Page 1

Cruise langs de schatten van de Britse eilanden Engeland en Schotland 15-daagse reis van 1 t/m 15 juli 2014


A t l a n t i s c h e O c e a a n

Scrabster Caithness (5 juli, hele dag) CASTLE OF MEY

Portree Isle of Skye (6 juli, middag) DUNVEGAN CASTLE

Scenic-Cruise (6 juli)

S c h o t l a n d

GLENCOE Oban Highlands (8 juli, hele dag) Edinburgh (Port Rosyth) (4 juli, ochtend)

N o o r d z e e

EDINBURGH CASTLE WALLINGTON

NoordIerland

HADRIAN’S WALL

Groot

Holyhead Wales - Snowdonia (11 juli, ochtend)

Liverpool England (10 juli, hele dag & avond)

Dublin

Ierland

Port of Tyne Northumberland (3 juli, hele dag)

SPEKE HALL PLAS NEWWYDD

Brittannië

Wales

E n g e l a n d (vertrek 1 juli aankomst 15 juli) Portsmouth

TRESCO ABBEY GARDENS

Falmouth Cornwall (13 juli, hele dag)

ISLE OF WIGHT

London

al ana K t e H

Isles of Scilly (12 juli, hele dag) Sark Kanaaleilanden (14 juli, ochtend)

Cruise rondom Groot Brittannië per mv Minerva Geniet van een boeiende ontdekkingscruise rondom Engeland aan boord van het comfortabele cruiseschip de mv Minerva. Na een korte vlucht naar Southampton volgt een transfer naar de haven van het historische Portsmouth waar u aan boord gaat van het kleinschalige cruiseschip, uw thuis voor de volgende 15 dagen. Het schip neemt u mee langs de prachtige kust van Engeland en Schotland. Adembenemend is de tocht

langs de Hebriden, een eilandengroep voor de westkust van Schotland. Onderweg wordt regelmatig gestopt voor excursies zoals in Scrabster, het noordelijkste puntje van Schotland, en de eilanden Anglesey en Sark. In de havens waar wordt aangelegd zijn diverse excursies naar keuze inbegrepen. Ook alle maaltijden van hoge kwaliteit, alsmede alle fooien, zijn bij de reissom inbegrepen.


Accommodatie aan boord van de mv Minerva Cat. K Binnenhut* De binnenhut is ±12m2 en heeft in plaats van ramen een grote spiegel aan de wand, badkamer voorzien van douche, toilet en wastafel. Cat. H Buitenhut* Deze buitenhut is ±12m2 en heeft twee porthole windows, badkamer voorzien van douche, toilet en wastafel.

*Bedden kunnen als eenpersoons- of tweepersoonsbed opgemaakt worden, dit naar gelang uw voorkeur.

Cat. F. Buitenhut* Deze buitenhut is ±12m2 en heeft een groot vierkant raam, badkamer voorzien van douche, toilet en wastafel.

Cat. D Balkonhut De balkonhut is 28m2 incl. een groot balkon met patiodeuren van vloer tot plafond. Er is een zithoek met bank, stoel, tafel, flat screen TV en een mini bar. De balkonhutten aan stuurboordzijde hebben een douche, terwijl de balkonhutten aan de bakboordzijde een bad hebben.


IN ELKE HAVEN KEUZE UIT UIT DIVERSE IN ELKE HAVEN KEUZE DIVERSE EXCURSIES, BIJ DE INBEGREPEN EXCURSIES, BIJREISSOM DE REISSOM INBEGREPEN

