Nokas årsrapport 2017

Page 1

Ã…RSRAPPORT 2017


Nokas er et ledende sikkerhetskonsern med hovedvirksomhet i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Selskapet ble etablert i 1987 og forventer i 2018 en omsetning på nærmere NOK 5,1 milliarder. Nokaskonsernet har nærmere 10 000 medarbeidere fordelt på tre divisjoner: Security, Systems og Cash Handling. Vi leverer sikkerhets- og kontant­ håndteringsløsninger til kunder i hele Norden. Som total­leverandør spenner våre leveranser seg fra vakttjenester, tekniske sikker­hets­løsninger, industri- og sikkerhetsberedskap til verdi- og kontant­håndtering.

Driftsinntekter Egenkapital

NØKKELTALL

Vårt kundeløfte ”Vi bryr oss”, er forankret i våre fire kjerne­verdier; Handle­kraft, Samarbeid, Pålitelighet, og Engasjement. Nokas’ visjon ”Europas ledende total­leverandør av trygghet for mennesker og verdier”, er drivkraften i alle selskapets funksjon­er, tjenester og produkter.

4 213 M

4 260 M

4 623 M

2015

2016

2017

285 M

361 M

349 M

2015

2016

2017


Innhold 3

Innholdsfortegnelse

5

Konsernsjefens presentasjon av 2017

6

Konsernledelsen og styret

7

Organisasjon

8

Styrets årsberetning 2017

18

Konsolidert resultatregnskap, konsern

19

Konsolidert balanse, konsern

21

Konsolidert kontantstrømoppstilling, konsern

22

K onsolidert oppstilling over endringer i egenkapitalen, konsern

23

Noter konsernregnskap

46

Resultatregnskap, morselskap

47

Balanse, morselskap

49

Kontantstrømoppstilling, morselskap

50

Noter morselskap

67

Revisors beretning

Forside: Gamla Stan, Stockholm Foto: Shutterstock

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

3


I Sverige har Nokas gjennom flere store nye kontrakter oppnådd en organisk vekst på over en halv milliard svenske kroner.

KONSERNSJEFENS PRESENTASJON AV

2017

INVESTERING I FREMTIDIGE INNTEKTER 2017 ER ÅRET DER NOKAS HAR REALISERT STRATEGIEN OM EFFEKTIVISERING, MODERNISERING OG SATSNING I EGEN VIRKSOMHET FOR Å ØKE MARGINEN I ALLE FORRETNINGSOMRÅDENE.

Vi henter ut effekter fra vårt

Effektivitetsprosesser

70 millioner med helårseffekt i 2019.

strategiske planmessige arbeid for

Det er iverksatt to store overordnede

Nesten 50 millioner ble allerede

å posisjonere oss for ytterligere

effektiviseringsprosjekter i konsernet.

realisert i år med full effekt i 2019

vekst i Norden. Konsernet har hatt

Prosjektet ”19-70” skal redusere

og resultatet er belastet med 9,7

den største organiske veksten siden

den administrative kostnaden med

millioner i forbindelse med avvikling

selskapet startet for 30 år siden og

av ledelse og administrasjon. Det

hvert enkelt forretningsområde har

andre prosjektet innenfor IT har som

gjennomført strategiske prosesser som allerede har gitt svært gode resultater. I tråd med strategiplanen er vi godt i gang med å bygge og forankre konsernets kultur i alle deler av virksomheten og på tvers av landegrensene. Nokas realisering av organiske vekst er en viktig drivkraft for å danne en felles identitet og for å utvikle felles ambisjoner for målsetningene arbeidet styres etter.

4

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

2017 HAR VÆRT ET ÅR DER VI HAR INVESTERT FOR MORGENDAGENS INNTEKTER I NYE MARKEDER OG DA VI HAR OPPNÅDD DEN STØRSTE ORGANISKE VEKSTEN SOM VIL GI FULL EFFEKT I 2018 SIDEN SELSKAPET STARTET FOR 30 ÅR SIDEN.

målsetning gjennom investeringer å redusere antall applikasjoner fra over 300 til 50. Tiltakene vil øke kvaliteten og få ned kostnadene gjennom økt funksjonalitet og standardisering. I 2016 startet vi oppbygging av Nokas Alarm og dette arbeidet fortsatte inn i 2017. Videre hadde vi en meget god utvikling på solgte anlegg med en betydelig vekst mot 2016. Dette bidrar negativt på resultatet med ca. 10 millioner. Det er imidlertid i tråd


Nokas har snart 10 000 kvalifiserte medarbeidere og håndterer 200 000 profesjonelle kunder i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

med vår langsiktige forretningsmodell,

Store investeringer kontant­

samlet verdi på 500 millioner kroner

der tap de to første årene kan tas mot

håndterings­markedet i Danm­ark

fordelt på 5 år. Ved hjelp av et eget

positiv margin i de påfølgende årene.

I Danmark har Nokas investert

skalerbart internasjonalt system for

for å både gå inn i et fremtidig

drift og overvåking av minibanker og

Tatt markedsandeler i et

voksende bankmarked og startet

kontantautomater håndteres de finske

krevende norsk marked

oppbygging av en ny teknisk

minibankene fra operasjonssenteret i

Det norske markedet har vært

virksomhet. Investeringene har

Norge, mens lokale underleverandører

preget av den negative utviklingen

redusert det samlede resultatet

er tilstede for verditransport og

innen norsk økonomi og hadde

med nesten 40 millioner kroner.

kontanttelling. Nokas har et stort

i 2017 tilnærmet null vekst. På

Videre ble det investert i to

potensial med eksport av denne

tross av dette har Nokas hatt en

nye kontantsentere som både

tjenesten også utenfor Norden.

meget god utvikling innenfor alle

tilfredsstiller ny sikkerhetsstandard

forretningsområder. Vi har både

og som har kapasitet til å håndtere

Innovasjon, kompetanse og kvalitet

tatt markedsandeler i et krevende

kontantmengden til det danske

Driftsinntektene for konsernet ble

marked og økt marginene våre. Det

bankmarkedet. På slutten av

for året 2017 på 4 623 millioner

ble blant annet signert en fornyet og

året signerte Nokas de tre første

kroner mot 4 260 millioner i 2016.

utvidet betydelig sikkerhetsavtale

bankkontraktene og er nå i dialog

Nokas EBITDA resultatet ble på

med Olav Thon Gruppen (OTG) og

med flere banker om å overta

217,1 millioner kroner mot fjoråret

Nokas inngikk en avtale for å styrke

deres kontanthåndtering.

på 288,7 millioner. I resultatet for 2016

beredskapsløsningen i skolene for

lå det en betydelig salgsgevinst etter

Oslo Kommune. Våre tjenester øker

Håndterer finske

i kompleksitet og bredde ettersom

minibanker fra Norge

samfunnet utvikler seg.

Nokas har også styrket sin tilstede­

Konsernet går nå inn i sitt 31 driftsår

værelse og posisjon i det finske

med virksomhet i hele Norden. Med

Organisk vekst til over en halv

markedet. I samarbeide med finske

snart 10 000 kvalifiserte medarbeidere

milliard svenske kroner

S-Group skal vi starte opp i 2018 og

håndteres 200 000 profesjonelle

I Sverige har Nokas gjennom flere

drifte minibanker i en avtale til en

kunder i Norge, Sverige, Danmark og

salget av bygningene i Danmark.

store nye kontrakter oppnådd en

Finland. Med innovasjon, kompetanse

organisk vekst på over en halv milliard

og kvalitet utgjør Nokas en viktig del

svenske kroner. I løpet av 2017 overtok

av samfunnets infrastruktur.

Nokas sikkerhetskontrolltjenestene ved Stockholm Arlanda flyplass,

Vi er stolte av vårt arbeide og

begynte å arbeide innen vakt og

bidrag med å trygge mennesker og

teknikk på 14 ulike lokasjoner for

verdier i et moderne samfunn med

Saab Group og i løpet av sommeren

rask utviklingstakt og stadige nye

startet Nokas opp et stort oppdrag

og komplekse utfordringer. Vi har

for Stockholm Stad og den nye City

klare forventninger til både vekst i

banen. Iverksettelsen av prosjektene

omsetning og resultat de neste årene.

har medført ekstraordinære store oppstartskostnader i 2017, og vi forventer derfor en positiv utvikling i Nokas svenske marked de neste årene.

Heine Wang, konsernsjef NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

5


NOKAS’ KONSERNLEDELSE

Heine Wang Konsernsjef CEO

Pål Wang Konserndirektør Administrasjon

Vidar Berg Konserndirektør Security

Rune Hegrestad Konserndirektør IT

Peter Wesenberg Konserndirektør Cash Handling og Systems

Niels Erik Feilberg Konserndirektør CFO

FOTO: VR-GROUP

NOKAS’ STYRE

6

Terje Rogne Styrets leder

Esko Mikael Aro Styremedlem

Pål Wang Styremedlem

Siv Benden Ansattrepresentant

André Jaeger Styremedlem

Stein Egil Valderhaug Styremedlem

Bjørnar Olsen Styremedlem

Ole Morten Karlsen Ansattrepresentant

Roy Gausaker Styremedlem

Gunnar Bentehaugen Ansattrepresentant

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017


ORGANISASJON

KONSERNSJEF (CEO)

IKT

FINANS/ØKONOMI (CFO)

ADMINISTRASJON

SECURITY

SYSTEMS/CASH HANDLING

VAKT NORGE SYSTEMS

CASH HANDLING

VAKT SVERIGE

AVIATION SECURITY

AS SKAN-KONTROLL

TEKNIKK NORGE

CASH H. NORGE

TEKNIKK SVERIGE

CASH H. SVERIGE

TEKNIKK DANMARK

CASH H. DANMARK

OMC

CASH H. INTERNASJONAL

The Black Diamond, København Foto: Shutterstock

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

7


Det har vært viktig for Nokas å bygge en nordisk forretningsplatform for å kunne tilby våre kunder produkter og tjenester på tvers av landegrensene.

REGNSKAPSÅRET 2017

ÅRSBERETNING Styrets beretning inneholder en

MÅLSETNING

het og kontanthåndtering i Norden.

beskrivelse av resultat og stilling for

Nokas har som målsetning å skape et

Selskapet har ambisiøse vekstmål og

konsern og morselskap.

tryggere samfunn gjennom utvikling

har ambisjon om å bli et av de ledende

og leveranser av trygghetstjenester

sikkerhet- og kontanthåndteringssel-

Nokas konsern er organisert i

og sikkerhetsløsninger til privat og

skap i Europa.

tre divisjoner:

offentlig næringsvirksomhet.

NOKAS VEKST

• Nokas Security med forretningsområdene Vakt, Flyplass og

Konsernet leverer også en viktig del

Nokas har over flere år, og med totalt

Svinnhåndtering. Nokas Security er

av infrastrukturen til et moderne

77 gjennomførte oppkjøp, vært en

operativ i Norge og Sverige.

samfunn. Vi har ansvaret for sikker-

ledende aktør i konsolideringen av

heten hos et stort antall kunder, bl.a.

det nordiske sikkerhets- og kontan-

områdene Teknikk og OMC

på flyplasser og tog- og undergrunns-

thåndteringsmarkedet. Det har vært

(Operation and Monitoring Central).

stasjoner. Gjennom våre tellesentraler,

viktig for Nokas å bygge en nordisk

Nokas System er operativ i Norge,

verditransportruter og egne Nokas-

forretningsplattform for å kunne tilby

Sverige og Danmark (kun teknikk

minibanker i Norge, Sverige, Danmark

våre kunder produkter og tjenester

i Danmark).

og Finland, leverer, henter og teller vi

på tvers av landegrensene. Med en

store deler av kontantmengden og vi

nordisk struktur og en sterk felles

retningsområdene Produksjon,

bidrar til at penger kan benyttes som

Nokas kultur er vi rustet for ytterligere

Logistikk og Cash Management

et lovlig, tilgjengelig og alternativt

resultatvekst. Dette skal primært ska-

Services. Nokas Cash Handling

betalingsmiddel.

pes gjennom organisk vekst og videre

• Nokas System med forretnings-

• Nokas Cash Handling med for-

er operative i Norge, Sverige

kostnadsreduksjoner med innovativ

og Danmark. I tillegg har Cash

Virksomheten skal drives i henhold

Management Services (drift av

til selskapets verdier og ha løpende

minibanker og overvåkning av luk-

fokus på arbeidet med å kvalitetssikre

Nokas fokuserer på driftsresultat før

kende kassasystemer) virksomhet i

alle deler av virksomheten. Nokas

avskrivninger av driftstilbehør og im-

Finland, Tyskland og Nederland.

har fire definerte kjerneverdier;

materielle verdier (EBITDA), ettersom

Handlekraft, Engasjement, Samarbeid

dette i stor grad korrelerer med den

og Pålitelighet.

kontantstrømmen som virksomheten

Legalt er selskapene som utgjør de beskrevne divisjoner, organi-

8

utvikling av våre tjenester.

genererer. EBITDA resultatet er gjerne

sert annerledes (se noteverket for

Konsernet er en totalleverandør av

et utgangspunkt for vår finansier-

konserneierstruktur).

produkter og tjenester for sikker-

ingskapasitet og blir også brukt som

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017


4 260 M

4 213 M

2016

2015

4 623 M

2017

285 M

2015

DRIFTSINNTEKTER

361 M

349 M

2016

2017

EGENKAPITAL

grunnlag for verdivurdering av sel-

det en god arbeidsmetodikk for dette.

I 2016 flyttet vår danske kontanthåndte-

skapet. De nevnte 77 oppkjøpene har

Vi har investert i vår IT plattform som

ringsvirksomhet inn i to nye tellesentra-

medført at det i konsernregnskapet

muliggjør mer kostnadseffektiv drift og

ler med vesentlig høyere leiekostnader.

er allokert store verdier til imma-

bedre utnyttelse av vår kundebase. Det

De nye tellesentralene var en nødven-

terielle eiendeler, som goodwill og

er også viktig i forhold til å dokumen-

dighet for å kunne sikre nye kontrakter

kundekontrakter. Konsernregnskapet

tere underliggende verdier og å kunne

innen banksegmentet i Danmark.

følger IFRS regnskapsprinsipper hvor

arbeide systematisk med å viderefor-

Resultatet av denne satsningen sikret

kundekontrakter avskrives over en pe-

edle porteføljen.

at vi i november 2017 kunne signere de

riode på inntil 13 år, hvilket er basert

tre første «out-sourcing» kontrakter

på erfaringer fra tidligere oppkjøp og

Vi har i 2017 hatt fokus på å sikre

med banker i Danmark; Spar-Nord,

individuelle vurderinger. De siste 3 år

fremtidig organisk vekst innenfor

Handelsbanken og Nykredit.

har vi avskrevet kundeporteføljen med

eksisterende virksomheter. Organisk

95,0 millioner kroner. Avskrivningene

vekst skal sikres gjennom økt kun-

Høsten 2017 signerte Nokas en

reflekterer ikke verdiutviklingen på

delojalitet, mersalg til eksisterende

kontrakt med S-Group i Finland, hvor

selskapet, da avskrivningen er blitt er-

kundeportefølje og gjennom salg til

Nokas tar over all minibankdrift for

stattet med mer netto organisk vekst,

nye kunder.

S-Group i Finland. Avtalen medfører

og bidrar til at det bokførte resultatet

bl.a. at Nokas overtar ca. 350 miniban-

og egenkapitalen har blitt redusert

Selskapet har gjennom flere år

ker i Finland. Avtalen er banebrytende

tilsvarende i perioden.

arbeidet målbevisst for å øke drifts-

for Nokas da det er den første signifi-

marginen. Vi ser at tiltakene fortsetter

kante avtale om kontanthåndtering for

ÅRET 2017

å styrke marginbildet, men skal vi nå

en kunde i et land hvor vi selv ikke har

Nokas har etablert en plattform for

våre mål må vi fortsette dette arbeidet

infrastrukturen med tellesentraler og

fremtidig organisk vekst. Vår markeds-

med ytterligere tiltak.

verditransport. Dette gjennombruddet

posisjon i det norske og svenske mar-

vil kunne åpne opp nye muligheter

kedet er strukturelt på plass, mens vi

Innenfor kontanthåndtering i Sverige

utenfor Norden. Avtalen i Finland

i Danmark er godt posisjonert innen

har vi i dag tilfredsstillende lønnsom-

innebærer en årlig omsetning på

kontanthåndteringsmarkedet og har

het, bl.a. som en følge av kontinuerlig

ca. NOK 100 mill.

etablert det første forretningsområdet

pågående gjennomføring av kostnads-

innenfor System i landet.

reduserende tiltak.

Driftsresultatet i 2017 er som beskrevet, påvirket av oppstartskostnader

Nokas vil alltid ha oppstartskostna-

I februar startet Nokas Aviation driften

knyttet til store kontrakter i Sverige.

der på nye kontrakter, men 2017 var

ved Arlanda Flyplass i Stockholm.

Dette er SAAB Defence, Stockholm

spesielt i og med at vi hadde oppstart

Forretningsområdet har levert solide

Stad og Arlanda Flyplass. Videre er

på fire store kontrakter i Sverige. Disse

resultater som en følge av god drift på

driftsresultatet blitt påvirket av kostna-

representerer en årsomsetning på ca.

Gardermoen og Arlanda. Dette til tross

der forbundet med nedbygging av vår

NOK 500 millioner kroner per år.

for at Arlanda kontrakten med opp-

kontanthåndteringsstruktur i Sverige

start i februar kun hadde 11 måneder

samt kostnader forbundet med vår

Nokas har et program for å optima-

med inntjening og 12 måneder med

økende satsning på det nye forret-

lisere driften og ta ut synergier av

kostnader i 2017

ningsområdet Nokas Alarm. Dette

oppkjøpte selskaper og har innarbei-

er en tjeneste som tilbyr pakketerte

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

9


Nokas har, selv i et krevende marked, klart å skape organisk vekst og økt selskapets markedsandeler.

alarmløsninger til SMB og privatmar-

og Nederland og leverer samlet tjenes-

Sikkerhetsmarkedet globalt fortset-

kedet. Selv om salgsutviklingen målt

ter til i underkant av 200 000 kunder.

ter å utvikle seg positivt grunnet et

i antall alarmpakker har overgått for-

økende behov for trygghet. I Europa og

ventningene, bidrar området kortsiktig

MARKED

i Skandinavia har vi ved flere anlednin-

til negativt regnskapsmessig resultat

Norsk økonomi har vært preget av

ger blitt minnet på tragiske hendelser

inntil vi har nådd et kritisk volum.

lav vekst de siste år, hvilket også har

som krever økt sikkerhet. Det nordiske

preget sikkerhetsmarkedet. Nokas

sikkerhetsmarkedet forventes å utvikle

Konsernet har gjennom 2017 tatt ut

har, selv i et krevende marked, klart å

seg positivt etter et par år med redu-

betydelige KKP tiltak (Konkurranse

skape organisk vekst og økt selskapets

sert vekst grunnet den økonomiske

kraft program), inkludert deler av

markedsandeler.

utviklingen i Norge.

lige besparelser på innkjøp. «Nokas i

Svensk økonomi har hatt en bedre

Nokas arbeider målrettet som total-

19-70» er et ambisiøst program hvor

utvikling. Konkurransen er imidlertid

leverandør for å tilby flere helhetsløs-

selskapet skal ha tatt ut 70 millioner i

krevende ved at sikkerhetsmarkedet

ninger til våre kunder. Vi vil da kunne

administrasjonskostnader med helår-

er fragmentert med mange tilbyde-

operere med komparative konkurran-

seffekt fra desember 2019. Prosjektet

re. Det er derfor hyggelig at Nokas

sefordeler i forhold til selskaper som

startet i januar 2017 og vil bidra til

har vunnet flere store avtaler i 2017.

bare leverer tradisjonelt vakthold. Vi

oppnåelse av målene i langtidsplan og

Merkevareeffekten av dette bidrar

registrerer at store selskaper som

sikre en enklere og mer strømlinjefor-

til å styrke vår markedsposisjon for

Securitas bygger opp tilsvarende

met organisasjon. «Nokas i 19-70» vil

årene fremover.

kapasitet gjennom oppkjøp. Avtalen vi

«Nokas i 19-70» prosjektet og betyde-

inngå som en del av KKP tiltakene i de ulike forretningsområdene.

et godt eksempel, der vi er inne med

preget av hard konkurranse, særlig

bredere løsninger for å dekke kundens

Alle forretningsområder i konsernet

innenfor kontanthåndtering. Loomis

behov. Nokas var ved utgangen av 2017

har definerte nøkkelprosesser som

sitt kjøp av BKS i 2016 har imidler-

Nordens største aktør i sikkerhets- og

er viktige for å løfte forretningsområ-

tid åpnet opp for et fremtidig stort

verdihåndteringsmarkedet og er den

det fremover og bedre marginbildet.

vekstområde innenfor banksektoren

eneste leverandøren med kapasitet

Ledelsen rapporter fortløpende status

for Nokas.

innen både sikkerhet og kontant-

på arbeidet med nøkkelprosesser og

håndtering i Norden. Innenfor flere

eventuelle tiltak blir gjennomført for å

forretningsområder økte Nokas sine

kunne innfri ambisjonene med nøkkelprosessene i henhold til plan. Selskapet arbeider kontinuerlig med å heve kompetansen til de ansatte og å bedre arbeidsmiljøet. Selskapet har et NS-EN ISO 9001-2000 kvalitetssystem og selskapet er miljøsertifisert etter ISO 14001-2015. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland

10

f.eks. har fått med SAAB Defence er Det danske markedet har også vært

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

I FEBRUAR STARTET NOKAS AVIATION DRIFTEN VED ARLANDA FLYPLASS I STOCKHOLM. FORRETNINGSOMRÅDET HAR LEVERT SOLIDE RESULTATER SOM EN FØLGE AV GOD DRIFT PÅ GARDERMOEN OG ARLANDA.

markedsandeler i 2017. Det globale kontanthåndteringsmarkedet utvikler seg positivt. Selv om bruk av kort som betalingsmiddel øker raskest representerer kontanter fortsatt 60 % av alle betalinger i Europa og er fortsatt den største betalingsformen i volum. Det nordiske markedet har kommet lengst i utbredelse av betaling med kort. I Norge og Danmark er kontantmengden i samfunnet svakt fallen-


En viktig del av Nokas sin strategi er å investere i nye innovative løsninger som autoCash og digitalisering av vår operasjon.

de. Vi ser også en reduksjon i sirkula-

har styrket både salgsorganisasjonen

sjon inn til våre tellesentraler grunnet

og systemer som skal støtte oppun-

INVESTERINGER/ INNOVASJON

lav rente, økt netthandel og nye

der en organisk vekst. Vi ser at denne

Selskapet gjennomførte to mindre

betalingssystemer. Redusert frekvens

strategien gir resultater.

oppkjøp i løpet av 2017; Alviks Lås

til våre tellesentraler er imidlertid en

AB i Stockholm og Blekinge Lås och

ønsket utvikling for Nokas. Konsernet

Larmteknikk AB.

bidrar gjennom innovative løsninger til en større sirkulasjon i butikk samtidig som vi åpner nye markeder ved blant annet out-sourcing innenfor banksektoren. Målet er å få ned kostnadene for butikk og bank.

