__MAIN_TEXT__

Page 1

ART B AZIS F O U N D ATION AN D F OR THE C ONTIN U ATION O F THE INTELLE C T U AL LEGA C Y O F B ALÁZS TELEK

CHARITY AUCTION

C HARITY A U C TION F OR

41

ArtBázis aukció 1

J ót é ko n y s á g i á r v e r é s a z A rt B á z i s Ö s s z m ű v é s z e t i M ű h e ly é rt é s Telek Bal ázs sz e l l e m i ö rö ks é g é n e k a to vá bb v i t e l é é rt

99

Inda Galéria // 2015. 12. 1-4.

4


A kiállítás és aukció helyszíne // Exhibition and auction venue

Inda Galéria, H-1061 Budapest, Király utca 34. II/4.

Az aukc ió k iá l l ítá s án ak m e g n y i tój a // V e rn issage

2015. december 1. 18 óra Megny itj a / / O p e ni n g s p e e c h by

Kincses Károly

Au kció / / Auctio n

2015. december 4. 19 óra Az árv e r é st ve ze t i // Auct i o n e e r

Marsó Diana Az aukc ió s a nyag ot ö ssz e ál l í tot ta // W o r ks select ed by

Somosi Rita & Surányi MIhály

Gr afik a i t e rv / D e s i g n by

Halász Gabi 2


R é szt v e v ő m űv é sz e k / / part icipat in g art ists Ádám Anna // Alpern Bernadette // Bakonyi Bence

//

Bartha

M át é

//

Bek

Balla

Mónika // Benkő Imre // Biró Eszter // B o g n ár B e n e d e k // Boz só An drás / / C son tó L a j os // C z i g án y Ákos / / D eim Bal áz s // D ré g e ly

I m re

//

E mber

Sári

//

Eperjesi

Ág n e s // F i al a d e Gábor / / F loh r Zsuz si // Fran k l A l i o n a // Gábor En ikő / / Gombos L a j os // Gulyás M i klós / / Gyen is Tibor // H a jdú

Jó z s e f

//

Haris

LÁsz ló

//

Hecker

P é t e r // H e re n d i P é t er / / Horvát h M. J ud it // I l l é s B arn a // I l l é s Katalin / / Károly Sán dor Á ro n // K asz a G áb or / / Kaulics Viol a // K é k e s i D o n át // Ko loz si Bea / / Kót i Réka // Kovalovszky Dániel // Krulik Marcell // Kudász G áb o r A ri o n // M arosi Viktor / / Mart in kó M árk // M o l n ár Ág nes Éva / / Mucsy Sz ilvi // N atas h a Pav lovs k aya / / Opitz Tomas / / Pályi Z s ó f i a // P e c s i c s Mária / / Rapi Marian n // R i s kó G ás pár // Ro b itz An ikó / / Somogyvári K ata // S p re n c B al áz s / / Stalt er György // St i l l e r Á kos // Sz abó Ben ke Róbert // Sz alo n tai Ábe l // Sal ly An n e Kelly / / Sz amódy Z so lt O l af // Sz áraz Kata / / Sz ász Lill a // Sz at m ári

G e rg e ly

//

Sz en t-Iván yi

Réka

//

Sz i l ágy i L e n k e // Szombat Éva / / Tih an yi A n n a // T í m ár P é t e r / / Tót h Ego(n ) Ist ván // Va n c s ó Zo ltá n / / Va r g a G á b o r / / Va r g a Tam ás // Vasal i K atal in / / Vedres Ági / / Vékás Magdolna // Zagyvai Sári // Zselinsky Miroslav 3


A rt b á z i s a u kc i ó

4

Telek Balázs (1974 – 2015) sokat jelentett mindannyiunknak. Alkotóként a hazai szakma élvonalába tartozott, 30 évesen Balogh Rudolf-díjat kapott, rendszeresen szerepelt kiállításokon. Kísérletező, újító szándékú fotósnak tartották, sokan lyukkamerával készült camera obscura felvételeiről ismerték. És közben, alkotói pályájával párhuzamosan felépített valamit, ami túlmutatott saját közegén, művészetén. 2007-ben feleségével, Halász Gabival együtt megalapították az Artbázist, mely összművészeti helyszínként, műteremként, könyvtárként, kiállítótérként, szakmai előadások helyszíneként a fiatal fotósok – többek közt a Fiatalok Fotóművészeti Studiója (FFS) – inkubátoraként működött, s működik mai napig. Olyan platformot teremtett, ahol az összefogás, egymás segítése által válunk többé, lépünk előre – tanárként és magánemberként is ezt képviselte. Sugárzóan pozitív, kedves és közvetlen volt, s a hangnem is, mellyel hozzánk szólt. Emberként, művészként, kollégaként, barátként nagy űrt hagyott maga után. Az általa megteremtett és összetartott ArtBázis és Fotófalu olyan érték, melyet tovább szeretnénk vinni. Egy olyan szellemi örökség, melynek a további fenntartásához, a jövőbeni működéséhez meg kell teremtenünk a feltételeket. Az aukció célkitűzése, hogy ehhez segítsen anyagilag, hozzájárulva a következő év programjainak megvalósításához. Az augusztusi esőzések során beázott Artbázis helyrehozataláért már eddig is sokat tett, s az aukció szervezése során is tapasztaltuk, hogy a fotográfus társadalom mennyire egységesen áll ki munkáinak felajánlásával, az ArtBázis teremtette értékek továbbvitele mellett. Ennek is köszönhető, hogy egy közel száz képből álló, technikailag és stilárisan is nagyon gazdag aukciós anyagot sikerült összeválogatnia a szervezőknek.


A r t b á z i s c h a r i t y a uc t i o n Balázs Telek (1974 – 2015) meant a lot to all of us. A prominent representative of contemporary Hungarian photography, he participated in numerous exhibitions, and was awarded the prestigious Rudolf Balogh Prize at the age of 30. He earned reputation as an innovative photographer, mostly known for his camera obscura pictures, shot with pinhole cameras. Alongside his artistic career, he established something that extends beyond his own sphere and artistic intentions. With his wife, Gabi Halász, he founded ArtBázis, a multicultural atelier, library, exhibition space, and a venue for lectures on contemporary art, primarily photography. For many years now, ArtBázis has served as an incubator for young professionals, including the Studio of Young Photographers. Balázs Telek has created a platform that fosters cooperation, where helping each other is a major strength that drives our progress. He represented these ideas both as a teacher and a private person. He was admirably positive, caring and informal in his everyday communication. His death has left an immense void. He will be missed painfully as a person, a colleague, a friend and an artist. ArtBázis and Fotófalu (PhotoVillage), both established by Telek, represent great values to be sustained. Now, we need to find a way to preserve and continue such this seminal intellectual legacy. Our charity auction aims to raise funds in for next year’s programmes at ArtBázis. It was flooded in the heavy rains last August but was restored with the help of the photographer community. When organizing the forthcoming fund-raising event, we were overjoyed to witness the remarkable spirit of cooperation among photographers who offered their works to keep ArtBázis and all that it stands for alive.” 5


6


1

Ádám An n a Töredékek 2 / Fragments 2 2014 színes fotó / colour photograph 21 x 29,7 cm nyitott sorozat / open edition K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2015 - Maison d’Europe et d’Orient, Paris (F) 2014 - ArtMarket Budapest, Budapest (H) 2014 - 59th Montrouge Art Fair, Montrouge (F) K i k i áltás i ár / / Start in g price 25 0 0 0 H UF 7


2

8


Ádám An n a Töredékek 3 / Fragments 3 2014 színes fotó / colour photograph 21 x 29,7 cm nyitott sorozat / open edition K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2015 - Maison d’Europe et d’Orient, Paris (F) 2014 - ArtMarket Budapest, Budapest (H) 2014 - 59th Montrouge Art Fair, Montrouge (F) K i k i áltás i ár / / Start in g price 25 0 0 0 H UF 9


