Page 1

Fòrum Universal de les Cultures

Barcelona 2004

Barcelona 2004

CobertaBCN.indd

1

15/1/09

09:43:18


Fòrum Universal de les Cultures

Barcelona 2004

Barcelona 2004

CobertaBCN.indd

1

15/1/09

09:43:18


ForumBarcelona14OK.indd

1

28/7/08

17:12:53


El Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004 es va celebrar del 9 de maig al 26 de setembre de 2004. Va ser organitzat per un consorci constituït a parts iguals per l’Administració General de l’Estat, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. L’esdeveniment compta amb el recolzament de la UNESCO, sent aquesta entitat el soci principal. El Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004 se celebró del 9 de mayo al 26 de septiembre de 2004, fue organizado por un consorcio formado por la Administración General del Estado, la Generalitat de Cataluña, y el Ayuntamiento de Barcelona. El evento tiene el apoyo de la UNESCO, que es el socio principal. Universal Forum of Cultures Barcelona 2004 was held from May 9th to September 26th 2004. Was organised by a consortium representing the Spanish State General Administration, the Generalitat of Catalonia and the City of Barcelona, each participating with an equal share. The event was supported by UNESCO, the latter being the principal partner. Le Forum Universel des cultures Barcelone 2004 a eu lieu du 9 mai au 26 septembre 2004. Il a été organisé par un consortium composé, à parties égales, par l’Administration Générale de l’État espagnol, la Generalitat de la Catalogne et la Ville de Barcelone. L’évènement est soutenu par l’UNESCO avec cette dernière comme partenaire principal.

ForumBarcelona14OK.indd

2

28/7/08

17:12:53


Sumari

Sumario

Summary

Summaire

Presentació, 4 Què és el Forum?, 8 Fotografies, 16 Programa, 124

Presentación, 5 ¿Qué es el Forum?, 10 Fotografías, 16 Programa, 124

Presentation, 6 What is the Forum?, 12 Pictures, 16 Programme, 124

Présentation, 7 Qu’est-ce que le Forum?, 14 Images, 16 Programme, 124

2 3

ForumBarcelona14OK.indd

3

28/7/08

17:12:53


Presentació El primer Fòrum Universal de les Cultures es va celebrar a Barcelona, l’estiu de 2004, i va representar l’inici d’un esdeveniment internacional que

simbolitza una aposta per la convivència i el diàleg entre les persones. Durant aquells mesos, Barcelona va viure una intensitat expressiva, cultural i intel·lectual no coneguda fins el moment i

va mostrar al món una manera cordial i tolerant de gestionar i acceptar la diversitat on vivim Els ajustaments que sempre requereix una primera edició de qualsevol esdeveniment no invaliden la grandesa de la idea: la gran transformació d’una espai fins a llavors perifèric i la millora de la qualitat de vida de les persones de alions d’experiències de nens i nens, homes i dones, que van descobrir el comerç just, les injustícies del món, les idees per a una més important sostenibilitat de les nostres vides; la complexitat de les nostres ciutats, les religions i les llengües del món, les bones pràctiques... i la música, la dansa, el teatre i el circ per expressar la voluntat de treballar per un món millor per a tots. Barcelona ha estat ciutat pionera en moltes iniciatives. Altres vegades ha millorat i perfeccionat processos ja consolidats. Però sempre ha sabut que les persones són la principal riquesa de les ciutats.

Jordi Hereu Alcalde de Barcelona

ForumBarcelona14OK.indd

4

28/7/08

17:12:54


Presentación El primer Fórum Universal de las Culturas se celebró en el verano de 2004 en Barcelona y representó el inicio de un acontecimiento internacional que

simboliza una apuesta por la convivencia y el diálogo entre las personas. Durante aquellos meses, Barcelona vivió una intensidad expresiva, cultural e intelectual no conocida hasta el momento y

mostró al mundo una manera cordial y tolerante de gestionar y aceptar la diversidad en la que vivimos Los ajustes que siempre requiere la primera edición de un evento no invalidan la grandeza de la idea: la gran transformación de un espacio hasta entonces periférico y la mejora de la calidad de vida de las personas del entorno; la concentración de ideas y pensadores que pasaron por el Fórum; los millones de experiencias de niños y niñas, hombres y mujeres, que descubrieron el comercio justo, las injusticias del mundo, las ideas para una mayor sostenibilidad de nuestras vidas, la complejidad de nuestras ciudades, las religiones y las lenguas del mundo, las buenas prácticas… y la música, la danza, el teatro y el circo para expresar la voluntad de trabajar por un mundo mejor para todos. Barcelona ha sido ciudad pionera en muchas iniciativas. Otras veces ha mejorado y perfeccionado procesos ya consolidados. Pero siempre ha sabido que las personas son la principal riqueza de las ciudades.

Jordi Hereu Alcalde de Barcelona

4 5

ForumBarcelona14OK.indd

5

28/7/08

17:12:54


Presentation The first Universal Forum of Cultures was held in the summer of 2004 in Barcelona and it marked the beginning of an international event that stands as

a symbol for cohabitation and dialogue among people. During those months Barcelona experienced a period of expressive, cultural and intellectual intensity that it had never lived before and

showed the world a friendly and tolerant way of managing and accepting the diversity we live in. The small changes that always need to be made to the first edition of an event in no way draw away from the greatness of the idea: the large transformation of a space until then on the outskirts of the city and an improvement of the quality of life of the people in the surrounding area; the concentration of ideas and thinkers who attended the Forum; millions of experiences of boys and girls, men and women who discovered fair trade, the injustices of the world, ideas for greater sustainability in our lives, the complexity of our cities, the world’s religions and languages, good practices... plus music, dance, theatre and the circus ,expressing the desire to work towards a better world for everyone. Barcelona has been a pioneering city in many initiatives. On other occasions it has improved and perfected already existing processes. But it has always known that people are the key wealth of cities.

Jordi Hereu Mayor of Barcelona

ForumBarcelona14OK.indd

6

28/7/08

17:12:54


Présentation Le premier Forum Universel des Cultures a eu lieu en été 2004 à Barcelone et a représenté le début d’un évènement international qui

symbolise une volonté claire d’implanter la convivialité et le dialogue entre les personnes. Pendant ces mois, Barcelone a vécu une intensité expressive, culturelle et intellectuelle inconnue jusqu’alors et a

montré au monde entier une façon cordiale et tolérante de gérer et d’accepter la diversité dans laquelle nous vivons. Les réglages toujours requis par la première édition d’un évènement n’annulent pas la grandeur de l’idée: la grande transformation d’un espace jusqu’alors périphérique et l’amélioration de la qualité de vie des personnes des environs; la concentration des idées et des penseurs qui sont passés par le Forum; les millions d’expériences des garçons et des filles, des hommes et des femmes qui ont découvert le commerce équitable, les injustices du monde, les idées destinées à une meilleure durabilité de nos vies, la complexité de nos villes, les religions et les langues du monde, les bonnes pratiques… et la musique, la danse, le théâtre et le cirque pour exprimer la volonté de travailler pour un monde meilleur pour tous. Barcelone a été une ville pionnière dans de nombreuses initiatives. Elle a également amélioré et perfectionné des processus déjà consolidés. Mais elle a toujours su que les personnes sont la principale richesse des villes.

Jordi Hereu Maire de Barcelone

6 7

ForumBarcelona14OK.indd

7

28/7/08

17:12:54


Què és el Fòrum? “El Fòrum pot contribuir de manera molt significativa a superar barreres i fronteres, i construir aquest immens espai de tolerància i amistat, encara a les beceroles; es tracta del millor llegat que podem oferir a les generacions futures” Federico Mayor Zaragoza Exdirector general de la UNESCO i President de la Fundació Cultura de Pau

Les ciutats, el principal hàbitat dels éssers humans, tenen un paper en la construcció d’una globalització més equitativa i en la difusió dels seus potencials beneficis a tots. El que succeeix a les ciutats li succeeix a les nacions i a la seva gent. Les ciutats són el lloc idoni per a la creativitat, el desenvolupament cultural, la promoció de la identitat i la construcció social però també concentren els principals desafiaments del planeta.

«El Fòrum Universal de les Cultures té com objectiu que les llums de la ciutat il·luminin les ombres urbanes i donar veu als ciutadans del món per a què expressin els seus somnis, les seves pors i els seus desitjos» Dissenyat per reflexionar sobre les tensions i les oportunitats generades per la globalització a través del diàleg, el debat, l’experimentació i la celebració, el Fòrum és una trobada internacional que té com a objectiu treballar per millorar la igualtat social en el món, a través del desenvolupament humà sostenible i explorant noves vies de solució per als conflictes econòmics, culturals i ètnics. El Fòrum Universal de les Cultures se centra en el foment de la diversitat cultural, la promoció del desenvolupament sostenible en un món globalitzat i el desenvolupament de les condiciones per a la pau i la convivència a nivell local i global, i en la difusió i l’intercanvi del coneixement.

ForumBarcelona14OK.indd

8

28/7/08

17:12:54


El Fòrum és un esdeveniment cultural de caràcter ciutadà on el diàleg, l’intercanvi i la conscienciació són les bases per a la construcció de la cohesió social. A més inclou una transformació i renovació urbana sostenible que millora la qualitat de vida, i un procés d’internacionalització i capacitació de la ciutat. És un esdeveniment de i per als ciutadans i ciutadanes. El públic al que es dirigeix es plural, intergeneracional, i de caràcter familiar amb especial èmfasi en els joves i els nens, en una trobada sense fronteres, sense competicions i sense intencions comercials. És el lloc idoni per debatre, pensar i expressar diferents punts de vista que permet crear una xarxa de col·laboracions, cooperacions i aliances entre administracions, entitats, empreses i ciutadans que promou a nivell internacional els valors dels eixos bàsics del Fòrum i ajuda a la difusió de les llengües i cultures minoritàries i les activitats que es realitzen per al seu foment. El Fòrum Universal de les Cultures és un catalític per a la consecució d’objectius a llarg termini en els temes de sostenibilitat, pau, diversitat cultural i convivència. El Fòrum ha de ser un pas en una visió de desenvolupament futur, un esforç per a la realització de programes i reformes que han de deixar un efecte durador a la ciutat, tangible i intangible. El Fòrum és un projecte viu i en evolució i per això la Fundació Fòrum s’encarrega de recollir les bones pràctiques i també les dificultats amb les que cada edició es troba. Les ciutats i els seus ciutadans conformen en l’actualitat les agendes socials, culturals, tecnològiques i econòmiques així com el desenvolupament mundial. Competeixen, aprenen les unes de les altres i interactuen juntes. S’ajuden a millorar la seva gestió urbana, les seves pràctiques democràtiques, la seva cohesió social, la promoció i la construcció de les seves identitats, tot assegurant bones oportunitats de desenvolupament econòmic, un millor accés als serveis bàsics i la millora de la qualitat de vida per a tots i totes. El Fòrum Universal de les Cultures va néixer per formar part d’aquesta línia de conducta: un esdeveniment cultural lligat a un procés de remodelació urbana com una aposta en favor d’una millor qualitat de vida per a tots i totes les ciutadanes i en pro del diàleg com base per a la comprensió entre les persones.

