Nokas årsrapport 2018

Page 1

Ã…RSRAPPORT 2018


Nokas er et ledende sikkerhets­ konsern med virksomhet i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Selskapet ble etablert i 1987. Etter sammenslåingen med AVARN-selskapene i Sverige og Finland forventes det i 2019 en samlet omsetning på nærmere NOK 8 milliarder. Nokas konsernet har nå 17 000 medarbeidere fordelt på tre divisjoner: Security, Systems og Cash Handling. Vi leverer sikkerhets- og kontant­ håndteringsløsninger til kunder i hele Norden. Som totalleverandør spenner våre leveranser seg fra vakt­tjenester, tekniske sikkerhetsløsninger, industri- og sikkerhetsberedskap til verdi- og kontanthåndtering.

Driftsinntekter Egenkapital

NØKKELTALL

Vårt slagord ”Tryggheten vi gir”, er forankret i våre fire kjerneverdier; Handlekraft, Samarbeid, Pålitelighet og Engasjement. Nokas’ visjon ”å bli Europas ledende totalleverandør av trygghet for mennesker og verdier”, er drivkraften i alle selskapets funksjoner, tjenester og produkter.

4 260 M

4 623 M

4 790 M

2016

2017

2018

361 M

349 M

332 M

2016

2017

2018


Innhold

4

Styrets årsberetning 2018

10

Konsolidert resultatregnskap, konsern

11

Konsolidert balanse, konsern

13

Konsolidert kontantstrømoppstilling, konsern

14

onsolidert oppstilling over endringer K i egenkapitalen, konsern

15

Noter konsernregnskap

42

Resultatregnskap, morselskap

43

Balanse, morselskap

45

Kontantstrømoppstilling, morselskap

46

Noter morselskap

61

Revisors beretning

Forside: København Metro Foto: iStock

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018

3


Selskapet har ambisiøse vekstmål og har ambisjon om å styrke sin nordiske posisjon de nærmeste årene.

REGNSKAPSÅRET 2018

ÅRSBERETNING Styrets beretning inneholder en

MÅLSETNING

kontanthåndtering i Norden. Selskapet

beskrivelse av resultat og stilling for

Nokas har som målsetning å skape et

har ambisiøse vekstmål og har ambi-

konsern og morselskap.

tryggere samfunn gjennom utvikling

sjon om å styrke sin nordiske posisjon

og leveranser av trygghetsprodukter

de nærmeste årene.

Nokas konsern var i 2018 organisert i

og sikkerhetsløsninger til privat og

tre divisjoner:

offentlig næringsvirksomhet.

områdene Vakt, Flyplass og

Konsernet leverer også en viktig del av

79 gjennomførte oppkjøp, vært en

Svinnhåndtering. Nokas Security

infrastrukturen til et moderne samfunn.

ledende aktør i konsolideringen av

er operativ i Norge, Sverige

Vi har ansvaret for sikker­heten hos et

det nordiske sikkerhets- og kontant­

og Finland.

stort antall kunder, bl.a. på flyplasser,

håndteringsmarkedet. Det har vært

kjernekraftverk og tog- og under-

viktig for Nokas å bygge en nordisk

områdene Teknikk og OMC

grunnsstasjoner. Gjennom våre telle-

forretningsplatform for å kunne tilby

(Operation and Monitoring Central).

sentraler, verditransportruter og egne

våre kunder produkter og tjenester

Nokas System er operativ i Norge,

Nokas-minibanker i Norge, Sverige,

på tvers av landegrensene. Med en

Sverige, Finland og Danmark (kun

Danmark og Finland, leverer, henter og

nordisk struktur og en sterk felles

teknikk i Danmark).

teller vi store deler av kontant­mengden

Nokas kultur er vi rustet for ytterligere

• Nokas System med forretnings-

og vi bidrar til at penger kan benyttes

resultatvekst. Dette skal primært

retningsområdene Produksjon,

som et lovlig, tilgjengelig og alternativt

skapes gjennom organisk vekst og

Logistikk og Cash Management

betalingsmiddel.

videre kostnadsreduksjoner med

• Nokas Cash Handling med for-

innovativ utvikling av våre tjenester.

Services. Nokas Cash Handling er operative i Norge, Sverige, Finland

Virksomheten skal drives i henhold

og Danmark. I tillegg har Cash

til selskapets verdier og ha løpende

Nokas fokuserer på driftsresultat

Management Services (minibank-

fokus på arbeidet med å kvalitetssikre

før avskrivninger av driftstilbehør

drift og overvåkning av lukkende

alle deler av virksomheten. Nokas har

og immaterielle verdier (EBITDA),

kassesystemer) virksomhet i

fire definerte kjerneverdier; Handle­

ettersom dette i stor grad korrelerer

Tyskland og Nederland.

kraft, Engasjement, Samarbeid

med den kontantstrømmen som

og Pålitelighet.

virksom­heten genererer. EBITDA

Legalt er selskapene som utgjør

resultatet er gjerne et utgangspunkt

de beskrevne divisjoner, organi-

4

NOKAS VEKST Nokas har over flere år, og med totalt

• Nokas Security med forretnings-

sert annerledes (se noteverket

Konsernet er en totalleverandør av

for bankenes vurdering av vår

for konserneierstruktur).

produkter og tjenester for sikkerhet og

finansieringskapasitet og blir også

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018


Gjennom sammenslåingen av Nokas og Avarns virksomhet i Sverige vil det fremover bli tatt ut betydelige synergier fra driften.

brukt som grunnlag for verdivurdering

innen Security og Systems i Sverige og

innen banksegmentet i Danmark. De

av selskapet. De nevnte 79 oppkjøpene

Finland samt Cash Handling virksom-

nye leiekontraktene medfører økte

har medført at det i konsernregnskapet

het i Finland. Avarn Security Holding

leiekostnader. I november 2017 signerte

er allokert store verdier til immaterielle

har en samlet omsetning på ca.

vi de første out­sourcing kontraktene

eiendeler, som goodwill og kunde­

3 milliarder kroner. Etter lang behand-

med tre banker i Danmark, Spar-Nord,

kontrakter. Konsernregnskapet følger

lingstid hos finske, svenske og norske

Handelsbanken og Nykredit. Cash

IFRS regnskapsprinsipper hvor kunde­

konkurranse­tilsyn, ble overtagelsen

Handling Danmark ligger i 2018 bak

kontrakter avskrives over en periode

av Avarn Security Holding endelig

resultatforventningene grunnet for­

på inntil 13 år, hvilket er basert på

gjennomført i april 2019. Gjennom

sinkelse med implementering av døgn­

erfaringer fra tidligere oppkjøp og

sammenslåingen av Nokas og Avarns

safene til de tre ovennevnte bankene.

individuelle vurderinger. De siste 3 år

virksomhet i Sverige vil det fremover bli

Det var forventet at disse kontraktene

har vi avskrevet kundeporteføljen med

tatt ut betydelige synergier fra driften.

skulle komme på plass i 3. kvartal

95 millioner kroner. Avskrivningene

2018, men har tatt lenger tid. Disse

reflekterer ikke verdiutviklingen på

Nokas har et program for å optima-

har kommet på plass i 1. kvartal 2019.

selskapet, da avskrivningen er blitt

lisere driften og ta ut synergier av

Utviklingen med nye bankkunder i

erstattet med mer netto organisk vekst,

oppkjøpte selskaper og har innarbei-

Danmark er god og vi forventer at

men bidrar til at det bokførte resultatet

det en god arbeidsmetodikk for dette.

dette forretnings­området vil vise

og egenkapitalen har blitt redusert

Vi har investert i vår IT plattform som

positiv utvikling fremover.

tilsvarende i perioden.

muliggjør mer kostnadseffektiv drift og bedre utnyttelse av vår kunde­

Innen forretningsområdet Teknikk

base. Det er også viktig i forhold til å

Sverige har vi i 2018 hatt en negativ

ÅRET 2018

dokumentere underliggende verdier

utvikling sett opp mot tidligere år

Nokas har etablert en plattform

og å kunne arbeide systematisk med

og forventning for 2018. Driften av

for fremtidig organisk vekst. Vår

å videreforedle porteføljen. Vi har også

forretningsområdet har ikke vært til-

markedsposisjon i det norske, svenske

i 2018 hatt fokus på å sikre fremtidig

fredsstillende med lave drifts­marginer

og finske markedet er strukturelt

organisk vekst innenfor eksisterende

og høye administrasjonskostnader.

på plass, mens vi i Danmark er godt

virksomheter. Organisk vekst skal sik-

Forretningsområdets ledelse ble byttet

posisjonert innenfor Cash Handling

res gjennom økt kunde­lojalitet, mers-

ut i høst og ny leder har tatt nødvendi-

og har etablert det første forretnings­

alg til eksisterende kunde­portefølje og

ge grep på driften. Forretningsområdet

området innenfor System i landet.

gjennom salg til nye kunder.

viser nå en positiv utvikling og vi har forventninger om positivt bidrag fra

Innenfor Cash Handling i Sverige har

Nokas Teknikk Sverige i inneværende

Året var spesielt preget av prosessen

vi i dag tilfredsstillende lønnsomhet,

år og fremover.

med å finne en finansiell sterk og

bl.a. som en følge av kontinuerlig

strategisk eier av ca. 50 % av aksjene

pågående gjennomføring av kost-

I oktober 2018 fornyet Nokas Aviation

i Nokas. Denne prosessen endte opp

nadsreduserende tiltak, til tross for

kontrakten om drift av sikkerhets-

med at selgende aksjonærer i Nokas

at kontantbruken i Sverige faller

kontrollen ved Gardermoen Flyplass

inngikk avtale om salg av 49,99 %

vesentlig mer enn for­ventet. For tre år

i Oslo. Forretningsområdet har levert

av aksjene i Nokas til Sector Alarm

siden flyttet vår danske cash handling

solide resultater som en følge av god

Group samtidig med at Nokas kjøpte

virksomhet inn i to nye tellesentraler.

drift på Gardermoen og Arlanda, selv

Avarn Security Holding AS fra Sector.

De nye telle­sentralene var en nødven-

om Arlanda kontrakten på grunn

Avarn Security Holding har virksomhet

dighet for å kunne sikre nye kontrakter

av oppstart i 2018 tilnærmet hadde

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018

5


I 2018 tilpasset Nokas seg de nye GDPR reglene og vår bedømming er at selskapet er i samsvar med disse.

et nullresultat som følge av høye

«Nokas i 19-70» betyr at selskapet skal

til 4 789 millioner kroner i 2018.

maluskostnader. Høsten 2018 fikk vi

ha tatt ut 70 millioner i kostnader med

Omsetningsveksten kommer i hoved-

på plass et nytt og mer forutsigbart

helårseffekt etter desember 2019. Dette

sak fra organisk vekst innenfor våre

bonus- og malusregime på Arlanda og

sammen med øvrige KKP tiltak vil bidra

etablerte forretningsområder.

vi forventer økt margin fremover.

til at konsernet når sine langtidsmål. Konsernresultatet er belastet med

Høsten 2017 signerte Nokas en

Selskapet arbeider kontinuerlig med å

31,7 millioner kroner i avskrivninger

kontrakt med S-Group i Finland hvor

heve kompetansen til de ansatte og å

på ervervede immaterielle merver-

Nokas tar over all minibankdrift for

bedre arbeidsmiljøet. Selskapet har et

dier allokert til kundekontrakter.

S-Group i Finland. Avtalen medfører

NS-EN ISO 9001-2000 kvalitetssystem

Kundekontrakter har også økt betyde-

bl.a. at Nokas overtar ca. 350 miniban-

og selskapet er miljøsertifisert etter

lig etter gjennomførte oppkjøp de siste

ker i Finland. Avtalen var banebrytende

ISO 14001-2015. I 2018 tilpasset Nokas

årene. Dette er i hovedsak kundepor-

for Nokas da det er den første store og

seg de nye GDPR reglene og vår be-

teføljer som selskapet har kjøpt og

vesentlige avtaler om cash handling

dømming er at selskapet er i samsvar

som lineært avskrives over inntil 13 år.

for en kunde i et land hvor vi ikke selv

med disse.

Erfaringer etter porteføljekjøp viser at

har infrastrukturen med tellesentraler

kundelojaliteten er meget stor og at

og verditransport. Etter en 9 måneders

Konsernet har virksomhet i Norge,

verdien på goodwill/kundekontrakter

forsinkelse på utrulling av minibanker i

Sverige, Finland og Danmark og

forsvares av den løpende inntjening

Finland grunnet forsinket endelig posi-

leverer samlet tjenester til i under­kant

under normal drift. Med den drifts-

tivt vedtak fra Finanstilsynet i Finland,

av 250.000 kunder.

form og inntjening selskapet har i dag,

har overtagelse av antall minibanker fra S-Group hatt en positiv utvikling.

forventes det at oppkjøpene medfører

RESULTAT

en økning i resultatene og represen-

Konsernet hadde i 2018 ett resultat før

terer en vesentlig verdi for konsernet

Selskapet har gjennom flere år arbei-

avskrivninger og finansielle kostnader

i avskrivningsperioden.

det målbevisst for å øke driftsmargi-

(EBITDA) på 170,7 millioner kroner

nene. Vi ser at tiltakene fortsetter å

mot 217,1 millioner i 2017.

Engangskostnader knyttet til re-

styrke marginbildet innenfor de fleste

Konsernets samlede omsetning

duksjon av Cash Handling struktur

forretningsområdene, men skal vi nå

økte med 167 millioner kroner

i Norge, terminering av leieforhold i

våre mål må vi fortsette dette arbeidet

Norge samt totale kostnader forbundet

med ytterligere tiltak.

med Avarn transaksjonen beløp seg samlet til 20,8 millioner kroner i 2018

Konsernet har gjennom 2018 tatt ut betydelige KKP tiltak (Konkurranse kraft program), inkludert deler av «Nokas i 19-70» prosjektet og betydelige besparelser på innkjøp. «Nokas i 19-70» prosjektet ble påstartet januar 2017 for å redusere våre samlede administrasjonskostnader. Dette for å være

6

UTVIKLINGEN MED NYE BANKKUNDER I DANMARK ER GOD OG VI FORVENTER AT DETTE FORRETNINGSOMRÅDET VIL VISE POSITIV UTVIKLING FREMOVER.

Driftsresultatet i 2018 er påvirket av vår økende satsning på det nye forretningsområdet Nokas Alarm. Dette er en tjeneste som tilbyr pakketerte alarmløsninger til SMB og privat­ markedet. Selv om salgsutviklingen målt i antall ”pakker” har overgått for-

med på å sikre oppnåelse av målene i

ventningene, bidrar området kortsiktig

langtidsplan og for å sikre en enklere

til negativt regnskapsmessig resultat

og mer strømlinjeformet organisasjon.

inntil vi har nådd et kritisk volum.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018


Etter en kraftig vekst de siste årene har selskapet investert betydelig i å bedre sin IT-struktur innenfor alle deler av virksomheten.

INVESTERINGER/ INNOVASJON

et korttidssykefravær på 3,09 % (6,40 %

I 2018 hadde konsernet 4 789 millioner kroner i driftsinntekter mot 4 623

En viktig del av Nokas sin strategi er

dette en økning på 0,57 % poeng i

millioner i 2017.

å investere i nye innovative løsninger

forhold til 2017. I perioden er det vide-

Konsern

inkl. langtidsfravær). Samlet sett er

som autoCash og digitalisering av vår

reført en systematisk rapportering og

EBITDA resultat for konsernet var

operasjon. Målsetningen er både å

oppfølgingsarbeid i forhold HMS som

på 170,7 millioner kroner mot 217,1

bringe nye tjenester/produkter inn til

inkluderer oppfølging av sykefraværet.

millioner i 2017.

markedet og å øke kvaliteten på våre

En helhetlig revisjon av HMS rutiner

tjenester kostnadseffektivt.

er gjennomført og nye organisatoris-

Ordinært resultat før skattekostnad

ke strukturer for vårt vernearbeid er

for konsernet var minus 40,6 millioner

iverksatt i alle forretningsområder i

kroner mot 6,8 millioner kroner i 2017.

Norge. Det er også foretatt en endring

Årsresultat for konsernet ble minus 36,5 millioner kroner mot minus 2,3 millioner kroner i 2017.

Morselskapet

I 2018 BLE ÅRSRESULTATET FOR MORSELSKAPET 18,1 MILLIONER KRONER

i forhold til leverandør av bedrifts­ helsetjeneste slik at konsernet i Norge har for første gang samme leverandør. Det er gjennomført flere utviklende HMS tiltak inkludert en holdnings­

I 2018 hadde morselskapet

kampanje. Det forventes fremgang i

1 504 millioner kroner i driftsinntekter

2019 i forhold til å skape tryggere og

mot 1 475 millioner kroner i 2017.

sunnere arbeidsforhold i Nokas. Etter en kraftig vekst de siste årene

EBITDA resultatet for morselskap­

har selskapet investert betydelig i å

Ved utgangen av 2018 hadde Nokas

et var på 45,8 millioner kroner mot

bedre sin IT-struktur innenfor alle

med alle heleide datterselskaper 4 613

55,5 millioner kroner i 2017.

deler av virksomheten. Det er investert

medarbeidere i Norge. I Sverige har

betydelig i ny IT-struktur. Videre inves-

Nokas 4 242 ansatte og i Danmark 218

Ordinært resultatet før skattekostnad

terer vi i kompetanse og systemer til å

ansatte. Konsernet har samlet 9 073

for morselskapet var 25,3 millioner

støtte våre viktige medarbeidere.

ansatte i Norge, Sverige og Danmark.

2017. Årsresultat for morselskapet

Konsernet vil fremover ha årlige nor-

Nokas AS har tatt i bruk en ny rap-

ble 18,1 millioner kroner mot

maliserte vedlikeholdsinvesteringer,

porteringsløsning. Dette gir raskere

22,7 millioner kroner i 2017.

i hovedsak tilknyttet divisjon Nokas

inn­melding av hendelser og legger

Cash Handling, på rundt 10 millioner

til rette for hurtigere oppfølging via

Resultatet for 2018 viser at det er

kroner. Dette er lavere enn tidligere

verne­tjenesten og HR. I 2018 var

grunnlag for videre drift og styret be-

nivåer på sikkerhets- og vedlikeholds­

det totalt 35 registrerte skader med

krefter at denne forutsetning er lagt til

investeringene innen kontanthåndte-

resulterende fravær. Setter man antall

grunn for avleggelse av regnskapet.

ringen. Årsaken til denne reduksjon

skader opp mot veksten i omsetning

er at antall tellesentraler innen Nokas

og antall ansatte, representerer dette

Cash Handling har blitt redusert.

en stor reduksjon i skadeprosenten

kroner mot 28,6 millioner kroner i

Styret foreslår at årets resultat i morselskapet disponeres som følger:

per arbeidet time.

HMS/ MILJØPROFIL Annen egenkapital

18,1 millioner kr

Sum disponeringer 18,1 millioner kr

Nokas AS, bestående av vakt, teknikk,

I Nokas AS er kvinneandelen på ca.

OMC og administrasjon hadde i 2018

22 %. Tre av tjuetre direktører er kvinner.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018

7


Nokas sin virksomhet har både en direkte og indirekte påvirkning på miljøet, og vi mener det er viktig å synlig­gjøre at vår virksomhet tar hensyn til miljøet.

SAMFUNNSANSVAR – YTRE MILJØ

målinger for å påse at vi når våre

gjeld har flytende rente. Betydelige

mål. Nokas’ avvikssystem brukes til å

endringer i rentenivået vil kunne

Nokas sin virksomhet har både en

rapportere alle avvik fra våre miljø-

påvirke investeringsmulighetene

direkte og indirekte påvirkning på

forventninger. Vårt miljøarbeid har en

og lønnsomheten innenfor noen

miljøet, og vi mener det er viktig å

målsetning om stadig forbedring, og

forretningsområder.

synlig­gjøre at vår virksomhet tar

vi utarbeider tiltaksplaner for å sikre

hensyn til miljøet. Nokas er miljø­

at vi regelmessig finner positive og

Kredittrisiko

sertifisert etter ISO 14001-2015.

forbedrede miljøtiltak.

Risiko for at motparter ikke har økono-

Nokas evaluerer kontinuerlig alle sine

Nokas har gjennomført en total

ser anses lav, da det historisk har vært

miljøaspekter og har i denne perioden

revisjon av sitt miljøprogram som

lite tap på fordringer. Omsetningen

følgende fokusområder:

iverksettes i 2019. Det nye miljøpro-

i Nokas AS og i konsernet forøvrig

• Redusere antall flyreiser

grammet har en tydeligere profil med

er fordelt på et stort antall kunder.

• Minimere forbruk av

klart definerte krav og forventninger til

Offentlige virksomheter represen-

fossilt brennstoff

både oss selv og våre interesseparter.

terer ca. en tredjedel av konsernets

misk evne til å oppfylle sine forpliktel-

samlede omsetning.

• Redusere papirforbruk Innenfor alle fokusområdene ut-

FINANSIELL RISIKO ROS analyse

Likviditetsrisiko

arbeides klare mål med tilhørende

Selskapet går kontinuerlig gjennom

Selskapet vurderer likviditeten i

tiltaksplaner. Klimaforandringer er

sin ROS (risiko- og sårbarhets-)

selskapet som tilfredsstillende, og

en utfordring i dagens samfunn og i

analyse for å identifisere og doku-

det er ikke besluttet å innføre tiltak som

Nokas mener vi det er viktig å utfordre

mentere konsernets største risiki.

endrer likviditetsrisiko. Likviditeten for

oss selv på hvordan vi kan redusere

Tiltak blir fort­løpende iverksatt for

året planlegges i detalj i forbindelse

vår innvirkning på miljøet.

å mitigere risikoen.

med utarbeidelse av budsjett. Forfalls­

De viktigste miljøtiltakene i Nokas kan

Valuta- og renterisiko

rettholdes og langsiktige fordringer er

oppsummeres med følgende:

Selskapet er lite eksponert for

ikke vurdert reforhandlet eller innløst.

tidspunkter for kundefordringer opp­

• Utvide bruk av videokonferanse­

endringer i valutakurser. Selskapet

utstyr på alle avdelingskontor for å

kjøper sikkerhetskomponenter i

Arbeidet med å skape et bedre resultat,

begrense reisevirksomhet.

hovedsak fra England, USA, Finland

og gjennom dette styrke egenkapitalen,

og Tyskland gjennom norske agenter.

er et kontinuerlig mål for virksomheten.