...NOKAS HAR VUNNET FLERE STORE AVTALER I 2017.

En viktig del av Nokas sin strategi er å investere i nye innovative løsninger som autoCash og digitalisering av vår operasjon. Målsetningen er både å bringe nye tjenester/produkter inn til markedet og å øke kvaliteten

I Sverige synker kontantmengden.

på våre tjenester kostnadseffektivt.

Dette skyldes først og fremt at kontan-

Nokas ønsker å ligge i forkant av

ter ikke er et pliktig betalingsmiddel og

Nokas har også fokus på nye tjenester

at bankene bygger ned tilgangen ved

og produkter. Vi har i flere år investert

å redusere antall minibanker (ATM).

i en autoCash løsning for bank- og

Etter en kraftig vekst de siste årene

Nokas har imidlertid en meget positiv

”retailmarkedet”. Gjennom overtagel-

har selskapet investert betydelig i å

utvikling i vår ATM virksomhet i det

sen av Kontanten AB i 2014, har Nokas

bedre sin IT-struktur innenfor alle

svenske markedet. Kontantmarkedet

etablert en plattform som skaper nye

deler av virksomheten. Det er investert

vil endres og det gir rom for at vi går

vekstmuligheter, både markeds- og

betydelig i nye applikasjoner. Videre

lenger inn i verdikjeden og at vi kan

produktmessig. Vår satsing innenfor

investerer vi i kompetanse og systemer

effektivisere vår egen struktur. Nokas

dette området gir grunnlag for inntre-

til å støtte våre viktige medarbeidere.

har investert i nye digitale løsninger

den i nye markeder, f.eks. i Finland og

som både bringer en merverdi for

tjenester som f.eks. valuta. Nokas har

Konsernet har i 2017 investert ytterli-

kundene og som bidrar til at vi kan

fått flere nye spennende kunder med

gere i utvikling av gruppens autoCash

ta ned våre strukturkostnader. Den

dette produktet. Vi har i 2017 inngått

løsning. Frem til nå har konsernet

nye kontrakten i Finland viser klart

avtaler med flere banker om driftsov-

investert totalt 72 millioner kroner i

effekten av disse investeringene. Det

ertagelse av bankens minibanker. Vi

utvikling av dette forretningsområdet.

underbygger potensialet Nokas har for

har også økt salget av autoCash retail

fremtidig vekst. Innenfor verdihåndte-

systemer. Dette forretningsområdet er

I 2017 har selskapet investert i etable-

ring har Nokas ca. 50 % markedsandel

ett av de forretningsområder i Nokas

ring av ny OMC sentral i Stockholm for

i Norge, ca. 40 % i Sverige og ca. 20 %

som har størst prosentvis omset-

vår Svenske virksomhet. Investeringen

av totalmarkedet i Danmark, herunder

ningsøkning. Vi forventer at vi i løpet av

muliggjør at vi kan slå sammen våre

ca. 61 % av ”retailmarkedet”.

2018 vil inngå flere kontrakter om drift

OMC miljøer i øst- Sverige og vil med-

av minibanker og nattsafer med flere

føre store synergieffekter. Vi forventer

nordiske banker.

at sammenslåingen vil være gjennom-

ORGANISK VEKST Konsernet har historisk vokst signifi-

denne utvikling.

ført innen utgangen av 2018.

kant gjennom oppkjøp. Selskapets nå-

Nokas har i dag ca. 1 300 egne

værende satsning innebærer imidlertid

minibanker (ATM) i Norge, Sverige

Konsernet vil fremover ha årlige

økt fokus på organisk vekst. Selskapet

og Finland.

normaliserte vedlikeholdsinveste-

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

11


Selskapet gjennomførte to mindre oppkjøp i løpet av 2017; Alviks Lås AB i Stockholm og Blekinge Lås och Larmteknikk AB.

ringer, i hovedsak tilknyttet divisjon

en økning i resultatene og represen-

millioner kroner. Totale ovennevnte

Nokas Cash Handling, på mellom 10

terer en vesentlig verdi for konsernet i

engangskostnader i 2017 var 24,2

og 20 millioner kroner. Dette er lavere

avskrivningsperioden.

millioner kroner.

vedlikeholdsinvesteringene innen

Divisjon Nokas Cash Handling viser en

Konsern

kontanthåndteringen. Årsaken til

positiv utvikling med hensyn til lønn-

I 2017 hadde konsernet 4 623 millioner

denne reduksjon er at antall tellesen-

somhet og nådde i 2017 sitt budsjett-

kroner i driftsinntekter mot 4 260 mil-

traler innen Nokas Cash Handling har

mål. Divisjonen Nokas Security hadde

lioner i 2016.

blitt redusert.

i 2017 en positiv resultatutvikling hvor

enn tidligere nivåer på sikkerhets- og

tre av fire forretningsområder nådde

EBITDA resultat for konsernet var på

RESULTAT

sine budsjettmål for året. Innenfor

217,1millioner kroner mot 288,7 milli-

Konsernet hadde i 2017 ett resultat før

Divisjon Nokas System er det satt i

oner i 2016. I 2016 hadde konsernet en

avskrivninger og finansielle kostnader

verk tiltak for å bedre resultatutvik-

salgsgevinst fra salg av eiendommer i

(EBITDA) på 217,1 millioner kroner

lingen, spesielt i forretningsområdet

Danmark på 61,7 millioner kroner.

mot 288,7 millioner i 2016. I 2016 had-

Teknikk Sverige og Danmark som

de konsernet en salgsgevinst fra salg

ikke nådde sine budsjettmål. Det

Ordinært resultat før skattekostnad

av eiendommer i Danmark på 61,7

forventes at resultatet for Teknikk

for konsernet var 6,8 millioner kroner

millioner kroner.

Sverige og Danmark i 2018 vil bli bedre

mot 95,9 millioner i 2016. Årsresultat

enn i 2017.

for konsernet ble minus 2,3 millioner

Konsernets samlede omsetning økte med 362 millioner kroner

Engangskostnader knyttet til opp-

til 4 623 millioner kroner i 2017.

start av fire nye, store kontrakter i

Kontantstrøm fra driften var 112,3

Omsetningsveksten kommer i hoved-

Sverige og som representerer samlet

millioner kroner mot 157,8 millioner

sak fra organisk vekst innenfor våre

en årsomsetning på ca. 500 millioner

i 2017. Forskjellen mellom EBITDA

etablerte forretningsområder.

kroner beløp seg til 11,5 millioner

og kontrantstrøm fra drift er i ho-

kroner. Engangskostnader knyttet til

vedsak finanskostnad og endring

Konsernresultatet er belastet med

tilbakestilling- og flyttekostnader i

i arbeidskapital.

31,7 millioner kroner i avskrivninger

f.m. nedleggelse av tre tellesentra-

på ervervede immaterielle merver-

ler i Sverige i 2017, beløp seg til 3

Morselskapet

dier allokert til kundekontrakter.

millioner kroner. Avsetning av perso-

I 2017 hadde morselskapet 1 475 milli-

Kundekontrakter har også økt betyde-

nalkostnader i f.m. nedbemanning av

oner kroner i driftsinntekter mot 1 423

lig etter gjennomførte oppkjøp de siste

administrative stillinger i forbindelse

millioner kroner i 2016.

årene. Dette er i hovedsak kundepor-

med Nokas 19-70 prosjektet var 9,7

teføljer som selskapet har kjøpt og

EBITDA resultatet for morselskapet

som lineært avskrives over inntil 13 år.

var på 55,5,millioner kroner mot 107,0

Erfaringer etter porteføljekjøp viser at kundelojaliteten er meget stor og at verdien på goodwill/kundekontrakter forsvares av den løpende inntjening under normal drift. Med den driftsform og inntjening selskapet har i dag, forventes det at oppkjøpene medfører

12

kroner mot 92,8 millioner i 2016.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

KONSERNETS SAMLEDE OMSETNING ØKTE MED 362 MILLIONER KRONER TIL 4 623 MILLIONER KRONER I 2017.

millioner i 2016. I 2016 hadde morselskapet en salgsgevinst fra salg av eiendommer i Danmark på 61,7 millioner kroner. Ordinært resultatet før skattekostnad for morselskapet var 28,6 millioner


En helhetlig revisjon av HMS rutiner er gjennomført og nye organisatoriske strukturer for vårt vernearbeid er iverksatt i alle FO i Norge.

kroner mot 67,1 millioner i 2016.

medarbeidere i Norge. I Sverige har

Årsresultat for morselskapet ble 22,7,

Nokas 4 261 ansatte og i Danmark 191

følgende fokusområder: • Redusere antall flyreiser

millioner kroner mot 69,5 millioner

ansatte. Konsernet har samlet 9 236

• Minimere forbruk av

kroner i 2016.

ansatte i Norge, Sverige og Danmark.

fossilt brennstoff • Redusere papirforbruk

Resultatet for 2017 viser at det er grunnlag for videre drift og styret bekrefter at denne forutsetning er lagt til grunn for avleggelse av regnskapet. Styret foreslår at årets resultat i morselskapet disponeres som følger:

Innenfor alle fokusområdene utarbei-

I 2017 HADDE MORSELSKAPET 1 475 MILLIONER KRONER I DRIFTS­ INNTEKTER

des klare mål med tilhørende tiltaksplaner basert på analyse av risiko og muligheter for våre interesseparter. Klimaforandringer er en utfordring i dagens samfunn og i Nokas mener vi det er viktig å utfordre oss selv på

Annen egenkapital

22,7 millioner kr

hvordan vi kan redusere vår innvirk-

Sum disponeringer 22,7 millioner kr

ning på miljøet. Nokas AS har i 2017 tatt i bruk en

HMS/ MILJØPROFIL

ny rapporteringsløsning. Dette gir

De viktigste miljøtiltakene i Nokas kan

Nokas AS, bestående av vakt, teknikk,

raskere innmelding av hendelser og

oppsummeres med følgende:

OMC og administrasjon hadde i 2017 et

legger til rette for hurtigere oppfølging

korttidssykefravær på 2,63 % (5,83 %

via vernetjenesten og HR. I 2017 var

inkl. langtidsfravær). Samlet sett er

det totalt 48 registrerte skader med

dette en økning på 0,46 % poeng i

resulterende fravær. Setter man antall

forhold til 2016. I perioden er det vide-

skader opp mot veksten i omsetning

reført en systematisk rapportering og

og antall ansatte, representerer dette

oppfølgingsarbeid i forhold HMS som

en stor reduksjon i skadeprosenten

inkluderer oppfølging av sykefraværet.

per arbeidet time.

En helhetlig revisjon av HMS rutiner

• Utvide bruk av videokonferanseutstyr på alle avdelingskontor for å begrense reisevirksomhet. • Fornye bilparken med mer miljøvennlige kjøretøy. • Redusere behovet for papir, erstattet med elektroniske dokumenter Nokas skal tilfredsstille gjeldene

er gjennomført og nye organisatoriske

I Nokas AS er kvinneandelen på ca. 21 %.

lover og forskrifter innenfor områ-

strukturer for vårt vernearbeid er

Tre av seksten direktører er kvinner.

det og vi gjennomfører kontinuerlige

iverksatt i alle FO i Norge. Det er også

målinger for å påse at vi når våre mål. Nokas’ avvikssystem brukes til å

konsernet i Norge har for første gang

SAMFUNNSANSVAR – YTRE MILJØ Samfunnsansvar – ytre miljø

samme leverandør. Det er gjennomført

Nokas sin virksomhet har både en

målsetning om stadig forbedring, og

flere utviklende HMS tiltak inkludert

direkte og indirekte påvirkning på

vi utarbeider tiltaksplaner for å sikre

en holdningskampanje. Det forventes

miljøet, og vi mener det er viktig å syn-

at vi regelmessig finner positive og

fremgang i 2018 i forhold til å skape

liggjøre at vår virksomhet tar hensyn til

forbedrede miljøtiltak.

tryggere og sunnere arbeidsforhold

miljøet. Nokas er miljøsertifisert etter

i Nokas.

ISO 14001-2015.

FINANSIELL RISIKO ROS analyse

Ved utgangen av 2017 hadde Nokas

Nokas evaluerer kontinuerlig alle sine

Selskapet går kontinuerlig gjennom

med alle heleide datterselskaper 4 784

miljøaspekter og har i denne perioden

sin ROS (risiko og sårbarhets) analyse

foretatt en endring i forhold til leverandør av bedriftshelsetjeneste slik at

rapportere alle avvik fra våre miljøforventninger. Vårt miljøarbeid har en

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

13


Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som tilfredsstillende, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko.

for å identifisere og dokumentere kon-

er ikke besluttet å innføre tiltak som

DISKRIMINERING

sernets største risiki. Tiltak blir fortlø-

endrer likviditetsrisiko. Likviditeten

Konsernet arbeider aktivt for å for-

pende iverksatt for å mitigere risikoen.

for året planlegges i detalj i forbin-

hindre diskriminering som følge av

delse med utarbeidelse av budsjett.

kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisi-

VALUTA- OG RENTERISIKO

Forfallstidspunkter for kundefordrin-

tet, nasjonal opprinnelse, hudfarge,

Selskapet er lite eksponert for

ger opprettholdes og langsiktige

religion eller livssyn. Aktivitetene

endringer i valutakurser. Selskapet

fordringer er ikke vurdert reforhandlet

omfatter blant annet rekruttering,

kjøper sikkerhetskomponenter i

eller innløst.

lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse,

hovedsak fra England, USA, Finland

utviklingsmuligheter og beskyttelse

og Tyskland gjennom norske agenter.

Arbeidet med å skape et bedre

mot trakassering. Konsernet har

Prisene ligger fast og det er agenten

resultat, og gjennom dette styrke

som mål å være en arbeidsplass hvor

som tar størst risiko for negative

egenkapitalen, er et kontinuerlig

det ikke forekommer diskriminering

endringer på kostprisen som følge

mål for virksomheten.

på grunn av nedsatt funksjonsevne.

av endringer i valuta. Nokas salg av

Konsernet arbeider aktivt og målrettet

LIKESTILLING

for å utforme og tilrettelegge de fysis-

Nokas er en bedrift som er opptatt

ke forholdene slik at virksomhetens

En stor del av omsetningen er salg av

av å fremme likestilling og hindre

ulike funksjoner kan benyttes av flest

tjenester med kostnader som ikke vil

forskjellsbehandling mellom kjøn-

mulig. For arbeidstakere eller arbeids-

endres som følge av endringer i valuta.

nene. Nokas er også en tariffbundet

søkere med nedsatt funksjonsevne

bedrift. Vekteroverenskomsten har

foretas det individuell tilrettelegging av

Selskapet er eksponert mot endringer

lik lønn for kvinner og menn. Våre

arbeidsplass og arbeidsoppgaver.

i rentenivået ettersom selskapets

provisjonsordninger er kjønnsnøytrale

gjeld har flytende rente. Betydelige

og lønnsnivået er likt for kvinner og

I 2017 har Nokas arbeidet videre med

endringer i rentenivået vil kunne

menn i ledelse og merkantile funk-

våre kjerneverdier og i den forbindelse

påvirke investeringsmulighetene

sjoner på samme nivå. Selskapet har

funnet det hensiktsmessig å imple-

og lønnsomheten innenfor noen

også en bonus/overskuddsdeling som

mentere en «code of conduct» under

forretningsområder.

er kjønnsnøytral.

navnet; Nokas Fundamentet. Dette for

valuta er sikret mot kursendringer.

å fremheve vårt etiske standpunkt på

Kredittrisiko

viktige temaer og vår fokus på mang-

Risiko for at motparter ikke har økono-

fold og inkludering blant våre ansatte.

misk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det historisk har vært lite tap på fordringer. Omsetningen i Nokas AS og i konsernet forøvrig er fordelt på et stort antall kunder.

SELSKAPET ER LITE EKSPONERT FOR ENDRINGER I VALUTAKURSER

HENDELSER ETTER 31.12.17 Det finske Finanstilsynet offentliggjorde 29. januar at de opprettholder sin anbefaling om like gebyrer for

Offentlige virksomheter represen-

ATM-uttak i EU og anbefaler videre at

terer ca. en tredjedel av konsernets

tilsvarende skal gjelde for nasjonale

samlede omsetning.

uttak i Finland. I lys av offentliggjøringen og etterfølgende overvåkning

14

Likviditetsrisiko

I Nokas AS er kvinneandelen ca. 21 %.

av bankenes reaksjoner har Nokas

Selskapet vurderer likviditeten i

I Nokas nordiske ledergrupper er

og S-Group besluttet å gjenoppta

selskapet som tilfredsstillende, og det

kvinne­andelen samlet ca. 25 %.

utrullingen som innebærer å erstatte

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017


Selskapet har investert betydelig i salgsorganisasjonen, støttefunksjoner og sin nordiske plattform.

ytterligere 200 eksisterende miniban-

vi redusert fra fire til to tellesentraler

dig lønnsom overtagelse av bankenes

ker med tilsvarende antall nye Nokas

og i Sverige fra fire til en tellesentral.

kontanthåndteringstjenester.

minibanker samt installere ca. 50 nye

De nye, danske tellesentralene er

Nokas minibanker i S-Group.

bygget etter ny sikkerhetsstandard

Styret forventer i 2018 ytterligere

med vesentlig høyere sikkerhet og de

forbedringer i lønnsomheten fra øvrig

FREMTIDSUTSIKTENE

er tilpasset muligheten av å gå inn i

drift. Økt fokus på organisk vekst og

Selskapet har investert betydelig i

et spennende bankmarked. Dette har

kostnadsreduksjon forventes å gi

salgsorganisasjonen, støttefunksjoner

medført at lønnsomheten i Danmark

ytterligere resultatbedring. Selskapets

og sin nordiske plattform. Samtidig

og konsernet kortsiktig er negativt

solide forretningsplattform skaper

reduseres deler av kostnadsstrukturen

påvirket. Når nå bankmarkedet i

gode og spennende muligheter for

gjennom bl.a. reduksjon administrative

Danmark åpner seg opp for Nokas,

ytterligere konsolidering.

stillinger samt antall tellesentraler i

har vi tjenestene og en teknologisk

det nordiske markedet. I Danmark har

plattform som bl.a. muliggjør gjensi-

TØNSBERG, 26. APRIL 2018 I STYRET FOR NOKAS AS

Terje Rogne Styrets leder

André Jaeger Styremedlem

Heine Wang Konsernsjef

Pål Wang Styremedlem

Esko Mikael Aro Styremedlem

Stein Egil Valderhaug Styremedlem

Ole Morten Karlsen Styremedlem/ ansattrepsentant

Bjørnar Olsen Styremedlem

Siv Benden Styremedlem/ ansattrepsentant

Roy Gausaker Styremedlem

Gunnar Bentehaugen Styremedlem/ ansattrepsentant

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

15


NOKAS AS KONSERNREGNSKAP 2017

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP Tall i hele 1 000

Note

2017

2016

Salgsinntekter

31

4 622 508

4 260 253

Varekostnader

31

-536 568

-433 975

Konsolidert totalresultat

Lønnskostnad

6,31

-3 286 865

-2 965 873

6,11,18

-583 640

-634 871

20

1 617

63 158

217 053

288 691

-140 017

-120 280

77 036

168 412

-70 268

-72 506

6 769

95 906

-9 021

-3 094

-2 253

92 812

Majoritetens andel av årsresultat

3 284

90 772

Minoritetens andel av årsresultat

-5 537

2 040

-2 253

92 812

3 914

-11 208

1 278

1 650

Skatteeffekt

-307

-413

Sum utvidet resultat

4 886

-9 971

Totalresultat

2 633

82 841

Majoritetens andel av totalresultat

8 170

80 801

Minoritetens andel av totalresultat

-5 537

2 040

Salgs- og administrative kostnader Andre inntekter og kostnader Driftsresultat før av- og nedskrivninger Av- og nedskrivninger

7,8

Driftsresultat etter av- og nedskrivninger Netto finans

19

Resultat før skattekostnad Skattekostnad

17

Årsresultat

Konsolidert utvidet resultat Årsresultat

Poster som vil bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder Omregningsdifferanser valuta

Poster som ikke vil bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder Estimatavvik pensjoner

Foto: Shutterstock

16

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

14

The Black Diamond, København


KONSOLIDERT BALANSE Tall i hele 1 000

Note

31.12.2017

31.12.2016

3,8,9

821 381

788 830

Langsiktige eiendeler Immaterielle eiendeler Goodwill Aktiverte utviklingskostnader

8

84 437

102 858

Kundeportefølje

8

307 157

338 810

17

10 804

8 645

1 223 779

1 239 143

7,10,22

542 042

459 562

Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i tilknyttede selskaper

27

8 980

4 356

Investeringer i aksjer og andeler

13,28

603

4 337

Andre finansielle eiendeler

13,15

54 459

51 098

64 042

59 791

1 829 863

1 758 496

Sum finansielle anleggsmidler Sum langsiktige eiendeler

Kortsiktige eiendeler Varelager

16,22

64 668

53 872

13,18,22,31

590 949

514 008

13

346 948

297 034

5,13,22,23

479 466

558 601

Sum kortsiktige eiendeler

1 482 033

1 423 515

Sum eiendeler

3 311 896

3 182 011

Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende

Foto: Shutterstock

Aleksanterinkatu, Helsinki NOKAS Ă…RSRAPPORT 2017

17


KONSOLIDERT BALANSE Tall i hele 1 000

Note

31.12.2017

31.12.2016

21

179 763

179 763

159 308

165 108

Egenkapital og gjeld Egenkapital Aksjekapital og overkurs Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital

9 794

16 328

23

348 864

361 199

17

33 528

34 885

Langsiktig gjeld og forpliktelser Utsatt skatt Pensjonsforpliktelse

3,14

32 168

35 514

Gjeld til kredittinstitusjoner

12,13,22

523 000

481 993

Annen langsiktig gjeld

10,12,30

364 121

329 390

952 817

881 782

Sum langsiktig gjeld og forpliktelser

Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner

12,13,22,23

550 467

555 758

Leverandørgjeld

13

124 932

133 914

Betalbar skatt

17

9 886

5 774

270 580

263 092

10,13,23

1 054 350

980 491

Sum kortsiktig gjeld

2 010 215

1 939 030

Sum egenkapital og gjeld

3 311 896

3 182 011

Bjørnar Olsen Styremedlem

Roy Gausaker Styremedlem

Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld

TØNSBERG, 26. APRIL 2018

Terje Rogne Styrets leder

André Jaeger Styremedlem

18

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

Heine Wang Konsernsjef

Pål Wang Styremedlem

Esko Mikael Aro Styremedlem

Stein Egil Valderhaug Styremedlem

Ole Morten Karlsen Styremedlem/ ansattrepsentant

Siv Benden Styremedlem/ ansattrepsentant

Gunnar Bentehaugen Styremedlem/ ansattrepsentant


KONSOLIDERT KONTANTSTRØMOPPSTILLING Tall i hele 1 000

Note

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Gevinst salg aksjer Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler Endringer i varelager, kundefordringer og lev.gjeld

2016

6 769

95 906

-5 774

-4 262

-361

-1 066

-1 617

-61 724

140 017

120 280

-

2 812

-96 719

-57 498

Forskj. kostn.f pensj. og inn-/utbet. i pensj.ordn.

