Page 1

Ã…RSBERETNING OG REGNSKAP 2015


INNHOLD

04

ORGANISASJONSKART

05

HOVEDTALL SISTE 5 ÅR

08 09

AKTIVITETSOMRÅDER: • NORLED AS

10

• DSD SHIPPING AS

11 12 28 34 36 58

• TIDE ASA

• NOR LINES AS

STYRETS BERETNINIG ÅRS- OG KONSERNREGNSKAP FOR 2015 KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER REVISORS BERETNING


4

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

ORGANISASJONSKART

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

HOVEDTALL SISTE 5 ÅR

BELØP I NOK MILL.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Driftsinntekter

3 932

4 965

4 884

2 856

3 006

3 542

EBITDA

772

635

531

274

230

561

Driftsresultat

319

-75

-176

59

113

273

Resultat før skatt

209

-274

-280

-99

-133

-24

Anleggsmidler

5 954

6 183

4 593

4 549

4 737

4 687

Omløpsmidler

1 224

1 145

564

805

636

648

Egenkapital

2 303

1 911

1 553

1 675

1 566

1 475

Rentebærende gjeld

3 742

4 203

2 871

2 939

2 994

3 051

676

484

188

470

287

246

7 179

7 328

5 158

5 354

5 372

5 335

32 %

26 %

30 %

31 %

29 %

28 %

Kontanter

Totalbalanse Egenkapitalandel

Tide ASA konsolideres ikke inn i DSD konsernet etter 2012.

SEGMENTINFORMASJON Ferje og Hurtigbåt NORLED AS

Omsetning

Logistikk og Godstransport NOR LINES AS

Internasjonal skipsfart DSD SHIPPING AS + Eierskap skip

Busstransport TIDE ASA

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2069

1691

1 059

1052

394

254

2 444

2 292

EBITDA

367

121

-21

-7

250

134

221

237

Driftsresultat

180

-44

-40

-17

168

221

41

51

Resultat før skatt

101

-129

-51

14

-46

-11

14

18

Nedskrivinger

-

9

-

-

Reversering nedskrivinger

-

-

-

163

-

-

Urealisert agio

-

-

-153

-182

-

-

5


AKTIVITETSOMRÃ…DER


8

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

FERJE- OG HURTIGBÅTDRIFT

LOGISTIKK OG GODSTRANSPORT

Norled, har ca 1 100 fast ansatte og 80 fartøy. Rederiet har landsdekkende aktivitet og opererer ferje- og hurtigbåtsamband langs kysten, fra Oslofjorden til Troms, som i 2015 transporterte 9,4 mill personbilenheter og 17,2 mill. passasjerer.

Nor Lines, med sine vel 200 medarbeidere, driver et omfattende logistikksystem med linjefart langs Norskekysten, i Nordsjøen og Østersjøen.

Norled arbeider aktivt med miljøvennlige løsninger for bil og passasjertransport. Selskapet har fem gassdrevne fartøy, hvorav tre er passasjerferjer i Oslofjorden, og to er bilferjer som opererer i sambandet Stavanger – Tau. I sambandet Lavik - Oppedal opererer Norled verdens første batteridrevne ferje som kun går på elektrisk kraft og er 100 % utslippsfri. I 2015 startet selskapet opp driften av sambandet Lavik – Oppedal på E39 i Sogn og Fjordane. I Trøndelag startet Norled opp kontrakten Brekstad - Valset mens man i Møre og Romsdal startet opp ny kontrakt på Ytre Sunnmøre som inkluderer fire ferjesamband. Begge de to siste kontraktene er videreføring av eksisterende drift i Norled, men i nye kontrakter og til nye betingelser. Videre ble ett samband innlemmet i pågående kontrakt i Møre og Romsdal. 1. januar 2016 startet Norled opp drift av ny kontrakt i Ryfylke som omfatter to samband som tidligere inngikk i andre anbudskontrakter, men til nye betingelser. Sambandet Sand - Ropeid ble avsluttet i desember 2015 som følge av åpning av bro. De fleste av ferje- og anbudssambandene i Norge er nå anbudsutsatt. Fokuset til Norled vil i hovedsak være lønnsom drift gjennom foredling av eksisterende kontraktsportefølje, samt deltagelse i nye anbud, samt å forsvare vår posisjon der selskapets kontraktsportefølje blir anbudsutsatt på nytt. Selskapet har en kontraktsreserve på ca. 14 mrd. NOK inkludert opsjoner.

Selskapet utfører sentrallagerdrift med 3PL og crossdocking i tillegg til distribusjonsvirksomhet via sine terminaler. Gjennom et omfattende landtransportsystem basert på selskapets 13 terminaler i Norge tilbyr Nor Lines også tjenester som fortolling, spedisjon, klarering og oversjøisk transport. Selskapet er ytterligere representert gjennom samarbeidspartnere i 30 norske og 10 Nord Europeiske havner, i tillegg til et nett av samarbeidspartnere for distribusjon og spedisjon. Nor Lines disponerer også godskapasitet på Hurtigrutens skip. Nor Lines opererer en flåte bestående av totalt syv godsskip som går i tre forskjellige linjer. Tre av de syv skipene er i egen eie og har en gjennomsnittsalder på fire år, mens resten er eksterne skip som leies inn etter behov. To av de egeneide skipene ble levert fra verft i fjor og har naturgass som drivstoff. Dette er moderne og miljøvennlige skip som har vunnet en rekke priser. I dag er Nor Lines markedsledende i Norge for stykkgods på sjø og har en betydelig markedsandel i Østersjøen og i Nordsjøen innenfor regulære ruter til/fra Norge. Gjennom de siste årene har Nor Lines bygget opp et omfattende transportsystem på land, hvorav også jernbane inngår som et viktig element på mange strekninger. Målsetningen er å tilby markedet konkurransedyktige og miljømessig gode logistikkløsninger.

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

9


10

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

INTERNASJONAL SKISPFART

BUSSTRANSPORT

DSD Shipping, ble etablert i 1989 for å ivareta konsernets satsing på internasjonal shipping og driver i dag en flåte av moderne råolje- og produkttankskip med en gjennomsnittsalder på åtte år. Skipene er bekjeftiget til solide befraktere og velrenommerte pooler. Selskapet har 13 ansatte i tillegg til seilende personell fra Europa og Asia.

Tide, har som visjon å skape gode reiseopplevelser hver dag. Med en omsetning i 2015 på 2,4 milliarder NOK er Tide ASA et av Norges og Danmarks største selskap for landbasert kollektivtransport. Tide hadde ved utgangen av 2015 2 759 ansatte og opererte i alt 1 396 busser.

Selskapet har outsourced teknisk drift av flåten til Wallem og OSM, som begge er sertifisert iht. ISM koden, ISO 9 001 og ISO 14 001 standardene samt tilfredsstiller de store internasjonale oljeselskapenes strenge krav til kvalitetsoperasjoner. DSD Shipping fortsetter å ha det kommersielle ansvaret for konsernets satsning innen internasjonal shipping og følger tett opp driften til technical managers.

Konsernet og den norske virksomhetens hovedkontor er i Bergen, mens den danske virksomheten ledes fra Odense. Selskapet er notert på Oslo Børs. DSD er største eier med 49 % av aksjene. DSDs morselskap eier ytterligere 28 % av aksjene og gruppen kontrollerer dermed 77 % av aksjene. Kjernevirksomheten til konsernet er busstransport for offentlige og private kunder. Den norske virksomheten driver i tillegg ekspress- og flybusskjøring, samt turkjøring. Utover dette har selskapet aktivitet innenfor reiselivssegmentet, hvor selskapet leverer opplevelsesreiser i Norge og Europa. Samtlige av konsernets kontrakter er konkurranseutsatt, og selskapet har gjenvunnet hovedtyngden av rutene etter at disse ble konkurranseutsatt. Tide har også vunnet nye viktige anbudskontrakter i Norge og Danmark. Konsernet hadde en kontraktsreserve på 10,4 milliarder NOK, samt en betinget kontraktsreserve relatert til opsjoner på NOK 3,1 milliarder ved utgangen av 2015. Dette er den den største ordrereserven selskapet har hatt etter at Tide fisjonerte ut sin sjøvirksomhet. Erfaringen er at de fleste opsjoner blir utøvd, med mindre en forventer ny teknologi på materiell eller andre større endringer.

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

11


STYRETS Ã…RSBERETNING


14

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

STYRETS ÅRSBERETNING

VIRKSOMHETENS ART OG TILHOLDSSTED

UTVIKLING 2015

DSD-konsernet, hvor Det Stavangerske Dampskibsselskab AS (DSD) er morselskap, er et norsk selskap med hovedkontor i Stavanger. Siden starten i 1855 har selskapet primært drevet transportvirksomhet. I dag er virksomheten konsentrert om de fire forretningsområdene: Internasjonal Skipsfart (DSD Shipping AS), Godstransport (Nor Lines AS), Ferje- og hurtigbåtdrift (Norled AS), samt Busstransport (Tide ASA).

DSD konsernet hadde en omsetning på NOK 3.542 mill. i 2015 (mot NOK 3.006 mill i 2014), en omsetningsvekst på 18 %. Omsetningen fordeles i konsernets tre virksomhetsområder hvor ferje- og hurtigbåtdrift (Norled AS) har 59 %, logistikk og godstransport (Nor Lines AS) har 30 %, og internasjonal skipsfart har 11 %. Omsetningen fra internasjonal skipsfart gjenspeiler kun tc og bareboat hyre fra skipene. Busstransport (Tide ASA) konsolideres ikke inn i regnskapene i 2015, men hadde en omsetning for året på kr 2.423 mill. en vekst på 6 % fra 2014 (2.281 mill.).

Den maritime virksomheten er i hovedsak 100 % eid av DSD, mens bussvirksomheten er børsnotert med DSD som største eier (48,8 %). DSD’s morselskap Folke Hermansen AS eier ytterligere 27,7 % og gruppen kontrollerer således 76,5 % av Tide ASA.

Resultatet fra 2015 ble påvirket av store regnskapsposter som ikke relaterer seg til ordinær drift. En styrking av USD mot NOK medførte også i 2015 en urealisert disagio på NOK -152 mill. (-182 mill). hipping divisjonen er belastet med i alt 56 mill. i kostnader og S avsetninger som følge av en pågående rettstvist. Tvisten gjelder påstander om utslipp fra et av våre tankskip. I Norled ble det inntektsført NOK 63 mill etter en dom i Gulating lagmannsrett om kompensasjon for endret rabattstruktur på ferjetakster. I 2014 gjorde vi i samme sak avsetninger på NOK 43 mill, som følge av tilsvarende dom i Stavanger Tingrett som gikk i vår disfavør. Dommen i lagmannsretten er ikke anket av noen parter og er rettskraftig. Justert for effektene over ser vi en betydelig bedring av driften i Norled og innen Internasjonal Shipping, mens Tide viste et resultat fra drift på nivå med året før. Nor Lines hadde et krevende år i 2015 med store endringer i flåtesammensetning, store omlegginger av rutestrukturen, samt mye offhire som følge av tekniske utfordringer med våre nye skip. Dette medførte svakere resultat for året.

