Page 1

In.Con.Eq Hellas Εργοςτάςιο Καταςκευισ Μθχανθμάτων Ηαχαροπλαςτικισ - Σοκολάτασ Παγωτοφ - Donuts - Βιτρίνεσ Καταςτθμάτων

Χϊροι Πϊλθςθσ

In.Con.Eq Hellas


In.Con.Eq Hellas Εργοςτάςιο Καταςκευισ Μθχανθμάτων Ηαχαροπλαςτικισ - Σοκολάτασ Παγωτοφ - Donuts - Βιτρίνεσ Καταςτθμάτων Χριςτου Λαδά 44 – Περιςτζρι – Τ.Κ 12132 Τθλ: 210-5746040 Fax: 21-5758849 I: www.inconeq.gr – www.inconeqequip.com.gr E-mail: info@inconeq.gr equip.com.gr

2 In.Con.Eq Hellas


In.Con.Eq Hellas Χϊροι Πϊλθςθσ

Δθμιουργία Ηαχαροπλαςτείου

Δθμιουργία Ηαχαροπλαςτείου: H In.Con.Eq Hellas δραςτθριοποιείται και ςτον τομζα τθσ ανακαίνιςθσ ηαχαροπλαςτείων, αρτοποιείων, Gelateria, Cafe-snack-bar κ.α. Αυτό που κζλουμε για τουσ πελάτεσ μασ είναι να προςφζρουμε πάντα ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ και νζεσ ιδζεσ. Για το λόγο αυτό κεωριςαμε απαραίτθτο να ειςζλκουμε ςτο χϊρο τθσ βιτρίνασ. Ωσ εταιρεία πιςτεφουμε ότι ο τομζασ τθσ βιτρίνασ ζχει ανάγκθ από ανανζωςθ, νζα «μυαλά» και φρζςκιεσ ιδζεσ. Αυτό κζλουμε και αυτό προςφζρουμε ςε εςάσ. Θ φιλοςοφία μασ Θ φιλοςοφία τθσ εταιρείασ μασ είναι ότι ο πελάτθσ πρζπει να είναι πάντα ικανοποιθμζνοσ και να μασ τιμά με τθν εμπιςτοςφνθ του. Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που θ εταιρεία μασ ςυνεργάηεται με κορυφαίουσ αρχιτζκτονεσ από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό με ςκοπό τθν ικανοποίθςθ των ξεχωριςτϊν αναγκϊν κάκε πελάτθ. Στάδια ανακαίνιςθσ ενόσ καταςτιματοσ 1ο Στάδιο: πραγματοποιείται το πρϊτο ραντεβοφ ϊςτε να μάκουμε τι κζλει ο πελάτθσ, να γίνει παρουςίαςθ φωτογραφικοφ υλικοφ και μζτρθςθ του χϊρου για τθν προετοιμαςία τθσ πρόταςισ μασ. 2ο Στάδιο: ςε αυτό το ςτάδιο ςχεδιάηουμε το χϊρο προςζχοντασ τθν αιςκθτικι και τθν εργονομία του καταςτιματοσ και ετοιμάηουμε το φωτορεαλιςτικό ςχζδιο. 3ο Στάδιο: υλοποιοφμε τθν ανακαίνιςθ με τθ βοικεια του ζμπειρου προςωπικοφ μασ και του ςυνεργείου μασ. 3 In.Con.Eq Hellas