-3 346

-5 629

Resultatandel tilknyttet virksomhet

-1 836

-574

75 222

69 600

112 354

157 844

Endringer i andre tidsavgrensningsposter

24

2017

24

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer i andre foretak

1 950

3 708

7

-111 211

-72 627

26

1 617

106 174

Utbetaling ved kjøp finansielle anleggsmidler

-

-

-890 -

272

-3 361

-34 057

-42 725

-5 005

-154 621

-1 535

41 007

-108 611

-13 060

-8 871

-5 291

-53 197

-750

-6 938

-58 773

-37 174

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

-36 867

-214 791

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter

-79 135

-58 482

Innbetaling ved salg finansielle anleggsmidler Utbetalinger langsiktige fordringer Innbetalinger langsiktige fordringer Utbetalinger ved kjøp av aksjer/andeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld

29

Utbetalinger finansiell leasing

29

Netto endring i kassekreditt Utbetalt til utbytte Netto endring finansiering av kontantbeholdning

23,24

-

Kontanter og kontantekvivalenter 01.01

5

558 601

617 083

Netto kontanter og kontantekvivalenter 31.12

5

479 466

558 601

Foto: Shutterstock

Riddarholmen & Centralbron, Stockholm NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

19


KONSOLIDERT OPPSTILLING OVER ENDRINGER I EGENKAPITALEN

Utgående balanse 31.12.2015 Årsresultat

Aksjekapital

Overkurs

Annen egenkapital

Omregningsdifferanse

Sum

Minoritet

Sum

6 290

173 473

83 538

5 769

269 070

15 807

284 877

-

90 772

90 772

2 040

92 812

-

Utvidet resultat

1 238

-11 210

Omregning valuta minoritet

-

6 290 -

173 473

170 548

-

3 284 971

-1 937

-6 937

-5 441

344 870

16 328

361 199

3 284

-5 537

-2 253

3 914

4 885

-11 487

Utbytte

6 290

173 473

160 835

-

-5 000

-2 481

Transaksjoner med eiere Endring minoritet

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

-

-

Andre endringer

20

-

-

2 013

Omregning valuta minoritet

Foto: Shutterstock

-1 595

2 013

-5 000

Utvidet resultat

Utgående balanse 31.12.2017

-1 595

-

-

Utbytte

Årsresultat

-9 972

-

Transaksjoner med eiere Avgang minoritet

Utgående balanse 31.12.2016

-9 972

-1 527

4 885 200

200

-2 481

-2 481

-

-

-

-

-11 487

-447

-11 934

-

-750

-750

339 071

9 794

348 864

The Black Diamond, København


NOTER

Tall i hele 1 000

NOTE 1 – GENERELL INFORMASJON

b) Endring i eierinteresser i datterselskaper uten tap av kontroll

Nokas AS er et ledende konsern innenfor sikkerhet og- kontant­ håndteringsløsninger i Norge, Sverige og Danmark. Selskapet er et aksjeselskap hjemmehørende i Norge med hovedkontor i Træleborgodden 6, Tønsberg.

Transaksjoner med ikke-kontrollerende eiere i datterselskaper som ikke medfører tap av kontroll behandles som egenkapital­transaksjon­ er. Ved ytterligere kjøp føres forskjellen mellom vederlaget og aksjenes forholdsmessige andel av balanseført verdi av nettoeiendeler i datterselskapet mot egenkapitalen til morselskapets eiere.

Oversikt over hvilke datterselskaper som inngår i konsolidert regnskap fremkommer i note 26.

NOTE 2 – SAMMENDRAG AV DE VIKTIGSTE REGNSKAPSPRINSIPPENE 2.1 Rammeverk for regnskapsavleggelsen Nedenfor gjengis de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Dersom ikke annet fremgår er disse prinsippene benyttet på samme måte for alle regnskapsperioder Konsernregnskapet til Nokas AS er utarbeidet i samsvar med inter­ nasjonale regnskapsstandarder (IFRS) og fortolkninger fra IFRS fortolkningskomité (IFRIC), som fastsatt av EU. For det avlagte konsern­ regnskapet er det ingen forskjeller mellom IFRS som fastsatt av EU og IASB. Konsernregnskapet er basert på et modifisert historisk kost-prinsipp. Avvikene gjelder i hovedsak finansielle eiendeler tilgjengelig for salg og finansielle eiendeler og forpliktelser (herunder derivater) til virkelig verdi over resultatet. Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder med stor grad av skjønnsmessige vurderinger, høy kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for regnskapet, er beskrevet i note 3. Konsernregnskapet er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift.

2.2 Konsolidering a) Datterselskaper Datterselskaper er alle enheter som konsernet har kontroll over. Kontroll over en enhet oppstår når konsernet er utsatt for variabilitet i avkastningen fra enheten og har evnen til å påvirke denne avkastningen gjennom sin makt over enheten. Datterselskap konsolideres fra dagen kontroll oppstår, og dekonsolideres når kontroll opphører. Ved oppkjøp av virksomhet anvendes oppkjøpsmetoden. Vederlaget som er ytt måles til virkelig verdi av overførte eiendeler, pådratte forpliktelser og utstedte egenkapitalinstrumenter. Inkludert i vederlaget er også virkelig verdi av alle eiendeler eller forpliktelser som følge av avtale om betinget vederlag. Identifiserbare eiendeler, gjeld og betingede forpliktelser regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Ikke-kontrollerende eierinteresser i det oppkjøpte foretaket måles fra gang til gang enten til virkelig verdi, eller til sin andel av det overtatte foretakets nettoeiendeler. Utgifter knyttet til oppkjøp kostnadsføres når de påløper. Når oppkjøpet skjer i flere trinn skal eierandel fra tidligere kjøp verdsettes på nytt til virkelig verdi på kontrolltidspunktet med resultat­føring av verdiendringen. Betinget vederlag måles til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Etterfølgende endringer i virkelig verdi av det betingede vederlaget skal i henhold til IAS 39 resultatføres eller føres som en endring i det utvidete resultatregnskapet dersom det betingede vederlaget klassifiseres som en eiendel eller gjeld. Konserninterne transaksjoner, mellomværender og urealisert gevinst mellom konsernselskaper elimineres. Urealisert tap elimineres også. Rapporterte tall fra datterselskapene omarbeides om nødvendig for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper.

c) Tilknyttede selskaper Tilknyttede selskaper er selskaper der konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll. Betydelig innflytelse foreligger normalt der konsernet har mellom 20 og 50 % av stemmerettene. Investeringer i tilknyttede selskaper regnskapsføres etter egen­kapital­metod­en. Investeringen regnskapsføres på kjøpstidspunktet til anskaffelseskost, og konsernets andel av resultatet i etterfølgende perioder inntektsføres eller kostnadsføres. Balanseført beløp inklud­erer eventuell implisitt goodwill identifisert på kjøpstidspunktet. Konsernets andel av over- eller underskudd i tilknyttede selskap­er resultatføres og tillegges balanseført verdi av investeringen. Konsernets andel av utvidet resultat i det tilknyttede selskapet føres i utvidet resultat i konsernet og tillegges også balanseført beløp for investeringene. Konsernet resultatfører ikke andel av underskudd hvis dette medfører at balanseført beløp av investeringen blir negativt (inklusive usikrede fordringer på enheten), med mindre konsernet har pådratt seg forpliktelser eller foretatt betalinger på vegne av det tilknyttede selskapet. Konsernet avgjør ved slutten av hver regnskapsperiode hvorvidt det foreligger nedskrivningsbehov på investeringen i det tilknyttede selskapet. I så fall beregnes nedskrivningsbeløpet som forskjellen mellom gjenvinnbart beløp av investeringen og dens bokførte verdi, og resultatfører differansen under netto finans. Gevinster og tap ved utvanning av eierandeler i tilknyttede selskaper er resultatført under andre inntekter og kostnader.

2.3 Omregning av fremmed valuta a) Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Regnskapet til de enkelte enheter i konsernet måles i den valuta som benyttes der enheten i hovedsak opererer (funksjonell valuta). Konsernregnskapet presenteres i norske kroner (NOK) som både er den funksjonelle valutaen til morselskapet og presentasjonsvalutaen til konsernet. b) Transaksjoner og balanseposter Transaksjoner i fremmed valuta omregnes til den funksjonelle valutaen til transaksjonskurs. Realisert valutagevinst eller -tap ved oppgjør og omregning av pengeposter i fremmed valuta til kursen på balansedagen resultatføres. Valutagevinster og -tap knyttet til lån, kontanter og kontantekvivalenter presenteres som finansinntekter eller finanskostnader. Valutavirkningen på ikke-pengeposter (både eiendeler og forpliktelser) inngår som en del av vurderingen av virkelig verdi. Valutadifferanser på ikke-pengeposter, slik som aksjer til virkelig verdi over resultatet, resultatføres som en del av samlet gevinst og tap. c) Konsernselskaper Resultatregnskap og balanse for konsernselskaper med funksjonell valu­ta forskjellig fra presentasjonsvalutaen regnes om på følgende måte: • Balansen er omregnet til balansedagens kurs. • Resultatregnskapet er omregnet til gjennomsnittskurs. • Omregningsdifferanser føres over utvidet resultat og spesifiseres separat i egenkapitalen. Goodwill og merverdier ved oppkjøp av en utenlandsk enhet behandles som eiendeler og forpliktelser i den oppkjøpte enheten og behandles på samme måte som underliggende regnskap i omregningen.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

21


2.4 Varige driftsmidler Varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskost med fradrag for avskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet. Etterfølgende utgifter legges til driftsmidlenes balanseførte verdi eller balanseføres separat, når det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler tilknyttet utgiften vil tilflyte konsernet og utgiften kan måles pålitelig. Balanseført beløp knyttet til utskiftede deler resultatføres. Øvrige reparasjons- og vedlikeholdskostnader resultatføres i perioden utgiftene pådras. • Påkostning leide lokaler: Avskrives over leiekontraktens varighet • Maskiner: inntil 5 år • Driftsløsøre: inntil 5 år Forventet brukstid og restverdi blir gjennomgått på hver balansedag og endres hvis nødvendig. Når balanseført verdi på et driftsmiddel er høyere enn estimert gjenvinnbart beløp, skrives verdien ned til gjenvinnbart beløp.

2.5 Immaterielle eiendeler a) Goodwill Goodwill oppstår ved kjøp av virksomhet og utgjør summen av vederlag, beløp som innregnes for ikke kontrollerende eierinteresser samt virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet av tidligere eierandel i det oppkjøpte selskapet, som overstiger virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler. Ved kjøp på gunstige vilkår, der summen av vederlaget, beløp som innregnes for ikke-kontrollerende eierinteresse og virkelig verdi av tidligere eierandel er lavere enn virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler, inntektsføres differansen. For etterfølgende nedskrivingstest tilordnes goodwill de kontantgenererende enheter eller grupper av kontantgenererende enheter som forventes å få fordeler av oppkjøpet. Goodwill allokeres ned til enheter, eller grupper av enheter, som representerer det laveste nivået i foretaket hvor goodwill følges opp for interne ledelsesformål. Nedskrivning vurderes årlig, eller oftere om det forekommer hendelser eller endrede omstendigheter som indikerer et mulig verdifall. Balanseført verdi av den kontantgenererende enheten som inneholder goodwill sammenlignes med gjenvinnbart beløp, som er det høyeste av bruksverdi og virkelig verdi fratrukket salgsutgifter. En eventuell nedskrivning blir ikke reversert i senere perioder. b) Egenutviklet programvare Utgifter til vedlikehold av programvare kostnadsføres etter hvert som de påløper. Utviklingsutgifter som er direkte henførbare til design og testing av en identifiserbar og unik programvare som kontrolleres av konsernet, blir balanseført som en immateriell eiendel når alle følgende kriterier er oppfylt: • det er teknisk mulig å ferdigstille programvaren slik at den vil være tilgjengelig for bruk • ledelsen har til hensikt å ferdigstille programvaren og bruke eller selge den • det er mulig å bruke eller selge programvaren • det kan påvises hvordan programvaren vil generere sannsynlige fremtidige økonomiske fordeler • tilstrekkelige tekniske, finansielle og andre ressurser er tilgjengelige for å ferdigstille og ta i bruk eller selge programvaren • utgiftene kan måles pålitelig. Utgifter som balanseføres som egenutviklet programvare er direkte henførbare utgifter slik som lønn til programutviklere og en forholdsmessig andel av relevante fellesutgifter.

22

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

Andre utviklingsutgifter som ikke oppfyller disse kriteriene kostnadsføres når de påløper. Utviklingsutgifter som er kostnadsført kan ikke senere balanseføres. Balanseført egenutviklet programvare avskrives lineært over forventet utnyttbar levetid (maksimalt over fem år).

2.6 Finansielle eiendeler 2.6.1 KLASSIFISERING Konsernet klassifiserer finansielle eiendeler i følgende kategorier: Til virkelig verdi over resultatet, utlån og fordringer og finansielle eiendeler tilgjengelig for salg. Klassifiseringen avhenger av hensikten med eiendelen. Ledelsen klassifiserer finansielle eiendeler ved anskaffelse. a) Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet er finansielle eiendeler holdt for handelsformål. En finansiell eiendel klassifiseres i denne kategorien dersom den primært er anskaffet med henblikk på å selge den på kort sikt. Derivater klassifiseres også som holdt for handelsformål med mindre de er en del av en sikring. Konsernets derivater betegnes som holdt for handelsformål og er klassifisert som kortsiktige fordringer. Eiendeler i denne kategorien klassifiseres som omløpsmidler dersom det forventes at de vil bli gjort opp innen 12 måneder, ellers klassifiseres de som anleggsmidler. b) Utlån og fordringer Utlån og fordringer er finansielle eiendeler som ikke er derivater og som har faste eller bestembare betalinger, og som ikke omsettes i et aktivt marked. De klassifiseres som omløpsmidler, med mindre de forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. Utlån og fordringer består av kundefordringer og andre fordringer, samt kontanter og kontantekvivalenter i balansen. c) Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg er finansielle eiendeler som ikke er derivater og som man velger å plassere i denne kategorien eller som ikke tilhører noen annen kategori. De klassifiseres som anleggsmidler om investeringen ikke forfaller, eller ledelsen ikke har til hensikt å selge investeringen innen 12 måneder fra balansedagen. 2.6.2 INNREGNING OG MÅLING Vanlige kjøp og salg av investeringer innregnes på avtaletids­punktet, som er den dagen konsernet forplikter seg til å kjøpe eller selge eiendelen. Alle finansielle eiendeler som ikke føres til virkelig verdi over resultatet, balanseføres første gang til virkelig verdi med tillegg av transaksjonsutgifter. Finansielle eiendeler som føres til virkelig verdi over resultatet regnskapsføres ved anskaffelsen til virkelig verdi og transaksjonskostnader resultatføres. Finansielle eiendeler fraregnes balansen når rettighetene til å motta kontantstrømmer fra investering­ en opphører eller når disse rettighetene er blitt overført og konsernet har overført det aller vesentligste av risiko- og gevinstpotensialet. Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg og finansielle eiendeler til virke­ lig verdi over resultatet måles i etterfølgende perioder til virkelig verdi. Utlån og fordringer måles til amortisert kost ved bruk av effektiv rente. Gevinst eller tap fra endringer i virkelig verdi av eiendeler klassifisert som ”finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet” medtas i resultatregnskapet under ”Andre inntekter og kostnader” i den perioden de oppstår. Utbytte fra finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet er inkludert i ”Andre inntekter og kostnader” når konsernet har juridisk krav på utbytte. 2.6.3 NETTOPRESENTASJON AV FINANSIELLE EIENDELER OG FORPLIKTELSER Finansielle eiendeler og forpliktelser presenteres netto i balansen når det foreligger en motregningsrett som kan håndheves juridisk og en har til hensikt å gjøre opp netto eller realisere eiendelen og gjøre opp forpliktelsen samtidig. Retten til motregning kan ikke være betinget av en


framtidig hendelse, og må være juridisk håndhevbar i alle situasjoner (ordinær drift, mislighold, insolvens eller konkurs) som selskapet eller motparten kan komme i.

2.7 Verdifall på finansielle eiendeler a) Eiendeler balanseført til amortisert kost Konsernet vurderer ved hver balansedato om det finnes objektive bevis på at en finansiell eiendel, eller en gruppe av finansielle eiendeler, har falt i verdi. Tap ved verdifall av en finansiell eiendel eller en gruppe av finansielle eiendeler resultatføres bare dersom det er objektive bevis på verdifall, som et resultat av én eller flere hendelser som har inntruffet etter førstegangs balanseføring (en ”tapshendelse”) og denne tapshendelsen (eller hendelsene) påvirker fremtidige estimerte kontant­ strømmer på en måte som kan måles pålitelig. Objektive bevis for at det foreligger tap ved verdifall kan være at debitor, eller en gruppe av debitorer, opplever vesentlige finansielle vanskeligheter, mislighold eller manglende betaling av forfalte renter eller forfalt hovedstol, det er sannsynlig at lånetaker vil gå konkurs eller gjennomgå en finansiell restrukturering, observerbare opplysninger indikerer at det har vært en målbar nedgang i de estimerte fremtidige kontantstrømmene, for eksempel endringer i restanser, eller andre økonomiske forhold som korrelerer med mislighold. Under kategorien utlån og fordringer måles størrelsen på tapet til differans­en mellom eiendelens balanseførte verdi og nåverdien av de estimerte fremtidige kontantstrømmer (eksklusive fremtidige kredittap som ikke har påløpt) diskontert med den finansielle eiendelens opprinnelige effektive rente. Eiendelens balanseførte verdi reduseres og tapsbeløpet resultatføres. Dersom et utlån eller en investering har variab­el rente, er diskonteringsrenten for måling av verdifall den løpend­e effektive renten fastsatt i henhold til låneavtalen. Dersom verdifall senere reduseres, og reduksjonen objektivt kan knyttes til en hendelse (for eksempel en forbedring av debitors kreditt­ verdighet) som inntreffer etter at verdifallet ble innregnet, skal det tidligere resultatførte verdifallet reverseres i resultatregnskapet. b) Eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg Konsernet vurderer hver balansedag om det finnes objektive bevis for at en finansiell eiendel eller gruppe av finansielle eiendeler har falt i verdi.

2.8 Varer Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av FIFO-metoden. Netto realisasjonsverdi er estimert salgspris fratrukket variable kostnader for ferdigstillelse og salg.

2.9 Kundefordringer Kundefordringer oppstår ved omsetning av varer eller tjenester som er innenfor den ordinære driftssyklusen. Dersom oppgjør forventes innen ett år eller mindre, klassifiseres fordringene som omløpsmidler. Dersom dette ikke er tilfelle, klassifiseres fordringene som anleggs­ midler. Kundefordringer måles til virkelig verdi ved førstegangs balanseføring. Ved etterfølgende måling vurderes kundefordringer til amortisert kost ved bruk av effektiv rente, fratrukket avsetning for inntruffet tap.

2.10 Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd, andre kortsiktige, lett omsettelige investeringer med maksimum tre måneders opprinnelig løpetid og trekk på kassekreditt som kan kreves oppgjort ved påkrav. I balansen er kassekreditt inkludert i gjeld til kreditt­institusjoner under kortsiktig gjeld.

2.11 Aksjekapital og overkurs Ordinære aksjer klassifiseres som egenkapital.

2.12 Leverandørgjeld Leverandørgjeld er forpliktelser til å betale for varer eller tjenester som er levert fra leverandørene til den ordinære driften. Leverandørgjeld er klassifisert som kortsiktig dersom den forfaller innen ett år eller kortere. Dersom dette ikke er tilfelle, klassifiseres det som langsiktig. Leverandørgjeld måles til virkelig verdi ved førstegangs balanseføring. Ved etterfølgende måling vurderes leverandørgjeld til amortisert kost ved bruk av effektiv rente.

2.13 Lån Lån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling av lånet finner sted, med fradrag for transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder regnskapsføres lån til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Forskjellen mellom det utbetalte lånebeløpet (fratrukket transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres over lånets løpetid som del av effektiv rente.

2.14 Betalbar og utsatt skatt Skattekostnaden består av betalbar skatt og utsatt skatt. Skatt blir resultatført, bortsett fra når den relaterer seg til poster som er ført over utvidet resultat eller direkte mot egenkapitalen. Hvis det er tilfellet, blir skatten også ført over utvidet resultat eller direkte mot egenkapitalen. Betalbar skatt for perioden beregnes i samsvar med de skattelover og skatteregler som er vedtatt, eller i hovedsak vedtatt på balansedagen i de land der selskapet og datterselskaper opererer og genererer skattepliktig inntekt. Det er beregnet utsatt skatt på midlertidige forskjeller mellom skattemessige og konsoliderte regnskapsmessige verdier på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt beregnes ikke på goodwill. Dersom en midlertidig forskjell oppstår ved første gangs balanseføring av en gjeld eller eiendel i en transaksjon, som ikke er en virksomhetssammenslutning, og som på transaksjonstidspunktet verken påvirker regnskaps- eller skattemessig resultat, blir utsatt skatt ikke balanseført. Utsatt skatt fastsettes ved bruk av skattesatser og skattelover som er vedtatt eller i det alt vesentlige er vedtatt på balansedagen, og som antas å skulle benyttes når den utsatte skattefordelen realiseres eller når den utsatte skatten gjøres opp. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattepliktig inntekt vil foreligge der de skattereduserende midlertidige forskjellene kan utnyttes. Utsatt skattefordel og utsatt skatt skal motregnes dersom det er en juridisk håndhevbar rett til å motregne eiendeler ved betalbar skatt mot forpliktelser ved betalbar skatt, og utsatt skattefordel og utsatt skatt gjelder inntektsskatt som ilegges av samme skattemyndighet for enten samme skattepliktige foretak eller forskjellige skattepliktige foretak som har til hensikt å gjøre opp forpliktelser og eiendeler ved betalbar skatt netto.