• Fornye bilparken med mer miljøvennlige kjøretøy.

Prisene ligger fast og det er agenten som tar størst risiko for negative

LIKESTILLING

for sjåfører og kontinuerlig

endringer på kostprisen som følge

Nokas er en bedrift som er opptatt

optimalisere ruteplaner.

av endringer i valuta. Nokas salg av

av å fremme likestilling og hindre

• Redusere behovet for papir,

valuta er sikret mot kursendringer.

forskjellsbehandling mellom kjønnene.

erstattet med elektroniske

En stor del av omsetningen er salg av

Nokas er også en tariffbundet bedrift.

dokumenter og digitale løsninger

tjenester med kostnader som ikke vil

Vekteroverenskomsten har lik lønn

endres som følge av endringer i valuta.

for kvinner og menn. Våre provisjons­

• Gjennomføre kjøreadferdskurs

ordninger er kjønnsnøytrale og lønnsni-

Nokas skal tilfredsstille gjeldene

8

lover og forskrifter innenfor områ-

Selskapet er eksponert mot endringer

vået er likt for kvinner og menn i ledelse

det og vi gjennomfører kontinuerlige

i rentenivået ettersom selskapets

og merkantile funksjoner på samme

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018


Nokas har gjennom kjøpet av Avarn bidratt til en betydelig konsolidering av det nordiske sikkerhetsmarkedet.

nivå. Selskapet har også en bonus/

forholdene slik at virksomhetens ulike

med mai 2019. De neste månedene

overskuddsdeling som er kjønnsnøytral.

funksjoner kan benyttes av flest mulig.

vil både gi en rullerende reduksjon

For arbeidstakere eller arbeidssøkere

av konsernets kostnader gjennom

I Nokas AS er kvinneandelen ca. 22 %.

med nedsatt funksjonsevne foretas

synergi­uttak, samtidig som 2019

I Nokas nordiske ledergrupper er

det individuell tilrettelegging av

vil bli preget av engangskostnader

kvinne­andelen samlet ca. 20 %.

arbeidsplass og arbeidsoppgaver.

for å ta ut synergiene. Nokas har

DISKRIMINERING

HENDELSER ETTER 31.12.18

betydelig konsolidering av det nordiske

Konsernet arbeider aktivt for å forhindre

Det norske Konkurransetilsynet

sikkerhetsmarkedet. Vi forventer at vi

diskriminering som følge av kjønn,

ga i april, 2019 klarsignal til at

med dette vil styrke vår posisjon og at

nedsatt funksjonsevne, etnisitet,

Nokas kunne overta Avarn Security

vi vil bli tilført betydelig kompetanse

nasjonal opprinnelse, hudfarge,

Holding AS. Gjennomføring av kjøps­

og kapasitet til beste for våre kunder

religion eller livssyn. Aktivitetene

avtalen og opptagelse av nytt lån for å

og forretningsforbindelser.

omfatter blant annet rekruttering,

finansiere oppkjøpet ble gjennomført

lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse,

10. april, 2019.

gjennom kjøpet av Avarn bidratt til en

Styret forventer i 2019 ytterligere

utviklingsmuligheter og beskyttelse

forbedringer i lønnsomheten fra øvrig

mot trakassering. Konsernet har

FREMTIDSUTSIKTENE

virksomhet. Fokus på organisk vekst

som mål å være en arbeidsplass hvor

Konsernet går inn i sitt 32. driftsår

og kostnadsreduksjon forventes å gi

det ikke forekommer diskriminering

med et betydelig potensiale å ta ut

ytterligere resultatbedring. Selskapets

på grunn av nedsatt funksjonsevne.

synergier etter Avarn-kjøpet i Sverige

solide forretningsplattform skaper

Konsernet arbeider aktivt og målrettet

og Finland. Denne store transaksjonen

gode og spennende muligheter for

for å utforme og tilrettelegge de fysiske

vil få regnskapsmessig virkning fra og

ytterligere vekst.

TØNSBERG, 24. MAI, 2019 I STYRET FOR NOKAS AS

Amund Skarholt Styrets leder

Heine Wang Konsernsjef

Esko Mikael Aro Styremedlem

Stein Egil Valderhaug Styremedlem

Bjørnar Olsen Styremedlem

Ole Morten Karlsen Styremedlem/ ansattrepresentant

Gunnar Bentehaugen Styremedlem/ ansattrepresentant

Hege-Charlotte Jacobsen Styremedlem/ ansattrepresentant

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018

9


NOKAS AS KONSERNREGNSKAP 2018

KONSOLIDERT TOTALRESULTAT Tall i hele 1 000

Note

2018

2017

Salgsinntekter

31

4 789 560

4 622 508

Varekostnader

31

-644 033

-536 568

Konsolidert totalresultat

6,14

-3 336 854

-3 286 865

6,11,18

-628 213

-583 640

20

-9 713

1 617

170 747

217 053

-144 936

-140 017

25 812

77 036

-66 453

-70 268

-40 641

6 769

4 116

-9 021

Årsresultat

-36 525

-2 253

Majoritetens andel av årsresultat

-29 465

3 284

Minoritetens andel av årsresultat

-7 060

-5 537

-36 525

-2 253

-7 108

3 914

Lønnskostnad Salgs- og administrative kostnader Andre inntekter og kostnader Driftsresultat før av- og nedskrivninger Avskrivninger

7,8

Driftsresultat etter av- og nedskrivninger Netto finans

19

Resultat før skattekostnad Skattekostnad

17

Konsolidert utvidet resultat Årsresultat

Poster som kan bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder Omregningsdifferanser valuta

Poster som ikke vil bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder 36 284

1 278

Skatteeffekt

-8 345

-307

Sum utvidet resultat

20 831

4 886

Estimatavvik pensjoner

Totalresultat

-15 694

2 633

Majoritetens andel av totalresultat

-8 634

8 170

Minoritetens andel av totalresultat

-7 060

-5 537

Foto: iStock

10

14

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018

Akrobaten bro, Oslo


KONSOLIDERT BALANSE Tall i hele 1 000

Note

2018

2017

821 381

Eiendeler Langsiktige eiendeler Immaterielle eiendeler 3,8,9

819 250

Aktiverte utviklingskostnader

8

68 381

84 437

Kundeportefølje

8

275 866

307 157

Goodwill

Utsatt skattefordel

9 568

10 804

1 173 065

1 223 779

7,10,22

545 905

542 042

17

Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i tilknyttede selskaper Investeringer i aksjer og andeler Pensjonsmidler Andre finansielle eiendeler

27

8 983

8 980

13,28

603

603

14

22 005

-

6,13,15

69 478

54 459

101 068

64 042

1 820 037

1 829 863

Sum finansielle anleggsmidler Sum langsiktige eiendeler

Kortsiktige eiendeler Varelager Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer

16,22

61 295

64 668

13,18,22,31

545 584

600 859

13

244 829

346 948

387 011

479 466

Sum kortsiktige eiendeler

1 238 718

1 491 943

Sum eiendeler

3 058 755

3 321 806

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Foto: iStock

5,13,22,23

Sanomatalo, Helsinki NOKAS Ă…RSRAPPORT 2018

11


KONSOLIDERT BALANSE Tall i hele 1 000

Note

2018

2017

21

179 763

179 763

145 266

159 308

Egenkapital og gjeld Egenkapital Aksjekapital og overkurs Annen egenkapital

6 671

9 794

23

331 699

348 864

17

34 677

33 528

Minoritetsinteresser Sum egenkapital

Langsiktig gjeld og forpliktelser Utsatt skatt

3,14

6 993

32 168

Gjeld til kredittinstitusjoner

12,13,22

428 679

523 000

Annen langsiktig gjeld

10,12,30

333 264

364 121

803 613

952 817

Pensjonsforpliktelse

Sum langsiktig gjeld og forpliktelser

Kortsiktig gjeld 12,13,22,23

591 231

550 467

Leverandørgjeld

13

175 713

124 932

Betalbar skatt

17

2 087

9 886

Gjeld til kredittinstitusjoner

286 196

270 580

868 217

1 064 260

Sum kortsiktig gjeld

1 923 443

2 020 125

Sum egenkapital og gjeld

3 058 755

3 321 806

Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld

10,13,31

TØNSBERG, 24. MAI, 2019

12

Amund Skarholt Styrets leder

Heine Wang Konsernsjef

Esko Mikael Aro Styremedlem

Stein Egil Valderhaug Styremedlem

Bjørnar Olsen Styremedlem

Ole Morten Karlsen Styremedlem/ ansattrepresentant

Gunnar Bentehaugen Styremedlem/ ansattrepresentant

Hege-Charlotte Jacobsen Styremedlem/ ansattrepresentant

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018


KONSOLIDERT KONTANTSTRØMOPPSTILLING Tall i hele 1 000

Note

2018

2017

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter -40 641

6 769

Periodens betalte skatt

-9 886

-5 774

Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler

-1 787

-361

Resultat før skattekostnad

Gevinst salg aksjer Avskrivninger Endringer i varelager, kundefordringer og lev.gjeld

24

Endring i pensjonsforpliktelse/-midler inkl. estimatavvik

-1 617 140 017

109 430

-96 719

-10 895

-3 346

-362

-1 836

-114 305

75 222

76 489

112 354

2 428

1 950

7

-107 021

-111 211

26

-

1 617

-

-

Resultatandel tilknyttet virksomhet Endringer i andre tidsavgrensningsposter

- 144 936

24

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer i andre foretak Utbetaling ved kjøp finansielle anleggsmidler Innbetaling ved salg finansielle anleggsmidler Utbetalinger langsiktige fordringer

-2

-890

-15 019

-

-577

-42 725

-120 191

-154 621

Innbetalinger langsiktige fordringer

-3 361

Utbetalinger ved kjøp av aksjer/andeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

29

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger finansiell leasing

29

Netto endring i kassekreditt

-94 322

41 007

-16 836

-13 060

40 764

-5 291

-894

-750

22 533

-58 773

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

-48 754

-36 867

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter

-92 456

-79 135

Utbetalt til utbytte Netto endring finansiering av kontantbeholdning

23,24

Kontanter og kontantekvivalenter 01.01

5

479 466

558 601

Netto bankinnskudd, kontanter og lignende 31.12

5

387 010

479 466

Foto: iStock

København Metro NOKAS ÅRSRAPPORT 2018

13


KONSOLIDERT OPPSTILLING OVER ENDRINGER I EGENKAPITALEN

Utgående balanse 31.12.2016

Overkurs

Annen egenkapital

Omregningsdifferanse

Sum

Minoritet

Sum

6 290

173 473

170 548

-5 441

344 870

16 328

361 199

Årsresultat

-

-

3 284

-

3 284

-5 537

-2 253

Utvidet resultat

-

-

971

3 914

4 885

-

4 885

Omregning valuta minoritet

-

-

-

-

-

Andre endringer

-

-

-2 481

-

-2 481

-2 481

-

-

Transaksjoner med eiere

-

-

-

Endring minoritet

-

-

-11 487

Utbytte

-

-

-

173 473

160 835

Utgående balanse 31.12.2017

6 290

Årsresultat

-

-

-29 465

Utvidet resultat

-

-

27 939

-

-

-750

-750

-1 527

339 071

9 794

348 864

-

-29 465

-7 060

-36 525

-7 108

-

Utbytte

-

-

-

-

173 473

153 901

-8 635

Foto: Shutterstock

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018

-

-

-

6 290

-

-11 934

-

-

200

-447

Endring minoritet

-5 408

200

-11 487

Transaksjoner med eiere

Utgående balanse 31.12.2018

14

Aksjekapital

-

20 831

-

20 831

-

-

-

-

-

-

4 831

-577

-

-894

-894

325 029

6 671

331 699

-5 408

Globen, Stockholm


NOTER

Tall i hele 1 000

NOTE 1 – GENERELL INFORMASJON

KLASSIFISERING OG MÅLING

Nokas AS er et ledende konsern innenfor sikkerhet og- kontant­ håndterings løsninger i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Selskapet er et aksjeselskap hjemmehørende i Norge med hoved­kontor i Træleborgodden 6, Tønsberg.

Etter IFRS 9 skal finansielle eiendeler klassifiseres i tre målekategorier: virkelig verdi med verdiendring over resultatet, virkelig verdi med verdiendringer over andre inntekter og kostnader (OCI) og amortisert kost. Klassifiseringen er basert på om instrumentene holdes i en forretningsmodell både for å motta kontraktsmessige kontantstrømmer og for salg, og hvorvidt kontraktsfestede kontantstrømmer bare er betaling av rente og hovedstol på gitte datoer.

Oversikt over hvilke datterselskaper som inngår i konsolidert regnskap fremkommer i note 26.

NOTE 2 – SAMMENDRAG AV DE VIKTIGSTE REGNSKAPSPRINSIPPENE 2.1 Rammeverk for regnskapsavleggelsen Nedenfor gjengis de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Dersom ikke annet fremgår er disse prinsippene benyttet på samme måte for alle regnskapsperioder. Konsernregnskapet til Nokas AS er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) og fortolkninger fra IFRS fortolkningskomité (IFRIC), som fastsatt av EU. For det avlagte konsernregnskapet er det ingen forskjeller mellom IFRS som fastsatt av EU og IASB. Konsernregnskapet er basert på et modifisert historisk kost-prinsipp. Avvikene gjelder i hovedsak finansielle eiendeler tilgjengelig for salg og finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi over resultatet. Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av konsernets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder med stor grad av skjønnsmessige vurderinger, høy kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for regnskapet, er beskrevet i note 3. Konsernregnskapet er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift.

2.2 Endringer i regnskapsprinsipper og noteopplysninger a) IFRS 15 Driftsinntekter fra kontrakter med kunder IFRS 15 erstatter IAS 11 Anleggskontrakter, IAS 18 Driftsinntekter og tilhørende tolkninger og den gjelder, med begrensede unntak, for all inntekt som stammer fra kontrakter med kunder. IFRS 15 etablerer en fem-stegs modell for regnskapsmessig behandling av inntekter som stammer fra kontrakter med kunder og krever at inntekter er innregnet til det beløp som reflekterer vederlaget som virksomheten forventer i bytte mot å overføre en vare eller en tjeneste til en kunde. IFRS 15 krever at virksomheter bruker skjønn, og tar hensyn til alle relevante fakta og omstendigheter når kundekontraktene vurderes i de ulike stegene i modellen. Standarden spesifiserer også regnskapsføringen knyttet til de marginale utgiftene knyttet til oppnåelse av en kontrakt og de utgiftene som foretaket pådrar seg for å oppfylle denne kontrakten. I tillegg krever standarden omfattende noteopplysninger. Konsernet implementerte IFRS 15 ved bruk av modifisert retrospektiv metode. Implementeringen av IFRS 15 medførte ingen vesentlige endringer på sammenlignbare tall og konsolidert resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og oppstilling over endringer i egenkapitalen er ikke endret for forrige år. b) IFRS 9 Finansielle instrumenter IFRS 9 Finansielle Instrumenter erstatter IAS 39 Finansielle Instrumenter: Innregning og måling og er gjeldende fra 1. januar 2018. IFRS 9 omhandler innregning, klassifisering og måling, tapsavsetning, fraregning og sikringsbokføring. Nokas anvender ikke sikringsbokføring. Konsernet har implementert IFRS 9 retrospektivt.

Konsernets finansielle eiendeler som ble målt til virkelig verdi under IAS 39, måles også til virkelig verdi under IFRS 9. Følgende endringer er gjort i klassifiseringen av konsernets finansielle eiendeler ved implementering av IFRS 9: Instrumentene investeringer i aksjer og andeler var tidligere klassifisert som tilgjengelig for salg etter iht IAS 39. Instrumentene er klassifisert som finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet etter IFRS 9. Instrumentene andre finansielle eiendeler og kundefordringer var tidligere klassifisert som Lån og fordringer, og holdes for å motta kontraktsfestede kontantstrømmer som utelukkende består av betaling av renter og hovedstol på gitte datoer. Instrumentene er klassifisert som finansielle instrumenter til amortisert kost, etter IFRS 9. Det er ingen endringer i klassifisering og måling av konsernets finansielle forpliktelser. AVSETNINGER FOR TAP Overgangen til IFRS 9 har endret konsernets modell for tapsavsetning for finansielle eiendeler, ved å gå fra objektive bevis på at en tapshendelse har inntruffet i IAS 39 til en modell som er basert på forventet kredittap (ECL). IFRS 9 krever at konsernet innregner en avsetning for forventede kredittap for alle gjeldsinstrumenter som ikke er holdt til virkelig verdi over resultatet, og for kontrakts eiendeler. Se punkt 2.7 finansielle eiendeler.

2.3 Konsolidering a) Datterselskaper Datterselskaper er alle enheter som konsernet har kontroll over. Kontroll over en enhet oppstår når konsernet er utsatt for variabilitet i avkastningen fra enheten og har evnen til å påvirke denne avkastningen gjennom sin makt over enheten. Datterselskap konsolideres fra dagen kontroll oppstår, og dekonsolideres når kontroll opphører. Ved oppkjøp av virksomhet anvendes oppkjøpsmetoden. Vederlaget som er ytt måles til virkelig verdi av overførte eiendeler, pådratte forpliktelser og utstedte egenkapitalinstrumenter. Inkludert i vederlaget er også virkelig verdi av alle eiendeler eller forpliktelser som følge av avtale om betinget vederlag. Identifiserbare eiendeler, gjeld og betingede forpliktelser regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Ikke-kontrollerende eierinteresser i det oppkjøpte foretaket måles fra gang til gang enten til virkelig verdi, eller til sin andel av det overtatte foretakets nettoeiendeler. Utgifter knyttet til oppkjøp kostnadsføres når de påløper. Når oppkjøpet skjer i flere trinn skal eierandel fra tidligere kjøp verd­ settes på nytt til virkelig verdi på kontrolltidspunktet med resultatføring av verdiendringen. Betinget vederlag måles til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Etterfølgende endringer i virkelig verdi av det betingede vederlaget skal i henhold til IAS 39 resultatføres eller føres som en endring i det utvidete resultatregnskapet dersom det betingede vederlaget klassifiseres som en eiendel eller gjeld. Konserninterne transaksjoner, mellomværender og urealisert gevinst mellom konsernselskaper elimineres. Urealisert tap elimineres også. Rapporterte tall fra datterselskapene omarbeides om nødvendig for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018

15


b) Endring i eierinteresser i datterselskaper uten tap av kontroll Transaksjoner med ikke-kontrollerende eiere i datterselskaper som ikke medfører tap av kontroll behandles som egenkapitaltransaksjoner. Ved ytterligere kjøp føres forskjellen mellom vederlaget og aksjenes forholdsmessige andel av balanseført verdi av nettoeiendeler i datterselskapet mot egenkapitalen til morselskapets eiere. c) Tilknyttede selskaper Tilknyttede selskaper er selskaper der konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll. Betydelig innflytelse foreligger normalt der konsernet har mellom 20 og 50 % av stemmerettene. Investeringer i tilknyttede selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Investeringen regnskapsføres på kjøpstidspunktet til anskaffelseskost, og konsernets andel av resultatet i etterfølgende perioder inntektsføres eller kostnadsføres. Balanseført beløp inkluderer eventuell implisitt goodwill identifisert på kjøpstidspunktet. Konsernets andel av over- eller underskudd i tilknyttede selskaper resultatføres og tillegges balanseført verdi av investeringen. Konsernets andel av utvidet resultat i det tilknyttede selskapet føres i utvidet resultat i konsernet og tillegges også balanseført beløp for investeringene. Konsernet resultatfører ikke andel av underskudd hvis dette medfører at balanseført beløp av investeringen blir negativt (inklusive usikrede fordringer på enheten), med mindre konsernet har pådratt seg forpliktelser eller foretatt betalinger på vegne av det tilknyttede selskapet. Konsernet avgjør ved slutten av hver regnskapsperiode hvorvidt det foreligger nedskrivningsbehov på investeringen i det tilknyttede selskapet. I så fall beregnes nedskrivningsbeløpet som forskjellen mellom gjenvinnbart beløp av investeringen og dens bokførte verdi, og resultatfører differansen under netto finans. Gevinster og tap ved utvanning av eierandeler i tilknyttede selskaper er resultatført under andre inntekter og kostnader.

2.4 Omregning av fremmed valuta a) Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Regnskapet til de enkelte enheter i konsernet måles i den valuta som benyttes der enheten i hovedsak opererer (funksjonell valuta). Konsernregnskapet presenteres i norske kroner (NOK) som både er den funksjonelle valutaen til morselskapet og presentasjonsvalutaen til konsernet. b) Transaksjoner og balanseposter Transaksjoner i fremmed valuta omregnes til den funksjonelle valutaen til transaksjonskurs. Realisert valutagevinst eller -tap ved oppgjør og omregning av pengeposter i fremmed valuta til kursen på balansedagen resultatføres. Valutagevinster og -tap knyttet til lån, kontanter og kontantekvivalenter presenteres som finansinntekter eller finanskostnader. Valutavirkningen på ikke-pengeposter (både eiendeler og forpliktelser) inngår som en del av vurderingen av virkelig verdi. Valutadifferanser på ikke-pengeposter, slik som aksjer til virkelig verdi over resultatet, resultatføres som en del av samlet gevinst og tap. c) Konsernselskaper Resultatregnskap og balanse for konsernselskaper med funksjonell valuta forskjellig fra presentasjonsvalutaen regnes om på følgende måte: • Balansen er omregnet til balansedagens kurs. • Resultatregnskapet er omregnet til gjennomsnittskurs. • Omregningsdifferanser føres over utvidet resultat og spesifiseres separat i egenkapitalen. Goodwill og merverdier ved oppkjøp av en utenlandsk enhet behandles som eiendeler og forpliktelser i den oppkjøpte enheten og behandles på samme måte som underliggende regnskap i omregningen.

2.5 Varige driftsmidler Varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskost med fradrag for avskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet.