Mireia Belil Directora general Fundació Fòrum

8 9

ForumBarcelona14OK.indd

9

28/7/08

17:12:55


¿Qué es el Fórum? “El Fórum puede contribuir de manera muy significativa a superar barreras y fronteras, y construir este inmenso espacio de tolerancia y de amistad que, aún en sus cimientos, sería el mejor legado que podemos ofrecer a las generaciones venideras” Federico Mayor Zaragoza Ex director general de la UNESCO y Presidente de la Fundación Cultura de Paz

Las ciudades, el principal hábitat de los seres humanos, tienen un papel en la construcción de una globalización más equitativa y en la difusión de sus beneficios potenciales a todos. Lo que le sucede a las ciudades le sucede a las naciones y a su gente. Las ciudades son el lugar idóneo para la creatividad, el desarrollo cultural, la promoción de la identidad y la construcción social pero también concentran los principales desafíos del planeta.

«El Fórum Universal de las Culturas tiene como objetivo hacer que las luces de la ciudad iluminen las sombras urbanas, y dar así voz a los ciudadanos del mundo para que expresen sus sueños, sus miedos, sus pensamientos y sus deseos» Diseñado para reflexionar sobre las tensiones y oportunidades generadas por la globalización a través del diálogo, el debate, la experimentación y la celebración, el Fórum es un encuentro internacional cuyo objetivo es mejorar la igualdad social en el mundo, apoyando el desarrollo humano sostenible y explorando nuevas vías de solución para los conflictos culturales y étnicos. El Fórum Universal de las Culturas se centra en el fomento de la diversidad cultural, la promoción del desarrollo sostenible en un mundo globalizado y el progreso de las condiciones para la paz y la convivencia a nivel local y global, y en la difusión y el intercambio de conocimiento.

ForumBarcelona14OK.indd

10

28/7/08

17:12:55


El Fórum es un acontecimiento cultural de carácter ciudadano donde el diálogo, el intercambio y la concienciación son las bases para la construcción de la cohesión social. Además incluye una transformación y renovación urbana sostenible que mejora la calidad de vida, y un proceso de internacionalización y capacitación de la ciudad. Es un evento de y para los ciudadanos y ciudadanas. El público al que se dirige es plural, intergeneracional, y de carácter familiar con especial énfasis en jóvenes y niños, en un encuentro sin fronteras, sin competiciones y sin intenciones comerciales. Es el lugar idóneo para debatir, pensar y expresar diferentes puntos de vista que permiten crear una red de colaboraciones, cooperaciones y alianzas entre administraciones, entidades y ciudades que promueven a nivel internacional los valores de los ejes básicos del Fórum y ayuda a la difusión de las lenguas y culturas minoritarias y de las actividades que se realizan para su fomento. El Fórum Universal de las Culturas es un catalítico para la consecución de objetivos a largo plazo en los temas de sostenibilidad, paz, diversidad cultural y convivencia. El Fórum ha de ser un paso más en una visión de desarrollo futuro, un esfuerzo para la realización de programas y reformas que deben dejar un efecto duradero en la ciudad, tanto tangible como intangible. El Fórum es un proyecto vivo y en evolución y por ello la Fundación Fórum se encarga de recoger las buenas prácticas y también las dificultades con las que cada edición se encuentra. Las ciudades y sus ciudadanos conforman en la actualidad las agendas sociales, culturales, tecnológicas y económicas así como el desarrollo mundial. Compiten, aprenden las unas de las otras e interactúan juntas. Se ayudan a mejorar su gestión urbana, sus prácticas democráticas, su cohesión social, la promoción y la construcción de sus identidades, asegurando una buena competitividad, un mejor acceso a los servicios básicos y la mejora de la calidad de vida para todos. El Fórum Universal de las Culturas nació para formar parte de esta línea de conducta: un acontecimiento cultural ligado a un proceso de remodelación urbana como apuesta en favor de una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos y en pro del diálogo como base para la comprensión entre las personas.

Mireia Belil Directora general Fundació Fòrum

10 11

ForumBarcelona14OK.indd

11

28/7/08

17:12:55


What is the Forum? “The Forum can make a very substantial contribution to doing away with barriers and frontiers and to building this immense space of tolerance and friendship which, still in its foundations, is the best legacy we can offer to future generations” Federico Mayor Zaragoza Ex general director of UNESCO and President of Fundación Cultura de Paz

Cities, the main habitat of human beings, have a role to play in building fairer globalisation and in extending its potential benefits to everyone. What affects cities affects nations and their people. Cities constitute an ideal place for creativity, cultural development, for promoting identity and social construction but they also concentrate the main challenges of the planet.

«The aim of the Universal Forum of Cultures is to make the city lights shine on the urban shadows and to give the citizens of the world a voice to express their dreams, their fears, their thoughts and their desires» Designed to reflect upon the tensions and opportunities generated by globalisation through dialogue, debate, experimentation and celebration, the Forum is an international event which aims to improve social equality in the world by supporting sustainable human development and exploring new ways of solving cultural and ethnic conflicts. The Universal Forum of Cultures focuses on promoting cultural diversity and sustainable development in a globalised world, on supporting conditions for peace and cohabitation at a local and global level, and on facilitating the exchange of knowledge.

ForumBarcelona14OK.indd

12

28/7/08

17:12:55


The Forum is a cultural event at a citizen level where dialogue, exchange and awareness set the foundations for building social cohesion. What’s more, it also entails a sustainable urban transformation and renewal which improves the quality of life, and internationalises and enhances the city. It is an event by and for citizens. It is targeted at a plural, intergenerational public, for families with special emphasis on young people and children, in a meeting place without frontiers, without competition and commercial intentions. It constitutes an ideal setting for debating, thinking and expressing different points of view which enable participants to create a network of collaborations, cooperation and alliances among administrations, bodies and cities with the aim of promoting the values of the central themes of the Forum on an international level and helping to promote minority languages and cultures and activities to this end. The Universal Forum of Cultures is a catalyser for achieving long term objectives on sustainability, peace, cultural diversity and cohabitation issues. The Forum aims to be one more step as part of a vision of future development, an initiative for carrying out programmes and reforms which should leave their lasting mark on the city, both tangible and intangible. The Forum is a living project in constant evolution and that’s why the Forum Foundation makes a point of noting down the good practices and difficulties that are encountered at each edition. Nowadays, cities and their citizens constitute the social, cultural, technological and economic agendas and are the main driving force behind global development. They compete, learn from one another and jointly interact. Cities help other cities to improve their urban management, their democratic practices, their social cohesion, to promote and build their identities, guaranteeing fair competition, wider access to basic services and to improve everyone’s quality of life. The Universal Forum of Cultures was born to form a part of this line of behaviour: a cultural event linked to an urban remodelling process as part of an initiative to improve the quality of life for all citizens and promote dialogue as the basis of understanding among people.

Mireia Belil Director general Fundació Fòrum

12 13

ForumBarcelona14OK.indd

13

28/7/08

17:12:55


Qu’est-ce que le Forum? “Le Forum peut contribuer très significativement à dépasser les barrières et les frontières, et à construire cet immense espace de tolérance et d’amitié qui, encore à ses débuts, serait le meilleur héritage que nous puissions offrir aux générations futures” Federico Mayor Zaragoza Ex directeur général de l’UNESCO et Président de la Fondation Culture de Paix

Les villes, principal habitat des êtres humains, jouent un rôle dans la construction d’une mondialisation plus équitable et dans la diffusion de ses bénéfices potentiels à tous. Ce qui arrive aux villes arrive aux nations et à leurs habitants. Les villes sont l’endroit idéal pour la créativité, le développement culturel, la promotion de l’identité et la construction sociale, mais concentrent également les principaux défis de la planète.

«Le Forum Universel des Cultures a pour objectif permettre aux lumières de la ville d’éclairer les ombres urbaines et donner la parole aux citoyens du monde pour qu’ils expriment leurs rêves, leurs peurs, leurs pensées et leurs souhaits» Conçu pour réfléchir quant aux tensions et aux opportunités créées pour la mondialisation à travers le dialogue, le débat, l’expérimentation et la célébration, le Forum est une rencontre internationale dont l’objectif est d’améliorer l’égalité sociale dans le monde, en soutenant le développement durable et en explorant de nouvelles voies de solution pour les conflits culturels et ethniques. Le Forum Universel des Cultures est centré sur la diversité culturelle, la promotion du développement durable dans un monde globalisé et le progrès des conditions pour la paix et la vie commune à échelle locale et globale, ainsi que dans la diffusion et l’échange des connaissances.

