__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

SAMFUNNSANSVAR

SKIKKELIG MAT FRA SKIKKELIGE FOLK


Samfunnsansvar

2


Konsernsjef har ordet

Bærekraftig utvikling – hvordan kan vi bidra? Vi i Grilstad skal drive virksomheten langsiktig og bærekraftig. Vi strekker oss hver dag etter en ansvarlig drift hvor vi tar både sosiale-, etiske- og miljømessige hensyn. Våre hovedområder og mål støtter opp om flere av FNs bærekraftsmål. De er viktige for våre kunder, medarbeidere, samarbeidspartnere og våre omgivelser.

Alle skal føle seg trygge når de kjøper produkter fra Grilstad, enten det gjelder mattrygghet, kvalitet eller påvirkning av miljøet. Vi skal etterleve løftet vårt: «Skikkelig mat fra skikkelig folk». Vi jobber hver dag for å utvikle bedre og sunnere produkter. Vi deltar i prosjekter med forskningsinstitusjoner og myndigheter for å lykkes med det. En bærekraftig produksjon som også omfatter god dyrevelferd, er viktig for oss. Det som er godt for miljøet, er også godt for Grilstad.

Jørgen Wiig

Samfunnsansvar

3


Matglede Grilstad har lange tradisjoner og har vært en del av nordmenns hverdag i over 60 år. Grilstad er en av Norges største produsenter av kjøttprodukter. Vi er markedsleder på spekevarer i Norge gjennom merkevarene Grilstad, Stranda og Tind, og vi er også markedsleder på frosne hamburgere. Vårt løfte er å levere skikkelig mat fra skikkelige folk. I dette ligger det blant annet at våre produkter aldri skal gå på bekostning av kvalitet. Å lage god spekemat er et håndverk som krever lang erfaring. Vi er stolte av å føre denne arven videre. Flere av produktene våre tar lang tid å lage. Det tar opptil 12 måneder før noen av spekevarene våre er ferdige. Vår ambisjon er å skape matglede med våre produkter og kontinuerlig lansere nye og spennende varianter som kan bidra til et sunnere kosthold og skape nye tradisjoner.

Samfunnsansvar

4


Våre prioriterte områder Vi har delt inn våre prioriterte områder i fem grupper som igjen danner strukturen for vårt samfunnsansvarsarbeid.

1

Alle våre ansatte ble invitert til å delta i en Bærekraftig ressursutnyttelse inne-

bærer å utnytte alle varer best mulig. Dette omfatter også reduksjon av matsvinn og reduksjon av emballasje og plast.

3

2 Mattrygghet og helse omfatter å

spørreundersøkelse våren 2019.

sikre trygg mat. Dette inkluderer også

Resultatet av undersøkelsen gir et godt bilde

arbeid med å redusere innhold av salt

av hvordan vi i Grilstad ser på viktigheten av

og mettet fett.

samfunnsansvar.

Hvordan ville du ha rangert viktigheten for

4

Grilstad på disse områdene fra 1-5 (hvor 5 er

Omgivelser og miljø omfatter alle

Dyrevelferd

forhold som vi påvirker i fabrikkens

dyrene

nærmiljø.

hvordan vi påvirker dette.

vi

handler

om

hvordan

benytter

har

det,

viktigst):

og

5 Omtanke for mennesker og samfunn omfatter blant annet trivsel og medarbeiderutvikling, like muligheter og rettferdige betingelser.

Samfunnsansvar

5


BĂŚrekraftig ressursutnyttelse

Samfunnsansvar

6


Bærekraftig ressursutnyttelse

Redusere matsvinn

Fokus på matsvinn

I juni 2017 ble det inngått en avtale mellom matbransjen og myndighetene ved Klima- og

verden blir aldri spist, men blir ødelagt

miljødepartementet om reduksjon av matsvinn. Bransjeavtalens formål er «å samarbeide om å fremme bedre utnyttelse av ressurser og råstoff gjennom forebygging og reduksjon av matsvinn i hele matkjeden». Gjennom denne avtalen slutter partene seg til FNs bærekraftsmål om å halvere matsvinn innen 2030. Gjennom tilslutningserklæringen har vi i Grilstad forpliktet oss til å bidra i arbeidet med å redusere matsvinnet.

eller kastet • •

matsvinn kan oppstå, og kartlagt årsaker til dette.