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

15


16

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

FERJE- OG HURTIGBÅTDRIFT: NORLED AS Norled er et av landets største selskap innen sjøveis passasjerog biltransport. Selskapet opererer 80 fartøy, 53 ferjer og 27 hurtigbåter, i en rekke ferje- og hurtigbåtsamband fra Oslofjorden til Troms. I 2015 transporterte Norled 9,4 mill. personbilenheter og 17,2 mill. passasjerer gjennom ulike kontrakter med fylke og stat. Disse kontraktene utgjør en kontraktsreserve på NOK 10 mrd. samt ca. 4 mrd. dersom opsjoner inkluderes. Norled har hovedkontor i Stavanger samt regionskontorer i Bergen, Ålesund og Oslo og sysselsetter 1 100 medarbeidere. Konsernet har 35 lærlinger og 15 kadetter i flåten. 2015 var et år med betydelig endring i produksjonen for Norled. Omsetningen økte med NOK 377 mill. (22 %) for året. Den regnskapsmessige effekten av rabattsaken forklarer store deler av denne veksten. Justert for denne effekten hadde selskapet en omsetningsvekst på 16 %. Dette skyldes oppstart av Lavik – Oppedal anbudet som er en ny kontrakt for Norled. Videre fikk vi helårseffekt av Fornebu anbudet, samt merproduksjon og fornyet kontrakt på Ytre Sunnmøre. elskapet tok levering av to fartøy i løpet av året, herunder S verdens første batteridrevne bilferje, Ampere, som betjener Lavik - Oppedal sambandet. I tillegg tok selskapet levering av en ny bilferje som er satt i drift i Hardanger. EBITDA for året endte på NOK 367 mill. som er opp fra 121 mill. i 2014. Selskapet fikk et resultat før skatt på NOK 101 mill. sammenlignet med et tap på 129 mill. i 2014. Regnskapsmessige effekter som følge av dommene i rabattsaken forklarer deler av resultatfremgangen. I 2014 tok vi avsetninger på kontraktsinntekter på i alt NOK 43 mill. som følge av dommen fra lagmannsretten. I 2015 ble disse reversert og vi inntektsførte i sum NOK 63 mill. med basis i dommen fra tingretten. I tillegg fikk selskapet dekket saksomkostninger på om lag NOK 2 mill. Denne dommen er ikke anket og er nå rettskraftig. Justerer vi for denne effekten gav 2015 et resultat på 36 mill. mot et tap på 86 mill. i 2014, dvs. en resultatfremgang på 122 mill.

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

Dette skyldes i hovedsak forbedringer i kontraktsporteføljen hvor en av våre tapsbringende kontrakter ble avsluttet i 2014 og erstattet med en lønnsom kontrakt. Vi startet også opp en ny lønnsom kontrakt på anbudet Lavik - Oppedal. Videre hadde vi endel driftsmessige og tekniske utfordringer i 2014, samt en svak utnyttelse av flåten. Flere fartøy var ubeskjeftiget eller under bygging for å betjene våre nye kontrakter med oppstart i 2015. Flåten er i 2015 tilnærmet fullt utnyttet. Vi har videre nytt godt av betydelig lavere bunkersutgifter som følge av fallende oljepris.

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

17


18

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

LOGISTIKK OG GODSTRANSPORT: NOR LINES AS Nor Lines med hovedkontor i Stavanger er et transport- og logistikkselskap som driver linjefart langs hele Norskekysten, i Nordsjøen og Østersjøen. Selskapet har et omfattende landsdekkende transportsystem, spedisjonsvirksomhet, samt terminaldrift med tilhørende distribusjonsvirksomhet. Selskapet har 14 avdelingskontorer langs kysten og opererte ved årsskiftet en flåte på syv palle-, kjøle-, RoRo, og sideportskip i sine faste linjer. Tre av skipene er egeneide. Nor Lines leier og opererer også hele godskapasiteten på Hurtigrutens 11 skip. Nor Lines har 196 ansatte langs kysten og 160 sjøfolk sysselsatt om bord på selskapets skip. or Lines sin omsetning for 2015 var NOK 1 059 mill. mot N NOK 1 052 mill. i 2014. EBITDA viste en forverring på NOK 14 mill. sammenlignet med 2014. EBITDA for 2015 endte på ca. NOK -21 mill. elskapet fikk et underskudd før skatt på ca. NOK 51 mill. for S 2015 sammenlignet med et overskudd på NOK 14 mill. før skatt i 2014. 2015-resultatet preges av store utfordringer med forsinket leveranse av nybygg og innføring av ny rutestruktur. Inkludert i resultatet i 2014 er gevinst ved salg av aksjene i SeaCargo-gruppen. 015 preges av økende konkurranse og marginpress som har 2 påvirket selskapet negativt. Økte volumer og høyere kapasitetsutnyttelse er sentralt for at selskapet skal bli lønnsomt. Nor Lines er inne i en nødvendig omstilling for å bedre lønnsomheten. Selskapet har det siste året lagt om linjesystemet på sjø og tatt levering av to nybygg (Kvitbjørn og Kvitnos) i tillegg til å gjennomføre flere forbedringsprogrammer i terminaldrift og administrative støttesystemer. Etter en periode med svak utvikling i 2015 har selskapet i begynnelsen av 2016 iverksatt en rekke tiltak for å ytterligere redusere kostnadene til selskapet. Logistikkbransjen er preget av hard konkurranse og lav lønnsomhet. Vi tror ytterlig konsolidering er nødvendig.

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

19


20

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

INTERNASJONAL SKIPSFART: DSD SHIPPING AS DSD Shipping har ansvaret for kommersiell drift av DSDs internasjonale skipsfartsflåte. Flåten har i 2015 bestått av fire råoljetankskip og fire produkttankskip av ulik størrelse. I tillegg ble et produkttankskip solgt i løpet av året. I 2015 ble teknisk drift av våre tankskip outsourcet til Wallem og OSM. DSD Shipping hadde i 2015 teknisk driftsansvar for Nor Lines sine tre egeneide skip. hipping segmentet fikk et underskudd før skatt på NOK 58 mill. S i 2015 mot et underskudd på NOK 11 mill. i 2014. Resultatet er vesentlig negativt påvirket av urealisert disagio på våre valutalån ( i alt NOK 153 mill.) i tillegg til kostnader knyttet til påstander og rettsak i USA om utslipp fra et av våre skip med totalt NOK 56 mill. hvorav USD 2 mill. er avsetning for eventuelle bøter. Justert for disse to forholdene viser regnskapet et overskudd på NOK 151 mill. Inntjeningen og skipsverdiene i segmentet er vesentlig bedret fra året før.

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

21


22

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

BUSS: TIDE ASA Tide ASA konsolideres ikke i regnskapet, men er et tilknyttet selskap som regnskapføres etter egenkapitalmetoden. Tide ASA, med hovedkontor i Bergen, er et av Norges og Danmarks største busselskap. Tide er notert på Oslo Børs. DSD eier 48,8 % av aksjene og DSDs morselskap, Folke Hermansen AS, eier ytterligere 27,7 % av aksjene. Gruppen kontrollerer dermed 76,5 % av aksjene. Selskapets kjernevirksomhet er busstransport med det offentlige som oppdragsgiver. I Norge driver Tide rutekjøring i Hordaland, Rogaland, Møre og Romsdal, Vestfold og Sør-Trøndelag. Den danske aktiviteten er på Fyn og Sydjylland. Tide har også en omfattende ekspress- og flybussdrift samt chartertur og reiselivsengasjement. Antall ansatte ved årsslutt 2015 var 2 759, mens vognparken var på 1 396 busser. ide fikk en omsetning på NOK 2 423 mill. i 2015, en vekst på T NOK 142 mill fra 2014. Den økte omsetningen skyldes i hovedsak helårs effekt av det nye anbudet i Vestfold som startet i juli 2014. Øvrige inntekter er stort sett kontraktfestet og har i løpet av siste 12 måneder vært gjenstand for indeksjusteringer i henhold til den enkelte kontrakt. ide ASA fikk et overskudd før skatt på NOK 14 mill i 2015 T mot et overskudd før skatt på NOK 18 mill. i 2015. Nedgangen i resultatet for 2015 er i stor grad påvirket av den danske virksomheten, samt skuffende tall for den norske verkstedsdriften. Selskapets salg av Trolley-bussnettet i Bergen gav en positiv salgsgevinst. ide har en egenkapital på NOK 372 mill. (30 %). Selskapets T likviditetsbeholdning var på NOK 98 mill. per. 31.12, og konsernet hadde videre ubenyttede trekkrettigheter på NOK 169 mill. ide har vunnet tre større anbud i 2015 og 1.kvartal 2016 og har T nå en ordrereserve inkludert opsjonsår på NOK 13,5 milliarder.

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

23


24

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET

FINANSIELL RISIKO

FORTSATT DRIFT

OVERORDNET OM MÅLSETTING OG STRATEGI

Arbeidsmiljø og personale

Miljørapportering

I samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede.

Konsernet er eksponert for finansiell risiko i virksomhetsområdene. Risikoen er i hovedsak knyttet til valuta, renter, oljepris og kredittrisiko. Målsettingen er å dempe den finansielle risikoen i størst mulig grad. Den overvåkes fortløpende og finansielle derivater benyttes for å redusere slik eksponering.

DSD-konsernet hadde ved årets utgang 1 300 ansatte (i tillegg er det 2 759 ansatte i Tide). DSD-konsernet ønsker å være en attraktiv arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø. Vi legger derfor stor vekt på helse, miljø og sikkerhet, og det er et godt samarbeid mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelsen. Sykefraværet for konsernet i 2015 var på 5,6 %. Tilsvarende tall for 2014 var 5,1 %.

Konsernets virksomhet er av en slik art at det ytre miljø påvirkes. Selskapet legger vekt på å være i forkant av de krav som myndighetene stiller for å redusere forurensning av miljøet. Ved nybygg legges det vekt på å installere miljøvennlig teknologi for å redusere utslipp så langt som mulig. Konsernet jobber aktivt for å redusere bruken av diesel innen ferje- og hurtigbåtdrift, busstransport samt Godstransport, og en økende andel av konsernets fartøy benytter nå naturgass.

RESULTATREGNSKAPET 2015 var DSD konsernets 160. driftsår. Omsetningen i konsernet ble 3 542 MNOK mot 3 006 MNOK i 2014. EBITDA utgjorde 561 MNOK mot 230 MNOK i 2014. Dette representerer en forbedring på 331 MNOK. Resultat etter skatt er et underskudd på NOK 31 mill. mot et underskudd på NOK 115 mill. i 2014. Resultatet er negativt påvirket av urealisert disagio på valutalån (i alt NOK 153 mill). Det er i hovedsak shipping segmentet og Norled som viser stor fremgang sammenlignet med året før. Nor Lines hadde et utfordrende år med store endringer i produksjon, linjestruktur og tonnasjesammensetning. Tide leverer et resultat som er på nivå med 2014.

EGENKAPITAL Totalkapitalen var ved utgangen av året NOK 5 335 mill. sammenlignet med NOK 5 372 mill. året før. Egenkapitalen var pr. 31.12.15 NOK 1 475 mill, noe som representerer en egenkapitalandel på 28 %, mot 29 % året før.