ForumBarcelona14OK.indd

14

28/7/08

17:12:55


Le Forum est un évènement culturel de type citoyen où le dialogue, l’échange et la prise de conscience sont essentiels pour la construction de la cohésion sociale. Il inclut en outre une transformation et la rénovation urbaine durable qui améliorent la qualité de vie, ainsi qu’un processus d’internationalisation et d’autonomisation de la ville. Il s’agit d’un évènement de et pour les citoyens et les citoyennes. Le public auquel il se dirige est varié, intergénérationnel et de type familial, avec une prédominance de jeunes et d’enfants, à travers une rencontre sans frontières, sans concurrence et sans vocation commerciale. C’est l’endroit idéal pour débattre, penser et exprimer différents points de vue qui permettent de créer un réseau de collaborations, de coopérations et d’alliances entre les administrations, les organismes et les villes qui promotionnent internationalement les valeurs des piliers du Forum et d’aide à la diffusion des langues et des cultures minoritaires et des activités réalisées pour leur divulgation. Le Forum Universel des Cultures est un catalyseur pour l’obtention d’objectifs à long terme en matière de durabilité, de paix, de diversité culturelle et de vie en commun. Le Forum doit être un pas en avant dans une vision de développement futur, un effort pour la réalisation de programmes et de réformes qui doivent laisser un effet durable dans la ville, à la fois tangible et intangible. Le Forum est un projet vivant et en évolution, et c’est la raison pour laquelle la Fondation Forum se charge de recueillir les bonnes pratiques ainsi que les difficultés trouvées lors de chaque édition. Les villes et leurs citoyens configurent actuellement les agendas sociaux, culturels, technologiques et économiques ainsi que le développement mondial. Elles entrent en concurrence, elles apprennent les unes des autres et interagissent ensemble. Les villes s’aident les unes les autres à améliorer leur gestion urbaine, leurs pratiques démocratiques, leur cohésion sociale, la divulgation et la construction de leurs identités en garantissant une bonne compétitivité, un meilleur accès aux services généraux et l’amélioration de la qualité de vie pour tous. Le Forum Universel des Cultures est né pour faire partie de cette ligne de conduite: un évènement culturel lié à un processus de renouvellement urbain en faveur d’une meilleure qualité de vie pour tous les citoyens et du dialogue comme élément essentiel de compréhension entre les personnes. Mireia Belil Directrice générale Fundació Fòrum

14 15

ForumBarcelona14OK.indd

15

28/7/08

17:12:56


> Mostra

> Mostra ForumBarcelona14OK.indd

> 16

28/7/08

17:13:03


> Espectacle de carrer

> Mostra ForumBarcelona14OK.indd

16 17

17

28/7/08

17:13:09


> Moure el món, espectacle emblemàtic

> Espectale pirotècnic clausura ForumBarcelona14OK.indd

18

28/7/08

17:13:21


> Moure el món, espectacle emblemàtic

> Moure el món, espectacle emblemàtic ForumBarcelona14OK.indd

19

18 19

28/7/08

17:13:28


> Moure el món, espectacle emblemàtic

> Veus, exposició ForumBarcelona14OK.indd

> Guerrers de Xi’an, exposició 20

28/7/08

17:13:41


> Habitar el m贸n, exposici贸

> Habitar el m贸n, exposici贸

> Espectacle de carrer ForumBarcelona14OK.indd

21

20 21

28/7/08

17:13:51


> Espectacle permanent ForumBarcelona14OK.indd

22

28/7/08

17:13:54


22 23

ForumBarcelona14OK.indd

23

28/7/08

17:13:56


> Nawal El Saadawi

> Mikhail Gorbachev

> Marguerite Barankitse

> Shirin Ebadi

ForumBarcelona14OK.indd

24

28/7/08

17:14:07


> Frei Betto

> Gilberto Gil ForumBarcelona14OK.indd

24 25

25

28/7/08

17:14:10


> Manuel de SolĂ -Morales ForumBarcelona14OK.indd

26

28/7/08

17:14:18


> Ko誰chiro Matsuura

> 141 preguntes ForumBarcelona14OK.indd

27

26 27

28/7/08

17:14:29


> Dansa

> Carnavalona, acci贸 especial ForumBarcelona14OK.indd

28

28/7/08

17:14:39


> Espectacle de carrer

> Objectes del m贸n, taller ForumBarcelona14OK.indd

29

28 29

28/7/08

17:14:47


> Espectacles ForumBarcelona14OK.indd

30

28/7/08

17:14:53


> Espai grafiti ForumBarcelona14OK.indd

30 31

31

28/7/08

17:14:55


> Cabaret

> Teatre ForumBarcelona14OK.indd

32

28/7/08

17:15:07


> Cabaret

> Teatre ForumBarcelona14OK.indd

32 33

33

28/7/08

17:15:12


«La democracia es una intención de convivencia fundada en el respeto mutuo»

«La democràcia és una intenció de convivència fonamentada en el respecte mutu»

ForumBarcelona14OK.indd

34

28/7/08

17:15:12


«Democracy is an intention of coexistence founded on mutual respect»

«La démocratie est le souhait de vivre ensemble en se basant sur le respect mutuel»

> Humberto Maturana ForumBarcelona14OK.indd

35

34 35

28/7/08

17:15:13


> Veus, exposici贸 ForumBarcelona14OK.indd

36

28/7/08

17:15:16


36 37

ForumBarcelona14OK.indd

37

28/7/08

17:15:18


> Espectacle de carrer ForumBarcelona14OK.indd

38

28/7/08

17:15:23


> MĂşsica

> Espectacle permanent ForumBarcelona14OK.indd

39

38 39

28/7/08

17:15:26


> Diables, espectacle de carrer ForumBarcelona14OK.indd

40

28/7/08

17:15:28


40 41

ForumBarcelona14OK.indd

41

28/7/08

17:15:29


> Montserrat Armengou

> Patrick Chappatte i Andrés Rábago ‘El Roto’ ForumBarcelona14OK.indd

42

28/7/08

17:15:39


> Joseph Stiglitz

> DiĂ legs ForumBarcelona14OK.indd

42 43

43

28/7/08

17:15:48


> Esports tradicionals

> Espectacle de carrer ForumBarcelona14OK.indd

44

28/7/08

17:15:59


> Espectacle de carrer

> Espectacle de carrer ForumBarcelona14OK.indd

45

> Tallers

44 45

28/7/08

17:16:08


> Angelina Jolie ForumBarcelona14OK.indd

46

28/7/08

17:16:13


> Creacions col路lectives, tallers

> Creacions col路lectives, tallers ForumBarcelona14OK.indd

47

46 47

28/7/08

17:16:20


> Camp de la Pau

> Camp de la Pau ForumBarcelona14OK.indd

48

28/7/08

17:16:31


> MĂşsiques de Pau, accions especials ForumBarcelona14OK.indd

49

48 49

28/7/08

17:16:35


> Objectes del m贸n, tallers

> Talismans ForumBarcelona14OK.indd

50

28/7/08

17:16:41


> Danses, tallers

> Grans construccions, tallers ForumBarcelona14OK.indd

51

50 51

28/7/08

17:16:49


> Susan George

> Suso de Toro

> Amos Oz

> Richard J. Goldstone

ForumBarcelona14OK.indd

52

28/7/08

17:17:04


> John W. Zillman

> Danielle Mitterrand

> Monique Chemillier-Gendreau

> Patrick Utomi

ForumBarcelona14OK.indd

53

52 53

28/7/08

17:17:15


«We must learn to live and work together to eliminate the borders that are not just a line on a map but that exist in our own minds»

«Hem d’aprendre a conviure i a treballar junts per eliminar les fronteres, que no són només una línia en un mapa, sinó que existeixen en les nostres pròpies ments»

ForumBarcelona14OK.indd

54

28/7/08

17:17:15


«Debemos aprender a convivir y a trabajar juntos para eliminar las fronteras que no son sólo una línea en un mapa sino que existen en nuestras propias mentes»

«Nous devons apprendre à vivre et à travailler ensemble pour éliminer les frontières qui ne sont pas seulement une ligne sur la carte car elles existent dans notre propre esprit»

> John Hume ForumBarcelona14OK.indd

55

54 55

28/7/08

17:17:15


> Habitar el m贸n, exposici贸 ForumBarcelona14OK.indd

56

28/7/08

17:17:21


> Tallers ForumBarcelona14OK.indd

56 57

57

28/7/08

17:17:28


> Marilyn Tam

> Bibi Russell

> Marta Mata

> Sydney Bartley

ForumBarcelona14OK.indd

58

28/7/08

17:17:41


> 141 preguntes ForumBarcelona14OK.indd

59

58 59

28/7/08

17:17:45


> Públic

> Públic ForumBarcelona14OK.indd

60

28/7/08

17:17:58


> Públic

> Públic ForumBarcelona14OK.indd

> Espectacle de carrer 61

60 61

28/7/08

17:18:07


> Boaventura de Sousa Santos i Eduardo Suplicy ForumBarcelona14OK.indd

62

28/7/08

17:18:09


62 63

ForumBarcelona14OK.indd

63

28/7/08

17:18:10


> DiĂ legs ForumBarcelona14OK.indd

64

28/7/08

17:18:11


64 65

ForumBarcelona14OK.indd

65

28/7/08

17:18:12


> Bertrand Charrier i Mรกrio Soares ForumBarcelona14OK.indd

66

28/7/08

17:18:17


> Miloon Kothari

> Isabel Allende

> Kalpana Das

> JesĂşs Tuson

ForumBarcelona14OK.indd

67

66 67

28/7/08

17:18:24


> MĂşsica ForumBarcelona14OK.indd

68

28/7/08

17:18:26


68 69

ForumBarcelona14OK.indd

69

28/7/08

17:18:27


> Camp de la Pau

> Camp de la Pau ForumBarcelona14OK.indd

70

28/7/08

17:18:38


> Camp de la Pau ForumBarcelona14OK.indd

71

70 71

28/7/08

17:18:40


> Grans construccions, taller ForumBarcelona14OK.indd

72

28/7/08

17:18:42


72 73

ForumBarcelona14OK.indd

73

28/7/08

17:18:43


> Espectacle de carrer ForumBarcelona14OK.indd

74

28/7/08

17:18:48


> Oleguer Sarsanedas, Mireia Belil, Muhammad Yunus i Joana Caparr贸s

> Recinte ForumBarcelona14OK.indd

74 75

75

28/7/08

17:18:58


«Lo más sabio que he oído respecto a educación es lo que dice un proverbio africano: “para educar a un niño hace falta la tribu entera”»

«El més savi que he escoltat quant a l’educació és el que diu un proverbi africà: “per educar un nen fa falta la tribu sencera”»

ForumBarcelona14OK.indd

76

28/7/08

17:18:58


«The wisest comment I have ever heard on education comes from an African proverb: “It takes a whole tribe to educate a child”»

«La chose la plus sage que j’ai entendue concernant l’éducation est un proverbe africain: “pour éduquer un enfant, il faut la tribu toute entière”»