2.15 Ansatteytelser Selskapet har flere pensjonsordninger, både innskuddsordninger og ytelsesordninger. a) Pensjonsforpliktelser For innskuddsordninger betaler selskapet inn faste bidrag. Selskapet har ingen rettslige eller selvpålagte forpliktelser til å skyte inn ytterligere midler hvis det viser seg at det ikke er tilstrekkelige midler til å betale alle ansatte de ytelsene som er knyttet til deres opptjening i denne eller tidligere perioder. En ytelsesordning er definert som en ordning som ikke er en innskuddsordning. Regnskapsmessig forpliktelse for ytelsesordningene er nåverdien av forpliktelsen på balansedagen, med fradrag for virkelig verdi av pensjonsmidlene. Bruttoforpliktelsen er beregnet av uavhengige aktuarer som anvender «påløpte ytelsers metode» (”projected unit credit

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

23


method”) ved beregningen. Bruttoforpliktelsen diskonteres til nåverdi ved bruk av renten på høykvalitets foretaksobligasjoner utstedt i den valuta som forpliktelsen skal utbetales, og med tilnærmet lik løpetid som utbetalingshorisonten av forpliktelsen. Periodens kostnad ved pensjonsopptjening føres som en lønnskostnad. Eventuell virkning på tidligere opptjente rettigheter som følge av endringer i ordningenes ytelser resultatføres umiddelbart. Netto rentekostnad beregnes ved å benytte diskonteringsrenten på netto pensjonsforpliktelse og virkelig verdi av pensjonsmidler. Denne kostnaden er inkludert i lønnskostnad i resultatregnskapet. Gevinster og tap som oppstår ved rekalkulering av forpliktelsen som følge av erfaringsavvik og endringer i aktuarmessige forutsetninger føres mot egenkapitalen via utvidet resultat i perioden de oppstår. I en innskuddsordning innbetaler selskapet til offentlige eller private ordninger det de har forpliktet seg til ved avtale, er forpliktet til ved lov eller på frivillig basis skyter inn. Selskapet har ikke ytterligere forpliktelser utover denne innbetalingen. Innskuddet føres som lønnskostnad når de påløper. Forskuddsbetalinger balanseføres som en eiendel i den grad de kan brukes til å dekke fremtidige premier eller bli tilbakebetalt. b) Sluttvederlag Sluttvederlag kommer til utbetaling når ansettelsesforholdet blir avsluttet av selskapet før normal pensjonsalder, eller når ansatte frivillig godtar nedbemanning mot en kompensasjon. Selskapet innregner sluttvederlaget på det tidligste av de følgende tidspunkter: a) når tilbud om sluttvederlag ikke lenger kan trekkes tilbake; eller b) når selskapet innregner kostnadene i forbindelse med restrukturering slik dette er definert i IAS 37 og restruktureringen inkluderer sluttvederlag. I tilfeller der tilbud om sluttvederlag gis for å oppmuntre til frivillig avgang, måles forpliktelsen basert på antall ansatte som forventes å akseptere tilbudet. Sluttvederlag som forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen diskonteres til nåverdi. c) Bonusavtaler og overskuddsdeling Avsetning foretas når selskapet er avtalerettslig forpliktet, eller når tidligere praksis har skapt en selvpålagt forpliktelse.

2.16 Avsetninger Konsernet regnskapsfører avsetninger for restrukturering og rettslige krav når det eksisterer en juridisk eller selvpålagt forpliktelse som følge av tidligere hendelser, det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen vil komme til oppgjør ved en overføring av økonomiske ressurser, og forpliktelsens størrelse kan estimeres med tilstrekkelig grad av pålitelighet. Avsetning for restruktureringskostnader omfatter sluttvederlag til ansatte. I tilfeller hvor det foreligger flere forpliktelser av samme natur, fastsettes sannsynligheten for at forpliktelsene vil komme til oppgjør ved å vurdere forpliktelser av denne typen under ett. Det gjøres derfor en avsetning selv om sannsynligheten for oppgjør knyttet til det enkelte forholdet kan være lav. Avsetninger måles til nåverdien av forventede utbetalinger for å innfri forpliktelsen. Det benyttes en diskonteringssats før skatt som reflekterer nåværende markedssituasjon og risiko spesifikk for forpliktelsen. Økningen i forpliktelsen som følge av endret tidsverdi føres som finanskostnad.

2.17 Inntektsføring Inntekter måles til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for rabatter, returer og merverdiavgift. Inntekt resultatføres når den kan måles pålitelig, det er sannsynlig at de økonomiske fordelene vil tilflyte foretaket og kriteriene knyttet til de ulike formene for inntekt beskrevet nedenfor er oppfylt. Estimatene for inntektsføring er basert på historikk, vurdering av type kunde og transaksjon, samt spesifikke forhold knyttet til den enkelte transaksjon.

24

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

Security: Inntektene fra Security består av salg av tjenester i form av timer, utrykninger eller mobile inspeksjoner. Fakturering av tjenestene skjer forskuddsvis og etterskuddsvis basert på inngått avtale med kunde. Inntektene anses opptjent og inntektsføres på tidspunktet hvor timene/ tjenestene er levert. Cash Handling: Transaksjonsinntekter fra minibank, herunder valutamargininntekter, inntektsføres på tidspunktet hvor transaksjonene er gjennomført. Faste abonnementsinntekter fra blant annet autoCash maskiner og drift av banker sine minibanker faktureres basert på inngåtte avtaler og inntektsføres løpende (tilnærmet lineær fordeling over avtaleperioden). Inntekter fra transportoppdrag inntektsføres løpende basert på leverte transporttjenester. Inntekter fra kontantopptelling og oppgjør, drift av sentralbankdepoter og salg av valuta inntektsføres når transaksjonene er gjennomført. Systems: Inntekter fra levering av tekniske innretninger herunder installasjon/montering, materiell og serviceoppdrag inntektsføres løpende. Fastprisavtaler inntektsføres i takt med utførselen av oppdraget basert på beregnet fullføringsgrad. Inntekter fra overvåking og utrykninger inntektsføres basert på inngåtte avtaler og levering av tjenestene. I de tilfeller det er inngått fastprisavtale for overvåking og utrykninger inntektsføres dette lineært over avtaleperioden.

2.18 Leieavtaler Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til driftsmidlet fortsatt ligger hos utleier, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger ved operasjonelle avtaler (med fradrag for eventuelle økonomiske insentiver fra utleier) kostnadsføres lineært over leieperioden. Leieavtaler knyttet til varige driftsmidler hvor konsernet i hovedsak innehar all risiko og avkastning knyttet til eierskapet, blir klassifisert som finansielle leieavtaler. Finansielle leieavtaler blir ved leieperiodens begynnelse regnskapsført til det laveste av driftsmiddelets virkelig verdi og minsteleiens nåverdi. Hver leiebetaling blir fordelt mellom forpliktelsen og finanskostnader for å oppnå en konstant periodisk rente på forpliktelsens gjenstående saldo. Den korresponderende leieforpliktelsen (med fradrag for finanskostnader) blir inkludert i annen langsiktig gjeld og annen kortsiktig gjeld (første 12 måneders betaling av leieforpliktelser). Renteelementet i finanskostnaden kostnadsføres over leieperioden for å oppnå en konstant periodisk rente på forpliktelsens gjenværende saldo for hver periode. Varige driftsmidler under finansielle leieavtaler avskrives over den korteste av perioden for eiendelens utnyttbare levetid og leieavtalens løpetid.

2.19 Utbytte Utbyttebetalinger til morselskapets aksjonærer klassifiseres som gjeld fra og med det tidspunkt utbyttet er fastsatt av generalforsamlingen.

NOTE 3 VIKTIGE REGNSKAPSESTIMATER OG SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER Konsernet utarbeider estimater og gjør antakelser/forutsetninger knyttet til fremtiden. De regnskapsestimater som følger av dette vil per definisjon sjelden være fullt ut i samsvar med det endelige utfall. Estimater og antakelser/forutsetninger som representerer betydelig risiko for vesentlige endringer i balanseført verdi på eiendeler og gjeld i løpet av neste regnskapsår, drøftes nedenfor.


3.1 Estimert verdifall på goodwill

4.2 IFRS 15 Inntekter fra kundekontrakter

Konsernet gjennomfører årlig tester for å vurdere verdifall på goodwill, jf note 9. Gjenvinnbart beløp fra kontantgenererende enheter er fastsatt ved beregninger av bruksverdi. Dette er beregninger som krever bruk av estimater.

IASB har utstedt en ny standard for inntektsføring. Denne vil erstatte IAS 18 som blant annet gjelder salg av varer og tjenester og IAS 11 som gjelder anleggskontrakter.

3.2 Pensjoner Nåverdien av pensjonsforpliktelsene avhenger av flere ulike faktorer som er bestemt av en rekke aktuarmessige forutsetninger. Forutsetningene som benyttes ved beregning av netto pensjonskostnad (inntekt) inkluderer diskonteringsrenten. Endringer i disse forutsetningene vil påvirke balanseført verdi av pensjonsforpliktelsene. Konsernet bestemmer egnet diskonteringsrente ved utgangen av hvert år (brukt norsk regnskapsstiftelse sine oppdaterte pensjonsforutsetninger per 31.12.2017). Dette er renten som skal brukes til å beregne nåverdien av fremtidige estimerte utgående kontantstrømmer som kreves for å gjøre opp pensjonsforpliktelsene. En del andre pensjonsforutsetninger er delvis basert på markedsbetingelser. Tilleggsinformasjon er gitt i note 14.

3.3 Kundefordringer Kundefordringer utgjør per 31.12.2017 TNOK 590 949. Kundefordringene er presentert netto etter fradrag for avsetning til tap som utgjør et estimat. Se omtale av konsernet kredittrisiko i note 12.

3.4 Inntektsføring Regnskapsføring av inntekter fra fastpriskontrakter skjer etter løpende avregningsmetode. Metoden krever at konsernet foretar skjønns­ messige vurderinger knyttet til hvor stor andel av den totale leveransen som er levert på balansedagen.

NOTE 4 OPPLYSNINGER OM NYE STANDARDER Nedenfor gis en oppsummering av nye standarder og fortolkninger som trer i kraft etter 1. januar, 2017 og som konsernet ennå ikke har tatt i bruk.

4.1 IFRS 9 Finansielle instrumenter og tilhørende endringer i ulike andre standardene IFRS 9 Finansielle instrumenter erstatter klassifikasjons- og målemodellene i IAS 39. IFRS 9 ble utgitt i juli 2014 og omhandler klassifikasjon, måling og innregning av finansielle eiendeler og forpliktelser, samt sikringsbokføring. Etter IFRS 9 skal finansielle eiendeler klassifiseres i tre kategorier: Virkelig verdi over utvidet resultat, virkelig verdi over resultatet og amortisert kost. Målekategori bestemmes ved førstegangs regnskapsføring av eiendelen. Klassifiseringen avhenger av enhet­ens forretningsmodell for styring av finansielle instrumenter og karakteristikken av kontantstrømmene til det enkelte instrumentet. Egenkapitalinstrumenter skal i utgangspunktet måles til virkelig verdi over resultatet. Foretaket kan velge å presentere verdiendringene over utvidet resultat, men valget er bindende, og ved senere salg kan ikke gevinst/tap reklassifiseres over resultatet. Verdifall som skyldes kredittrisiko skal nå innregnes basert på forventet tap i stedet for dagens modell der tap må være pådratt. For finansielle forplikt­elser viderefører standarden stort sett kravene i IAS 39. Den største endringen er at i tilfeller der virkelig verdi-opsjonen er tatt i bruk for en finansiell forpliktelse, skal endringer i virkelig verdi som skyldes endring i egen kredittrisiko innregnes i utvidet resultat. IFRS 9 for­enkler kravene til sikringsbokføring ved at sikringseffektiv­ iteten knyttes nærmere ledelsens risikostyring og gir større rom for vurdering. Sikringsdokumentasjon kreves fortsatt. Standarden har virkning fra 1. januar, 2018, men tidlig anvendelse er tillatt. Selskapet har gjort en foreløpig vurdering av effektene av standarden og har ikke identifisert noen vesentlige effekter.

Den nye standarden er basert på prinsippet om at inntektsføring skjer når kontroll over en vare eller en tjeneste overføres til en kunde. Prinsippet om kontroll erstatter således det eksisterende prinsippet om overføring av risiko og avkastning. En ny fem-trinns prosess må anvendes før inntekter kan innregnes: • identifisere kundekontrakten(e) • identifisere alle separate leveringsforpliktelser • bestemme kontraktens transaksjonspris • allokere transaksjonsprisen til hver av de separate leverings­ forpliktelsene, og • innregne inntekter etterhvert som hver leveringsforpliktelse er oppfylt. Viktige endringer fra dagens praksis er: • Varer og/eller tjenester som selges sammen, men som også kan selges adskilt, må innregnes hver for seg. Eventuelle rabatter må da som regel allokeres til det enkelte element. • Inntekter kan bli innregnet tidligere enn etter gjeldende standard­ er hvis vederlaget varierer (som for insentiver, rabatter, suksess­ honorar­er, royalties, suksess for et utfall etc). Minimumsbeløp skal innregnes dersom det ikke er betydelig risiko for annullering av avtalen. • Punktet der inntektene innregnes kan forskyve seg: Noen inntekter som i dag innregnes på slutten av en kontrakt, kan måtte innregnes over kontraktenes løpetid, og vice versa. • Det er nye konkrete regler om lisenser, garantier, ikke-refunderbare forskuddsbetalinger og kommisjonssalg blant annet. • Som med alle nye standarder, er det også økte notekrav. Foretaket vil velge modifisert retrospektiv metode ved implementeringen av standarden i 2018 og implementeringen har ikke vesentlige effekter på periodens resultat.

4.3 IFRS 16 Leieavtaler IFRS 16 vil primært påvirke leietakers regnskapsføring og vil føre til at nesten alle leieavtaler skal balanseføres. Standarden fjerner dagens skille mellom operasjonell og finansiell leie og krever innregning av en bruksrettseiendel (rett til å bruke den leide eiendelen) og en finansiell forpliktelse som utgjør nåverdien av leiebetalingene for bruksretts­ eiendelen. Unntak fra denne løsningen finnes for kortsiktige leieavtaler og leieavtaler med lav verdi. Resultatregnskapet vil påvirkes også fordi den totale kostnaden vanligvis er høyere i de første årene av en leiekontrakt og lavere i senere år. I tillegg vil driftskostnader bli erstattet med renter og avskrivninger, slik at viktige forholdstall som EBITDA vil endre seg. Kontantstrøm fra driften vil øke fordi betalingen av hovedstolen av leieforpliktelsen klassifiseres som en finansieringsaktivitet. Bare den delen av betalingene som er renter kan presenteres som kontantstrøm fra driften. Utleiers regnskapsføring vil ikke endres vesentlig. Noen forskjeller kan oppstå som følge av ny veiledning om definisjonen av en leieavtale. Under IFRS 16 er, eller inneholder en kontrakt, en leieavtale dersom kontrakten overfører retten til å kontrollere bruken av en identifisert eiendel for en periode i bytte mot vederlag. Selskapet har gjort en foreløpig vurdering av effektene av standarden og denne vil få vesentlige effekter for regnskapet. Det er ikke besluttet hvilken overgangsmetode selskapet velger å anvende.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

25


NOTE 5 – KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER 2017 Kontantbeholdning Bunden depositumkonto

95 045

2016 167 030

5 934

46

Bundne skattetrekksmidler Bankinnskudd

47 849 330 640

46 628 344 897

Sum

479 466

558 601

2017 2 113

2016 42 285

SEK

21 529

30 003

DKK

49 470

6 744

EUR

171

44 372

USD Øvrige

20 21 741

9 659 33 966

Sum

95 045

167 030

2017 269 169

2016 342 548

SEK

35 180

23 312

DKK

17 706

12 200

EUR

46 525

13 513

8 300 7 542

-

Sum

384 423

391 571

2017 Ubenyttet del av kassekreditt

185 158

2016 159 635

Valutaoppstilling kontantbeholdning: NOK

Valutaoppstilling bankinnskudd, depositumkonto og skattetrekksmidler NOK

USD Øvrige

Det foreligger per 31. desember, 2017 og 31. desember, 2016 ingen restriksjoner i bruken av konsernets ubenyttede trekkfasiliteter. Kontanter og kontantekvivalenter i konsernets kontantstrømoppstillinger følger tilsvarende oppdeling som presentert overfor.

NOTE 6 – LØNNSKOSTNADER Lønnskostnader Lønninger

2 581 749

2016 2 353 084

Arbeidsgiveravgift

534 054

461 354

Pensjonskostnader Andre ytelser

143 320 27 741

119 520 31 917

3 286 865

2 965 873

8 684

8 273

daglig leder

styret 1 190

Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte Godtgjørelser Lønn Pensjonskostnad Annen godtgjørelse Daglig leder har krav på lønn i ett år etter fratreden fra sin stilling.

26

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

2017

2 032 41 470


2017 Lån til ansatte

2016 15 854

15 425

Lånene til ansatte renteberegnes til markedsbetingelser. Honorar til ekstern revisor Lovpålagt revisjon Andre tjenester utenfor revisjonen

3 848 605

2017

2016 4 122 316

Sum

4 634

4 438

Pensjoner Konsernets pensjonsforpliktelse i Norge tilfredstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Utover pensjonsforpliktelse i note 14 har konsernet også en avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP). AFP-ordningen, som gjelder fra og med 1. januar 2011 er å anse som en ytelsesbasert flerforetaksordning, men regnskapsføres som en innskuddsordning frem til det foreligger pålitelig og tilstrekkelig informasjon slik at konsernet kan regnskapsføre sin proporsjonale andel av pensjonskostnad, pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler i ordningen. Konsernet sine forpliktelser/tilgodehavende i denne ordningen er dermed ikke balanseført.

NOTE 7 – VARIGE DRIFTSMIDLER

Anskaffelseskost 01.01.2016

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3 416

Påkostning leide lokaler

Maskiner, anlegg

Inventar, driftsløsøre mv.

Sum 31.12

255 378

319 337

317 605

895 736

-176

-13 144

-

-11 170

-24 491

Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang

298 280 -

4 307 -

4 183 -1 440

46 044 -6 794

352 813 -8 233

Anskaffelseskost 31.12.2016 Omregningsdifferanser

301 520 27 106

246 541 5 488

322 080 1 154

345 686 11 727

1 215 826 45 475

1 006 -

22 264 -

57 414 -422

57 909 -1 628

138 593 -2 050

329 632

274 293

380 226

413 694

1 397 844

-230

-209 008

-281 013

-222 904

-713 155

93

11 351

-1

8 153

19 596

Årets avskrivninger Avskrivninger solgte driftsmidler

-4 032 -

-11 279 -

-16 368 -959

-31 302 1 234

-62 981 275

Akkumulerte avskrivninger 31.12.2016 Omregningsdifferanser

-4 169 -1 130

-208 936 -6 387

-298 341 -155

-244 819 -10 725

-756 265 -18 397

Årets avskrivninger Avskrivninger solgte driftsmidler

-15 033 -

-9 501 -

-16 157 -

-40 642 193

-81 333 193

Akkumulerte avskrivninger 31.12.2017

-20 331

-224 824

-314 653

-295 994

-855 803

Balanseført verdi pr 31.12.2017

309 301

49 468

65 573

117 700

542 042

Balanseført verdi pr 31.12.2016

297 352

37 604

23 739

100 866

459 562

Inntil 25 år

Inntil 25 år

Inntil 5 år

Inntil 5 år

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Omregningsdifferanser

Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost 31.12.2017 Akkumulerte avskrivninger 01.01.2016 Omregningsdifferanser

Økonomisk levetid Avskrivningsplan

Tilgang kjøpte driftsmidler i 2016 innregnet i anleggsmiddelgruppen tomter, bygninger og annen fast eiendom med TNOK 298 280 gjelder balanseføring av husleieavtale i Danmark. Se ytterligere omtale i note 10. Tilgang kjøpte driftsmidler i 2017 innregnet i anleggsmiddelgruppen maskiner, anlegg med TNOK 35 358 gjelder balanseføring av leieavtale av ATM’er i Sverige. Se ytterligere omtale i note 10.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

27


NOTE 8 – IMMATERIELLE EIENDELER Utviklingskostnader/ programvare

Kunde- portefølje

Goodwill

Sum 31.12

211 952

411 482

793 277

1 416 711

6 866

-

-

6 866

Omregningsdifferanser

-8 478

-

-6 918

-15 396

Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang

15 185 -1 840

-

5 099 -2 628

20 284 -4 468

223 686 -

411 482 -

788 830 -

1 423 998 -

Omregningsdifferanser

2 551

-

3 699

6 250

Tilgang kjøpte driftsmidler

7 976

-

28 852

36 828

-520

-

-

-520

233 692

411 482

821 381

1 466 555

-100 616

-41 020

-

-141 636

5 434

-

-

5 434

-25 646 -

-31 652 -

-

-57 298 -

-120 828 -1 639

-72 672 -

-

-193 500 -1 639

-27 031 241

-31 653

-

-58 684 241

-149 256

-104 325

-

-253 581

Balanseført verdi pr 31.12.2017

84 437

307 157

821 381

1 212 974

Balanseført verdi pr 31.12.2016

102 858

338 810

788 830

1 230 498

Anskaffelseskost 01.01.2016 Reklassifisering

Anskaffelseskost 31.12.2016 Reklassifisering

Tilgang kjøpte selskaper Avgang Anskaffelseskost 31.12.2017 Akkumulerte avskrivninger 01.01.2016 Omregningsdifferanser Årets avskrivninger Avskrivninger solgte driftsmidler Akkumulerte avskrivninger 31.12.2016 Omregningsdifferanser Årets avskrivninger Avskrivninger solgte driftsmidler Akkumulerte avskrivninger 31.12.2017

Økonomisk levetid Avskrivningsplan

Inntil 5 år

13 år

Lineær

Lineær

Kundeportefølje er fra tidligere oppkjøpte selskap og avskrives over 13 år da konsernets erfaringer etter porteføljekjøp viser at kundelojaliteten er meget stor. Med den driftsform og inntjening som konsernet har i dag, forventes det at oppkjøpene medfører en økning i resultatene og representerer en vesentlig verdi for konsernet i avskrivningsperioden. Goodwill er testet for verdifall jf note 9 nedskrivningstest av goodwill.

Foto: Shutterstock

28

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

Aleksanterinkatu, Helsinki


NOTE 9 – NEDSKRIVNINGSTEST AV GOODWILL Balanseført goodwill i konsernet utgjør pr 31.12.2017 TNOK 821 381. Den vesentligste andelen av goodwill er tilknyttet oppkjøpet av G4S Holdings (Norway) AS og Svensk Bevakningstjänst AB som begge ble gjennomført i 2014. Goodwill følges opp og testes for grupper av kontantstrømgenererende enheter (KGE) som er lik det som er definert som KGE i henhold til IAS 36 Verdifall på eiendeler.

Bokført verdi av goodwill: Security

2017 545 803

2016 544 925

Systems Cash Handling

183 944 91 634

154 489 89 416

821 381

788 830

Konsernet tester goodwill for nedskrivning minst årlig, eller når det foreligger indikasjoner på verdifall. Vurderingen ble sist utført per 31.12.2017. Gjenvinnbart beløp er fastsatt basert på en vurdering av virksomhetens bruksverdi. Bruksverdien er beregnet ved neddiskontering av forventede framtidige kontantstrømmer før skatt, diskontert med en relevant diskonteringsrente før skatt som hensyntar løpetid og risiko.