KONTANTSTRØM, LIKVIDITET OG GJELD Netto kontantstrøm for året var negativ med NOK 41,8 mill. (Negativ med NOK 182,6 i 2014). Nedbetaling av gjeld utgjorde NOK 538,7 mill. og opptrekk ny gjeld utgjorde 426,8 mill. Rentebærende gjeld økte likevel med 57 mill. som følge av realisert og urealisert agio på valutalån. Likviditetsbeholdningen per 31.12 var 245,6 mill. Resultatregnskap, balanse og kontantstrøm gir et rettvisende bilde av selskapets drift, stilling og likviditet.

Markedsrisikoen i konsernet er eksponert for endringer i valutakurser, spesielt USD, da deler av selskapets inntekter er i utenlandsk valuta. Valutarisikoen søkes nøytralisert ved at aktivitet med inntjening og gjeldsbetjening i fremmed valuta belånes i samme valuta. En stor andel av renteeksponeringen er sikret gjennom kompensasjonsklausuler i kontrakter innen samferdsel. Konsernet har eksponering mot oljeprisutvikling og bunkersforbruk. Innen ferje og hurtigbåtdrift samt busstransport er regulering av kontraktene blitt vesentlig forbedret og risikoen betydelig redusert. Kredittrisikoen vurderes som moderat. Innen Internasjonal Skipsfart er motpartsrisikoen redusert som følge av bedret markedsbalanse. Innen ferje- og hurtigbåtdrift er motparten stat og fylkeskommuner og motpartsrisikoen er lav. Likviditetsrisikoen i konsernet anses som tilfredsstillende. Etter å ha gjennomført et betydelig byggeprogram i Norled og Nor Lines har konsernet nå ingen skip under bygging. Konsernet hadde ved inngangen av året fått innvilget fravikelser fra krav i låneavtaler som følge av brudd på disse i 2014. Konsernet overholdt i henhold til avtalen med bankene alle krav ved, og etter, utløp av waiver perioden.

Likestilling Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Konsernet har innarbeidet bestemmelser som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Transport og maritim virksomhet er tradisjonelt sett mannsdominerte bransjer. Av konsernets ansatte er 206 kvinner, en andel på 16 %. Det er 1/3 kvinneandel i styret i morselskapet. Diskriminering Det er i de ulike datterselskaper etablert prosedyrer for varsling av kritikkverdige forhold, for konflikthåndtering og for varsling av mobbing og trakassering. Retningslinjene er vedtatt i arbeidsmiljøutvalgene i de respektive selskaper og gjort kjent i organisasjonen. Retningslinjene er videre tilgjengelige i selskapenes personalhåndbøker. Arbeidstakerne i konsernet har like arbeidsvilkår uavhengig av kjønn, nasjonalitet og etnisk opprinnelse.

Konsernet har jobbet innovativt på flere forretningsområder de seneste årene med fokus på energieffektivitet og miljø. Det oppnås gradvis reduksjoner i drivstofforbruket gjennom forbedringer gjennom holdningsskapende arbeid, teknologisk utvikling og god ruteplanlegging. Konsernet er en aktiv partner i utvikling av nye fartøyskonsepter, energieffektive motorer og propellanlegg, samt bruk av alternative drivstoff som biodrivstoff, naturgass og batteriteknologi. DSD-konsernet ønsker å være i forkant av utviklingen og en pådriver og innovatør innen miljøvennlig transport. I Norled har vi i dag fem naturgassdrevne ferjer i drift. To av disse er de første ferjene i verden som utelukkende har LNG som energikilde. Disse ferjene reduserer NOX-utslippene med 80 % og CO2utslippene med 20 %. I 2015 tok Norled levering av verdens første batteridrevne bilferje. Skipet ble i 2014 kåret til «Ship of the Year 2014» av skipsrevyen. Norled vant også Forskning og nyskapningspris 2013, delt ut av Rogaland forskningråd, NHO Rogaland og Rogaland Fylkeskommune. Norled var også en av fire finalister til den prestisjetunge Heyerdalpris 2014 av Norges Rederiforbund. Nor Lines tok levering av to LNG drevne godsskip som representerer en fornying av kystflåten og gir miljøgevinster ved å erstatte eldre tonnasje. Skipene har Environship konsept utviklet av Rolls Royce Marine som vant Heyerdalpris 2014. Tide er det selskapet i Norge som driver flest gassbusser med 200 stk. Som eneste operatør har Tide også seks trolley leddbusser i drift som er klimanøytrale og går på ren strøm. Tide har også forpliktet seg til å ta i bruk biogass som drivstoff på bussene i Trondheim og Bergen når dette er tilgjengelig. Konsernets skip internasjonalt og nasjonalt er sertifisert i henhold til «International Management Code for Safe Operation of Ships and Pollution Prevention», (ISM-koden). Passasjerbåter og ferjer over 400 brt har gyldig IAPP-sertifikat og IOPP–sertifikat i henhold til krav fra Sjøfartsdirektoratet. Innen Internasjonal skipsfart er både skip og selskap NS ISO9001:2008 sertifisert. Det er iverksatt forebyggende tiltak rundt å sikre dokumentasjon av selskapets etablerte rutiner. I Tide og Norled er alle avdelinger sertifisert i henhold til miljøstandarden NS ISO14001. Konsernet har ikke hatt kostnader relatert til forskning og utvikling i 2015.

25


26

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

Eierforhold m.m. DSD er et heleid datterselskap av Folke Hermansen AS. Yuhong Jin Hermansen gjennom hennes heleide selskaper er største aksjonær i Folke Hermansen AS. Styret og ledelse Yuhong Jin Hermansen var arbeidende styreformann fra mars 2014 frem til Ingvald Løying tiltrådte som konsernsjef i mars 2015. I løpet av året har konsernet fått tre nye styremedlemmer ved at Svein Gjedrem, Marit Salte Hovstad og Jan Erik Horgen har tiltrådt.

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

Fokus på kompetanseutvikling, kostnadskontroll, risikostyring og avkastning forventes å forbedre konsernets lønnsomhet fremover. Styret forventer resultatforbedring og positive resultater i 2016. Styret takker alle medarbeidere, oppdragsgivere og samarbeidspartnere for god innsats og godt samarbeid i 2015. Årsresultat og disponeringer Styret foreslår følgende dekning av underskuddet i Det Stavangerske Dampskibsselskab AS

Fremtidig utvikling Selskapet har målsetning om å skape langsiktig god avkastning på investert kapital gjennom sunn eierstyring

(NOK 1 000) Avsatt konsernbidrag

50.000

De senere år har konsernet ikke hatt tilfredsstillende lønnsomhet. Det er derfor svært gledelig at det nå synes som om utviklingen har snudd i positiv retning og at konsernet hadde en betydelig resultatfremgang i 2015. Konsernet hadde pr. årsslutt 5 kvartaler på rad med forbedring i 12 måneder rullerende EBITDA.

Annen egenkapital

-80.584

Totalt dekket

-30.584

Flere av datterselskapene i konsernet har sterke tekniske og markedsmessige posisjoner i sine segmenter. Innen samferdsel har både Norled og Tide ASA styrket sine posisjoner som ledende aktører og ser nå resultatene av fokus på bedre drift og løft i inntjening som følge av mer riktig prising av kontrakter og risiko. Innen internasjonal skipsfart har vi sett en bedring av markedsbalansen og et løft i både inntjening og verdier. DSD konsernet kapitaliserer på dette med tre skip i spotmarkedet store deler av året, men også gjennom et løft i hyrenivå på de skip vi har sikret beskjeftigelse på tidscertepartier. Nor Lines er i en betydelig omstillingsprosess. Selskapet har gjennomgått store endringer i løpet av året hvor de på sjøen har gått fra fire til tre linjer, og hvor flåten har gått fra ni til syv skip. Nor Lines har også i løpet av året tatt levering på to nye LNG drevne skip som representerer en betydelig fornying og miljømessig forbedring av kystflåten. Nor Lines har i løpet av året redusert snittalderen på egne og innbefraktede skip fra 30 til 11 år. Selv om levering og innfasing av nye skip har vært krevende som følge av mye teknisk svikt og offhire, forventes det at endringene skal medføre en forbedring av Nor Lines produktet, noe som også er forventet å gi bedre inntjening.

I styret for Det Stavangerske Dampskibsselskab AS:

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

27


Ã…RS- OG KONSERNREGNSKAP FOR 2015


30

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

RESULTATREGNSKAP

BALANSE

(Beløp i NOK 1 000)

(Beløp i NOK 1 000)

MOR

KONSERN

MOR

01.01 - 31.12 2015

31.12.2015

2014

01.01 - 31.12 2015

2014

4 864

176

11 238

11 805

10 486

7 655

-16 860

-19 284

570

393

0 -17 430

-21 665

NOTE Driftsinntekter

16,18,22

3 542 457

3 006 214

Lønnskostnad

3,11

1 107 717

1 030 506

Annen driftskostnad

3,12,20,22

1 873 290

1 745 715

561 450

229 993

EBITDA Avskrivninger på varige driftsmidler

12

288 470

271 182

0

Nedskrivninger

12

0

-154 648

-19 677

Driftsresultat

272 980

113 459

-115 061

Resultat fra investering i datterselskap

2,22

0

0

Resultat fra investering i tilknyttet selskap

2,22

-7 359

73 073

-7 359

73 073

-7 521

18 238

-29 186

-96 823

17 564

18 233

Finansinntekter

9

51 089

71 917

-13 279

-20 815

Finanskostnader

9

-188 008

-208 768

Urealisert agio/disagio

9

-152 288

-182 419

-289 207

-319 270

0

0

4 285

-2 582

-42 331

-119 082

11 747

5 698

-30 584

-113 384

0

0

-30 584

-113 384

Resultat av investeringer

Netto finansposter

Ordinært resultat før skattekostnad

Skattekostnad på ordinært resultat

14

Årsresultat før minoritetsinteresser

Minoritetsinteresser Årsresultat etter minoritetsinteresser

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

15

-23 586

-132 738

-10 473

18 206

-34 059

-114 532

-3 286

364

-30 773

-114 896

KONSERN NOTE

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2014

EIENDELER Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler 0

0

Andre immaterielle eiendeler

12

4 000

4 000

25 461

13 878

Utsatt skattefordel

14

0

0

25 461

13 878

Sum immaterielle eiendeler

4 000

4 000

0

4 360

1 302

126

0 0

Varige driftsmidler Tomter og bygninger

6,12

1 596

5 956

Transportmidler og annet driftsløsøre

6,12

19 750

14 584

0

Skip, rigger, fly og lignende

6,12

4 347 331

3 794 058

0

Periodisk vedlikehold

6,12

25 123

43 307

0

0

Nybyggingskontrakt skip

6,12

1 302

4 486

Sum varige driftsmidler

55 673

625 259

4 449 473

4 483 164

Finansielle anleggsmidler 1 292 765

1 349 596

221 543

235 126

3 610

62 004

Investeringer i datterselskap

2

0

0

Investeringer i tilknyttet selskap

2,6,21

221 543

236 930

Lån til foretak i samme konsern

4,7,17

0

0

813

816

Andre fordringer

4,7,11

7 773

6 409

2 264

4 146

Investeringer i aksjer og andeler

8

4 342

6 224

1 520 995

1 651 688

Sum finansielle anleggsmidler

233 658

249 563

1 547 758

1 670 052

Sum anleggsmidler

4 687 131

4 736 727

0

0

26 820

23 854

143

64

237 504

209 430

58 269

192 651

33 389

32 786

444

553

Andre fordringer

104 590

81 998

58 856

193 268

Sum fordringer

375 483

324 214

43

43

Markedsbaserte finansielle instrumenter

43

43

43

43

Sum investeringer

43

43

37 048

1 814

245 644

287 441

95 947

195 125

647 990

635 552

1 643 705

1 865 177

5 335 121

5 372 279

Omløpsmidler Anvendelse av årsresultatet 50 000

0

Varer

13

Avsatt konsernbidrag Fond for vurderingsforskjeller

0

-226 677

-80 584

113 293

Annen egenkapital

-30 584

-113 384

Sum anvendelse

Fordringer Kundefordringer

6

Fordringer på konsernselskap/morselskap

7,17

Investeringer

Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler

SUM EIENDELER

8

5,6

31


32

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

BALANSE

(Beløp i NOK 1 000)