> José Antonio Marina ForumBarcelona14OK.indd

77

76 77

28/7/08

17:18:58


> Creacions col·lectives, taller

> Diàlegs ForumBarcelona14OK.indd

78

28/7/08

17:19:06


> Mostra

> Espai de descans ForumBarcelona14OK.indd

79

78 79

28/7/08

17:19:12


> Grans construccions, taller

> Grans construccions, taller ForumBarcelona14OK.indd

80

28/7/08

17:19:24


> Grans construccions, taller ForumBarcelona14OK.indd

81

80 81

28/7/08

17:19:27


> Marèma TourÊ Thiam

> Sashi Tharoor

> Rita Levi Montalcini

> Muhammad Razzak

ForumBarcelona14OK.indd

82

28/7/08

17:19:34


> 141 preguntes ForumBarcelona14OK.indd

83

82 83

28/7/08

17:19:36


> DiĂ legs ForumBarcelona14OK.indd

84

28/7/08

17:19:38


84 85

ForumBarcelona14OK.indd

85

28/7/08

17:19:40


> MĂşsica ForumBarcelona14OK.indd

86

28/7/08

17:19:44


> NaumĂ quia 1, accions especials ForumBarcelona14OK.indd

87

86 87

28/7/08

17:19:46


> Recinte Fòrum Barcelona 2004 ForumBarcelona14OK.indd

88

28/7/08

17:19:49


88 89

ForumBarcelona14OK.indd

89

28/7/08

17:19:51


> Camp de la Pau

> Camp de la Pau ForumBarcelona14OK.indd

90

28/7/08

17:20:00


> Speaker’s corner

> Speaker’s corner ForumBarcelona14OK.indd

91

90 91

28/7/08

17:20:08


> NarcĂ­s Serra i Paul Krugman ForumBarcelona14OK.indd

92

28/7/08

17:20:14


> Bianca Jagger

> Carmen Alborch ForumBarcelona14OK.indd

93

92 93

28/7/08

17:20:22


> Diàlegs

> Música ForumBarcelona14OK.indd

94

28/7/08

17:20:35


> Ciutats - Cantonades, exposici贸

> Dansa ForumBarcelona14OK.indd

94 95

95

28/7/08

17:20:46


> 141 preguntes ForumBarcelona14OK.indd

96

28/7/08

17:20:48


96 97

ForumBarcelona14OK.indd

97

28/7/08

17:20:50


«We are not one single identity. I drink English tea, I like Indian curry and Chinese food, I speak Spanish and I dance the African way»

«No somos una sola identidad. Tomo té inglés, me gusta el curry indio y la comida china, hablo español y bailo a lo africano»

ForumBarcelona14OK.indd

98

28/7/08

17:20:50


«No som una sola identitat. Prenc te anglès, m’agrada el curri indi i el menjar xinès, parlo castellà i ballo a l’estil africà.»

«Nous ne sommes pas qu’une seule identité. Je bois du thé anglais, j’aime le curry indien et la cuisine chinoise, je parle espagnol et je danse au rythme de la musique africaine»

> Sydney Bartley ForumBarcelona14OK.indd

99

98 99

28/7/08

17:20:50


> PĂşblic ForumBarcelona14OK.indd

100

28/7/08

17:20:52


> Espectacle pirot猫cnic, clausura

> Habitar el m贸n, exposici贸 ForumBarcelona14OK.indd

101

100 101

28/7/08

17:20:55


> José Antonio Marina

> Adolfo Pérez Esquivel

> Santiago Carrillo

> Juan Goytisolo

ForumBarcelona14OK.indd

102

28/7/08

17:21:04


> Loretta Napoleoni

> Ignacio Ramonet

> Otman Boulmane

> Marcela Lagarde

ForumBarcelona14OK.indd

103

102 103

28/7/08

17:21:12


> Festival del Mar, accions especials ForumBarcelona14OK.indd

104

28/7/08

17:21:16


104 105

ForumBarcelona14OK.indd

105

28/7/08

17:21:19


> Jocs de taula ForumBarcelona14OK.indd

106

28/7/08

17:21:24


> Espectacles de carrer

> PĂşblic ForumBarcelona14OK.indd

106 107

107

28/7/08

17:21:28


> Tallers ForumBarcelona14OK.indd

108

28/7/08

17:21:32


> Dansa ForumBarcelona14OK.indd

108 109

109

28/7/08

17:21:34


> PĂşblic ForumBarcelona14OK.indd

110

28/7/08

17:21:38


> Dansa

> MĂşsica ForumBarcelona14OK.indd

110 111

111

28/7/08

17:21:45


> Josep M. Ă lvarez i Joan Coscubiela

> Reza Deghati ForumBarcelona14OK.indd

112

28/7/08

17:21:56


> Rosa M. Calaf

> Arturo Pérez-Reverte, José Saramago i Pere Gimferrer ForumBarcelona14OK.indd

113

112 113

28/7/08

17:22:02


> Mostres ForumBarcelona14OK.indd

114

28/7/08

17:22:05


114 115

ForumBarcelona14OK.indd

115

28/7/08

17:22:06


> Habitar el m贸n, exposici贸 ForumBarcelona14OK.indd

116

28/7/08

17:22:17


> Rafael Vilasanjuan

> Jane Goodall

> PĂşblic ForumBarcelona14OK.indd

116 117

117

28/7/08

17:22:24


> DiĂ legs ForumBarcelona14OK.indd

118

28/7/08

17:22:25


118 119

ForumBarcelona14OK.indd

119

28/7/08

17:22:27


> Habitar el m贸n, exposici贸 ForumBarcelona14OK.indd

120

28/7/08

17:22:38


> Espectacles de carrer ForumBarcelona14OK.indd

121

120 121

28/7/08

17:22:43


> Camp de la Pau ForumBarcelona14OK.indd

122

28/7/08

17:22:45


122 123

ForumBarcelona14OK.indd

123

28/7/08

17:22:47


FORMATS FÒRUM UNIVERSAL DE LES CULTURES FORMATOS FÓRUM UNIVERSAL DE LAS CULTURAS FORMATS FORUM UNIVERSAL OF CULTURES FORMATS FORUM UNIVERSEL DES CULTURES Diàlegs Diálogos Dialogues Dialogues

Speaker’s Corner Speaker’s Corner Speaker’s Corner Speaker’s Corner

Exposicions Exposiciones Exhibitions Expositions

Espectacles permanents Espectáculos permanentes Permanent performances Spectacles permanents

Camp de la Pau Campamento de la Paz Peace camp Camp de la Paix

Espectacles Espectáculos Performances Espectacles Tallers Talleres Workshops Ateliers Accions especials Acciones especiales Special events Actions espéciales

FORMATS ESPECÍFICS BARCELONA 2004 FORMATOS ESPECÍFICOS BARCELONA 2004 SPECIFIC FORMATS BARCELONA 2004 FORMATS SPÉCIFIQUES BARCELONE 2004 Mostres Muestras Exhibits Démonstrations

Esports Tradicionals Deportes Tradicionales Traditional sports Les sports traditionnels

La Fira La Feria The fair La foire

Cuines de la diversitat Cocinas de la diversidad Foods of diversity Cuisines de la diversité

Jocs Juegos Games Jeux

ForumBarcelona14OK.indd

124

28/7/08

17:22:47


Diàlegs Diálogos Dialogues Dialogues Introducció > El món, avui > El paper d’Europa en el món > La memòria compartida

Introducción > El mundo, hoy > El papel de Europa en el mundo > La memoria compartida

Introduction > The World Today > The Role of Europe in the World > Shared Memory

Introduction > Le monde aujourd’hui > Le rôle de l’Europe dans le Monde > La mémoire collective

Diversitat cultural i mitjans de comunicació > Informació. Poder i ètica al segle xxi > Comunicació audiovisual global, diversitat cultural i regulació > Ciutadans televidents (INPUT 2004) > Comunicació i diversitat cultural > Promoure la convivència i la seguretat a la societat de la informació

Diversidad cultural y medios de comunicación > Información. Poder y ética en el siglo xxi > Comunicación audiovisual global, diversidad cultural y regulación > Ciudadanos televidentes (INPUT 2004) > Comunicación y diversidad cultural > Promover la convivencia y la seguridad en la sociedad de la información

Cultural Diversity and the Media > Information. Power and Ethics in the 21st Century > Global Broadcasting, Cultural Diversity and Regulation > TV-Citizens (INPUT 2004) > Communication and Cultural Diversity > Promoting Coexistence and Security in the Information Society

Diversité culturelle et moyens de communication > Information, pouvoir et éthique au XXIème siècle > Communication audiovisuelle globale, diversité culturelle et régulation > Citoyens teléspectateurs (INPUT 2004) > Communication et diversité culturelle > Promouvoir la vie en commun et la sûreté dans la société de l’information

La paraula > El valor de la paraula > El Quixot i el pensament modern > Diversitat i identitats dels llenguatges narratius > X Congrés Linguapax. Diversitat lingüística, sostenibilitat i pau > 42a Reunió Anual de l’Associació de Lingüística Computacional. Comunicació i llenguatge en l’era digital

La palabra > El valor de la palabra > El Quijote y el pensamiento moderno > Diversidad e identidades de los lenguajes narrativos > X Congreso Linguapax. Diversidad lingüística, sostenibilidad y paz > XLII Reunión Anual de la Asociación Lingüística Computacional. Comunicación y lenguaje en la era digital

The word > The Value of the Word > Don Quixote and Modern Thought > Diversity and Identity in Narrative Languages > X Congress Linguapax. Linguistic Diversity, Sustainability and Peace > 42nd Annual Meeting of the Association for Computacional Linguistics. Communication and Language in the Digital Age

La parole > La valeur de la parole > Le Rêveur et la pensée moderne > Diversité et identités des langages narratifs > X Congres Linguapax. Diversité linguistique, durabilité et paix > 42e Rencontre annuelle de l’Association de linguistique computationnelle. Communication et langage à l’ère numérique

Ciència, coneixement i desenvolupament sostenible > Coneixement científic i diversitat cultural > Salut i desenvolupament, els reptes del segle XXI > Conferència Mundial de Meteorologia als mitjans de comunicació > Energia i desenvolupament sostenible > L’aigua: vida i seguretat > XXXVII Congrés de la CIESM. Escoltar el mar

