Page 1

PAKALPOJUMI UN RISINÂJUMI Ieguvums

www.baltic.toyota-forklifts.eu

Jûsu

uzòçmumam


PAKALPOJUMI UN RISINÂJUMI

PAKALPOJUMI UNRISINÂJUMI RISINÂJUMI PAKALPOJUMI UN

Jûsu ieguvums — Jûs varat koncentrçties uz savu pamatbiznesu

SERVISA RISINÂJUMI

Pateicoties vairâk nekâ 100 gadu pieredzei, kas gûta „Toyota” un „BT” zîmolu sadarbîbâ, mçs lepojamies ar mûsu novatoriskâ un augstâs kvalitâtes kravu apstrâdes aprîkojuma raþotâja reputâciju. Taèu mûsu saistîbas un atbalsts klientiem nekad nav bijis ierobeþots tikai ar jaunas kravu pârvietoðanas tehnikas piegâdi. Mçs esam apvienojuði visus mûsu pakalpojumus ar augstu pievienoto vçrtîbu zem viena kopîga nosaukuma — „Ieguvums Jûsu uzòçmumam”. Tas nozîmç, ka mûsu nolûks ir sniegt Jums tâdus pakalpojumus un risinâjumus, kas palîdz Jums visefektîvâk izmantot Jûsu tehniku, vienlaikus ïaujot darît to, ko protat vislabâk, — vadît savu uzòçmumu. Tâpçc mçs katru dienu strâdâjam, lai sniegtu Jums praktiskus pakalpojumus un novatoriskus risinâjumus, kas Jûsu uzòçmumam nodroðina reâlus un izdevîgus ieguvumus. Neatkarîgi no tâ, vai mçs piegâdâjam tikai vienu rezerves daïu vai palîdzam Jums pârvaldît visu kravu pârvietoðanas tehnikas parku, mûsu mçríis un apòemðanâs nemainâs — mçs tiecamies nodroðinât Jûsu biznesam augstu pievienoto vçrtîbu.

NOMAS RISINÂJUMI

TOYOTA I_SITE

LIETOTA TEHNIKA

Jûsu biznesa nepiecieðamîbu nodroðinâðana Mûsdienu strauji mainîgajâ uzòçmçjdarbîbas pasaulç mçs apzinâmies, ka Jûsu vajadzîbas mainâs un ka daþâdiem klientiem ir atðíirîgas prasîbas. Lai kâdos apstâkïos atrastos, Jûs varat bût droðs, ka mçs uzmanîgi uzklausîsim Jûsu individuâlâs vajadzîbas un atbalstîsim Jûs ar savâm prasmçm, darbiniekiem, resursiem un apòemðanos, kas ïaus Jums koncentrçties uz pamatdarbîbu. Ðeit ir daþi piemçri, kâ mçs varam sniegt atbalstu Jûsu kravu apstrâdes operâcijâm: Jûsu aprîkojuma tehniskâ apkope saskaòâ ar pakalpojumu lîgumu, nodroðinot vislielâko darbspçju, stabilitâtes un droðîbas sajûtu; mûsu nomas risinâjumu piedâvâjums, lai atbrîvotu Jûsu pamatlîdzekïus un Jûs varçtu elastîgi un âtri reaìçt uz pârmaiòâm savâ darbîbâ; iespçja iegâdâties pârbaudîtu lietotu kravu pârvietoðanas tehniku, uz kuru Jûs varat païauties tikpat lielâ mçrâ kâ uz jaunu, mûsu piedâvâto aprîkojumu; „Toyota I-Site” izmantoðana, lai iegûtu vçrtîgu informâciju par kravu pârvietoðanas tehnikas parku un praktisku atbalstu izmaksu samazinâðanai, raþîguma palielinâðanai un droðîbas standartu uzlaboðanai visâ Jûsu kravu pârvietoðanas tehnikas parkâ. „Toyota Material Handling” turpina pilnveidot pakalpojumu un risinâjumu klâstu, lai apmierinâtu arvien jaunas Jûsu uzòçmuma vajadzîbas ne tikai plaukstoðas ekonomikas apstâkïos, bet arî grûtîbu laikâ. Jûs varat bût droði, ka mçs sniegsim vajadzîgos pakalpojumus un risinâjumus gan tagad, gan arî turpmâk.

