Page 1

Inbank AS vahearuanne 9 kuud 2017


2

Inbank AS üldine teave

Vahearuanne 9 kuud 2017

Inbank AS üldine teave Ärinimi Aadress Registreerimise kuupäev Registrikood Juriidilise isiku identifikaator Käibemaksukohustuslase number Telefon E-mail Interneti kodulehekülg

Inbank AS Niine 11, 10414 Tallinn 05.10.2010 12001988 (EV äriregister) 2138005M92IEIQVEL297 (LEI-kood) EE101400240 +372 640 8080 info@inbank.ee www.inbank.ee

Aruande bilansipäev Aruandeperiood

30.09.2017 01.01.2017 – 30.09.2017

Aruandevaluuta on euro (EUR), ühikud on tuhandetes. Inbank AS-i 2017. aasta üheksa kuu vahearuanne on auditeerimata. Pangal puuduvad rahvusvaheliste reitinguagentuuride poolt antavad reitingud.

Nõukogu liikmed:

Juhatuse liikmed:

Priit Põldoja, nõukogu esimees Roberto De Silvestri Triinu Reinold Raino Paron Rain Rannu

Jan Andresoo, juhatuse esimees Liina Sadrak Marko Varik Piret Paulus


3

Juhatuse deklaratsioon

Vahearuanne 9 kuud 2017

Juhatuse deklaratsioon Inbank AS-i juhatus on seisukohal, et: • käesolevas 2017. aasta üheksa

kuu vahearuandes, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise vahearuandest seisuga 30.09.2017, esitatud andmed ja informatsioon on tõene ja terviklik;

Inbank AS on jätkuvalt tegutsev ettevõte. Tallinn, 30.10.2017

Jan Andresoo Liina Sadrak Marko Varik Piret Paulus

Juhatuse esimees Juhatuse liige Juhatuse liige Juhatuse liige

• käesolev vahearuanne kajas-

tab Inbank AS-i konsolideerimisgrupi finantsseisundit seisuga 30.09.2017, majandustulemust ja rahavoogusid 2017. aasta üheksa kuu kohta õigesti ja õiglaselt;

• raamatupidamise vahearuande

koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas IAS 34-ga (EL);

• vahearuanne on koostatud, kasutades 31.12.2016 raamatupidamise aruande põhimõtteid.


4

Vahearuanne 9 kuud 2017

Tegevjuhi aruanne Tänavune suvi möödus Inbanki jaoks väga aktiivselt ja toimekalt. Tulemused olid rõõmustavad ja tehtud edusammud annavad põhjuse Inbanki arenguga rahul olla.

Olulised sündmused Varasemates aruannetes teatasime, et 2017. aasta 15. märtsil alustas Inbank majandustegevust Poola turul. Tegevuse alguses pöörasime tähelepanu eelkõige loodud lahenduste ja toodete testimisele. Praeguseks on see etapp lõppemas: äriprotsessid toimivad korrektselt ning krediidiotsuste tegemine vastab meie ootustele. Hea on näha, et Poola meeskond on suutnud sõlmida mitmeid koostööleppeid oluliste partneritega, alustamaks neljandas kvartalis ka partnerpõhiste finantseerimislahenduste pakkumisega. Augustis müüs Inbank 30% suuruse osaluse tütarettevõttest Veriff. Veriff on internetipõhist autentimisteenust pakkuv iduettevõte, mille üks asutajatest oli Inbank. Võttes arvesse Veriffi ambitsioone ning meie strateegiat, pidasime kasulikumaks oma osalust vähendada ja luua võimalus mitmekesisema omanikeringi tekkimiseks. Pärast tehingut ning sellele järgnenud osanikeringi laienemist on Inbanki osalus Veriffis 21,68%. Hea on tõdeda, et Veriffi vastu tunnevad huvi ka teised inves-


5

Tegevjuhi aruanne

Vahearuanne 9 kuud 2017

Viisime lõpule mitmest etapist koosnenud tehingu, mille käigus müüsime sidusettevõtted Coop Finants AS ja Krediidipank Finants AS. Müügist teenitud vahendid reinvesteerisime uue nime all tegutsema asunud Coop Panka. torid, ettevõttel läheb hästi ja Inbank viibis huvitava ettevõtmise sünniloo juures. Aasta teises pooles jõudis ametliku lõpuni Inbanki selleaastane kapitali adekvaatsuse enesehindamise protsess. Finantsinspektsioon kinnitas Inbanki uued kapitalinõuded käesolevaks aastaks, mis on eelmise aastaga võrreldes väiksemad. See fakt annab tunnistust panga koguriskide vähenemisest. Lisaks viisime lõpule mitmest etapist koosnenud tehingu, mille käigus müüsime sidusettevõtted Coop Finants AS ja Krediidipank Finants AS. Müügist teenitud vahendid reinvesteerisime uue nime all tegutsema asunud Coop Panka. Sellest tulenevalt ei kajasta Inbanki aruanded enam endiste sidusettevõtete Coop Finantsi ja Krediidipank Finantsi tulemusi. Endiselt toimus aktiivne tegevus organisatsiooni tugevdamise nimel Lätis. Ka kolmandas kvartalis liitus meie Riia meeskonnaga mitu tuge-

vat tippspetsialisti. Eesti äriüksus suutis jätkuvalt näidata väga tugevat müügitulemust nii järelmaksus kui ka laenuäris. Kolmandas kvartalis leidis aset ka Inbanki traditsiooniline meeskonnaüritus. Kahepäevase kohtumise käigus oli meie kiiresti kasvavatel meeskondadel Eestist, Lätist ja Poolast võimalus tutvuda kolleegidega teistest riikidest ning lahendada koos erinevaid meeskonnatööd tugevdavaid ülesandeid.

Ärimahud Kokku müüsime erinevaid krediiditooteid lõppenud kvartalis mahus 20,2 EURm, mis oli eelmise aasta kolmanda kvartali tulemusega võrreldes 32,5% rohkem. Esile tõstmist vääris Eesti tulemus: müügimahuks oli 15,6 EURm ja kasvuks eelmise aastaga võrreldes 36,5%. Tulemusi hindasime heaks ka Lätis ja Poolas, kus müügimahuks kujunes vastavalt 2,42 EURm ja 2,26 EURm. Lätis näitas aastases võrdluses tugevat müügikasvu järelmaksu toode, mis on viimastel perioodidel olnud ka meie teravdatud fookuses. Poola majandustegevus läbis esialgse testfaasi ja olime müügimahtude kasvatamisel teadlikult konservatiivsed. Uusi hoiuseid kaasasime kolmandas kvartalis 14,1 EURm, millest Eestist kaasatud hoiused moodustasid 5,11 EURm, Saksamaalt ning Austriast kaasatud hoiused 4,94 EURm ja Poolast kaasatud hoiused 4,07

EURm. Hoiuste kaasamise tempo oli tasakaalus meie laenutegevuse mahtude kasvuga.

Kasum Panga netotulud kolmandas kvartalis olid 3,02 EURm, mis eelmise aasta sama ajaga võrreldes kasvasid 18,0%. Kogukulud kolmandas kvartalis olid 1,71 EURm, mis tegi kvartali kulu/tulu suhteks 56,6%. Riskikulu oli 924 EURt ja kvartali kasumiks kujunes 1,58 EURm, mis oli eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 1,01 EURm rohkem. Panga 9 kuu koondkasum oli 7,28 EURm. Oluline on märkida, et panga kasumit mõjutas kolmandas kvartalis Coop Panga väga tugev kasum, mis kapitaliosaluse meetodil mõjutas positiivselt ka Inbanki tulemust.


6

Tegevjuhi aruanne

Vahearuanne 9 kuud 2017

Kokkuvõte Kolmas kvartal oli töine ja tegus. Hea on näha, et organisatsioon tugevnes ja toimus palju arendustegevusi, mis lubab tulevikku vaadata päris optimistlikult. Järgmises kvartalis ootame ennekõike uudiseid Poolast, kus alustame partnerpõhise äritegevusega. Jan Andresoo Juhatuse esimees

Augustis kohtusid traditsioonilisel meeskonnaüritusel Inbanki Eesti, Läti ja Poola meeskonnad. Kahepäevasel kohtumisel osalesid inimesed erinevates meeskonnatööd tugevdavates tegevustes.