In.Con.Eq Hellas Χϊροι Πϊλθςθσ

Δθμιουργιςτε μια Gelateria

Δθμιουργιςτε μια Gelateria: Θ δθμιουργία μιασ Gelaterias από τθν In.Con.Eq Hellas αποτελεί μια ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ για τουσ λάτρεισ και παραςκευαςτζσ του παγωτοφ.Θ ιδζα του παγωτοφ ςτθν Ελλάδα μπορεί να κεωρθκεί ότι βρίςκεται ςε ζνα αρχικό ςτάδιο.Πρόκειται για μιά νζα και ενδιαφζρουςα αγορά.Θ εταιρεία μασ ςτθν προςπάκεια να φζρει ςτο Ελλθνικό κοινό αυτι τθν νζα ιδζα διαμόρφωςε 6 βαςικζσ κατθγορίεσ που αφοροφν μια ολοκλθρωμζνθ Gelateria.: Gelateria, Κλαςικι Gelateria , Gelateria Affresco, Γωνιζσ παγωτοφ ςε καταςτιματα, Κιόςκια Παγωτοφ, Καταςτιματα Frozen Yogurt Επιπλζον ζχουμε ειςάγει μια ςειρά από μοναδικά ψυγεία παγωτοφ καί τζλοσ τθν Pietra Fredda Θ ςφλθψθ τθσ ιδζασ για τθν Pietra Fredda είναι μοναδικι.Απευκφνεται ςε όλουσ εκείνουσ τουσ "δθμιουργοφσ" που εκτιμοφν το χειροποίθτο παγωτό και λατρεφουν να δθμιουργοφν νζζσ γεφςεισ μπροςτά ςτα μάτια των πελατϊν Θ In.Con.Eq Hellas ςασ προςφζρει μια πρωτοποριακι ςχεδίαςθ του χϊρου ςασ, είτε αυτό είναι θ δθμιουργία ενόσ νζου καταςτιματοσ είτε είναι ανακαίνθςθ του υφιςτάμενου καταςτθματόσ ςα. Μποροφμε να ςασ προςφζρουμε κομψζσ και εκλεπτυςμζνεσ λφςεισ ςε τιμζσ που όλοι μποροφν να πλθρϊςουν.Προςφζρουμε πλιρθ φωτορεαλιςτικι ςχεδίαςθ 3-D που ςασ επιτρζπει να αξιοποιείτε τόςο τθν αιςκθτικι όςο και τθν εργονομία του χϊρου τόςο ςτο νζο θ ςτο υφιςτάμενο καταςτθμά ςασ και να το υλοποιιςετε όπωσ το ζχετε φανταςτεί. Απλά κοιτάξτε μζςα από τουσ διαδικτιακοφσ τόπουσ τθσ εταιρείασ μασ www.inconeq.gr και www.inconeqequip.com.gr μερικζσ από τισ ιδζεσ ςχεδίαςθσ και είναι πολφ ςθμαντικό να κυμάςτε ότι κάκε ςτφλ ςχεδίαςθσ μπορεί να τελειϊςει και να προςαρμοςτεί ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ ςασ. Οι υπθρεςίεσ μασ περιλαμβάνουν ζνα πρόγραμμα 3 βθμάτων που ςασ κακοδθγεί ςτον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ του καταςτθματόσ ςασ.Ασ ςχεδιάςουμε & Υλοιποιιςουμε μαηί το κατάςτθμα παγωτοφ που πάντα επικυμοφςατε. 4 In.Con.Eq Hellas


In.Con.Eq Hellas Χϊροι Πϊλθςθσ

Σχεδιαςμόσ & Υλοποίθςθ Καταςτιματοσ Παγωτοφ

Σχεδιαςμόσ & Υλοποίθςθ Καταςτιματοσ Παγωτοφ: Δθμιουργιςτε τθν δικι ςασ Gelateria: Τι ςθμαίνει παγωτό για τθν εταιρεία μασ H In.Con.Eq Hellas από τθν ιδρυςι τθσ εϊσ ςιμερα με τθ ςυνεχι προςπάκεια για χριςθ και καινοτομία, ζχει καταφζρει να φτάςει ςτο ανϊτερο επίπεδο καταςκευισ του εξοπλιςμοφ για εργαςτιρια παγωτοφ & χϊρων πϊλθςθσ τουσ. Θ ομάδα μασ ςε ςυνεργαςία με τθν ειδικευμζνθ ομάδα μασ ςε κζματα ςχεδιαςμοφ και αρχιτεκτονικισ με γνϊμονα πάντα τθν υψθλι ποιότθτα ποιότθτα ςτισ καταςκευζσ του εξοπλιςμοφ του εργαςτθρίου παγωτοφ και τθν άψογθ αιςκθτικι των χϊρων πϊλθςθσ, καταφζραμε να δθμιουργιςουμε ολοκλθρωμζνα και με ξεχωριςτι προςωπικότθτα καταςτιματα πϊλθςθσ παγωτοφ. Ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ : Θ εταιρεία μασ μπορεί αν το επικυμεί ο πελάτθσ να εκτελζςει όλεσ τισ εργαςίεσ που προκφπτουν απο τθν αρχιτεκτονικι μελζτθ με δικά μασ ςυνεργεία χωρίσ να χρειαςτεί να επζμβει κακόλου ο πελάτθσ, παρά μόνο για τθν παραλαβι του καταςτθματόσ του. Τεχνικι υποςτιριξθ: Θ παράδοςθ κάκε εργαςτθρίου θ χϊρων πϊλθςθσ γίνεται ςτον πελάτθ με τθν άμεςθ επίδειξθ λειτουργίασ και εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ, ϊςτε το κατάςτθμα να λειτουργιςει αμζςωσ και χωρίσ προβλιματα.Θ εταιρεία μασ είναι ςυνεχϊσ δίπλα ςασ ζχοντασ αναπτφξει ειδικό τμιμα service με πλιρθ τεχνικι κάλυψθ και υλικά. 5 In.Con.Eq Hellas