16

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018

Etterfølgende utgifter legges til driftsmidlenes balanseførte verdi eller balanseføres separat, når det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler tilknyttet utgiften vil tilflyte konsernet og utgiften kan måles pålitelig. Balanseført beløp knyttet til utskiftede deler resultatføres. Øvrige reparasjons- og vedlikeholdskostnader resultatføres i perioden utgiftene pådras. • Påkostning leide lokaler: Avskrives over leiekontraktens varighet • Maskiner: inntil 5 år • Driftsløsøre: inntil 5 år Forventet brukstid og restverdi blir gjennomgått på hver balansedag og endres hvis nødvendig. Når balanseført verdi på et driftsmiddel er høyere enn estimert gjenvinnbart beløp, skrives verdien ned til gjenvinnbart beløp.

2.6 Immaterielle eiendeler a) Goodwill Goodwill oppstår ved kjøp av virksomhet og utgjør summen av vederlag, beløp som innregnes for ikke kontrollerende eierinteresser samt virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet av tidligere eierandel i det oppkjøpte selskapet, som overstiger virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler. Ved kjøp på gunstige vilkår, der summen av vederlaget, beløp som innregnes for ikke-kontrollerende eierinteresse og virkelig verdi av tidligere eierandel er lavere enn virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler, inntektsføres differansen. For etterfølgende nedskrivingstest tilordnes goodwill de kontant­ genererende enheter eller grupper av kontantgenererende enheter som forventes å få fordeler av oppkjøpet. Goodwill allokeres ned til enheter, eller grupper av enheter, som representerer det laveste nivået i foretaket hvor goodwill følges opp for interne ledelsesformål. Nedskrivning vurderes årlig, eller oftere om det forekommer hendelser eller endrede omstendigheter som indikerer et mulig verdifall. Balanseført verdi av den kontantgenererende enheten som inneholder goodwill sammenlignes med gjenvinnbart beløp, som er det høyeste av bruksverdi og virkelig verdi fratrukket salgsutgifter. En eventuell nedskrivning blir ikke reversert i senere perioder. b) Egenutviklet programvare Utgifter til vedlikehold av programvare kostnadsføres etter hvert som de påløper. Utviklingsutgifter som er direkte henførbare til design og testing av en identifiserbar og unik programvare som kontrolleres av konsernet, blir balanseført som en immateriell eiendel når alle følgende kriterier er oppfylt: • det er teknisk mulig å ferdigstille programvaren slik at den vil være tilgjengelig for bruk • ledelsen har til hensikt å ferdigstille programvaren og bruke eller selge den • det er mulig å bruke eller selge programvaren • det kan påvises hvordan programvaren vil generere sannsynlige fremtidige økonomiske fordeler • tilstrekkelige tekniske, finansielle og andre ressurser er tilgjengelige for å ferdigstille og ta i bruk eller selge programvaren • utgiftene kan måles pålitelig. Utgifter som balanseføres som egenutviklet programvare er direkte henførbare utgifter slik som lønn til programutviklere og en forholdsmessig andel av relevante fellesutgifter. Andre utviklingsutgifter som ikke oppfyller disse kriteriene kostnadsføres når de påløper. Utviklingsutgifter som er kostnadsført kan ikke senere balanseføres. Balanseført egenutviklet programvare avskrives lineært over forventet utnyttbar levetid (maksimalt over fem år).

2.7 Finansielle instrumenter Et finansielt instrument er enhver kontrakt som gir opphav til en finansiell eiendel for et foretak og en finansiell forpliktelse eller et egen­kapitalinstrument for et annet foretak.


Konsernets finansielle eiendeler er: ikke børsnoterte egenkapital­ investeringer, kundefordringer, kortsiktige og langsiktige rentebærende fordringer. Klassifiseringen av finansielle eiendeler ved førstegangs­innregning avhenger av karakteristika ved de kontraktsmessige kontant­strømmene til eiendelen, og hvilken forretningsmodell konsernet legger til grunn i styringen av sine finansielle eiendeler. Med unntak for kundefordringer som ikke har et betydelig finansierings­ element, innregner konsernet en finansiell eiendel til virkelig verdi tillagt transaksjonskostnader. Konsernet klassifiserer sine finansielle eiendeler i to kategorier: • Finansielle eiendeler målt til amortisert kost • Finansielle eiendeler målt til virkelig verdi over resultatet FINANSIELLE EIENDELER MÅLT TIL AMORTISERT KOST Konsernet måler finansielle eiendeler til amortisert kost hvis følgende betingelser er oppfylt: • Den finansielle eiendelen holdes i en forretningsmodell hvor for­ målet er å motta kontraktsfestede kontantstrømmer, og • Kontraktsvilkårene for den finansielle eiendelen gir opphav til kontant­strømmer som utelukkende består av betaling av hovedstol og renter på gitte datoer. Etterfølgende måling av finansielle eiendeler målt til amortisert kost gjøres ved bruk av effektiv rentes-metode og er gjenstand for taps­ avsetning. Gevinst og tap føres i resultat når eiendelen er fraregnet, modifisert eller nedskrevet. Konsernets finansielle eiendeler til amortisert kost inkluderer lang­ siktige og kortsikte rentebærende fordringer, kundefordringer og andre kortsiktige innskudd. Kundefordringer som ikke har et betydelig finans­ieringselement er målt til transaksjonsprisen i samsvar med IFRS 15 Inntekter fra kontrakter med kunder. Konsernet måler finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet med mindre det er målt til amortisert kost. FINANSIELLE EIENDELER MÅLT TIL VIRKELIG VERDI OVER RESULTATET Konsernet måler finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet hvis de ikke oppfyller SPPI-kriteriet (kontraktsvilkårene for den finansielle eiendelen gir opphav til kontantstrømmer som utelukkende består av betaling av hovedstol og renter på gitte datoer). FRAREGNING AV FINANSIELLE EIENDELER En finansiell eiendel er fraregnet hvis: • Den kontraktsfestede retten til å motta kontantstrømmer fra den finansielle eiendelen utløper, eller • Konsernet har overført den kontraktsfestede retten til å motta kontant­strømmene fra den finansielle eiendelen eller beholder retten til å motta kontantstrømmene fra en finansiell eiendel, men samtidig forplikter seg til å overføre disse til en motpart; og enten a. Konsernet har overført det vesentligste av risiko og fordeler forbundet med eiendelen, eller b. Konsernet har hverken overført eller beholdt det vesentligste av risiko og fordeler forbundet med eiendelen, men har overført kontrollen av eiendelen. LÅN OG FORPLIKTELSER Etter førstgangsinnregning vil rentebærende lån bli målt til amortisert kost ved bruk av effektiv rentes-metode. Gevinster og tap føres til resultatet når forpliktelsen er fraregnet. Finansielle lån er målt til deres nominelle beløp dersom effekten av diskonteringen er uvesentlig. FRAREGNING AV FINANSIELLE FORPLIKTELSER En finansiell forpliktelse fraregnes når forpliktelsen er innfridd, kansellert eller utløpt. Når en eksisterende finansiell forpliktelse erstattes med en ny forpliktelse fra samme långiver hvor vilkårene er vesentlig endret, eller vilkårene på en eksisterende forpliktelse er vesentlig

modifisert, fraregnes den opprinnelige forpliktelsen og en ny forpliktelse innregnes. Forskjellen i balanseført verdi innregnes i resultat. Avsetninger for tap på finansielle eiendeler Konsernet anvender en forenklet metode for beregning av tapsavsetninger for kundefordringer og kontraktseiendeler. Konsernet måler dermed tapsavsetningen basert på forventet kredittap over levetiden for hver rapporteringsperiode, og ikke basert på 12-måneders forventet tap. Konsernet har laget en avsetningsmatrise som er basert på historiske kredittap, justert for fremadrettede faktorer for den spesifikke kunde og den generelle økonomiske situasjonen.

2.8 Varer Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av FIFO-metoden. Netto realisasjonsverdi er estimert salgspris fratrukket variable kostnader for ferdigstillelse og salg.

2.9 Kundefordringer Kundefordringer oppstår ved omsetning av varer eller tjenester som er innenfor den ordinære driftssyklusen. Dersom oppgjør forventes innen ett år eller mindre, klassifiseres fordringene som omløpsmidler. Dersom dette ikke er tilfelle, klassifiseres fordringene som anleggsmidler. Kundefordringer måles til virkelig verdi ved førstegangs balanseføring. Ved etterfølgende måling vurderes kundefordringer til amortisert kost ved bruk av effektiv rente, fratrukket forventet kredittap. Konsernets metode og beregning av forventet kredittap er beskrevet nærmere i note 18. Informasjon om konsernets eksponering for kreditt­ risiko og valutarisiko er beskrevet i note 12.

2.10 Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter og bankinnskudd herunder beholdninger i minibanker og kunders penger hvor oppgjøret utbetales neste virkedag. I balansen er kassekreditt inkludert i gjeld til kredittinstitusjoner under kortsiktig gjeld.

2.11 Aksjekapital og overkurs Ordinære aksjer klassifiseres som egenkapital.

2.12 Leverandørgjeld Leverandørgjeld er forpliktelser til å betale for varer eller tjenester som er levert fra leverandørene til den ordinære driften. Leverandør­ gjeld er klassifisert som kortsiktig dersom den forfaller innen ett år eller kortere. Dersom dette ikke er tilfelle, klassifiseres det som langsiktig. Leverandørgjeld måles til virkelig verdi ved førstegangs balanseføring. Ved etterfølgende måling vurderes leverandørgjeld til amortisert kost ved bruk av effektiv rente.

2.13 Lån Lån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling av lånet finner sted, med fradrag for transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder regnskapsføres lån til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Forskjellen mellom det utbetalte lånebeløpet (fratrukket transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres over lånets løpetid som del av effektiv rente.

2.14 Betalbar og utsatt skatt Skattekostnaden består av betalbar skatt og utsatt skatt. Skatt blir resultatført, bortsett fra når den relaterer seg til poster som er ført over utvidet resultat eller direkte mot egenkapitalen. Hvis det er tilfellet, blir skatten også ført over utvidet resultat eller direkte mot egenkapitalen. Betalbar skatt for perioden beregnes i samsvar med de skatte­lover og skatteregler som er vedtatt, eller i hovedsak vedtatt på balanse­ dagen i de land der selskapet og datterselskaper opererer og genererer skattepliktig inntekt.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018

17


Det er beregnet utsatt skatt på midlertidige forskjeller mellom skatte­ messige og konsoliderte regnskapsmessige verdier på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt beregnes ikke på goodwill. Dersom en midlertidig forskjell oppstår ved første gangs balanseføring av en gjeld eller eiendel i en transaksjon, som ikke er en virksomhetssammenslutning, og som på transaksjonstidspunktet verken påvirker regnskaps- eller skattemessig resultat, blir utsatt skatt ikke balanseført. Utsatt skatt fastsettes ved bruk av skattesatser og skattelover som er vedtatt eller i det alt vesentlige er vedtatt på balansedagen, og som antas å skulle benyttes når den utsatte skattefordelen realiseres eller når den utsatte skatten gjøres opp. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattepliktig inntekt vil foreligge der de skattereduserende midlertidige forskjellene kan utnyttes. Utsatt skattefordel og utsatt skatt skal motregnes dersom det er en juridisk håndhevbar rett til å motregne eiendeler ved betalbar skatt mot forpliktelser ved betalbar skatt, og utsatt skattefordel og utsatt skatt gjelder inntektsskatt som ilegges av samme skattemyndighet for enten samme skattepliktige foretak eller forskjellige skattepliktige foretak som har til hensikt å gjøre opp forpliktelser og eiendeler ved betalbar skatt netto.

2.15 Ansatteytelser Konsernet har flere pensjonsordninger, både innskuddsordninger og ytelsesordninger. a) Pensjonsforpliktelser For innskuddsordninger betaler konsernet inn faste bidrag. Konsernet har ingen rettslige eller selvpålagte forpliktelser til å skyte inn ytterligere midler hvis det viser seg at det ikke er tilstrekkelige midler til å betale alle ansatte de ytelsene som er knyttet til deres opptjening i denne eller tidligere perioder. En ytelsesordning er definert som en ordning som ikke er en innskuddsordning. Regnskapsmessig forpliktelse for ytelsesordningene er nåverdien av forpliktelsen på balansedagen, med fradrag for virkelig verdi av pensjons­midlene. Bruttoforpliktelsen er beregnet av uavhengige aktuarer som anvender «påløpte ytelsers metode» (”projected unit credit method”) ved beregningen. Bruttoforpliktelsen diskonteres til nåverdi ved bruk av renten på høykvalitets foretaksobligasjoner utstedt i den valuta som forpliktelsen skal utbetales, og med tilnærmet lik løpetid som utbetalingshorisonten av forpliktelsen. Periodens kostnad ved pensjonsopptjening føres som en lønns­kostnad. Eventuell virkning på tidligere opptjente rettigheter som følge av endringer i ordningenes ytelser resultatføres umiddelbart. Netto rentekostnad beregnes ved å benytte diskonteringsrenten på netto pensjons­ forpliktelse og virkelig verdi av pensjonsmidler. Denne kostnaden er inkludert i lønnskostnad i resultatregnskapet. Gevinster og tap som oppstår ved rekalkulering av forpliktelsen som følge av erfaringsavvik og endringer i aktuarmessige forutsetninger føres mot egenkapitalen via utvidet resultat i perioden de oppstår. I en innskuddsordning innbetaler konsernet til offentlige eller private ordninger det de har forpliktet seg til ved avtale, er forpliktet til ved lov eller på frivillig basis skyter inn. Konsernet har ikke ytterligere for­pliktelser utover denne innbetalingen. Innskuddet føres som lønns­kostnad når de påløper. Forskuddsbetalinger balanseføres som en eiendel i den grad de kan brukes til å dekke fremtidige premier eller bli tilbakebetalt. b) Sluttvederlag Sluttvederlag kommer til utbetaling når ansettelsesforholdet blir avsluttet av konsernet før normal pensjonsalder, eller når ansatte frivillig godtar nedbemanning mot en kompensasjon. Konsernet innregner sluttvederlaget på det tidligste av de følgende tidspunkter: a) når tilbud om sluttvederlag ikke lenger kan trekkes tilbake; eller b) når konsernet innregner kostnadene i forbindelse med restrukturering slik dette er definert i IAS 37 og restruktureringen inkluderer sluttvederlag. I tilfeller

18

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018

der tilbud om sluttvederlag gis for å oppmuntre til frivillig avgang, måles forpliktelsen basert på antall ansatte som forventes å akseptere tilbudet. Sluttvederlag som forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen diskonteres til nåverdi. c) Bonusavtaler og overskuddsdeling Avsetning foretas når konsernet er avtalerettslig forpliktet, eller når tidligere praksis har skapt en selvpålagt forpliktelse.

2.16 Avsetninger Konsernet regnskapsfører avsetninger for restrukturering og rettslige krav når det eksisterer en juridisk eller selvpålagt forpliktelse som følge av tidligere hendelser, det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen vil komme til oppgjør ved en overføring av økonomiske ressurser, og forpliktelsens størrelse kan estimeres med tilstrekkelig grad av pålitelighet. Avsetning for restruktureringskostnader omfatter sluttvederlag til ansatte. I tilfeller hvor det foreligger flere forpliktelser av samme natur, fastsettes sannsynligheten for at forpliktelsene vil komme til oppgjør ved å vurdere forpliktelser av denne typen under ett. Det gjøres derfor en avsetning selv om sannsynligheten for oppgjør knyttet til det enkelte forholdet kan være lav. Avsetninger måles til nåverdien av forventede utbetalinger for å innfri forpliktelsen. Det benyttes en diskonteringssats før skatt som reflekterer nåværende markedssituasjon og risiko spesifikk for forpliktelsen. Økningen i forpliktelsen som følge av endret tidsverdi føres som finanskostnad.

2.17 Inntektsføring IFRS 15 erstatter IAS 11 Anleggskontrakter, IAS 18 Driftsinntekter og tilhørende tolkninger og den gjelder, med begrensede unntak, for all inntekt som stammer fra kontrakter med kunder. IFRS 15 etablerer en fem-stegs modell for regnskapsmessig behandling av inntekter som stammer fra kontrakter med kunder og krever at inntekter er innregnet til det beløp som reflekterer vederlaget som virksomheten forventer i bytte mot å overføre en vare eller en tjeneste til en kunde. IFRS 15 krever at virksomheter bruker skjønn, og tar hensyn til alle relevante fakta og omstendigheter når kundekontraktene vurderes i de ulike stegene i modellen. Standarden spesifiserer også regnskapsføringen knyttet til de marginale utgiftene knyttet til oppnåelse av en kontrakt og de utgiftene som foretaket pådrar seg for å oppfylle denne kontrakten. Konsernet implementerte IFRS 15 ved bruk av full retrospektiv metode. Innregning og måling Inntekter fra salg av varer innregnes på det tidspunkt der kontrollen over eiendelen overføres til kunden. Kontroll over en eiendel innebærer muligheten til å styre bruken av og få så godt som alle gjenværende fordeler ved eiendelen. Kontroll omfatter samtidig muligheten til å hindre andre fra å styre bruken av og få fordelene fra eiendelen. Inntekt innregnes vanligvis ved levering av varen. Inntekt fra salg av varer innregnes basert på prisen for den enkelte vare i henhold til kontrakten med kunden. En kundefordring bokføres når varer er levert til kunden. Det er ikke noe finansieringselement knyttet til knyttet til kontraktene med kunder da kundefordringene normalt gjøres opp etter 30-60 dager, som er konsistent med bransjepraksis. Konsernet innregner inntekter fra salg av tjenester i den perioden tjenesten er levert. For løpende kontrakter innregnes inntekten over tid, da kunden samtidig mottar og forbruker fordeler etter hvert som konsernet tilbyr disse. Se nærmere beskrivelse for innregning og måling av inntekter fra kontrakter med kunder i note 31. Kontraktssaldoer Kontraktseiendel: En kontraktseiendel defineres som retten til vederlag i bytte mot varer eller tjenester som konsernet har overført til en kunde. Hvis konsernet overfører varer eller tjenester til en kunde før


kunden betaler vederlag eller før betalingsfristen forfaller, innregnes en kontrakts­eiendel for opptjent ikke fakturert inntekt som er betinget. Kundefordringer: En fordring representerer konsernets rett til vederlag som er ubetinget. Konsernet har inngått avtale med DNB Bank ASA som innebærer at enkelte kundefordringer som konsernet opptjener blir overdratt til DNB Bank ASA på faktureringstidspunktet. Kundefordringene som er overdratt til DNB Bank ASA fraregnes på tidspunktet som konsernet overdrar fordringen til DNB Bank ASA som følge at retten til å motta kontantstrømmene da er overført til DNB. Kontraktsforpliktelse: En kontraktsforpliktelse er en plikt til å overføre varer eller tjenester til en kunde som konsernet har mottatt vederlag fra (eller har rett til vederlag fra som er forfalt). Hvis en kunde betaler vederlag før konsernet overfører varer eller tjenester til kunden, vil en kontraktsforpliktelse innregnes på tidspunktet for betaling. Kontraktsforpliktelsen innregnes som inntekt på det tidspunktet som konsernet har oppfyller leveringsforpliktelsen slik den er spesifisert i kontrakten.

2.18 Leieavtaler Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til driftsmidlet fortsatt ligger hos utleier, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger ved operasjonelle avtaler (med fradrag for eventuelle økonomiske insentiver fra utleier) kostnadsføres lineært over leieperioden. Leieavtaler knyttet til varige driftsmidler hvor konsernet i hovedsak innehar all risiko og avkastning knyttet til eierskapet, blir klassifisert som finansielle leieavtaler. Finansielle leieavtaler blir ved leieperiodens begynnelse regnskapsført til det laveste av driftsmiddelets virkelig verdi og minsteleiens nåverdi. Hver leiebetaling blir fordelt mellom forpliktelsen og finanskostnader for å oppnå en konstant periodisk rente på forpliktelsens gjenstående saldo. Den korresponderende leieforpliktelsen (med fradrag for finanskostnader) blir inkludert i annen langsiktig gjeld og annen kortsiktig gjeld (første 12 måneders betaling av leieforpliktelser). Renteelementet i finanskostnaden kostnadsføres over leieperioden for å oppnå en konstant periodisk rente på forpliktelsens gjenværende saldo for hver periode. Varige driftsmidler under finansielle leieavtaler avskrives over den korteste av perioden for eiendelens utnyttbare levetid og leieavtalens løpetid.

2.19 Utbytte Utbyttebetalinger til morselskapets aksjonærer klassifiseres som gjeld fra og med det tidspunkt utbyttet er fastsatt av generalforsamlingen.

NOTE 3 VIKTIGE REGNSKAPSESTIMATER OG SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER Konsernet utarbeider estimater og gjør antakelser/forutsetninger knyttet til fremtiden. De regnskapsestimater som følger av dette vil per definisjon sjelden være fullt ut i samsvar med det endelige utfall. Estimater og antakelser/forutsetninger som representerer betydelig risiko for vesentlige endringer i balanseført verdi på eiendeler og gjeld i løpet av neste regnskapsår, drøftes nedenfor.

3.1 Estimert verdifall på goodwill Konsernet gjennomfører årlig tester for å vurdere verdifall på goodwill, jf note 9. Gjenvinnbart beløp fra kontantgenererende enheter er fastsatt ved beregninger av bruksverdi. Dette er beregninger som krever bruk av estimater.

(inntekt) inkluderer diskonteringsrenten. Endringer i disse forutsetningene vil påvirke balanseført verdi av pensjonsforpliktelsene. Konsernet bestemmer egnet diskonteringsrente ved utgangen av hvert år (brukt norsk regnskapsstiftelse sine oppdaterte pensjonsforutsetninger per 31.12.2018). Dette er renten som skal brukes til å beregne nåverdien av fremtidige estimerte utgående kontantstrømmer som kreves for å gjøre opp pensjonsforpliktelsene/-midlene. En del andre pensjonsforutsetninger er delvis basert på markedsbetingelser. Tilleggsinformasjon er gitt i note 14.

3.3 Utsatt skattefordel Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattepliktig inntekt vil foreligge der de skattereduserende midlertidige forskjellene kan utnyttes. I den forbindelse utføres det skjønnsmessig vurdering i tilknytning til prognose for skattepliktig inntjening. Økning i skattereduserende forskjeller innregnes ikke i Danmark før på tidspunktet hvor virksomheten i Danmark leverer positivt skattepliktig resultat.