2


SERVISA RISINÂJUMI

Mûsu apòemðanâs nav tikai vârdi

SERVISA RISINÂJUMI

Mûsu pakalpojumu pamatâ ir tiekðanâs pastâvîgi uzlabot savu darbu jeb tâ dçvçto „Kaizen” (Nepârtraukta pilnveidoðanâs. Neviens process nav tik labs, lai nevarçtu bût vçl labâks, un neviens process nekad nav pati pilnîba - to vienmçr ir iespçjams pilnveidot.) — vienu no galvenajiem pîlâriem, uz kâ balstâs „Toyota” darbîba. Ðî pieeja izpauþas kâ pastâvîgi ieguldîjumi pakalpojumu infrastruktûrâ jeb, kâ mçs paði to dçvçjam, — „Mobilajâ pakalpojumu platformâ”. Tâ apvieno tehnoloìiskos ieguvumus, sasniegumus, cilvçku pieredzi, un nodroðina Jums piekïuvi mûsu, visâ pasaulç uzkrâtajâm zinâðanâm, pieredzei un resursiem ikreiz, kad mçs piegâdâjam rezerves daïas vai veicam kravu pârvietoðanas tehnikas apkopi.

Servisa apkopes lîgumi Mûsu servisa apkopes lîgumu mçríis ir mazinât darbîbas riskus un palîdzçt Jums veikt kravu apstrâdes operâcijas bez sareþìîjumiem. Tas ïaus Jums koncentrçties uz pamatdarbîbu un neuztraukties par negaidîtâm tehnikas dîkstâvçm, apkopes grafika plânoðanu, rezerves daïu pasûtîðanu vai apkopes tehniíu vadîbu.

Jûs varat izvçlçties vienu no trim apkopes lîgumu veidiem: Droðîbas pârbaude un uzraudzîba Lîguma mçríis ir nodroðinât Jûsu kravu pârvietoðanas tehnikas droðu darbîbu un Jûsu darbinieku droðîbu. Ðis lîgums nodroðina Jûsu kravu pârvietoðanas tehnikas pastâvîgu atbilstîbu droðîbas standartiem, ko nosaka valsts normatîvie akti un kontrolçjoðâs iestâdes. Periodiskâ apkope Ðis lîgums ir efektîvs veids, lai nepieïautu neplânotu tehnikas dîkstâvi un dârgus remontdarbus, jo mçs uzòemamies atbildîbu veikt Jûsu iekârtu tehnisko apkopi saskaòâ ar iepriekð izstrâdâtu plânu, kâ arî nodroðinât to atbilstîbu visâm droðîbas prasîbâm. Pilna apkope Lîguma mçríis ir uzòemties visas rûpes par Jûsu kravu pârvietoðanas tehnikas tehnisko apkopi un remontu, lai nodroðinâtu vislabâkos ekspluatâcijas rezultâtus un to darbspçju.

Oriìinâlâs „Toyota” un „BT” rezerves daïas Kravu pârvietoðanas tehnikas raþoðanâ mçs izmantojam tikai oriìinâlâs, tehnikas raþotâja noteiktâs vai rekomendçtâs rezerves daïas, tâpçc, ja vçlaties uzturçt kravu pârvietoðanas tehnikas kvalitâti un uzticamîbu, ir ieteicams veikt apkopi un remontu, izmantojot paredzçtâs oriìinâlâs detaïas. Tas nodroðinâs vislabâkos ekspluatâcijas râdîtâjus, kâ arî pasargâs Jûs no neplânotiem izdevumiem. Oriìinâlo rezerves daïu izmantoðana ir garantija un droðîba, kura samazina neparedzçtu tehnikas dîkstâves laiku, un kura padara droðu Jûsu kravu pârvietoðanas tehnikas ekspluatâciju.