7

Olulised finantsnäitajad

Vahearuanne 9 kuud 2017

Olulised finantsnäitajad ja suhtarvud

Laenu- ja hoiuseportfelli maht 86,4

EURt Olulised finantsnäitajad Bilansimaht

30.09.2017 108 927

30.09.2016 82 569

31.9%

Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital

21 833

10 880

100.7%

Emaettevõtte osa kasumist (9 kuud)

7 277

1 712

325.1%

Laenuportfell

86 411

60 805

42.1%

Hoiuseportfell

78 290

63 684

22.9%

30.09.2017

30.09.2016

Omakapitali puhastootlikkus

57.9%

24.1%

Koguvarade puhastootlikkus

10.0%

3.7%

Intressi netomarginaal

11.7%

13.2%

4.7%

7.0%

Kulu/tulu suhe

58.2%

44.6%

Omakapitali osakaal bilansimahust

20.0%

13.2%

Suhtarvud

Laenukahjumite osakaal laenuportfelli

77,4 69,4 69,9 60,8

63,7

III kvartal 2016

Omakapitali puhastootlikkus: emaettevõtte osa kasumist / emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital (perioodi keskmine) annualiseeritult Koguvarade puhastootlikkus: emaettevõtte osa kasumist / bilansimaht (perioodi keskmine) annualiseeritult Intressi netomarginal: neto intressitulu / intressi teenivad varad (perioodi keskmine) annualiseeritult Laenukahjumite osakaal laenuportfelli: laenude allahindluse kulu / laenuportfell (perioodi keskmine) annualiseeritult Kulu/tulu suhe: kogukulu / kogutulu Omakapitali osakaal bilansimahust: emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital / bilansimaht

78,3 74,3

64,8 64,6

IV kvartal 2016

I kvartal 2017

Laenuportfell, EURm

II kvartal 2017 Hoiuseportfell, EURm

III kvartal 2017


8

Kapitaliseeritus

Vahearuanne 9 kuud 2017

Kapitaliseeritus EURt

30.09.2017

31.12.2016

782

689

Ülekurss

9 068

6 361

Reservkapital

1 441

1 418

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

3 264

681

Kapitalibaas Sissemakstud aktsiakapital

Immateriaalne põhivara (miinusega) Aruandeperioodi kasum* Sidusettevõtete aktsiad ja osad** Esimese taseme omavahendid kokku

-799

-902

7 271

2 647

-7 745

-1 673

13 282

9 221

Allutatud kohustused nominaalväärtuses

6 503

6 503

Teise taseme omavahendid kokku

6 503

6 503

19 785

15 724

Krediidiasutused standardmeetodil

1 752

391

Äriühingud standardmeetodil

3 301

3 037

60 716

44 818

1 624

1 095

69

0

Neto-omavahendid kapitali adekvaatsuse arvutamiseks Riskiga kaalutud varad

Jaenõuded standardmeetodil*** Makseviivituses olevad nõuded standardmeetodil*** Omakapitali investeeringud Muud varad standardmeetodil Krediidirisk ja vastaspoole krediidirisk kokku Operatsioonirisk baasmeetodil

3 081

1 562

70 543

50 903

9 765

4 701

Kokku riskiga kaalutud varad

80 308

55 604

Kapitali adekvaatsus (%)

24.64%

28.28%

Regulatiivne kapitali adekvaatsus (%)**

22.45%

26.69%

Tier 1 kapitali suhtarv (%)

16.54%

16.58%

Regulatiivne Tier 1 kapitali suhtarv (%)

14.44%

15.15%

*Kooskõlas EL-i regulatsiooniga võib pädevate asutuste eelneval nõusolekul võtta jaotamata kasumina arvesse aruandeperioodi auditeeritud puhaskasumit. EL-i määrusega kooskõlas tehtud arvutustes on arvesse võetud 2017. aasta esimese kuue kuu jooksul teenitud puhaskasum summas 5 719 EURt ja ei ole arvesse võetud kolmanda kvartali puhaskasumit summas 1 553 EURt (2016: ei võetud arvesse neljanda kvartali puhaskasumit 936 EURt, sh sidusettevõtete kapitaliosaluse alusel kajastatud kasumit 261 EURt). **Regulaatorile esitatud aruandluse kohaselt on kapitali adekvaatsuse suhtarv 22,45% (31.12.2016: 26,69%) ning kapitalibaasist maha arvatav “Sidusettevõtete aktsiad ja osad” mõõdetuna bilansis 7 745 EURt (31.12.2016: 1 411 EURt). Regulaatorile esitatud aruandluses 31.12.2016 on “Sidusettevõtete aktsiad ja osad” väärtuse leidmisel arvesse võetud sidusettevõtete auditeeritud kasumit. ***Seisuga 30.09.2017 on regulaatorile esitatud aruandluses arvestatud riskipositsioonide hulka aruandlusperioodil moodustatud ning välise audiitori poolt kinnitamata krediidiportfelli allahindlusi summas 924 EURt. Välise audiitori poolt on kinnitatud 6 kuu kasum koos selles sisalduvate allahindlustega. Otsekohalduva määrusega kohustatakse kõiki Euroopa Liidus tegutsevaid krediidiasutusi (ja neid konsolideerivaid valdusettevõtteid) ning investeerimisühinguid hoidma riskivarade suhtes 4,5% ulatuses esimese taseme põhiomavahendeid (CET 1 – common equity tier 1) ning 6,0% ulatuses esimese taseme omavahendeid (Tier 1 kapital). Kogu kapitalinõue (CAD), mis sisaldab nii esimese taseme kui ka teise taseme omavahendeid, jääb seni kehtinud 8,0% juurde. Lisaks ühtsetest reeglitest lähtuvatele põhinõuetele on direktiiviga määratletud kapitalipuhvrite kujundamise põhimõtted. Eestis on lisaks omavahendite baasnõuetele krediidiasutustele kehtestatud kapitali säilitamise ning süsteemse riski puhvrid, vastavalt 2,5% (vastavalt seadusele) ning 1,0% (määratud Eesti Panga poolt). Kuna nimetatud puhvrid lisanduvad nii Tier 1 kui ka kogu omavahendite baasnõuetele, on minimaalne Tier 1 nõue Eestis 9,5% ning kogu omavahendite nõue 11,5%. Viimasele lisandub veel krediidiasutuse spetsiifiline täiendav Pillar 2 nõue. Nimetatud nõue on Inbank AS-il täidetud nii bilansikuupäeva seisuga kui ka aruande avalikustamise kuupäeva seisuga. Ülevaade kapitalinõude kujunemisest on toodud alljärgnevas tabelis: Esimese taseme põhiomavahendite suhtarv

Esimese taseme omavahendite suhtarv

Koguomavahendite suhtarv

Baasnõue

4.50%

6.00%

8.00%

Kapitalisäilitamise puhver

2.50%

2.50%

2.50%

Süsteemise riski puhver

1.00%

1.00%

1.00%

Minimaalne regulatiivne kapitalinõue

8.00%

9.50%

11.50%


9

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Vahearuanne 9 kuud 2017

Lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne EURt

Lisa

30.09.2017

31.12.2016

Sularaha

4

4

Nõuded keskpangale, sh kohustuslik reservkapital

9

7 613

14 680

Nõuded krediidiasutustele

9

4 817

1 956

Laenud ja nõuded klientidele

4

86 411

64 839

11

7 791

1

Klientide hoiused

12

64 587

1 266

1 034

Muud kohustised

1 034

722

0

321

Tulumaksu kohustis Allutatud võlaväärtpaberid Kohustised kokku

198

183

799

902

Omakapital

Muud finantsvarad Muud varad

Varad kokku

31.12.2016

78 290

Immateriaalsed varad

Müügiks hoitavad sidusettevõtted

30.09.2017

Muud finantskohustised

Materiaalsed varad

Edasilükkunud tulumaksuvara

Lisa

Kohustised

Varad

Investeeringud sidusettevõtetesse

EURt

8

13

6 480

6 475

3

87 070

73 139

45

43

Aktsiakapital

16

782

689

237

214

Ülekurss

16

9 068

6 361

1 012

449

Kohustuslik reservkapital

57

57

11

0

1 672

3

108 927

84 943

Muud reservid

1 390

1 361

Jaotamata kasum

10 536

3 330

Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku

21 833

11 798

24

6

21 857

11 804

108 927

84 943

Mittekontrolliv osalus Omakapital kokku Kohustised ja omakapital kokku Lisad lehekülgedel 14-38 on vahearuande lahutamatud osad.