Ca. 58 % av det kartlagte matsvinnet stammer fra privathusholdninger

Vi forplikter oss til å gjøre data tilgjengelig gjennom rapportering av matsvinn i egen bedrift. Vi vare på matressursene gjennom hele verdikjeden. Alle våre anlegg har definert områder hvor

I Norge kastes det hvert år over 385.000 tonn spiselig mat

jobber kontinuerlig med å kartlegge og redusere matsvinnet i hele konsernet, og samtidig ta

En tredel av all mat som produseres i

Det betyr at hver person i Norge kaster over 42,6 kilo mat i året

Dette tilsvarer 13 % av forbruket, eller hver 8. handlepose

Kilde: www.matvett.no

Vi i Grilstad tar vårt ansvar for å redusere matsvinnet. Vi jobber blant annet med hvordan vi skal utnytte skalk og avskjær bedre gjennom produktutvikling og nye salgskanaler.

Vi

har

anledninger

levert

også

ved

overskuddsmat

flere til

Matsentralen. Vårt mål er å redusere matsvinnet med 15 % i løpet av 2020.

Samfunnsansvar

7


Bærekraftig ressursutnyttelse

Resirkulere og optimalisere emballasje Som medlem i Grønt Punkt Norge tar vi ansvar for riktig håndtering av alle emballasjetyper gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet. Vi bidrar også til miljømessig riktig utnyttelse av brukt emballasje, og vi sorterer og resirkulerer avfall ved våre anlegg. Hvordan vi pakker produktene våre, får konsekvenser for miljøet. Det er strenge krav til hva slags materialer som kan brukes til å pakke matvarer for å beskytte produktene. Vi holder oss derfor kontinuerlig oppdatert på nyeste forskning og samarbeider tett med våre leverandører på dette området. Vi vurderer fortløpende nye metoder som kan bidra til mindre matsvinn. Samtidig jobber vi aktivt for bruk av mer miljøvennlig emballasje i tett samarbeid med våre leverandører. Vi samarbeider også tett med våre underleverandører for å redusere volumet av emballasje.

Grilstad er medlem av Grønt Punkt Norge som representerer næringslivets eget system for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje.

Målet til forskningsprosjektet «ReducePack» er å redusere plast i matemballasje. Grilstad er partner i prosjektet, som ønsker å finne løsninger som gjør det mulig å redusere plastbruken, sørge for mer gjenvinnbare materialer i matemballasje og samtidig sikre at maten beholder både kvaliteten og holdbarheten.

Fokus på økt fyllingsgrad Vi ønsker å bidra til effektiv transport av våre varer

gjennom

optimal

utnyttelse

av

emballasje, kartonger og paller. Med dette Vårt mål er gjenvinning så langt som mulig og redusert forbruk av emballasje.

Samfunnsansvar

oppnår vi minst mulig transport av luft.

8


Mattrygghet og helse

Samfunnsansvar

9


Mattrygghet og helse

Mattrygghet er viktig for oss Vi i Grilstad produserer og selger trygge og gode matvarer til våre kunder. I arbeidet med å sikre god og trygg mat, jobber vi etter GFSI-standarden FSSC22000. Alle våre fabrikker har innført denne standarden, og vi har en kultur hvor alle i bedriften jobber for produksjon av trygge produkter. I standarden FSSC22000 settes det krav om at vi må avdekke risikoer på de forhold som kan gi utrygg mat. Blant annet er matsvindel satt høyere på agendaen. Grilstad er derfor blitt medlem i et nettverk om matsvindel og forebygging, startet opp av Eurofins Food & Testing Norway AS. Vi benytter Food Safety Management System for å sikre trygg produksjon av mat ved å risikovurdere farer ved produksjon, trusler om terrorisme, sabotasje og sårbarhet for svindel. Vi har også som mål at alle våre leverandører skal ha GFSI-sertifisering, og vi foretar alltid en risikovurdering før vi godkjenner nye leverandører. Vi har full sporbarhet på våre varer fra råvareleverandør til ferdig produkt ut til våre kunder. Vi har som mål å ha skikkelig og ærlig merking av våre produkter. Våre produkter merkes i henhold til gjeldene lover og forskrifter, og vi er opptatt av at vi har tydelig merking på hvordan produktene skal oppbevares. Slik sikrer vi at vi gir god nok informasjon for hvordan våre produkter skal håndteres og for å redusere matsvinn hos våre forbrukere.