3.4 Inntektsføring Regnskapsføring av inntekter fra fastpriskontrakter skjer etter løpende avregningsmetode. Metoden krever at konsernet foretar skjønns­ messige vurderinger knyttet til hvor stor andel av den totale leveransen som er levert på balansedagen.

NOTE 4 OPPLYSNINGER OM NYE STANDARDER Nedenfor gis en oppsummering av nye standarder og fortolkninger som trer i kraft etter 1. januar, 2019 og som konsernet ennå ikke har tatt i bruk.

4.3 IFRS 16 Leieavtaler IFRS 16 vil primært påvirke leietakers regnskapsføring og vil føre til at nesten alle leieavtaler skal balanseføres. Standarden fjerner dagens skille mellom operasjonell og finansiell leie og krever innregning av en bruksrettseiendel (rett til å bruke den leide eiendelen) og en finansiell forpliktelse som utgjør nåverdien av leiebetalingene for bruksrettseiendelen. Unntak fra denne løsningen finnes for kortsiktige leieavtaler og leieavtaler med lav verdi. Resultatregnskapet vil påvirkes også fordi den totale kostnaden vanligvis er høyere i de første årene av en leiekontrakt og lavere i senere år. I tillegg vil driftskostnader bli erstattet med renter og avskrivninger, slik at viktige forholdstall som EBITDA vil endre seg. Kontantstrøm fra driften vil øke fordi betalingen av hovedstolen av leieforpliktelsen klassifiseres som en finansieringsaktivitet. Bare den delen av betalingene som er renter kan presenteres som kontantstrøm fra driften. Konsernet vil ved første gangs anvendelse av standarden innregne den samlede virkningen av første gangs anvendelse av denne standarden vil innregnes som en justering av åpningssaldoen for opptjent egenkapital på tidspunkt for første gangs anvendelse, og sammenligningstallene vil derfor ikke omarbeides. Konsernet har gjort en foreløpig vurdering av effektene av standarden og denne vil få vesentlige effekter for regnskapet. Konsernet har mange leieavtaler som vil få effekter av den nye standarden, dette gjelder leie­avtaler for ca 1 200 biler, leie av i underkant av 50 lokaler, samt leie av diverse maskiner og driftstilbehør. Konsernet har implementert et system for å håndtere innregningen og målingen av leieavtalene som omfattes av den nye standarden.

3.2 Pensjoner Nåverdien av pensjonsforpliktelsene avhenger av flere ulike faktorer som er bestemt av en rekke aktuarmessige forutsetninger. Forutsetningene som benyttes ved beregning av netto pensjonskostnad

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018

19


NOTE 5 – KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER 2018 Kontantbeholdning

47 897

2017 95 045

5 835

5 934

Bundne skattetrekksmidler Bankinnskudd

45 541 287 739

47 849 330 640

Sum

387 011

479 466

2018 56

2017 2 113

SEK

949

21 529

DKK

33 156

49 470

EUR

-

171

USD Øvrige

- 13 736

20 21 741

Sum

47 897

95 045

2018 218 200

2017 269 169

SEK

27 227

35 180

DKK

8 395

17 706

EUR

74 271

46 525

7 373 3 648

8 300 7 542

Sum

339 115

384 423

2018 Ubenyttet del av kassekreditt

133 786

2017 185 158

Bunden depositumkonto

Valutaoppstilling kontantbeholdning: NOK

Valutaoppstilling bankinnskudd, depositumkonto og skattetrekksmidler NOK

USD Øvrige

Det foreligger per 31. desember, 2018 og 31. desember, 2017 ingen restriksjoner i bruken av konsernets ubenyttede trekkfasiliteter. Kontanter og kontantekvivalenter i konsernets kontantstrømoppstillinger følger tilsvarende oppdeling som presentert overfor.

NOTE 6 – LØNNSKOSTNADER Lønnskostnader Lønninger

2 646 658

2017 2 581 749

Arbeidsgiveravgift

546 954

534 054

Pensjonskostnader Andre ytelser

127 156 16 087

143 320 27 741

3 336 854

3 286 865

9 075

8 684

Daglig leder

Styret 1 100

Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte Godtgjørelser Lønn

2 324

Bonus

74

Pensjonskostnad Annen godtgjørelse

46 5

Sum Daglig leder, Heine Wang, har krav på lønn i ett år etter fratreden fra sin stilling.

20

2018

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018

2 449

1 100


2018

2017 15 425

14 424

Lån til ansatte Lånene til ansatte renteberegnes til markedsbetingelser. Honorar til ekstern revisor Lovpålagt revisjon

3 832

2018

2017 3 848

Andre attestasjonstjenester

453

157

Skatterådgivning Andre tjenester utenfor revisjonen

746 49

24 605

5 080

4 634

Sum

Pensjoner Konsernets pensjonsforpliktelse i Norge tilfredstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Utover pensjonsforpliktelse i note 14 har konsernet også en avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP). AFP-ordningen, som gjelder fra og med 1. januar 2011 er å anse som en ytelsesbasert flerforetaksordning, men regnskapsføres som en innskuddsordning frem til det foreligger pålitelig og tilstrekkelig informasjon slik at konsernet kan regnskapsføre sin proporsjonale andel av pensjonskostnad, pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler i ordningen. Konsernet sine forpliktelser/tilgodehavende i denne ordningen er dermed ikke balanseført.

NOTE 7 – VARIGE DRIFTSMIDLER

Anskaffelseskost 01.01.2017

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 301 520

Påkostning leide drifts­ midler

Maskiner, anlegg

Inventar, driftsløsøre mv.

Sum 31.12 1 215 827

246 541

322 080

345 686

27 106

5 488

1 154

11 727

45 473

1 006 -

22 264 -

57 414 -422

57 909 -1 628

138 593 -2 049

329 632 2 565

274 293 -4 522

380 226 173

413 694 -2 605

1 397 844 -4 388

1 008 -

18 454 -0

6 507 -2 719

70 559 -2 107

96 527 -4 826

333 206

288 224

384 188

479 540

1 485 157

Akkumulerte avskrivninger 01.01.2017

-4 169

-208 936

-298 341

-244 819

-756 265

Omregningsdifferanser

-1 130

-6 387

-155

-10 725

-18 397

Årets avskrivninger Avskrivninger solgte driftsmidler

-15 033 -

-9 501 -

-16 157 -

-40 642 193

-81 333 193

Akkumulerte avskrivninger 31.12.2017 Omregningsdifferanser

-20 331 -157

-224 824 3 739

-314 653 -

-295 994 268

-855 803 3 851

Årets avskrivninger Avskrivninger solgte driftsmidler

-15 324 -

-12 022 -

-18 989 2 418

-44 197 814

-90 532 3 232

Akkumulerte avskrivninger 31.12.2018

-35 811

-233 107

-331 224

-339 110

-939 253

Balanseført verdi pr 31.12.2018

297 394

55 117

52 963

140 431

545 905

Balanseført verdi pr 31.12.2017

309 301

49 468

65 573

117 700

542 042

Inntil 25 år

Inntil 25 år

Inntil 5 år

Inntil 5 år

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Omregningsdifferanser Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost 31.12.2017 Omregningsdifferanser Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost 31.12.2018

Økonomisk levetid Avskrivningsplan

Tilgang kjøpte driftsmidler i 2017 innregnet i anleggsmiddelgruppen maskiner, anlegg med TNOK 35 358 gjelder balanseføring av leieavtale av ATM`er i Sverige. Se ytterligere omtale i note 10.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018

21


NOTE 8 – IMMATERIELLE EIENDELER Utviklingskostnader/ programvare

Kunde- portefølje

Goodwill

Sum 31.12

223 686

411 482

788 830

1 423 998

-

-

-

-

Omregningsdifferanser

2 551

-

3 699

6 250

Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang

7 976 -520

-

28 852 -

36 828 -520

233 692 -

411 482 -

821 381 -

1 466 556 -

Omregningsdifferanser

-2 224

-

-2 131

-4 355

Tilgang kjøpte driftsmidler

12 413

361

-

12 774

-220

-

-

-220

243 662

411 843

819 250

1 474 756

-120 828

-72 672

-

-193 500

-1 639

-

-

-1 639

-27 031 241

-31 653 -

-

-58 684 241

-149 256 -3 337

-104 325 -

-

-253 582 -3 337

-22 752 63

-31 652 -

-

-54 404 63

-175 282

-135 977

-

-311 260

Balanseført verdi pr 31.12.2018

68 381

275 866

819 250

1 163 496

Balanseført verdi pr 31.12.2017

84 437

307 157

821 381

1 212 974

Anskaffelseskost 01.01.2017 Reklassifisering

Anskaffelseskost 31.12.2017 Reklassifisering

Tilgang kjøpte selskaper Avgang Anskaffelseskost 31.12.2018 Akkumulerte avskrivninger 01.01.2017 Omregningsdifferanser Årets avskrivninger Avskrivninger solgte driftsmidler Akkumulerte avskrivninger 31.12.2017 Omregningsdifferanser Årets avskrivninger Avskrivninger solgte driftsmidler Akkumulerte avskrivninger 31.12.2018

Økonomisk levetid Avskrivningsplan

Inntil 5 år

13 år

Lineær

Lineær

Kundeportefølje er fra tidligere oppkjøpte selskap og avskrives over 13 år da konsernets erfaringer etter porteføljekjøp viser at kundelojaliteten er meget stor. Med den driftsform og inntjening som konsernet har i dag, forventes det at oppkjøpene medfører en økning i resultatene og representerer en vesentlig verdi for konsernet i avskrivningsperioden. Goodwill er testet for verdifall jf note 9 nedskrivningstest av goodwill.

Foto: iStock

22

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018

Stadshuset, Stockholm


NOTE 9 – NEDSKRIVNINGSTEST AV GOODWILL Balanseført goodwill i konsernet utgjør pr 31.12.2018 TNOK 819 250. Den vesentligste andelen av goodwill er tilknyttet oppkjøpet av G4S Holdings (Norway) AS og Svensk Bevakningstjänst AB som begge ble gjennomført i 2014. Goodwill følges opp og testes for grupper av kontantstrømgenererende enheter (KGE) som er lik det som er definert som KGE i henhold til IAS 36 Verdifall på eiendeler.

Bokført verdi av goodwill: Security

2018 545 297

2017 545 803

Systems Cash Handling

183 597 90 355

183 944 91 634

819 250

821 381

Konsernet tester goodwill for nedskrivning minst årlig, eller når det foreligger indikasjoner på verdifall. Vurderingen ble sist utført per 31.12.2018. Ledelsens oppfatning er at det ikke er behov for nedskrivninger per 31.12.18 da gjenvinnbart beløp overstiger bokført verdi av goodwill. Gjenvinnbart beløp er fastsatt basert på en vurdering av virksomhetens bruksverdi. Bruksverdien er beregnet ved neddiskontering av forventede framtidige kontantstrømmer før skatt, diskontert med en relevant diskonteringsrente før skatt som hensyntar løpetid og risiko.

Følgende forutsetninger er benyttet ved beregning av bruksverdi 2018 Diskonteringsrente Langsiktig vekstrate 2017 Diskonteringsrente Langsiktig vekstrate

Security 6,8 %

Systems 7,6 %

Cash Handling 7,9 %

2,0 %

2,0 %

0,0 %

Security 7,0 %

Systems 7,8 %

Cash Handling 8,0 %

2,0 %

2,0 %

0,0 %

Beregning av bruksverdi for de kontanstrømgenererende enhetene er kalkulert med bakgrunn i fremskrivning av budsjetter godkjent av ledelsen og styret for neste fire års periode. Resterende periode i beregningen baserer seg på moderat vekst tilsvarende langsiktig vekstrate.

Nøkkelforutsetninger ved beregning av bruksverdi Diskonteringsrente

Diskonteringsrente er basert på vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC). Diskonteringssatsene reflekterer markedets avkastningskrav per tidspunkt for test i den bransjen den kontantstrømgenererende enheten befinner seg i. Risikofri rente benyttet er 1,9 % (1,6% i 2017) og markedspremie er 5 % (5 % i 2017) som begge er observerbare i markedet.

Sensitivitetsanalyse for nøkkelforutsetninger Per balansedagen er det utført en sensitivitetsanalyse hvor forutsetningene i nedskrivningstesten er endret med gitte forutsetninger. Ledelsen er av den oppfatning at ingen endringer innenfor et rimelig intervall vil medføre nedskrivningsplikt.

2018 Økning i diskonteringsrente før mulig nedskrivning inntreffer Reduksjon i prosent av budsjettert EBITDA godkjent av ledelsen og styret før mulig nedskrivning inntreffer

2017 Økning i diskonteringsrente før mulig nedskrivning inntreffer Reduksjon i prosent av budsjettert EBITDA godkjent av ledelsen og styret før mulig nedskrivning inntreffer

Security 3,4 p.p

Systems 19,1 p.p

Cash Handling 8,5 p.p

35 p.p

64 p.p

37 p.p

Security 3,4 p.p

Systems 22,2 p.p

Cash Handling 20,4 p.p

33 p.p

67 p.p

37 p.p

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018

23


NOTE 10 – FINANSIELLE LEIEAVTALER Konsernets eiendeler under finansielle leieavtaler inkluderer to tellesentraler i Danmark. I tillegg til leiebetalingene har konsernet forpliktelser til vedlikehold av eiendelene og forsikring. Gjennomsnittlig gjenværende leietid er 21 år for tellesentralene og 2 år for ATM-maskiner.

Note

2018

2017 298 280

298 280

Bygninger

34 628

34 628

Akkumulerte avskrivninger Omregning valuta

-49 310 25 837

-21 644 23 491

Netto balanseført verdi

309 436

334 756

34 687

33 616

106 376 368 453

112 214 369 289

509 516 5% -183 034

515 118 5% -171 801

326 482

343 318

19 142 307 339

18 589 324 728

Maskiner og anlegg

Oversikt over fremtidige minimumsleie: Innen 1 år 1 til 5 år Etter 5 år Fremtidig minimumsleie Gjennomsnittlig rente Diskonteringseffekt Nåverdi av fremtidig minimumsleie Hvorav: - kortsiktig gjeld - langsiktig gjeld

30

NOTE 11 – OPERASJONELLE LEIEAVTALER Oppstilling over operasjonelle leieavtaler for 2018 Lokaler

Biler

Øvrige maskiner og driftstilbehør

Sum

Kostnader inneværende periode

84 047

50 601

21 638

156 286

Kostnad neste år (2019)

73 535

32 816

27 654

134 005

Totale kostnader 2-5 år

230 156

53 187

61 945

345 287

Forventet kostnad etter 5 år

165 378

8 813

21 671

195 862

Lokaler

Biler

Øvrige maskiner og driftstilbehør

Sum

89 017

42 150

39 262

170 429

Kostnad neste år (2018)

83 348

35 993

41 135

160 476

Totale kostnader 2-5 år

255 020

54 685

61 504

371 208

Forventet kostnad etter 5 år

203 155

7 816

5 340

216 311

Oppstilling over operasjonelle leieavtaler for 2017

Kostnader inneværende periode

Konsernet har inngått flere forskjellige operasjonelle leieavtaler av biler, maskiner, lokaler og andre fasiliteter. Enkelte av de leide lokalene blir fremleid.

Foto: iStock

24

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018

SkyWheel, Helsinki


NOTE 12 – FINANSIELLE INSTRUMENTER Finansiell risiko Konsernet benytter banklån og kassekreditt som finansielle instrumenter for finansiering. Formålet med disse finansielle instrumentene er å skaffe kapital til investeringer som er nødvendig for konsernets virksomhet. I tillegg har konsernet finansielle instrumenter som kundefordringer, leverandørgjeld o.l. som er direkte knyttet til virksomhetens daglige drift. Rutiner for risikostyring er vedtatt av styret og ivaretas av CFO. De viktigste finansielle risiki konsernet er utsatt for er knyttet til renterisiko, likviditetsrisiko, valutarisiko og kredittrisiko. Konsernets ledelse har en løpende vurdering av disse risikoene og fastsetter retningslinjer for hvordan disse skal håndteres.

(i) Kredittrisiko Konsernet er hovedsakelig eksponert for kredittrisiko knyttet til kundefordringer og andre kortsiktige fordringer. Konsernet reduserer sin eksponering mot kredittrisiko ved at alle motparter som får kreditt hos konsernet, for eksempel kunder, skal godkjennes og underlegges en vurdering av kredittverdighet. Konsernet har retningslinjer for å påse at salg kun foretas til kunder som ikke har hatt vesentlige problemer med betaling tidligere og at utestående beløp ikke overstiger fastsatte kredittrammer. Maksimal risikoeksponering er representert ved balanseført verdi av de finansielle eiendelene. Konsernet anser sin maksimale risikoeksponering å være balanseført verdi av kundefordringer og andre omløpsmidler. Nokas selger enkelte kundefordringer til DNB Bank ASA på faktureringstidspunktet og sitter igjen med begrenset kredittrisiko på de kundefordringene omfattes. Konsernets vurdering av forventet kredittap på kundefordringer er vurdert i note 18.

(ii) Markedsrisiko – Renterisiko Konsernet er eksponert for renterisiko gjennom sine finansieringsaktiviteter (se note 13). Konsernets rentebærende gjeld har flytende rentebetingelser som innebærer at konsernet er påvirket av endringer i rentenivået. Konsernet har per 31. desember, 2018 ikke inngått noen renteswapavtale, men det foretas jevnlig vurderinger av om dette skal inngås for å sikre konsernet mot resultatsvingninger og likviditetseffekten som følge av endringer i rentenivået. Følgende tabell viser konsernets sensitivitet for potensielle endringer i rentenivået. Beregningen hensyntar alle rente­bærende finansielle instrumenter. Dette omfatter langsiktig finansiering, kortsiktig finansiering gjennom konsernkontoordningen. Beholdningsfinanisering i Cash Handling divisjonen er ikke inkludert i understående beregning. Se note 23 for oversikt over effektene beholdningsfinansieringen har på konsernets balanse. Beregningen opplistet i tabellen under viser effekten basert på rentebærende finansielle instrumenter per balansedag.

2018

2017

Endringer i rentenivået +0,25 %

Effekt på resultat før skatt (NOK 1000) -2 090

+0,50 % +0,75 %

-4181 -6271

+0,25 % +0,50 %

-2 310 -4 620

+0,75 %

-6 930

(iii) Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller. Konsernets strategi for å håndtere likviditetsrisiko er å ha tilstrekkelig med likvider til enhver tid for å kunne innfri sine finansielle forpliktelser ved forfall, både under normale og ekstraordinære omstendigheter, uten å risikere uakseptable tap eller gå på bekostning av konsernets rykte. Ubenyttede kredittmuligheter er omtalt i note 5. Følgende tabell viser en oversikt over forfallstrukturen for konsernets finansielle forpliktelser. For pantelån og finansielle leieavtaler består oppgitte beløp av bokførte beløp tillagt rentebetalinger. Øvrige poster som fremkommer av tabellen består av bokførte beløp. Ved tilfeller der motparten kan kreve tidligere innløsning, er beløpet gjengitt i den tidligste perioden betalingen kan kreves fra motpart.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018

25


31.12.2018

Gjenværende periode Under 1 år 1-2 år

Pantelån Facility A - SEK Facility B - SEK Facility C - NOK Facility C - SEK Facility E - NOK Sum pantelån Finansielle leieavtaler Konsernkontoordning Gjeld til kredittinstitusjoner tilknyttet beholdningsfinansiering Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Totalt

43 42 346 54 019 3 004 5 290 104 701 306 214 186 378 175 713 34 687 807 693

49 742 225 000 75 091 100 000 449 833 34 687 484 520

2-3 år

Mer enn 4 år

Totalt

23 896 23 896

416 246 416 246

43 92 088 279 019 78 095 105 290 554 535 474 829 306 214 186 378 175 713 34 687 1 732 356

Konsernet vil søke refinansiering med banken i god tid før langsiktige lån forfaller til betaling i sin helhet januar, 2020. Per 31. desember, 2018 forfalt konsernets langsiktige finansiering i sin helhet januar 2020. Etter balansedag er konsernet lang­siktige gjeld refinansiering i forbindelse med oppkjøpet av Avarn Security Holding AS og ny forfalldato er 15. april, 2023. Finansielle forpliktelser møtes av bankinnskudd, fundinger o.l. 31.12.2017

Gjenværende periode Under 1 år 1-2 år

Pantelån Facility A - SEK Facility B - SEK Facility C - NOK Facility C - SEK Facility E - NOK Sum pantelån Finansielle leieavtaler Konsernkontoordning Gjeld til kredittinstitusjoner tilknyttet beholdningsfinansiering Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Totalt

43 147 3 543 74 819 2 708 5 500 129 717 299 842 153 101 124 932 33 616 741 208

43 42 828 69 353 2 708 5 500 120 431 33 616 154 047

2-3 år

Mer enn 4 år

Totalt

61 430 185 671 77 600 100 368 425 069 33 616 458 685

414 270 414 270

43 189 107 800 329 842 83 016 111 368 675 216 481 502 299 842 153 101 124 932 33 616 1 768 209

(iv) Markedsrisiko – Valutarisiko Konsernet er eksponert for valutasvingninger knyttet til verdien av norske kroner relativt mot andre valutaer pga. salg i flere forskjellige land med ulik funksjonell valuta. Balanseført verdi av nettoinvesteringer i utenlandske foretak fluktuerer med endringer i norske kroner sammenlignet med relevante valutaer. Resultat etter skatt for konsernet er også påvirket av endringer i valuta­ kurser, da resultatet fra utenlandske foretak omregnes til norske kroner ved bruk av gjennomsnittskurs for perioden. Konsernet har inngått enkelte terminkontrakter for å redusere valutarisikoen for enkelte kontantstrømmer innenfor divisjonen cash handling. Se for øvrig note 5 som viser fordelingen i valuta for selskapets kontantbeholdninger. Konsernet benytter finansielle instrumenter for å sikre deler av omsetningen i utenlandsk valuta innen cash handling divisjonen for å redusere risikoen for valutakurssvingninger. Posisjonene er gjort opp på balansedag. Som følge at vesentlig del av omsetningen til konsernet er i SEK har konsernet tatt opp en andel av langsiktig gjeld i utenlandsk valuta (SEK) for å redusere valutarisikoen. Følgende tabell viser konsernets sensitivitet for potensielle endringer i valutakurser. Beregningen hensyntar valutakurs­om­regning­ en for alle konsoliderte utenlandske datterselskaper. Beregningen som er opplistet i tabellen under viser effekten på konsolidert årsresultat gitt endring i gjennomsnittlig valutakurs. 2018

2017

26

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018

Endringer i valutakurs +10 % +5% -5% - 10 % +10 % +5% -5% - 10 %

SEK 317 159 -317 -159 2 213 1 107 -1 107 -2 213

DKK -2 165 -4 330 2 165 4 330 -4 151 -2 075 2 075 4 151

EUR 380 760 -380 -760 -


NOTE 13 – KLASSIFISERING AV FINANSIELLE EIENDELER OG FORPLIKTELSER 31.12.2018

Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet

Finansielle forpliktelser målt til amortisert kost

Total

Eiendeler Investeringer i aksjer og andeler

603

-

603

Andre finansielle eiendeler

-

54 917

54 917

Kundefordringer Kontanter og kontantekvivalenter

-

475 142 387 011

475 142 387 011

603

917 070

917 673

SUM FINANSIELLE EIENDELER

Forpliktelser Gjeld til kredittinstitusjoner langsiktig andel

-

428 679

428 679

Gjeld til kredittinstitusjoner kortsiktig andel* Leverandørgjeld

-

591 231 175 713

591 231 175 713

SUM FINANSIELLE FORPLIKTELSER

-

1 195 623

1 195 623

Finansielle forpliktelser målt til amortisert kost

Total

*) konsernkontoordningen som er en løpende fasillitet utgjør TNOK 306 214 per 31.12.2018.