10

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne ja muu koondkasumiaruanne

Vahearuanne 9 kuud 2017

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne ja muu koondkasumiaruanne EURt

Lisa

III kv 2017

9 kuud 2017

III kv 2016

9 kuud 2016

Intressitulu

5

3 382

9 378

2 741

6 902

Intressikulu

5

Neto intressitulu

-496

-1 472

-372

-931

2 886

7 906

2 369

5 971

Teenustasutulu

6

226

622

158

419

Teenustasukulu

6

-155

-439

-96

-249

Neto teenustasutulu

71

183

62

170

Muud põhitegevusega seotud tulud

66

319

131

444

5;6

3 023

8 408

2 562

6 585

7

Neto intressi- ja teenustasutulu ja muud tulud kokku Personalikulud

-1 029

-2 908

-699

-1 779

Turunduskulud

-192

-680

-161

-392

Halduskulud

-437

-1 145

-214

-631

-53

-157

-44

-135

-1 711

-4 890

-1 118

-2 937

1 312

3 518

1 444

3 648

Põhivara kulum Tegevuskulud kokku Kasum enne laenude allahindluse kulu Kasum sidusettevõtetelt Laenude allahindluse kulu

11

1 123

6 188

239

512

4

-924

-2 655

-1 101

-2 503

1 511

7 051

582

1 657

Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu Edasilükkunud tulumaks Aruandeperioodi puhaskasum Jätkub järgmisel lehel

8

70

221

6

23

1 581

7 272

588

1 680


11

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne ja muu koondkasumiaruanne

Lisa

Vahearuanne 9 kuud 2017

III kv 2017

9 kuud 2017

III kv 2016

9 kuud 2016

Muu koondkasum/-kahjum Kirjed, mida võib edaspidi klassifitseerida kasumiaruandesse Realiseerumata kursivahed Aruandeperioodi koondkasum

19

6

0

0

1 600

7 278

588

1 680

1 553

7 271

599

1 712

28

1

-11

-32

1 581

7 272

588

1 680

1 571

7 277

599

1 712

29

1

-11

-32

1 600

7 278

588

1 680

Puhaskasum omistatud Emaettevõtte omanikud Mittekontrolliv osalus Aruandeperioodi puhaskasum Kokku koondkasum omistatud Emaettevõtte omanikud Mittekontrolliv osalus Aruandeperioodi koondkasum Tava kasum aktsia kohta (eurodes)

15

19.86

98.86

9.53

27.23

Lahustatud kasum aktsia kohta (eurodes)

15

18.72

92.86

8.83

25.25

Lisad lehekülgedel 14-38 on vahearuande lahutamatud osad.


12

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne

Vahearuanne 9 kuud 2017

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne EURt

Lisa

9 kuud 2017

9 kuud 2016

Saadud intressid

5

9 288

7 225

Makstud intressid

5

-1 310

-503

Saadud teenustasud

6

622

419

Makstud teenustasud

6

-439

-249

319

444

Makstud personalikulud

-2 674

-2 008

Makstud haldus- ja turunduskulud

-1 609

-810

Rahavood äritegevusest enne äritegevusega seotud varade ja kohustiste muutust

4 197

4 518

Muud saadud tasud

Tagasiostetud võlaväärtpaberid Emiteeritud allutatud võlaväärtpaberid

13

Saadud laenude tagasimaksed Aktsiakapitali sissemakse (sh ülekurss)

16

Neto rahavood finantseerimistegevusest Valuutakursi muutuste mõju Raha ja raha ekvivalentide muutus

9

Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses

Äritegevusega seotud varade muutus Laenud ja nõuded klientidele

-24 548

-29 189

-106

-249

-26

1

Klientide hoiused

13 541

34 129

Muud kohustised

-98

130

-7 040

9 340

Kohustuslik reserv keskpangas Muud varad Äritegevusega seotud kohustiste muutus

Neto rahavood äritegevusest Rahavood investeerimistegevusest Soetatud materiaalne ja immateriaalne põhivara

-106

-92

-10 697

-173

10;11

300

0

11

10 403

0

-100

-265

Tütar- ja sidusettevõtete soetus

10;11

Tütarettevõtte müük Neto rahavood investeerimistegevusest

Lisa

9 kuud 2017

9 kuud 2016

0

-3 114

0

6 473

0

-110

Rahavood finantseerimistegevusest

Rahavood äritegevusest

Sidusettevõtete müük

EURt

Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus

9

Lisad lehekülgedel 14-38 on vahearuande lahutamatud osad.

2 800

1 113

2 800

4 362

13

0

-4 327

13 437

16 167

5 230

11 840

18 667


13

Lühendatud konsolideeritud omakapitali muutuse aruanne

Vahearuanne 9 kuud 2017

Lühendatud konsolideeritud omakapitali muutuse aruanne Aktsiakapital

Ülekurss

Kohustuslik reservkapital

Muud reservid

Jaotamata kasum/kahjum

Emaettevõtte omanike osa kokku

Vähemusosalus

Omakapital kokku

Saldo seisuga 01.01.2016

569

5 393

30

1 330

708

8 030

-22

8 008

Aktsiakapitali sissemakse

EURt

Lisa

120

993

0

0

0

1 113

0

1 113

Aktsiapõhiste maksete reserv

0

0

0

25

0

25

0

25

Reservkapitali moodustamine

0

0

27

0

-27

0

0

0

Mittekontrolliva osaluse sissemakse tütarettevõtte aktsiakapitali

0

0

0

0

0

0

59

59

Perioodi koondkasum

0

0

0

0

1 712

1 712

-32

1 680

689

6 386

57

1 355

2 393

10 880

5

10 885

689

6 361

57

1 361

3 330

11 798

6

11 804

93

2 707

0

0

0

2 800

0

2 800

Aktsiapõhiste maksete reserv

0

0

0

23

0

23

0

23

Reservkapitali moodustamine

0

0

0

0

0

0

0

0

Tütarettevõtte vähemusosaluse väljaost

0

0

0

0

-65

-65

46

-19

Tütarettevõtte müük

0

0

0

0

0

0

-29

-29

Perioodi koondkasum

0

0

0

6

7 271

7 277

1

7 278

782

9 068

57

1 390

10 536

21 833

24

21 857

Saldo seisuga 30.09.2016 Saldo seisuga 01.01.2017 Aktsiakapitali sissemakse

16

Saldo seisuga 30.09.2017 Lisad lehekülgedel 14-38 on vahearuande lahutamatud osad.


14

Lisad

Vahearuanne 9 kuud 2017

Lisa 1 Raamatupidamise põhimõtted Raamatupidamise vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise finantsaruandluse standardiga IAS 34 „Vahefinantsaruandlus“, nagu see on vastu võetud EL-i poolt ning mis koosneb lühendatud finantsaruannetest ja valitud selgitavatest lisadest. Vahearuande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted kattuvad 31. detsembril 2016. aastal lõppenud majandusaasta aruandes kasutatud arvestuspõhimõtetega, mis on kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS), nagu need on vastu võetud Euroopa Komisjoni poolt. Raamatupidamise vahearuanne ei ole auditeeritud ning ei sisalda kogu informatsiooni, mis on vajalik tervikliku raamatupidamise aastaaruande esitamiseks ja vahearuannet tuleks lugeda koos 31.12.2016 lõppenud majandusaasta aruandega, mis on koostatud kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS). Alates 1. jaanuarist 2017 jõustunud muudetud standarditel ei olnud mõju Inbanki 9 kuu vahearuandele. Inbank AS konsolideerimisgruppi kuulub lisaks Inbank AS-le ka Lätis asutatud finantsteenuseid pakkuv tütarfirma Inbank Lizings SIA (osalus

Lisa 2 Olulised raamatupidamislikud hinnangud 100%), tarkvara arendusega tegelev tütarfirma Inbank Technologies OÜ (osalus 100%). Inbank Technologies müüs osa osalusest tütarfirmas Veriff OÜ ning edaspidi kajastatakse investeeringut sidusettevõttena (osalus 21,68%). Inbank Liising AS (osalus 80%) alustas äriklientidele täisteenusliisingu pakkumisega kolmandas kvartalis 2016. Inbanki Poola filiaal alustas 2017. aasta esimeses kvartalis tegevust Poola hoiuse- ja tarbijafinantseerimise turul. Filiaali majandustulemused kajastuvad Inbanki raamatupidamise vahearuandes. Filiaalil on kohustus esitada regulatiivset aruandlust Poola finantsjärelvalveasutusele (Komisja Nadzoru Finansowego). Inbanki investeeringud sidusettevõtetes Coop Finants AS (osalus 49%) ja Krediidipank Finants AS (osalus 49%) müüdi 2017. aasta esimeses pooles. Pank omandas jaanuaris 2017 osaluse Eesti Krediidipangas (osalus 9,9995%) ning suurendas osalust mais ja juunis, lõplikuks osaluse suuruseks on 17,935%. Investeeringut kajastatakse sidusettevõttena. Investeeringuid sidusettevõtetesse on kajastatud kapitaliosaluse meetodil.