mvmv Minerva Minerva Swan Swan Hellenic Hellenic is alismeer al meer dandan 50 jaar 50 jaar trendsetter trendsetter op het op het rant)rant) is erisvoldoende er voldoende ruimte ruimte en rust en rust om om te ontspannen te ontspannen of juist of juist gebied gebied vanvan inspirerende inspirerende en comfortabele en comfortabele ontdekkingsontdekkings- nieuwe nieuwe vrienden vrienden te maken. te maken. De Engelse De Engelse traditie traditie vanvan ’After’Aftercruises. cruises. Iedere Iedere cruise cruise is een is een unieke unieke culturele culturele reiservaring. reiservaring. noon noon tea’tea’ wordt wordt nognog altijd altijd in ere in gehouden ere gehouden en elke en elke middag middag Door Door de kleinschaligheid de kleinschaligheid vanvan hethet schip schip is het is het mogelijk mogelijk omomkunt kunt u genieten u genieten vanvan theethee en/of en/of koffie koffie metmet eeneen verscheidenverscheidenaanaan te leggen te leggen in kleinere in kleinere havens havens waardoor waardoor vaakvaak onbekende onbekendeheidheid aanaan taartjes, taartjes, broodjes broodjes en koekjes en koekjes in het in het Swan Swan Restaurant. Restaurant. en onverwachte en onverwachte bestemmingen bestemmingen bezocht bezocht worden. worden. AlleAlle landland- De uiterst De uiterst attente attente bemanning bemanning zal zorgen zal zorgen dat dat het het u aan u aan niets niets excursies excursies worden worden begeleid begeleid door door deskundige deskundige Engelstalige Engelstalige ontbreekt. ontbreekt. gidsen. gidsen. RustRust en comfort en comfort is wat is wat mv Minerva mv Minerva u biedt, u biedt, vergelijkbaar vergelijkbaar metmet eeneen drijvend drijvend Engels Engels landhuis. landhuis. AanAan boord boord vindt vindt u een u een groot groot ’Promenade ’Promenade Deck’, Deck’, ’Sun’Sun Deck’ Deck’ en een en een gedeeltelijk gedeeltelijk overdekt overdekt zwembad zwembad metmet gezellige gezellige bar.bar. Swan Swan Hellenic’s Hellenic’s programma programma metmet academisch academisch gevormde, gevormde, gerenommeerde gerenommeerde gastsprekers gastsprekers maken maken ookook de dagen de dagen op zee op zee extra extra interessant. interessant. Tijdens Tijdens de onde ongedwongen gedwongen maaltijden maaltijden kunt kunt u ideeën u ideeën uitwisselen uitwisselen overover bij-bijvoorbeeld voorbeeld eeuwenoude eeuwenoude vraagstukken vraagstukken en hedendaagse en hedendaagse onderonderwerpen werpen metmet (max. (max. 350)350) gelijkgestemde gelijkgestemde medepassagiers medepassagiers en en gastsprekers. gastsprekers.

ALLEALLE FOOIEN INBEGREPEN, FOOIEN INBEGREPEN, OOKOOK TIJDENS EXCURSIES TIJDENS EXCURSIES

U kunt U kunt ookook aanaan boord boord gebruik gebruik maken maken vanvan éénéén vanvan de meest de meest uitgebreide uitgebreide scheepsbibliotheken scheepsbibliotheken ter wereld. ter wereld. ’s Avonds ’s Avonds kunt kunt u genieten u genieten vanvan voorstellingen voorstellingen gegeven gegeven doordoor eeneen professioprofessioneel,neel, talentvol talentvol team team vanvan klassieke klassieke musici musici en entertainers en entertainers aanaan boord. boord. MetMet 6 passagiersdekken, 6 passagiersdekken, 4 lounges, 4 lounges, 2 bars 2 bars (Shackleton (Shackleton & Wheeler & Wheeler bar)bar) en 2en restaurants 2 restaurants (The(The Swan Swan & Veranda & Veranda RestauRestau-

CRUISE CRUISEHIGHLIGHTS HIGHLIGHTS • Keuze • Keuze uit 6uit bijzondere 6 bijzondere ’National ’National Trust’ Trust’ locaties, locaties, waaronder waaronder Tudor Tudor Speke Speke HallHall en het en het Victoriaanse Victoriaanse Lanhydrock Lanhydrock House. House. • Bezoek • Bezoek het het Kasteel Kasteel vanvan Mey, Mey, de voormalige de voormalige woning woning vanvan koningin koningin Elizabeth. Elizabeth. • Geniet • Geniet vanvan de bijzondere de bijzondere landschappen landschappen en kusten kustlijnen lijnen op het op het IsleIsle of Skye. of Skye. • Vanuit • Vanuit het het plaatsje plaatsje Oban Oban eeneen mooie mooie excursie excursie doordoor het het ’Rannoch ’Rannoch Moor’ Moor’ naarnaar het het historische historische Glencoe. Glencoe. • Ontdek • Ontdek de prachtige de prachtige IslesIsles of Scilly. of Scilly. • Bezoek • Bezoek het het maritieme maritieme erfgoed erfgoed in Falmouth, in Falmouth, Cornwall. Cornwall. • Bij • iedere Bij iedere stopstop kunt kunt u kiezen u kiezen uit diverse uit diverse excursies excursies onder onder deskundige deskundige begeleiding begeleiding die bij dieprijs bij prijs zijnzijn inbeinbegrepen. grepen. • Academisch • Academisch gevormde, gevormde, gerenommeerde gerenommeerde gastsprekers gastsprekers


LEZINGEN LEZINGENAAN AANBOORD BOORDDOOR DOORGASTSPREKERS GASTSPREKERS ALSMEDE ALSMEDENATUURNATUUR-EN ENCULTUURGIDSEN CULTUURGIDSEN

Gastsprekers tijdens uw reis Tim Tim Earl, Earl, opgegroeid opgegroeid in in Guernsey Guernsey en en tegenwoordig tegenwoordig woonwoonachtig achtig op op Isle Isle of of Man, Man, isis specialist specialist op op het het gebied gebied van van ’Wild’Wildlife’ life’ journalistiek. journalistiek. Hij Hij begeleidt begeleidt Wildlife Wildlife tours tours over over de de hele hele wereld. wereld. Hij Hij isis de de auteur auteur van van het het boek boek Explore Explore Guernsey Guernsey en en schreef schreef mee mee aan aan het het boek boek Insight Insight Guide Guide to to the the Channel Channel IsIslands. lands. Tevens Tevens speelde speelde hij hij een een belangrijke belangrijke rol rol in in het het opzetten opzetten van van verschillende verschillende natuurreservaten natuurreservaten op op de de Britse Britse eilanden. eilanden. Aan Aan boord boord van van de de mv mvMinerva Minerva geeft geeft hij hij lezingen lezingen over over de de lokale lokale zoogdieren zoogdieren en en vogels vogels en en begeleidt begeleidt natuurwandelingen natuurwandelingen op op het het land. land.

U UREIST REISTIN ININTERNATIONAAL, INTERNATIONAAL, VOORNAMELIJK VOORNAMELIJKBRITS BRITSGEZELSCHAP GEZELSCHAP

Eerwaarde Eerwaarde Dr. Dr. Berry Berry Morgan, Morgan, isis bisschop bisschop van van Llandaff Llandaff en en aartsbisschop aartsbisschop van van Wales. Wales. Hij Hij heeft heeft geschiedenis geschiedenis gedoceerd gedoceerd aan aan de de universiteit universiteit van van London London en en theologie theologie aan aan de de universiuniversi-

INSAMENWERKING SAMENWERKINGMET MET IN DEBRITSE BRITSE’NATIONAL ’NATIONALTRUST’ TRUST’ DE

teit teit van van Cambridge. Cambridge. Tevens Tevens publiceerde publiceerde hij hij meerdere meerdere artikeartikelen len en en boeken, boeken, o.a. o.a. over over dichter dichter en en priester priester R.S. R.S. Thomas. Thomas. Op Op dit dit moment moment isis hij hij verbonden verbonden aan aan de de universiteit universiteit van van Wales. Wales.

Adrian Adrian Tinniswood Tinniswood OBE, OBE, isis auteur auteur van van 12 12 boeken boeken over over sociale sociale en en bouwkundige bouwkundige geschiedenis. geschiedenis. Van Van zijn zijn hand hand zijn zijn Historic Historic Houses Houses of of the the National National Trust Trust en en The The Verneys; Verneys; Love, Love, War, War, Madness Madness in in the the 17th 17th Century Century England. England. Hij Hij geeft geeft veel veel lelezingen zingen in in Engeland Engeland en en Amerika Amerika en en momenteel momenteel isis hij hij adviseur adviseur van van de de Britse Britse ’National ’National Trust’ Trust’ (beheerder (beheerder van van historische historische en en natuurlijke natuurlijke monumenten monumenten in in Groot Groot Brittannië). Brittannië).