Ciencia, conocimiento y desarrollo sostenible > Conocimiento científico y diversidad cultural > Salud y desarrollo: los retos del siglo XXI > Conferencia Mundial de Meteorología en los medios de comunicación > Energía y desarrollo sostenible > El agua: vida y seguridad > XXXVII Congreso del CIESM. Escuchar el mar

Science, Knowledge and Sustainable Development > Scientific Knowledge and Cultural Diversity > Health and Development: Challenges for the 21st Century > World Conference on Broadcast Meteorlogy > Energy and Sustainable Development > Water for Life and Security > 37th CIESM Congress. Listening to the Sea

Science, connaissance et développement durable > Connaissance scientifique et diversité culturelle > Santé et développement: les défis du XXIème siècle

124 125

ForumBarcelona14OK.indd

125

28/7/08

17:22:47


> Conférence Mondiale de Météorologie dans les Moyens de communication > Énergie et développement durable > L’eau : vie et sécurité > 37e Congrès de la CIESM. Ecouter la mer

Llibertat, seguretat i pau > L’esport: diàleg universal. Fòrum mundial d’educació, cultura i esport > Els conflictes en la vida quotidiana > Conflictes: prevenció, resolució, reconciliació > Justícia internacional > Cap a un món sense violència > El cervell social. Biologia dels conflictes i la cooperació

Libertad, seguridad y paz > El deporte: diálogo universal. Foro mundial de educación, cultura y deporte > Los conflictos en la vida cotidiana > Conflictos: prevención, resolución, reconciliación > Justicia internacional > Hacia un mundo sin violencia > El cerebro social. Biología de los conflictos y la cooperación

Freedom, Security and Peace > Sports: A Universal Dialogue. World Forum on Education, Culture and Sports > Everyday Conflicts > Conflicts: Prevention, Resolution, Reconciliation > International Justice > Towards a World Without Violence > The Social Brain. Biology of conflicts and cooperation

Liberté, sécurité et paix > Le sport : dialogue universel. > Forum mondial d’éducation, culture et sport > Les conflits dans la vie quotidienne > Conflicts: Prevention, Resolution, Reconciliation > Justice internationale > Vers un monde sans violence > Le cerveaux social. Biologie des conflits et la coopération

Globalització i desenvolupament econòmic > Cultures del treball > Què s’amaga darrere la teva roba? El treball precari de les dones en les

ForumBarcelona14OK.indd

126

cadenes de producció globalitzades > Diàleg Orient-Occident > Turisme, diversitat cultural i desenvolupament sostenible > Pobresa, microcrèdits i desenvolupament > El paper de l’empresa en el segle xxi > La riquesa ètica de les nacions. Valors i desenvolupament social > Globalització, identitat, diversitat

Globalización y desarrollo económico > Culturas del trabajo > ¿Qué se esconde detrás de tu ropa? El trabajo precario de las mujeres en la cadena productiva > Diálogo Oriente-Occidente > Turismo, diversidad cultural y desarrollo sostenible > Pobreza, microcréditos y desarrollo > El papel de la empresa en el siglo xxi > La riqueza ética de las naciones. Valores y desarrollo social > Globalización, identidad, diversidad

Globalization and development > Work Cultures > What's hiding beneath your clothes? The poorly-paid work of women on globalized production lines > Dialogue between East and West > Tourism, Cultural Diversity and Sustainable Development > Poverty, Microcredits and Development > The Role of Corporations in the 21st Century > The Ethical Walth of Nations. Values and Social Development > Globalization, Identity, Diversity

Globalisation et développement économique > Les cultures du travail > Qu’est qu’il y a arrière ta robe? Le travail précaire des femmes dans la chaîne productive > Le dialogue Orient-Occident > Tourisme, diversité culturelle et développement durable > Pauvreté, micro-crédits et développement > Le rôle de l’enterprise au XXIème siècle > La richesse éthique des nations. Valeurs et développement social > Mondialisation, identité, diversité

L’espiritualitat > Parlament de les religions del món

La espiritualidad > Parlamento de las Religiones del Mundo

Spirituality > Parliament of the World’s Religions

Spiritualité > Parlement des Religions du Monde

Veus no escoltades > Viure i conviure. Fòrum mundial de les dones > Festival Mundial de la Joventut > 18a Conferència Mundial del Voluntariat IAVE 2004

Voces silenciadas > Vivir y convivir. Foro Mundial de las Mujeres > Festival Mundial de la Juventud > XVIII Conferencia Mundial del Voluntariado IAVE 2004

Some unheard voices > Living and Living Together. Women’s World Forum > World Youth Festival > 18th World Volunteer Conference IAVE 2004

Voix sous silences > Vivre et coexister. Forum Mondial de la Femme > Festival Mondial de la Jeunesse > XVIII Conférence Mondiale du Volontariat IAVE 2004

L'educació i la cultura en el desenvolupament > Interacció 2004. Agenda 21 de la Cultura > Fòrum d’Autoritats Locals de Porto Alegre-Agenda 21 de la Cultura > VIRTUAL EDUCA. V Conferència internacional sobre educació, capacitació professional i tecnologies de la informació > Drets culturals i desenvolupament humà. Nous espais multiculturals > Noves ignoràncies, noves alfabetitzacions. Aprendre a conviure en un món globalitzat

28/7/08

17:22:48


La educación y la cultura en el desarrollo > Interacció 2004. Agenda 21 de la Cultura > Foro de Autoridades Locales de Porto Alegre. Agenda 21 de la Cultura > VIRTUAL EDUCA. Conferencia internacional sobre educación, capacitación profesional y tecnologías de la información > Derechos culturales y desarrollo humano. Nuevos espacios multiculturales > Nuevas ignorancias, nuevas alfabetizaciones. Aprender a convivir en un mundo globalizado

The Role of Education and Culture in Development > Interacció 2004. The Agenda 21 of Culture > Forum of Porto Alegre Local Authorities 7/5/04 > VIRTUAL EDUCA. 5th International Conference on Education, Training and Information Technologies > Cultural Rights and Human Development. New Multicultural Spaces > New Ignorances, New Literacies. Learning to Live Together in a Globalizing World

La ciudad: entorno de convivencia > Ciudad y ciudadanos del siglo XXI > Espacio Urbano Colectivo: nuevas Perspectivas > Foro Urbano Mundial. Ciudades: ¿Cruce de culturas e integración?

Cities: Living Together > City and Citizenship for the 21st Century > Collective Urban Space: New perspectives > World Urban Forum. Cities: Crossroads of Cultures and Integrationn?

La ville : lieu de coexistence > La ville et les citoyens du XXIe siècle > Urbano Colectivo a espacé : nouvelles Perspectiva > IIe Forum Urbain Mondial. Villes : carrefours de cultures et d’intégration?

Nous actors, noves dinàmiques > Moviments humans i immigració > Del consens de Washington a una nova governança global > Drets humans, necessitats emergents i nous compromisos > Contribuint a l’agenda global

Le rôle de l’éducation et la culture dans le développement > Interacció 2004 - Agenda 21 de la culture > Forum des Autorités Locales de Porto Alegre > Virtual Educa . Cinquième conférence international sur l’éducation, la formation professionnelle et les technologies de l’infomation > Droits culturels et développement humain - Nouveaux espaces multiculturels > Nouvelles ignorances, nouvelles alphabétisations: apprendre à vivre dans un monde globalisé

La ciutat: entorn de convivencia > Ciutat i ciutadans: del segle XXI > Espai urbà col·lectiu: noves perspectives > Fòrum Urbà Mundial. Ciutats: Encreuaments de cultures i integració?

Nuevos actores, nuevas dinámicas > Movimientos humanos e inmigración > Del consenso de Washington a una nueva gobernanza global > Derechos humanos, necesidades emergentes y nuevos compromisos > Contribuyendo a la agenda global

New agents, new dynamics > Human Movement and Immigration > From the Washington Consensus towards a new Global Governance > Human Rights, Emerging Needs and New Commitments > Setting to Global Agenda

Nouveaux acteurs, nouvelles dynamiques > Mouvements Humains et Immigration > Du consens de Washington à un nouveaux Gouvernement Global > Droits de l’homme, nécessités émergenteset nouveaux engagements > Contribuer à l’agenda globale

Exposicions Exposiciones Exhibitions Expositions Exposicions recinte > Guerrers de Xi’an > Veus > Ciutats - Cantonades > Habitar el món > Barcelona Progrés > El poder de l’art > La Mina

Exposiciones recinto > Guerreros de Xi’an > Voces > Ciudades esquinas > Habitar el mundo > Barcelona in Progress > El poder del arte > La Mina

Exhibitions venue > Warriors of Xi’an > Voices > Cities - Corner > Inhabiting the world > Barcelona in Progress > The power of art > La Mina

Des expositions space > Guerriers de Xi’an > Voix > Villes - Carrefours > Habiter le monde > Barcelona in Progress > Le pouvoir de l’art > La Mina

Exposicions ciutat > En guerra > Picasso. Guerra i Pau > La bellesa del fracàs/El fracàs de la bellesa > Art i utopia: l’acció restringida > Mediterraneum. L’esplendor de la mediterrània medieval > Festins, rituals i cerimònies. Bronzes arcaics del Museu de Xangai > Igual_ment_diferents. > Imatges del cos. El museu interpretat per Robert Wilson > Tour-ismes. La derrota de la dissensió

126 127

ForumBarcelona14OK.indd

127

28/7/08

17:22:48


> Objecte i memòria > El cos i el cosmos. Art escultòric del Mèxic Precolombí > Ètnic.De les cultures tradicionals a la interculturalitat > Confuci > En els inicis de les desigualtats > Dames del Nil. Dones i deesses de l’antic Egipte > El primer Eros. Àfrica, Amèrica i Oceania > Catalunya, país de trobada > La línia roja. Com fer fusta sense malmetre el bosc > De la curiositat a la prospectiva. Tres segles d’interpretació de la natura > L’«explosió» de la ciutat > Objectes/Subjectes. Una visió des de la Barcelona que dissenya

