de fluorescentiepoeders vermelden. Zij komen bij de recycling van gasontladingslampen bij Indaver Relight in Doel vrij. Deze poeders bestaan voor 15 % uit zeldzame aardmetalen. Door deze terug te winnen, ook urban mining genoemd, voorkomt Indaver de negatieve invloed die het winnen van zeldzame aardmetalen met zich meebrengt (hoge CO2-uitstoot, water- en grondverontreiniging, verstoring van ecosystemen). Indaver slaat de volledige productie van fluorescentiepoeders van Indaver Relight op in onze eigen Indaver Valley bij onze stortplaats Antwerpen. Veilig ingepakt en volledig afgescheiden van andere afvalstoffen, kunnen wij de zeldzame aardmetalen uit de poeders halen op het moment dat de markt erom vraagt.


46 PLANET > MATERIALEN

CO2 MANAGEMENT

Partnerships

ASH-CEM Carbon Capture and Utilisation Hoe graag Indaver ook zonder CO2-uitstoot zou willen werken, CO2 is onvermijdelijk verbonden aan ons productieproces. Toch zetten we in op het verlagen van de CO2-uitstoot door materialen en energie te recupereren bij

de thermische verwerking van afvalstoffen. Deze moeten dan elders niet geproduceerd worden op basis van fossiele grondstoffen. Daarnaast onderzoeken wij alle mogelijkheden om CO2 na afvang nuttig te gebruiken.

Projects

Power-to-Methanol primeur voor België In 2019 engageerde Indaver zich in het nieuwe en ambitieuze project Power-to-Methanol van Port of Antwerp. Het doel is om op een duurzame manier methanol te produceren. Samen met een aantal spelers in het havenbedrijf wil Port of Antwerp methanol produceren op basis van opgevangen CO2 en waterstof in plaats van met fossiele grondstoffen. In de haven van Antwerpen, die de grootste Europese geïntegreerde energie- en chemiecluster herbergt, is methanol onontbeerlijk voor de dagelijkse werking. Op jaarbasis verbruiken de bedrijven 300 000 ton van deze belangrijke grondstof. Het proefproject wil afgevangen CO2 met behulp van een nieuwe

elektrolyse-installatie combineren met duurzaam opgewekte waterstof. Beide elementen vormen de perfecte basis voor de productie van duurzame methanol. Het opvangen van deze koolstofdioxide gebeurt door middel van Carbon Capture and Utilisation (CCU). Power-to-Methanol mikt op een productie van 8000 ton methanol per jaar. Per ton duurzaam geproduceerde methanol vermijdt Port of Antwerp de uitstoot van evenveel ton CO2 in de lucht. Duurzame methanol kan in de toekomst wellicht ook worden ingezet als duurzame brandstof voor vervoer over de weg en in de haven met minimale uitstoot van schadelijke stoffen. De sleutel

tot succes en de economische haalbaarheid van dit project zitten in het innoveren en verbinden van verschillende activiteiten binnen het havenplatform, zoals de elektriciteits- en brandstoffen­ industrie en chemie. Elke partij heeft in dit partnership zijn eigen rol. Indaver brengt haar expertise in het opvangen van CO2 in. Dit complexe project wordt een primeur voor België.

Tussen 2016 en 2019 was Indaver met VITO, UGent, Orbix en CRH, partner in het onderzoeksproject ASH-CEM. Het project onderzocht of het granulaat, gerecupereerd uit bodemassen, geschikt te maken is voor hoogwaardigere toe­passingen en bij een positief resultaat, welke technologische innovaties dan nodig zijn. De resultaten van het onderzoek, gepre­­ senteerd in september, zijn bemoe­digend. Het granulaat heeft zijn deugdelijkheid bewezen. Door het te binden met afge­ vangen CO2 uit onze eigen rookgassen (carboniseren) is het teruggewonnen granulaat geschikt als vervanger van ‘virgin’ granulaat in hoogwaardige bouwproducten. Bovendien kan het granulaat ook gedeeltelijk als cement­ vervanger dienen. Bij de cementproductie komt veel broeikasgas vrij, dat met deze toepassing wordt verkleind. Via dit procedé kunnen nieuwe producten ontstaan met een kleinere milieu-impact: klinkers en tegels, en balken en platen van gewapend beton. Industriële prototypes van deze producten zijn getest en gedemonstreerd. Inmiddels onderzoeken de partners of productie ervan economisch rendabel is.   Bekijk de video


47

ENERGIE

Planet

Maatschappelijke context

Fossiele brandstoffen dragen bij aan klimaatverandering Ondanks alle inspanningen komt het gros van de energie die we verbruiken uit aardolie, steenkool en gas, fossiele brandstoffen dus. Om die energie op te wekken, worden ze verbrand. Bij dat proces komen vervuilende stoffen en broeikasgassen vrij, waaronder CO2, die bijdragen aan de opwarming van de aarde.

Het energiebeleid van de Europese Unie De Europese Commissie wil de energievoorziening binnen de EU schoner, betrouwbaarder en goedkoper maken. Het energiebeleid (met als referentiejaar 1990) wordt dan ook in snel tempo bijgesteld. In 2010 keek de EU 10 jaar vooruit en hadden we voor 2020 de 20-20-20-doelstellingen: 20 % energie besparen, 20 % van het totale energiegebruik komt van hernieuwbare energie en 20 % minder CO2-uitstoot. In 2018 werden deze doelstellingen stevig aangescherpt met onder meer een daling van het energieverbruik van 32,5 % in 2030. In november 2019 presenteerde de Europese Commissie haar Green Deal (zie p. 10). Daarin staat de nieuwe CO2-klimaatdoelstelling van 50 tot 55 % voor 2030, evenals het doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit wordt opgenomen in de nieuwe klimaatwet.

Beleid hernieuwbare energie De herziening van de richtlijn voor hernieuwbare energie in 2018, stelt dat in 2030 32 % van de Europese energie uit hernieuwbare bronnen komt. Het gebruik van energie uit wind, zon, water, warmte en, in mindere mate, biomassa, moet de afhankelijkheid van vervuilende fossiele brandstoffen verminderen. In de uitwerking van de Green Deal (zie p. 10) is opgenomen dat deze richtlijn in 2021 wordt vervangen worden door een nieuwe versie. Dit gaat zonder meer leiden tot strengere doelstellingen.

Onze aanpak

Energie gewonnen uit afval Indaver biedt een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. Via thermische verwerking winnen wij energie terug uit afval. Die leveren wij via warmte- en elektriciteitsnetten aan de industrie en woonwijken. Zij gebruiken die geleverde elektriciteit of warmte als proceswarmte of als verwarming van gebouwen. Daarmee is deze kringloop gesloten. We zijn voor onze klanten een betrouwbare leverancier van alternatieve (groene) betaalbare en duurzame energie.

Groen gas en elektriciteit Via een turbine zetten we de stoom ook om tot elektriciteit die we aan het net leveren. Behalve de energie die we opwekken met onze thermische verwerkingsinstallaties produceren we ook groen gas uit organisch afval en elektriciteit uit stortgas op onze stortplaatsen. Met deze waste-to-energy strategie dringen we het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO2 terug en vergroten wij ons aandeel in hernieuwbare energie.


48 PLANET > ENERGIE

Energie voor

LEVERANCIER VAN DUURZAME ENERGIE

266 900 gezinnen

Op dit moment gebruiken zowel industrie als huishoudens vooral fossiele brandstoffen, zoals aardgas en aardolie. Indaver biedt een duurzamer alternatief. Onze verwerkingsinstallaties voor huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval zijn energiecentrales. De stoom die zij opwekken tijdens de verbranding gebruiken we voor onze installaties en gebouwen en leveren we aan gezinnen en buurbedrijven. Via een turbine zetten we de stoom

ook om tot elektriciteit die we zelf gebruiken of leveren aan het net. Ook onze verwerkingsinstallaties voor gevaarlijk industrieel afval, die in de eerste plaats schadelijke stoffen uit de materialenketen houden, leveren energie op in de vorm van elektriciteit en warmte. Als we alle teruggewonnen energie uit de thermische verwerkingsprocessen in 2019 zouden omzetten naar elektriciteit, zou dit overeenkomen

met het gemiddelde stroomverbruik van 265 300 gezinnen (3,5 MWh/gezin per jaar). Naast de energie die we opwekken met onze thermische verwerkingsinstallaties, produceren we ook groen gas uit organisch afval in Alphen aan den Rijn (Nederland) en elektriciteit op onze stortplaatsen in Nederland en in België. Alphen aan den Rijn levert energie voor nog eens 1 600 huishoudens (1 500 m3 aardgas per jaar).

Antwerpen

Doel

draaitrommelovens

roosterovens

9 600

90 000

gezinnen

gezinnen

Doel

Meath

wervelbedovens

roosteroven

107 000

40 600

gezinnen

gezinnen

Biebesheim

Hamburg

draaitrommelovens

draaitrommelovens

gezinnen

gezinnen

7 000

De stoomturbine van de wervel­ bed­ovens in Doel levert energie voor een equivalent van 107 000 gezinnen

11 100

Alphen a/d Rijn Bio Power (groen gas)

1 600 gezinnen


49 PLANET > ENERGIE

STOOM- EN WARMTENETWERKEN

Bij de thermische verwerking van afval komt veel energie vrij. Indaver levert deze energie in de vorm van stoom of warmte aan huishoudens en bedrijven in de directe omgeving van haar installaties.

ECLUSE: Groene energievoorziening in Waaslandhaven Op 15 maart 2019 werd het stoomnetwerk ECLUSE in de Antwerpse haven officieel in gebruik genomen in aanwezigheid van de Vlaamse ministers voor Energie en Innovatie. ECLUSE levert aan vijf chemische bedrijven stoom die opgewekt wordt door de verbranding van afvalstoffen in de installaties van Indaver en SLECO. De vijf nabijgelegen bedrijven, ADPO, Ashland, Monument Chemical, Ineos en Lanxess, hoeven voor hun productieprocessen niet langer zelf stoom te maken op basis van aardgas. Op jaarbasis betekent dit een vermindering van maar liefst 100 000 ton CO2-uitstoot. Het stoomnetwerk is voor de toekomst gebouwd. Het beschikt over een dubbele capaciteit van wat er op dit moment aan stoom wordt gevraagd. Deze groene energievoorziening is momenteel goed voor minstens 5 % van alle groene warmte die in Vlaanderen wordt geproduceerd. Daarmee levert ECLUSE een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de Vlaamse klimaatdoelstellingen.

Brede samenwerking ECLUSE is een samenwerkings­verband tussen Indaver, SLECO, Fluvius, FINEG, water-link en Maatschappij Linkerscheldeoever dat fungeert als ‘sluis van groene energie’ tussen de waste-to-energy installaties van Indaver/SLECO en de bedrijven in de Waaslandhaven.

“Afval is geen eindproduct, het is een fase in de levensloop van een materiaal. In al onze thermische verwerkingsinstallaties winnen we energie terug. Mooie voorbeelden van het duurzaam engagement van de industrie om de klimaatdoelstellingen mee te realiseren.” Paul De Bruycker, CEO Indaver

Opening ECLUSE: Philippe Muyters (Vlaams minister van werk, economie, innovatie en sport), Lydia Peeters (Vlaams minister van energie), Paul De Bruycker (CEO Indaver)


50 PLANET > ENERGIE

STOOM- EN WARMTENETWERKEN Hamburg

Investeringen in turbine en tankenpark Projects

Warmtenetwerk Antwerpen Noord zorgt voor 35 000 ton minder CO2-uitstoot In Antwerpen Noord staat de uitbouw van een warmtenet al geruime tijd op de planning. Dit netwerk moet restwarmte transporteren van onze verbrandingsinstallaties naar de nabijgelegen industrie en enkele woonwijken. Na een grondig onderzoek naar de praktische en economische haalbaarheid ervan, richtten Indaver en het Antwerpse Havenbedrijf in december 2019 een transportvennootschap op: ‘Warmtenetwerk Antwerpen Noord’. Dit moet het grootste warmtenetwerk van Vlaanderen worden. Eenmaal volledig aangelegd, levert het leidingnetwerk een jaarlijkse CO2-besparing op van 35 000 ton per jaar. De aanleg van warmtenetten als in Antwerpen-Noord past uitstekend in de strategie van Indaver om de energie-efficiëntie van haar afvalenergiecentrales te verhogen.

Samenwerking Boortmalt Om het project economisch rendabel te maken, is een langetermijncontract met een industriële afnemer van warmte noodzakelijk. Indaver heeft hiervoor afspraken gemaakt met Boortmalt, ’s werelds grootste mouterij. Boortmalt heeft haar grootste vestiging in Antwerpen, op zo’n 8 km van Indaver. Het moutproces heeft grote hoeveelheden warmte nodig die nu nog worden opgewekt op basis van een fossiele brandstof of door middel van WKK’s. Nu de noodzakelijke industriële warmtelevering verzekerd is, kan ook de levering aan 3 000 huishoudens en een aantal scholen en openbare gebouwen doorgang vinden.

Partnerships Partners in de nieuw opgerichte transportvennootschap ‘Warmtenetwerk Antwerpen Noord’ zijn Indaver (70%) en Port of Antwerp (30%). De vennootschap zal verantwoordelijk zijn voor de aanleg, de exploitatie en het onderhoud van het warmtenetwerk tussen Indaver en Boortmalt en het uitkoppelpunt naar het aan te leggen residentiële warmtenetwerk. De Vlaamse regering ondersteunt dit project met een investeringssteun van 15,7 miljoen euro. In Vlaanderen is nog veel potentieel voor hergebruik van restwarmte. Dit project moet meehelpen om de Europese doelstellingen inzake energie-efficiëntie in te vullen.

Na bijna twee jaar onderzoek, bouw en testen nam Indaver in 2019 in het Duitse Hamburg een nieuwe turbine in gebruik. Deze verhoogt onze efficiëntie in energieopwekking, zowel voor ons eigen gebruik als voor levering aan het energienetwerk van Hamburg. Daarmee komt Indaver tegemoet aan de wensen van haar industriële klanten. Tegelijkertijd breidde Indaver het tankenpark uit met nieuwe zuurtanks, vloeistoftanks en met een nieuwe hal voor het innemen van verpakt afval. Hiermee verzekeren wij de continuïteit in onze dienstverlening en verhogen wij de flexibiliteit in de verwerking van industrieel afval.


51 PLANET > ENERGIE

NIEUWE WASTE-TO-ENERGY INSTALLATIES

Projects

Projects

Aberdeen: NESS-energieproject In augustus 2019 ondertekende Indaver in Aberdeen (Verenigd Koninkrijk) een ‘waste-to-energy’ contract voor de exploitatie van een nieuwe afvalenergiecentrale. Deze installatie gaat voor enkele gemeenten in het noordoosten van Schotland jaarlijks circa 150 000 ton niet-recyclebaar huishoudelijk afval omzetten in elektriciteit.

Indaver heeft veel ervaring in het exploiteren van waste-to-energy installaties. We zijn er trots op dat Schotland ons als buitenlandse partij deze dienstverlening toevertrouwt en een beroep doet op onze expertise. De bouw van de verwerkings­ installatie is toegekend aan Acciona.

Deze Spaanse bouwonderneming is wereldwijd actief op het gebied van duurzame infrastructuur en hernieuwbare energie. Vanaf 2021 is het in Schotland wettelijk verboden om afval te storten. Dan moet de afvalenergie­ centrale in gebruik zijn genomen. De contractduur is voor twintig jaar.

Belfast: Arc21 In Ierland loopt de aanbesteding van een afvalenergiecentrale, uitgeschreven door arc21, een koepelorganisatie voor afvalbeheer die zes Noord-Ierse gemeenten vertegenwoordigt. Het Becon Consortium, met Indaver als de leidende partij, is de laatst overgebleven bieder. De installatie zal het huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval van zo’n 1,6 miljoen mensen in het noordoosten van Ierland gaan verwerken. Dit zal 18 MWh elektriciteit opleveren die aan het elektriciteitsnet wordt geleverd, voldoende voor de jaarbehoefte van 30 000 huishoudens. Met het arc21-project in Belfast is een investering van £ 240 miljoen gemoeid. Eenmaal operationeel levert het op jaarbasis 340 directe en indirecte jobs op.