Vastavalt IFRS-ile tuginevad mitmed aruandes esitatud finantsnäitajad rangelt raamatupidamislikele juhtkonnapoolsetele eeldustele ja hinnangutele, mis omavad mõju bilansikuupäeva seisuga raamatupidamise aruandes esitatud varade ja kohustuste väärtustele, samuti järgnevate majandusaastate aruandeperioodide tuludele ja kuludele. Kuigi need hinnangud põhinevad juhtkonna parimal teadmisel ning järeldustel käimasolevatest sündmustest, ei pruugi tegelik tulemus nendega lõpuks kokku langeda ja võib märkimisväärselt neist hinnangutest erineda. Juhtkond vaatab järjepidevalt üle sellised otsused ja hinnangud, sealhulgas need, mis mõjutavad finantsinstrumentide õiglast väärtust, langenud väärtusega laenude allahindlust, materiaalsete ja immateriaalsete varade väärtuse langust, edasilükkunud maksukohustusi ja aktsiapõhiseid makseid. Juhtkond toetub otsustes ja eeldustes mineviku kogemusele ja muudele teguritele, mida peab antud olukorras mõistlikuks.


15

Lisad

Vahearuanne 9 kuud 2017

Lisa 3 Tegevussegmendid Inbank jaotab oma äritegevuse segmentideks vastavalt juriidilisele struktuurile ja pakutavate toodete iseloomule (tarbijafinantseerimine, IT-teenused, liising). Raporteeritavate segmentide tulud sisaldavad segmentide omavahelisi tehinguid. Ärisegmendid on Inbanki grupi ettevõtted, millel on eraldiseisvad finantsandmed, mis on ühtlasi aluseks äritulemuste regulaarsel jälgimisel Grupi otsustajate poolt. Raporteeritavate segmentide tulud sisaldavad tulusid segmentide vahelistest tehingutest. Sellisteks tehinguteks on Inbanki poolt laenu andmine, Inbank Technologies pakub laenude ja hoiuste haldamise tarkvara kasutust ning sellega seotud tugiteenust. Inbankil ei ole selliseid kliente, kelle tulud moodustaksid üle 10% konsolideerimisgrupi vastavast tululiigist. Inbank AS (Eesti) muude tulude all on kajastatud peamiselt sidusettevõttele esitatud konsultatsiooniteenuseid. Segmentide vahelistest tehingutest moodustab peamise osa Inbanki poolt tütarettevõttele antud laenu intressid. Nimetatud tehingud on kajastatud turuhinnas. Sama kehtib ka IT-teenuste kohta. Vaata ka Lisa 18. Raporteeritavate segmentide tulud EURt 9 kuud 2017 Intressitulud Teenustasutulud

Inbank AS (Eesti)

Inbank Lizings SIA (Läti)

Inbank Liising AS (Eesti)

Inbank AS Poola filiaal

Inbank Technologies OÜ (Eesti)

KOKKU

7 301

2 685

92

101

4

10 183

418

201

2

1

0

622

160

-1

0

13

230

402

-810

0

0

0

-78

-888

Tulud välistelt klientidelt

7 069

2 885

94

115

156

10 319

Intressikulud

-1 424

-731

-51

-53

-20

-2 279

Muud tulud Segmentide vahelised elimineerimised

Teenustasukulud Segmentide vahelised elimineerimised Kokku Neto intressi- ja teenustasutulu ja muud tulud kokku

-223

-88

0

-133

0

-444

5

731

51

5

20

812

-1 642

-88

0

-181

0

-1 911

5 427

2 797

94

-66

156

8 408

Inbank AS (Eesti)

Inbank Lizings SIA (Läti)

Inbank Liising AS (Eesti)

Inbank AS Poola filiaal

Inbank Technologies OÜ (Eesti)

KOKKU

3 343

1 327

38

-1 027

-163

3 518

Puhaskasumi kujunemine EURt 9 kuud 2017 Kasum enne laenude allahindluse kulu Kasum tütar- ja sidusettevõtetelt

5 797

0

0

0

391

6 188

Laenude allahindluse kulu

-1 122

-1 431

-12

-90

0

-2 655

0

0

0

221

0

221

8 018

-104

26

-896

228

7 272

Edasilükkunud tulumaks Puhaskasum/-kahjum


16

Lisad

Vahearuanne 9 kuud 2017

EURt III kv 2017 Intressitulud Teenustasutulud Muud tulud Segmentide vahelised elimineerimised Tulud välistelt klientidelt Intressikulud Teenustasukulud Segmentide vahelised elimineerimised Kokku Neto intressi- ja teenustasutulu ja muud tulud kokku

Inbank AS (Eesti)

Inbank Lizings SIA (Läti)

Inbank Liising AS (Eesti)

Inbank AS Poola filiaal

Inbank Technologies OÜ (Eesti)

KOKKU

2 689

844

34

82

1

3 650

161

63

1

1

0

226

14

-2

0

-11

92

93

-274

0

0

0

-21

-295

2 590

905

35

72

72

3 674

-467

-239

-20

-34

-8

-768

-75

-36

0

-44

0

-155

0

239

20

5

8

272

-542

-36

0

-73

0

-651

2 048

869

35

-1

72

3 023

Inbank AS (Eesti)

Inbank Lizings SIA (Läti)

Inbank Liising AS (Eesti)

Inbank AS Poola filiaal

Inbank Technologies OÜ (Eesti)

KOKKU

1 247

355

14

-269

-35

1 312

732

0

0

0

391

1 123

-442

-429

5

-58

0

-924

0

7

0

63

0

70

1 537

-67

19

-264

356

1 581

Puhaskasumi kujunemine EURt III kv 2017 Kasum enne laenude allahindluse kulu Kasum sidusettevõtetelt Laenude allahindluse kulu Edasilükkunud tulumaks Puhaskasum/-kahjum


17

Lisad

Vahearuanne 9 kuud 2017

EURt Inbank AS (Eesti)

Inbank Lizings SIA (Läti)

Inbank Liising AS (Eesti)

Inbank AS Poola filiaal

Inbank Technologies OÜ (Eesti)

KOKKU

4 891

2 661

1

0

4

7 557

Teenustasutulud

283

136

0

0

0

419

Muud tulud

241

0

0

0

311

552

-655

0

0

0

-108

-763

9 kuud 2016 Intressitulud

Segmentide vahelised elimineerimised Tulud välistelt klientidelt

4 760

2 797

1

0

207

7 765

Intressikulud

-931

-655

0

0

-8

-1 594

Teenustasukulud

-197

-52

0

0

0

-249

0

655

0

0

8

663

-1 128

-52

0

0

0

-1 180

3 632

2 745

1

0

207

6 585

Inbank AS (Eesti)

Inbank Lizings SIA (Läti)

Inbank Liising AS (Eesti)

Inbank AS Poola filiaal

Inbank Technologies OÜ (Eesti)

KOKKU

2 221

1 526

1

0

-100

3 648

512

0

0

0

0

512

-813

-1 688

-2

0

0

-2 503

0

23

0

0

0

23

1 920

-139

-1

0

-100

1 680

Segmentide vahelised elimineerimised Kokku Neto intressi- ja teenustasutulu ja muud tulud kokku Puhaskasumi kujunemine EURt 9 kuud 2016 Kasum enne laenude allahindluse kulu Kasum sidusettevõtetelt Laenude allahindluse kulu Edasilükkunud tulumaks Puhaskasum/-kahjum


18

Lisad

Vahearuanne 9 kuud 2017

EURt III kv 2016 Intressitulud Teenustasutulud

Inbank AS (Eesti)

Inbank Lizings SIA (Läti)

Inbank Liising AS (Eesti)

Inbank AS Poola filiaal

Inbank Technologies OÜ (Eesti)

KOKKU

1 900

1 105

1

0

1

3 007

97

61

0

0

0

158

89

0

0

0

99

188

-266

0

0

0

-57

-323

1 820

1 166

1

0

43

3 030

-375

-269

0

0

-5

-649

-76

-20

0

0

0

-96

0

272

0

0

5

277

-451

-17

0

0

0

-468

1 369

1 149

1

0

43

2 562

Inbank AS (Eesti)

Inbank Lizings SIA (Läti)

Inbank Liising AS (Eesti)

Inbank AS Poola filiaal

Inbank Technologies OÜ (Eesti)

KOKKU

Kasum enne laenude allahindluse kulu

804

670

1

0

-31

1 444

Kasum sidusettevõtetelt

239

0

0

0

0

239

-397

-702

-2

0

0

-1 101

0

6

0

0

0

6

646

-26

-1

0

-31

588

Muud tulud Segmentide vahelised elimineerimised Tulud välistelt klientidelt Intressikulud Teenustasukulud Segmentide vahelised elimineerimised Kokku Neto intressi- ja teenustasutulu ja muud tulud kokku Puhaskasumi kujunemine EURt III kv 2016

Laenude allahindluse kulu Edasilükkunud tulumaks Puhaskasum/-kahjum


19

Lisad

Vahearuanne 9 kuud 2017

EURt Inbank AS (Eesti)

Inbank Lizings SIA (Läti)

Inbank Liising AS (Eesti)