MOR 31.12.2015

KONSERN NOTE

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2014

EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital

Innskutt egenkapital 573 736

573 736

Aksjekapital

15

573 736

573 736

305 406

305 406

Overkurs

15

305 406

305 406

879 142

879 142

Sum innskutt egenkapital

879 142

879 142

0

0

Fond for vurderingsforskjeller

0

0

579 480

669 146

Annen egenkapital

0

0

0

0

Fond i konsernet

594 096

682 089

0

0

Minoritetsinteresser

1 272

4 557

579 480

669 146

595 368

686 646

1 458 621

1 548 288

1 474 510

1 565 788

33 197

54 190

5 000

0

Opptjent egenkapital

Sum opptjent egenkapital

15

Sum egenkapital

Gjeld

Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser

1 324

6 222

0

0

Andre forpliktelser Utsatt skatt

0

0

1 324

6 222

100 000

125 000

Gjeld til kredittinstitusjoner

100 000

125 000

Sum annen langsiktig gjeld

0

19 764

515

1 287

0

0

11

84 347

83 775

122 544

137 965

3 051 226

2 994 442

3 051 226

2 994 442

31 020

32 820

194 300

215 660

4 756

1 637

Skyldige offentlige avgifter

78 700

74 581

Konsernbidrag

50 000

0

0

0

14

Sum avsetning for forpliktelser

Annen langsiktig gjeld 6, 10

Kortsiktig gjeld

443

358

50 000

0

22 782

157 291

Gjeld til kredittinstitusjoner

5,6

Leverandørgjeld Betalbar skatt

Gjeld til selskap i samme konsern

14

7

10 020

6 968

Annen kortsiktig gjeld

328 066

349 386

83 760

185 668

Sum kortsiktig gjeld

686 842

674 084

185 084

316 890

Sum gjeld

3 860 612

3 806 491

1 643 705

1 865 177

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

5 335 121

5 372 279

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

33


34

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

KONTANTSTRØMOPPSTILLING (Beløp i NOK 1 000)

forts. Kontantstrømoppstilling

MOR

KONSERN

MOR

KONSERN

01.01 - 31.12 2015

01.01 - 31.12 2015

01.01 - 31.12 2015

01.01 - 31.12 2015

2014

2014

NOTE

2014

2014

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -42 331

-119 082

570

393

Resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger

12

0

0

Nedskriving materielle eiendeler

12

-1 008

0

Tap/(gevinst) ved salg av anleggsmidler

12,21

21 665

115 061

Resultat fra investering i datterselskap

7 521

-18 238

Resultat fra investering i tilknyttet selskap

-4 285

2 582

Netto finansposter

0

0

Endring i varelager

-79

-58

Endring i kundefordringer

-772

505

Endring i leverandørgjeld

-4 898

-908

0

0

3 067

1 660

-20 550

-18 085

2

13

Endring pensjonsforpliktelser

11

Skatt

14

-23 586

-132 738

-11 737

-18 163

288 470

271 182

1 191

-1 550

0

-154 648

0

0

-40 407

-5 565

-25 000

-62 000

0

0

0

0

7 359

-73 073

58 394

-59 199

289 207

319 270

0

-7 247

9

Innbetalinger ved salg av aksjer

9 500

61 083

128 150

0

179

1 054

340

724

158 168

77 420

Mottatt utbytte Mottatt konsernbidrag Innbetalinger fra andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

389 486

-538 704

-471 743

Nedbetaling av annen langsiktig gjeld

0

-441

Utbetalinger ved utlån til selskap i samme konsern

0

0

Inn-/utbetalinger langsiktig gjeld til selskap i samme konsern

0

0

Netto endring kortsiktige fordringer/gjeld til selskap i samme konsern

-21 360

26 801

0

0

-20 993

2 976

0

0

-102 384

-167 770

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

35 234

-108 435

1 814

391 521

Økt egenkapital i datterselskap/tilknyttede selskap

426 750

6,10

19 764

393 366

Mottatte renter/andre finansinnteker

6,10

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld

-39 375

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

-2 774

0

Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld

-19 764

-2 916

17 397

16 374

-4 207

-105 468

175 860

12

-139 431

10 372

-8 490

-1 705

2,12

-137 965

9

-27 138

-52 579

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

0 -64

9

Realisert agio/disagio

-2 966

Endring i andre tidsavgrensingsposter

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler/aksjer

5 147

Betalte renter

-28 074

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-1 522

NOTE Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

223 487

151 217

-437 487

-374 777

5 664

9 093

0

-2 774

12 583

0

2 200

102

0

0

340

724

-193 213

-216 415

-603

-112 786

-1 800

-18 569

Innbetaling av egenkapital

0

0

Utbetaling av utbytte

0

0

-241 950

-357 691

Netto endring likvider gjennom året

-41 797

-182 585

110 249

Betalingsmidler 01.01.

287 441

470 026

37 048

1 814

Betalingsmidler 31.12.

245 644

287 441

591

332

1 231

1 104

Inn-/utbetaling ved opptak/nedbetaling av kassekredittgjeld

Bundne midler (skattetrekk)

Betalingsmidler består av kontanter i kasse og i bank.

7

35


36

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER

Års- og konsernregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember 2015. For å gjøre års- og konsernregnskapet lettere å lese, er det redigert slik at regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet. Års- og konsernregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Det er tatt hensyn til sikring. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall.

Konsolideringsprinsipper Konsoliderte selskap Konsernregnskapet omfatter de selskap hvor morselskapet og datterselskap direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse. Konsernregnskapet viser selskapenes økonomiske stilling, resultat av årets virksomhet og kontantstrømmer som en samlet økonomisk enhet. Bestemmende innflytelse anses, i utgangspunktet, å foreligge når en direkte eller indirekte eier mer enn 50 % av den stemmeberettigede kapital. Selskap som eies midlertidig konsolideres ikke. Det er anvendt enhetlige regnskapsprinsipper for alle selskap som inngår i konsernet. Nyervervede datterselskap medtas fra det tidspunkt bestemmende innflytelse oppnås, og avhendede datterselskap medtas frem til avhendelsestidspunktet. Eliminering av interne transaksjoner Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert. Eliminering av eierandeler i datterselskap Eierandeler i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Forskjellen mellom kostpris for eierandelene og bokført verdi av netto eiendeler på oppkjøpstidspunktet analyseres og henføres til de enkelte balanseposter i henhold

til estimert virkelig verdi. Eventuell ytterligere merpris som skyldes forventninger om fremtidig inntjening, aktiveres som goodwill og avskrives i resultatregnskapet i takt med de underliggende forhold og forventet økonomisk levetid. Minoritetsinteresse Minoritetsinteressenes andel av resultat etter skatt og egenkapital, er vist som egne poster i resultatregnskapet og balansen.

i de respektive noter. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Inndelingen i segmenter er basert på selskapets interne styrings- og rapporterings formål, samt på risiko og inntjening. Det presenteres tall for virksomhetsområder. Tallene er avstemt mot selskapets resultatog balanse.

Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Behandling av tilknyttede selskap Med tilknyttede selskap menes selskap der konsernet har en eierandel på 20 - 50 %, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor konsernet kan utøve en vesentlig innflytelse. Tilknyttede selskap innarbeides etter egenkapitalmetoden. Konsernets andel av resultatet i et tilknyttet selskap er basert på resultat etter skatt i det tilknyttede selskapet med fradrag for eventuelle avskrivninger på merverdier som skyldes at kostpris på eierandelene var høyere enn den ervervede andel av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er andel av resultatet i tilknyttet selskap vist under resultat av investeringer. I balansen vises eierandeler i tilknyttede selskaper under anleggsmidler. For tilknyttede selskaper som er deltakerlignet er konsernets andel av resultatet basert på resultat før skatt i det tilknyttede selskapet. Skattekostnad på resultatandel er vist sammen med konsernets øvrige skattekostnad.

Generelle prinsipper Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/ kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet. Det er i henhold til god regnskapsskikk noen unntak fra de generelle vurderingsreglene. Disse unntakene er kommentert

Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler som forventes å gi fremtidige inntekter, som goodwill i datterselskaper og patenter, aktiveres. Avskrivninger beregnes lineært over eiendelenes økonomiske levetid. Utgifter forbundet med forskning og utvikling kostnadsføres løpende. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Utgifter forbundet med periodisk vedlikehold og reparasjoner på produksjonsutstyr, periodiseres. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Renter som knytter seg til anlegg under oppføring blir aktivert som en del av kostprisen. Driftsmidler som leies på betingelser som i det vesentlige overfører de økonomiske rettigheter og forpliktelser til Det Stavangerske Dampskibsselskab (finansiell leasing) aktiveres som driftsmiddel, og medtas som forpliktelse under rentebærende gjeld til nåverdien av minimumsleien. Operasjonell leasing kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad.

Finansielle eiendeler Behandling av datterselskap/tilknyttede selskap Datterselskap og tilknyttede selskapet innarbeides etter egenkapitalmetoden. Selskapets andel av resultatet i et datterselskap er basert på resultat etter skatt i datterselskapet med fradrag for eventuelle avskrivninger på merverdier som skyldes at kostpris på eierandelene var høyere enn den ervervede andel av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er andel av resultatet i datterselskapet vist på egen linje under resultat av investeringer. I balansen vises eierandeler i datterselskapet som Finansielt anleggsmiddel. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for tilknyttede selskap. For datterselskaper og tilknyttede selskaper som er deltakerlignet er selskapets andel av resultatet basert på resultat før skatt. Skattekostnad på resultatandel er vist sammen med konsernets øvrige skattekostnad. I selskapsregnskapet er egenkapitalmetoden basert på eiersynet.