Våre kunder skal alltid være trygge ved kjøp av våre produkter.

Samfunnsansvar

10


Mattrygghet og helse

Bidra til et sunnere kosthold Vi skal gjøre vårt beste for å lage produkter som gjør det enklere for forbrukerne å ta gode valg i hverdagen. Mindre salt og mindre mettet fett står høyt på agendaen vår. Grilstad er tilsluttet «Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold» og «Saltpartnerskapet». Gjennom dette har vi forpliktet oss til å bidra til at innholdet av mettet fett og salt i det norske kostholdet reduseres til anbefalt nivå. Gjennom FoU-prosjektet «ExPress – energieffektiv produksjon av saltredusert spekemat» samarbeider vi med nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner om å redusere salt i spekeskinke og spekepølse på en energimessig gunstig måte. Vi har siden 2014 redusert mengden salt som benyttes i produktene våre med nesten 20 %. Om lag 80 % av våre produkter er innenfor målene i saltlistene definert i Saltpartnerskapet. Dette inkluderer de aller fleste av våre volumprodukter.

Nøkkelhullet er en merkeordning som skal gjøre

det

enklere

å

velge

sunnere

alternativer innenfor ulike matvaregrupper. For kjøtt og kjøttprodukter er det andel mettet fett og salt som vektlegges.

Grilstad har per i dag ca. 100 produkter som

Våre mål: •

15 % av vår produktportefølje skal være nøkkelhullmerket

Vi skal tilby produktalternativer slik at forbruker kan velge

Nye produkter skal tilfredsstille målene i saltnivåene i Saltpartnerskapet

Vi skal kontinuerlig forbedre våre produkter

Samfunnsansvar

er merket med nøkkelhull.

11


Omgivelser og miljø

Samfunnsansvar

12


Omgivelser og miljø

Redusere vårt fotavtrykk på nærmiljøet og omgivelsene

Vi deltar aktivt i næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av emballasje. Aktivitetene ved Grilstad sine anlegg skal i minst mulig grad påvirke det ytre miljøet og skal til

Vi arbeider målbevisst med å: • Optimalisere vårt forbruk av råvarer, vann og energi samt forhindre at miljøskader oppstår

enhver tid foregå innenfor gitte tillatelser, gjeldende lover og regler. Vi arbeider kontinuerlig for å redusere utslipp og energibruk gjennom energisparing, optimalisering av anleggsstruktur,

• Redusere miljøbelastning gjennom

bevisst bruk av emballasje og optimalisering av transport. Grilstad har i perioden 2008 – 2018

effektive og langsiktige løsninger

redusert både vann- og strømforbruk vesentlig. Ansatte skal bevisstgjøres sitt miljøansvar og engasjeres i miljøarbeidet på arbeidsplassen.

• Minimalisere ulemper av driften for lokalmiljøet • Sikre at bærekraft inkluderes i arbeidet med å utvikle nye produkter og i valget av samarbeidspartnere og leverandører

Samfunnsansvar

13


Omgivelser og miljø

Betydelige reduksjoner i både vann- og strømforbruk de siste årene

m3

Grilstad har siden 2015 redusert sitt totale vannforbruk fra 207.573 m3 til 145.423 m3 i 2018. Dette er en reduksjon på 30 %, selv om produksjonsvolumet, til sammenligning, er redusert med 5 % i samme periode.

Vårt mål er å finne ytterligere tiltak for reduksjon i vannforbruket. For perioden 2019 - 2021 er målet å redusere forbruket med ytterligere 10 % i forhold til forbruket i 2018.

Kilde: interne tall

Bruk av elektrisk kraft er redusert med 29,5 % i perioden 2008 - 2018. Forbruket har økt noe de siste årene, men dette skyldes overgang fra olje til elektrisitet som energikilde til oppvarming. Vi benytter kun fornybar energi.

Vårt mål er å iverksette tiltak for reduksjon i strømforbruket i perioden 2019 – 2021 med ytterligere 8 % i forhold til forbruket i 2018.