Inbank AS Poola filiaal

Inbank Technologies OÜ (Eesti)

Segmentide vahelised elimineerimised

KOKKU

4

0

0

0

0

0

4

Nõuded keskpankadele, sh kohustuslik reserv

7 148

0

0

465

0

0

7 613

Nõuded krediidiasutustele

1 269

486

112

2 627

323

0

4 817

30.09.2017 Sularaha

85 647

14 783

1 100

3 373

127

-18 619

86 411

Investeeringud tütarettevõtetesse

1 053

0

0

0

0

-1 053

0

Investeeringud sidusettevõtetesse

7 744

0

0

0

1

46

7 791

87

17

0

51

43

0

198

412

99

0

23

311

-46

799

2

41

0

0

2

0

45

47

7

168

7

8

0

237

0

734

0

278

0

0

1 012

103 413

16 167

1 380

6 824

815

-19 672

108 927

0

15 848

1 200

1 126

417

-18 591

0

71 537

0

0

6 753

0

0

78 290

Laenud ja nõuded

Materiaalsed varad Immateriaalsed varad Muud finantsvarad Muud varad Edaslükkunud tulumaksuvarad Varad kokku Saadud laenud Klientide hoiused Allutatud võlaväärtpaberid

6 480

0

0

0

0

0

6 480

Muud finantskohustised

1 099

75

40

59

2

-9

1 266

Muud kohustised Kohustised kokku

634

271

0

78

51

0

1 034

79 750

16 194

1 240

8 016

470

-18 600

87 070


20

Lisad

Vahearuanne 9 kuud 2017

EURt 31.12.2016 Sularaha Nõuded keskpankadele, sh kohustuslik reserv Nõuded krediidiasutustele Laenud ja nõuded Investeeringud tütarettevõtetesse

Inbank AS (Eesti)

Inbank Lizings SIA (Läti)

Inbank Liising AS (Eesti)

Inbank AS Poola filiaal

Inbank Technologies OÜ (Eesti)

Segmentide vahelised elimineerimised

KOKKU

4

0

0

0

0

0

4

14 680

0

0

0

0

0

14 680

875

900

23

88

70

0

1 956

66 391

16 687

606

0

92

-18 937

64 839

1 033

0

0

0

0

-1 033

0

0

0

0

0

1

0

1

84

15

0

37

47

0

183

425

122

0

3

401

-49

902

2

7

0

19

25

-10

43

98

0

104

9

3

0

214

0

390

0

59

0

0

449

1 672

0

0

0

0

0

1 672

85 264

18 121

733

215

639

-20 029

84 943

0

17 600

600

395

342

-18 937

0

Klientide hoiused

64 587

0

0

0

0

0

64 587

Võlaväärtpaberid

6 475

0

0

0

0

0

6 475

Investeeringud sidusettevõtetesse Materiaalsed varad Immateriaalsed varad Muud finantsvarad Muud varad Edaslükkunud tulumaksuvarad Müügiks hoitavad sidusettevõtted Varad kokku Saadud laenud

Muud finantskohustised

865

74

40

55

9

-9

1 034

Muud kohustised

515

50

0

64

93

0

722

Tulumaksu kohustis

0

321

0

0

0

0

321

Kohustised kokku

72 442

18 045

640

514

444

-18 946

73 139


21

Lisad

Vahearuanne 9 kuud 2017

Lisa 4 Laenud ja nõuded klientidele jaotus makseviivituse pikkuse järgi EURt Nõuete jaotus 30.09.2017

Bruto nõuded majapidamiste vastu

Üldallahindlus

Makseviivituses 0-89 päeva

82 313 1 534

Makseviivituses 90-179 päeva Makseviivituses 180+ päeva

Eriallahindlus

Neto nõuded majapidamiste vastu

-1 297

-41

80 975

1.6%

0

-1 019

515

66.4%

Allahindlusega kaetus

4 894

0

-3 805

1 089

77.7%

88 741

-1 297

-4 865

82 579

6.9%

Nõuete jaotus 31.12.2016

Bruto nõuded majapidamiste vastu

Üldallahindlus

Eriallahindlus

Neto nõuded majapidamiste vastu

Allahindlusega kaetus

Makseviivituses 0-89 päeva

Nõuded kokku

60 944

-1 176

-20

59 748

2.0%

Makseviivituses 90-179 päeva

1 591

0

-1 012

579

63.6%

Makseviivituses 180+ päeva

2 608

0

-2 083

525

79.9%

65 143

-1 176

-3 115

60 852

6.6%

Nõuete jaotus 30.09.2017

Bruto nõuded ettevõtete vastu

Üldallahindlus

Eriallahindlus

Neto nõuded ettevõtete vastu

Allahindlusega kaetus

Makseviivituses 0-89 päeva

3 849

-19

0

3 830

0.5%

0

0

0

0

0.0%

Nõuded kokku

Makseviivituses 90-179 päeva Makseviivituses 180+ päeva

99

0

-97

2

100.0%

3 948

-19

-97

3 832

2.9%

Nõuete jaotus 31.12.2016

Bruto nõuded ettevõtete vastu

Üldallahindlus

Eriallahindlus

Neto nõuded ettevõtete vastu

Allahindlusega kaetus

Makseviivituses 0-89 päeva

3 998

-11

0

3 987

0.3%

0

0

0

0

0.0%

94

0

-94

0

100.0%

4 092

-11

-94

3 987

2.6%

Nõuded kokku

Makseviivituses 90-179 päeva Makseviivituses 180+ päeva Nõuded kokku

Panga poolt pakutavad krediiditoodete portfellid on olulises osas väga noored, kuna toodete müük on alanud kas 2015. või 2016. aastal. Ainsaks erandiks on Eestis pakutav järelmaksutoode, mille pakkumine algas 2011. aastal. Sellest tulenevalt on portfellide maksekäitumist kirjeldav informatsioon osaliselt mittetäielik. Statistiline baas lepingute maksekäitumise kohta paraneb ümberarvutamisel järgnevatel perioodidel. Kohtades, kus 30.09.2017 seisuga informatsioon maksekäitumise kohta on puudulik, kasutatakse turu informatsiooni, juhtkonna hinnanguid ning informatsiooni panga teistelt sarnastelt toodetelt.


22

Lisad

Laenukahjumid Aruandeperioodi allahindlused Laekunud mahakantud laenudelt Kokku Muutused allahindlustes

Vahearuanne 9 kuud 2017

9 kuud 2017

2016

9 kuud 2016

-2 878

-3 400

-2 615

223

181

112

-2 655

-3 219

-2 503

30.09.2017

31.12.2016

Seisuga 1. jaanuar

-4 396

-1 156

Aruandeperioodi allahindlused

-2 878

-3 400

-355

-426

Intresside ja teenustasude allahindlused Finantsseisundi aruandest välja kantud Kokku

1 351

585

-6 278

-4 397


23

Lisad

Vahearuanne 9 kuud 2017

Lisa 5 Neto intressitulu EURt

III kv 2017

9 kuud 2017

III kv 2016

9 kuud 2016

Intressitulu Laenud majapidamistele

3 314

9 179

2 699

6 728

Laenud ettevõtetele

46

115

-3

33

Nõuded finantseerimis- ja krediidiasutustele ning keskpangale

22

84

45

141

3 382

9 378

2 741

6 902

Saadud hoiused

-380

-1 123

-319

-771

Võlaväärtpaberid

-116

-349

-48

-152

Kokku Intressikulu

Saadud laenud Kokku Neto intressitulu

0

0

-5

-8

-496

-1 472

-372

-931

2 886

7 906

2 369

5 971

2 456

6 592

1 636

4 241

844

2 685

1 105

2 661

Intressitulu kliendi asukoha järgi Eesti Läti Poola Kokku

82

101

0

0

3 382

9 378

2 741

6 902


24

Lisad

Vahearuanne 9 kuud 2017

Lisa 6 Neto teenustasutulu EURt

III kv 2017

9 kuud 2017

III kv 2016

9 kuud 2016

225

620

157

414

Teenustasutulu Laenud majapidamistele Laenud ettevõtetele Kokku

1

2

1

5

226

622

158

419

-155

-439

-85

-217

0

0

-11

-32

-155

-439

-96

-249

71

183

62

170

Teenustasukulu Laenude administreerimiskulud Väärtpaberivahendus Kokku Neto teenustasutulu Teenustasutulud kliendi asukoha järgi Eesti

162

420

97

283

Läti

63

201

61

136

Poola Kokku

1

1

0

0

226

622

158

419


25

Lisad

Vahearuanne 9 kuud 2017

Lisa 7 Personalikulud EURt Töötasukulu sh: sotsiaalmaks sh: töötuskindlustus Töötajate arv