Exposiciones ciudad > En guerra > Picasso. Guerra y paz. > La belleza del fracaso/ El fracaso de la belleza > Arte y utopía: la acción restringida > Mediterraneum. El esplendor del Mediterráneo medieval > Festines, rituales y ceremonias. Bronces arcaicos del Museo de Shangai > Igual_mente_diferentes. > Imágenes del cuerpo. El museo interpretado por Robert Wilson > Tour-ismos. La derrota de la disensión > Objeto y memoria > El cuerpo y el cosmos. Arte escultórico del México Precolombino > Etnico. De las culturas tradicionales a la interculturalidad > Confucio > En los inicios de las desigualdades > Damas del Nilo. Mujeres y diosas del antiguo Egipto > El primer Eros. África, América y Oceanía Cataluña, país de encuentro > La línea roja. Cómo hacer madera sin malograr el bosque > De la curiosidad a la prospectiva. Tres siglos de interpretación de la naturaleza > La «explosión» de la ciudad > Objetos/Sujetos. Una visión desde la Barcelona que diseña

City exhibitions > At war > Picasso. War and Peace > The beauty of failure/ The failure of beauty

ForumBarcelona14OK.indd

128

> Art and Utopia: Restricted Action > Mediterraneum. The Splendor of the Medieval Mediterranean > Feasts, rituals and ceremonies. Ancient bronzes from the Museum of Shanghai > Equally_different_minds. > Images of the body. The Museum Interpreted by Robert Wilson > Tour-isms. The Defeat of Dissent > Object and memory > The body and the cosmos. Sculptural Art from Pre-Columbian Mexico > Ethnic. From Traditional Cultures to Interculturality > Confucius > The outset of inequality > Ladies of the Nile. Women and Goddesses of Ancient Egypt > The First Eros. Africa, America and Oceania > Catalonia, land of encounter > The Red Line. Providing wood without damaging forests > From curiosity to futurology. Three Centuries of Interpreting Nature > The «exploding» city > Objects/Subjects. Barcelona design perspective

Exposition en Ville > En Guerre > Picasso. Guerre et paix > La beauté de l’échec / L’échec de la beauté > Art et Utopie: L’action circonscrite > Mediterraneum. La splendeur de la Méditerranée médiévale > Festins, rituels et cérémonies Bronzes archaïques du musée de Shanghai > Également différents: Le design des objets de la vie quotidienne dans le monde > L’image du corps. Le musée interprété par Robert Wilson > Tour-ismes > Objet et Mémoire > Le corps et le cosmos. Sculptures du Mexique précolombien > Ethnique. Des cultures traditionnelles à l’interculturalité > Confucius > À la source des inégalités > Les dames du Nil. Les femmes et déesses de l’Anciene Égypte > Le premeir Eros. Afrique, Amérique et Océanie > La Catalogne, pays de recontres > La ligne rouge. Comment se procurer du bois sans sacrifier la forêt? > De la curiosité à la prospective.

Trois siècles d’interprétation de la Nature > L’explosion de la ville > Objets / Sujets. Une vision depuis la Barcelone qui dessine

Espectacles Espectáculos Performances Des spectacles Balls Bailes Dances Danses > Bembeya Jazz > Orquestra Cimarrón > Federació Bastoners > Ball de Bastons + Va de Bot > Mañungo y los veteranos del Caribe > Esbart dansant l’imaginari > La Salseta del Poble Sec > Eduardo Vals y su Kanabayén > Orquestra de la Papaya > Tandoori Le Noir > Fundación Tony Manero > Pernett & the Caribbean Ravers > La Belle Image > Xarop de canya > Septeto Santiaguero > Festa de la Sardana

Café-concer-té Café-concer-té Café-concer-té Café-concer-thé > La Vella Dixieland > Pacho Centeno > Claudia Gómez > Marie Françoise Affoua > Gatomanda > Amaranto > Albert Estengre > Alejandra Martin Dúo > Elba Picó > Luisa Calcumil > Fusión Perú > Maika Makovski > Safiatou Amadou > Gabriel Baez > Ivanow Jazz Grup > Nandini Ghosal > Triangulo do Mar > Gonzalo Valderrama > Moisés Mendelewicz > Rosa Robles Quartet

28/7/08

17:22:49


> León Napakatbra > Maasi > Marionetas Tradicionales Chinas > Mini.cavallets > Montando pollos. The Fools Militia > Motard’s > On a remplacé les coqs > Pajelança y Dança dos Orixás > Pasacalle Especial de Gigantes, Bestiario y Demonios > Protest & Survive! > ¿Quién teme a las Reinas? > Sextant > Thang Long Water Puppet Theatre > Voladores de Papantla > Zahorí

> Raimundo Chagas > Tarab > Bertrand N’Zoutani > Miguel Rubio > Beatriz Pichi Malen > Puertos de Tango > Federico Martín > Aiguaviva Quartet > Mercè Boronat > Sakai > Sergi Dantí > Candido Pazó

Dansa Danza Dance Danse > Abaiba Project Trio > Emmanuel Marinho > Ruben Matínez > Sandra Rehder > For Heaven’s Sake > Después te lo cuento > Dies de dansa > Truveja Prá Nóis Chorá > Orfeo Concert > Exhibició de Capoeires > Glimpse > Urbs # 1 / Càsting > Herrumbre - Nacho Duato, Compañía Nacional de Danza > Home and Home / Fluke > Tarantos > Miniatures

Espectacles de carrer Espectáculos de calle Street performances Spectacles de rue > Acróbatas de Oulad Sidi Hmad ou Moussa > Akwa > Circus Akal Ethiopia > Dodo > Drakas > El Bosco. Viaje al infierno > El bosque de Marcela > El general Bum-Bum > El Teatro de Autómatas > En la Calle > Falconers de Catalunya > Fanfara din Cozmesti > Fanfarre del Radjasthan > Fanfarre tout terrain > Gargot de joc > Gnawas de Agadir > Jhalak > Jiyo > Kavkasic Circus > La divadivina y el hombre bala > Le Manège d’Andréa > Le Zaka

Circ Circo Circus Cirque > Ola Kala > Grottesco > Camino Cíngaro > Le singe de so dyeu

Kabaret Kabaret Kabaret Kabaret >Albert Pla y Diego Cortés > Alfonso Vilallonga > Ángel Pavlovsky > Astrid Hadad > Bi-kidude > Cabaret Décadanse > Caray Carape > Cora Frost > Dislocate > Elisa Lucinda > Elliot > Emilio Solla > Ernesto Collado > Esma Redzepova > Fabiola Toupin y Alfonso Vilallonga > Haydée Alba > Hedwig > Hildes Kappes > Jango Edwards > Jordi Bertran > Juan Pablo Geretto > Kale y Vera Bila > La Cumbá > Las Reinas > Laura Herts > Les Bubb > Les Reines Prochaines > Leslie Bee > Marineros, mar y luna, con Georgette Dee & Band > Mercedes Chénard > Meret Becker presenta: Issey Ogata

en “Catálogo de la Vida Urbana” > Moussa > Mozes > Orquestra Kalévala > Quimet Pla > Rocamora > Romy Seibt: Akita > Sergi Buka > Tuan Le > Wai Entertaiment presenta: Él vino en un barco

Música Música Music Musique > Esma Redzepova > Faltriqueira > Farruquito > Fernanda Abreu > Fernando de la Morena > Fito Paez > Frank Yama > Gertrudis > Ghorwane > Gilberto Gil > Ginesa Ortega > Glissando > Groove alla Turca > Hip Hop UN-HABITAT > Huracán de Fuego > Incredible String Band > Jabier Muguruza > Javier Ruibal > Joaquín Díaz > Jonathan Richman > José Vargas: El Mono de Jerez > Juana del revuelo y Fiesta 3000 viviendas > Juaneke > Juanito Villar > Julia León > Kajeem > Kepa Junkera y Gnawas d’Agadir > Kevin Johansen > Keympa > Keziah Jones > Kiko Veneno > Kila > Kocani Orkestar > Kristi Stassinopoulo > Kroke > Krotala > La Big Latin Band > La Cañeta de Málaga > La Marelu y su cuadro flamenco > La violeta > Lara y los Caimanes > Las Corraleras de Lebrija > Les Batinses > Les Pêcheurs de Perles > Lila Downs

128 129

ForumBarcelona14OK.indd

129

28/7/08

17:22:49


> Lo mueso > Los especialistas > Los Hombres Calientes > Love of Lesbian > Lucky Dube > Luis Eduardo Aute > Macaco > Madee > Manolito y su trabuco > Manuel Mairena > Maracatudo Camaleao > Marc Parrot > Marcos Valle > Mardi Grass BB > María Salgado > Mariem Hassan y Leyoad > Mártires del compás > Mercan Dede > Mercedes Peón > Miquel Gil > Muñequitos de Matanzas > Musafir > New Bled Vibrations > Nuevo Mester de Juglaría > Ole con Ole > Orchestra Baobab > Orchestre Nationale de Barbés > Oreka Tx > Orkestina > Orquestra Àrab de Nazaret > Ozark Henry > Paté de Ron > Pau Riba & De Mortimers > Peña Flamenca Femenina de Huelva > Pietra Montecorvino > Puppetmastaz > Pureza de Cádiz > Rabih Abou Khalil > Rancapino > Rasha > Rebekka Baken > Richard Bona > Rizwan Muazzan Qawwali > Rogelio Botanz > Roger Mas > Rossy > Rumberos catalans > Sabor de Gràcia > Sara Alexander > S’arrual jazz mort > Shooglenifty > Si*Se > Sidy Samb > Snowboy & The Latin Section > Som la Rumba > Som la Rumba all Stars > Souad Massi > Spaccanapoli > Stanley Beckford > Susheela Raman > Taarab Orchestra of Zanzibar > Tambores de Burundi > Tapia eta Leturia

ForumBarcelona14OK.indd

130

> Tartit > Te Vaka > The Gift > Thomas Mapfumo & The Blacks Unlimited > Tien Shan Switzerland Express > Tony Allen > Tremendamente > Unfinished Sympathy > Urna & Ensemble > Vents d’Est > Yang du Tso > Yat-Kha > Yerbabuena

