Page 17

Dyrevelferd

Vi er opptatt av dyrevelferd Vårt slakteriselskap Midt-Norge Slakteri AS (MNS) gir råd og veiledning til bønder som leverer storfe, svin eller småfe. Vi legger alt til rette for best mulig dyrevelferd. I tillegg har Mattilsynet ansvaret for å kontrollere dyrenes velferd på gårdene. Vårt slakteriselskap (MNS) har som målsetting at 100 % av slaktene som kommer inn skal være fra gårder med godkjent Kvalitetssystem i Landbruket (KSL).

Vi i Grilstad er opptatt av at våre slakterier følger Animalias «Etiske regnskap». Dette er en omfattende kartlegging av faktorer som kan påvirke dyrenes velferd på

MNS valgte i 2018 å sette inn ekstra ressurser for å gjennomføre revisjoner av våre

et slakteri. Kartleggingen avsluttes med en

svinebesetninger. Vi ønsket å avklare status rundt dyrevelferd i alle svinebesetningene som

skriftlig rapport som bedriften kan bruke i sitt

leverer livdyr og slakt til MNS, samt eventuelt kunne gi råd om forbedringer til bøndene.

arbeid for å forbedre forholdene.

Også for leverandører av småfe og storfe er det tett dialog med våre produsentrådgivere, som årlig gjennomfører et betydelig antall besøk i besetninger med fokus på dyrevelferd. Alle sjåfører i MNS har gjennomført kurs for dyretransportører med kompetansebevis fra Animalia, hvor hovedfokus er velferd for dyrene under transporten fra gården til slakteriet. God og rolig håndtering, minimering av stress hos dyrene ved transporten ved på- og avlasting bidrar også til god kjøttkvalitet. Alle MNS sine dyrebiler er godkjent av Mattilsynet og Statens Vegvesen.

Samfunnsansvar

17

Profile for InCreo Interactive Creations

Samfunnsansvar Grilstad  

Samfunnsansvar Grilstad  

Profile for increo
Advertisement