In.Con.Eq Hellas Χϊροι Πϊλθςθσ

Σχεδιαςμόσ & Υλοποίθςθ Καταςτιματοσ Παγωτοφ

Σχεδιαςμόσ & Υλοποίθςθ Καταςτιματοσ Παγωτοφ: Στάδια υλοποίθςθσ μιασ Gelaterias Στάδιο 1- Μελζτθ: Σε αυτό το ςτάδιο κατόπιν ςυηθτιςεωσ με τον πελάτθ ενθμερωνόμαςτε για τισ ανάγκεσ και τισ απαιτιςεισ του για το κατάςτθμα. Στθν ςυνζχεια πραγματοποιείται θ πρϊτθ επαφι με τα προϊόντα τθσ εταιρείασ μασ, θ μζτρθςθ του χϊρου και τζλοσ θ κάτοψθ του εργαςτθρίου και του χϊρου πϊλθςθσ. Στάδιο 2-Σχεδιαςμόσ Εργαςτθρίου & Χώρου Πώλθςθσ: Αφοφ ςυγκεντρϊςουμε όλα τα ςτοιχεία και τις πλθροφορίεσ που χρειαηόμαςτε θ ομάδα μασ είναι ζτοιμθ να ξεκινιςει το ςχεδιαςμό του εργαςτθρίου και του χϊρου πϊλθςθσ, με ζμφαςθ ςτθν εργονομία και τθν λειτουργικότθτα με ςκοπό τθν πλιρθ κάλυψθ των απαιτιςεων του πελάτθ. Ο ςχεδιαςμόσ του εργαςτθρίου γίνεται τριςδιάςτατα με θλεκτρονικισ μορφισ πρόγραμμα, ενϊ ο χϊροσ πϊλθςθσ υποςτθρίηεται με διάφορα αρχιτεκτονικά ςχεδιαςτικά προγράματα για τθν ςωςτι παρουςίαςθ και και κατανόθςθ του ζργου απο τον πελάτθ, με τελικό το φωτορεαλιςτικό ςχζδιο ϊςτε ο πελάτθσ να ζχει ηωντανά τθν εικόνα του καταςτιματοσ όπωσ ακριβϊσ κα υλοποιθκεί. Θ λεπτομερισ μελζτθ και ο ςχεδιαςμόσ του καταςτιματοσ οδθγοφν ςτον ςωςτό προγραματιςμό των εργαςιϊν, εξαςφαλίηοντασ ςαν τελικό αποτζλεςμα τθν οικονομία ςτον χρόνο υλοποίθςθσ και τθν ακριβι γνϊςθ του τελικοφ κόςτουσ του καταςτιματοσ. Στάδιο 3-Υλοποίθςθ: Στο τελικό ςτάδιο ζχουμε ςχεδιάςει και τθν παραμικρι λεπτομζρεια του χϊρου πϊλθςθσ και του εργαςτθρίου και είμαςτε ζτοιμοι για να πραγματοποιθκεί θ υλοποίθςθ του. Στον πελάτθ παραδίδουμε ζνα βιβλίο εργαςιϊν του καταςτιματοσ με πλιρθ ςχζδια των οικοδομικϊν εργαςιϊν, ϊςτε να κακοδθγθκοφν τα ςυνεργεία ακριβϊσ για τισ εργαςίεσ που κα γίνουν. Κατόπιν γίνεται θ τοποκζτθςθ των μθχανϊν ςτο εργαςτιριο και των βιτρινϊν και επίπλων ςτον χϊρο πϊλθςθσ. 6 In.Con.Eq Hellas