10


3

Al pe rn Be rn ade tt e Wannsee, Liebermann fája / Wannsee, Liebermann’s tree Tegnap Berlinben sorozat / Berlin Gestern-series 2014 giclée print, 50 x 70 cm, ed. 1/10 + 2 AP K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2014 - Nemzedékek és emlékezet, Bálint Ház, Budapest (H) 2015 - Nemzedékek és emlékezet, 2B Galéria, Budapest (H) K i k i áltás i ár / / Start in g price 70 0 0 0 H UF 11


12


4

Bakon yi Be n ce Nameless no. 06. 2013 giclée print, 80 x 64 cm, ed. 1/5 + 2AP K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2013 - Photo Off Art Fair - Paris, France 2014 - Scope Art Fair - Basel, Switzerland 2014 - Affordable Art Fair - London, UK K i k i áltás i ár / / Start in g price 14 0 .0 0 0 H UF 13


14


5

Barth a Máté Mutation I. 2009 archív print / archive print, dibond 88 x 100 cm, ed. 2/5 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2010 - Nessim Galéria, Budapest (H) 2015 - Isztambuli Magyar Intézet, Isztambul (TR) K i k i áltás i ár / / Start in g price 125.0 0 0 H UF 15


16


6

Barth a Máté Common Nature 12 2014 archív print / archive print, 44 x 56 cm, ed. 1/6 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2014 - derkó.pecsi, Műcsarnok, Budapest (H) K i k i áltás i ár / / Start in g price 6 0 .0 0 0 H UF 17


18


7

Be k Bal l a Món ika Bizalmaskodás / Confidentiality Csúszkáló valóságok-sorozat / Slider realities series 2013 giclée print, alu dibond 30 x 40 cm, ed. 1/1 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2013 - Csúszkáló valóságok, Pepita Ofélia Bár, Budapest K i k i áltás i ár / / Start in g price 42 .0 0 0 H UF 19


20


8

Be k Bal l a Món ika Fázis / Phase Csúszkáló valóságok-sorozat / Slider realities series 2013 giclée print, alu dibond 30 x 44 cm, ed 1/1 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2013 - Csúszkáló valóságok, Pepita Ofélia Bár, Budapest K i k i áltás i ár / / Start in g price 42 .0 0 0 H UF 21


22


9

Be n kő Imre Gangesz / Ganges. Varanasi. India 2010 zselatinos ezüst nagyítás / silver gelatine print 40 x 50 cm, ed. 2/10 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2010 - Lét-tér, India. Cultiris Galéria, Budapest (H) 2011 - Közös nevező: INDIA, Magyar Fotgráfiai Múzeum, Kecskemét (H) 2014 - „UTAK / Fotók: 1971 – 2013”, Körmendi Galéria, Budapest (H) R e p ro du k álva / / Reproduced Fotóhónap 2014 katalógus (76. old) K i k i áltás i ár / / Start in g price 50 .0 0 0 H UF 23


24


10 Be n kő Imre Roosevelt tér / Roosevelt square Budapest 2000 zselatinos ezüst nagyítás / silver gelatine print 30 x 40 cm, ed. 4/10 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2002 - Blues. Budapest, 2000-2002, Erzsébet Téri Kulturális Központ. Budapest (H) 2002 - Blues. Budapest, 2000-2002, Institut Hungrois de Paris, Párizs (F) 2004 - Benkő Imre kamara kiállítása. Ludwig Múzeum, Budapest (H) 2007 - Körkép, 1981-2006, Millenáris, Piros-Fekete Galéria, Budapest (H) 2011 - Metropolis,1980- 2010, Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ, Ajka (H) 2011 - „Budapest Pozitív”, Magyar Fotográfusok Háza, Budapest (H) 2012 - „Budapest Pozitív”, Vetrinjski dvor, Maribor ( SLO ) 2012 - „Budapest Fénykép”, Nemzeti Múzeum kerítése, Budapest (H) 2013 - „Analóg. 21 Magyar fotográfus a 20. századból”, Kogart Ház, Budapest (H) R e p ro du k álva / / Reproduced BLUES. BUDAPEST, 2000-2003 fotóalbum (Előszó: Albertini Béla) Városháza kiadó, 2003 (49. old) Colin Ford, Kincses Károly, Kiscsatári Marianna: ANALÓG. 21 Magyar Fotográfus a 20. századból. Körmendi - Csák Fotográfiai Gyűjtemény fotóalbum, 2013. (61. old) K i k i áltás i ár / / Start in g price 50 .0 0 0 H UF 25


26


11

Birรณ Eszte r Les Fleurs Du Mal No.8. 2014 pigment nyomat / archive pigment print 30 x 40 cm, ed. 1/5 K i k i รกltรกs i รกr / / Start in g price 4 0 .0 0 0 H UF 27


28


12

Bogn ár Be n e de k Fake Nature I. 2012 inkjet print, alu dibond 100 x 100 cm, ed. 1/5 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2013 - “TÁJ-FÉNY-KÉP”, X6 Galéria, Budapest (H) K i k i áltás i ár / / Start in g price 65.0 0 0 H UF 29


30


13

Bogn ár Be n e de k Fake Nature II. 2012 inkjet print, alu dibond 30 x 40 cm, ed. 1/5 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2013 - “TÁJ-FÉNY-KÉP”,X6 Galéria, Budapest (H) K i k i áltás i ár / / Start in g price 30 .0 0 0 H UF 31


32


14

Bozsó An drás Cím nélkül / Untitled Ozso and Otose sorozat / series 2007 4 X 5 Polaroid 55, lambda print, dibond 90 x 74 cm, ed. 1/5 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2007 - Millenáris, Budapest (H) K i k i áltás i ár / / Start in g price 70 .0 0 0 H UF 33


34


15

Cson tó La jos Jobb későn / Later better 1999 / 2014 c-print 44 x 44 cm, ed. 5/1 + 2 AP K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2014 - Inda Galéria, ArtMarket Budapest, Budapest (H) K i k i áltás i ár / / Start in g price 8 0 .0 0 0 H UF 35


36


16

C zigán y Ákos Ég R0014878 / Sky R0014878 Egek: Hommage à Hiroshi Sugimoto / Skies: Hommage à Hiroshi Sugimoto 2012 archival inkjet pigment print 31,3 x 25 cm, ed. 1/8 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2012 - “Erleuchtung”, Galerie BRAUBACHfive, Frankfurt am Main (D) 2012 “Skies”, NOPX | limitededitionpics, Torino (I) K i k i áltás i ár / / Start in g price 215.0 0 0 H UF 37


38


17

C zigán y Ákos Ég R0012609 / Sky R0012609 Egek: Hommage à Hiroshi Sugimoto / Skies: Hommage à Hiroshi Sugimoto 2010 / 2014 archival inkjet pigment print 14 x 11 cm, ed. 3/50 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2010 - Lucien Hervé és Rodolf Hervé-díj 2010 (Alexis Cordesse-szel), École Spéciale d‘Architecture, Párizs (katalógussal) (F) 2011 - Egek, Budapesti Francia Intézet, Budapest (H) 2010 - Térfigyelő (a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának csoportos kiállítása), Fogasház, Budapest (H) 2012 - FRAME011 pályázat díjnyertes művei, Leica Galéria, Prága; 4AM Építészeti Galéria, Brno; Fotóhónap, Pozsony (SK) 2012 - „Erleuchtung”, Galerie BRAUBACHfive, Frankfurt am Main (D) 2012 - “Skies”, NOPX | limitededitionpics, Torino (I) K i k i áltás i ár / / Start in g price 38 .0 0 0 H UF 39