31.12.2017

Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet

Eiendeler Investeringer i aksjer og andeler

603

-

603

Andre finansielle eiendeler

-

47 469

47 469

Kundefordringer Kontanter og kontantekvivalenter

-

555 734 479 466

555 734 479 466

603

1 082 669

1 083 272

SUM FINANSIELLE EIENDELER

Forpliktelser Gjeld til kredittinstitusjoner langsiktig andel

-

523 000

523 000

Gjeld til kredittinstitusjoner kortsiktig andel* Leverandørgjeld

-

550 467 124 932

550 467 124 932

SUM FINANSIELLE FORPLIKTELSER

-

1 198 399

1 198 399

*) konsernkontoordningen som er en løpende fasillitet utgjør TNOK 299 842 per 31.12.2017. Konsernets eksponering mot finansiell risiko knyttet til de finansielle instrumentene er beskrevet i note 12. Maksimal eksponering for finansiell risiko ved periodeslutt tilsvarer balanseført verdi av de finansielle eiendelene beskrevet over.

Definisjon av virkelig verdi Balanseført verdi av kontanter og kontantekvivalenter er virkelig verdi. Tilsvarende er den balanseførte verdien av kundefordringer, andre finansielle eiendeler og leverandørgjeld tilnærmet virkelig verdi da virkningen av diskontering ikke er vesentlig. Virkelig verdi av finansiell leasing beregnes som nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer diskontert med rente som gjelder for tilsvarende eiendeler og forpliktelser på balansedagen. Virkelig verdi av langsiktig gjeld er lik pari-verdien pluss påløpte renter. Virkelig verdi av kortsiktige fordringer og lån tilsvarer balanseført verdi da virkningen av diskontering ikke er vesentlig.

Virkelig verdi hierarki Tabellen under viser finansielle instrumenter til virkelig verdi i henhold til verdsettelsesmetode. De ulike nivåene er definert som følger: Nivå 1: Notert pris i et aktivt marked for en identisk eiendel eller forpliktelse. Nivå 2: Verdsettelse basert på andre observerbare faktorer enn notert pris (brukt på nivå 1) enten direkte (pris) eller indirekte (utledet fra priser) for eiendelen eller forpliktelsen. Nivå 3: Verdsettelse basert på faktorer som ikke er hentet er hentet fra observerbare markeder (ikke-observerbare forutsetninger).

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018

27


Eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi 31.12.2018 Eiendeler til virkelig verdi over resultatet - Investering i aksjer og andeler Sum Eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi 31.12.2017 Eiendeler til virkelig verdi over resultatet - Investering i aksjer og andeler Sum

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

-

-

603

-

-

603

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

-

-

603

-

-

603

2018 2 220

2017 2 460

NOTE 14 – PENSJON Resultatført pensjonskostnad er beregnet som følger Nåverdi av årets pensjonsopptjening

509

624

Arbeidsgiveravgift Administrasjonskostnad

1 831 439

500 460

Resultatført pensjonskostnad

4 999

4 044

Utvidet resultat Aktuarielle gevinster(-) / tap(+)

-36 284

-1 278

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler Brutto pensjonsforpliktelse 1.1.

2018 508 858

2017 512 868

Rentekostnad på pensjon

Administrasjonskost

4 024

2 871

11 529

11 658

Planendring

-

-

Gevinst/tap ved oppgjør av pensjonsmidler

-

-

Aktuarielle gevinster/tap

-31 889

144

Arbeidsgiveravgift Utbetaling pensjon

-1 660 -16 367

-1 016 -17 667

Brutto pensjonsforpliktelse 31.12

474 495

508 858

Virkelig verdi pensjonsmidler 1.1

486 141

484 695

10 554

10 485

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen

Avkastning på pensjonsmidler

-

-

Arbeidsgiveravgift

-1 660

-1 016

Premieinnbetalinger

13 437

8 222

Utbetaling av pensjon Aktuarielle gevinster/tap

-16 367 4 395

-17 667 1 422

Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12

496 500

486 141

Netto balanseførte pensjonsmidler 31.12

22 005

-22 717

Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente

2018 2,60 %

2017 2,30 %

Forventet lønnsregulering

2,75 %

2,75 %

Pensjonsøkning

1,75 %

1,75 %

Oppgjør av forpliktelse

G-regulering Arbeidsgiveravgift Risikotabell for død Antall personer i ordningen Aktive Pensjonister

2,50 %

2,50 %

14,10 %

14,10 %

K2013

K2013

2018 36

2017 36

182

182

Det er i tillegg satt av TNOK 6 993 per 31.12.2018 og TNOK 9 451 per 31.12.2017 og gjelder AFP forpliktelser og gavepensjon. Årets kostnad knyttet til innskuddsbaserte pensjonsordninger i konsernet utgjør TNOK 122 157 for 2018 og TNOK 136 262 for 2017.

28

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018


NOTE 15 – ANDRE FINANSIELLE EIENDELER Lån ansatte (se note 6)

31.12.2018 13 556

31.12.2017 15 425

Selgerkreditt - salg Amsafe AS

28 876

28 273

2 889 9 596

3 771 -

Totale rentebærende langsiktige fordringer Forskuddsbetalte kostnader

54 917 14 561

47 469 6 990

Sum

69 478

54 459

2018

Fordring tilknyttet selskap Depositum

NOTE 16 – VARELAGER Rekvisitalager Innkjøpte varer for videresalg

6 387 59 117

2017 7 206 60 271

Sum

65 505

67 476

4 210

2 808

61 295

64 668

2018

2017

Avsetning for ukurans Sum varelager etter ukurans

NOTE 17 – SKATT Skattekostnad ordinært resultat 2 086

9 886

Endring utsatt skatt Effekt på utsatt skatt per 31.12 pga endret skattesats

-6 547 345

-1 136 271

Sum skattekostnad ordinært

-4 116

9 021

Endring utsatt skatt

-8 345

-307

Sum skattekostnad utvidet resultat

-8 345

-307

Betalbar skatt på årets resultat

2 086

9 886

Sum betalbar skatt

2 086

9 886

-90 307

-83 810

Betalbar skatt

Skattekostnad utvidet resultat:*

*)Skattekostnaden i utvidet resultat er nettoført

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/utsatt skattefordel: Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Omløpsmidler

-5 341

-3 918

Pensjoner

15 011

-32 322

Gevinst- og tapskonto Avsetning for forpliktelser

1 178

1 485

-27 897

-35 059

Leieavtaler

-14 560

-2 225

Utsatt skatt av merverdier relatert til kjøpt kundeportefølje

275 866

307 157

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018

29


Forts. note 17 – Skatt Underskudd til fremføring Norge

2018

2017

-64 851

-86 475

-8 365

-4 640

-

22 800

31 695 961

14 685 -

113 390

97 680

25 108

22 724

Utsatt skattefordel Utsatt skatt

-9 568 34 677

-10 804 33 528

Netto utsatt skatt

25 108

22 724

Sverige

-147 423

-209 861

Danmark

-168 560

-129 382

-17 590

-23 359

Avskåret rentefradrag til fremføring Periodiseringsfond Sverige Nedskrivning midlertidige forskjeller i Danmark Ikke balanseført utsatt skattefordel vedrørende skattefunn Sum Netto utsatt skatt

Bruttopresentasjon utsatt skattefordel/utsatt skatt

Oversikt over ikke balanseført underskudd til fremføring utland (bruttobeløp)

Finland Skattesatser: Norge

2018 23,0 %

2019 22,0 %

Sverige

22,0 %

21,4 %

Danmark

22,0 %

22,0 %

Finland

20,0 %

20,0 %

Det foreligger beløpssperre for utnyttelse av TNOK 52 105 av fremførbart underskudd i Sverige med virkning til 2021. Retten til å fremføre underskudd i Finland faller bort etter 10 år.

Gjenværende underskudd til fremføring

Bortfall av retten til fremføring av underskudd

2010

4 094

2020

2011

2 615

2021

2012

3 579

2022

2013

2 772

2023

2014

1 833

2024

2015

2 171

2025

2016

526

2026

Underskuddsår

NOTE 18 – KUNDEFORDRINGER 2018 Kundefordringer før avsetning til tap Avsetning til tap kundefordringer Opptjent ikke fakturert inntekt Kundefordringer 31.12

30

548 728

2017 605 474

-3 145 73 586

-4 614 49 739

545 584

600 860

2018 Avsetning til tap på kundefordringer 01.01 Årets endring avsetning til tap

4 614 -1 469

2017 4 082 532

Avsetning til tap på kundefordringer 31.12

3 145

4 614

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018


Analyse av kundefordringer per 31.12 Ikke forfalte

423 963

2017 436 455

Mindre enn 30 dager

33 400

102 957

30-60 dager

11 810

11 931

3 719 2 250

2 945 1 446

475 142

555 734

60-90 dager Mer enn 90 dager Sum

2018

Konsernet anvender forenklet metode for beregning av tapsavsetninger for kundefordringer der forventet kredittap er basert på fremadrettede faktorer for den enkelte kunde og de generelle makroøkonomiske fremtidsutsiktene. Konsernet måler forventet kredittap over levetiden for hver rapporteringsperiode. Konsernets maksimale kredittrisiko knyttet til kundef­ ordringer er representert ved balanseført verdi. Alle konsernets kundefordringer er vurdert på balansedagen og forventet kredittap er innregnet i salgs- og administrative kostnader i perioden. Konsernets konstaterte tap på kundefordringer i 2018 var TNOK 2 523. Forventet tap på fordringer er basert på spesifikke vurderinger knyttet til enkelte kunder, historisk tap på kundefordringer er uvesentlig og det er ingen fremadrettede faktorer knyttet til makroøkonomiske forhold som forventes å påvirke kundenes evne til å betale fordringene.

NOTE 19 – FINANSPOSTER Renteinntekter Resultatandel tilknyttet virksomhet (note 27) Valutagevinst Sum finansinntekter

2018 3 342 1 152 6 698 11 192

2017 2 160 1 333 3 493

Rentekostnader Finansieringskostnader i forbindelse med oppkjøp Valutatap Andre finanskostnader Sum finanskostnader

39 794 5 525 32 326 77 645

39 180 3 331 31 251 73 762

-66 453

-70 268

2018

Netto finanskostnader

NOTE 20 – ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER Gevinst ved salg av Amsafe AS Transaksjonskostnader ved kjøp av aksjer

-9 713

2017 1 617 -

Sum

-9 713

1 617

Foto: iStock

Axel Towers, København NOKAS ÅRSRAPPORT 2018

31


NOTE 21 – AKSJONÆRINFORMASJON Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i Nokas AS pr. 31.12.2018 består av: Aksjer

Antall 407 146

Pålydende (kr) 15,45

Balanseført 6 290

Sum

407 146

15,45

6 290

Hver aksje gir samme rett i selskapet.

Eierstruktur De største aksjonærene i Nokas AS per 31.12.2018 var: Institusjonen Fritt Ord

Aksjer 88 062

Sum 88 062

Eierandel 21,63 %

Stemmeandel 21,63 %

Nomad Holding AS

48 652

48 652

11,95 %

11,95 %

RG Holding AS

31 152

31 152

7,65 %

7,65 %

PTW Holding AS

30 190

30 190

7,42 %

7,42 %

VS Global Invest AS

26 422

26 422

6,49 %

6,49 %

INAK 3 AS

25 773

25 773

6,33 %

6,33 %

Wang Invest AS

25 486

25 486

6,26 %

6,26 %

DNB Bank ASA

17 518

17 518

4,30 %

4,30 %

TTC Invest AS

16 663

16 663

4,09 %

4,09 %

Muri Invest AS

11 652

11 652

2,86 %

2,86 %

Trovator AS

8 740

8 740

2,15 %

2,15 %

Syncron AS

6 915

6 915

1,70 %

1,70 %

Alden AS

6 554

6 554

1,61 %

1,61 %

Bjørnar Olsen

4 110

4 110

1,01 %

1,01 %

Niels Erik Feilberg

3 452

3 452

0,85 %

0,85 %

Peter Wesenberg

3 380

3 380

0,83 %

0,83 %

Breisnes Holding AS

3 341

3 341

0,82 %

0,82 %

UGB Holding AS

3 137

3 137

0,77 %

0,77 %

TSI AS SKB Holding AS

2 938 2 365

2 938 2 365

0,72 % 0,58 %

0,72 % 0,58 %

Sum aksjonærer Sum øvrige

366 502

366 502

90,0 %

90,0 %

40 644

40 644

10,0 %

10,0 %

Totalt antall aksjer

407 146

407 146

100,0 %

100,0 %

Antall aksjer 29 320

Eierandel 7,2 %

Aksjer eiet av medlemmer i styret og daglig leder Navn Heine Wang v/Wang Invest AS/VS Global Invest AS

Verv Daglig leder

Roy H. Gausaker v/RG Holding AS

Styremedlem

31 152

7,7 %

Pål Wang v/PTW Holding AS

Styremedlem

30 190

7,4 %

Bjørnar Olsen privat og gjennom Inak 3 AS

Styremedlem

6 917

1,7 %

Ingen personer i ledelsen eller styret har kjøpt eller solgt aksjer i 2018.

32

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018


NOTE 22 – PANTSTILLELSER OG GARANTIANSVAR Pantstillelser

2018

2017

428 679 591 231

523 000 550 467

1 019 910

1 073 467

Balanseført gjeld som er sikret ved pant o.l. Gjeld til kredittinstitusjoner, langsiktig Gjeld til kredittinstitusjoner, kortsiktig Sum

Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld: 61 295

64 668

Kundefordringer

532 480

590 949

Kontantbeholdninger i NOK og andre valutasorter Varige driftsmidler eksklusiv balanseførte finansielle leieavtaler ref. note 10

387 011 236 469

479 466 207 286

1 217 255

1 342 369

126 305

126 684

Pantobligasjon i utestående fordringer

1 650 000

1 650 000

Pantobligasjon i driftstilbehør

1 150 000

1 150 000

Pantobligasjon i varelager

1 650 000

1 650 000

431 927

469 989

Varelager

Sum Garantiforpliktelser

Pålydende pantobligasjoner:

Pantesikring for kredittramme knyttet til intradag kreditt

NOTE 23 – KORTSIKTIG GJELD OG KONTANTER – BEHOLDNINGSFINANSIERING Konserntallene er påvirket av beholdningsfinansiering i datterselskapene innen divisjonen Cash Handling. Selskapene har blant annet trekkfasiliteter med en ramme på 1 640 mill kr for finansiering av kontantbeholdninger i automater og under transport. Trekket varierer mye gjennom uken og også i løpet av en enkelt dag. I sum kortsiktig gjeld inngår en post på 257 mill kr (486 mill i 2017) som gjelder forpliktelser til oppgjør for innleverte verdier og forpliktelser knyttet til oppgjørsordningen for netto innleverte verdier i kontantautomatene, bestående av gjeld til kundene og opptrukket kreditt i trekkfasilitetene tilknyttet ordningen. Disse forpliktelsene er ledd i de finansielle tjenestene kjøp og salg av betalingsmidler og nivået vil variere sterkt ifht. ukedag og høytids-/feriedager og kan på enkeltdager ligge ned mot null. Størrelsen på bankinnskuddet vil i stor grad variere på samme måte. Nedenfor vises konsernbalansen ihht. regnskapet og korrigert for forpliktelser/bankinnskudd/fordringer knyttet til kjøp av innleverte verdier:

Konsernbalanse ihht. regnskapet: Anleggsmidler Omløpsmidler

1 820 037 1 238 718

Egenkapital Gjeld

331 699 10,8 % 2 727 056

Sum eiendeler

3 058 755

Sum EK/Gjeld

3 058 755

Konsernbalanse korrigert for forpliktelser knyttet til kjøp av innleverte verdier: Anleggsmidler Omløpsmidler

1 820 037 981 451

Egenkapital Gjeld

331 699 11,8 % 2 469 789

Sum eiendeler

2 801 488

Sum EK/Gjeld

2 801 488

Konsernet har per 31.12.2018 negativ arbeidskapital. Årsaken til dette er i stor grad at konsernet finansierer langsiktige investeringer med kortsiktige midler da vilkårene for bruk av konsernkontokreditt er like gode som langsiktig finansiering.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018

33


NOTE 24 – SAMMENSLÅTTE POSTER I KONTANTSTRØMOPPSTILLINGEN Endringer i varelager, kundefordringer og lev.gjeld Endring i varelager

2018

Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld

Endringer i andre tidsavgrensningsposter Endring i andre kortsiktige fordringer

3 374

2017 -10 796

55 276 50 780

-76 941 -8 982

109 430

-96 719

2018

2017 -49 915

102 119

Endring i skyldige offentlige avgifter Endring i annen kortsiktig gjeld Endring i annen langsiktig gjeld eksklusiv finansiell leasing Netto endring finansiering av kontantbeholdning Sum

15 616

7 488

-195 485

79 230

-14 022 -22 533

-20 355 58 773

-114 305

75 222

NOTE 25 – TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER PTW Holding AS, Wang Invest AS og Sundet Invest AS som er aksjonærer i Nokas AS er også aksjonærer i selskapet WFB Eiendom AS som eier 36,49 % av selskapet Wi-Be Eiendom AS som igjen eier 100 % av aksjene i Træleborgodden 6 AS. Dette selskapet eier bygget der Nokas AS har sine lokaler i Tønsberg. Nokas AS har betalt TNOK 6 107 i husleie til Træleborgodden 6 AS i 2018. For omtale av godtgjørelse til ledelse og lån til ansatte til note 6.