Følgende forutsetninger er benyttet ved beregning av bruksverdi per 31.12.2017 Diskonteringsrente Langsiktig vekstrate

Security 7,0 %

Systems 7,8 %

Cash Handling 8,0 %

2,0 %

2,0 %

0,0 %

Beregning av bruksverdi for de kontanstrømgenererende enhetene er kalkulert med bakgrunn i fremskrivning av budsjetter god­ kjent av ledelsen og styret for neste fire års periode. Resterende periode i beregningen baserer seg på moderat vekst tilsvarende langsiktig vekstrate.

Nøkkelforutsetninger ved beregning av bruksverdi Diskonteringsrente

Diskonteringsrente er basert på vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC). Diskonteringssatsene reflekterer markedets avkastningskrav per tidspunkt for test i den bransjen den kontantstrømgenererende enheten befinner seg i. Risikofri rente benyttet er 1,6 % og markedspremie er 5 % som begge er observerbare i markedet.

Sensitivitetsanalyse for nøkkelforutsetninger Per balansedagen er det utført en sensitivitetsanalyse hvor forutsetningene i nedskrivningstesten er endret med gitte forutsetninger. Ledelsen er av den oppfatning at ingen endringer innenfor et rimelig intervall vil medføre nedskrivningsplikt.

2017 Økning i diskonteringsrente før mulig nedskrivning inntreffer Reduksjon i prosent av budsjettert EBITDA godkjent av ledelsen og styret før mulig nedskrivning inntreffer

2016 Økning i diskonteringsrente før mulig nedskrivning inntreffer Reduksjon i prosent av budsjettert EBITDA godkjent av ledelsen og styret før mulig nedskrivning inntreffer

Security 3,4 p.p

Systems 22,2 p.p

Cash Handling 20,4 p.p

33 p.p

67 p.p

37 p.p

Security 2,8 p.p

Systems 21,1 p.p

Cash Handling 12,9 p.p

30 p.p

68 p.p

46 p.p

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

29


NOTE 10 – FINANSIELLE LEIEAVTALER Konsernets eiendeler under finansielle leieavtaler inkluderer to tellesentraler i Danmark. I tillegg til leiebetalingene har konsernet forpliktelser til vedlikehold av eiendelene og forsikring. Gjennomsnittlig gjenværende leietid er 22 år for tellesentralene og 4 år for ATM-maskiner.

2017 Bygninger

2016 298 280

298 280

Maskiner og anlegg

34 628

0

Akkumulerte avskrivninger Omregning valuta

-21 644 23 491

-3 922 81

Netto balanseført verdi

334 756

294 439

33 616

21 925

112 214 369 289

87 699 381 907

515 118 5% -171 801

491 531 5% -195 993

343 318

295 538

18 589 324 728

7 400 288 231

Oversikt over fremtidige minimumsleie: Innen 1 år 1 til 5 år Etter 5 år Fremtidig minimumsleie Gjennomsnittlig rente Diskonteringseffekt Nåverdi av fremtidig minimumsleie Hvorav: - kortsiktig gjeld - langsiktig gjeld

NOTE 11 – OPERASJONELLE LEIEAVTALER Oppstilling over operasjonelle leieavtaler for 2017 Lokaler

Biler

Øvrige maskiner og driftstilbehør

Sum

Kostnader inneværende periode

89 017

42 150

39 262

170 429

Kostnad neste år (2018)

83 348

35 993

41 135

160 476

Totale kostnader 2-5 år

255 020

54 685

61 504

371 208

Forventet kostnad etter 5 år

203 155

7 816

5 340

216 311

Lokaler

Biler

Øvrige maskiner og driftstilbehør

Sum

82 024

42 868

65 809

190 701

Oppstilling over operasjonelle leieavtaler for 2016

Kostnader inneværende periode Kostnad neste år (2017)

77 322

37 132

62 550

177 005

Totale kostnader 2-5 år

257 577

56 462

124 052

438 091

Forventet kostnad etter 5 år

247 271

5 752

-

253 023

Konsernet har inngått flere forskjellige operasjonelle leieavtaler av biler, maskiner, lokaler og andre fasiliteter. Enkelte av de leide lokalene blir fremleid.

Foto: Shutterstock

30

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

Barcode, Oslo


NOTE 12 – FINANSIELLE INSTRUMENTER Finansiell risiko Konsernet benytter banklån og kassekreditt som finansielle instrumenter for finansiering. Formålet med disse finansielle instrumentene er å skaffe kapital til investeringer som er nødvendig for konsernets virksomhet. I tillegg har konsernet finansielle instrumenter som kundefordringer, leverandørgjeld o.l. som er direkte knyttet til virksomhetens daglige drift. For sikringsformål har konsernet enkelte finansielle derivater. Rutiner for risikostyring er vedtatt av styret og ivaretas av CFO. De viktigste finansielle risiki konsernet er utsatt for er knyttet til renterisiko, likviditetsrisiko, valutarisiko og kredittrisiko. Konsern­ets ledelse har en løpende vurdering av disse risikoene og fastsetter retningslinjer for hvordan disse skal håndteres. Konsernet benytter finansielle instrumenter for å sikre deler av omsetningen i utenlandsk valuta innen cash handling divisjonen for å redusere risikoen for valutakurssvingninger. Regnskapsmessig behandling av finansielle derivater er omtalt i note 2. For å sikre seg mot deler av svingningen i valutakursene har konsernet tatt opp en andel av langsiktig gjeld i utenlandsk valuta (SEK).

(i) Kredittrisiko Konsernet er hovedsakelig eksponert for kredittrisiko knyttet til kundefordringer og andre kortsiktige fordringer. Konsernet reduserer sin eksponering mot kredittrisiko ved at alle motparter som får kreditt hos konsernet, for eksempel kunder, skal godkjennes og underlegges en vurdering av kredittverdighet. Konsernet har retningslinjer for å påse at salg kun foretas til kunder som ikke har hatt vesentlige problemer med betaling tidligere og at utestående beløp ikke overstiger fastsatte kredittrammer. Maksimal risikoeksponering er representert ved balanseført verdi av de finansielle eiendelene, inkludert derivater i balansen. Da motparten i derivathandelen, normalt er banker anses kredittrisikoen knyttet til derivater for å være liten. Konsernet anser sin maksimale risikoeksponering å være balanseført verdi av kundefordringer og andre omløpsmidler.

(ii) Markedsrisiko – Renterisiko Konsernet er eksponert for renterisiko gjennom sine finansieringsaktiviteter (se note 13). Konsernets rentebærende gjeld har flytende rentebetingelser som innebærer at konsernet er påvirket av endringer i rentenivået. Konsernet har per 31. desember, 2017 ikke inngått noen renteswapavtale, men det foretas jevnlig vurderinger av om dette skal inngås for å sikre konsernet mot resultatsvingninger og likviditetseffekten som følge av endringer i rentenivået. Følgende tabell viser konsernets sensitivitet for potensielle endringer i rentenivået. Beregningen hensyntar alle rentebærende finansielle instrumenter. Dette omfatter langsiktig finansiering, kortsiktig finansiering gjennom konsernkontoordningen. Beholdningsfinanisering i Cash Handling divisjonen er ikke inkludert i understående beregning. Se note 23 for oversikt over effektene beholdningsfinansieringen har på konsernets balanse. Beregningen opplistet i tabellen under viser effekten basert på rentebær­ende finansielle instrumenter per balansedag.

2017

2016

Endringer i rentenivået +0,25 %

Effekt på resultat før skatt (NOK 1000) -2 310

+0,50 % +0,75 %

-4 620 -6 930

+0,25 % +0,50 %

-2 255 -4 510

+0,75 %

-6 766

(iii) Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller. Konsernets strategi for å håndtere likviditetsrisiko er å ha tilstrekkelig med likvider til enhver tid for å kunne innfri sine finansielle forpliktelser ved forfall, både under normale og ekstraordinære omstendigheter, uten å risikere uakseptable tap eller gå på bekostning av konsernets rykte. Ubenyttede kredittmuligheter er omtalt i note 5. Følgende tabell viser en oversikt over forfallstrukturen for konsernets finansielle forpliktelser. For pantelån og finansielle leie­ avtaler består oppgitte beløp av bokførte beløp tillagt rentebetalinger. Øvrige poster som fremkommer av tabellen består av bokførte beløp. Ved tilfeller der motparten kan kreve tidligere innløsning, er beløpet gjengitt i den tidligste perioden betalingen kan kreves fra motpart.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

31


31.12.2017

Gjenværende periode Under 1 år 1-2 år

Pantelån Facility A - SEK Facility B - SEK Facility C - NOK Facility C - SEK Facility E - NOK Sum pantelån Finansielle leieavtaler Øvrig langsiktig gjeld Konsernkontoordning Gjeld til kredittinstitusjoner tilknyttet beholdningsfinansiering Øvrig gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Totalt

43 147 3 543 74 819 2 708 5 500 129 717 33 616 299 842 153 101 3 092 124 932 9 886 270 580 1 020 736 2 045 502

43 42 828 69 353 2 708 5 500 120 431 33 616 7 717 161 764

2-3 år

Mer enn 4 år

Totalt

61 430 185 671 77 600 100 368 425 069 33 616 7 717 466 402

414 270 18 449 432 719

43 189 107 800 329 842 83 016 111 368 675 216 515 118 33 883 299 842 153 101 3 092 124 932 9 886 270 580 1 020 736 3 106 386

Konsernet vil søke refinansiering med banken i god tid før langsiktige lån forfaller til betaling i sin helhet januar 2020. Finansielle forpliktelser møtes av bankinnskudd, fundinger o.l. 31.12.2016

Gjenværende periode Under 1 år 1-2 år

Pantelån Facility A - NOK Facility B - SEK Facility B - NOK Facility C - NOK Sum pantelån Finansielle leieavtaler Øvrig langsiktig gjeld Konsernkontoordning Gjeld til kredittinstitusjoner tilknyttet beholdningsfinansiering Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Totalt

39 731 3 362 71 629 2 569 117 292 21 925 318 666 138 831 133 914 5 774 263 092 958 568 1 958 062

25 638 13 274 68 929 2 569 110 410 21 925 7 427 139 762

2-3 år

Mer enn 4 år

Totalt

86 803 232 624 74 053 393 481 21 925 7 427 422 832

425 756 26 305 452 061

65 369 103 439 373 182 79 192 621 183 491 531 41 159 318 666 138 831 133 914 5 774 263 092 958 568 2 972 718

(iv) Markedsrisiko – Valutarisiko Konsernet er eksponert for valutasvingninger knyttet til verdien av norske kroner relativt mot andre valutaer pga. salg i flere forskjellige land med ulik funksjonell valuta. Balanseført verdi av nettoinvesteringer i utenlandske foretak fluktuerer med endringer i norske kroner sammenlignet med relevante valutaer. Resultat etter skatt for konsernet er også påvirket av endringer i valuta­ kurser, da resultatet fra utenlandske foretak omregnes til norske kroner ved bruk av gjennomsnittskurs for perioden. Konsernet har inngått enkelte terminkontrakter for å redusere valutarisikoen for enkelte kontantstrømmer innenfor divisjonen cash handling. Se for øvrig note 5 som viser fordelingen i valuta for selskapets kontantbeholdninger. Følgende tabell viser konsernets sensitivitet for potensielle endringer i valutakurser. Beregningen hensyntar valutakursomregning­ en for alle konsoliderte utenlandske datterselskaper. Beregningen som er opplistet i tabellen under viser effekten på konsolidert årsresultat gitt endring i gjennomsnittlig valutakurs. 2017

2016

32

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

Endringer i valutakurs +10 % +5% -5% - 10 % +10 % +5% -5% - 10 %

SEK 2 213 1 107 -1 107 -2 213 5 343 2 672 -2 672 -5 344

DKK -4 151 -2 075 2 075 4 151 227 114 -114 -227


NOTE 13 – KLASSIFISERING AV FINANSIELLE EIENDELER OG FORPLIKTELSER 31.12.2017

Tilgjengelig for salg iht IAS 39

Utlån og fordringer

Finansielle forpliktelser målt til amortisert kost

Total

Eiendeler Investeringer i aksjer og andeler

603

603

Andre finansielle eiendeler

54 459

54 459

Kundefordringer

590 949

590 949

Andre kortsiktige fordringer Kontanter og kontantekvivalenter

346 948 479 466

346 948 479 466

SUM FINANSIELLE EIENDELER

603

1 471 822

-

1 472 425

Gjeld til kredittinstitusjoner langsiktig andel

523 000

523 000

Gjeld til kredittinstitusjoner kortsiktig andel* Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld

550 467 1 189 168

550 467 1 189 168

2 262 635

2 262 635

Finansielle forpliktelser målt til amortisert kost

Total

Forpliktelser

SUM FINANSIELLE FORPLIKTELSER - - *) konsernkontoordningen som er en løpende fasillitet utgjør TNOK 299 842 per 31.12.2017.

31.12.2016

Tilgjengelig for salg iht IAS 39

Utlån og fordringer

Eiendeler Investeringer i aksjer og andeler

4 337

4 337

Andre finansielle eiendeler

51 098

51 098

Kundefordringer

514 008

514 008

Andre kortsiktige fordringer Kontanter og kontantekvivalenter

297 034 558 601

297 034 558 601

SUM FINANSIELLE EIENDELER

4 337

1 420 741

-

1 425 078

Gjeld til kredittinstitusjoner langsiktig andel

481 993

481 993

Gjeld til kredittinstitusjoner kortsiktig andel Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld

555 758 1 120 180

555 758 1 120 180

2 157 931

2 157 931

Forpliktelser

SUM FINANSIELLE FORPLIKTELSER

-

-

Definisjon av virkelig verdi Balanseført verdi av kontanter og kontantekvivalenter er virkelig verdi. Tilsvarende er den balanseførte verdien av kundefordring­ er og leverandørgjeld tilnærmet virkelig verdi da virkningen av diskontering ikke er vesentlig. Virkelig verdi av finansiell leasing beregnes som nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer diskontert med rente som gjelder for tilsvarende eiendeler og forpliktelser på balansedagen. Virkelig verdi av langsiktig gjeld er lik pari-verdien pluss påløpte renter. Virkelig verdi av kortsiktige fordringer og lån tilsvarer balanseført verdi da virkningen av diskontering ikke er vesentlig.

Virkelig verdi hierarki Tabellen under viser finansielle instrumenter til virkelig verdi i henhold til verdsettelsesmetode. De ulike nivåene er definert som følger: Nivå 1: Notert pris i et aktivt marked for en identisk eiendel eller forpliktelse. Nivå 2: Verdsettelse basert på andre observerbare faktorer enn notert pris (brukt på nivå 1) enten direkte (pris) eller indirekte (utledet fra priser) for eiendelen eller forpliktelsen. Nivå 3: Verdsettelse basert på faktorer som ikke er hentet er hentet fra observerbare markeder (ikke-observerbare forutsetninger).

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

33


NOTE 14 – PENSJON Gjelder Nokas Verdihåndtering AS. Resultatført pensjonskostnad er beregnet som følger Nåverdi av årets pensjonsopptjening

2 460

2016 2 443

Rentekostnad på pensjon

624

702

Arbeidsgiveravgift Administrasjonskostnad

500 460

435 484

4 044

4 064

-1 278

-1 650

2017

2016 518 019

Resultatført pensjonskostnad Utvidet resultat Aktuarielle gevinster/tap Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler Brutto pensjonsforpliktelse 1.1. Administrasjonskost

2017

512 868 2 871

2 912

11 658 -

11 741

-

-1 360

144

-204

Arbeidsgiveravgift Utbetaling pensjon

-1 016 -17 667

-733 -17 448

Brutto pensjonsforpliktelse 31.12

508 858

512 868

Virkelig verdi pensjonsmidler 1.1

484 695

486 331 10 529

Oppgjør av forpliktelse

10 485 -

Arbeidsgiveravgift

-1 016

-733

8 222

5 929

Utbetaling av pensjon Aktuarielle gevinster/tap

-17 667 1 422

-17 448 1 446

Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12

486 141

484 695

Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12

22 717

28 172

Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente

2017 2,30 %

2016 2,30 %

Forventet lønnsregulering

2,75 %

2,75 %

Pensjonsøkning

1,75 %

1,75 %

G-regulering

2,50 %

2,50 %

14,10 %

14,10 %

K2013

K2013

2017 36

2016 36

182

182

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Planendring Gevinst/tap ved oppgjør av pensjonsmidler Aktuariell gevinster/tap

Avkastning på pensjonsmidler

Premieinnbetalinger

Arbeidsgiveravgift Risikotabell for død Antall personer i ordningen Aktive Pensjonister

-60

-1 360

Det er i tillegg satt av TNOK 9 451 per 31.12.2017 og TNOK 7 341 per 31.12.2016 og gjelder AFP forpliktelser og gavepensjon. Årets kostnad knyttet til innskuddsbaserte pensjonsordninger i konsernet utgjør TNOK 136 262 for 2017 og TNOK 115 841 for 2016.

34

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017


NOTE 15 – ANDRE FINANSIELLE EIENDELER Rentebærende langsiktige fordringer Lån ansatte (se note 6) Selgerkreditt - salg Amsafe AS Fordring tilknyttet selskap Øvrige langsiktige fordringer Sum

31.12.2017 15 425

31.12.2016 15 854

28 273

26 927

3 771 6 990

1 528 6 789

54 459

51 098

2017

NOTE 16 – VARELAGER Handelsvarer

64 668

2016 53 872

Sum

64 668

53 872

3 144

3 304

2017

2016

Avsetning for ukurans Handelsvarer knytter seg i hovedsak til varelager innenfor forretningsområdet Nokas Teknikk.

NOTE 17 – SKATT Skattekostnad ordinært resultat Betalbar skatt

9 886

5 774

-1 136 271

-1 124 -1 556

9 021

3 094

Endring utsatt skatt

-307

-413

Sum skattekostnad utvidet resultat *)Skattekostnaden i utvidet resultat er nettoført

-307

-413

Betalbar skatt på årets resultat

9 886

5 774

Sum betalbar skatt

9 886

5 774

-83 810

-64 374

Endring utsatt skatt Effekt på utsatt skatt per 31.12 pga endret skattesats Sum skattekostnad ordinært

Skattekostnad utvidet resultat:*

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/utsatt skattefordel: Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Omløpsmidler

-3 918

-5 388

-32 322

-36 115

1 485

1 857

Avsetning for forpliktelser

-35 059

-49 958

Leieavtaler Utsatt skatt av merverdier relatert til kjøpt kundeportefølje

-2 225 307 157

-1 173 338 808

Sum midlertidige forskjeller

151 309

183 657

Pensjoner Gevinst- og tapskonto

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

35


Forts. note 17 – Skatt Underskudd til fremføring balanseført Norge

2017

2016

-86 475

-106 634

Avskåret rentefradrag til fremføring

-4 640

-615

Periodiseringsfond Sverige Ikke balanseført utsatt skattefordel Danmark

22 800 14 685

21 509 9 943

Sum

97 680

107 859

Netto utsatt skatt

22 724

26 240

Utsatt skattefordel Utsatt skatt

-10 804 33 528

-8 645 34 885

Netto utsatt skatt

22 724

26 240

Sverige

-209 861

-185 688

Danmark

-129 382

-79 420

-23 359

-21 736

Bruttopresentasjon utsatt skattefordel/utsatt skatt

Oversikt over ikke balanseført underskudd til fremføring utland

Finland

Det foreligger beløpssperre for utnyttelse av deler av fremførbart underskudd i Sverige med virkning til 2021. Retten til å fremføre underskudd i Finland faller bort etter 10 år.

Gjenværende underskudd til fremføring

Bortfall av retten til fremføring av underskudd

2009

4 289

2019

2010

5 721

2020

2011

2 587

2021

2012

3 540

2022

2013

2 741

2023

2014

1 813

2024

2015

2 148

2025

2016

520

2026

Underskuddsår

NOTE 18 – KUNDEFORDRINGER 2017 Kundefordringer før avsetning til tap Avsetning til tap kundefordringer

595 563 -4 614

2016 518 090 -4 082

Kundefordringer 31.12

590 949

514 008

2017

Analyse av kundefordringer per 31.12 Ikke forfalte

436 455

2016 371 832

Mindre enn 30 dager

102 957

95 028

30-60 dager

7 317

10 919

60-90 dager

2 945

3 448

1 446 39 828

3 989 28 792

590 949

514 008

Mer enn 90 dager Opptjent ikke fakturert Sum

Konsernets maksimale kredittrisiko knyttet til kundefordringer er representert ved balanseført verdi. Alle konsernets kundefordringer er gjennomgått for indikasjoner på nedskrivningsbehov og i tilfeller hvor det foreligger usikkerhet er denne usikkerheten innregnet som avsetning til tap på kundefordringer. Avsetning til tap på kundefordringer er inkludert i salgs- og administrative kostnader i resultatregnskapet.

36

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017


NOTE 19 – FINANSPOSTER 2 160 1 333 - 3 493

2017

2016 1 620 574 2 194

Rentekostnader Valutatap Andre finanskostnader Sum finanskostnader

39 180 3 331 31 251 73 762

47 869 111 26 720 74 700

Netto finanskostnader

-70 268

-72 506

2017 1 617

2016 61 724

- -

1 483 -49

1 617

63 158

Renteinntekter Resultatandel tilknyttet virksomhet Valutagevinst Sum finansinntekter

NOTE 20 – ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER Salg investering holdt for salg Nokas Brannkonsult AS* Agio Sum *) Gevinsten fra Nokas Brannkonsult AS er innregnet som følge av tap av kontroll ved rettet emisjon.

Foto: Shutterstock

Aleksanterinkatu, Helsinki NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

37


NOTE 21 – AKSJONÆRINFORMASJON Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i Nokas AS pr. 31.12.2017 består av: Aksjer

Antall 407 146

Pålydende (kr) 15,45

Balanseført 6 290

Sum

407 146

15,45

6 290

Hver aksje gir samme rett i selskapet.