Òpera Ópera Opera Opéra > Josafat > Giulio Cesare > 1714, Món de Guerres > Rita

Teatre Teatro Theater Théâtre > Calígula > Batucada - Moleque de Rúa > Hilando cuentos > El nas > Loungta (Els cavalls del vent) > I La Galigo > Homenatge a Catalunya > Les aventures del baró de Munchausen > La vuelta al mundo en 80 cajas > El Rey se muere > Peret pintor > Marató de l’Espectacle > The Children of Herakles > Metamorphoses > Paren de falar mal da rotina > Libertas Libertatis > ¿Hasta cuándo? > Santa Joana dels Escorxadors > Forbidden Christmas or The Doctor and the Patient > Forever Young > El rei Lear > Bagdad Café, The Musical > Amnèsia de fuga > La memoria del vino > Fortuna accidental > Morir a Bagdad > Esthetic Paradise > 20 poemas de amor y una canción desesperada > Gènova 01 > To you, the Birdie! (Phèdre)

> Esquena de ganivet > Cómo casas > Tots vostès semblen feliços > Tierno Bokar > Amoríos y Burlas > Yo, Claudio > ORESTIADA, de Mario Gas > L’Informe Lugano > Voisins Complices > La plaça del Diamant > El fantàstic Francis Hardy > La Celestina > Cova Cortázar > La palabra > Forasters

Espectacles permanents Espectáculos permanentes Permanent performances Spectacles permanents Cercavila de Dia Higroma El Pasacalle del día Day Parade - Higroma Parade de jour Cercavila de Nit - Somnis en unes nits d’estiu Pasacalle de noche Night Parade - Summer Nights Dreams Parade de nuit L’Arbre de la Memòria El árbol de la memoria The Memory Tree L’Arbre de la mémoire El Gegant dels 7 Mars El gigante de los 7 mares The Giant of the 7 Seas Le Géant des 7 mers

28/7/08

17:22:50


Moure el Món (Omkarakala) Mover el mundo Move the World (Omkarakala) Faire bouger le monde Fantòtems Fantótems Fantòtems Fantòtems

Mostres Muestras Exhibits Échantillons Practopia: La ciutat de les solucions Practopía: la ciudad de las soluciones Practopia: The City of Solutions Practopie : la ville des solutions L’aigua et parla El Agua te habla Water Talks L’Eau vous parle Biodiversitat Biodiversidad Biodiversity Biodiversité Consumeixes, Decideixes Consumes, Decides You Consume, You Decide Tu consommes, tu décides Comerç just Comercio Justo Fair Trade Commerce avec justice

Banca Ètica Banca Ética Ethical Banking Banque Éthique Educació per a Tothom Educación para todos Education for All Éducation pour tous No_Discriminació No_Discriminación Non-Discrimination Non-discriminatión Terra a la vista Tierra a la vista Earth in Sight Terre en vue El Sorral de la Memòria El Arenal de la Memoria The Sands of Memory Le banc de sable de la Mémoire Armes per al Desarmament Armas para el desarme Arms for Disarmament Des armes pour le désarmement Dones davant la Guerra Mujeres frente a la Guerra Women and War La femme face à la guerre Ciutat Invisible Ciudad Invisible Invisible City Ville invisible Deures Humans. Drets Quotidians Deberes Humanos. Derechos Cotidianos Human Obligations, Daily Rights Devoirs humains, Droits quotidiens

Refugiats i Desplaçats: viure fugint Refugiados y Desplazados: vivir huyendo Refugees and Displaced Persons Réfugiés et personnes déplacés : vivre en fuyant Disseny s. XXI (Amor, per què?) Diseño s. XXI (Amor, ¿por qué?) Design 21 (Love, why?) Design XXIe siècle. L’amour pourquoi? Mira’m! La cultura de modificar el cos !Mírame! La cultura de modificar el cuerpo Body art exhibition Regard-moi! La culture des modifications corporelles L’Hiper Activista El Híper Activista The Hyper Activist L’Hyper Activiste Bones Pràctiques d’Empresa. Qui hi ha darrere...? Buenas Prácticas de Empresa. ¿Quién está detrás...? Best Business Practices. Who is Behind…? Les bonnes pratiques des entreprises ECO MOBILITAT, Avui, Demà, Futur ECO MOVILIDAD, Hoy, Mañana, Futuro ECO MOBILITY, Today, Tomorrow, Future ECO MOBILITÉ, ajourd’hui, hier, futur

130 131

ForumBarcelona14OK.indd

131

28/7/08

17:22:50


Campanya del Mil·lenni de les Nacions Unides Campaña del Milenio de las Naciones Unidas The United Nations Millennium Campaign Campagne du Milenium des Nations Unies Cubs de les Bones Idees Cubos de las Buenas Ideas Cubes of Good Ideas Les cubes des bonnes idées D’entrada, el 0,7% De entrada, el 0,7% 0.7% of your entrance fee D’entrée du jeu, 0,7% Sobre la Pell del Món: la humanitat com a tresor Sobre la Piel del Mundo: La humanidad como tesoro Beneath the Skin of the World: Humanity as a treasure Sur le peau du monde: la humanité comme un trèsor

Tallers Talleres Workshops Ateliers Danses i Percusions Danzas y Percusiones Dance and percussion Danse et percusions Objectes del món Objetos del mundo Objects of the world

ForumBarcelona14OK.indd

132

Creacions col.lectives Creaciones colectivas Collective creations Créations collectives

Día Mundial del Refugiado Dia Mundial del Refugiat World Refugee Day Le journée mondiale du refugié

Grans Construccions Grandes Construcciones Large constructions Grandes constructions

Transformatorium Transformatorium Transformatorium Transformatorium

Enginys Ingenios Ingenuity De cause à effet

La Huitième Merveille La Huitième Merveille La Huitième Merveille La Huitième Merveille

Parc musical Parque musical Musical park Parc de la musique

Carnavalona Carnavalona Carnavalona Carnavalona

Espai de grafiti Espacio de grafiti Graffiti space Espace graffitis

El Festival del Mar El Festival del Mar Festival of the Sea Festival de la Mer

Accions especials Acciones especiales Special events Actions spéciales

Mapapoètic Mapapoético Poeticmap Cartepoétique

Objets du monde

Naumàquia 1 – Tetralogia Amfíbia Naumaquia 1 - Tetralogía Anfibia Naumaquia 1 – Tetralogía Anfibia Naumaquia 1 – Tetralogía Anfibia

Mandala Kalachakra Mandala Kalachakra Mandala Kalachakra Mandala Kalachakra Kosmopolis Kosmopolis Kosmopolis Kosmopolis ECO MOBILITAT, Avui, Demà, Futur ECO MOVILIDAD, Hoy, Mañana, Futuro ECO MOBILITY, Today, Tomorrow, Future ECO MOBILITÉ, ajourd’hui, hier, futur Campanya del Mil·lenni

28/7/08

17:22:50


de les Nacions Unides Campaña del Milenio de las Naciones Unidas The United Nations Millennium Campaign Campagne du Milenium des Nations Unies Cubs de les Bones Idees Cubos de las Buenas Ideas Cubes of Good Ideas Les cubes des bonnes idées D’entrada, el 0,7% De entrada, el 0,7% 0.7% of your entrance fee D’entrée du jeu, 0,7% Sobre la Pell del Món: la humanitat com a tresor Sobre la Piel del Mundo: La humanidad como tesoro Beneath the Skin of the World: Humanity as a treasure Sur le peau du monde: la humanité comme un trèsor

Tallers Talleres Workshops Ateliers Danses i Percusions Danzas y Percusiones Dance and percussion Danse et percusions Objectes del món Objetos del mundo Objects of the world Objets du monde Creacions col.lectives

Creaciones colectivas Collective creations Créations collectives

World Refugee Day Le journée mondiale du refugié

Grans Construccions Grandes Construcciones Large constructions Grandes constructions

Transformatorium Transformatorium Transformatorium Transformatorium

Enginys Ingenios Ingenuity De cause à effet

La Huitième Merveille La Huitième Merveille La Huitième Merveille La Huitième Merveille

Parc musical Parque musical Musical park Parc de la musique

Carnavalona Carnavalona Carnavalona Carnavalona

Espai de grafiti Espacio de grafiti Graffiti space Espace graffitis

El Festival del Mar El Festival del Mar Festival of the Sea Festival de la Mer

Accions especials Acciones especiales Special events Actions spéciales

Mapapoètic Mapapoético Poeticmap Cartepoétique Mandala Kalachakra Mandala Kalachakra Mandala Kalachakra Mandala Kalachakra Kosmopolis Kosmopolis Kosmopolis Kosmopolis

Naumàquia 1 – Tetralogia Amfíbia Naumaquia 1 - Tetralogía Anfibia Naumaquia 1 – Tetralogía Anfibia Naumaquia 1 – Tetralogía Anfibia Día Mundial del Refugiado Dia Mundial del Refugiat

132 133

ForumBarcelona14OK.indd

133

28/7/08

17:22:51


Llegenda plànol

Leyenda plano

A Espectacles A1 Teatre A2 L’Arbre de la Memòria A3 El Gegant dels 7 mars A4 Circ A5 Cabaret A6 Escenari de la Marina A7 Moure el Món A8 Fantotems A9 Cercavila Dia-Higroma A10 Cercavila Nits-Somnis d’unes nits d’estiu

A Espectáculos A1 Teatro A2 El Árbol de la Memoria A3 El Gigante de los 7 mares A4 Circo A5 Cabaret A6 Escenario de la Marina A7 Mover el Mundo A8 Fantotems A9 Rua Dia-Higroma A10 Rua Noches-Sueños de unas noches de verano

A Performances A1 Theater A2 The Memory Tree A3 The Giant of the 7 seas A4 Circus A5 Cabaret A6 Marina stage A7 Moving the World A8 Fantotems A9 Higroma-Day Parade A10 Summer nights dreams - Night Parade

A Spectacles A1 Théâtre A2 L’Arbre du Souvenir A3 Le Géant des 7 mers A4 Cirque A5 Cabaret A6 Scène de la Marina A7 Faire bouger le monde A8 Fantotems A9 Parade du jour-Hygroma A10 Parade de nuit- Rêves des nuits d’été