NOTE 26 – OVERSIKT OVER DATTERSELSKAP Datterselskap:

34

Selskap Forretningskontor Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap

NOKAS Verdihåndtering AS Oslo 100 % 100 % 84 746 6 891

NOKAS Aviation Security AS Ullensaker 100 % 100 % 18 048 23 695

Selskap Forretningskontor Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap

Nokas Security AB Stockholm 100 % 100 % 68 909 -6 774

AS Skan-Kontroll (konsern) Oslo 100 % 100 % 18 262 8 514

Selskap Forretningskontor Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap

NOKAS Beredskap AS Porsgrunn 100 % 100 % 7 859 1 859

NOKAS Teknikk Hed/Opp AS Dokka 51 % 51 % 1 827 1 350

Selskap Forretningskontor Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap

Nokas Teknik Sverige AB Sverige 70 % 70 % 1 400 -11 493

Nokas Teknik Danmark AS Danmark 85 % 85 % -24 062 -5 791

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018


Selskap Forretningskontor

Nokas Service AS Tønsberg

Eierandel

100 %

Andel av stemmeberettiget kapital

100 %

Egenkapital ifølge siste årsregnskap

2 178

Resultat ifølge siste årsregnskap

2 147

Selskapene nedenfor er datter- og tilknyttet selskap av datterselskapene til NOKAS AS: Selskap Forretningskontor

Nokas CMS AB Stockholm

NOKAS Optimering & Lager AB Sverige

Eierandel

100 %

100 %

Andel av stemmeberettiget kapital

100 %

100 %

Egenkapital ifølge siste årsregnskap

32 339

11 810

Resultat ifølge siste årsregnskap

-5 227

28

NOKAS Värdehantering AB Stockholm

NOKAS Lås-Aktuelt AB Malmø

Eierandel

100 %

80 %

Andel av stemmeberettiget kapital

100 %

80 %

Egenkapital ifølge siste årsregnskap

73 002

13 332

Resultat ifølge siste årsregnskap

37 909

-604

Nokas Kontantservice P/S Danmark

Nokas Komplementar A/S Danmark

Eierandel

100 %

100 %

Andel av stemmeberettiget kapital

100 %

100 %

Selskap Forretningskontor

Selskap Forretningskontor

Egenkapital ifølge siste årsregnskap

6 605

16

Resultat ifølge siste årsregnskap

5 598

-49

NOKAS Teknik AB Sverige

NOKAS Låsteknik i Göteborg AB Sverige

Eierandel

100 %

70 %

Andel av stemmeberettiget kapital

100 %

70 %

3 666

6 444

-11 752

200

NOKAS Teknik Öst AB Stockholm

Synenergy AB Stockholm

Eierandel

100 %

100 %

Andel av stemmeberettiget kapital

100 %

100 %

98

2 855

-5 563

475

Nokas Alviks Lås AB Sverige

NOKAS CMS AS Danmark

56 %

100 %

Andel av stemmeberettiget kapital

56 %

100 %

Egenkapital ifølge siste årsregnskap

1 614

2 910

-4 099

2 134

Nokas CMS OY Finland

NOKAS Værdihåndtering AS Danmark

Eierandel

100 %

100 %

Andel av stemmeberettiget kapital

100 %

100 %

-22 494

21 031

7 629

-43 680

Selskap Forretningskontor

Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap Selskap Forretningskontor

Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap Selskap Forretningskontor Eierandel

Resultat ifølge siste årsregnskap Selskap Forretningskontor

Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018

35


NOTE 27 – INVESTERING I TILKNYTTEDE SELSKAPER Konsernets tilknyttede selskaper per 31.12.2018 er spesifisert nedenfor. Alle selskaper har kun ordinære aksjer. Investeringene er regnskapsført etter egenkapitalmetoden. Se note 19 for innregnet resultatandel i 2018. Selskapsnavn Nokas Teknikk Sør AS

Hjemmehørende Norge

Eierandel/stemmeandel 34 %

Nokas Brannkonsult AS

Norge

46 %

Security Norway AS

Norge

34 %

Vadla Trygghetsbyrå AS

Norge

34 %

Nokas Teknikk Sør AS

Nokas Brannkonsult AS

Security Norway AS

Vadla Trygghetsbyrå AS

Eierandel

34 %

46 %

34 %

34 %

Netto eiendeler 1. januar 2018 Resultat i perioden

7 200 2 700

-433 536

144 300

650 313

9 475 3 849

Netto eiendeler 31. desember 2018

9 900

103

444

963

11 410

Eierinteresser Merverdier

3 366 465

47 2 292

151 2 470

327 -135

3 892 5 091

Balanseført beløp

3 831

2 339

2 621

192

8 983

Avstemming mot regnskapet – 2017

Nokas Teknikk Sør AS

Nokas Brannkonsult AS

Security Norway AS

Vadla Trygghetsbyrå AS

Sum

Eierandel

34 %

46 %

34 %

34 %

Netto eiendeler 1. januar 2017 Resultat i perioden

7 052 2 096

-3 069 2 212

420 200

887 -323

5 290 4 185

Netto eiendeler 31. desember 2017

9 148

-857

620

564

9 475

Eierinteresser Merverdier

3 110 486

-394 2 487

211 2 888

192 -

3 119 5 861

Balanseført beløp

3 596

2 093

3 099

192

8 980

Eierandel

Anskaf­ felseskost

31.12.2018

31.12.2017

1%

103

103

103

10 % 20 %

500 150

500 -

500 -

753

603

603

Avstemming mot regnskapet – 2018

Sum

NOTE 28 – INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER Anleggsmidler DS Kysten AS Nokas Skadedyrkontroll AS Trade Security AS Sum konsern

36

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018


NOTE 29– AVSTEMMING AV FORPLIKTELSER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

Forpliktelser 31. desember, 2017 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Finansielle forpliktelser

Finansielle leiefor­ pliktelser

Sum

1 073 467 -61 760

343 318 -17 953

1 416 785 -79 713

2 350 5 853

1 117 -

3 467 5 853

1 019 909

326 482

1 346 391

Valutakursendringer Andre transaksjoner uten kontantoppgjør Forpliktelser 31. desember, 2018

Finansielle forpliktelser inkluderer gjeld til kredittinstitusjoner herunder gjeld til kredittinstitusjoner som har motpost i beholdningsløpet innenfor divisjonen Cash Handling.

NOTE 30 – ANNEN LANGSIKTIG GJELD 2018 Finansielle leieavtaler Husleieavsetning Avsetning tilbakestillelse leide lokaler Øvrige poster Sum annen langsiktig gjeld

307 339

2017 324 728

21 966

27 883

3 959 -

5 998 5 512

333 264

364 121

NOTE 31 – SALGSINNTEKTER Omsetning – 2018 Security

Norge 1 651 458

Sverige 1 269 997

Danmark -

474 763 394 905

373 719 297 061

36 391 183 410

67 934

5 096 9 651

889 970 952 962

2 521 126

1 940 778

219 801

67 934

14 747

4 764 387

12 066

-

-

-

-

12 066

1 902 15

10 501

-

689

-

1 902 11 205

13 983

10 501

-

689

-

25 173

Totale omsetning

2 535 109

1 951 279

219 801

68 623

14 747

4 789 560

Omsetning – 2017 Security

Norge 1 643 062

Sverige 1 209 314

Danmark -

Finland Øvrige land -

Sum 2 852 376

437 424 415 361

361 532 343 880

22 140 149 179

2 893 15 225

4 346 -

828 335 923 644

2 495 847

1 914 726

171 318

18 117

4 346

4 604 355

11 775

-

-

-

-

11 775

1 350 -

4 620

-

408

-

1 350 5 029

13 125

4 620

-

408

-

18 153

2 508 971

1 919 347

171 318

18 526

4 346

4 622 508

Systems Cash Handling Totalt salg Leieinntekter – fremleie lokaler utenfor konsern Gevinst ved salg av anleggsmidler Øvrige driftsinntekter Sum andre driftsinntekter

Systems Cash Handling Totalt salg Leieinntekter – fremleie lokaler Gevinst ved salg av anleggsmidler Øvrige driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Totale omsetning

Finland Øvrige land -

Sum 2 921 456

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018

37


Pågående prosjekter 2018 303 411 -241 126

2017 183 909 -145 264

Netto resultat på igangværende prosjekter

62 285

38 645

Opptjente, ikke fakturerte inntekter på igangværende anleggskostnader inkl. i kundefordringer (Kontraktseiendel)

56 216

39 952

Forskuddsbetalt inntekt inkludert i annen kortsiktig gjeld (Kontraktsforpliktelse)

13 104

9 910

Netto pågående prosjekter

43 112

30 042

Inntektsført beløp relatert til kontraktsforpliktelser Kontraktsforpliktelse per 31.12

Totalt inntektsført pågående kontrakter Totalt kostnadsført pågående kontrakter

13 104

9 910

Inntektsført beløp som var inkludert i kontraktsforpliktelsen ved begynnelsen av perioden

9 910

3 569

Tapskontrakter Avsatt kontraktstap per 31.12

2018 5 837

2017 -

Konsernet sitt virksomhetsområde Security består av salg av tjenester i form av timer, utrykninger og mobile inspeksjoner. Fakturering av tjenestene skjer forskuddsvis og etterskuddsvis basert på inngått avtale med kunde. Inntektene innregnes på tidspunktet for levering av tjenesten/timene da konsernet er berettiget inntekten på dette tidspunktet. Konsernet sitt virksomhetsområde Systems består av salg av tekniske innretninger, herunder installasjon/montering, materiell, serviceoppdrag og overvåkning av alarmsignaler. Ved leveranse av frittstående varer anses vanligvis leveringsforpliktelsen som oppfylt på tidspunktet for levering av varene til kunden og inntekten innregnes på dette tidspunktet. Overvåkningstjenester leveres vanligvis som abonnementer og inntektsføres over tid i tråd med kontrakt over avtaleperioden. Rykkinntekter fra utløste signaler inntektsføres på tidspunktet hvor utrykningen skjer. Enkelte kontrakter med kunder inneholder flere leveringsforpliktelser, som salg av materiell og tilhørende installasjons­tjenester, samt løpende overvåkningstjeneste. Imidlertid kan ikke kunden benytte varen uten tilhørende installasjon/montering og løpende overvåkning. Løpende overvåkning er en distinkt leveringsforpliktelse, imidlertid kan ikke denne utføres av noen andre en konsernet selv. Kunden kan derfor ikke benytte eller oppnå fordeler av de enkelte leveringsforpliktelsene hver for seg, og slike kontrakter innregnes og måles derfor som en leveringsforpliktelse. Konsernet leverer installasjonskontrakter som behandles som anleggskontrakter. Ved leveranse av anleggskontrakter, hvor utfallet kan estimeres på en pålitelig måte, regnskapsføres anleggskontrakten basert på fullføringsgrad. Kontraktseiendel innr­egnes ved å beregne fullføringsgrad ut fra innsatsfaktorer i kontrakten målt mot totale forventede inntekter og kostnader på kontrakten. Dersom det er sannsynlig at kontraktskostnadene vil overskride kontraktsinntektene regnskapsføres det forventede tapet umiddelbart. I tilfeller hvor utfallet av kontrakten ikke kan måles pålitelig settes kontraktsinntekten lik kontraktskostnaden. Konsernet sitt virksomhetsområde Cash Handling består av leveranse av tjenester innenfor kontanthåndtering herunder leveranse av cash management løsninger, verditransport og drift av egeneide og kunders minibanker. Transaksjonsinntekter fra minibank, herunder valutamargininntekter, inntektsføres på tidspunktet hvor transaksjonene er gjennomført. Faste abonnementsinntekter fra blant annet autoCash maskiner og drift av banker sine minibanker faktureres basert på inngåtte avtaler og innregnes over tid (tilnærmet lineær fordeling over avtaleperioden). Inntekter fra transportoppdrag inntektsføres på tidspunktet for gjennomføringen av oppdraget. Inntekter fra kontantopptelling og oppgjør, drift av sentralbankdepoter og salg av valuta inntektsføres når transaksjonene er gjennomført. Øvrige driftsinntekter i konsernet består i all hovedsak av fremleie av lokaler og gevinst ved avhending av anleggsmidler.

NOTE 32 – HENDELSER ETTER BALANSEDAG Vesentlige hendelser etter balansedagen, som inntreffer før styret har godkjent årsregnskapet, kan medføre enten at årsregnskapet må endres, eller at det må opplyses om forholdet i noter. Dersom det kommer nye opplysninger om forhold som eksisterte på balansedagen, og forholdet er vesentlig, må regnskapet endres. Det har ikke inntruffet hendelser etter balansedagen av vesentlig betydning for årsregnskapet for 2018.

38

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018


10. april 2019 ervervet Nokas AS 100 % av aksjene i Avarn Security Holding AS som har virksomhet i Sverige og Finland. Avarn Security Holding AS eier følgende datterselskaper på oppkjøpstidspunktet: • Avarn Security Solution AB (100 %) • Avarn Security Services AB (100 %) • Avarn Cash Solutions OY (100 %) • Avarn Holding OY (56,31%) • Avarn Group OY (56,31%) • Avarn Security OY (56,31%) • Avarn Manned Security OY (56,31%) • Avarn Retail and Aviation Security OY (56,31%) • Avarn Patrol Security OY (56,31%) • Prevent 360 Turvallisuuspalvelut OY (56,31%) Kontrolltidspunktet for transaksjonen er sammenfallende med ervervelsestidspunktet – 10. april, 2019. Nokas AS har bestemmende innflyttelse over alle virksomhetene som ble overtatt i forbindelse med transaksjonen og vil konsolidere selskapene inn med virkning fra 10. april 2019. Avtalen om kjøp av Avarn Security Holding AS ble inngått mellom Sector Alarm Group AS og Nokas AS 6. juli, 2018. Årsaken til tidsforskyvningen fra avtaletidspunktet til overtakelsestidspunktet skyldes behandling av transaksjonen hos konkurransemyndighetene i Norge, Sverige og Finland. I forbindelse med inngåelse av salgsavtale på aksjene ble virkelig verdi på transaksjonen fastsatt til 610 millioner kroner etter fratrekk for netto rentebærende. Ved et oppkjøp av et annet selskap skal det regnskapsfører etter oppkjøpsmetoden iht IFRS 3. Etter oppkjøpsmetoden skal det foretas en fullstendig merverdiallokering (PPA) hvor kjøpesummen allokeres til identifiserbare eiendeler og forpliktelser i det oppkjøpte selskapet. Merverdier utover de som er allokert til identifiserbare eiendeler og forpliktelser regnskapsføres som goodwill. På tidspunktet for avleggelsen av konsernregnskapet til Nokas AS er ikke beregningen og allokeringen av kostpris på kjøpet ferdigstilt. Foreløpige beregninger viser at transaksjonsbeløpet vil bli allokert mot goodwill og kundeportefølje. Årsaken til at det oppstår goodwill i forbindelse med oppkjøpsanalysen er forventede synergieffekter av å sammenslutte de overtatte foretakene med eksisterende virksomhet. De forventede synergieffektene vil komme fra blant annet sammenslåing av stab-/ støttefunksjoner og samlokalisering.

Proformajustert resultatoppstilling for overtatt virksomhet for 2018 Salgsinntekter Varekostnader Lønnskostnad Salgs- og administrative kostnader Driftsresultat før av- og nedskrivninger

Foto: iStock

2018 2 863 812 -244 487 -2 217 115 -414 955 -12 745

Akrobaten bro, Oslo NOKAS ÅRSRAPPORT 2018

39


Træleborgodden 6, Tønsberg 40

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018


ÅRSREGNSKAP FOR MORSELSKAP 2018

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018

41


NOKAS AS ÅRSREGNSKAP FOR MORSELSKAP 2018

RESULTATREGNSKAP Tall i hele 1 000

Note

2018

2017

Salgsinntekt

20,22

1 486 872

1 438 368

Annen driftsinntekt

20,22

17 031

36 627

1 503 903

1 474 994

Sum inntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning varige driftsmidler Annen driftskostnad Andre inntekter og kostnader

4,20,22

-194 529

-146 349

5

-1 090 591

-1 090 577

6

-29 620

-27 595

5,20

-163 385

-184 227

23

-9 555

1 617

16 224

27 864

40 928

35 566

Driftsresultat Inntekt på investering i datterselskap

11

Inntekt på investering i tilknyttet selskap

11

Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt

671

306

16 232

10 829

1 718

1 481

Annen finansinntekt

8 494

836

Annen rentekostnad

-35 922

-43 248

Annen finanskostnad

-22 967

-4 989

9 155

781

25 378

28 645

7 243

5 935

18 135

22 709

15

18 135

22 709

15

18 135

22 709

18 135

22 709

18 135

22 709

-

-

-

-

-

-

18 135

22 709

Netto finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad

14

Ordinært resultat Årsresultat Anvendelse av årsresultatet Annen egenkapital Sum anvendelse

Utvidet resultat Årsresultat

Poster som kan bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder Poster som ikke vil bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder Sum utvidet resultat Totalresultat

42

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018


BALANSE Tall i hele 1 000

Note

31.12.2018

31.12.2017

Utsatt skattefordel

14

16 211

23 465

Goodwill

6,7

353 733

353 733

6

361

-

370 306

377 198

3 537

3 134

Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Kundeportefølje Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom

6,16

Maskiner og anlegg

6,16

2 988

4 860

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kont.mask. o.l

6,16

112 099

90 518

118 625

98 511

717 979

Sum varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap

11

720 540

Investeringer i tilknyttede selskaper

11

4 193

4 193

10,12,17

228 761

227 971

603

603

5,10,12

57 078

49 603

Sum finansielle anleggsmidler

1 011 174

1 000 348

Sum anleggsmidler

1 500 105

1 476 057

4,16

22 286

24 233

16,20,22

187 088

221 888

Lån til foretak i samme konsern Investeringer i aksjer og andeler Langsiktige fordringer

Omløpsmidler Varer

Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Fordringer på konsernselskap

16

32 289

20 725

16,17

305 738

256 083

525 114

498 696

56 289

45 524

603 688

568 454

2 103 793

2 044 511

Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

Foto: iStock

19

Sanomatalo, Helsinki NOKAS ÅRSRAPPORT 2018

43


BALANSE Tall i hele 1 000

Note

31.12.2018

31.12.2017

Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital

15

6 290

6 290

Overkurs

15

173 472

173 472

179 763

179 763

229 776

211 641

Sum opptjent egenkapital

229 776

211 641

Sum egenkapital

409 539

391 404

Pensjonsforpliktelser

2 116

2 417

Sum avsetning for forpliktelser

2 116

2 417

427 317

522 483

427 317

522 483

Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital

15

Gjeld Avsetning for forpliktelser

Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner

9,10,13,16

Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 9,10,16

417 602

394 275

Gjeld til konsernselskaper

17

452 969

340 453

Leverandørgjeld

17

Gjeld til kredittinstitusjoner

53 526

54 639

131 708

131 858

209 016

206 982

Sum kortsiktig gjeld

1 264 821

1 128 208

Sum gjeld

1 694 254

1 653 107

Sum egenkapital og gjeld

2 103 793

2 044 511

Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld

22

TØNSBERG, 24. MAI, 2019

44

Amund Skarholt Styrets leder

Heine Wang Konsernsjef

Esko Mikael Aro Styremedlem

Stein Egil Valderhaug Styremedlem

Bjørnar Olsen Styremedlem

Ole Morten Karlsen Styremedlem/ ansattrepresentant

Gunnar Bentehaugen Styremedlem/ ansattrepresentant

Hege-Charlotte Jacobsen Styremedlem/ ansattrepresentant

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018


KONTANTSTRØMOPPSTILLING Tall i hele 1 000

Note

2018

2017

25 378

28 645

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad

-822

-360

6

29 620

27 595

18

35 634

-19 549

Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Endring i varelager, kundefordringer og lev.gjeld Forskj. kostn.f pensj. og inn-/utbet. i pensj.ordn. Tap/gevinst ved salg av aksjer Endring i andre tidsavgrensningsposter

18

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

-301

-146

-

-1 617

53 193

21 356

142 702

55 923

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

6

Netto inn/utbetalinger ved endring finansielle anleggsmidler Inn-/ utbetalinger ved kjøp/salg av aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

1 123

783

-50 395

-50 507

-

-500

-2 561

1 617

-51 833

-48 608

-8 265

-27 154

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto inn/utbetalinger ved opptak/nedbetaling av langsiktig fordring Netto inn/utbetalinger ved opptak/nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endring i kassekreditt Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

21

-95 165

40 576

23 327

-19 575

-80 104

-6 153

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter

10 765

1 162

Kontanter og kontantekvivalenter 01.01

45 524

44 362

Netto kontanter og kontantekvivalenter 31.12

56 289

45 524

Foto: iStock

København Metro NOKAS ÅRSRAPPORT 2018

45


NOTER NOTE 1 – GENERELL INFORMASJON Nokas AS er et ledende selskap i Norge innenfor sikkerhetshåndtering og eier selskaper innenfor sikkerhet- og kontanthåndtering i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Selskapet er et aksjeselskap hjemme­ hørende i Norge med hovedkontor i Træleborgodden 6, Tønsberg. Oversikt over datterselskaper fremkommer av note 11.

NOTE 2 – SAMMENDRAG AV DE VIKTIGSTE REGNSKAP­SPRINSIPPENE 2.1 Rammeverk for regnskapsavleggelsen Årsregnskapet er utarbeidet etter reglene i regnskapsloven § 3-9 og forskrift om forenklet IFRS fastsatt av Finansdepartementet 4. mars, 2008. Dette innebærer i hovedsak at måling og innregning følger internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) og presentasjon og noteopplysninger er i henhold til norsk regnskapslov og god regnskapsskikk. Unntak fra måling og innregning etter full IFRS er forklart nedenfor. Årsregnskapet er utarbeidet etter unntaket i forskrift om forenklet IFRS fastsatt av Finansdepartementet 4. mars, 2008 § 3-1 pkt 3 og fraviker bestemmelsene i IAS 10 nr. 12 og 13, IAS 18 nr. 30 og IFRIC 17 nr. 10 slik at utbytte og konsernbidrag regnskapsføres i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Selskapet benytter seg også av unntaket om å fravike IAS 28, jf Forskriften § 3-1.4, slik at investering i tilknyttet selskap kan regnskapsføres i samsvar med kostmetoden i selskapsregnskapet. Inntektsføring IFRS 15 erstatter IAS 11 Anleggskontrakter, IAS 18 Driftsinntekter og tilhørende tolkninger og den gjelder, med begrensede unntak, for all inntekt som stammer fra kontrakter med kunder. IFRS 15 etablerer en fem-stegs modell for regnskapsmessig behandling av inntekter som stammer fra kontrakter med kunder og krever at inntekter er innregnet til det beløp som reflekterer vederlaget som virksomheten forventer i bytte mot å overføre en vare eller en tjeneste til en kunde. IFRS 15 krever at virksomheter bruker skjønn, og tar hensyn til alle relevante fakta og omstendigheter når kundekontraktene vurderes i de ulike stegene i modellen. Standarden spesifiserer også regnskapsføringen knyttet til de marginale utgiftene knyttet til oppnåelse av en kontrakt og de utgiftene som foretaket pådrar seg for å oppfylle denne kontrakten. Selskapet implementerte IFRS 15 ved bruk av full retrospektiv metode. Innregning og måling Inntekter fra salg av varer innregnes på det tidspunkt der kontrollen over eiendelen overføres til kunden. Kontroll over en eiendel innebærer muligheten til å styre bruken av og få så godt som alle gjenværende fordeler ved eiendelen. Kontroll omfatter samtidig muligheten til å hindre andre fra å styre bruken av og få fordelene fra eiendelen. Inntekt innregnes vanligvis ved levering av varen. Inntekt fra salg av varer innregnes basert på prisen for den enkelte vare i henhold til kontrakten med kunden. En kundefordring bokføres når varer er levert til kunden. Det er ikke noe finansieringselement knyttet til kontraktene med kunder da kundefordringene normalt gjøres opp etter 30-60 dager, som er konsistent med bransjepraksis. Selskapet innregner inntekter fra salg av tjenester i den perioden tjenesten er levert. For løpende kontrakter innregnes inntekten over tid, da kunden samtidig mottar og forbruker fordeler etter hvert som konsernet tilbyr disse. Se nærmere beskrivelse for innregning og måling av inntekter fra kontrakter med kunder i note 31. Selskapet mottar i enkelte tilfeller kortsiktige forskuddsbetalinger fra sine kunder. Ved å bruke den praktiske løsningen i IFRS 15, trenger ikke selskapet å justere det avtalte vederlaget for virkningene av et vesentlige finansieringselement dersom man ved kontraktsinngåelsen forventer at perioden mellom det tidspunktet da konsernet overfører en avtalt vare eller tjeneste til kunden, og tidspunktet da kunden betaler for varen eller tjenesten, vil være et år eller mindre.