In.Con.Eq Hellas Χϊροι Πϊλθςθσ

Δθμιουργιςτε ζνα Frozen Yogurt Bar

Δθμιουργιςτε ζνα Frozen Yogurt Bar: Δθμιουργιςτε το δικό ςασ κατάςτθμα Frozen Yogurt Το δικό μασ ελλθνικό γιαουρτάκι αποτελεί πλζον γευςτικό trend. Τα yogurt bars- καταςτιματα παραδοςιακοφ γιαουρτιοφ και παγωμζνου γιαουρτιοφ (frozen yogurt) αποτελοφν τθ τελευταία λζξθ τθσ μόδασ. Μια πραγματικά κερδοφόρα επζνδυςθ. Τι χρειάηεςτε για ζνα yogurt bar: 1) Το ςχεδιαςμό και τθν διακόςμθςθ του καταςτιματοσ 2) Τθν μθχανι παραγωγισ Frozen Yogurt Θ In.Con.Eq Hellas ςχεδιάηει και καταςκευάηει μθχανζσ παραγωγισ frozen yogurt και soft παγωτοφ. 3) Τθν βιτρίνα για Toppings και τθν υπόλοιπθ επίπλωςθ του καταςτιματοσ Θ βιτρίνα-ψυγείο είναι απαραίτθτθ για τθν ζκκεςθ και διατιρθςθ των toppings όπωσ φροφτα, ξθροφσ καρποφσ, μοφςλι, ςοκολάτα και οτι άλλο επικυμείτε. Προαιρετικά: Το yogurt bar μπορεί επίςθσ να ςυνδιαςτεί με βιτρίνα ςερβιρίςματοσ και για νωπό γιαοφρτι ϊςτε εκτόσ από το frozen yogurt ϊςτε ο πελάτθσ να ζχει τθν δυνατότθτα να επιλζξει και το φρζςκο γιαοφρτι με τα ανάλογα toppings όπωσ μζλι, φροφτα, και ξθροφσ καρποφσ. Άλλα είδθ καταςτθμάτων Frozen Yogurt: Self service Frozen Yogurt Bar Τα self serve yogurt bars είναι μια καταπλθκτικι επιλογι. Ο πελάτθσ μπορεί να διαλζξει μόνοσ του και να ςερβιριςτεί τθ γεφςθ του frozen yogurt και των toppings τθσ αρεςκείασ του. Frozen Yogurt Bar Corner: Τα yogurt bars ζχουν άπειρεσ εφαρμογζσ. Μπορείτε να διαμορφϊςετε ςτο κατάςτθμά ςασ μια γωνία αφιερωμζνθ ςτο frozen yogurt. Ουςιαςτικά ενςωματϊνετε ζνα yogurt bar ςτο κατάςτθμά ςασ. 7 In.Con.Eq Hellas


In.Con.Eq Hellas Χϊροι Πϊλθςθσ

Σχεδιαςμόσ & Υλοποίθςθ ενόσ Frozen Yogurt Bar

Σχεδιαςμόσ & Υλοποίθςθ ζνοσ Frozen Yogurt Bar: Τι ςθμαίνει Frozen Yogurt για τθν εταιρεία μασ Θ In.Con.Eq Hellas από τθν ίδρυςθ τθσ ζωσ ςιμερα με τθ ςυνεχι προςπάκεια για γνϊςθ και καινοτομία ζχει καταφζρει να φτάςει ςτο ανϊτερο επίπεδο καταςκευισ του εξοπλιςμοφ για εργαςτιρια παγωτοφ και Frozen Yogurt και των χϊρων πϊλθςθσ τουσ. Θ Ομάδα μασ Σε ςυνεργαςία με τθν ειδικευμζνθ ομάδα μασ ςε κζματα ςχεδιαςμοφ και αρχιτεκτονικισ με γνϊμονα πάντα τθν υψθλι ποιότθτα ςτισ καταςκευζσ του εξοπλιςμοφ του εργαςτθρίου παγωτοφ και τθν άψογθ αιςκθτικι των χϊρων πϊλθςθσ, καταφζραμε να δθμιουργιςουμε ολοκλθρωμζνα και με ξεχωριςτι προςωπικότθτα καταςτιματα πϊλθςθσ παγωτοφ και Frozen Yogurt. Ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ Θ εταιρεία μασ μπορεί αν το επικυμεί ο πελάτθσ να εκτελζςει όλεσ τισ εργαςίεσ που προκφπτουν απο τθν αρχιτεκτονικι μελζτθ με δικά μασ ςυνεργεία χωρίσ να χρειαςτεί να επζμβει κακόλου ο πελάτθσ, παρά μόνο για τθν παραλαβι του καταςτθματόσ του. Τεχνικι υποςτιριξθ Θ παράδοςθ κάκε εργαςτθρίου θ χϊρων πϊλθςθσ γίνεται ςτον πελάτθ με τθν άμεςθ επίδειξθ λειτουργίασ και εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ, ϊςτε το κατάςτθμα να λειτουργιςει αμζςωσ και χωρίσ προβλιματα.Θ εταιρεία μασ είναι ςυνεχϊσ δίπλα ςασ ζχοντασ αναπτφξει ειδικό τμιμα service με πλιρθ τεχνικι κάλυψθ και υλικά. 8 In.Con.Eq Hellas