Mûsu apòemðanâs ir sniegt Jums droðîbu un stabilitâti Kâ jau Jûs noteikti sagaidât no pasaules lîdera kravu apstrâdes aprîkojuma jomâ, tad mçs esam apòçmuðies nodroðinât mûsu kravu pârvietoðanas tehnikas tehnisko apkopi visâ tâs ekspluatâcijas laikâ. Un tâpçc mçs piedâvâjam plaðu, Jûsu biznesa individuâlajâm prasîbâm pielâgotu, augstas kvalitâtes tehniskâs apkopes risinâjumu klâstu. Tas ietver regulâru apkopi, oriìinâlu „Toyota” un „BT” rezerves daïu piegâdi, operatoru mâcîbas un apkopes lîguma noslçgðanu — mçs vienmçr nodroðinâsim visaugstâko kvalitâti jebkâda Jums nepiecieðamâ pakalpojuma risinâjumam.

Operatoru mâcîbas Prasmîgs un motivçts operators ne tikai strâdâ raþîgâk, bet arî labâk ievçro droðîbas prasîbas, tâdçjâdi samazinot risku, ka tiks bojâta tehnika, krava un aprîkojums vai — ïaunâkajâ gadîjumâ — nodarîti miesas bojâjumi cilvçkiem. Mçs piedâvâjam pilnîgu apmâcîbu kursu programmu, kas ietver gan regulâras droðîbas pârbaudes un tehniskâs apkopes, gan droðas braukðanas praktiskâs nodarbîbas un tehnikas ekspluatâcijas metodes. 3 3


NOMAS RISINÂJUMI

NOMAS RISINÂJUMI

No vienas dienas lîdz septiòiem gadiem — vienmçr elastîgi, atsaucîgi un izdevîgi

Tehnika, kas ir pieejama tieði tad, kad tâ vajadzîga Ir tik daudz uzòçmumu, kuros var iznomât kravu pârvietoðanas tehniku, — kâpçc gan lai Jûs to nomâtu no mums? Atbilde ir atrodama „Toyota” un „BT” produktu augstajâ kvalitâtç. Pateicoties vairâk nekâ 100 gadu ilgai kopîgai ðo zîmolu pieredzei, Jûs varat païauties uz mûsu aprîkojuma kvalitâti, uzticamîbu un darbspçju, nomâjot to gan uz vienu dienu, gan uz vairâkiem gadiem. Papildus tam, ka mçs iznomâjam labâko tehniku kravu pârvietoðanas tehnikas tirgû, mûsu nomas risinâjumu nolûks ir apmierinât Jûsu darbîbas un finanðu prasîbas, vienlaikus izslçdzot daudzus uzòçmçjdarbîbas riskus, kas ir saistîti ar îpaðumtiesîbâm. Tâpat mçs klientiem sniedzam arî lielu atbalstu daudz citos jautâjumos. Mums ir labâkâ kravu pârvietoðanas tehnika, labâkie pakalpojumi, labâkie padomi un labâkais atbalsts — izmantojiet mûsu nomas pakalpojumus!

4

Mûsu galvenais mçríis ir vienmçr nodroðinât Jums visas Jûsu tehnikas nomas vajadzîbas. Mçs varam palîdzçt optimizçt tehnikas parku jebkâdâ veidâ — sâkot ar paleðu ratiòiem lîdz pilnam, darbspçjîgam kravu pârvietoðanas tehnikas parkam uz laiku no vienas dienas lîdz pat septiòiem gadiem. Mçs varam Jûs konsultçt par daþâdiem nomâtâ aprîkojuma apvienoðanas veidiem, daþâdiem nomas termiòiem un plâniem, nodroðinot Jums kopumâ vislabâko nomas risinâjumu. Tâpat arî, kârtojot darîjumus ar mums, Jûs varat bût droðs, ka strâdâjat ar uzticamu darîjumu partneri, kas var nodroðinât „Toyota Industries Group” finanðu resursus no visas pasaules. Tas nozîmç, ka visus jautâjumus Jûs kârtosiet tieði ar mums, nevis kâdu nezinâmu treðâs puses finansçtâju.

Kravu pârvietoðanas tehnikas noma Baltijas kravu pârvietoðanas tehnikas parka nomas piedâvâjumâ ir vairâk nekâ 450 tehnikas vienîbu. Ðîs nomas iespçjas uzdevums ir nodroðinât Jûsu pamata tehnikas parka vajadzîbas. Jûs varat izvçlçties kravu pârvietoðanas tehniku, kas pilnîbâ atbilst Jûsu prasîbâm, par ïoti pievilcîgu nomas maksu, noslçdzot ilgtermiòa nomas lîgumu uz noteiktu laiku lîdz pat septiòiem gadiem. Ðis nomas plâns attiecas uz visu mûsu pârbaudîto lietoto kravu pârvietoðanas tehniku, kâ arî uz jauno kravu pârvietoðanas tehniku.