Finansplasseringer Markedsbaserte aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter klassifisert som omløpsmidler vurderes til virkelig verdi i tråd med regnskapslovens § 5-8. Andre kortsiktige investeringer vurderes etter laveste verdi av virkelig verdi og anskaffelseskost. Investeringer i aksjer og andeler, klassifisert som anleggsmidler, vurderes til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og markedsverdi.

Avskrivninger Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielle eiendeler. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. Balanseført leasing avskrives i henhold til plan, og forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad.

Finansielle instrumenter som er inngått for å sikre eiendeler eller forpliktelser vurderes sammen med det underliggende objekt. Andre finansielle instrumenter regnskapsføres til virkelig verdi i tråd med regnskapslovens § 5-8.

37


38

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

Varelager

Utsatt skatt og skattekostnad

Andre inntekter

Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter «først inn - først ut» -prinsippet og antatt salgspris. Kostpris for innkjøpte varer er anskaffelseskost.

Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes normalt nominell skattesats. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret korrigert for feil i tidligere års beregninger.

Øvrige inntektskategorier omfatter restaurasjonsinntekter fra kiosksalg på ferjer og båter, samt inntekter fra reiseliv. Restaurasjonsinntekter er i hovedsak kontantomsetning som regnskapsføres i samme periode som salget er gjennomført. Reiselivsinntekter er generert via distribusjonsledd innen reiselivsenheten og består hovedsakelig av kredittsalg via reisebyråer. Inntektene resultatføres i samme periode som er opptjent, dvs. når turen er gjennomført og/eller tjenesten levert. Deler av inntekten gjelder kredittsalg til utenlandske operatører.

Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap.

Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt.

Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Konsernet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. Pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser er balanseført som langsiktig rentefri gjeld, mens netto pensjonsmidler er balanseført som langsiktig rentefri fordring dersom det er sannsynlig at overfinansieringen kan utnyttes. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplanene, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene (estimatendringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Netto pensjonskostnad, som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene, korrigert for fordelt virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, klassifiseres som ordinær driftskostnad, og er presentert sammen med lønn og andre ytelser. Konsernet og morselskapet anvender NRS 6A for regnskapsføring av pensjoner.

Inntektsføring

Kontantstrømoppstilling

Konsernets inntekter omfatter i hovedsak følgende elementer:

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

Billettinntekter Billettinntekter omfatter inntekter fra passasjerfrakt og frakt av biler. Mesteparten er kontantsalg. Salg av enkeltreiser blir inntektsført når reisen er gjennomført. Salg av klippekort blir regnskapsført i takt med at klippekortene blir benyttet. Ubenyttede klipp blir klassifisert i balanse under kortsiktig gjeld som utsatt inntekt. Kontraktsinntekter Kontraktsinntekter er tilskudd fra det offentlige ved drift av ruter underlagt konsesjon og vederlag for kollektivtjenester i anbudskontrakter med det offentlige. Inntektsføring skjer i samsvar med tildeling fra myndighetene for hver enkelt periode. Tildelingen er ikke nødvendigvis lineær og kan for enkelte kontrakter og ruter utgjøre et høyere beløp jo lavere trafikkinntektene er. Krav på kontraktsinntekt blir balanseført som fordring. Tilskudd som kompenserer for kostnader eller manglende inntekter blir resultatført samme år som kostnaden eller den manglende inntekten tilskuddet er ment å kompensere, og klassifiseres henholdsvis som kostnadsreduksjon eller driftsinntekt. Certeparti-inntekter Konsernets aktiviteter innenfor internasjonal shipping omfatter i hovedsak utleie av skip og/eller mannskap. Inntekter resultatføring i takt med levering av tjenestene som ytes. Forskuddsbetalinger fra kunde klassifiseres under kortsiktig gjeld, og opptjente ikke fakturerte inntekter som fordringer. I all hovedsak er inntekten fra internasjonal shipping i utenlandsk valuta (USD).

Sikring Konsernet benytter ulike finansielle derivater som instrument for sikring av fremtidige kontantstrømmer. Regnskapsføringen av sikringsforholdet fremkommer ved derivatene holdes utenfor balansen til de sikrede kontantstrømmer blir regnskapsført i resultatregnskapet. Opplysninger om virkelig verdi av derivatene er gitt i note 6.

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

39


40

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

NOTE 2 - ANDELER I TILKNYTTEDE SELSKAPER OG DATTERSELSKAP (Beløp i NOK 1 000)

forts. note 2 - Andeler i tilknyttede selskaper og datterselskap

INVESTERING I TILKNYTTEDE SELSKAPER

Inngående balanse 01.01 Tilgang / avgang i år

MORSELSKAP

KONSERN

235 126

236 930

DATTERSELSKAPER

FORRETNINGS-KONTOR

EIER- OG STEMMEANDEL

DSD Shipping AS

Stavanger

100,0 %

0

-3 083

Stavanger Blossom AS

Stavanger

100,0 %

Andel av årets resultat/ gevinst ved salg aksjer

-7 521

-7 359

Stavangerske AS

Stavanger

100,0 %

Innbetalinger/utbetalinger/egenkapitalendringer

-6 062

-4 945

AS Eagle Stavanger

Stavanger

100,0 %

221 543

221 543

AS Eagle Sydney

Stavanger

100,0 %

Sandnæs Dampskibs-Aktieselskab

Stavanger

100,0 %

AS Veritas-Ruten

Stavanger

100,0 %

Stavangerske International AS

Stavanger

100,0 %

DSD Ships 1 AS

Stavanger

100,0 %

KS Stavanger Blossom

Stavanger

92,6 %

Utgående balanse 31.12

Investering i datterselskap

Inngående balanse 01.01 Tilgang / avgang i år

Morselskap

1 349 596 0

Andel av årets resultat

-21 665

DSD Ships 2 AS

Stavanger

100,0 %

Utbytte/konsernbidrag/overføringer

-20 445

Herfo AS

Stavanger

100,0 %

Korrigering av tidligere års feil

-14 720

Stavanger

100,0 %

KS Eagle Stavanger

Stavanger

100,0 %

KS Eagle Sydney

Stavanger

100,0 %

Utgående balanse 31.12

ANDEL I TILKNYTTEDE SELSKAPER O. H. Meling Tankers KS KS Olympic Octopus Tide ASA Tide Buss AS

Stavangerske International Rederi AS

1 292 765

FORRETNINGSKONTOR

MORSELSKAP

KONSERN

Kullkaien AS

Stavanger

100,0 %

Stavanger

30,0 %

30,0 %

Klasaskjæret AS

Stavanger

100,0 %

Fosnavåg

20,0 %

20,0 %

Norled Holding AS

Stavanger

100,0 %

Bergen

48,8 %

48,8 %

Norled AS

Stavanger

100,0 %

Bergen

48,8 %

48,8 %

Flekkefjord Dampskipsselskap AS

Stavanger

100,0 %

Tide Bane AS

Bergen

48,8 %

48,8 %

Lysefjord KS

Stavanger

66,0 %

Kystbussen AS

Bergen

48,8 %

48,8 %

Lysefjorden Rutelag AS

Stavanger

100,0 %

Neste Blåne AS

Bergen

48,8 %

48,8 %

Norled Drift AS

Stavanger

100,0 %

Tide Verksted AS

Bergen

48,8 %

48,8 %

Stavanger

100,0 %

Stavanger

100,0 %

Kirkenes

66,5 %

Torshavn Færøyene

100,0 %

Stavanger

100,0 %

Tide Buss Danmark A/S

Nor Lines AS

Odense, Danmark

48,8 %

48,8 %

Nor Lines Rederi AS

R H Transport Leasing Gmbh

Danmark

48,8 %

48,8 %

Nor Lines Kirkenes AS

Rutebilselskapet Haderslev

Danmark

48,8 %

48,8 %

Skipafelagi Nor Lines

Tide Reiser AS

Bergen

48,8 %

48,8 %

Baltic Line AS

Tide Eiendom Hordaland AS

Bergen

48,8 %

48,8 %

Tide Eiendom Voss AS

Bergen

48,8 %

48,8 %

Baltic Betina Aps Nordvåg Carrier AS

Nyborg, Danmark

30,0 %

Nørresundby, Danmark

50,0 %

Det er foretatt en verdivurdering av investering i datterselskapene. Vurderingen er basert på styregodkjente budsjetter og forventninger til fremtidig inntjening. Vurderingen har ikke medført behov for nedskrivning, men er sensitiv for endringer i forutsetningene.

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

41


42

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

NOTE 3 - LØNNSKOSTNADER / ANTALL ANSATTE / GODTGJØRELSER (Beløp i NOK 1 000)

MOR LØNNSKOSTNADER MM. Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader

Lønnskostnader

NOTE 4 - FORDRINGER

BALANSEFØRT VERDI AV FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN ETT ÅR:

KONSERN

2015

2104

2015

2104

12 156

9 460

860 701

824 605

(Beløp i NOK 1 000)

1 409

1 428

119 000

107 802

Lån til selskap i samme konsern

MOR

-2 570

717

39 088

44 058

Pensjonsmidler

243

200

88 928

54 041

Andre fordringer

11 238

11 805

1 107 717

1 030 506

6

4

1 367

1 386

Andre ytelser

Gjennomsnittlig antall ansatte:

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

Sum

KONSERN

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2014

3 610

62 004

0

0

-

-

4 488

4 819

813

816

3 285

1 590

4 423

62 820

7 773

6 409

NOTE 5 - TREKKRETTIGHETER OG BUNDNE MIDLER

Morselskapet Godtgjørelser (Beløp i NOK 1 000) Lønn og honorarer

Adm dir

Styret

1 253

583

Pensjonspremier

145

Annen godtgjørelse

194

Sum

1 592

BUNDNE MIDLER

Av totale bankinnskudd i morselskapet er 591 TNOK bundet til skyldig skattetrekk. Av totale bankinnskudd i konsernet er 1 231 TNOK bundet til skyldig skattetrekk. KONSERNKONTOAVTALE

DSD AS har sammen med flere datterselskap inngått en konsernkontoavtale uten innvilget trekkbeløp.

583

Konsernet har ubenyttede trekkrettigheter på 44 MNOK pr. 31.12.15 (73 MNOK pr. 31.12.14).

I tillegg har adm. dir en bonusavtale der første utbetaling er i 2016. Regnskapet for 2015 er belastet med 1,9 mill relatert til denne. Adm dir og selskapet har en gjensidig oppsigelsesavtale på 6 mnd. Adm dir har under gitte vilkår rett til ett års etterlønn ved oppsigelse.

NOTE 6 - PANTSTILLELSER OG GARANTIANSVAR (Beløp i NOK 1000)

REVISOR

MORSELSKAP

KONSERN

260

1 638

Andre attestasjonstjenester

0

74

Skatterådgivning (herunder teknisk utarbeidelse av selvangivelse)

0

0

116

329

Honorar til revisor for 2015 består av følgende (i TNOK): Lovpålagt revisjon (herunder teknisk utarbeidelse av regnskap)

Andre tjenester utenfor revisjon

MOR

KONSERN

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2014

100 000

125 000

3 051 226

2 994 442

0

19 764

31 020

32 820

100 000

144 764

3 082 246

3 027 262

Balanseført gjeld som er sikret ved pant ol. Pantelån Kassekredittgjeld Sum

Av langsiktig pantegjeld er 978 MNOK opptatt i USD (111 MUSD). Denne gjelden er knyttet til konsernets tankskip som seiler i internasjonal skipsfart. Underliggende valuta innen internasjonal skipsfart er USD, og USD gjelden knyttet til denne virksomheten anses som sikring for fremtidige kontantstrømmer i USD. USD gjelden er bokført til balansedagens kurs pr 31.12.15 da inntektene i liten grad er sikret ved lange kontrakter. Rente- og valutaderivater med en urealisert negativ verdi på 32 MNOK (for konsernet) er ikke regnskapsført som følge av sikringsbokføring.