52

KLIMAAT

Planet

Maatschappelijke context

Onze aanpak

Verdere beperking CO2-uitstoot

Zuinig energie verbruiken

Voor het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is het duidelijk, de aarde warmt op en die opwarming houdt verband met de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2. Maar liefst 90 % van dit gas ontstaat bij energieopwekking. Beperking van de CO2-uitstoot kan door installaties, processen, gebouwen en transport zo energiezuinig mogelijk te maken. De eerder geformuleerde ambitie van de Europese Unie (zie p. 10) om in 2030 40 % minder CO2 uit te stoten, is eind 2019 aangescherpt naar 50 tot 55%.

Om ons energieverbruik zo laag mogelijk te krijgen, is het belangrijk te weten hoe wij onze energiehuishouding kunnen verbeteren. Daarom monitoren wij voortdurend het energieverbruik van onze installaties en processen en onderzoeken wij mogelijke verbeterpunten.

Het klimaatbeleid van de Europese Unie

Voor al onze werkzaamheden geldt dat wij kijken hoe we de CO2-uitstoot kunnen verlagen. Dit gaat van industriële verwerkingsprocessen tot de mobiliteit van onze medewerkers. Door bijvoorbeeld vervoer over de weg efficiënt te combineren met duurzamer vervoer over water en spoor (modal shift) werken we aan een CO2-arme oplossing. Inmiddels is ook het hergebruik van CO2 een van de mogelijkheden om de uitstoot te verlagen.

In 2015 zijn in Parijs klimaatafspraken gemaakt, die leidend zijn voor het klimaatbeleid van de EU. Centraal staan de inspanningen om de CO2-uitstoot terug te dringen. In 2019 presenteerde de Europese Commissie haar zogenoemde Green Deal (zie p. 10), de centrale doelstelling is om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Om dit te kunnen uitvoeren is een overgang naar een circulaire economie noodzakelijk. Daarnaast is het de vraag hoe dit alles bekostigd gaat worden. De Eurocommissaris spreekt van een jaarlijkse investering door de lidstaten van 260 miljard euro.

Integraal Energie- en Klimaatplan Eind 2019 moest elke lidstaat een Integraal Energie- en Klimaatplan voorstellen. Deze plannen bepalen op hoofdlijnen het energie- en klimaat­ beleid voor de komende jaren. Ze bevatten een pakket maatregelen in diverse sectoren om de beoogde CO2-reductie in 2030 te realiseren. Ook de afvalsector zal hiertoe bijdragen.

Klimaatneutraal en CO2-arm


53 PLANET > KLIMAAT

STREVEN NAAR KLIMAATNEUTRALE INSTALLATIES EN LOCATIES

Meath en Doel De locaties Meath (Ierland) en Doel (België) streven ernaar om klimaatneutraal te worden. Door energie terug te winnen, vermijdt Indaver dat op een andere plaats CO2 wordt uitstoten voor de productie van energie met fossiele brandstoffen.

CO2 vermijden door energie terug te winnen Doel

2019 Meath

1 100 000 250 000

1 000 000

225 000

900 000 585 127

800 000

verminderde CO2-emissie (biogeen aandeel afval)

200 000

700 000

175 000

600 000

150 000

500 000

1 090 979

115 617

verminderde CO2-emissie (biogeen aandeel afval)

125 000 100 000

400 000 376 794

300 000

vermeden CO2-emissie (energie)

210 212

75 000 76 236

50 000

200 000 44 561

100 000

vermeden CO2-emissie (metalen)

84 497

0

verschil (8 %)

  CO2-emissie (in ton)   verminderde en vermeden CO2-emissie (in ton)   niet vermeden of niet hernieuwbaar De berekeningen zijn gebaseerd op wetenschappelijke methodes, conform de “methodological agreements made by the International Panel on Climate Change (IPCC) in the framework of the UN Convention of Climate Change”.

vermeden CO2-emissie (energie)

25 000 0

11 707 verschil (6 %)

6 653

vermeden CO2-emissie (metalen)


54 PLANET > KLIMAAT

ONZE CO2-UITSTOOT TERUGDRINGEN Nederland Net als voorgaande jaren is Indaver in Nederland meer dan CO2-neutraal. Met onze uit afval geproduceerde producten en opgewekte energie vermijden we in de keten een veelvoud aan onze eigen scope 1 en 2 emissies, zoals gedefinieerd in de CO2Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder is de benchmark voor milieubewuste bedrijven die duurzamer willen ondernemen. De inzet leidt tot lagere energie- en materiaal­kosten en daarmee tot een lagere CO2-uitstoot. Het heeft ons geholpen om de bewustwording onder de medewerkers op het gebied van energieverbruik breed in de organisatie te verankeren. Certificaat Tussen 2014 en 2018 lag er een stevige ambitie om jaarlijks 2 % CO2-reductie per ton afval te realiseren, met als referentiejaar 2012. Die ambitie wisten we altijd te realiseren en we ontvingen jaarlijks het certificaat. Vanaf 2020 werken we naast verlaging van de CO2-uitstoot ook aan verdere energiebesparing.

Verkleinen van onze footprint (Nederland) 2019

Verdere energiebesparing  VOORUITBLIK

40 000 30 000

12 901 Scope 2

20 000 10 000

Benutting compost*, 24 618 biomassa, groen gas en vloeibare CO2

23 004 Scope 1

0 -10 000 -20 000

66 662

Met ingang van 2020 richten wij ons, net als in de overige regio’s van Indaver, op een besparing voor alle energiedragers. De focus ligt op de locaties IWS Terneuzen en Alphen aan den Rijn. Zij dienen als format voor het energiemanagement actieplan 2021 voor de overige Nederlandse locaties. Wij beschouwen 2020 dan ook als een overgangsjaar.

Zoutzuurrecycling**

IWS Terneuzen

-30 000 -40 000 -50 000

ARP in IJmuiden Voor de Nederlandse locatie Indaver ARP geldt dat deze locatie al jaren een ecologische voetafdruk heeft die ‘negatief’ is. De regeneratie van zoutzuur vermijdt bij de klant zoveel CO2-uitstoot, dat het de eigen CO2-uitstoot van het energieverbruik ruimschoots compenseert. In 2019 pakte ARP samen met Tata Steel een verbetertraject op om de CO2-uitstoot nog verder terug te dringen. Energiebesparing en hergebruik van warmte en water vormen daarin de speerpunten.

-60 000

Scope 1: directe CO2-emissies (in ton) Scope 2: indirecte CO2-emissies (in ton) CO2-uitstoot (scope 1&2: extern gevalideerde data) (totale emissie: 35 905 ton) Compensatie (totaal: 91 280 ton) * Benutting compost: berekend volgens vastgelegde methode ** Vermeden uitstoot: berekening op basis van emissiefactoren (uit literatuur)

Bio Power Alphen aan den Rijn


55 PLANET > KLIMAAT

ONZE CO2-UITSTOOT TERUGDRINGEN Besparende maatregelen

Duitsland: Verlaging CO2-uitstoot

In 2019 investeerde Indaver in Nederland opnieuw in de uitvoering van diverse grote en kleine maatregelen. Enkele voorbeelden:

Indaver Duitsland introduceerde in 2019 het Energy Efficiency Network. Vertegenwoordigers uit de top van de industrie werken en investeren samen in de ontwikkeling van projecten die zich op een efficiënte inzet van energie richten. Voor de vestiging in Hamburg, gericht op de verwerking van gevaarlijke en complexe afvalstromen, stelde Indaver een aantal verbeterdoelen vast: optimalisering van de drukpompen voor brandwater, verbeteringen aan de turbine, herziening van de (terrein)verlichting, verlaging van het volume aan stoomverbruik voor eigen doeleinden. Dit alles zal leiden tot een extra verlaging van de CO2-uitstoot van 2000 ton per jaar.

■■ Onze GFT-locatie Nieuwdorp werkt nu met een andere productielijn die, in combinatie met nieuwe machines, meer plastic, stenen en glas uit het GFT-afval haalt. Dit levert een betere kwaliteit compost op, terwijl het minder manuren werk en energie kost. ■■ Een nieuw bruggetje (over sloot en spoorrails) tussen de locaties van groencompost en het overslagstation in Nieuwdorp bespaart tijd, brandstof en inhuur van materieel. ■■ Een aantal locaties is overgestapt op ledverlichting. De vestiging in Terneuzen koos ervoor om ook de 27 lantarens voor de terreinverlichting te vervangen voor led. Dit levert een besparing van 240 Watt per uur per lantarenpaal. ■■ Alle voorbereidingen (infrastructuur en dakconstructie) voor de aanleg van 1 200 zonnepanelen op de daken van locatie Terneuzen zijn in 2019 afgerond. In 2020 worden ze aangelegd. Een nieuwe brug in Nieuwdorp

De ondertekening van de verklaring ‘Alliance for the Industry and its Future’ Vooraan: Matthias Boxberger (President Industrial Association Hamburg), Peter Tschentschner (burgemeester Hamburg). Achteraan, 2e van links: Stefan Kühnbach (Sales Director Indaver Duitsland)

Elektrisch vervoer Voor al het onsite transport schafte Meath (Ierland) in 2019 een elektrisch aangedreven bestelbus aan. Ook werd de locatie voorzien van een laadpaal om de bestelwagen van elektriciteit te voorzien. Ook in Doel (België) beschikt Indaver sinds 2019 over een onsite elektrische auto. De onsite operator rijdt ermee naar de klant. Ter plaatse gebruikt hij de auto voor het dagelijks afvalbeheer op het terrein, daarmee vermijdt hij CO2uitstoot bij de klant.


56 PLANET > KLIMAAT

MOBILITEIT: STREVEN NAAR MINDER CO2-UITSTOOT Vervoer van afval en personen Stap voor stap verminderen we de CO2-uitstoot in onze logistieke activiteiten. Ook de CO2-uitstoot door vervoer van onze medewerkers brengen wij al jaren terug. Dit zijn onze stappen: ■■ Transport voorkomen: onze installaties liggen zo dicht mogelijk bij klantenclusters. We doen een beroep op een ruim netwerk aan verwerkingsmogelijkheden bij derden. ■■ Transport via schip of trein: in Duitsland gaat vervuild water van een klant per schip voor verwerking naar Nederland. Als IndaChlor in NoordFrankrijk operationeel is, kunnen de gechloreerde residuen per boot of trein worden aangevoerd. ■■ Intermodaal transport: we combineren duurzaam, veilig en kostenbewust transport via het spoor of over het water met vervoer over de weg. In 2019 gingen 2 422 zeecontainers, goed voor 55 636 ton huishoudelijk afval van de gemeenten in Vlaams-Brabant, met een binnenvaartschip naar de verwerkingsinstallaties van Indaver in Doel. ■■ Energiezuinig wagenpark: operatoren en mobiele teams doen klantenlocaties aan met elektrische voertuigen. De energie die ze aandrijft winnen we terug in onze thermische verwerkingsinstallaties. Onze logistieke vloot is uitgerust met Euro 5/6-motoren, die een veel lagere uitstoot hebben dan oudere modellen. ■■ Efficiëntere routes: aan de hand van GPS en FMS, een track-andtracesysteem voor onze vrachtwagens kunnen wij de beste routes plannen. Door vrachtwagens efficiënt te beladen, kunnen we het aantal kilometers en zo de CO2-uitstoot beperken. ■■ Een breed, duurzaam mobiliteitsplan voor het vervoer van personen in België. Hiermee biedt Indaver haar medewerkers duurzame alternatieven voor het woon-werkverkeer.

Groen rijgedrag Chauffeurs van Indaver Logistics volgen regelmatig een cursus energiezuinig en defensief rijden (EcoDrive). In combinatie met het Fleet Managementsystem (FMS) kunnen wij monitoren hoe het rijgedrag is. Een app geeft de chauffeur inzicht in zijn rijgedrag en tips om het brandstofverbruik te beperken.


57

SAFE SINK

Planet

Maatschappelijke context

Zuivere en veilige grondstoffen In de circulaire economie gebruiken we grondstoffen telkens opnieuw. Producenten en consumenten moeten kunnen vertrouwen op deze materiaalketen. Daarom dienen de herwonnen grondstoffen zuiver en veilig te zijn.

Geen schadelijke stoffen in de kringloop In de afvalstromen zitten behalve bruikbare materialen ook gevaarlijke componenten. Die ongewenste en schadelijke stoffen mogen de materiaal- en voedselkringloop niet vervuilen. De circulaire economie heeft daarom safe sinks (veilige opslagplaatsen) nodig.

Onze aanpak

Schadelijke stoffen duurzaam en veilig verwerken Indaver haalt zoveel mogelijk bruikbare materialen uit de afvalstromen. Uiteindelijk blijft er een fractie over die niet voor recycling in aanmerking komt. Een deel hiervan is potentieel gevaarlijk. Dat deel verwijderen wij uit de materialenkringloop. Daarmee garanderen we dat deze schadelijke stoffen geen schade berokkenen aan deze kringloop, nu of in de toekomst. Deze gevaarlijke componenten vernietigen we onder meer in onze draaitrommelovens. Om tot een homogene en volledige verbranding te komen, zorgen we voor een combinatie van hoge temperatuur en intense menging (dankzij draaiende bewegingen) gedurende een specifieke tijdsduur. De uitgebreide rookgasreiniging zorgt ervoor dat de emissies voldoen aan alle uitstootnormen. De anorganische stromen verwerken we in onze fysicochemische installaties. Via een chemisch proces neutraliseren en immobiliseren deze installaties zware metalen en andere resterende gevaarlijke componenten. Het eindproduct voeren we af naar de stortplaatsen van Indaver, waar we het onder speciale condities bewaren. Tijdens het hele verwerkingsproces voeren we metingen uit om te controleren of alle gevaarlijke componenten verbrand of permanent geĂŻmmobiliseerd zijn. Onze Safe Sink-garantie houdt zowel het milieu als de circulaire economie schoon en veilig.


58 PLANET > SAFE SINK

STORTPLAATSEN: SLUITSTUK VAN DUURZAAM AFVALBEHEER Stainkoeln

Afvalberging Noord- en Midden-Zeeland

Merwedeheuvel

Bij de overname in november 2019 van Grontmij BRP hoorde ook het onderdeel Stainkoeln, de stortplaats van, inmiddels, Indaver BRP in Groningen (Nederland). Hier is voldoende ruimte om een nieuwe, derde stortfase in te richten. Stainkoeln 1 is in 1995 gesloten, Stainkoeln 2 is bijna volgestort.

In Nederland is wettelijk vastgelegd dat dertig jaar na de aanleg van de onderafdichting van een stortvak er een bovenafdichting moet komen. Voor fase 2 van Indavers stortplaats Noord- en Midden-Zeeland was dat het geval in 2019. Die eindafwerking was nog voor de zomer afgerond. In diezelfde zomer werd de Amsterdamse afvalenergiecentrale AEB onverwacht tijdelijk gesloten. In Noord- en Midden-Zeeland hebben we buffercapaciteit ingericht om tijdelijke opslag van bedrijfsafval te garanderen. Aan het eind van 2019 was het afval grotendeels weer afgevoerd.

Vijf jaar duurde het inklinken van voormalige Nederlandse stortplaats Derde Merwedehaven, omgedoopt in Merwedeheuvel. Inmiddels werkt hoofdaannemer KWS aan de definitieve afdichting van de 55 hectare en aan de transformatie naar recreatiegebied. Dit meerjarenproject biedt, in lijn met de voorwaarden van de aanbesteding, ook werkgelegenheid aan meerdere medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Indaver draagt uiterlijk 1 januari 2023 recreatiegebied Merwedeheuvel over aan de provincie Zuid-Holland. De gemeente Dordrecht en het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch gaan het gebied beheren en bepalen het toekomstig gebruik.

Behalve de stortplaats van afval, biedt het 58 hectare grote terrein van Stainkoeln ook ruimte aan Vagroen, het composteer-onderdeel van Indaver BRP. En er wordt bij Stainkoeln gerecycled. Mede door samenwerking met collega-bedrijven zijn er veel verwerkingstechnieken aanwezig. De belangrijkste activiteiten zijn grond­ reiniging, de op- en overslag van afvalstoffen, een baggerdepot en de tijdelijke opslag van afval voor nader onderzoek of voor praktijkproeven.

Ondertussen bood Indaver voldoende stortcapaciteit voor haar klanten, mede dankzij stortvak 5B dat wij in 2018 hebben ingericht.