In.Con.Eq Hellas Χϊροι Πϊλθςθσ

Σχεδιαςμόσ & Υλοποίθςθ ενόσ Frozen Yogurt Bar

Σχεδιαςμόσ & Υλοποίθςθ ζνοσ Frozen Yogurt Bar: Στάδια υλοποίθςθσ ενόσ καταςτιματοσ πώλθςθσ παγωμζνου γιαουρτιοφ Στάδιο 1 - Μελζτθ: Σε αυτό το ςτάδιο κατόπιν ςυηθτιςεωσ με τον πελάτθ ενθμερωνόμαςτε για τισ ανάγκεσ και τισ απαιτιςεισ του για το κατάςτθμα.Στθν ςυνζχεια πραγματοποιείται θ πρϊτθ επαφι με τα προϊόντα τθσ εταιρείασ μασ, θ μζτρθςθ του χϊρου και τζλοσ θ κάτοψθ του εργαςτθρίου και του χϊρου πϊλθςθσ. Στάδιο 2 - Σχεδιαςμόσ Εργαςτθρίου & Χώρου Πώλθςθσ: Αφοφ ςυγκεντρϊςουμε όλα τα ςτοιχεία και τις πλθροφορίεσ που χρειαηόμαςτε θ ομάδα μασ είναι ζτοιμθ νε ξεκινιςει το ςχεδιαςμό του εργαςτθρίου και του χϊρου πϊλθςθσ, με ζμφαςθ ςτθν εργονομία και τθν λειτουργικότθτα με ςκοπό τθν πλιρθ κάλυψθ των απαιτιςεων του πελάτθ. Ο ςχεδιαςμόσ του εργαςτθρίου γίνεται τριςδιάςτατα με θλεκτρονικισ μορφισ πρόγραμμα, ενϊ ο χϊροσ πϊλθςθσ υποςτθρίηεται με διάφορα αρχιτεκτονικά ςχεδιαςτικά προγράματα για τθν ςωςτι παρουςίαςθ και και κατανόθςθ του ζργου απο τον πελάτθ , με τελικό το φωτορεαλιςτικό ςχζδιο ϊςτε ο πελάτθσ να ζχει ηωντανά τθν εικόνα του καταςτιματοσ όπωσ ακριβϊσ κα υλοποιθκεί. Θ λεπτομερισ μελζτθ και ο ςχεδιαςμόσ του καταςτιματοσ οδθγοφν ςτον ςωςτό προγραματιςμό των εργαςιϊν, εξαςφαλίηοντασ ςαν τελικό αποτζλεςμα τθν οικονομία ςτον χρόνο υλοποίθςθσ και τθν ακριβι γνϊςθ του τελικοφ κόςτουσ του καταςτιματοσ. Στάδιο 3 - Υλοποίθςθ: Στο τελικό ςτάδιο ζχουμε ςχεδιάςει και τθν παραμικρι λεπτομζρεια του χϊρου πϊλθςθσ και του εργαςτθρίου και είμαςτε ζτοιμοι για να πραγματοποιθκεί θ υλοποίθςθ του.Στον πελάτθ παραδίδουμε ζνα βιβλίο εργαςιϊν του καταςτιματοσ με πλιρθ ςχζδια των οικοδομικϊν εργαςιϊν, ϊςτε να κακοδθγθκοφν τα ςυνεργεία ακριβϊσ για τισ εργαςίεσ που κα γίνουν.Κατόπιν γίνεται θ τοποκζτθςθ των μθχανϊν ςτο εργαςτιριο και των βιτρινϊν και επίπλων ςτον χϊρο πϊλθςθσ. 9 In.Con.Eq Hellas