43


44

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

NOTE 8 - AKSJER OG ANDRE FINANSIELLE INSTRUMENTER (Beløp i NOK 1 000)

forts. note 6 - Pantstillelser og garantiansvar

BALANSEFØRT VERDI AV EIENDELER STILT SOM SIKKERHET FOR PANTESIKRET GJELD:

MOR

KONSERN

EIERANDEL

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2014

Skip

0

0

4 347 331

3 570 944

Skip under bygging

0

0

0

625 259

Kjøretøy og annet driftsløsøre

0

0

9 656

4 495

Kortsiktige fordringer

0

0

234 845

299 708

Aksjer

183 911

175 423

183 911

175 423

Sum

183 911

175 423

4 775 743

4 675 829

MOR IKKE BALANSEFØRT GARANTIANSVAR Lånegarantier Ikke innkalt kapital i kommandittselskap Andre garantier Sum ikke balanseført garantiansvar

ANSKAFFELSESKOST

BALANSEFØRT VERDI

Morselskapet Anleggsmidler: Mindre investeringer

< 10 %

9 206

2 264

9 206

2 264

Aksjer i handelsportefølje

43

43

Sum

43

43

ANSKAFFELSESKOST

BALANSEFØRT VERDI

Sum

Omløpsmidler:

KONSERN

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2015

1 355 166

1 119 222

0

0

40 711

40 711

58 405

58 405

75 000

95 000

131 300

141 300

1 470 877

1 254 933

189 705

199 705

31.12.2014

Realisert netto gevinst fra verdipapirer utgjør 0,0 MNOK i 2015.

EIERANDEL Konsernet Anleggsmidler:

Lånegarantier er garantier for utestående pantelån i underliggende selskaper.

Andre selskaper

Andre garantier inkluderer garantier for skattetrekksmidler med i alt 46,3 MNOK i konsernet.

< 10 %

11 284

4 342

11 284

4 342

Aksjer i handelsportefølje

43

43

Sum

43

43

Sum

Omløpsmidler:

NOTE 7 - MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN M.V. (Beløp i NOK 1 000)

Pr 31.12.2015

Kortsiktige fordringer Langsiktige fordringer og lån Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld / lån Sum

MOR Foretak i samme konsern

KONSERN

Realisert netto gevinst og utbytte fra verdipapirer utgjør 0,0 MNOK i 2013.

Tilknyttet selskap

Morselskap

Tilknyttet selskap

58 269

0

33 389

0

3 610

0

0

0

-22 782

0

0

0

0

0

0

0

39 097

0

33 389

0

NOTE 9 - SAMMENSLÅTTE POSTER I RESULTATREGNSKAPET FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER (Beløp i NOK 1000) MORSELSKAPET

Pr 31.12.2014

Kortsiktige fordringer Langsiktige fordringer og lån Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld / lån Sum

Foretak i samme konsern

Renteinntekt fra foretak i samme konsern/morselskap Tilknyttet selskap

Morselskap

Tilknyttet selskap

192 651

0

32 786

4 247

62 004

0

0

8 263

-157 291

0

0

0

0

0

0

0

97 364

0

32 786

0

Annen renteinntekt Inntekt aksjer og andeler (utbytte og salgsgevinster) Annen finansinntekt Rentekostnad til selskap i samme konsern/morselskap Annen rentekostnad Tap aksjer og andeler Annen finanskostnad Realisert agio Urealisert agio Netto finansposter

KONSERNET

2015

2014

2015

2 723

4 193

1 389

986

279

758

2 865

7 719

2014

0

0

0

0

13 372

12 446

1 410

388

-1 610

-3 456

0

-42

-10 125

-14 233

-133 319

-139 567

-1 542

-267

-1 542

-267

-2

-474

-4 646

-1 861

1 191

-1 550

-3 075

-4 207

0

0

-152 288

-182 419

4 285

-2 582

-289 207

-319 270

45


46

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

NOTE 10 - GJELD

GJELD SOM FORFALLER TIL BETALING MER ENN FEM ÅR ETTER REGNSKAPSÅRETS SLUTT: forts. note 11 Pensjoner

Dersom nåværende betalingsplan fastholdes vil følgende gjeld forfalle til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: (Beløp i NOK 1000)

MOR

BEREGNET PENSJONSFORPLIKTELSE SIKREDE ORDNINGER Beregnede pensjonsforpliktelser (DBO) Pensjonsmidler (til markedsverdi)

KONSERN

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2014

Pantelån

0

0

317 810

46 542

Første års avdrag langsiktig gjeld

0

0

392 274

423 499

Arbeidsgiveravgift

(Beløp i NOK 1 000)

Ikke resultatført estimatavvik

240

9431

BEREGNET PENSJONSFORPLIKTELSE USIKREDE ORDNINGER

2015

2014

Beregnede pensjonsforpliktelser (DBO)

1 540

1 665

NETTO PENSJONSKOSTNAD Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler

31/12/2015

31/12/2014

Diskonteringsrente

2,70 %

2,30 %

Årlig lønnsvekst

2,50 %

2,75 %

Årlig regulering av pensjoner under utbetaling

0,00 %

2,50 %

Årlig økning i G

2,25 %

2,50 %

Forventet avkastning på fondsmidle

3,30 %

3,20 %

DSD konsern har foretakspensjonsordninger i livsforsikringsselskap for alle ansatte. Foretakspensjonsordningene oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. PENSJONSORDNING FOR SEILENDE PERSONELL NORLED AS

2014 443

309

683

-319

-582

Periodisert arbeidsgiveravgift

139

62

Resultatført estimatavvik, mv

-3 686

111

Netto pensjonskostnad

-2 570

717

0 381

KONSERN

987

0

2 281

TJENESTEPENSJONSORDNINGER I DSD KONSERN

2015

0 235

-674

ØKONOMISKE FORUTSETNINGER:

Alle pensjonsordningene er behandlet etter Norsk Regnskapsstandard for pensjonskostnader. Når uamortisert estimatavvik overstiger 10 % av det høyeste av beregnet pensjonsforpliktelse inklusiv arbeidsgiveravgift og pensjonsmidler, amortiseres det overskytende over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid.

0 217

1 084

Netto pensjonsforpliktelse

Selskapet har også førtidspensjonsavtale for ledende ansatt og utbetaler 2/3 av lønn fra fylte 63 til 67 år. Denne ordningen er ikke sikret og dekkes over selskapets drift.

222 0

Ikke resultatført estimatavvik

Pensjonsordningene omfatter 16 personer pr. 31.12.15, hvorav seks er aktive og ti mottok pensjon i 2015.

30

2 146

Ikke resultatført planendring / (avkortning)

De ansatte ytet en egenandel på 2 %. Fra 1/12-15 opptjener de ansatte sine rettigheter i en innskuddsbasert pensjonsordning. Årlige innskudd til alderspensjon utgjør for hvert medlem 7 % av lønn i intervallet mellom 0 G og 7,1 G, og 25,1 % av lønn i intervallet 7,1 G til 12 G. Ordningen inkluderer uførepensjon og barnepensjon. Det ytes innskuddsfritak ved arbeidsuførhet. Den ansatte yter en egenandel på 2 %.

13 130 -11 557

0

Arbeidsgiveravgift

DSD AS besluttet i 2015 å avvikle de ytelsesbaserte pensjonsforsikringene med virkning fra 30. november 2015. Inntil avvikling av de ytelsesbaserte ordningene hadde selskapet følgende pensjonsordning: Full alderspensjon fra 67 år som utgjorde tilnærmet 66 % av pensjonsgrunnlaget (begrenset til 12G) inklusiv alderspensjon fra folketrygden. Ordningen er sikret.

1 219 -1 009

0

Pensjonsmidler (til markedsverdi)

MOR

2014

Ikke resultatført planendring / (avkortning)

Netto pensjonsforpliktelse (Netto pensjonsmidler)

NOTE 11 PENSJONER

2015

Seilende personell har egen tariffestet tilleggspensjonsordning. Alderspensjon fra 60 - 67 år utgjør 60 % av pensjonsgrunnlaget ved full opptjening (360 fartsmåneder), inklusiv beregnet pensjon fra pensjonstrygden for sjømenn. Denne ordningen er sikret. Ordningen omfatter 745 personer, hvorav 66 er aktive. For seilende personell er det i tillegg til den tariffestede tjenestepensjonen opprettet en innskuddsbasert pensjonsordning i henhold til lov om OTP. Innskudsordningen gir alderspensjonen fra 67 år basert på årlig innskudd som for hvert medlem utgjør 2 % av lønn i intervallet 1G til 12G. Pensjonsgrunnlaget utgjør fast lønn, ekslusiv overtid, bonus og andre variable og midlertidige tilegg. Ordningen omfatter 679 personer. For både den tariffestede tilleggspensjonsordningen og den innskuddsbaserte pensjonsordningen ytes det premie-/innskuddsfritak ved arbeidsuførhet.