Eierstruktur De største aksjonærene i Nokas AS per 31.12.2017 var: Institusjonen Fritt Ord

Aksjer 88 062

Sum 88 062

Eierandel 21,63 %

Stemmeandel 21,63 %

Nomad Holding AS

48 652

48 652

11,95 %

11,95 %

RG Holding AS

31 152

31 152

7,65 %

7,65 %

PTW Holding AS

30 190

30 190

7,42 %

7,42 %

VS Global Invest AS

26 422

26 422

6,49 %

6,49 %

INAK 3 AS

25 773

25 773

6,33 %

6,33 %

Wang Invest AS

25 486

25 486

6,26 %

6,26 %

DNB Bank ASA

17 518

17 518

4,30 %

4,30 %

TTC Invest AS

16 663

16 663

4,09 %

4,09 %

Muri Invest AS

11 652

11 652

2,86 %

2,86 %

Trovator AS

8 740

8 740

2,15 %

2,15 %

Syncron AS

6 915

6 915

1,70 %

1,70 %

Alden AS

6 554

6 554

1,61 %

1,61 %

Bjørnar Olsen

4 110

4 110

1,01 %

1,01 %

Niels Erik Feilberg

3 452

3 452

0,85 %

0,85 %

Peter Wesenberg

3 380

3 380

0,83 %

0,83 %

Breisnes Holding AS

3 341

3 341

0,82 %

0,82 %

UGB Holding AS

3 137

3 137

0,77 %

0,77 %

TSI AS SKB Holding AS

2 938 2 365

2 938 2 365

0,72 % 0,58 %

0,72 % 0,58 %

Sum aksjonærer Sum øvrige

366 502

366 502

90,0 %

90,0 %

40 644

40 644

10,0 %

10,0 %

Totalt antall aksjer

407 146

407 146

100,0 %

100,0 %

Antall aksjer 29 320

Eierandel 7,2 %

Aksjer eiet av medlemmer i styret og daglig leder

38

Navn Heine Wang v/Wang Invest AS/VS Global Invest AS

Verv Daglig leder

Roy H. Gausaker v/RG Holding AS

Styremedlem

31 152

7,7 %

Pål Wang v/PTW Holding AS

Styremedlem

30 190

7,4 %

Bjørnar Olsen privat og gjennom Inak 3 AS

Styremedlem

6 917

1,7 %

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017


NOTE 22 – PANTSTILLELSER OG GARANTIANSVAR Pantstillelser

2017

2016

523 000 550 467

481 993 555 758

1 073 467

1 037 751

Balanseført gjeld som er sikret ved pant ol. Gjeld til kredittinstitusjoner, langsiktig Gjeld til kredittinstitusjoner, kortsiktig Sum

Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld: Varelager

64 668

53 872

Kundefordringer

590 949

514 008

Kontantbeholdninger i NOK og andre valutasorter Varige driftsmidler

479 466 207 286

558 601 165 123

1 342 369

1 291 604

126 684

179 879

Pantobligasjon i utestående fordringer

1 650 000

1 650 000

Pantobligasjon i driftstilbehør

1 150 000

1 150 000

Pantobligasjon i varelager

1 650 000

1 650 000

469 989

456 068

Sum Garantiforpliktelser

Pålydende pantobligasjoner:

Pantesikring for kredittramme knyttet til intradag kreditt

NOTE 23 – KORTSIKTIG GJELD OG KONTANTER – BEHOLDNINGSFINANSIERING Konserntallene er påvirket av beholdningsfinansiering i datterselskapene innen divisjonen Cash Handling. Selskapene har blant annet trekkfasiliteter med en ramme på 1 630 mill kr for finansiering av kontantbeholdninger i automater og under transport. Trekket varierer mye gjennom uken og også i løpet av en enkelt dag. I sum kortsiktig gjeld inngår en post på 486 mill kr (530 mill i 2016) som gjelder forpliktelser om oppgjør for innleverte verdier og forpliktelser knyttet til oppgjørsordningen for netto innleverte verdier i kontantautomatene, bestående av gjeld til kundene og opptrukket kreditt i trekkfasilitetene tilknyttet ordningen. Disse forpliktelsene er ledd i de finansielle tjenestene kjøp og salg av betalingsmidler og nivået vil variere sterkt ifht. ukedag og høytids-/feriedager og kan på enkeltdager ligge ned mot null. Størrelsen på bankinnskuddet vil i stor grad variere på samme måte. Nedenfor vises konsernbalansen i hht. regnskapet og korrigert for forpliktelser/bankinnskudd/fordringer knyttet til kjøp av innleverte verdier:

Konsernbalanse ihht regnskapet: Anleggsmidler Omløpsmidler

1 829 863 1 482 033

Egenkapital Gjeld

348 864 10,5 % 2 963 032

Sum eiendeler

3 311 896

Sum EK/Gjeld

3 311 896

Konsernbalanse korrigert for forpliktelser knyttet til kjøp av innleverte verdier: Anleggsmidler Omløpsmidler

1 829 863 996 530

Egenkapital Gjeld

348 864 12,3 % 2 477 529

Sum eiendeler

2 826 393

Sum EK/Gjeld

2 826 393

Konsernet har per 31.12.2017 negativ arbeidskapital. Årsaken til dette er i stor grad at konsernet finansierer langsiktige investeringer med kortsiktige midler da vilkårene for bruk av konsernkontokreditt er like gode som langsiktig finansiering.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

39


NOTE 24 – SAMMENSLÅTTE POSTER I KONTANTSTRØMANALYSEN Endringer i varelager, kundefordringer og lev.gjeld Endring i varelager

2017

Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld

Endringer i varelager, kundefordringer og lev.gjeld Endring i andre kortsiktige fordringer

-10 796

2016 -13 229

-76 941 -8 982

-21 130 -23 139

-96 719

-57 498

2017

2016 44 550

-49 915

Endring i skyldige offentlige avgifter Endring i annen kortsiktig gjeld Endring i annen langsiktig gjeld eksklusiv finansiell leasing Netto endring finansiering av kontantbeholdning Sum

7 488

46 066

79 230

-49 143

-20 355 58 773

-9 047 37 174

75 222

69 600

NOTE 25 – TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER PTW Holding AS, Wang Invest AS og Sundet Invest AS som er aksjonærer i Nokas AS er også aksjonærer i selskapet WFB Eiendom AS som eier 36,49 % av selskapet Wi-Be Eiendom AS som igjen eier 100 % av aksjene i Træleborgodden 6 AS. Dette selskapet eier bygget der Nokas AS har sine lokaler i Tønsberg. Nokas AS har betalt TNOK 4 662 i husleie til Træleborgodden 6 AS i 2017. For omtale av godtgjørelse til ledelse og lån til ansatte til note 6.

NOTE 26 – OVERSIKT OVER DATTERSELSKAP

40

Selskap Forretningskontor Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap

NOKAS Verdihåndtering AS Oslo 100 % 100 % 80 353 -1 360

NOKAS Aviation Security AS Ullensaker 100 % 100 % 18 440 18 785

Selskap Forretningskontor Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap

Nokas Security AB Stockholm 100 % 100 % 78 240 3 944

AS Skan-Kontroll (konsern) Oslo 100 % 100 % 15 095 7 888

Selskap Forretningskontor Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap

NOKAS Beredskap AS Porsgrunn 100 % 100 % 7 721 1 473

NOKAS Teknikk Hed/Opp AS Dokka 51 % 51 % 1 576 769

Selskap Forretningskontor Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap

Nokas Teknik Sverige AB Sverige 70 % 70 % 13 141 -3 398

Nokas Teknik Danmark AS Danmark 70 % 70 % -18 158 -10 175

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017


Selskap Forretningskontor

NOKAS Værdihåndtering A/S Danmark

NOKAS CMS A/S Danmark

100 %

100 %

Andel av stemmeberettiget kapital

100 %

100 %

Egenkapital ifølge siste årsregnskap

12 946

917

-31 161

-174

Nokas Kontantservice P/S Danmark

Nokas Komplementar A/S Danmark

Eierandel

100 %

100 %

Andel av stemmeberettiget kapital

100 %

100 %

661

30

Nokas CMS AB Stockholm

NOKAS Optimering & Lager AB Sverige

Eierandel

100 %

100 %

Andel av stemmeberettiget kapital

100 %

100 %

Egenkapital ifølge siste årsregnskap

38 073

11 973

Resultat ifølge siste årsregnskap

13 719

3 935

NOKAS Värdehantering AB Stockholm

NOKAS Lås-Aktuelt AB Malmø

Eierandel

100 %

70 %

Andel av stemmeberettiget kapital

100 %

70 %

Egenkapital ifølge siste årsregnskap

36 185

19 943

6 885

7 219

NOKAS Teknik AB Sverige

NOKAS Låsteknik i Göteborg AB Sverige

Eierandel

70 %

49 %

Andel av stemmeberettiget kapital

70 %

49 %

Egenkapital ifølge siste årsregnskap

3 820

6 486

-36

-1 023

NOKAS Teknik Öst AB Stockholm

Synenergy AB Stockholm

Eierandel

70 %

100 %

Andel av stemmeberettiget kapital

70 %

100 %

Egenkapital ifølge siste årsregnskap

-10 929

2 943

Resultat ifølge siste årsregnskap

-12 447

523

Nokas Alviks Lås AB Sverige

Nokas CMS OY Finland

56 %

100 %

Eierandel

Resultat ifølge siste årsregnskap Selskap Forretningskontor

Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap Selskap Forretningskontor

Selskap Forretningskontor

Resultat ifølge siste årsregnskap Selskap Forretningskontor

Resultat ifølge siste årsregnskap Bokført verdi i konsernregnskapet Selskap Forretningskontor

Selskap Forretningskontor Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital

56 %

100 %

Egenkapital ifølge siste årsregnskap

5 060

-29 987

Resultat ifølge siste årsregnskap

2 803

1 686

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

41


NOTE 27 – INVESTERING I TILKNYTTEDE SELSKAPER Konsernets vesentlige tilknyttede selskaper per 31.12.2017 er spesifisert nedenfor. Alle selskaper har kun ordinære aksjer. Investeringene er regnskapsført etter egenkapitalmetoden. Selskapsnavn Nokas Teknikk Sør AS

Hjemmehørende Norge

Eierandel/stemmeandel 34 %

Nokas Brannkonsult AS

Norge

46 %

Security Norway AS

Norge

34 %

Vadla Trygghetsbyrå AS

Norge

34 %

Nokas Teknikk Sør AS

Nokas Brannkonsult AS

Security Norway AS

Vadla Trygghetsbyrå AS

Eierandel

34 %

46 %

34 %

34 %

Netto eiendeler 1. januar 2017 Resultat i perioden

7 052 2 096

-3 069 2 212

420 200

887 -323

5 290 4 185

Netto eiendeler 31. desember 2017

9 148

-857

620

564

9 475

Eierinteresser Merverdier

3 110 486

-394 2 487

211 2 888

192

3 119 5 861

Balanseført beløp

3 596

2 093

3 099

192

8 980

Avstemming mot regnskapet

Sum

NOTE 28 – INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER Anleggsmidler DS Kysten AS Nokas Skadedyrkontroll AS Trade Security AS

1%

Anskaf­ felseskost 103

10 % 20 %

500 150

500 0

753

603

Finansielle forpliktelser

Finansielle leiefor­ pliktelser

Sum

1 037 751 22 328

295 631 -13 060

1 333 382 9 268

10 494

24 062

34 556

2 894

36 685 -

36 685 2 894

1 073 467

343 318

1 416 785

Eierandel

Sum konsern

31.12.2017 103

NOTE 29– AVSTEMMING AV FORPLIKTELSER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

Forpliktelser 31. desember 2016 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Valutakursendringer Tilganger finansielle leieforpliktelser Andre transaksjoner uten kontantoppgjør Forpliktelser 31. desember 2017

Finansielle forpliktelser inkluderer gjeld til kredittinstitusjoner herunder gjeld til kredittinstitusjoner som har motpost i beholdningsløpet innenfor divisjonen Cash Handling.

42

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017


NOTE 30 – ANNEN LANGSIKTIG GJELD 324 728

2017

2016 288 231

27 883

35 217

5 998 5 512

5 690 252

364 121

329 390

2017 183 909 -145 264

2016 123 273 -90 586

Netto resultat på igangværende prosjekter

38 645

32 686

Opptjente, ikke fakturerte inntekter på igangværende prosjekter

31 381

24 192

9 998

3 569

Finansielle leieavtaler Husleieavsetning Avsetning tilbakestillelse leide lokaler Øvrige poster Sum annen langsiktig gjeld

NOTE 31 – LANGSIKTIGE TILVIRKNINGSKONTRAKTER Totalt inntektsført på igangværende prosjekter Kostnader knyttet til opptjent inntekt

Forskuddsfakturerte inntekter

NOTE 32 – HENDELSER ETTER BALANSEDAG Vesentlige hendelser etter balansedagen, som inntreffer før styret har godkjent årsregnskapet, kan medføre enten at årsregn­ skapet må endres, eller at det må opplyses om forholdet i noter. Dersom det kommer nye opplysninger om forhold som eksisterte på balansedagen, og forholdet er vesentlig, må regnskapet endres. Det har ikke inntruffet hendelser etter balansedagen av vesentlig betydning for årsregnskapet for 2017.

Foto: Shutterstock

The Black Diamond, København NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

43


Gardermoen Flyplass, Oslo 44

NOKAS Ã…RSRAPPORT 2017


ÅRSREGNSKAP FOR MORSELSKAP 2017

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

45


NOKAS AS ÅRSREGNSKAP FOR MORSELSKAP 2017

RESULTATREGNSKAP Tall i hele 1 000

Note

2017

2016

Salgsinntekt

20

1 438 368

1 387 673

Annen driftsinntekt

20

36 627

35 145

1 474 994

1 422 818

Sum inntekter Varekostnad

4,20

146 349

137 071

1 090 577

1 049 408

Lønnskostnad

5

Avskrivning varige driftsmidler

6

27 595

25 107

5,20

184 227

191 037

23

-1 617

-61 724

27 864

81 920

35 566

32 146

Annen driftskostnad Andre inntekter og kostnader Driftsresultat Inntekt på investering i datterselskap

11

Inntekt på investering i tilknyttet selskap

11

Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt

306

281

10 829

10 313

1 481

2 132

Annen finansinntekt

836

1 608

Annen rentekostnad

-43 248

-59 013

Annen finanskostnad

-4 989

-2 282

781

-14 816

28 645

67 103

5 935

-2 398

22 709

69 501

Netto finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad

14

Ordinært resultat Årsresultat

15

22 709

69 501

Anvendelse av årsresultatet Annen egenkapital

15

22 709

69 501

22 709

69 501

22 709

69 501

-

-

Estimatavvik pensjoner

-

-

Sum utvidet resultat

-

-

22 709

69 501

Sum anvendelse

Konsolidert utvidet resultat Årsresultat

Poster som vil bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder Omregningsdifferanser valuta

Poster som ikke vil bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder

Totalresultat

46

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017


BALANSE Tall i hele 1 000

Note

31.12.2017

31.12.2016

01.01.2016

Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel

14

23 465

29 400

26 954

Goodwill

6,7

353 733

353 733

353 733

377 198

383 133

380 687

Eiendeler Anleggsmidler

Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom

6,16

3 134

2 559

2 960

Maskiner og anlegg

6,16

4 860

11 337

20 511

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kont.mask. o.l

6,16

90 518

62 275

49 805

98 511

76 172

73 276

717 979

717 979

773 081

Sum varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i tilknyttede selskaper Lån til foretak i samme konsern

11 11

4 193

4 193

1 566

10,12,17

227 971

207 554

177 085

603

103

103

Investeringer i aksjer og andeler Langsiktige fordringer

49 603

42 866

16 221

Sum finansielle anleggsmidler

5,10,12

1 000 348

972 694

968 055

Sum anleggsmidler

1 476 057

1 431 998

1 422 018

4,16

24 233

25 215

19 400

Kundefordringer

16,21

217 795

186 062

203 063

Andre fordringer

16

20 725

15 326

39 392

16,17

256 083

199 910

148 269

494 603

401 298

390 724

Aksjer og andeler i foretak i samme konsern

-

-

44 450

Sum investeringer

-

-

44 450

45 524

44 362

71 880

564 361

470 875

526 454

2 040 418

1 902 873

1 948 471

Omløpsmidler Varer

Fordringer

Fordringer på konsernselskap Sum fordringer

Investeringer

Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

Foto: Shutterstock

19

Barcode, Oslo NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

47


BALANSE Tall i hele 1 000

Note

31.12.2017

31.12.2016

01.01.2016

Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital

15

6 290

6 290

6 290

Overkurs

15

173 472

173 472

173 472

179 763

179 763

179 763

211 641

188 932

119 382

Sum opptjent egenkapital

211 641

188 932

119 382

Sum egenkapital

391 404

368 694

299 145

2 417

2 562

2 746

2 417

2 562

2 746

522 483 -

481 655

590 130

Øvrig langsiktig gjeld

252

604

Sum annen langsiktig gjeld

522 483

481 907

590 734

9,10,16

394 275

413 850

397 129

Gjeld til konsernselskaper

17

340 453

261 555

279 056

Leverandørgjeld

17

54 639

43 437

34 385

131 858

125 482

123 102

202 889

205 385

217 139

Sum kortsiktig gjeld

1 124 115

1 049 709

1 055 847

Sum gjeld

1 649 014

1 534 179

1 649 326

Sum egenkapital og gjeld

2 040 418

1 902 873

1 948 471

Bjørnar Olsen Styremedlem

Roy Gausaker Styremedlem

Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital

15

Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser

5

Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner

9,10,13,16

Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner

Skyldige offentlige avgifter Utbytte

5 036

Annen kortsiktig gjeld

14

TØNSBERG, 26. APRIL 2018

Terje Rogne Styrets leder

André Jaeger Styremedlem

48

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

Heine Wang Konsernsjef

Pål Wang Styremedlem

Esko Mikael Aro Styremedlem

Stein Egil Valderhaug Styremedlem

Ole Morten Karlsen Styremedlem/ ansattrepsentant

Siv Benden Styremedlem/ ansattrepsentant

Gunnar Bentehaugen Styremedlem/ ansattrepsentant


KONTANTSTRØMOPPSTILLING Tall i hele 1 000

Note

Resultat før skattekostnad Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Endring i varelager, kundefordringer og lev.gjeld

2016

28 645

67 103

-360

-1 064

6

27 595

25 107

18

-19 549

20 239

Forskj. kostn.f pensj. og inn-/utbet. i pensj.ordn. Tap/gevinst ved salg av aksjer Endring i andre tidsavgrensningsposter

2017

18

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

-146

-183

-1 617

-52 557

21 356

-54 494

55 923

3 799

783

2 311

-50 507

-29 215

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

6

Netto inn/utbetalinger ved endring finansielle anleggsmidler Inn-/ utbetalinger ved kjøp/salg av aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-500

-2 024

1 617

97 007

-48 608

68 079

-27 154

-2 614

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto inn/utbetalinger ved opptak/nedbetaling av langsiktig fordring Netto inn/utbetalinger ved opptak/nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endring i kassekreditt Utbetalt til utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

22

40 576

-108 475

-19 575 -

16 721

-6 153

-99 395

-5 027

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter 01.01

1 162

-27 518

44 362

71 880

Netto kontanter og kontantekvivalenter 31.12

45 524

44 362

Foto: Shutterstock

Centralbron & Gamla Stan, Stockholm NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

49


NOTER NOTE 1 – GENERELL INFORMASJON Nokas AS er et ledende selskap i Norge innenfor sikkerhetshåndtering og eier selskaper innenfor sikkerhet- og kontanthåndtering i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Selskapet er et aksjeselskap hjemmehørende i Norge med hovedkontor i Træleborgodden 6, Tønsberg. Oversikt over datterselskaper fremkommer av note 11.

NOTE 2 – SAMMENDRAG AV DE VIKTIGSTE REGNSKAP­SPRINSIPPENE 2.1 Rammeverk for regnskapsavleggelsen Årsregnskapet er utarbeidet etter reglene i regnskapsloven § 3-9 og forskrift om forenklet IFRS fastsatt av Finansdepartementet 4. mars, 2008. Dette innebærer i hovedsak at måling og innregning følger internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) og presentasjon og noteopplysninger er i henhold til norsk regnskapslov og god regnskapsskikk. Unntak fra måling og innregning etter full IFRS er forklart nedenfor. Årsregnskapet er utarbeidet etter unntaket i forskrift om forenklet IFRS fastsatt av Finansdepartementet 4. mars, 2008 § 3-1 pkt 3 og fraviker bestemmelsene i IAS 10 nr. 12 og 13, IAS 18 nr. 30 og IFRIC 17 nr. 10 slik at utbytte og konsernbidrag regnskapsføres i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Selskapet benytter seg også av unntaket om å fravike IAS 28, jf Forskriften § 3-1.4, slik at investering i tilknyttet selskap kan regnskapsføres i samsvar med kostmetoden i selskapsregnskapet. Dette er selskapets første årsregnskap etter reglene om forenklet IFRS. Tidspunktet for overgang til måling etter IFRS var 1. januar, 2017. Tidligere ble årsregnskapet avlagt etter regnskapsloven og god regnskapsskikk. Virkningen av endring fra tidligere god regnskapsskikk og forenklet IFRS fremkommer av note 23. Første årsregnskap etter reglene om forenklet IFRS har benyttet seg av unntaksregelen i forskrift om forenklet IFRS fastsatt av Finansdepartementet 4. mars, 2008 § 2-3 om å avvike fra bestemmelsene i IAS 1 om krav til oppstilling av finansiell stilling ved begynnelsen av den tidligste sammenligningsperioden.

2.2 Regnskapsprinsipper for vesentlige regnskapsposter Inntektsføring Inntekter måles til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for rabatter, returer og merverdiavgift. Inntekt resultatføres når den kan måles pålitelig, det er sannsynlig at de økonomiske fordelene vil tilflyte foretaket og kriteriene knyttet til de ulike formene for inntekt beskrevet nedenfor er oppfylt. Estimatene for inntektsføring er basert på historikk, vurdering av type kunde og transaksjon, samt spesifikke forhold knyttet til den enkelte transaksjon. Tjenestene resultatføres i den perioden tjenesten ytes, basert på full­ føringsgrad for den enkelte transaksjon og målt ved faktisk utført arbeid av den totale tjenesteleveransen. Anleggskontrakter defineres i IAS 11 som en kontrakt som er særskilt forhandlet med tanke på fremstilling av en eiendel. Der hvor utfallet av en anleggskontrakt kan estimeres pålitelig og det er sannsynlig at kontrakten vil gi en fortjeneste, regnskapsføres kontraktsinntektene og -kostnadene basert på fullføringsgrad. Dersom det er sannsynlig at kontraktskostnadene vil overskride kontraktsinntekten, regnskapsføres det forventede tapet umiddelbart. Dersom utfallet av en anleggskontrakt ikke kan måles pålitelig, settes kontraktsinntekten lik kontraktskostnaden i den utstrekning det er sannsynlig at kostnadene blir gjenvunnet. Kontraktsendringer, tilleggskrav og insentivbaserte betalinger er inkludert i kontraktsinntektene i den grad de er avtalt med kunden og kan måles pålitelig.