In.Con.Eq Hellas Χϊροι Πϊλθςθσ

Gelateria Affresco

Gelateria Affresco: Θ In.Con.Eq Hellas πάντα πρωτοπόροσ ςασ φζρνει το νζο είδοσ Gelaterias το οποίο μπορείτε να αποκτιςετε εφκολα με όποιο ςυνδυαςμό βιτρινϊν θ άλλου εξοπλιςμοφ επικυμείτε. Ακόμα μπορείτε να ςυνδυάςετε το παγωτό με το Frozen Υogurt. Θ Gelateria του μζλλοντοσ είναι εδϊ!!! Τελικά, μια γκαλερί για τθν τζχνθ ςασ Τζχνθ. Αυτό είναι το παγωτό ςασ, όταν το κάνετε με όλο το πάκοσ ςασ, τισ ικανότθτεσ ςασ, τθν επικυμία ςασ να εντυπωςιάςετε .Εδϊ επιτζλουσ είναι ζνα ιδιαίτερο μζροσ όπου μπορείτε να βάλετε τθν εργαςία ςασ ςτθν οκόνθ: Affresco, θ πρϊτθ γκαλερί τζχνθσ για το παγωτό, μια νζα ιδζα που κα φζρει επανάςταςθ ςτθν εικόνα του παραδοςιακοφ καταςτιματοσ παγωτοφ. Ζνασ χϊροσ που μοιάηει με τθν παλζτα ενόσ ηωγράφου, όπου το χρϊμα οφείλεται κυρίωσ ςτο παγωτό και τα ςχζδια τθσ παλζτασ ςτθν είςοδο και ςτο πίςω μζροσ. Το ιδανικό ςκθνικό για ζνα επιβλθτικό ςφμβολο τθσ Ιταλίασ, και εκτίμθςθ απο όλουσ για το παγωτό ςασ. Θ Gelateria ονομάηεται Affresco. Ελάτε μαηί μασ να επιςκευκοφμε τισ “παλζτεσ”. Ζνα ζργο που αξίηει να ανακαλφψετε!!!! Θ ζννοια του αλθκινοφ ςχεδιαςμοφ Affresco είναι μια ζννοια του πραγματικοφ ςχεδιαςμοφ. Αυτό είναι προφανζσ απο πολλζσ πλευρζσ, απο τισ επιπτϊςεισ του ςυνολικοφ ζργου, απο τισ λεπτομζρειεσ, απο το ςυναίςκθμα που ζχεισ ςαν να βρίςκεςαι πραγματικά μζςα ςε μια γκαλερί τζχνθσ. Οι γραμμζσ είναι μαλακζσ και ςαρωτικζσ. Θ βιτρίνα είναι εκλεπτυςμζνθ και μοναδικι. Και το ζργο τζχνθσ είναι το παγωτό ςασ. 10 In.Con.Eq Hellas


In.Con.Eq Hellas Χϊροι Πϊλθςθσ

Gelateria Affresco

Gelateria Affresco: Ιταλία, χώρα τθσ τζχνθσ και του παγωτοφ Το Affresco είναι ζνα μοναδικό μείγμα απο μόνο του, θ Ιταλικι λζξθ για το Affresco είναι ζνα μοναδικό μείγμα απο μόνο του, θ Ιταλικι λζξθ για τθν τοιχογραφία, θ αρχαία τεχνικι ηωγραφικισ. Το Affresco είναι μια ζννοια ςτθν οποία ο ςχεδιαςμόσ, θ κουλτοφρα τθσ επικοινωνίασ, θ τεχνολογία, θ επιςτιμθ των τροφίμων και θ τζχνθ του Ιταλικοφ παγωτοφ ζρχονται μαηί ςε ζναν αρμονικό ςχεδιαςμό. Ζνα πλιρεσ ςφςτθμα επίπλωςθσ Το Affresco είναι ζνα πλιρεσ ςφςτθμα με Hi-end ςχεδιαςμό ςε ανταγωνιςτικζσ τιμζσ και μελετθμζνα ςτθν κάκε λεπτομζρεια. Ανάπτυξθ όταν βάηουμε μαηί διάφορεσ δεξιότθτεσ που κυμαίνονται απο ευελιξία, προςαρμογι επίπλωςθσ, τεχνολογία και αξεςουάρ. Σχεδιαςμζνο για να γιορτάςετε τθν τζχνθ ςασ Το Affresco είναι μια ζννοια των επίπλων και του ςχεδιαςμοφ που κάνει εντφπωςθ.Το Affresco εφιςτά τθν προςοχι του κοινοφ, ενϊ παράλλθλα αναδεικνφει τα καλφτερα χαρακτθριςτικά του παγωτοφ ςασ. Το Affresco είναι το παγωτό ςου: Μια υπογραφι προςωποιθμζνθ με το όνομα ςασ Το Affresco είναι μια ζννοια του καταςτιματοσ παγωτοφ εξ ολοκλιρου ςχεδιαςμζνθ για να κάνει το παγωτό ςασ το αςτζρι του ςόου. Το ίδιο ιςχφει για τθν επικοινωνία: Στο κζντρο του ςθμείου Affresco είναι το όνομα ςασ, θ υπογραφι του καλιτζχνθ που εκπροςωπεί όλεσ τισ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ και τα μυςτικά ςασ.Θ μάρκα υπενκυμίηει χρϊματα τθσ παλζτασ, με μια ςαγθνευτικι ςχεδίαςθ που ςασ βάηει ςτο προςκινιο. 11 In.Con.Eq Hellas