46

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018

Tall i hele 1 000

Kontraktssaldoer Kontraktseiendel: En kontraktseiendel defineres som retten til vederlag i bytte mot varer eller tjenester som selskapet har overført til en kunde. Hvis selskapet overfører varer eller tjenester til en kunde før kunden betaler vederlag eller før betalingsfristen forfaller, innregnes en kontraktseiendel for opptjent ikke fakturert inntekt som er betinget. Kudefordringer: En fordring representerer konsernets rett til vederlag som er ubetinget. Selskapet har inngått avtale med DNB Bank ASA som innebærer at enkelte kundefordringer som selskapet opptjener blir overdratt til DNB Bank ASA på faktureringstidspunktet. Kundefordringene som er overdratt til DNB Bank ASA fraregnes på tidspunktet som selskapet overdrar fordringen til DNB Bank ASA som følge at retten til å motta kontantstrømmene da er overført til DNB. Kontraktsforpliktelse: En kontraktsforpliktelse er en plikt til å overføre varer eller tjenester til en kunde som konsernet har mottatt vederlag fra (eller har rett til vederlag fra som er forfalt). Hvis en kunde betaler vederlag før selskapet overfører varer eller tjenester til kunden, vil en kontraktsforpliktelse innregnes på tidspunktet for betaling. Kontraksforpliktelsen innregnes som inntekt på det tidspunktet som selskapet har oppfyller leveringsforpliktelsen slik den er spesifisert i kontrakten. Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling Utgifter sammenstilles med, og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Andre driftsinntekter Vesentlige inntekter og kostnader som ikke har sammenheng med den ordinære virksomheten, klassifiseres som andre driftsinntekter- og kostnader. IMMATERIELLE EIENDELER OG VARIGE DRIFTSMIDLER Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler som forventes å gi fremtidige inntekter aktiveres. Avskrivninger beregnes lineært over eiendelenes økonomiske levetid. Dersom den virkelige verdien av en immateriell eiendel er lavere enn balanseverdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives den immaterielle eiendelen ned til virkelig verdi. Goodwill har oppstått ved kjøp av virksomhet til gunstige vilkår. Nedskrivning vurderes årlig, eller oftere om det forekommer hendelser eller endrede omstendigheter som indikerer et mulig verdifall. Balanseført verdi av den kontantgenererende enheten som inneholder goodwill sammenlignes med gjenvinnbart beløp, som er det høyeste av bruksverdi og virkelig verdi fratrukket salgsutgifter. En eventuell nedskrivning blir ikke reversert i senere perioder. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn balanseverdi skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Kostnader forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Kostnader ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Avskrivninger Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielle eiendeler. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. Operasjonell leasing Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til driftsmidlet fortsatt ligger hos utleier, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger ved operasjonelle avtaler (med fradrag for eventuelle økonomiske insentiver fra utleier) kostnadsføres lineært over leieperioden. Finansielle instrumenter Et finansielt instrument er enhver kontrakt som gir opphav til en finansiell eiendel for et foretak og en finansiell forpliktelse eller egenkapitalinstrument for et annet foretak.


Selskapet sine finansielle eiendeler er ikke børsnoterte egenkapitalinvesteringer, utlån til datterselskaper, kundefordringer og kontanter og kontantekvivalenter. Klassifiseringen av finansielle instrumenter ved førstegangsinnregning avhenger av karakteristika ved de kontraktsmessige kontantstrømmene til eiendelen, og hvilken forretningsmodell som selskapet legger til grunn i styringen av sine finansielle eiendeler. Selskapet klassifiserer sine finansielle eiendeler i to kategorier: – Finansielle eiendeler målt til amortisert kost – Finansielle eiendeler målt til virkelig verdi over resultatet Finansielle eiendeler mål til amortisert kost Selskapet måler finansielle eiendeler til amortisert kost hvis følgende betingelser er oppfylt: – Den finansielle eiendelen holdes i en forretningsmodell hvor formålet er å motta kontraktsfestede kontantstrømmer, og – Kontraktsvilkårene for den finansielle eiendelen gir opphav til kontantstrømmer som utelukkende består av betaling av hovedstol og renter på gitte datoer. Etterfølgende måling av finansielle eiendeler målt til amortisert kost gjøres ved bruk av effektiv rentes-metode og er gjenstand for taps­ avsetning. Gevinst og tap føres i resultat når eiendelen er fraregnet, modifisert eller nedskrevet. Selskapets finansielle eiendeler til amortisert kost inkluderer kunde­fordringer, utlån til datterselskaper og andre lån, kontanter og kontantekvivalenter. Selskapet måler finansielle eiendeler til verdi over resultatet med mindre det er mål til amortisert kost. Lån og forpliktelser Etter førstegangsinnregning vil rentebærende lån bli målt til amortisert kost ved bruk av effektiv rentes-metode. Gevinster og tap føres i resultatet når forpliktelsen er fraregnet. Finansielle lån er mål til deres nominelle beløp dersom effekten av diskontering er uvesentlig. Avsetninger til tap på finansielle eiendeler Selskapet anvender en forenklet metode for beregning av tapsavsetninger for kundefordringer og kontraktseiendeler. Selskapet måler dermed tapsavsetningen basert på forventet kredittap over levetiden for hver rapporteringsperiode, og ikke basert på 12-måneders forventet tap. Selskapet har laget en avsetningsmatrise som er basert på historiske kredittap, justert for fremadrettede faktorer for den spesifikke kunde og den generelle økonomiske situasjonen. Se note 9 for nærmere omtale av selskapets forventede tap på kundefordringer. Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt har en eierandel på over 50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor selskapet har bestemmende innflytelse. Datterselskap er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Med tilknyttede selskap menes selskap der konsernet har en eierandel på 20-50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor konsernet kan utøve en betydelig innflytelse. Tilknyttede selskap innarbeides etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger Selskapet utarbeider estimater og gjør antakelser/forutsetninger knyttet til fremtiden. De regnskapsestimater som følger av dette vil per definisjon sjelden være fullt ut i samsvar med det endelige utfall. Estimater og antakelser/forutsetninger som representerer betydelig risiko for vesentlige endringer i balanseført verdi på eiendeler og gjeld i løpet av neste regnskapsår. Selskapet gjennomfører årlig tester for å vurdere verdifall på goodwill, jf note 7. Gjenvinnbart beløp fra kontantgenererende enheter er fastsatt ved beregninger av bruksverdi. Dette er beregninger som krever bruk av estimater. Kundefordringene er presentert netto etter fradrag for avsetning til tap som utgjør et estimat. Se omtale av konsernet kredittrisiko i note 9. Varelager Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter ”først inn - først ut”-prinsippet og antatt salgspris. Beholdningen av varer består

av handelsvarer for videresalg. For ytterligere informasjon og spesifikasjon se note 4. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad ”Nokas AS har innskuddsplaner og en AFP-ordning. En innskuddsplan er en pensjonsordning hvor selskapet betaler faste bidrag til en separat juridisk enhet. Selskapet har ingen juridisk eller annen forpliktelse til å betale ytterligere bidrag hvis enheten ikke har nok midler til å betale alle ansatte ytelser knyttet til opptjening i inneværende og tidligere perioder. En ytelsesplan er en pensjonsordning som ikke er en innskuddsplan. Typisk er en ytelsesplan en pensjonsordning som definerer en pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonsutbetalingen er normalt avhengig av en eller flere faktorer slik som alder, antall år i selskapet og lønn. Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de definerte ytelsene på balansedatoen minus virkelig verdi av pensjonsmidlene. Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsmetode. Nåverdien av de definerte ytelsene bestemmes ved å diskontere estimerte fremtidige utbetalinger med renten på en obligasjon utstedt av et selskap med høy kredittverdighet og med en løpetid som er tilnærmet den samme som løpetiden for den relaterte pensjonsforpliktelsen. Ved innskuddsplaner betaler selskapet innskudd til offentlig eller privat administrerte forsikringsplaner for pensjon på obligatorisk, avtalemessig eller frivillig basis. Konsernet har ingen ytterligere betalingsforpliktelser etter at innskuddene er blitt betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad når de forfaller. Forskuddsbetale innskudd bokføres som en eiendel i den grad innskuddet kan refunderes eller redusere fremtidige innbetalinger.” Utsatt skatt og skattekostnad Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell skattesats. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt/utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med gjenværende løpetid mindre enn tre måneder fra anskaffelsesdato. Omregning utenlandsk valuta Balanseposter i utenlandsk valuta er omregnet til kurs 31.12, mens resultatposter er omregnet til transaksjonskurs. Nærstående parter Datterselskap og tilsluttede selskaper har en lik profil som morselskapet. Dette for å styrke evnen til å konkurrere. For kunden fremstår vi som en enhet. Alle datterselskap/ tilsluttede selskap rapporterer til NOKAS AS. Det blir satt like krav til kvalitet og utførelse på tjenestene.

NOTE 3 – HENDELSER ETTER BALANSEDAG Vesentlige hendelser etter balansedagen, som inntreffer før styret har godkjent årsregnskapet, kan medføre enten at årsregnskapet må endres, eller at det må opplyses om forholdet i noter. Dersom det kommer nye opplysninger om forhold som eksisterte på balansedagen, og forholdet er vesentlig, må regnskapet endres. Det har ikke inntruffet hendelser etter balansedagen av vesentlig betydning for årsregnskapet for 2018. Av øvrige inntrufne forhold etter balansedag har Nokas AS kjøpt 100 % av aksjene i Avarn Security Holding AS.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018

47


NOTE 4 – VARELAGER Handelsvarer SUM

31.12.2018 22 286

31.12.2017 24 233

Endring -1 947

22 286

24 233

-1 947

NOTE 5 – LØNNSKOSTNADER / ANTALL ANSATTE / GODTGJØRELSER / LÅN TIL ANSATTE / PENSJONER MM Lønnskostnader mm. 01.01 - 31.12.: Lønninger

918 135

2017 918 607

Arbeidsgiveravgift

129 550

128 301

Pensjonskostnader Andre ytelser

30 306 12 600

28 873 14 796

1 090 591

1 090 577

1 870

1 822

Daglig leder

Styret

2 324 74

1 100 -

46

-

5

-

2018 955

2017 1 500

Lønnskostnader Gjennomsnittlig årsverk Godtgjørelser Lønn Bonus Pensjonskostnad Annen godtgjørelse

2018

Daglig leder har krav på lønn i 1 år etter fratreden fra sin stilling.

Spesifikasjon av godtgjørelse til revisor Revisjon Andre attestasjonstjenester Skatterådgivning Andre tjenester Totalt

7

12

14 372

7 176

1 348

1 695

Lån til ansatte Det foreligger lån til ansatte på TNOK 14.560 (2017 TNOK 14.363). Lånene renteberegnes til markedsbetingelser.

Pensjoner Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Foto: iStock

48

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018

Axel Towers, København


NOTE 6 – VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER Varige driftsmidler Bygningsmessige innredninger

Maskiner, anlegg

Inventar, driftsløsøre mv.

Sum 31.12

Anskaffelseskost 01.01.18

18 531

96 666

188 597

303 794

Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang

1 008 -

1 954 -2 719

47 072 -

50 034 -2 719

Anskaffelseskost 31.12.18

19 539

95 901

235 669

351 109

Akkumulerte avskrivninger 01.01.18

15 397

91 807

98 079

178 400

Avskrivninger solgte driftsmidler Akkumulerte avskrivninger 31.12.18

16 002

-2 418 92 914

123 570

-2 418 232 486

3 537

2 988

112 099

118 625

607

3 524

25 488

29 620

Inntil 10 år

Inntil 5 år

Inntil 5 år

Lineær

Lineær

Lineær

Kundeportefølje

Goodwill

Sum 31.12

353 733

353 733 361

Balanseverdi pr. 31.12.18 Årets avskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan

Immaterielle eiendeler:

Anskaffelseskost 01.01.18 Tilgang/avgang kjøpte immaterielle eiendeler

361

Anskaffelseskost 31.12.18

361

353 733

354 094

-

-

-

361

353 733

354 094

-

-

-

Akkumulerte avskrivninger 01.01.18 Akkumulerte avskrivninger 31.12.18 Balanseverdi pr. 31.12.18 Årets avskrivning Økonomisk levetid Avskrivningsplan

Inntil 13 år Lineær

Goodwill er testet for verdifall jf note 7 nedskrivningstest av goodwill

NOTE 7 – NEDSKRIVNINGSTEST AV GOODWILL Balanseført goodwill utgjør pr 31.12.2018 TNOK 353 733. Den vesentligste andelen av goodwill er tilknyttet oppkjøpet av G4S Holdings (Norway) AS. Goodwill følges opp og testes for grupper av kontantstrømgenererende enheter (KGE) som er lik det som er definert som KGE i henhold til IAS 36 Verdifall på eiendeler. Bokført verdi av goodwill: Security Systems

2018 285 016 68 717

2017 285 016 68 717

353 733

353 733

Nokas tester goodwill for nedskrivning minst årlig eller når det foreligger indikasjoner på verdifall. Vurderingen ble sist utført per 31.12.2018. Gjenvinnbart beløp er fastsatt basert på en vurdering av virksomhetens bruksverdi. Bruksverdien ved neddiskontering av forventede fremtidige kontantstrømmer før skatt diskontert med en relevant diskonteringsrente før skatt som hensyntar løpetid og risiko.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018

49


Følgende forutsetninger er benyttet ved beregning av bruksverdi per 31.12.2018: Diskonteringsrente Langsiktig vekstrate

Security 6,8 %

Systems 7,8 %

2,0 %

2,0 %

Beregning av bruksverdi for de kontanstrømgenererende enhetene er kalkulert med bakgrunn i fremskrivning av budsjetter godkjent av ledelsen og styret for neste fire års periode. Resterende periode i beregningen baserer seg på moderat vekst tilsvarende langsiktig vekstrate.

Nøkkelforutsetninger ved beregning av bruksverdi Diskonteringsrente Diskonteringsrente er basert på vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC). Diskonteringssatsene reflekterer markedets avskastningskrav per tidspunkt for test i den bransjen den kontantstrømgenererende enheten befinner seg i. Risikofri rente benyttet er 1,9 % og markedspremie er 5 % som begge er observerbare i markedet

Sensitivitetsanalyse for nøkkelforutsetninger Per balansedagen er det utført en sensitivitetsanalyse hvor forutsetningene i nedskrivningstesten er endret med gitte forutsetninger. Ledelsen er av den oppfatning at ingen endringer innenfor et rimelig intervall vil medføre nedskrivningsplikt. Security 4,7 %

Systems 5,5 %

51 %

23 %

Lokaler 49 041

Biler 15 245

Sum 64 286

Kostnad neste år (2019)

45 198

14 107

59 305

Totale kostnader 2-5 år

159 981

19 629

179 610

Forventet kostnad etter 5 år

139 972

160

140 132

Oppstilling over operasjonelle leieavtaler for 2017 Kostnader inneværende periode

Lokaler 46 084

Biler 15 447

Sum 61 531

46 485

14 154

60 639

Totale kostnader 2-5 år

172 139

20 488

192 627

Forventet kostnad etter 5 år

164 046

276

164 322

Økning i diskonteringsrente før mulig nedskrivning inntreffer Reduksjon i prosent av budsjettert EBITDA godkjent av ledelsen og styret før mulig nedskrivning inntreffer

NOTE 8 – OPERASJONELLE LEIEAVTALER Oppstilling over operasjonelle leieavtaler for 2018 Kostnader inneværende periode

Kostnad neste år (2018)

NOTE 9 – FINANSIELLE INSTRUMENTER Finansiell risiko Selskapet benytter banklån og kassekreditt som finansielle instrumenter for finansiering. Formålet med disse finansielle instrumentene er å skaffe kapital til investeringer som er nødvendig for selskapets virksomhet. I tillegg har selskapet finansielle instrumenter som kundefordringer, leverandørgjeld o.l. som er direkte knyttet til virksomhetens daglige drift. Rutiner for risikostyring er vedtatt av styret og ivaretas av CFO. De viktigste finansielle risikoer selskapet er utsatt for er knyttet til renterisiko, likviditetsrisiko, valutarisiko og kredittrisiko. Selskapets ledelse har en løpende vurdering av disse risikoene og fastsetter retningslinjer for hvordan disse skal håndteres.

(i) Kredittrisiko Selskapet er hovedsakelig eksponert for kredittrisiko knyttet til kundefordringer og andre kortsiktige fordringer. Selskapet reduserer sin eksponering mot kredittrisiko ved at alle motparter som får kreditt hos selskapet, for eksempel kunder, skal godkjennes og underlegges en vurdering av kredittverdighet. Nokas selger enkelte kundefordringer til DNB Bank ASA på faktureringstidspunktet og sitter igjen med begrenset kredittrisiko på de kundefordringene som omfattes. Selskapet har retningslinjer for å påse at salg kun foretas til kunder som ikke har hatt vesentlige problemer med betaling tidligere og at utestående beløp ikke overstiger fastsatt kredittramme. Maksimal risikoeksponering er representert ved balanseført verdi av de finansielle eiendelene, selskapet anses sin maksimale risikoeksponering å være balanseført verdi av kundefordringer og andre omløpsmidler.

50

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018


Selskapet anvender forenklet metode for beregning av tapsavsetninger for kundefordringer og har laget en avsetningsmatrise basert på historiske kredittap justert for fremadrettede faktorer for den spesifikke kunde og den generelle økonomiske situasjonen. Selskapet måler forventet kredittap over levetiden for hver rapporteringsperiode. Selskapets maksimale kredittrisiko knyttet til kundefordringer er representert ved balanseført verdi. Alle selskapets kundefordringer er vurdert på balansedagen og forventet kredittap er innregnet i salgs- og administrative kostnader i perioden. Selskapets historiske konstaterte tap på kundefordringer er uvesentlig, i 2018 var bokført beløp TNOK 1 877 og TNOK 234 i 2017. Forventet tap på fordringer er også uvesentlig, det er ingen fremadrettede faktorer knyttet til makroøkonomiske forhold eller forhold ved spesifikke kunder som er forventet å påvirke kundenes evne til å betale fordringene.

Kundefordringer før avsetning til tap Avsetning til tap kundefordringer

188 506 -1 418

2018

2017 225 186 -3 298

Kundefordringer 31.12

187 088

221 888

2018 3 298 -1 879

2017 2 083 1 215

1 418

3 298

Avsetning til tap på kundefordringer 01.01 Årets endring avsetning til tap Avsetning til tap på kundefordringer 31.12

(ii) Markedsrisiko – Renterisiko Selskapet er eksponert for renterisiko gjennom sine finansieringsaktiviteter (se note 10). Selskapets rentebærende gjeld har flytende rentebetingelser som innebærer at selskapet er påvirket av endringer i rentenivået. Selskapet har per 31. desember 2018 ikke inngått noen renteswapavtale, men det foretas jevnlig vurderinger av om dette skal inngås for å sikre selskapet mot resultatsvingninger og likviditetseffekten som følge av endringer i rentenivået. Følgende tabell viser selskapets sensitivitet for potensielle endringer i rentenivået. Beregningen hensyntar alle rentebærende finansielle instrumenter, dette omfatter både langsiktig og kortsiktig finansiering. Beregningen opplistet i tabellen under viser effekten basert på rentebærende finansielle instrumenter på balansedagen.

2018

Endringer i rentenivå + 0,25 %

Effekt på resultat før skatt 2 673

+ 0,50 % + 0,75 %

5 346 8 018

+ 0,25 % + 0,50 %

2 573 5 146

+ 0,75 %

7 719

2017

(iii) Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at selskapet ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller. Selskapets strategi for å håndtere likviditetsrisiko er å ha tilstrekkelig med likvider til enhver tid for å kunne innfri sine finansielle forpliktelser ved forfall, både under normale og ekstraordinære omstendigheter, uten å risikere uakseptable tap eller gå på bekostning av selskapets rykte. Ubenyttede kredittmuligheter er omtalt i note 19. Følgende tabell viser en oversikt over forfallstrukturen for selskapets finansielle forpliktelser. For pantelån består oppgitte beløp av bokførte beløp tillagt rentebetalinger. Øvrige poster som fremkommer av tabellen består av bokførte beløp. Ved tilfeller der motparten kan kreve tidligere innløsning, er beløpet gjengitt i den tidligste perioden betalingen kan kreves fra motpart. 31.12.2018

Gjenværende periode Under 1 år

1-2 år

2-3 år

Mer enn 4 år

Totalt

Pantelån Facility A SEK

43

-

-

-

43

Facility B SEK

42 346

49 742

-

-

92 088

Facility C NOK

54 019

225 000

-

-

279 019

3 004 5 290

75 091 100 000

-

-

78 095 105 290

Sum pantelån Konsernkontoordning

104 701 306 214

449 833 -

-

-

554 535 306 214

Leverandørgjeld Kortsiktig gjeld til konsernselskap

53 526 452 969

-

-

-

53 526 452 969

Totalt

917 410

449 833

-

-

1 367 243

Facility C SEK Facility E - NOK

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018

51


31.12.2017

Gjenværende periode Under 1 år

1-2 år

2-3 år

Mer enn 4 år

Totalt

Pantelån Facility A SEK

43 147

43

-

-

43 189

Facility B SEK

3 543

42 828

61 430

-

107 800

Facility C NOK

74 819

69 353

185 671

-

329 842

2 708 5 500

2 708 5 500

77 600 100 368

-

83 016 111 368

Sum pantelån Konsernkontoordning

129 717 299 842

120 431 -

425 069 -

-

675 216 299 842

Leverandørgjeld Kortsiktig gjeld til konsernselskap

54 639 340 453

-

-

-

54 639 340 453

Totalt

824 652

120 431

425 069

-

1 370 151

Facility C SEK Facility E - NOK

(iv) Markedsrisiko – Valutarisiko Selskapet er eksponert for noe valutarisiko ettersom enkelte lån er i SEK og mellomværende med konsernselskaper er i SEK og DKK.