Samfunnsansvar

14


Ved vår fabrikk i Brumunddal har vi investert i ny dampledning inn i fabrikkbygningen. Dette gjør at vi reduserer dampforbruket med opp mot 50 %, noe som tilsvarer 3.500 MWh per år. Vi har avviklet bruken av fossil energi i våre fabrikker og gjort investeringer for å gjenvinne varme fra både kjøle- og klimaanlegg til oppvarming av bygg og vann.

Reduksjon av klimautslipp ved transport Vårt slakteriselskap Midt Norge Slakteri AS (MNS) har egne lastebiler som driver med inntransport av dyr. Vi har effektivisert logistikken knyttet til lastebilene og redusert årlig kjørelengde. Vi analyserer våre utslippsdata og vårt kjøremønster, og dette bruker vi i opplæring av våre sjåfører med formål å redusere utslipp og optimalisere dyrevelferd. Med støtte fra Enova har vi startet med energiledelse for dyretransportbilene. Det er iverksatt ytterligere tiltak for å effektivisere transporten. Eksempelvis er tiden bilene kjører uten last, redusert med 5 %. Sammen med våre eksterne transportører arbeider vi med å optimalisere transporten for å redusere antall kjørte km, og med det redusere både utslipp og reduksjon av kostnader. I denne sammenheng har vi blant annet samarbeidet med andre kjøttleverandører om samkjøring.

Samfunnsansvar

15


G:\MARKETING\STRANDA SPEKEVARER\BILDER\Stranda juni 2016\wetransfer-

Dyrevelferd

Samfunnsansvar

16


Dyrevelferd

Vi er opptatt av dyrevelferd Vårt slakteriselskap Midt-Norge Slakteri AS (MNS) gir råd og veiledning til bønder som leverer storfe, svin eller småfe. Vi legger alt til rette for best mulig dyrevelferd. I tillegg har Mattilsynet ansvaret for å kontrollere dyrenes velferd på gårdene. Vårt slakteriselskap (MNS) har som målsetting at 100 % av slaktene som kommer inn skal være fra gårder med godkjent Kvalitetssystem i Landbruket (KSL).

Vi i Grilstad er opptatt av at våre slakterier følger Animalias «Etiske regnskap». Dette er en omfattende kartlegging av faktorer som kan påvirke dyrenes velferd på

MNS valgte i 2018 å sette inn ekstra ressurser for å gjennomføre revisjoner av våre

et slakteri. Kartleggingen avsluttes med en

svinebesetninger. Vi ønsket å avklare status rundt dyrevelferd i alle svinebesetningene som

skriftlig rapport som bedriften kan bruke i sitt

leverer livdyr og slakt til MNS, samt eventuelt kunne gi råd om forbedringer til bøndene.

arbeid for å forbedre forholdene.

Også for leverandører av småfe og storfe er det tett dialog med våre produsentrådgivere, som årlig gjennomfører et betydelig antall besøk i besetninger med fokus på dyrevelferd. Alle sjåfører i MNS har gjennomført kurs for dyretransportører med kompetansebevis fra Animalia, hvor hovedfokus er velferd for dyrene under transporten fra gården til slakteriet. God og rolig håndtering, minimering av stress hos dyrene ved transporten ved på- og avlasting bidrar også til god kjøttkvalitet. Alle MNS sine dyrebiler er godkjent av Mattilsynet og Statens Vegvesen.

Samfunnsansvar

17


Dyrevelferd

Dyrevelferdsprogram for grisbesetninger Vår målsetting er at alle som leverer slaktegris til Grilstad skal være med i Dyrevelferdsprogrammet for gris, Helsegris. Det viktigste tiltaket i dette programmet er at alle slaktegrisprodusenter skal samarbeide med veterinær om å ha gode og dokumenterte rutiner for å sikre god dyrevelferd i sine besetninger. Vi har gjennom vårt slakteriselskap (MNS), hatt en svært aktiv rolle i utviklingen av Helsegris. Det er besluttet at det også skal utarbeides Dyrevelferdsprogram for de dyreslag som ikke har dette per i dag, det vil si for kjøttfeproduksjon, sau og lam. Dette skal etableres i løpet av 2019 og 2020. Grilstad og MNS deltar aktivt i arbeidet med å utvikle Dyrevelferdsprogram for alle dyreslag.