59 PLANET > SAFE SINK

STORTPLAATSEN: SLUITSTUK VAN DUURZAAM AFVALBEHEER Hooge Maey Jarenlang exploiteerde Indaver de Antwerpse deponie Hooge Maey in een publiek-privaat samenwerkingsverband. De in situ sanering van het gebied was noodzakelijk en inmiddels is die afgerond. Vervolgens heeft Indaver alle activiteiten rond Hooge Maey geïntegreerd in de eigen dienstverlening. Die betreffen het storten van vaste afvalstoffen en het opvangen en verwerken van percolaat. Deponie Hooge Maey levert bovendien energie op dankzij de biogasmotoren die elektriciteit opwekken uit het stortgas. Ook staan er twee windturbines en zijn er op de helling van Hooge Maey zonnepanelen gemonteerd. Deponie Hooge Maey is een van de voorbeelden waarmee Indaver haar kennis en expertise op het gebied van beheer, exploitatie en afdichting van stortplaatsen inzet voor een beter milieu.

Drie Valleien Zuinig en duurzaam omspringen met ruimte In Vlaanderen mogen geen nieuwe stortplaatsen bijkomen. Bestaande plaatsen kunnen eventueel worden uitgebreid. Indaver heeft daarvoor een vernieuwende oplossing gevonden. De ruimte tussen deponie Antwerpen, deponie Hooge Maey en de deponie van het ontwateringsproject Amoras hebben we ingericht tot een aanvullende stortplaats. Met deponie Drie Valleien biedt Indaver haar klanten zeker voor de komende twintig jaar continuïteit in de stortmogelijkheden. De extra stortcapaciteit van deponie Drie Valleien legt geen beslag op ruimte die ook voor andere doeleinden kan worden gebruikt. Deze oplossing is uniek voor Europa.

Projects

Partner voor sanering In Duitsland was Indaver onder­ aannemer bij een saneringsproject in 2019 voor een van haar farmaceutische klanten. Het betrof het vervoer en de behandeling van 20 000 ton vervuilde grond. De Indaver vestiging in Biebesheim functioneerde als logistieke draaischijf in dit project. Uiteindelijk werd 45 % van de grond verwerkt in de draaitrommelovens in Biebesheim, 50 % vervoerden we per trein naar de hoge temperatuur installaties in Hamburg en 5 % werd per vrachtauto naar Antwerpen vervoerd voor verwerking.


60 PLANET > SAFE SINK

MAATSCHAPPELIJKE INZET SCHADELIJK AFVAL VEILIG BERGEN EN VERWERKEN, OOK INTERNATIONAAL Veilige verwerking ‘Valentijn’ 30 jaar geleden spoelde aan de Vlaamse kust bij Koksijde een potvis aan die de naam Valentijn kreeg. De 17 meter lange kolos, die zo’n 50 ton woog, werd begraven en in 2019 besloot men de resten op te graven. Het is de bedoeling dat het skelet een ereplaats krijgt in het Navigo Visserijmuseum in Oostduinkerke. De draaitrommelovens van onze installaties in Antwerpen zorgden voor een veilige en duurzame vernietiging van de vleesrestanten. De hoge temperatuur heeft alle schadelijke componenten vernietigd. We zijn er trots op dat we op deze manier hebben mee kunnen werken aan wetenschappelijk onderzoek en straks, als het skelet staat opgesteld, aan educatie.

Verouderde pesticiden verwerken Indaver in Duitsland pakte in 2019 haar maatschappelijke rol op in een internationaal project om verouderde pesticiden uit een voormalige productieinstallatie in Moldavië te verwerken. In nauwe samenwerking met lokale en internationale bedrijven en autoriteiten is het afval, dat op 31 locaties stond, naar locatie Hamburg gebracht. Daar verwerken de draaitrommelovens sinds eind 2019 op een veilige en duurzame manier de pesticiden. De energie die uit het verwerkingsproces wordt teruggewonnen, leveren wij via het stedelijk verwarmingsnetwerk aan lokale huishoudens.

Oude ammunitie Ziegenhain

Reiniging kwikhoudend afval

De staat Hessen (Duitsland) werkt aan een tweejarig project om de slotgracht van het historische plaatsje Ziegenhain te ontdoen van munitie. Deze is na afloop van de Tweede Wereldoorlog in de gracht gestort. Indaver in Duitsland heeft de onsite projectleiding van deze omvangrijke operatie. Zo moest er een veiligheidsprogramma komen om de medewerkers en omwonenden te beschermen. Met bigbags en containers wierp Indaver tijdelijke beschermende wallen op. Het onsite team schept vanaf de pontons in de gracht voorzichtig de hele slotgracht uit waarna de modder zorgvuldig wordt onderzocht. Voor dit project werkt Indaver nauw samen met gespecialiseerde bedrijven.

Een farmaceutische klant van Indaver Duitsland liet in 2019 een voormalige fabriek voor anorganische kwikhoudende substanties ontmantelen. Veel onderdelen van de technische installatie waren verontreinigd met kwik. Voordat Indaver aan de reiniging ervan begon, stelde zij een Safety, Health & Environment plan op, bereidde onsite het project voor en zorgde voor de gehele planning. Alle stalen onderdelen werden vervolgens zo goed gereinigd dat het materiaal niet langer gevaarlijk was en opnieuw veilig in de kringloop kon worden ingebracht.


61

IMPACT

Planet

Maatschappelijke context

Aandacht voor de omgeving De meeste installaties van Indaver liggen op bedrijventerreinen, een aantal locaties bevindt zich bij woonwijken. Altijd geldt dat er mensen werken en dat er allerlei soorten dieren, planten en insecten in de buurt zijn. Wij doen er alles aan opdat onze activiteiten het leven van mens, dier en plant in onze omgeving niet schaden.

Onze aanpak

Het milieueffect minimaliseren We beperken het milieueffect van onze activiteiten zoveel mogelijk om daarmee onze invloed op lucht, water en bodem te minimaliseren. Daarom volgen we onze activiteiten nauwgezet op, meten we onze emissies continu en controleren we de aard van onze uitstoot en residu. Deze metingen helpen ons bij het beperken van onze invloed op het milieu. Nieuwe technologieën helpen ons bij dit proces. In ons handelen voorkomen we verontreiniging van bodem en grondwater. Onze activiteiten voldoen altijd aan de strengste milieunormen. We zijn zuinig op ons water- en energieverbruik, vermijden het onnodig gebruik van nieuwe grondstoffen en we controleren onze processen met het oog op efficiëntie en het voorkomen van verspilling. We bevorderen de biodiversiteit in onze omgeving.

Impact op milieu in cijfers

Lucht Indaver meet en controleert de uitstoot van rookgassen uit haar installaties. We investeren in nieuwe technologieën en methodes om de inwerking van onze emissies op de lucht zoveel mogelijk te beperken. u Meer info op pagina’s 62-74

Water Indaver is spaarzaam in haar waterverbruik. Om ons waterverbruik verder te beperken, investeren we in nieuwe technologieën en methodes. u Meer info op pagina 75

Bodem Indaver streeft ernaar dat haar activiteiten de bodem zo min mogelijk belasten. We nemen de nodige maatregelen om vervuiling van de bodem en het grondwater te voorkomen. u Meer info op pagina 76


62

DRAAITROMMELOVENS ANTWERPEN Emissies en impact op het milieu in 2019

1. Massabalans IN Afvalstoffen (*) Afvalstoffen ter vervanging van primaire grondstoffen (*)

UIT 143 386 ton 6 821 ton

2 488 ton 142 762 GJ 23 175 MWh

Hulpstoffen rookgasreiniging Ongebluste kalk Natriumhydroxide Adsorbent voor dioxines en zware metalen Kalksteen DeNOx reagens

Rookgassen

958 044 775 Nm³

Energie

Energie Stookolie Stoom Elektriciteit

Emissies lucht

Energierecuperatie

1 009 953 GJ

Emissie water Afvalwater (**)

117 593 m³

Restproducten 997 ton 2 436 ton 2 ton 3 428 ton 121 ton

Bodemassen Vlieg- en ketelassen Filterkoeken (**)

24 153 ton 4 786 ton 11 188 ton

Hulpstoffen waterzuivering TMT FeCl3

77 ton 494 ton

Water Leidingwater (**) Grondwater (**) Hergebruikt water (**)

249 815 m³ 213 142 m³ 123 554 m³

(*) Totale hoeveelheid verwerkt in draaitrommelovens: 150 207 ton = 143 386 ton + 6 821 ton (**) Berekende waarde


63

DRAAITROMMELOVENS ANTWERPEN Emissies en impact op het milieu in 2019

2. Prestaties tov emissiegrenswaarde

CO

Stof 10 mg/Nm³ Metalen* 0,5 mg/Nm³

0,99

mg/Nm³

mg/Nm³

1,27

0,00203

Cd, Tl 0,05 mg/Nm³

mg/Nm³

HCl

10 mg/Nm³

3,54

mg/Nm³

128,61 mg/Nm³

0,9

CO

20,6

TOC

1,2

0,100

HCl

0,2

0,080

SO2

3,4

NOx

123,2

0,060

0,17

mg/Nm³

mg/Nm³

TOC 10 mg/Nm³

mg/Nm³

<0,00902

Concentratie (ng TEQ/Nm3)

0,120

21,51

0,11

SO2 50 mg/Nm³

NOx 200 mg/Nm³

Cd, Tl

0,040

0,037 0,02

0,020 0,000

2015

2016

2017

Daggemiddelde norm tenzij anders vermeld in milieuvergunning * Som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn

2018

< 0,0086

Hg

0,0019

Metalen*

0,1089

2019

Draaitrommelovens continu Draaitrommelovens discontinu Emissiegrens

Prestaties 2019

4. Vuilvrachten

Stof

0,140

50 mg/Nm³

mg/Nm³

Hg 0,05 mg/Nm³

3. Dioxinemetingen

Vuilvracht dioxines = 26,8 mg TEQ (in normale omstandigheden)

* Som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn

Hoeveelheid vuilvrachten van verontreinigende componenten (in ton)


64

DRAAITROMMELOVENS BIEBESHEIM Emissies en impact op het milieu in 2019

1. Massabalans IN Afvalstoffen (*) Afvalstoffen ter vervanging van primaire grondstoffen (*)

UIT 110 650 ton 7 000 ton

399 ton 83 207 GJ 23 042 MWh

Hulpstoffen rookgasreiniging Gebluste kalk Natriumhydroxide 50% Adsorbent voor dioxins en zware metalen Na -sulfide/-polysulfide DeNOx reagens

Rookgassen

673 339 488 Nm³

Energie

Energie Stookolie Stoom Elektriciteit

Emissies lucht

Energierecuperatie

737 603 GJ

Emissie water Afvalwater

63 206 m³

Restproducten 165 ton 4 756 ton 70 ton

Bodemassen Vliegassen

20 378 ton 7 366 ton

379 ton 371 ton

Water Leidingwater Grondwater Proceswater

61 040 m³ 111 424 m³ 14 159 m³

(*) Totale hoeveelheid verwerkt in draaitrommelovens: 117 650 ton = 110 650 ton + 7 000 ton


65

DRAAITROMMELOVENS BIEBESHEIM Emissies en impact op het milieu in 2019

2. Prestaties tov emissiegrenswaarde

Stof 10 mg/Nm³ Metalen* 0,5 mg/Nm³

0,30

mg/Nm³

CO

TOC 10 mg/Nm³

16,50 mg/Nm³

0,65

mg/Nm³

mg/Nm³

1,65

0,24

mg/Nm³

mg/Nm³

0,002

10 mg/Nm³

3,85

mg/Nm³

Hg 0,03 mg/Nm³

HCl

mg/Nm³

0,0010 mg/Nm³

Cd, Tl 0,05 mg/Nm³

151

mg/Nm³

SO2 50 mg/Nm³

NOx 200 mg/Nm³

Concentratie (ng TEQ/Nm3)

0,21

CO

11,06

TOC

0,43

0,100

HCl

0,16

0,080

SO2

2,61

NOx

101,3

Cd, Tl

0,0007

0,040

Hg

0,0014

0,020

NH3

0,120

0,060

0,000

0,0037

2015

2016

2017

Prestaties 2019 * Som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn

2018

Metalen*

1,08 0,015

2019

Draaitrommelovens discontinu Emissiegrens

Daggemiddelde norm tenzij anders vermeld in milieuvergunning

4. Vuilvrachten

Stof

0,140

50 mg/Nm³

0,022 NH3 30 mg/Nm³

3. Dioxinemetingen

Vuilvracht dioxines = 2,5 mg TEQ (in normale omstandigheden)

*

Som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn

Hoeveelheid vuilvrachten van verontreinigende componenten (in ton)


66

DRAAITROMMELOVENS HAMBURG Emissies en impact op het milieu in 2019

1. Massabalans IN Afvalstoffen (*) Afvalstoffen ter vervanging van primaire grondstoffen (*)

UIT 141 460 ton 309 ton

156 ton 472 413 GJ 21 380 MWh

Hulpstoffen rookgasreiniging Kalksteen Adsorbent voor dioxines en zware metalen DeNOx reagens

Rookgassen

791 667 749 Nm³

Energie

Energie Stookolie Stoom Elektriciteit

Emissies lucht

Energierecuperatie

1 163 189 GJ

Emissie water Afvalwater

12 529 m³

Restproducten 924 ton 48 ton 215 ton

Bodemassen Vlieg- en ketelassen Gips

33 032 ton 4 635 ton 1 391 ton

Water Leidingwater Oppervlaktewater Regen- en proceswater Gedemineraliseerd water

6 601 291 730 11 388 23 782

m³ m³ m³ m³

(*) Totale hoeveelheid verwerkt in draaitrommelovens: 141 769 ton = 141 460 ton + 309 ton


67

DRAAITROMMELOVENS HAMBURG Emissies en impact op het milieu in 2019

2. Prestaties tov emissiegrenswaarde

CO

Stof 10 mg/Nm³

50 mg/Nm³

0,1

Metalen* 0,5 mg/Nm³

mg/Nm³

12,1

mg/Nm³

0,141

1,3

mg/Nm³

TOC 10 mg/Nm³

0,8

Hg mg/Nm³ 0,03 mg/Nm³

mg/Nm³

0,0023

HCl 10 mg/Nm³

7,2

mg/Nm³

mg/Nm³

71,1

mg/Nm³

SO2 50 mg/Nm³

NOx 200 mg/Nm³

Concentratie (ng TEQ/Nm3)

0,06

CO

9,57

0,120

TOC

1,06

0,100

HCl

0,60

0,080

SO2

5,68

NOx

56,27

0,060

Cd, Tl

0,00071

0,040

Hg

0,00353

0,020

Metalen*

0,000

Prestaties 2019 * Som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn

0,11

0,0024

2015

2016

2017

2018

Draaitrommelovens discontinu Emissiegrens

Daggemiddelde norm tenzij anders vermeld in milieuvergunning

4. Vuilvrachten

Stof

0,140

mg/Nm³

0,00446

Cd, Tl 0,05 mg/Nm³

3. Dioxinemetingen

Vuilvracht dioxines = 1,9 mg TEQ (in normale omstandigheden)

2019

*

Som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn

Hoeveelheid vuilvrachten van verontreinigende componenten (in ton)


68

WERVELBEDOVENS DOEL Emissies en impact op het milieu in 2019

1. Massabalans IN Afvalstoffen

UIT 651 982 ton

Rookgassen

Energie Stookolie Stoom Elektriciteit

569 ton 128 963 GJ 71 546 MWh

Hulpstoffen rookgasreiniging Kalk Natriumhydroxide Adsorbent voor dioxines en zware metalen DeNOx reagens

725 ton 615 ton

4 101 ton

Water Leidingwater Hergebruikt water

304 466 m³ 20 884 m³

2 830 652 161 Nm³

Energie Energierecuperatie

4 497 994 GJ

Emissie water Afvalwater

9 601 ton 422 ton

Hulpstoffen ovens Zand

Emissies lucht

0 m³

Restproducten Bodemassen Elektrofilter- en ketelassen Rookgasreinigingsresidu Schroot