In.Con.Eq Hellas Χϊροι Πϊλθςθσ

Γωνιζσ Παγωτοφ ςε Καταςτιματα

Γωνιζσ Παγωτοφ ςε Καταςτιματα: Θ In.Con.Eq Hellas ωσ πρωτοπόροσ ςτισ καινοτόμεσ ιδζεσ αναλαμβάνει τθν ανακαίνιςθ ολόκλθρθσ τθσ gelateria αλλά και τθν ενςωμάτωςθ ενόσ Gelato Corner ςτο κατάςτθμά ςασ. Θ ιδζα του Gelato Corner ςτθρίηεται ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ εκκεςιακοφ χϊρου 10m2.Ζνασ ξεχωριςτόσ χϊροσ αφιερϊνεται αποκλειςτικά ςτο παγωτό. Ουςιαςτικά πρόκειται για ζνα δεφτερο κατάςτθμα μζςα ςτο καταςτθμά ςασ. Με αυτθ τθ κίνθςθ κα επιτφχεται εφκολα και γριγορα αφξθςθ των πωλιςεων ςασ. Θ ποιότθτα και θ τεχνολογία των ψυγείων παγωτοφ τθσ εταιρείασ μασ είναι αδιαμφιςβιτθτθ. Το design ζχει χαρακτθριςκεί αξεπζραςτο. Ο λόγοσ είναι ότι λατρεφουμε το παγωτό και φροντίηουμε να το προωκοφμε και να το υποςτθρίηουμε όπωσ πραγματικά του αξίηει. Θ ποικιλία των ψυγείων μασ είναι εντυπωςιακι και ανταποκρίνεται ςε όλα τα γοφςτα. Επιπλζον, διατίκενται ςε διάφορουσ τφπουσ βαςκετϊν. Εκείνο που είναι πραγματικά αξιοςθμείωτο είναι ότι τα ψυγεία μασ είναι 4 SEASONS «4 ΕΠΟΧΕΣ». Δθλαδι είναι ςυντιρθςθσ-κατάψυξθσ για να αξιοποιοφνται και το χειμϊνα ϊςτε να μθ μζνουν άδεια δθμιουργϊντασ αρνθτικζσ εντυπϊςεισ ςτουσ πελάτεσ ςασ. 12 In.Con.Eq Hellas


In.Con.Eq Hellas Χϊροι Πϊλθςθσ

Κιόςκια Παγωτοφ Εςωτερικϊν Χϊρων

Κιόςκια Παγωτοφ Εςωτερικών Χώρων: Θ εμπειρία μασ και θ επικυμία μασ να ικανοποιιςουμε τισ προςδοκίεσ των πελατϊν μασ ςε υψθλισ ποιότθτασ προιόντα μασ οδιγθςε ςτο να προςφζρουμε μια ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ για τον εξοπλιςμό των Gelato Kiosk για εςωτερικοφσ χϊρουσ. Ο εξοπλιςμόσ μασ ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτα κριτιρια τθσ απλότθτασ και ςτόχοσ μασ είναι να ταιριάηει πάντα με τισ με τισ ανάγκεσ του κατακευαςτϊν παγωτοφ. Θ αποςτολι μασ είναι να παρζχουμε καινοτομικζσ λφςεισ ςτθν αναπτυςςόμενθ αγορά του παγωτοφ. Ο εξοπλιςμόσ που ςασ παρζχουμε είναι υψθλισ ποιότθτασ και ο καλφτεροσ τθσ αγοράσ. Μερικά απο τα πλεονεκτιματα τθσ ςυγκεκριμζνθσ επενδυτικισ κίνθςθσ είναι θ αφξθςθ των πωλιςεων και του κζρδουσ ςασ κακϊσ και θ δικι ςασ θρεμία. Μια νζα, καταπλθκτικι ιδζα για το κατάςτθμα ςασ. Στθρίηεται ςτθν ζξυπνθ ςχεδίαςθ και είναι ιδανικό για εμπορικά κζντρα και γενικότερα πολυχϊρουσ. Το μικρό του μζγεκοσ το κακιςτά ιδανικό και για ηαχαροπλαςτεία ι καταςτιματα με λίγα τετραγωνικά. Ικανοποιεί και τουσ πιο απαιτθτικοφσ αφοφ αποτελεί μια πλιρωσ οργανωμζνθ και λειτουργικι Gelateria. Το ζργο των αρχιτεκτόνων μασ είναι να δθμιουργιςουν εκείνθ τθ Gelateria που όχι μόνο κα μαγνθτίηει τα βλζμματα των περαςτικϊν αλλά κα φζρει τον κόςμο ςτο καταςτθμά ςασ. Το μόνο που χρειαηόμαςτε απο εςάσ είναι το "καλό" παγωτό. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείσ. 13 In.Con.Eq Hellas