Vår målsetting er at alle våre svinebesetninger skal delta og være godkjente «Helsegris-besetninger» innen 2019.

Samfunnsansvar

18


avsluttes med en skriftlig rapport som bedriften kan bruke i sitt arbeid for ü forbedre forholdene. Revisjonene gjøres ürlig og uanmeldt.

Omtanke for mennesker og samfunn

Samfunnsansvar

19


Omtanke for mennesker og samfunn

Vi bryr oss om menneskene Trivsel for våre ansatte De ansattes trivsel er helt avgjørende for Grilstad. Aktive og engasjerte ansatte er den viktigste ressursen i videreutviklingen av selskapet vårt. Våre verdier ærlig, stolt, innovativ og kjapp er gode retningslinjer for oss til å produsere kvalitetsprodukter og til å behandle hverandre og våre samarbeidspartnere på en ansvarlig og respektfullt måte. Vi har etablert gode interne rutiner for blant annet varsling. Dette skal bidra til å sikre at rettighetene til de ansatte blir ivaretatt og samtidig senke terskelen for alle former for avviksvarsling. Nyansatte deltar i en tilpasset introduksjonsplan for å sikre at alle våre medarbeidere har nødvendig kunnskap og best mulige forutsetninger for å utføre sitt arbeid i Grilstad. Gjennomsnittlig sykefravær for kjøttbransjen ligger på ca. 7,1 % (statistikk fra NHO). Det er viktig for oss i Grilstad å fokusere på å redusere sykefravær og øke trivselen blant de ansatte.

Vårt mål er å redusere dagens sykefravær fra 7,4 % til 6 %

Samfunnsansvar

20


Omtanke for mennesker og samfunn

Etiske retningslinjer Gjennom løftet vårt «Skikkelig mat fra skikkelig folk» ønsker Grilstad å tydeliggjøre vårt mål om å produsere kvalitetsmat, samt at alle ansatte skal opptre lovlig, ærlig og ordentlig. Vår bedriftskultur er tuftet på god forretningsskikk, åpenhet, ærlighet og respekt for andre mennesker. Våre etiske retningslinjer gjelder både for våre ansatte, leverandører og andre samarbeidspartnere, og inneholder prinsipper knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakers rettigheter og sosiale forhold. I Grilstad er det like muligheter når det gjelder ansettelser, og alle ansatte skal behandles på en rettferdig måte. Vi aksepterer ingen form for trakassering eller diskriminering på basis av kjønn, religion, rase, nasjonal eller etnisk tilhørighet, kulturbakgrunn, sosial gruppering, funksjonshemning, seksuell legning, ekteskapelig status, alder eller politisk holdning.

Samfunnsansvar

21


Omtanke for mennesker og samfunn

En aktiv hverdag for bedre helse For oss er det viktig å minimere skader og slitasje blant våre ansatte. For å bidra til dette har vi blant annet etablert aktivitetsportal for å motivere til å holde seg i form. Det er treningsrom på flere av våre anlegg, og ansatte oppfordres også til å benytte sykkel eller gå til jobb, hvis det er mulig.

Verdiskaping i lokalsamfunnet Grilstad ønsker å bidra til lokalsamfunnet ved å støtte positive tiltak rundt alle våre anlegg. Vi ser viktigheten av å kunne bidra til ulike arrangementer og lag, primært til arbeid med barn og unge.

Grilstad er en godkjent lærebedrift Vi tar inn elever fra både videregående skole og universitet i bedriften for å gi dem kunnskaper og erfaringer gjennom praktisk arbeid. Grilstad støtter aktivt opp om dette ved å ta inn flere lærlinger i året.

Samfunnsansvar

22


Samfunnsansvar

23


Grilstad AS | Ranheimsvegen 129B | 7053 Ranheim Postadresse: Postboks 6242 Torgarden | 7488 Trondheim E-post: firmapost@grilstad.no

Samfunnsansvar

24

Profile for InCreo Interactive Creations

Samfunnsansvar Grilstad  

Samfunnsansvar Grilstad  

Profile for increo
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded