__MAIN_TEXT__

Page 1

-nytt

TS-nytt

97 Mars 2011

Ledende TS-prisen Presentasjon av Entreprenørfirmaet Kvia AS v/Tommy Kvia Riving – et satsningsområde


TS-nytt

97 Mars 2011

3 minutt med sjefen Redaktørens forum Leder Stangeland Maskin Leder Nordic Crane Stangeland Finans Internproduksjon Marked Drift Kran Drift Maskin Personal Økonomi HMS Kran HMS-K Maskin Verksmesteren Tillitsvalgtes spalte Dagens TS’profil Presentasjon: Tommy Kvia, Entreprenørfirmaet Kvia AS Bergavdelingen For egen regning Nordic Crane Trondheim Fundamentering 3 TS’er mener Våre anlegg - Per Svendsen Våre anlegg - Sigbjørn Tveiten Nytt fra Stikningsavdelingen Anleggsgartner Nyansatte River for å gjøre klart for nybygg og vekst HMS-K artikkel Drift maskiner og lastebiler Nytt fra Haugesund Våre anlegg - Tony Helles TS-prisen Transportrekord TS mini-velodrom Far & sønn tur til Island Anleggsdagene 2011 USA-tur med venners venner Barnas side Takk for oppmerksomheten TS Juletrefesten Dagens blinkskudd Dagens bilde, konkurranse Oslo Motor Show Vi gratulerer Det Gylne Håndtrykk TS Jubilanter Historiestafett TS-konkurranse Mimresiden Vitsesiden Våre lærlinger Min hobby Gammel TS’er – Hvor ble de av? Vitsestafetten

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 48 49 50 52 53 54 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67


3 minutt med sjefen

Fjoråret startet dårlig med frost og snø. Men med dårlig

mer. Dette er samfunnsnyttig og ikkje minst å redde

start på året har me likevel kommet ut me tilfredsstil-

menneskeskjebner og familier som blir rammet, fan-

lende resultat.

tastisk bra. Ved vårt festlige samvær i forbindelse med prisutdelingen, var her mange rusmisbrukere som sto

I inneværende år har me heldigvis hatt minimalt med

fram i takknemlighet med rørende historier. Det er bra

permitteringer. Det er me stolte av, når me ser at kon-

at me har ildsjeler som deg Terje. Nok en gang, takk for

kurrenter måtte gå til mer permittering (litt konkurranse

framifrå innsats.

her og). Ellers klage me på lave priser, men me får ikkje meir enn markedet vil betala. Og då er fokuset konkur-

Når me ser konkursen i kran- og transportbransjen så

ranseevne.

er dette selvfølgelig trist for ansatte, men som arbeidsmarkedet er i vår region er det stort behov for kvalifi-

Kran – nå Nordic Crane Stangeland - er inne i ei inter-

serte folk. Men har en jobbet lenge i et firma, blir det ny

essant tid med stadig økende arbeidsmengder. Ser at

start på ansiennitet på ny plass og det er negativt. Det

våre gode medarbeidere er på offensiven, her er store

er nå mitt poeng at et solid firma skaper trygghetsfø-

utfordringer!

lelse og gode arbeidsforhold.

De fleste veit nå at vår nye styreformann heiter Terje

Eg drister meg til å påstå at TS representerer nevnte

Vareberg, og det er me spesielt glae for. Terjes gode

forhold.

erfaring i bank og olje og andre forretningsområder, er interessant og nyttig for vår anseelse og drift. Bra!

Me ser fram til vår og gode arbeidsforhold.

TS pris:

Hilsen Trygve

Terje Stangeland har gjort en hederlig innsats gjennom mange år, med hjelp til folk med alkohol-/stoffproble-

Stort og komplisert saneringsprosjekt i sentrum: Solvigen sitt prosjekt ”Havneringen” for Stavanger kommune. Trygve på befaring, her ved siden av byggeleder for Stavanger kommune, Trond Knutsen. Driftsleder Egil Skjeie i grøfta. Foto: Leif Emil Egeland.

3


Redaktørens forum Av Leif Emil Egeland

Hei igjen og takk for sist!

i lang tid! Dette året har vi fått snøen der vi vil ha den,

Fælt som tiden går - det er snart vår! Tiden går fort for

nemlig i fjellet/Sirdal, hvor det var veldig lite i fjor. Siden

TS-nytt også. Vi kan gratulere oss selv med 30 års jubi-

påsken er så sen som den kan være i år, er det ikke sik-

leum. Bladet ble startet i mars 1981 av undertegnede.

kert at vi har nok snø igjen til da, så vi får nytte de fine

Det første TS-nytt inneholdt stort sett bare internt stoff,

helgene nå fremover til Norges nasjonalsport.

historier etc. Hovedbudskapet den gang var at Kåre Godtfred Sele og Arvid Braut hadde hatt opprykk til ar-

I forrige TS-nytt skrev jeg om gleden ved å få tilbake

beidende formenn. Vi hadde også med en oversikt over

tidligere TS-er. Hadde da også i tillegg intervju med 3

masser og korngradering på varene som vi produserte

slike under spalten ”3 TS-er mener”. Også denne gang

på vårt eget pukkverk, TS Pukk A/S. Fra festfronten

kan vi meddele at flere har funnet veien tilbake til TS

kunne vi melde at vi gjentok vår årlige midtsommerfest

etter lengre fravær. Vil spesielt ønske Kjellaug Stokka

på Sola Strandhotell den12. juni, med ansatte og ven-

velkommen tilbake etter over 30 år. Vi to var kollegaer

ner. Menyen var: Fint vær: Grilling, dårlig vær: Reker og

i mange år da vi hadde kontoret på Madlaveien. Vel-

salat. Kjempekjekke fester vi i bedriftsidrettslaget holdt

dig kjekt å ha deg tilbake Kjellaug. Vi har også fått til-

på med en gang i året samt to ganger i året i Sola turn-

bake en god kar fra Bjørheimsbygd, Audun Østerhus;

hall, der vi i tillegg til mat og drikke hadde den populære

velkommen tilbake! Han er sjåfør og var også det sist

bingoen.

han var her fra 1980 – 1985. Vil samtidig også ønske Karsten Gryte velkommen som ansatt, etter mange år

Til tross for vinterproblemene har TS- maskineriet hatt

som egen næringsdrivende og TS samarbeidspartner.

full drive og vel så det. Vinteren har også i år vært kaldere enn normalen, men heldigvis ikke så hard som fjor-

Ønsker alle våre samarbeidspartnere og trofaste le-

året, da vi også hadde snø i store mengder i låglandet

sere en fin vår og God påske. Bygging av fordrøyningsbasseng av stein hos Håkull, Foss Eikeland.

4


Leder

Hva det betyr å være ledende! Av Olav Stangeland

Du har hørt det før, men jeg sier det igjen: T Stange-

Jærbuen har mange gode egenskaper, men vi har ikke

land Maskin AS skal være et ledende selskap i bran-

alltid vært like flinke til å gi både ris og ros til hverandre.

sjen. Dette er vår visjon. Men hva betyr det å ha en slik

Her har vi mye å lære. Og det jobber vi med. For selv

posisjon? Vi har stilt oss selv spørsmålet, og svarene vi

om tidene er krevende og vi har vært gjennom noen

har fått utgjør i dag våre fire verdier: Vi skal være forbe-

tøffe år, framstår TS i dag bedre rustet for framtiden enn

redte, ryddige og effektive. Og sist men ikke minst: Vi

noen gang. Det skyldes ikke minst det kvalitetsarbeidet

skal trives på jobb. Arbeidsglede er et stikkord i hele

vi har gjort internt.

organisasjonen vår!

”Vi kommer til å nå våre mål og da tror vi at ikke minst kommunikasjonen internt vil ha mye av æren for det.” Visjonen og verdiene våre har vært utgangspunkt for det arbeidet vi de siste årene har gjennomført internt og gjennom hele organisasjonen; i ledergruppen, hos anleggslederne, driftslederne, formennene og basene. Og derfra jobber vi hele tiden med å få ut kunnskapen

På markedssiden er det fortsatt utfordringer. Vi har vært gjennom to vintrer som har krevd sitt, selv om vi forhåpentlig har lagt bak oss det verste nå. Første halvår vil nok fortsatt være preget av et lavere prisnivå enn det vi kunne ønsket oss. Men fra etter ferien ser det bedre ut. Vi forventer at situasjonen vil stabilisere seg, og gi oss mer armslag ut over i 2011. Vi har i det siste tatt mer grep i betongmarkedet. Sandnes Betong, hvor vi er en av eierne, har kjøpt Sirdal Betong, som i sin tur har gått inn i Kvinesdal. Alt i alt har vi fått ryddigere forhold i denne delen av bransjen, og det har vi god tro på.

til hver og en uansett arbeidssted og funksjon. Den blå

Det er mange TS-prosjekter på gang: Hillevågsveien i

tråden gjennom det hele har vært høyde under taket,

Stavanger, trinn to for E39 på Helleland, flere boligfelt-

god kontakt folk imellom og et miljø preget av klare til-

utbygginger og mange riveprosjekter. Det skjer mye og

bakemeldinger.

det liker vi.

Vi kommer til å nå våre mål, og da tror vi at ikke minst

Stå på, og ha en god vår alle som en!

kommunikasjonen internt vil ha mye av æren for det.

Riving i Åkragata. Foto: Leif Emil Egeland.

5


Leder

Krannytt Av Trond Helge Skretting

Nytt år og nye muligheter. En ny epoke er påbegynt for

I fjor sommer etablerte vi ingeniøravdeling i Nordic

vårt firma som i over 30 år har vært en del av ”TS”, og

Crane Stangeland, og i år har vi ansatt Erik Andersen

som fremdeles har nevnte begrep i blodet og den dag-

for å utvide denne delen av virksomheten vår.

lige drift, men som har tatt det store steget og heter

Engineering er mer og mer etterspurt, ikke minst fordi

nå offisielt Nordic Crane Stangeland AS. Den samme

flere av prosjektene vi blir tildelt er av større omfang

navneendringen er gjennomført hos vårt søsterselskap

og viktigheten av dokumentasjon og kvalitetssikring på

Kynningsrud, og alle tilknyttede selskaper i Nordic Cra-

jobbene. I resepsjonen skal Kjellaug Stokka vikariere

ne Group bærer nå konsernnavnet. Det er en milepæl

pga. familieutvidelse hos Lise Halvorsen. Kjellaug har

på mange måter, og ikke minst en grunnstein lagt for

lang fartstid innen kontorfag. Velkommen til begge.

videre arbeid. Som jeg alltid nevner på vinterhalvåret, så er vedlikehold I lokale markeder, enten det er i Fredrikstad, Kristian-

og renhold av lastebiler og kraner like viktig i år som

sand, Haugesund, Ålesund, Tromsø etc., har velkjente

i fjor. Ryddighet i førerhus er fremdeles en selvfølge,

og sterke firmanavn blitt byttet ut. Men vi er de samme

og synliggjøring av hvilken oppfatning vi vil at våre

firmaene, bare med større kapasitet og bredere tilbud

forretningsforbindelser og omgivelser skal ha av vårt

til våre kunder. Vi har gjennom de siste år bygget opp

firma.

et kraftfullt selskap som kan påta seg ethvert oppdrag innen løft og transport. Organisasjonen er solid og i sta-

Tenk ”Alltid på plass” i alt du gjør. Husk våre verdier

dig utvikling.

glede, stole på og løsningsorientert.

Fjorårets regnskap og resultat er i skrivende stund i fo-

God vår.

kus. Overraskelser kommer sjelden når man har kontroll gjennom hele regnskapsår. Jeg unnlater alltid å nevne tall i disse innleggene, og nevner ikke aktuelle tall denne gang heller. Men 2010 gikk i pluss, og det ligger mye innsats, serviceinnstilling og pålitelige ansatte bak dette resultatet. Det er heller ingen tvil om at den omtalte finanskrisen i ettertid har gjort mange markeder litt mer avventende og vurderende innen investeringer og annen virksomhet. Inneværende år ser vi for oss den jevne aktiviteten som året før. På forsommeren skal revisjons­stanser gjennomføres på to petroleums­ anlegg, hhv. midt og nord i Norge. Men i størrelsesorden ikke i samme omfang som var høsten 2010. Bygg- og anleggsbransjen driver jevnt og elementmontasjer går normalt.

6


Finans

2010 bedre enn forventet Av Egil Bue

I skrivende stund er vi ikke helt ferdig med tallene for

Det er blitt avholdt veldig mye kurs og satset på kompe-

2010, men hovedtallene viser en omsetning for T Stan-

tanseheving i løpet av året som gikk. Dette er jeg over-

geland Maskin på 816 mill. kroner. Det er en nedgang

bevist om vil slå ut i effektivitet kombinert med lite uhell

på 27% fra året før.

og skader. Lite skader og lite reklamasjoner på jobber

Nedgang i omsetning føles normalt ubehagelig, men i

er bankers, med tanke på å skape gode resultater. Hå-

vårt tilfelle var det både forventet og enkelt å forklare.

per derfor inderlig at folk blir inspirert av å drive god

Andel kjøpte tjenester (underentreprenører) har gått be-

planlegging i forkant på alle jobber.

tydelig ned i 2010 sammenlignet med de foregående

Det snakkes enda om etterdønningene av finanskrisen

år, og har klar sammenheng med type jobb vi har hatt.

og hvor det evt. kan slå ut. I Norge har vi jo vært vel-

På tross av hard vinter både ved årets start og slutt,

dig skånet. Trist å følge nyheter hvordan flere land sliter,

kom vi ut av 2010 med stor egenproduksjon, og det

men sympatien min går ikke først og fremst til de som

er tross alt egen aktivitet som fortsatt er det viktigste.

har 52 års pensjonsalder og likevel tør klage. Har deri-

Summa summarum må vi kunne si at 2010 ble mye

mot full sympati med tyskerne som ”forlanger” at andre

bedre enn vi forventet ved inngangen. Spesielt er vi for-

land også får jobbe til de er 67 år.

nøyd med resultatet i forhold til hva vi kunne frykte når

Her på berget kan vi fortsatt glede oss over at den øko-

det så litt svart ut.

nomiske flonså, som fortsatt ikke har sluppet taket, bidrar til at vi har lavere renter enn det vi egentlig skulle

”Spesielt er vi fornøyd med resultatet i forhold til hva vi kunne frykte når det så litt svart ut.”

hatt. Lav rente bør fortsatt være positivt for at vi skal få tilgang på mer jobb. Ser i avisene at vi kan forvente minst 2% renteøkning i løpet av dette og neste år. Tar vi utgangspunkt i et lån på 2 mill. kroner så betyr det minst 40.000 mer i rentekostnad pr. år slik at banken trekker kr 3.300 mer pr. måned. Dette bør være nok til å beherske kjøpelysten? Konklusjonen må være at vi fortsatt har det godt. Vi bor

Dette bekrefter vel igjen at TS har en flott gjeng med

antagelig i den beste og fredeligste delen av verden,

kvalifiserte folk som sammen klarer å produsere effek-

og jobber i et spennende og solid selskap der lønnå

tivt når de bare slipper til (været).

komme når den skal.

7


Internproduksjon Av Tommy Stangeland

Godt nytt år og tusen takk til alle som var med og gjorde 2010 til et godt år både med tanke på produksjon, penger og sikkerhet!

”Vi må nok også ta av oss hatten for den mengden masser som er blitt flyttet de siste månedene.”

Fire stolte sjåfører, f.v. Stein Ove Dugstad (FH12 500hk), Bjørn Martinussen (FH12 540hk), Lars Stokka (Scania 560hk) og Kent Erik Matland (Scania 500hk).

Vi er godt i gang med 2011, det er vår i lufta og full produksjon - vi mangler både folk, gravemaskiner og laste-

fått nye biler og maskiner: Dette er topp utstyr og det er

biler. Vil benytte anledningen til å gratulere alle som har

vel fortjent! Vil også få ønske nye ansatte velkommen, samt takke for innsatsen til de som har valgt å bytte arbeidsplass. Til slutt må jeg få lov til å skryte litt av lastebilsjåførene våre. Vi har hatt møte om kjøre- og hviletidsbestemmelser, samt litt generell informasjon. Dette var et veldig godt møte, og med svært god oppslutning – tusen takk til alle. Vi må nok også ta av oss hatten for den mengden masser som er blitt flyttet de siste månedene. Her har sjåførene virkelig stått på, sammen med Henrik, som har koordinert 26 stk. egne og 26 stk. innleide biler.

Trond Jørmeland med sin nye Volvo 210 CL.

Fornøyde sjåfører med nye Mitsubishi L200 pick-up: Fra v. Asle Granberg, Svein Viste, Tore Obrestad, Raymond Bale og Terje M. Salte

8


Marked

Nytt år med nye muligheter Av Tore Voster

Vi har allerede kommet to måneder på vei inn i det nye året. Ja, tiden går utrolig fort, kanskje er det et godt tegn at dagene flyr av gårde når vi har stor aktivitet på jobben. Et kort tilbakeblikk forteller at T Stangeland Maskin AS har hatt like stor aktivitet de siste to årene (2009 og 2010). I markedsavdelingen har vi tall som forteller at vi i fjor leverte over 600 tilbud på nye oppdrag. Samlet utgjør disse arbeider for ca. 2 milliarder kroner, og hvorav vi fikk ca en tredjedel av dette volumet. Januar måned fortsetter med samme høye aktivitetsnivå på tilbudssiden. Vi legger nok merke til at de største prosjektene ikke finnes i vårt nærområde. De siste ti årene har distriktet vårt hatt mange store prosjekter som vi har fått deltatt i. Derfor må vi nok forberede oss på en tid fremover med hektisk organisering av små og mellomstore prosjekter for å få endene til å møtes, både med hensyn til bemanning og økonomi. T Stangeland Maskin AS har fokus på oppdatering av kunnskap for sine medarbeidere. Nylig var flere personer på kurs i den nye plan- og bygningsloven som trådte i kraft 1. juli 2010. Det har medført at det blir noen nye endringer med hensyn til ansvar i søknadsprosesser, godkjenning og ansvar i prosjekterings- og utførelsesfasen, samt at uavhengig kontroll blir innført i byggebransjen. De nye tekniske forskriftene innføres 1.

godkjenningsområder i høyeste klasse, samt for uav-

juli i år. For prosjekter i tiltaksklasse 2 og 3 skal det all-

hengig kontroll.

tid under prosjektering kreves faglig kompetanse, samt at det gjennomføres uavhengig kontroll innen følgende områder: Bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, brannsikkerhet og geoteknikk. Uavhengig kontroll er et nytt begrep hvor det kreves sentral godkjenning for å utføre kontrollen og at selskapet ikke har noen personlig eller økonomisk tilknytning til det selskapet som skal kontrolleres. Det betyr at alle prosjekterende og utførende skal fortsette med sin egenkontroll i henhold til kvalitetsplaner etc., men at det skal gjennomføres uavhengig kontroll fra et utenforstående selskap som nevnt ovenfor. T Stangeland Maskin AS har fornyet sin sentralgodkjen-

• Søker, tiltaksklasse 3 • Overordnet ansvar for prosjektering av bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner, tiltaksklasse 3. • Overordnet ansvar for utførelse av bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner, tiltaksklasse 3 • Kontroll av overordnet ansvar for prosjektering av bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner, tiltaksklasse 3. • Kontroll av overordnet ansvar for utførelse av bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner, tiltaksklasse 3. • Vi vil i fremtiden være godt rustet til å kunne ta opp konkurranse på alle fagområder og alle prosjekter.

ning for tre nye år, frem til januar 2014. Vi har nå alle 9


Drift Kran Av Roy Otto

Vi har vært heldige med svært god aktivitet hele vinteren. Utnyttelsen på kraner og biler har vært over det som var forventet, spesielt med tanke på at vi fikk mye kulde og mye snø tidelig i desember. Det var ventet permitteringer og anleggsstopp, spesielt i bygg og anlegg. Heldigvis ble dette ikke tilfelle. Og også i år har vi unngått permitteringer. Den høye aktiviteten vil holde seg også fremover. Ordrereserven er god og jobber vi er inne på går til etter ferien. I perioden april til juli er det flere store jobber som går samtidig og gir spesielt høy aktivitet. Jeg ser ikke bort i fra at vi også i år må leie inn mange kraner eksternt. Forventningene er derfor positive til resten av året. Men det er også mange utfordringer i forbindelse med at det stilles store krav til oss som en solid og seriøs aktør i kran- og transportmarkedet. Krav til dokumentasjon og kompetanse er saker som har og får stort fokus fremover. Innen olje og gass har vi hatt godt og stabilt med arbeid i vinter. Her forventes en lavere aktivitet i 2011 og fremover. Innen bygg og anlegg er det godt trykk og vi har aldri hatt så mange kraner i elementmontasje som vi har nå og frem mot ferien. Og det er mange nye bygg og nye prosjekter som kommer i sommer og utover høsten.

Søndag 9. januar satte Nordic Crane Stangeland solid transportrekord, med utlasting av Ormen Lange P27 modul på 895 tonn. Les mer om dette på side 41. Den nye 600 tonns beltekranen er nå på plass på Aukra. Der har vi en lengre jobb som begynner nå i februar. Den heldige kranfører som skal betjene tungløftkranen er Stig Fjærtoft. Han er nyansatt og kommer fra NCG i Ålesund. Han ønskes velkommen til oss. Vi har også forsterket engineering avdelingen med ansettelse av Erik Andersen. Han er allerede godt i gang sammen med Kato. Engineering tar mer og mer tid og mange av våre kunder benytter seg av vår ekspertise til planlegging og valg av metode. Spesielt oljeindustrien har sett at vi sitter på betydelige ressurser og kompetanse på kran og løft som de ikke innehar selv og ser derfor store besparelser i å kjøpe engineering fra oss.

”Uten tvil går vi travle tider i møte.” I Nordic Crane Bergen er det også økende aktivitet. Spesielt lokalt i Bergensområdet har vi fått flere bra jobber og flere nye kunder. Det er ekstra hyggelig at flere av de største og godt etablerte bedriftene og entreprenørene i Bergen har valgt oss som leverandør av krantjenester. Kan nevne FM gruppen som valgte å inngå en langtidsavtale med oss. Dette er hyggelig og vi skal levere i beste Nordic Crane kvalitet. Med flere nye kunder og prosjekter bør aktiviteten i Bergen ta seg ytterligere opp i løpet av sommeren. For å holde unna alle jobbene leier vi daglig inn flere kraner. Jeg ønsker Marianne Skogstad velkommen til NCG Bergen. Hun har ansvar for kontoret i Bergen og vil få mange interessante oppgaver i tiden fremover. Uten tvil går vi travle tider i møte. Dette blir utfordringer som vi er godt rustet til å møte. Med topp utstyr og motiverte medarbeidere så er jeg ikke i tvil om at vi skal løse alle oppgaver til det beste for våre kunder. Nå er det viktig å ha fokus på utstyr og alltid være på plass når kunden forventer. Ønsker alle en fortsatt god vinter og vi gleder oss til våren med god aktivitet.

10


Drift Anlegg

Et godt år Av Oddvar Kvia

Året 2010 er nå historie. I starten på året var det vinter,

sperreutstyr, komprimeringsutstyr osv. Det er ekstra

og i slutten av året var det også vinter. Det var kulde-

viktig nå at alle samarbeider om utstyret, og at overflø-

grader fra tidlig i november, og det var kaldt til godt ut

dig materiell blir levert tilbake til Soma når det er ledig.

på nyåret. Vi har klart oss godt gjennom dette. Ingen permitterte før jul, og under 15 stk. permitterte i starten på dette året. Nå i skrivende stund har vi ingen permitterte, dette er bra. Nå har vi startet på februar måned og det går fort mot lysere tider, så vi håper vi kommer gjennom vinteren uten ytterligere permitteringer.

”Det er mye å glede seg over i starten på det nye året.”

Vi arbeider hele tiden med å få fatt i gode medarbeidere, og å heve kompetansen på alle nivå. Det foregår stadig kursing, alt fra sikkerhetskurs til ledertreninger. Dette er noe av det viktigste vi gjør. Husk, våre ansatte er den viktigste ressursen som er i firmaet. Ta godt i mot de nye, og bruk tid på å lære dem opp. Dette gir gode resultater på sikt. Vi har vært inne i en periode med mye transport, blant annet på Tastarustå Bydelssenter. Et arbeid vi har for Block Berge Bygg. Her skal det lastes og transporteres

Til tross for mye vinter i fjor er oppsummeringen av året

90 000 m³ masse, og sprenges 50 000 m³. Det er kort

bra. Resultatet er tilfredsstillende, og like viktig; vi had-

tid på dette, og derfor måtte vi også bruke juleferien på

de ingen alvorlige ulykker i fjor. Dette er vi meget godt

en del av bemanningen. Vil takke alle, med Palmer Rør-

fornøyd med. La oss håpe at det nye året går like bra.

heim i spissen, for en god innsats og vilje til å nå målet.

Alle må bidra til dette.

Det er viktig for Block Berge å komme i gang etter den

Ordrereserven er på mellom 650 og 700 millioner, så det er mye å ta fatt i dette året og. Det er lite store jobber som har kommet i det siste, men det kommer mange

planlagte fremdrift, og derfor er det ekstra kjekt å se den innsatsen som blir lagt ned for å nå dette. Og, vi lever fortsatt av fornøyde kunder.

mindre oppgaver. Dette er en utfordring for det meste.

Det er mye å glede seg over i starten på det nye året.

Det krever ekstra god planlegging både på driftssiden,

Gode folk, nok arbeid, godt utstyr, og vi går mot lysere

men og på fellesutstyret. Vi kjøper stadig mer brakker,

tider. Grannes – boligprosjekt for Skanska. Foto: Leif Emil Egeland.

11


Personal

Utvidelse av Anleggsavdelingen med Driftsingeniører Av Joar Løland

Rollen som anleggsleder har vært i rivende utvikling de

skal gå ut over gode, gamle og velprøvde metoder for

siste årene. Kravene til oppfølging og dokumentasjon

ledelse. Derfor styrker vi anleggsavdelingen med en ny

har økt betraktelig. Arbeidsoppgavene har derfor blitt

stilling vi har kalt driftsingeniør.

langt flere og ganske annerledes. En driftsingeniør arbeider under anleggsleder. Det er en Fra å være en teknisk problemløser og tilrettelegger i

ung og fremadstormende ingeniør med ambisjoner om

prosjektene i samarbeid med driftsledere og formenn,

å bli anleggsleder. Anleggslederen fordeler arbeidsopp-

har nå flere og flere administrative oppgaver som også

gavene slik at alt blir utført på en skikkelig måte og slik

omhandler betydelig dokumentasjon av utført arbeid,

at anleggsleder har tid til å være godt synlig i prosjek-

gjort sitt inntog i vår hverdag.

tene for egne ansatte, og ikke minst synlig og tilstede for kundene.

Også hos driftsledere og formenn er mer administrative oppgaver kommet for å bli, og dermed erstattet noe av

Anleggsleder og driftsingeniøren arbeider tett sammen.

den tiden de før stod og administrerte arbeidet på grøf-

Det er viktig at driftsingeniøren får arbeide med alle typer

tekanten.

oppgaver som faller under anleggsleder og dermed får ”håndtverket” inn i fingrene.

Slik er utviklingen, og vår målsetting er å være ledende også innfor disse oppgavene.

Som den observante leser har oppdaget vil vi med denne organiseringen også få god og sunn konkurranse om

Historien vår har i aller høyeste grad vist at tilstedeværel-

fremtidige ledige anleggslederjobber, og vi vil ivareta vårt

se og direkte involvering i prosjektene fra anleggsledere

viktigste rekrutteringsprinsipp om ”å vokse innenfra”.

har vært en stor suksess. Vi ønsker ikke at nye oppgaver Problemløsning på høyt nivå. Driftsingeniørene John Olaf Østerhus og Tore Lende.

Deltakerne på Talentskolen.

12


Økonomi

God planlegging gir gode resultater Av Annelise Osaland

Hos Stangeland er vi en gjeng som er vant til å ”brette opp armene” og ta i et tak når det behøves. Dette viser tallene våre tydelig. I januar, februar og mars 2010 hadde vi 23.461 produksjonstimer mindre med egne maskiner enn det vi hadde i samme periode i 2009. På tross av den lave utnyttelsen av våre maskiner i perioden (grunnet tele) så har vi likevel omtrent tilsvarende antall produksjonstimer på maskinene totalt på året i forhold til 2009. Tallene viser en marginal differanse på 1060 timer lavere produksjonstid enn i 2009. Dette kan vitne om god planlegging og god utnyttelse av maskinene våre. Når dette er sagt så bør det også nevnes at for å få dette til har vi måttet øke bemanningen i 2010. Det vil si

Anlegget med trapper og granittblokker langs Storåna i Sandnes nærmer seg sluttført. Endene er allerede på plass!

vi er flere ansatte ved utgangen av 2010 enn vi var ved inngangen til året. Totale årsverk i 2010 ligger likevel så

gingssystem. Vi har her valgt en løsning med Microsoft

å si likt med 2009 (blant annet grunnet permitteringer

Dynamics CRM i kombinasjon med Microsoft Share

første tre måneder).

Point.

Ellers er det mye som skjer på IT-fronten hos T Stange-

Microsoft Dynamics CRM (customer relationship mana-

land Maskin i disse tider. I skrivende stund er vi nesten

gement) er et komplett kunderelasjonssystem som skal

klar til å ”gå live” med et mobilitetssystem for innkjøp

gi oss mulighet til enkelt å lage og vedlikeholde oversikt

og service. Dette vil forenkle prosessene ved innkjøp,

over våre kunder.

lageruttak og service-ordre. Spesielt tror vi dette vil forenkle hverdagen for dem som håndterer dynamitt. Sys-

Microsoft SharePoint kan benyttes til å lage alt fra en-

temet er nå testet grundig på enkle prosesser som for

kle samhandlingswebområder, til avanserte intranett

eksempel utlevering av arbeidstøy. Her fungerer syste-

for virksomhetsstyring. Vårt ønske er å optimalisere

met utmerket og innen kort tid vil vi også ha testperso-

hvordan våre ansatte, dokumenter, prosesser og forret-

ner klare for håndtering av dynamitt.

ningsapplikasjoner fungerer sammen.

Timeregistreringssystem ble nevnt i forrige TS-nytt. Her

Dessverre viser det seg at disse systemene som i ut-

går det fremover og systemet for timefangst via Web

gangspunktet leverandøren mente skulle være ”plug &

samt Transportmodulen ser nå ut til å fungere bra. Fort-

play” slett ikke var så enkelt som det var lovet. Prosjek-

satt gjenstår noe arbeid i forbindelse med endringer av

tet er nå over et år forsinket. Dette kan vi bare beklage

oppsett samt testing av konteringer. Hvis det ikke duk-

og si at vi nå håper og tror at systemet vil være på plass

ker opp helt spesielle problemer så forventer vi en opp-

innen forholdsvis kort tid.

start for alle ansatte i begynnelsen av april 2011. Jeg ønsker alle lesere en riktig god vår. Sist men ikke minst så holder vi i disse dager på å ferdigstille et dokumenthåndterings- og kundeoppføl13


HMS

@ Nordic Crane Stangeland Av Per Johnny Skåland

”Alltid på plass!” er vår visjon. Fjorårets hms-statistikk

resulterte i til sammen 7 fraværsdager, et overtråkk 4

er oppsummert og organisasjonen er informert om sta-

dager, en klemt hånd i forbindelse med manuelt arbeid

tus i denne sammenheng. Spørsmålet er om vi i hms-

(spetting/flytting av bjelke) 3 dager, dunket kne 1 dag,

sammenheng var alltid på plass i 2010. Tallene som

og et lite hyggelig fall (1,5 m) ved rigging av kran siste

presenteres er basert på rapporter og registreringer i

dagene i oktober, noe som resulterte i en brist i den

registre for RUH (rapport uønsket hendelse) og time-/

ansattes bekken og fravær resten av året. Fraværsska-

lønnssystem, og er således et produkt av bedrift og an-

der er ikke ønskelig og vi må sette av tilstrekkelig tid til

sattes åpenhet og håndfaste fakta.

planlegging og risikovurdering for at ikke selv de mest

God statistikk vedrørende hms er et vesentlig anlig-

ukompliserte arbeidsoppgavene har risiko for skade.

gende med hensyn til å være en foretrukket leverandør

Vi har alle et ansvar for å arbeide sikkert, ta vare på

i markedene, og negative hms-verdier kan man fort øn-

egen helse, og vurdere risiko løpende i vårt daglige vir-

ske å gjemme bort med å fremheve de gode resulta-

ke. Og vi har plikt til å gi beskjed dersom man erfarer

tene. Det er selvfølgelig viktig å fremheve det man er

farlige forhold.

god på. Det viser at man har evne til å prestere, men side om side med gode resultat har man kanskje ikke lykkes like godt på andre felt. Undertegnede bruker alle anledninger til å mase (les: forvente) om rapportering av farlige forhold og uønskede hendelser. Et must for å kunne kjenne pulsen av hva som skjer i arbeidet, på veien og på byggeplasser, og det er et uvurderlig verktøy for forbedring. Rapporteringen danner grunnlag for iverksetting av tiltak, noen synlige og tydelig merkbare, og noen mindre synlige i det daglige arbeidet, men likevel av høy viktighet. F.eks. har ryggplager vært en norsk folkesykdom i mange år, og rapporter om kink/overbelastning av rygg forteller ofte om mangelfull løfteteknikk. Tiltak; aktuelt tema i den interne kursingen som ble gjennomført i ’09 og ’10. Gleden er at våre ansatte har hatt en forbedring på over 80% på rapportering målt mot forrige år, og gevinsten er et bedre grunnlag til å vurdere/iverksette tiltak på. Dette viser et voksende engasjement for å bidra til en sikrere arbeidsplass. Nordic Crane Stangelands totale sykefravær forrige år var 4%. Til sammenligning har totalt sykefravær i bygge- og anleggsvirksomhet i Norge vært i gjennomsnitt ca 7%. I slik sammenheng er vår statistikk på en måte akseptabel, mens vi selv har tanker om to-tallet. En av våre målsetninger er ingen fraværsskader. Dette oppnådde vi ikke i 2010. To vonde rygger pga. løft 14

Tenk sikkerhet!


HMS - K @ Stangeland Maskin Av Olav Silde, HMS-K sjef

Et nødvendig og godt fundament

vært skikkelig kjekt å se den store arbeidsgleden og det gode engasjementet hos våre ansatte, i alle ledd og i

Da vi startet vår store HMS-satsing for litt over to år

alle stillinger.

siden, var vi klare over at det kom til å ta tid før vi så de store resultatene. En bedrift med nesten 500 ansatte er

Da vi startet satsingen anslo vi at vi skulle se betydelige

som et stort skip: Selv små justeringer tar tid og krefter.

resultater etter ca to år. Og det fikk vi rett i: Vi har halv-

Men på samme måte som et skip ikke kommer frem til

ert antall fraværsskader i 2010 i forhold til de forgående

sin havn uten å justere kurs underveis, kan heller ikke

årene. Samtidig har vi redusert antall alvorlige nesten-

vi nå våre mål uten justeringer. Våre viktigste justeringer

ulykker med hele 70 prosent.

har vært knyttet til hvordan vi tenker, prioriterer, planlegger og jobber for å sikre at HMS skal være en del av

Vi bruker våre resultater til å se fremover og til fortsatt å

alt vi gjør. En viktig erkjennelse i denne forbindelse har

finjustere. Vi ser at vår neste store utfordring er å holde

vært at god HMS er et nødvendig og godt fundament

konsentrasjonen og fokus videre. Vi er ikke i mål før vi

for en effektiv og økonomisk virksomhet.

unngår alle personskader. Resultatene vi har oppnådd er et godt fundament for vårt videre arbeid og for en ef-

En utfordring har vært å finne frem til og justere de man-

fektiv og lønnsom virksomhet.

ge tiltak, kampanjer og all informasjon, opplæring og arbeid som satsingen har krevd. Den aller største utfor-

En stor takk til alle ansatte som hver dag er med på å

dringen har likevel vært å være tålmodige og hele tiden

gjøre våre arbeidsplasser enda mer sikre!

bidra til at alle holder troen på det vi gjør. Derfor har det God planlegging gir sikker, effektiv og god butikk. Per Olav Roos og Kenneth Espedal studerer kart og terreng.


Verksmesteren Av Roy Borlaug

Som nevnt tidligere, har vi fått ny verkstedformann på verkstedet på Soma; Espen Hovland. Han var tidligere reparatør på en av våre servicebiler. Ola S Hagalid, som var reparatør på verkstedet, har overtatt denne og begynt som reparatør ute. Vår tidligere verkstedformann Steinar Østraat, har som faglig leder for lærlinger ansvar for sertifisering av våre maskiner samt teknisk support til våre servicebiler, nok å henge fingrene i. Bemanningen ellers på verkstedet er god og rekrutte-

større reparasjoner har vi hatt inne noen store dumpere

ringen framover ser lys ut. Vi har god kontakt med de

for reparasjon og renovering. Sveiseavdelingen har sin

videregående skolene i distriktet, og utplasserte elever

fulle hyre med å holde unna med peler til boreavdelin-

og lærlinger synes å trives og utvikler seg her hos oss.

gen, mellom skuffer og annet som skal sveises.

Det er bra. Lakkavdelingen har som vanlig fullt opp med lakkering I skrivende stund klargjør vi nye maskiner som skal ut i

og striping av nye og brukte maskiner og biler. Her har

drift og byttes mot de som har ” gjort sitt ” for oss. Av

vi ansatt en ny fagmann som lakkerer og klargjører. Lærling Kjetil Johnsen.

16


Tillitsvalgtes spalte

T Stangeland Maskin Gaute Håland, Hovedtillitsmann

dette vervet? Forslag mottas med takk og kan leveres sammen med timelisten eller på e-post til meg. OBS! Jeg har fått ny e-post adresse og nytt mobil nr.

Hei igjen! Nå er det vår igjen. Det blir lysere og lysere for hver dag. Vinteren begynte tidlig. Og vi har vært gjennom permitteringer. Heldigvis i mindre omfang enn i fjor.

e-post: gaute.haland@tsmaskin.no, mob: 975 52 879 Ha en god og travel vår. Hilsen Gaute Tillitsmenn i Stangeland Maskin: Maskinførarar: Gaute Håland Fjellavdeling: Einar Joa

På tillitsmannsfronten er

Transport: Willy Hodne

det for tiden svært stille. Vi

Grunnarbeid: Arnfinn Skadsem

savner innspill om saker dere vil vi skal ta opp.

Verksted: Ola Sundbø Hagalid Anleggsgartnere: Sven Tore Jensvold

Ellers er det valg på nye tillitsmenn/kvinner i maskin,

TS kontor: Per Svendsen

håndmenn og sjåfører. Er det noen som har lyst å ta

Nordic Crane Stangeland Arne Kristian Fuglestad Ja nå har vi komt godt i gang med 2011. Snø og tele håper jeg har forsvunnet for godt i år. Det er godt med arbeid, de fleste har nok å henga fingrene i, og for mitt vedkommende er vi i gang med et prosjekt for Aker på Valhall med en Liebherr 55 T. Folk er nå godt i gang med opplæring til fagprøven innen Kran og Løft, håper alle som var oppe til eksamen skriftlig før jul kom seg velberga igjennom. Nå går det fort mot sommer, håper alle ser fram mot litt meir varme i lufta og til den etterlengta turen til Island sammen med en fantastisk gjeng. Mvh Arne Kristian 17


Dagens TS´profil

Tor Harald Øglænd Av Leif Emil Egeland

Alder: 26 år - Bosted: Bogafjell, Sandnes

Idrett? Eg er ikkje skapt for idrett, eg pleie sei at eg trene intervall når eg drikke med begge hender. Livrett? Livretten min er nok komlå haima sjå Mor. Hva syns du om jobben din i TS? Eg synes at eg har ein unik arbeidsplass. Mange flinke og forskjellige folk med ulik kunnskap og ikkje minst galne folk med møje gode kommentara - alltid goe gang rundt forbi på anlegga.

Vi vil denne gang presentere en flott representant fra våre solide maskinkjørere, nemlig Tor Harald Øglænd. Som Tjelta-gutt og nabo var han nesten daglig hos Trygve, som satte pris på Tor Harald. Han fikk være med Trygve i jobb og ”lek”. Tor Harald hørte til i TS og det var helt naturlig at han fikk tilbud om jobb som maskinkjører, når tiden var inne. Han kjører gravemaskin og går mye på rive- og spunteprosjekter. Han har også ansvar for spuntlageret. I tillegg til å utføre flott arbeid er han en humørspreder som preger omgivelsene. Du blir bare i godt humør etter å ha truffet han. For Tor Harald finns ingen problemer, bare muligheter. Han er et typisk ja-menneske, og sier aldri nei enten det er søndag eller midnatt. Vi stilte Tor Harald noen spørsmål, som han svarte på i kjent stil: Hei mitt navn er då Tor Harald Øglænd, eg bur på Bogafjell og er 26 år gammal. Er jo oppvokst på Tjelta som nabo te sjefen sjøl, og det var vel der karrieren som liten TS starta for meg, 5-6 år gammal - med plenklipping og vidare til traktorar av alle sortar. Så når eg blei litt eldre var eg rundt forbi og jobba sjå naboar som avløysar. Då eg blei 17 år hykte Olav tak i meg og sa ”nå må du komma deg i et sjikele arbai, reis te Forus å snakk me Leif”. Og det gjorde eg. Har våre i firmaet sidan mars 2002 og stortrivest, årå går fort nå me he d jilt! 18

”Eg liga meg godt sjå STANGALAEN” Feriemål? Har nettopp vore i Brasil, i Natal, der eg feira nyttår for andre året på rad – ein kjempeplass! Var der i 3 veker og kom heim like kvit som eg var då eg reiste, men du blir ikkje brun under parasollen seie dei… Eg klarte å bli solbrent eg, men men, ingen ferie utan at ein er skikkelig solbrent! Eg likar godt å reisa, og lurer på å ta ein tur ner på karneval, får meste bare sjå kor tid neste tur blir. Det var litt om meg, Tor Harald.


TS-nytt presenterer:

Tommy Kvia

Daglig leder Entreprenørfirmaet Kvia AS Av Leif Emil Egeland

Entreprenørfirmaet Kvia AS er nok et lokalt entre-

som i dag er Entreprenørfirmaet Kvia AS. Oppveksten

prenørfirma, stasjonert på Nærbø. Kvia AS er et

min var naturligvis preget av at far var på jobb døgnet

familiefirma der grunder Olav Kvia er styreformann

rundt, og at det var mor som måtte være hjemme og ta

og sønnen Tommy daglig leder. Firmaet er ofte to-

den tunge jobben med å holde styr på 4 viltre gutter!

talentreprenør, men utfører også betongarbeid og tømmerarbeid.

Fra jeg var 13 til 23 år, så medvirket jeg i firmaet som forskalingssnekker hver sommer. Dette har vært veldig

Kvia AS er både kunde og leverandør til TS og ut-

god lærdom i forhold til den jobben jeg har i dag.

fører sine prosjekter med god jærsk grundighet.

Som utdanning har jeg allmennfag på Bryne videregå-

Kvia AS sin visjon er ”Verdiskapning gjennom sam-

ende, og fullført studie til diplomøkonom på handels-

arbeid”. Vi har tatt turen til Nærbø for å få en prat

høyskolen BI. Jeg begynte i arbeidslivet rett før jeg fylte

med Tommy.

24 år.

Fortell litt om din bakgrunn, oppvekst og

Kan du fortelle litt om Kvia AS og dine

utdannelse.

arbeidsoppgaver?

Jeg har vokst opp som eldst av 4 gutter på Nærbø. Da

Kvia AS startet opprinnelig som en betongbedrift, men

jeg var 5 år gammel, startet min far opp med firmaet

ikke så lenge etter oppstarten dukket det opp prosjek-

Kvia & Gudmestad. Det er som dere sikker forstår, det

ter som omhandlet totalentrepriser. Siden den gang har

IKM-gruppens nybygg er det nest største prosjektet i Entreprenørbedriften Kvia AS sin historie. Her skal de samle all virksomhet med kontorer, mekanisk og IKM Testing – et alt-mulig bygg!

19


Hovedkontoret til Kvia AS på Nærbø.

firmaet utviklet seg mye, og i dag kommer den største

er veldig viktig å skape samarbeid mot alle ledd, som

delen av omsetningen fra totalentrepriser. Men vi har

også slagordet vårt sier: ”Verdiskapning gjennom sam-

også avdelinger for både betong og tømmer.

arbeid”.

Til daglig så har jeg overordnet ansvar for alle avdelingene, og intern utvikling av disse. I tillegg kommer

Hva liker du best i ”lederjobben”?

organiseringen av øvrig administrasjon, som skal legge

At det er svært utfordrene å være leder. Det dukker sta-

tingene til rette for de som produserer. Siden jeg er ut-

dig opp nye og uforutsatte problemstillinger som må

dannet innen økonomi og administrasjon, så liker jeg å

løses. Jeg liker at det skjer noe hele tiden. I tillegg så

sette ting i system og lar fagfolkene i avdelingene ta seg

liker jeg å sette i gang prosesser, for deretter å måle om

av de praktiske detaljene innenfor sine fagfelt.

dette har gitt resultater.

Hva mener du er din viktigste oppgave?

Hva er en perfekt dag?

Dersom man sammeligner en bedrift med et fotballag,

Det må være å starte opp med en økt med spinning kl

så er min viktigste oppgave å sette laget sammen slik

06.00, og etter en god frokost være topp opplagt for

at at vi kan prestere og levere best mulig produkt. Det

arbeidsdagen. Videre få anledning til å besøke noen av

er viktig å utnytte spisskompetanse hos den enkelte,

byggeplassene (som det ofte blir for liten tid til…). Kom-

og lage ”spillesystemer” som fungerer. Jeg synes det

mer det inn nytt arbeid, så blir dagen helt topp. På etter-

MacArtney Norge AS er også et prosjekt vi har for Kvia AS. Dette er også et kombinasjonsbygg, med verksted, lager og kontor. MacArtney er et skotsk foretak med base i Danmark.

20


God planlegging er viktig for samarbeidet og for et vellykket prosjekt.

middagen prøver jeg å få tid til barna, og da er det kjekt

Hva med fritidssysler og hobbyer?

å være trener i fotball eller håndball. For å toppe dagen,

Fritiden går med til å følge barna i idretten. Har 2 som

så tar jeg en økt med curling i Nye Loen sammen med

er aktive nå, og en til som foreløpig bare sparker ball

bedriftslaget til Kvia AS. (…tro om TS’en ville latt seg

hjemme i stua. Å være trener synes jeg er knallgod av-

utfordre til en kamp???)

kobling fra den travle hverdagen. I tillegg så driver jeg som tidligere nevnt med litt curling.

Utfordringer og hva med fremtiden? En utfordring for fremtiden vil være å hele tiden søke

Hva spiser og drikker du helst?

etter å forbedre organisasjonen, for å møte et stadig

Biff med fløtegratinerte poteter, og ei god rødvin.

tøffere marked. Rogaland er jo viden kjent for å være ”gullkysten” i landet, noe som gjør at konkurransen

Har du en god historie?

ikke vil bli mindre med årene. Hver dag må vi søke å bli

Det må vel være da vi reiste en gjeng på 10 stykker til

bedre, og da må alle fra øverste ledd og til arbeiderne i

byggemessa på Lillestrøm i 2005 (fredag til lørdag). Jeg

felten dra lasset sammen.

hadde blant annet ansvar for å ordne flybilletter, og var svært fornøyd da jeg hadde fått til knallbillige billetter

Hvordan ser du på Stangeland Gruppen fra din side?

via internett. Da en noe sliten gjeng på lørdagen stod

Stangeland Gruppen opplever jeg som en seriøs aktør,

klare for å gå på flyet i Oslo, viste det seg at billettene

og en solid samarbeidspartner. Dere har alltid opptredt

var på feil dato – dagen før. Undertegnede var ikke sær-

profesjonelt overfor oss, og vi er godt fornøyd med

lig høy i hatten, siden vi også stod fremst i køen og måt-

samarbeidet vi har hatt til nå.

te finne oss i å tre til siden for at de med gyldig billett skulle få stige om bord på flyet. Det var ikke plass på

Andre ting du er opptatt av?

noen fly til Sola denne dagen, og gode råd var boksta-

Er veldig opptatt av barne og ungdomsarbeid, og at jeg

velig talt dyre. Vi fikk til slutt kjøpt oss nye billetter på et

har muligheten til å bidra med dette gjennom å være

fly til Kristiansand, og deretter hyret leiebiler til Sola. Vi

trener og engasjert i og rundt Nærbø Idrettslag. Synes

kom hjem en del timer forsinket, og undertegnede lærte

det er veldig kjekt å gjennom dette kunne være en bi-

seg at det billigste ikke alltid er det beste... De som var

dragsyter i å skape gode holdninger hos barn og unge,

med på turen har det fortsatt moro med dette!

og samtidig holde disse borte fra andre og verre ting i samfunnet.

Takk for praten. I tillegg til de nevnte prosjektene har vi blant annet hatt og har, følgende prosjekter for Kvia AS: • Austrått barnehage • Hausken Eiendom • VG Holding (eller PNI opplæringssenter) • Jærterminalen • Smith Byggene • T Stangeland Maskin har også vært oppdrags­giver for Kvia på blant annet undergang i Gunhilds­gate, pumpestasjon i Kvitsøygata med flere. • Et nytt punkt til slutt: Kvia (Tre) har også levert og montert støyskjermer i flere prosjekter for TS.

21


Nytt fra bergavdelingen Av Åsmund Bjerga

Her ser du bilde av den eneste boreriggen det er i Norge av denne typen: En Sandvik DP 1500 i (Pantera 1500) som er i boring for NorStone Tau. Der borer vi 5’ borehull med meget rette hull. Og med Trond Horve som operatør er det i de beste hender. Eivind Skjæveland og Tommy Stangeland i god drøs ved ishallen.

Bergavdelingen har i høst hatt et ekstra fokus på HMS. Alle medarbeiderne var samlet på Soma og ble enige om at det skulle være spesielt fokus på 3 ting: 1. Bruke winsj 2. Støvproblematikk 3. Verneutstyr, arbeidsklær Dette vil vi holde fokus på fremover. Det er nye sertifikatordninger relatert til sprenging, Lasse Knaben var førstemann med bergsprengersertifikat. Det er en overgangsordning mellom gammel og ny ordning, og ut 2012 vil alle som driver med sprenging i T Stangeland Maskin ha rett sertifikat.

Vidar Kråkenes borer i Ragnhildsgaten med Atlas D3.

22


For egen regning Av Sigurd Stokka

Det merkes at bunnen er nådd - tenker på følgende av

For mange år siden hadde me et inspirasjonsmøte med

finanskrisen - stålprisene er på full fart opp. Me har hatt

Kjell Schau Andreassen, en av de største profilene i

prisstigning på 15-20% og mer er i vente i følge våre

norsk fotball. Tema var ka som kunne bidra til å gjøre TS

stålleverandører. Stålmarkedet er et av de første som

til et enda bedre firma. Svaret var enkelt, me må være

faller i nedgangstider, og et av de første som stiger når

villig til å gjøre kvarandre gode – som i fotball, det nyt-

oppgangen kommer. I dag vil det betale seg å ha stål på

ter ikkje med 11 stjerner visst dei ikkje forstår lagspill.

lager, spesielt legert stål som me bruker en god del av.

Det er sunt med det rette konkurranseinstinktet, men det må ikkje gå på bekostning av medarbeideren. For å

Merkes gjør det også på deleprisene til maskinene -

relatere det til vår kvardag - er me gode nok til å dele på

prisleiet er høgt sett med våre aue. Ser ut for at svikten-

fellesutstyret vårt? Me har en del å gå på der, bare spør

de salg på nye maskiner skal tas igjen på økte delepri-

tomtegubben (Ole Reidar).

ser. Det gjelder å følge med her – det er muligheter. Ser en framover, tenker da på det som har skjedd i bilbran-

Siden eg var innom det – fotball: Vinteren er fin på den

sjen - i dag kan du kjøpe bilmerke sjå forhandlere som

måten, me kan reise på jobb mandagsmorgen uten tan-

for inntil kort tid siden var låst til ett merke. Kan det

ke på kos det gjekk med fotballen på søndag. Dette er

samme skje når det gjelder annleggsmaskiner? Neppe

kanskje det beste med vinteren. Men nå er det i gang

det. Markedet er mye mindre – antallet maskiner mye

i igjen - Oddmund har begynt si faste spalte på tavla,

lavere. Samtidig merker me at i Norge er dette en bran-

der det verken er subjektive eller objektive vurderinger -

sje som klamrer seg til det bestående - sjøl om me ikkje

lurer på kor han har det i fra?? Uansett - ønsker alle en

er medlem i EU, og godt er det, så er me med i et felles

god Vikingsesong!

marked, og det må alle rette seg etter. Disse bilene er solgt på eksport og er her rigget for en lang kjøretur til Midtøsten.

23


Nordic Crane Trondheim

If you can’t beat them,

join them! Av Magnus Gulstad

Medio 2010 etablerte Nordic Crane seg med kraner i

i skrivende stund omlakkert fra gult og hvitt til grønn

Trondheim. På kort sikt var målet å skaffe seg en del

og blå. Vi ser fram til å framstå i ny drakt, men de blå

kranjobber, komme under huden på kunder og få fot-

og grønne fargene forplikter! Vi må alltid huske på at

feste i Midt-Norge. Nordic Crane gjorde en god jobb!

vi er hverandres beste ambassadører. På hver vår kant må vi opptre profesjonelt og ryddig for at Nordic Crane-

Vi som jobbet for det som den gang het Trondheim

navnet skal få et godt rykte.

Kranservice AS arbeidet knallhardt for å demme opp for den nye aktøren på lokalmarkedet. Dette gjorde vi ofte

Ansatte i Nordic Crane Trondheim AS takker for tillitten

med hell, mens dikene andre ganger brast og Nordic

det er å bli inkludert i firmagruppen. Det skjuler seg mye

Crane var med ett inne på vårt hjemmemarked.

kompetanse og ressurser i alle leirer i konsernet, og vi håper å kunne bidra positivt.

”Vi må alltid huske på at vi er hverandres beste ambassadører.”

For en kranutleier er det en drøm å ha Nordic Cranes maskinpark og kompetanse i ryggen. Ingen jobber er lenger verken for store eller for krevende! Utnytter vi hverandre på riktig måte, skal det bli tøft å være konkurransedyktig mot oss både på gjennomføringsevne

Konkurransen skjerper sansene og man yter mer. La-

og kvalitet.

vere priser til tross, kvalitets- og servicenivå må alltid økes. Og omgangen med kunder må bestandig bli bed-

Nordic Crane vokser og vokser og ingen jobber er len-

re. Dette er spesielt viktig å merke seg når markedsan-

ger for store for oss. Selvsagt er det stas å få de største

delen er stor, for det er den siste andelen av markedet

kranjobbene, men de fleste av kundene er små. Disse

som er vanskelig å beholde. For å forbli lønnsomme i et

danner også en del av grunnlaget for vår drift og fortje-

så presset marked, må vi stadig ha fokus på kostnads-

ner på lik linje med andre større kunder topp service. En

nivå og effektivitet. Til syvende og sist er det bunnlinja

allsidig, stor og stabil kundemasse gir flere ben å stå

som teller; jeg besøkte nylig en kunde hvis omsetning

på og gjør oss mindre sårbare for svingninger hos de

var redusert med 23% på ett år som følger av finanskri-

største kundene.

sen. Overskuddet i bedriften hadde imidlertid økt med over 110%. Dette viser at nedgangstider til tross, det er mulig å fortsatt tjene godt med penger. Det er kreativitet og ærgjerrighet som setter begrensningene. Trondheim Kranservice AS ble solgt til Nordic Crane Group på senhøsten 2010. Salgsprosessen var rask og Nordic Crane opptrådte målrettet og beslutningssterk. Dette er egenskaper vi må ta med oss nedover i organisasjonen. Også overfor våre kunder må vi vise besluttsomhet, handlekraft og gjøre en så presis og effektiv jobb som mulig. Trondheim Kranservice AS skiftet navn til Nordic Crane Trondheim AS den 1. januar d.å. Den første kranen blir 24

Gjengen hos Nordic Crane Trondheim.


Fundamentering Av Jan Magne Fotland

Det har i siste periode vært godt med fundamenteringsoppdrag, i Jåttåvågen for Akso sitt nybygg og på Forus Tech Arena. Til sammen er ca 2000 meter med stålkjernepeler nå utført. En utfordrende jobb med til dels vanskelige grunnforhold. Etter erfaringer vi gjorde på Ualand stasjon har vi nå startet et samarbeid med Structon Rails om boring og montering av KL-master for jernbanen. Riggen skal settes på ei brønnvogn som Structon Rails har gått til anskaffelse av. Her skal vi også montere på lastebilkran og kompressor. Dette blir montert slik at riggen enkelt kan gå av vognen for oppdrag langs med sporet. Første oppdrag blir på Dovrebanen så snart utstyret er ferdig montert på vognen. Vi har fått jobb på Jørpeland med spunting og avstivning av grøftetrase. Totalt ca 4300 m² med spunt skal settes og avstives innvendig. Dette er tilsvarende jobb som vi hadde på Felt F1 Forus. En spennende jobb som vi har god erfaring med. Byggegrop for Politihuset Sandnes.

25


3 TS´er mener Av Leif Emil Egeland

1. Hvor har du planlagt å bruke årets påske- og sommerferie? 2. Fortell litt om hva du vil prioritere og oppsøke (gjøremål)

Arne Marthin Svendsen 1. Som småbarnspappa til fire gutter (alder 0-6 år) vil jeg heller velge å kalle det intensjon, så blir planen til etter hvert. Lempe tutti frutti, påskedigg og pakkenelliker inn i caravellen og kjøre inn til svigers i Åkrafjorden. Om det er påske eller sommer er det alltid noe å finne på der, med mektig natur som nærmaste nabo. For tre år siden var vi i Mandal, og håpet (intensjonen) er at det blir gjentagelse denne sommeren. Svanhild og jeg gleder oss til å få reise sammen med TS’gjengen til Island. At det skal bli minnerikt er vi overbevist om. 2. At ungene får være unger og utfolde seg. Sammen skaper vi opplevelser og minner som blir relasjonsbyggende langt inn i evigheten. Bekken utforbi huset til "Besto & Besten" i Åkrafjorden har potensiale til så mangt! – Og en ting til alle: Husk å sikre ungene forsvarlig i bilen. Snakkes folkens!

Eivind Knobel Eikeland 1. Påskeferien går som vanlig til Vennesla og til hytta i Kvinesdal. Første uka i sommerferien skal vi til Danmark sammen med 3 andre barnefamilier (til sammen 13 unger!). Så blir det hjem til Vennesla og hyttetur i Kvinesdal. 2. I Danmark skal vi til Legoland og ellers det guttungene måtte ønske. Både påske og sommerferie brukes til å treffe familie og venner, gå i Dyreparken, bading (om sommeren, Sørlandsbadet hvis været blir dårlig), fisking og båtturer.

Rolf Kvalevåg 1. Påsken skal jeg til Sirdal med familien. Sommerferien skal tilbringes på Mallorca. 2. I Sirdal blir det avslapning, men en får vel prøve å få tid til en skitur. Mallorca blir en tur med hele familien med soling, bading og mye god mat og drikke. Skal feire ”kjerringa” sin 50 års dag.

26


Våre anlegg Av Per Svendsen

Etter en kald desember og januar med tele og snø, og

Vi har også fått 2 andre kontrakter i forbindelse med

noen permitterte, er det nå full fart igjen. Vi går inn i den

dette som består av å legge nytt VA anlegg og opp-

mest hektiske perioden i året for vår bransje, i tillegg til

arbeidelse av 1 km kommunal vei i Dregjavikveien. Til

dette har vi litt arbeid som ble utsatt i vinter som vi også

sammen er dette jobb for over 20 millioner for oss. Vi

må gjøre nå. Summen av dette gjør at vi får noen travle

er for tiden godt i gang med grøftearbeidene, og er helt

veker fram mot sommeren. Kapasiteten, dyktigheten

i startfasen med arbeidene på veien. Tore Obrestad og

og viljen som viser igjen på anleggene ligger til grunn

hans folk vil være på Bersagel hele dette året.

for et sterkt firma, og når alle er med og drar lasset og arbeider forberedt, ryddig og effektivt, er jeg sikker på

Akso Jåttåvågen

at vi kommer i mål med en god dose fagstolthet og ar-

Akso står her for Aker Solutions, og dette prosjektet

beidsglede. Her er noen eksempel på anlegg som har

er et nytt kontorbygg for Aker Solutions. Vi jobber her

pågått i høst/vinter.

som underentreprenør for Hent. Som i alle prosjekter vi er involvert i er det også her høyt fokus på KS,

VA-anlegg Bersagel-Ims

HMS arbeid og med stram fremdrift. Siden oppstarten

Dette anbudet omfatter legging av ny hovedvannled-

i september har vi kjørt ut 115.000 m3 med masse, bo-

ning, spillvannsledning og pumpeledning fra Ims til Ber-

ret 470 stålkjernepeler (2,5 km), satt 220 fjellbolter og

sagel. I tillegg til dette skal det etableres 3 pumpesta-

klargjort 19.000 m2 med byggegrop. For å få til dette

sjoner for spillvann.

har vi til nå forbrukt 200.000 liter med diesel og over

Totalt skal det graves 3900 meter med ledningsgrøfter

12.000 arbeidstimer. Bunn av byggegropen ligger her

på dette prosjektet.

5,5 meter under havoverflaten, og med så store arealer så har vi hatt litt utfordringer med å holde vannet ute. Vi har nå gjort det meste av grovarbeidet med massetransport og pelearbeider, og vil få en litt roligere periode før utendørsarbeidene påbegynnes. Driftsleder på dette prosjektet er Per Olav Roos. Felt D Felt D er nok et industrifelt for Forus Næringspark. Entreprisen her omfatter i hovedtrekk etablering av 1700 lm veier, 1500 lm gangveier, rundkjøringer og VA anlegg med over 3000 lm grøfter. Parallelt med VVA anleggene skal vi for Lyse opparbeide grøfter for Fjernvarme, kjøling, gass, strøm og tele. Vi har også grunnarbeidene på bygging av bru/rundkjøring over eksisterende overvannskanal, bru for gang og sykkelvei samt oppgradering av Åsenveien. Dette gjør vi for SV Betong. I tillegg til disse prosjektene har vi i samme område flere andre jobber gående, som består av klargjøring av tomter, omlegging av 1200 mm IVAR ledning og grunnarbeider for 4 nye industribygg. Vi har de siste årene hatt jobb for over 100 millioner i dette området, så Bjarte Auestad og hans gjeng har nok å henge fingrene i. 27


Våre anlegg Av Sigbjørn Tveiten

”Mange bekker små gjør en stor å” sies det… Fra å ha hatt få og store prosjekter, har hverdagen vår endret seg i likhet med markedet: Flertallet av jobbene er av mindre størrelse i kroner. Dette har ført til at vi i vår avdeling har måttet ha mange flere jobber i antall enn tidligere, for å holde volumet oppe. Dette fører til mer ”farting” fra anlegg til anlegg, og utfordringen er å ”serve” alle byggeplassene til rett tid, og at arbeidet som blir gjort, blir gjort på en sikker og effektiv måte. En liten gjennomgang på noe av det som vår gjeng, med Terje M Salte, Kenneth Hodne og Bernt Magne Gilje i spissen, har hold på med i høst og vinter. Geografisk har vi jobber fra Mekjarvik i nord til Ålgård i sør (samt noen småjobber for Jernbaneverket så langt sør som på Moi). I Randaberg har vi hatt 4 jobber i høst/vinter VA-anlegget for Randaberg kommune går mot slutten, dette har vært en stor saneringsjobb som til tider har vært krevende både på grunn av dens kompleksitet (mye ”gammelt” som skal finnes frem) og trafikkbilde, både harde og myke trafikanter skal ivaretas på en best mulig måte. Randaberg Idrettshall er under bygging, her er det Lønnheim Entreprenør fra Ålesund som er på plass for å bygge denne. Vi har masseutskiftet området og klargjort for peling av bygg, samt graving for fundament og ringmurer. Dette er en jobb som vi har hatt direkte for Randaberg Kommune. Her kjørte vi vekk 80.000 m3 myrjord på 25 dager. Bra Jobba!

I Stavanger/Forus-regionen holder vi på med følgende: Bergåstjern sykehjem er under utvidelse. Her har vi kontrakt med Stavanger Kommune vedrørende grunnarbeider. En stor mengde fjell er sprengt vekk med de utfordringer det medfører i et tett befolket boligstrøk. I skrivende stund er våre arbeider stort sett ferdige, men noe planering, samt en parkeringsplass gjenstår før vi kan overlevere. På Forus holder vi på med en kabel og fjernvarmegrøft for Lyse. Denne skal sørge for strøm og varme til det nye hotellet (Scandic Hotell) ved siden av travbanen, som også inngår i vår portefølje av jobber som vi holder på med. Vi har også noe arbeid langs dobbelsporet som pågår. Dette er tilleggsarbeid som JBV har sett må komme til utførelse for å få det nye dobbelsporet Sandnes- Stavanger ”100% ferdig ”. På Sandnes, nærmere bestemt Lura, har vi gravearbeider for Block Berge Bygg i forbindelse med at de skal sette opp nytt kontorbygg og parkeringskjeller til Navicom. Dette er et tilbygg til eks kontor. Ferdigstillelsen på disse arbeidene er juni 2011. På Sandved går grunnarbeidene på den store idrettshallen mot slutten, kun ”finishen” gjenstår (asfalt, kantstein og beplantning). Samtidig har vi begynt på en stor kontrakt for Sandnes Kommune vedrørende parke-

Goa Skole - nok en jobb for Randaberg Kommune. Etter omfattende ombygging/ utbygging av skolen var det tid for utendørsanlegg. Utfordringen her var den korte byggetiden, men sammen med vår dyktige gartneravdeling klarte vi å levere et flott anlegg til rett tid og med god kvalitet. På Mekjarvik, for Stavanger Regionen Havnedrift AS, har vi byttet ut slisserenner langs kai-linjen. Etter flere år med store påkjenninger var de gamle så pass sprukne og ødelagte at de måtte skiftes. Arbeidet måtte nøye tilpasses og utføres i forhold til ”kaiens planer” for båt og plattform anløp. 28

Kleppetunet sykehjem, Klepp.


ringsplass og ny adkomst, samt gang og sykkelveier. Disse arbeidene er en del av det komplette anlegget for idrettshallen, og skal etter planen ferdigstilles medio mai 2011. For Øster Hus har vi opparbeidelse av Veg, vann og avløp samt grunnarbeider for 40 boliger. Feltet ligger på Sandved og omtales som Sandvedmarka i Østerhus sin boligkatalog. Det ligger rett bak Sandved Gartneri. Betongarbeidene er allerede godt i gang og feltet skal ferdigstilles høsten 2011. På Sørbø Hove (Ganddal) holder vi på med første del av hovedanlegg for VVA på et stort boligutbygningsprosjekt. Vi har kontrakt med Sørbø Hove AS som er et utbygningsselskap eid av Sandnes Tomteselskap, Kruse Bolig, Klepp Hus, Block Watne og Optimera. Utbygningsperioden er inntil 15 år og det skal bygges mellom 800-900 boliger på området samt tre barnehager Det er også satt av et område med mulighet for fortetning, kirke, lokalsenter, PU boliger med mer. I skrivende stund har vi også fått kontrakt nr 2 på dette området. Denne kontrakten innebærer veg, vann og avløp på delfelt B05, samt opsjon på grunnarbeid for 67 boliger. Dette er bare begynnelsen… Her er det mulighet for arbeid i mange, mange år fremover. På Bogafjell har vi to jobber som pågår, den ene er Bogafjell Kirke. Her har vi kontrakt med Sandnes Kirkelige Fellesråd på grunnarbeid vedrørende ny kirke. Dette er en ren grunnarbeidskontrakt. På toppen av Bogafjell, med utsikt mot havet i vest, holder vi på med veg, vann og avløp, samt levering av 2 stk pumpekummer. Prosjektet er en del av forarbeidene til videre boligutbygging på området, og byggherren er Sandnes Kommune. Arbeidene skal ferdigstilles i juli 2011. På Ålgård er Kongeparken atter i gang med ny attraksjon til sesongens åpning. Vi kan ikke røpe hva som er på gang, men kan love at den vil skape glede blant parkens gjester. Vil benytte anledningen til å takke for tilliten som parken gir oss ved å få være med på å bygge disse attraksjonene år etter år. For Lothe Bygg har vi grunnarbeid på ny Rema 1000 butikk. Før betongarbeidene kunne starte måtte vi utfø-

Sentrumsgården, Klepp.

re en større masseutskiftning. Opp mot 9000 m3 masse ble masseutskiftet. Bygget har allerede tatt form og ruver godt i terrenget. Her som i alle andre byggeprosjekter er byggetiden satt til det minimale. Men når samarbeidet mellom hvert enkelt fag fungerer er det ikke vanskelig å tilfredsstille kundens ønske og krav, så her blir det innflytting for ny butikk til sommeren. På Klepp er to store landemerker i ferd med å reise seg. For Klepp Kommune har vi grunn- og utendørsarbeid for nytt sykehjem. Byggingen vedrørende betong og tømmer er godt i gang, mens vi er for tiden ikke i aktivitet. Vi skal inn til våren og begynne på et spennende utendørsanlegg. Utfyllende reportasje fra dette bygget vil komme i en senere utgave av TS-nytt. I Kleppekrossen har vi hatt grunnarbeid for det nye boligblokkomplekset ”Sentrumsgården”. Stor og spenstig byggegrop der vi kjørte ut 25.000 m3 masse. Denne gropen er nå erstattet med parkeringskjeller og butikklokale for Europris og apotek, i tillegg til leiligheter som er under bygging. Også her er det for tiden liten aktivitet fra vår side, planen er at vi skal i gang med utendørsarbeid i mai måned. Som dere ser er vi spredt ut over store deler av Sørfylket, dette fører til utfordringer som må løses hver dag. Men ved hjelp av enkle grep som å ha Arbeidsglede, være Forberedt, være Ryddig og ikke minst Effektiv, takler vi alle utfordringer som måtte komme. Takker alle ansatte og samarbeidspartnere for den flotte innsatsen som blir gjort, og ønsker alle en god vår med mye sol og varme. 29


Nytt fra Stikningsavdelingen Av Svenn Rune Systad

Det er nå veldig mange anlegg som drives samtidig. Hver stikningsingeniør har i snitt ansvar for 10-12 prosjekter som daglig til ukentlig skal besøkes. God planlegging og logistikk i alle ledd er derfor viktig for å få en effektiv drift. Vi har både volum og stor bredde i det vi holder på med. Alt fra stikning av eneboliger til store infrastrukturprosjekter innen vei, flyplass, jernbane og havneutbygging. De fleste oppdragene for avdelingen er på ”egne anlegg”, men vi tar gjerne eksterne oppdrag innen hele området landmåling/stikning og trykkprøving. Vi har godkjenning for alt innen søknad, prosjektering, utførende og kontroll. Med ny sentral godkjenning etter plan- og bygningsloven har vi fått høyere klasser, som dekker alle områder i tiltaksklasse 3. Noen av de større anleggene som vi jobber på: Vei-prosjekter: Kollektivfelt på FV44 i Hillevåg og E39 utvidelse på Helleland. Bygg-prosjekter: Plantasjen og METO på Bryne, Politihus i Sandnes, Skadberg skole på Sola og Aker Solutions på Jåttå. Boligfelt: Myklebust og Jåsund i Sola, Sørbø-Hove i Sandnes og Søra Bråde i Stavanger. VA-prosjekter: Ims–Bergsagel i Sandnes, Rosland–Vik i Klepp, Hålandsvatnet i Randaberg, og Havneringen i Stavanger.

Norodd kjerneborer på OV-ledning på Hålandsvatnet.

På Havneringen kan Bjørn Madland Steine fortelle om strenge krav til rørlegging og stikningsarbeider. Her legges 800 mm OV-ledningen med fall på 0,06% (23 cm over en lengde på 380 m). I tillegg foregår arbeidet under havoverflaten, med de utfordringer det gir. Ove Murberg, den sist ankomne i Stikningsavdelingen, har valgt å slutte. Han starter i ny jobb i Statens Vegvesen, og vi ønsker Ove lykke til videre! Ellers har vi gjennomført to interne kurs i Landmåling med fokus på bruk av lasere. Kurset gjennomføres på en kveld, med en teoretisk del, og en praktisk del med øving på utstyr. Det er kjekt å holde kurs for motiverte og flinke medarbeidere som ønsker å bli enda bedre i sitt arbeid. Det blir nok satt opp flere kurs fremover. Ha en fin vår! Hele stikningsavdelingen samlet. Foto: Leif Emil Egeland.

30


Anleggsgartner Av Kjartan Lohne

I skrivende stund kan det se ut som om vinteren slipper taket. Vi i gartneravdelingen fikk vinteren rett i fanget i år, tidligere enn det vi er vant med og med store oppgaver med snøbrøyting og salting både for Forsvaret og Sola kommune, i tillegg til næringskunder og barnehager. Med godt utstyr og motivert mannskap greide vi å gjøre det fremkommelig selv når det snødde som verst. Honnør til alle på brøytelaget som har gjort en kjempeinnsats både dag og natt. I tillegg til vintervedlikehold har innkjøp av Wacker Neuson teletiner og flere elektriske tinematter gjort det mulig å fortsette arbeidet selv i den verste kuldeperioden. Gartneravdelingen vokser i takt med oppdrag og evner og pr. april vil vi være 27 stk i gjengen. Til sommeren vil vi ta inn 4 nye lærlinger og vil da totalt ha 10 lærlinger. Sammen med erfaring og mange dyktige fagfolk møter vi toppsesongen godt forberedt.

Gjennom høsten og vinteren har vi satt spor etter oss flere plasser. På anlegg som Vestre Platå, Kollektivfelt Hillevåg og Myklebust blir det satt stein, både natur og betong. Storgatestein som ble satt i Rosenberggata er verdt en bytur alene. Mange meter både til pryd og nytte. Trær og busker er blitt plantet, bare i Risavika ble det plantet over 6000 busker i forbindelse med den nye turstien og grøntareal i havnen. Alltid kjekt å få være del av utviklingen i en spennende region. Stolte er vi over utført arbeid, og vi gleder oss til noe varmere vær, nye utfordringer og kjekke dager på jobb.

”Storgatestein som ble satt i Rosenberggata er verdt en bytur alene.” Rosenberggata.

31


Nyansatte presenterer seg selv

Kjellaug Stokka Etter noen ord med Randi (Knapstad) i forbifarten på TS juletrefesten, var jeg så heldig å få begynne å jobbe hos Nordic Crane Stangeland. Startet opp 10. januar og skal vikariere i resepsjonen/ sentralbordet, da Lise skal ut i svangerskapspermisjon.

men pga nedbemanning måtte jeg prøve å finne noe annet kjekt. Det tror jeg faktisk jeg har funnet nå. For en velkomst, føltes som å ”komme him igjen”! Jobbet for TS for X antall år siden, i Madlaveien 54. Ting har endret seg siden da, men kjekt å treffe igjen de som fremdeles er i firmaet.

Jeg er født og oppvokst på Ombo. Bor nå på Sola sammen med mannen min Lars, som noen av dere kanskje kjenner fra TS. Vi har 3 barn som alle er ”flyttet ut av redet”, og er heldige som har fått 3 barnebarn.

I fritiden liker jeg å være ute i naturen, på fotturer både i nærområdet og ellers i landet. Liker godt å sykle, jogge og hagearbeid. Aller best trives jeg på hytta på Ombo, med båt- og fisketurer, sammen med familie og venner.

Har jobbet 15 år hos Lawson Software Norge, i resepsjonen/sentralbordet,

Ønsker alle en fin vår og sommer.

Jeg heter Tore Lende, er 38 år. Bor på Bryne med Ann Kristin og 2 barn, Hannah på 12 år og Lene på 10.

Stangeland Maskin hadde jeg 1. mars 2010. Begynte da som driftsleder hos Jan Erik Ånestad. Det var en kjempe positiv opplevelse, bare kjekke og behjelpelige arbeidskollegaer! Føltes som en del av ”gjengen” fra dag en. Er imponert over effektiviteten i organisasjonen og satsningen på utvikling av ansatte i alle ledd. I desember flyttet jeg inn på kontoret og begynte som driftsingeniør hos Jan Erik. Har fått prøvd ut stillingen en stund og trives veldig godt også med dette.

På fritiden er jeg/vi stort sett å finne på hytta på fjellet, den blir brukt flittig både sommer og vinter. Ellers liker jeg å stelle i hagen og har som regel noen prosjekt på gang. Oppfølging og kjøring på ungenes fritidsaktiviteter blir det også. Jeg har snart 20 års erfaring fra anleggsbransjen. Etter anleggsmaskinfører på Time Videregående begynte jeg som lærling hos Kåre Lende AS, og avsluttet der som anleggsleder i februar 2010. Min første arbeidsdag hos

Siw Ree

koordinator, det blir spennande.

Hei igjen folkens!

Skal og kjøra litt maskin innimellom

Då var eg tilbake etter 1. år i permisjon, et år som har gått ALTFOR fort. Men det skal bli godt å komma skikkelig i gang igjen og. Eg skal prøva meg som HMS-K 32

Ønsker alle en fin vår.

hvis det trengs. Gler meg.


Jeg heter Karsten Gryte og begynte i TS i november 2010. Her er salg og kjøp av maskiner mitt ansvarsområde. Jeg har vært i anleggsbransjen i 30 år og solgt maskiner som Komatsu og Samsung.

jeg vært på mang en tur til Europa for å kjøpe maskiner og utstyr til firmaet og samtidig hatt ansvar for salg av det brukte. Dette er et spennende marked som jeg trives godt med og der jeg får kontakt med forhandlere flere steder i verden.

I mange år har jeg drevet eget firma med salg av maskiner og deler, de siste par årene fra andre siden av gårdsplassen på Soma. Sammen med Olav har

Av hobbyer er jeg spesielt glad i sjø, fiske og turer i frisk luft, sommer som vinter.

Hei, jeg heter Mariann Stene, 41 år, oppvokst på Stangeland i Sandnes men har de 9 siste årene bodd på Braut i Klepp kommune. Jeg er gift og har 2 voksne barn på 21 år og 18 år.

nå i oppsigelse hos Håland Kjøtt for å begynne hos dere som den nye "matmorå". Har nå jobbet noen dager i den flotte kantinen deres og gleder meg til å komme skikkelig i gang.

Har i alle år mens ungene var små vært hjemme og stelt for mann og barn. Er utdannet legesekretær men har aldri jobbet som det.

På fritiden er jeg på Arena treningssenter som spinninginstuktør (lov å spør hvis dere trenger vikar???), har stall med noen traverhester og ellers er det familie, hund og hytte i Sirdal.

Drev Jærbakeren på Ganddal i 3 år, men solgte butikken i mars 2010. Har vært innom delikatessen på Mega og er

Jeg heter Erik Andersen, 24 år gammel og er bosatt i Verdalen. Jeg er forlovet med mine kjære Stine og sammen har vi hunden Jon, en blandingsrase av typen dvergpuddel og papillon. Jeg tjenestegjorde verneplikten på Setermoen leir. Jeg ble satt i et lite sanitetslag som fikk ansvaret for Artilleribataljonen. Etter endt tjeneste endte jeg på skolebenken igjen ved Universitetet i Stavanger. Der fullførte jeg bachelorgraden som maskiningeniør, og skrev oppgaven i samarbeid med Malm Orstad AS. Jeg er speiderleder for Bore KFUM, en god gjeng som er mye ute og farter i skog og mark. Har vært speider som liten så det falt naturlig å hjelpe til som leder.

mvh Mariann

3. januar kom jeg til Nordic Crane Stangeland som prosjektingeniør i en ganske fersk ingeniøravdeling. Jeg har lite erfaring med kranarbeid fra tidligere og har derfor behov for å være med på så mye jeg har muligheten til å være med på, for å skaffe den erfaringen som stillingen krever. Som prosjektingeniør jobber jeg med prosjektering, tegne arbeidstegninger, jobbe med dokumentasjon og hjelpe til der det er behov for meg. Jeg har blitt tatt godt imot av alle og har store forhåpninger for at dette blir en utrolig interessant og lærerik arbeidsplass. Gleder meg til en utfordrende fremtid i Nordic Crane Stangeland, ha en fin vår.

33


River for å gjøre klart for

nybygg og vekst Av Morten Helliesen

Når nytt skal føres opp, må det gamle ofte bort.

på miljøkartleggingen, utarbeides det en rapport som

Og jo tettere byene er bebygd, desto mer må

igjen danner grunnlag for prissetting og praktisk gjen-

rives for å gi plass for framtiden. Nettopp det er

nomføring. Et lignende dokument blir også laget etter

blitt et satsingsområde hos T Stangeland Maskin

at arbeidet er utført, slik at alle detaljer er dokumentert,

AS. Foreløpig er 10-15 mann i gang her. Assistert

blant annet hvor store mengder som er revet og hvor alt

av gode maskiner og topp rutiner er de klare for

er levert og sanert.

oppdrag, forteller anleggsleder Jan Erik Ånestad som sammen med Traand Meland er ansvarlig for arbeidet. Rivearbeid begynner med at bygninger som skal rives, kartlegges i detalj. Hos TS er egne eksperter ansvarlige for dette. Blant annet må det avklares om jobben omfatter miljøfarlig avfall. Det er ikke uvanlig at det både må tas prøver av grunn, maling og pakninger i vinduer – for bare å nevne noe.

Kontroll fra begynnelse til slutt -Slik sett har vi god kontroll på kartlegging, gjennomføring og etterkontroll. Det er miljøkrav fra myndighetene som gjør at dette er veldig regulert. Vi synes dette er positivt, for da må alle aktørene i bransjen skjerpe seg. Det er ikke lenger mulig bare å sette i gang riving uten å vite hva man gjør, sier Jan Erik. Han vil ikke uttale seg om hvorvidt det er mange useriøse konkurrenter, men sier at alle er tjent med strenge regler for hvordan sane-

Hvilke materialer det eventuelt er snakk om, må avkla-

ring gjøres nettopp fordi det ofte omfatter avfall som må

res før spesialfirmaet som fjerner slikt rykker inn. Basert

behandles spesielt.

Åkragaten i østre bydel i Stavanger er TS’ hittil største rivejobb i et boligområde. Folk og maskiner er allerede i full gang med jobben, og om et par måneder er tomten klar for ny bruk igjen.

34


Utsortering og knusing av betong i Breivikveien. Området skal klargjøres for ny TS-jobb ”Lervig Brygge.”

At det stilles strenge krav, betyr imidlertid også at job-

Fra Åkragaten i Stavanger tas containerne, hvor alt er

ben må gjøres så profesjonelt og effektivt som mulig når

sortert, til godkjent mottak for avfall.

den først kommer i gang. Økonomien i dette er å være effektive, sier Jan Erik. Derfor samarbeider han tett med en av driftslederne, Traand Meland, som leder arbeidet ute på anleggene.

Riving er et satsingsområde for TS. Selskapet har blant annet en 40 tonns gravemaskin med et riveaggregat som kan nå 20 meter. I tillegg har TS forskjellige sorteringsgrabber, knusekjefter og klypeskuffer. For å kunne

For når alt er klappet og klart, er det Traand og hans

jobbe effektivt har man også utrustet egne utstyrscon-

folk, et titalls personer, som rykker inn. En rivejobb star-

tainere som kjøres ut på anleggsstedet og som innehol-

ter alltid med manuelt arbeid, før maskinene tar over. Alt

der alt fra skjærebrennere, vinkelslipere og strømaggre-

det som kan tas, tas ut nå. For et vanlig hus kan denne

gater – kort sagt alt det som trengs når bygg skal rives.

delen av jobben ta 2-3 mann 1-2 dager å gjøre.

Bygger egen kompetanse

Et helt boligområde saneres

Kunnskapen hos folk er allikevel det som betyr mest for

I spesielle tilfeller, som når TS nå har ansvaret for riving

et godt resultat – det gjelder også for riving.

av 52 boenheter i Åkragaten i østre bydel i Stavanger, vil denne delen av arbeidet ta opp mot en måned. Alt i alt vil Traand og hans folk jobbe opp mot tre måneder her før det er klart for bygging av nye hus i området. Når TS er ferdig med jobben, vil området være avplanert og klar for nye bygg. Til sammen skal cirka 1000 tonn avfall, fordelt på drøyt 100 store containere, kjøres bort herfra.

-Ja, jeg tror vi kan øke engasjementet her betydelig så lenge vi jobber på en effektiv og profesjonell måte. Vi satser både på de prosjektene vi selv har ansvaret for, og på andres oppdrag. Parallelt med at vi tar markedsandeler her, kommer vi også til å bygge enda mer kompetanse innenfor hele området, sier Jan Erik Ånestad, klar for en ny rivejobb.

35


Vi bygger på TS-kulturen, vi bygger den ikke om! Av Gunnar Skogesal, HMS-K koordinator

en stabil og sikker drift med enda høyere kvalitet på produksjonen. HMS-årsrapporten for 2010 dokumenterer at vi er på rett veg. Det er nå mye lengre mellom hver personskade og hvert farlige forhold enn det har vært tidligere år. Vår jobb er blitt sikrere. Og hvordan går det med vår rotfesta ”TS-ånd” midt i all fokus på HMS? TSånden er tuftet på verdiene arbeidsglede, forberedelse, ryddighet og effektivitet. Vi trives rett og slett best når vi får ting unna. Dette er noe vi alle ”vet”, og i fjor fikk vi dokumentert dette i en spørreundersøkelse blant våre mannskap. Man ønsker at dagen og uka skal være godt planlagt med utstyr og materiell på plass. Vi hater venting og heft. Og mannskapene har sagt ifra om at de ikke vil ha ulykkesrisiko i jobben. Sikkert og effektivt. T Stangeland Maskin AS har gjennom 50 år etablert seg som en av Vestlandets mest solide maskinentreprenører, med service og effektivitet som varemerke. Vår visjon er å være ledende. Vi har et produksjonsapparat, mannskap og infrastruktur som er skreddersydd for Jærregionen, og vi stiller alltid opp og utfører oppgaven. Men vår bransje er ulykkesutsatt, og i dag kreves dokumenter og papirer fa A til Å. Hvordan takler de 500

”Utfordringen er å ikke drukne arbeidsgleden i prosedyrer, skjemaer og regler.” Vi registrerer en økende tilslutning til og forståelse for å bygge en kultur der arbeidsglede og virketrang skal gå hånd i hånd med moderne sikkerhetskultur. Mannska-

TS ´ene dét?

pene ute kommer med tilbakemeldinger på prosedyrer

Fjell og jord og myr er utfordringene våre; ikke to anlegg

arbeidet. Kvalitetssystemet skal hele tiden forenkles og

er like. I tillegg betyr årstidsvariasjoner og værforhold at

krympes, det er vårt mål. Vi er nå i ferd med å bygge

utfordringene blir ekstra store. Ingen tegninger og pla-

opp et vettugt rammeverk som skal være tilstrekkelig til

ner kan brukes to ganger. Det er ikke bare å grave opp

å garantere at alle gjør jobben sikkert. Og det skal være

masser og flytte på dem. Vårt fagfelt byr på utfordringer

”nok” til å tilfredsstille krav fra myndigheter og bygg-

som krever kunnskap, erfaring, planlegging, moderne

herre.

maskiner og ikke minst dyktige mannskap for å gjøre en

og planer - dette tar HMS-K-avdelingen inn i revisjons-

jobb sikkert og effektivt.

Våre folk har bidratt til en database med 2000 RUH;

Det er enkelt å si at vi skal jobbe sikkert og effektivt,

vi har lært av. Vi kan mye om dette nå. Vi har kunn-

vi kan liksom ikke være uenige om dét. Men går det i

skap om sikker og kvalitetsmessig utførelse av et utall

praksis, å innføre et ”hav” av dokumenter og regler, og

arbeidsoppgaver, og vi skal lære enda mer. Mannska-

samtidig ha gang på det vi liker best: Utfordringer med

pene bidrar direkte til praktiske prosedyrer og løsninger

graving, transport, sprengning osv.? Det kalles å skylle

på utfordringer. Gjennom et utall av kurs i 2010, med et

barnet ut med vaskevannet; å ha en god hensikt, men

samlet antall kursdeltakere på over 1100, økes også vår

miste noe viktig på veien. Utfordringen er å ikke drukne

kompetanse og innsikt i vårt fagfelt. Vi er godt på vår

arbeidsgleden i prosedyrer, skjemaer og regler.

veg mot ”Best i bransjen på HMS”. Og vi skal styrke

De siste 3 åra har vi satt store ressurser inn for å innføre

arbeidsgleden, og ikke kvele den i dokumenter!

36

små og større hendelser, forhold og situasjoner som


Drift maskiner og lastebiler Av Kjell Arild Egeland

I skrivende stund er januar historie, 3-4 plussgrader og regn i lufta - kan vinteren være forbi? For godt til å være sant! Høsten ble så krevende som vi så for oss, med stor aktivitet for gravemaskiner og lastebiler. Vi hadde 18 gravemaskiner og 20 lastebiler innleide til midten på desember, da reduserte vi noe. 2011 har startet godt, været har spilt på lag så langt, mye arbeid, og vi har nå 12 gravemaskiner og 17 lastebiler innleide. I januar økte vi med 3 gravemaskiner; 1 stk. Cat 329 og 2 stk. Volvo 210. Vi har nå 108 egne gravemaskiner med fast kjører i drift. (Om 14 dagers tid øker vi med 2 stk. 20 tonnere til.) 1. februar øker vi med en tippsemi Volvo FH 12 500, har nå 26 tippbiler i drift. Stor aktivitet på de store dum-

Kenneth Hodnes nye 329D.

perne, alle seks 40 tonnerene går for fullt. En av fire nyinnkjøpte Bell dumpere er komt til Soma, ser ut til og

fulle om dagen. Det er mange anlegg som skal serves,

være kjekt redskap og vi gleder oss til å få testet disse.

mye masser som skal brukes riktig: Er det tippmasse eller noe vi kan nytte på ett annet anlegg? Dette er en

Veihøvelen har fått kjørt seg i januar. Tre uker med to

viktig jobb og det er mye penger å spare på å bruke

skift på skraping av is og snø for Kolo Veidekke på di-

massene riktig. Dette har Henrik teft for.

verse vegstrekninger mellom Vikeså og Moi. Godt jobba Roy og Kristian.

Frank koordinerer alle containerbilene med tilhørende utstyr, og han får dagene til å gå han og. Mye riving for

Henrik, som koordinerer alle tippbilene, har hendene

tiden, og med strenge krav til sortering og dokumentasjon må Frank være nøye med container nummer og

Ny Volvo FH 12.

hvilken jobb containeren kommer fra, hva den inneholder og ikke minst hvor den skal tømmes (dette går ikkje av seg sjøl så Henrik ville sagt). Det kjøres en del for IVAR pellets/kompost. Det skal flyttes småmaskiner internt/eksternt. Frank har fått 12 nye 35 m3 containere og venter på 12 til. Frank er strukturert og har god kontroll. Det ny Timeregistreringssystemet er snart klart, testpersonene Jørgen, Leif Kåre, Øyvind A og Øyvind R har gjort en kjempejobb. De har utfordret AMS med en del ting som de mente var tungvint, AMS er positive og prøver å etterkomme ønskene så langt det lar seg gjøre. Vi gleder oss til å komma i gang med dette. Ser frem til at temperaturen stige, godt arbeidsvær, tørre veier frie for salt - og eg kan ta frem Harleyen igjen. Ha en fortreffelig vår! 37


Nytt fra Haugesund Av Harald Saltveit

Her i Haugesund har vi hatt det travelt hele høsten

Ellers så kan jeg nevne at vi har ca 20 mann i Hau-

og inn i vintermånedene, og det ser ikke ut til at det

gesund som holder på med fagbrev på mobilkran. Det

blir mindre å gjøre nå videre mot våren og sommeren

kreves en del planlegging for å få dette til, for kursene

heller. Vi har hatt mye arbeid på Kårstø frem til nyttår

går som regel på dagtid og da må vi jo finne avløsere

2010/2011. Dette er blitt litt redusert nå fra januar og

som kan kjøre kranene mens kursene pågår - og det er

fremover, men nye prosjekter er på gang på Kårstø så

en utfordring i seg selv.

det tar seg nok opp igjen. Statoil skal ha en liten stans i slutten av mars også med noen kraner ekstra.

Vi har nå kommet godt i gang med planleggingen av nybygget vårt som vi skal sette opp på Krabbatveit in-

Til nå har vi klart oss uten å permittere noen, og vi tror

dustriområde i Aksdal. Vi ser frem til å begynne med

at vi skal klare oss igjennom resten av vinteren også

det en gang i mars/april og vi har som mål å flytte inn i

uten permitteringer. Det ser bra ut med arbeid fremover.

desember. Vi gleder oss veldig til det.

I Haugesund og omegn ser det ut til at ting løsner litt igjen etter den første snøen som kom før jul og forsvant

Ellers så gleder vi oss til TS-turen som denne gangen

i begynnelsen av januar. Det har ikke vært for travelt de

går til Island i Pinsehelgen.

siste månedene, men vi skal ikke klage for det har vært nok å henge fingrene i. Vi har også byttet navn og logo

Ønsker alle en fortsatt god vinter og vår.

på kraner og kranbiler, begynte med det i siste halvdel av desember og forsatte i januar. Vi er ganske fornøyd med det så langt, og vi har også brukt januar til å sertifisere kraner og utstyr. Johannes Løvereide fikk ny kransemi i januar i år.

38


Våre anlegg Av Tony Helles

Hei igjen! Håper motivasjonen er på topp og alle er klar for en travel vår hvor mye arbeid skal utføres. Etter et par måneder med en frostperiode, er det kjekt å se at vi produserer for fullt igjen. Det er flere anlegg som nå begynner å ta form. Grunnarbeidet for Skadberg skole begynner å ferdigstilles. Samarbeidet med Rogaland Entreprenør fungerer godt, og den daglige kontakten oss i mellom, gjør at de mange utfordringer som oppstår, løses på best mulig måte. Det er hittil

Ventilasjonskanaler Skadberg skole

transportert over 40 000 m3 jord, løsmasser og spreng-

For å nevne noen av de mange prosjektene vår gjeng

stein. I tillegg er flere hundre meter grøfter klargjort ifm

for tiden arbeider med: Sjøhagen 6 – grunnarbeid for

ø1000mm ventilasjonskanaler, noe som har vært en ut-

nytt kontorbygg i Hillevåg for Sagen Eiendom AS. Fo-

fordrende oppgave. Videre mot sommeren vil arbeids-

rus Energigjenvinning II Ny tømmehall - grunnarbeid for

oppgavene i hovedsak konsentrere seg om utomhusar-

Jærentreprenør AS, og Hovemarka Felt C – grunnarbeid

beidene på den 35 mål store tomten.

og utomhus ifm tre leilighetsblokker for SV Betong AS.

Boligfeltet på Grannesparken, hvor vi arbeider for Skanska Norge AS, vil til sommeren kunne slippe til sine første beboere inn i den første av de tre leilighetsblokkene. Hittil har vi transportert bort over 25 000 m3 jord og løsmasser, samt levert ca 15  000 m3 sprengstein. Siden forrige TS-nytt har vi også ferdigstilt grunnarbeidet for to rekkehusfelt som skal ferdigstilles til høsten. Arbeidene framover er i hovedsak veinettet og utomhusarealene. Fordrøyningsbasseng Skadberg skole Rekkehusfelt Grannesparken

39


TS-prisen tildelt

Terje A. Stangeland Av Leif Emil Egeland

Terje A. Stangeland fikk utdelt TS-prisen under en flott

Mette som hadde gitt han det siste ultimatum. Dette

seremoni i TS museet før jul.

medførte at datteren holdt en gripende tale.

Terje fikk prisen for sitt oppofrende arbeid for folk som

Tema for kvelden var for øvrig ”Hjelp”, derfor var Ingar

sliter med rusproblemer, særlig i nærmiljøet. Terje, som

Kvia invitert og holdt en engasjert tale (både på inn- og

selv slet med rus i yngre år, har reddet mange fra ”ren-

utpust) om sitt arbeid i Tanzania.

nesteinen”.

Vi hadde en flott fredagskveld med Trygve som vert.

De mange taler fra nå tørrlagte rusmisbrukere var flotte vitnesbyrd på at Terje sitt arbeid ikke har vært fånyttes. Terje har for øvrig vært ansatt som maskinfører i flere år hos TS (vi to hadde blant annet en sesong i Sirdal for TS, han som brøytekjører og undertegnede som formann. Vi bygde små vannverk/brønner for Sira Kvina kraftverk til alle de som mistet vannet pga reguleringen). Magne Roth ledet kvelden på sin humoristiske måte med mange gode historier. Mange fine taler, selvsagt av Trygve ”meg sjøl” som var mektig imponert av det viktige arbeidet til Terje. Ordføreren vår Håkon var prisutdeler og hadde mange fine ord om Terje sin innsats. Terje takket for prisen som han satte stor pris på. Han rettet en spesiell takk til familien og datteren Janne 40

Det ble servert flott middag med tilbehør og selvsagt, uten alkoholholdig drikke. Ps: TS-prisen ble utdelt for andre gang. Første prisen fikk Andreas Tjelta for sitt virke som søndagsskolelærer i Sola i over 50 år.


Transportrekord Av Roy Otto

Nordic Crane Stangeland har satt en solid transportrekord: Utlasting av Ormen Lange P27 modul, på 895 tonn. Den 25 m lange og 18 m brede modulen ble transportert på to SPMT-rekker (Self Propelled Modular Trailer) med totalt 36 akslinger. Modulen ble kjørt fra fabrikkhallen og ut på lekter. Arbeidsomfanget til Nordic Crane Stangeland omfattet all planlegging og dokumentasjon av transport og ballastoperasjoner. Søndag 16. januar ble modulen kjørt i land fra lekter og inn på kaien i Nyhamna. Dagen etter ble den 18 m brede modulen kjørt en 2 km lang rute gjennom anlegget på Nyhamna og satt ned på prefabrikkerte fundamenter. Alle operasjonene ble gjennomført som planlagt, uten uforutsette problemer og med meget gode tilbakemeldinger fra kunde. Modulen er bygget hos Aker i Eger-

den skal brukes til å teste ny teknologi for undervanns-

sund og er en del av Ormen Lange Pilot prosjektet, hvor

komprimering av brønnstrøm for Ormen Lange feltet.

41


På hjul med TS’en:

TS mini-velodrom Av Tor Helge Skretting, leder av Sola Cykleklubb

Det er med glede å kunne få bidra med noen ord i TS-

Neste utfordring var å få sette brakkene i Hålandsmar-

nytt. Denne gangen er det en liten rapport fra Sola

ka. Her måtte kommunal godkjenning til samt nabovar-

Cykle­klubb i forbindelse med TS Minivelodrom og TS-

sel og underskrifter fra de nærmeste naboene.

Huset.

Teknisk etat i Sola kommune viste seg fra sin aller beste side og satte ny ”verdensrekord”. Søknaden ble levert

Alt har gått ”fort og gale”, hvor samarbeidspartnere inkl.

inn kl 08.05 og var innvilget kl 14.30 samme dag!

TS og kommune har tatt i mot klubben på en fantasisk måte i forbindelse med både sykkelbanen og klubbhuset i Hålandsmarka. Sola Cykleklubb har i løpet av et godt år bygget Norges

TS-Huset inneholder møtesal/kafeteria, kontor/speakOlga Skretting og Terje P Vold holder det nye, flotte klubbhus-skiltet som er laget av Gunnvar Klepp. Under skiltet står Olgas barnebarn Adria, Marius og Malin Tronstad.

første mini-velodrom og anskaffet seg et flott klubbhus på 138,7m2. Disse to prosjektene i sammen og belig-

errom, kjøkken/salgsbod, spinningsal, verksted, lager,

genheten av disse gjør at anlegget er Norges første

dusj og toaletter. Huset dekker klubbens behov og vil

flerbruksanlegg på sykkel for barn og unge. TS mini-

bety svært mye for klubbens utvikling.

velodrom som anlegg ble i februar 2010 under Norges Cykleforbunds ting, lagt inn i strategiplanen som en

Som leder av Sola Cykleklubb har det vært en fornøy-

ny anleggstype. Norges to olympiske mestre i sykling,

else å jobbe sammen med T Stangeland Maskin og

Knut Knudsen og Gunn-Rita Dahle Flesjå, stod for åp-

Nordic Crane Stangeland.

ningen av TS mini-velodrom fredag 4. september 2009, sammen med ordfører Håkon Rege. Lemminkainen AS

Sola Cykleklubb vil med dette rette en stor takk til TS-

ordnet asfalt ved å stille med maskiner og 16 mann på

konsernet for verdifull støtte.

dugnad en hel lørdag, mens Bygg-Service AS stilte med material til gjerdet rundt banen. Gjerdet ble satt opp på dugnad. Thor Hushovd i spissen for Norgeseliten testet banen i forbindelse med NM i Sandnes. TS-huset Under et møte 18. desember 2009 hos Malthus fikk undertegnede tilbud om å kjøpe 7 brakker som tidligere hadde vært Solvang Barnehage i Stavanger. Disse ble kjøpt usett og uten styrets tillatelse. Brakkeriggen måtte være hentet innen mandag 10. januar 2010. Noen dager etter handelen fikk vi løst en av utfordringene som vi hadde, nemlig transporten. En telefon til Trond Helge Skretting som da var på vei til juleferie, svarte undertegnede på spørsmål om å sponse transporten: ”Jau mæ ordne dææ”, og da var en ny brikke på plass og julen reddet. Håkon Rege og Gunn-Rita Dahle Flesjå stod for snorklippingen ved åpningen av TS-Huset.

42


Far & sønn tur til Island Av Reidar Bystøl

Via Tours inviterte til far & sønn tur våren i fjor. Her blei meg og Ørjan ”påmeldt” av en god arbeidskollega. Tusen takk for det. I slutten av august reiste vi til Island på guttetur. Vi var 10 sønner og 10 fedre som hadde fått sjansen til å oppleve Island litt utenom det vanlige. Vi skulle være prøvekaniner til et nytt turkonsept. Vi kom fram sent på ettermiddagen og ble innlosjert på fine hytter med ”heitupottir” utenfor. Her var tempen i vannet over kroppstemperatur kan du si, men det var godt å sige ned i vannet og bare nyte det. Neste dag var det på an igjen. Først til Thingvellir, hvor vikingtinget ble etablert i år 930. Det var her vikingene diskuterte ”Islands framtid”. Thingvellir ligger mellom to kontinentalplater, USA og Europa. Her er ei kløft som utvider seg med ca 2 cm i året. Så om mange nok tusen år er kanskje Island delt i to… Så var vi og kikket på Islands største foss, Gullfoss. Deretter var vi og så på et vulkankrater. Vi fikk også med oss offroadkjøring med superjeeper, langs elver og i elver så spruten stod høgt over bilene. Grottevandring stod også på programmet, her måtte vi ned på alle fire og krype innimellom for å komme fram. Absolutt å anFørste dag bar det av gårde til ATV-kjøring. Hele gjen-

befale å ta en tur i grotter, spennende! Til sist ble det litt

gen på rad og rekke i Islansk natur. Etterpå prøvde vi

minigolf og laserskyting i en westernby som het Skem-

rafting, det syntes guttene var kjekt. Alle ble klissblaute

tugaren.

etter den turen. Til sist denne dagen kjørte vi riverjet. Speedbåt med 450 vannjethester. Det må bare oppleves. Båten kjørte i 70-80 km/t i smale, svingete elvestryk, det gav adrenalin i massevis. (Noe å tenke på om du er på Island en gang.)

Dette er en tur å anbefale for alle som ønsker seg en opplevelse for livet, både gutter og jenter, fedre og mødre. Disse opplevelsene får garantert pulsen til å stige. Hilsen Ørjan & Reidar

43


Anleggsdagene 2011 Av Leif Emil Egeland

Anleggsdagene med leverandørmartn er et årlig arrangement som i år ble arrangert for 30 gang. Det er MEF (Maskinentreprenørenes forbund) med sine 1970 medlemsbedrifter som er arrangør. Arrangementet ble i begynnelsen arrangert på Hamar, men har nå i mange år vært arrangert på Clarion Hotell Oslo Airport Gardermoen. Anleggsdagene gikk over 3 dager fra 18- 20. januar. Hele 800 deltakere var til stede på ”anleggsbransjens viktigste møteplass”. Vi hadde ikke med noen repre-

Hyggelig drøs rundt på standene på Leverandørmartn.

sentanter i fjor fra TS, men i år valgte vi (Oddvar Kvia,

Samferdselssektoren står sterkere på den politiske

Tore Voster og undertegnede) å være tilstede de to siste

agenda enn noen gang før og takk for det. Alle dårlige

dagene, da foredragene disse dagene syntes mest nyt-

og rasfarlige veier trenger virkelig et stort løft. Det er da

tige for oss. Det var fem hovedtema på konferansen:

betenkelig at det fra vårt oljefond blir brukt store sum-

KS-HMS, Samferdsel, VA, Sprengning og Ressursgjen-

mer på å investere i utenlandske veier når vi vet at vi

vinning. Temaet for vår første dag var Samferdsel. Her

selv har stort behov. At norske oljemilliarder heller blir

fikk vi høre foredrag av bl. a. vegdirektør Terje Moe Gus-

brukt til å bygge ut polske motorveier i ekspressfart enn

tavsen, samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa,

å satse på norsk infrastruktur er tragikomisk. Det ser

fylkesrådmenn, regionvegsjefer m.fl.

ikke ut til at våre bevilgende myndigheter forstår hva

Salgssjef Jørn Solum i Nexco diskuterer sprengmidler med vår anleggssjef.

44


Utstillingen Leverandørmartn stilte med live music.

betydningen av bedre infrastruktur betyr. Lønnsomhe-

Vi fikk god tid til å gå på utstillingsvandring mellom

ten med bedre samferdselsprosjekter er like mye effek-

foredragene og slå av en prat med utstillerne. Kveldens

ten for arbeidsmarkedet, næringsutvikling, arealbruk og

Romerikaften var som vanlig en stilig og flott fest, der

ikke minst redusere antallet alvorlige ulykker(vi hadde

vi samlet ”Rogalandsbenken” på ett bord. God mat og

godt over 200 dødsulykker i 2010). Når vi vet at det er

drikke, med musikk og underholdning ledet av Bjarne

ledig kapasitet i entreprenørbransjen er det feil politikk

Brønnbo, satte spissen på et flott sosialt samvær.

å ikke satse mer! Ressursgjenvinning var et av temaene siste dagen. Her ble det satt fokus på det stadig strengere regelverket. Bygningsavfall og riveavfall er en ressurs som skall gjenvinnes og utnyttes. Forurensing av grunn/ masser ved utbygginger var også tema denne dagen, med fokus på utfordringer og muligheter. For vårt vedkommende er vi her i distriktet stadig borti byggegrunn, både over og under vann, som er forurenset. Det er viktig at vi vurderer om grunnen kan være forurenset og at På standen til Lintho Steinmiljø AS: Nr. to fra høyre er daglig leder Kjell Lintho. Helt til venstre Stina Lintho Lippestad.

vi kjenner til normverdien og setter inn tiltak.

Tore, undertegnede, Karl Flateland (leder Bygg og anleggsteknikk ved Time videreg. skole), Jone Ølberg og Kenneth Aasberg fra Pon Equipment.

45


USA-tur med venners venner i regi av cowboyen Arvid Mæland, Norway Ranch. Av Leif Emil Egeland

Etter nesten et års venting stod vi, Olav Stangeland og undertegnede sammen med våre bedre halvdeler på Sola flyplass tidlig morgen kl.05.00. Datoen var den 16. oktober og vi var klar for USA. Nesten alle i reisefølget på 36 personer (som bestod av bare gilde folk) kjente hverandre. Første stopp var San Francisco. Her var vi i et par interessante og effektive dager, og fikk med oss bl.a. fangeøya Alcatras, Golden gate-brua, sjømannskirken med mer og mye god mat og drikke. Bussturen videre nordover til Staten Oregon var en interessant naturopplevelse. Den gikk gjennom enorme redwoodskoger, vinområder og flott natur. Det ble en tur på nærmere 80 mil. Overnattet i Yreka ikke langt fra Eureka. Tidlig opp og videre med buss ca 40 mil til, via Springfield – Straton - Canyonville til Salem. Her var vi ved det egentlige målet, nemlig Stangeland wine yard. Familien, som stammet fra Stangeland i Klepp, var veldig gjestfrie. Det ble en flott opplevelse med omvisning, mat og prøvesmaking. Kvelden som vi hadde sammen med denne Stangeland-familien ble også en veldig flott opplevelse, med god mat og utsøkt Stangeland-vin av beste kvalitet. Dagen derpå 1,5 timers flytur tilbake til San Francisco og deretter lang flytur til Honolulu på Hawaii. Hotellet her, The Kahala, var luksus; privat strand, mange basseng - noen med delfiner og sjeldne fiskearter. Her hadde mange av verdens kjendiser, alt fra filmstjerner, kongelige, storpolitikere etc. losjert. Hillary Clinton

Verdens mest fotograferte gate var en opplevelse (San Fransisco).

46


Her nyter vi (jeg og Torbjørg Stangeland) seilturen.

og den japanske utenriksministeren kom etter oss. Her nøt vi 7 herlige dager! De friskeste av oss stod opp hver dag før kl. 06.00 for å få med den fantastiske soloppgangen, med kaffe på stranden. Utrolig flott. Badet hver morgen i herlig, varm sjø. Et av turens aller største høydepunkt, var turen med egen innleid, stor seilbåt. Nesten hele gruppen var med. Gikk ut midt på dagen fra Waikikii beach med storbyen Honolulu som bakteppe. Her manglet ingenting - flott velkomstdrink m/forrett og med senere grillparty om bord.