40 417 89 375 17 827 1 669

ton ton ton ton


69

WERVELBEDOVENS DOEL Emissies en impact op het milieu in 2019

2. Prestaties tov emissiegrenswaarde

CO

Stof 10 mg/Nm³

mg/Nm³

0,002

1,1

mg/Nm³

Hg 0,05 mg/Nm³

0,002

0,37

mg/Nm³

mg/Nm³

Cd, Tl 0,05 mg/Nm³

TOC 10 mg/Nm³

mg/Nm³

mg/Nm³

HCl

10 mg/Nm³

2,3

< 0,01

mg/Nm³

92

mg/Nm³

Concentratie (ng TEQ/Nm3)

3,1

CO

38,4

TOC

3,2

0,100

HCl

1,0

0,080

SO₂

6,5

0,060

NOx

262

0,120

13,6

mg/Nm³

SO2 50 mg/Nm³

NOx 125 mg/Nm³

Cd, Tl

0,040 0,018

0,020

0,017

0,000

2015

2016

2017

Daggemiddelde norm tenzij anders vermeld in milieuvergunning * Som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn

2018

< 0,028

Hg

0,004

Metalen*

0,004

2018

Wervelbedovens continu Wervelbedovens discontinu Emissiegrens

Prestaties 2019

4. Vuilvrachten

Stof

0,140

50 mg/Nm³

1,1

Metalen* 0,5 mg/Nm³

3. Dioxinemetingen

Vuilvracht dioxines = 48,7 mg TEQ (in normale omstandigheden)

*

Som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn

Hoeveelheid vuilvrachten van verontreinigende componenten (in ton)


70

ROOSTEROVENS DOEL Emissies en impact op het milieu in 2019

1. Massabalans IN Afvalstoffen

UIT 450 560 ton

Rookgassen

Energie Stookolie Stoom Elektriciteit

499 ton 57 461 GJ 49 045 MWh

Hulpstoffen rookgasreiniging Kalk Kalksteen Adsorbent voor dioxines en zware metalen DeNOx reagens

2 504 ton 1 420 ton 285 ton 1 246 ton

Water Leidingwater Hergebruikt water (*)

Emissies lucht 2 063 048 646 Nm³

Energie Energierecuperatie

3 775 632 GJ

Emissie water Afvalwater

0 m³

Restproducten Bodemassen Ketelassen Rookgasreinigingsresidu Gips

142 364 m³ 2 844 m³ (*) Berekende waarde

90 397 5 127 9 803 1 643

ton ton ton ton


71

ROOSTEROVENS DOEL Emissies en impact op het milieu in 2019

2. Prestaties tov emissiegrenswaarde

CO

Stof 10 mg/Nm³ Metalen* 0,5 mg/Nm³

0,71

mg/Nm³

0,12

0,005

0,009

0,61

mg/Nm³

mg/Nm³

Cd, Tl 0,05 mg/Nm³

TOC 10 mg/Nm³

mg/Nm³

mg/Nm³

HCl

10 mg/Nm³

2,5

< 0,01

mg/Nm³

149

mg/Nm³

Concentratie (ng TEQ/Nm3)

1,5

CO

5,6

TOC

0,3

HCl

1,3

0,080

SO₂

5,1

0,060

NOx

307,4

0,120

2,7

mg/Nm³

SO2 50 mg/Nm³

NOx 200 mg/Nm³

0,100

Cd, Tl

0,040 0,028

0,020 0,000

0,012

2015

2016

2017

Daggemiddelde norm tenzij anders vermeld in milieuvergunning * Som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn

2018

< 0,021

Hg

0,019

Metalen*

0,011

2018

Roosterovens continu Roosterovens discontinu Emissiegrens

Prestaties 2019

4. Vuilvrachten

Stof

0,140

50 mg/Nm³

mg/Nm³

Hg 0,05 mg/Nm³

3. Dioxinemetingen

Vuilvracht dioxines = 42 mg TEQ (in normale omstandigheden)

*

Som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn

Hoeveelheid vuilvrachten van verontreinigende componenten (in ton)


72

ROOSTEROVEN MEATH Emissies en impact op het milieu in 2019

1. Massabalans IN Afvalstoffen

UIT 229 125 ton

Rookgassen

Energie Stookolie Elektriciteit

228 ton 17 124 MWh

Hulpstoffen rookgasreiniging Ongebluste kalk Gebluste kalk Adsorbent voor dioxines en zware metalen Kleikorrels DeNOx reagens

1 263 966 305 Nm³

Energie Energierecuperatie

1 896 762 GJ

Emissie water 3 543 ton 1 352 ton 84 ton 234 ton 381 ton

Water Grondwater

Emissies lucht

71 398 m³

Afvalwater

0 m³

Restproducten Bodemassen Ketelassen Rookgasreinigingsresidu Vliegassen

37 914 728 6 959 6 000

ton ton ton ton


73

ROOSTEROVEN MEATH Emissies en impact op het milieu in 2019

2. Prestaties tov emissiegrenswaarde

Stof 10 mg/Nm³ Metalen* 0,5 mg/Nm³

0,10

mg/Nm³

CO

TOC 10 mg/Nm³

4,70

mg/Nm³

0,30

mg/Nm³

mg/Nm³

0,70

Hg 0,000745 0,05 mg/Nm³ mg/Nm³

mg/Nm³

0,000155

HCl

10 mg/Nm³

31,9

mg/Nm³

mg/Nm³

0,20

121,2 mg/Nm³

SO2 50 mg/Nm³

mg/Nm³

HF 1 mg/Nm³

NOx 200 mg/Nm³

Concentratie (ng TEQ/Nm3)

0,12

CO

6,61

TOC

0,55

0,100

HCl

1,54

0,080

SO2

50,73

0,060

NOx

193,21

Cd, Tl

0,0002

Hg

0,0009

Metalen*

0,1599

0,120

0,040 0,020 0,000

0,0082 0,00065

2016

2017

Prestaties 2019 * Som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn

2018

2019

Roosteroven continu Roosteroven discontinu Emissiegrens

Daggemiddelde norm tenzij anders vermeld in milieuvergunning

4. Vuilvrachten

Stof

0,140

50 mg/Nm³

0,1265

Cd, Tl 0,05 mg/Nm³

3. Dioxinemetingen

Vuilvracht dioxines = 5,6 mg TEQ (in normale omstandigheden)

*

Som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn

Hoeveelheid vuilvrachten van verontreinigende componenten (in ton)


74

ARP IJMUIDEN Emissies en impact op het milieu in 2019

Massabalans IN Afvalzuur

UIT 131 723 ton

9 823 102 m³ 4 794 MWh

Hulpstoffen Vers zuur Perslucht

Rookgassen

82 020 m³ 329 741 m³ 567 m³

113 314 100 Nm³

Emissie water Afvalwater

3 054 ton 59 959 m³

Water Industriewater Zuurspoelwater Gedemineraliseerd water

136 253 ton

Emissies lucht

Energie Aardgas Elektriciteit

Geregenereerd zuur

296 782 m³

Restproducten IJzeroxide

29 396 ton


75 PLANET > IMPACT

PRIMAIR EN SECUNDAIR WATER

Indaver springt spaarzaam en rationeel om met water. We volgen nauwgezet ons waterverbruik dat wij uit primaire en secundaire bronnen krijgen en zoeken naar manieren om het gebruik te beperken of terug te winnen. Waar mogelijk vangen we hemelwater op en zetten dat in als alternatief voor primaire bronnen. Ook in 2019 hebben wij onze technologie ingezet om onze invloed op het omgevings­water, en de kwaliteit ervan, te monitoren.

Waterverbruik per site

2019

Primair waterverbruik

in m3

700 000 650 000 600 000 550 000 500 000

Zeer Zorgwekkende Stoffen In 2019 overlegde Indaver met de afvalbranche, overheden en haar klanten om praktijkgerichte oplossingen te vinden voor het zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) beleid in Nederland. ZZS zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen. Mensen en ecosystemen kunnen ermee in contact komen via het milieu (lucht, water of bodem), voedsel, de werkplek, of via chemische producten. In 2019 vroegen de Vereniging van Afvalbedrijven (VA), waar Indaver ook deel van uitmaakt, en de NVRD (Nationale Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement) de Nederlandse overheid om een landelijk beleidskader op te stellen voor de omgang met ZZS binnen de afvalsector. Dat kader moet het voor

450 000

afvalbedrijven en bevoegd gezag duidelijk maken bij welke concentraties ZZS problemen opleveren en wat bedrijven kunnen doen om de risico’s te beheersen.   VOORUITBLIK De afvalbranche gaat op basis van een casus een aantal ‘best practices’ ontwikkelen. Deze worden vervolgens in het beleid opgenomen en dienen als handvatten in het ZZS-beleid van afvalbedrijven.

400 000

300 437 m³ Leidingwater 6 601 m³

350 000 300 000

565 920m³

250 000 200 000 150 000

232 491 m³

Gedemin.  water 567 m³

100 000

61 040 m³ 111 424 m³

82 020 m³

50 000 0

291 730 m³

Antwerpen

Doel

IJmuiden

Grondwater

Oppervlaktewater

Leidingwater

Gedemineraliseerd water

Hamburg

Biebesheim

Industriewater (grijs water)

Hergebruik van water

in m3

200 000 150 000 100 000 50 000 0

132 089 m³

Antwerpen Secundair water

69 133 m³

Doel

122 722 m³

IJmuiden

35 170 m³

Hamburg

14 159 m³

Biebesheim


76 PLANET > IMPACT

DE BODEM BESCHERMEN TEGEN VERONTREINIGING We leven alle wettelijke bepalingen voor bodemsanering na. Daarnaast nemen wij preventieve en technische maatregelen om het risico op vervuiling van bodem en grondwater te beperken. ■■ Gescheiden rioleringsstelsels waarborgen de kwaliteit van de afwatering op het openbare rioleringsnet. ■■ Opslagtanks staan bovengronds, voorzien van een inkuiping en van bewakings- en alarmsystemen. ■■ Met regelmatige controles en gedetailleerde procedures beperken we de risico’s tot een absoluut minimum en kunnen we meteen reageren bij afwijkingen.

Dankzij inkuipingen bij bovengrondse tanks beschermen we bodem en grondwater tegen eventuele lekken (foto: IndaChlor)

Stortplaatsen: eindstation voor ongewenste afvalstoffen Afvalstoffen die we niet nuttig kunnen gebruiken of thermisch verwerken, komen terecht op stortplaatsen. Zo creëren we een duurzame oplossing voor stoffen die niet toepasbaar zijn voor de circulaire economie. In België gebruikt Indaver een elektronisch lekdetectiesysteem om na te gaan of we de bodem voldoende beschermen tegen het insijpelen van afvalstoffen. In het Duitse Billigheim ligt een uitvoerig

Billigheim, Duitsland

systeem voor grondwatercontrole met onsite/offsite controleputten waar we regelmatig monsters nemen. Ook als een deponie volgestort is, zorgen we ervoor dat er voldoende financiële middelen zijn voor de eindafdekking en de nazorg.

  Bekijk de video


77 PLANET > IMPACT

HET BELANG VAN BIODIVERSITEIT

De natuurlijke bronnen, zoals grond–stoffen en energie, gebruikt Indaver op verantwoorde wijze. Dat betekent ook dat we ons inzetten om de biodiversiteit te bevorderen. Indaver erkent het belang van diversiteit van de flora en fauna en van ecosystemen. In elke milieuvergunning voor een nieuwe locatie of voor een aanpassing of uitbreiding is biodiversiteit een belangrijk onderdeel. Zo garanderen we dit op en rond onze vestigingen en langs de hele keten.

Ondersteuning van gezonde ecosystemen en biodiversiteit In 2019 legde Indaver haar beleid ten aanzien van biodiversiteit vast. Daarbij verbinden wij ons expliciet aan de Convention on Biological Diversity (CBD) van de Verenigde Naties.

Meath, Ierland

Indaver focust op het behoud van biodiversiteit: ■■ in de selectie van grondstoffen, ■■ met betrekking tot onze emissies in de omgeving, ■■ op productielocaties en door de invloed van onze bouwkundige ingrepen in de natuur te minimaliseren of te compenseren (bijvoorbeeld Meath/Cork: horizonlijn van de installatie volgt de glooiing van het landschap), ■■ door innovatieve processen te ontwikkelen voor materiaal- en energieterugwinning uit afval, ■■ door met onze productie en afzet van compost een bijdrage te leveren aan de bodemvruchtbaarheid, weerbaarheid tegen ziektes en bodemerosie, ■■ door lokale projecten die biodiversiteit bevorderen, te ondersteunen. u Meer hierover op onze website

IndaChlor beperkt invloed op omgeving Het gebied waar Indaver IndaChlor bouwt, is geclassificeerd als een ‘zone humide’, dus een moerasgebied. Door de samenstelling van de bodem en de geohydrologie kan er zich mogelijk specifieke fauna en flora ontwikkelen. We hebben de locatie en de installatieonderdelen zo ingedeeld dat onze invloed op de ‘zone humide’ zoveel mogelijk beperkt blijft. Voor de oppervlakte waar effect onvermijdelijk is, worden – in overeenstemming met de Franse regelgeving – in andere gebieden in de haven vergelijkbare gebieden gecreëerd. De vergunning bevat ook voorwaarden om de aanwezige fauna zo veel mogelijk ongestoord te laten, onder andere door het aanbrengen van aangepaste verlichting, amfibieënladders, waterbekkens en vleermuiskastjes.


78 PLANET > IMPACT

HET BELANG VAN BIODIVERSITEIT

Zee van wilde bloemen Het veld naast ons kantoor op locatie Nieuwdorp (Nederland) was in 2019 ingezaaid met wilde bloemen. Dit leverde prachtige plaatjes op en was een weldaad voor het oog op dit industrieterrein. Maar belangrijker nog, de wilde bloemen leverden nectar en stuifmeel voor de bijen, hommels, vlinders en andere insecten die steeds zeldzamer worden of zelfs met uitsterven worden bedreigd.

Reiniging vijver, voorzichtig en snel In Meath in Ierland hebben we het oppervlaktewater van de vijver op de locatie gereinigd. Een nieuw aangeplante haag rond de vijver zorgt voor een natuurlijke afscheiding. Dit was nodig aangezien er beschermde watersalamanders rond de vijver leven. We hebben het werk strak gepland en zo voorzichtig en snel mogelijk uitgevoerd om de watersalamanders te ontzien. De werkzaamheden stonden onder toezicht van een Ecological Clerk of Works. De National Parks and Wildlife Service heeft het project vergund.

Onkruid verdelgen op natuurlijke basis De groenzones op de locatie Meath (Ierland) hebben we in 2019 op 100 % natuurlijke wijze onkruidvrij weten te houden. Met een combinatie van zeepwater en hete stoom kregen we het onkruid weg. Door de hitte sterven de cellen af en in combinatie met het zeepmengsel ontstaat er een thermische deken waardoor de plant afsterft.

“Weet je dat er tegenwoordig meer biodiversiteit is te vinden op onze locatie Wasteto-Energy bij Meath dan voordat de installatie werd gebouwd? Velden met wilde bloemen, graslanden en bomen die we op de locatie geplant hebben, bieden een natuurlijke leefwereld voor lokale dieren, vogels en bijen, hommels en andere insecten.” Nikita Coulter, Environmental Specialist, Indaver Ireland (Meath facility)


Prosperity

79

Indaver creëert als afvalbeheerbedrijf waarde voor de circulaire economie door energie en secundaire grondstoffen te leveren. In de circulaire economie heeft waarde een financiële en een kwalitatieve component; de ‘winst’ voor de samenleving is ook belangrijk. Indaver stoelt haar groeimodel op drie pijlers: • baanbrekende innovaties, • uitblinken in haar dienstverlening, • organische groei met behoud van haar visie en waarden. De druk op de markt is groot, de concurrentie hevig en de wet- en regelgeving is aan verandering onderhevig. Indaver bewijst als stabiel bedrijf dat goed zakendoen hand in hand kan gaan met duurzaamheid.