III kv 2017

9 kuud 2017

III kv 2016

9 kuud 2016

1 029

2 908

699

1 779

179

538

123

344

2

7

1

5

30.09.2017

30.09.2016

82

62


26

Lisad

Vahearuanne 9 kuud 2017

Lisa 8 Tulumaks EURt 9 kuud 2017 Maksumäärad Kasum enne tulumaksu

Eesti

Läti

Poola

25%

15%

19%

7 906

41

-896

2016 Kokku

Eesti

Läti

Poola

25%

15%

19%

Kokku

7 051

2 923

-6

-358

2 559

Edasi kandmine jaotamata kasumisse

0

0

0

0

-2 923

0

0

-2 923

Mahaarvamisele mittekuuluvad kulud

0

909

0

909

0

2 205

43

2 248

Varasemate perioodide edasikantav kahjum

0

0

-358

-358

0

-58

0

-58

Edasikantav maksustatud kahjumi muutus

0

-954

-896

-1 850

0

-2 147

-315

-2 462

Maksustatav kasum

0

954

0

954

0

2 141

0

2 141

Tulumaksukulu kokku

0

143

0

143

0

321

0

321

Kokku

9 kuud 2017

2016

Eesti

Läti

Poola

Kokku

Eesti

Läti

Poola

Edasilükkunud tulumaksuvara

0

390

59

449

0

71

0

71

Edasikantud maksustatav kahjum

0

3 552

1 211

4 763

0

2 598

315

2 913

Edasilükkunud tulumaksuvara kokku

0

533

279

812

0

390

59

449

Kasumiaruandes kajastatav tulumaksuvähendus

0

143

221

364

0

319

59

378

Tulumaks

0

0

221

221

0

-2

59

57

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksa juriidilised isikud teenitud kasumilt tulumaksu. Tulumaksu makstakse erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, dividendidelt ja ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt. Dividend on väljamakse, mida tehakse Inbank AS-i aktsionäride otsuse alusel puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist ning mille aluseks on dividendi saaja osalus Inbank AS-is. Inbank maksab tulumaksu dividendidelt nende väljamaksmisel rahalises või mitterahalises vormis. Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividendidena jaotatavat kasumit määraga 20/80 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse. Seisuga 30. september 2017 on Grupi jaotamata kasum 10 536 EURt (31.12.2016: 3 330 EURt), mille jaotamisel dividendidena kaasneks tulumaksukulu summas 2 107 EURt (31.12.2016: 666 EURt). Lätis on tasutud 2017. aasta üheksa kuu jooksul ettevõtte tulumaksu ettemakseid summas 200 EURt, nimetatud ettemakseid kajastatakse bilansis tulumaksuvarade koosseisus.


27

Lisad

Vahearuanne 9 kuud 2017

Lisa 9 Nõuded keskpankadele ja krediidiasutustele EURt Nõuded keskpankadele Kohustuslik reservkapital keskpangas Nõuded krediidiasutustele Kokku

30.09.2017

31.12.2016

7 019

14 192

594

488

4 817

1 956

12 430

16 636

Raha ja raha ekvivalentidena rahavoogude aruandes kajastatakse raha, nõudeid keskpankadele (v.a. kohustuslik reserv) ning kuni kolmekuulisi nõudeid teistele krediidiasutustele.


28

Lisad

Vahearuanne 9 kuud 2017

Lisa 10 Tütarettevõtete aktsiad ja osad Järgmises tabelis on esitatud käesolevas aruandes seisudega 30.09.2017 ja 31.12.2016 konsolideeritud tütarettevõtted Osaluse % Registrikood

Ettevõtte nimi

Asukohamaa

Põhitegevusala

30.09.2017

31.12.2016

40103821436

Inbank Lizings SIA

Läti

Finantseerimistegevus Lätis

100

90

12104213

Inbank Technologies OÜ

Eesti

Infotehnoloogia arendus

100

100

12932944

Veriff OÜ

Eesti

Videoidentifitseerimine

14028999

Inbank Liising AS

Eesti

Liisingteenus

0000635086

AS Inbank Poola filiaal

Poola

Pangandus

21.68*

60

80

80

*Sidusettevõte (vt Lisa 11) Omandatud ja asutatud osalused EURt Tütarettevõtte nimetus Inbank Lizings SIA (asutatud) Inbank Technologies OÜ (omandatud) Inbank Liising AS (asutatud) Kokku

Osaluse %

Kuupäev

Osaluse soetusmaksumus

90

21.08.2014

499

100

5.06.2015

454

80

8.04.2016

80 1 033

2014. aastal asutas Inbank AS tütarettevõtte Inbank Lizings SIA, mille 90% suuruse osaluse eest tasuti rahaline sissemakse summas 499 EURt ning mittekontrolliva 10% suuruse osaluse eest rahaline sissemakse summas 1 EURt. Alates 2017. aasta maikuust on Inbank Lizings SIA Inbanki 100%-line tütarettevõte. 2015. aastal omandas Inbank 100%-lise osaluse tarkvaraarendusettevõttes Desk Rock OÜ. Ettevõtte nimi muudeti soetuse järgselt Inbank Technologies OÜ-ks. Ostu tulemusel tekkinud firmaväärtus on ostuhinna ja omandatud netovara õiglase väärtuse vahe. Igal bilansipäeval hinnatakse konsolideeritud finantsseisundi aruandes kajastatud firmaväärtuse kaetavat väärtust. Selleks viiakse läbi kasutusväärtuse test, mis põhineb ettevõtte tulevaste perioodide diskonteeritud rahavoogude prognoosil. Arvutuse tulemusel saadud kasutusväärtust võrreldakse rahagenereeriva üksuse, millele firmaväärtus on jaotatud (Inbank Technologies OÜ), varade jääkmaksumuste summaga ja vajadusel kajastatakse nõutud allahindlused. Konsolideerimata finantsseisundi aruandes kajastatakse Inbank Technologies OÜ investeeringu soetusmaksumuse allahindlus juhul, kui ülalkirjeldatud kasutusväärtuse testi tulemusel ilmneb, et investeeringu kaetav väärtus on madalam selle bilansilisest väärtusest. 2015. aasta sügisel asutati Inbank Technologies OÜ tütarettevõte Veriff OÜ, milles 60% suuruse osaluse eest on tasutud rahaline sissemakse summas 100 EURt. Veriff OÜ eesmärgiks on arendada videopanganduse- ja identifitseerimise tehnilist lahendust. 2017. aasta augustikuus toimus osaline osade müük ning investeering reklassifitseeriti sidusettevõtteks. Täpsemat infot annab Lisa 11. Aastal 2016 asutati tütarettevõte Inbank Liising AS, mille 80% suuruse osaluse eest tehti rahaline sissemakse summas 80 EURt ning 20%-lise vähemusosaluse eest tasuti 20 EURt. Loodud ettevõtte kaudu pakutakse klientidele täisteenusliisingut. Teenuse pakkumisega alustati eelmise aasta kolmandas kvartalis. 8. septembril 2016. aastal registreeriti Inbanki filiaal Poolas. Poola finantsinspektsioon andis filiaalile tegevusloa 2017. aasta 10. jaanuaril. Filiaal pakub tarbimisfinantseerimise ja hoiuse tooteid Poola turul. Juriidilise tegevusformaadi valikul lähtuti eesmärgist pakkuda Poola turul kogu Inbanki tooteportfelli, sealhulgas ka tähtajalist hoiust.


29

Lisad

Vahearuanne 9 kuud 2017

Lisa 11 Sidusettevõtete aktsiad ja osad Sidusettevõtete aktsiad ja osad, üldine informatsioon

Osaluse %

Ettevõtte nimi

Omandamise kuupäev

Põhitegevusala

30.09.2017

31.12.2016

Maksekeskus Holding OÜ

28.02.2012

Investeeringute haldamine

40

40

12087992

Coop Finants AS

30.04.2011

Finantseerimistegevus Eestis

0

44

12546980

Krediidipank Finants AS

24.09.2013

Finantseerimistegevus Eestis

0

49

10237832

Coop Pank AS

30.01.2017

Finantseerimistegevus Eestis

17.94

0

12932944

Veriff OÜ

20.10.2015

Videoidentifitseerimine

21.68

60*

30.09.2017

31.12.2016

Registrikood 12257075

* Tütarettevõte (vt Lisa 10) Sidusettevõtete bilansiline väärtus EURt Sidusettevõtte nimetus Maksekeskus Holding OÜ