47


48

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

forts. note 11 Pensjoner

Nåverdi av forpliktelser

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

forts. note 11 Pensjoner

2015

2014

Kostnad innskuddsbaserte pensjonsordninger

94 318

112 410

Innskuddsbasert pensjonsordning

18 061

16 321

-74 572

-62 596

Innskuddsordning seilende personell

20 482

18 510

Estimatavvik

-1 537

-444

Resultatført innskuddsbaserte pensjonsordninger

38 544

34 831

Estimar etterregulering seilende personell

10 500

0

Sum netto ytelsesbasert pensjonsforpliktelse 31.12

28 709

49 371

2015

2014

Diskonteringsrente

2,50 %

2,30 %

Forventet avkastning på pensjonsmidler

3,30 %

3,20 %

Årlig lønnsvekst

2,50 %

2,75 %

Årlig regulering av folketrygdens grunnbeløp

2,25 %

2,50 %

Virkelig verdi av penjonsmidler

Endring i nåverdi av ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser 112 430

107 470

Årets pensjonsopptjening

PBO pr 1.1

6 315

6 720

Arbeidsgiveravgift

1 157

916

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene

2 278

4 049

Estimatavvik

-7 006

-6 029

Pensjonsutbetalinger inkl. AGA

-4 968

-3 072

Oppgjør

PBO 31.12 Estimat etterregulering seilende personell

PBO 31.12

-15 887

0

94 318

110 052

0

0

94 318

110 052

64 101

68 151

Endring i pensjonsmidler Pensjonsmidler (markedsverdi) pr 1.1 Avkastning på pensjonsmidlenefratrukket adm.kostnader

1 993

3 030

Estimatavvik

-5 662

-8 564

Innbetalt premie / til premiefond

29 069

4 515

-2 345

-3 033

-12 585

0

Pensjonsutbetalinger Oppgjør Midler ved virksomhetoverdragelse

0

0

74 573

64 101

Årets pensjonsopptjening

6 811

8 051

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene

2 234

4 140

Pensjonskostnad (brutto)

9 045

12 191

-1 993

-3 030

7 052

9 161

Resultatført midler/forpliktelse/avkotning

-1 264

-1 110

Resultatført estimatavvik avkortning

-7 096

-104

Pensjonsmidler (markedsverdi) pr 31.12 Kostnad innregnet i resultatet

Forventet avkastning på pensjonsmidlene fratrukket adm.kostnader Pensjonskostnad (netto) før AGA

Resultatførte avvik

901

87

AGA

951

1 193

Resultatført pensjonskostnad etter AGA

544

9 227

Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til grunn:

Årlig regulering av pensjoner Arbeidsgiveravgift

0,00 %

0,00 %

14,10 %

14,10 %

49


50

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

NOTE 12 - VARIGE DRIFTSMIDLER - MOR (Beløp i NOK 1 000)

forts. note 12 - Varige driftsmidler - konsern

DR.LØSØRE, INVENTAR MM

31.12.2015

31.12.2014

BYGNINGER

SUM

SUM

6 042

541

6 583

6 519

Anskaffelseskost 01.01 Tilgang

0

1 522

1 522

64

Avgang

-6 042

0

-6 042

0

Anskaffelseskost 31.12

0

2 063

2 063

6 583

31.12.2015

TOMTER OG BYGNINGER

MASKINER, INVENTAR O.L.

49 297

7 638

103 380

160 315

149 181

Tilgang driftsmidler

0

0

14 509

14 509

11 134

Omregningsdifferanse

0

0

0

0

0

(Beløp i NOK 1 000) Anskaffelseskost 01.01

Avgang Akkumulerte avskrivninger 01.01

1 704

347

570

393

0

-1 906

0

415

223 -1 906

Årets avskrivinger Avskrivninger solgte driftsmidler

2 098

1 682

Akkumulerte avskrivninger 31.12

0

762

762

2 097

Balanseført verdi pr. 31.12

0

1 302

1 302

4 486

0

-6 042

-3 884

-9 926

0

1 596

114 005

164 898

160 315

Akkumulerte avskrivninger 01.01

45 297

1 682

88 796

135 775

128 389

223

8 281

8 504

6 201

1 062

1 062

1 185

-1 905

-3 884

-5 789

0

Årets avskrivinger Omregningsdifferanse

Balanseført verdi pr. 31.12

(Beløp i NOK 1 000) Anskaffelseskost 01.01

31.12.2014

FERJE OG LOKALRUTESKIP

SKIP I INTERNASJONAL FART

PERIODISK VEDLIKEHOLD

SUM SKIP

SUM SKIP

4 570 335

2 097 904

74 634

6 742 873

6 629 882

Tilgang

422 915

63

0

422 978

363 643

Avgang

-99 545

-335 592

-22 894

-458 031

-250 651

4 893 705

1 762 375

51 740

6 707 820

6 742 874

1 655 159

593 763

31 327

2 280 249

2 434 661

Anskaffelseskost 31.12

Akkumulerte avskrivninger 01.01 Årets avskrivinger

199 056

69 166

Årets nedskrivninger

0

0

Omregningsdifferanser

0

Avskrivinger på solgte anleggsmidler Akkumulerte avskrivninger 31.12 Balanseført verdi pr. 31.12

11 744

279 966

264 981

0

-154 648

0

-377

-48 728

-215 340

-16 454

-280 522

-264 367

1 805 487

447 589

26 617

2 279 693

2 280 250

3 088 218

1 314 786

25 123

4 428 127

4 462 623

20-30 år

20-25 år

5 år

0 45 297

0

94 255

139 552

135 775

4 000

1 596

19 750

25 346

24 540

20-33 år

3-10 år

Økonomisk levetid

INVESTERINGSFORPLIKTELSER PR. 31.12.2014

Morselskapet

0 MNOK

Konsernet

0 MNOK

OPERASJONELLE LEIEAVTALER (KONSERN) Årlige kostnader Terminaler Leieavtaler øvrige

Avtalens varighet

Utløpsdato

2015

2014

5/10 år

2016- 2021

4 541

4 371

8 år

2016 - 2019

140 530

140 345

145 071

144 716

Årlige kostnader Økonomisk levetid

I balanseført verdi av ferje og lokalruteskip inngår nybyggingskontrakter med bokført verdi på 55,7 MNOK. Periodisk vedlikehold relaterer seg til aktivert mellom- og hovedklasse for skip i internasjonal fart.

SUM

49 297

Akkumulerte avskrivninger 31.12 31.12.2015

SUM

Anskaffelseskost 31.12

Avskrivinger på solgte anleggsmidler

VARIGE DRIFTSMIDLER - KONSERN

31.12.2014

ANDRE IMMATERIELLE EIENDELER

VERDIVURDERING (KONSERN) INTERNASJONAL SHIPPING

Det er foretatt verdivurdering av skip knyttet til internasjonal shipping. Det er benyttet meglertakster basert på skip inklusiv verdien av kontantstrøm fra kontrakter. For skip uten kontakt er det foretatt analyser mot meglerverdi og verdi ved fremtidig bruk av konsernets fartøyer.

51


52

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

forts. note 12 - Varige driftsmidler - konsern

forts. note 14 - Skatt

SAMFERDSEL

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:

En stor andel av inntektene fra virksomheten innenfor personbefordring er knyttet til langsiktige kontrakter (anbud) med betydelig investeringer i varige driftsmidler. Pr. 31.12.15 er det foretatt en verdivurdering av driftsmidler som inngår i anbudskontrakter. Vurderingen er basert på fremtidige kontantstrømmer, verdi på driftsmidlene og et avkastningskrav (WACC) på 6 % Basert på vurderingen er det ikke foretatt nedskrivninger i 2015.

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2015

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

31.12.2014

Betalbar skatt på årets resultat

0

0

4 080

893

Tonnasjeskatt

0

0

676

744

Sum kortsiktig betalbar skatt

0

0

4 756

1 637

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2014

3 919

-558

992 799

883 157

SPESIFIKASJON AV GRUNNLAG FOR UTSATT SKATT: MOR Forskjeller som utlignes: Langsiktig

NOTE 13 VARELAGER

0

0

-1 923

-818

3 919

-558

990 876

882 339

-179 413

-155 836

-977 529

-852 835

Kortsiktig Sum midlertidige forskjeller

KONSERN

KONSERNET VARELAGER Bunkers Smøreolje Restaurasjon Sum

2015

2014

19 942

17 209

5 413

5 440

1 465

1 205

26 820

23 854

Underskudd til fremføring

73 649

104 994

73 649

104 994

-101 845

-51 400

86 996

134 498

Utsatt skatt/ Utsatt skattefordel (25%/27%)

-25 461

-13 878

21 749

36 314

Bokført utsatt skatt/ utsatt skattefordel

-25 461

-13 878

84 347

83 775

0

0

-1 119

-1 608

MOR Kroner

%

KONSERN Kroner

%

-11 429

27,0 %

-6 368

27,0 %

Forskjell inngangsverdi deltakerlignede selskap Sum

Restaurasjonslager består av kioskvarer for videresalg, mens øvrig varelager er innkjøpte ferdigvarer.

Utsatt skatt knyttet til kjøp/salg av datterselskaper Utsatt skatt

NOTE 14 - SKATT

Utsatt skattefordel er balanseført i morselskapet da det forventes at dette kan utnyttes av fremtidige konsernbidrag.

(Beløp i NOK 1 000)

MOR

KONSERN

01.01 - 31.12 2015

01.01 - 31.12 2015

2014

2014

Betalbar skatt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller

SAMMENHENG MELLOM SKATTEKOSTNAD OG SKATT BEREGNET SOM GJENNOMSNITTELIG NOMINELL SKATTESATS PÅ RESULTAT FØR SKATT:

-42 331 1 325

-119 082

Skatt beregnet som gjennomsnittlig nominell skattesats på resultat før skatt

Resultatandel EK-metoden (aksjeselskaper)

21 298

-1 568

Effekt av egenkapitalmetoden

-2 360

5,6 %

-8 606

36,5 %

Endring midlertidige forskjeller

-4 477

75 469

Effekt av permanente forskjeller

5

-0,0 %

11 452

-48,6 % -90,9 %

Konsernbidrag

609

509

Endring balanseføring utsatt skattefordel

0

0,0 %

21 437

-23 576

179

Endring tidligere år

0

0,0 %

-68

0,3 %

Skatt 27%

0

-44 493

2 037

-4,8 %

-7 374

31,3 %

Betalbar skatt på årets resultat

0

0

-11 747

27,8 %

10 473

-44,4 %

0

0

4 080

893

-13 620

-5 650

12 545

-19 843

2 037

0

-6 896

0

0

0

68

0

-164

-48

0

0

Grunnlag betalbar skatt

Endring skattesats utsatt skattefordel Skattekostnad i henhold til resultatregnskap

Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Endring utsatt skatt Endring i utsatt skatt som følge av endret skattesats Endringer tidligere år Skatt på konsernbidrag Tonnasjeskatt Årets totale skattekostnad

0

0

676

744

-11 747

-5 698

10 473

-18 206

Effekt av permanente forskjeller er i all hovedsak knyttet til verdipapirer innenfor fritaksmetoden, og for konsernet også effekt av rederibeskatning, der resultat fra drift er skattefri.

53


54

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

NOTE 15 - EGENKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

NOTE 17 NÆRSTÅENDE PARTER FOR MOR OG KONSERN

EGENKAPITAL I MOR

Folke Hermansen AS eier 100 % av aksjene i Det Stavangerske Dampskibsselskab AS. Andre nærstående parter fremkommer i note 2 tilknyttede selskaper.

(Beløp i NOK 1 000)

ÅRETS ENDRING I EGENKAPITAL: Egenkapital 31.12.14

AKSJEKAPITAL

OVERKURS

FOND FOR VURDERINGSFORSKJELLER

573 736

305 406

0

ANNEN EK

SUM

669 146

1 548 288

Korrigering egenkapital

-9 083

-9 083

Utbytte / konsernbidrag

-50 000

-50 000

Årsresultat Egenkapital 31.12.2015

573 736

305 406

0

-30 584

-30 584

0

579 480

1 458 621

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

Pr. 31.12.15 har selskapet lån til morselskapet på 33 MNOK (pr. 31.12.14 MNOK 33)

NOTE 18 OFFENTLIGE TILSKUDD FOR MOR OG KONSERN Konsernets personbefordring drives ved Norled AS, dette finansieres delvis ved offentlige overføringer som følger:

Korrigering av egenkapital gjelder i hovedsak omregningsdifferanser samt korrigering tidligere års resultat i datterselskap. Aksjekapital pr. 31.12.15 består av 4 281 613 aksjer à kr 134. Samtlige aksjer er eid av Folke Hermansen AS, som kontrolleres av Yuhong Jin Hermansen. Konsernregnskap utarbeides av Folke Hermansen AS, og dette kan fås ved henvendelse til selskapet.