80

BIJDRAGEN AAN WELVAART

Prosperity

Maatschappelijke context

00

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Net als elke andere economie is ook de circulaire economie gericht op waardecreatie. Het verschil is, dat de circulaire economie zich niet alleen op de financiële waarde focust maar vooral ook op kwaliteit. Het rendement richt zich niet alleen op het eigen bedrijf; ook de winst voor de samenleving speelt een rol: het welzijn van omwonenden, de veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving, duurzame mobiliteit. Kortom, het gaat om een bedrijfsvoering die gestoeld is op de principes van corporate social responsibility, van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Onze aanpak

Kernwaarden Indaver, toonaangevend in duurzaam afvalbeheer, onze missie geeft kort en bondig weer waar onze onderneming voor staat. Als verwerker van industrieel en huishoudelijk afval hebben we economische doelen (gericht op resultaat), maatschappelijke doelen (met oog voor mensen en het uitbouwen van relaties in wederzijds vertrouwen) en milieudoelen (gericht op minimale klimaatimpact) gesteld. Deze kernwaarden zijn wezenlijk voor alle activiteiten van Indaver. Ze sturen onze strategie, ons besluitvormingsproces en onze relatie met alle betrokkenen. Onze kernwaarden garanderen dat we op een integere en maatschappelijk verantwoorde manier zakendoen in een complexe wereld. Dit alles ondernemen wij vanuit een gezonde en stevige financiële basis.

Bedrijfscode Ter ondersteuning van duurzaam ondernemen, hebben we de Indaver bedrijfscode opgesteld. Deze bedrijfscode beschrijft onze missie, onze belangrijkste waarden, onze verantwoordelijkheden ten opzichte van belanghebbenden en de normen en regels die gelden voor alle medewerkers van Indaver. Hij geeft aan waar we voor staan en hoe we ons onderscheiden. Tegelijkertijd weten alle betrokkenen wat zij van Indaver mogen verwachten en – omgekeerd – wat het bedrijf van hen verwacht. Zo wordt duidelijk waar de organisatie, medewerkers en belanghebbenden elkaar op kunnen aanspreken. In de regio’s waar wij actief zijn en in de bedrijven die we overnemen, blijven we altijd trouw aan onze eigen visie en waarden. Indaver bewijst dat goed zakendoen hand in hand kan gaan met duurzaamheid.

Indaver bedrijfscode Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen

u L ees onze Bedrijfscode voor meer informatie over hoe onze waarden onze relaties met onze stakeholders bepalen.


81 PROSPERITY > BIJDRAGEN AAN WELVAART

STEVIGE FINANCIËLE BASIS MAAKT DUURZAME GROEI MOGELIJK Indaver heeft de afgelopen drie jaar een stabiele groei gerealiseerd in uitdagende economische omstandigheden. In 2019 realiseerde Indaver een omzet van 579 miljoen euro en een EBITDA van 113 miljoen euro. De financieel stevige basis creëert de mogelijkheid om nieuwe investeringen en groeiprojecten te realiseren.

Bedrijfsopbrengsten Groep (in miljoen EUR)

Groep EBITDA (in miljoen EUR)

112

2017

103

2018

542,5

542,8

579,0

113

2019

208,7 België 118,7 Nederland 157,7 Duitsland 86,0 Ierland/UK 7,9 Overige 2017

2018

2019

Van landen naar regio’s

Aangepaste organisatie­structuur

00

Vanaf 1 januari 2019 zijn de landen­ organisaties van Indaver Nederland en België samengevoegd tot de regio Benelux-Frankrijk. Het doel is om synergieën zo goed mogelijk te benutten en resources zo efficiënt mogelijk in te zetten. De stafdiensten onder­steunen niet alleen de regio, maar ook de Business Unit Indaver Sludge Dewatering (Indaver Impex) en de nieuwe Business Unit Landfill Reconversion.

Deze BU Landfill Reconversion krijgt de opdracht om ontwikkelings­kansen te verzilveren, ook in landen waar nog aanzienlijke hoeveelheden afval worden gestort. Onze kennis van de ontwikkeling, beheer en eindafwerking van stortplaatsen is van enorme toegevoegde waarde om in deze landen duurzaam afval­beheer van de grond te krijgen. u Zie ook p. 96

Duurzame financiering mogelijk na succesvolle audit Indaver realiseert tal van projecten, investeringen die aanzienlijke bedragen kosten waarvoor we bij banken aankloppen. Groene ‘duurzame’ lening Een deel van die financiering komt van zogenaamde ‘groene leningen’. Om zo een lening te verkrijgen, moet je als bedrijf aantonen dat je project duurzaam is en/of dat het kadert binnen de duurzame activiteiten van het bedrijf en dat je op transparante manier rapporteert. Die controle gebeurt via een doorlichting door een onafhankelijk consultancy bedrijf. In 2019 werden twee Indaver projecten via dergelijke externe doorlichting als ‘duurzaam’ bestempeld: het IndaChlor project in Duinkerke en de bouw van de nieuwe PMD-sorteerinstallatie in Willebroek. Op basis hiervan kunnen vervolgens groene leningen worden toegekend. In 2019 werd een groene lening van 25 miljoen euro toegekend aan Indaver voor het IndaChlor project in Duinkerke. Het project voor de bouw van een nieuwe PMD-sorteerinstallatie in Willebroek zal voor 34 mio via een groene lening gefinancierd worden. Robuust, geloofwaardig en transparant In opdracht van een financiële instelling werd Indaver (als onderdeel van de Katoen Natie Groep) in mei aan zo

een audit onderworpen door AECOM, een gerenommeerd consultancy bureau. Zij hebben getoetst in welke mate het bedrijf Indaver en haar investeringsprojecten aan de Groene Lening/Obligatie Principes (GLP/GBP) voldoen. Deze principes zijn richtlijnen om de transparantie en integriteit te bevorderen binnen investeringen die bijdragen tot een duurzaam milieu. Concreet bekeek AECOM de afvalbeheersactiviteiten van Indaver, hoe we de verstrekte geldsom zullen aanwenden, hoe de selectie en evaluatie van een project gebeurt, hoe het fondsbeheer verloopt en op welke manier en in welke mate we hierover rapporteren. De resultaten en bevindingen van de audit vatte AECOM samen in een ‘Sustainable Finance Framework’rapport: “Indaver is robuust, geloofwaardig en transparant en voldoet aan de GLP/GBP-principes. (…) dankzij een duurzaam afval- en materialenbeheer dragen ze bij aan de circulaire economie en een veilige en schone planeet. (…) Het jaarlijkse Duurzaamheidsrapport van Indaver toont aan dat zij transparant communiceren over prestaties inzake mens, milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen.”


82 PROSPERITY > BIJDRAGEN AAN WELVAART

BELEIDSLIJNEN VOOR DUURZAAM ONDERNEMEN Duurzame leveranciers en partners De duurzaamheid die Indaver voorstaat, verlangt zij ook van haar leveranciers en partners. Daarmee ondersteunen wij verduurzaming in de keten. De Indaver bedrijfscode voor duurzaam ondernemen geeft voor elk van onze kernwaarden weer hoe wij ons opstellen ten aanzien van leveranciers en wat wij van hen verwachten. Aanvullend hebben wij twee beleidsdocumenten opgesteld: ■■ Het Charter voor Duurzame Aankopen Dit document weerspiegelt onze inzet voor een duurzame ontwikkeling in alle fases en aspecten van inkoop: het proces, hoe we dit managen en organiseren. Het schetst ons verwachtingspatroon aan onze leveranciers met betrekking tot ons eigen gedrag en onze werkwijzen.

Sociale werkbedrijven ■■ De Gedragscode voor Leveranciers Dit document beschrijft concreet welke eisen en verwachtingen wij stellen aan onze leveranciers op het gebied van ethiek, arbeidsnormen, mensenrechten, gezondheid en milieu. Als dat nodig is, verlangen wij van onze leveranciers dat zij stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat hun praktijken verenigbaar zijn met de inhoud en de geest van onze gedragscode.

Zowel het charter als de gedragscode is voor alle betrokkenen te raadplegen op onze website.

u meer informatie

Vanuit de social return on investment gedachte en de Nederlandse Participatie­ wet helpen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk. Bijvoorbeeld door het groenwerk en productiewerk uit te besteden aan sociale werkbedrijven. Ook vragen wij onze leveranciers hun inzet (deels) voor deze doelgroep te gebruiken. ■■ Bij het project rond de afdichting van voormalige stortplaats Derde Merwedehaven en de transformatie naar recreatiegebied Merwedeheuvel, zorgen mensen van FrisFacilitair voor het schoonhouden van de kantoren. Via uitzendbureau DordtMij werken er ook de portier en iemand die hand-enspandiensten verleent. ■■ Fruitful Office bezorgt fruitmanden, die zorgvuldig worden samengesteld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, aan medewerkers op verschillende Indaver locaties.

Sustainable Procurement Charter Code of Conduct for Suppliers

■■ Het sociaal werkbedrijf verzorgt de bemanning van de weegbrug van groencompostlocatie Moerdijk. ■■ De beschutte werkplaats van het sociaal werkbedrijf verpakt onze relatiegeschenken en gadgets.


83 PROSPERITY > BIJDRAGEN AAN WELVAART

INVESTEREN IN RELATIES IN DE OMGEVING EN SAMENLEVING Wij realiseren ons goed dat onze activiteiten invloed kunnen hebben op de omgeving. Op allerlei manieren proberen we een goede buur te zijn voor de omwonenden van onze installaties en een goede partner in de regio waar ze zich bevinden.

Open dagen ‘Open in woord en daad’ betekent dat wij op gezette tijden onze deuren openzetten voor belangstellenden. Ook brengen wij via burenraden en overlegcomités de omwonenden van onze locaties op de hoogte van onze activiteiten, projecten en (her)vergunningsaanvragen. Dergelijke bijeenkomsten zijn ook een goede gelegenheid om vragen te beantwoorden. Open dag Alphen aan den Rijn Tijdens de Nederlandse landelijke compostdag op 30 maart 2019 konden de omwonenden van onze GFT-locatie Alphen rondleidingen op het terrein volgen. Onze medewerkers gaven uitleg over het proces van vergisten en ook was er het praktische spel over wat er wel en niet in de GFTcontainer hoort. Met deze open dag sloten we de omgevingscommunicatie af. Vijf jaar geleden stelden we dit in vanwege klachten over geurhinder. Aanpassingen aan de installatie hebben dit opgelost en de omwonenden zijn over het algemeen tevreden.

Familiedagen op Hoogte Familieleden van onze mede­ werkers en vaste contractors bij Indaver België konden in het laatste weekeinde van september naar de open dag op de Hooge Maey en de Indaver locatie in Antwerpen. Meer dan 800 familieleden maakten gebruik van de uitnodiging. Zij konden rondleidingen volgen en leuke activiteiten doen.

28 en 29 september 2019 Hooge Maey en site Antwerpen

FAMILIEDAG OP HOOGTE! voor wie?

• alle medewerkers van Indaver Benelux-Frankrijk en SVEX • de vaste contractoren van site Antwerpen • breng 5 familieleden mee!

wat? • • • • • •

Exclusief 360° uitzicht vanop Hooge Maey Kijkje achter de schermen in Antwerpen Demonstraties en laboproefjes Virtual Reality film Klimmuur en death ride Vliegeren

en ook

• Hapjes en drankjes • Kinderopvang voor 2,5 tot 6-jarigen

Schrijf je nu in! Via het formulier op

Indanet

zo. 4 tijdsblokken: za. en telkens van 10u-13u en van 13u-16u Aantal plaatsen per tijdsblok is beperkt!


84 PROSPERITY > BIJDRAGEN AAN WELVAART

INVESTEREN IN RELATIES IN DE OMGEVING EN SAMENLEVING Opruimactie Galgeschoor Het intergetijdengebied Galgeschoor, in het havengebied van Antwerpen, is door de Westerschelde voortdurend in beweging. Het afval dat in de rivier drijft, komt in het waardevolle natuurgebied vast te zitten. De vele vogels die op de schorren komen foerageren, kennen het verschil tussen voedsel en afval niet.

In maart staken circa 440 vrijwilligers op initiatief van het Havenbedrijf en Natuurpunt de handen uit de mouwen voor de inmiddels traditionele opruimactie. Indaver stelde, net als de vorige twee keer, containers ter beschikking om het afval in te zamelen. In het totaal werd acht ton afval ingezameld, 30 % meer dan het jaar ervoor. Een mooi resultaat, wel jammer dat er elk jaar zoveel afval in een natuurgebied belandt. Het ingezamelde afval verwerkte Indaver gratis in de roosterovens in Doel.

Indaver Impex 30 jaar jong! Op 26 september vierde onze slibontwateringsexpert Indaver Impex haar dertigjarig bestaan met als thema ‘altijd helder’. Zo’n zestig genodigden uit de grootindustrie en waterschappen voeren vanuit het Zeeuwse Yerseke mee op een prachtige boottocht over de Oosterschelde. De genodigden en het commerciële Indaver Impex team maakten kennis met het vissen op kokkels en oesters en leerden het belang van helder water voor de oogst van deze lekkernijen. De parallel van helderheid is ook door te trekken naar de services: een open communicatie zorgt voor heldere afspraken en helder water is het eindproduct dat wij terugbezorgen aan de klant na onze dienstverlening.

Steun voor maatschappelijke projecten Steeds meer mensen, organisaties en bedrijven weten dat de circulaire economie een opdracht is voor iedereen. Zo ontstaan er meer en meer inspanningen op lokaal niveau. Indaver steunt dergelijke maatschappelijke projecten als zij onze kernwaarden weerspiegelen. ■■ Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer steunt lokale projecten die klimaatverandering tegengaan, mobiliteit beter organiseren, en anders gaan wonen en duurzamer consumeren stimuleren. In 2019 kregen opnieuw lokale verenigingen, jeugdbewegingen, milieuraden, scholen, buurtcomités of andere lokale organisaties een duwtje in de rug. ■■ Indaver in Ierland sponsorde in 2019 Fleadh, een tweedaags festival voor traditionele Ierse muziek. De 250 000 bezoekers konden zich informeren over hoe veel energie de Indaver waste-to-energy installatie in Meath uit huishoudelijk restafval haalt. ■■ Indaver in Ierland sponsorde ook het Wildlife Rehabilitation Hospital, de dierenambulance en organisaties die zich bezighouden met Iers erfgoed.

IN02-Indaver Billboard Art Winner 11 July 2019 PRINT.indd 1

  Bekijk de video

11/07/2019 12:19


85

OPERATIONAL EXCELLENCE

Prosperity

Maatschappelijke context Het doel van operational excellence is de betrouwbaarheid van de dienstverlening aan de klant naar het hoogste niveau te brengen. In deze uitdagende tijden, zeker ook voor de afvalmarkt, maakt elk bedrijf afwegingen om tot een optimale dienstverlening te komen. Digitalisering en (organisatorische) verbeterprocessen spelen daar een essentiële rol in.

Onze aanpak

Structureel en systematisch verbeteren Om onze dienstverlening continu te verbeteren, passen wij gestructureerde en systematische methodieken toe, waaronder Lean Six Sigma (LSS). Het helpt ons efficiënt te werken, verspilling in bedrijfsprocessen tegen te gaan en de opbrengst te verhogen. Wij stimuleren onze medewerkers zelf verbetervoorstellen in te dienen. Dat is alleen mogelijk als zij zich bij hun handelen continu kritisch afvragen of het ook beter kan. Daarnaast krijgen zij de mogelijkheid zich de systematiek van LSS eigen te maken. We werken continu aan verdere digitalisering van processen en organisatie (werkplaats van de toekomst) om sneller en efficiënter te kunnen werken. Inmiddels is LSS ingebed in organisatie. Wij werken nu aan verdere kwaliteitsborging (process assurance) en verbetering (continuous improvement), gebruik makend van een overkoepelend kwaliteitszorgsysteem met digitaal beschikbare procesbeschrijvingen. Deze digitaliseringsslag gaat onze dienstverlening verbeteren, de efficiëntie verhogen en administratieve druk verlagen.


86 PROSPERITY > OPERATIONAL EXCELLENCE

BESTAANDE PROCESSEN EN DIENSTVERLENING OPTIMALISEREN

Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment

Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control) Antoine Pinasseau, Benoit Zerger, Joze Roth, Michele Canova, Serge Roudier 2018

EUR 29362-EN

De meest milieuvriendelijke technieken

Flexibele dienstverlening

Een van de uitwerkingen van de IED-richtlijn (the Industrial Emissions Directive) van de Europese Unie zijn de BREF-documenten. Elke sector heeft zijn eigen BREF-documenten die beschrijven wat de meest milieuvriendelijke technieken zijn die bedrijven kunnen toepassen en wat de uitstoot is die deze installaties mogen hebben. De documenten voor de afvalsector dateerden reeds uit 2006. In 2019 werd het BREF-document voor afvalverbranding gereviseerd, in 2018 werd dit reeds voor de andere afvalverwerkingstechnieken gedaan. Lidstaten hebben vier jaar de tijd om de uitvoering in wetgeving vast te leggen.