Îstermiòa noma Mûsdienu mainîgajâ uzòçmçjdarbîbas vidç galvenâ prasîba ir elastîba. Kâ Jûs varat âtri reaìçt uz izmaiòâm savâ darbîbas vidç un izpildît steidzamus klientu pasûtîjumus? Atbilde ir mûsu îstermiòa nomas piedâvâjums, kas sniedz Jums iespçju âtri pielâgot Jûsu biznesa vajadzîbâm Jûsu kravu pârvietoðanas tehnikas parka lielumu. Tâpat Jums varçtu bût vajadzîga kravu pârvietoðanas tehnika, lai konkrçtâ termiòâ izpildîtu kâdu îpaðu un pçkðòu pasûtîjumu. Mçs noteikti varçsim palîdzçt jebkâdos apstâkïos. Tikai viens tâlruòa zvans, un tiks atrisinâtas visas Jûsu vajadzîbas, nodroðinot piekïuvi vairâk nekâ 20 000 tehnikas vienîbâm mûsu îstermiòa nomas kravu pârvietoðanas tehnikas parkos visâ Eiropâ. Neatkarîgi no tâ, kas Jûs esat, — loìistikas profesionâlis vai cilvçks, kas vâji orientçjas kravu pârvietoðanas tehnikas jautâjumos, — mçs âtri un efektîvi atradîsim Jûsu prasîbâm visatbilstoðâko risinâjumu.

Atpirkuma noma Tas ir îpaðs nomas piedâvâjums — mçs iegâdâjamies Jûsu kravu pârvietoðanas tehniku, nodroðinot vçrtîgu kapitâla ieplûdi Jûsu uzòçmumâ. Pçc tam mçs nokârtojam visus pârçjos jautâjumus un vienkârði iznomâjam Jums kravu pârvietoðanas tehniku par noteiktu mçneða nomas maksu.


LIETOTAS KRAVU PÂRVIETOÐANAS TEHNIKAS IEGÂDES IESPÇJAS

LIETOTA TEHNIKA LIETOTA TEHNIKA

Jûs varat mums uzticçties un droði iegâdâties no mums pârbaudîtu lietotu kravu pârvietoðanas tehniku Mûsu kvalitâtes garantiju nodroðina tas, ka savâ pârbaudîtajâ lietotâs kravu pârvietoðanas tehnikas programmâ mçs iekïaujam tikai „Toyota” un „BT” kravu pârvietoðanas tehniku, kurai mçs jau no paða sâkuma esam veikuði pilnu tehnisko apkopi, izmantojot tikai oriìinâlâs „Toyota” un „BT” rezerves daïas. Tas nozîmç, ka mçs esam uzturçjuði ðîs kravu pârvietoðanas tehnikas kvalitâti visu tâs ekspluatâcijas laiku, nevis mçìinâjuði tikai apliecinât tâs kvalitâti, veicot vienreizçjas standarta pârbaudes. Jûs varat uzticçties pârbaudîtai lietotâs kravu pârvietoðanas tehnikas kvalitâtei, neraizçjoties par sareþìîtu klasifikâcijas sistçmu, saskaòâ ar kuru kravu pârvietoðanas tehniku apzîmç atbilstoði tâs daþâdajiem kvalitâtes lîmeòiem, jo mums ir tikai viens lîmenis — „Kvalitatîvs”. Tas nozîmç, ka ikviena lietotâ kravu pârvietoðanas tehnikas vienîba tiks individuâli sagatavota, balstoties uz mûsu visaptveroðajâm zinâðanâm par to. Mçs ticam, ka tas ne tikai garantç mûsu pârbaudîtâs lietotâs kravu pârvietoðanas tehnikas kvalitâti, droðumu un sniegumu, bet arî nodroðina Jums piemçrotâko risinâjumu par vislabâko cenu.