50

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

Tall i hele 1 000

Konsernet anvender løpende avregning der fullføringsgraden beregnes ved å ta utgangspunkt i påløpte kostnader for anleggskontrakten i forhold til totalt estimerte kostnader. Ved fastsettelsen av fullføringsgraden ses det bort fra påløpte kostnader som gjelder fremtidige aktiviteter på en kontrakt. For kontrakter hvor kontraktsinntekter (fratrukket eventuelle tap på tapskontrakter), overstiger fakturerte beløp, balanseføres det over­ skytende som kundefordringer. I motsatt fall føres differansen som gjeld. Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling Utgifter sammenstilles med, og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Andre driftsinntekter Vesentlige inntekter og kostnader som ikke har sammenheng med den ordinære virksomheten, klassifiseres som andre driftsinntekter- og kostnader. IMMATERIELLE EIENDELER OG VARIGE DRIFTSMIDLER Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler som forventes å gi fremtidige inntekter aktiveres. Avskrivninger beregnes lineært over eiendelenes økonomiske levetid. Dersom den virkelige verdien av en immateriell eiendel er lavere enn balanseverdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives den immaterielle eiendelen ned til virkelig verdi. Goodwill har oppstått ved kjøp av virksomhet til gunstige vilkår. Nedskrivning vurderes årlig, eller oftere om det forekommer hendelser eller endrede omstendigheter som indikerer et mulig verdifall. Balanseført verdi av den kontantgenererende enheten som inneholder goodwill sammenlignes med gjenvinnbart beløp, som er det høyeste av bruksverdi og virkelig verdi fratrukket salgsutgifter. En eventuell nedskrivning blir ikke reversert i senere perioder. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn balanseverdi skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Kostnader forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Kostnader ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Avskrivninger Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielle eiendeler. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. Operasjonell leasing Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til driftsmidlet fortsatt ligger hos utleier, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger ved operasjonelle avtaler (med fradrag for eventuelle økonomiske insentiver fra utleier) kostnadsføres lineært over leieperioden. Finansielle eiendeler Selskapet klassifiserer finansielle eiendeler i følgende kategorier: Til virkelig verdi over resultatet, utlån og fordringer og finansielle eiendeler tilgjengelig for salg. Klassifiseringen avhenger av hensikten med eiendelen. Ledelsen klassifiserer finansielle eiendeler ved anskaffelse. a) Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet: Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet er finansielle eiendeler holdt for handelsformål. En finansiell eiendel klassifiseres i denne kategorien dersom den primært er anskaffet med henblikk på å selge den på kort sikt. Derivater klassifiseres også som holdt for handelsformål med mindre de er en del av en sikring. Konsernets derivater betegnes som


holdt for handelsformål og er klassifisert som kortsiktige fordringer. Eiendeler i denne kategorien klassifiseres som omløpsmidler dersom det forventes at de vil bli gjort opp innen 12 måneder, ellers klassifiseres de som anleggsmidler. b) Utlån og fordringer: Utlån og fordringer er finansielle eiendeler som ikke er derivater og som har faste eller bestembare betalinger, og som ikke omsettes i et aktivt marked. De klassifiseres som omløpsmidler, med mindre de forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. Utlån og fordringer består av kundefordringer og andre fordringer, samt kontanter og kontantekvivalenter i balansen. c) Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg: Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg er finansielle eiendeler som ikke er derivater og som man velger å plassere i denne kategorien eller som ikke tilhører noen annen kategori. De klassifiseres som anleggsmidler om investeringen ikke forfaller, eller ledelsen ikke har til hensikt å selge investeringen innen 12 måneder fra balansedagen. Innregning og måling Vanlige kjøp og salg av investeringer innregnes på avtaletidspunktet, som er den dagen konsernet forplikter seg til å kjøpe eller selge eiendelen. Alle finansielle eiendeler som ikke føres til virkelig verdi over resultatet, balanseføres første gang til virkelig verdi med tillegg av transaksjonsutgifter. Finansielle eiendeler som føres til virkelig verdi over resultatet regnskapsføres ved anskaffelsen til virkelig verdi og transaksjonskostnader resultatføres. Finansielle eiendeler fraregnes balansen når rettighetene til å motta kontantstrømmer fra investeringen opphører eller når disse rettighetene er blitt overført og konsernet har overført det aller vesentligste av risiko- og gevinstpotensialet. Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg og finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet måles i etterfølgende perioder til virkelig verdi. Utlån og fordringer måles til amortisert kost ved bruk av effektiv rente. Gevinst eller tap fra endringer i virkelig verdi av eiendeler klassifisert som ”finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet” medtas i resultatregnskapet under ”Andre inntekter og kostnader” i den perioden de oppstår. Utbytte fra finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet er inkludert i ”Andre inntekter og kostnader” når selskapet har juridisk krav på utbytte. Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt har en eierandel på over 50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor selskapet har bestemmende innflytelse. Datterselskap er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Med tilknyttede selskap menes selskap der konsernet har en eierandel på 20-50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor konsernet kan utøve en betydelig innflytelse. Tilknyttede selskap innarbeides etter kostmetoden i selskapsregnskapet.

Regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger Selskapet utarbeider estimater og gjør antakelser/forutsetninger knyttet til fremtiden. De regnskapsestimater som følger av dette vil per definisjon sjelden være fullt ut i samsvar med det endelige utfall. Estimater og antakelser/forutsetninger som representerer betydelig risiko for vesentlige endringer i balanseført verdi på eiendeler og gjeld i løpet av neste regnskapsår. Selskapet gjennomfører årlig tester for å vurdere verdifall på goodwill, jf note 7. Gjenvinnbart beløp fra kontantgenererende enheter er fastsatt ved beregninger av bruksverdi. Dette er beregninger som krever bruk av estimater. Kundefordringene er presentert netto etter fradrag for avsetning til tap som utgjør et estimat. Se omtale av konsernet kredittrisiko i note 9. Varelager Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter ”først inn - først ut”-prinsippet og antatt salgspris. Beholdningen av varer består av handelsvarer for videresalg. For ytterligere informasjon og spesifikasjon se note 4.

Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Nokas AS har innskuddsplaner og en AFP-ordning. En innskuddsplan er en pensjonsordning hvor selskapet betaler faste bidrag til en separat juridisk enhet. Selskapet har ingen juridisk eller annen forpliktelse til å betale ytterligere bidrag hvis enheten ikke har nok midler til å betale alle ansatte ytelser knyttet til opptjening i inneværende og tidligere perioder. En ytelsesplan er en pensjonsordning som ikke er en innskuddsplan. Typisk er en ytelsesplan en pensjonsordning som definerer en pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonsutbetalingen er normalt avhengig av en eller flere faktorer slik som alder, antall år i selskapet og lønn. Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de definerte ytelsene på balansedatoen minus virkelig verdi av pensjonsmidlene. Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsmetode. Nåverdien av de definerte ytelsene bestemmes ved å diskontere estimerte fremtidige utbetalinger med renten på en obligasjon utstedt av et selskap med høy kredittverdighet og med en løpetid som er tilnærmet den samme som løpetiden for den relaterte pensjonsforpliktelsen. Ved innskuddsplaner betaler selskapet innskudd til offentlig eller privat administrerte forsikringsplaner for pensjon på obligatorisk, avtalemessig eller frivillig basis. Konsernet har ingen ytterligere betalingsforpliktelser etter at innskuddene er blitt betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad når de forfaller. Forskuddsbetale innskudd bokføres som en eiendel i den grad innskuddet kan refunderes eller redusere fremtidige innbetalinger.” Utsatt skatt og skattekostnad Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell skattesats. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt/utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med gjenværende løpetid mindre enn tre måneder fra anskaffelsesdato. Omregning utenlandsk valuta Balanseposter i utenlandsk valuta er omregnet til kurs 31.12, mens resultatposter er omregnet til transaksjonskurs. Nærstående parter Datterselskap og tilsluttede selskaper har en lik profil som morselskapet. Dette for å styrke evnen til å konkurrere. For kunden fremstår vi som en enhet. Alle datterselskap/ tilsluttede selskap rapporterer til NOKAS AS. Det blir satt like krav til kvalitet og utførelse på tjenestene.

NOTE 3 – HENDELSER ETTER BALANSEDAG Vesentlige hendelser etter balansedagen, som inntreffer før styret har godkjent årsregnskapet, kan medføre enten at årsregnskapet må endres, eller at det må opplyses om forholdet i noter. Dersom det kommer nye opplysninger om forhold som eksisterte på balansedagen, og forholdet er vesentlig, må regnskapet endres. Det har ikke inntruffet hendelser etter balansedagen av vesentlig betydning for årsregnskapet for 2017.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

51


NOTE 4 – VARELAGER Handelsvarer SUM

31.12.2017 24 233

31.12.2016 25 215

Endring -982

24 233

25 215

-982

NOTE 5 – LØNNSKOSTNADER / ANTALL ANSATTE / GODTGJØRELSER / LÅN TIL ANSATTE / PENSJONER MM Lønnskostnader mm. 01.01 - 31.12.: Lønninger

918 607

2016 883 796

Arbeidsgiveravgift

128 301

124 231

Pensjonskostnader Andre ytelser

28 873 14 796

30 883 10 497

1 090 577

1 049 408

1 822

1 776

Daglig leder

Styret 1 190

Lønnskostnader Gjennomsnittlig årsverk Godtgjørelser Lønn Pensjonskostnad Annen godtgjørelse

2017

2 032 41 470

Daglig leder har krav på lønn i 1 år etter fratreden fra sin stilling.

Spesifikasjon av godtgjørelse til revisor Revisjon Andre attestasjonstjenester Skatterådgivning Andre tjenester Totalt

1 500

2017

2016 1 085

12

10

7 176

12 86

1 695

1 193

Lån til ansatte Det foreligger lån til ansatte på TNOK 14.363 (2016 TNOK 15.854). Lånene renteberegnes til markedsbetingelser.

Pensjoner Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Foto: Shutterstock

52

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

Aleksanterinkatu, Helsinki


NOTE 6 – VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER Varige driftsmidler Bygningsmessige innredninger 17 525

Maskiner, anlegg 96 828

Inventar, driftsløsøre mv. 140 068

1 006

973 -1 134

48 529

50 507 -1 134

Anskaffelseskost 31.12.17

18 531

96 666

188 597

303 794

Akkumulerte avskrivninger 01.01.17

14 966

85 491

77 943

178 400

15 397

-712 91 807

98 079

-712 205 283

3 134

4 860

90 518

98 511

431

7 028

20 136

27 595

Inntil 10 år

Inntil 5 år

Inntil 5 år

Lineær

Lineær

Lineær

Anskaffelseskost 01.01.17 Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang

Avskrivninger solgte driftsmidler Akkumulerte avskrivninger 31.12.17 Balanseverdi pr. 31.12.17 Årets avskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan

Sum 31.12 254 571

Immaterielle eiendeler: Anskaffelseskost 01.01.17 Tilgang/avgang kjøpte immaterielle eiendeler Anskaffelseskost 31.12.17

Goodwill 353 733

Sum 31.12 353 733

353 733

353 733

Goodwill er testet for verdifall jf note 7 nedskrivningstest av goodwill

NOTE 7 – NEDSKRIVNINGSTEST AV GOODWILL Balanseført goodwill utgjør pr 31.12.2017 TNOK 353 733. Den vesentligste andelen av goodwill er tilknyttet oppkjøpet av G4S Holdings (Norway) AS. Goodwill følges opp og testes for grupper av kontantstrømgenererende enheter (KGE) som er lik det som er definert som KGE i henhold til IAS 36 Verdifall på eiendeler. Bokført verdi av goodwill: Security Systems

285 016 68 717

2017

2016 285 016 68 717

353 733

353 733

Nokas tester goodwill for nedskrivning minst årlig eller når det foreligger indikasjoner på verdifall. Vurderingen ble sist utført per 31.12.2017. Gjenvinnbart beløp er fastsatt basert på en vurdering av virksomhetens bruksverdi. Bruksverdien ved neddiskontering av forventede fremtidige kontantstrømmer før skatt diskontert med en relevant diskonteringsrente før skatt som hensyntar løpetid og risiko.

Følgende forutsetninger er benyttet ved beregning av bruksverdi per 31.12.2017: Diskonteringsrente Langsiktig vekstrate

Security 7,0 %

Systems 7,8 %

2,0 %

2,0 %

Beregning av bruksverdi for de kontanstrømgenererende enhetene er kalkulert med bakgrunn i fremskrivning av budsjetter godkjent av ledelsen og styret for neste fire års periode. Resterende periode i beregningen baserer seg på moderat vekst tilsvarende langsiktig vekstrate.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

53


Nøkkelforutsetninger ved beregning av bruksverdi Diskonteringsrente Diskonteringsrente er basert på vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC). Diskonteringssatsene reflekterer markedets avkastnings­krav per tidspunkt for test i den bransjen den kontantstrømgenererende enheten befinner seg i. Risikofri rente benyttet er 1,6 % og markedspremie er 5 % som begge er observerbare i markedet

Sensitivitetsanalyse for nøkkelforutsetninger Per balansedagen er det utført en sensitivitetsanalyse hvor forutsetningene i nedskrivningstesten er endret med gitte forutsetninger. Ledelsen er av den oppfatning at ingen endringer innenfor et rimelig intervall vil medføre nedskrivningsplikt.

Økning i diskonteringsrente før mulig nedskrivning inntreffer Reduksjon i prosent av budsjettert EBITDA godkjent av ledelsen og styret før mulig nedskrivning inntreffer

Security 8,5 %

Systems 25,0 %

57 %

64 %

Biler 15 447

Sum 15 447

NOTE 8 – OPERASJONELLE LEIEAVTALER Oppstilling over operasjonelle leieavtaler for 2017 Kostnader inneværende periode

Lokaler 46 084

Kostnad neste år (2018)

46 485

14 154

14 154

Totale kostnader 2-5 år

172 139

20 488

20 488

Forventet kostnad etter 5 år

164 046

276

276

Oppstilling over operasjonelle leieavtaler for 2016 Kostnader inneværende periode

Lokaler 44 954

Biler 15 447

Sum 15 447

Kostnad neste år (2017)

46 084

14 154

14 154

Totale kostnader 2-5 år

172 540

20 764

20 764

Forventet kostnad etter 5 år

210 130

NOTE 9 – FINANSIELLE INSTRUMENTER Finansiell risiko Selskapet benytter banklån og kassekreditt som finansielle instrumenter for finansiering. Formålet med disse finansielle instrumentene er å skaffe kapital til investeringer som er nødvendig for selskapets virksomhet. I tillegg har selskapet finansielle instrumenter som kundefordringer, leverandørgjeld o.l. som er direkte knyttet til virksomhetens daglige drift. Rutiner for risikostyring er vedtatt av styret og ivaretas av CFO. De viktigste finansielle risikoer selskapet er utsatt for er knyttet til renterisiko, likviditetsrisiko, valutarisiko og kreditt­risiko. Selskapets ledelse har en løpende vurdering av disse risikoene og fastsetter retningslinjer for hvordan disse skal håndteres.

(i) Kredittrisiko Selskapet er hovedsakelig eksponert for kredittrisiko knyttet til kundefordringer og andre kortsiktige fordringer. Selskapet reduserer sin eksponering mot kredittrisiko ved at alle motparter som får kreditt hos selskapet, for eksempel kunder, skal godkjennes og underlegges en vurdering av kredittverdighet. Selskapet har retningslinjer for å påse at salg kun foretas til kunder som ikke har hatt vesentlige problemer med betaling tidligere og at utestående beløp ikke overstiger fastsatt kredittramme. Maksimal risikoeksponering er representert ved balanseført verdi av de finansielle eiendelene, selskapet anses sin maksimale risikoeksponering å være balanseført verdi av kundefordringer og andre omløpsmidler.

(ii) Markedsrisiko – Renterisiko Selskapet er eksponert for renterisiko gjennom sine finansieringsaktiviteter (se note 10). Selskapets rentebærende gjeld har flytende rentebetingelser som innebærer at selskapet er påvirket av endringer i rentenivået. Selskapet har per 31. desember, 2017 ikke inngått noen renteswapavtale, men det foretas jevnlig vurderinger av om dette skal inngås for å sikre selskapet mot resultatsvingninger og likviditetseffekten som følge av endringer i rentenivået. Følgende tabell viser selskapets sensitivitet for potensielle endringer i rentenivået. Beregningen hensyntar alle rentebærende finansielle instrumenter, dette omfatter både langsiktig og kortsiktig finansiering. Beregningen opplistet i tabellen under viser effekten basert på rentebærende finansielle instrumenter på balansedagen.

54

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017


2017

Endringer i rentenivå + 0,25 %

Effekt på resultat før skatt (NOK 1 000) 2 573

+ 0,50 % + 0,75 %

5 146 7 719

+ 0,25 % + 0,50 %

1 204 4 748

+ 0,75 %

7 121

2016

(iii) Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at selskapet ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller. Selskapets strategi for å håndtere likviditetsrisiko er å ha tilstrekkelig med likvider til enhver tid for å kunne innfri sine finansielle forpliktelser ved forfall, både under normale og ekstraordinære omstendigheter, uten å risikere uakseptable tap eller gå på bekostning av selskapets rykte. Ubenyttede kredittmuligheter er omtalt i note 19. Følgende tabell viser en oversikt over forfallstrukturen for selskapets finansielle forpliktelser. For pantelån består oppgitte beløp av bokførte beløp tillagt rentebetalinger. Øvrige poster som fremkommer av tabellen består av bokførte beløp. Ved tilfeller der motparten kan kreve tidligere innløsning, er beløpet gjengitt i den tidligste perioden betalingen kan kreves fra motpart.

31.12.2017

Gjenværende periode Under 1 år

1-2 år

2-3 år

Mer enn 4 år

Totalt

Pantelån Facility A SEK

43 147

43

Facility B SEK

3 543

42 828

61 430

107 800

Facility C NOK

74 819

69 353

185 671

329 842

2 708 5 500

2 708 5 500

77 600 100 368

83 016 111 368

129 717 299 842

120 431

425 069

Facility C SEK Facility E - NOK Sum pantelån Konsernkontoordning Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Totalt

43 189

-

675 216 299 842

54 639

54 639

131 858 543 342

131 858 543 342

1 159 398

120 431

425 069

-

1 704 898

Selskapet vil søke refinansiering med banken i god tid før langsiktige lån forfaller til betaling i sin helhet januar 2020. Finansielle forpliktelser møtes av bankinnskudd, fundinger, o.l.

31.12.2016

Gjenværende periode Under 1 år

1-2 år

2-3 år

Mer enn 4 år

Totalt

Facility A SEK

39 731

25 638

Facility B SEK

3 362

13 274

86 803

103 439

Facility C NOK Facility C SEK

71 629 2 569

68 929 2 569

232 624 74 053

373 182 79 192

Sum pantelån Øvrig langsiktig gjeld

117 292

110 410 252

393 481

Konsernkontoordning

301 945

Pantelån

Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Totalt

65 369

-

621 183 301 945

43 437

43 437

125 482 466 940

125 482 466 940

1 055 097

110 662

393 481

-

1 558 988

(iv) Markedsrisiko - Valutarisiko Selskapet er eksponert for noe valutarisiko ettersom enkelte lån er i SEK.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

55


NOTE 10 – KLASSIFISERING AV FINANSIELLE EIENDELER OG FORPLIKTELSER 31.12.2017

Utlån og fordringer

Finansielle forpliktelser målt til amortisert kost

Totalt

Eiendeler Andre langsiktige fordringer

277 574

277 574

Kundefordringer

217 795

217 795

Andre kortsiktige fordringer Kontanter og kontantekvivalenter

276 808 45 524

276 808 45 524

Sum finansielle eiendeler

817 701

-

817 701

Forpliktelser Gjeld til kredittinstitusjoner, langsiktig

522 483

522 483

Gjeld til kredittinstitusjoner, kortsiktig Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld

394 275 729 840

394 275 729 840

-

1 646 597

1 646 597

Utlån og fordringer

Finansielle forpliktelser målt til amortisert kost

Totalt

Sum finansielle forpliktelser

31.12.2016 Eiendeler Andre langsiktige fordringer

250 420

250 420

Kundefordringer

186 062

186 062

Andre kortsiktige fordringer Kontanter og kontantekvivalenter

215 236 44 362

215 236 44 362

Sum finansielle eiendeler

696 080

Forpliktelser Gjeld til kredittinstitusjoner, langsiktig Øvrig langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner, kortsiktig Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Sum finansielle forpliktelser

-

-

696 080

481 655

481 655

252

252

413 850 635 860

413 850 635 860

1 531 617

1 531 617

Definisjonen av virkelig verdi Balanseført verdi av kontanter og kontantekvivalenter er virkelig verdi. Tilsvarende er balanseført verdi av kundefordringer og leverandørgjeld tilnærmet virkelig verdi da virkningen av diskontering ikke er vesentlig. Virkelig verdi av langsiktig gjeld er lik pari-verdien pluss påløpte renter. Virkelig verdi av kortsiktige fordringer og lån tilsvarer bokført verdi da virkningen av diskontering ikke er vesentlig.

Virkelig verdi hierarkiet Nivå 1: Notert pris i et aktivt marked for en identisk eiendel eller forpliktelse Nivå 2: Verdsettelse basert på andre observerbare faktorer enn notert pris (brukt på nivå 1) enten direkte (pris) eller indirekte (utledet fra priser) for eiendelen eller forpliktelsen. Nivå 3: Verdsettelse basert på faktorer som ikke er hentet er hentet fra observerbare markeder (ikke-observerbare forutsetninger).