Een groot chemieconcern in Nederland, waar Indaver vaste Total Waste Management (TWM)-partner voor is, kampte in mei 2019 met een olielek. Om het lek te kunnen repareren, werd de betreffende installatie stilgelegd. Indaver kwam te hulp om de teerolie, die met zand tot een te scheppen massa was gemengd, op te vangen in afzetcontainers. Vervolgens zetten diverse Indaver teams alles in het werk om de calamiteit op te vangen. Ook externe logistieke partners sprongen bij om aan de vraag van in totaal 85 containers te kunnen voldoen. In allerijl werden nieuwe afvalstofnummers aangemaakt om afvoer mogelijk te maken. Later die maand vervoerden we 550 ton afval naar ons overslagstation in Terneuzen.

Vanuit onze kernwaarde ‘met aandacht voor continue verbetering’, werken wij proactief aan de verbetering van onze verwerkingstechnieken en -installaties. Bovendien toetsen ook vergunningverleners inmiddels aan de BREFdocumenten. In de nieuwe omgevingsvergunning voor onze locatie in Antwerpen zijn deze strengere voorwaarden inmiddels verwerkt. Dit resulteerde ondermeer in het aanscherpen van onze lozingsnormen en onze emissienorm voor stikstofoxides.

Indaver ondersteunt als TWM-partner bij calamiteit Uiteindelijk stond de installatie bij de klant maar twee weken stil. Vanaf dag één lieten we zien dat we een betrouwbare en flexibele partner zijn, met korte lijnen tussen de productie-afdeling bij de klant en de Indaver accountmanager.


87 PROSPERITY > OPERATIONAL EXCELLENCE

BESTAANDE PROCESSEN EN DIENSTVERLENING OPTIMALISEREN Indaver Biebesheim investeert Om complexe residu’s beter te kunnen ontvangen, voerde vestiging Biebesheim (Duitsland) in 2019 verbeteringen door. Er werd een nieuw ontvangsttreinstation gebouwd om de vloeistoffen eenvoudiger over te pompen. Eén platform is speciaal voor IBC’s (intermediate bulk containers). De acceptatieruimte bij de shredder is aangepast en dankzij nieuwe rechtstreekse toevoerlijnen kan Biebesheim grotere hoeveelheden complexe afvalstromen van de industrie verwerken. Eind 2019 nam de vestiging de Directe Injectiefabriek in gebruik die op termijn tot aanzienlijke vermindering van het brandstofverbruik gaat leiden.

Investeren

Nieuwe decontaminatie-unit voor farmaceutische klant Bij een Nederlandse farmaceutische klant ligt de focus vooral op de veilige en traceerbare inzameling, verwijdering en verwerking van afgekeurde geneesmiddelen. Speciaal voor deze klant bouwden wij op ons overslagstation in Terneuzen een nieuwe decontaminatieinstallatie. De klant heeft zelf geen gespecialiseerde reinigingsunit voor het API-houdend metaalafval. Dit afval, dat mogelijk sporen van actieve farmaceutische ingrediënten (API’s) bevat, komt vrij bij de ontmanteling en sloop van clean rooms; zeer zuivere werkomgevingen voor bijvoorbeeld de productie van medicijnen. In nauw overleg met de klant liet Indaver de unit op maat bouwen. Deze is vergelijkbaar met een clean room, maar dan verplaatsbaar en dus ook flexibel in te zetten voor andere klanten. Het voordeel van plaatsing bij ons overslagstation is de daar aanwezige eigen wasstraat. Daarmee bieden wij een integrale oplossing voor het veilig en grondig reinigen van dat type afval.


88 PROSPERITY > OPERATIONAL EXCELLENCE

DIGITALISERING

Tegenwoordig is digitalisering de adem van een bedrijf. Indaver heeft haar eigen software, Unity, waarmee onze medewerkers communiceren met onze klanten (customer zone) en leveranciers (supplier zone). Unity verbindt ons met deze twee groepen. Wij hebben in 2016 en 2017 de basis gelegd die wij jaarlijks verbeteren en actualiseren. In 2019 certificeerde het Federaal Wetenschapsbeleid van België (BELSPO) Unity als innovatieve software.

Digitale strategie Onze strategie ter verbetering van onze digitale dienstverlening gaat uit van veilig en pragmatisch werken waarbij medewerkers over afdelingen heen samenwerken. Hierbij betrekken we ook onze klanten, leveranciers en andere betrokkenen. We onderscheiden drie aspecten: 1. Verbeteren van onze digitale service aan klanten via het klantenportaal. Hiervoor hebben wij een team samengesteld, bestaande uit mensen uit diverse disciplines. Dit staat onder begeleiding van adviseurs van Deloitte. Zij bepalen elke twee jaar nieuwe verbetertrajecten (digital journey). De verbeteringen omvatten vooralsnog de userinterface van ons customer portal en de gebruikerservaringen betreffende de papierloze uitwisseling tussen klant en Indaver. Ook werken we aan de traceerbaarheid van alle grondstoffen (vanuit de cradle-to-cradle-gedachte) en aan verdere automatisering van administratieve processen. 2. Een benadering vanuit Lean Six Sigma (LSS) voor onder meer procesveiligheid, dataveiligheid. 3. Het digitaliseren van opleidingen en trainingen onder de noemer structured digital learning programme (SDLP). Dit programma biedt compacte, visueel en eenvoudig te begrijpen cursussen aan op een interactieve manier. Digitaal leren is op elk moment mogelijk en altijd snel aan te passen aan de actualiteit. Hierdoor kunnen wij op relatief eenvoudige wijze al onze medewerkers op een eenduidige manier trainen. In 2019 presenteerden wij twee grote producties: ■■ Onze visie op duurzaam afvalbeheer (10 Codes van Goede Praktijk). ■■ SAP-trainingen voor onze administratieve ondersteuning, speciaal gericht naar onze shared service centers.

LSS-project

Aanlevering verpakt afval Een correcte labeling van (gevaarlijke) afvalstoffen is van belang voor verwerking later in de keten. Indaver in Ierland en in België hebben gezamenlijk hiervoor een Lean Six Sigma-project opgezet. De collega’s uit beide landen werkten gestructureerd aan procesverbeteringen. Met als resultaat dat de onderlinge dienstverlening dankzij digitalisering verbeterd is. Een handige app helpt de Ierse operators in het keuzeproces voor de juiste verwerkingsmethode en locatie (België of Duitsland). Het LSS-project richt zich nu op de procescodes voor de verwerking en classificaties van het afval.


89 PROSPERITY > OPERATIONAL EXCELLENCE

DIGITALISERING

Goals and Performance Management Process In het streven naar een papierloze organisatie voerde Indaver in Ierland in januari 2019 het Goals and Performance Management (GPM) systeem in. Dit digitale systeem maakt het mogelijk om informatie over gemeenschappelijke doelen en de resultaten eenvoudig in alle teams te delen. Medewerkers weten hierdoor beter wat er van hen en hun collega’s verwacht wordt en hoe je dit gezamenlijk kunt bewerkstelligen. Er ontstaat meer begrip voor elkaars doelen en inzicht dat beslissingen in het ene team effect kunnen hebben op de doelen van een ander team. De transparantie van het GPM-systeem zorgt voor een positieve dynamiek tussen teams. In dit eerste jaar heeft al 95 % van de medewerkers het GPM-systeem toegepast. Voor 2020 voorzien we verdere verbeteringen, gebaseerd op de gebruikersreacties.

e-CMR

MSD enthousiast over e-CMR

Elk afvaltransport heeft een eigen vrachtbrief (CMR) en een identificatie (ID)-formulier. De CMR legt de contractuele aansprakelijkheid vast van de vervoerder voor de goederen die hem zijn toevertrouwd. Het IDformulier vermeldt adresgegevens van de afvalproducent, vervoerder en verwerker en bevat informatie over de afvalstof.

In de zomer van 2019 implementeerde Danny Vande Weeghde, Manager Environmental Control bij MSD, samen met Indaver de e-CMR.

Deze papieren versies, die de klant altijd handmatig moest ondertekenen, hebben we in 2019 kunnen vervangen voor digitale versies. Indaver Logistics voor niet-gevaarlijk afval in België had de primeur. We verlichten daarmee de (papieren) administratieve lasten en we ontzorgen de klant. De communicatie verloopt via QR-codes die gelezen worden via smartphone, scanner of tablet. Alle informatie komt rechtstreeks in de customer zone waar de klanten hun transportdocumenten veilig, snel en op elk moment kunnen raadplegen.

Danny licht toe: “Met de e-CMR verminderen we de administratieve last. Dit gaat als volgt in zijn werk. Als de transporteur aankomt op de site controleert de Indaver onsite operator alles. Hij kijkt na of gegevens zoals de EURAL-codes, het adres, de afvalstroom en meer overeenkomen met de aanvraag tot afvalafvoer. Daarna tekent hij ze af in naam van MSD. Dankzij het digitale platform hebben wij nu online toegang tot alle transportadministratie. Zelfs een kopie van de weegbon is er beschikbaar. Dat maakt het mogelijk om de gerapporteerde gewichten te verifiëren in ons eigen MSD e-CRMarchief. Alle documenten zijn, zoals de wet vereist, nog tien jaar na uitvoering op te vragen. Afval is een kritische business voor MSD en het is dan ook vaak onderwerp voor audits. Een elektronisch archief is dan uiterst handig. Voor ons betekende het invoeren van de e-CMR een belangrijke administratieve vereenvoudiging. Onze wekelijkse en tijdrovende verplaatsingen naar het afvalcontainerpark om de documenten op te halen, zijn nu verleden tijd. Controleren en ondertekenen gebeurt nu ook elektronisch. Elk document bevat al de correcte informatie en er gaat niets meer verloren. We hoeven bovendien niets meer te klasseren in een fysiek archief. Alles gaat veel vlotter, we zijn verlost van de hele papierwinkel en we besparen op ruimte.”


90 PROSPERITY > OPERATIONAL EXCELLENCE

DIGITALISERING

Zuiver GFT-afval, schone compost

Dataveiligheid Nu de maatschappij steeds verder digitaliseert, komen ook de uitwassen aan het licht. Cybercriminaliteit is er daar één van. Steeds vaker duiken berichten op van bedrijven en organisaties die gehackt zijn en losgeld moeten betalen om toegang tot hun eigen gegevens te krijgen. Indaver draagt zorg voor de dataveiligheid van haar processen. Extra technische componenten moeten ons beschermen tegen ongewenste digitale belangstelling. Aanvullend schakelt Indaver zogenoemde ethische hackers in om ons systeem te testen op veiligheid. Toegangscontrole tot data wordt strikt ingericht, updates van software worden zo vaak mogelijk

toegepast. In feite is de dataveiligheid een constante wedloop tussen ITmedewerkers en hackers. Daarnaast is nog niet iedereen zo digivaardig. Een klik op een verkeerde link is snel gemaakt. Menselijk handelen is dan ook vaak de zwakste schakel. Constante aandacht bij de medewerkers voor een correct en veilig gebruik van wachtwoorden, (publieke) netwerken en oog voor infiltratie via bijvoorbeeld e-mail, blijft noodzakelijk. Een bijkomend voordeel van alle publiciteit over gaten in bepaalde softwareprogramma’s en gegijzelde bedrijfsprocessen, is dat mensen beter het belang inzien van

dataveiligheid. Via onder meer onze interne communicatiekanalen en speciale posters maken we onze medewerkers hier attent op.   VOORUITBLIK Voor 2020-2021 staan bijkomende maatregelen gepland om het veiligheids­ niveau nog verder te verhogen. In 2020 wordt de Information Security Policy van kracht. Die bepaalt onze visie en onze aanpak om onze informatie te beveiligen op diverse gebieden.

Verbinden

Business Process Mapping Vanuit onze kernwaarde ‘met aandacht voor continue verbetering’ werken we met behulp van business process mapping ook aan procesoptimalisatie. In 2019 hebben we alle processen op business niveau onder handen genomen en geheel gedigitaliseerd. Hierbij is ons uitgangspunt dat we samen, dus ook over afdelingen heen, werken aan onze dienstverlening. Onderlinge verbinding heeft continu onze aandacht. In het team dat dit uitvoert, zit een brede mix aan medewerkers waarvan het gros de Lean Six Sigma Black Belt heeft.

Een goede kwaliteit compost begint bij zuiver GFT-afval. De afgelopen jaren is uit metingen gebleken dat de vervuiling van het GFT-afval toeneemt. Om die vervuiling (met name plastic, glas en steen) terug te dringen, zijn onze GFT-locaties begonnen met scherpere controles van de aangeleverde ladingen. Dit gebeurt met de iAuditor app waarmee in Nederland alle gegevens ter plaatse worden ingevoerd, inclusief foto’s. Als een lading bij de controle 7 % of meer vervuiling bevat, keuren we die af. Onze ervaringen koppelen we terug aan de betreffende gemeente. Met die kennis kan de klant werken aan een betere inzameling waardoor de kwaliteit van het aangeleverde materiaal beter wordt.


91 PROSPERITY > OPERATIONAL EXCELLENCE

KENNISDELING EN OPENHEID

World Resources Forum: Closing Loops

Kennis delen is een van de belangrijkste strategische competenties van Indaver. Dit doen we op wetenschappelijk niveau, met beleidsmakers, in onderzoeksteams, het onderwijs en met klanten. Vanuit onze kernwaarde ‘open in woord en daad’ organiseren wij open dagen, bedrijfsbezoeken en presenteren wij ons op vakbeurzen.

Indaver keynote spreker NEPIC Conferentie

Inbreng Brits-Ierse Kamer van Koophandel

Indaver Impex op de Aqua Vakbeurs

​ ezondheid, veiligheid en milieu G krijgen veel aandacht in de chemische procesindustrie. Daarom organiseert North East of England Process Industry Cluster (NEPIC) geregeld bijeenkomsten waar bedrijven hun kennis delen over Health, Safety en Environment (HSE) services. Omdat Indaver bij diverse klanten in het Verenigd Koningrijk een Total Waste Management contract heeft, groeit onze naamsbekendheid in de regio. Tijdens de NEPIC bijeenkomst in juli 2019 mochten wij als keynote spreker onze expertise in afvalbeheer toelichten.

In juli 2019 hield Indaver Ierland in Dublin een inleiding voor de Brits-Ierse Kamer van Koophandel. Onderwerp van de bijeenkomst was de noodzaak voor aanpassingen in de infrastructuur gericht op de groeiende bevolking. Uitgangspunten hiervoor komen uit Project Ireland 2040 en het Climate Action Plan. De inbreng van Indaver richtte zich op de noodzaak tot vereenvoudiging van het proces waarbij de inbreng van burgers gewaarborgd blijft, terwijl de doorlooptijd verkort wordt.

Indavers slibontwateringsexpert Impex presenteert zich al een aantal jaren succesvol op de Nederlandse Aqua Vakbeurs. Deze driedaagse beurs is altijd goed voor een informeel contact met bestaande en potentiële klanten uit de grootindustrie en waterschappen.

Er waren meer dan vijftig deelnemers, zowel uit het bedrijfsleven als opinie­ leiders, juristen en academici.

Het is tevens een mooie gelegenheid om onze flexibele, innovatieve en betrouwbare inzet te demonstreren.

Eind februari 2019 werd in Antwerpen het World Resources Forum gehouden. Indaver was als Bronze Partner van dit internationale congres prominent aanwezig. Op diverse fora en workshops illustreerden we hoe Indaver maximaal materialen uit afval terug wint en zo een bijdrage levert aan de circulaire economie. Voor deelnemers uit het bedrijfsleven, universiteiten en overheidsinstellingen organiseerden we een interactieve workshop over ons Plastics2Chemicalsproject. Dit leidde tot boeiende inzichten en discussies. Ook konden deelnemers aan het congres het nieuwe stoomnetwerk van ECLUSE in de Antwerpse Waaslandhaven en onze waste-to-energy installaties in Doel bezoeken. Voor onze relaties bij openbare besturen en onze collega’s in de publieke waste management sector organiseerden wij een netwerkmoment. Dit was een goede gelegenheid om in de drukte van dit internationale congres even van gedachten te wisselen met collega’s uit dezelfde regio.


92 PROSPERITY > OPERATIONAL EXCELLENCE

KENNISDELING EN OPENHEID

Studiedag Kunststofafval

Belgian Waste-to-Energy bestaat 10 jaar

Verontreinigde verpakkingen

De vwz Belgian Wasteto-Energy (BW2E) verenigt alle Belgische installaties die huishoudelijk restafval en vergelijkbaar bedrijfsafval verwerken met terugwinning van energie. BW2E heeft bewezen noodzakelijk te zijn en heeft een tweeledige functie. Enerzijds garanderen onze installaties een duurzame en veilige oplossing voor het restafval. Anderzijds herwinnen zij maximaal de energie en grondstoffen voor de circulaire economie. Zo houden we de keten zuiver en veilig. Het belang van deze rol zal in de komende jaren alleen maar toenemen bij de uitvoering van het Europees actieplan voor een versnelde overgang naar een circulaire economie.

Het innovatie­platform voor de Vlaamse logistieke sector (VIL) rondde in februari 2019 het tweejarige project Polluted Packaging Logistics af. Alain Konings van Indaver was met zijn presentatie over de complexe verhouding die Indaver heeft met verpakkingsafval, een van de sprekers tijdens het slotevenement.

BW2E is een gewaardeerde gesprekspartner van lokale en regionale overheden. De leden delen veel kennis in technische en veiligheidswerkgroepen. Het tienjarig bestaan vierden we dan ook met vertegenwoordigers van alle installaties, onze Europese koepelorganisatie CEWEP en beleidsmakers uit de drie gewesten. Indaver CEO Paul De Bruycker, tevens voorzitter van CEWEP, sprak tijdens zijn speech zijn waardering uit voor het schitterende werk dat de waste-to-energy sector in België levert. Hij beklemtoonde het belang van het delen van kennis en goede praktijken. Daarmee tillen de leden de gehele sector naar een hoger niveau.

De afvoer en verwerking van lege, nietgereinigde verpakkingsmaterialen van bijvoorbeeld de chemische industrie is ingewikkeld. Tijdens het project is nagegaan of de logistiek van dit verpakkingsafval efficiënter kon worden georganiseerd. Een werkgroep met BASF, 3M en Agfa-Gevaert als producenten, TWZ, Renewi, SGS en Vanheede als inzamelaars en Indaver als verwerker analyseerde de huidige manier van werken en bracht het type verpakkingen, de volumes, de inzamelings- en verwerkingsmethodes en de knelpunten in kaart. Het project heeft de complexiteit van deze afvalstroom inzichtelijk gemaakt voor alle partijen. Hierdoor ontstaat meer aandacht en zorg voor deze afvalstroom.

De Vlaamse openbare besturen waren op 27 september in Antwerpen (Hooge Maey) uitgenodigd voor een studiedag over kunststofafval en de manier waarop we daar in de circulaire economie het best mee omgaan. Prominente sprekers uit de academische wereld wisselden we af met onze eigen experts van Engineering. Onderwerpen waren onder andere de nieuwe P+MD-installatie in Willebroek en het project Plastics2Chemicals in Antwerpen. Met behulp van VR technologie gaven we de aanwezigen een virtuele rondleiding in de PMD-sorteerinstallatie die in aanbouw is. Na deze virtuele tour volgde ook een échte rondleiding in onze installaties op onze site in Antwerpen. Tijdens deze studiedag koppelden we onze kennis van de mechanische sortering aan onze inzichten op het vlak van chemische recycling. We brachten vertegenwoordigers uit publieke, industriële en academische sectoren bij elkaar. Zo wilden we aantonen dat wij ervan overtuigd zijn dat kennis de sleutel is tot de oplossing van het kunststofvraagstuk. u Zie ook p. 95 (Plastics2Chemicals) u Zie ook p. 40 (PMD Willebroek)


93

GROEI EN INNOVATIE

Prosperity

Maatschappelijke context

Onze aanpak

Competitieve markt

Positie versterken

De afvalsector blijft in volle ontwikkeling en de groei wordt mede mogelijk gemaakt door overnames. Daarbij kijkt iedereen ook over de grenzen van het eigen land om nieuwe acquisities te kunnen doen. In steeds meer landen neemt het aantal bedrijven dat afval verwerkt af. Tegelijkertijd kampt een deel van de afvalmarkt met een tekort aan beschikbare verwerkingscapaciteit. Alle bedrijven zoeken naar innovatieve, duurzame en veilige oplossingen.

Indaver heeft in de loop der jaren een goede uitgangspositie opgebouwd.

Snelle innovaties Afvalbeheer is een complexe materie. De markt ontwikkelt zich continu, wet- en regelgeving stellen nieuwe en stringentere eisen. Klanten kiezen dienstverleners die hen kunnen ontzorgen in deze snel veranderende wereld. Zij verlangen flexibele en relevante oplossingen die passen bij hun specifieke vraagstellingen. Er zijn innovatieve bedrijfsmodellen en partnerships nodig om te beantwoorden aan de Europese doelstellingen (zie p.10) voor klimaat, terugwinning van materialen en energie, en de afvalwetgeving.

Om onze economisch stabiele positie te behouden en waar mogelijk te versterken, kijken wij in al onze regioâ&#x20AC;&#x2122;s waar kansen liggen om door acquisities ons werkgebied te vergroten. Dat zorgt ervoor dat wij onze kennis en dienstverlening in meer landen en aan meer klanten kunnen aanbieden. Er ontstaat schaalvergroting en we versterken onze onderhandelingspositie op de markt. Vanuit haar langetermijnvisie werkt Indaver bovendien al jaren aan uitbreiding van bestaande installaties en bouwen we innovatieve duurzame installaties om onze verwerkingscapaciteit te vergroten. Die strategie werpt inmiddels zijn vruchten af. Indaver groeit op een gecontroleerde manier. We investeren alleen in bewezen technieken en kiezen enkel voor overname als die in onze strategie past en de toekomst van Indaver versterkt.

Inspelen op technologie, nieuwe business units De focus van Indaver ligt op het stimuleren van de circulaire economie waarbij we samen zorgen voor een zuivere toekomst. Indaver stimuleert nieuwe technologische innovatieprojecten en business cases. We zijn zorgvuldig in onze keuze en houden rekening met de kwaliteitseisen die onze afnemers stellen voor grondstoffen. Nieuwe technieken moeten betrouwbaar, ecologisch verstandig en financieel verantwoord zijn. Nieuwe business cases moeten bij onze sterktes en onze strategie passen. Onze expertises op specifieke onderwerpen, waarmee wij interessante niches kunnen bedienen, bundelen we in business units.


94 PROSPERITY > GROEI EN INNOVATIE

NIEUWE INSTALLATIES EN UITBREIDING

Antwerpen: Tankenpark 2.0 Locatie Antwerpen bouwde in de tweede helft van 2019 het bestaande tankenpark om tot het Tankenpark 2.0. Door een nieuw acceptatiebeleid en een aangepast technisch concept zorgt Indaver voor een veilige verwerking van de aangeleverde vloeistoffen en bieden we onze industriële klanten continuïteit. Bij de herinrichting besteedde Indaver extra aandacht aan de veiligheid. Enerzijds voor onze medewerkers bij acceptatie en bij het verpompen van vloeistoffen tussen de diverse opslagtanks. En anderzijds voor de

chauffeurs tijdens het lossen. Met vier nieuwe acceptatietanks kunnen we de aanleveringscontrole- en lostijd onder de twee uur houden. Het tankenpark omvat 22 opslagtanks met een totaal volume van zo’n 4 000 m3. Deze tanks zijn verdeeld over vier aparte losstraten. De keuze voor een losstraat is afhankelijk van de calorische waarde van de vloeistof, de pH-waarde en de mogelijke laagvorming. Tankenpark 2.0 is in de eerste helft van 2020 operationeel.

Rivenhall Energy from Waste

Resource Recovery Centre Ringaskiddy

Samen met Gent Fairhead & Co Limited werkt Indaver aan de laatste ontwikkelingsfase van een installatie voor huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval in Rivenhall (Essex, Verenigd Koninkrijk). Deze installatie kan zo’n 595 000 ton afval verwerken, goed voor een elektriciteitsproductie voor 60 000 huishoudens. We zijn in afwachting van de omgevingsvergunning.

In mei 2018 kreeg Indaver een vergunning voor de bouw van een afvalenergiecentrale in het Ierse Ringaskiddy, zo’n 15 kilometer van Cork. Deze Resource Recovery Centre Ringaskiddy krijgt een capaciteit van 240 000 ton afval per jaar. Het gaat om huishoudelijk, bedrijfs-, industrieel, nietgevaarlijk en klein gevaarlijk afval. De energiecentrale gaat stroom produceren voor het nationale elektriciteitsnet, goed voor de behoefte van circa 30 000 huishoudens. De investering bedraagt circa 160 miljoen euro. De vergunning, afgegeven door An Bord Pleanála de Ierse planningsinstantie, is in mei 2019 door de rechter getoetst. Hierover is nog geen uitspraak.


95 PROSPERITY > GROEI EN INNOVATIE

NIEUWE INSTALLATIES EN UITBREIDING

Projects

Projects

Innovatief proces: Plastics2Chemicals In 2019 ontving Indaver de vergunning voor de bouw van een proefinstallatie Plastics2Chemicals (P2C) voor het jaarlijks recyclen van 15 000 ton end-of-life plastics. Samen met de universiteiten van Gent en Antwerpen werkt Indaver al enige jaren aan een innovatief proces om verpakkingsmaterialen bestaande uit gemengde polyolefinen (PP en PE) en polystyreen (PS) te recyclen; denk aan flacons, botervlootjes, folies, bekers, yoghurtpotjes en dergelijke. Sinds 2017 hebben we bij de UGent een pilotinstallatie om het proces uitvoerig te testen en de kwaliteit van de eindproducten te optimaliseren. Met dit innovatief proces willen we bijdragen aan een oplossing voor het toenemende plasticafval. En dat op een manier die nieuwe basischemicaliën uit het afval oplevert.

Nu we de toestemming hebben om de installatie te bouwen, kunnen we naar verwachting vanaf de tweede helft van 2022 dagelijks circa 50 ton plastics recyclen tot waardevolle basisgrondstoffen voor de industrie. PP en PE zullen basisproducten als nafta en wax opleveren. Daar kunnen opnieuw hoogwaardige verpakkingsmaterialen van gemaakt worden. Het verwerkingsproces breekt PS af tot monomeren die opnieuw als grondstof bruikbaar zijn. Al deze nieuwe grondstoffen hebben dezelfde kwaliteit als primaire grondstoffen en zijn bestemd voor de (petro) chemie. De nieuwe polymeren zijn zelfs geschikt voor de voedingsindustrie. Het P2C-verwerkingsproces van Indaver kan een waardevolle en duurzame bijdrage aan de circulaire economie leveren.

E-Wood: Indaver investeert in niet-recyclebaar houtafval In Doel (België) gaat Indaver uitbreiden met een nieuwe energiecentrale die houtafval verwerkt dat niet recyclebaar is. Deze investering is een jointventure en goed voor 100 miljoen euro. E-Wood, zoals de installatie is genoemd, richt zich op behandeld (geïmpregneerd) hout dat niet te recyclen is.

  VOORUITBLIK

Strategische locaties Als de proefinstallatie in Antwerpen de verwachte resultaten behaalt, plant Indaver grootschalige installaties op strategische locatie in Europa voor het recyclen van PP, PE en PS. Op termijn kunnen we in deze installaties 1 miljoen ton plastic recyclen. P2C kan zo een echte revolutie betekenen op de recyclingmarkt van end-of-life plastics.

De installatie zal circa 180 000 ton houtafval verwerken. Dat levert vervolgens 19 tot 20 MW groene energie op, bestemd voor het elektriciteits­ netwerk van Vlaanderen. De energiecentrale zal ook stoom leveren aan het industriële stoomnetwerk van ECLUSE. Naar verwachting is E-Wood in de loop van 2022 operationeel.


96 PROSPERITY > GROEI EN INNOVATIE

GROEI DOOR SPECIALISATIE EN OVERNAME

Business Unit Landfill Reconversion

Overname Grontmij BRP

Het storten van afval is het sluitstuk van duurzaam afvalbeheer, waarbij stoffen die niet gerecycled kunnen worden, veilig worden opgeborgen (safe sink). Indaver heeft veel kennis en expertise in huis als het gaat om duurzaam beheer van afvalbergingen en de volledige levenscyclus van stortplaatsen. Omdat ook buiten ons werkgebied anderen veel baat kunnen hebben bij onze expertise, hebben wij per 2019 de Business Unit Landfill Reconversion opgezet.

Sinds 7 november 2019 is Indaver in Nederland eigenaar van Grontmij Beheer Reststoffenprojecten BV (BRP). Met deze overname verstevigt Indaver haar marktpositie in Nederland. Het nieuwe Indaver BRP voegt vijf operationele en kantoorlocaties, met in het totaal 26 medewerkers, in NoordoostNederland toe aan ons werkgebied. Met recht kunnen wij ons als landelijke speler presenteren.

In november 2019 nam Indaver in Nederland Grontmij BRP van het internationale ingenieursbureau Sweco over. Een van de belangrijkste onderdelen van Indaver BRP, zoals de nieuwste aanwinst wordt genoemd, is stortplaats Stainkoeln in Groningen. Ook beschikt Indaver BRP over ruime kennis en ervaring op het gebied van safe sink. Die kan BU Landfill combineren met haar eigen expertise om zo haar internationale ambities waar te maken.

Indaver BRP is, met onder meer afvalverwerkings­bedrijven Stainkoeln, Vagroen, Secundaire Bouwstoffen Unie en Waterzuivering Milieuboulevard Groningen, actief in afval, grond, bagger, biomassa, GFTen groenafval.

Met stortplaats Stainkoeln kunnen wij onze klanten stortcapaciteit blijven garanderen, ondanks dat Nederland, net als Vlaanderen, een stop op de uitbreiding van de stortcapaciteit heeft. Indaver beschikt namelijk door de voortijdige sluiting van de Derde Merwedehaven in 2013 over een onbenut deel van de vergunde capaciteit. Die kunnen we nu inzetten op Stainkoeln.

Met de aanwinst van Vagroen en de participatie in OGAR (GFTcompostering) versterken en vergroten wij onze marktpositie in dit specifieke segment. De afvalportfolio nemen wij op in ons duurzaamheidsrapport van 2020.


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2019

97

INDAVER EN GRI-RAPPORTAGE Bij Indaver maakt duurzaamheid integraal deel uit van haar inzet voor de circulaire economie. In dit Duurzaamheidsrapport verwijzen we naar de GRI-criteria die relevant zijn voor onze sector. Dit rapport is opgesteld in overeenstemming met de ‘GRI-Standaards core-optie’. Aan de hand van de tabel vindt u alles makkelijk terug.

GRI Standaard

GRI is een internationale onafhankelijke organisatie die bedrijven, overheden en andere organisaties helpt om inzicht te verwerven in en te communiceren over de impact van hun bedrijfsvoering op kritieke duurzaamheidsproblemen zoals beschreven in de SDG’s van de VN. Bedrijfs- en regeringsleiders kunnen wel instemmen met internationale principes, maar GRI vertelt

Informatie

ze hoe ze deze principes kunnen omzetten in de praktijk. GRI reikt de normen aan die wereldwijd het meest gebruikt worden voor duurzaamheidsrapportering en -communicatie. Daarmee stelt het bedrijven, overheden, het maatschappelijk middenveld en burgers in staat om beter geïnformeerde beslissingen te nemen, gebaseerd op informatie die ertoe doet.