NOTE 10 – KLASSIFISERING AV FINANSIELLE EIENDELER OG FORPLIKTELSER Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet

Finansielle instrumenter til amortisert kost

Totalt

603

-

603

Andre langsiktige fordringer

-

271 279

271 279

Kundefordringer Kontanter og kontantekvivalenter

-

187 088 56 289

187 088 56 289

603

514 655

515 258

Forpliktelser Gjeld til kredittinstitusjoner, langsiktig

-

427 317

427 317

Gjeld til kredittinstitusjoner, kortsiktig Leverandørgjeld

-

417 602 53 526

417 602 53 526

Sum finansielle forpliktelser

-

898 445

898 445

Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet

Finansielle instrumenter til amortisert kost

Totalt

31.12.2018 Eiendeler Investering i aksjer og andeler

Sum finansielle eiendeler

31.12.2017 Eiendeler Investering i aksjer og andeler

603

-

603

Andre langsiktige fordringer

-

269 595

269 595

Kundefordringer Kontanter og kontantekvivalenter

-

221 888 45 524

221 888 45 524

603

537 007

537 610

Forpliktelser Gjeld til kredittinstitusjoner, langsiktig

-

522 483

522 483

Gjeld til kredittinstitusjoner, kortsiktig Leverandørgjeld

-

394 275 54 639

394 275 54 639

Sum finansielle forpliktelser

-

971 397

971 397

Sum finansielle eiendeler

Konsernets eksponering mot finansiell risiko knyttet til de finansielle instrumentene er beskrevet i note 12. Maksimal eksponering for finansiell risiko ved periodeslutt tilsvarer balanseført verdi av de finansielle eiendelene beskrevet over.

52

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018


Definisjonen av virkelig verdi

Balanseført verdi av kontanter og kontantekvivalenter er virkelig verdi. Tilsvarende er balanseført verdi av langsiktige finansielle eiendeler, kundefordringer og leverandørgjeld tilnærmet virkelig verdi da virkningen av diskontering ikke er vesentlig. Virkelig verdi av langsiktig gjeld er lik pari-verdien pluss påløpte renter. Virkelig verdi av kortsiktige fordringer og lån tilsvarer bokført verdi da virkningen av diskontering ikke er vesentlig.

Virkelig verdi hierarkiet Nivå 1: Notert pris i et aktivt marked for en identisk eiendel eller forpliktelse. Nivå 2: Verdsettelse basert på andre observerbare faktorer enn notert pris (brukt på nivå 1) enten direkte (pris) eller indirekte (utledet fra priser) for eiendelen eller forpliktelsen. Nivå 3: Verdsettelse basert på faktorer som ikke er hentet er hentet fra observerbare markeder (ikke-observerbare forutsetninger). Eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi 31.12.2018 Eiendeler til virkelig verdi over resultatet - Investering i aksjer og andeler Sum Eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi 31.12.2017 Eiendeler til virkelig verdi over resultatet - Investering i aksjer og andeler Sum

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

-

-

603

-

-

603

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

-

-

603

-

-

603

NOTE 11 – DATTERSELSKAP OG TILKNYTTEDE SELSKAP Egenkapital i utenlandske datterselskaper og tilknyttede selskap er omregnet etter kurs på balansedatoen, årets resultat er omregnet etter gjennomsnittkurs i året.

Datterselskap: Selskap Forretningskontor

NOKAS Verdihåndtering AS Oslo

NOKAS Aviation Security AS Ullensaker

Eierandel

100 %

100 %

Andel av stemmeberettiget kapital

100 %

100 %

Egenkapital ifølge siste årsregnskap

84 746

18 048

6 891

23 695

Resultat ifølge siste årsregnskap Bokført verdi Selskap Forretningskontor Eierandel

87 867

51 000

Nokas Security AB Stockholm

AS Skan-Kontroll (konsern) Oslo

100 %

100 %

Andel av stemmeberettiget kapital

100 %

100 %

Egenkapital ifølge siste årsregnskap

68 909

18 262

Resultat ifølge siste årsregnskap

-6 774

6 266

480 968

71 205

NOKAS Beredskap AS Porsgrunn

NOKAS Teknikk Hed/Opp AS Dokka

Eierandel

100 %

51 %

Andel av stemmeberettiget kapital

100 %

51 %

Egenkapital ifølge siste årsregnskap

7 859

1 827

Resultat ifølge siste årsregnskap

1 859

1 350

Bokført verdi Selskap Forretningskontor

Bokført verdi

8 166

56

Nokas Teknik Sverige AB Sverige

Nokas Teknik Danmark AS Danmark

Eierandel

70 %

85 %

Andel av stemmeberettiget kapital

70 %

85 %

Egenkapital ifølge siste årsregnskap

1 400

-24 062

-11 493

-5 791

15 254

4 009

Selskap Forretningskontor

Resultat ifølge siste årsregnskap Bokført verdi

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018

53


Selskap Forretningskontor

Nokas Service AS Tønsberg

Eierandel

100 %

Andel av stemmeberettiget kapital

100 %

Egenkapital ifølge siste årsregnskap

2 178

Resultat ifølge siste årsregnskap

2 147

Bokført verdi

2 015

Selskapene nedenfor er datter- og tilknyttet selskap av datterselskapene til NOKAS AS: Selskap Forretningskontor

Nokas CMS AB Stockholm

NOKAS Optimering & Lager AB Sverige

Eierandel

100 %

100 %

Andel av stemmeberettiget kapital

100 %

100 %

Egenkapital ifølge siste årsregnskap

32 339

11 810

Resultat ifølge siste årsregnskap

-5 227

28

NOKAS Värdehantering AB Stockholm

NOKAS Lås-Aktuelt AB Malmø

Eierandel

100 %

80 %

Andel av stemmeberettiget kapital

100 %

80 %

Egenkapital ifølge siste årsregnskap

72 002

13 332

Selskap Forretningskontor

Resultat ifølge siste årsregnskap

37 909

-604

Nokas Kontantservice P/S Danmark

Nokas Komplementar A/S Danmark

Eierandel

100 %

100 %

Andel av stemmeberettiget kapital

100 %

100 %

Selskap Forretningskontor

Egenkapital ifølge siste årsregnskap

6 605

16

Resultat ifølge siste årsregnskap

5 598

-49

NOKAS Teknik AB Sverige

NOKAS Låsteknik i Göteborg AB Sverige

100 %

70 %

3 666

6 444

Selskap Forretningskontor Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap

-11 752

200

NOKAS Teknik Öst AB Stockholm

Synenergy AB Stockholm

Eierandel

100 %

100 %

Andel av stemmeberettiget kapital

100 %

100 %

98

2 855

Selskap Forretningskontor

Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap Selskap Forretningskontor Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap Selskap Forretningskontor Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap

54

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018

-5 563

475

Nokas Alviks Lås AB Sverige

NOKAS CMS AS Danmark

56 %

100 %

1 614

2 910

-4 099

2 134

Nokas CMS OY Finland

NOKAS Værdihåndtering AS Danmark

100 %

100 %

100 %

100 %

-22 494

21 031

7 629

-43 680


Tilknyttede selskap Oversikt over tilknyttede selskaper per 31.12.2018 er spesifisert nedenfor. Alle selskaper har kun ordinære aksjer. Investeringer i tilknyttede selskaper behandles etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Hjemme­ hørende

Eierandel

Anskaffelses­ kost

Egenkapital 31.12.18

Årsresultat 2018

Nokas Teknikk Sør AS

Norge

34 %

3 253

7 892

2 744

Nokas Brannkonsult AS

Norge

46 %

940

103

536

31.12.2018 228 761

31.12.2017 227 971

Lån til ansatte (se note 5)

13 556

14 363

Selgerkreditt - salg Amsafe AS Andre fordringer

28 876 14 646

28 223 7 017

285 839

277 574

31.12.2018

31.12.2017 -

Selskapsnavn

NOTE 12 – FORDRINGER Balanseført verdi av fordringer med forfall senere enn ett år: Fordring konsernselskap

NOTE 13 – GJELD Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: Gjeld til kredittinstitusjoner

-

Selskapets langsiktige gjeld har forfall senest 27. januar 2020. I 2019 har selskapet refinansiert gjeld til kredittinstitusjoner og ny forfallsdato er 31. august 2022. De delene av lånene som ikke er tilbakebetalt vil innen den tid bli søkt refinansiert med banken.

NOTE 14 – SKATT 2018

2017

25 378

28 645

2 954

-8 166

-2 003 -26 330

-3 420 -17 059

Grunnlag betalbar skatt

-

-

Betalbar skatt på årets resultat

-

-

737

1 020

For mye avsatt skatt tidligere år Brutto endring utsatt skatt

-10 6 516

4 915

Årets totale skattekostnad

7 243

5 935

Betalbar skatt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Benyttet fremførbart underskudd

Effekt på utsatt skattefordel per 31.12 pga endret skattesats

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler

-21 161

-19 747

Omløpsmidler

-4 504

-5 073

Pensjoner

-2 116

-2 417

-29 258

-37 952

Etableringskostnad lån IFRS Gevinst- og tapskonto

1 361 1 178

7 214 1 473

Sum midlertidige forskjeller Fremførbart underskudd

-54 499 -19 188

-56 502 -45 518

Sum

-73 687

-102 020

Utsatt skatt/- utsatt skattefordel

-16 211

-23 465

Avsetning for forpliktelser

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018

55


NOTE 15 – EGENKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON Egenkapital Aksjekapital

Egne aksjer

Overkurs

Annen EK

Sum

6 290

-

173 472

211 641

391 404

Egenkapital 31.12.2017 Årets endring i egenkapital: Årsresultat Egenkapital 31.12.2018

-

-

-

18 135

18 135

6 290

-

173 472

229 776

409 539

Balanseført

Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i Nokas AS pr. 31.12.2018 består av:

Antall

Pålydende (kr)

Aksjer

407 146

15,45

6 290

Sum

407 146

15,45

6 290

Eierstruktur De største aksjonærene i Nokas AS per 31.12.2018 var: Stiftelsen Fritt Ord

Aksjer 88 062

Sum 88 062

Eierandel 21,63 %

Stemmeandel 21,63 %

Nomad Holding AS

48 652

48 652

11,95 %

11,95 %

RG Holding AS

31 152

31 152

7,65 %

7,65 %

PTW Holding AS

30 190

30 190

7,42 %

7,42 %

VS Global Invest AS

26 422

26 422

6,49 %

6,49 %

INAK 3 AS

25 773

25 773

6,33 %

6,33 %

Wang Invest AS

25 486

25 486

6,26 %

6,26 %

DNB Bank ASA

17 518

17 518

4,30 %

4,30 %

TTC Invest AS

16 663

16 663

4,09 %

4,09 %

Muri Invest AS

11 652

11 652

2,86 %

2,86 %

Trovator AS

8 740

8 740

2,15 %

2,15 %

Syncron AS

6 915

6 915

1,70 %

1,70 %

Alden AS

6 554

6 554

1,61 %

1,61 %

Bjørnar Olsen

4 110

4 110

1,01 %

1,01 %

Niels Erik Feilberg

3 452

3 452

0,85 %

0,85 %

Peter Wesenberg

3 380

3 380

0,83 %

0,83 %

Breisnes Holding AS

3 341

3 341

0,82 %

0,82 %

UGB Holding AS

3 137

3 137

0,77 %

0,77 %

TSI AS SKB Holding AS

2 938 2 365

2 938 2 365

0,72 % 0,58 %

0,72 % 0,58 %

Sum aksjonærer Sum øvrige

366 502

366 502

90,0 %

90,0 %

40 644

40 644

10,0 %

10,0 %

Totalt antall aksjer

407 146

407 146

100,0 %

100,0 %

Antall aksjer 29 212

Eierandel 7,2 %

6 917

1,7 %

Aksjer eiet av medlemmer i styret og daglig leder Navn Heine Wang v/Wang Invest AS/VS Global Invest AS

Verv Daglig leder

Bjørnar Olsen privat og gjennom Inak 3 AS

Styremedlem

Foto: iStock

56

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018

Aker Brygge, Oslo


NOTE 16 – PANTSTILLELSER OG GARANTIANSVAR Pantstillelser

31.12.2018

31.12.2017

Balanseført gjeld som er sikret ved pant ol. Gjeld til kredittinstitusjoner, langsiktig Gjeld til kredittinstitusjoner, kortsiktig

427 317 417 602

522 483 394 275

Sum

844 919

916 758

Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld: Varelager

22 286

24 233

Kundefordringer

187 088

221 888

Konserninterne fordringer Driftstilbehør og motorvogn

534 499 115 088

484 054 95 377

Sum

858 960

825 553

Garantiforpliktelser

71 305

71 684

Kausjonsansvar

65 000

65 000

Pålydende pantobligasjoner Pantobligasjon i driftstilbehør

1 150 000

1 150 000

Pantobligasjoner i motorvogner enbloc. pålydende

1 150 000

1 150 000

Panteobligasjoner i varelager

1 150 000

1 150 000

Pantobligasjon i utestående fordringer

1 150 000

1 150 000

NOTE 17 – MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN Kundefordringer 31.12.2018 Foretak i samme konsern Foretak i samme konsern

Kortsiktig Langsiktig

Sum

Andre fordringer 31.12.2018

7 902 -

31.12.2017 1 629 -

297 836 228 761

31.12.2017 254 454 227 971

7 902

1 629

526 597

482 425

Leverandørgjeld Foretak i samme konsern

Kortsiktig

Sum

Annen gjeld

31.12.2018 6 441

31.12.2017 9 208

31.12.2018 446 528

31.12.2016 331 246

6 441

9 208

446 528

331 246

NOTE 18 – SAMMENSLÅTTE POSTER I KONTANTSTRØMANALYSEN Sammenslåtte poster

01.01 - 31.12 2018 1 947

2017 982

Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld

34 800 -1 114

-31 733 11 202

Sum

35 634

-19 549

-11 563

-5 399

Endring i varelager

Endring i andre korts. fordringer

-149

6 375

Endring i annen korts. gjeld Endring i mellomværende med konsernselsk.

2 045 62 860

-2 346 22 726

Sum

53 193

21 356

Endring i offentlige avgifter

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018

57


NOTE 19 – KONTANTER MM 31.12.2018 Ubenyttet del av kassekreditt Bundet beløp på skattetrekkskonto Depositumskonto

143 786

31.12.2017 185 158

31 922

34 677

5 835

5 832

NOTE 20 – TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER Ytelser til ledende ansatte er omtalt i note 5, og mellomværende med konsernselskaper er omtalt i note 17.

Selskapets transaksjoner med nærstående parter: 2018

2017

90 676

55 249

2 507

2 418

11 806

16 660

3 997

5 112

a) Salg av varer og tjenester - Andre selskap i samme konsern - Tilknyttede selskaper b) Kjøp av varer og tjenester - Andre selskap i samme konsern - Tilknyttede selskaper

Transaksjoner med selskap i samme konsern og tilknyttede selskaper gjelder i all hovedsak leveranse av tjenester innenfor de respektive selskapers vanlige forretningsområde, samt noe viderefakturering av konserntjenester. Ptw Holding AS, Wang Invest AS og Sundet invest AS som er aksjonærer i Nokas AS er også aksjonærer i selskapet WFB Eiendom AS som eier 36,49 % av selskapet Wi-Be Eiendom AS som igjen eier 100 % av aksjene i Træleborgodden 6 AS. Dette selskapet eier bygget der Nokas AS har sine lokaler i Tønsberg. Nokas AS har betalt TNOK 6 107 i husleie til Træleborgodden 6 AS i 2018.

NOTE 21 – AVSTEMMING AV FORPLIKTELSER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Netto forpliktelser 31. desember 2017 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Valutakursendringer

Netto finansielle forpliktelser 639 184

639 184

-72 574 -7 530

-72 574 -7 530

559 080

559 080

Netto forpliktelser 31. desember 2018

Sum

NOTE 22 – DRIFTSINNTEKTER FRA KONTRAKTER MED KUNDER Omsetning – 2018 Security Systems Konserntjenester Totalt salg Leieinntekter – fremleie lokaler utenfor konsern Gevinst ved salg av anleggsmidler Øvrige driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Totale omsetning

58

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018

Norge 1 005 912

Øvrige land -

Totalt 1 005 912

456 665 23 270

1 024 -

457 689 23 270

1 485 848

1 024

1 486 872

15 028

-

15 028

905 1 098

-

905 1 098

17 031

-

17 031

1 502 879

1 024

1 503 903


Omsetning – 2017 Security

Norge 986 326

Øvrige land -

986 326

Systems Konserntjenester

431 155 18 338

2 549 -

433 704 18 338

1 435 819

2 549

1 438 368

36 215

-

36 215

412 -

-

412 -

36 627

-

36 627

1 472 446

2 549

1 474 995

2018

Totalt salg Leieinntekter – fremleie lokaler Gevinst ved salg av anleggsmidler Øvrige driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Totale omsetning

Totalt

Pågående prosjekter Totalt inntektsført pågående kontrakter Totalt kostnadsført pågående kontrakter

86 071 66 561

2017 63 672 48 381

Netto resultat på igangværende prosjekter

19 510

15 291

Opptjente, ikke fakturerte inntekter på igang­værende anleggskostnader inkl. i kundefordringer (Kontraktseiendel)

32 233

13 990

4 831

4 093

Netto pågående prosjekter

27 402

9 897

Tapskontrakter Avsatt kontraktstap per 31.12

2018 1 850

2017 -

Inntektsført beløp relatert til kontraktsforpliktelser Kontraktsforpliktelse per 31.12

4 831

4 093

Inntektsført beløp som var inkludert i kontraktsforpliktelsen ved begynnelsen av perioden

4 093

1 291

Forskuddsbetalt inntekt inkludert i annen kortsiktig gjeld (Kontraktsforpliktelse)

Selskapet sitt virksomhetsområde Security består av salg av tjenester i form av timer, utrykninger og mobile inspeksjoner. Fakturering av tjenestene skjer forskuddsvis og etterskuddsvis basert på inngått avtale med kunde. Inntektene innregnes på tidspunktet for levering av tjenesten/timene da selskapet er berettiget inntekten på dette tidspunktet. Selskapet sitt virksomhetsområde Systems består av salg av tekniske innretninger, herunder installasjon/montering, materiell, serviceoppdrag og overvåkning av alarmsignaler. Ved leveranse av frittstående varer anses vanligvis leveringsforpliktelsen som oppfylt på tidspunktet for levering av varene til kunden og inntekten innregnes på dette tidspunktet. Overvåkningstjenester leveres vanligvis som abonnementer og inntektsføres i tråd med kontrakt over avtaleperioden. Rykkinntekter fra utløste signaler inntektsføres på tidspunktet hvor utrykningen skjer. Enkelte kontrakter med kunder inneholder flere leveringsforpliktelser, som salg av materiell og tilhørende installasjonstjenester, samt løpende overvåkningstjeneste. Imidlertid kan ikke kunden benytte varen uten tilhørende installasjon/montering og løpende overvåkning. Løpende overvåkning er en distinkt leveringsforpliktelse, imidlertid kan ikke denne utføres av noen andre en konsernet selv. Kunden kan derfor ikke benytte eller oppnå fordeler av de enkelte leveringsforpliktelsene hver for seg, og slike kontrakter innregnes og måles derfor som en leveringsforpliktelse. Selskapet leverer installasjonskontrakter som behandles som anleggskontrakter. Ved leveranse av anleggskontrakter, hvor utfallet kan estimeres på en pålitelig måte, regnskapsføres anleggskontrakten basert på fullføringsgrad. Kontraktseiendel innregnes ved å beregne fullføringsgrad ut fra innsatsfaktorer i kontrakten målt mot totale forventede inntekter og kostnader på kontrakten. Dersom det er sannsynlig at kontraktskostnadene vil overskride kontraktsinntektene regnskapsføres det forventede tapet umiddelbart. I tilfeller hvor utfallet av kontrakten ikke kan måles pålitelig settes kontraktsinntekten lik kontraktskostnaden.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018

59


NOTE 23 – ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER Salg investering holdt for salg Transaksjonskostnader

2018 -9 555

2017 1 617 -

Andre inntekter og kostnader

-9 555

1 617

Foto: iStock

60

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018

Sanomatalo, Helsinki


Til generalforsamlingen i Nokas AS

Uavhengig revisors beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Nokas AS' årsregnskap, som består av: •

selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap, utvidet resultat og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og

konsernregnskapet, som består av konsolidert balanse per 31. desember 2018, konsolidert resultatregnskap, konsolidert utvidet resultat, konsolidert oppstilling over endringer i egenkapital og konsolidert kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til konsernregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening: •

er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter

gir det medfølgende selskapsregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Nokas AS per 31. desember 2018 og av selskapets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder etter regnskapsloven § 3-9.

gir det medfølgende konsernregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til konsernet Nokas AS per 31. desember 2018 og av konsernets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU.

Grunnlag for konklusjonen Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet og konsernet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

PricewaterhouseCoopers AS, Tassebekkveien 354, 3160 Stokke, Postboks 211 Sentrum, 0103 Oslo T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018

61


Uavhengig revisors beretning - Nokas AS

Øvrig informasjon Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen. I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde, for selskapsregnskapet i samsvar med forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder etter regnskapsloven § 3-9, og for konsernregnskapet i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets og konsernets evne til fortsatt drift og på tilbørlig måte opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for selskapsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe realistisk alternativ til dette. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for konsernregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle konsernet eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe realistisk alternativ til dette.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger (2)

62

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018


Uavhengig revisors beretning - Nokas AS

Uttalelse om andre lovmessige krav Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til resultatdisponering er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Stokke, 24. mai 2019 PricewaterhouseCoopers AS

Bjørn Lislien Statsautorisert revisor

(3)

NOKAS ÅRSRAPPORT 2018

63


Stadshuset, Stockholm 64

NOKAS Ã…RSRAPPORT 2018

Foto: iStockSVERIGE

DANMARK

FINLAND

Nokas AS Tlf. 915 02580 post@nokas.com

Bevakning Tel. 010-210 95 00 info@nokas.com

Nokas Værdihåndtering A/S +45 7015 7600 kundeservice@nokas.dk

Nokas CMS Oy Karhumäentie 3 01530 Vantaa Finland

–––––––––––––––– nokas.no

Kontanthantering Tel. 010-222 60 00 varde@nokas.com

Nokas Teknik A/S + 45 7020 2220 kundeservice@nokasteknik.dk

Larmcentral Tel. 010-210 94 00 kund.larmcentral.se@nokas.com

–––––––––––––––– nokas.dk

Teknik Tel. 0775-500 700 teknik@nokas.com –––––––––––––––– nokas.se

–––––––––––––––– nokas.fi

Consilio Kommunikasjon AS | Foto: Nokas, iStock og Shutterstock

NORGE