Atbalsts pârbaudîtajai lietotajai kravu pârvietoðanas tehnikai Katrai pârbaudîtajai lietotajai kravu pârvietoðanas tehnikas vienîbai var izvçlçties elastîgus atbalsta pakalpojumus, nodroðinot Jums vçl lielâku pârliecîbu un palîdzot saglabât ieguldîtos naudas lîdzekïus. Ðâds atbalsts ietver: lietotâs kravu pârvietoðanas tehnikas pilnu garantiju;* lietotâs kravu pârvietoðanas tehnikas maiòu;* iespçju pirms iegâdes izmçìinât Jûs interesçjoðo lietoto kravu pârvietoðanas tehniku;* lietotajai kravu pârvietoðanas tehnikai îpaði paredzçtu apkopes plânu.* Un, protams, uz visu lietoto kravu pârvietoðanas tehniku attiecas jebkâdi mûsu nomas piedâvâjumi un apkopes lîgumi tieði tâpat kâ uz jaunu kravu pârvietoðanas tehniku.

Uzticams partneris Izmantojot pârbaudîtu lietotu „Toyota” vai „BT” kravu pârvietoðanas tehniku, Jûs vienmçr varat bût pârliecinâts, ka Jûsu rîcîbâ ir augstâkâs kvalitâtes tehnika un serviss, ko sniedz uzticams un droðs darîjumu partneris. Tâpat arî Jums tiks nodroðinâts tâds pats atbalsta un pakalpojumu lîmenis kâ klientiem, kas izmanto jaunu kravu pârvietoðanas tehniku. * Attiecas nosacîjumi un noteikumi, kas katrâ valstî var atðíirties

Droðs pirkums Kâ vieni no pasaulç vadoðajiem kravu pârvietoðanas tehnikas raþotâjiem, mçs apzinâmies, ka nereti vislabâkais risinâjums Jûsu uzòçmumam ir lietotas kravu pârvietoðanas tehnikas iegâde. Piemçram, varbût Jums kravu pârvietoðanas tehnika ir vajadzîga nekavçjoties, taèu Jûs labâk vçlaties to iegût savâ îpaðumâ, nevis izmantot îstermiòa nomu, vai arî Jûs reti izmantojat kravu pârvietoðanas tehniku, un tâpçc lietotas kravu pârvietoðanas tehnikas iegâde ir saprâtîgs un ekonomisks risinâjums. Pat lielu tehnikas parku îpaðnieki var gût labumu no lietotas kravu pârvietoðanas tehnikas izmantoðanas, papildinot ar to savu kravu pârvietoðanas tehnikas parku un panâkot lielâku darbîbas elastîbu.

5


TOYOTA I_SITE

Informâcija un atbalsts, kas Jums vajadzîgs, lai samazinâtu izmaksas, palielinâtu raþîgumu un uzlabotu droðîbu

TOYOTA I_SITE

„Toyota I-Site” atspoguïo atðíirîgu pieeju tehnikas parka vadîbai, izmantojot datus no mûsu pakalpojumu datubâzes kopâ ar informâciju, kas tiek saòemta no Jûsu kravu pârvietoðanas tehnikas vienîbas, izmantojot jaunâko bezvadu tehnoloìiju. Pçc tam mçs strâdâjam kopâ ar Jums, lai uz ðîs plaðâs informâcijas bâzes izstrâdâtu praktiskus risinâjumus, kas nodroðina ievçrojamu izmaksu ietaupîjumu, lielâku raþîgumu un augstâkus droðîbas standartus visâ Jûsu kravu pârvietoðanas tehnikas parkâ.

Praktiskas atbildes Mçs apzinâmies, ka droðas, efektîvas un rentablas kravu apstrâdes organizçðana nav viegls uzdevums. Tas prasa pastâvîgu analîzi un lçmumu pieòemðanu, lai kontrolçtu visdaþâdâkâs izmaksas un darbîbas faktorus. Kâds ir manas kravu pârvietoðanas tehnikas parka optimâlais lielums? Kâ es varu samazinât zaudçjumus? Kuriem operatoriem nepiecieðamas papildu mâcîbas? Kâ es varu kontrolçt piekïuvi savam aprîkojumam? Jums nemitîgi bûs vajadzîgas atbildes uz ðiem un citiem jautâjumiem, jo Jums visu laiku jâmaina darbîbas veids, lai izpildîtu daþâdas klientu prasîbas un sasniegtu uzòçmuma mçríus. Tâpçc „Toyota I-Site” uzdevums nav tikai nodroðinât Jums sareþìîtu sistçmu un daþâdas atskaites par Jûsu kravu pârvietoðanas tehnikas parku. Tieði pretçji, tâ ir nepârtraukta atbalsta programma, kas palîdzçs Jums analizçt informâciju par tehnikas parku, ïaujot Jums âtrâk un vieglâk pieòemt lçmumus.