56

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017


NOTE 11 – DATTERSELSKAP OG TILKNYTTEDE SELSKAP Egenkapital i utenlandske datterselskaper og tilknyttede selskap er omregnet etter kurs på balansedatoen, årets resultat er omregnet etter gjennomsnittkurs i året. Selskap Forretningskontor

NOKAS Verdihåndtering AS Oslo

NOKAS Aviation Security AS Ullensaker

Eierandel

100 %

100 %

Andel av stemmeberettiget kapital

100 %

100 %

Egenkapital ifølge siste årsregnskap

80 353

184 400

Resultat ifølge siste årsregnskap

-1 360

18 785

Bokført verdi

87 867

51 000

Nokas Security AB Stockholm

AS Skan-Kontroll (konsern) Oslo

Eierandel

100 %

100 %

Andel av stemmeberettiget kapital

100 %

100 %

Egenkapital ifølge siste årsregnskap

78 240

15 095

Selskap Forretningskontor

Resultat ifølge siste årsregnskap

3 944

7 888

480 968

71 205

NOKAS Beredskap AS Porsgrunn

NOKAS Teknikk Hed/Opp AS Dokka

Eierandel

100 %

51 %

Andel av stemmeberettiget kapital

100 %

51 %

Egenkapital ifølge siste årsregnskap

7 721

1 576

Resultat ifølge siste årsregnskap

1 473

769

Bokført verdi

8 166

56

Nokas Teknik Sverige AB Sverige

Nokas Teknik Danmark AS Danmark

Eierandel

70 %

60 %

Andel av stemmeberettiget kapital

70 %

60 %

13 141

-18 158

Resultat ifølge siste årsregnskap

-3 398

-10 175

Bokført verdi

15 254

3 432

NOKAS Værdihåndtering AS Danmark

NOKAS CMS AS Danmark

Eierandel

100 %

100 %

Andel av stemmeberettiget kapital

100 %

100 %

Bokført verdi Selskap Forretningskontor

Selskap Forretningskontor

Egenkapital ifølge siste årsregnskap

Selskap Forretningskontor

Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap

12 946

917

-31 161

-174

Selskapene nedenfor er datter- og tilknyttet selskap av datterselskapene til NOKAS AS: Selskap Forretningskontor

Nokas CMS AB Stockholm

NOKAS Optimering & Lager AB Sverige

Eierandel

100 %

100 %

Andel av stemmeberettiget kapital

100 %

100 %

Egenkapital ifølge siste årsregnskap

38 073

11 973

Resultat ifølge siste årsregnskap

13 719

3 935

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

57


Selskap Forretningskontor

NOKAS Värdehantering AB Stockholm

NOKAS Lås-Aktuelt AB Malmø

100 %

80 %

Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital

100 %

80 %

Egenkapital ifølge siste årsregnskap

36 185

19 943

Resultat ifølge siste årsregnskap

6 885

7 219

Nokas Kontantservice P/S Danmark

Nokas Komplementar A/S Danmark

Eierandel

100 %

100 %

Andel av stemmeberettiget kapital

100 %

100 %

661

30

-

-

NOKAS Teknik AB Sverige

NOKAS Låsteknik i Göteborg AB Sverige

Selskap Forretningskontor

Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap Selskap Forretningskontor Andel av stemmeberettiget kapital

100 %

70 %

3 820

6 486

-36

-1 023

NOKAS Teknik Öst AB Stockholm

Synenergy AB Stockholm

Eierandel

100 %

100 %

Andel av stemmeberettiget kapital

100 %

100 %

Egenkapital ifølge siste årsregnskap

-10 929

2 943

Resultat ifølge siste årsregnskap

-12 447

523

Nokas Alviks Lås AB Sverige

Nokas CMS OY Finland

Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap Selskap Forretningskontor

Selskap Forretningskontor Andel av stemmeberettiget kapital

56 %

100 %

Egenkapital ifølge siste årsregnskap

5 060

-29 987

Resultat ifølge siste årsregnskap

2 803

1 686

Tilknyttede selskap Oversikt over tilknyttede selskaper per 31.12.2017 er spesifisert nedenfor. Alle selskaper har kun ordinære aksjer. Investeringer i tilknyttede selskaper behandles etter kostmetoden i selskapsregnskapet.

34 %

Anskaffelses­ kost 3 253

Egenkapital 31.12.17 9 148

Årsresultat 2017 2 096

46 %

940

-857

2 212

31.12.2017 227 971

31.12.2016 207 554

Lån til ansatte (se note 5)

14 363

15 854

Selgerkreditt - salg Amsafe AS Andre fordringer

28 223 7 017

26 927 85

277 574

250 420

Selskapsnavn Nokas Teknikk Sør AS Nokas Brannkonsult AS

Hjemme­ hørende Norge

Eierandel

Norge

NOTE 12 – FORDRINGER Balanseført verdi av fordringer med forfall senere enn ett år: Fordring konsernselskap

58

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017


NOTE 13 – GJELD Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: Gjeld til kredittinstitusjoner

31.12.2017 0

31.12.2016 0

Selskapets langsiktige gjeld har forfall senest 27. januar 2020. De deler av lånene som eventuelt ikke er tilbakebetalt vil innen den tid bli søkt refinansiert med banken.

NOTE 14 – SKATT 2017

2016

Betalbar skatt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad

28 645

67 103

-8 166

-75 659

-3 420 -17 059

-18 286

Grunnlag betalbar skatt

-

-26 841

Betalbar skatt på årets resultat

-

-

Effekt på utsatt skattefordel per 31.12 pga endret skattesats Brutto endring utsatt skatt

1 020 4 915

1 225 -3 623

Årets totale skattekostnad

5 935

-2 398

Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Benyttet fremførbart underskudd

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler

-19 747

-18 664

Omløpsmidler

-5 073

-4 119

Pensjoner

-2 417

-2 562

-37 952

-46 288

Etableringskostnad lån IFRS Gevinst- og tapskonto

7 214 1 473

9 870 1 841

Sum midlertidige forskjeller Fremførbart underskudd

-56 502 -45 518

-59 922 -62 577

-102 020

-122 498

-23 465

-29 400

Avsetning for forpliktelser

Sum Utsatt skatt/- utsatt skattefordel

NOTE 15 – EGENKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON Egenkapital Aksjekapital

Overkurs

Annen EK

Sum

6 290

173 472

188 932

368 694

22 709

22 709

6 290

173 472

211 641

391 404

Aksjekapitalen i Nokas AS pr. 31.12.2017 består av: Aksjer

Antall 407 146

Pålydende (kr) 15,45

Balanseført 6 290

Sum

407 146

15,45

6 290

Egenkapital 31.12.2016 Årets endring i egenkapital: Årsresultat Egenkapital 31.12.2017

Aksjekapital og aksjonærinformasjon

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

59


Eierstruktur De største aksjonærene i Nokas AS per 31.12.2017 var Stiftelsen Fritt Ord

Aksjer 88 062

Sum 88 062

Eierandel 21,63 %

Stemmeandel 21,63 %

Nomad Holding AS

48 652

48 652

11,95 %

11,95 %

RG Holding AS

31 152

31 152

7,65 %

7,65 %

PTW Holding AS

30 190

30 190

7,42 %

7,42 %

VS Global Invest AS

26 422

26 422

6,49 %

6,49 %

INAK 3 AS

25 773

25 773

6,33 %

6,33 %

Wang Invest AS

25 486

25 486

6,26 %

6,26 %

DNB Bank ASA

17 518

17 518

4,30 %

4,30 %

TTC Invest AS

16 663

16 663

4,09 %

4,09 %

Muri Invest AS

11 652

11 652

2,86 %

2,86 %

Trovator AS

8 740

8 740

2,15 %

2,15 %

Syncron AS

6 915

6 915

1,70 %

1,70 %

Alden AS

6 554

6 554

1,61 %

1,61 %

Bjørnar Olsen

4 110

4 110

1,01 %

1,01 %

Niels Erik Feilberg

3 452

3 452

0,85 %

0,85 %

Peter Wesenberg

3 380

3 380

0,83 %

0,83 %

Breisnes Holding AS

3 341

3 341

0,82 %

0,82 %

UGB Holding AS

3 137

3 137

0,77 %

0,77 %

TSI AS SKB Holding AS

2 938 2 365

2 938 2 365

0,72 % 0,58 %

0,72 % 0,58 %

Sum aksjonærer Sum øvrige

366 502

366 502

90,0 %

90,0 %

40 644

40 644

10,0 %

10,0 %

Totalt antall aksjer

407 146

407 146

100,0 %

100,0 %

Antall aksjer 29 212

Eierandel 7,2 % 7,7 %

Aksjer eiet av medlemmer i styret og daglig leder Navn Heine Wang v/Wang Invest AS/VS Global Invest AS

Verv Daglig leder

Roy H. Gausaker v/RG Holding AS

Styremedlem

31 152

Pål Wang v/PTW Holding AS

Styremedlem

30 190

7,4 %

Bjørnar Olsen privat og gjennom Inak 3 AS

Styremedlem

6 917

1,7 %

Foto: Shutterstock

60

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

Barcode, Oslo


NOTE 16 – PANTSTILLELSER OG GARANTIANSVAR Pantstillelser

31.12.2017

31.12.2016

Balanseført gjeld som er sikret ved pant ol. Gjeld til kredittinstitusjoner, langsiktig Gjeld til kredittinstitusjoner, kortsiktig

522 483 394 275

481 655 413 850

Sum

916 758

895 505

Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld: Varelager

24 233

25 215

Kundefordringer

217 795

186 062

Konserninterne fordringer Driftstilbehør og motorvogn

484 054 95 377

407 464 73 612

Sum

821 460

692 353

Garantiforpliktelser

71 684

84 150

Kausjonsansvar

65 000

65 000

Pålydende pantobligasjoner Pantobligasjon i driftstilbehør

1 150 000

1 150 000

Pantobligasjoner i motorvogner enbloc. pålydende

1 150 000

1 150 000

Panteobligasjoner i varelager

1 150 000

1 150 000

Pantobligasjon i utestående fordringer

1 150 000

1 150 000

NOTE 17 – MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN Kundefordringer 31.12.2017 Foretak i samme konsern Foretak i samme konsern

Kortsiktig Langsiktig

Sum

Andre fordringer 31.12.2017

1 629

31.12.2016 5 122

254 454 227 971

31.12.2016 194 789 207 554

1 629

5 122

482 425

478 932

Leverandørgjeld Foretak i samme konsern

Kortsiktig

Sum

Annen gjeld

31.12.2017 9 208

31.12.2016 14 149

31.12.2017 331 246

31.12.2016 247 406

9 208

14 149

331 246

326 304

NOTE 18 – SAMMENSLÅTTE POSTER I KONTANTSTRØMANALYSEN Sammenslåtte poster

01.01 - 31.12 2017 982

2016 -5 815

Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld

-31 733 11 202

17 001 9 053

Sum

-19 549

20 239

-5 399

24 066

Endring i varelager

Endring i andre korts fordringer Endring i offentlige avgifter

6 375

2 380

Endring i annen korts.gjeld

-2 346

-11 797

Endring i mellomværende med konsernselsk. Endring i periodiserte kostnader

22 726

-69 142 -

Sum

21 356

-54 494

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

61


NOTE 19 – KONTANTER MM 31.12.2017 Ubenyttet del av kassekreditt Bundet beløp på skattetrekkskonto

185 158

31.12.2016 159 635

34 677

33 906

2017

2016

55 249

51 325

2 418

1 989

16 660

17 730

5 112

4 417

Angi restriksjoner på bruken av kontanter og kontantekvivalenter

NOTE 20 – TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER Selskapets transaksjoner med nærstående parter: a) Salg av varer og tjenester - Andre selskap i samme konsern - Tilknyttede selskaper b) Kjøp av varer og tjenester - Andre selskap i samme konsern - Tilknyttede selskaper

Transaksjoner med selskap i samme konsern og tilknyttede selskaper gjelder i all hovedsak leveranse av tjenester innenfor de respektive selskapers vanlige forretningsområde, samt noe viderefakturering av konserntjenester. Ptw Holding AS, Wang Invest AS og Sundet invest AS som er aksjonærer i Nokas AS er også aksjonærer i selskapet Wfb Eiendom AS som eier 36,49 % av selskapet Wi-be Eiendom AS som igjen eier 100 % av aksjene i Træleborgodden 6 AS. Dette selskapet eier bygget der Nokas AS har sine lokaler i Tønsberg. Nokas AS har betalt TNOK 4 662 i husleie til Træleborgodden 6 AS i 2017.

NOTE 21 – LANGSIKTIGE TILVIRKNINGSKONTRAKTER 63 672 -48 381

2017

2016 52 082 -37 394

Netto resultat på igangværende prosjekter

15 291

14 688

Opptjente, ikke fakturerte inntekter på igangværende prosjekter

13 990

15 398

Forskuddsfakturerte inntekter

-4 093

-1 291

Totalt inntektsført på igangværende prosjekter Kostnader knyttet til opptjent inntekt

Opptjente, ikke fakturerte inntekter på igangværende prosjekter og forskuddsfakturerte inntekter er nettopresentert under kundefordringer.

NOTE 22 – AVSTEMMING AV FORPLIKTELSER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Netto forpliktelser 31. desember 2016 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Valutakursendringer Andre transaksjoner uten kontantoppgjør Netto forpliktelser 31. desember 2017

62

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

Netto finansielle forpliktelser 645 337

645 337

-11 501

-11 501

2 454 2 894

2 454 2 894

639 184

639 184

Sum


NOTE 23 – OVERGANG TIL FORENKLET IFRS Dette er selskapets første årsregnskap som er avlagt i henhold til reglene om forenklet IFRS. Regnskapsprinsippene som er beskrevet i note 2 er blitt anvendt i utarbeidelsen av selskapets årsregnskap for 2017, for sammenlignbare tall for 2016, og for utarbeidelsen av IFRS åpningsbalanse per 1. januar 2016 som er selskapets overgangsdato for konvertering fra Norske regnskapsprinsipper (NGAAP) til forenklet IFRS. I forbindelse med utarbeidelsen av IFRS åpningsbalanse har selskapet foretatt noen justeringer av regnskapstall i forhold til det som er blitt rapportert tidligere i årsregnskap utarbeidet i henhold til NGAAP. Effekten av overgangen fra NGAAP til forenklet IFRS på selskapets årsregnskap er forklart nærmere under:

Avstemming av overgangseffekter i egenkapitalen Note Egenkapital rapportert etter NGAAP

01.01.2016

31.12.2016

309 667

341 699

Endringer i avskrivning goodwill

A

-

41 030

Amortisering lånekostnad

A

(14 193)

(16 404)

(14 193)

24 626

3 671

2 369

Sum effekt på egenkapitalen

(10 522)

26 995

Egenkapital rapportert etter IFRS

299 144

368 694

Sum endringer Effekt på utsatt skatt

B

A) Goodwill (IFRS 3 Virksomhetssammenslutning) Ved implementeringen av forenklet IFRS legges overgangsregelen i IFRS 1 til grunn og selskapet velger ikke å anvende IFRS 3 på oppkjøp skjedd før 01.01.2016. Som følge av at det i henhold til IFRS ikke lenger er tillatt å avskrive goodwill vil det ikke ble gjennomført avskrivning av goodwill etter 1. januar 2016, men goodwill vil i stedet testes årlig for nedskrivning. Dette er en differanse i forhold til NGAAP hvor goodwill er vurdert som en eiendel med begrenset levetid og avskrevet over forventet økonomisk levetid. I forbindelse med overgangen er aktivert etableringskost for lån reklassifisert til gjeld til kredittinstitusjoner og amortiseres over løpetiden. B) utsatt skatt (IAS 12 inntektsskatt) Alle IFRS effekter har inntruffet i Norge. Effektene som påvirker egenkapitalen er korrigert med 25 % skatt per 01.01.2016 og 24 % skatt per 31.12.2016. Alle justeringer er justert for skatt utenom tilbakeføring avskrivninger på goodwill. C) Rentebærende gjeld Finansielle forpliktelser som skal gjøres opp innen 12 måneder etter slutten av rapporteringsperioden, skal etter IFRS klassifiseres som kortsiktige forpliktelser, også i tilfeller når forpliktelsen opprinnelig strakk seg over en lengre periode. Etter NGAAP foreligger ikke tilsvarende krav til reklassifisering av neste 12 måneders forfall på langsiktige forpliktelser. D) Investeringer holdt for salg Gevinst ved salg av investering holdt for forfall skal etter Forenklet IFRS klassifiseres under andre inntekter og kostnader. E) Investeringer i datterselskap I forbindelse med overgangen til Forenklet IFRS er etableringskost for lån klassifisert som kostpris på investeringen reklassifisert til gjeld til kredittinstitusjoner og amortiseres over løpetiden.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

63


Avstemming av overgangseffekter Note

01.01.2016 NGAAP

Effekt overgang til forenklet IFRS

Forenklet IFRS

Anleggsmidler Utsatt skattefordel Goodwill Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kont.mask. o.l Investeringer i datterselskap Investeringer i tilknyttede selskaper Lån til foretak i samme konsern Investeringer i aksjer og andeler Langsiktige fordringer

B A

E

Sum anleggsmidler

30 625 363 371 2 960 20 511 49 805 784 980 1 566 177 085 103 16 221 1 447 226

-3 671 -9 638

-11 899

-25 208

26 954 353 733 2 960 20 511 49 805 773 081 1 566 177 085 103 16 221 1 422 019

Omløpsmidler Varer Kundefordringer Andre fordringer Fordringer på konsernselskap Aksjer og andeler i foretak i samme konsern Bankinnskudd, kontanter og lignende

19 400 203 063 39 392 148 269 44 450 71 880

Sum kortsiktige eiendeler

526 454

526 454

1 973 679

-25 208

1 948 471

Sum eiendeler

19 400 203 063 39 392 148 269 44 450 71 880

Egenkapital og gjeld Egenkapital Aksjekapital Overkurs

6 290 173 472

6 290 173 472

Sum innskutt egenkapital

179 762

179 762

Annen egenkapital

129 904

-10 522

119 382

Sum egenkapital

309 666

-10 522

299 144

Pensjonsforpliktelse

2 746

Sum avsetning for forpliktelser

2 746

-

2 746

700 000 604

-114 686

585 314 604

703 350

-114 686

585 918

301 945 279 056 34 385 123 102 5 036 217 139

100 000

401 945 279 056 34 385 123 102 5 036 217 139

960 663

100 000

1 060 663

1 973 679

-25 208

1 948 471

Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld

A,E

Sum annen langsiktig gjeld

2 746

Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld til konsernselskaper Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

64

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

A,E


Note

31.12.2016 NGAAP

Effekt overgang til forenklet IFRS

Forenklet IFRS

Anleggsmidler Utsatt skattefordel Goodwill Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kont.mask. o.l Investeringer i datterselskap Investeringer i tilknyttede selskaper Lån til foretak i samme konsern Investeringer i aksjer og andeler Langsiktige fordringer

B A

E

Sum anleggsmidler

31 769 322 340 2 559 11 337 62 275 729 878 4 193 207 554 103 42 866 1 414 873

-2369 31 393

-11 899

17 125

29 400 353 733 2 559 11 337 62 275 717 979 4 193 207 554 103 42 866 1 431 999

Omløpsmidler Varer Kundefordringer Andre fordringer Fordringer på konsernselskap Aksjer og andeler i foretak i samme konsern Bankinnskudd, kontanter og lignende

25 215 186 062 15 326 199 910 44 362

Sum kortsiktige eiendeler

470 875

470 875

1 885 748

17 125

1 902 873

Sum eiendeler

25 215 186 062 15 326 199 910 44 362

Egenkapital og gjeld Egenkapital Aksjekapital Overkurs

6 290 173 472

6 290 173 472

Sum innskutt egenkapital

179 762

179 762

Annen egenkapital

161 937

26 995

188 932

Sum egenkapital

341 699

26 995

368 694

Pensjonsforpliktelse

2 562

Sum avsetning for forpliktelser

2 562

-

2 562

586 709 252

-105 054

481 655 252

586 961

-105 054

481 907

318 666 261 555 43 437 125 482 205 385

95 184

413 850 261 555 43 437 125 482 205 385

954 525

95 184

1 049 709

1 885 748

17 125

1 902 873

Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld

A,E

Sum annen langsiktig gjeld

2 562

Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld til konsernselskaper Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

A,E

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

65


Avstemming resultat for 2016 NOK 1000

Note Effekt overgang til Forenklet IFRS

2016 Forenklet IFRS

2015 NAAP

2016 NGAAP

Salgsinntekt Annen driftsinntekt

1 390 706 26 940

1 387 673 35 145

1 387 673 35 145

Sum driftsinntekter (salgsinntekter)

1 417 646

1 422 818

1 422 818

Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning varige driftsmidler Avskrivning goodwill Annen driftskostnad

153 905 1 017 548 22 711 42 599 185 531

137 071 1 049 408 25 107 41 030 191 037

137 071 1 049 408 25 107 191 037

-

-

-61 724

-61 724

Driftsresultat

-4 648

-20 835

102 754

81 920

Inntekt på investering i datterselskap Inntekt på investering i tilknyttet selskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Nedskrivning av finansielle eiendeler Annen rentekostnad Annen finanskostnad

28 656 669 23 187 897 8 953 -3 835 -66 503 -2 899

32 146 281 10 313 2 132 63 332 -54 197 -2 282

Netto Finans

-10 875

51 724

-66 541

-14 816

Resultat før skatt

-15 523

30 889

36 213

67 103

8 571

-1 144

-1 255

-2 398

-24 093

32 032

37 468

69 501

A

Andre inntekter og kostnader

Skattekostnad Årsresultat

A,E

-41 030

-61 724 -4 816

32 146 281 10 313 2 132 1 608 -59 013 -2 282

Overgang fra NGAAP til IFRS har ikke medført vesentlige endringer i kontantstrømoppstillingen utover endringene kommentert over.

Foto: Shutterstock

66

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

The Black Diamond, København


Til generalforsamlingen i Nokas AS

Uavhengig revisors beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Nokas AS' årsregnskap som består av: 

selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og

konsernregnskapet, som består av konsolidert balanse per 31. desember 2017, konsolidert resultatregnskap, konsolidert oppstilling over endringer i egenkapital og konsolidert kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening: •

er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter

gir det medfølgende selskapsregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Nokas AS per 31. desember 2017 og av selskapets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder etter regnskapsloven § 3-9.

gir det medfølgende konsernregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til konsernet Nokas AS per 31. desember 2017 og av konsernets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU.

Grunnlag for konklusjonen Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet og konsernet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

PricewaterhouseCoopers AS, Tassebekkveien 354, 3160 Stokke, Postboks 211 Sentrum, 0103 Oslo T: 02316, org.no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

67


Uavhengig revisors beretning - Nokas AS

Øvrig informasjon Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen. I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde, for selskapsregnskapet i samsvar med forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder etter regnskapsloven § 3-9, og for konsernregnskapet i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets og konsernets evne til fortsatt drift og på tilbørlig måte opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for selskapsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe realistisk alternativ til dette. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for konsernregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle konsernet eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe realistisk alternativ til dette.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

(2)

68

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017


Uavhengig revisors beretning - Nokas AS

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: •

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets og konsernets interne kontroll.

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets og konsernets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet og konsernet ikke fortsetter driften.

evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle informasjonen til enhetene eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en mening om det konsoliderte regnskapet. Vi er ansvarlige for å lede, følge opp og gjennomføre konsernrevisjonen. Vi alene er ansvarlige for vår revisjonskonklusjon.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

(3)

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017

69


Uavhengig revisors beretning - Nokas AS

Uttalelse om øvrige lovmessige krav Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets og konsernets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Stokke 26. april 2018 PricewaterhouseCoopers AS

Bjørn Lislien Statsautorisert revisor

(4)

70

NOKAS ÅRSRAPPORT 2017


Barcode, Oslo Foto: Shutterstock


SVERIGE

DANMARK

FINLAND

Nokas AS Tlf. 915 02580 post@nokas.com

Bevakning Tel. 010-210 95 00 info@nokas.com

Nokas Værdihåndtering A/S +45 7015 7600 kundeservice@nokas.dk

Nokas CMS Oy Karhumäentie 3 01530 Vantaa Finland

–––––––––––––––– nokas.no

Kontanthantering Tel. 010-222 60 00 varde@nokas.com

Nokas Teknik A/S + 45 7020 2220 kundeservice@nokasteknik.dk

Larmcentral Tel. 010-210 94 00 kund.larmcentral.se@nokas.com

–––––––––––––––– nokas.dk

Teknik Tel. 0775-500 700 teknik@nokas.com –––––––––––––––– nokas.se

–––––––––––––––– nokas.fi

Consilio Kommunikasjon AS | Foto: Bård Gudim, Nokas og Shutterstock

NORGE