40


18

De im Bal ázs Széll Kálmán tér / Széll Kálmán Square Térfigyelő Rendszer sorozat / Surveillance System series 2013 inkjet print from solarography, keretezve / framed 60 x 60 cm, ed. 3/2 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2014 - Térfigyelő Rendszer, FUGA, Budapest, 2014 - Diploma kiállítás, KB Galéria, Kaposvár 2014 - R.E.M Budapest, Casati Art Corner, Budapest 2014 - Táj-élmény, XIX. Esztergomi Fotográfiai Biennále, Esztergom 2014 - Jelen-Lét (Random 14.), Kolta Galéria, Budapest R e p ro du l álva / / Reproduced Fotóművészet LVII. évf. 2015. I. szám 59. o. Idővonal katalógus 2014. 32. o. Táj-Élmény katalógus, 19. EFB. 2014. 31. o. K i k i áltás i ár / / Start in g price 50 .0 0 0 H UF 41


42


19

Dré ge ly Imre Kőmadár / Stonebird 2003 ezüst zselatin nagyítás / silver gelatine print 44 x 44 cm, ed. 2/5 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2009 - AGE-L, Nessim Galéria, Budapest (H) 2007 - Singular - Plural, Nessim Galéria, Budapest (H) 2006 - Monoscope, MU Gallery, Budapest (H) K i k i áltás i ár / / Start in g price 8 0 .0 0 0 H UF 43


44


20

Dré ge ly Imre Rozsda / Rust 2003 ezüst zselatin nagyítás / silver gelatine print 44 x 44 cm, ed. 2/5 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2009 - AGE-L, Nessim Galéria, Budapest (H) 2007 - Singular - Plural, Nessim Gallery, Budapest (H) 2006 -Monoscope, MU Gallery, Budapest (H) K i k i áltás i ár / / Start in g price 8 0 .0 0 0 H UF 45


46


21

Ember Sári - Sally Anne Kelly Nature fertile No.2. 2009 lambda print, 45 x 40 cm ed. 1/5+2AP K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2014 - Természetrajz, Faur Zsófi Galéria Budapest. 2013 - Konyhában, ágyban, társaságabn, Mai Manó Ház, Budapest K i k i áltás i ár / / Start in g price 8 0 .0 0 0 H UF 47


48


22

Ember Sári -Sally Anne Kelly Nature fertile No.3. 2009 lambda print, 45 x 40 cm, ed. 1/5+2AP K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2014 - Természetrajz, Faur Zsófi Galéria Budapest. 2013 - Konyhában, ágyban, társaságabn, Mai Manó Ház, Budapest K i k i áltás i ár / / Start in g price 8 0 .0 0 0 H UF 49


50


23

Epe rje si Ágn e s Lágy konstruktivizmus / Soft constructivism 2006 színes fotogram / colour photogram 30 x 40 cm, ed. 1/1 k i ál l í t va // ex h ibit ed 2009 - Semmi a szín alatt, Nessim Galéria, Budapest (H) R e p ro du l álva / / Reproduced Színügyek, Szt. István Múzeum, 2010 Flash Art, 2012/3 Fotóművészet, 2014/3. K i k i áltás i ár / / Start in g price 170 000 Ft 51


24

52


Fial a de G ábor Kert hintával és laborral / Garden with swing and laboratory 2013 ezüstzselatinos nagyítás barit papíron, kollódiumos nedves lemezről / silver gelatine print from collodium wet plate 84 x 27 cm, special edition, ed. 1/1 /erre az alkalomra készült/ K i ál l í t va // ex h ibit ed 2015 - Római Magyar Intézet, Róma (I) 2014 - Random Galéria, Budapest (H) 2013 - Bratislava (SK) 2013 - Szófia (BG) K i k i áltás i ár / / Start in g price 250.000 HUF 53


54


25

Floh r Zsuzsi Zee and Zed / Blue series / no. 01. Az út Zee és Zed között – árnyakon keresztül sorozat / The way between Zee and Zed via shadows series 2013 giclée print, 22 x 16 cm nyitott sorozat / open edition K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2013 - INDITÉK TÉMATÉKA, Labor Galéria, Budapest (H) 2013 - PATRON, FKSE Stúdió Galéria, Budapest (H) K i k i áltás i ár / / Start in g price 40.000 HUF 55


56


26

Floh r Zsuzsi Zee and Zed / Blue series / no. 02. Az út Zee és Zed között – árnyakon keresztül sorozat / The way between Zee and Zed via shadows series 2013 giclée print, 22 x 16 cm nyitott sorozat / open series K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2013 - INDITÉK TÉMATÉKA, Labor Galéria, Budapest (H) 2013 - PATRON, FKSE Stúdió Galéria, Budapest (H) K i k i áltás i ár / / Start in g price 40.000 HUF 57


58


27

Fran kl Al ion a Időjel / Time Line V. 2004 digitális print / digital print 40 x 60 cm, ed. 1/1 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2009 - Tradition and Receptiveness , Current Developments in Hungarian Photography, Exhibition of the Association of Hungarian Photographers / Ungari Fotografide Liidu näitus, ArtDepoo Gallery, Tallin, Estonia 2009 - PhotoMonth in Tampere, Vakokuvakeskus Nykyaike Photographic Centre, Finland K i k i áltás i ár / / Start in g price 6 0 .0 0 0 H UF 59


60


28

G ábor En ikő Levest villával / Soup with fork 01 2015 fotogramról készült nyomat / print from photogram 50 x 70 cm, ed. 1/3 K i k i áltás i ár / / Start in g price 4 0 .0 0 0 H UF 61


62


29

G ábor En ikő Levest villával / Soup with fork 02 2015 fotogramról készült nyomat / print from photogram 50 x 70 cm, ed. 1/3 K i k i áltás i ár / / Start in g price 4 0 .0 0 0 H UF 63


64


30

G ombos La jos Híd / Bridge, Budapest Camera Obscura sorozat/ series 2003 ezüst zselatinos nagyítás polaroid 665 negatívról / silver gelatine print from Polaroid 665 negative 26 x 20 cm, ed. 2/5 K i k i áltás i ár / / Start in g price 10 .0 0 0 H UF 65


66


31

G ulyás Miklós Állatkert / Zoo, 2010 – Budapest Korzó sorozat / Promenade series 2010 inkjet print, 70 x 100 cm, ed. 1/10 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2012 - Korzó / Promenade, egyéni kiállítás, Mai Manó Ház, Budapest (H) R e p ro du k álva / / Reproduced Böröczfy Virág: Ismeretlen ismerősök, Gulyás Miklós Korzó című fotósorozatáról, Fotóművészet 2013. 2.szám (14. oldal) 100 legjobb magyar fotós, Kraetív Magazin, 2014. 8-9. (43. oldal) K i k i áltás i ár / / Start in g price 6 0 .0 0 0 H UF 67


68


32

Ha jdú Józse f Erdélyi Mór egy napja a temesvári postaigazgatóságon No. 4. / A day with Mór Erdélyi at the Timisoara postal headquarters No. 4 2014 giclée print, 25,5 x 38 cm [40 x 50 cm], ed. 2/10 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2014 - Retracings - Archívumhasználat a kortárs fotográfiában, Monostori Erőd, Komárom (H) 2014 - Retracings - Archívumhasználat a kortárs fotográfiában, Körösvidéki Múzeum, Nagyvárad (RO) 2014 - Retracings - Archívumhasználat a kortárs fotográfiában, Budapest Galéria, Budapest (H) 2015 - Art Market Budapest, Körmendi Galéria, Budapest (H) R e p ro du l álva / / Reproduced Retracings, archívumhasználat a kortárs fotográfiában, 34-37p. K i k i áltás i ár / / Start in g price 6 0 .0 0 0 H UF 69


70


33

Ha ris Lá szló A torockószentgyörgyi vár / The Fortress of Torockószentgyörgy 2008 módosított panoráma fotó, giclée print / giclée print from a modified panorama photo 60 x 115 cm, ed. 4/2+ 1 AP K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2011 - Fejezetek, egyéni, Salgótarjáni Fotógaléria (H) 2011 - Nézz körül!, egyéni, Kolta Galéria, Budapest (H) 2011 - Organikus Művészet, csoportos, Debreceni Művelődési Központ (H) 2011 - Organikus Művészet, csoportos, Békési Galéria (H) 2013 - Nézz körül!, egyéni, Rovás Galéria, Kassa (SK) 2013 - Rozgladaj sie dookola!, egyéni, Galeria Domek Romanski, Wroclaw (PL) 2014 - Nézz körül!, egyéni, Fészek Galéria, Budapest (H) 2015 - Nézz körül!, egyéni, Vörösmarty Színház Forrás Galériája, Székesfehérvár (H) 2015 - Haris László, egyéni, Dni Fotografie v Leviciach, Léva (SK) 2015 - Nézz körül!, egyéni, KAFF fesztivál, Kecskemét (H) R e p ro du k álva / / Reproduced Irodalmi Szemle, Bratislava, 2011/8, 8. old. Magyar Fórum, 2012. július 19., 10. old. K i k i áltás i ár / / Start in g price 30 0 .0 0 0 H UF 71


72


34

He cke r Pé te r Motoros / Motor Rider 2008 fotogram, digitális print / photogram, digital print 70 x 100 cm, ed. 4/2 + AP K i ál l í t va // Ex h ibit ed Faluház (Leányfalu), Mari Travel - Peti Trans, 2008 K i k i áltás i ár / / Start in g price 18 0 .0 0 0 H UF 73


74


35

He re n di Pé te r Lila akác / Purple acacia 2010 giclée print egy szkennelt képről / giclée print from a scanned image 50 x 50 cm, ed. 2/5 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2010 - Virágom, virágom, Pesterzsébeti Múzeum, Gaál Imre Galéria, Budapest (H) R e p ro du l álva / / Reproduced Fotóművészet LIV. évfolyam, 2011. 2.szám (Szarka Klára: Herendi Péter szigorú világa 34-45 old.) K i k i áltás i ár / / Start in g price 10 0 .0 0 0 H UF 75


76


36

Horváth M. Judit Hernádnémeti Más Világ-sorozat / Other World-series 1992 ezüst zselatin nagyítás / silver gelatine print 27 x 21 cm, ed. 2/10 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2000 - Más Világ, Vígadó Galéria, Budapest (H) K i k i áltás i ár / / Start in g price 20 .0 0 0 H UF 77


78


37

Illés Barn a- Gye n is T ibor Ismeretlen tájakon No. 1. / Unknown Angles No. 1 2004 lamda print dibondon / lambda print on alu dibond 80 x 100 cm, ed. 1/5 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2007 - Dorottya Galéria / Dorottya Gallery, Budapest 2007 - Žak Gallery Berlin (D) 2012 - Magyar Intézet, Bécs / Collegium Hungaricum, Vienna 2013 - Mai Manó Ház / House of Mai Mano, Budapest R e p ro du k álva / / Reproduced Ismeretlen tájakon katalógus 2007 / Unknown Angles Catalog 2007 CSIZMADIA Alexandra: Hiszem, ha látom in: Új Művészet 2008/2. BÖRÖCZFY Virág: Hogyan készítsünk tökéletes fényképet? in: Balkon 2008/1. Bordács Andrea: Illés Barna (kismonográfia/monography) 2010 Gyenis Tibor: 7490 Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 2008 Tibor Gyenis: 7490 Other professional, scientific, technical activities 2008 K i k i áltás i ár / / Start in g price 30 0 .0 0 0 H UF 79


80


38

Illés Barn a- Gye n is T ibor Ismeretlen tájakon No. 3 / Unknown Angles No. 3 2005 lamda print dibondon / lambda print on alu dibond 80 x 100 cm, ed. 1/5 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2007 - Dorottya Galéria / Dorottya Gallery, Budapest 2007 - Žak Gallery Berlin (D) 2012 - Magyar Intézet, Bécs / Collegium Hungaricum, Vienna 2013 - Mai Manó Ház / House of Mai Mano, Budapest R e p ro du k álva / / Reproduced Ismeretlen tájakon katalógus 2007/Unknown Angles Catalog 2007 CSIZMADIA Alexandra: Hiszem, ha látom in: Új Művészet 2008/2. BÖRÖCZFY Virág: Hogyan készítsünk tökéletes fényképet? in: Balkon 2008/1. Bordács Andrea: Illés Barna (kismonográfia/monography) 2010 Gyenis Tibor: 7490 Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 2008/ Tibor Gyenis: 7490 Other professional, scientific, technical activities 2008 K i k i áltás i ár / / Start in g price 30 0 .0 0 0 H UF 81


82


39

Il l é s Katal in Adásszünet No.1 / Broadcast intermission No. 1 2012 ilfochrome, 60 x 40 cm, ed 1/10 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2012 - Artbázis, Budapest (H) 2015 - Magyar Intézet, Szófia (BL) K i k i áltás i ár / / Start in g price 8 0 .0 0 0 H UF 83


84


40

Ka sza G ábor Rés-táj 02 / Gap-landscape 02 2008 giclée print, 30 x 30 cm, ed.1/5 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2008 - Camera Obscura - Kortárs sötét szobák, Magyar Fotográfusok Háza - Mai Manó Ház, Budapest (H) K i k i áltás i ár / / Start in g price 6 0 .0 0 0 H UF 85


86


41

Kaul ics Viol a Antifeminist and feminist nudes series, No.1. 2014 giclée print, 45 x 22,5 cm, ed. 1/3 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2015 - ArtMarket Budapest, Budapest (H) K i k i áltás i ár / / Start in g price 45.0 0 0 H UF 87


88


42

Károly Sán dor Áron Diurnal Memories - 47°26’22.54”N 19°13’30.88”E 2012 giclée nyomat dibondon / giclée print on dibond 28 x 24 cm, ed. 1/1 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2012 - „RANDOM 2012”, Mai Manó Ház, Budapest (H) K i k i áltás i ár / / Start in g price 50 .0 0 0 H UF 89


90


43

Károly Sán dor Áron Diurnal Memories - 47°29’49.82”N 19°4’10.38”E 2012 giclée nyomat dibondon / giclée print on dibond 28 x 24 cm, ed. 1/1 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2012 - „RANDOM 2012”, Mai Manó Ház, Budapest (H) K i k i áltás i ár / / Start in g price 50 .0 0 0 H UF 91


92


44

Ké ke si Don át Catch the Horizon / Holland Horizont 2012 archív inkjet print / archival inkjet print 70 x 96 cm, ed. 10/1 + 1 AP K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2012 - Catch the Horizon, Várfok Project Room, Budapest (H) K i k i áltás i ár / / Start in g price 8 5.0 0 0 H UF 93


94


45

Ké ke si Don át Series C / C sorozat 2008 ezüst zselatin nagyítás, fekete keret / silver gelatine print, framed 30 x 45 cm, ed. 10/2 + 1 AP K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2008 - Dunaújvárosi Fotóbiennálé, Dunaújváros (H) 2010 - Poszt - Pécs, Pécs (H) K i k i áltás i ár / / Start in g price 50 .0 0 0 H UF 95


96


46

Kolozsi Be a Tájfelszínek 02 / Landscapes 02 2014 digitalizált polaroid, giclée print, keretben / digitized polaroid, giclée print, framed 70 x 30 cm, ed. 1/5 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2014 - 19. Esztergomi Fotográfiai Biennálé, Rotunda Galéria, Esztergom (H) 2014 - Esztergomi Fotobiennálé, Csontváry Udvarház (H) R e p ro du l álva / / Reproduced Táj-Élmény, 19. Esztergomi Fotográfiai Biennálé katalógusa K i k i áltás i ár / / Start in g price 4 0 .0 0 0 H UF 97


98


47

Kolozsi Be a Létjelek / Signs of being 2014 giclée print 60 x 60 cm, ed. 1/5 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2014 - Jelenlét, Kolta Galéria, Budapest (H) R e p ro du l álva / / Reproduced Fotóművészet, LVIII.2015.1. K i k i áltás i ár / / Start in g price 30 .0 0 0 H UF 99


100


48

Kovalovszky Dán ie l Haldokló fenyő, Pilis, Magyarország / Dying Pine, Pilis, Hungary

2011 Zöld Csend c. sorozatból / from the Green Silence-series C-print, kapa plastra kasírozva, keretezve / C-print on kapa plast, framed 40 x 34 cm, ed. 2/5 + 2 AP K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2013 - Magyar Fotográfusok Háza, Zöld Csend, Budapest (H) 2012 - Pozsonyi Magyar Intézet, Zöld Csend, Fotóhónap 2012, Bratislava (SK) 2012 - Real Time Players, Fuga Galéria Budapest (H) K i k i áltás i ár / / Start in g price 10 0 .0 0 0 H UF 101


102


49

Kóti Ré ka Leopardessa II 2013 giclée print, 22 x 28 cm ed. 1/1 K i k i áltás i ár / / Start in g price 30 .0 0 0 H UF 103


104


50

Kóti Ré ka Leopardessa III 2013 giclée print, 22 x 28 cm ed. 1/1 K i k i áltás i ár / / Start in g price 30 .0 0 0 H UF 105


106


51

Krul ik marce l l Legelő / Pasture 2015 giclée print, 100 x 100 cm, ed. 1/5 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2015 - Tavasz Ősszel, Bercel (H) K i k i áltás i ár / / Start in g price 150 .0 0 0 H UF 107


108


52

Kudász G ábor Arion Eső, Transzfogarasi út, Románia / Rain, Transfogarasi Highway, Romania Emberi lépték sorozat / Human Scale-series 2014 pigment print archív papíron / pigment print on archive paper 35 x 28,6 cm, ed. 3/2 + 2 AP K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2015 - Új Budapest Galéria, Leopold Bloom Art Award, Budapest (H) 214 - Albertina, Wienerberger, Wien (A) K i k i áltás i ár / / Start in g price 10 0 .0 0 0 H UF 109


110


53

Ma rosi Viktor Brothers L.A. Analogue sorozat / series 2009 / 2010 giclée print, 74 x 50 cm nyitott sorozat / open edition K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2010 - L.A. Analogue, Ötkert, Budapest (H) K i k i áltás i ár / / Start in g price 6 0 .0 0 0 H UF 111


112


54

Ma rtin kó Má rk Mesterséges zöld No.1 / Artificial green No1 2012 lambda print, alu dibond 85 x 85 cm, ed. 1/3+1AP K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2012 - Szíverősítő – Kortárs Művészeti Intézet (ICA-D), Dunaújváros (H) 2013 - Táj-Fény-Kép, Roosevelt 7/8 Irodaház, Budapest (H) K i k i áltás i ár / / Start in g price 270 .0 0 0 H UF 113


114


55

Mol n ár Ágn e s Éva Százszor 7 - Nem leszek rossz / Hundred Times #7 - I won’t be bad 2014 inkjet print, dibond 40 x 40 cm, ed. 1/5 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2014 - ALAPTANTERV, Labor, Budapest (H) K i k i áltás i ár / / Start in g price 6 0 .0 0 0 H UF 115


116


56

Mol n ár Ágn e s Éva Százszor 9 - Nem verekszem többé / Hundred Times #9 - I won’t fight again 2014 inkjet print, dibond 40 x 40 cm, ed. 1/5 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2014 - ALAPTANTERV, Labor, Budapest (H) K i k i áltás i ár / / Start in g price 6 0 .0 0 0 H UF 117


118


57 51

Mu csy Szilvi Mediterrano / Hotel Delfini, Pireas 2000 ezüst zselatinios nagyítás, baryt papíron / silver gelatine print, barita paper 40 x 50 cm, ed. 10/2 + 2AP K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2012 - Off Plan – FUGA, Fotóhónap Fesztivál, Budapest (H) 2011 - Off Plan, Long Room Gallery, Athén (GR) 2004 - Fotografikos Kiklos - Athén (GR) 2014 - Diethnis Minas Fotografias – Athéni Nemzetközi Fotóhónap, Athén (GR) 2002 - Athens School of Fine Arts – Athén (GR) 2002 - „Postcards” a MOME. vizuális kommunikáció tanszék hallgatóinak kiállítása, T.E.I. Athén, Görögország ’Tengerfesztivál’ Rafina (GR) 2001 - Országos Fotószalon, Műcsarnok, Budapest (H) 2001 - „Tenger, tenger” - Vista Galéria, Budapest (H) R e p ro du l álva / / Reproduced 2008 - Mediterrano - fotóalbum, Bohony Könyvkiadó, Magyarország 2012 - JV² – Mini Art Magazin – Long Room Gallery kiadványa 2008 - Foto/Video Black&White magazin 2006 - Yearbook Greek Culture 2005 (A görög kultúra évkönyve 2005.) Görögország 2004/5. - Fotografos - Görög Fotóművészeti Magazin - Athén, Görögország K i k i áltás i ár / / Start in g price 70 .0 0 0 H UF 119


120


58

Mu csy Szilvi Red Sofa giclée print archív papíron / giclée print on archive paper 50 x 70 cm, 1/10 +2AP K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2014 - ArtMarket Budapest, Budapest (H) 2014 - NKA ösztöndíjasok kiállítása - Várkert Bazár, Budapest (H) K i k i áltás i ár / / Start in g price 8 5.0 0 0 H UF 121


122


59

Natash a Pavlovskaya Magasnyomás No. 3 / Relief Printing No3 2007 giclée print, 40 x 50 cm, ed. 1/10 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2012 - European House of Photography, Bratislava, (SK) 2009 - ”Time within us”, young russian photography. Tsaloniki Museum of Photography, Tsaloniki (GR) 2009 - “Time within us”, young russian photography, Istambul Modern Museum, Istambul (TR) 2008 - “Relief Printing”, Gallery Vinzavod, as part of Moscow Photographic Biennale Moscow (RU) R e p ro du l álva / / Reproduced “Relief Printing”, 2008, Moscow Multimedia Complex of Actual Arts “Moscow House of Photography” Museum, 2008 64 pages ISBN 978-5-93977043-9 K i k i áltás i ár / / Start in g price 30 .0 0 0 H UF 123


124


60

Opitz Tomas Városi részletek / City details | Berlin 2009 lambda print (keretezett / framed) 30 x 60 cm, ed. 1/10 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2013 - „Városi részletek” MÉSZ Kós Károly Galéria – Budapest (H) 2011 - „Városi részletek – Hommage á New York”, FUGA, Budapest (H) K i k i áltás i ár / / Start in g price 8 0 .0 0 0 H UF 125


126


61

Opitz Tomas Városi részletek | Párizs / City details | Paris 2010 lambda print (keretezett / framed) 30 x 60 cm, ed. 1/10 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2013 - „Városi részletek” MÉSZ Kós Károly Galéria – Budapest (H) 2011 - „Városi részletek – Hommage á New York”, FUGA, Budapest (H) K i k i áltás i ár / / Start in g price 8 0 .0 0 0 H UF 127


128


62

Pályi Zsófia Külhon - magyarok New Yorkban / Foreign country - Hungarians in New York 2014 inkjet print doboz keretben / inkjet print in a wooden box frame 32 x 32 cm, ed. 1/7 + 2 AP K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2014 - Capa Központ, Budapest (H) K i k i áltás i ár / / Start in g price 30 .0 0 0 H UF 129


130


63

Pe csics Má ria CULTURA No. 8 Image 2311 2011 giclée print, 80 x 98 cm, ed. 3/5 + 1AP K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2012- Lassú víz, Faur Zsófi Galéria, Budapest (H) 2013 - Magyar Fotóművészet az új évezredben, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest (H) 2013 - CULTURA, Ponton Galéria, Budapest (H) 2013 - Stilles Wasser Goldberg Studios, München (D) 2014 - 19. Esztergomi Fotóbiennále, Duna Múzeum (H) 2015 - Egy a tízhez, Mazart Galéria (H) 2015 - Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét, (H) 2015 - CULTURA, Art Market - Magyar Fotográfiai Múzeum, Budapest (H) R e p ro du k álva / / Reproduced Magyar Fotóművészet az új évezredben (2000-2013) (szerk.: Baki Péter), MNG, 2013. 296-313. o. + Borító / Cover HUN / ENG 19. Esztergomi Fotográfiai Biennále / Táj - Élmény katalógus, Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit KHUF., 2014. 3. 12-13. o. + Cover HUN Pecsics Mária: CULTURA (szerk: Baki Péter) Magyar Fotográfiai Múzeum, 2015. 60 o. HUN / ENG / FR / DE K i k i áltás i ár / / Start in g price 220 .0 0 0 H UF 131


132


64

Ra pi Ma rian n Aqua 2012 / 2014 vegyes technika, giclée print / mixed media, giclée print 20 x 29 cm, ed.1/1 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2014 - Random Galéria, Budapest (H) 2015 - ArtMarket Budapest, Budapest (H) K i k i áltás i ár / / Start in g price 35.0 0 0 H UF 133


134


65

Riskó G áspár Cím nélkül #86 / Untitled #86 2013 giclée print, doboz keretben / giclée print in box frame 45 x 36 cm, ed. 1/5+2 AP K i k i áltás i ár / / Start in g price 70 .0 0 0 H UF 135


136


66

Robitz An ikó Kyoto 2014 giclée print, alu dibond 50 x 75 cm, ed. 1/5 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2015 - Örök körök, Három Hét Galéria, Budapest (H) K i k i áltás i ár / / Start in g price 10 0 .0 0 0 H UF 137


138


67

Somogyvári Kata Kihordott álmok (Vises) / Dreams borne (in Vis) 2013 giclée print fára kasírozva / giclée print mounted on wood 50 x 70 cm, ed. 1/5+2 AP K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2014 - Open Project Space by FFS, [re:prezent], Nyitva!Fesztivál, Budapest (H) 2015 - Design Hét, „Haikuk és csomók”, Ezüstgaléria, Budapest (H) 2015 - „ÉLET-TEREK”, RANDOM:15, kArton Galéria, Budapest (H) K i k i áltás i ár / / Start in g price 70 .0 0 0 H UF 139


140


68

Spre n c Bal ázs Kálák / Calla Lilies 2014 nedves kollódiumos eljárás alumínium lemezen / wet collodium print on aluminium 10 x 13 cm, ed. 1/1 K i k i áltás i ár / / Start in g price 35.0 0 0 H UF 141


142


69

Spre n c Bal ázs Bebörtönözve / Imprisoned 2015 kemogram / chemogram 18 x 24 cm, ed. 1/1 K i k i áltás i ár / / Start in g price 25.0 0 0 H UF 143


144


70

Stalte r György Berettyóújfalu 1980 ezüst zselatinos nagyítás / silver gelatine print 27 x 21 cm, ed. 5/10 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2000 - Más Világ, Vígadó Galéria, Budapest (H) számos helyen Európában és az USA-ban K i k i áltás i ár / / Start in g price 20 .0 0 0 H UF 145


146


71

Stil l e r Ákos Törtel 2 2011-2013 giclée print habkartonon / giclée print on foambord 30 x 40 cm, nyitott sorozat / open edition K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2014 - Pécsi József kiállítás, Műcsarnok, Budapest (H) 2015 - Sajtófotó kiállítás, Capa Központ, Budapest (H) R e p ro du l álva / / Reproduced 2014 - Pictures of the Year International, 1. helyezett, feature photo story, Natinal Geographic Magyarország 2015 - National Geographic, Proof photoblog 2015 - Neue Züricher Zeitung K i k i áltás i ár / / Start in g price 30 .0 0 0 H UF 147


148


72

Stil l e r Ákos Törtel 1 2011-2013 giclée print habkartonon / giclée print on foambord 30 x 40 cm, nyitott sorozat / open edition K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2014 - Pécsi József kiállítás, Műcsarnok, Budapest (H) 2015 - Sajtófotó kiállítás, Capa Központ, Budapest (H) Pub l i k álva: 2014 - Pictures of the Year International, 1. helyezett, feature photo story, Natinal Geographic Magyarország 2015 - National Geographic, Proof photoblog 2015 - Neue Züricher Zeitung K i k i áltás i ár / / Start in g price 30 .0 0 0 H UF 149


150


73

Sz abó Be n ke Róbe rt Hajadonok | B. Csilla Cecília / Bachelorettes | B. Csilla Cecília 2004-2005 lambda print, 30 x 40 cm, ed. 1/8 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2014 - “Summer of Photography”, Balassi Intézet, Brüsszel (B) 2013 - “Konyhában, ágyban, társaságban”, Mai Manó Ház, Budapest (H) 2011 - “Nyaraló művek”, 320°, Siófok (H) 2009 - “On and On and No and No”, 2B Galéria, Budapest (H) 2009 - “Tandem”, Miskolci Galéria, Miskolc (H) 2006 - “Hajadonok”, Liget Galéria, Budapest(H) 2006 - “Hajadonok”, Kilátó Galéria, Margitszigeti Víztorony, Budapest (H) R e p ro du l álva / / Reproduced Hajadonok / Bachelorettes, fotóalbum (Lumen Fotóművészeti Alapítvány, 2011) K i k i áltás i ár / / Start in g price 70 .0 0 0 H UF 151


152


74

Szalon ta i Ábe l Flamma 01, 2/5 2010 archív digitális nyomat, keretezve / archive print, framed 80 x 100 cm, ed. 5 + 1 AP K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2012 - RealTime Players, FUGA, Budapest (H) K i k i áltás i ár / / Start in g price 30 0 .0 0 0 H UF 153


154


75

Sz amódy Zsolt Ol af Sukosan (Bibinje) 2004; 26 – 11 2004 ezüstzselatin nagyítás / silver gelatine print 29,4 x 40,6 cm, ed. 2/5 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2006 - Tengeren Innen – Adria jelenlét; Jövő Háza, Piros- Fekete Galéria, Budapest (H) 2006 - Kiválasztott Képek, Budapest Galéria, Budapest (H) 2007 - Ötven+1, Szamódy Zsolt – Szunyogh László közös kiállítása; Kortárs Galéria, Tatabánya (H) 2008 - Tengeren Innen – Adria jelenlét, Magyary Zoltán MK, Tata (H) 2008 - Tengeren Innen – Adria jelenlét, Foto-ArtGaleria, Nagyvárad (RO) 2009 - Tengeren innen – Adria jelenlét, Deco Galerii, Tallinn (EST) Pub l i k ác i ó : 2006 - Tengeren innen – Adria jelenlét, fotóalbum. Komáromi Nyomda és Kiadó KHUF. (Szerkesztette: Jász Attila) 2006 - Kiválasztott fényképek. Magyar Fotóművészek Szövetsége, Budapest, (Szerkesztette: Baki Péter) K i k i áltás i ár / / Start in g price 120 .0 0 0 H UF 155


156


76

Száraz Kata Dark Glass 2013 giclée print, kollódiumos üveglemez alapján / giclée print from wet collodium glass plate 50 x 70 cm, ed. 1/1 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2014 - ArtMarket Budapest, Budapest (H) K i k i áltás i ár / / Start in g price 50 .0 0 0 H UF 157


158


77

Szász Lil l a Önarckép köntösben / Selfportrait in gown 2012-2013 színes digitális nagyítás, keretezett / archive print, framed 30 x 40 cm, ed. 1/5 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2014 - 2B Galéria (Feminine Laundry, Ipsics Barbarával közös kiállítás, Budapest (H) 2014 - Galeria H2O Barcelona (E) K i k i áltás i ár / / Start in g price 20 0 .0 0 0 H UF 159


160


78

Szat mári G e rge ly Everglades from the American Idler 2009 inkjet print, 40 x 60 cm, ed. 1/20+2AP K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2012 - Faur Zsófi Galéria, Budapest (H) 2014 - ARTPlacc, Tihany, Budapest (H) R e p ro du l álva / / Reproduced 2015 - LensCulture streetphoto award (finalista sorozat) publikálva: American Idler c. könyv. kiadó: Szatmári Gergely 2012 - Index.hu online magazin / nagykép, számos hírportál K i k i áltás i ár / / Start in g price 30 .0 0 0H UF 161


162


79

Szat mári G e rge ly Badland visitors from the American Idler 2009 inkjet print, 40 x 60 cm, ed. 1/20+2AP K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2012 - Faur Zsófi Galéria, Budapest (H) 2014 - ARTPlacc, Tihany, Budapest (H) R e p ro du l álva / / Reproduced 2015 - LensCulture streetphoto award (finalista sorozat) publikálva: American Idler c. könyv. kiadó: Szatmári Gergely 2012 - Index.hu online magazin / nagykép, számos hírportál K i k i áltás i ár / / Start in g price 30 .0 0 0 H UF 163


164


80

Szat mári G e rge ly North Miami from the American Idler 2009 inkjet print, 40 x 60 cm, ed. 1/20+2AP K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2012 - Faur Zsófi Galéria, Budapest (H) 2014 - ArtPlacc, Tihany, Budapest (H) R e p ro du l álva / / Reproduced 2015 - LensCulture streetphoto award (finalista sorozat) publikálva: American Idler c. könyv. kiadó: Szatmári Gergely, 2012 - Index.hu online magazin/nagykép, számos hírportál K i k i áltás i ár / / Start in g price 30 .0 0 0 H UF 165


166


81

Sze n t-Iván yi Ré ka Kívülálló / Outsider // Szalonna fa / Bacon Tree 2012 lambda print 70 x 50 cm, ed. 1/3 + 2 AP K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2013 - Casati Galéria, Night Vibes, Budapest (H) K i k i áltás i ár / / Start in g price 45.0 0 0 H UF 167


168


82

Szil ágyi Le n ke Szamara / Samara 1992 C print / fekete-fehér polaroid pozitív diáról / C-print from a bw Polaroid 40 x 26 cm, ed. 2/2 K i k i áltás i ár / / Start in g price 30 .0 0 0 H UF 169


170


83

Szombat Éva Ezo - Részlet a Boldogság Könyvből / Ezo - Part from the Happiness Book 2013 / 2014 inkjet print egyedi keretben / inkjet print, framed 32 x 46 cm, ed. 1/5 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2014 - „Boldogság”, Supermarket Gallery, Budapest (H) 2014 - Art forward - Show 001, 2015 - „Szerelem Kísérő tünetei”, Artbázis, Budapest (H) K i k i áltás i ár / / Start in g price 6 0 .0 0 0 H UF 171


172


84

Szombat Éva Bori & Dani 2014/2015 inkjet print, kapa lemezre kasírozva / inkjet print mounbted on kapa board 46 x 70 cm, ed. 1/5 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2015 - „Szerelem Kísérő tünetei”, Artbázis, Budapest (H) 2015 - ARTPlacc, Tihany, (H) K i k i áltás i ár / / Start in g price 45.0 0 0 H UF 173


174


85

T ih an yi An n a Bunnylink 2012 giclée nyomat, dibond / giclée print on dibond 50 x 50 cm, special ed. 1/1 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2015 - INSIGHT, Budapest (H) 2015 - Kolorfesztivál. Kazincbarcika (H) 2014 - Bunnylink, Casati Art Corner Galéria, Budapest (H) R e p ro du l álva / / Reproduced Fotóművészet 01/2015 K i k i áltás i ár / / Start in g price 200.000 HUF 175


176


86

T ih an yi An n a Franny 2012 giclée nyomat, dibond / giclée print on dibond 70 x 47 cm, special ed. 1/1 K i k i áltás i ár / / Start in g price 200.000 HUF 177


178


87

T ímár Pé te r Kettős akt / Double nude 2002 giclée nyomat Epson Fine Art papírra / giclée print on Epson Fine Art paper, 47 x 47 cm, ed. 2/15 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2008 - “Lélek és test”, Szépművészeti Múzeum, Budapest (H) R e p ro du l álva / / Reproduced Test és Lélek, kiállítási katalógus, 2008, Szépművészeti Múzeum, szerkesztette: Baki Péter K i k i áltás i ár / / Start in g price 8 0 .0 0 0 H UF 179


180


88

Tóth EG O(n ) István Urban Landscape – Kispest 2011 digitális nyomat, dibond / digital print on dibond, 24 x 30 cm, ed. 1/1 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2014 -„instART csoport”, kArton Galéria, Budapest (H) K i k i áltás i ár / / Start in g price 10.000 HUF 181


182


89

Tóth EG O(n ) István Urban Landscape – Pestszentlőrinc 2011 digitális nyomat, dibond / digital print on dibond, 24 x 30 cm, ed. 1/1 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2014 -„instART csoport”, kArton Galéria, Budapest (H) K i k i áltás i ár / / Start in g price 10.000 HUF 183


184


90

Van csó ZoltÁn Budapest, 2009 Nemlét és örökkévalóság között című sorozatból / from the series Between Nothingness and Eternity 2009 digitális nyomat / digital print 73 x 111 cm, nyitott sorozat / open edition K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2011 - Budapest Pozitív, Mai Manó Ház, Budapest (H) K i k i áltás i ár / / Start in g price 8 0 .0 0 0 H UF 185


186


91

Van csó ZoltÁn Budapest, 2009 Nemlét és örökkévalóság között című sorozatból from the series Between Nothingness and Eternity 2009 digitális nyomat / digital print 73 x 111 cm, nyitott sorozat / open edition K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2011 - Budapest Pozitív, Mai Manó Ház, Budapest (H) K i k i áltás i ár / / Start in g price 8 0 .0 0 0 H UF 187


188


92

Varga G ábor Ákos Cím nélkül / Untitled 1995 ezüst zselatin nagyítás, baritált Forte papíron, keretezett / silver gelatine print on Forte baryta paper, framed 27 x 38 cm, ed. 15 R e p ro du l álva / / Reproduced 1996-ban a Magyar Építőművészet folyóirat “Térköz” c. fotópályázatának fődíjas képe. K i k i áltás i ár / / Start in g price 20 .0 0 0 H UF 189


190


93

Varga Tamás Csepel / Csepel 2003 nedves kollódiumos eljárás, alumínium / wet collodium on aluminium plate 50 x 50 cm, ed. 1/1 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2014 - Mai Manó Ház, Budapest (H) 2015 - Artphoto Galéria, Budapest (H) R e p ro du l álva / / Reproduced Problog Magazin 2015 nyár, portfólió, 85. oldal K i k i áltás i ár / / Start in g price 10 0 .0 0 0 H UF 191


192


94

Vasal i Katal in Hommage to Diane Arbus No.I. / Hommage Diane Arbusnak No.I. 2006/2007 giclée print baryt papíron / giclée print on baryta paper 50 x 50 cm, framed, ed. 3/10 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2011 - Art Market Budapest, MOME Masters Stand, Budapest (H) K i k i áltás i ár / / Start in g price 45.0 0 0 H UF 193


194


95

Ve dre s Ági Beszélő sirály / Speaking seagull 2014 ezüst zselatinos nagyítás, keretezve, szignálva / silver gelatine print, framed, signed 13 x 18 cm, ed. 1/5 + 1 AP K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2015 - Nemtudomhogymerre - észak/dél/kelet/ nyugat, LIGET Galéria, Budapest, (H) R e p ro du k álva / / Reproduced Új Művészet 2015/4 Muladi Brigitta: A fotó “lekövet minket”. Interjú Vedres Ági fotóművésszel. K i k i áltás i ár / / Start in g price 30 .0 0 0 H UF 195


196


96

Ve dre s Ági Misztikus táj / Mystic landscape 2011 ezüst zselatinos nagyítás, keretezve, szignálva / silver gelatine print, framed, signed 10,5 x 10,5 cm, ed. 1/3 + 1 AP K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2013 - Carnegie Museum of Art, Pittsburgh, U.S.A. R e p ro du k álva / / Reproduced 2013. május 17. Manzard Cafe, Darquo: Magyar fotós alkotásai egy amerikai galériában - Vedres Ági K i k i áltás i ár / / Start in g price 30 .0 0 0 H UF 197