USA-turen ble avrundet med et par dager i New York, som var altfor lite. Her var vanvittig mye å oppleve, i denne verdensmetropolen. Her var det liv og handel over alt, hele døgnet. Bodde på Donald Trump hotel mellom Broadway og Central park, så vi hadde gåavstand til det meste. Frokost første dag ble inntatt i parken etter en flott tur der. Vi fikk med oss Mamma Mia og Beatles musikalene på Broadway, samt busstur med åpen buss rundt hele byen. Takk for kjempetur.

Soloppgang på Hawaii.

Her fikk vi og med oss solnedgangen i havet, som var mektig flott og med Honolulus skyskrapere som blenkte i horisonten. Honolulu by night var fantastisk både fra sjøen og i selve byen. Vi brukte og en dag til å besøke Pearl Harbor, med omvisning i u-båt og båttur ut til minnesmerket over falne soldater (også noen norske navn her).

Waikiki beach med storbyen Honolulu i bakgrunnen.

47


Barnas side Vi oppfordrer alle små (og litt store) barn til å sende inn tegninger til TS-nytt.

Arbeidsmannen

En samtale mellom en Noffar (morfar) og hans bar-

- Takk til TS’en

nebarn på 3 år: Noffar: Ka ska du Erik jobba me når du blir store?

Hei Oddvar

Erik: Eg, eg ska jobba hos TS’en.

Tusen takk for den flotte varmedressen å di tøffe TS-

Noffar: Åh, ska du d? Ka ska du jobba me der då?

merkene som eg å Noffar (les: morfar) har klistra på den

Erik: Eg ska kjøra gravemaskin, å enn traktor å  enn sto-

nye traktoren min, e ann ikkje tøffe vel??

re lastebil me henger, å så ska eg lempa dekk… Noffar: Åja, det hørtes bra ud, men korr  lenge ska du

Vennlig hilsen

jobba der då?

Erik Halvorsen Grayston, 3 år 

Erik: Te eg ska begynne på skolen vel…

Anne Marthe Hagen sendte dette koselige bildet til Tor-

Torbjørg har også fått fine bilder fra Anni May på Sola.

bjørg Stangeland, som takk for fine TS-dresser hun fikk

Det er barnebarna Ingvil, Agate, Adrian og Evelyn som

til Ingvild og Torstein Hagen Hjelm, som er kjempeinte-

hjelper til med potetopptak på garden. Jentene er søs-

ressert i maskiner! Hun forteller at dressene nå er i bruk

tre, mens Adrian er deres søskenbarn (og forøvrig sønn

i barnehagen, og at ”Torstein vise de te alle mammaene

av Terje Tunheim).

som e å hente og levere ungar.” Stolt bestefar Bjørn Undheim har sendt bilde av sitt første barnebarn, med følgende bildetekst: ”3. generasjons TS arbeider.”

48


Takk for oppmerksomheten

Tusen takk for gaven vi fikk til vårt bryllup. Hilsen Christina & Per Egil

Gratulasjoner: Tusen takk for dei fine blomane me fekk då Silje og Håvard kom til verda! Helsing Silje, Håvard, Kari og Alf Åge Tusen takk for gaven jeg fikk da jeg ble født. Hilsen Tobias

Tusen takk for gaven vi fikk til vårt bryllup 28. august 2010. Hilsen Monica og Tony

Tusen takk for oppmerksomheten me fekk på sykehuset. Hilsen Bjørnar, Bjarte og Anne Linn

Tusen takk for gaven jeg fikk da jeg ble født! Klem fra Sivert, og hilsen fra Kristin og Halvard

Brandsbu 17.07.2010. Tusen takk for gavekortet vi fikk til bryllupet vårt. Med vennlig hilsen Cecilie og Lasse

Tusen takk for gavekortet og oppmerksomheten eg fekk til 50-årsdagen min! – Hilsen Steni Tusen takk for gaven eg fekk til min 60-årsdag. Helsing Arne Ove Teigen

Tusen takk for oppmerksomheten jeg og lillesøster fikk da Wilma ble født. Hilsen Mie og Wilma Sanne-Gundersen 49


Våre tilstelninger

TS Juletrefesten Av Leif Emil Egeland

Årets store høydepunkt for små og store TS-ere, er juletrefesten vår på Havdurhuset på Tjelta. Festen ble denne gang arrangert for 30. gang. Julenissen hadde også jubileum, ettersom han har vært nisse alle disse 30 åra. Vi lar bildene tale for en utrolig flott fest.

50


Ă…rets heldig-griser

Teodor&Teodora De aller gjeveste presangene, nemlig traktorene, ble vunnet av Teodor Raugstad og Jenny Teodora, sistnevnte er barnebarn til Torbjørg og Olav.

51


Dagens blinkskudd Vi utfordrer både ansatte og andre lesere til å sende inn bilder til denne spalten.

Vi blir stadig observert på veiene! Helge Nyhus hos Avinor har sendt oss blinkskuddet denne gang, med følgende kommentar: ”Kunne ikke dy meg når jeg så regnbuen gikk rett i taklampa! Er det hos dere skatten er?” Helge lurte også på hvem det er hos TS som eier bil nr. 04. Da kan vi fortelle at det var Olav Byberg som var ute på oppdrag her, og hadde parkert rett under regnbuen.

Den norske naturen er unik og full av flotte motiver. STF – Stavanger Turistforening – ga for en stund siden ut en flott bok av Norges flora. Boka heter ”Såg du dette eller gikk du forbi”. Jeg fanget dette motivet ved stien på veg ut til Eigerøy fyr. Leif Emil.

52


Dagens bilde

Send inn ditt forslag til kontoret/evt. e-post: leif.emil.egeland@tsmaskin.no

Hvor er bildet tatt denne gangen?

Vi trekker ut flotte premier til 3 stk. med rett svar. Premiene hentes på kontoret til Leif.

Bildet i forrige TS-nytt var av Stokkelandsvatnet, og sta-

Vinnerne som ble trukket ut denne gang er:

tuen som var avbildet er av Harald Herredsvela. Børre

Eli Undheim, Nærbø

Dybesland kunne fortelle oss at Harald Herredsvela var

Sven Chr Ulvatne, Backe Bygg AS

en forkjemper for fuglelivet i området, og han var også

Børre Dybesland, Lyse Infra AS

sterkt involvert i skøytesport i Ganddal IL og arrangerte skøyteløp på Stokkelandsvatnet.

I stedet for julegave til kunder og samarbeidspartnere for året 2010, ga T Stangeland Maskin en pengegave til Kreftsomsorg Rogaland. Beløpet ble overrakt Petter N. H. Urdal og Ragnhild Stangeland fra Kreftomsorg Rogaland. Fra TS: Olav Stangeland og Reidun Osgjelten.

53


Oslo Motor Show Av Bjørn Undheim

Onsdag 27. oktober kl 07.00 reiste eg og kona frå Bryne retning Lillestrøm. Der vaska eg frå kl 18 til 22.00. Torsdag kl 08.00 kjørte eg inn i hallen og fortsatte å pussa felger, rustfritt og smurte på glans på dekk og skjermer. Holdt på til kl 22.00. Då hadde kona vært med mat to gonger.

Medan Nordic Trophy er eit svensk arrangement som er åpent for lastebiler frå heile Europa, er Scandinavian Trophy kun åpent for deltagere fra Norge, Sverige og Danmark. Forrige gang i Halden i 2008, nå i Lillestrøm saman med Oslo Motor Show. Ein heilt utruleg utstilling av alle slags kjøretøy, rundt 500 stk. innendørs.

16. september ringte ein frå magasinet Trailer og spurte om eg kunne stilla i mesterklassen, der 10 biler var utvalgte frå Norge, Sverige og Danmark. Dette var kjekt! Det vart jo litt meir vasking enn normalt. Eg vasker bilen kvar dag, men nå måtte eg pusse meir. Lørdag 16. oktober brukte eg heile dagen til å polere rustfritt eksosrør, skap og tanker. Fredag kveld 22. oktober samt lørdagen var eg i lakkhallen på Soma, flekka litt på ramma, hadde av hjula og pussa felgane mellom skruene. Eg måtte berre.

54


Utstillinga opna dørene fredag kl 10.00 pluss lørdag og sundag. Det var vanvittig med folk heile helga. For ei oppleving! Sundag 15.30 var det premieutdeling: 1. plass til Road Cruiser, Ralf Ekdahl, Sverige. 2.plass til Bonneville Bomber, Henrik Gudager, Sverige. 3. plass T. Rey, Oscar Holgersson, Sverige.

For ei oppleving! Er du bilinteressert er dette noko du må få med deg. Oslo Motor Show går av stabelen i 2011 og.

Road Cruiser, Rolf Ekdahl, Sverige Eg kunne berre ikkje få premie i lag med desse karane. 1. plassen gjekk jo til ein NY bil, og 2. og 3. plassen – dei kjøyrer heller ikkje i sorpa kvar dag. Det gjer eg, og

Rolf Ekdahl har 100 biler som går i Sverige, med varer. Han har 45-års jubileum (2010) og bygde Road Cruiseren sin til jubilèet. Bilen skal gå eitt

bilen er kjøyrd 95.000 km på 14 måneder.

år på utstilling og reklame, før den blir tatt i bruk.

Min premie var å få være med på dette!

Ein av dei svenske bilane blei tatt i kontroll på veg

Utstillinga var slutt kl 17 på sundagen. Eg kjøyrde ut av

til Lillestrøm, og fekk mangellapp: Han hadde 167

hallen kl 17.15 og var heime på Bryne kl 02.00. Klokka

for mange lys.

11.00 på mandagen var eg på plass i sorpa igjen. 55


Gratulerer! Vi gratulerer alle hos STANGELAND som har rukket å fylle “runde tall” siden forrige nr. av TS-nytt.

Gunvald Finnestad 60 år

Peder Ueland 60 år

 unnvald Finnestad rundet 60 år 2. juledag. Som seg G hør og bør ble det markert med kake, gave og mimring på kontoret. Gunnvald er en skikkelig veteran, med hele 35 år hos oss. Han begynte i mai 1976 etter å ha jobbet 7 år på bilverkstedet til Arne Refvem. Vi veteraner husker godt Gunvalds tøffe start hos oss, det var som å gå fra asken til ilden. Han ble satt rett oppi en Volvo 86 m/kran 1967 modell og ikke særlig god TS stand. Gunvald hadde ikke kjørt lastebil før og nå skulle han heise og transportere store kolli, flytte Brøyter etc. Det var en temmelig oppkavet og stresset Gunnvald som en av de første dagene, og ved sitt første Brøyt slep, kjørte rett inn i biltilsynets kontroll med Sandve & co. Her manglet alt av kabler, stropper, lys etc. Så her manglet opplæring. Biltilsynet ristet på hodet, pekte på en kasse og lurte samtidig på hva som låg oppi den. Gunvald svarte at det hadde han ikke peiling på. Her låg alt han hadde bruk for og biltilsynet hjalp til. Heldigvis for Gunvald mistet en annen TS sjåfør lappen, slik at han da slapp ”røysa” og fikk overta hans Scania 110 tandem. Hadde denne 1 år før han overtok Ole Johannes sin Volvo 88 boggie. Ingvald stod på og ”leverte varene”, så i 1978 fikk han sin første nye, flotte Scania 111 trippel med 305 hk. Det var stort og ekstra stort siden Oddbjørn Hagen hadde fått lik bil noen mnd før, men med bare 205 hk. Dette var vel fortjent og en anerkjennelse til en lojal pådriver som var (og er) veldig flink til å passe på utstyret og samtidig yte topp innsats. Gunvald bur på Randaberg med kona og de har 2 sønner og en datter. Han er også hobbybonde med 7500 høns. Gratulerer med vel overstått, Gunvald.

Peder Ueland ble 60 år 29. januar. Peder er og en av de som har vært borte i mange år for så igjen å mønstre på TS-skuta. Han ble ansatt hos oss i mars 1974 på en Brøyt X2 B. I vel 14 år var han rundt på TS prosjekter, både i nærområdet og ute på anlegg. Jeg hadde som anleggsleder gleden av å ha Peder på mange prosjekter, bl.a sesongen 1975 på damanleggene Lyngsvatn for Lyse Kraft i Årdalsheiene. Peder var også en lengre periode på anlegg sammen med Torfinn Massen ved Haukeli, hvor vi hadde oppdrag for Ing. Thor Furuholmen. Han hadde og en lengre periode på Ulla Førre anleggene, bl.a for Peder Levang og i egenregi på nye Sand skole. I august 2008 etter 20 års fravær, var Peder tilbake, nå på Lastebil. Peder er imidlertid som poteten og kan brukes der vi har behov - lastebil, hjullaster, gravemaskin etc. Peder bor på garden Brekkå på Kverneland og har 3 voksne sønner. Gratulerer med vel overstått dag! Leif Emil

Leif Emil

Runde tall: Hans Petter Gravdal Daniel Mautizen Maria Bjorland Simon Hermansen Ole Christian Tolås Oddbjørn Rege Henrik Langbakk Jim Helge Lomeland 56

20 år 29.11.10 20 år 18.12.10 20 år 07.01.11 20 år 28.01.11 20 år 15.02.11 30 år 23.11.10 30 år 04.12.10 30 år 23.12.10

Per Ove Paulsen Ivar Handeland Glenn Håland Christer Wold Samphao Nøsted Johnnyy Skårland Roger Larsson

30 år 05.01.11 30 år 12.01.11 30 år 25.01.11 30 år 31.01.11 40 år 26.11.10 40 år 16.12.10 40 år 27.01.11


Terje Wahl 50 år

Gunnar Skogesal - Villmarkens sønn - 50 år

Terje Wahl begynte i Stangeland 6. mars i 2006, etter at han hadde ringt Kurt Tjelta dagen før og spurt etter arbeid – hvorpå Kurt svarte: Kan du begynne i morgen? Terje begynte på Aukra og var der ei stund, men han har også vært innom Melkøya, Kollsnes, Stord, Egersund med meir og har nå vært på Mongstad i over 2 år. Er fra Strand nær Rørvik, nord for Namsos i Nord Trøndelag, i dei trakter der Petter Dass trødde sine barndoms år. Terje har bakgrunn som fisker, er ein habil kokk og har og vært på Island, Færøyene og Skottland og kjørt kran, eller som han seier sjøl ”fiskar og anleggs-slusk”. Terje er ein stabil kar med mykje livserfaring og har vært med på mykje. Me gratulerer med overstått dag! Tore Vaage Tore Vaage 50 år

Gutten har bursdag, og blir en voksen mann, Han er barnslig og morsom, som to dråper vann. Fra Gunnars kontor kan det høres rare lyder, Da har han gang på en story, om damer og dyder. Ja gutten har humor og danser som en drøm, Og blir det for kje’dlig, høres sukking og stønn. Gunnar han er pirfull av teori og viten, han bobler over av ideer, helt til han blir sliten. Kondisjon og styrke har han fått i store mengder, Når han tar frem skia, blir det spor i lange lengder. Men trur du at Gunnar syntes dette var fun, Ikke Gunnar nei, han er villmarkens sønn. De’ække asfalten som gjelder, han er en annen type, På fjellet han drar, når han skal ha rype. Og rypene røsker i Gunnars tanke, Når han tenker rype begynner hjertet å banke. Gunnar er huslig, det kan’ke kjøpes for penger, Men nå må han få rypa, så han ikke står der og henger. Gratulerer med 50, Nå må du feire plenti!

Tore Vaage begynte å jobbe for Stangeland Kran AS (Nordic Crane Stangeland AS) i mai 2007. Som driftsleder koordinerer han våre jobber på Mongstad og Kollsnes. Tore er gift med Monica og sammen har de to jenter. På fritiden bruker Tore mye tid sammen med familien og på sine interesser som er båt og musikk. Tore feirte dagen sin på ferietur sydover, sammen med familie.

Hilsen Gunnvar, Henrik, Kari, Siw, Rønnaug og Olav Stein Arild Hansen, 50 år Stein Arild Hansen ble 50 år på julaften 2010. Steni er driftsleder under Per Svendsen. Han har full kontroll på prosjektene våre på Kverneland. Steni har vært hos oss siden sommeren 1986. Vi gratulerer med vel overstått dag.

Vi gratulerer! 57


Jens Erik Hansen, 50 år

Jane Marie Johansen, 50 år

Jens Erik Hansen begynte hos oss høsten 2008. Han hadde da mange års erfaring som maskinfører fra Danmark. Her kjører han hjulmaskin med stø hånd.

Jane Marie er ei stille og rolig dame, hun bor i Notodden. Jane Marie begynte hos oss i Haugesund i 2007 på Aker Stord som lastebilkranfører, før det var hun på Tjelbergodden eller Aukra for Stangeland Kran. Hun tok mobilkransertifikatet mens hun jobbet for oss på Aker Stord, og hun fikk prøve seg som mobilkranfører og mestret det fint. Hun har vært litt inn og ut av Stangeland Kran, men når jeg ringer og spør om hun kan hjelpe oss, sier hun alltid ja. Fra juni 2010 og ut året var Jane

Gratulerer Jens Erik, med overstått dag!

Jan Rune Helleberg, 50 år Jan Rune Helleberg er bas og rørlegger i gjengen til Ingvald. Jan Rune har vært hos oss siden høsten 2003. Gratulerer med vel overstått dag!

Marie på Kårstø, hvor hun kjørte mobilkran og kranbil. Nå er hun på Kollsnes. Vi gratulerer med vel overstått dag! Harald Saltveit

Det Gylne Håndtrykk Av Tore Voster

T Stangeland Maskin har fått tildelt Lothe Bygg AS sin

rer og ikke minst i gjennomføringen av både store og

samarbeidspris for 2010 – ”Det Gylne Håndtrykk”. Pri-

små prosjekter.

sen skal understreke verdien av samarbeid basert på tillit og et enkelt håndtrykk. På diplomet vi fikk heter det blant annet: Begrunnelsen for tildelingen er det gode samarbeid Lothe Bygg AS har hatt med T Stangeland Maskin AS gjennom mange år. Firmaet T Stangeland Maskin AS har fulgt Lothe Bygg AS helt siden oppstarten i 1987. Vi har følt en trygghet med å ha med Deres bedrift i både innsalg ovenfor byggher58


Jubilanter 10, 20, 25, 30 og 35-års jubilantene hos Stangeland blir feiret med jubileums­markering på slutten av året, med middag og utdeling av gaver. Her presenteres fjorårets jubilanter.

30 års jubilanter: Fra venstre John Stokkeland, Tore Voster, Bjørn Undheim. Bak fra venstre Karl Flateland (julenisse), Olav Stangeland og Lars Bjarne Risa.

35 års jubilant: Ole Reidar Johnsen Bore, sammen med Olav Stangeland.