Reisprogramma, Reisprogramma, 11 t/m t/m 15 15 juli juli 2014 2014 Dag Dag1:1:Ochtendvlucht OchtendvluchtAmsterdam Amsterdam––Southampton Southamptonmet metFlyFlyBE; BE;aansluitend aansluitendtransfer transfernaar naarde dehaven havenvan vanPortsmouth Portsmouthwaar waar uuaan aanboord boordgaat gaatvan vande demv mvMinerva. Minerva.Afvaart Afvaart±±17.00 17.00uur. uur. Dag Dag2:2:Geniet Genietvan vande de1e 1ecruisedag cruisedagaan aanboord boordmet metverschillende verschillende activiteiten activiteitenen enlezingen lezingenover overde deeerstvolgende eerstvolgendebestemming. bestemming. Dag Dag3:3:Vanuit VanuitPort Portof ofTyne Tynekunt kuntuuop opexcursie excursienaar naarhet hetuit uit 1688 1688daterende daterendelandhuis landhuis’Wallington’, ’Wallington’,bekend bekendom omzijn zijn magnifieke magnifiekeinterieur interieuren entuinen tuinenof ofbezichtigt bezichtigtuude dewereldwereldberoemde beroemdeHadrian’s Hadrian’sWall. Wall. Dag Dag4:4:’s’sOchtends Ochtendskomt komtuuaan aanin inEdinburgh Edinburghwaar waaruuEdinEdinburgh burghCastle, Castle,Stirling StirlingCastle Castleof ofhet hetstatige statigehuis huisHopetoun Hopetoun bezoekt. bezoekt.’s’sMiddags Middagsvervolgt vervolgthet hetschip schipzijn zijnreis reisin innoordenoordelijke lijkerichting. richting. Dag Dag5:5:Een Eendag dagaangemeerd aangemeerdin inScrabster, Scrabster,het hetnoordelijkste noordelijkste puntje puntjeop ophet hetvasteland vastelandvan vanGroot-Brittannië Groot-Brittanniëen enmogelijkmogelijkheid heidvoor vooreen eenexcursie excursienaar naarCastle Castleof ofMey Meyof ofDunnet DunnetHead. Head. Dag Dag6:6:’s’sMiddags Middagskomt komtuuaan aanin inPortree Portreeop opIsle Isleof ofSkye. Skye. Hier Hierkunt kuntuukiezen kiezenuit uiteen eenexcursie excursienaar naarDunvegan DunveganCastle Castleof of meegaan meegaanmet metde deNorth NorthSkye SkyeScenic Scenicdrive. drive.’s’sNachts Nachtsblijft blijfthet het schip schipin inPortree Portreeliggen. liggen. Dag Dag7:7:De Dekomende komende33dagen dagenvaart vaartde demv mvMinerva Minervaeen eenprachtige prachtige route routedwars dwarsdoor doorde depittoreske pittoreskeHebriden, Hebriden,een eenuitgestrekte uitgestrekte groep groepeilanden eilandenvoor voorde dewestkust westkustvan vanSchotland. Schotland.Geniet Genietvan van prachtige prachtigevergezichten vergezichtenmet metde devele veleonbewoonde onbewoondeeilandjes eilandjesen en unieke uniekeflora floraen enfauna. fauna. Dag Dag8:8:In Inde deochtend ochtendarriveert arriveertuuin inOban. Oban.Ga Gamee meeop opexcursie excursie naar naarGlencoe Glencoeof ofverken verkenop opeigen eigengelegenheid gelegenheidde destad stadOban. Oban.

Dag Dag9:9:Een Eendag dagop opzee, zee,waarbij waarbijuu de deSchotse SchotseHebriden Hebridenachter achter uulaat laaten enrichting richtingLiverpool Liverpoolvaart. vaart. Dag Dag10: 10:In InLiverpool Liverpoolisiser erkeuze keuzeuit uitverschillende verschillendeexcursies, excursies, bijvoorbeeld: bijvoorbeeld:bezoek bezoekaan aanhet hetdoor doorde defamilie familieLever Leverontworontworpen pendorp dorp’Port ’PortSunlight’ Sunlight’of ofhet hetNational NationalTrust Trusteigendom eigendom ’Speke ’SpekeHall’. Hall’. Dag Dag11: 11:Een Eendag dagaangemeerd aangemeerdin inHolyhead Holyheadop ophet hetWelsh Welsh eiland eilandAnglesey Angleseywaar waaruuhet hetelegante elegantePlas PlasNewydd NewyddHouse House bezoekt bezoektof ofeen eenrit ritmaakt maaktdoor doorhet hetspectaculaire spectaculaireSnowdonia Snowdonia National NationalPark. Park. Dag Dag12: 12:Scilly Scillyeilanden, eilanden,deze dezeafgelegen afgelegenarchipel archipelligt ligtbuiten buitende de gangbare gangbareroute, route,ongeveer ongeveer28 28mijl mijluit uitde dekust kustvan vanCornwall. Cornwall. Hier Hiervindt vindtuuonverwachte onverwachtewitte wittezandstranden, zandstranden,inspirerende inspirerende landschappen landschappenen enzeegezichten zeegezichtenmet metals alsverrassing verrassingde debijzonbijzondere dereTresco TrescoAbbey Abbeytuinen. tuinen. Dag Dag13: 13:Aankomst Aankomstin inFalmouth Falmouthmet metwederom wederomeen eenberoemde beroemde tuin: tuin:de deNational NationalTrust Trusttuinen tuinenvan vanTrelissick. Trelissick.Een Eenexcursie excursie naar naarLanhydrock Lanhydrockisistevens tevensmogelijk mogelijken en’s’smiddags middagskunt kuntuuop op eigen eigengelegenheid gelegenheidhet hetfascinerende fascinerendemaritieme maritiemeerfgoed erfgoedvan van Falmouth Falmouthverkennen. verkennen. Dag Dag14: 14:Aangemeerd Aangemeerdin inSark Sarkkunt kuntuuop opeigen eigengelegenheid gelegenheid door doorde desmalle smallestraatjes straatjesvan vandit ditpittoreske pittoreskestadje stadjewandelen. wandelen. Wel Welte tevoet voetof ofper perpaard paarden enwagen, wagen,want wanthet hetkleine kleineKanaaleiKanaaleiland landisisautovrij. autovrij. Dag Dag15: 15:Vroeg Vroegin inde deochtend ochtendaankomst aankomstin inPortsmouth; Portsmouth;aanaansluitend sluitendtransfer transfernaar naarde deluchthaven luchthavenvan vanSouthampton Southamptonvoor voor uw uwvlucht vluchtterug terugnaar naarAmsterdam. Amsterdam.

Cruise Cruise rondom rondom Groot Groot Brittannië Brittannië per per mv Minerva, 11 t/m t/m 15 15 juli juli 2014 2014 Arrangementsprijs Arrangementsprijs per perpersoon persoon

Cat CatKKBinnenhut Binnenhut** **

2-persoons2-persoonsaccommodatie accommodatie

€€ 3.300 3.300

Cat CatH HBuitenhut Buitenhutmet met Cat CatFFBuitenhut Buitenhutmet met Porthole raam Portholewindows windows raam 5.335 5.335 €€ 4.230 €€ 4.960 4.230 4.960 4.550 4.550

Cat CatDDBalkonhut Balkonhut 7.665 7.665 €€ 7.140 7.140

NB. NB.Toeslag Toeslaghut hutvoor voor1-persoonsgebruik 1-persoonsgebruikop opaanvraag. aanvraag. Indien Indiengewenst gewenstkunt kuntuuook ookmet meteigen eigenvervoer vervoerof ofper pertrein treinnaar naarPortsmouth Portsmouthreizen. reizen.UUontvangt ontvangtdan daneen eenkorting kortingvan van €€ 195 195op opde degenoemde genoemdearrangementsprijzen. arrangementsprijzen.

Inclusief: Inclusief:

•• Vluchten VluchtenAmsterdam-Southampton Amsterdam-Southamptonv.v. v.v.met metFly-BE Fly-BEin in economy economyclass* class* •• 15 15daagse daagsecruise cruiseaan aanboord boordvan vande demv mvMinerva Minerva •• Alle Allemaaltijden maaltijdenvan vanhoge hogekwaliteit kwaliteit •• Excursies Excursiesinclusief inclusiefentreegelden; entreegelden;in inelke elkehavenplaats havenplaatskeuze keuze uit uitdiverse diverseexcursies excursieso.l.v. o.l.v.deskundige deskundigegidsen gidsen •• Lezingen Lezingendoor doorgerenommeerde gerenommeerdegastsprekers gastsprekers •• Concerten Concertenvan vaneen eeneigen eigenmuziekgezelschap muziekgezelschapen envan vanplaatse plaatse lijke lijkezangzang-en endansgroepen dansgroepenin inverschillende verschillendehavens havens •• Fooien, Fooien,zowel zowelaan aanboord boordals alstijdens tijdensde deexcursies excursies •• Alle Alletransfers transfersvolgens volgensprogramma programma •• Havengelden Havengelden *Vliegtarieven *Vliegtarievenzijn zijngebaseerd gebaseerdop opdedelaagste laagsteboekingsklasse, boekingsklasse,ingeval ingeval deze dezeniet nietmeer meerbeschikbaar beschikbaarisiskunnen kunnenwij wijtegen tegenmeerprijs meerprijsinineen eenhogere hogere boekingsklasse boekingsklassereserveren. reserveren. **Er **Erzijn zijndiverse diverseandere anderehut-categorieën hut-categorieënaan aanboord. boord. Informeer Informeernaar naardedeprijzen. prijzen.

Voor Voormeer meerinformatie informatieen enboekingen boekingen

RREEIISSOORRGGAANNIISSAATTIIEE

Vaartweg Vaartweg23G, 23G,1401 1401RA RA Bussum Bussum Telefoon Telefoon035 035--695 69551 5111, 11,info@incento.nl info@incento.nl

www.incento.nl www.incento.nl In Insamenwerking samenwerkingmet met

Minerva brochure  

Geniet van een boeiende ontdekkingscruise rondom Engeland aan boord van het comfortabele cruiseschip de mv Minerva. Na een korte vlucht naar...

Minerva brochure  

Geniet van een boeiende ontdekkingscruise rondom Engeland aan boord van het comfortabele cruiseschip de mv Minerva. Na een korte vlucht naar...