B B1 B2 B3 B4

B B1 B2 B3 B4

B B1 B2 B3 B4

B B1 B2 B3 B4

Exposicions Ciutats, Cantonades Veus Habitar el Món Guerrers de Xi’an

Exposiciones Ciudades, Esquinas Voces Habitar el Mundo Guerreros de Xi’an

Legend map

Exhibitions Cities, corners Voices Inhabiting the World Warriors of Xi’an

Légende carte

Expositions Ville-Carrefours Voix Habiter le monde Guerriers de X’ian

C Experiències C1 L’ Aigua et parla C2 Practopia: La Ciutat de les solucions C3 Biodiversitat C4 Banca Ètica C5 Dones Davant la Guerra C6 Armes pel Desarmament C7 Educació per Tothom C8 Refugiats i Desplaçats: Viure Fugint C9 Terra a la Vista C10 Sorral de la Memòria C11 No-Discriminació C12 Deures Humans, Drets Quotidians C13 Ciutat Invisible C14 Consumeixes, Decidieses C15 Comerç Just C16 Disseny segle XXI: Amor Per què? C17 Bones Pràctiques d’Empresa C18 Vehicles Sostenibles C19 Sobre la Pell del Món C20 Speaker’s Corner C21 Pantalla del Mirador C22 Pantalla del CC C23 Jocs d’Aigua

C Experiencias C1 El Agua te habla C2 Practopía: La Ciudad de las soluciones C3 Biodiversidad C4 Banca Ética C5 Mujeres Delante la Guerra C6 Armas para el Desarmamiento C7 Educación para Todos C8 Refugiados y Desplazados: Vivir Huyendo C9 Tierra a la Vista C10 El Arenal de la Memoria C11 No-Discriminación C12 Derechos Humanos, Derechos Cotidianos C13 Ciudad Invisible C14 Consumes, Decides C15 Comercio Justo C16 Diseño siglo XXI: ¿Amor Por qué? C17 Buenas Prácticas de Empresa C18 Vehículos Sostenibles C19 Sobre la Piel del Mundo C20 Speaker’s Corner C21 Pantalla del Mirador C22 Pantalla del CC C23 Juegos del Agua

C Exhibits C1 Water Talks C2 Practopia: The city of solutions C3 Biodiversity C4 Ethical Banking C5 Women in the face of war C6 Arms for Disarmament C7 Education for All C8 Refugees and Displaced Persons C9 Earth within Sight C10 The Sands of Memory C11 Non-Discrimination C12 Human Rights, Everyday Rights C13 Invisible City C14 You Consume, You Decide C15 Fair Trade C16 XXI century Design (Why love?) C17 Good Business Practices C18 Sustainable vehicles C19 On the Skin of the World C20 Speaker’s Corner C21 Viewpoint Screen C22 CC Screen C23 Water games

C C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

D Jocs, Tallers i Esports Tradicionals D1 Parc Infantil D2 Fer Joguines D3 Joquer Fixe D4 Joquers Itinerants D5 Jocs de Tauler D6 Parc Musical D7 Taller d’Enginys D8 Taller Objectes del Món D9 Tallers de Creacions Col·lectives D10 Tallers de Grans Construccions D11 Tallers de Danses i Percussió D12 Espai de Graffiti D13 Esports Tradicionals

D Juegos, Talleres y Deportes Tradicionales D1 Parque Infantil D2 Hacer Juguetes D3 Jóquer Fijo D4 Jóquers Itinerantes D5 Juegos de Mesa D6 Parque Musical D7 Taller de Ingenios D8 Taller de Objetos del Mundo D9 Talleres de Creaciones Colectivas D10 Talleres de Grandes Construcciones D11 Talleres de Danzas y Percusión D12 Espacio de Graffiti D13 Deportes Tradicionales

D Games, Workshops, and Traditional sports D1 Children’s creche D2 Making Toys D3 Stationary Joker D4 Moving Jokers D5 Board Games D6 Musical Park D7 Inventions Workshop D8 Objects of the world Workshop D9 Collective Creations Workshop D10 Large constructions Workshop D11 Dances and Percussion Workshop D12 Graffiti Space D13 Traditional Sports

D Jeux, Ateliers et sports traditionnels D1 Parc pour enfants D2 Construire des jouets D3 Les Jokers D4 Jokers mobiles D5 Les Jeux de Damier D6 Parc de la musique D7 Atelier: Engins D8 Atelier:Objets de monde D9 Atelier: Créations collectives D10 Atelier: Grandes Constructions D11 Atelier: Danse et Percussions D12 Espace “Graffitis” D13 Sports traditionnels

E

E

E

E

Edifici Fòrum

Edificio Fórum

Forum Building

Démonstration L’Eau te parle Practopie: la ville des solutions Biodiversité Banque éthique La femme face à la guerre Les armes de désarmement Éducation pour tous Réfugiés et déplacés: vivre en fuyant C9 Terre en vue C10 Le banc de sable de la Mémoire C11 Non-Discrimination C12 Devoirs humains, droits quotidiens C13 La Ville Invisible C14 Tu consommes, tu décides C15 Commerce équitable C16 Design XXIe siècle. L’amour, pourquoi? C17 Les bonnes pratiques des entreprises C18 Les véhicules durables C19 Sur la peau du monde C20 Speaker’s Corner C21 Écran du Mirador C22 Écran du CC C23 Jeux d’eau

Bâtiment Forum

F Serveis d’Assistencia Mèdica F1 Infermeria Públic

F Servicios de Asistencia Médica F1 Enfermería Pública

F Medical Care services F1 Public Infirmary

F Service d’Assistance Médicale F1 Infirmerie Publique

G G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7

Atenció al Visitant Punt d’Informació Centre d’Acreditacions Atenció al Grups Guixetes Consigna Objectes Perduts Persones Perdudes i Reclamacions G8 Oficina d’Atenció al Ciutadà G9 Oficina de Canvi G10 Oficina del Cooperant G11 Parada Rodafòrum

G G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7

Atención al Visitante Punto de Información Centro de Acreditaciones Atención a los Grupos Taquillas Consigna Objetos Perdidos Personas Perdidas y Reclamaciones G8 Oficina de Atención al Ciudadano G9 Oficina de Cambio G10 Oficina del Cooperante G11 Parada Rodafórum

G G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7

Visitor Reception Information Point Accreditations Center Groups Reception Ticket Office Lockers Lost and Found Lost Persons and Complaints G8 Citizen Reception Office G9 Foreign Exchange Office G10 Aid Workers’ Office G11 Rodaforum Stop

G G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7

H Centre de Convencions

H Centro de Convenciones

H Convention Center

H Centre des Conventions

I

I

I

I

Camp de la Pau

ForumBarcelona14OK.indd

134

Campamento de la Paz

Peace Camp

Accueil des Visiteurs Bureau d’Information Centre des Accréditations Accueil des Groupes Guichets Consigne Objets Trouvés Personnes perdues et Réclamations G8 Bureau d’accueil des Citoyens G9 Bureau de Change G10 Bureau des Coopérants G11 Arrêt Rodaforum

Camp de la Paix

28/7/08

17:22:52


ForumBarcelona14OK.indd

135

B2

H

A8

C22

C20

D6D11

A2

A1

B1

134 135

28/7/08

17:22:57

C22

G3

E

A8

F1 C6

C12

D1

C8

A3

G8G10

C13

C15

C5

D13

C4 C9

C3

C19

C10

C7

C2

C11

C

C1 C14

G2 G7 G4 G1 G6 G5

A9

G11

C18

D12

B3

C21 C23

C17

C16

A8

A7

A10

A5

D2 D3 D4 D5

A4

B4

A6

I


Partners: Endesa, Telefonica, El Corte Inglés, Toyota, “la Caixa” Sponsors: Damm, Indra, Iberia, Mediapro, Nestlé, ColaCao, Ranstad (work solutions), Henkel, Grupo Leche Pascual, Coca Cola, Roca, Grup Agbar, GLevents, Gallina Blanca, Panrico donuts, Abertis, Repsol. Media partners: El mundo.es, Grupo PRISA, ABC, La Vanguardia, el Periódico, Cemusa, Terra, JCDecaux. Canal Fòrum TVE, RNE, Televisió de Catalunya, Catalunya Radio, bTV Crèdits Edició © Fundació Fòrum Universal de les Cultures © dels textos: els seus autors © de les fotografies: Fundació Fòrum Universal de les Cultures/el seu autor Fotògrafs Andreu Adrover, Selva Alemany, Diego Alquerache, Ainhoa Anaut, Agustí Argelich, Pilar Aymerich, Josep Aznar, Florentino Azqueta, Jordi Barreras, Xavier Berdala, Lluís Bover, David Campos Valles, Jordi Canyameres, Blai Carda, Albert Casanovas, Jesús Coll, Llorenç Conejo, Judit Contreras, Marga Cruz, Michele Curel, Lyuba Dimitrova, Paco Elvira, Carme Esteve, Óscar Ferrer, Oscar Giralt, Cristina Gonzalez, Miquel Gonzalez, Pasqual Gorriz, Eva Guillamet, José Luís Hausmann, Pep Herrero, Marta Jordi, Robert Justament, Jordi Llobet, Jordi López, Fina Lunes, Albert Masias, Xavier M. Miró, Miguel Navarro, Enric Puigdengolas, Sergio Reboredo, Joan A. Roca de Viñals, Victor Salgado, Dani Sampere, Pepo Segura, Isabel Steva (Colita), Annette Stöessel, Llibert Teixidor, Berta Tiana, Rafael Vargas, Jordi Vidal i Pere Virgili Disseny Gràfic: Meritxell Piqué Maquetació: Tipusgràfics Fotomecànica: Digital Screen Impressió: Digital Screen ISBN: Aquest llibre es va tancar el 9 de maig de 2008, 4 anys després de l’obertura del 1er Fòrum Universal de les Cultures. Este libro se cerró el 9 de mayo de 2008, 4 años después de la apertura del 1r Fórum Universal de las Culturas. This book was closed on May 9th 2008, 4 years after the opening of the 1st Universal Forum of Cultures. Ce livre a été fini le 9 mai 2008, 4 ans après l’ouverture du 1er Forum Universel des Cultures.

ForumBarcelona14OK.indd

136

28/7/08

17:22:57


Fòrum Universal de les Cultures

Barcelona 2004

Barcelona 2004

CobertaBCN.indd

1

15/1/09

09:43:18

Barcelona 2004  

Barcelona 2004

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you