25 års jubilanter: Fra venstre Inge Opstad, Kjell Fiskebekk. Bak fra venstre Olav Stangeland og Kurt Egil Lura. Ikke til stede: Tor Kristian Ravndal.

20 års jubilanter: Framme fra venstre: Arnfinn Egeland, Terje M. Salte, Kjell Arild Egeland og Torkel Ørsland (kran). Bak Trond Helge Skretting og Olav Stangeland.

10 års jubilanter: Framme fra venstre: Arnfinn Skadsem, Ragnhild Stangeland, Bjarne Espedal. Bak fra venstre: Olav Stangeland, Peder Espedal, Ronny Stokland, Per Kåre Årrestad og Raymond Bale. Ikke til stede: Arvid Kornelius Olsen

59


Våre anlegg i tekst og bilder Av Leif Emil Egeland

Nordic Crane Stangeland monterer fundament til skulptur ved Jåtten videregående skole. Kranfører Petter Haga og ”dirigent” Uno Cederstrøm fikk mye skryt av mesteren bak kunstverket, kunstneren Hans Martin ­Øyene.

Historiestafett Av Nils Helberg, prosjektleder Kruse Smith

Nils ba oss velge en av historiene han sendte oss, men

Han ble litt opprørt og sier strengt til basen: ”Ka har

de var så gode at vi presenterer alle tre!

dokker tenkt å gjør med denne?”

Hvor basen raskt svarer ”Den, den ska-aaaa me mala

Ærlighet!

rød inni”.

Vår tidligere tekniske sjef var på besøk på en byggeplass og kom i prat med noen arbeidsfolk. Han var be-

Medlidenhet!

kymret over at det var mye svinn i firmaet. Det forsvant

En anleggsarbeider følte seg ikke bra, og dette fikk da

både utstyr og materialer. Han tok dette opp med grup-

de fleste på anlegget høre. Han hadde vondt i rygg,

pen og lurte på hva de syntes om dette. Da kom det fra

mage og hode og var ikkje heilt god ”ligavel” heller.

en av dem ”Eg forstår godt at det er mye svinn, bare

Men det var ikke så møje trøst å henta fra arbeidska-

tenk på hvor mye me ærlige stele”.!

meratene, så han gikk en tur til anleggslederen og beklagde seg til han.

Kvalitetskontroll

Han var ute etter å få litt trøst og medlidenhet.

Byggelederen gikk rundt på bygget sammen med ba-

Anleggslederen hører på hva han sier og ser på han, så

sen for betongarbeid og så på vegger som var støpt.

kommer det fra anleggslederen: ”Hvis du lir kan æ finne

Ting så rimelig greit ut og han var godt fornøyd med

spette å slå deg i hjæl ”

arbeidet. Så kom han til å se en utsparing i en vegg som

Vil gjerne utfordre min gode kollega Yngve Jordal,

de ikke hadde vært så heldig med. Den var både skakk

tidligere direktør for anlegg. Han har sikkert histo-

og skjeiv og var langt fra en firkant.

rier nok til å skrive flere bøker!! 

60


TS-konkurranse

Det var stor interesse for vår nye konkurranse som startet i forrige nr. Vi fikk inn over 20 svar, og vi spør igjen:

Hvem er dette?

Av alle de innsendte svarene på konkurransen i TS-nytt nr. 96 visste de fleste at den flotte, unge herremannen var vår finansdirektør Egil Bue. Andre forslag var Svein Fjellberg. Følgende vinnere er trukket ut og kan hente premien på kontoret hos Leif: Rolf Mjølhus Tyra Skårland Arnfin Skadsem Blant svarene vi fikk var det flere som ikke kunne dy seg for en kommentar. Tor Dahle skrev: ”Kjekt å se at dere har fjonga opp Kan du gjette hvem denne staute konfirmanten er så

Egil Bue med en fin parykk. Under

sender du løsningen til redaksjonen som før:

manken e det jo same gutten.” Kari Håland er tidligere kollega av Egil, og hun sendte med et PS: Har jobbet sammen med ham og da så han nesten slik ut.

Innleveringsfrist: 20. mai 2011. Fyll ut navn og adresse og send til kontoret /evt. e-post: leif.emil.egeland@tsmaskin.no

Navn

Adresse

Tlf e-post 61


Mimresiden Av Leif Emil Egeland

Klipp fra TS-nytt for 10, 15, 20 og 25 책r siden.

62


Vitsesiden Vi fortsetter med den populære vitsesiden vår.

Godt sagt

Praktisk bruk av lovverket

Vær raus med oppmuntringer -

En bonde på bytur ble kjent med en fiskerfrue, - faktisk

ikke fordi du alltid føler for det

så godt kjent at det endte med farsskapssak. Til alt hell

men fordi virkningene er så gode.

var fiskeren en storsinnet sjel som tilga kona og beholdt både henne og den nye ungen. Men han forlangte en

En liten gåte

ting: Bonden skulle betale forsørgerbidrag til ungen.

Er det virkelig slik?

Dette aksepterte ikke bonden, og saken endte i retten,

Det var en gang en perfekt mann og en perfekt kvinne.

der bonden viste til Jordloven § 36 2. ledd, pkt. D, som

De traff hverandre og siden deres forhold var perfekt,

lyder:

giftet de seg. Bryllupet var perfekt og deres liv som gift

Hvis en del av bondens sæd faller på annen manns

par var også perfekt.

grunn, skal grøden tilfalle grunneieren.

En juleaften der det snødde mye kjørte det perfekte pa-

Fiskeren protesterte ikke på det, men påberopte seg

ret bilen på en svingete vei. Plutselig så de noen ved veikanten som hadde punktert. Det var julenissen med sekken full av presanger. Ettersom det de ikke ville skuffe alle barn, tilbød de nissen å sitte på med de slik at han rakk å dele ut alle presangene. Så begynte de å dele ut presangene.

Lov om fiske og fangst, pkt. 16, der det står: Hvis faststående redskap settes innenfor grunnlinjen til annen manns grunn, skal det kappes så tett inntil festet som mulig, for dermed å hindre at ny skade oppstår. Bonden aksepterte forsørgerbidraget.

Dessverre ble været dårligere og de tre kom ut for en ulykke. Bare en av de tre overlevde. Hvem? (Tenk først før du ser svaret nedenfor.)

Selvsagt var det kvinnen som overlevde.

Alkoholskade – Jørgen får øye på en ordentlig flott

Hun er den eneste av de tre personene som eksisterer

godbit som sitter alene ved bardisken. Han ”seiler” bort

i virkeligheten.

til henne og spør:

Alle vet at nissen og den perfekte mannen ikke eksis-

”Kan jeg få spandere et eller annet? Øl, vin eller en

terer.

drink?”

For kvinner slutter historien her. Menn kan lese videre. Bonus for menn:

Jeg tror ikke det, svarer kvinnen

Dersom nissen og den perfekte mannen ikke eksiste-

Jeg har nemlig funnet ut at alkohol er skadelig for beina

rer, så betyr det at det var kvinnen som kjørte.

mine.

Det forklarer ulykken....... ........og en ting til: Om du er kvinne og leste slutten av historien så beviser det at: Kvinner aldri gjør som de blir fortalt ;-)

Det har jeg aldri hørt om, svarer Jørgen overrasket. ”Hovner de opp eller noe?” ”Nei, de sprer seg”. 63


Våre Lærlinger

Kjartan Jansen Av Leif Emil Egeland

Kjartan er oppvokst på en gard i Hjelmeland, og han

Hvordan trives du her hos oss?

er vant med å ta i et tak. Han har slektskap med Lars

Eg trives veldig godt. Goe arbeidskollegaer.

Gunnar Jansen, som driver en stor transportbedrift i Hjelmeland. Kjartan er på 2. året hos oss nå (Nordic

Hva er dine fremtidsplaner?

Crane Stangeland). Fagbrevet blir tatt til høsten.

Å bli best så klart. Har ikkje lagt planane heilt ennå, men blir sikkert i Stangeland viss eg får fortsetta her hos

Fortell litt om din bakgrunn, oppvekst, familie og

Kran etter læretida.

hvor du bor. Er født og oppvokst i perlå i ryfylket (Hjelmeland). Flytta

Hva trives du best med i ditt daglige arbeid hos oss?

til gard då eg var 10, har ei syster på 9 år.

Mye variert arbeid, ikkje alltid det same kver dag.

Hva er det som ligger bak ditt yrkesvalg?

Hva brukes fritiden til?

Gjekk to år på mekken, og prøvde å komma meg off-

Fritiden brukes for det meste til å være med kompiser

shore. Det gjekk ikkje, så eg og ein annan søkte om ut-

og feste.

plassering hos Nordic Crane Stangeland i to uker. Dette syntes eg var interessant, så eg søkte lærlingplass og fekk det. Hvorfor valgte du TS som ditt opplæringsfirma? Det var ikkje så mange andre kranfirmaer her lokalt, og eg tenkte meg ikkje så langt vekk frå perlå.

GT Racing: Stort mangfold i feltet, VW Polo Cup, Porsche 944, Studebaker, Ford Anglia.

64


Min hobby

GT Racing Av Tor Kjetil Frøiland

Bjørn Kjetil Frøiland 2. plass, Tor Kjetil Frøiland 1. plass.

GT Racing består av store startfelt og heftige biler som

egen VW Polo Cup. Finanskrisen slo til i Danmark og

Studebaker, Ford Anglia, Porsche 997 Cup, Chevrolet

cupen ble lagt ned. Denne bilen er lettere modifisert fra

Corvette og Dodge Viper. GT Racing blir delt inn i 4

Volkswagen Motorsport, i tallenes tale er det som følger

klasser med blant annet biler fra utgått Spesial Saloon,

200hk, 1100kg. Meget potent bil kontra standard VW

Roadsport og Gatebil Extreme.

Polo GTI.

GT1 og GT2 har samme tekniske regelverk med unntak

Kjører for DNF Motorsport, dette er et lokalt team med

av bilens felgbredde. GT1 er biler med felgbredde over

følgende biler: To stk. VW Polo Cup, Dodge Viper ACR,

10” og GT2 er biler med felgbredde inntil 10”. GT3 og

Volvo 850, Porsche 911 GT3 og til sist men ikke minst

GT4 er stort sett biler som før gikk i klassen Spesial

en historisk Ford Mustang. Den bilen jeg har kjørt går

Saloon og Roadsport. I denne klassen kan også biler fra

som utleiebil, han som leide den etter meg var ikke like

Gatebil Racing delta avhengig av forholdet vekt-effekt.

heldig. Han ble torpedert i siden og rullet bilen, heldig-

Enkelt fortalt er GT1 den grommeste klassen, mens GT4 er inngangsklassen. GT1 og GT2 kjører sammen mens GT3 og GT4 kjører sammen.

vis driver han innen biloppretting så bilen er snart som ny igjen. Når det gjelder avviklingen av sesongen har jeg kjørt 4 løp av 12 dette året, noe som resulterte i en 5. plass i GT4 klassen og en 26. plass av 84 i NM. Er fornøyd med

Løpshelgen består av et sprintløp og et langløp med

sesongen og ønsket er å kjøre mer i år. Det er en kost-

obligatorisk pitstop, på langløpet er det også mulighet

bar sport og jeg vil takke alle sponsorer som har støttet

for å kjøre 2 sjåfører om man ønsker det. Det er også tv-

meg dette året, T Stangeland Maskin, DNF, Truck & Trai-

dekning på alle løpene, kjekt for sponsorer og oss som

ler, Ditech Scandinavia, Tore Vagle, Bil og Anleggsdekk

utøvere å se i etterkant.

og Mento.

Jeg har deltatt i GT4 klassen med en VW Polo Cup

Håpet for fremtiden er at politikere og fylkesmenn ser

bil, denne ble hentet hjem fra Danmark der de hadde

behovet for et motorsportanlegg her lokalt, slik at vi slipper å reise helt til Østlandet hver gang vi skal på løp. For ikke å nevne muligheten for å trene! All honnør til ildsjelene bak Motorakademiet, må dere snart få gjennomført planene deres.

VW Polo på taket etter å ha blitt torpedert av en Honda Accord.

65


Gammel TS´er

Hvor ble de av? Av Leif Emil Egeland

I forrige TS-nytt under denne vignetten presenterte

meg og jeg er på full fart ut av dumperen for å søke

vi Kenneth Egeland, grunder og eier av Kenneth

hjelp, hører jeg et smell i dumperkassen - en smilende

Egeland Transport, som i ”sine unge år” hadde en

gravemaskinsjåfør vipper dumperen opp på 3 sekunder.

periode hos oss.

Karane rund meg lo. De så nok den skrekkslagne Rygg fra Randaberg.

Denne gangen har vi valgt å presentere konsernsjef i BR Industrier, Bjørn Rygg, som helt ung jobbet på

En god historie fra den tiden?

verkstedet og kjørte dumper hos oss. Bjørn fikk

Vi kjørte masse opp på gamle TS-tippen på Forus. Jeg

tidlig ”en grunder i magen”. Etter kort tid hos oss sa

mener å huske vi var 3 dumpersjåfører som kjørte på

han takk for seg (noe undertegnede ikke syntes noe

kvelden. Det som vi unggutter registrerte rett nedenfor

om da jeg ville beholde ham). Når vi i ettertid ser hva

tippen var at en hvit personbil installerte seg med to

Bjørn har fått til er vi imponert. Han driver i dag 10

kinesere og ”hadde seg til” på lys dag, noe som reddet

foretak/driftsselskaper innenfor 4 divisjoner; olje og

dagen for ungguttene.

gass, produksjon, energi og landbruk. Til sammen omsetter de for en milliard med 500 ansatte. Ønsker

Hva lærte du og hva savner du eventuelt?

du å vite mer om selskapene kan du gå inn på www.

Jeg lærte hva bedriftskultur betyr i praksis. Hos TS gikk

Br-industrier.no. Vi tok kontakt med Bjørn og stilte

det sport i å stå tidlig opp om morgenen, være på tiden

ham noen spørsmål.

og utøve raushet og kameratskap. Ut fra mitt ståsted i

Når begynte du hos oss og hvor lenge var du i TS? Jeg begynte i TS i 1983/84 og var ansatt i ca 4 mnd. Jeg sluttet etter kort tid fordi jeg ekstraordinært måtte påta meg annen jobb Hva gjorde du og hvilke jobber husker du at du var med på? Først begynte jeg på verksted som ung nyutdannet anleggsmaskinreparatør. To ting jeg husker ekstra godt, en verkstedleder (tror han heter Stokka) hans vennlighet og raushet. Min første arbeidsoppgave var å skru ut motoren av en Volvo midjestyrt dumper. Jeg ble sluppet på ”dypt vann” men med verkstedleders vennlighet og tillit gikk det veldig bra. Er det noe du husker spesielt godt? Etter at jeg hadde jobbet på verksted ble jeg kastet ut i dumperkjøring. Sa selvsagt ja til dette også. Jeg var ute på et anlegg på Sola der jeg opplever en ung gutts skrekkscenarier. Jeg siger ned i en pælegrop og dermed velter dumperkassen. Samtidig som sjokket tar 66


dag, 47 år og sjef i BR Industrier, er det en fornøyelse

fold i næringsliv og mange spennende mennesker. BRIs

å registrere at T Stangeland Maskins bedriftskultur den

markedsdifferensierte industrikonsern har en fart på litt

dag i dag står like sterkt.

over 1 mrd inn i 2011, og jeg ser positivt på mulighetene og framtida.

Fortell om dine foretak og hva du gjør i dag? Vedrørende mitt ståsted i Rogaland/Sør- Norge er det et

Til slutt: Jeg ønsker å hilse til verkstedleder fra gamle

privilegium å både ha etablert, reetablert ulike bedrifter

dager (Stokka?). Vil videre ønske Olav Stangeland lyk-

og nå ha en etablert hovedbase på Forus. Jeg erfarer

ke til med utviklingen av sitt entreprenørkonsern og vil

hver dag at det er unikt å drive forretning ut i fra vårt

igjen takke for hans deltagelse/ raushet vedrørende In-

distrikt. Konsentrert geografisk område, utrolig mang-

gar Kvias Haydom auksjon ved Eik Senteret på Klepp.

Vitsestafetten Av Sigurd Gramstad

Kona såg seg i speilet, og det var mye galt. "Eg er gam-

"Jau, du ser veldig godt ennå”, svarte han.

mel, eg er stygg, eg er rynket, eg er tjukk og eg har

Senil Gammel mann kom hjem og fant kona til sengs

stygge klær. Kunne ikke du gitt meg et kompliment og

med en elsker. "Jøsses, har vi alt lagt oss”, sa mannen.

muntret meg opp?” sa hun til mannen.

Jeg vil herved sende stafettpinnen til broremann Einar Joa. 67


Returadresse: Stangeland Maskin AS, Postboks 21, 4064 Stavanger

Foto: Ingeborg Skrudland

Stangeland Gruppen omfatter T Stangeland Maskin AS, Nordic Crane Stangeland AS og TS Eiendom AS, og har en omsetning på over 1,5 milliarder kroner. T Stangeland Maskin AS er Norges største maskinentreprenør. Vår hovedoppgave er masseflytting, og vi disponerer ca 500 maskinenheter med stort og smått. Av større utstyr har vi blant annet ca 110 gravemaskiner, 65 dumpere/lastebiler, 20 hydrauliske borerigger og 30 dozere/showler. Nordic Crane Stangeland AS er et av Norges største og mest moderne kranfirma og inngår i Nordic Crane Group, med over 340 kraner og biler. Vår viktigste ressurs er likevel våre 650 fagfolk som hver på sitt felt er innstilt på å yte topp service. Enten oppdraget er stort eller lite, mener vi å ha de beste forutsetninger til å gjøre en god jobb til riktig pris. Vi har satt oss et høyt HMS mål. Vi når det sammen, gjennom hardt og målrettet arbeid. Vi skal bli best i bransjen på HMS!

www.stangelandgruppen.no TS-nytt

97 Mars 2011

TS-nytt nr. 97 Mars 2011 Redaktør: Leif Emil Egeland, tlf 951 97 010, leif.emil.egeland@tsmaskin.no Red. sekretær: Rønnaug St. Njærheim, tlf 993 79 457, ronnaug.njaerheim@tsmaskin.no Trykk: Gunnarshaug AS    Forside foto: Morten Helliesen Neste nummer av TS-nytt kommer i juli 2011. Tips og innlegg mottas med takk. Sendes til redaksjonen, tlf.: 951 97 010 / leif.emil.egeland@tsmaskin.no

Profile for CoreTrek

TS Nytt Mars 2011  

TS Nytt Mars 2011

TS Nytt Mars 2011  

TS Nytt Mars 2011