Mottatte kontraktsinntekter i Norge

2015

2014

1 481 263

1 050 784

0

0

1 481 263

1 050 784

Mottatte kontraktsinntekter i Danmark Sum kontraktsinntekter

EGENKAPITAL I KONSERN AKSJEKAPITAL

OVERKURS

FOND I KONSERNET

MINORITETSINTERESSER

SUM

573 736

305 406

682 089

4 557

1 565 788

Korrigering egenkapital

-7 221

1

Utbytte / konsernbidrag

-50 000

ÅRETS ENDRING I EGENKAPITAL: Egenkapital 31.12.14

Årsresultat Egenkapital 31.12.2015

573 736

305 406

-30 773

-3 286

-34 059

594 096

1 272

1 474 510

NOTE 16 - SEGMENTINFORMASJON

VALUTARISIKO

RENTERISIKO

(Beløp i NOK 1 000)

DRIFTSINNTEKTER 2015

2014

413 407

273 998

Godstransport

1 035 277

1 052 567

Personbefordring

2 069 148

1 691 831

Annet/eliminering

24 625

-12 182

3 542 457

3 006 214

Konsern

Morselskapet og konsernet har finansiell markedsrisiko ved endringer i valutakurser, endring i renter og utvikling på børs.

Hovedvalutaen innen internasjonal shipping er USD. Konsernet finansierer hoveddelen av shipping aktiviteten i USD og sikrer seg dermed mot vesentlige resultatendringer som følge av svingninger i valutakursen.

Korrigering av egenkapital gjelder i hovedsak omregningsdifferanser i datterselskap samt korrigering tidligere års feil.

Shipping

-7 220 -50 000

NOTE 19 FINANSIELL MARKEDSRISIKO

Inntekter fra shipping opptjenes i internasjonal fart og det er ikke praktisk mulig å henføre disse til geografisk område. Øvrige inntekter opptjenes i all hovedsak i Norge, men ca. 25 % av inntektene innen godstransport kan henføres til Europa for øvrig (MNOK 312). Inkludert i annet inngår salgsgevinster med TNOK 40 407 i konsernet og TNOK 1 008 i morselskapet. Tilsvarende tall for 2014 var TNOK 5 565.

Konsernets lånefinansiering er i hovedsak lån med flytende rente. Konsernets rentekostnader vil derfor variere med utviklingen i markedsrenten. Konsernet styrer renterisikoen ved hjelp av rentederivater. Rentederivater som kvalifiserer for sikringsbokføring holdes utenfor balansen.

NOTE 20 ANDRE DRIFTSKOSTNADER (Beløp i NOK 1 000) MOR 2015

2014

KONSERN 2015

2014

Rutekostnader

0

0

820 262

810 090

Drivstoff

0

0

405 365

452 573

Andre driftskostnader

Reparasjon og vedlikehold

0

0

227 154

201 664

Andre driftskostnader

10 486

7 655

420 509

281 388

SUM

10 486

7 655

1 873 290

1 745 715

55


56

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

NOTE 21 VESENTLIGE ESTIMATER OG USIKKERHETER TILKNYTTET SELSKAP Ved utarbeidelsen av årsregnskapet i Tide er det brukt finansielle forutsetninger som er vurdert å være realistiske, samt regnskapsestimater etter beste skjønn. Estimatene er foretatt av ledelsen under hensyn til den aktuelle usikkerheten knyttet til de underliggende forhold. Dette gjelder særlig for beregning av nedskrivninger og avskrivninger. Det vil kunne oppstå situasjoner i markedsforhold som kan medføre endrede estimater, og dermed påvirke Tide’s eiendeler, gjeld, egenkapital og resultat. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringer oppstår. Hvis endringen har betydning på fremtidige perioder, fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder. Tide har vurdert usikkerhet knyttet til følgende poster: VARIGE DRIFTSMIDLER OG VIRKELIG VERDI

Driftsinntektene i Tide er i stor grad knyttet til langsiktige kontrakter (anbud) med betydelige investeringer i varige driftsmidler. Pr. 31.12.2015 er det foretatt en vurdering av verdien av selskapets varige driftsmidler hvor det kan være indikasjon på verdifall. For å etterprøve balanseførte verdier på varige driftsmidler er det foretatt beregning av bruksverdi. Bruksverdi er beregnet for hver kontantstrømsgenererende enhet (KGE). Basert på selskapets interne rapporteringsområder og hva som er identifisering av uavhengige inngående kontantstørmmer er hvert anbud i Norge en KGE. Beregning av bruksverdiene er foretatt på de anbudene som det kan være risiko for varig verdifall på anleggsmidlene. Generelt vil det alltid være usikkerhet knyttet til de fremtidige kontantstrømmene i anbudskontraktene på grunn av endringer i ruteopplegg og usikkerhet knyttet til fremtidig kostnadsutvikling. Følgende vesentlige forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av fremtidige kontantstrømmer i nedskrivningsvurderingene: -Interne effektiviseringsprosjekter oppnår budsjettert effekt. -diskonteringsrente før skatt 6,5 %. De balanseførte verdiene er sensitive overfor endringer i omtalte forutsetninger både enkeltvis og samlet. Tide forsøker å påvirke usikkerheten knyttet til ruteopplegget gjennom dialog med oppdragsgiver og endringspriser. De fleste anbudskontraktene med offentlige oppdragsgivere innholder reguleringsklausuler for å avregne deler av variasjonene, som for eksempel dieselprisene.

Bruksverdiene kalkulert som nåverdien av netto forventede fremtidige kontantstrømmer for hvert anbud. I de fremtidige kontantstrømmene er avtalte kontraktsinntekter og budsjetterte driftskostnader i kontraktenes levetid benyttet som utgangspunkt. Utover dette er det innregnet årlige handlingsplaner for kostnadsbesparelser og økt effektivitet i kontraktenes levetid. I tillegg er det innregnet økte inntekter knyttet til forventede endringsordrer. Oppnåelse av disse handlingsplanene er avhengige av gjennomføring av konkrete handlinger som både er innenfor selskapets egen kontroll, men også enkelte handlinger som krever aksept fra kontraktsmotpart. Graden av budsjettoppnåelse og oppnåelse av effektene i handlingsplanene har stor betydning for beregning av bruksverdiene. I modeller med fremskrivning av kontantstrømmer over flere år er kontantstrømmene beheftet med usikkerhet omkring oppnåelse. Til grunn for kontantstrømmene er lagt selskapets beste skjønn, underbygget med risikovurderinger og sensitiviteter. Ved utløpet av kontraktene er det lagt til grunn en gjenkjøpsverdi av brukte busser basert på erfaringer og restverdigarantier fra leverandører. I kontraktene for anbudene Bergen Sør og Bergen Nord har oppdragsgiver utøvd opsjoner for ytterligere to års drift. I Haugesund har oppdragsgiver anledning til å utøve opsjoner. Tide vurderer at det er sannsynlighetsovervekt for at disse opsjonene blir utøvet og har således lagt dette til grunn i de fremtidige kontantstrømmene. I de fremtidige kontantstrømmene er lagt til grunn en årlig vekstrate på 2,5 %. Diskonteringsrenten er satt til 6,5 % før skatt. Det er historisk foretatt nedskrivninger av driftsmidler på til sammen 38,5 millioner knyttet til kontrakter som gir negativ nåverdiberegning. Effekten av lavere avskrivningsgrunnlag ville for 2015 utgjort 10 millioner i redusert avskrivning. Dette er ikke reversert, da en ville fått en tilsvarende nedskrivning av de samme kontraktene i 2015-regnskapet. For å illustrere usikkerheten som ligger til grunn i slike beregninger, er det foretatt sensitivitetsanalyser på utvalgte faktorer i beregningene. Oversikten under viser hvilken effekt de ulike faktorene har hver for seg beregnet i form av endringer i netto nåverdi samlet sett på anbudene som det er vurdert kan være risiko for varig verdifall på anleggsmidlene:

2015

TALL I MNOK

NÅVERDI

IB NEDSKR

2014

AKKUMULERT

NÅVERDI

AKKUMULERT

Rente + 1 %

-5,9

38,5

38,5

-17,9

42,6

Rente - 1 %

6,2

38,5

38,5

18,7

38,5

EBITDA + 1 % av omsetning

24,4

38,5

38,5

41,5

38,5

EBITDA - 1 % av omsetning

-24,4

38,5

41,3

-41,5

50,6

EBITDA + 5 MNOK pa per kontrakt

58,1

38,5

38,5

95,8

38,5

EBITDA - 5 MNOK pa per kontrakt

-58,1

38,5

66,7

-95,8

90,2

NOTE 22 ANDRE FORHOLD Ett av selskapets datterselskap, KS Stavanger Blossom, har vært tiltalt i USA for påstått brudd på MARPOL bestemmelser. Rettsak ble gjennomført høsten 2015 i Mobile, Alabama og dom faller i løpet av våren 2016 og først da er straffeutmålingen klar. Selskapet har pr. 31.12.15 satt av totalt USD 3 mill. til dekning av eventuelle bøter, noe som er en økning på USD 2 mill. fra forrige år. Regnskapet for 2015 er belastet med i alt 56 mill NOK relatert til denne saken. For DSD har dette belastet selskapsregnskapet med 52 mill. og konsernregnskapet med 56 mill. For datterselskapet Norled AS ble det avsagt en dom i Gulating Lagmannsrett som omhandlet kompensasjon for endringer i rabattregimet på allerede inngåtte ferjekontrakter. Dommen i Lagmannsretten har påvirket Norleds resultater positivt i 2015 og har påvirket DSD’s selskapsregnskap og konsernregnskap positivt med 47 mill. etter skatt. Konsernets inntekter er økt med 63 mill. og kostnadene er redusert med 2 mill.

57


58

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

59


vecora

DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS Besøksaddresse: Børehaugen 1 4006 Stavanger Postboks 40 4001 Stavanger Telefon: +47 51 84 56 11 Telefax: +47 51 84 56 03 www.dsd.no e-mail: mail@stavangerske.no DSD SHIPPING AS Besøksaddresse: Børehaugen 1 4006 Stavanger Postboks 848 4004 Stavanger Telefon: +47 51 84 56 00 Telefax: +47 51 84 56 01 www.dsd-shipping.no e-mail: mail@dsd-shipping.no NORLED AS Besøksaddresse: Børehaugen 1 4006 Stavanger Postboks 839 Sentrum 4004 Stavanger Telefon: +47 51 86 87 00 Telefax: +47 51 89 54 25 www.norled.no e-mail: post@norled.no NOR LINES AS Besøksaddresse: Børehaugen 1 4006 Stavanger Postboks 655 Sentrum 4003 Stavanger Telefon: +47 51 84 56 50 Telefax: +47 51 84 56 51 www.norlines.no e-mail: norlines@norlines.no TIDE ASA Møllendalsveien 1A Postboks 6300 5893 Bergen Telefon: +47 05505 Telefax: +47 55 23 87 01 www.tide.no e-mail: post@tide.no

DSD Årsberetning og regnskap 2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you