1

1

7 744

0

Coop Finants AS

0

1 387

Krediidipank Finants AS

0

285

Coop Pank AS

Veriff OÜ Kokku

46

0

7 791

1 673

Sidusettevõtete kajastamisel on kasutatud kapitaliosaluse meetodit. 2017. aasta jaanuaris suurendas Inbank AS oma osalust Coop Finants AS-is 5%-võrra, pärast mida oli osaluse suurus 49%. Pank müüs sidusettevõtted Coop Finants AS ja Krediidipank Finants AS 2017. aasta esimesel poolaastal. Alates 31.12.2016 kuni müügini kajastati nimetatud investeeringud müügiootel põhivarana. 30. jaanuaril omandas Inbank 9,9995% AS Eesti Krediidipanga olemasolevatest aktsiatest. Selle tehingu järgselt on Eesti Krediidipank kajastatud Inbanki sidusettevõttena. Sidusettevõtete Coop Finants AS ning Krediidpank Finants AS müügist saadud vahendid investeeriti Eesti Krediidipanka, võttes osa 2017. aasta teises kvartalis läbi viidud aktsiaemissioonidest. Inbanki osaluseks Eesti Krediidipangas on 17,935%. Sidusettevõtete müügitehingute tulust on elimineeritud realiseerumata kasumid. Alates 02.10.2017 muutus AS Eesti Krediidipank ärinimi, uueks nimeks on Coop Pank AS. Inbank ei ole saanud sidusettevõtetelt dividende. 20.10.2015 asutati tütarettevõte Veriff OÜ, milles Inbanki osaluse suurus oli 60%. Peale osaluse osalist müüki augustis 2017 on Inbanki osalus nimetatud ettevõttes 21,68%. Ettevõte kaotas kontrolli, kuid säilitas olulise mõju, mistõttu kajastatakse Veriff OÜ-d edaspidi sidusettevõttena. Sidusettevõtte esmane arvelevõtmine on õiglases väärtuses. Õiglase väärtuse määramisel võeti aluseks allesjääva investeeringu bilansiline maksumus, kuivõrd puudub usaldusväärne informatsioon õiglase väärtuse määramiseks. Edaspidi kajastatakse investeeringut konsolideeritud raamatupidamisaruandes kapitaliosaluse meetodil.


30

Lisad

Vahearuanne 9 kuud 2017

Sidusettevõtete müük ja soetus 2017. aastal EURt Osaluste omandamine sidusettevõtetes

3 229

Sidusettevõtete müügist laekunud ja edasi investeeritud

7 448

Mittekontrolliva osaluse välja ostmine tütarettevõtte

20

Kokku

10 697

Tütarettevõtte müügist laekunud

300

Sidusettevõtete müügist laekunud

7 448

Sidusettevõttes omandatud osaluse edasimüügist laekunud Kokku

2 955 10 703

Aastal 2016 suurendati osalust sidusettevõttes 31 EURt võrra ning tehti sissemakse tütarettevõttesse 80 EURt.

Coop Pank AS ülevaade EURt Neto intressitulu Neto teenustasutulu Muud tegevustulud Tegevuskulud Laenude allahindlused Tulumaks Puhaskasum

6 kuud 2017

6 kuud 2016

II kv 2017

II kv 2016

4 512

3 442

2 530

1 791

946

1 318

507

677

173

537

64

262

-5 023

-3 907

-2 742

-1 968

-331

-582

-275

-311

0

-120

0

-120

277

688

84

331

30.06.2017

31.12.2016

Raha

94 874

105 549

Võlakirjad

11 081

11 937

183 450

153 133

Laenud ja nõuded klientidele Firmaväärtus

6 757

0

29 384

19 551

Varad kokku

325 546

290 170

Klientide hoiused

275 467

253 812

4 040

4 039

Muud varad

Allutatud laenud Muud kohustised Omakapital Kohustised ja omakapital kokku

5 045

2 742

40 994

29 577

325 546

290 170

Coop Panga III kvartali vahearuanne avalikustatakse kodulehel www.cooppank.ee hiljemalt 30.11.2017.


31

Lisad

Vahearuanne 9 kuud 2017

Lisa 12 Klientide hoiused EURt Hoiused Hoiused majapidamistelt Hoiused mittefinantsettevõtetelt Hoiused muudelt finantsettevõtetelt Kokku Hoiused residentsuse lõikes Eesti

30.09.2017

31.12.2016

67 802

51 572

9 447

8 054

1 041

4 961

78 290

64 587

30.09.2017

31.12.2016

63 047

64 111

Saksamaa

7 657

56

Poola

6 670

0

Muud residentsused Kokku

916

420

78 290

64 587

Hoiuste hulgas kajastub ka tekkepõhine intressikohustis summas 1 313 EURt (31.12.2016: 985 EURt). Hoiused lepinguliste tähtaegade järgi EURt 30.09.2017 Klientide hoiused 31.12.2016 Klientide hoiused

Nõudmiseni

1-90 päeva

91-365 päeva

1-5 aastat

Kokku

2 049

9 510

29 373

37 358

78 290

Nõudmiseni

1-90 päeva

91-365 päeva

1-5 aastat

Kokku

970

3 826

32 303

27 488

64 587


32

Lisad

Vahearuanne 9 kuud 2017

Lisa 13 Allutatud võlaväärtpaberid Allutatud võlaväärtpaberid Inbank allutatud võlaväärtpaber INBB070026A

Nominaalhind

Kogus

Intressimäär

Lõpptähtaeg

1 000 EUR

6 503

7%

28.09.2026

Inbank AS emiteeris 28.09.2016 allutatud võlaväärtpabereid, mis on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil alates 03.10.2016. Fikseeritud kupongiintressimäär on 7% aastas, mida arvutatakse alates võlakirjade väljaandmise päevast 28.09.2016. Võlakirjad väljastatakse kümneks aastaks, finantsinspektsiooni nõusolekul on õigus võlakirjad lunastada 5 aasta möödumisel emiteerimisest (28.09.2021). Emiteeritud võlaväärtpaberid kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades sisemist intressimäära. Sisemist intressimäära mõjutavad lisaks kupongiintressile põhiliselt tehinguga seotud kulutused, mis on kajastatud võlakirjade nominaalväärtuse muutusena ja kajastatakse intressikuluna 5-aastase perioodi jooksul. Piiravad tingimused võlaväärtpaberitel puuduvad.


33

Lisad

Vahearuanne 9 kuud 2017

Lisa 14 Potentsiaalsed kohustised ja laenulubadused Grupi potentsiaalsetest kohustistest seoses juhatuse liikme lepinguga vaata Lisa 18. Potentsiaalseid laenuandmise kohustisi oli Inbankil järgmiselt: Tßhistamatud tehingud EURt Kohustis lepingulises summas 30.09.2017

567

Kohustis lepingulises summas 31.12.2016

432


34

Lisad

Vahearuanne 9 kuud 2017

Lisa 15 Tava ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta Tava kasumi arvutamiseks aktsia kohta on puhaskasum jagatud kaalutud keskmise aktsiate arvuga.

EmaettevĂľtte omanikele kuuluv kasum (tuhandetes eurodes) Kaalutud keskmine aktsiate arv Tava kasum aktsia kohta (eurodes) Kaalutud keskmine aktsiate arv kasutatud lahustatud kasumi aktsia kohta arvutamiseks Lahustatud kasum aktsia kohta (eurodes)

III kv 2017

9 kuud 2017

III kv 2016

9 kuud 2016

1 553

7 271

599

1 712

78 215

73 548

62 881

62 881

19.86

98.86

9.53

27.23

82 965

78 298

67 811

67 811

18.72

92.86

8.83

25.25


35

Lisad

Vahearuanne 9 kuud 2017

Lisa 16 Aktsiakapital Tava kasumi arvutamiseks aktsia kohta on puhaskasum jagatud kaalutud keskmise aktsiate arvuga. EURt

30.09.2017

31.12.2016

782

689

78 215

68 881

10

10

Aktsiakapital Aktsiate arv (tk) Aktsiate nimiväärtus (EUR)

11.01.2017 otsustasid Inbanki aktsionärid suurendada aktsiakapitali 9 334 aktsia võrra. Aktsiakapitali suurendati seeläbi 93 340 euro ulatuses, tasutav ülekurss oli 2 706 860 eurot. Sissemaksed aktsiakapitali tehti 11.-18. jaanuaril 2017. aastal. Aktsiakapitali suurendamine registreeriti Äriregistris 09.02.2017.