In.Con.Eq Hellas Χϊροι Πϊλθςθσ

Κιόςκια Παγωτοφ Εξωτερικϊν Χϊρων

Κιόςκια Παγωτοφ Εξωτερικών Χώρων: Μια νζα, καταπλθκτικι ιδζα για το κατάςτθμα ςασ. Στθρίηεται ςτθν ζξυπνθ ςχεδίαςθ και είναι ιδανικό για εμπορικά κζντρα και γενικότερα πολυχϊρουσ. Το μικρό του μζγεκοσ το κακιςτά ιδανικό και για ηαχαροπλαςτεία και όπου υπάρχει μεγάλθ ςυγκζντρωςθ κόςμου όπωσ παραλίεσ κ.α. Ικανοποιεί και τουσ πιο απαιτθτικοφσ αφοφ αποτελεί μια πλιρωσ οργανωμζνθ και λειτουργικι Gelateria. Θ αποςτολι μασ είναι να παρζχουμε καινοτομικζσ λφςεισ ςτθν αναπτυςςόμενθ αγορά του παγωτοφ. Ο εξοπλιςμόσ που ςασ παρζχουμε είναι υψθλισ ποιότθτασ και ο καλφτεροσ τθσ αγοράσ. Μερικά απο τα πλεονεκτιματα τθσ ςυγκεκριμζνθσ επενδυτικισ κίνθςθσ είναι θ αφξθςθ των πωλιςεων και του κζρδουσ ςασ κακϊσ και θ δικι ςασ θρεμία. Το ζργο των αρχιτεκτόνων μασ είναι να δθμιουργιςουν εκείνθ τθ Gelateria που όχι μόνο κα μαγνθτίηει τα βλζμματα των περαςτικϊν αλλά κα φζρει τον κόςμο ςτο καταςτθμά ςασ. Το μόνο που χρειαηόμαςτε απο εςάσ είναι το "καλό" παγωτό. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείσ. 14 In.Con.Eq Hellas


In.Con.Eq Hellas Χϊροι Πϊλθςθσ

Καρότςια Παγωτοφ

Καρότςια Παγωτοφ: Θ In.Con.Eq Hellas πάντα πρωτοπόροσ ςτισ εξελίξεισ παρουςιάηει ςτθν Ελλάδα μια νζα, καταπλθκτικι ιδζα!! Τα καρότςια και ποδιλατα πϊλθςθσ παγωτοφ!! Διακζτουν γραφικά και χρϊματα τθσ επιλογισ ςασ, αυτονομία λειτουργίασ εϊσ 5 ϊρεσ , LED φωτιςμό, τζντα και είναι ειδικά για να χρθςιμοποιείτε για τισ εκδθλϊςεισ που αναλαμβάνει το κατάςτθμα ςασ, όπωσ βαπτίςεισ, γάμουσ κ.α. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα μοντζλα που υπάρχουν επιςκευκείτε τον ιςτότοπο τθσ εταιρείασ μασ www.inconeq.gr

15 In.Con.Eq Hellas


In.Con.Eq Hellas

16 In.Con.Eq Hellas


In.Con.Eq Hellas Χριςτου Λαδά 44 12132 – Περιςτζρι Αττικισ Τθλ: 210-5746040 Fax: 210-5758849 www.inconeq.gr – www.inconeqequip.com.gr – info@inconeq.gr

Inconeq Hellas

© COPYRIGHT In.Con.Eq Hellas ATHENS – GREECE, 2013

Χώροι πώλησης