198


97

Vé kás Magdol n a Víz sorozat-pezsgés / Water series-bubbleing 2000 cianotípia / cianotype 38 x 29 cm, ed. 2/6 K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2003 - Duna Múzeum Esztergom (H) 2009 - Mai Manó Ház, Budapest (H) K i k i áltás i ár / / Start in g price 50 .0 0 0 H UF 199


200


98

Zagyvai Sári Indoor plant No. 1 2014 giclée, alu dibond 60 x 60 cm, ed. 5+AP K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2014 - A természeten túl, Viltin Galéria, Budapest (H) K i k i áltás i ár / / Start in g price 10 0 .0 0 0 H UF 201


202


99

Zse l in sky Mirosl av Pressburg #12 2010 giclée print, 20 x 40 cm (frame: 50x70 cm), ed. 1/5 +1 AP K i ál l í t va // Ex h ibit ed 2011 - ArtBázis, Budapest (HU) 2011 - Együtt-lét csoprtos kiállítás, Európa Parlament, Brüsszel (B) 2011 - Hibaista csoportos kiállítás, Galleria 44, Genova (I) 2012 - Kaleidoszkóp Ház, Esztergom (HU) 2014 - Makulafília csoportos kiállítás, KMI, Dunaújváros (HU) K i k i áltás i ár / / Start in g price 50 .0 0 0 H UF 203


Árverési szabályzat

Az árverés célja az ArtBázis Művészeti Alapítvány 2016-os tevékenységeinek és rendezvényeinek az anyagi támogatása. Az árverést az Inda Galéria önkéntesek bevonásával (továbbiakban Szervezők), anyagi ellenszolgáltatás igénye nélkül rendezik. Az árverésen a Szervezők külön díjat, illetve jutalékot nem számolnak fel. Az árverésen értékesített műtárgyak ellenértékeként befolyt összeg 60%-a az ArtBázis Művészeti Alapítványt illeti meg, a fennmaradó 40% pedig az alkotásokat felajánló művészt (megbízó). Az árverés keretében a Szervezők jogosultak a megbízó nevében, annak teljes körű meghatalmazása alapján, a legmagasabb vételárat kínáló vevőtől, átvételi elismervény ellenében, a vételár átvételére. Az átvett összeggel a Szervezők kötelesek elszámolni az ArtBázis Művészeti Alapítvány, illetve a megbízok felé. A tételek a katalógus sorrendjében kerülnek kikiáltásra. Az árverésvezető a sorra kerülő tárgy katalógusszámát és kikiáltási árát élőszóval kihirdeti, amire a venni szándékozók a licit tárcsa felmutatásával jelzik ajánlatukat. Az árverésvezető a Magyarországon szokásos licitlépcsőkkel emeli az árat mindaddig, amíg csak egy licitáló marad. Az árverés vezetőjének joga van elfogadni, ha a jelen levő vevők közül valaki beszólással magasabb árat kínál fel. Ekkor a bemondott árról folytatja tovább a licitlépcsőknek megfelelő áremelést. Az eladásra került tárgyakat kikiáltási áron alul nem adjuk el. Az árverési vevő által tett ajánlatért, a lefizetett árverési árért a Szervezők semmiféle felelősséget nem vállalnak. Tilos az árverésen mindenféle összebeszélés, amely arra irányul, hogy harmadik személyeket szerfelett magas vételár kínálására rávegyen és megkárosítson. Ugyancsak tiltva van mindenféle, az árverési eredményt befolyásoló összebeszélés, a nyereségen való osztozkodás vagy az előny ígérése. A tárgy vételi jogát leütéssel az az árverési vevő szerzi meg, aki a legmagasabb ajánlatot teszi. Kivéve védett műtárgy esetében. Akkor, a 2001. évi LXIV. törvény 51. § (4) bekezdése alapján, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ érvényesítheti az állam elővásárlási jogát. A mű vételárát az Inda Galériában, az árverést követően lehet kifizetni. Ha erre az aukció napján nem kerül sor, a fizetési határidő: az árverést követő 10 munkanap, azaz 2015 december 18. Amennyiben a megadott határidőig a vevő a mű átvételére nem jelentkezik, vételi ajánlata érvényét veszti. A vevő köteles gondoskodni a megvett tárgy elszállításáról saját költségére és veszélyére, a fizetést követően azonnal. Ennek elmulasztása esetén a Szervezők nem felelnek a tárgy sérüléséért, vagy elvesztéséért, és az árverést követő 15. munkanaptól 5% tárolási díjat számol fel havonta. 204


A Szervezők kötelesek gondoskodni arról, hogy a megvásárolt műtárgyak csomagolásához a megfelelő csomagolóanyag rendelkezésre álljon. Az árverést megelőző kiállításon minden tárgy megtekinthető. A tárgyak szavatosság nélkül minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, amelyben az árverés idején vannak. Leütés után semmiféle felszólamlást nem veszünk figyelembe, kivéve, ha a tárgy hamis, bár a katalógusban eredetinek van feltüntetve. Ebben az esetben az árverési vevő a Ptk-ban meghatározott módon és időn belül felszólamlással élhet. Amennyiben a vevő személyesen nem kíván részt venni az árverésen, az általa leadott megbízása alapján a Szervezők - a megbízásnak megfelelően - hivatalból árvereztetnek. A vételi megbízást adó ügyfél nem élvez előjogot a helyszínen jelen levő vevőkkel szemben. Így, ha a licit lépcső elérte az általa adott legmagasabb árajánlatot, de az nem az őt képviselő Házra jut, a Galéria csak abban az esetben licitál tovább, ha a + 1 licit lépcső megadására őt a megbízó feljogosította. A vételi megbízásban meghatározott összeg 20%-át előlegképpen ki kell fizetni. Erről megbízó fél elismervényt kap. Ha ugyanarra a tárgyra harmadik személy magasabb összeggel ad vételi megbízást, vagy az árverés résztvevői magasabb ajánlatot tesznek, a megbízó az árverés után az előleget minden levonás nélkül visszakapja, a vételi megbízás elismervénye ellenében. Vételi megbízást a kiállítás ideje alatt, illetve az árverést megelőző nap 18.00 óráig fogadunk el! Az árverési tételekre telefonon is lehet licitálni. Telefonos licit iránti igényt előre egyeztetni kell a Szervezőkkel, az árverést megelőző nap 18.00 óráig. Az aukciós kiállítás az Inda Galériában tekinthető meg, 2015. december 1. 18 órától, az árverés kezdetéig az Inda Galéria nyitvatartási idejében. A z I n da Galéria elérh et ősége: H-1061 Budapest, Király utca 34. II/4. telefon: +36 1 4131960 mobil: +36 70 4203124 e-mail: info@indagaleria.hu http://www.indagaleria.hu A z au kc i ó s an yaggal kapcsol atosan további f e lvil ágosítások kérh et ők: Somosi Rita tel: +36-30-231-0843 mail: somosi.rita@gmail.com Surányi Mihály tel: +36-30-593-6091 mail: suranyi.mihaly@gmail.com

205


KÖSZÖNET

4

Szeretnénk megköszönni az aukción résztvevő fotóművészeknek, hogy műveik rendelkezésre bocsátásával kívánják támogatni az ArtBázis Művészeti Alapítvány további működését.

Külön szeretnénk köszönetet mondani azon művészeknek, akik műveik eladása esetén, a teljes összeget felajánlották az ArtBázis részére.

Biró Eszter Fiala de Gábor Gábor Enikő Haris László Riskó Gáspár Somogyvári Kata Stiller Ákos Szombat Éva Tóth EGO István Vancsó Zoltán Varga Gábor Ákos Zselinszky Miroslav

Szabó Dezső egy képének értékesítéséből 100.000 Ft-tal támogatja az ArtBázist.

Profile for Inda Galéria

ArtBázis Aukció - Katalógus  

ArtBázis Aukció - Katalógus  

Advertisement