Paginanummer en/of url

GRI 101: Foundation GRI 102: General Disclosures

Organizational profile 102-1 Name of the organization

Indaver, pg 1

102-2 Activities, brands, products, and services

Onze dienstverlening, pg 16-18

102-3 Location of headquarters

Indaver Mechelen. Dijle 17 a. 2800 Mechelen, pg 103

102-4 Location of operations

Indaver Groep in Europa, pg 16

102-5 Ownership and legal form

https://www.indaver.com/be-nl/disclaimer-navigation/bedrijfsgegevens/

102-6 Markets served

Indaver Groep in Europa, pg 16

102-7 Scale of the organization

Stevige financiële basis maakt duurzame groei mogelijk, pg 81

102-8 Information on employees and other workers

War on talent, pg 25

102-9 Supply chain

Gatekeeper en enabler van de circulaire ecomie, pg 15 en 16

102-10 Significant changes to the organization and its supply chain

Operational excellence, pg 85-92

102-11 Precautionary Principle or approach

Sustainable Development Goals, pg 8; Onze missie: toonaangevend zijn in duurzaam afvalbeheer, pg 12; Onze kernwaarden, pg13

102-12 External initiatives

Sustainable Development Goals, pg 8; Audits verbeteren de kwaliteit van onze processen, pg 18

Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker

Duurzaam werken aan een veilige circulaire economie, pg 2

Ethics and integrity

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior

Onze missie: toonaangevend zijn in duurzaam afvalbeheer, pg 12; Onze kernwaarden, pg 13

Governance

102-18 Governance structure

Website Indaver, Organisatie, https://www.indaver.com/be-nl/in-belgie/organisatie/

Stakeholder engagement

102-40 List of stakeholder groups

Stakeholders betrekken, pg 11

102-41 Collective bargaining agreements

War on talent, pg 25

102-42 Identifying and selecting stakeholders

Stakeholders betrekken, pg 15

102-43 Approach to stakeholder engagement

Stakeholders betrekken, pg 15

102-44 Key topics and concerns raised

Materialiteitsmatrix, pg 11

102-45 Entities included in the consolidated financial statements

Stevige financiële basis maakt duurzame groei mogelijk, pg 81

102-46 Defining report content and topic Boundaries

Indaver en de Sustainable Development Goals, pg 8; Materialiteitsmatrix, pg 11

102-47 List of material topics

Materialiteitsmatrix, pg 11

102-48 Restatements of information

N.v.t.

Reporting practice


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2019

98

GRI Standaard

Informatie

Paginanummer en/of url

102-49 Changes in reporting

Materialiteitsmatrix, pg 11

102-50 Reporting period

2019, pg 1; https://www.indaver.com/be-nl/duurzame-aanpak/duurzaamheid-rapportering/

102-51 Date of most recent report

Duurzaamheidsrapport 2018; https://www.indaver.com/be-nl/nieuws-media/publicaties/

102-52 Reporting cycle

Jaarlijks; https://www.indaver.com/be-nl/duurzame-aanpak/duurzaamheid-rapportering/

102-53 Contact point for questions regarding the report

Stakeholders betrekken, pg 15

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards

Indaver en GRI-rapportage, pg 97

102-55 GRI content index

Indaver en GRI-rapportage, pg 97-99

102-56 External assurance

VALIDATIEVERKLARING BUREAU VERITAS, pg 102

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

Bijdragen aan welvaart, pg 80

103-2 The management approach and its components

Prosperity, pg 79-96

103-3 Evaluation of the management approach

Prosperity, pg 79-96

201-1 Direct economic value generated and distributed

Stevige financiĂŤle basis maakt duurzame groei mogelijk, pg 81

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

Duurzame leveranciers en partners, pg 82

103-2 The management approach and its components

EcoVadis 2019: Goud voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, pg 17; Duurzame leveranciers en partners, pg 82

103-3 Evaluation of the management approach

EcoVadis 2019: Goud voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, pg 17; Duurzame leveranciers en partners, pg 82

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

Materialen, pg 39-46

103-2 The management approach and its components

Materialen, pg 39-46

103-3 Evaluation of the management approach

Materialen, pg 39-46

301-2 Recycled input materials used

Indaver Groep in Europa, pg 19; Materialen, pg 39-46

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

Energie, pg 47-51

103-2 The management approach and its components

Energie, pg 47-51

103-3 Evaluation of the management approach

Energie, pg 47-51

302-1 Energy consumption within the organization

Klimaat, pg 52-54

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

Primair en secundair water, pg 75

103-2 The management approach and its components

Primair en secundair water, pg 75

103-3 Evaluation of the management approach

Primair en secundair water, pg 75

303-1 Water withdrawal by source

Primair en secundair water, pg 75

303-3 Water recycled and reused

Primair en secundair water, pg 75

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

Het belang van biodiversiteit, pg 77

103-2 The management approach and its components

Het belang van biodiversiteit, pg 77

103-3 Evaluation of the management approach

Het belang van biodiversiteit, pg 77

304-2 Significant impacts of activities, products, and services on biodiversity

Het belang van biodiversiteit, pg 77

Material Topics 200 series (Economic topics) Economic Performance GRI 103: Management Approach

GRI 201: Economic Performance Procurement Practices GRI 103: Management Approach

300 series (Environmental topics) Materials GRI 103: Management Approach

GRI 301: Materials Energy GRI 103: Management Approach

GRI 302: Energy Water GRI 103: Management Approach

GRI 303: Water Biodiversity GRI 103: Management Approach

GRI 304: Biodiversity


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2019

99

GRI Standaard

Informatie

Paginanummer en/of url

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

Klimaat, pg 52-56

103-2 The management approach and its components

Klimaat, pg 52-56

103-3 Evaluation of the management approach

Klimaat, pg 52-56

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions

Impact: emissies en impact op het milieu, pg 61-74

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

Impact: emissies en impact op het milieu, pg 61-74

305-5 Reduction of GHG emissions

Impact: emissies en impact op het milieu, pg 61-74

305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant air emissions

Impact: emissies en impact op het milieu, pg 61-74

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

Materialen, pg 39-46

103-2 The management approach and its components

Materialen, pg 39-46

103-3 Evaluation of the management approach

Materialen, pg 39-46

306-1 Waste generation and significant waste-related impacts

Onze dienstverlening 16-18, Indaver Groep in Europa, Volumes in beheer, pg 19; Safe Sink, pg 57-60; Impacts pg 61-78

306-2 Management of significant waste-related impacts

Onze dienstverlening 16-18, Indaver Groep in Europa, Volumes in beheer, pg 19; Safe Sink, pg 57-60; Impacts pg 61-78

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

EcoVadis 2019: Goud voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, pg 17; Duurzame leveranciers en partners, pg 82

103-2 The management approach and its components

EcoVadis 2019: Goud voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, pg 17; Duurzame leveranciers en partners, pg 82

103-3 Evaluation of the management approach

EcoVadis 2019: Goud voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, pg 17; Duurzame leveranciers en partners, pg 82

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

Duurzaam inzetten van getalenteerde medewerkers, pg 24-31

103-2 The management approach and its components

Duurzaam inzetten van getalenteerde medewerkers, pg 24-31

103-3 Evaluation of the management approach

Duurzaam inzetten van getalenteerde medewerkers, pg 24-31

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

Veiligheid: onze prioriteit, pg 32-37

103-2 The management approach and its components

Veiligheid: onze prioriteit, pg 32-37

103-3 Evaluation of the management approach

Veiligheid: onze prioriteit, pg 32-37

403-2 Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and number of work-related fatalities

Eigen medewerkers en derden zorgen samen voor een veilige werkomgeving, pg 33; veiligheidsprestaties opvolgen, pg 34;

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

Structured learning, pg 30

103-2 The management approach and its components

Structured learning, pg 30

103-3 Evaluation of the management approach

Structured learning, pg 30

404-1 Average hours of training per year per employee

Structured learning, pg 30

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

Investeren in relaties met omgeving en samenleving, pg 83-84

103-2 The management approach and its components

Investeren in relaties met omgeving en samenleving, pg 83-84

103-3 Evaluation of the management approach

Investeren in relaties met omgeving en samenleving, pg 83-84

413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs

Investeren in relaties met omgeving en samenleving, pg 83-84

Emissions GRI 103: Management Approach

GRI 305: Emissions

Waste GRI 103: Management Approach

GRI 306: Waste Supplier Environmental Assessment GRI 103: Management Approach

400 series (Social topics) Employment GRI 103: Management Approach

Occupational Health and Safety GRI 103: Management Approach

GRI 403: Occupational Health and Safety Training and Education GRI 103: Management Approach

GRI 404: Training and Education Local Communities GRI 103: Management Approach

GRI 413: Local Communities


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2019

100

TREFWOORDEN Anaerobische compostering (vergister)  Een methode om organisch afval om te zetten in compost via bacteriën. Voor deze methode is geen zuurstof vereist.

Draaitrommeloven  Verbrandingsoven met energierecuperatie voor de thermische verwerking van gevaarlijk afval.

ARP  Acid Recovery Plant

Duurzame inzetbaarheid  HR-beleid voor duurzame maatregelen voor de gezonde, aangename en productieve deelname op de lange termijn aan het arbeidsproces.

Biomassa  Een grondstof voor energieopwekking die fossiele brandstof vervangt. BREF of BREF-document  Geeft achtergrondinformatie en verduidelijking voor toepassing van de best beschikbare technieken (BBT) die een bedrijf kan toepassen. Bij het opstellen van de omgevingsvergunning milieu moet de vergunningverlener rekening houden met de BBTconclusies. Circulaire economie  Een economisch systeem waarbij het gebruik van primaire grondstoffen en afval en energieverspilling beperkt worden door de materialenen energiekringlopen te vertragen, te verkleinen en te sluiten. Dit kan door duurzaam ontwerp, onderhoud, reparatie, hergebruik, herbewerking, renovatie en recycling. CMR  Convention relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route; internationaal bindend verdrag voor goederenvervoer over de weg tussen Europese landen. Ook enkele niet-Europese landen zijn aangesloten. Co-operation Agreement  De overeenkomst die ervoor zorgt dat de operationele werking en dienstverlening dezelfde zijn in alle regio’s waar Indaver actief is. Dioxines  Giftige persistente organische verontreinigende stoffen; ze zijn vaak een nevenproduct van industriële processen.

EcoVadis  Onafhankelijk agentschap dat het voor aankoopdiensten mogelijk maakt om wereldwijd het engagement voor maatschappelijk verantwoord ondernemen van leveranciers te beoordelen.

Fysicochemische behandeling  Immobilisatie, fixatie, solidificatie en stabilisatie – technieken of methodes voor de behandeling van gevaarlijk afval zodat het afval veilig kan opgeslagen worden op een klasse 1 deponie. Gatekeeper (poortwachter)  Rol van Indaver in de circulaire economie, waarbij we gevaarlijke afvaldeeltjes uit de voedselen materiaalketens houden voor, tijdens en na de verwerking van afval. GFT  Groente-, fruit- en tuinafval.

Emissie  De uitstoot van een bepaalde stof vanuit een bepaalde plek (bv. een schoorsteen); wordt uitgedrukt in volume/m3.

Groen gas  Gas dat is opgewerkt uit biogas, dat wordt verkregen uit de vergisting van nat organisch restafval. Dit groen gas heeft een heel hoge kwaliteit en kan dus fossiel aardgas vervangen.

Emissiemeting  De meting van het volume/de concentratie van een bepaalde stof die wordt uitgestoten vanuit een bepaalde plek.

Groene warmte  Warmte die wordt gehaald uit hernieuwbare-energiebronnen, in het geval van Indaver is de hernieuwbare-energiebron bio-organisch afval.

Emissiegrenswaarde  Normen voor de uitstoot; het maximum volume/de maximale concentratie dat/die mag worden uitgestoten.

IED  Richtlijn Industriële Emissies (RIE) 2010/75/EU is het belangrijkste EU-instrument ter regeling van de uitstoot van verontreinigende stoffen door industriële installaties.

Enabler (facilitator)  Rol van Indaver in de circulaire economie, waarbij we energie en hoogwaardige materialen terugwinnen uit afval op een veilige en efficiënte manier.

IndaChlor  recyclinginstallatie voor gechloreerde afvalresidus.

Energiecluster  Warmte van de installaties van Indaver die wordt geleverd aan buurbedrijven en woonwijken. Frequentiegraad  Wettelijk bepaalde veiligheids­indicator die het aantal ongevallen met werkverlet van meer dan 1 kalenderdag in kaart brengt Fr = (A*1,000,000)/B A = aantal ongevallen met werkverlet B = aantal uren blootstelling per jaar (voor alle personeel samen).

Indaver Molecule Management  Moleculen terugwinnen uit farmaceutisch en chemisch afval voor hergebruik in industriële processen. Industriële symbiose  Systeem waarbij grondstoffen worden gerecupereerd uit het afval van één bedrijf om te worden gebruikt in de productieprocessen van een ander bedrijf.


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2019

101

TREFWOORDEN Inklinken  Het proces van volumevermindering van grond. Dit kan gebeuren door verdroging, ontwatering of door zetting. In dat laatste geval wordt de grond belast om water en lucht eruit te persen. Intermodaal transport  De combinatie van verschillende transportwijzen, bv. weg, water, spoor, om afval te vervoeren. ISO  International Organisation for Standardization IWS  Industrial Waste Services Ketenverantwoordelijkheid Ketenverantwoordelijkheid is onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het beoogt inzicht te geven in duurzaam gedrag (herkomst grondstoffen, productieproces, dienstverlening) in de keten tussen bedrijven, leveranciers en klanten. Klimaatneutraal  De netto-uitstoot van CO2 op nul brengen door een evenwicht te bereiken tussen de gemeten CO2 die wordt uitgestoten en de CO2 die wordt bespaard door deze af te vangen of te compenseren. LSS  Lean Six Sigma Massabalans  De massabalans visualiseert elk thermisch proces. Aan de ‘in’-zijde bevinden zich de hoeveelheid hulpstoffen, water en energie die nodig zijn om de afvalstoffen efficiënt te verwerken. Aan de ‘uit’-zijde staan de hoeveelheid vaste reststoffen die overblijven na het proces, de hoeveelheid rookgassen die de schouwen uitstoten, de hoeveelheid afvalwater en de hoeveelheid energie die vrijkomt bij het verwerkingsproces.

Materiaalkringloop  Systeem waarbij primaire grondstoffen voortdurend worden teruggewonnen, hergebruikt of gerecycled op een veilige manier.

Total Waste Management  Dienstverleningsmodel dat industriële klanten een zorgeloze oplossing op maat biedt.

Milieuprestatie  Prestatie van een organisatie met betrekking tot het milieu.

Veiligheidsindex  Gewogen gemiddelde van het aantal ongevallen (waarbij de ernst van het ongeval bepalend is voor het toegekende gewicht) in verhouding tot het aantal werknemers.

PMD  Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons (selectief ingezameld) QESH  Quality, Environment, Safety and Health – verwijst meestal naar een beleid of een afdeling van Indaver. Residu  Afvalstoffen die na sortering, zuivering, verwerking niet meer voor verdere recycling of behandeling in aanmerking komen. Roosteroven  Verbrandingsoven met energie­recuperatie voor de thermische verwerking van niet-recyclebaar of niet-gevaarlijk huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval. Safe Sink  Gegarandeerde vernietiging door Indaver van niet-recupereerbare elementen in afval en verwerking in onze hoogtechnologische eindverwerkingscentra van de resterende mogelijk gevaarlijke componenten, die zo verwijderd worden uit de materiaalkringloop. SDG  Sustainable Development Goals, Duurzame Ontwikkelingsdoelen, vastgelegd door de Verenigde Naties. SEVESO  Europese richtlijn met betrekking tot de beheersing van de risico’s verbonden aan de opslag en behandeling van gevaarlijke stoffen.

Volumes van vervuilende stoffen  komen overeen met de hoeveelheid verontreinigde componenten die de schoorstenen van de verbrandingsoven elk jaar uitstoten. Deze volumes worden uitgedrukt in ton. Waste-to-energy  Terugwinning van energie uit de thermische verwerking van afval, energie die dan omgezet wordt in stoom of elektriciteit, en geleverd wordt aan buurbedrijven, commerciële gebruikers (district heating) of het elektriciteitsnet.


DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2019

102

VALIDATIEVERKLARING BUREAU VERITAS


NEDERLAND www.indaver.nl DUITSLAND www.indaver.de FRANKRIJK www.indaver.fr IERLAND www.indaver.ie VERENIGD KONINKRIJK www.indaver.co.uk PORTUGAL www.indaver.pt ITALIË www.indaver.it SPANJE www.indaver.es

www.indaver.com

© INDAVER Mei 2020  V.u.: Paul De Bruycker, Dijle 17 a, BE-2800 Mechelen, België

BELGIË www.indaver.be

Profile for Indaver

Indaver Duurzaamheidsrapport  

Indaver Duurzaamheidsrapport Nederlands

Indaver Duurzaamheidsrapport  

Indaver Duurzaamheidsrapport Nederlands

Profile for indaver