36

Lisad

Vahearuanne 9 kuud 2017

Lisa 17 Finantsinstrumentide õiglane väärtus EURt Varad Sularaha Nõuded keskpankadele, sh kohustuslik reservkapital Nõuded krediidiasutustele Laenud ja nõuded klientidele Muud finantsvarad Kokku

30.09.2017 Õiglane väärtus

31.12.2016

Bilansiline maksumus

Erinevus

4

4

0

7 613

7 613

0

4 817

4 817

0

86 411

86 411

0

Õiglane väärtus

Bilansiline maksumus

Erinevus

4

4

0

14 680

14 680

0

1 956

1 956

0

64 839

64 839

0

45

45

0

43

43

0

98 890

98 890

0

81 522

81 522

0

Õiglane väärtus

Bilansiline maksumus

Erinevus

Õiglane väärtus

Bilansiline maksumus

78 290

78 290

0

64 587

64 587

0

7 074

6 480

594

6 503

6 475

28

30.09.2017 Kohustised Saadud hoiused ja laenud Võlaväärtpaberid Muud finantskohustised Kokku

31.12.2016 Erinevus

1 266

1 266

0

1 034

1 034

0

86 630

86 036

594

72 124

72 096

28

Finantsinstrumentide õiglase väärtuse määramine Finantsinstrumentide õiglase väärtuse hindamisel kasutatakse erinevaid meetodeid, hindamise tasandid on jagatud kolmeks. Esimesse tasemesse kuuluvad finantsinstrumendid, mille õiglast väärtust saab leida turuhindade alusel. Teise taseme moodustavad sellised finantsinstrumendid, mille õiglase väärtuse määramisel kasutatakse jälgitavatel turusisenditel põhinevaid hindamismudeleid. Jälgitavateks turusisenditeks on võimalikult sarnaste finantsinstrumentide turuhinnad tegelikult teostatud tehingutes. Sellisteks finantsinstrumentideks on Inbanki hoiused teistes krediidiasutustes ning kliendite hoiused ja emiteeritud võlakirjad. Kolmanda taseme moodustavad finantsinstrumendid, mille õiglane väärtus määratakse turusisenditel põhinevate hindamismudelite abil, millele lisaks kasutatakse ettevõtte enda hinnanguid. Sellisteks finantsinstrumentideks on antud laenud. Emiteeritud võlakirjad noteeriti Nasdaq Balti börsil 03.10.2016 ning õiglane väärtus on tuletatav turul toimunud tehinguajaloo põhjal. Varasemalt liigitati Inbanki emiteeritud võlakirju õiglase väärtuse tasemele 3, kuivõrd tehinguajalugu oli lühike ja ebapiisav, et seda kasutada õiglase väärtuse määramisel. Seisuga 30.09.2017 on võlaväärtpaberite õiglase väärtuse hindamisel kasutatud ostumüügitehingute kaalutud keskmist hinda ning võlaväärtpaberid on liigitatud õiglase väärtuse hierarhias tasemele 2. Ettevõtetele antud laenud on piisavalt lühiajalised ja intressikeskkond on olnud alates laenude väljastamise hetkest stabiilne, mistõttu juhtkonna hinnangul nende õiglane väärtus ei erine oluliselt bilansilisest väärtusest.


37

Lisad

Vahearuanne 9 kuud 2017

Klientidele antud väikelaenud ning järelmaks on toote tüübilt lühiajalised. Järelmaksutoote keskmine periood jääb vahemikku 18-24 kuud ning laenutoodete keskmine periood vahemikku 42-54 kuud. Laenutoodete pakkumisega on Inbank alustanud alates 2015. aasta aprillist. Perioodil 2015-2017 on Eesti Panga andmetel väljastatud tagamata tarbimislaenude keskmine intress jäänud vahemikku 14,42-15,46%. Inbanki poolt väljastatud tarbimislaenude sisemine intressimäär on võrreldaval tasemel turul võrreldavatele laenutootele pakutava intressimääraga. Kokkuvõtvalt ei ole õiglane turuintress ja ka laenude õiglane väärtus oluliselt muutunud laenuperioodi jooksul ning võib öelda, et laenude bilansiline väärtus ei erine oluliselt nende õiglasest väärtusest. Fikseeritud intressimääradega klientide hoiused on valdavas osas lühiajalised. Võetud hoiuste keskmine periood jääb vahemikku 15-21 kuud. Hoiusetoote pakkumisega alustas Inbank aprillis 2015. Perioodil 2015-2017 on Eesti Panga andmetel uute tähtajaliste hoiuste keskmine intress jäänud vahemikku 0,49%-0,72%. Inbanki poolt vastu võetud tähtajaliste hoiuste ning saadud laenude intressimäär on võrreldaval tasemel turul võrreldavate lepingute intressimääraga. Kokkuvõtvalt ei ole õiglane turuintress ja ka saadud hoiuste ning laenude õiglane väärtus oluliselt muutunud hoiuseperioodi jooksul ning võib öelda, et saadud hoiuste ning laenude bilansiline väärtus ei erine oluliselt nende õiglasest väärtusest.

EURt Õiglane väärtus Varad Sularaha Nõuded keskpankadele, sh kohustuslik reservkapital Nõuded krediidiasutustele Laenud ja nõuded klientidele Muud finantsvarad Kokku

30.09.2017 Õiglane väärtus

Tase 1

31.12.2016 Tase 2

Tase 3

Õiglane väärtus

Tase 1

Tase 2

Tase 3

4

4

0

0

4

4

0

0

7 613

0

7 613

0

14 680

0

14 680

0

4 817

0

4 817

0

1 956

0

1 956

0

86 411

0

0

86 411

64 839

0

0

64 839

45

0

0

45

43

0

0

43

98 890

4

12 430

86 456

81 522

4

16 636

64 882

EURt Õiglane väärtus Kohustised Klientide hoiused Allutatud võlaväärtpaberid Muud finantskohustised Kokku

30.09.2017

31.12.2016

Õiglane väärtus

Tase 1

Tase 2

Tase 3

Õiglane väärtus

Tase 1

Tase 2

78 290

0

78 290

0

64 587

0

64 587

Tase 3 0

7 074

0

7 074

0

6 503

0

0

6 503

1 266

0

0

1 266

1 034

0

0

1 034

86 630

0

85 364

1 266

72 124

0

64 587

7 537


38

Lisad

Vahearuanne 9 kuud 2017

Lisa 18 Seotud osapooled Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus

Pershing Hall Holding Ltd

Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale välja makstud tasud ja muud olulised soodustused Arvestatud tasud

Malta

9 kuud 2017

2016

431

404

Grupi seotud isikuteks loetakse:

Tehingud

9 kuud 2017

2016

Intressitulud

1

82

juhtkond

0

0

aktsionärid, nendega seotud ettevõtted ja pereliikmed

1

82

Intressikulud

5

6

juhtkond

4

4

aktsionärid, nendega seotud ettevõtted ja pereliikmed

1

2

22

24

10

7

Ostetud teenused

juhatuse liikmed ja nendega seotud pereliikmed ning ettevõtted (edaspidi juhtkond),

juhtkond

aktsionärid ning nendega seotud pereliikmed ning ettevõtted.

aktsionärid, nendega seotud ettevõtted ja pereliikmed Müüdud teenused juhtkond

Saldod Laenud ja nõuded aruandeperioodi lõpu seisuga juhtkond aktsionärid, nendega seotud ettevõtted ja pereliikmed Hoiused ja võlakirjad aruandeperioodi lõpu seisuga juhtkond aktsionärid, nendega seotud ettevõtted ja pereliikmed

30.09.2017

31.12.2016

2

1027

1

1

1

1 026

229

249

209

180

20

69

aktsionärid, nendega seotud ettevõtted ja pereliikmed

12

17

231

531

0

0

231

531

Tabelis on toodud ülevaade olulisematest tehingutest ja saldodest seotud osapooltega. Seotud osapooltele antud laenud on tehtud turutingimustel. Seotud osapooltelt kaasatud hoiuste intressimäär vastab kliendile pakutavale intressimäärale. Juhatus on seotud aktsiaoptsiooni programmiga. Juhatuse aktsiaoptsioonide kulu III kvartalis on seitse tuhat eurot (III kv 2016: 8 EURt). Väljastatud aktsiaoptsioonid (aktsiate arv) juhtkond aktsionärid, nendega seotud ettevõtted ja pereliikmed Kokku Realiseeritud aktsiaoptsioonid juhtkond Kokku

30.09.2017

31.12.2016

1000

1000

580

580

1580

1580

9 kuud 2017

2016

0

167

0

167

Grupp on sõlminud ühe juhatuse liikmega lepingu, milles on määratud lepingu lõpetamise korral lahkumishüvitis, mis võrdub kuuekordse kuutasuga. Ülejäänud juhatuse liikmetega on sõlmitud lepingud, milles ei ole lepingute lõpetamisel ette nähtud lahkumishüvitisi. Lepingus reguleerimata valdkondade vaidluse korral on seotud osapooled leppinud kokku lähtuda Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest. Juhatus hindab sellise võimaliku kohustise realiseerumist väga ebatõenäoliseks.


Inbank AS Niine 11, 10414 Tallinn info@inbank.ee +372 640 8080 www.inbank.ee

Profile for Inbank

Inbank AS-i 2017. aasta 9 kuu vahearuanne  

Inbank AS-i 2017. aasta 9 kuu vahearuanne  

Profile for inbank