Ieguvums Jûsu uzòçmumam

Kompetents atbalsts „Toyota I-Site” ir unikâls tehnoloìijas, informâcijas, kompetences un atbalsta apvienojums, kas palîdz Jums orientçties kravu pârvietoðanas jautâjumos, ar kuriem Jûs saskaraties katru dienu. Tâ nav tikai vieta, kurâ Jums tiek nodroðinâta aparatûra, liekot Jums paðam meklçt atbildes. Mûsu visaptveroðâ pieeja kravu pârvietoðanas tehnikas parka vadîbai pamatojas kompetentâ partnerîbâ, palîdzot Jums optimizçt savas kravu apstrâdes operâcijas.

6

Mçs uzskatâm, ka daudzos aspektos „Toyota I-Site” ir neaizstâjama kravu pârvietoðanas tehnikas ekspluatâcijas sastâvdaïa. Protams, ikvienam mûsu pakalpojumam un risinâjumam var bût izðíirîga nozîme, nodroðinot pievienoto vçrtîbu Jûsu kravu apstrâdes operâcijâm, taèu „Toyota ISite” vçl vairâk palielina ðâdu pievienoto vçrtîbu, ïaujot Jums koncentrçties uz Jûsu biznesa pamatdarbîbu.


TÎRÎÐANAS TEHNIKA

PLAUKTU SISTÇMAS

NOLIKTAVU APRÎKOJUMS

PALEÐU PÂRVIETOTÂJI

ATSVARA IEKRÂVÇJI

ÏOTI ÐAURU EJU MAÐÎNAS

PALEÐU KRÂVÇJI

PASÛTÎJUMU KOMPLEKTÇTÂJI

VILCÇJI

IEKRÂVÇJI AR IZBÎDÂMU MASTU

ELEKTRISKIE ATSVARA IEKRÂVÇJI

PALEÐU RATIÒI

PRODUKCIJAS KLÂSTS

Iekrauðanas un noliktavu tehnika

Universâlie risinâjumi

7


Mçs esam lîdzâs „Toyota Material Handling” mçríis ir bût lîdzâs ikvienam savam klientam, tâpçc mçs strâdâjam cieðâ sadarbîbâ ar klientiem, izvçrðot savu darbîbu vairâk nekâ 30 Eiropas valstîs. Nav nozîmes tam, kur atrodas Jûsu uzòçmums - mçs vienmçr esam netâlu un ar saviem darbiniekiem, kompetenci un resursiem sniedzam Jums vajadzîgos pakalpojumus un risinâjumus, kad vien tie ir nepiecieðami. „Toyota Material Handling” nodroðinâs Jums vienlîdz augstas kvalitâtes produkciju un atbalstu, lai kur Jûs atrastos. Izvçlieties mûs par savu partneri un atklâjiet, ka kopâ mçs patieðâm varam kïût spçcîgâki!

Igaunija Toyota Material Handling Baltic Eesti filiaal Tartu iela 43/1, Tallina 10128 Tâlrunis: +372 6066020

Latvija Toyota Material Handling Baltic SIA Duntes iela 11, LV-1013, Rîga, Latvija Tâlrunis: +371 67364036

www.baltic.toyota-forklifts.eu

Lietuva Ribotos atsakomybës bendrovës "Toyota Material Handling Baltic" Vilniaus filialas Naugarduko gatve 3, Viïòa 03231 Tâlrunis: +370 70055095

E-pasts: info@baltic.toyota-industries.eu

Pakalpojumi un risinājumi  
Pakalpojumi un risinājumi  

TMH Baltic buklets Pakalpojumi un risinajumi

Advertisement